Page 1

SEMPOZYUM T!"#$%$ !"#$%&'(#()*+,-)./*01 ­ 16 Ocak 2012 T"0,+1*2&"3,"4+)+)*5%)*3"5,+#*3-4+6+/*15 Mart 2012 7-0(,*"8+,")*3"0,+1*2&"3,"4+)+)*+,-)./*16 Nisan 2012 T"0,+1*#"3+),"4+)+)*5%)*3"5,+#*3-4+6+/*13 Temmuz 2012 !"#$%&'(#*3-4+6+/*05 ­ 07 Ekim 2012

1

,67#89:;<=9;>#1>(?@<=(A@=(#49;B(C;A#D;'E9A@=(

!"#$#!%#&'()#*!+*##,-.#/#012345&#

ve

,@G<@=@#J@9@>@K( ,FG@<>9@7)@#HE<@I(>G@#

Medreseler (ULUSLARARASI SEMPOZYUM)


2

,&L2&H&#J&M&N&O4#?@#,PL&2NM&.,&#H12&Q4NL&#,&L2&H&M&2

MEDRESE GELENE!" ve MODERNLE#ME SÜREC"NDE MEDRESELER (ULUSLARARASI SEMPOZYUM) 05 - 07 Ekim 2012

MU# / TÜRK"YE

SEMPOZYUM TAKV"M" Sempozyumun ilan$

:

01 - 16 Ocak 2012

Tebli% özetlerinin son teslim tarihi

:

15 Mart 2012

Kabul edilen tebli% özetlerinin ilan$

:

16 Nisan 2012

Tebli% metinlerinin son teslim tarihi

:

13 Temmuz 2012

Sempozyum tarihi arihi t

:

05 - 07 Ekim 2012

DÜZENLEYEN Mu! Alparslan Üniversitesi "lahiyat Fakültesi

SEMPOZYUMA BA#VURU #ARTLARI 1. Sempozyumun çal#!ma dili Türkçe olmakla birlikte kat#l#mc#lar tebli$lerini Kürtçe, Arapça ya da "ngilizce sunabilirler. 2. Tebli$ özetleri 500 kelimeyi geçmeyecek !ekilde haz#rlanmal# ve bir özgeçmi!le birlikte sempozyum sekreteryas#na ula!t#r#lmal#d#r. 3. Sempozyumda sunulan tebli$ler, daha sonra sempozyum kitab#nda yay#mlanacakt#r.

Sempozyum web adresi: www.alparslan.edu.tr/ilahiyatsempozyum


,&L2&H&#J&M&N&O4#?@#,PL&2NM&.,&#H12&Q4NL&#,&L2&H&M&2

2

KONU BA#LIKLARI 1. Medreseler: Kavramsal Çerçeve-Tarih i. Kavramsal çerçeve (Medrese, mele, mir, molla, seyda, fakih, !#h, pir, ahund vb. kavramlar#n tahlili) ii. Co$rafî bölgelere da$#l#m# aç#s#ndan medreseler (Do$u ve Güneydo$u Anadolu, Karadeniz, "ç Anadolu Medreseleri vb.) iii. Mezhebî aidiyetleri aç#s#ndan medreseler (%âfiî, Hanefî, Caferî medreseleri vb.) iv. E$itim dili aç#s#ndan medreseler (Türkçe, Kürtçe, Arapça e$itim veren medreseler) v. Gelene$i olan medreseler (Tillo, Nur!in medreseleri vb.) ve tarihî kökenleri

2. Medreselerde E%itim-Ö%retim i. Müfredat, e$itim-ö$retim teknikleri, ilimlerin tasnifi, fen bilimlerine bak#! ii. Din e$itimi alan#nda hizmet veren müesseselerle, medreselerin e$itim-ö$retim aç#s#ndan mukayesesi ("lahiyat Fakülteleri, Diyanet "htisas Kurslar#, "mam-Hatip Liseleri, Kur’ân Kurslar# vb.) iii. Medreselerin hoca ve ö$renci profilini de$erlendiren sosyolojik ara!t#rmalar iv. Son dönemde kurulan medreseler ("stanbul, Ankara ve Konya gibi !ehirlerde kurulan medreseler) ve bu medreselerin e$itim-ö$retimde gerçekle!tirdi$i de$i!iklikler v. Bayanlara yönelik dinî e$itim aç#s#ndan medreseler vi. Medrese kütüphanelerindeki yazma eserler vii. Medrese hocalar#n#n matbû ya da mahtût eserleri

3. Modernle&me Sürecinde Medreseler i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Din e$itim-ö$retiminde sivil bir alan olarak medreseler Medreselerin sosyo-kültürel hayata etkileri Medreselerin ilim dünyas#na katk#lar# Medreselerin dinî-mezhebî farkl#l#klara yakla!#mlar# Medreselerin toplumsal gruplarla ili!kileri (dinî cemaatler, farkl# inanç gruplar# ve dü!ünce kurulu!lar#yla ili!kiler) Medreselerin Do$u ve Bat# dünyas#yla ili!kileri Medreselerin "lahiyat Fakülteleri, "mam-Hatip Liseleri ve Kuran Kurslar#yla ili!kileri Modernle!me sürecinde medreseler Cumhuriyet dönemi edebiyat#nda medreseler

4. Medreselerin Mevcut Durumu ve Gelece%i i. Medreselerde sosyal hayat (ders takrir saatleri, teneffüsler, yemek saatleri, namaz vakitleri, medreselerin iç i!leyi!i, idari birimler, etkinlikler, tatil günleri, mizah, oyunlar, tekerlemeler) ii. Medreselerdeki hiyerar!ik yap#; hoca-talebe, ast-üst ili!kileri iii. Kanaat önderleri olarak öne ç#km#! medrese âlimleri iv. Medreselerin dinî e$itim veren resmî kurumlarla ili!kilerinin gelece$i v. Medreselerin malî kaynaklar#, kar!#la!t#klar# ekonomik güçlükler vi. Medrese mezunlar#n#n istihdam problemleri vii. Di$er konular

3


4

,&L2&H&#J&M&N&O4#?@#,PL&2NM&.,&#H12&Q4NL&#,&L2&H&M&2 ONUR KURULU Prof. Dr. Nihat "NANÇ, Mu! Alparslan Ü. Rektörü Prof. Dr. Osman ÖZCAN, M%Ü Rektör Yard#mc#s# Prof. Dr. Ekrem ATALAN, M%Ü Rektör Yard#mc#s#

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. F. Ahmet POLAT, M%Ü "lahiyat F. Dekan# Prof. Dr. Bülent UÇAR, Osnabrück Ü., ALMANYA Yrd. Doç. Dr. Fikret GED"KL", M%Ü Yrd. Doç. Dr. Harun ÇA&LAYAN, M%Ü Prof. Dr. Hassan et-TAYYÂN, %am Ü., SUR"YE Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DO&AN, M%Ü Prof. Dr. M. H. KIRBA%O&LU, Katar Ü., KATAR Yrd. Doç. Dr. Mahmud el-GAVSAN", M%Ü Yrd. Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ, M%Ü Yrd. Doç. Dr. Mehmet D"NÇO&LU, M%Ü Prof. Dr. Mehmet Sadi ÇÖ&ENL", Atatürk Ü. Prof. Dr. Mehmet Sait %"M%EK, Selçuk Ü. Yrd. Doç. Dr. Murat KAYACAN, M%Ü Yrd. Doç. Dr. Ramazan %AHAN, M%Ü Prof. Dr. Sad#k KILIÇ, Atatürk Ü. Yrd. Doç. Dr. %irin GÜL, M%Ü Prof. Dr. V. MEMMEDEL"YEV, Bakü Devlet Ü., AZERBAYCAN Prof. Dr. Yasin AKTAY, Stratejik Dü!ünce Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Yusuf KÖ%EL", M%Ü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER, "stanbul Ü. Prof. Dr. Hasan Ç"FTÇ", M%Ü

B"L"M ve DANI#MA KURULU Yrd. Doç. Dr. A. Tahir DAYHAN, Dokuz Eylül Ü. Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK, Selçuk Ü Dr. Abdulmunim KENJ, %am Ü., SUR"YE Prof. Dr. Abdurrahman ELMALI, Harran Ü. Prof. Dr. Abdulaziz BEK", Bingöl Ü. Prof. Dr. Abdulhamid B"RI%IK, Uluda$ Ü. Prof. Dr. Abdülbaki GÜNE%, Yüzüncü Y#l Ü. Prof. Dr. Abdülkerim ÜNALAN, Dicle Ü. Prof. Dr. Adem DÖLEK, Erzincan Ü. Prof. Dr. Adem TUTAR, F#rat Ü. Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK, "nönü Ü. Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN, Selçuk Ü. Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL, Selçuk Ü. Prof. Dr. A. Osman ATE%, Çukurova Ü. Prof. Dr. Ali AKPINAR, Gaziantep Ü. Prof. Dr. Ali NAMLI, Marmara Ü. Doç. Dr. Alim YILDIZ, Cumhuriyet Ü. Dr. Badauin JOSEPH, FRANSA Prof. Dr. Bahaddin DARTMA, Yüzüncü Y#l Ü. Prof. Dr. Bedrettin ÇET"NER, Marmara Ü. Prof. Dr. Ca$fer KARADA%, Uluda$ Ü. Prof. Dr. Fahrettin ATAR, Marmara Ü. Doç. Dr. G#yasettin ARSLAN, F#rat Ü. Prof. Dr. H. "brahim KAÇAR, Marmara Ü. Prof. Dr. Halil Ç"ÇEK, Bingöl Ü. Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, Marmara Ü. Prof. Dr. Hilal DERV"%, Da’ve Ü., LÜBNAN Prof. Dr. "brahim HAT"PO&LU, Yalova Ü. Dr. Kemal HAB"B, MISIR

3

Prof. Dr. M. Mahfuz SÖYLEMEZ, "stanbul Ü. Dr. M. Muhtar e!-%ENKÎTÎ, Katar Ü., KATAR Prof. Dr. M. Re!id RAYYÂN, Ürdün Ü., ÜRDÜN Prof. Dr. M. Zeki DUMAN, Erciyes Ü. Prof. Dr. Mahmut AYDIN, Ondokuz May#s Ü. Prof. Dr. Mehmet GÜNAY, Sakarya Ü. Prof. Dr. Mesut OKUMU%, Hitit Ü. Prof. Dr. Metin ÖZDEM"R, Cumhuriyet Ü. Prof. Dr. Mevlüt GÜNGÖR, "stanbul Ü. Dr. Muhammed UMÂRA, MISIR Prof. Dr. Mustafa A&IRMAN, Atatürk Ü. Prof. Dr. Mustafa ALTUNDA&, Marmara Ü. Prof. Dr. Mustafa AYDIN, Selçuk Ü. Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Çukurova Ü. Prof. Dr. N. HACIMÜFTÜO&LU, Erzincan Ü. Prof. Dr. Nesimi YAZICI, Ankara Ü. Yrd. Doç. Dr. Nusrettin BOLELL", Bingöl Ü. Prof. Dr. Ömer ÇEL"K, Marmara Ü. Prof. Dr. Ömer DUMLU, Dokuz Eylül Ü. Prof. Dr. Ra!it KÜÇÜK, Marmara Ü. Prof. Dr. Saffet SANCAKLI, "nönü Ü. Prof. Dr. Selahattin POLAT, Erciyes Ü. Doç. Dr. Servet Bay#nd#r, "stanbul Ü. Prof. Dr. %adi EREN, I$d#r Ü. Prof. Dr. %ehmus DEM"R, Atatürk Ü. Prof. Dr. %inasi GÜNDÜZ, "stanbul Ü. Prof. Dr. %uayip ÖZDEM"R, F#rat Ü. Prof. Dr. Talip ÖZDE%, Cumhuriyet Ü. Prof. Dr. Talip TÜRCAN, S. Demirel Ü. Prof. Dr. Tar#k RAMAZAN, Oxford Ü., "NG"LTERE Prof. Dr. Temel YE%"LYURT, Erciyes Ü. Prof. Dr. Turan KOÇ, Erciyes Ü. Prof. Dr. Ünal KILIÇ, Cumhuriyet Ü. Dr. Yahya el-GAVSÂNÎ, Umm Durmân Ü., SUDAN Prof. Dr. Ya!ar AYDINLI, Uluda$ Ü. Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Ondokuz May#s Ü. Prof. Dr. Yunus APAYDIN, Erciyes Ü. Prof. Dr. Yusuf I%ICIK, Selçuk Ü.

SEKRETERYA Ar!. Gör. Furkan ASYA, M%Ü Ar!. Gör. Hatice Kübra DEM"RÇ"N, M%Ü Ar!. Gör. "smail ALAN, M%Ü Ö$r. Gör. "zzet GÜLAÇAR, M%Ü Ö$r. Gör. Mehmet Ali YILDIZ, M%Ü Ar!. Gör. Metin YILDIZ, M%Ü Ö$r. Gör. Mustafa GÜNER"GÖK, M%Ü Okt. Sadrettin BU&DA, M%Ü

"LET"#"M B"LG"LER" Adres: M%Ü "lahiyat Fakültesi "stasyon Cad. 49100-MU% Tel : 436 213 00 13/4007 Faks : 436 212 08 53 "rtibat görevlisi (Fikret Gedikli) : 505 926 00 00 Web: www.alparslan.edu.tr/ilahiyatsempozyum e-mail: ilahiyatsempozyum@alparslan.edu.tr

Medrese Geleneği ve Modernleşme Süreci - Sempozyum  

(ULUSLARARASI SEMPOZYUM) 05 - 07 Ekim 2012 MUS / TURKIYE