Page 1

V A S T A V A

yashavantkovi@gmail.com ¸ÀA¥ÀÄl : 1

¸ÀAaPÉ : 10

zÀgÀ : 12-00

¥ÀÄl : 8

¢£ÁAPÀ : 15 2016

Volume : 1

Issue : 10

Price : 12/-

Page: 8

Date : 15 October 2016

S U D D I

350 ¤ªÉñÀ£À PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ ºÀAaPÉ ¹Azs£À Æ À gÀ £ÀUgÀ ¸À ¨À AÀÉs iÀÄ zÁR¯É ¨sµæÀ ÁÖZÁgÀ

PÀæªÀÄPÉÌ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À »AzÉÃlÄ

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

gÁAiÀÄtÚ ©æUÉÃqïUÉ ¨ÉaÑ©zÀÝ ©eɦ! ©æUÉÃqï gÀtPÀºÀ¼É AiÀiÁgÀzÀÄ?

²y® ¸ÉÃvÀĪÉ.. DvÀAPÀzÀ°è ¸ÀªÁgÀgÀÄ.. ¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ ¨ÉÃqÀªÁAiÀÄÄÛ ²æÃzÉë G¸Á§j : ªÀ Ä ºÁvÉ ä A iÀ Ä 7 ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ £À£À¸ÁUÀzÀ QæÃqÁAUÀt..! ªÀĺÀvÀé


VASTAVA SUDDI Kannada Fortnightly

¨É¼ÀQ£À ºÀ§â ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ £Ár£À ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀvÉUÉ ¢Ã¥ÀUÀ¼À ºÀ§ª â ÁzÀ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀðjUÀÆ ¸ÀÄR, ±ÁAw £ÉªÀÄä¢AiÀÄ fêÀ£À ®©ü¸À° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÀ

¢Ã¥ÁªÀ ºÀ§z â ÀPÁgÀåPÁjt ¸À¢Ã¥ÁªÀ ºÀ§Æz â ¥ÁPÀ À ë¥Àà ©eɽ¦ gÁdå zÀ¸ÀågÁV½PÉ.«gÀ

ºÁ¢ðPÀ ±ÄÀ ¨Ás µA À iÀÄU¼ À ÄÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ d£ÀvUÉ É ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ PÉÆÃgÀÄvÁÛ vÁåUÀ §°zÁ£ÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ F ºÀ§ªâ ÅÀ ¸ÀÄR ¸ÀªÄÀ È¢AÞ iÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ°, JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÉ,

²æà °AUÀgÁd ºÉƸÀ½î CzsÀåPÀëgÀÄ ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¸ÀAWÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

i

aval p e É e U É D v À £ y ¸ÀÛ d ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ Happ µ Á s ¨ Ä À £Ár£À ¸ÀªÀÄ ± À½AiÀÄ âªÁzÀ ª § À Á º À ¥ ¼ À à U À ¢ ¥ à ¢ ÀÄ ºÁ¢ðPÀ i A ½ À ª Á ¥ à ¢ À¼ÀÄ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄU Aw ÀÄR, ±Á ¸ÀªÀðjUÀÆ ¸ À ®©ü¸À° êÀ£ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ f ÉʸÀĪÀ JAzÀÄ ºÁg ²æà ¸ÉÊ. ºÁf ªÀĸÁÛ£ï

¨É¯ÉÆÌà ¨ÁåljÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

15th October 2016

Page N. 2

¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ d£ÀvUÉ É ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ PÉÆÃgÀÄvÁÛ vÁåUÀ §°zÁ£ÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ F ºÀ§ªâ ÅÀ ¸ÀÄR ¸ÀªÄÀ È¢AÞ iÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ°, JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÉ,

²æà °AUÀgÁd ºÀÆUÁgÀ

²æà ¥ÀÆd¥Àà

£ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

²æà ¹zÀÞ°AUÉñÀégÀ & PÀA¥À¤ d£ÀvÁ UÀAeï, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

¢Ã¥ÁªÀ ºÀ§z â ÀPÁgÀåPÁjt ¸À¢Ã¥ÁªÀ ºÀ§Æz â ¥ÁPÀ À ë¥Àà ©eɽ¦ gÁdå zÀ¸ÀågÁV½PÉ.«gÀ

ºÁ¢ðPÀ ±ÄÀ ¨Ás µAÀ iÄÀ U¼À ÄÀ

£ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

ºÁ¢ðPÀ ±ÄÀ ¨Ás µAÀ iÀÄU¼À ÄÀ

¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ d£ÀvUÉ É ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ PÉÆÃgÀÄvÁÛ vÁåUÀ §°zÁ£ÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ F ºÀ§ªâ ÅÀ ¸ÀÄR ¸ÀªÄÀ È¢AÞ iÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ°, JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÉ,

ºÁ¢ðPÀ ±ÄÀ ¨Ás µAÀ iÀÄU¼À ÄÀ ¸ªÀ ÄÀ ¸ÛÀ d£vÀ UÉ É ±ÄÀ ¨Ás µAÀ PÆÉ ÃgÄÀ vÁÛ vÁåUÀ §°z iÄÀ Á£zÀ À ¸AÀ PÃÉ vÀ F ¸ªÀ ÄÀ È¢AÞ iÄÀ £ º§À ªâ ÅÀ ¸ÄÀ R ÄÀ ßAlÄ À , JAzÄÀ ºÁg ªiÀ Áq° ÊÉ ¸ÄÀ ª,É

¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼ÁzÀ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ, ¸ÁévÀAvÉÆæÃvÀìªÀ, PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ J®è ¸ÀgÀPÁj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÀÆ ¤gÀAvÀgÀ PÀ¼ÉzÀ 15ªÀµÀð¢AzÀ ±Á«ÄAiÀiÁ£À ¸À¥Éè ÊAiÀĸÀð, ¸ÉÖÃeï, ¯ÉÊnAUï qÉPÉÆÃgɱÀ£ï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV, ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀ C®èzÉà ªÀÄzÀÄªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀð ªÀĺÁ¥ÀÄgÀĵÀgÀ dAiÀÄAwUÀ¼À qÉPÉÆÃgÉñÀ£ï PÁAiÀÄðzÀ°è C¥ÁgÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ

²æà ªÀĺÀäzï ±À¦Aü iÀÄÄ¢ÝÃ£ï £ÀªÁ¨ï £ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ Tin No: 29720027358 CST: 6256994-6

PÀ£ÀßqÀ ¥ÁQëPÀ ¥ÀwæPÉ

¨É¼Q À £À ºÀ§â ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ

STD : 08535 221446 221447, 221448

Distributors For : Indane Gas, Kustagi Road, SINDHANUR-584128.

²æà C¯Áè§Që «Ä¤ªÀÄĨÁgÀPï ¸À¥ÁèAiÀÄgïì ºÀ¼Éà §¸ÁÖAqï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃqÀ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

H a vali a É p U É e v À e £ d Û À D ¸ Ä À y ª À p ¸ p £Ár£À Hap À z Á ª â § À º p ¢Ã¥ÀUÀ¼À À P ð y À AiÄÀ ºÁ¢ ¢Ã¥Áª½ D À¼ÀÄ U Ä À i A À µ Á s ¨ Ä À ± e , ±ÁAw R Ä À ¸ Æ À U j e ¸ÀªÀð ü¸À° © ® À £ À ª à f p £ÉªÀÄä¢AiÀÄ À ª Ä À ¸ Ê É g a JAzÀÄ ºÁ v CªÀiÁæ£ï ²æà ªÀĺÀäzï gÀ¦üà a ¨Áåljøï l DªÀiÁæ£ï ¨Áåljøï UÀAUÁªÀw gÉÆÃqÀ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ i ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀÄ¢Ý

ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

Indane Gas Services

²æà «ÃgÉñÀ £ÉmÃÉ PÀ¯ï UÉÆgÉèÁ¼À EAqÉãï UÁå¸ï ¹Azs£ À Æ À gÀÄ.

ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¤jÃQë¹...

Cell: 9880340438, 9980487583, 9743132155

PÁAUɸ æ ï AiÀÄĪÀªÄÀ ÄRAqÀgÄÀ

M/s. Siddalingeshwara

Mini Mubarak Suppliers, Pendal, Sound System & Lighting Decoration old Busstand Raichur Road, Sindhanur-584128

²æà ªÀĺÀäzÀ C°

* ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÉêÉUÉ C¥ÀðuÉ DUÀzÀ CªÉÊeÁÕ¤PÀ, PÀ¼À¥É AiÀÄÄfr?

* ¥ÁzÀZÁjUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀQÌ®èzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥sÀÄmï¥Ávï * 10ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà PÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÀÆåðmï ºË¸ï

"SUDDIKOVI"KannadaFortnightly Publisher,Owner,&Editedby:K.Yashavanthappa&PrintedbyDevendraG.Medikeri,ChaithanyaPrintersNearoldSuco BankSindhanur-584128.Publishedatc/o:HarshavardhanaPrinters,NearBusstand, Sindhanur.584128.Dist:Racihur.KarnatakaState.Editor:K.Yashavanthappa


VASTAVA SUDDI Kannada Fortnightly

15th October 2016

Page N. 3

¥ÀjªÀļÀ«®èzÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ : ¥Á«vÀæ å«®èzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ

“ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀĢݔ ¥ÀwPæ AÉ iÀÄ £ÀªÄÀ ä nêÀÄÄ PÉ. AiÀıÀªÀAvÀ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPg À ÄÀ

d¯Á®Ä¢ÝÃ£ï ºÀnÖºÆ É ¸ÀÆgÀÄ UËgÀªÀ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

±Àgt À ¥Àà f. PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ

wªÀÄä¥àÀ ªÀÄÄAqÀgV À ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ

gÀ«PÀĪÀiÁgÀ J£ï. ¹Azs£ À Æ À gÀÄ ªÀg¢ À UÁgÀgÄÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀrÌ UÀÄqÀzÆ À gÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ

¦. ªÀĺÁAvÉñÀ ¢zÀÝV ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ

J¸ï.CªÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ ¥ÀwæPÁ ¥Àæ¸ÁgÀPÀgÀÄ ¸À§Ó°¸Á§ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥Àæ¸ÁgÀPÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀ WÀAn °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ªÀg¢ À UÁgÀgÄÀ

¸ÀÄ¢ÝUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹: ¸ÀA¥ÁzÀPg À ÄÀ 9482754109

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ... A/c South, North Indian, Chaines Food, Sweets & Ice Cream and Juice Center Main Road, SINDHANUR-584128. Dt: Raichur Ph: 220161, 223463, 9845761203, 9886751203, 9741804777, 9886223375, 9845163561

gÀÄa, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄa wAr-w¤¸ÀÄ, Hl, L¸ï-QæÃA, ¹éÃmï LlAUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹

ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀÄ¢Ý

±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ : VjñÀ «. ¥À¨ æ ÄÀs ºÉÆmÉ¯ï ¸ÀvÁÌgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ

PÀ£ßÀ qÀ ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ É

J¸ï.Dgï.J¸ï. ¯ÁqÀÓ ¥ÀPÀÌzÀ°è §¸ÁÖ åAqï ºÀwÛgÀ, ¹Azs£ À Æ À gÀÄ-584128. f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ....

¸ÀéAwPÉ, ªÉÄïÁzÀ §Ä¢ÞªÀAwPÉ, AiÀÄÄQÛ, §gÀĪÀÅzÉÃ? ¸ÁzsÀå«®è. EAvÀºÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ D®¹UÀ¼ÀÄ dªÁ¨ÁÝj»Ã£ÀgÀÄ, PÀ¼ÀîvÀ£À, dÆdÄPÉÆÃgÀgÀÄ, §ºÀĪÁZÁ½UÀ¼ÀÄ DUÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÀ¼ÀAQvÀgÁUÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄïÁV AiÀiÁgÀÄ UËgÀªÁ¤évÀgÀÄ, »jAiÀÄgÀÄ JA§ÄzÉ Ã CjAiÀ Ä zÀ ª À g ÁUÀ Ä vÁÛ g É . Erà ¸À ª À i Ád¸À Û g À z À ° è PÀAlPÀªÄÀ ÄTUÀ¼ÁUÀÄvÁÛg.É M§âgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥À.¥ÀÆ. PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. «zÁåyðUÀ¼À ©Ã¼ÉÆÌqÀĪÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è zÀAiÀĤÃAiÀĪÁV »ÃUÉ ºÉýzÀgÀÄ ‘ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄ ¥ËæqÀ± s Á¯Á ²PÀëPÀ §AzsÀÄUÀ¼ÉÃ, ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀ Ä Æ¯ÁPÀ ë g À U À ¼ À £ ÁßzÀ g À Æ PÀ ° ¹ PÀ ½ ¹j JAzÀ Ä «£À A w ªÀiÁrPÉÆAqÀgÄÀ , EªÀgÀ PÀ¼PÀ ½ À JAvÀºz À A É zÀgÉ JAvÀºÀ zÀqj ØÀ UÀÆ CxÀðªÁUÀĪÀAwvÀÄ.Û EªÀgÀ «£ÀAwAiÀÄ°è JAxÁ zÀAiÀĤÃAiÀĨsÁªÀ£É EvÀÄÛ H»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. Erà ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ vÀ¯É vÀVθÀĪÀAvÉ EvÀÄÛ. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉzÁUÀ DUÀĪÀ zÀĪÀåðªÀ¸ÉÜ ªÉÄïÁ¢PÁjUÀ½AzÀ »rzÀÄ Pɼª À U À ð À zÀ £ËPÀg¤ À UÀÆ PÀpt ªÀ媸 À ÜÉ ªÀiÁrzÀgÆ À PÉ®ªÀÅ CªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ UÀÄ¥ÀÛªÁV PÀtÂÚUÉ PÁtzÉ £ÀqÉzÉà £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. JAd°UÁV ªÀÄPÀ̼À ¨s« À µÀ媣 À ßÉ Ã §zÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ (ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀ) EAvÀºÀ ¥ÀlÖ¨sÀzÀæjUÉ DVAzÁUÉÎ UÀÄgÀÄw¹ PÀpt ²PÉë ¤ÃqÀĪÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. FUÀ F PÁ£ÀÆ£ÀÄ EzÀÝgÀÆ EzÀÄ PÀ¸ÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVzÉ. ²PÀët £ÀªÀÄä ºÁUÀÆ zÉñÀzÀ GvÀÛªÀÄ fêÀ£ÀzÀ ¨sz À § æÀ Ä£Á¢AiÀiÁVzÉ. ²PÀt ë ªÉà ªÀĺÁ¸ÀA¥ÀvÄÀ Û F ¸ÀA¥Àw£ Û À ºÉÆgÀvÄÀ «ÄPÀÌ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ E®è. ªÀÄÆ® EzÀ£Éßà mÉƼÁîV¹zÀgÉ ¨É¯É J°èAzÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä £ÁqÀÄzÉñÀ, £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøw Erà «±ÀézÀ°èAiÉÄà ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß ¨É¼É¹ G½¹PÉƼÀÄîªÀ dªÁ¨ÁÝj ¥ÀæwAiÉƧ⠥Àæw¨sÁ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ ¥ÀæeÉUÉ PÀqÁØAiÀiªÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. ²PÀët £ÀªÄÀ ä fêÀ£z À À ¦vÁæfðvÀ ºÀPÁÌVzÉ. GvÀÛªÄÀ eÁÕ£ª À Á»¤AiÀÄ£ÀÄß §AiÀĸÉÆÃt ºÁUÀÆ ¥Àw æ AiÉƧ⠲PÀt ë ¥ÉÃæ «ÄAiÀÄÄ ²PÀPë g À ÄÀ ²PÀt ë vÀdg Õ ÄÀ ²PÀu ë Á¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ²PÀt ë ªÀÄAwæU¼ À ÄÀ UÀªÄÀ £Àºj À ¹ »ÃUÉ DUÀĪÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉUÀnÖ ªÀµÀð«rà ±ÀæªÀĪÀ»¹ N¢zÀ «zÁåyðUÀÆ NzÀzÉ PÁ¦ ªÀiÁrzÀ «zÁåyðUÀÆ MAzÉà JAzÀÄ PÀ°à¸® À Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÄÀ ªÀiË®åªiÀ Á¥À£ª À ÇÀ PÀÆqÁ §ºÀ¼À CZÁvÀÄgÀv¬ É ÄAzÀ dgÀÄUÀÄvÀª Û .É CzÉµÆ É ÃÖ ¸Áj ªÀiË®åªiÀ Á¥À£À EvÁå¢ zÀéAzÀéUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À PÉÃAzÀæzÀ°è ¥Á£ÀªÀÄvÀÛgÁV §gÀĪÀ E¤ßvÀgÀ zsÀƪÀÄ¥Á£À EvÁå¢ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiË®åªiÀ Á¥ÀPg À £ À ÄÀ ß ¤zÀð¬ÄAiÀiÁV CªÀiÁ£ÀvÄÀ Û ªÀiÁr ºÉÆgÀºÁQj ºÁUÀÆ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀgÁzÀ £ÁªÀÅ »ÃUÉ F ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è AiÀÄĪÀPÀgÀ°è DUÀĪÀ zÀĪÀåðªÀ¸ÉÜ D¯ÉÆÃa¹ PÀtÄÚªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄPÉƽîj ªÀÄvÉÛ £ÁªÀÅ CªÀgÀ£ÀÄß zÁ¸Àå¥ÀzÀÝwAiÀÄ zÁjUÉ vÀ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÀ®à£É ªÀÄÆqÀÄwÛzÉ

ºÀµÀðªÀzsÀð£À D¥sï¸Émï ¦æAl¸ïð

¸ÀA¥ÁzÀPg À ÄÀ ªÉÆÃ: 9482754109

Cell: 9482754109, 9901716764

PÉ. AiÀıÀªÀAvÀ¥Àà

¥ÀƪÀðPÁ®ªÉÇA¢vÀÄÛ. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁtÂPÀªÁV N¢zÀµÀÄÖ §gÉzÀÄ ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. D PÁ®zÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀÅzÁUÀ°, M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ £ÉÆÃr §gÉAiÀÄĪÀÅzÁUÀ°Ã EzÁªÀÅzÀgÀ ¸ÀĽªÉà EgÀÄwÛgÀ°®è. ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÁë ¹§âA¢ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ vÀ ª À Ä ä PÀ v À ð ªÀ å PÉ Ì ZÀ Ä åw ¨ÁgÀ z À ºÁUÉ ¥À æ ª À i Át P À ª ÁV ¥ÀjÃPÁë¸ÃÉ ªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÝÀ gÄÀ . ºÁUÀÆ GvÀª Û ÄÀ «zÁåyðUÀ¼£ À ÄÀ ß «zÁåªÀAvÀgÀ£ÀÄß ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀdUÀwÛUÉ vÀgÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¥ÀjÃPÁë PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À PÀptªÁVzÀݪÀÅ. AiÀiÁªÀ gÁdQÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÁ«vÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀĽªÉà EgÀÄwÛgÀ°®è. ªÀÄvÀÄÛ GwÛÃtðªÁzÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÄÀ ¥Àr¹ C£ÀÄwÛÃtð «zÁåyðUÀ¼£ À ÄÀ ß CPÉÆÖçgï wAUÀ¼° À è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀÆr¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÝw EvÀÄÛ. F CzsÀðªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C£ÀÄwÛÃtðªÁzÀgÀÆ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è «zÁåyð PÀÆqÀ®Ä CªÀPÁ±À«vÀÄ.Û EzÀÄ §ºÀ¼À PÀptªÉA¢¤¹zÀgÆ À EzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀAUÀw CqÀVzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ªÀ媸 À ÜÉ EzÀPÌÉ §ÄqÀªÄÉ Ã¯ÁVzÉ. FUÀ £Àq¢ É gÀĪÀ CxÀªÁ £ÀqA É iÀÄĪÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀ£ÀÄß vÀ¯É PɼÀUÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÀÛªÉ, ¨ÉðAiÉÄà JzÀÄÝ ºÉÆ® ªÉÄÃAiÀÄÝAvÉ, ¥ÀjÃPÁë ªÀ媸 À ÜÉ JAxÁ PÀptUÉƽ¹zÀgÆ À ªÀÄvÀµ Û ÄÀ Ö ¸ÀÄ®¨sª À Á¬ÄvÀÄ J£ÀÄߪÀ £ÁaPÉUÃÉ qÀÄ ªÀ媸 À ÜÉ GAmÁVzÉ. ¥Àw æ AiÉƧ⠫zÁåyð CvÀåAvÀ ¸ÀÄ®¨sª À ÁV AiÀiÁªÀ CAfPÉ E®èzÉ C¼ÀÄQ®èzÉ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄĪÀ ¸Àg¼ À À ªÀ媸 À ÜÉ EzÀÝgÆ À ¥ÀjÃPÉë ¥ÉÃ¥Àgï §gÉAiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀ vÀPÀët ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ £ÀPÀ®Ä ªÀåªÀ¸ÉÜ ¥ÉÃ¥Àgï ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÉà EgÀÄvÀÛzÉ. K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ »ÃVgÀĪÁUÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ »rzÀÄ ¥ÀjÃPÁë ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÆ MAzÁV F zÀÄgÀªåÀ ª¸ À ÜÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºËzÀÄ EªÀgÄÀ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ® GzÉ Ý Ã±À ª É Ã £À Ä ? ºÁUÀ Æ PÁgÀ t ªÉ à £À Ä ? AiÀ i ÁgÁzÀ g À Æ D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀgÉÃ? EAvÀºÀ ºÀÄgÀļÀÄ E®èzÀ CeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼À ¨sÀ«µÀåªÉãÀÄ? ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV EªÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? ¤dªÁV N¢ C¨sÁ帪 À iÀ Ár ºÀU° À gÀļÀÄ PÀµ¥ ÖÀ l À ÄÖ N¢zÀ «zÁåyðAiÀÄ ¥ÁqÉãÀÄ? AiÀiÁgÁzÀgÆ À «ZÁj¸ÀĪÀgÃÉ ? £ÀP® À Ä ªÀiÁrzÀª£ À ÄÀ £ÀP® À Ä ªÀiÁqÀzÃÉ ¸ÀA é wPɬÄAzÀ §gÉzÀ «zÁåyðUÀ½VAvÀ ºÉZÄÀ Ñ CAPÀ ¥Àqz É À ¸ÁPÀµÄÀ Ö fêÀAvÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ FUÀ®Æ ®¨sÀå. ²PÀët E¯ÁSÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ zÉÆqÀØ PÉ®¸À dªÁ¨ÁÝj¬ÄzÀ ¥ÁgÁzɪÀÅ JAzÀÄ G¹gÀÄ©lÄÖ DgÁªÀĪÁV EzÀÄÝ©lÖgÉ ªÀÄÄV¬ÄvÉÃ? £ÀPÀ° «zÁåyðUÀ¼À zÀAqÀÄ FUÀ ªÀµð À ªÀµð À PÉÌ ºÉZÁÑUv À Æ É qÀVzÉ PÀpt ±À§ÞU¼ À ÄÀ , ±À§ÞU¼ À À CxÀð §gÉAiÀÄ®Ä §gÀzÀ «zÀåyðUÀ¼À ¥s° À vÁA±À £ÀÆgÀPÉÌ 90% JAvÁzÀgÉ JAvÀºÀ CªÀªÀiÁ£À, E°è ¥Á®PÀgÀ dªÁ¨ÁÝj E®èzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÀÄ PÀptvÉ E®èzÉ ¤ÃqÀĪÀ PÀ¼À¥É ²PÀët »ÃUÁzÁUÀ «zÁåyðUÀ¼À°è QæAiÀiÁ²Ã®vÉ,

¸À«£É£À¥ÀÄ

¨sÁgÀvz À À ªÀiÁf gÁµÀÖç¥w À ¢|| J.¦.eÉ. C§Äݯï PÀ¯ÁA CªÀgÀ ¨Á®åfêÀ£z À À ¨sÁªÀavÀæ

15£Éà CPÉÆÖçgï 2016


VASTAVA SUDDI Kannada Fortnightly

15th October 2016

Page N. 4

(¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ²æÃPÉëÃvÀæ ¹zÀÝ¥ÀªÀðvÀ CA¨ÁªÀÄoÀ CA¨ÁzÉë ¯ÉÃR£À)

²y® ¸ÉÃvÀĪÉ.. DvÀAPÀzÀ°è ¸ÀªÁgÀgÀÄ..

f¯Áè ºÉzÁÝjUÀ¼À£ÀÄß gÁdå ºÉzÁÝjUÀ¼£ À ÁßV, gÁdå ºÉzÁÝjUÀ¼£ À ÄÀ ß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼£ À ÁßV ªÉÄîÝeð É UÉÃj¹zÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ PÀæªÀÄ ¸ÀjAiÀĵÉÖ. DzÀgÉ, ªÉÄîÝeÉðUÉÃj¹zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²y® ¸ÉÃvÀĪÉUÀ¼À zÀÄgÀ¹ÛUÉ ªÀÄÄAzÁUÀzÉà EgÀĪÀ PÀæªÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀjUÉ QjQj GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛª.É C®èzÃÉ AiÀiÁªÀ ºÉÆvÀ° Û è ©Ã¼ÀĪÀÅzÉÆà J£ÀÄߪÀ DvÀAPÀ ¸ÀªÁgÀgÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. eÉêÀVð-ZÁªÀÄ gÁd£ÀU Àg À gÁdå ºÉ z ÁÝjAiÀ Ä £À Ä ß FUÁUÀ ¯ É Ã gÁ¶Ö ç ÃAiÀ Ä ºÉ z ÁÝjAiÀ Ä £ÁßV ªÉ Ä Ã®ÝeÉ ð UÉ Ã j¹zÀ Ý gÀ Æ PÁªÀÄUÁj DgÀA¨sª À ÁUÀĪÀ°è «¼ÀA§ªÁUÀÄwÛzÉ J£À߯ÁUÀÄwÛzÉ. F gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀvÁÛgÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉU¼ À ÄÀ ²y®ªÁVªÉ. CªÀÅUÀ¼° À è vÁ®ÆQ£À UÉ Æ Ã®¥À ° è §½AiÀ Ä ºÀ ¼ À î z À ¸É à vÀ Ä ªÉ A iÀ Ä vÀqU É Æ É ÃqÉ ©zÀÄÝ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀjUÉ fêÀ¨A Às iÀÄ ºÀÄnÖ¹zÉ. E£ÀÄß ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ §½AiÀÄ ºÀ¼ÀîPÉÌ ¤«Äð¸À ¯ ÁzÀ ¥À Ä gÁvÀ £ À ¸É à vÀ Ä ªÉ A iÀ Ä vÀqÉUÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀ±ÀB PÀĹzÀÄ ©¢ÝªÉ. PɼÀUÀqÉAiÀÄ PÀ°è£À UÉÆÃqÉAiÀÄÆ ²y®ªÁVzÉ. ©ÃzÀgï, UÀÄ®§UÁð, AiÀiÁzÀVj, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÉÃj £Á£Á f¯ÉèUÀ¼À £ÀÆgÁgÀÄ ¸ÁjUÉ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ, ¯ÁjUÀ¼ÀÄ, fÃ¥ï, PÀÆæ¸Àgï,

PÁgÀÄ ¸ÉÃj gÁdå gÁdzsÁ¤UÉ ¤vÀå ¸Á«gÁgÀÄ ªÁºÀ£U À ¼ À ÄÀ F zÁjAiÀįÉèà ¸ÁUÀ Ä vÀ Û ª É . ºÉ z ÁÝjAiÀ Ä ¯É è à EgÀ Ä ªÀ ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ªÉÄïÉAiÉÄà ªÁºÀ £ À U À ¼ À Ä ºÉ Æ ÃUÀ Ä ªÀ ¥À j uÁªÀ Ä ¢£À ¢ £À P É Ì ¸É à vÀ Ä ªÉ A iÀ Ä PÉ ¼ À ¨ s Á UÀ ²y®UÉ Æ ¼À Ä î v À Û ¯ É Ã EzÉ . C®è z É Ã , ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ, »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ±Á¸ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ F ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄðAzÀ¯Éà ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ, AiÀiÁgÉƧâgÀÆ EzÀgÀ zÀÄgÀ¹Û CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ ¸É à vÀ Ä ªÉ ¤ªÀ i ÁðtzÀ §UÉ Î AiÉ Æ ÃZÀ £ É U É ªÀÄÄAzÁUÀzÃÉ EgÀĪÀzÄÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¨ÉøÀgPÀ ÌÉ PÁgÀtªÁVzÉ. ¸ÀAvÉP® À ÆègÄÀ §½AiÀÄ ºÀ¼PîÀ ÌÉ zÀ±PÀ U À ¼ À À »AzÉ ¤ªÀiÁðtªÁVgÀĪÀ F ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀĹzÀgÉ gÁdzsÁ¤UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀrvÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ £ÀÆgÁgÀÄ Q.«ÄÃ. ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ C¤ªÁAiÀ Ä ðvÉ GAmÁUÀ Ä vÀ Û z É . ¤vÀ å F ºÉzÁÝjAiÀÄ°è NqÁqÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ EvÀÛ avÀÛ ºÀj¹ ¸ÉÃvÀÄªÉ zÀÄgÀ¹ÛUÉ ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÃÉ QzÉ. “ºÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¤ªÀiÁðtªÁVgÀĪÀ F ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉ. ¸ÉÃvÀÄªÉ QjzÁVzÀÄÝ MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÁºÀ£À ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÉUÀÆ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤®è¨ÉÃPÀÄ. ¢£Á £ÀÆgÁgÀÄ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ NqÁqÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ zsÀPÉÌ DUÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ. ²ÃWÀæ ¸ÉÃvÀÄªÉ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀ®Ä DqÀ½vÀ ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃQzÉ” -§¸ÀªÀgÁd, ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.

²æÃzÉë ªÀĺÁvÉäAiÀÄ ªÀĺÀvÀé

¥ÀgÀªÀÄ ¥ÀgÀvÀgÀ ¥ÀgÀªÀÄ ªÀÄAUÀ¼À | ¥ÀgÀªÀÄ ¥ÀÆtðeÉÆåÃw ¥ÀgÀªÀiÁ | ¥ÀgÀªÀÄ ZÉÊvÀ£ÁåvÀä ¥ÀgÀªÀiÁPÁ±À ¥ÀgÀªÉÄñÁ | ±ÀgÀt gÀPÀëPÀ ¸ÀPÀ®©µÀÖªÀ | ¤gÀÄvÀ «ÃªÁAiÉÆÃzsÀå¥ÀÄgÀªÀ£ÀÄ | ¥ÉÆgɪÀ ªÀgÀazÁ£ÀAzÀ UÀÄgÀĪÀiÁ¼É̪ÀÄUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁ || zsÁ«ÄðPÀªÁV ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°èAiÉÄà ¨sÁgÀvÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉ DzÀ ªÀ²µÀÖ åªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ¨sÀUÀªÀAvÀ£À PÀ鴃 E®è¢zÀÝgÉ MAzÀÄ ºÀÄ®Äè PÀrØAiÀÄÆ ¸ÀºÀ «Ä¸ÀÄPÀzÀÄ. F vÉgÀ£ÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ DzsÁåwäPÀ §zÀÄPÀÄ CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ±Àð£ÀzÀ wgÀļÁVzÉ. ºÁUÀÆ ªÀĺÀvÀé¥ÀÆtðªÁzÀ ªÀĺÉÆãÀßvÀªÁzÀ Gdé® ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ PÉÊUÀ£ÀßrAiÀiÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è eÉÊ£À, ¨ËzÀÞ, ¹Sï, gÀd¥ÀÆvÀ, ±ÉʪÀ, ªÉʵÀÚªÀ, PÉæ ʸÀÛ ªÀÄĸÀ¯Áä£À ºÁUÀÆ «ÃgÀ±ÉʪÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀªÁVªÉ. DAiÀiÁ ªÀÄvÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀzÀÝwUÀ½ªÉ. DZÁgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ©ü£ÀߪÁVªÉ. zsÀªÀÄðUÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVªÉ. K£É®è ©ü£ÀߪÁzÀgÀÆ zsÀªÀÄð vÀvÀéUÀ¼ÀÄ MAzÉà DVªÉAiÉÄA§ÄzÀÄ «±ÉõÀ. ºÀ®ªÀÅ £À¢UÀ¼ÀÄ PÀÆr ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¸ÉÃj vÀªÀÄä £ÁªÀĪÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J®è zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä £ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß PÁtĪÀ ºÀA§®ªÀżÀîªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ vÀ£ÀeÁvÉAiÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°è ¨Á½ §zÀÄQzÀ PÀ£ßÀ rUÀgÀ ªÀÄ£À¸ÄÀ ì zsÁ«ÄðPÀv,É DzsÁåwäPv À ,É ¸ÁA¸ÀÌøwPÀvU É ½ À AzÀ ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ. E°è C£ÉÃPÀ zsÀªÀÄðUÀ¼À zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄoÀUÀ¼ÀÄ, ªÀĹâUÀ¼ÀÄ, ZÀZÀÄðUÀ¼ÀÄ, «ºÁgÀUÀ¼ÀÄ, §¸À¢UÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ zsÀªÀÄð ¥ÀæZÁgÀzÉÆA¢UÉ eÁÕ£À ¥Àæ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrªÉ. CzÀgÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è CªÀzsÀÆvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁV §AzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è azÁ£ÀAzÁªÀzsÀÆvÀgÀÄ ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀë PÀAqÀÄ, zÉë ¸ÁPÁëvÁÌgÀzÉÆA¢UÉ ²æÃzÉë ªÀĺÁvÉä gÀa¹zÁÝgÉ. CzÀÄ EA¢UÀÆ ¸ÁQëAiÀiÁV ¸ÁVzÉ. ²æÃzÉë ªÀĺÁvÉäAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ¥Àp¹zÀgÉ, D°¹zÀgÉ, vÀPÀÌ ¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉëUÀ¼ÀÄ FqÉÃgÀĪÀªÀÅ JA§ ªÀiÁvÀÄ ²æÃzÉë UÀæAxÀzÀ°è CqÀPÀªÁVzÉ. zÉë ¥ÀÄgÁtªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ D°¹zÀgÉ eÁÕ£À ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ R¤dªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. zÉë ¥ÀÄgÁt zÉúÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ MA¨sÀvÀÄÛ £ÀªÀzÁégÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹ eÁÕ£ÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉaѹ, zÉëAiÀÄ ¥ÀÄgÁtªÀÅ zÉúÀzÀ ¥ÀÄgÁt eÁÕ£À ªÀiÁUÀðzÀ°è ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. azÁ£ÀAzÁªÀzsÀÆvÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ. 1. zÉë ¥ÀÄgÁt, 2. eÁÕ£À¹AzsÀÄ, 3. PÀxÁ¸ÁUÀgÀ, 4. azÁ£ÀAzÀ ªÀZÀ£À, 5.§UÀ¼ÁA¨Á ±ÀvÀPÀ, 6. azÁ£ÀAzÀ gÀUÀ¼É, 7. azÁ£ÀAzÀ ®ºÀj, 8.DzsÀåvÀä ±ÀvÀPÀ, 9.¥ÀAZÀPÀtð vÀvÀéaAvÁªÀÄtÂ, 10. £ÀªÀZÀPÀæPÀÄ® gÉÃSÁ ®PÀët »ÃUÉ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ vÀA¢zÁÝgÉ. CzÀgÀ°è eÁÕ£À¹AzsÀÄ, zÉëªÀĺÁvÉä ¸ÀªÀðgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è CZÀѽAiÀÄzÉ G½¢ªÉ. ²æÃzÉë ¥ÀÄgÁtzÀ ªÀĺÀvÀé : ²æÃzÉë ¥ÀÄgÁt UÀæAxÀzÀ°è 18 ¸ÀA¢üUÀ½ªÉ.796 ¥ÀzÀUÀ½ªÉ. F PÀÈwAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¸À¥ÀÛ¸ÀwAiÀÄ ¨sÁµÁAvÀgÀªÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ²æÃzÉë ¥ÀÄgÁtªÀÅ ¸ÀªÀðgÀÆ fêÀ£ÀÄäPÀÛgÁUÀ®Ä EzÀÄ PÉʢëUÉAiÀÄAzÀÄ ¸Áj ¸Áj ºÉüÀÄvÁÛgÉ. 1. PÀªÀÄðPÁAqÀzÀ°è ²ªÀ¥ÀÄgÀzÀ ªÀtð£É, ²ªÀ±ÀQÛ ¨sÉÃzÀ, G¥Á¢ü ºÁUÉà wæªÀÄÆwðUÀ½UÉ £ÁåAiÀÄ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 2. DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À «ZÁgÀ : ªÀÄ»µÁ¸ÀÄgÀ gÀPÀ̸À avÀÛ±ÀÄ¢ÝÃUÉ PÁªÀiÁ¢ ªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ, ªÉÊjUÀ½zÀÄÝ, PÁªÀiÁj Cj «dAiÀĪÉà avÀÛ±ÀÄ¢ÝUÉ ªÀÄÄRåªÉ¤¸ÀÄvÁÛgÉ. 3. eÁÕ£À PÁAqÀ: EzÀgÀ°è gÀPÀ̸ÀgÁzÀ ±ÀÄA¨sÀ- ¤±ÀÄA¨sÁ¢ zÉÊvÀågÀ «µÀAiÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CeÁÕ£À gÁUÀ, zÉéõÁ¢ «µÀAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ eÁÕ£ÀPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÁzÀ CºÀA ªÀĺÁªÀiÁ¢UÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ ªÀtÂð¹zÉ. 4.fêÀ£ÀÄäQÛ: ªÁ¸À£ÀvÀæAiÀÄUÀ¼ÀÄ, vÀvÀéªÀĹ, ªÁPÀå, ¤Ã£ÀÄ CªÀ£Éà EgÀÄ«, vÀ£ÀÄ«£À°è ¤ªÉÆÃðºÀ, ªÀÄ£ÀzÉÆ¼ï ¤gÀAºÀPÁgÀ, ¥ÁætzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CPÀª æ ÄÀ ZÀlĪÀnPÉU½ À UÉ D±ÀAæ iÀÄ ¤¨sÀðAiÀÄ, avÀÛzÀ°è ¤gÁ¥ÉÃPÉë, «µÀAiÀÄzÀ°è GzÁ¹Ã£À, ¨sÁªÀzÀ°è ¤ÃqÀĪÀ vÁtUÀ¼ÁVªÉ. F §UÉÎ ¢UÀA§gÀ, eÁÕ£ÀzÀ°è ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ £É¯ÉUÉÆAqÀªÀ£Éà fêÀ£ÀÄäPÀÛ ¸À A §A¢ü ¹ zÀ ª À g À Ä PÀ Æ qÀ ¯ É Ã JA§ vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀÄvÀÛªÉ. JZÉÑvÀÄÛPÉÆAqÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß aAvÉVzÀÄ aAvÁªÀÄtÂ, CAvÀÄ PÁªÀÄåPÉ PÁªÀÄzsÉãÀÄ«zÀÄ, CAvÀÄ À UÉ PÀ®àzÄÀ ª æ ÄÀ ªÀÅ vÁ£É EzÀÄ. ¸ÀAvÀvª À ÅÀ ¸ÀÄR ¨sÁUÀå ¨sÆ É ÃUÀªÇÀ ¥ÀÆwð¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. PÀ®à£UÉ ½ EAvÀÄ ªÉÄgɪÀªÀÅ zÉë PÀgÀÄt¢ JAvÀÄ ¥ÉüÀÄªÉ zÉë ZÀjvÉAiÀÄ FUÁUÀ ¯ É Ã £Á£Á ¸À A WÀ l PÀ g À Ä UÀæAxÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄ, F UÀæAxÀzÀ°è vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃrzÀ EµÁÖxÀðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ FqÉÃgÀÄvÀÛªÉ. ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ¢AzÀ ¨ÉÃrzÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ JAzÀÄ vÁ®ÆPÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áèq½ À vÀPÌÉ ºÉÆÃzÀgÀgÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¸À»vÀ° gÀQë¥À¼ÀÄ ©qÀzÉ JAzÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà azÁ£ÀAzÁªÀzsÀÆvÀ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è PÉÊUÀÆqÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ¥ÀA æ iÉÆÃd£ÀªÁUÀÄwÛ®.è C©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ EgÀ°, ¸ÀAvÁ£À ¨sÁUÀå EgÀ°, ¨sÉÆÃUÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ PÀ£À¸ÀÄ PÁtĪÀ ±Á¸ÀPÀgÀÄ EvÀÛ avÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀ°, eÁÕ£z À À ¸ÀA¥ÀvÄÀ ,Û ¹UÀ¨ÃÉ PÁzÀg,É vÁ¬Ä ZÀjvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ j ¹ £É £ É U À Ä ¢UÉ ©¢ÝgÀ Ä ªÀ zÀÈqsÀªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¥Àp¹ ±ÁA¨sÀ« PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀægÁzÀgÉ fêÀ£ÀzÀ°è PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæ ¥ÀÆwð¸À®Ä AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA¥ÀwÛ£ÉÆA¢UÉ zɪÀé PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ MvÁÛAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆvÀ, ªÀÄ£À¹ì£À ºÀ®ªÀÅ ¨sÀæªÉÄUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼ÀzÁÝVzÉ. JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ PÀ« E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæªÁVzÉ. ºÀ¹zÀªÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, dégÀ §rzÀªÀ¤UÉ OµÀ¢ü Qæ à qÁ¥À l ÄUÀ ¼ À PÀ Æ UÀ Ä DqÀ ½ vÀ P É Ì ¨ÉÃPÀÄ. eÁÕ£ÀzÀ ºÀ¹«AUÉ ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. gÀwAiÀÄ ªÀÄÄlÄÖvÛÀzA É iÉÆà PÁzÀÄ£ÉÆÃqÀ¨ÃÉ QzÉ. ¸ÀÄRªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄt¨ÉÃPÀÄ E£ÉÆߧâgÀ PÀÆqÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄAmÉ! J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀÄ CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. zÀÈqsÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ UÀæAxÀzsÀ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁrzÀgÉ ºÀ®ªÀÅ PÀµÀÖ PÁ¥ÀðtåUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀªÁUÀĪÀŪÀÅ. “¸À Ä ªÀ i ÁgÀ Ä K¼À Ä ªÀ µ À ð UÀ ½ AzÀ F UÀæAxÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrAiÉÄà NzÀ¨ÉÃQzÀ£ÀÄ, ¥ÀÆf¸À°zÀ£ÀÄ QæÃqÁAUÀt PÁªÀÄUÁj £É£ÉUÀÄ¢UÉ NzÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¥ÀÆf¹ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À ¨sÀQÛAiÀÄ°, ¥ÀÆf¸ÀÄvÀ¯É N¢zÀgÉ, ©¢Ý g À Ä ªÀ z À Ä ¨É à ¸À g À vÀ A ¢zÉ . gÁd£ÁUÀĪÀ£ÀÄ, ¸ÉÆÃfUÀªÉà vÁ£ÉãÀÆ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj PÀgÀÄtzÀ°, Qæ à qÁ¥À l ÄUÀ ½ UÉ ¸À j AiÀ i ÁzÀ £ÉêÀiÁ£ÀĸÁgÀ¢AzÀ N¢zÀgÉ, vÀPÀÌ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀŪÀÅ,

¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ ¨ÉÃqÀªÁAiÀÄÄÛ G¸Á§j : CzsÀðPÉÌà ¤AvÀ PÁªÀÄUÁj QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ½UÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ.. 7 ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ £À£À¸ÁUÀzÀ QæÃqÁAUÀt..!

°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ : C©üªÀÈ¢Þ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀ PÉÆÃnUÀlÖ¯Éà C£ÀÄzÁ£Àª£ À ßÉ Ã£ÉÆà ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀz Û .É DzÀgÉ, vÁ®ÆQ£À £Á£Á PÀqÉ C£ÀÄzÁ£À PÉÆgÀvɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj PÀlÖqÀ PÁªÀ Ä UÁjUÀ ¼ À Ä £É £ É U À Ä ¢UÉ ©¢ÝªÉ . £É£ÉUÀÄ¢UÉ ©¢ÝgÀĪÀ PÁªÀÄUÁj §UÉÎ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÁzÀ d£À¥w æÀ ¤¢üU¼ À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiË£ÀPÉÌ ±ÀgÀuÁVgÀĪÀzÀÄ ªÀiÁvÀæ «¥ÀAiÀiÁð¸À. PÀ£À¸ÁzÀ QæÃqÁAUÀt E°è£À ¸ÀgÀPÁj vÉÆÃlzÀ°è vÁ®ÆPÀ QæÃqÁAUÀtPÉÌ 2009 gÀAzÀÄ CA¢£À QæÃqÁ ¸À a ªÀ UÀ Æ ½ºÀ n Ö ±É à Rgï ZÁ®£É ¤ÃrzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ PÉÆÃn gÀÆ.ªÉZÀÑzÀ°è DgÀA¨sÀªÁzÀ F PÁªÀÄUÁjUÉ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ°è 50 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ©qÀÄUÀqAÉ iÀiÁzÀªÅÀ . ¨sÆ À ¸ÉãÁ ¤UÀªÄÀ ¢AzÀ

ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀÄ¢Ý

PÁªÀÄUÁjUÉ ZÁ®£É ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. §AzÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è QæÃqÁAUÀtzÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑUÉƽ¹ ¥ÉæÃPÀëPÀ UÁå®j ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. fªÀiï PÉÆoÀr, PËA¥ËAqï ¤ªÀiÁðt ¸ÉÃj £Á£Á PÁªÀÄUÁjUÉ 60 ®PÀë gÀÆ. CAzÁdÄ ªÉZÀÑzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀ A iÀ i Áj¹ ¸À g À P ÁgÀ P É Ì PÀ ½ ¸À ¯ ÁVvÀ Ä Û . C£ÀÄzÁ£ÀzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÁV Qæ à qÁAUÀ t zÀ PÀ £ À ¸ À Ä PÀ £ À ¸ ÁVAiÉ Ä Ã G½¢zÉ. MAzÉgÀqÀÄ ¨Áj £É£ÉUÀÄ¢UÉ ©zÀÝ QæÃqÁAUÀtPÉÌ ¨sÃÉ n ¤ÃrzÀÝ ±Á¸ÀPg À ÄÀ C£ÀÄzÁ£À ©qÀÄUÀqAÉ iÀÄ ¨sg À ª À ¸ À É ¤ÃrzÀÝgÄÀ . DzÀgÉ, EzÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà D±Á ¨s Á ªÀ £ É U À ¼ À Ä ªÀ Ä Ær®è . EzÀ j AzÀ QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ½UÉ ¨ÉøÀgÀªÁVzÉ. £É £ É U À Ä ¢UÉ ©zÀ Ý PÁªÀ Ä UÁj ªÀ Ä vÀ Ä Û Czsð À ªÀÄzsð À PÀlÖqÀ ¥ÀÄAqÀ ¥ÉÆÃPÀjUÀ½UÉ D±ÀA æ iÀÄ vÁtUÀ¼ÁVªÉ. C®èzÃÉ , dÆeÁl

PÀ£ßÀ qÀ ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ É

Qæ à qÁAUÀ t «®è z É Ã ¥À æ w ¨s É U À ¼ À Ä ªÀ Ä Æ¯É U À Ä A¥ÁUÀ Ä wÛ ª É . PÀ Æ qÀ ¯ É Ã ±Á¸À P À g À Ä EvÀ Û UÀ ª À Ä £À ºÀ j ¹ QæÃqÁAUÀt PÁªÀÄUÁjUÉ ZÁ®£É ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.” -ªÀĺɧƧ ¥ÀÆ®ªÁ¯É, QæÃqÁ¥ÀlÄ.

¥Àæw ¢ªÀ¸À ¸ÀA¥ÀÆtð UÀæAxÀªÀ£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÀÄ EzÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É DUÀ¢zÀÝgÉ, vÀzÀV CµÀÖ«Ä, £ÀªÀ«Ä, ZÀvÀÄzÀð², ¥ËtÂðªÉÄ, CªÀĪÁ¸Éå F wyUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀ£ÀÄß ¤tð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ NzÀ¨ÃÉ PÀÄ CxÀªÁ ªÀÄAUÀ¼ª À ÁgÀ, ±ÀÄPÀª æ ÁgÀU¼ À ° À è NzÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅ ¸Á¢ü¸À¢zÀÝgÉ £ÀªÀgÁwæ £ÀªÀ¢ªÀ¸À N¢zÀgÉ ªÀĺÁ¥ÀÄtå ¥Áæ¦ÛAiÀÄÄ ¤vÀåzÀ° N¢zÀgÉ DvÀä¯Á¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DgÀA©ü¸® À Ä AiÀiÁªÀÅzÉÆAzÀ£ÄÀ ß ¤±À¬ Ñ Ä¹PÉƼÀ¨ î ÃÉ PÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É 7£Éà ¥ÀÄlPÉÌ....

15£Éà CPÉÆÖçgï 2016


VASTAVA SUDDI Kannada Fortnightly

Page N. 5

15th October 2016

gÁAiÀÄtÚ ©æUÉÃqïUÉ ¨ÉaÑ©zÀÝ ©eɦ! ©æUÉÃqï gÀtPÀºÀ¼É AiÀiÁgÀzÀÄ? FUÁUÀ¯Éà AiÀıÀ¹ì£ÀvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ©æUÃÉ qÀ ©eɦAiÀÄ®èAvÀÆ «ÄAa£À ¸ÀAZÀ®£À ªÀÄÆr¹gÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ gÁdå ©eɦ £ÁAiÀÄPÀjUÉ E¨ÁãUÀ PÀÄjvÀAvÉ aAwvÀgÀ£ÁßV¹zÉ. dįÉÊ 28gÀ ºÁªÉÃj ¸ÀªiÀ ÁªÉñÀ ºÁUÀÆ CUÀ¸ÖÀ 31gÀ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÄÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ wÃgÁ EwÛÃZÉUÉ dgÀÄVzÀ CPÉÆÖçgï 1gÀ ºÁªÉÃj ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÀ¼ÀÄ CzÀÆÞjAiÀiÁVAiÉÄà dgÀÄV ¸ÀzÁ MAzÀÄ ªÀUð À ªÀ£ÄÀ ß ºÉZÄÀ Ñ ©A©¸ÀÄvÀ,Û N¯ÉʸÀÄvÀÛ ¸ÁVzÀÝ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà £ÁUÁ¯ÉÆÃlPÉÌ ¨ÉæÃPï ºÁQ ©eÉ ¦ AiÀ Ä ¤zÉ Ý AiÀ Ä £É ß Ã PÉ r ¹zÉ CAzÉ æ vÀ¥ÁàU¯ À ÁgÀzÄÀ , EzÀgAÀ vÉ «¥s® À vÉAiÀÄ£ÀÄß PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽwzÀÝ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥àÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ©æUÉÃqï AiÀıÀ¸ï£ÀÄß CgÀV¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛ®è J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¢rüÃgÀ £Á£À Æ PÀ Æ qÀ »AzÀ Ä ½zÀ ªÀ U À ð UÀ ¼ À ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ WÉÆö¹ F±ÀégÀ¥ÀàgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀZÀð¸ÀÄì ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ §»gÀAUÀ ¸ÀªÀÄgÀ ¸ÁjzÉÝà ©æUÉÃqï¤AzÀ AiÀÄrØ «ZÀ°vÀgÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀë äªÁV ¸ÀÆa¸ÀÄvÀz Û .É C®èzÃÉ CPÉÆÃÖ §gï 3gÀAzÀÄ PÁAiÀÄðPÁjt ¸À¨AÉs iÀÄ°è J¯Áè f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è 10¸Á«gÀ d£À ¸ÉÃj¹ ©eɦ ¸ÀªiÀ ÁªÉñÀPÌÉ PÀgPÉ Æ É nÖzÄÀ Ý £ÉÆÃrzÀgÉ gÁAiÀÄtÚ ©æUÃÉ qï£À AiÀıÀ¸ÄÀ ì AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥j àÀ UÉ CwêÀ PÁqÀÄvÀÛ°zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ ¸ÀÆZÀPÀªÀ®èzÉà ªÀÄvÉÃÛ £ÀÄ? ¸À鮪 à ÄÀ nÖ£À AiÀÄPÀ¥ ë ± æÀ ßÉ AiÀiÁV PÁqÀĪÀ CA±À CAzÉæ AiÀıÀ¹£ ì v À ÛÀ ¸ÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀ gÁAiÀÄtÚ ©æ U É Ã qï£À gÀ Æ ªÁj AiÀ i ÁgÀ Ä ? ªÀ Ä Æ® ¸ÀA¸ÁÜ¥PÀ À AiÀiÁgÀÄ? gÁAiÀÄtÚ ©æUÃÉ qï£À PÀº¼ À É ªÉ Æ ¼À V ¹zÀ ª À g À Ä F±À é gÀ ¥ À à ºÁUÀ Æ PÉ.«gÀÆ¥ÁPÀ¥ ë g àÀ ° À è AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ. ¸ÀAQë¥ÛÀ PÁqÀĪÀ F ¥À± æ ßÉ UÉ GvÀg Û À ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ PÀAqÀAvÉ C»AzÀ, »AzÀ CAzÉæ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV ªÉÄzÀĽUÉ ºÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÉà vÀ ª À Ä ä Erà gÁdQÃAiÀ Ä fêÀ £ À z À ° è C»AzÀª£ À ÄÀ ß gÀPÛÀPÌÀ An¹PÉÆAqÀÄ D ªÀUð À zÀ ¥ÀgÀ AiÀiÁªÀvÀÆÛ £ÉÊd PÀ¼ÀPÀ½ ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ ¸ÀªÀÄgÀ CAzÉæ vÀAvÀæUÁjPÉAiÀÄ°è JwÛzÀ ‘PÉÊ’ AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀªÁV PÀÆqÀ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉPÀÌ C®è¢zÀÝgÀÆ ªÉÄïÁÓwAiÀÄ ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ CvÀåAvÀ zsÊÉ AiÀÄð ºÁUÀÆ ¢lÖv£ À ¢ À AzÀ ¸ÀªÀÄ£ÁV ¸Ét¸ÀÄvÀÛ¯Éà §A¢gÀĪÀ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄzÀÄzÀÝPÆ À Ì CªÀgÆ É A¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ºÉÆAzÁtÂPÉ §AiÀĸÀzÉà C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À »£ÀßqÉ ¸ÉÃjzÀAvÉ gÁdQÃAiÀĪÁV vÀ¦àzÀ DqÀ½vÀ «gÀÄzÀÞ PÀlĪÁV nÃQ¸ÀÄvÀÛ EA¢UÀÆ ºÀÄ°AiÀÄAvÉ UÀÄqÀÄUÀÄwÛgÄÀ ªÀ PÉÆ¥À¼ à À ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉA è iÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUð À zÀ KPÉÊPÀ ¥À± æ ÁßwÃvÀ ¥Àæ ¨ Á« £ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁf ¸ÀA¸ÀzÀ PÉ.«gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß ©mÉæ »AzÀĽzÀ ªÀUð À UÀ¼£ À ÄÀ ß MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀ £ÉÊd PÀ¼PÀ ½ À AiÀÄ

ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀÄ¢Ý

PÀ£ßÀ qÀ ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ É

¥À æ A iÀ Ä vÀ ß zÀ A vÉ ªÀ Ä ºÁ£ï ¸Áé v À A vÀ æ å ºÉÆÃgÁlUÁgÀ, zÉñÀ¨PÀs ÛÀ ¸ÉãÁ¤ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ºÉ¸g À ° À è ©æUÃÉ qï£ÀÄß §»gÀAUÀªÁV ¸Áܦ¸ÀĪÀ D¯ÉÆÃZÀ£É §ºÀıÀB F±Àg é ¥ À g àÀ £ À Æ À ß ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄvÁåg® À Æè ¸ÀĽAiÀÄ®Ä ¸ÁzsåÀ «®è. C¥Àw æ ªÀÄ ¸ÁévAÀ vÀæ å ºÉÆÃgÁlUÁgÀ£À ºÉ¸j À £À ©æUÉÃqïUÉ PÉ.«gÀÆ¥ÁPÀë¥ÀàgÀAvÀºÀ ¢lÖ, £ÉÃgÀ£ÀÄrAiÀÄ C»AzÀ ªÀU ÀðzÀ £ÉÊd PÀ ¼ À P À ½ AiÀ Ä , PÀ ¼ À A PÀ g À » vÀ ªÀ Ä ÄvÀ ì ¢ Ý gÁdPÁgÀtÂAiÀÄ ¸ÁgÀxÀå ¤dPÀÆÌ gÁAiÀÄtÚ ©æUÃÉ qïUÉà ªÉÄgÀÄUÀÄ. £À ª À Ä ä ºÉ Ê zÁæ ¨ ÁzÀ - PÀ £ ÁðlPÀ ¥Àz æ ÃÉ ±Àz° À A è iÉÄà ‘C»AzÀ’ ‘»AzÀ’ ªÀUð À UÀ¼À °ÃqÀgÀ CAvÁ £É£¦ À ¹zÉæ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀiÁV PÁt¸ÄÀ ªÀÅzÉà PÉ.«gÀÆ¥ÁPÀë¥àÀ£ª À g À À ºÉ¸g À ÄÀ . «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà CAzÉæ F ¨sÁUÀzÀ 2£Éà zÉêÀgÁd CgÀ¸ÀÄ CAzÉæ vÀ¥ÁàUÀ°QÌ®è. AiÀiÁPÀAzÉæ »AzÀĽzÀ ªÀUÀð CAvÀAzÉæ PÉ.«gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà£ÀªÀgÀ gÀPÀÛPÀÌAnzÉ. PÉêÀ® ªÉâPÉ ºÉýPÉUÉ CzÀÆ £Á°UÉ vÀÄ¢AiÀÄ°èAiÉÄà »AzÀ ‘C»AzÀ’ ªÀUÀðzÀ K½UÉ §AiÀĸÀĪÀ C£ÉÃPÀ qÉÆÃAVªÁ¢ ªÀÄÄRAqÀgÄÀ UÀ¼A À vÀ®è PÉ.«gÀÆ¥ÁPÀ¥ ë £ àÀ ª À g À ÄÀ . »ÃUÁV ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ©æUÃÉ qï CAvÁ PÀƸÀÄ ºÀÄnÖzÁUÀ¯ÃÉ ¸Àzj À ©æUÃÉ qï gÀƪÁj PÉ.«. ©mÉæ ªÀÄvÁågÀÆ C®è JAzÀÄ F ¨sÁUÀzÀ d£À HºÉ ªÀiÁrzÀݵÉÖà C®è, ¤zsð À j¹zÀgÄÀ PÀÆqÁ. gÁdåªÄÀ lÖzÀ °ÃqÀgÀ DVgÀ Ä ªÀ z À j AzÀ F±À é g À ¥ À à g À ºÉ ¸ À g À Ä ¸À º À d ªÁV ªÀ Ä ÄAZÀ Æ t A iÀ Ä °è z À Ý gÀ Æ CªÀjUÀÆ UÉÆwÛzÉ gÁAiÀÄtÚ ©æUÃÉ qïUÉ 30PÀÆÌ ºÉZÄÀ Ñ ªÀµð À UÀ¼ÄÀ C»AzÀ ªÀUð À ªÀ£ÄÀ ß ¨É¤ßUÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÁl £Àqɹ EA¢UÀÆ ¸Ét¸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀĪÀ PÉ.«gÀÆ¥ÁPÀë¥ÀàgÉà ¸ÀÆPÀÛ JAzÀÄ. CzÀPÉÌà gÁdå¸A À ZÁ®PÀgÄÀ PÉ.«gÀÆ¥ÁPÀ¥ ë àÀ CAvÁ£É F±ÀégÀ¥ÀàgÀ WÉÆõÀuÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÁågÀ ºÉ¸Àj®è C°è. K¤zÀÆæ PÉ.«gÀÆ¥ÁPÀë¥ÀàgÀ £ÀAvÀg.À vÁPÀwÛgÆ É Ã¢æAzÀ¯ÃÉ CªÀgÀ ºÉ¸g À ÄÀ ¸ÀÆZÀPÀ. EzÀÄ ¸ÀvÀå PÀÆqÁ. »AzÉ C£ÉÃPÀ ¸À ® PÉ . «. EzÀ £ À Ä ß AiÀ Ä ±À ¹ ì £ É Æ A¢UÉ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÀÝ¤ß°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÁVzÉ. »AzÉ Æ ªÉ Ä ä gÁdå PÀ Ä gÀ Ä § ¸ÀªÀiÁdzÀ CzsÀåPÀëgÁV PÉ.«. «ÄAazÀÄÝ UÀvPÀ Á®ªÁzÀgÆ À £ÀAvÀgz À À 94gÀ «zsÁ£À¸¨ À Ás ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è dAiÀĨsÉÃj ¨ÁåPÀªÀqïð ªÀ¸Àð¸ï ¥sÁªÀðqÀð CSÁqÀzÀ°è. CzÀÆ vÀ ª À Ä VAvÀ CzÉ µ É Æ Ö Ã ºÉ Z À Ä Ñ ¥À l ÄÖ

²æêÀÄAwPÉAiÀÄ ¨ÁzÀ°ð ºÀA¥À£U À ËqÀæ «gÀÄzÀÞ JA§Ä¢°è UÀªÀĤÃAiÀÄ. £ÀAvÀgÀ 99gÀ JAJ¯ïJ J¯ÉPÀë£ï£À°è ¨ÁzÀ°ðAiÀĪÀ gÉ Æ A¢V£À ¸À à z s É ð AiÀ Ä °è ¸É Æ Ã¯ÁzÀ Æ æ zsÈÀ wUÉqz À É ªÀÄÄA¢£À J¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuU É ¼ À ° À è (JA.J¯ï.J. ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) f.¥ÀA., UÁæ.¥ÀA., vÁ.¥ÀA., ¸ÉÃjzÀAvÉ G½zÉ®è ZÀ Ä £ÁªÀ u É U À ¼ À ¤«ÄvÀ å £À Æ gÀ P É Ì 80% »AzÀĽzÀ ªÀUð À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðPÉÌà C¢üPÁgÀ ¹UÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ 80% vÀªÄÀ ä ¨ÉA§°vÀ (vÀªÄÀ ä ¥ÀPz ëÀ )À C¨såÀ yðUÀ¼£ À ßÉ Ã UÉ°è¹ D ªÀUÀðPÉÌ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉ QÃwð vÀAzÀÄPÉÆlÄÖ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀ d£ÀgÀ £ÉÊd PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉzÀÄ C»AzÀ ªÀU ÀðzÀ ¥À æ± ÁßwÃvÀ £ÁAiÀ ÄPÀ vÁªÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÁQëÃPÀj¹zÀgÀÄ. EAvÀºÀ ºÀ ® ªÁgÀ Ä ¨ÁåPÀ ª À q À ð ¥s Á ªÀ ð qÀ ð ZÀÄ£ÁªÀu,É ºÉÆÃgÁl, ¸ÀAWÀµð À UÀ¼° À è PÀÆqÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÉÄð£À §¯ÁqsÀågÀ §AqÀ ª Á¼À ± Á»UÀ ¼ À zËdð£À å UÀ ¼ À £ À Ä ß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄvÁgÁA ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀªg À ® À è J£À Ä ßªÀ Å zÀ P É Ì ¥À g À g ÁdåzÀ UÀ Ä AqÁUÀ ¼ À UÀÄAqÁVj «gÀÄzÀÞ CvÀåAvÀ wÃPÀë Ú ¥Àw æ Qæ¬Ä¹ ¸À¤ é ªÁ¹UÀ¼° À è zsÊÉ AiÀÄð vÀÄA§ÄªÀ PÁAiÀÄðzÀ eÉ Æ vÉ e É Æ vÉ U É zËdð£À å UÀ ¼ À «gÀ Ä zÀ Þ ¥À æ w ¨s À n ¸À Ä ªÀ ±À Q Û vÀ Ä A©zÀ g À Ä . ¸À é v À B ¸ÀªÄÀ gÀQ̽zÀÄ zÀ¨Áâ½PÉ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁlzÀ QZÀÄÑ ºÉa¹ Ñ zÀgÄÀ ©æUÃÉ rAiÀÄgï «gÀÆ¥ÁPÀ¥ ë .àÀ ¸À A UÉ Æ ½î gÁAiÀ Ä tÚ ©æ U É Ã qï PÉ . «gÀ Æ ¥ÁPÀ ë £ À ª À g À ªÉ Ä ÊAqï ºÉ Æ gÀ v À Ä Dgï.J¸ï.J¸ï.ªÉÄÊAqï£À F±Àg é ¥ À £ àÀ ª À g À z À ÝÀ ®è JAzÀÄ «gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀ Ä £À U À A rgÀ Ä ªÀ gÁdQÃAiÀ Ä ¤¥À Ä tgÀ «±ÉèõÀuÉAiÀiÁVzÉ. dįÉÊ 28gÀ gÁAiÀÄtÚ ©æUÃÉ qï ¸ÀªiÀ ÁªÉñÀPÌÉ F±Àg é ¥ À àÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è ºÉ Æ ÃzÀ g É ¥À P À ë z À ²¸À Ä Û PÀ æ ª À Ä EvÁå¢ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ°è ºÁUÀÆ ©æUÉæÃqï «¥s® À ªÁzÀAæ vÀÆ ¸ÀÄAPÀ«®èzÉ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀ RavÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ°èzÀÝ ©eɦ »jAiÀÄgÀÄ ºÁUÀ Æ AiÀ Ä rAiÀ Ä ÆgÀ ¥ À à j UÉ gÁAiÀ Ä tÚ ©æUÉÃqï£À ¸ÀªÀiÁªÉñÀPÉÌ F±ÀégÀ¥ÀàgÀ ¢lÖ ¨sÁUÀª» À ¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªiÀ ÁªÉñÀzÀ CzÀÄãvÀ AiÀıÀ¸ÄÀ ì £ÀÄAUÀ¯ÁgÀzÀ vÀÄvÁÛV ¥Àjt«Ä¹vÀÄ. 31DUÀ¸ÀÖ£À PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÀ ©æUÉÃqï£À JgÀqÀ£Éà ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀÇ CzÀÆÞj d£À ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ «±ÉõÀªÁV ¨s Á UÀ ª À » ¸À Ä «PÉ A iÀ Ä C£À Ä ªÀ i Á£À z À ° è z À Ý

gÁAiÀ Ä ZÀ Æ gÀ Ä f¯É è ¬ ÄAzÀ ¸É à jzÀ A vÉ «eÁ¥À Æ gÀ , PÉ Æ ¥À à ¼ À ºÁUÀ Æ EvÀ g É f¯ÉU è ½ À AzÀ DUÀ«Ä¹zÀ ¸Á«gÁgÀÄ ©æUÃÉ qï£À PÁAiÀÄðPÀvð À gÀÄ ¨sÁUÀª» À ¹ ©æUÃÉ qï AiÀıÀ¹é PÀAqÀzÀÄÝ gÁdå ¸ÀAZÁ®PÀgÀ°è ©æUÉÃqÀ£ÀÄß §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ GvÁìºÀ, ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß EªÀÄärUÉƽ¹vÀÄ. vÀ ¤ ß«ÄvÀ å JgÀ q À Æ ¸À ª À i ÁªÉ à ±À z À ° è A iÀ Ä d£À¸ª À ÄÀ ƺÀ(¸ÀªiÀ Ád)PÉÌ ¨Ézj À zÀ ©eɦgÁdå ºÉÊPÀªiÀ ÁAqÀ ¸ÀªiÀ ÁªÉñÀU¼ À À ¥ÀƪÀðzÀ ²¸ÀÄÛ PÀª æ ÄÀ AiÉÆÃZÀ£AÉ iÀÄ£Éßà PÉÊ©lÄÖ »AzÀ¸ÃÉ jzÀAvÉ EvÀgÉ J®è ¸ÀªiÀ ÁªÉñÀU¼ À ® À Æè ¨sÁUÀª» À ¸ÀĪÀ ºÀPÄÀ Ì ¥ÀPz ëÀ À J®èjUÀÆ EzÉ JAzÀÄ ªÀÄ£À¹® ì è ¢zÀÝgÆ À M¼ÀUÆ É ¼ÀUÃÉ F±Àg é ¥ À àÀ «gÀÄzÀÞ PÀÄ¢AiÀÄÄ wÛzÀÝgÀÆ WÉÆõÀªÁPÀå ºÉÆgÀr¹ ¥ÀPÀë ²ÃWÀæ ºÉÆüÁUÀÄ«PɬÄAzÀ zÀÆgÀ ªÀiÁrzÀÝAvÀÆ ¸ÀvåÀ . ºÁUÀÆ wÃgÁ EwÛÃZÉUÉ ºÁªÉÃjAiÀÄ°è CPÉÆÃÖ §gï 1gÀAzÀÄ £Àqz É À ‘gÁAiÀÄtÚ ©æUÃÉ qï ¸ÀªiÀ ÁªÉñÀPÌÉ’ gÁdåz¯ É q èÉ U É ½ À AzÀ DUÀ«Ä¹zÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀëzÀµÀÄÖ d£À¸ÀªÀÄƺÀªÀAvÀÆ ©eɦUÉ ºÁUÀÆ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥àÀUÉ gÁAiÀÄtÚ ©æUÉÃqï PÀ£ÀªÀjPÉAiÀįÉèà ªÀÄļÀÄUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. FUÁUÀ¯ÃÉ gÁdå ©eɦºÉÊPÀªiÀ ÁAqÀ ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ ºÉÊPÀªÀiÁAqÀUÀÆ ©æUÉÃqï£À ©¹ vÀ¯© É ¹AiÀiÁV ¥Àjt«Ä¹ ©æUÃÉ qÀ PÀº¼ À É E£ÀÄߪÀÄÄAzÉ ªÉƼÀV¸À¢gÀ®Ä E¤ß®èzÀ ¸ÁºÀ¸À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ ºÉÊPÀªiÀ ÁAqÀ¤AzÀ JA©Ã «µÀAiÀĪÉà gÁAiÀÄtÚ ©æUÃÉ qï£À AiÀıÀ¸ÄÀ .ì ©æUÃÉ qï ©eɦ M½wUÁV EzÀÝgÆ À ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÄRåªÀÄAwæ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥à£ À ª À gÀ ÃÉ CAzÀÆæ PÀÆqÁ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÉ®ªÀÄÄRAqÀjUÉ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À AiÀiÁPÉ JA§ÄzÉà w½AiÀÄÄwÛ®è. ¸ÁévÀAvÀæ ¹PÀÄÌ EµÀÄÖ ªÀµÀð DzÀÆæ »AzÀĽzÀ ªÀUÀð ¸ÀAWÀl£É DUÉÆÃzÀ£Àß ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀÄ ¸À»¸ÁÛ E®èzÀ QüÀĨsÁªÀ£É ‘»AzÀ’ K¼ÉÎAiÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ£Àß ¸ÀÄ®¨sÀ CxÀð ªÀiÁr¸ÀÄvÀz Û .É MmÁÖgÉ AiÀ Ä rAiÀ Ä ÆgÀ ¥ À à £ À ª À g À ºÀ o À ¢ AzÀ ©æ U É Ã qÀ £ À Ä ß gÁdQÃAiÉÄÃvÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÁßV ¨É¼¸ É ÄÀ ªÀAvÀºÀ aAvÀ£É ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÝAvÀÆ ¸ÀvÀå. «ÃgÀ ¸É à £Á¤, PÉ Z É Ñ z É A iÀ Ä ¸Áé v À A vÀ æ å ºÉÆÃgÁlUÁgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ¸ÀªÀiÁ¢ü¸ÀܼÀ £ÀAzÀUq À z À ° À è r¸ÉA§gï 6gÀAzÀÄ ¸Àªð À »AzÀĽzÀ ªÀ U À ð zÀ ªÀ Ä oÁ¢ü à ±À j AzÀ ¥À æ ª À i ÁtªÀ Z À £ À ¨ÉÆâ¸ÀĪÀ §ÈºÀvï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ©æUÉÃqï ºÀÄlÄÖºÁQzÀ F±Àg é ¥ À àÀ, PÉ.«gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà ¸ÉÃjzÀAvÉ ©æUÉÃqÀß J¯Áè ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð, ¢éwÃAiÀÄzÀeÉð ªÀÄÄRAqÀgÀÄUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ J¯Áè f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀgÆ À , ©æUÃÉ qï£À ¸Àªð À PÁAiÀÄðPÀvð À gÀÄ, C©üªÀiÁ¤¨ÉA§°UÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ ¥ÀÆdågÀÄ ¨É Æ Ã¢ü ¸ À Ä ªÀ ¥À æ ª À i Át«¢ü A iÀ Ä AvÉ ¸À A UÉ Æ ½î gÁAiÀÄtÚ ©æUÉÃqÀUÉ §zÀÞvɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀî ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À «¢ü ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ D PÁAiÀÄð K£À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ? F±ÀégÀ¥Àà DVgÀ § ºÀ Ä zÀ Ä «gÀ Æ ¥ÁPÀ ë ¥À à DVgÀ § ºÀ Ä zÀ Ä F±ÀégÀ¥Àà£ÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÉÛ CAzÉæ CªÀgÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¹ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À ¹éÃPÀj¸ÁÛgÉ C£ÉÆßÃzÁzÉæ MmÁÖgÉ gÁAiÀÄtÚ ©æUÃÉ qï »AzÀĽzÀ ªÀUð À zÀ C©üªÈÀ ¢ÞU,É D ªÀUð À PÉÌ £ÁåAiÀÄPÉÆr¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è PÀAPÀt§zÀÞªÁVzÉ JA§ÄzÉà EzÀgÀ wgÀļÀÄ. -¸ÀA¥ÁzÀPg À ÄÀ .

15£Éà CPÉÆÖçgï 2016


VASTAVA SUDDI Kannada Fortnightly

Page N. 6

15th October 2016

350 ¤ªÉñÀ£À PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ ºÀAaPÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉÀAiÀÄ zÁR¯É ¨sÀæµÁÖZÁgÀ PÀæªÀÄPÉÌ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À »AzÉÃlÄ * CPÀª æ ÄÀ ¸Á©ÃvÁzÀÆæ PÀª æ ÄÀ E®è * ¹Azs£À Æ À gÀÄ £ÀUgÀ ¸À ¨ À És ZÀªÄÀ ð JµÀÄÖ zÀ¥àÀ? * §ÈºÀvï ¨sµ æÀ ÁÖZÁgÀ ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀPæ n À ¸ÀzÉ ¥ÀwPæ Á ¹zÁÝAvÀ ¢üPÌÀ j¹zÀ ¹Azs£À Æ À gÀÄ ¥ÀvPæÀ vÀ ðÀ gÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ªÀiÁf ºÁUÀÆ ºÁ° ±Á¸ÀPÀjUÉ ¹AºÀ¸é¥ À ßÀ ªÁV PÀvð À ªÀå ¤µÉ× ªÀÄgÉvÄÀ AiÀiÁjUÀÆ PÁågÉ J£ÀßzÉ C©üªÀÈ¢Þ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¤«ÄvÀå ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁUÀÆ d£ÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉßúÀUËgÀªÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ d£À PÁ¼Àf E®èzÀ, CPÀæªÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ vÀ¤T¸À®Ä »AzÉÃlÄ ºÁPÀÄvÀÛ, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀ ¢üPÌÀ j¹ PÀª æ ÄÀ PÉÌ ªÀÄÄAzÁUÀzÀ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛÀ gÀªÄÉ Ã±À & ¨sÀæµÀÖ C¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀÄAqÁnPÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ vÀvÀÛj¹ ºÉÆÃVzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ «gÉÆÃzsÀ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ¸À º À FvÀ £ À §UÉ Î MAzÀ Ä ªÀ i ÁvÀ Ä ºÉ à ¼À Ä ªÀ ¥À ª À g À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÉÆÃrzÀgÉ FvÀ£À ºÀªÁ JµÀÄÖ JA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛUÄÀ vÀz Û .É FvÀ£z É ÄÀ gÀÄ ¸Àz¸ À åÀ gÀ ªÀiÁwUÉ QAavÀÆÛ QªÀÄäw® Û .è J®ègÀ AiÉÆÃUÀåvAÉ iÀÄ£ÀÄß CgÉzÄÀ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ¯ÃÉ vÀ£ßÀ zÀ¨ÁðgÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÆ ¥ÀæwÃw. E£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥ÀvPæÀ v À ð À gÀÄ ¸ÀvåÀ , ‘ªÁ¸Àª Û ¸ À ÄÀ ¢Ý’ ªÀÄgɪiÀ Áa ¥À¨ æ Ás «UÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¨Á® Dr¹ §ºÀÄ¥ÀgÁPï ªÀgÀ¢ ªÀiÁr ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ RzÀgÀ PÀrªÉÄAiÀiÁV¹zÁÝgÉ. C®èzÉà ¥ÀwPæ Á ¹zÁÝAvÀ UÁ½UÉ vÀÆj ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sɬÄAzÀ zÁR¯ÉAiÀÄ 350¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À CPÀæªÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ “D±ÀæAiÀÄ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À UÉÆïïªÀiÁ¯ï”

ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀÄ¢Ý

PÀ£ßÀ qÀ ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ É

§ÈºÀvï ¨sµ æÀ ÁÖZÁgÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäAiÀÄÆ ¥ÀPæ n À ¸ÀzÃÉ ®AZÀzÀ gÀÆ¥ÀªÁV ¤ÃrzÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À ¤«ÄvÀÛ £ÀUg À ¸ À ¨ À U És É IÄtªÀÄÄnÖ¸ÄÀ wÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ «µÁzÀzÀ ¸ÀAUÀw. ¨ÉÃPÀĨÉÃqÀzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr d£ÀgÀ ¢PÀÄÌ vÀ¦à¹ ‘D±À æ A iÀ Ä ’¤ªÉ à ±À £ À ºÀ U À g À t ªÀ Ä ÄaÑ º ÁPÀ ® Ä ¸À º À P À j ¸À Ä wÛ g À Ä ªÀ Å zÀ Ä £ÁaPÉ U É Ã r£À «µÀ A iÀ Ä . CªÀ P Á±À ª Á¢ gÁdPÁgÀ t ªÀ i ÁqÀ Ä ªÀ ¥À æ ¨ s Á « gÁdPÁgÀ t  U À ¼ À Ä eÁw, zs À ª À Ä ðzÀ ºÉ ¸ À j £À ° è gÁdQÃAiÀÄUÉÊAiÀÄÄåvÛÀ C©üªÈÀ ¢ÞUÁV PÉÆÃnPÉÆÃn ºÀt ºÀjzÀÄ §A¢zÀÝgÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁvÀæ CgɧgÉ. ºÀt ¨ÁaPÉƼÀÄîªÀvÀÛ UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¹ d£ÀgÀ £ÀA©PÉ PÀ¼z É ÄÀ PÉÆArzÁÝg.É ºÁUÁVAiÉÄà V¤ß¸ï zÁR¯ÉAiÀÄ D±ÀAæ iÀÄ ¤ªÉñÀ£U À ¼ À À UÉÆïïªÀiÁ¯ï ¥ÀPæ g À t À EµÉÆA Ö zÀÄ ªÀµÀð ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛzÀ ºÉÆgÀvÁV d£ÀªÁ»¤UÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ gÁdåUÀªÀĤÃAiÀÄ. F §UÉÎ ¢lÖªÁV zsÊÉ AiÀÄ𢠸ÀªÄÀ UÀæ ªÀg¢ À §gÉAiÀÄĪÀ «ÄÃlgï «ÄÃrAiÀ i ÁUÉ E®è JAzÀ Ä C¤¹zÀ Ý jAzÀ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §gÉAiÀįÁVzÉ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀĺÀvÁéPÁAQë AiÉÆÃd£É PÀqÀÄ §qÀ ª À j UÁV D±À æ A iÀ Ä ’ ªÁd¥É à ¬Ä/ gÁfêÀUÁA¢ü/ MmÁÖgÉ §qÀªg À ® É j è UÀÆ ¸ÀÆgÀÄ ¹UÀ° ¤ªÉñÀ£ÀgÀ»vÀgÀ ªÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ PÀ£À¸ÉÆvÀÛ PÀ £ ÁðlPÀ gÁdå ¸À P ÁðgÀ z À D±À æ A iÀ Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ ¹Azs£ À Æ À gÀÄ £ÀUg À PÀ Æ À Ì 97gÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄ 982, 942 gÉÃtÄPÁ±ÀæªÀÄ »AzÀÄUÀqÉ 142D±ÀæAiÀÄ ¸ÉÊmïUÀ¼À£ÀÄß & ¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄ 9/2 ºÉƸÁè¥ÀÆgÀ (r) KjAiÀiÁzÀ°è 20D±ÀæAiÀÄ ¸ÉÊmïUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ®Æè ²æêÀÄAvÀjzÀÄÝ CºÀðgÀ®¢ è zÀÝgÆ À ¹Azs£ À Æ À gÀÄ 6+d£À ¥ÀvPæÀ v À ð À jUÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ 162¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß §qÀªg À AÉ zÀÄ ¤zsð À j¸ÀĪÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ªÀiÁ£ÀzAÀ qÀzAÀ vÉ E£ïPÀªiÀ ï ¸Ànð¦üPÃÉ mï, ©.¦.J¯ï. gÉñÀ£ï PÁqÀð, LqÉ A n PÁqÀ ð , ºÁUÀ Æ E¤ßvÀ g À §qÀ v À £ À ¤zsÀðj¸ÀĪÀ zÁR¯É ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤AiÀ Ä ªÀ Ä . CµÉ Ö Ã C®è z É Ã EvÀ g É AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è F ªÀÄÄAZÉ ¤ªÉñÀ£À ºÉÆA¢gÀPÀÆqÀzÀÄ, ¸ÀPÁðj £ËPÀj ºÉÆA¢gÀ¨ÁgÀzÉA§ÄzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀzÀ°è °TvÀ. J¯Áè ¤AiÀĪÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß UÁ½UÉ vÀÆj, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ª ÁV, ¸À g À P Áj ¤AiÀ Ä ªÀ Ä G®è A X¹ ªÀÄ£À¸Æ É ÃEZÉÒ ºÀtzÀ D«ÄµÀPÆ É Ì¼U À ÁV ¹Azs£ À Æ À gÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯É E®èzÉ, ¥s¯ À Á£ÀĨs« À UÀ½AzÀ Cfð ¸ÀºÀ ¥ÀqAÉ iÀÄzÉà ¨ÉÃPÁ©nÖ D±ÀæAiÀÄ ¤ªÉñÀ£À ªÀiÁjPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ªÀiÁvÀ®è, ºÉýPÉAiÀÄ®è. EzÀ£ÀÄß °TvÀªÁV zÀPÀë ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ PÀ®§ÄgÀV ¥ÁæzÃÉ ²PÀ DAiÀÄÄPÀg Û ÁzÀ DªÀÄè£ï D¢vÀå ©¸Áé¸ïgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¤ªÁ¹ AiÀıÀªAÀ vÀ¥àÀ EªÀgÀ 21.9.2014gÀ, 20.2.2015gÀ zÀÆgÀÄ CfðUÉ GvÀÛgÀªÁV f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 26.5.2015gÀAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ G¯ÉèÃRzÉÆA¢UÉ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA§j£À°è ¹Azs£ À Æ À gÀÄ £ÀUg À ¸ À ¨ À ¬ És ÄAzÀ 162 ¤ªÉñÀ£U À ¼ À £ À Æ À ß UÀÄgÀÄw£À aÃn, DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ¸ÉÃjzÀAvÉ

AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯É ¥ÀqAÉ iÀÄzÉà ¹Azs£ À Æ À gÀÄ £ÀUg À ¸ À ¨ À AÉs iÀĪÀgÄÀ «vÀj¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ °TvÀªÁV f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ PÀª æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀ® î Ä ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛ ¤AiÀĪÀĨÁ»gÀ ºÀAaPÉAiÀiÁVgÀĪÀ J¯Áè ¤ªÉñÀ£U À ¼ À £ À ÄÀ ß gÀzÄÀ Ý¥r À ¸ÀĪÀÅzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ªÀ ± À P É Ì ¥À q É z À Ä ¸À Ä ¼À Ä î ªÀ i Á»w ¤Ãr ¥À q É ¢ gÀ Ä ªÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À «gÀÄzÀÞ ªÉÆPÀzÀݪÉÄ zÁR°¸À®Ä ¸ÀÆa¹ MAzÀÄ ªÀµÀð PÀ¼É¢zÀÝgÀÆ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀg Û ÄÀ PÀlÄÖ¤nÖ£À PÀª æ ÄÀ PÉÌ ¸ÀÆa¸ÀzÃÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ºÀ®ªÀÅ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ½UÉ JqÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÉ. £ÁåAiÀÄ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ±À¥ÀxÀUÉÊ¢gÀĪÀ ºÀoÀªÁ¢ zÀÆgÀÄzÁgÀ£À £ÀÆgÁgÀÄ zÀÆgÀÄ CfðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CzÀÆ MAzÀÄ ªÀµð À PÀÆÌ ºÉZÄÀ Ñ ¢£ÀU¼ À ÄÀ PÀ¼z É À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÃqÀ J£ÀÄߪÀAvÉ ¹Azs£ À Æ À gÀÄ £ÀUg À ¸ À ¨ À És ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛjUÉ PÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀÆa¹ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀg Û ÄÀ ¥ÀvæÀ (¢£ÁAPÀ:26.4.2016) §gÉzÄÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÄÀ PÀ¼¢ É zÀÝgÆ À ¹Azs£ À Æ À gÀÄ £ÀUg À ¸ À ¨ À ¬ És ÄAzÀ EA¢UÀÆ PÀª æ ÄÀ zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁ¸À£É ¸ÀºÀ E®è. zÀ¥Àà ZÀªÀÄðzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ¸ÀzÀj PÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀÆavÀ ¥ÀvÀæPÉÌ £ÀAiÀiÁ¥ÉÊ¸É QªÀÄävÀÄÛ PÉÆnÖgÀzÉà PÀ¸ÀzÀ§ÄnÖUɸɢzÀÝgÀÆ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À UÀ¥ïZÀÄ¥ï£À ªÀĪÀÄðªÉà w½AiÀÄÄwÛ®è? ¸ÀvÀvÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ, ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛjUÉ, qÉÊgÉPÀÖgï D¦üùUÉ, £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉUÉ, d£À¸ÀàAzÀ£À ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÁgÀuÁ «¨sÁUÀPÉÌ, ¥sÉøï§ÄPï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d£À»vÀPÉÌ, J¹©UÉ zÀÆgÀÄUÀ¼À ¸À°è¹, ¹PÉÌà ¹UÀĪÀ RavÀ £ÁåAiÀÄPÁÌV eÁvÀPÀ ¥ÀQëAiÀÄAvÉ PÁzÀÄ PÀĽwgÀĪÀ zÀÆgÀÄzÁgÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. 7£Éà ¥ÀÄlPÉÌ.....

15£Éà CPÉÆÖçgï 2016


VASTAVA SUDDI Kannada Fortnightly

15th October 2016

Page N. 7

350 ¤ªÉñÀ£À PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ ºÀAaPÉ: zÁR¯É §gÉzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¨sÀæµÀÖ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉÀ

6£Éà ¥ÀÄl¢AzÀ....

ºÉÆA¢zÀªj À UÉ, ¸ÀgPÀ Áj ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MlÄÖ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è 381/190 C£ÀÄ¥ÁvÀ ¯ÉPÌÀ ºÁQzÀgÉ §gÉÆçâj Czsð À zÀµÄÀ Ö ¤ªÉñÀ£À UÀ¼£ÀÄß ºÀtPÉÌ ªÀiÁjPÉÆArgÀĪÀ CPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ vÀ¤SÉAiÀÄAvÉ C£Àºð À gÀ ¥ÀnA Ö iÀÄ£ÀÄß D±ÀæAiÀÄ ¤ªÉñÀ£À ºÀAaPÉAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sɬÄAzÀ £ÀqÉ¢gÀĪÀ ¨sÁjà ¹zÀÞ¥Àr¹ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæZÀÄgÀ CªÀåªÀºÁgÀzÀ «gÀÄzÀÞ PÉÆë ¸À°¹ è gÀĪÀ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À CªÀPÀȥɬÄAzÀ ¥Àr¹zÀ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛ gÀªÉÄñÀ ¥sÀ°vÁA±À PÁtzÉà vÀ¤SÁ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà PÉƼÉAiÀÄÄwÛªÉ. C£À º À ð gÀ £ À Ä ß EA¢£À ª À g É U À Æ 1) PÀA¥ÉèÃAmï/G¥À¯Æ É ÃPï/fJ¯ï©/4112/2014/JDgïE-4 ¢£ÁAPÀ: 02-12-2014 CAzÀgÉ C£ÀºÀðgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁV 2) PÀA¥ÉèÃAmï/G¥À¯Æ É ÃPï/fJ¯ï©/1889/2015/JDgïE-4 ¢£ÁAPÀ: 18-05-2015 MAzÀÄ ªÀµÀðPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ 3) PÀA¥ÉèÃAmï/G¥À¯Æ É ÃPï/fJ¯ï©/3836/2015/JDgïE-4 ¢£ÁAPÀ: 14-10-2015 UÀ w ¹zÀ Ý gÀ Æ gÀ z À Ä ÝUÉ Æ ½¸À z É Ã 4) PÀA¥ÉÃè Amï/G¥À¯Æ É ÃPï/fJ¯ï©/2101/2016/JDgïE-4 ¢£ÁAPÀ: 27-08-2016 D«ÄµÀ ¢ AzÀ C£À º À ð gÀ £ À Ä ß 5) DMA/MRC/d£À»vÀ PÀA¥ÉèAmï: SND-JH-GD-16-17-52060 Dt: 24-4-2016 G½¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ºÉtUÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ DMA/MRC/d£À»vÀ PÀA¥ÉèAmï: SND-JH-GD-16-17-236378 Dt: 07-7-2016 £ÁaPÉ U É Ã r£À «µÀ A iÀ Ä ªÁVzÉ . d£À¸ÀàAzÀ£À ¸ÁªÀðd¤PÀ zÀÆgÀĤªÁgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ : 50670190 Dt: 04-8-2016 EzÀPÉÌ D±ÀæAiÀÄ ¸À«Äw PÀĪÀÄäPÀÆÌ d£À¸ÀàAzÀ£À ¸ÁªÀðd¤PÀ zÀÆgÀĤªÁgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ : 50671753 Dt: 17-9-2016 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß zÀÆgÀÄzÁgÀ C£ÉÃPÀ ¨Áj ¸ÁPÀµÄÀ Ö ¹Azs£ À Æ À gÀÄ ¥Àª æ Á¹ªÀÄA¢gÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J.¹.©.UÉ zÀÆgÀÄ ¸À°èPÉ: Dt: 30-8-2016 ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÁUÀÆ DMA/MRC/d£À»vÀ PÀA¥ÉèAmï: SND-JH-GD-16-17-371370 Dt: 08-10-2016 zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ

ºÁUÀÆ 2011gÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁqÀð £ÀA. 31gÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀÄ 17 K¼ÀgÁVPÁåA¥À ªÁd¥ÉÃ¬Ä D±ÀAæ iÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÀqÄÀ §qÀªj À UÉ «vÀj¸À¨ÃÉ QzÀÝ 381¤ªÉñÀ£U À ¼ À ° À è 190¤ªÉñÀ£U À ¼ À £ À ÄÀ ß ²æêÀÄAvÀjUÉ, ¸ÀgPÀ Áj £ËPÀj

¸ÀvÀå, ÀÄ, C CPÀæª

ÀÅ! ɮĪ ÀÄPÉÌ U i åA Á CC£

¨µ æÀs ÁZ Ö À ÌÉ ¥g ªÄÉ Ã¯ ÁgP À É Ã Á¢P ü Áj Æ PëÀ U¼ À ÄÀ , ± ¨AÉ §®..? ¥Ëg Á¸P ÁAiÀÄÄ À g À ÄÀ D PÀÛ, ¹ ±AæÀ iÄÀ AzsÀ£ ¸« ÀÆgÀÄ À Äw, ¥ÀvÀæP ÀvÀð

r.JA .J., £ ¯Æ É ÃPÁAiÄÀ U À g ÄP À Á©ª ü ÈÀ ¢Þ E ,ÛÀ ¸ÉÆïÁU À¢gÀ° ¥Àæª ¯ÁS,É ÀiÁtÂPÀ ¥ÀæP ¥Áz F PɼÀV£ÀAv æ ÃÉ ²P ÀgÀtPÉÌ É z À A À DAi iÀ Ä «lÄÖ...... PÉÆ£ÉAiÀÄz ÄÀ ÄPg ÁV zÀÆg ÛÀ ÄÀ , f ÀÄzÁgÀ£À ¯Á¢ «£ÀAw.... è P ü ÁjU . ¼ À ÄÀ , ¸ º À ÁAi ÄÀ PÀ D AiÄÀ ÄP g ÛÀ ÄÀ

¥ Cº ªæÀ iÀ Át Cº ðÀ P À ðÀ j §q ºÆÉ zÆÀ À ¥¯Às ÃgÁ Ý ª Á£ lU AÀ a ÄÀ ¨ Ág vÀ «Às U ,À ¥¯Às ¼À ÄÀ Á£ , ÄÀ ¨ «Às U ¼À ÄÀ

¥ª æÀ iÀ Á ¸ÀvÀå, £ tP À ÁåA ºÆ É Ãg iÀÄAiÀÄÄv ÁlP À ÌÉ ¸Æ É Ã® Ä?

w½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¸ÀzÉ £ÁåAiÀÄ PÉÆr¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁqÀzÀÄÝ wÃgÁ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁVzÉ. §zÀ ¯ ÁV ¨s À æ µ ÁÖ Z ÁgÀ ª À £ À Ä ß ¨É A §°¸À Ä wÛ g À Ä ªÀ A vÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀzPÀ ÌÉ 190C£Àºð À ¥s¯ À Á£ÀĨs« À UÀ¼£ À ÄÀ ß MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ EA¢UÀÆ gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀÄwÛ®èzÉÝà ¸ÁQë. C®èzÉà ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÁV °AUÀ¸U À Æ À gÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀg Û Æ À PÀÆqÀ ªÀ i Ë£À ªÀ » ¹gÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä ¸ÁPÀ µ À Ä Ö C£À Ä ªÀ i Á£À P À Æ Ì PÁgÀtªÁVzÉ. PÉêÀ® C£ÀºÀðgÀ£ÀÄß gÀzÀÝUÉƽ¹zÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ F §æºÀvï ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹zÀAvÁUÀĪÀÅ¢®è. zÁR¯ÉAiÀÄ 190d£À C£Àºð À gÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀeÁUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ

¹Azs£À Æ À gÀÄ £ÀUgÀ ¸À ¨À Ás ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀªðÉ £ÀA§gÀÄ 17, 982, 942 & 9/2gÀ°è ¹Azs£À Æ À gÀÄ £ÀUgÀ ¸À ¨À Ás ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ & D±ÀAæ iÀÄ ¸À«Äw ºÀtzÀ D«ÄµÀ¢AzÀ MlÄÖ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ 543 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è 350PÀÆÌ ºÉZÄÀ Ñ ¤ªÉñÀ£UÀ ¼À £À ÄÀ ß ¸ÀgPÀ Áj ¤AiÀĪÀÄ UÁ½UÉ vÀÆj, PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀªÁV ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÒ «vÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ zÉñÀzÀ°èAiÉÄà zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¨sµæÀ ÁÖZÁgÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀgÛ ÄÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ £ÀUgÀ ¸À ¨À AÉs iÀÄ£Éßà ªÀeÁUÉƽ¸ÀĪÀ ¤nÖ£°À è PÀpt PÀªæ ÄÀ PÉÊUÉƼÀ¨î ÃÉ PÀÄ CAzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄAdÆjAiÀiÁUÀ°gÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ ºÀAaPÉ vÀqAÉ iÀħºÀÄzÁVzÉ. «¥ÀjÃvÀ vÀqªÀ ÁzÀ ªÉÄïÁzÀgÆ À ¸ÀzÀj ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À UÉÆïïªÀiÁ¯ï ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ UÀA©üÃgÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀgÉà ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ..? F ¨ÁjAiÀiÁzÀgÀÆ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀªÀÄä vÁPÀvÀÄÛ vÉÆÃj¸ÀĪÀgÉÃ? -PÉÆë ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ zÀÆgÀÄzÁgÀ

CPÀª æ ÄÀ zÀ «gÀÄzÀÞ PÀª æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀîzÉ ¥ÀPæ gÀ t À zÀ ¸ÉÆðUÉ PÁgÀtªÁUÀ°gÀĪÀ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ £À.¸À.C¢üPÁjªÀUðÀ , d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ À°è À¢zÀÝ ¥ÀPÀëz Ì £ÁåAiÀÄ ¹U

ºÉÆÃgÁlPÉ

É” ÉÌ ¥ÀæªÀiÁtÂPÄÀ vÀÀv P À ¼ Á v Á ? Û ¥ Ai É å : À v “¸ÀvÛÀ ¸Àv¸ÉÀå ÆÃvÀ ¥ªæÀ iÀ ÁtP À ºÆÉ ÃgÁlUÁgÀ DvÀäº

¥ÀæªÀiÁtÂPÀ

ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀÄ¢Ý

PÀ£ßÀ qÀ ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ É

¸ÀvåÀ , ¥Àª æ iÀ ÁtÂPÀ ¥ÀP æ g À t À PÉÌ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀP¯ À ÃÉ ¨ÉÃPÉA§ GzÉÃÝ ±À¢AzÀ ªÀiÁvÀæ

D±ÀæAiÀÄ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆPÀzÀݪÉÄ zÁR°¸ÀĪÀAvÀºÀ PÀpt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀU¼ À ° À è ªÀÄAdÆjAiÀiÁUÀ °gÀĪÀ 1000 D±ÀæAiÀÄ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀqÀħqÀªÀjUÉ RArvÀ zÀPÀÄÌvÀÛªÉ. E®èªÁzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä F ¨Áj £ÀqÉ¢gÀĪÀ 50% CPÀæªÀÄzÀAvÉ 1000 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 800¤ªÉñÀ£U À ¼ À ÄÀ CPÀª æ ÄÀ ºÀAaPÉAiÀiÁV G¼Àª î g À À ¥Á¯ÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUg À ¸ À ¨ À És ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛ gÀªÄÉ Ã±À PÉêÀ® ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄvÁÛ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ PÀ®§ÄgÀV ¥ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè¢Pü ÁjUÀ¼ÄÀ , °AUÀ¸U À Æ À gÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀg Û ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß AiÀiÁªÀiÁj¸ÀÄwÛzÝÀ gÆ À ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ªÀiÁvÀæ ¹Azs£ À Æ À gÀÄ £ÀUg À ¸ À ¨ À ¬ És ÄAzÀ £ÀqAÉ iÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ ¨sÁjà CªÀåªÀºÁgÀ ‘ªÁ¸ÀÛªÀ’ªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ vÀAmÉUÉà ºÉÆÃUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¢UÀãçªÉÄAiÀÄ eÉÆvÉ C£ÀĪÀiÁ¤ÃAiÀĪÁVzÉ. vÁªÉà PÀª æ ÄÀ PÉÌ ¸ÀÆa¹ ªÀµð À PÀÆÌ ºÉZÄÀ ¢ Ñ £À UÀw¹zÀÝgÆ À PÀª æ ÄÀ ªÀ£ßÉ Ã dgÀÄV¸ÀzÀ ¨sµ æÀ ÖÀ £ÀUg À ¸ À ¨ À És «gÀÄzÀÞ vÀÄn¦lPï J£ÀÄßwÛ®è F ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ? PÀlÄÖ¤mÁÖV vÀ¤SÉUÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¥ÀªÀgï ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½V®èªÉÃ? ¸ÀzÀj ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ zÀÆgÀÄzÁgÀ vÀ¯Á £ÀÆgÀÄ zÀÆgÀÄ ¥ÀvU æÀ ¼ À £ À ÄÀ ß §gÉ¢zÀÝgÆ À EA¢UÀÆ §gÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÀÝgÀÆ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄÄAzÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ zÀÆgÀÄzÁgÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀUÉƽ¹zÉ.

d¯Á®Ä¢ÝÃ£ï ºÀnÖ ºÉƸÀÆgÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ‘£ÀªÀÄÆägÀ±Á¸ÀPÀgÀÄ’ ¥ÁQëPÀ ¥ÀwæPÉ

²æÃzÉë ªÀĺÁvÉäAiÀÄ ªÀĺÀvÀé 4£Éà ¥ÀÄl¢AzÀ....

NzÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÄÀ UÁUÀ¢zÀÝgÉ ¨sQÀ ¬ Û ÄAzÀ D°¹zÀgÉ ªÀĺÁ¥ÀÄtå ¤vÀ å §zÀ Ä Q£À ° è ¥Áæ ¥ À Û ª ÁUÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä JAzÀ Ä ²æ à azÁ£ÀAzÁªÀzÀÆ s vÀgÀ ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥Àv æ ÀåPÀë PÀAqÀÄ, vÁ¬Ä zÀ ± À ð £À ¥À q É z À Ä FVgÀ Ä ªÀ ¹Azs À £ À Æ gÀ Ä vÁ®ÆQ£À ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¹¤ ¹zÀÝ¥ÀªÀðvÀzÀ gÁeÉñÀéj JAzÀÄ gÁgÁf¸ÀĪÀ ªÀÄÆ® ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è §UÀ¼ÁA§ªÉAzÀÄ £ÁªÀiÁAQvÀ ºÉÆvÀÄÛ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀ ±ÀgÀtjUÉ ¸ÀªÀð d£ÀjUÉ zÀ±Àð£À EvÀÄÛ §AzÀ PÀAlPÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀªÀiÁr, ¤AzÉ DrzÀªÀgÀ£ÀÄ §AzsÀ£ÀzÉƼÀVlÄÖ, £ÀªÉÄä®è §AzsÀ£ÀªÀ£ÀÄ ©r¸ÀĪÀ dUÀd£ Ó ¤ À ¸ÁPÁëvï dUÀ£ÁävÉ C£ÀߥÀÆuÉÃð±Àj é AiÀiÁV d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è d£ÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è CA¨ÁzÉëAiÀiÁV CA¨ÁªÀÄoÀªAÉ zÀÄ ¥ÀS æ ÁåvU À Æ É ArgÀĪÀ ²æÃPÉÃë vÀæ ²æùzÀÝ¥ª À ð À vÀ ²æà CA¨ÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EA¢UÀÆ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ zs Á «ÄðPÀ PÁAiÀ Ä ðUÀ ¼ À £ À Ä ß ªÀ Ä ºÁ zÁ¸É Æ ÃºÀ z À C£À߸ÀAvÀ¥ÀðuÉAiÀÄ£ÀÄß £Ár£À ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ½AzÀ PÀ« UÁAiÀÄPÀ ¥ÀÄAUÀªÀgÀ£ÀÄß F PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁAUÉÆÃ¥ÁAUÀªÁV ¸ÁVªÉ. ¥ÀæwªÀµÀðzÀ £ÀªÀgÁwæAiÀÄ ºÀ§âz® À Æè vÁ¬Ä ±ÁA¨s« À UÉ ««zsÀ jÃwUÀ¼° À è MAzÉÆAzÀÄ ¢£À MAzÉÆAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¨É½î gÀxÀzÉÆA¢UÉ UÀgÀÄqÀ ªÁºÀ£ÉÆÃvÀìªÀ, ±ÉõÀ ªÁºÀ£ÉÆÃvÀìªÀ, £ÀA¢ ªÁºÀ£ÉÆÃvÀìªÀ, ªÁåWÀæ ªÁºÀ£ÉÆÃvÀìªÀ, ºÀAiÀÄ ªÁºÀ£ÉÆÃvÀìªÀ, ºÀA¸À ªÁºÀ£ÉÆÃvÀìªÀ, ¹AºÀ ªÁºÀ£ÉÆÃvÀìªÀ, UÀd ªÁºÀ£ÉÆÃvÀìªÀ, »ÃUÉ ºÀvÄÀ Û ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß PÉÊUÉÆAqÀÄ, PÉÆ£ÉAiÀÄ «±À A iÀ Ä zÀ ± À « Ä ¢£À z À A zÀ Ä ¸À A PÉ Æ Ã¯É ºÉ Æ vÀ Ä Û ±ÀgÀ£ÀߪÀgÁvÉÆÃæ vÀìªÀ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ dgÀÄvÀÛzÉ. F PÉëÃvÀz æ À «±ÉõÀvÉ K£ÀAzÀgÉ ¨sPÀ ÛÀ azÁ£ÀAzÁªÀzÆ Às vÀjUÉ ¨sQÀ U Û É M°zÀÄ vÁ¬Ä dUÀ£ÁävÉ zÀ±Àð£À EvÀÄÛ ²æà zÉë ªÀĺÁvÉä §gÉzÀ KPÉÊPÀ ¸ÀܼÀªÉAzÀgÉ ¹zÀÝ¥ÀªÀðvÀ JAzÉà ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. E°è «±ÉõÀªÁV azÁ£ÀAzÁªÀzÆ Às vÀgÄÀ vÀªÄÀ ä vÀ¥Æ É Ã§®¢AzÀ zÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥Àv æ åÀ PëÀ PÀAqÀÄ ºÁ¸ÀÄPÀ®Äè§AqÉAiÀÄ°è ²æà ZÀPª æÀ £ À ÄÀ ß ¸Áܦ¹ vÁ¬Ä ±ÁA¨s« À AiÀÄ£ÀÄß DºÁé£À ªÀiÁrPÉÆAqÀ KPÉÊPÀ ¸À Ü ¼À ª ÁVzÉ . ²æ à ZÀ P À æ z À ªÀ Ä »ªÉ Ä §®è eÁÕ ¤ UÀ ½ UÉ w½AiÀħ®èzÁVzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀÄ : ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á°ªÀÄoÀ CAvÀgÀUÀAV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

15£Éà CPÉÆÖçgï 2016


VASTAVA SUDDI Kannada Fortnightly

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§z â À ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ £Ár£À ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀvÉU É ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄÄ ¸ÀÄR¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁ qÀ°, ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ºÁ¢ ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ

²æà JA. zÉÆqÀ§ Ø ¸ÀªgÀ Ád CzsåÀ Pg ëÀ ÄÀ ¦PÁqÀð ¨ÁåAPï ¹AzsÀ£ÀÆgÀ

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§z â À ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ £Ár£À ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀvÉUÉ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄÄ ¸ÀÄR¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ°, ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ

²æêÀÄw «ÃgÀ®Që äà D¢ªÀĤ CzsÀåPÀëgÀÄ f.¥ÀA. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§z â À ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ £Ár£À ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀvÉU É ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄÄ ¸ÀÄR¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁ qÀ°, ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ºÁ¢ ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ

15th October 2016

Page N. 8

¨É¼ÀQ£À ºÀ§â ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§z â À

£Ár£À ¸ªÀ ÄÀ ¸ÛÀ d£vÀ UÉ É ¢Ã¥Áª½À AiÀÄ ±ÄÀ ¨Ás µAÀ iÀÄ PÆÉ ÃgÄÀ vÁÛ F ±ÄÀ ¨WÀs ½À U ¬ É ÄAzÀ ¸ªÀ ðÀ d£gÀ À ¨Á¼° À è PvÀ ¯ÛÀ É vÆÉ qzÉ ÄÀ ¨¼É PÀ ÄÀ ¥dæÀ é°¸ ¯À AÉ zÄÀ ºÁgÉʸÀÄªÉ ²æà PÉ.PÀjAiÀÄ¥Àà

ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ ÀÄ ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ d£ÀvUÉ É ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ PÉÆÃgÀÄvÁÛ vÁåUÀ §°zÁ£ÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ F ºÀ§ªâ ÅÀ ¸ÀÄR¸ÀªÄÀ È¢ÞAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ°, JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÉ, ²æà ZÀAzÀƸÁ§ ªÀÄļÀÆg î ÄÀ

gÁdå G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ

ªÀiÁf f.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á®UÀÄAzÁ PÉëÃvÀæ

»AzÀĽzÀ ªÀUð À UÀ¼À «¨sÁUÀ PÉ.¦.¹.¹. ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ

¨É¼ÀQ£À ºÀ§â ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§z â À

ºÁ¢ðPÀ ±ÄÀ ¨Ás µAÀ iÄÀ U¼À ÄÀ £Ár£

À ¸ªÀ ÄÀ ¸ÛÀ d£vÀ UÉ É ¢Ã¥Áª½À AiÀÄ ±ÄÀ ¨Ás µAÀ iÀÄ PÆÉ ÃgÄÀ vÁÛ F ±ÄÀ ¨WÀs ½À U ¬ É ÄAzÀ ¸ªÀ ðÀ d£gÀ À ¨Á¼° À è PvÀ ¯ÛÀ É vÆÉ qzÉ ÄÀ ¨¼É PÀ ÄÀ ¥dæÀ é°¸ ¯À AÉ zÄÀ ºÁgÉʸÀĪÉ

ºÁ¢ðPÀ ±ÄÀ ¨Ás µAÀ iÄÀ U¼À ÄÀ

¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ d£ÀvUÉ É ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ PÉÆÃgÀÄvÁÛ vÁåUÀ §°zÁ£ÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ F ºÀ§ªâ ÅÀ ¸ÀÄR¸ÀªÄÀ È¢ÞAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ°, JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÉ, ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀÄgÀPÀÄA¢

²æà eÉ.gÁAiÀÄ¥Àà

£ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

ªÀQîgÀÄ ¹Azs£ À Æ À gÀÄ

¨É¼ÀQ£À ºÀ§â ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§z â À

ºÁ¢ðPÀ ±ÄÀ ¨Ás µAÀ iÀÄU¼ À ÄÀ

£Ár£À ¸ªÀ ÄÀ ¸ÛÀ d£vÀ UÉ É ¢Ã¥Áª½À AiÀÄ ±ÄÀ ¨Ás µAÀ iÀÄ PÆÉ ÃgÄÀ vÁÛ F ±ÄÀ ¨WÀs ½À U ¬ É ÄAzÀ ¸ªÀ ðÀ d£gÀ À ¨Á¼° À è PvÀ ¯ÛÀ É vÆÉ qzÉ ÄÀ ¨¼É PÀ ÄÀ ¥dæÀ é°¸ ¯À AÉ zÄÀ ºÁgÉʸÀĪÉ

²æà ªÀĺɧƧ

²æà UÁå£À¥Àà

£ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

£ÀUg À ¸ À ¨ À Ás ¸Àz¸ À åÀ gÀÄ

¹Azs£ À Æ À gÀÄ

ºÁ¢ðPÀ ±ÄÀ ¨Ás µAÀ iÀÄU¼ À ÄÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ d£ÀvUÉ É ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ PÉÆÃgÀÄvÁÛ vÁåUÀ §°zÁ£ÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ F ºÀ§ªâ ÅÀ ¸ÀÄR¸ÀªÄÀ È¢ÞAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ°, JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÉ, ²æà ¸ÀÄgÉñÀ

CzsÀåPÀëgÀÄ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½ (j) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ £Ár£À ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀvÉUÉ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ PÉÆÃgÀÄvÁÛ F ±ÀĨsW À ½ À UɬÄAzÀ ¸ÀªðÀ d£ÀgÀ ¨Á¼À°è PÀvÀÛ¯É vÉÆqÉzÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ¥Àædé°¸À¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÉ

²æà PÉ. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ

PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«Äw ¹AzsÀ£ÀÆgÀ (¥ÉÆæ: ©. PÀȵÀÚ¥Àà ¸ÁܦvÀ)

ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀÄ¢Ý

PÀ£ßÀ qÀ ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ É

15£Éà CPÉÆÖçgï 2016

Oct 16  

my paper vastava suddi oct. read

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you