Page 1

Bursa - Bilecik hýzlý tren hattýnýn ihalesi 22 Nisan'da tamamlanacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, yapýmý süren Eskiþehir-Ýstanbul hýzlý tren hattýnýn 2013'te hizmete gireceðini söyledi. Bursa-Bilecik hýzlý tren hattýnýn ihalesinin 22 Nisan'da tamamlanacaðýný ve Mayýs ayýnda hattýn temelinin atýlacaðýný da belirten Karaman,

hattýn tamamlanmasýyla Bursa'nýn Ýstanbul, Ýzmir, Ankara hýzlý tren hattýnýn tamamlanacaðýný, Zonguldak hattýyla da Karadeniz'e baðlanacaðýný belirtti. Karaman, Elektrikli Ulaþým Sistemleri Sempozyumu (EUÝSÝS) 2011'e katýlmak için geldiði Bursa'da gazetecilerin sorularýný cevapladý. Devamý 7'de

Mermerde dünyanýn tercihi 11 Nisan 2011 Pazartesi

Yýl:46

Sayý: 16.799

Fiyatý: 40 Kr.

Ýlyasbey Köyü - Bilecik Tel: 0 228 293 23 53 - Fax: 0 228 293 23 52

REKORTMENLER YÝNE MERMERCÝLER Gelir Vergisi rekortmenleri belli oldu. Mermer Ýþletmecisi Adnan Duman; 1.073.123 TL ile en fazla Gelir Vergisi ödeyen mükellef olarak ilk sýrayý alýrken, ikinci ve üçüncü sýrayý ise Turgut Özen ve eþi Nezihe Özen oluþturdu

Adnan Duman

Geride býraktýðýmýz Mart ayýnda 2010 yýlý Gelir Vergisi Beyanname verme süresinin sona ermesi ile birlikte Ýlimizde en fazla vergi ödeyen mükellefler de belli oldu. Bilecik Defterdarlýðý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 2010 yýlý vergilendirme döneminde en fazla Gelir Vergisi ödeyen 10 mükellef arasýna ilçelerimizden sadece

Osmaneli ve Bozüyük'ten birer mükellef girebildi, sekizini ise Bilecik Vergi Dairesi'ne kayýtlý mükellefler oluþtururken 2009 yýlýnda olduðu gibi 2010 yýlýnda da mermerciler rekortmenliðe damgasýný vurdu. Geçen yýlki ekonomik faaliyetlerden dolayý Ýlimizde en fazla Gelir Vergisi'ni Bilecik Ve r g i D a i r e s i ' n e k a y ý t l ý mükelleflerden Mermer

Ýþletmecisi Adnan Duman ödedi. 1.073.123 lira vergi ile rekor kýran Adnan Duman'ý Kurumlar Vergisi'nde de son birkaç yýldan buyana ilk sýralarý alan Turgut Özen ve eþi Nezihe Özen izledi. Ýlimizde mermer sektörünün önde gelen isimlerinden Turgut-Nezihe Özen çifti, bu kez Menkul Sermaye Ýradý gelirlerinden dolayý Gelir Devamý 8'de

Turgut - Nezihe Özen

'YGS'de algoritma kullanýldýðý anlaþýlmýþtýr' Þeker, hayýr iþlerine devam ediyor Bilecik'teki bir grup genç, .

TÖDER Ýl Temsilcisi Kamil Emeksiz

TÖDER Ýl Temsilcisi Kamil Emeksiz, YGS'de þifre kullanýldý iddialarýyla ilgili basýn açýklamasý yaparak, ÖSYM Baþkaný'nýn 03 Nisan 2011 Pazar Günü yaptýðý basýn toplantýsýndan yola çýkarak YGS'de algoritma kullanýldýðýnýn Devamý 7'de

çamaþýr makinalarý

19 TL

'den

Bahattin Þeker hayýr iþlerine devam ediyor. Bahattin Þeker Bilecik, Pazaryeri, Söðüt ve Dodurga Belediyelerinden sonra Cihangazi Belediyesine de Cenaze Nakil Aracý hediye etti. Eski Bakan þimdiki MHP milletvekili aday adayý Bahattin Þeker hediye ettiði cenaze arabasý ile Cihangazilileri mutlu etti. Cihangazi Beldesinde Cuma Namazý sonrasý düzenlen törende bir konuþma yapan Cihangazi Belediye Devamý 8'de

devriye görevi yapan polis ekiplerine kahve ikram etti

Avukatlar yemekte buluþtu FOTO MODA

Haberi 7'de

5 Nisan avukatlar günü münasebeti ile Tünel Restaurant'ta Bilecik Barosu tarafýndan Baro'ya baðlý avukatlara yemek verildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Harun Yýlmaz, Aðýr Ceza Reisi Ramazan Akyol'un yaný sýra hakim ve savcýlarda avukatlarýn yemeðine eþlik ederken renkli dakikalar yaþandý. Canlý müzik eþliðinde bir yýlýn yorgunluðunu atan hakim, savcý ve avukatlar felekten Devamý 8'de

.

Baþlayan taksitlerle Tel: 212 55 34 Tevfikbey Cd. No:43 - BÝLECÝK

Kodak Ekspress Bayii

Gülümsemeyi sanata dönüþtüren yer Gelin Damat Albüm Çekimi Anýnda Dijital Fotograf tabý Dijital rötuþlu vesikalýk Video Çekimi

Ýstiklal Mh. Alirýza Özkay Cd. No:28 Tel: 212 23 55 - BÝLECÝK

TARKAN ÜNAL

SEZEN

final final dergisi dershaneleri

avantajlý kayýtlarýmýz devam etmektedir. Tel: 212 15 15


yarýn

Sayfa

11 Nisan 2011 Pazartesi

2

Sýkýn Bakalým…

M.SEDAT BAYAM sbayam@mynet.com Altýn Nesil… Oðlum' da girdi 27 Mart' ta yapýlan Üniversite sýnavlarýnýn birinci aþamasýna. Oðullar, kýzlarla birlikte. Orta öðrenimleri boyunca deðiþim, geliþim iddiasýyla hepsini sýnav ve dershane sapýðý haline getirdik. Sistem hep daha baþarýlý öðrenciler kurgusu üzerinde çalýþtýðýný iddia etti. Eðitim Bakanlýðý Altýn nesil yetiþtirilecekti. Sistemler, kurallar, sýnavlar gitti geldi. Kimsenin altýn nesil yetiþtirmesine bir þey dediðim yok, çocuklarýmýzýn eðitimine katký yanlýþlýklarýn düzeltilmesi, doðru eðitim sistemi kurma çabalarý için memnunluk bile duyarým. Ancak son sýnav sonrasý yaþananlar bizlere kimilerinin kendi altýn nesil' ini hazýrladýðýný, kolladýðýný düþündürdü. Sýnavla ilgili þifre iddialarý ve bu iddialar karþýsýnda kurumun öðrenci ve velilerin akýldaki tüm sorulara net cevap verememesi kimilerine cevap anahtarý daðýtýlýp haksýz ve adil olmayan bir düþünce yarattý. 1 milyon 700 bin genç ve aileler merak ve endiþe içinde çýkan her haberi izliyor. Oðullar ve kýzlar daha iyi bir gelecek için hazýrlanýyordu. Dershane, Özel Öðretmen, Okul, Test Kitap bedelleri ailelerin boðazlarýndan kesilerek karþýlanýyordu. Þifre iddialarý her þeyi yerle bir etti. Oðullarýn, kýzlarýn, anne ve babalarýn içini þüphe kemiriyor. Bu gün dahi açýklamalar tatmin edici deðil. Ýddialar doðru, þüpheler gerçekse utanmaz, acýmasýz ve ahlak dýþý bir emek ve umut hýrsýzlýðýna tanýk olduk demektir. Altýn nesil yetiþtirme iddiasýnýn kendi altýn neslini yaratmak için neleri yaptýðýnýn þahidi olduk. Kamu Personeli sýnavýnda yandaþlarýna pervasýzca sorularý servis ettiði iddia edilen ve hala soruþturmasý bitmemiþ olan örnek dönemin kurum baþkanýnýn istifasýný ve sýnavlarýn iptalini getirmiþti. Bu kötü örneðin yaþanmasý son sýnava ait þifre ve diðer iddialarýn doðru olduðunun, olabileceðinin düþüncesini tetikliyor. Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu; “Yok, Böyle bir þey” diyor Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek; YGS ile ilgili, bu konu tabii baðýmsýz bir organda meydana gelen bir geliþmedir. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz bir açýklama yaptý. Sayýn ÖSYM Baþkaný da bir açýklama yaptý biz bu açýklamanýn doðru ve yeterli olduðu kanaatini taþýyoruz.” Diyor. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül; “Kefilim olmaz öyle þey, yapmazlar diyor”Kitapçýklarý basan yayýnevi sanki bu konuda uzmanmýþ gibi“Ýddialar bilimsel deðil diyor” Hiç biri üzerine gitmeye çalýþmýyor. Olay kendi halinde unutulsun isteniyor. Ýçimdeki þüphe durmadan büyüyor. Aklýma, Amerika'da yaþayan meþhur hocanýn yýllar önce ekibine verdiði iddia edilen direktif geliyor:"Askeriyeyi, mülkiyeyi ve adliyeyi ele geçirin." Askeriye, Türk Ordusu. Mülkiye, Ýçiþleri Bakanlýðý, valilikler ve kaymakamlýklar ve özellikle polis. Adliye, yargý! Ýçimdeki þüphe ele geçirilmesi emri verilmiþ bu kurumlar için sýnav ve baþarý sonucuyla uðraþmak zaman alýr “Ver þifreyi kendinden olan öðrencilere. Kimse uyanmazsa ikinci sýnavda da ayný yöntemle yerleþtir hepsini Üniversitelere 5 – 10 yýl içinde kendi altýn neslinle geçir tüm devleti ele.”Oyunumu oynanýyor diyor… Þüpheler doðruysa böyle olmayacaðýnýn garantisi kim? Kefili kim? Oðullarýn, kýzlarýn, ailelerin þüpheleri nasýl giderilecek? Muðla'da Dershane senedini ödeyemediði için cezaevine düþen annenin ardýndan, “her þeyin suçlusu benim ve buna daha fazla dayanamam” diye not býrakarak intihar eden delikanlýya, ailelere, oðullara, kýzlara kim kefil olacak? Hoþça ve Dostça Kalýnýz. Saygýlarýmla.

(Yerel Süreli Yayýn)

Adalet ve Kalkýnma Partisi kendisini temsil eden tüm aðýzlarla bu güne kadar: Özgürlük istiyoruz dedi. Þiir okuduðu için tutuklanan Baþbakan olur mu, düþünce serbest olmalý dedi. Bürokrasi bu ülkeyi boðuyor, bizde istediðimiz yapamýyoruz dedi. Yargý bizi kapatacak dedi. Biz laiklik karþýtý deðiliz dedi. Gömleðimizi deðiþtirdik, daha demokratýz dedi. Derin devlet dedi. Askeri vesayet dedi. Darbecileri yargýlayacaðýz dedi. Avrupa Birliði bizim meselemiz dedi. Kýbrýs'ý biz çözeriz dedi. Ýleri demokrasi dedi. Kitaplar yakýlmasýn dedi. Düþünce hapis edilemez dedi. Türban önceliðimiz ama çok kaþýmayýn dedi. Türban Çankaya'ya çýktý, sonrasý sonra dedi. Garip Gurebanýn, fakir fukaranýn hakký dedi. Kürt meselesini biz çözeriz dedi. Saðlýk sisteminde reform yaptýk dedi.(Sistem inceden paran yoksa saðlýk yok haline geldi) Dünyada söz sahibiyiz artýk büyük devletler bizim fikrimizi almadan iþ yapmýyorlar dedi. NATO'nun Libya'da ne iþi var dedi. NATO'ya ne olur bizde gelelim, bizi de yanýnýza alýn dedi. Dediler, sadece dediler ama dedikleriyle yaptýklarý birbirini tutmadý. Sýra seçime geldi. AKP'nin dediklerine Ýnanmayanlar lütfen birleþin çalýþýn ve oy kullanýn yoksa ayrýþacak, ayrýþtýrýlacaksýnýz… Þimdi, bize inanýn ve bu seçimde tekrar oy verin diyorlar. Ýnanýyorsanýz bu seçim yine AKP'ye oy verin. Yok, inanmýyorsanýz, Fýkra bu ya… Köyün bir pehlivaný varmýþ. Bu pehlivaný kimse yenemiyormuþ. Bir gün, genç bir güreþçi, köyün imamýna baþvurmuþ: - Hocafendi, bana bir muska yaz, güreþte galip geleyim. Pehlivanýn sýrtýný yere getireyim demiþ. Hocafendi muskayý yazmýþ: - Al, boynuna as, güreþte birinci gelirsin diyince, Genç "acaba hocafendi muskaya ne yazdý" diye meraklanmýþ. Eve gidince muskayý açmýþ, içindeki yazýyý okumuþ: Muskada "þu" yazýlýymýþ: - Kýçýný sýk, rakibini yýk.

Haberiniz Var mý?

Seçimden bitince… Ufak ufak bizleri hazýrlýyorlar… Baþkanlýk sistemini tartýþalým diyorlar… Federasyon ve Bölgesel yönetim diyorlar… Yeni Anayasa, anayasa taslaðý diyorlar… Ülke gelirinin % 70'lik kýsmýný alan ama nüfusun % 20'sini oluþturanlarýn kulübü TUSÝAD: -Anayasanýn ilk 3 maddesi de dahil olmak üzere hiçbir madde “deðiþtirilemez” hükmünde olmamalý. Yalnýzca yönetim biçiminin 'cumhuriyet' olarak kalmasý benimsenmeli diyor. Ýlk üç madde ne diyor? Madde 1 Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanýþma ve adalet anlayýþý içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3 Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayraðý, þekli kanununda belirtilen, beyaz ay yýldýzlý al bayraktýr. Millî marþý Ýstiklal Marþý'dýr. Baþkenti Ankara'dýr. Yani: “Türkiye devleti þimdilik Cumhuriyet olarak kalsýn ama Huzur, adalet, Atatürk, laik ve sosyal anlayýþ boþ iþler. “ Yani: “Bölünmezlik falan bedava iþler, Dil önemli deðil, bayrak mayrak boþ iþler, marþta savaþý, þehidi, bütünlüðü anlatýr vazgeçelim. Ankara'yý da sallayýn, böleriz bölgelere en az 7 baþkent olur”… BDP ve PKK:” özerlik (federatif sisteme geçiþ), Anayasadan Türklük tanýmýnýn çýkarýlmasý ve ikinci resmi dil olarak Kürtçe istiyoruz” diyor… Baþbakan caný istedikçe “baþkanlýk sistemi “ diyor. Kayseri Belediye Baþkanlýðýndaki rüþvet iddialarýnda baþkana, Þifre iddialarýnda ÖSYAM baþkanýna “Kefil” olan Cumhurbaþkaný “Baþkanlýk sistemi konusunda çekincelerim var” diyor… Baþbakan: “Baþkanlýk sistemini seçimden sonra referanduma götürebiliriz” diyor. Cumhurbaþkaný: Bugün için Türkiye gündeminde baþkanlýk sistemi yok” diyor… 'iktidarýn seçtiði bazý öðretim üyeleri veya gazeteciler ekrana çýkýp üç beþ defa konu üzerinde bizleri hazýrlýyor. Bakýn diyorlar “Amerika'da baþkanlýk sistemiyle yönetiliyor” Bazen farklý sesler çýkýyor. Diyorlar ki: “Sistem uygun olmadýðýnda çok sayýda ülkede diktatörlükle sonuçlanýr, darbelere yol açar”. Ýktidar partisinin, esasýyla Baþbakanýn meclisten geçirdiði her yasayý toplumun, muhalefetin itirazlarýna, en azýndan incele öyle onayla isteklerine raðmen hemen onaylayan Cumhurbaþkaný “baþkanlýk sistemi, eyalet, federasyon” konularý önüne geldiðinde hemen onaylar mý, incelerde mi onaylar göreceðiz. TUSÝAD gibi zenginler kulübü üyeleri için esas olan kapital vahþetin durdurulamaz sömürü isteðiyle ülke bölünmeye götürülür ve destek verilir mi? göreceðiz. BDP ve PKK istekleri doðrultusunda “ Benim istediðim nasýl olsa olacak Amerika'da zaten böyle istiyor” diyecek mi? netleþecek. Referanduma götürdüðü anayasa oylamasý sonucuyla istediðini alan iktidar kendini denetlemeyecek yargý güvencesiyle ülkem için bir sistem deðiþikliðine gidecek mi? bakacaðýz. AKP, sistem deðiþikliðinden sonra rejim deðiþikliðine gidecek mi? bekleyeceðiz. Yasama (Meclis) Yürütme ( Ýktidar, Hükümet) Yargýdan oluþan üç temel erk “ bir baþýna, tüm yetkilerle, kendi kafasýna göre güç kullanmasýnýn önü açýk bir baþkan tarafýndan yutulacak mý? Ýzleyeceðiz. Geliþimlerin böyle olacaðý konusunda artýk tartýþmaya gerek yok. Zenginler kulübü zenginliðine daha fazlasýný katmak için… PKK, özerklik istekleri sonucu federasyonla Abdullah Öcalan'ý federasyon valisi yaparak bölünmeyi gerçekleþtirmek için… Baþbakan, BOP gereði ev ödevlerini tamamlamak ve önce sistemi sonra rejimi deðiþtirilecek olan þimdilik Türkiye Cumhuriyetinin ilk denetimsiz gücü olmak için… Hepimizi hazýrlýyorlar. Artýk bu konuyu tartýþmaya filan gerek yok, zaten tartýþma bitmiþ durumda. Artýk yapýlacak þey verili kararý topluma bildirmek ve onaylatmaktýr Allahtan tüm bunlarýn olacaðý seçimden önce açýklandý. Kesimler açýk açýk istediklerini bildirdi. Ýnsanlarýn seçim sonrasý neyle karþý karþýya olacaðýný en azýndan düþünce, söylem ve eylem bazýnda anlatýldý. Bu açýklamalar aslýnda bizler için þans. Herkes seçim günü ne oylayacaðýný artýk anlasýn. Önümüzdeki seçim son seçim.

SAHÝBÝ Yarýn Gazetecilik Matbaacýlýk Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Adýna Mehmet ÖZGÜR

Yazý Ýþleri Müdürü Gamze Evrim ELMAS Sayfa Editörü (Haber Müdürü) Cafer ELMAS

Hüseyin Günel. Bir arkadaþým. Bilecik' li ve bir kamu kurumunda memur. Hýrslý, çalýþkan… Hýrsý ve çalýþmalarýyla Okçuluk milli takýma seçildi. Elbette henüz milli deðil yinede baþarý küçümsenecek bir baþarý deðil. Tebrikler Hüseyin… * * * Bilecik Spor artýk sadece adýyla yok. Sporcularý, yapacaðý karþýlaþmalar ve kadrosu ile var. Haftanýn üç günü öðleden sonralarý çalýþmalar (Antrenman) baþladýlar. Grup maçlarý baþlýyor ve 4 takýmlý bir gruptalar. Grubu çýkabilirlerse bölgesel diyebileceðimiz ligde izleme þansýmýz olacak. Üniversiteden öðrenciler, Bilecikli gençler bir araya gelerek oluþturmuþlar takýmý. Umarým önlerindeki maçlarý alýrlar ve lige çýkarlar. Destek, hepimize, kazanmak onlara yaraþýr. Hoþ geldin Bilecik Spor…

Metris Tepe…(Teþekkür Murat Abi) Çanakkale savaþlarý bizlere neyi ifade ediyorsa, ne kadar önemliyse Ýnönü savaþlarý da bizim için o kadar önemli. Ýnönü savaþlarý, Ýmkânsýzlýk içinde ulusun büyük özverisiyle kurulan Cumhuriyetimizin yüce deðerlerinden biri, birincisidir. Ýnönü savaþlarý bizlere dedelerimiz tarafýndan býrakýlmýþ bir öðretidir. Bu öðretiyi kendimize ve çocuklarýmýza ne kadar aktarabiliyoruz. En azýndan bu savaþýn topraklarýnda yaþayan bizler kendi çocuklarýmýza bu öðretiyi yerinde veremez miyiz? Baþbakan Turgut Özal zamanýnda: Japon eðitim uzmanlarý gelmiþ, eðitim sistemimizi incelemiþ, Özal'ýnda hazýr bulunduðu bir ortamda raporlarýný sunmuþ ve þunu söylemiþler: “Sizin eðitim sisteminizde milli ruh yok!” Turgut Özal'ýn “Nasýl?” sorusu üzerine þunu anlatmýþlar: “Biz Japonya'da okula baþlayacak çocuklarýmýza milli ruh þoklamasý yaparýz. Onlarý önce toplu halde hýzlý trenlere bindirir, dev fabrikalarýmýzý, teknoloji merkezlerimizi gezdirir ülkemizin gücünü gösteririz. Sonra da bu yavrularýmýzý alýr Hiroþima ve Nagazagi'ye götürür, orada atom bombasý atýlan ve yýllardýr ot dahi bitmeyen alanlarý gösterir deriz ki: Eðer siz çalýþmaz, bilinçlenmez ve az önce gördüðünüz teknolojiye sahip olmak için çalýþmazsanýz sonunuz böyle olur.” Bürokratlardan biri atýlýr: “Ama bizim Hiroþima'mýz yok ki!” Japon uzmanýn cevabý tokat gibidir: “Sizin Çanakkale'niz on Hiroþima eder”

Karikatür 6-13 Nisan Gýrgýr Kapak sayfasýdýr. Ýnternetten alýnmýþtýr.

Yönetim ve Basýldýðý Yer Gazipaþa Mh. Dedeoðlu Cd. No:25 Tel: 0 228 212 12 84 Fax: 213 0161- BÝLECÝK Kuruluþ Tarihi: 1 Ekim 1966 e-mail: bilecikyarin@mynet.com


yarýn

11 Nisan 2011 Pazartesi

YENÝPAZAR'DA YANGIN TATBÝKATI Yenipazar ilçemizdeki saðlýk ocaðý bahçesinde yangýn tatbikatý yapýldý.

yangýnlara müdahale ve yapýlmasý gerekenler hakkýnda bilgiler verildi.

Saðlýk ocaðý bahçesinde, Bilecik Ýl Saðlýk Müdürlüðü Sivil Savunma uzmaný Mustafa Ertekin tarafýndan personele,

Tatbikatta, personele yangýn anýnda nasýl davranmalarý gerektiði uygulamalý olarak gösterildi.

PAZARYERÝ ANAOKULUNDA ETKÝNLÝK Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki anaokulu yararýna okul aile birliði tarafýndan çay etkinliði düzenlendi.

Pazaryeri Halk Eðitim Merkezi Salonunda düzenlenen etkinliðe, Pazaryeri Anaokulu Müdürü Fevziye Kayýhan, Okul Aile Birliði Baþkaný Emel Uluçakar, öðrenciler ve veliler katýldý. Anaokulu öðrencilerinin hazýrladýðý çeþitli gösteriler, izleyiciler tarafýndan beðeni

topladý.

Okul müdürü Kayýhan, amaçlarýnýn çocuklarýn kendilerine olan güvenlerini anne, babalarý önünde çeþitli oyunlar oynayarak göstermelerini saðlamak olduðunu söyledi. Okul Aile Birliði Baþkaný Uluçakar da, okulun çeþitli giderlerini karþýlamak amacýyla çay etkinliði düzenlediklerini, toplanan gelirin eksikliklerin giderilmesine kullanacaklarýný ifade etti.

DEVREN SATILIK Devren satýlýk Meyve Suyu ve Su Bayiliði Tel : 05326133757

ELEMAN ÝLANI

1999 Model 3.20i BMV Satýlýktýr Tel : 0542 611 85 11 Gölpazarý Kurþunlu Köyünde 4 parsel 30 dönüm arazi satýlýktýr. Müracaat tel : 0543 321 05 89

GAZÝMÝHAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÇEVRE KULÜBÜNDEN ÝKÝ PROJE Gölpazarý Ýlçemizde Gazimihal Ýlköðretim Okulu Çevre Kulübü tarafýndan okulun bahçesine oyun ve bisiklet parký yapýldý.

yönlendirmektir'' dedi.

Okul Müdürü Nemci Bað, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, okulda bulunan öðrencilerin bedensel geliþimlerini saðlamak için oyun parký ile bisikletlerini daha güvenli ve düzenli park edebilmelerini saðlamak için bisiklet parký yapýldýðýný söyledi.Oyun parkýnýn çocuklarýn kas geliþimine yarar saðlayacaðýný ifade eden Bað, ''Yapýlan oyun gruplarýnda tarzan merdiveni, kule, barfiks, denge aleti, paralel ve kum havuzu yapýldý. Amacýmýz çocuklarýmýzýn kötü alýþkanlýklardan uzak tutarak spora

SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRELER Beþiktaþ mahallesinde 3+1 130 m2 tamamý bitmiþ oturulabilir halde Tel : 0537 331 72 86

ELEMAN ÝLANI Pazaryeri'ndeki geri dönüþüm fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz beden iþçisi bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaat Tel : 0532 292 51 46

KÝRALIK BÜRO

LÜKS SIFIR DAÝRELER 3+1, 125 m2 kullaným alanlý, %85 krediye uygun satýlýk daireler. DEDEOÐLU CAMÝÝ ÜSTÜ Tel: 0537 202 88 45 - 0543 302 41 00

SÜTAÞ DÝSTRÝBÝTÖRLÜÐÜNÜ YAPMAKTA OLDUÐUMUZ ÞÝRKETÝMÝZDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE * 27 yaþýný geçmemiþ * En az lise mezunu * Ýletiþimi güçlü * Ehliyeti olan * Askerliðini yapmýþ * Esnek Çalýþma Saatlerine Uyum Saðlayabilecek * Bilecik'te ikamet eden * Teminat verebilen BAY SATIÞ ELEMANI ALINACAKTIR NOT : ADAYLARIN MÜRACAATLARINI 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN BAÞVURMALARI VEYA 0228 212 67 93 NOLU FAKSA GÖNDERMELERÝ RÝCA OLUNUR

3

SERÝ ÝLANLAR

Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Ön muhasebeci bayan eleman alýnacaktýr. Müracaat : Özgan Nakliyat Tel : 0228 215 02 35 Ýstasyon - BÝLECÝK Tevfikbey Cad. No : 85 Döner 11 üstü 2. kat 2+1 doðalgazlý çelik kapýlý Müracaat: 0 531 387 79 15

Sayfa

Satýlýk bej mermer ocaðý Elektrik yol ve tüm izinleri alýnmýþ çalýþýr vaziyette 229 hektar olan bej mermer ocaðý Satýlýktýr Tel: 0543 211 12 37

130 m2 kullaným alaný Bodum kat Asma katlý sahibinden devren satýlýk veya kiralýk dükkan Müracaat : 0542 546 04 70 Gazipaþa mh. Kuyumcu sk. No :10 Yeni (Eczane aralýðý) BÝLECÝK

Mesleðini seven, Tecrübeli, en az 5 yýl deneyimli olan frezeci aranmaktadýr Müracaat : ECM Metal Tel : 0228 216 01 30 - 31

TAÞCAN ÝNÞAAT'TAN 1+1, 2+1, 3+1 DUBLEX satýlýk daireler. Fenerbahçeliler Derneði'nin karþýsý, Vakýflar Bankasý'nýn arkasý Gsm: 0 536 788 45 60 Tel: 212 27 39 Bakým elemaný alýnacaktýr Meslek lisesi mezunu, teknik bilgi ve tecrübesi olan, tercihen kaynak, metal iþleme, makina bakým ve onarým konularýna hakim, seri üretim tecrübesi olan bakým elemaný alýnacaktýr. Müracaat : EDS A.Þ. 1. OSB 1.cadde No :1 Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir

KÝRALIK DÜKKAN Sevgi Evleri (Yetiºtirme Yurdu) karºisinda, 2 katli ve depolu, 800 m2 (Market olabilir) dükkan kiraliktir. Müracaat: 0 531 387 79 15

SAHÝBÝNDEN SATILIK YENÝ BÝNA Orta katý bitmiþ, 160 m2 4+1, kombili, ýsý yalýtýmý olmuþ, 3 katlý bina Adres : Ertuðrulgazi mh. Cinas sk. No:14 Tel : 0535 521 76 43 0546 209 99 70


yarýn

Sayfa

11 Nisan 2011 Pazartesi

4

SÖÐÜT BELEDÝYE MECLÝSÝ TOPLANDI SÖÐÜT KAYMAKAMLIK BÝNASI ISI YALITIM MANTOLAMA VE ONARIM ÝÞÝ Bilecik Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Söðüt Kaymakamlýk Binasý Isý Yalýtým Mantolama ve Onarým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/53031 1-Ýdarenin a) Adresi : Hürriyet Mah. Dumlupýnar 5.Sok. No:2 11180 - MERKEZ BÝLECÝK b) Telefon ve faks numarasý : 2282121099 - 2282124804 c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@bilecikozelidare.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýnþaat Ýmalatlarý ( Mantolama Ýþi ) b) Yapýlacaðý yer : Bilecik / Söðüt c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Bilecik Ýl Özel Ýdaresi Encümen Toplantý Salonu Hürriyet Mah. Dumlupýnar 5.Sok. No:2 11180 MERKEZ BÝLECÝK b) Tarihi ve saati : 20.04.2011 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: 1 adet Þantiye Mimar veya Ýnþaat Mühendisi 5 ( beþ )yýl deneyimli Adet Pozisyonu Mesleki Unvaný Mesleki Özellikleri 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Teblið de yer alan B/IV grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði ve Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Bilecik Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Hürriyet Mah. Dumlupýnar 5.Sok. No:2 11180 - MERKEZ BÝLECÝK adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Hürriyet Mah. Dumlupýnar 5.Sok. No:2 11180 - MERKEZ BÝLECÝK adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00 (B-232)

Söðüt Belediyesinin Nisan ayý olaðan Meclis toplantýsý gerçekleþtirildi.

Belediye Meclis salonunda, Baþkan Osman Güneþ'in baþkanlýðýndaki toplantýda, 8 gündem maddesi ele alýndý. Gündem maddelerinde yer alan baþkanlýk divaný, encümen üyesi ve imar komisyonu üyesi seçimi yapýldý. To p l a n t ý d a , p a r k i s m i

belirlenmesi, imar revizyon planlarý, 2010 yýlý faaliyet raporu ve 2010 yýlý gelir ve giderleri ile hesap iþ ve iþlemlerine ait denetim komisyonu raporlarý görüþülerek, oy birliðiyle kabul edildi.

Ayrýca, Akçakoca Caddesinde yapýlan parka Þehit Ýsmail Çetin isminin verilmesine ve iþadamý Alaeddin Ýstanbullu'nun park yapýlmasý amacýyla yaklaþýk 2 bin metrekarelik alaný bedelsiz baðýþta bulunmasý karara baðlandý.

BOZÜYÜK'TE FÝDAN DÝKÝMÝ

Bozüyük ilçe Tarým Müdürlüðü ve Akpýnar Köyü Þehit Vahit Elmas Ýlköðretim Okulu iþbirliðinde fidan dikimi gerçekleþtirildi. Çiftçi Eðitimi ve Yayým faaliyetleri çalýþmalarý kapsamýnda i l ç e Ta r ý m M ü d ü r l ü ð ü t e k n i k

elemanlarý ile öðrenciler tarafýndan okul bahçesinde meyve fidaný dikimi yapýldý. Meyve fidan dikimi konusunda diðer okullardan gelen talepler doðrultusunda müdürlükçe teknik destek verileceði bildirildi.

Türk Polisi Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýnýn Yýlmaz Savunucusudur.

ÝÞ ARIYORUM Her türlü iþi yapabilirim Hakan ERGÜN 0544 531 85 16


yarýn

Sayfa

11 Nisan 2011 Pazartesi

5

PAZARYERÝ'NDE AÐAÇLANDIRMA SEFERBERLÝÐÝ Pazaryeri Orman Ýþletme Þefliði tarafýndan düzenlenen aðaçlandýrma seferberliði kapsamýnda 6 bin 500 fidan dikimi gerçekleþtirildi. Orman Ýþletme Þefi Sabri Satýþ, Adabayýrý Kent

Ormaný'nda, Belediye Baþkaný Muzaffer Yalçýn, Çok Programlý Lisesi Tema grubu, emniyet teþkilatý ile vatandaþlarýn katýldýðý etkinlikte, Baþbakanlýk'ýn aðaçlandýrma seferberliði

kapsamýnda 100 hektarlýk alana 100 bin fidan dikileceðini söyledi.

fidanlarýnýn olmasýný istediklerini belirterek, þöyle konuþtu:

Satýþ, amaçlarýnýn gençlere ve vatandaþlara doða sevgisini kazandýrmak ve onlarýnda birer dikili

''Baþbakanlýk aðaçlandýrma seferberliði bünyesinden karþýlanan kent ormanýna ýhlamur, sedir,

diþbudak, karaçam, akasya, dut ve çýnar olmak üzere 6 bin 500 fidan dikimi gerçekleþtireceðiz. Hedefimiz 100 bin fidan dikimi yapmak. Çalýþmalar tamamlandýktan sonra yürüyüþ yollarý ve

oturma alanlarý yapýlarak belediyeye teslim edeceðiz.'' Belediye Baþkaný Yalçýn da, gelecek nesillere en güzel mirasý býrakacak olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný bildirdi.

Bozüyük Ýlçe Emniyet Müdürü Okumuþ, Kaymakam Kaya ve Belediye Baþkaný Berberoðlu'nu ziyaret etti Bozüyük Ýlçe Emniyet Müdürü Ümit Okumuþ, Türk Polis Teþkilatý'nýn 166. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla Kaymakam Oktay Kaya ve Belediye Baþkaný Ahmet Berberoðlu'nu ziyaret etti. Kaymakam Kaya, kabulünde, Türk Polis Teþkilatýnýn kökeninin Osmanlý'ya dayandýðýný belirterek, coðraf-

yanýn yüzde 50'si, nüfusunda yüzde 80'ninin polis sorumluluk bölgesinde bulunduðunu söyledi. Polisin üzerine düþen görevin her geçen gün arttýðýný ifade eden Kaya, "Emniyet teþkilatýna gayretli çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Herkesin kapýsýnýn önüne polis dikme þansýmýz yok. O yüzden

herkes bir takým güvenlik tedbirlerini kendisi alacak. Yapabiliyorsa ev ve iþyerlerine güvenlik kameralarý taktýrabilirler" dedi. Emniyet Müdürü Okumuþ da, il merkezi nüfusundan fazla olmasýna raðmen özveriyle görev yaptýklarýný belirterek, vatandaþýn huzuru kendilerinin gururu prensibiyle çalýþtýklarýný ifade

etti. Her türlü olayý, kendilerini maðduriyetiymiþ gibi düþünerek hareket ettiklerini ifade eden Okumuþ, þunlarý söyledi: "Vatandaþýmýzý maðdur etmeyecek þekilde bilinçlendirerek önemli çalýþmalar yapýyoruz. Mahalle polisliði, toplum destekli polislik hizmetleri ve okul polisliði projeleri kapsamýnda çeþitli bilgi-

lendirme toplantýlarýyla vatandaþýmýzdaki her türlü asayiþ olayýndaki bilinci arttýrarak bizlere yardýmcý olmalarýný istiyoruz. Özellikle 155 Polis Ýmdat hattýný arayarak vatandaþýmýzýn bizi yönlendirmesini istiyoruz. Çünkü vatandaþýmýz bizim gözümüz, kulaðýmýz. Her mahallede, her köþe baþýnda görev alma-

ya çalýþsak da, vatandaþýmýzýn bize olan desteði çok önemli. Bozüyük'te bu desteðin her geçen gün arttýðýný görmekten gurur duyuyorum." Ýlçe Emniyet Müdürü Okumuþ ve beraberindekiler daha sonra, Belediye Baþkaný Ahmet Berberoðlu'nu ve Garnizon Komutaný Binbaþý Gökhan Aydýn'ý ziyaret etti.


yarýn

Sayfa

11 Nisan 2011 Pazartesi

6

ÝÞ YERÝNDEN HIRSIZLIK ÝDDÝASI Söðüt ilçesinde, iki iþ yerinden para, sigara ve bilgisayar çalýndýðý bildirildi. Alýnan bilgiye göre, Çaltý beldesinde, Feyyaz

Karabacak'a ait bakkaldan diz üstü bilgisayar ve yaklaþýk 500 lira deðerinde çeþitli markalarda sigara, 100 lira bozuk para, 50 dolar ve içerisinde evrak ve fatura bulunan þifreli

küçük çelik kasa ile Murat Taþgýn'a ait bakkaldan yaklaþýk 15 bin deðerinde çeþitli marka sigara ve 500 lira para kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan çalýndý.

Gölpazarý'nda Halk Yürüyüþü PAZARYERÝ ÝLÇE EMNÝYET AMÝRLÝÐÝ'NDEN MEVLÝT

Türk Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 166. yýl dönümü kutlamalarý kapsamýnda, Bilecik'in Gölpazarý ilçesi Emniyet Amirliði tarafýndan halk yürüyüþü düzenlendi. Emniyet Amirliði önünden Cumhuriyet alanýna kadar

süren yürüyüþe, Kaymakam Ömer Þahin, Belediye Baþkaný Vedat kazýcý, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Binbaþý Gökhan Ýnan, Cumhuriyet Savcýsý Ýlyas Erdoðan, Emniyet Amiri Fatih Doðan, daire müdürleri, siyasi parti

temsilcileri, vatandaþlar ve öðrenciler katýldý. Yürüyüþ sonunda Cumhuriyet alanýnda düzenlenen törende, ilköðretim okullarý arasýnda düzenlenen resim dalýndaki yarýþmada dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi.

Söðüt ilçe Emniyet Müdürlüðü'nde görevli polis memurlarý, kanbaðýþýnda bulundu. Söðüt ilçe Emniyet Müdürlüðü'nde görevli polis memurlarý, Türk Polis Teþkilatý'nýn 166. kuruluþ yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda kan baðýþýnda bulundu. Ýlçe Emniyet Müdürü Kerim Karaboða, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, emniyet teþkilatýnda göreve

baþladýðý günden bugüne kadar birçok meslektaþýnýn ve vatandaþýn kan kaybý sebebiyle hayatýný kaybettiðine þahit olduðunu söyledi.

eden Karaboða, amaçlarýnýn hem meslektaþlarýna hem de vatandaþlara kan verme alýþkanlýðýný kazandýrabilmek olduðunu belirtti.

Zamanýnda ve yeterince kan bulunamamasý kan baðýþýnda yeterince olgunluða ulaþýlamadýðýnýn bir göstergesi olduðunu ifade

Eski þe h i r Kýzýl a y Þubesi tarafýndan yürütülen kampanyaya 25 polis memurunun kan baðýþýnda bulunduðu bildirildi.

9 YAVRU KÖPEÐE SAHÝP ÇIKTILAR Bozüyük ilçemizde, silahla vurularak öldürüldüðü tahmin edilen köpeðin 9 yavru köpeðine, Bozüyük Doðayý ve Hayvanlarý Koruma Derneði (BOZHAYKO) üyeleri sahip çýktý. BOZHAYKO Derneði üyesi Saniye Doðan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, dernek olarak ilçede bulunan yardýma muhtaç hayvanlara yardým etmeye çalýþtýklarýný belirterek, hergün Bozüyüklü vatandaþlarýn trafik kazasý geçirmiþ, yaralý ve iþkence gören sahipsiz hayvanlar için dernekten yardým istediklerini söyledi. Hayvan sever

vatandaþlar tarafýndan Tribün Mesire mevkinde silahla vurularak öldüðü tahmin edilen köpeðin 9 yavru köpeðinin olduðunu bildirdiklerini anlatan Doðan, þöyle konuþtu: ''4-5 günlük henüz gözleri açýlmamýþ 9 yavru köpeði görenler bizi arayarak durumu bildirdi. Bizde yavrularý buraya getirerek bakmaya baþladýk. Ya v r u l a r ý m ý z ý n s a ð l ý k durumlarý ne kadar iyi bilinmez ama ilk etapta yavrular için sýcak bir ortam hazýrladýk. Kendi imkanlarýmýzla süt ve mama aldýk. Biberonlarla þu anda beslemeye çalýþýyoruz.

Bu süreçte bir sütanne arayýþý içindeyiz. 3-4 yerden sütanne bulduk. Ancak onlarýnda 8-9 tane yavrularý olduðu için bizim yavrularýmýzý kabul etmiyor. En azýndan 2-3 yavrulu bir anne arýyoruz. O zamana kadar yavrulara biz bakacaðýz.'' Ýlçede yaralý bir hayvana müdahale edebilecek bir kliniðin olmadýðýný ve bunun eksikliðini yaþadýklarýný ifade eden Doðan, þunlarý söyledi: ''Belediyemizin daha önceden baþlatmýþ olduðu bir rehabilitasyon merkezi var. Ancak tam teþekküllü olarak hizmete girmedi.

Pazaryeri Emniyet Amirliðince, Türk Polis Teþkilatý'nýn 166. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla þehitler için mevlit okutuldu. Kara Mustafa Paþa Caminde, görev baþýnda þehit

olan polis memurlarý için mevlit okutularak, Ýlçe Müftüsü Eyüp Aydýn tarafýndan dua yapýldý. Mevlit çýkýþý yaklaþýk 500 vatandaþa pilav ve ayran ikram edildi. Ýlçe Emniyet Amiri Hüseyin Avni

Özcan, mevlite ilçe halkýnýn büyük ilgi göstermesinden teþkilat olarak memnuniyet duyduklarýný belirterek, tüm þehitlere Allah'tan rahmet, geride kalan eþ ve yakýnlarýna sabýrlar diledi.


yarýn

Sayfa

11 Nisan 2011 Pazartesi

7

Bursa - Bilecik hýzlý tren hattýnýn 'YGS'de algoritma kullanýldýðý anlaþýlmýþtýr' ihalesi 22 Nisan'da tamamlanacak .

Baþtarafý 1'de Ankara-Eskiþehir hýzlý tren hattýnýn hizmet verdiðini anlatan Karaman, Eskiþehir-Ýstanbul hýzlý tren hattýndaki çalýþmalarýn sürdüðünü ve hattýn 2013 yýlýnda hizmete gireceðini açýkladý. Konya-Ankara hýzlý tren hattýnda bu ay içerisinde deneme seferlerinin baþlayacaðýný kaydeden Karaman, hattýn Mayýs ayýnda tamamen hizmete gireceðini söyledi. Ankara-Sivas hýzlý tren hattýndaki çalýþmalarýn da sürdüðünü belirten TCDD Genel Müdürü, "Türkiye'de hýzlý tren gündeme o t u r m u þ t u r. K a r s - Ti f l i s , Kemalpaþa-Ýzmir gibi konvasyonel (uluslararasý standartta) hattýn yapýmýna devam ediyoruz. Yollarýmýzý sürekli yeniliyoruz. Yerli sanayiyi kullanmaya çalýþýyoruz. Elektrikli ulaþým sistemlerini Türkiye'de geliþtirmek istiyoruz." diye konuþtu. DUBLE TREN YOLLARI GELÝYOR Duble tren yollarý çalýþmalarýný da

deðerlendiren Karaman, projenin hükümetin çalýþmasý olduðunu belirterek þunlarý kaydetti: "Hükümetimizin programýnda var. Duble karayollarýndaki baþarýnýn demiryollarýna da yansýmasýný amaçlýyor hükümetimiz. Bu yýl içerisinde d u b l e d e m i r y o l u çalýþmalarýna baþlanacak. 2023 yýlýna kadar 120 bin metre hýzlý tren hattý ile 4 bin 300 kilometre konvasyonel hat yapmayý planlýyoruz. Geliþmiþ Avrupa ülkelerini demiryolunda yakalamak istiyoruz. Artýk ülkemizde demiryolu devlet projesi olmuþtur. Devlet bu iþi sahiplenmiþtir. Hükümet destek verdikçe demiryolu ü l k e m i z d e g e l i þ e c e k t i r. Çevreci bir ulaþým sisteminde yolculuk etmenin zevkini tüm Türkiye yaþayacak." DEMÝRYOLU YÜK TAÞIMACILIÐINDA YÜZDE 50 ARTIÞ SAÐLANDI Demiryollarýnda yapýlan yük taþýmacýlýðýnýn son yýllarda yapýlan atýlýmla yüzde 50 arttýðýný anlatan TCDD Genel Müdürü

Karaman, uluslararasý hatlarla entegre saðlanmasýyla yük taþýmacýlýðýnýn daha da artacaðýný söyledi. Türkiye'nin köprü olarak uluslararasý arenada yer bulduðunu, ancak demiryollarý açýsýndan iki ucu kesik köprü olduðunu vurgulayan Karaman sözlerini þöyle sürdürdü: "Bir taraftan Marmaray'ýn olmamasý dolayýsýyla Avrupa ayaðý kesik demiryolu, diðer t a r a f t a n d a Va n g ö l ü sebebiyle Ýran'a baðlanamayan bir hattýmýz var. Öyle durumdayýz ki iki ucu kesik köprü gibiyiz. Ermenistan hattý çalýþmýyor, Irak hattý çalýþmýyor. Hem Irak'ta hem Van Gölü'nde ç a l ý þ m a l a r ý m ý z s ü r ü y o r. Marmaray'ýn hizmete girmesiyle tren yolu aðýmýz uluslararasý boyuta ulaþacak. Yük taþýmacýlýðý da doðal olarak geliþecektir. Þu anda ülkemizde demiryoluyla yapýlan yük taþýmacýlýðýnýn karayolu taþýmacýlýðýna oraný yüzde 5'tir.'' Bursa CHA

Baþtarafý 1'de anlaþýldýðýný belirtti. Düzenlenen sýnavýn sonucunu görebilmek için mutlaka algoritmaya ihtiyaç duyulduðunu belirten Emeksiz, 'Örneðin ABD'de yapýlan SAT sýnavlarýnda da algoritma uygulandýðý bilinmektedir. Hiç kuþkusuz ÖSYM her adaya ait cevap kaðýdýnda kaç doðru cevabýn iþaretlendiðini hesaplayabilmek için bu algoritmayý önceden b e l i r l e m i þ o l m a l ý d ý r. Dolayýsýyla ÖSYM'nin doðru c e v a p l a r ý n deðerlendirilmesinde bir algoritma kullanmasýnýn yapýlan eleþtiriler için anlamlý bir gerekçe oluþturmadýðý kanýsýndayýz' dedi. Kamil Emeksiz, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi: '27 Mart 2011 günü gerçekleþtirilen YGS sonunda kýsaca YGS'de þifre kullanýldý i d d i a l a r ý g ü n d e m d e d i r. TÖDER olarak ÖSYM Baþkaný'nýn 03 Nisan 2011

Pazar Günü yaptýðý basýn toplantýsýndan yola çýkarak YGS'de algoritma kullanýldýðý anlaþýlmýþtýr. Düzenlediðiniz sýnavýn sonucunu görebilmek için mutlaka algoritmaya ihtiyacýnýz vardýr. Örneðin A B D ' d e y a p ý l a n S AT sýnavlarýnda da algoritma uygulandýðý bilinmektedir. Hiç kuþkusuz ÖSYM her adaya ait cevap kaðýdýnda kaç doðru cevabýn iþaretlendiðini hesaplayabilmek için bu algoritmayý önceden b e l i r l e m i þ o l m a l ý d ý r. Dolayýsýyla ÖSYM'nin doðru c e v a p l a r ý n deðerlendirilmesinde bir algoritma kullanmasýnýn yapýlan eleþtiriler için anlamlý bir gerekçe oluþturmadýðý kanýsýndayýz. TÖDER'e baðlý kurumlardaki öðretmenlerin saptamasýna göre; öðrenciler için iletilen kitaplar basýna daðýtýlan kitapçýklardaki seçenekler döndürülerek oluþturulmuþtur. Bundan sonraki süreçte TÖDER olarak önerilerimiz; 1 ) ÖSYM güvenlik

endiþesiyle þeffaflýk kuralýndan vazgeçmemelidir. 2 ) Kiþiye özgü kitapçýk verilmesini abartýlý bir uygulama olarak görüyoruz ve þaibe yaratacaðý kanýsýndayýz. Bu sebeple geçmiþ yýllarda uygulanan sistemdeki gibi 10 deðiþik kitap ya da 20 deðiþik kitap uygulamasý yeterlidir, Sorusüre dengesine dikkat edilmelidir. 3 ) Konunun yargý ve bilirkiþi tarafýndan incelenmesi ve kamuoyunun en kýsa sürede aydýnlatýlmasý. Sonuçta TÖDER olarak bu sürecin, geleceðimize ve gençlerimize zarar vermemesi için tüm gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz. Amacýmýz bu süreçten çocuklarýmýzýn ve velilerimizin en az zararla çýkmasýný saðlamaktýr. Bu süreçte herkesin görevi çocuklarýmýzý haziran ayýnda yapýlacak sýnava daha iyi hazýrlanmalarýný saðlayacak ortamý yaratmak olmalýdýr.'

Bilecik'teki bir grup genç, devriye görevi yapan polis BEBKA, HALK BANKASI ÝLE ekiplerine kahve ikram etti

PROTOKOL ÝMZALADI

Bursa Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý (BEBKA) ''Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Artýrýlmasý'' 2010 yýlý mali destek kapsamýnda desteklenen projelere iliþkin ödemeler için Halk Bankasý ile protokol imzaladý. BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, yaptýðý yazýlý açýklamada, 2010 yýlý mali destek programý kapsamýnda toplam destek tutarýnýn 12 milyon lira ve bu tutarýn 8 milyon lirasýnýn kar amacý güden kuruluþlarýn, 4 milyon

lirasýnýn da kar amacý gütmeyen kuruluþlarýn projelerine destek saðlayacaðýný kaydetti. BEBKA'nýn 2011 yýlýnda ve gelecek dönemlerde bölgenin kalkýnmasýna yönelik olarak daha deðiþik ve spesifik destek programlarýna imza atacaðýný ifade eden Cülfik, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: ''Protokol ile BEBKA tarafýndan 2010 yýlý mali destek kapsamýnda desteklenen projelere iliþkin ödemeler için Halkbank Gazcýlar Þubesinde yararlanýcýlar tarafýndan kendi

adlarýna açýlacak proje hesaplarý kullanýlacaktýr. Protokol kapsamýnda, Halkbank, BEBKA ile sözleþme imzalayan yararlanýcýlarýn eþ finansmanýna yönelik kredilendirme çalýþmasý da yapýlabilecek.'' Protokol imza törenine, BEBKA Genel Sekreteri Cülfik, Halkbank Genel Müdür yardýmcýsý Ýsmail Hakký Ýmamoðlu, Bursa Bölge Koordinatörü Ali Ýhsan Türkmen ve KOBÝ Pazarlama Daire Baþkaný Hakan Baþaran katýldýðý bildirildi.

Baþtarafý 1'de Te v f i k b e y C a d desi'nde toplanan bir grup genç cadde ve sokak

aralarýnda sabit bekleyen ve devriye gezen polis ekiplerine, T ü r k P o l i s Te þ k i l a t ý n ý n kuruluþunun 166. yýl dönümü

nedeniyle kahve ikram etti. Ýkramdan memnun kalan polis memurlarý da, gençlere çikolata ikram etti.

BÝLECÝKTE EVDEN EVE TAÞIMADA K-3 EVDEN EVE TAÞI. YETKÝ BELGESÝNE SAHÝP ÝLK VE TEK FÝRMA

EVDEN EVE TAÞIMADA; PAKETLEME - AMBALAJ - MONTAJ - ÞEHÝR ÝÇÝ VE ÞEHÝR DIÞI TAÞIMACILIK KAPALI KASA ARAÇLARIMIZLA ASANSÖRLÜ VE SÝGORTALI OLARAK EN ÝYÝ VE EN KISA ZAMANDA YAPILMAKTADIR. ADRES: GAZÝPAÞA MAH. KURTUL SOK. EÐÝLMEZ PETROL YANI PARK TAKSÝ KARÞISI KELEBEK AP. KAT 3 MERKEZ / BÝLECÝK

TEL:0 228 212 36 94 CEP: 0546 522 0241 CEP{2} :0543 799 17 13


yarýn

Sayfa

11 Nisan 2011 Pazartesi

8

REKORTMENLER YÝNE MERMERCÝLER Baþtarafý 1'de Vergisi'nde ikinci ve üçüncü sýrayý oluþturdu. Turgut Özen 483.845 lira, Nezihe Özen ise 276.876 lira vergi beyanýnda bulundu.

Dördüncü sýrayý ise yine Bilecik Vergi Dairesi'ne kayýtlý mükelleflerden Mermer iþletmecisi Özdemir Yýlmaz aldý. 194.090 lira vergi

beyanýnda bulunan Özdemir Yýlmaz'ý, Osmaneli'den ilk 10 sýraya giren Eczacý Figen Usta izledi. Figen Usta 143.183 lira Gelir Vergisi beyanýnda bulundu.

Altýncý sýrayý 126.794 lira ile Avukat Ahmet Mete, yedinci sýrayý 118.709 lira ile Yeminli Mali Müþavir Münir Þahin alýrken, B o z ü y ü k Ve r g i

Dairesi'ne kayýtlý mükelleflerden nakliyeci Nusret Ünsal; 118.551 lira ile sekizinci sýrada yeraldý. Dokuzuncu sýradaki yemek üreticisi Ahmet

Karçal; 116.782 lira, onuncu sýradaki Bilecik Note ri Erh a n Tu n ca d a 112.903 lira Gelir Vergisi beyanýnda bulundu.

Avukatlar yemekte buluþtu

Þeker, hayýr iþlerine devam ediyor

Baþtarafý 1'de bir gece çaldýlar. Bilecik Barosu Baþkaný Av Halime Ay-

nur'un, tüm misafirlerin masalarýný tek tek gezerek ilgilendiði görülürken, zaman

zaman avukatlarýn kahkaha sesleri tüm restaurantta yankýlandý.

Baþtarafý 1'de Baþkaný Sinan Saygý “Yerel idareler Devletin desteði ile kurulurlar.Halkýmýzýn destekleri ile ayakta dururlar ve kendi kendine bakabilecek seviyeye geldikten sonra da o yörenin,o beldenin iþlerini,taleplerini onlar adýna yaparlar.Bu maksatla sayýn büyüðümüz,deðerli aðabeyimiz,Bakanýmýz Bahattin Þeker bey Beldemize bir Cenaze Nakil Aracý baðýþýnda bulunmak istedi.Bizlerde çok

büyük bir memnuniyetle kendisine teþekkür ederek kabul ettik..Ben þahsým adýna ve hepimizin adýna kendisine çok teþekkür ediyorum.”dedi. Baþkan Saygý Cenaze Nakil Aracýnýn gerektiðinde Hasta Nakil Aracý olarak da kullanýlacaðýný” sözlerine ekledi. Cihangazi Belediye Baþkaný Sinan Saygý'nýn konuþmasýnýn ardýndan eski Devlet Bakaný Bahattin Þeker'de kýsa bir konuþma

yaparak “Bugün hepimiz için hayýrlý bir gün. Burada daha önce Benzin Ýstasyonumuzun açýlýþýnda büyüklerimiz bizlere bir Cenaze Aracýnýn l â z ý m o l d u ð u n u söylemiþlerdi.Bugün de Cuma günü hayýrlý bir günde bu aracý teslim ediyoruz.Ýnþallah hayýrlara vesile olur” dedi.Kurban kesiminin ardýndan aracýn anahtarýný Belediye Baþkanýna veren iþadamý Bahattin Þeker Belde halký ile bir süre sohbet etti.

11 Nisan 2011  

Bilecik Yarın Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you