Page 1

Nieuwsbrief

Planning

Contact en spelletjes in de Linge

Slauerhoff (Pré Wonen):

De Delft (Ymere)

Nr. 2 december 2011

Klaar! • Saturnus (winkelzijde) met winkels, maatschappelijke voorzieningen en parkeergarage • Soleares (westzijde): eengezinswoningen en appartementen • Serenade (midden): eengezinswoningen en appartementen • parkeergarage • oplevering woningen: 2011-2012 • officiële opening april 2012 • 2.200 m2 voor winkels en sociaal maatschappelijke voorzieningen: (Saturnus) oplevering eind 2011

• zes appartementengebouwen met 183 appartementen; 60 koop- en 123 huurwoningen, oplevering 2012 • buitenruimte: aanleg 23 parkeerplaatsen aan noordzijde P.C. Boutensstraat: juli 2011 • woonrijp maken 1e fase (zuidzijde): aug 2011 – feb 2012 • woonrijp maken 2e fase (noordzijde): 3e en 4e kwartaal 2012

Wijkschouw

SIG

Op 21 september was er een

Winkelcentrum Marsmanplein: levendig hart van de wijk

• Ontwerp wijkpark klaar • Winkeliersvereniging

de buurtbewoners en betrokken

• Activiteiten De Linge

varieerden van losse stoeptegels, gebrekkige afritten voor rolstoel-

De parochie Schoten organiseert iedere

Vaak is wat kletsen al genoeg. Maar je

gebruikers tot een tekort aan af-

zondag van 14.00 tot 16.00 uur een con-

kunt ook een spelletje kaarten met een

valbakken. Inmiddels zijn deze

tact- en spelletjesmiddag in het parochie-

drankje erbij. Indien nodig regelen we ver-

punten verbeterd of gerepareerd.

centrum. Niet alleen voor parochianen;

voer. Op iedere tweede donderdag van de

De algemene indruk van de wijk was positief en de conclusie was dat het, ondanks alle bouwactiviteiten, de goede kant op gaat! Kookstudio Binnenkort opent de nieuwe winkel met kookstudio van

iedereen uit de buurt is welkom, met name de ouderen. Hans van Kuijeren, secretaris van het parochiebestuur, licht toe: “Het is

Binnenkort wordt de ‘Delftwijker van het

2012 uw stem uitbrengen. E-mail

Generaal Spoorlaan 32.

jaar 2011’ verkozen. De Delftwijker van het

iruiter@haarlem.nl, of schrijf naar

Meer info: hassnza@live.nl

jaar is een bewoner of ondernemer die

gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB

zich in 2011 extra heeft ingezet voor Delft-

Haarlem, t.a.v. I. Ruiter.

Trefpunt 55+

wijk. Kent u iemand die volgens u in aan-

In de loop van januari gaat het

merking komt om de opvolger te worden

Begin 2012 wordt de Delftwijker van het

wekelijkse, gezellige trefpunt van

van Jaap den Dool? U kunt tot 15 januari

jaar 2011 bekend gemaakt.

55+ wijkbewoners verhuizen van de Huiskamer van Delftwijk op speeltuin Delftwijk in het Arthur van Schendelplantsoen, dus begane grond! Iedere maandag en donderdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Er is ruimte voor nieuwe bezoekers!

Marsmanplein

belangrijk om contacten te onderhouden.

Shouf-Shouf-catering in de

de 1e etage van Delftrijk, naar

• modernisering Plus supermarkt • aanpassingen bestaande winkels en passage • overdekte passage • start begin 2012, oplevering tweede helft 2012

Wijkpark: groen hart van de wijk

Wie schrijft Het Delftwijklied? Een beetje plaats met naam, heeft een

staande melodie. Er zijn bijna geen regels

lied. Waarom Delftwijk niet?

te geven voor een goede tekst, maar het is

Delftwijk is een wijk om trots op te zijn,

wel mooi als het refrein een pakkende zin

zeker als je ziet wat er de afgelopen jaren

heeft. De inzendingen kunnen naar

allemaal is gebeurd en wat er nog gebeurt.

iruiter@haarlem.nl. Een deskundige jury

Zo’n wijk verdient een lied, maar wie gaat

zal uit de inzendingen het enige echte

dat schrijven?

Delftwijklied kiezen. De winnaar krijgt een

Het kan een lied zijn op een nieuwe of be-

cadeau en jarenlange roem.

5

• centraal in Delftwijk komt een wijkpark. Samen met het nieuwe winkelcentrum vormt het park straks het hart van de wijk. Vóór het wijkpark kan worden aangelegd, wordt eerst de ruimte hiervoor vrijgemaakt. Dit betekent dat het SIG en de Daaf Gelukschool een nieuw onderkomen moeten vinden. • participatie en inspraak op ontwerp: eerste half jaar 2011 • definitief ontwerp: eind 2011 • aanleg wijkpark: vanaf eind 2012 • oplevering wijkpark: eind 2013

Carlo Keijzer zit met zijn vishandel nog niet

de ramen te kijken of het al zover was.

zo lang in Delftwijk maar heeft zichzelf al

AH Bouwens is een familiebedrijf, geleid

Volendammer heeft hij in rap tempo een

door de derde generatie Bouwens. Han

vaste klantenkring opgebouwd. Carlo:

Bouwens: “We waren al vanaf 2000 in

“Eerst met de kar, alleen op vrijdag en

gesprek met de gemeente over plannen

zaterdag, en nu op deze vaste plek. Wij zijn

voor een AH op deze plek. Nu het eindelijk

nog maar net open, maar ik krijg heel veel

zover is, ben ik erg blij. Ik zie de toekomst

positieve reacties. Ik woon in Volendam,

hier zeer positief tegemoet, we zitten op een

maar Haarlemmers zijn echt net zulke

centraal punt in het winkelcentrum en

aardige mensen als Volendammers.”

winkels.”

leuke film.”

Delftwijker van het jaar 2011

stonden nieuwsgierige buurtbewoners voor

worden omringd door allemaal mooie

• bouw van locatie voor ca vijftien personen met een verstandelijke beperking aan wie 24 uur per dag begeleiding wordt geboden • twee verdiepingen, 42 meter lang en ca 18 meter breed • aanvraag bouwvergunning in 2011

maand is er ook een spelletjesmiddag en op de laatste donderdag draaien we een

niets te klagen.”

snel onmisbaar gemaakt. Als rasechte

wijk/Waterbuurt. De punten die instanties hebben gesignaleerd

met Albert Heijn als buurman hebben wij

plein ging op 7 december stipt om 18.00 uur open. Geen minuut te laat, want al dagen

In dit nummer:

wijkschouw in delen van Delft-

De nieuwe Albert Heijn aan het Marsman-

• plein met horecapaviljoen van 150 m2 met terras: start oktober 2011, oplevering eind 2011 • bezoekersparkeergarage: 107 vrije parkeerplaatsen voor winkelcentrum: oplevering eind 2011

Woon-/winkelcomplex Van Delftwijk

Colofon Onder de noemer ‘Delftwijk, Haarlems verborgen schat!’ werken de gemeente Haarlem, Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere aan een aantrekkelijk en leefbaar Delftwijk. Een stedelijke opzet, geborgenheid, ontspanning en een gefaseerde aanpak staan hierin centraal.

Lyriek: diversiteit aan Jan Prinslaan

Deze nieuwsbrief informeert bewoners en ondernemers in Delftwijk over werkzaamheden, plannen en projecten in hun wijk. De nieuwsbrief wordt huis aan huis verspreid. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. Aan de informatie, afbeeldingen en planningen kunnen geen rechten worden ontleend. Redactie en teksten: Yara Hannema Eindredactie: Communicatiewerkgroep Delftwijk Fotografie: Jur Engelchor Productie: Mediabureau gemeente Haarlem Oplage: 3.500 exemplaren

• 3 appartementengebouwen met 59 koopappartementen • Start bouw: dec. 2010 • Oplevering: eerste kwartaal 2013 • 700 m2 voor kinderdagverblijf en 650 m2 voor Zorg Onder Een Dak: oplevering tweede helft 2012

6

• toevoeging van ruim 2.300 m2 voor winkels en dienstverlening • 34 ruime en comfortabele (terras)appartementen • bewonersparkeergarage • start bouw: (fase 2) maart 2011 • oplevering: tweede helft 2012 • Van Delftwijk: ruim 2.300 m2 voor winkels en dienstverlening: oplevering tweede helft 2012

Ook Bloemisterij Sander Teeuwen zit op het rijtje. Bloemisterij Teeuwen bestaat al 41

Naast de Albert Heijn zit drogisterij DA

jaar, opgezet door zijn ouders, en nu vijf jaar

Bosma. De ouders van eigenaresse

in handen van Sander. Sander: “In 1970 zijn

Marjolijne Bakker-Bosma openden 35 jaar

mijn ouders praktisch op deze grond

geleden een DA-filiaal en nu runt Marjolijne

begonnen, toen verhuisd naar de

vier DA-winkels en twee MOOI

Rijksstraatweg en nu weer terug naar waar

parfumerieën. Marjolijne: “Wij zaten hier vijf

het begon. Ik zit er niet zo mee dat het voor

jaar in een kleine winkel, maar hadden altijd

de deur nog niet af is. Er gebeurt van alles

het vooruitzicht van deze mooie grote

en je ziet elke dag dat het plein een stukje

winkel. Ik ben erg blij met deze locatie, en

mooier wordt.”


Project in beeld: wijkpark

Aan het woord:

Ontwerp wijkpark definitief

de Winkeliersvereniging Voor de winkeliers van het Marsmanplein

Blokker en Bruna zich aan de zuidzijde

was het de afgelopen maanden alles be-

zullen vestigen. De winkeliers weten dat

halve rustig in de omgeving van hun win-

als de verbouwingen eind 2012 af zijn, ze

kels. Maar volgens secretaris van de

er een hoop voor terug krijgen. Het plein is

winkeliersvereniging Bert Buter, houden

nu al gezellig trouwens, ondanks de bouw.

ze de moed er nog goed in. “Het zijn hec-

De grote 'schemerlampen' maken het ge-

tische tijden voor de ondernemers, maar

heel zeer sfeervol en gezellig.

toch worden er forse, toekomstgerichte

Een flinke opsteker voor de winkeliers en

investeringen gedaan.”

het winkelend publiek, is de nieuwe parkeergarage onder het winkelplein, met 107

Buter: “Het bestaande winkelcentrum is

extra parkeerplaatsen. De verkeerssituatie

een paar jaar geleden gerenoveerd. De ko-

zal hiervoor tijdelijk worden aangepast,

Multifuctioneel centrum

mende periode staat er weer van alles te

zodat bezoekers de garage in twee richtin-

Op 10 februari 2012 opent het

gebeuren, maar daarna is het dan toch

gen kunnen bereiken.” Over ongeveer tien

multifunctioneel centrum offici-

echt klaar. Het informatiecentrum is niet

maanden zal de verkeerssituatie weer

eel haar deuren. Het gebouw

meer in gebruik, omdat op die locatie een

worden zoals deze, voor de start van de

krijgt een centrale rol in de wijk

nieuwe ingang van de PLUS-supermarkt

nieuwbouw, altijd is geweest.

en wordt de vestiging van jonge-

Wat betekent dit voor...

Bezichtigingsdag De Delft

bewoners van SIG

Op woensdag 9 november kon-

Op de plaats waar straks het

den de toekomstige bewoners

wijkpark komt, staat nu nog

van De Delft een kijkje nemen op

gebouw ‘de Noordhoek’ van SIG,

de bouwplaats. Van deze moge-

een organisatie voor ondersteu-

lijkheid werd gretig gebruik ge-

ning van mensen met een be-

maakt. Sommigen hadden zelfs

wordt gemaakt. De Kompas Lektuurshop

perking. Begin januari verhuizen

het geluk dat ze daadwerkelijk in

verhuist tijdelijk naar een andere plek

de twintig bewoners naar Satur-

Na een uitgebreid participatietraject met

erhoff, of vanaf het nieuwe terras aan het

hun eigen toekomstige woning

omdat deze winkel wordt aangepast aan de

nus, het gebouw in Slauerhoff

bewoners en de wijkraad heeft het college

Marsmanplein. Het wordt een park voor

konden rondkijken en een beeld

hoogte van alle nieuw te bouwen winkels.

dat grenst aan het Marsman-

van burgemeester en wethouders in no-

iedereen.“

krijgen van het uitzicht en de

Voor twee ondernemers, Toucha Mode en

plein. Eind september mochten

vember het definitieve ontwerp van het

Cor Geldhof van de wijkraad kijkt ook terug

kwaliteit van de woning. De be-

Kapper Bert Haarmode, worden voorzie-

zoekers waren erg tevreden over

ningen getroffen om straks ook onderdeel

de toekomstige bewoners alvast

wijkpark vastgesteld. Ook de Haarlemse

op een zeer prettige samenwerking: “Het

een kijkje nemen in hun nieuwe

gemeenteraad is enthousiast over het

participatietraject was zeer geslaagd, ie-

ontwerp en heeft inmiddels de financiële

dereen heeft z’n zegje kunnen doen en er

middelen beschikbaar gesteld. De komende

werd transparant gecommuniceerd.“

woning. Sonja Seubring (67) reageerde enthousiast: “Eindelijk een plekje voor mezelf, ik kan niet wachten!”

tijd wordt gewerkt aan de verhuizing en sloop van SIG en de Daaf Gelukschool.

In de vorige nieuwsbrief gaven buurtbewo-

Ook worden de voorbereidingen getroffen

ners aan dat er voor kinderen in de buurt

voor de uitvoering van het park, zodat in

niet genoeg speelgelegenheid was. Martin

oktober 2012 de eerste schep in de grond

Matthijsse, projectmanager participatie-

kan gaan. Als alles volgens planning ver-

traject speelplaatsen, brengt daar samen

loopt, is het park in 2013 klaar.

met de buurt binnenkort verandering in:

de ontwikkelingen van de bouw en kunnen niet wachten om straks te kunnen verhuizen. Maar ze moeten nog even geduld hebben. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in het eerste kwartaal van 2012 hun intrek

te kunnen worden van de fraaie nieuwe passage. De passage aan de zuidkant van het winkelcentrum wordt tevens de doorgang naar de winkels aan het nieuwe winkelplein en

nemen in de eerste twee appar-

het reeds lang bestaande deel aan het

tementengebouwen.

Marsmanplein. Nu al is zeker dat Intertoys,

rencentrum Delftwijk City, Stich-

In verband met de verbouwing van het

ting Kinder Opvang Spaarne

winkelcentrum is het informatiecen-

(SKOS), het Centrum voor Jeugd

trum aan het Marsmanplein sinds 1 de-

en Gezin en dansvereniging DSG.

cember gesloten. Wilt u op de hoogte

Projectleider bouw Martin Bus-

blijven van de vorderingen of wilt u

ker: “Het multifunctioneel cen-

meer informatie over een onderdeel van

trum is nu voor 95% af. In januari

het project, kijk dan op www.delftwijk-

gaan we de puntjes op de i zetten.

haarlem.nl. De uitgave van Woonservice (de woonkrant) is af te halen bij de woningcorporaties en de Woonservice zelf. Ouderen kunnen Woonservice vragen de krant toegestuurd te krijgen. Via internet kan men reageren op het woningaanbod.

“Wij hebben gehoor gegeven aan de wens Ans Kippersluis, projectmanager van het

van de bewoners en zijn op zoek gegaan

wijkpark, is erg enthousiast over de sa-

naar plekken om te kunnen spelen. De

menwerking met de participatiegroep: “Wij

bewoners hebben hiervoor twee geschikte

hebben echt samen met de participanten

locaties aangewezen; het Arthur van

het park ontworpen. Het resultaat is

Schendelplantsoen en het Marianne Phi-

prachtig! Het wordt een klein maar fijn

lipsplantsoen. In deze plantsoenen gaan

park. Met een waterpartij aan de kant van

wij ruimte maken voor zogeheten trapveld-

het Marsmanplein, een fontein, natuurlijke

jes, waar kinderen kunnen voetballen. In

speelplekken en volop gras en nieuwe

het eerste kwartaal van 2012 gaan we in

vloerbedekking en gordijnen. Het

bomen. En het is gelukt om de negen oude

overleg met de omwonenden om te bekij-

werd een feestelijke gebeurtenis.

kastantjebomen te laten staan. Het wordt

ken hoe de veldjes het beste kunnen wor-

Sonja vertelde trots: “Ik ga het

een park waar het heerlijk is om te verblij-

den aangelegd. Als alles volgens planning

hier erg naar mijn zin krijgen, dat

ven. Maar het wordt ook een mooi park om

verloopt, worden de veldjes halverwege

weet ik zeker.”

op uit te kijken, vanuit een woning in Slau-

2012 aangelegd.”

Om de verhuizing mogelijk te maken kocht SIG twintig appartementen aan. In hun nieuwe onderkomen krijgen de cliënten 24-uurs ondersteuning door het SIG. De kijkmiddag was bedoeld om maten te kunnen nemen voor

2

Ook kunnen de nieuwe gebrui-

Nieuwe verkeerssituatie Generaal Spoorlaan Op 7 december is de parkeergarage onder het Marsmanplein geopend. Met de komst van 107 parkeerplaatsen zal de parkeerdruk in de buurt verminderen. Om de parkeergarage goed te kunnen bereiken, is het eenrichtingverkeer op de Generaal Spoorlaan opgeheven. Het verkeer kan hier nu weer in twee richtingen rijden. Deze inrichting is tijdelijk, voor minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden. Hierna komt de oorspronkelijke inrichting weer terug, met tweerichtingverkeer, een groene middenberm en dertien

kers dan hun ruimtes inrichten.”

schuine parkeervakken.

Denk mee over nieuwe naam!

Nieuwe straatnamen

Het centrum zoekt nog steeds een leuke en passende naam. De

De vernieuwing van Delftwijk levert niet

Garmt Stuivelingstraat (1907-1985) dichter,

het zeggen, dus laat uw ideeën

alleen nieuwe woningen en winkels op,

schrijver, letterkundige.

aan ons weten en stuur een e-

maar ook nieuwe straten. Hoe gaan deze

Martinus Nijhofflaan (1894-1953) dichter.

mail naar m.kaldenhoven@haar-

nieuwe straten heten en naar wie zijn ze

Herman van den Berghstraat (1897-1967)

lem.nl. Inzenden kan nog tot 15

vernoemd? Rondom nieuwbouw Slauerhoff

dichter, journalist.

januari. De winnende naamgever

zijn de volgende straatnamen erbij geko-

Jan Jacob Slauerhoffstraat (1898-1936)

krijgt een prijs. Daarom graag

men:

schrijver, dichter.

bewoners van Delftwijk mogen

naam en leeftijd vermelden. De nieuwe naam van het centrum wordt onthuld bij de opening.

In het trappenhuis is het kunstwerk van Hans Wiesman uit 1961 behouden gebleven.

3

Elan Wonen, Pre Wonen, Ymere, gemeente Haarlem, Leyten en Huib Bakker Bouw wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2012! 4

Delftwijk nieuwsbrief december 2011-1