Page 1

JAN DES BOUVRIE

ART & DESIGN

978-90-400-0708-8

120088_Cover.indd 1

09-05-12 09:35


DES BOUV


ART & DESIGN

JAN RIE


JAN DES BOUVRIE

Een leven vol maken

Om de dingen goed te beoordelen moet je ze in de juiste context plaatsen. Dat is geen bijzonder nieuws maar toch worden appels vaak met peren vergeleken. Het lijkt zo simpel als de dag van morgen maar je haalt alles door elkaar: de tijd, de gebeurtenissen, de dingen. Denkend aan Jan dan denk ik aan zijn generatie. Probeer me te verplaatsen in de problematiek, in zijn jeugd, in die herinneringen. In dit vakgebied waarin wij familie zijn, is Jan als een vader. Een vader die eigen en wijs is. Een vader waarvan je leert, waartegen je je keert en die je later inspireert. Het oude riedeltje... de rollen verdeelt. Nu ben ik nog ‘zoon’ maar dadelijk, in 1 zucht, zelf de vader… Al niet heel jong meer kijk ik (op) naar Jan. Ik blader door zijn verhalen en het komt weer in me op dat je appels niet met peren kunt vergelijken. Toen is niet nu. In dat modernisme getogen en in het staartje ervan volwassen geworden. Dat heeft een onuitwisbare invloed op het gestel. Jan is laat-modernist geworden. Hij draagt dat warme hart voor de sociale kant van het welzijn: en terecht! Hoewel wij leven in een maatschappij waarin je je eigen boontjes moet doppen, heeft ieder mens het goede recht op dezelfde omstandigheden. Maar als ik de ogen sluit en mij het stereotype ‘Nederlands modernist’ voor de geest haal, dan zie ik een strenge schoolmeester die graag voor ‘den toeschouwer’ bepaalt wat goed wonen en slecht leven is. De ‘geboden’ van Rietveld liegen er immers niet om.


ART & DESIGN

Ome Gerrit was Jans vader. Ook Jan legt graag uit, praat over zijn werk en heeft een uitgesproken mening. Maar in tegenstelling tot zijn archetype zal Jan nooit beleren. Dat zie je, dat voel je. Een prachtige sofa waarbij het comfort uit een kubus schuift (ik zou gemakkelijk nog een zin aan dit stoere maar vrouwelijke, Eileen Grey-achtige beeld kunnen wijden). Een hoekige telefoon die ik mij nog goed herinner uit mijn jeugd. Vlinderdassen met witte stippen voor de Bijenkorf. Het zijn ontwerpen die je aankijken maar je niet beoordelen. Zijn producten zijn uitgesproken voor jou en mij. Zijn meubels zijn speciaal voor iedereen. Dat is zo ontzettend positief en energiek! Deze bijzondere man beheerst de zachte kant van het modernisme met hetzelfde gemak als een vogel fluit en een kameleon van kleur verandert. Deze man is kunstenaar die, onbevangen, met zijn loden pen ontroerende tekeningetjes, bijna kriebeltjes, maakt op een wit velletje (aan een vierkante tafel). Deze man is een sharp dressed man, succesvol ondernemer, verzamelaar en smaakmaker. De kunst van het leven is zijn broekzak. Deze man is aanzienlijk veelzijdig, zeer bedreven, een knap talent, een grote vent. Jan des Bouvrie leeft echt! Job Smeets


JAN DES BOUVRIE

A life full of creation

To properly appreciate things one needs to place them in the right context. This is not particularly news, but apples are still too often confused with oranges. It seems as simple as tomorrow, yet everything gets confused: the time, the events, things. Thinking of Jan, I think of his generation. Try to grasp the issues of the times, his youth, those memories. In this field which unites us, which makes us family, Jan is like a father. A father who is very much himself, and wise. A father you can learn from, whom you turn away from and who later inspires you. The old tune ... the roles have changed. I'm still the “son”, but soon, in a breath, will be the father myself... Though I myself am not very young anymore, I look up to Jan. I browse through his stories and again I realise that you can’t compare apples with oranges. Then is not now. Growing up in modernism and coming of age at the end of it. It has an indelible influence on one’s system. Jan has become a late-modernist. He has a warm heart for the social side of well-being in life: and rightly so! Although we live in a society where everyone has to take care of themselves, every human being has the right to the same conditions. But when I close my eyes and conjure up the image of the stereotypical “Dutch modernist”, I see a stern schoolmaster who likes to tell “the spectator” what is good and bad living. The “commandments”

of Rietveld are very clear in this respect. Uncle Gerrit was Jan's father. Jan likes to explain things as well, likes to talk about his work and has strong opinions. But unlike his archetype, Jan is never pedantic. You can see it, feel it. A beautiful sofa, comfort oozing from its cuboid shape (I could easily devote another sentence to this rugged yet feminine, Eileen Grey-like image). An angular phone that I still remember vividly from my youth. Butterfly ties with white dots for the Bijenkorf. These are designs that look at you but do not judge you. His products are markedly for you and me. His furniture is designed for everyone. That is so very positive and energetic! This remarkable man has a mastery of the softer side of modernism that seems as natural as a bird whistling and a chameleon changing colour. This man is an artist who, without restraint, makes touching drawings with his lead pen, scribbles almost, on a white sheet of paper (at a square table). This man is a sharp dressed man, a successful entrepreneur, collector and tastemaker. He knows the ins and outs of the art of life. This man is considerably versatile, highly skilled, very talented, a great guy. Jan des Bouvrie actually lives! Job Smeets


INHOUD

EEN LEVEN VOL MAKEN A LIFE FULL OF CREATION

CONTENT

4

KUNST ART

237

WIT WHITE

25

MATERIALEN MATERIALS

257

CONTRAST CONTRAST

45

PIONIER PIONEER

277

BRONNEN INSPIRATION

65

TIJDGEEST SPIRIT OF THE TIME

297

VAKMANSCHAP CRAFTMANSHIP

85

LICHT LIGHT

317

GEOMETRIE GEOMETRY

105

PLATTEGROND FLOOR PLAN

337

KLANTEN CLIENTS

125

OPLEIDING EDUCATION

357

TRANSFORMATIE TRANSFORMATION

145

INDEX INDEX

377

LEVENSWERK LIFE WORK

165

BIOGRAFIE BIOGRAPHY

389

ICONEN ICONS

185

COLOFON COLOPHON

392

VERBEELDING IMAGINATION

217


JAN DES BOUVRIE

8


006

Jan des Bouvrie, zonder titel, 1965 Jan des Bouvrie, untitled, 1965

9

320

Sigarenkist voor Krepel, 2012 Cigar box for Krepel, 2012


024

Christopher Makos, Andy Warhol, 1981 Christopher Makos, Andy Warhol, 1981

105

Kinderkamer Jan des Bouvrie met wit geschilderde Philips radio, 1963 Children’s room Jan des Bouvrie with white painted Philips radio, 1963

10


145

Kinderstoel en bed voor RohĂŠ, voor Unicef, 1988 Childchair and bed for RohĂŠ, for Unicef, 1988

11


127

Tafel Columntable voor Polyart, 1978 Table Columntable for Polyart, 1978

12


067 13

Levi van Veluw, Monere, 2008 Levi van Veluw, Monere, 2008


132

Experiment in zwart-wit voor het tijdschrift Avenue, 1982 Experiment in black & white for Avenue magazine, 1982

14


15


324

Bank St. John voor Linteloo Sofa St. John for Linteloo

16

/File-1338459724  

http://www.wbooks.com/media/custom/upload/File-1338459724.pdf