ZAVOD exhibition project 2013

Page 1

ЗАВОД

>> ARTIM – Azərbaycan dilindən “tərəqqi” kimi tərcümə olunan və YARAT Müasir İncəsənət Məkanının gənc rəssamlar üçün nəzərdə tutulan ARTIM layihəsinin əsas məqsədi – ölkənin gənc nəslinin istedadlı nümayəndələ-rini incəsənət sahəsində karyera qurmağa təşviq etmək, habelə gənc rəs-samlara peşəkar səhnədə öz əsərlərini nümayiş etdirmək üçün müvafiq şərait yaratmaqdır. >> ARTIM (meaning progress in Azerbaijani) is YARAT's youth ar st projects program, which aims to encourage the next genera on of Azerbaijani crea ve talent to seek a career in the arts, and gives young prac oners the opportunity to exhibit their works in a professional context.


bUrada!

ЗАВОД HERE!


MƏLUMAT / INFO /

K

eçmiş SSRi-də ilk kondisioner zavodu 1970-ci ildə Bakıda salınıb. Bu zavod Yaponiyanın Hitaşi firmasının lisenziyası əsasında məişət kondisionerləri hazırlayıb. 80-ci illərdə Bakı Kondisionerləri zavodu ildə 400-500 min ədədə qədər məhsul buraxırdı. Bakı kondisionerləri öz həcmi və səsi ilə başqa xarici kondisionerlərdən geri qalsalar da, onların uzunömürlülüyü çox yüksək idi. Bu kriteriyaya görə onunla heç bir xarici ölkədə istehsal olunmuş məhsul rəqabətə girə bilmirdi. SSRi dağıldıqdan sonra Bakı kondisionerləri zavodu da iq sadi cəhətdən problemlərlə üzləşir. Alıcılarını i rən zavod tənəzzülə uğrayır. _

F

irst air condi oner producing factory in USSR was built in 1970 in Baku. The produce of this factory was authorised by the Japanese Hitachi company. In the early 80s, the air condi oner plant in Baku was producing 400 000-500 000 per year. The items it produced were not up to the interna onal quality standards, and yet were surprisingly durable and reliable. Baku Air Condi oner factory produced condi oners that were modest in size, but remained unparalleled in terms of durability.A er the dismantlement of Soviet Union, this factory was forced to struggle against economic crisis and kept loosing it’s old me clients. Produc on faltered and soon the factory went bankrupt. Out of 6 thousands employees only 500 managed to retain their work places. Those people were merely responsible for the maintenance of factory products.


2013

05.10 > 15.11


ЗАВОД


ЗАВОД


KURATOR / CURATOR:

FAIG AHMED

/ Participants:

ANAR ŞƏMSİYEV və RUSLAN AĞAZADƏ; ARİF ƏMİROV; ARZUMAN MİRZƏSOY; AYDAN MİRZƏYEVA; AYNA MUSAYEVA; BUTUNAY HAQVERDİYEV; ÇİNGİZ MEHBALIYEV; ELTURAN MƏMMƏDOV; ELVİN NƏBİZADƏ; EMİN ƏZİZBƏYLİ; FƏXRİ QURBANLI; FƏRİDƏ RƏCƏBOVA; FƏRHAD FƏRZƏLİYEV; FİDAN ABDULLAZADƏ; GÜNEL EVA və ZACHARY GUY-FRANK; HƏBİB SAHER; İRİNA BEREZİNA; LALƏ QASIM; MEHRİBAN ŞƏMSƏDİNSKAYA; NƏRMİN HÜMBƏTOVA və ƏLİ HÜSEYN BAĞIROV; NƏZRİN MƏMMƏDOVA və DİANA HACIYEVA; SAMİR SALAXOV; SƏYYARƏ NEYMƏTOVA; VÜSALƏ ABDULLAYEVA; ZAMİR SÜLEYMANOV


DİRÇƏLİŞ DÖVRÜ ƏGƏR YARANMIRSA HEÇ NƏ YENİDƏN, DAİM DÖVR EDİRSƏ ƏVVƏL OLANLAR, YENİLİK NAMİNƏ DƏRD ÇƏKƏK NƏDƏN? KEÇMİŞ NƏSİLLƏRİ EDİRİK TƏKRAR. VİLYAM ŞEKSPİR. 59-CU SONET

D

ünya hərəkətlidir. Burada her şey dövriyyəsini ar raraq təkrar olunur və nəhayət, əbədiyyətə qovuşur, amma məqsədi yeni qüvvə ilə dirçəlməkdir. Ən çox hərəkətə malik olanlarsa dünya boyu yayılmış sənaye məntəqələridir. Bu zonalar ağlasığmaz sürətlə dəyişir və inkişaf edir. Lakin yenə də elə zavodlar var ki, onları heç kim modernləşdirməyəcək və deməli, onların nəsibi sənaye tarixinin bir hissəsinə çevrilməkdir. Vax lə məşhur olan Bakı Kondisionerlər Zavodu ar q çoxdan fəaliyyət göstərmir, lakin bu yer zavodu ziyarət edən 26 gənc rəssam üçün ilham mənbəyi olub. Sərgini məhz orada keçirmək fikri meydana çıxan gün onların üzünü, emosiyalarını və üzərimə yağan ideya yağışını xa rlayıram. Zavodun tarixçəsindən tutmuş təyina bizə aydın olmayan obyektlərədək, demək olar, hər şey rəssamlara ilham verirdi. Sanki biz zaman və məkan səyyahına çevrilərək başqa planetə düşmüşük. Hörmət və pərəs ş hissi doğuran bu yer, əvvəlki ruhunu i rməyib. Vax lə burada işləyən insanların ruhunun bu sexlərdə, sanki qədim heykəl tək dayanan bu dəzgahların ətra nda dolaşdığını desək yalan olmaz. Layihədə iş rak edən gənc rəssamların yeni baxışları bu yerin tarixi dəyərini tam qəbul etməyə imkan verir. Zaman və nəsillərin ziddiyyə vax lə yaşıdlarının işlədiyi zavod binasında öz ideyalarını gerçəkləşdirən gənc rəssamların yaradıcılığında maraqlı şəkildə çox parlaq əksini tapır. Rəssam birbaşa tarix obyek ilə işləyir və onunla təmasda olaraq yeni bir şey yaradır. Nə cədə meydana çıxan obyekt kəşf olunmamış əraziyə qədəm qoyan müəllifin keçirdiyi həyəcanları əks etdirir. Rəssam fak ki olaraq arxeoloji tədqiqat aparır, sadəcə bu dəfə işə incəsənət qoşulur. Onun tədqiqat obyektləri fantas k surətdə transformasiya olunaraq, iki tamamilə müxtəlif dünya və dövr arasında əlaqə yaradır. Zavoddakı iş qismən ritual fəaliyyə xa rladır, çünki bu yer xüsusi mis k qüvvəyə malikdir və sanki incəsənətdən pay və qurban gözləyir.

10

FAİQ ƏHMƏD, sərginin kuratoru


RENAISSANCE IF THERE BE NOTHING NEW, BUT THAT WHICH IS HATH BEEN BEFORE, HOW ARE OUR BRAINS BEGUILED, WHICH, LABOURING FOR INVENTION, BEAR AMISS THE SECOND BURDEN OF A FORMER CHILD. WILLIAM SHAKESPEARE. SONNET 59

T

he world is rhythmical. Everything in it repeats, gathering momentum and finally passes into eternity, but only to be reborn with renewed strength. Industrialised loca ons the world over have the greatest mobility. These zones are changing and progressing with improbable speed. But all the same there are factories that can no longer be modernised which means they are des ned to become a part of industrial history. The once famous Baku Air Condi oner Works has long since ceased produc on, however this loca on became an inspira on for 26 young ar sts who visited it. I recall their faces, emo ons and the avalanche of ideas that hit me on the day I had the no on to hold an exhibi on right in this spot. The ar sts found inspira on in almost everything, from the factory's history to strange items, the purpose of which escaped us. It seemed we had landed on another planet having travelled through me and space. This place generates a feeling of respect and reverence and of s ll being endowed with a soul. It would be no exaggera on to say that the spirit of those who once worked here s ll lingers in these workshops where rundown lathes stand in perpetuity like mys cal ancient statues. Young ar sts took part in the project whose fresh approach allows the historical value of this loca on to be appreciated in full. The contrast of the mes and genera ons is reflected surprisingly sharply in the works of the young ar sts expressing their ideas in the factory building where their contemporaries once worked. The ar st is working directly with an object of history and by rubbing shoulders with it creates something new. The resul ng object transmits the emo ons of the ar st who has stepped into uncharted territory. The ar st is in fact conduc ng archaeological research but through the medium of art. The objects of his study are transformed in a fantas c way, crea ng a link between two completely different worlds and epochs. In a way, working at the factory is reminiscent of a form of ritual ac vity as this loca on possesses a mys cal power as if expec ng gi s and sacrificial offerings from art. FAIG AHMED, exhibi on curator


YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

SURƏT rəqəmsal çap, akril Sənaye obyektləri çox zaman yumor hissindən məhrum olur. Anar və Ruslan bu və ya digər obyek n fotoşəklini çəkir və çap zamanı boyalarla yüngül dəyişiklik edərək çəkilən obyek n görünüşünü tamamən dəyişirlər. Bu zaman çap olunmuş şəkil real obyektlə yanaşı nümayiş etdirilərək ikilik yaratmış olur. _

COPY digital print, acrylic Industrial items are o en devoid of humour. Anar and Ruslan photograph a par cular object and by making slight colour changes to the print they totally alter the appearance of the photographed object. In addi on the print is displayed directly next to the actual object to create an aspect of dualism.

12


KÖLGƏ installasiya, işıqlandırma Kölgələr bəzi parapsixoloqlar tərəfindən başqa dünyadan olan bir mə um, bir hissəsi keçmişdə, bir hissəsi isə hal-hazırki zamanda yaşayan bir varlıq kimi izah edilir. Rəssamlar tərəfindən seçilmiş darısqal otaqlarda biz eyni zamanda həm insan fiqurları, həm də, sanki başqa dünyadan olan bir varlıq kimi hərəkətsiz kölgələr müşahidə edə bilərik. _

SHADOW installa on, ligh ng Shadows are interpreted by some parapsychologists as something from another world that partly live in the past and partly in the here and now. In cramped rooms chosen by ar sts we can observe mo onless shadows that simultaneously recall human figures and something more otherworldly.


YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

MAŞINLARIN NƏFƏSİ installyasiya, politelen, işıq Təxəyyülümüzə geniş imkan yaradan və hərəkətsiz, polad dəzgahların arasından keçən, insan gözü üçün görünməz olan hava axınını seyr etməyə imkan verən görünüş baxımdan effek v instalyasiya. _

BREATING MACHINES installa on, polyethylene, light A visually effec ve installa on that offers scope for our imagina on and can be traced like air which is invisible to the human eye and is able to flow between the steely and mo onless machine equipment.

14YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

ARZUMAN ELEKTRON GUŞƏ instalyasiya, qarışıq texnika Sovet dövründə zavod, müəssisə, sex və s. yerlərdə daha çalışqan işçilərin mükafatlandırılması adi bir hal idi. Hər bir müəssisədə, belə desək, müəyyən “şərəf lövhəsi” olurdu ki, bu cür guşələrdə fərqlənən işçilərin adları və şəkilləri asılırdı. Arzuman bu ənənəni yeni video forma na keçirərək ona ikinci həyat bəxş etdi. _

ELECTRON CORNER installa on, mixed media In Soviet mes it was common to reward the most enthusias c workers of enterprises, factories, workshops etc. Each enterprise had a so-called “wall of honour” where the names and photographs of outstanding employees were displayed. Arzuman has revived this tradi on by transferring it into video format.

16YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

AYDAN N48 qısa metrajlı film Zavodun bütün perimetri boyu, 5-7 metr hündürlükdə yol hərəkə işarələri asılmışdır. Rəssamı cəlb edən də elə bu oldu, çünki bu işarələrin nə məqsədlə yerləşdirilməsi, onların asıldığı hündürlük kimi qeyri-müəyyən olaraq qalırdı. Aydan müəmmalı işarələrin zavodda bu günə qədər məskunlaşan bir ruhun hərəkə ni göstərməsini eh mal edərək, bu məsələni müstəqil şəkildə həll etdi. _

N48 short film Spirit of the factory Road traffic signs have been hung around the whole factory perimeter at a height of 5-7 metres. This has a racted the ar st as their purpose has remained unexplained as well as the height at which the signs were placed. Aidan solved the task independently, proposing that the mysterious signs are indica ng the direc on of travel of the spirit that lives on in the factory to this day.

18YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

AYNA MUSAYEVA BAŞLANĞIC instalyasiya, qarışıq texnika Biz çox zaman gündəlik is fadə etdiyimiz aqreqa n kim tərəfindən və hansı məqsədlərlə yaradıldığını heç ağlımıza belə gə rmirik. Bu mövzu layihənin iş rakçısı olan Aynanı narahat edirdi. Məsələ ondadır ki, əslində ilk kondisioner apara amerikalı Uillis Kerrier tərəfindən heç də otaqların soyudulması məqsədilə yaradılmayıb. Bu dahi ix ra Nyu-Yorkda is fadə olunmağa başlayaraq rütubətli havanın qurudulması məqsədilə mətbəə üçün nəzərdə tutulmuşdur. _

THE BEGINNING installa on, mixed technique We very o en do not reflect on who and why a par cular piece of equipment was created that we use every day. This topic excited Aina, a par cipant in the project. It lies in the fact that, indeed, the first air condi oner was created by the American Willis Carrier and had nothing to do with cooling indoor dwellings. This brilliant inven on appeared in New York and was intended for a prin ng works in order to dry the humid air.

20YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

BUTUNAY HAQVERDiYEV SÜKUT film stop-mo on Video instyallasiya bütün prosesi çox mühüm elementləri olan bu detallarda rəssam üçün istəristəməz diqqə cəlb edir. _

SILENCE stop-mo on The ar st has created a video installa on that focuses on ny details that make a big difference throughout the produc on process.

22YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

CiNGiZ MEHBALIYEV TƏƏSSÜRATLARIN ARXASINDA installasiya, qarışıq texnika Təəssürat insanın ətraf mühitdən aldığı ilk siqnaldır. Öncə təəssüratdır, sonra isə mahiyyət. Təəssüratlar da insandan insana dəyişir. Nə qədər insan varsa, bir o qədər də təəssürat var. Mahiyyət isə dəyişmir, o birdir. Əsl mahiyyət bu təəssüratların arxasında gizlənmiş olur. Təəssüra mahiyyətdən ayırmağın bir yolu var bir az da irəli gedib təəssüratların arxasına keçmək! _

BEHIND THE IMPRESSIONS intalla on, mixed technique The impression is the first signal to people received from the environment.First impression, then the substance. Many people, and many impressions.But the content and substance is the same. And the real meaning is always hidden behind the impressions. There is only one way to determine impression or substance: go li le bit more further to the behind of the impressions!

24YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

ELTURAN ASSOSİYASİYALAR installasiya, qarışıq texnika Sovet dövründə bir çoxumuz din və dini ayinlərdən uzaq olmuşuq. SSRİ-nin süqutundan sonra isə ölkəmizə nəhəng məlumat axınları – onlarla birgə də müxtəlif dini is qamətlərin nümayəndələri daxil oldu. Lakin uzun sürən məlumat aclığından sonra insanların cahilliyi yanılmalara və cəfəng səhvlərə gə rib çıxarırdı, çünki ərəb dilində yazılmış istənilən mətn müqəddəs bir kəlam kimi qəbul edilirdi. _

ASSOSIATIONS installa on, mixed media In Soviet mes many of us were far removed from religion and religious rituals but a er the disintegra on of the USSR informa on flooded into country along with representa ves of various religious movements. But people's lack of educa on a er a prolonged informa on drought at mes led to misapprehensions and absurd mistakes, so that it was taken for granted that absolutely any passage wri en in Arabic was sacred.

26


ADSIZ dinamik və səsgücləndiricilər, instalyasiya Bu layihədə rəssamı nə vizual formalar, nə hekayətlər, nə adlar, o yalnız səs is fadə edir. Müəllifi hər bir obyekt və yaxud obyektlər toplusunun zərbə zamanı özünəməxsus bir musiqi yaratması fak cəlb etmiş oldu. Hər bir obyek n səsini ayrı-ayrılıqda yazaraq rəssam bilvasitə obyek n içərisindən gələn səslə bizim xarici səs qavrama qabiliyyə miz arasında müqayisə aparır. _

Un tled speakers and sound amplifiers, installa on This ar st's project draws not on visual forms or on history and names but on sounds. The author was interested by the fact that, when struck, each object or group of objects created its own unique music. Having recorded the sound of each object the ar st draws a parallel between the percep on of sound emana ng from within the object and our external percep on.


YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

ELViN ŞANS instalyasiya, qarışıq texnika Bu doğrudan da, rəssam tərəfindən kilən və məhz bu zavodda istehsal olunan kondisionerlə təchiz edilmiş otağa səyahət etmək üçün yeganə və son imkandır. Otaq zavodun bütün ərazisi boyu yeganə süni soyudulmuş bir sahə olacaq. _

CHANCE installa on, mixed media This is really the only and last opportunity to be in a room constructed by the ar st and equipped with an air condi oner produced at this very factory. The room will be the only ar ficially cooled premises on the whole factory site.

28YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

EMiN 26 METRONOM video - installasiya Bütün başqa müəssisələrdə olduğu kimi, zavodda da dəqiq vaxt barədə məlumat, yəni saat olmadan keçinmək mümkün deyil. Rəssam zavodda olan bütün saatları toplayaraq bizə mülahizə etmək üçün əsas vermiş oldu… Saatlar nə zaman və hansı səbəbdən dayanmışlar? Həmin an nə baş vermişdi? Həmin konkret gün və saatda otaqda kim var idi? Rəssam eyni zamanda hərəkətə başlayan yüz metronomun səsini yazmağı bacaran məşhur Georgiy Lage nin işlərindən və musiqidən Ilham alır. _

26 METRONOM video - installa on As with any other factory, one cannot manage without a clear presenta on of me, that is without clocks. The ar st collected all the available clocks from the factory which gave him food for thought… When and why had the clocks stopped? What was happening at that moment? Who was in the room on that precise day and hour? The ar st employs music and inspira on from the works of the famous György Lige who succeeded in recording the sounds of a hundred metronomes simultaneously put in mo on. By the end of the musical track we begin to no ce that all the clocks are moving synchronously.

30YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

QURBANLI YENİ NƏFƏS installasiya, qarışıq texnika Rəssamın bbi təhsili onun üzərindən zavod məkanını görmüş olduğu prizmaya çevrildi. Rəssamı təmiz hava (bizim sağlamlığımızın dəyişməz daimi mənbəyi!) problemi cəlb etdi. Fəxri zavodun ərazisi daxilində atmosferin xüsusi olaraq təmiz oksigen qazı ilə doldurulmuş otaq yaradaraq bu vasitə ilə sərgi iş rakçılarının oksigen qazına olan eh yaclarını ödəməyə çalışıb. _

NEW BREATH installa on, mixed technique The ar st's medical training acted as a prism through which he saw the space of the factory. The ar st was a racted by the problem of clean air (the constant eternal source of our health!). Fakhri created a room at the factory where the atmosphere was specially charged with oxygen and in this way was a emp ng to sa sfy the oxygen starva on of visitors to the exhibi on.

32YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

TRANSFORMASİYA installasiya, qarışıq texnika Layihə “ikinci məqsəd”, “ikinci tanrı” və hər bir şeyin “dirçəlişi” teoriyasını irəli sürür. İlk baxışdan öz vax nı ar q ötmüş, amma fiziki cəhətdən hələ də öz varlığını davam etməkdə olan şeylər... Bu layihə əşyalara yenidən ikinci həyat bəxş etməyi özünə məqsəd qoyur. Və daha da ayrı xarici görünüş nə cəsində onlara yeni varlıq verir. _

TRANSFORMATION installa on, mixed technique This work delves into the theory of “secondary goal”, “recreator” and the no on of “resurrec on”. It was inspired by those things that no longer play an important role in our rou ne and had seemingly become obsolete, but their physical existence did not stop yet.This project will give new and unusual meaning to those objects that are seen as “obsolete”. The ar sts is gran ng them a second chance and a brand new life.

34YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

YAYIN QIZMAR İSTİSİNDƏ installyasiya, video, qum, skamya Yayın is si kondisionerlərin mövcud olmasının başlıca səbəbi olub və olacaq. Yay zamanının gözəl olmasına baxmayaraq, bu fəsillə əlaqədar olan sərinlik komfortu bəşəriyyət üçün mütləq zərurətə çevrildi. Fərhad yayı kondisioner zavoduna – istehsalın nə məqsədlə nəzərdə tutulduğu bir mə umun ən az görmə eh malı olan məkana keçirərək, mümkün olmayanı reallığa çevirdi. _

IN THE SUMMER HEAT installa on, video, sand, bench The summer heat was and will be the main reason for the existence of air condi oners. Although the summer is beau ful, it is the comfort that is inextricably linked with coolness at this me of the year that has become absolutely essen al for mankind. Farhad created an incredible thing transposing summer at the factory to a space where you would least expect to see what the products were intended to provide.

36


YAPON DƏNİZİ qarışıq texnika Köhnə akvarium kondisioner qablarının üzərində olan e ketlərdən ibarət installasiya üçün bir konteyner rolu oynayır. Maraqlı fakt odur ki, həmin e ketləri yazılar üçün is fadə etmişlər, arabir həm də işguzar yazışmalar və sənədləşçə üçün də is fadə olunmuşdur. Bu kağız ekonomiyası amilindən irəli gəlirdi və onun bərabər xronologiyanı izləmək mümkündür, belə ki kondisioner modelləri getdikcə daha da mükəmməlləşirdi. Rəssam bu kağızlardan muzey ekspona statusuna qaldıraraq güzgülü akvariumda yerləşdirir. Belə formatda çoxlu sayda olaraq onlar ar q qiymətli tarixi sənədlər tək görünürlər. _

SEA OF JAPON mixed media An ar st transforms an old fish bowl into a large-scale installa on filled with lables and s ckers that were once a ached to the original facotry package. What seems exci ng is that those li le e que es were also used for note taking and some mes even for wri ng serious le ers and documenta on. People scrimpted on paper in order to cut costs, but it also helps to observe the chronology as it reveals how the factory was producing more and more technologically advanced models. Those scraps of paper were placed into a water tank with a mirror glass... This could be because an ar st indues them with the quality of a precious art piece or a significal account of an epoque .


YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

FiDAN KÖHNƏ FABRİKDƏ YENİ KONFET ÇƏLİYİ installasiya, qarışıq texnika vinil çap, boyalar, lentlər və LED işıq Müxtəlif konstruksiyaları qiymətləndirərək rəssam funksionallıq deyil, onlara bu və ya digər detalın əlavə edildiyi halda, necə görünəcəkləri baxımından yanaşır. Müəllif boya, çap texnikası, lentləri işə salanda zavod dəzgahları və başqa obyektlər bizə naməlum olan tamam yeni bir görkəm alır. _

NEW CANDY CANES IN THE OLD FACTORY installa on, mixed media print on s cker paper vinyl, paints, ribbons and led light Evalua ng various construc ons, the ar st starts not from their fundamental nature but from how they might look when some par cular detail has been added. Factory machine tools and other objects assume an appearance that is unfamiliar to us and quite new when the author puts into play paints, prints and tapes.

38


PRES XASİYYƏTLƏR installasiya, qarışıq texnika 5 böyük dəzgahlar Müxtəlif konstruksiyaları qiymətləndirərək rəssam funksionallıq baxımdan deyil, onlara bu və ya digər detalın əlavə edildiyi halda, necə görünəcəkləri baxımdan yanaşır. Müəllif boya, çap texnikası, lentləri işə salanda zavod dəzgahları və başqa obyektlər bizə naməlum olan tamam yeni bir görkəm alır. _

PRESS TEMPER installa on, mixed technique 5 large machines Evalua ng various construc ons, the ar st starts not from their fundamental nature but from how they might look when some par cular detail has been added. Factory machine tools and other objects assume an appearance that is unfamiliar to us and quite new when the author puts into play paints, prints and tapes.


YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

Günel Eva Zachary Guy-Frank METAMEMORIES installyasiya, qarışıq texnika film, 4 heykəltəraşlıq əsərləri Metamemories birinin depressiya və narahatlığın psixoloji təsiri ilə məşğul olarkən zehni təhlil deməkdir. Bu mövzu bizim layihədə tamaşaçı diqqə ni insanı zəiflədən emosional hala çəkərək, xüsusi bir mühit yaratmaqla tədqiq edilir.Filmdə qarışıq media texnikası is fadə olunmuşdur. Bu da adı çəkilən filmin maddi və qeyri-maddi komponentləri özündə birləşdirərək həyata təcəssümüdür. _

METAMEMORIES installa on, mixed media film, 4 sculptures Metamemories is an examina on of one's mindset when dealing with the psychological effects of depression and anxiety. This theme is explored in our project by crea ng an environment that draws the audience into this debilita ng emo onal state. In addi on to a film on the subject ma er, we used mixed media to bring components of said film to life, merging the tangible and intangible.

40YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

HABiB SAHER HƏMİŞƏ BURADA installasiya, neon işığı Həbibin instalyasiyaları illər əvvəl yüzlərlə insanın işlədiyi yerləri yenidən canlandırır. Biz, sanki, keçmişə yerdəyişərək aydın şəkildə insanların dəzgahlar qarşısında necə dayanmalarını, işin necə getdiyini seyr edə bilərik. Rəssamın işi bizim tarix muzeyində olarkən hiss etdiyimizə yaxın bir təəssüra keçirməyə vadar edir. _

ALWAYS HERE installa on, neon light Habib's installa ons bring back to life places where many years ago hundreds of people used to work. We, as it were, are taken back in me and can see for ourselves how people stood at their machines and how the work was done. The ar st's work makes us experience a feeling similar to that when we are visi ng an historical museum.

42YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

iRiNA BEREZina MAŞIN installasiya, qarışıq texnika Heç də este k olmayan bir zavod dəzgahına incə qadın baxışı. Bu böyük dəzgah vax lə çox xırda detallar ixrac edirdi. Funksional nöqtəsi este k cəhətdən cəlbedici olaraq, həm də zərgərlik işlərini yerinə ye rib. Xırda detalların istehsalı və zəhmətli iş adamı arasında muncuq dənələri arasında bir tandem yaradır . _

MACHINE installa on, mixed technique In this work the ar st applies a very subtle feminine approach to a huge and naturally unaesthe c factory plant. This equipment was once used to produce pe te items. Now Irina is using it to create her gems that are also ny and precious. The ar st draws a clear connec on between this me consuming factory labor and her me culous work for which she’s using small beads. She bestows a very mundane object with pure aesthe c a rac veness.

44YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

QASIM İŞÇİLƏR installasiya, qarışıq texnika, dikt, vinil üzərində çap Ümumiyyətlə, bəşəriyyə n tərəqqisi bizi mudrik edir, cəmiyyət isə daha harmonik inkişaf edir. Amma nə qədər maşınlar insanı əvəz edirsə, insanın mexanizmlərlə rəqabət aparmaq şansı azdır. Tərəqqi bizi birləşdirir, və bununla bərabər fərdiliyimizi i rməyə məcbur edir, hamını eyni edir. Təkamül mexanizmində ola bilsin ki, bu bir növ müdafiədir, çünki biz eyni olduqda daha az təhlükəliyik. Biz isə gündən-günə daha çoxalırıq. _

WORKERS installa on, mixed media, polywood, print on s cker paper We’re used to the idea that technical progress makes us smarter and leads us to a more harmonious and humanis c society. In reality, as human beings get universally replaced by machines, our chances against them are ge ng weaker. We can never reach the same level of perfec on and faultlessness.Technical progress is what brings us closed to each other, but it also stripes us of our unique personality. Could it be just another mechanism of self-protec on that the evolu on is bestowing us with? Our planet is over populated, but becoming more or less heterogeneous helps us to feels safe.

46 3YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

MEHRiBAN GÖZDƏN ƏLİLLƏR CƏMİYYƏTİ dəzgahlar üzərində installasiya Rəssam ilhamlandığı zaman bəzən insan şüurunun naməlum qatlarına nüfuz etməyi bacarır. Mehriban Brayl əli asını xa rladan əşyalardan ilham alır. İnstalyasiya yalnız simvolik deyil, həm də, interaktv xarakter daşıyır. O, bizə həmin məkanda gözə görünməyən uzadılmış saplar arasından keçərək, cisimlər arasında necə gəldi dolanaraq görmə qabiliyyə ndən məhrum olan insanların keçirdiyi hissləri yaşamağa imkan yaradır. _

SOCIETY OF THE BLIND installa on, mixed technique The ar st, having found inspira on, at mes is able to penetrate into unexplored corners of the consciousness. Mehriban is inspired by items that recall the Braille alphabet. The installa on has not only a symbolic character but is also interac ve. It allows you to pass between invisible threads stretched out in the premises and stumbling blindly between the objects, experience the same sensa ons that a person deprived of sight experiences.

48YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

BÖYÜK ARZULAR installyasiya, qarışıq texnika rəngli plas k torbalar, yapışqan, boya Rəng və kölgə görmə qabiliyyə ni müəyyən edən göstəricilərdir. Zavod daxilində quraşdırılmış daxma üç rəngli polie len torbaları ilə örtülüb. Ümumilikdə, rəssamın işini heppeninq janrına aid etmək olar – o, adi seyrdən sonra müəyyən əhval yaradır. _

BIG DREAMS installa on, mixed media colorful plas c bags, glue, paint Light and shade – this is what is defining for vision. A small house constructed inside the factory is covered in plas c bags in three colours. Generally, the ar sts' work could be er be called a happening – a er a simple viewing it generates a definite atmosphere.

50YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

DiANA HACIYEVA DAXİLİ TƏMİZLİK Heykəltəraşlıq installasiyası, qips, dəzgahlar, audio Nəzrin Məmmədova və Diana Hacıyeva birgə layihəsi spesifik heykəltəraşlıq installyasiyası və səs effek ndən ibarətdir. Burada qadının fiziki gücü və sub-versiyaları, həssaslığı və faniliyi, bütün bunlar arasında olan balansı nümayiş etdirir.Diananın səs kompozisiyası müşayiə ilə Nəzrinin yaratdığı heykəlin bütün görüntüsü seksuallıq araşdırması və cismanilik, şəxsiyyə n axtarışlarını tərənnüm edir.Demək olar ki, səs təqibi "Daxili hisslərin təqsirsizliyi" iki rəssamın yaradıcılığından irəli gələrək öz sehirli mahiyyə təsəvürünü yaradır. _

INNOCENCE OF INNER SENSE Sculpture installa on, specific sound gypsum, precious stones, audio player Nazrin Mammadova and Diana Hajiyeva collabora ve project consists of site specific sculpture installa on and sound and is displaying a balance of outer feminine strength and subversion and drawing on sensuality and transience, life energy and the fragility of a womankind. Diana's sound composi on accompanies Nazrin's sculpture imagery throughout their explora ons of sexuality, physicality and the search for iden ty. With near-onomatopoeic magic "Innocence of Inner Sense" conjures up its very essence and all that flows into its oeuvre of the two ar sts.

52YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

SAMiR SALAXOV SİZİN ÜÇÜN OLSUN installyasiya, qarışıq texnika Assosia vlik hadisələrə reaksiya beyinin ən ilk reaksiyalarından biridir. Arxada bəy və gəlinin toy-tacı xa rladan, əslində tamamilə başqa bir obyektdir. Dekorasiyanı yaradan rəssam bununla bizim ar q formalaşan assosia vlik hisslərinimizi gücləndirir. _

WISHING YOU THE SAME installa on, mixed technique This art work uses our ability to make associa ons. A human brain is capable of making all sorts of ra onal and irra onal connec on between thing, when exposed to different influences and imagery. The ar st relies on certain decora ve elements to stress human ability to associate some of the things we have previously experienced with the things that are unfamiliar to us.

54


TANRI dikt, vinil üzərində çap Zavodda ilk dəfə olarkən, bir müqəddəs məkanın hissi - ilk hisslərdən biri idi. Öz sakitliyi ilə, mötəbərliyi ilə və tənhalığı ilə bu məkan bizə dünyaya məxsus olmayan unudulmuş kilsəni xa rladır. Sırf eh raslı xarakter daşıyan əsər tamaşaçının şüuruna nüfuz edir. Burada daha bir söz deməyə eh yac yoxdur. _

GOD polywood, print on s cker paper As you enter the Air Condi oner factory, you feel as if you were entering a holy land. This space rings with silence and emanates the solitude that reminds you of a church. It plunges you into the atmosphere of spiritual authen city. This place gets under your skin and creeps into your soul as if some strange religion from another world has once been prac ced here.


YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

NƏNƏMİN PALTARI installasiya, qarışıq texnika Qəribə görünsə də, çox uzun bir paltar şəklində olan instalyasiya da zavodun abu-havasından təsirlənərək nə zamansa qızların çalışdığı sexdə nümayiş edilir. Lakin, rəssamı bu sual maraqlandırırdı: Necə ola bilərdi ki, öz masaları və dəzgahları qarşısında dayanaraq qızlar yüksək hündürlükdə dayanmadan onların başı üzərində hərəkət edən konveyerlərə qədər əllərini uzada bilirdilər. Yəqin ki, qızların boyu həddindən ar q hündür idi? _

MY GRANMOTHER'S DRESS installa on, mixed technique Surprisingly, the installa on in the form of an unusually long dress was also inspired by the factory space and exhibited in a workshop where girls at one me used to work. But a ques on bothered the ar st: how when standing at their tables and machines did the girls manage to reach the conveyor belts that constantly moved above them at a great height. Would the girls have needed to be unusually tall?

56YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

ABDULLAYEVA AD GÜNÜ video - installasiya, qarışıq media zavod ərazisində tapılmış əşyalar Kollek vin birlik və həmrəyliyi hər zaman istənilən müəssisədə başlıca şərtləndirən amil olub. Bu birliyi əhəmiyyətli tarixçələrin birlikdə qeyd olunması yaradırdı. Vüsalə hər kəsin yığışaraq ar q həmkar deyil, yoldaş ola biləcəkləri çox əhəmiyyətli sosial məqama müraciət etmişdir. Lakin, bu cür anlarda belə insan tam olaraq özü ola bilmir və sanki, fasiləsiz şəkildə bağlı olan sosial mühit teatrının aktyoruna çevrilir. _

BIRTHDAY video - installa on, mixed media founded things in plant area Cohesion and unity of the collec ve were always fundamental in any enterprise. Joint celebra ons of important dates created this unity. Vusala addressed a very social event when people could join together no longer as colleagues but as friends. But even at such events a person cannot totally be themselves and is partly playing a role in society, becoming an actor in a theatre of a con nuously connected community.

58YARAT / ARTIM / ЗАВОД /

ZAMiR SÜLEYMANOV CHANGLİ VƏ ONUN ORDUSU installasiya Kondisioner istehsal edən zavodda ven lyator nümayiş etdirmə provoka v ideya kimi görünə bilər. Kondisionerlərlə müqayisədə ven lyatorlar arxaya a lan bir addımdır. Lakin bu fərq gözlənilməz şəkildə kondisionerin verə biləcəyi miqdarda soyutma qabiliyyə nümayiş etdirən ven lyatorların sayı ilə tənzimlənir. Bəşəriyyət getdikcə daha çox keçmişə müraciət edərək, ən yeni texnologiyalar deyil, daha sadə və ekoloji cəhətdən dayanıqlı həllər tapmağa çalışır. Bu cür həllər isə arxaya doğru addım kimi deyil, daha çox tərəqqi kimi qəbul edilir. _

CHANGLI AND HIS ARMY installa on Exhibi ng fans at a factory that used to produce air condi oners might seem a provoca ve idea. Fans represent a step backwards when compared to air condi oners. But this difference is unexpectedly counter balanced by the number of fans that can fully deliver the cooling power that can be produced by an air condi oner. Mankind more frequently is looking to the past and seeks ways to apply not the latest technologies but simpler and more ecological solu ons. Moreover, these solu ons are not at all perceived as a step backwards but rather as progress.

60


ÖZƏLLƏŞDİRMƏ installasiya, qarışıq texnika Sovet i faqı dağıldıqdan sonra müəssisələrin əksər hissəsi özəlləşdirilərək fərdi mülkiyyətə çevrildi. Rəssam öz işində sərgi boyu “özünün özəlləşdirdiyi” ərazini çərçivəyə alaraq daha yerli məkanın da özəlləşdirilməsinin mümkün olduğunu nümayiş etdirir. _

PRIVATIZATION installa on, mixed media A er the disintegra on of the Soviet Union the majority of enterprises were priva sed and passed into private ownership. In his work the ar st emphasised the territory that was “priva sed by him” for the dura on of the exhibi on demonstra ng that it is possible to have such a “local” form of priva sa on of an even more local space.bUrada!

ЗАВОД HERE!


bUrada!

ЗАВОД

05.10 > 15.11

2013

HERE!

Sərgi Kataloqu

Kurator: Faig Ahmed Co-kurator: Fərhad Fərzəliyev Koordinator: Ülviyyə Axundova, Çimnaz Əliyeva Foto: Fəxriyyə Məmmədova YARAT Design 2013, CBS Mətbəəsi, Bakı, Azərbaycan

WWW.YARAT.AZ

012 5051414ЗАВОД