Page 1

БРЕНДБУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

ДВНЗ

"УНІВЕРСИТЕТ

МЕНЕДЖМЕНТУ

ОСВІТИ"


ЗМІСТ ПРО КАФЕДРУ

Історія кафедри Фахівці ФОД Пріоритети діяльності Стратегія розвитку Наукова спрямованість

ІНФ ОР МА ЦІЙ НИ Й ПРО СТІ Р

Вір туа льн а каф едр а анд раг огік и umo .edu .ua Fac ebo ok Біб ліот ека НАП Н Укр аїни

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

Логотип Колір Гасло


КАФ ЕД РА ФІЛ ОС ОФ ІЇ ОС ВІТ И

Зав ідув ач: Анд рущ енко Вікт ор Пет рови ч, акад емік , докт ор філо соф ськи х наук , проф есор

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Завідувач: Пуцов Володимир Іванович, кандидат педагогічних наук, професор.

КАФЕДРА ПРАВА І БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬ НОСТІ

Завідувач: Дивак Валерій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра філософії і освіти дорослих


ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

• професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної та неформальної освіти; • активний зворотній зв’язок зі слухачами; • зміст і мобільність як конкурентні переваги; • розширення категорій слухачів та вихід у неформальну та інформальну освіту дорослих; • маркетинг додаткових освітніх послуг; • Віртуальна кафедра андрагогіки як інноваційний ресурс професійного розвитку фахівців у суспільстві, яке навчається; • інноваційна тематика занять; • механізм визнання результатів професійного розвитку педагогів за накопичувальною системою навчання.


Кафедра ФОД - простір освітніх трендів освітньо-професійних програм – 5 робочих навчальних програм – 59 навчальних планів – 43 навчально-тематичних планів – 66


ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ» 0117Ư002380

теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка змісту і технологій професійного розвитку науково-педагогічних, педагогічних працівників у варіативних освітніх моделях підвищення кваліфікації.


Публікації 2 0 1 7


HTTPS://PPO.MK.UA/#; E-MAIL: ANDRAGOG@GMAIL.COM

ВІРТУАЛЬНА КАФЕДРА АНДРАГОГІКИ

СITIUS, ALTIUS, FORTIUS! ПРАГНИ, РОЗВИВАЙСЯ, ДОСЯГАЙ ПРЕДМЕТНІ ПРОФІЛІ:

• філософія освіти дорослих; • історія формальної, неформальної та інформальної післядипломної освіти; інклюзивна освіта дорослих; • методологія професійного розвитку андрагогів; • науково-методичний супровід професійного розвитку андрагогів; • моніторинг результатів професійного розвитку фахівців.


networking Упродовж 2017 року активно використовується технологія конструювання соціальних мереж (нетворкінгова технологія), що передбачає систематичне створення і використання внутрішніх і зовнішніх зв’язків та включає спілкування, взаємодію і координацію дій між науково-педагогічними працівниками кафедри, групами чи організаціями з метою покращення продуктивності професійної діяльності, поширення і впровадження інновацій.

umo.edu.ua


https://www.facebook.com/groups/1642932192 638668/?ref=bookmarks

НЕТВОРКІНГ


РЕСУРС КАФЕДРИ В БІБЛІОТЕЦІ НАПН УКРАЇНИ

174 РЕСУРСИ

http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/


Наукові заходи

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ ІІ-а Всеукраїнська Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (квітень 2017) Методологічний семінар  з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи» (жовтень 2017) Форум неформальної освіти андрагогів (листопад 2017) Методологічний семінар «Когнітивні та креативні напрями діяльності науковопедагогічних працівників в умовах делібералізації» (лютий 2017, доц. Ілляхова М.В.) Відкрита дискусія з наукової теми кафедри «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (травень 2017, проф. Сидоренко В.В.) Навчально-методичний семінар «Персональний веб-блог викладача» (листопад 2017, ст. викл. Самойленко О.О.).


Ф І РМОВИЙ СТИЛЬ

ЛОГОТИП


Освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно! Adult Education for Modern Life: Professional, Attractive, Creative! L'éducation des adultes pour la vie moderne: professionnel, attrayant, créatif!

НАУКОЮ І ЛЮДИНОЛЮБСТВОМ, ПРАЦЕЮ І ЗНАННЯМ ДЛЯ КРАСИ БАТЬКІВЩИНИ, ДЛЯ ОСВІТИ ГРОМАДЯН УМІННЯ ВЧИТИСЯ І ВЧИТИ ПО-НОВОМУ ПРАГНИ, РОЗВИВАЙСЯ, ДОСЯГАЙ УЧИТИСЬ РАЗОМ, ВІД ІНШИХ І ДЛЯ ІНШИХ НАВЧАЮЧИ ВЧИМОСЯ ВИСОКІ МРІЇ, КОМАНДНІ ДІЇ – ЦІППО НАДІЇ!

ГАСЛО: Ф І ЛОСОФ І Я Д І ЯЛЬНОСТ І


наші контакти

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ м. Київ, вул. Cічових стрільців (Артема), 52-А, корпус №3, кабінет 3.1.3 тел: +380444813841 e-mail: ktmpo@ukr.net

БРЕНДБУК

Брендбук  
Брендбук  
Advertisement