Page 1

การติดตั้งฟล็อปปี้ ดิสก์ ไดร์


การติดตั้งฟล็อปปี้ ดิสไดร์ ดู ลกั ษณะของนอตที่ ใช้ขนั ยึด 1. สอดฟล็ปปี้ ดิสไดร์ เข้าทางด้านหลัง 2. ฟล็อปปี้ ดิสก์ไดร์ ของเครื่ อง


การติดตั้งฟล็อปปี้ ดิสไดร์ เสี ยบสายไฟเลี้ ยงเข้ า กั บ 3. ขันนอตยึดตัวไดร์ ให้แน่นพอดีท้ งั 4. ฟล็อปปี้ ดิสก์ไดร์ สองด้าน


การติดตั้งฟล็อปปี้ ดิสไดร์ 5. ดูลกั ษณะของสายแพที่ใช้กบั ฟล็อป 6. สั ง เ ก ต ต า แ ห น่ ง ข อ ง หั ว ต่ อ ควบคุมฟล็อปปี้ ดิสก์บนเมนบอร์ ด ปี้ ดิสก์ไดร์


การติดตั้งฟล็อปปี้ ดิสไดร์ 6.

เสี ย บสายแพเข้า กับ หัว ต่ อ 7. เสี ยบสายอีกด้านหนึ่ งเข้าที่ดา้ นหลัง ของฟล็อปปี้ ดิสก์ไดร์ ควบคุมฟล็อปปี้ ดิสก์บนเมนบอร์ ด


การติดตั้งฮาร์ ดดิสก์


การกาหนดจัมเปอร์ ของฮาร์ ดดิสก์ 1. ดูขอ้ มูลการกาหนดจัมเปอร์ บนตัว 2. ห น้ า ต า ข อ ง คี ม ที่ ใ ช้ ส า ห รั บ คีบจัมเปอร์ ฮาร์ ดดิสก์


การกาหนดจัมเปอร์ ของฮาร์ ดดิสก์ 3. สังเกตตาแหน่งของจัมเปอร์ บริ เวณ 4. ใช้คีมค่ อยๆคี มจัมเปอร์ ออกมาแล้ว ด้านหลังของฮาร์ ดดิสก์ เปลี่ยนตาแหน่งตามที่ตอ้ งการ


สายแพของฮาร์ ดดิสก์


การติดตั้งฮาร์ ดดิสก์ แบบ IDE 1. ดูตาแหน่งที่จะต้องเสี ยบสายต่างๆ

2. ก าหนดจัม เปอร์ ใ ห้เ รี ย บร้ อ ยว่ า จะ เป็ น Master หรื อ Slave


การติดตั้งฮาร์ ดดิสก์ แบบ IDE 3. ค่อยๆใส่ ฮาร์ ดดิสก์เข้าไปในเคส

4. ดู ล ั ก ษณะของนอตที่ จ ะใช้ ยึ ด ตั ว ฮาร์ ดดิสก์


การติดตั้งฮาร์ ดดิสก์ แบบ IDE 5.

ขันนอตยึดตัวฮาร์ ดดิ สก์ให้แน่ น 6. หาต าแหน่ งของหั ว ต่ อ ควบคุ ม พอดี ฮาร์ ดดิสก์บนเมนบอร์ ด


การติดตั้งฮาร์ ดดิสก์ แบบ IDE 7. เสี ยบสายแพด้านที่มีหวั ต่อเป็ นสี น้ า 8. จากนั้น เสี ย บสายแพด้า นที่ มีหัว ต่ อ เงินลงไปในช่องต่อบนเมนบอร์ ด เ ป็ น สี ด า เ ข้ า ไ ป ด้ า น ห ลั ง ข อ ง ฮาร์ ดดิสก์


การติดตั้งฮาร์ ดดิสก์ แบบ IDE 9. เสี ยบหัวต่อสายไฟเข้าไปยังฮาร์ ดดิสก์


การติดตั้งไดร์ CD/DVD-ROM


การกาหนดจัมเปอร์ ของไดร์ CD/DVD-ROM


การติดตั้งไดร์ CD/DVD 1. สังเกตตาแหน่งของหัวต่อต่างๆ

2. ดู ล ัก ษณะของหั ว ต่ อ สายสั ญ ญาณ เสี ยง


การติดตั้งไดร์ CD/DVD 3. เ สี ย บ ส า ย สั ญ ญ า ณ เ สี ย ง เ ข้ า ที่ 4. นาไดร์ CD/DVD ค่อยสอดเข้าไป ด้านหลังของไดร์ ตรงบริ เวณที่เขียน ทางด้า นหน้า ของเคสแล้ว ขัน นอต ให้แน่น ว่า Audio Out


การติดตั้งไดร์ CD/DVD 5. นาปลายสัญญาณอี กด้านหนึ่ งเสี ยบ 6. หากเป็ นชิ ปเสี ยงที่ ติดตั้งมาบน เ มน บ อร์ ดก็ ใ ห้ เ สี ย บ สา ย ไป ที่ เข้าที่ช่อง CD_IN ของการ์ ดเสี ยง CD_IN บนเมนบอร์ ด


การติดตั้งไดร์ CD/DVD 7. สั ง เกตต าแหน่ ง ช่ อ งต่ อ ตัว ควบคุ ม 8. นาหัวต่ออีกด้านหนึ่ งของสายแพ เ สี ย บ เ ข้ า ที่ ด้ า น ห ลั ง ข อ ง ไ ด ร์ ฮาร์ ดดิสก์ชุดที่ 2 บนเมนบอร์ ด CD/DVD


การติดตั้งไดร์ CD/DVD 9. เสี ยบสายไฟเข้าที่ดา้ นหลังของไดร์ CD/DVD


การติดตั้งการ์ ดแสดงผล 3.

ใช้คีมบิ ด แผ่นเหล็กที่ ก้ นั ช่ อ ง 4. ดูลกั ษณะของนอตที่ใช้ขนั เพื่อยึด ด้า นหลังเครื่ องออกแล้วค่ อยๆวาง การ์ ดต่างๆ การ์ ดแสดงผลลงไป


การติดตั้งการ์ ดแสดงผล 5. ใช้ไขควงขันนอตยึดตัวการ์ ดเข้ากับแผงกั้นจนพอดี


การติดตั้งการ์ ดแบบอืน่ ๆ


การติดตั้งการ์ ดแบบอืน่ ๆ 1. ตรวจดูสล็อต PCI ที่ยงั ว่างอยู่

2. ใช้คีมบิดแผ่นเหล็กที่ก้ นั ด้านหลัง เครื่ องออก แล้วค่อยๆเสี ยบการ์ ดลง ไป


การติดตั้งการ์ ดแบบอืน่ ๆ 3. ขันนอตยึดตัวการ์ ดให้แน่นพอดี

unit6  
unit6  

unit6 Complementary of computer2