Page 1


Deprem Haftas› ve Kentsel Dönüflüm ‹çinde bulundu€umuz ay›n ilk haftas› her y›l Deprem Haftas› olarak an›l›yor. Geçmiflte yaflananlar tekrar masaya yat›r›l›yor, toplant›lar, konferanslar, seminerler düzenleniyor. Tabi bütün bu etkinlikler toplumda deprem bilincinin oluflturulmas› ve depreme haz›rl›kl› olunmas› ad›na güzel ancak esas soru gerekli uygulamalar›n nas›l hayata geçirildi€i... 1950'lerden itibaren flehirlerin büyümesiyle birlikte yap›laflman›n kontrolden ç›kt›€› ülkemizde gecekondu olgusu ve sonras›nda ortaya ç›kan çok katl› kaçak yap›laflma kötü yap› stokunu ortaya ç›kard›. Art›k Türkiye'nin flehirlerini düzenli hale getirmek için herkesimin elini tafl›n alt›na koyarak ülkemizde bafllat›lmak istenen kentsel dönüflüm seferberli€ine katk›da bulunmas› gerekiyor. Çünkü depremi sadece Deprem Haftas›'nda ya da bir deprem oldu€unda anmak hiçbir soruna çare olmuyor. Kentsel Dönüflüm Yasas› ile bafllat›lmak istenen kentsel dönüflümün sadece deprem güvenli€i de€il, enerji verimlili€i ve tasarruf aç›s›ndan da önemli bir f›rsat oldu€unu söyleyebiliriz. Çevre ve fiehircilik Bakanl›€›, kentsel dönüflüm kapsam›nda yap›lacak tüm binalar›n çevre dostu “Yeflil Ev”ler olaca€›n›n ve bu evlerin yap›m›nda kullan›lacak do€a dostu malzemelerin üretilmesi konusunda firmalara vergi ve kredi teflviki verilece€inin de alt›n› çiziyor. Bu ay gündemimizde iki önemli fuar bulunuyor. Uluslararas› Seramik Banyo Mutfak Fuar› ile hareketlenecek Mart ay›, ‹skele Kal›p Endüstriyel Yap› Teknolojileri Fuar› ile sonlanacak. Yap› sektörünün bu önemli organizasyonlar›nda biz de Yap› Malzeme Dergisi olarak yer alarak sektörün içinde olmaya devam edece€iz. Yeni bir say›da yeni geliflmelerle tekrar karfl›n›zda olmak dile€iyle. Sayg›lar›m›zla.

Ömer fien


8- AVM sektöründe bilinen rakamlar de€iflti 12- ‹stanbul’un her köşesi ayr› bir de€er 16- Binalarda LEED Sertifikas›’n›n önemi gün geçtikçe art›yor 26- ‘Serra’ dünya markas› olacak 32- Mutfak sektörünün gelece€i parlak 68- Mekanlara ‘feminen’ dokunuşlar 82- Kentsel dönüşümle birlikte yal›t›ms›z bina kalmayacak 84- Depreme karfl› nas›l önlem al›yorsunuz? 94- Günefl Enerjisi Endüstrisi Gelecekten Umutlu

AKT‹F ISI........................105 ARAGON‹T......................77 ARMUTLU .....................106 B‹SAN..............................117 B‹Z‹M EVLER ...............110 BOYSAN.................102-103 BRASS .............................101 CERMIX............................33 DEM‹TAfi .........................93 DEMOS.....................85-113 DURAVIT..........................29 DÜNYA DEKOR.............99 ENTA .................................67

ENTEGRE .......................59 EPSA .................................73 ERKUT EUROB‹MS .....87 ERYAP ..............................57 ‹HLAS KOLEJ‹ .............112 ‹HLAS PAZARLAMA....118 ‹NTEK KALIP ....................1 KANEKA..............................3 KEYHAN.........................107 K‹LSAN ............................63 KLAS DIfi T‹CARET ..116 KÖSTER ...........................61 KR‹STAL fiEH‹R ...............4

KUZULUK .....................114 KYOCERA .........................5 LAYHER .......................A.K. LEGRAND .......................41 MARMARA MEKAN‹K...2 PAINT ‹STANBUL ......111 PAKBOARD .................... 13 PERA SERAM‹K ............37 SANIHYDRO ..................47 SERAN‹T .........................25 SOLAREX .................Ö.K.‹. TMS KALIP .....................15 TO‹RENT .........................89

TURKUAZ ........................43 TUTKUNLAR ..................97 TÜRK‹YE GAZETES‹...104 TÜRMAK ....................48-49 TÜYAP YAPI KONYA ..115 UNICERA ........................51 UPM PLYWOOD ..........55 VISAM ..............................45 WEB TV ......................A.K.‹. WEBER .........................Ö.K. YEM 2012........................ 81


AVM sektöründe

bilinen rakamlar de€iflti

Eva Gayrimenkul ad›na Cansel Turgut Yaz›c› ve Akademetre Research ad›na Dr. Halil ‹brahim Zeytin taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre, flu an Türkiye’de 48 ilde 265 Aktif AVM mevcut. 2014 y›l›na kadar 55 ilimiz AVM ile tan›flm›fl olacak. Bugünden itibaren 2012’de 40 AVM aç›l›fl› bekliyoruz. 2013 de bu say› 29, 2014 de ise 13 olarak bekleniyor.

8

YAPI MALZEME - Mart 2012


taraf›ndan al›flverifl merkezleri (AVM) sektörünü irdelemek, gerçek birikim ve potansiyeli ortaya koymak, Türkiye’deki potansiyel yat›r›m bölgelerini tespit etmek ve ihtiyaç duyulan AVM tip ve büyüklüklerini ortaya koymak, sektörün genel foto€raf›n› çekmek ve gelecek öngörülerini belirlemek amac› ile yapt›€› ikinci çal›flman›n sonucu olan Türkiye AVM Potansiyel Raporu 2012-2014 aç›kland›. Türkiye’nin AVM Potansiyelinin ve Haritas›’n›n belirlendi€i çal›flmada; mevcutta AVM bulunan 48 ildeki al›flverifl merkezleri ziyaret edildi ve incelendi. Çal›flmada ayr›ca, 2014 sonuna kadar aç›lmas› planland›€› tespit edilen inflaat ve proje halindeki 82 al›flverifl merkezi de incelendi.

2014 YILINA KADAR 7 ‹L DAHA AVM ‹LE TANIfiACAK Eva Gayrimenkul ad›na Cansel Turgut Yaz›c› ve Akademetre Research ad›na Dr. Halil ‹brahim Zeytin taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre, flu an Türkiye’de 48 ilde 265 Aktif AVM mevcut. 2014 y›l›na kadar 55 ilimiz AVM ile tan›flm›fl olacak. Bugünden itibaren 2012’de 40 AVM aç›l›fl› bekliyoruz. 2013 de bu say› 29, 2014 de ise 13 olarak bekleniyor.

2014 YILINDA TÜRK‹YE’DE 347 AVM OLACAK 2011 y›l›nda oyuncu olmaktan ç›kan, fonksiyon de€ifltiren al›flverifl merkezlerinin sektörde Türkiye

YAPI MALZEME - Mart 2012

9


Akademetre Research’ten Dr. Halil Zeytin, “Vakit çok k›ymetli, müflteri ürüne kolay ulaflabilmek ve ucuza almak istiyor, yeni perakende anlay›fl›nda dünyada farkl› uygulamalar görüyoruz” dedi. cevap verememe gibi nedenlerin oldu€u tespit edildi. Sadece ‹stanbul’da 244.202 m² fonksiyon yitiren AVM alan› söz konusu. ‹stanbul’da fonksiyonunu yitirdi€i gözlemlenen AVM’lerin yer ald›€› ilçeler; Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bak›rköy ve Pendik’de yo€unlafl›yor. genelinde 325.000 m²’lik bir azalmaya neden oldu€u tespit edildi. Sektör bir yandan büyürken, bir yandan da kan kaybediyor. Ço€unlu€u ‹stanbul’da olmak üzere, Anadolu’nun baz› illerinde al›flverifl merkezleri fonksiyonlar›n› yitirdiler, kapand›lar veya baflka amaçlarla kullan›l›yorlar. Bunda kirac› karmas›, ulafl›m, ihtiyaçlara

10

YAPI MALZEME - Mart 2012

AVM PROJELER‹N‹N K‹RALANAB‹L‹R ALANLARI BÜYÜYOR Araflt›rmada yer alan verilere göre ortalama AVM kiralanabilir alanlar›n›n büyüklü€ünün büyüdü€ü görülüyor. ‹lk aç›lan AVM’den bu yana bugün için aktif olan AVM’ler ortalama 29.000 m² büyüklükteyken,


EVA Gayrimenkul De€erlemeden Cansel Turgut, Sanal ma€aza say›lar› AVM’lerden daha h›zl› art›yor, tüketiciyi kazanman›n yolu art›k onu anlamaktan geçiyor dedi. dükkan sat›fllar›, daha az yerde daha fazla ürüne ulaflma imkan› sa€layan yöntemler diye de aç›klad›. Bu durum AVM’ler için bir tehdit olarak görülüyor. Birinci nesil AVM’ler al›flverifl yap›lanlard›, ‹kinci nesiller buna ilaveten sosyalleflilebilenler, üçüncü nesillerse hem ilk ikisini yapabildiklerimiz hem de e€lence temal›lar. Önümüzdeki y›llarda perakendede oyunun kurallar› farkl›lafl›yor. En az›ndan yeni AVM’ler de€iflime ayak uydurmak zorunda. sadece 2012 senesinde aç›lacak AVM ‘lerin ortalama büyüklü€ü 37.000 m². 2013’de ise bu rakam›n 39.000 m² , 2014’de de 53.000 m² olmas› bekleniyor. Çal›flmadan ortaya ç›kan bir baflka sonuç ise özellikle ‹stanbul genelinde ölçeklerin büyüdü€ü, büyük ölçeklerin ise daha büyük bir etkileflim alan›na hitap etti€i gerçe€i. Ancak ilçeler baz›nda alan ihtiyaçlar›na bak›ld›€›nda, özellikle baz› ilçenin daha ufak alanlara ihtiyaç duyaca€› kadar potansiyelinin kald›€›n› da görüyoruz. Kolayca ulafl›labilen, insanlar›n kendi içinde kaybolmad›€›, ulafl›m› kolay tercihen yürüme mesafesinde müflteri alabilecek ufak AVM‘lere de ihtiyaç oldu€u çal›flmadan ç›kan bir di€er sonuç.

AVM’DE L‹DER ‹LLER ‹llere göre bak›ld›€›nda ‹stanbul’un 81 aktif al›flverifl merkezi ile lider oldu€u, Ankara’n›n 30 ve ‹zmir’ in 16 al›flverifl merkezi ile onu takip etti€i görülüyor. Bu rakamlara bak›ld›€›nda kan kayb›na ra€men toplamda ‹stanbul’un geçen seneki gibi büyüklü€ünü korudu€u Ankara’n›n ve ‹zmir’in de s›ralar›n› kapt›rmad›€› görüldü. Bu sene AVM ile tan›flan iki yeni flansl› flehir: Osmaniye ve Bilecik.

E-T‹CARET ‹LE AVM’LERDE OYUNUN KURALLARI DE⁄‹fi‹YOR EVA Gayrimenkul De€erlemeden Cansel Turgut Eticaretin ülkemizde 2010 senesine göre 2011’de %50 artt› ve yaklafl›k 23 Milyar TL seviyelerine ulaflt›€›ndan bahsetti. Önümüzde ki dönemde bu art›fl›n devam edece€ini düflünmek yanl›fl olmaz diye ilave etti. Sanal ma€aza say›lar› AVM’lerden daha h›zl› art›yor, tüketiciyi kazanman›n yolu art›k onu anlamaktan geçiyor dedi. Akademetre Research’ten Dr. Halil Zeytin ise vakit çok k›ymetli, müflteri ürüne kolay ulaflabilmek ve ucuza almak istiyor, yeni perakende anlay›fl›nda dünyada farkl› uygulamalar görüyoruz dedi. Sadece e-ticaret de€il farkl› al›flverifl yöntemleri geliflmifl durumda, Sanal Marketler, showroom olarak kullan›lan mal stoklanmayan yerinde sipariflli dükkanlar, yerinde katalogdan be€enip ürünü ald›€›n›z

‹STANBUL’DA HALA AVM’YE ‹HT‹YAÇ VAR ‹htiyaç olan ilçeler; Ka€›thane, Küçükçekmece, Ba€c›lar, Sultangazi, Gaziosmanpafla, Fatih, Ataflehir, Beyo€lu, Avc›lar, Güngören. AVM’ye doymufl ilçelerden örnekler; Avrupa yakas›nda Bayrampafla, Bak›rköy, Befliktafl, Beylikdüzü, Büyükçekmece; Anadolu yakas›nda ise; Pendik, Ümraniye, Üsküdar, Kad›köy, Kartal ilçeleri. Ancak rekabetin yo€un oldu€u bu ilçelerde ciddi bir farkl›laflmaya ihtiyaç var. Türkiye’deki al›flverifl merkezlerinin kiralanabilir alanlar› toplam› ise yaklafl›k 7.620.129 m². Ancak çal›flma sonucunda ortaya ç›kan sonuçlara göre 2014 senesine kadar toplamda 11.441.090 m2 lik alan ihtyiaç var. Bu alan›n flu anda 3.279.713 m2 si hali haz›rda infla halinde, buna mevcut stokta eklenince potansiyel ortada: Çal›flmaya göre 541.248 m2 alan daha projelendirmeye ihtiyaç var. Tabi bu durum mevcuttakilerin hiçbirinin kapanmayaca€› varsay›m› ile.

ANADOLU’DA POTANS‹YEL TAfiIYAN ‹LLER Dr. Halil ‹brahim Zeytin, 2012 senesinde doygunlu€a ulaflm›fl Anadolu flehirlerine örnek olarak Eskiflehir, Edirne, Erzurum, Diyarbak›r, Tekirda€, Hatay, Ankara, Kayseri, Bursa illeri veriliyor. Ancak doygunlu€a ulaflm›fl iller maalesef bunlarla s›n›rl› de€il, 23 ilimiz doygunlu€a ulaflm›fl durumda oldu€unu belirtti. Halen potansiyel tafl›yan Anadolu illerine örnek; K›r›kkale, Giresun, Kastamonu, Çanakkale, Zonguldak, Ayd›n, Rize, Tokat, Konya, Kütahya illeri verilebilir. 2014 senesine kadar gelifltirilmekte olan projeler dikkate al›nd›€›nda ‹zmir’in ve Kocaeli’nin bugün ihtiyaç olmas›na ra€men 2014’de doygunlu€a ulaflaca€›, Mu€la’n›n ise her iki dönemde de ihtiyaç duydu€u; Gaziantep, Eskiflehir, Tekirda€, Antalya, Mersin, Adana, Ankara gibi illerimizin ise 2012’de doygun oldu€u ve 2014’de de halen doygun kalaca€› tespit edilmifltir. 2014 senesinde toplam 35 flehrin doygun olmas› beklenmektedir. Bu analizlerde 2014 senesine kadar planlanan ve projelendirildi€i aç›klanan AVM projeleri dikkate al›nm›flt›r. Kay›p AVM alan› olmayaca€› düflünülmüfltür.

YAPI MALZEME - Mart 2012

11


ayr› bir de€er Marmara Belediyeler Birli€i’nde “Bir Antikac› Dükkân› Olarak ‹stanbul” konferans› veren Araflt›rmac›-Yazar Ekrem Ifl›n, ‹stanbul’daki sosyal farkl›l›klar›n flehre katt›€› kültürel zenginlikleri anlatt›. Marmara Belediyeler Birli€i taraf›ndan düzenlenen “‹stanbul Dersleri” ana bafll›kl› bilimsel e€itim programlar›na “Bir Antikac› Dükkân› Olarak ‹stanbul” konulu konferansla devam edildi. Marmara Belediyeler Birli€i’nin Eminönü’nde bulunan merkez binas›nda gerçeklefltirilen program›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan Birlik Dan›flmanlar›ndan Doç. Dr. Nail Y›lmaz, ‹stanbul’un tarih boyunca birçok kültürel zenginli€e, sosyal gruba ve farkl› milliyetlere tabi topluluklara ev sahipli€i yapt›€›n›, bu kültürel ve etnik farkl›l›klar›n flehrin kimli€inin oluflmas›nda önemli katk›lar sa€lad›€›n› söyledi. Araflt›rmac› Yazar Ekrem Ifl›n sözlerinin bafl›nda flehirde ‹stanbul’a özgü kültürel ve sosyal bir karmafla oldu€unu söylerken, “Avrupa’n›n birçok flehrinde bunu göremezsiniz. ‹stanbul arkeolojik bir çal›flma alan› gibi; bütün kültürler iç içe geçmifl durumdad›r” derken,

12

YAPI MALZEME - Mart 2012

aç›klamalar›n›n devam›nda, “Bazen bir bardak, bazen bir çömlek insan› geçmifle götürür. Bazen de bir çeflme veya bir a€aç, insan› geçmifle götürür. ‹nsan› eskiye götüren bu de€erler ne kadar önemliyse, ‹stanbul’un kültürel zenginlikle dolu olan her bir köflesi de ayr› bir de€erde, ayr› bir lezzettedir” dedi.

“YALI HAYATI, ZENG‹NLE FAK‹R‹ AYIRDI” Ekrem Ifl›n sözlerinin sonunda, “‹stanbul’da zenginle fakirin bir arada olmas› bir anlamda sosyal sigortayd›. As›rlarca süren bu toplumsal dayan›flma Tanzimat’a kadar böyle gelmifltir. Ancak Tanzimat’la birlikte Bo€aziçi’ne, yani yal›lara zenginlerin kaymas›yla bu birliktelik çökmeye bafllar ve ‹stanbul’un zenginleri halk›n içinden kopar. Bu yönüyle Bo€aziçi’ndeki yal›lar zenginle fakiri ay›rm›fl, sosyal çöküntünün temelleri at›lm›flt›r” diye konufltu.


42 Maslak

“K›rm›z›”lar aras›nda yerini ald› ‹nfla etti€i projelerde 40 y›ll›k deneyimini gözler önüne seren Bay ‹nflaat, 42 Maslak Projesi’ne ait bas›n ilanlar› ile 9. K›rm›z› Reklam Ödülleri’nde ‘Bas›nda En ‹yi Konut Reklam›’ kategorisinde ‘Baflar›’ Ödülü ald›. ‹flçi tulumlar›n›n rengarenk renklerle boyanarak tasarland›€› 42 Maslak bas›n ilanlar›, bas›n reklamlar›nda yarat›c›l›€›n art›r›lmas›n› özendirmek amac›yla düzenlenen K›rm›z› Ödülleri aras›ndan ‘Bas›nda En ‹yi Konut Reklam› Baflar› Ödülü’ kategorisinde Baflar› Ödülü’ne lay›k görüldü.

TASARIM VE SANATLA FARKLILAfiAN PROJE K›rm›z› Ödülleri kapsam›nda ‘Baflar›’ ödülü alm›fl olmaktan mutluluk duydu€unu ifade eden 42 Maslak Yürütme Kurulu Baflkan› Erol Özmand›rac› “Tasar›m ve sanatla farkl›laflan projemizin daha yap›m aflamas›nda bile sanat›n yer almas›n› hedefledik. fiantiye denince akla gelen gri rengin yerini rengarenk renkler als›n istedik ve renkli konseptlerle projeler gelifltirdik. Bas›n ilanlar›m›z da bu projelerin bir parças›yd›. ‹nflaat iflçilerimizin tulumlar›n› rengarenk boyad›€›m›z bas›n ilanlar›m›z›n ödül almas› kadar sanat› bu projede yans›tabilmifl olmam›z›n baflar›s› da bizi çok mutlu etti. 42 Maslak olarak gayrimenkul sektöründe tasar›m çal›flmalar›m›z yan› s›ra tüm sanatsal etkinliklerde de öncü olarak hareket edece€imizi ayr›ca belirtmek isterim” dedi.

14

YAPI MALZEME - Mart 2012


Binalarda

Binalar, dünyada enerjinin yaklafl›k üçte birini kullanmakta. Bu nedenle “Yeflil Bina” uygulamalar› ile enerji tasarrufu, do€ay› koruma ve konforlu bir yaflam hedefleniyor. Binalarda çevre dostu ve enerji tasarrufu yapan uygulamalar›n artmas› ile yeflil binalarla ilgili standartlaflma ve Leed sertifikas› gündeme geliyor.

16

YAPI MALZEME - Mart 2012


Çevresel sorunlar›n ortaya ç›kmas›n›n en önemi nedenlerinden biri de yap›laflma. Yap›lar, inflaat esnas›nda kullan›lan malzemelerden bafllay›p yap› ömrünün sona ermesine kadar geçen süre boyunca, çevresel sorunlar›n oluflmas›na sebep oluyor. Küresel ›s›nma, susuzluk, çevre kirlili€i ve do€al kaynaklar›n h›zla tüketilmesi yap› sektöründe çevre dostu binalar›n yap›lmas›n› da gündeme getiriyor. Çevre dostu bina yap›m›na ilgi giderek artarken yeflil bina olarak tabir edilen yap›lar da ortaya ç›k›yor. Belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan yeflil binalar yap› sektöründe daha de€erli, do€aya sayg›l›, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör ortaya ç›kar›yor. Dünyada yeflil binalar›n do€aya zarar vermedi€ini belgeleyen birçok yeflil bina sertifika sistemi bulunmakta. Bunlar›n en önemlilerinden biri; 1998’de Amerika Birleflik Devletleri’nde ortaya ç›kan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikas›. Her yeflil binan›n Leed sertifikas› bulunmamakta. Ancak yeflil binalar›n Leed sertifikas› alabilmeleri için, çeflitli kriterleri bulunmakta.

YAPI MALZEMELER‹NDE SEÇ‹C‹ DAVRANILMASI GEREK‹YOR ‹SK‹D Baflkan Yard›mc›s› Nedim Zalma, yeflil binalar›n hem çevreye daha az zarar verdi€ini hem de daha az enerji harcad›€›n› belirtmekte. Zalma, yeflil binalar›n sahip olmas› gereken LEED Sertifikas› hakk›nda flöyle diyor; “Bu alanda ulusal ve uluslararas› geliflmeleri takip eden ÇEDB‹K(Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne€i), Bina Kodu ve Sertifikasyon Komitesi, ülkemizde önemli bir bofllu€u doldurmak amac›yla, alan›nda uzman isimlerin kat›l›m›yla ulusal koflullara uygun bir De€erlendirme Sistemi oluflturmak için çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Yeflil Bina unvan›n›n al›nabilmesi için, tasar›m, yap›m sistemi ve yap› malzemelerinde seçici davran›lmas› gereklidir. Yeflil Bina sertifikas›na sahip olabilmek için yap›lan çal›flmalar ilk yap›m maliyetini %5

ile %10 aras›nda artt›raca€›n› bunun yan›nda %50 ila % 70 aras›nda enerji tasarrufu sa€layaca€› bilinen bir gerçektir. Nedim Zalma, Amerika’da yap›lan bir araflt›rman›n ‘yeflil’ ya da ‘çevreci’ olarak tabir edilen binalar›n enerji tüketiminde %24-50, CO2 sal›n›m›nda %33-39, su tüketiminde %40 ve at›klarda %70’e varan bir düflüfl sa€lanaca€›n› ortaya koydu€u belirtiyor.” ÜLKEM‹ZDE LEED SERTF‹KASINA SAH‹P B‹NALAR Ülkemizde Leed Sertifikas›na gereken önem verilmemekle birlikte LEED Sertifikas›na sahip do€a dostu binalar da bulunuyor. Siemens ‹stanbul Ofis Binas›, Ünilever Türkiye Merkez Ofis Binas›, Philips Ofis Kat›, Tür Motor Merkezi, Ankara Eser Holding Binas›, Sakarya Ada Al›flverifl Merkezi, Soyak Holding Merkez Ofisi, Le Fung Center, Leed Sertifikas›na sahip binalar aras›nda.

LEED Sertifikas› Nedir? LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasar›mda Liderlik) ABD'deki Çevre Dostu Binalar Konseyi taraf›ndan gelifltirilen bir dizi kriterler listesidir. Leed Sisteminde 6 alanda puan al›n›r; Sürdürülebilir Araziler (14 puan), Su kullan›m›nda etkinlik (5puan), Enerji ve Atmofer (17 puan), Malzeme ve Kaynaklar (13puan), ‹ç Hava Kalitesi (15 puan), ‹novasyon ve Tasar›m (4puan art› 1 puan tasar›mda LEED sertifikal› profesyoneller kullanmak). Binalar 4 ayr› kategoride Leed Sertikas› alabilir. Bu kategoriler; Sertifika, 26 - 32 puan, Gümüfl; 33 - 38 puan, Alt›n; 39 - 51 puan, Platin; 52 - 69 puand›r.

YAPI MALZEME - Mart 2012

17


AkzoNobel Marshall güvencesiyle sunulan metale iflleyen boya Hammerite, antipasa, astara ve son kat boyaya gerek olmaks›z›n, do€rudan pas üzerine sürülüyor.

Metale iflleyen boya: Hammerite “Renklendir Hayat›” slogan›yla insanlar›n hayat›na renk katan AkzoNobel Marshall, direkt pas üstüne metal eflya boyas› Hammerite ürününü piyasaya sundu. Demir ve çelik gibi paslanan metaller için üretilen Hammerite, bir metalin uzun y›llar korunmas› veya paslanm›fl bir metal eflyan›n yeniden kazan›lmas› için gereken antipas, astar boya ve son kat boyay› ayn› kutuda bar›nd›r›yor. Bu sayede geleneksel sisteme k›yasla üç kat daha h›zl› uygulama sa€layarak, üç gün olan toplam ifl süresini sadece bir güne indiriyor. Kap›n›z, bahçedeki tüm metal eflyalar›n›z, otomobiliniz, bisikletiniz, demir ya da çelik neyiniz var ise Hammerite ile AkzoNobel Marshall güvencesinde tam alt› y›la varan süreçte korunuyor, yenileniyor. Dünyan›n 50 ülkesinde kullan›lan Hammerite’nin koruyucu özelli€i, Türkiye’de de , Y›ld›z Teknik Üniversitesi taraf›ndan test edilerek, onayland›.

KOLAY UYGULANIYOR, YÜZEY‹ HIZLI KURUYOR AkzoNobel Marshall güvencesiyle sunulan metal boyas› Hammerite, demirli metal yüzeylere kuvvetle yap›fl›yor. Do€rudan pas üzerine uygulanabiliyor. Demir ya da çelikte astar gerektirmiyor. Silikon aç›s›ndan zen-

18

YAPI MALZEME - Mart 2012

gin yap›s›, yüzeyde, suyun ve kirin tutunmas›na engel oluyor. Akmaya karfl› oldukça dirençli Hammerite, rula ya da f›rça ile sürülebildi€i gibi tabanca ile de uygulanabiliyor. Çok genifl yüzeylerde bile oldukça kolay ve h›zl› bir flekilde uygulanan Hammerite, bahçe kap›lar›, metal bahçe mobilyalar›, su tesisatlar›, ferforjeler, çit, drenaj borular›, metal merdiven, akaryak›t tanklar›, bisiklet parçalar›, ya€mur oluklar›, d›fl boru tesisatlar›, tel örgüler ve çat›lar için en kolay çözümü sunuyor. ‹ki saatte yüzey korumas› sa€lan›yor. Koflullara ba€l› olarak dört saat sonra da e€er arzu edilirse ikinci kat sürülebiliyor.

DAHA ‹Y‹ KORUMA VE PASLANMA D‹RENC‹ SA⁄LIYOR Hammerite, zorlu hava flartlar›na yüksek direnç gösterebilmesi için özel olarak pigmentlendirildi. 70 mikron kuru film kal›nl›€› ile daha önce boyanm›fl metal üzerinde yaln›zca bir kat ile tam koruma sa€l›yor. Kullan›lan özel sentetik reçine formülü paslanmaya karfl› uzun süre aral›ks›z savunma oluflturuyor. Sa€l›€a zararl› maddeler içermeyen Hammerite ayr›ca, flamdan, kül tablas›, metal kap kacaklar, buzdolab›, buzluk, ocak, su tanklar›, kazanlar, flömine, soba ve kuzine kenarlar› gibi yüzeylerde de rahatl›kla kullan›labiliyor.


Ay›n Konusu: Seramik&Banyo&Mutfak

Yeni Trendler Görücüye Ç›k›yor Bu say›m›zda inflaat sektörünün kendisini en iyi ifade etti€i fuarlar›n bafl›nda gelen Unicera ve Kitchen World Fuarlar›na özel; serami€i, banyoyu ve mutfa€›, mimari tasar›m ile bütünlefltiren her fleyin yer ald›€› bir dosya haz›rlad›k. ‹nflaat, yap› ve dekorasyon sektöründeki yeniliklerin yer ald›€› Seramik&Mutfak&Banyo dosyam›zda; Seranit, Duravit, Turkuaz, Pera gibi sektörün önde gelen markalar›n›n birbirinden özel tasar›mlar› sizlere bu önemli organizasyon öncesi ›fl›k tutacak…


Seramiksan’dan Unicera’ya

üç farkl› konsept Seramik sektörünün teknolojisi ve estetik tasar›mlar›yla fark oluflturan markas› Seramiksan, reklam filmi yüzleri olan Hande Subafl›, Özge Özberk, Oylum Talu ve Burcu Kara’yla yer alaca€› Unicera Fuar›’nda üç farkl› konsept sergileyecek.

20

YAPI MALZEME - Mart 2012


YAPI MALZEME - Mart 2012

21


Seramik sektörünün öncü markalar›ndan Seramiksan, farkl› be€enilere yönelik genifl ürün gam›yla yaflam alanlar›n› güzellefltirmeyi sürdürüyor. Türk seramik sektörünün önemli fuarlar›ndan olan Unicera Fuar› öncesinde görüfltü€ümüz Seramiksan Sat›fl ve Grup Baflkan Yard›mc›s› M. Süreyya Ça€lar’la Seramiksan’›n fuar kapsam›nda sergileyece€i ürünleri ve seramik sektörünün bugün geldi€i noktay› konufltuk.

Seramiksan olarak 2011 y›l›n› nas›l geçirdiniz bir de€erlendirme yapar m›s›n›z? “Geçti€imiz y›l› beklentilerimiz do€rultusunda hedefledi€imiz bütçelerin üzerinde tamamlad›k ve 2011 y›l› ciro hedeflerimizi fazlas› ile gerçeklefltirdik. Kat›ld›€›m›z yurtiçi ve yurtd›fl› fuarlarda ürünlerimiz hem sektör profesyonellerinden hem de tüketicilerden büyük ilgi gördü. Özellikle Türkiye de ilk defa Seramiksan taraf›ndan üretilen Nano teknolojili ve Full Lappato ürünlere 2011 y›l›nda yenilerini de ekleyerek bu alanda ciddi bir yol kat ettik. Seramiksan olarak genifl ürün yelpazemiz ve 28 milyon m²’lik üretim kapasitesimiz ile sektörün önde gelen firmalar› aras›nda yer al›yoruz. Yer karosu, duvar karosu, s›rl› granit, teknik granit, d›fl cephe kaplamas› ve yap› kimyasallar› ürünlerimiz ile ülkemizin say›l› üreticilerinden biriyiz. Üretim kapasitemiz ve %30’luk ihracat pay›m›zla 2011’de sektörün önemli markalar› aras›ndaki yerimizi sa€lamlaflt›rd›k.”

2012 y›l› ürünlerinizden bahseder misiniz? Piyasaya hangi ürünleri sunacaks›n›z? Bu ürünlerin özelliklerinden bahseder misiniz? “Yenilikçi yaklafl›m›m›z ile 2012’de de sektörün önde gelen üreticilerinden biri olmaya devam edece€iz. Özellikle nano teknoloji uygulayarak üretti€imiz granit üretiminde bu y›l farkl› ürünlerle tüketicilere çok farkl› seçenekler sunarak s›n›rs›z tasar›m imkânlar› oluflturaca€›z. Bu alanda özellikle Souble Salt ile Semi ve Full Lappato ürünler ile yap›larda farkl›l›k arayan mimarlara ve üst segmentte konut ve ticari alan üreten Türkiye’nin önde gelen inflaat firmalar›na farkl› çözümler öneriyoruz. Özellikle Full Lappato ve parlak serilerimiz ile kullan›c›lar›m›za; leke tutmayan, hijyenik, anti bakteriyel ve temizlenmesi kolay yüzeyler sunuyoruz.Yine trend ürünler olarak adland›rd›€›m›z, ‹talya ile ‹spanya’daki en son moday› yans›tan yer ve duvar karolar›m›z, bunlar› tamamlayan dekor ve bordürler 2012 y›l›nda da ürün portföyümüzde yer alacak. Bu koleksiyonumuz Türkiye genelinde 200’ün üzerindeki Seramiksan showroomlar›nda tüketicilerin be€enisine sunulacak. Önümüzdeki dönemde ›slak hacim olarak adland›r›lan, özellikle banyolarda kullan›lan tüm ürünler Seramiksan bünyesinde yer alacak. Bunun d›fl›nda sadece evlerde de€il, ticari alanlarda, büyük al›flverifl merkezlerinde ve d›fl cephelerde de kullan›lacak ürünler Seramiksan’›n ürün portföyüne eklenmeye devam edecek. Bu dönemde yapt›€›m›z kampanyalar ve kredi kart›na sundu€umuz vade farks›z 12 taksit imkân› ile müflterilerimize “be€enip de alamamak tarihe kar›flacak” sözünü bir

22

YAPI MALZEME - Mart 2012


kez daha yinelemifl olaca€›z. Ayr›ca Seramiksan bayilerine gelen nihai tüketiciler, Seramiksan’›n daha da gelifltirilen 3 boyutlu tasar›m program› Sera’CAD ile mekânlar›n›n seçilen ürünlerle nas›l göründü€ünü çok k›sa bir sürede görme imkan›na da sahip olacaklar.”

Unicera Fuar› hakk›ndaki görüflleriniz ? Fuarda nas›l yer alacaks›n›z? Yapaca€›n›z özel bir etkinlik olacak m›? “Unicera Fuar› da Türk seramik sektörünün uluslararas› rekabet gücünü sergiledi€i en önemli platformlar aras›nda yer al›yor. Bu aç›dan Unicera seramik sektörünün lokomotiflerinden biri haline geliyor. Dünya seramik sektörüne ‹stanbul’u bir cazibe merkezi haline getirebilmek için biz sektör profesyonellerine ve fuarlara büyük görevler düflüyor. Fuar özellikle son y›llarda tüm üreticiler için bir haz›rl›k, portfoy yenileme, yeni urunleri sezona haz›rlamak için bir f›rsat da oluflturdu. Bizler inovasyonumuzla ve gelifltirdi€imiz ürünlerle fark olufltururken, fuarlar da dünya seramik sektörünü ülkemize çekmeli. Unicera bu ba€lamda sorumluluklar›n› yerine getirerek, yabanc› ziyaretçilerde dikkat çeken bir büyüme performans› sergiledi. Önümüzdeki y›llarda yabanc› ziyaretçi say›s›n›n h›zla artaca€›na inan›yorum. Fuarlar, modern teknolojik yat›r›mlar›m›z› sergilemek aç›s›ndan bizler için de çok büyük bir f›rsat. Bizim için en önemli fuarlardan biri de Unicera. Bu y›l 14-18 Mart tarihlerinde Unicera Fuar›’nda yerimizi alaca€›z. Seramiksan olarak Unicera fuar›nda reklam filmlerimizin yönetmeni Metin Arolat ve reklam filmi yüzlerimiz olan Hande Subafl›, Özge Özberk, Oylum Talu ve Burcu Kara’y› stand›m›zda konuk olarak a€›rlayaca€›z. Bu y›lki fuar stand›m›zda üç konsept üzerinden ilerleyece€iz. Bunlar Do€a, Uzay /Galaksi ve Kad›n konular› olacak. Ürünlerimizin sergilenece€i “Do€a” bölümümüzde do€adan ald›€›m›z ilham›n karolara yans›t›ld›€› ürünlerimiz yer alacak. Konuklar›m›za stand›m›zda sunaca€›m›z ses ve koku efektleri ile do€al yaflam›n etkisini yaflataca€›z. “Uzay/Galaksi” konseptinde büyük boyutlu teknik özellikleri ön planda olan teknolojik ürünlerimiz yer alacak. Bu ürünler stand›m›zda uzay›n engin görünümünü yans›tan konseptte sergilenecek. Son olarak “Kad›n” konseptli stand›m›zda ise geçmiflten günümüze gelen ihtiflam› tafl›yaca€›z. Parlak ve canl› renklerin oluflturdu€u özel bir kompozisyon olarak tasarlanan “Kad›n” konsepti stand›m›z› ziyaret edenler için görsel bir flölen olacak.” Sektörün durumunu ve gelece€ini nas›l görüyorsunuz? “Seramik sektörü son y›llarda ekonominin genel gidifline paralel olarak çok ciddi bir de€iflim ve geliflim yaflad›. Özellikle üretim kabiliyetlerinin de€iflmesi, yeni teknolojilerin gelmesi, kapasitelerin artmas›; tüketicilere çok farkl› seçenekleri, çok daha uygun flartlarla sunma imkân› sa€lad›. Sektör önümüzdeki dönemde de geliflimini sürdürecek. Lüks ve toplu konut projeleri de sektörü hareketlendiriyor. Ayr›ca seramik denilince akla ilk gelen üreticilerden ‹talya ve ‹spanya’n›n üretim s›k›nt›lar›n›n da önümüzdeki dönemde Türk seramik

YAPI MALZEME - Mart 2012

23


Seramiksan Sat›ş ve Grup Başkan Yard›mc›s› M. Süreyya Çağlar, “ Yenilikçi yaklaş›m›m›z ile 2012’de de sektörün önde gelen üreticilerinden biri olmaya devam edeceğiz” dedi.

sadece fiyat rekabeti yaparak ürün satmak çok gerilerde kal›yor. Tüketici be€endi€i ürüne eksiksiz ve istedi€i zamanda ulaflmak istiyor. Üreticilerin de ürünlerini bayilere veya sat›fl noktalar›na satmak yerine, bayi ve showroom’lar› arac›l›€›yla tüketicilerine ulaflmas›, ard›ndan da kusursuz ve eksiksiz sevk hizmeti vermesi gerekiyor.”

2012 y›l›ndaki hedeflerinizden bahseder misiniz?

sektörünün kendini ispatlamas›na olanak veriyor. Türk üreticiler art›k markalaflma süreçlerini tamamlamak zorunda ve farkl› ürünlerde uzmanlaflmak durumunda. Bu ayr›flmay› yapmayan firmalar›n yak›n gelecekte s›k›nt› yaflamalar› kaç›n›lmaz görünüyor. Ayr›ca Türk insan› art›k showroom’larda daha çok zaman harc›yor ve buralarda be€endi€i ürünleri talep ediyor. Bu sürecin artarak devam edece€i görüflündeyiz. Art›k

24

YAPI MALZEME - Mart 2012

“Seramiksan olarak önümüzdeki dönemde özellikle yeni teknolojilere ve marka bilinirli€i çal›flmalar›m›za a€›rl›k verece€iz. Bu çal›flmalar›n yan›nda ihtiyaç duyulan her konseptte üretti€imiz özel ürünlerimizi Türkiye’nin her bölgesinde açaca€›m›z showroom’lar ile tüm Türkiye’ye ulaflt›rmay› planl›yoruz. Özellikle teknik porselen karolarda yapt›€›m›z ve devam eden yat›r›mlar›m›z›n tamamlanmas› ile yeniliklerin öncüsü olmay› sürdürece€iz. Bu yat›r›mlar›n devreye al›nmas› 2012 y›l›ndan itibaren kademeli olarak gerçekleflecek. Tüm bu çal›flmalar›m›z do€rultusunda sektörün önde gelen üreticileri aras›nda sa€lam bir yer edinece€imize yürekten inan›yoruz.”


145 milyon dolarl›k yat›r›mla hayat bulan

‘Serra’ dünya markas› olacak Seranit Yap› Grubu taraf›ndan 145 milyon dolarl›k yat›r›mla hayata geçirilen ‘Serra’ dünya standartlar›nda teknoloji, kalite ve tasar›m sunuyor. 10 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip Serra 4 milyon metrekarelik ihracatla dünya markas› olmaya aday.

26

YAPI MALZEME - Mart 2012


Türkiye’nin lider flirketlerinden Seranit Yap› Grubu, toplam 145 milyon dolarl›k yat›r›mla ‘Serra’ markas›n› hayata geçirdi. 10 milyon metrekare üretim tesisine sahip olan Serra, teknoloji, kalite ve tasar›m konusunda dünya standartlar›n› zorluyor. Toplamda 500 kifliye ifl oluflturan Serra, bugüne kadar sunulan en yüksek kalite ve en özgün tasar›mlar› sunuyor. Türkiye’nin yan›s›ra ‹talya ve ‹spanya’n›n y›ld›z tasar›mc›lar›n›n imzas›n› tafl›yan Serra markas› ile 2012 y›l›nda 4 milyon metrekare ihracat hacmine eriflerek yaklafl›k 30 milyon dolarl›k bir ihracat pay›na ulafl›lmas› hedefleniyor. Seranit Yap› Grubu’nun yeni markas› Serra, Ç›ra€an Saray›’nda düzenlenen bir lansmanla tan›t›ld›. Sektörün önde gelen isimlerinin kat›ld›€› lansman farkl› etkinliklerle gün boyu devam etti. Serra’n›n tan›t›m›na iliflkin toplant›da konuflan Seranit Yap› Grubu Baflkan› Hamdi Altunalan “Bir dünya markas› oluflturman›n heyecan›n› yafl›yoruz” dedi. Seranit Yap› Grubu’nun, 20 y›lda çok büyük ifllere imza att›€›na dikkat çeken Altunalan, son 10 y›lda çal›flan say›lar›n› 5 katl›k art›flla bin 200’e ç›kartt›klar›n›, ayn› dönemde üretim kapasitesinin ise 18 kata yak›n art›€›n› belirtti. Altunalan “Sadece 2011 y›l›nda 145 milyon dolarl›k yat›r›mla, kapasitemizi 10 milyon metrekare daha art›rarak 18 milyon 500 bin metrekareye ç›kard›k. 2012 y›l›nda pazar pay›m›z üretimde yüzde 5, cirosu da yüzde 20 seviyesinde olacak. Seranit’in 2012 y›l› ihracat hedefimizdeki pay› 50 milyon dolar seviyelerinde ” diye konufltu. Serra’n›n toplam 10 milyon metrekarelik üretim kapasitesi ile 500 çal›flana sahip oldu€unu kaydeden Altunalan, 85 milyon dolarl›k yat›r›m ve 40 milyon iflletme sermayesi ile di€er giderlerle beraber toplam 145 milyon dolarl›k yat›r›m yapt›klar›n› anlatt›. Altunalan “En büyük ebat›n yan›s›ra tasar›m, teknoloji ve kalitede en yüksek mükemmelli€i sunuyoruz” dedi. Üretim teknolojisi ve mimari çözümler konusunda en yüksek kaliteyi sunduklar›n› anlatan Altunalan “Serra bugüne kadar Türkiye’de yap›lmayan›, baflar›lmayan› baflaracak, sektör liderli€indeki hakl› yerini alacakt›r. Amac›m›z Türkiye’nin ilk 250 flirketinden biri olmak, hatta sektörde dünya’daki ilk 3 firma aras›nda yer almakt›r. Seranit’teki tecrübemiz ve birikimimizle Serra’ya ça€ atlat›yoruz” diye konufltu. Altunalan sektöre yönelik de€erlendirmelerinde; tasar›m kopyalamak yerine Ar-Ge ve Ür-Ge çal›flmalar›na yo€unluk verilmesi gerekti€ini ve sektörde teknolojik geliflmelerin takibinin önemini vurgulad›. En önemli kayna€›n insan oldu€unun unutulmamas› gerekti€ini anlatan Altunalan; yafllanm›fl tesislerin yenilenmesine dikkat çekerek, çok üretimden ziyade kaliteli üretimin öneminin alt›n› çizdi. Türkiye’deki seramik sektörünün y›ll›k kapasitesinin 360 milyon metrekare oldu€unun alt›n› çizen Altunalan’a göre, yurtiçinde kullan›lan kapasite miktar› sadece 125 milyon metrekare seviyesinde. Sektörün ihracat›n›n 100 milyon metrekare oldu€unu belirten Altunalan “Bu da bir bu kadar kapasitenin at›l kald›€›n› gösteriyor” dedi. Seranit

Yap› Grubu’nun yeni markas› Serra için Hamdi Altunalan, “Serra, bugüne kadar hiç sunulmayan› sunuyor. Türkiye’nin en iyi tasar›mc›lar›n›n imzas›n› tafl›yan Serra’da tasar›m›n tart›fl›lmaz liderleri ‹talya ve ‹spanya’dan da y›ld›z tasar›mc›lar›n imzas› var. Serra, sahip oldu€u büyük ebatlar› ile tüketicilere daha fazla estetik ve mimari çözümlerde mükemmellik sunuyor. Özetle Serra; tasar›m, kalite ve teknolojide dünya standartlar›n› zorlayan, mükemmelli€i yeniden tan›mlayan bir marka” diye konufltu. Seranit’in üretim teknolojileri bak›m›ndan Almanya, ‹ngiltere, Amerika Birleflik Devletleri, M›s›r, Malezya gibi granit seramik üretimi yapan pek çok ülkeyi de geride b›rakt›€›n›n alt›n› çizen Altunalan flunlar› söyledi: “Türkiye'deki 258 sat›fl noktas›n›n yan›s›ra, yurtd›fl›nda da 65 ülkede 700 farkl› sat›fl noktas›nda bulunuyor. 2012 sonuna dek kapasite art›r›m› ve fabrika al›mlar› ile 90 milyon Euro yat›r›m planl›yoruz. 24 milyon metrekare seramik üretim yat›r›m› ile toplam 45 milyon metrekare kapasiteli üretim kompleksi hayata geçirmeyi planl›yor.” Serra’n›n ise Türkiye’nin dünyadaki gururu olmaya haz›rland›€›n› anlatan Hamdi Altunalan flöyle konufltu: “Serra, bugüne kadar Türkiye’de baflar›lmayan› baflaracak. Sektör liderli€indeki hakl› yerini alacakt›r. Yat›r›mlar›m›z ve ticaret hacmimizle Türkiye’nin ilk 250 flirketinden biri olmay› hedefliyoruz. Seranit’teki tecrübemiz ve birikimimiz Serra’da bunlar› baflarmam›z› kolaylaflt›r›yor.” Serra’da ürünlerin tamam›na yak›n›n›n dijital ve kal›ps›z 3 boyutlu üretim teknolojisi ile üretilece€ini de vurgulayan Altunalan “Dünyaya 2 boyutlu bakanlar›n alg›layamayaca€› 3 boyutlu teknoloji kullan›yoruz” dedi.

‘HERKESE GÖRE TASARIM’ Seranit Tasar›m ve Pazarlamadan Sorumlu ‹cra Kurulu Üyesi Ece Ceylan Baba ise “Serra sadece serami€i de€il, Türkiye’nin yarat›c› de€erlerini, sanatsal de€erlerini ve fikir eserlerini bir ürüne dönüfltürerek bir de€er olarak dünya sahnesine koyacak bir marka” dedi. Serra markas›nda herkesin kendisini bulaca€› alt› serilik bir ürün gam›n›n bulundu€una dikkat çeken Ece Ceylan Baba “Minimalist tasar›mlardan, renkli çal›flmalara, üç boyutlu tasar›mlardan düz beyaza kadar herkesin kendisini bulaca€› bir ürün gam›yla sahneye ç›k›yoruz. Bu çeflitlili€i sa€larken dünyada ve Türkiye’de tasar›m›n en önemli isimleri ile bir araya geldik. Serra pazara giriflinden itibaren hergün artan çeflitlili€inin yan› s›ra, sundu€u tasar›m ve kalite ile kendisini gelifltirmeye ve zevk sahibi bireylerin hayat›n› doldurmaya devam edecek” diye konufltu.

REKLAM YÜZÜ PENELOPE CRUZ Mükemmellik konusundaki iddias› ile tüketicilerin hayat›nda yer alacak Serra’n›n reklam yüzü ise ünlü aktris Penelope Cruz oldu. Oscarl› oyuncu Penelope Cruz, Serra için kamera karfl›s›na geçti. ‹spanya’n›n baflkenti Madrid’de çekilen reklamlar lansmanla birlikte Türk izleyicilerin be€enisine sunuldu. Ece Ceylan Baba

YAPI MALZEME - Mart 2012

27


reklamlarla ilgili de€erlendirmesine “Serra dünya standartlar›n› zorlayan bir marka. Mükemmelli€i arayanlar›n vazgeçemeyece€i bu marka için ise hem oyunculu€u hem de güzelli€i ile ‘mükemmellik’ kavram›yla birebir örtüflen bir isim oldu€u için Penelopé Cruz ile çal›flmaya karar verdik” dedi.

FRANCINE HOUBEN’DEN TASARIM Serra’n›n tan›t›m› için Ç›ra€an Saray›’nda düzenlenen lansman toplant›s›na ifl dünyas›ndan mimarlara, bas›n mensuplar›ndan son tüketiciye kadar bini aflk›n izleyici kat›ld›. Tasar›m konusundaki iddias› ile pazara sunulan Serra’n›n lansman›na dünyaca ünlü mimar Francine Houben de konuflmac› olarak kat›ld›. Meslektafllar›na yönelik konuflmas›nda tasar›m›n önemini vurgulayan Houben, Delft Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Rotterdam St. Mary Melekler fiapeli, Rotterdam'da yer alan 140 metre uzunlu€undaki ifl merkezi ve otel Montevideo ile 52 derece ad›yla an›lan ve tasar›mda yeni bir konsept oluflturan pekçok ayk›r› ve farkl› tasar›mla dikkat çekiyor.

Seranit’in reklam yüzü

Penelopé Cruz Banyo, mutfak ve zemin karolar› konusunda Türkiye’nin öncü markas› Seranit’in yeni markas›n›n tan›t›m haz›rl›klar› h›zl› bir flekilde devam ederken, markan›n reklam yüzü ise Oscar ödüllü ‹spanyol sinema sanatç›s› ve model Penelopé Cruz oldu.

28

YAPI MALZEME - Mart 2012


Duravit Banyo üreticisi Duravit, Inipi serisi ile klasik ter banyosunu bodrum katlardan ç›kar›p banyoya ve yaflam alan›na getiren modern bir tasar›mc› saunas› sundu.

30

YAPI MALZEME - Mart 2012


Avusturyal› tasar›mc› üçlüsü EOOS ile iflbirli€i yapan Duravit, bu e€ilimi daha küçük banyolarda devam ettiriyor ve yaklafl›k 120 x 120 cm yer kaplayan ve bir kifli için konforlu alan sa€larken ayn› zamanda en yüksek tasar›m gerekliliklerini de karfl›layan yeni Inipi B, super kompakt saunan›n öncülü€ünü yap›yor. Küçük apartman dairelerinde bile gevfletici bir zindelik deneyimi için yeterli alan sunan Inipi B’nin montaj› da sökülmesi de kolay oldu€undan kiral›k dairelere kurulmaya da uygun. Di€er bir avantaj› da yeni Duravit saunalardaki kompakt ekipman›n çok uygun fiyatlarla temin edilebilmesi.

al›yor. Dinlenme s›ras›nda, ECO fonksiyonuyla ›s›tma enerjisinden tasarruf edilebiliyor.

Duravit, küçük Inipi B modeline ek olarak 240 x 120 cm ölçülerine sahip daha genifl bir çeflit de gelifltirdi. Böylece Inipi bir taraftan “yaln›z yaflayanlar›n” hayallerini gerçeklefltirirken di€er taraftan yatarak sauna keyfi yapmak isteyen çiftlere de alan tan›yor. Kumanda panosu saunan›n ön taraf›nda yanlamas›na bütünleflik olarak yer

Inipi B’nin koyu Amerikan cevizi olan harici ahflap çerçevesinin parlak beyaz rengi de mevcut. Her iki sauna çeflidinin de hem köfleli hem duvara dayal› versiyonlar› bulunuyor. Genifl Inipi B, odan›n ortas›na ba€›ms›z olarak da tak›labiliyor.

Inipi B Super Kompakt’ta, arka duvardaki ayarlanabilir arkal›k kullan›larak en konforlu pozisyon seçilebilir. Ayr›ca, oturma yeri de kullan›c›n›n sauna seans› s›ras›nda pozisyon de€ifltirmesine yetecek kadar genifltir ve böylece uzun sürelerde bile konforlu ve ergonomik bir oturma duruflu sa€lanabilir. LED ›fl›klarla ayd›nlat›lm›fl yatay ahflap lambriler, oturma elemanlar›na paralel bir görsellik oluflturur.

YAPI MALZEME - Mart 2012

31


Mutfak sektörünün

Gelece€i Parlak MUDER Yönetim Kurulu Baflkan› Seyfi Ayaskan 2010 geliflmelere paralel olarak sektörümüzün önümüzdeki y›l›nda ivme kaybeden sektörün 2011 y›l›nda toparla- dönemde çok daha yüksek büyüme oranlar›n› yaflayanarak yüzde 11’lik bir büyüme oran›yla 825 bin adede ca€›, daha fazla istihdam ihtiyac›yla daha büyük bir iç ve 1 milyar 800 milyon TL’lik bir pazar büyüklü€üne pazara hizmet verece€i kuflkusuz” dedi. “Türkiye’nin 75 ulaflt›€›n› söyledi. 2011 y›l›nda yüzde 11’lik büyüme milyonluk önemli bir Pazar al›m gücü, Asya ve Avruoran›n›n içindeki, mevcut konutlardaki eski mutfaklar›n pa'n›n ortas›nda köprü vazifesi gören ve bize tafl›ma ve lojistik avantaj› sunan önemli yenilenmesi ile oluflan bir co€rafyada bulunmas› yenileme pazar pay›n›n de€erlendirilmesi gereken yüzde 40 oldu€una da dikkat Ahflap Mutfak ve Banyo Mof›rsatlar” diye konuflan çeken Ayaskan, eskiden bilyas› Sanayici ve ‹thalatç›lar› Ayaskan, Türkiye’nin bu f›rTürkiye’de mutfak yenileme satlar› devlet deste€ini de süresinin 15 - 20 iken art›k Derne€i (MUDER) verilerine arkas›na alarak de€erlendigenç nüfusun gelir düzeyingöre mutfak mobilya sektörü rebilir, yüksek kapasitede deki art›fla paralel olarak 2011 y›l›nda yüzde 11 büyüdü. üretim ve iflgücü maliyet mutfa€›n› 12 – 15 y›l gibi avantaj› getiren genç nüfus daha k›sa aral›kla de€ifltireüstünlü€ünü iyi kullanabilir ce€ini ifade etti. Ayaskan Türkiye ekonomisinin 2011 y›l›n›n ilk 9 ay›nda yüzde 8.2 ve yurtd›fl› pazarlarda rekabet flans›n› iyi de€erlendireoran›nda bir büyüme gerçeklefltirdi€ini, y›ll›k rakamlar bilirse uluslararas› pazarlarda da söz sahibi olaca€›na aç›klanmam›fl olmas›na ra€men büyüme h›z›n›n y›ll›k inand›€›n› kaydetti. yüzde 7–7.5 civar›nda olaca€›n›n tahmin edildi€ini ve Konut Sat›fllar›n›n ise 2010 y›l›ndaki önemli düflüfl son- KITCHEN WORLD 2012 YEN‹ ‹fi ‹MKANras› 2011 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda önceki y›la göre yüzde LARI OLUfiTURACAK 21.6 oran›nda yükseldi€ini ve sektöre olumlu yans›- 2012 y›l›nda ekonomideki geliflmelere paralel olarak mutfak mobilya sektörü için de iyi bir y›l olaca€›n› ve malar›n›n gerçekleflti€ini hat›rlatt›. 2012 Mart ay›nda sektör olarak büyük bir fuara haz›rDAHA FAZLA ‹ST‹HDAM ‹HT‹YACI land›klar›n› belirten Ayaskan “Bu y›l sekizincisini düzen10 y›l içinde Türkiye’deki 19 milyonluk konut stokunun 7 ledi€imiz bu fuar bölgenin en büyük ve en kapsaml› ila 9 milyonunun kentsel dönüflüm projesi içinde y›k›l›p mutfak mobilya ve ankastre cihaz fuar›. Bu sene fuarda yeniden yap›laca€›n›n belirtildi€ini söyleyen MUDER sektörümüzün sesini daha büyük bir alana duyurmay› Yönetim Kurulu Baflkan› Ayaskan, “Tüm bu ekonomik hedefledik.

32

YAPI MALZEME - Mart 2012


Bien Seramik

2012’de atak yapacak Türkiye ve ihracat yapt›€› 42 ülkede seramik karo alan›nda baflar›l› bir ivme yakalayan Bien Seramik, yeni yat›r›mlar›yla ürün yelpazesini geniflletiyor. Seramik Sa€l›k Gereçleri, Akrilik Küvet ve Banyo Mobilyalar› sektörlerinde de “Bien” markas› ile sektörü yenilikçi ürünlerle tan›flt›racak olan Bien grubu ilk ürünlerini Unicera’da sergileyecek. Banyo grubu yat›r›m›n›n ilk aflamas› olan Seramik Sa€l›k Gereçleri Fabrikas›, Ercan fiirketler Toplulu€u bünyesindeki Bozüyük Seramik San Tic A.fi.’nin 350.000m2 arazi üzerinde 20.000 m2 kapal› alanda en ileri teknolojiye sahip makine ve ekipman ile donatt›€› yeni yat›r›m›n›n 2012 y›l› ortas›nda üretime geçmesi planlan›yor.

34

YAPI MALZEME - Mart 2012


Kulland›€› dijital teknolojiyle yer ve duvar karolar›na yepyeni bir yorum getiren Bien Seramik, Seramik Sa€l›k Gereçleri ürünlerini ilk kez 14-18 Mart 2012 Unicera Fuar›’nda görücüye ç›kartacak. Müflteri memnuniyetini ilke edinen genç ve yenilikçi yaklafl›m› ile Bien, teknolojinin olanaklar›n› sonuna kadar kullanarak 2012 y›l›nda da yaflam alanlar›nda birbirinden özgün ortamlar oluflturacak. Dünyada kullan›lan en son teknolojiyle gerçeklefltirilecek olan Seramik Sa€l›k Gereçleri yat›r›m› için, robot üretim sa€layan makine parkuru tamamlan›rken, deneme üretim için de son haz›rl›klar yap›l›yor. Yeni fabrikas›nda üretti€i son teknoloji seramik sa€l›k gereçlerini, ve mermer dokusundan, ahflapta yaflanm›fll›k hissini veren dokulara, klasik tasar›mlardan minimalist tasar›mlara, bu senenin do€al renklerinden,

geometrik çini desenlerine kadar genifl bir yelpazede yer alan yeni yer ve duvar karosu koleksiyonlar›n› Mart ay›nda organize edilen ‹stanbul Uluslararas› UNICERA Fuar›’nda sergileyerek pazar›n ve ziyaretçilerin be€enisine sunacak. Böylelikle, Bien Seramik kalitesi, banyolarda da Bien çizgisiyle uyumlu seramik sa€l›k ürünleri ile boy gösterecek. Bien Seramik Genel Müdürü Metin Savc› bugüne kadar yer ve duvar karolar›nda büyük baflar›lara imza att›klar›n› ve yeni yat›r›m›n da devreye girmesiyle çok daha genifl bir ürün gam›yla ürünlerin birbirini tamamlayaca€›n› söyledi. Bien Serami€in yeni fabrikas›nda üretece€i iddial› tasar›mlar›n ilk örne€i olan 30x60 Onix serisi, klasik dekorasyon anlay›fl› ile bire bir örtüflen bir seri olup, tarihi yaflatan dokusu ile Onix mermerinin ›fl›lt›s›n› yans›t›yor. Antik ça€ stilinin modern anlay›flla harmanlanarak çok ince bir tasar›m anlay›fl›yla sunuldu€u bu seride geometrik formlar halinde üretilen dekorlar ise eski ça€lardan günümüze gelen nostaljiyi bizlere yaflat›yor.

YAPI MALZEME - Mart 2012

35


Blanco son koleksiyonu ile

Mutfak Dünyas›’nda Eviye ve armatürde tasar›m üstünlü€ünün ulaflt›€› en son boyutlarla birlikte kalite ve yenili€in uyumlu birlikteli€ini de gözler önüne seren Blanco, en son koleksiyonunu Mutfak Dünyas› 2012 Fuar›’nda tan›tmaya haz›r. Blanco, 14 - 18 Mart 2012 tarihleri aras›nda ‹stanbul TÜYAP’ta gerçekleflecek Mutfak Dünyas› Fuar›’na eviye ve armatür dünyas›n›n gelece€ine ›fl›k tutacak tasar›mlarla damgas›n› vurmak istiyor. Tasar›mlar› ile her y›l uluslararas› Red Dot ve iF gibi birçok ödülün sahibi olan Blanco, Steelart imzal› eviye ve armatürler markan›n fuarda sergileyece€i koleksiyonun en önemli ürünleri olarak göze çarp›yor. Blanco Steelart konseptli eviye ve armatürler, yenilikçi tasar›mlar›yla bir kez daha mutfaklara hayal gücü tafl›yor. Öte yandan konfor ve fonksiyonellik gibi özellikler de en son Blanco Steelart koleksiyonunda kendine yer buluyor. Paslanmaz çelik eviyelerin yan› s›ra silgranit ve sert seramik eviyeler de Blanco’nun 2012 koleksiy-

36

YAPI MALZEME - Mart 2012

onunda esteti€i adeta bir gösteriye dönüfltürüyor. Endüstriyel ve ev tipi mutfak ürünleri alan›nda 87 y›ld›r 120 ülkede Alman kalitesi ile özdeflleflmifl bir dünya markas› olan Blanco’nun Türkiye’deki orta€› Öztiryakiler firmas›n›n Genel Müdürü Nadir Erbil, marka ve fuar için flunlar› söylüyor: “Ar-Ge çal›flmalar› aç›s›ndan Blanco, sektöründe en güçlü firmalardan biri… Genifl ve deneyimli tasar›mc› kadrosu ile her zaman beklentilerin ötesine geçmeyi baflar›yor. Ayn› zamanda teknolojik geliflmelerde öncü kimli€i ile de ilklere imza atarak her y›l uluslararas› ödüller kazan›yor. Bu y›l kat›ld›€›m›z Mutfak Dünyas› 2012 Fuar›’n› da bizim bu yeniliklerimizi sergileyece€imiz bir sahne olarak görüyoruz.”


Nolte’nin Son Koleksiyonu

Mutfaklarda Fark Oluflturuyor “Kalite her fleyden önce gelir” slogan› ile tasar›mlar›nda fark oluflturan, inovatif kimli€i ile dünya mutfaklar›nda yeniliklerin öncüsü olan Nolte; mutfak, yatak odas› ve dolap sistemlerinde gelifltirdi€i son modelleri ile Mutfak Dünyas› 2012 Fuar›’nda göz kamaflt›rmaya haz›r. Mutfaklar› evin sadece yemek yap›lan bölümü olarak de€il bir yaflam alan› olarak yorumlayan Nolte, teknoloji ve esteti€i de baflar›yla bir araya getiriyor. Dünyaca ünlü Alman markas› Nolte, fuarda tasar›m üstünlü€ünü en iyi yans›tan ürünleri ve en son mutfak koleksiyonu ile yer alacak. Nolte’nin fuarda sergileyece€i mutfaklar, sadece markaya özgü özelliklerle de dikkat çekiyor. 80 kiloya kadar tafl›ma kapasitesi bulunan çekmeceler, mutfakta karmaflaya son veren ComfortLine düzenleme sistemi, kapaklar›n sessizce kapanmas› için yarat›lan SilentComfort ve kulpsuz mutfak mobilyalar›nda bulunan it-aç teknolojileri ile Nolte mutfakta beklentilerin ötesine geçiyor. Yatak odas› ve dolap modelleri de Nolte’de esteti€e ve konfora yeni bak›fl aç›lar› getiriyor. Göz al›c› kontürler ve mükemmel detaylar yatak odalar›na modern bir hava kat›yor. Evlerde genifl alanlar yarat›rken maksimum hacimleri ile çözümler üreten dolap sistemleri de Nolte’nin fuarda sergileyece€i ürünler aras›nda yer alacak. Nolte’nin fuar stand›n› ziyaret edenleri birbirinden e€lenceli flovlar ve sürprizler de bekleyecek. Nolte, son koleksiyonunu tiyatro oyuncular› ve keyifli skeçler ile tan›tacak. Fuar stand›n› sahne olarak kullanacak oyuncular, ziyaretçilere gösteri sunarken mutfaklar›n tüm özelliklerini de flovlar›na dahil ederek anlatacak. Öte yandan Nolte, fuar stand›n› ziyaret eden mimarlar aras›nda gerçeklefltirece€i çekiliflle fuar›n her günü için bir kifliyi Ekim 2012 tarihinde Almanya Münih’te gerçekleflecek dünyan›n en ünlü festivallerinden Octoberfest’e gönderecek.

38

YAPI MALZEME - Mart 2012


Mutfak ve kalite kavramlar›n›n dünyadaki karfl›l›€› Nolte, yeniliklerle donatt›€› en son koleksiyonlar›n› Mutfak Dünyas› 2012 Fuar›’nda gözler önüne serecek.

YAPI MALZEME - Mart 2012

39


‹sviçreli Geberit Türkiye’deki pazar pay›n› art›racak Dünyada 100 ülkede hizmet veren ve Türkiye’de 22 y›ld›r var olan ‹sviçreli tesisat devi Geberit, sundu€u yenilikçi ürünleri ile 2012’de Türkiye’deki pazar pay›n› art›racak. Dünyadaki 6000 çal›flan› ile tesisat sektöründe hizmet veren ‹sviçreli Avrupa lideri Geberit, dünya ihtiyac›n›n % 40’›n› karfl›larken; tesisat teknolojisinde 8 farkl› ülkede 2 ana ürün grubu üretimi ile liderli€ini koruyor. Dünya’da ve Türkiye’de s›hhi tesisat ve borulama sistemleri alanlar›nda sürekli yeni trendleri belirleyen ve yarat›c› çözümler sunan Geberit; ayn› zamanda kaliteli, uzun ömürlü ve kolay kuruluma sahip tesisat malzemeleri üretiyor.

hirlerimizde ve Azerbaycan’da önemli projelerde ürünlerimizin kullan›lma pay›n› art›rd›k. 2012 y›l›nda da bu büyüme oranlar›m›z› daha da art›rmay› hedefliyoruz. Bu beklenen art›fla yeni ç›kan ve ç›kacak olan ürünlerimizin de önemli bir katk›s› olacakt›r. 2012 y›l› içinde ‹stanbul’da kat›laca€›m›z 2 fuar› (Unicera ve Sodex) özellikle yeni ürünlerimizi tan›tmak için iyi bir f›rsat olarak görüyoruz. 2012 de bilhassa turizm bölgelerindeki otel tadilatlar›nda bir art›fl olmas› beklenmekte. Biz de bu pazardan önemli bir pay almay› hedefliyoruz.”

GEBERIT PERAKENDEDE BÜYÜYECEK Geberit’in 2012 y›l›nda özellikle Türkiye’ye büyük önem verdi€ini söyleyen Geberit Türkiye Genel Müdürü Cengiz Kazazo€lu, pazar paylar›n› art›rmak için perakendede büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Sat›fl ekiplerini bir y›l içerisinde yüzde 100 büyüttüklerini kaydeden Kazazo€lu, hedefleri do€rultusunda pazarlama bütçelerini de yüzde 130 art›rd›klar›n› kaydetti. Bu çal›flmalar›n neticesi olarak 2011 y›l›nda cirosunu yüzde 15,6 büyüten Geberit Türkiye’nin 2012 y›l›ndaki cirosal büyüme hedefi ise yüzde 30. Geberit Türkiye Genel Müdürü Cengiz Kazazo€lu ülkedeki büyüme planlar› hakk›nda flu aç›klamalar› yap›yor; ‘2011 Geberit için hem globalde hem de Türkiye’de oldukça verimli ve hareketli geçti. Geberit 2011 genel cirosu 1.8 milyar €‘dur. Bilhassa büyükfle-

40

YAPI MALZEME - Mart 2012

ÇEVREYE DUYARLI ZENG‹N ÜRÜN KONSEPT‹ Ekonomik büyüme ve baflar›l› ifl faaliyetlerinin yan› s›ra çevre dostu oldu€unu Avrupa’da ilk 10’a girerek kan›tlayan Geberit, kaynak tasarrufu ve dayan›kl›l›€› en yüksek standartlarda sunarak kaynaklar›n ekonomik kullan›lmas›n› sa€l›yor. Geberit, ürünlerinin ekolojik bak›fl aç›s›n›; su tasarrufunun birincil derecede önemini vurgulayan çift kademeli deflarj sistemi ile çal›flan rezervuarlar ve fotoselli bataryalar ile kan›tlarken; enerji tasarrufu için klozetlerden kötü kokular› al›p, aktif karbon filtresinde temizleyerek ortama geri veren kokusuz rezervuar ile tüm ürünlerinde benimsedi€i ‘sürdürebilirlik’ ve ‘yeflil dünya’ yaklafl›mlar› ile de yaflama katk› sa€l›yor.


Creavit birbirinden farkl› renk ve modeldeki Minimal Lavabolar› tüm han›mlar›n be€enisine sunuyor.

Creavit’ten farkl› renk ve modelde

set üstü lavabolar ‹ster geleneksel Türk hamam›n›n o fl›k kurnalar›n› özleyin, ister k›pk›rm›z› bir kalp hep elinizin alt›nda bulunsun isteyin, ister siyah›n asaletinde berrak suyun ak›fl›n› gözlemleyin. Ya da Victoria dönemindeki gibi derin bir porselen kâsenin önünüzde durdu€unu ve yüzünüzü her sabah orada y›kad›€›n›z› hayal edin. Cetvelle çizilmifl gibi düzgün hatlar› da olabilir düflledi€iniz lavabonun, dairesel, dörtgen veya elipsoid bir flekli de. Dahas›, kad›na has görsel estetik aray›fl›n›za da yan›tt›r her biri. Minimal Lavabolar uyumlu banyo mobilyalar› ve armatürlerle kullan›ld›€›nda

42

YAPI MALZEME - Mart 2012

son derece ergonomik bir ürün. Üstelik bu uyum sadece montajda de€il, kullan›mda ve dekorasyonda da geçerlidir. Hijyene ve temizli€e önem verenler için kolayl›k, lavabolar›n da modas› oldu€unu bilenler için fl›k bir dekorasyon tercihidir. Hangisi be€enilerinize hitap ederse etsin, Creavit’in bu set üstü Minimal Lavabolar’›ndan biri mutlaka sizin için. Neden? Çünkü siz kad›ns›n›z, zarifsiniz, yuvay› yapan difli kufl ve hep en iyisi için çabalayan annesiniz. Bu yüzden sadece 8 Mart’ta de€il, y›l›n 365 günü hep el üstünde tutulmaya lay›ks›n›z.


Osmanl›’da gündelik yaflamda su kültürü Osmanl›’da Gündelik Yaflamda Su Kültürü Sergisi’nde Adell Armatür Koleksiyonu’nda bulunan eve su getirilmesinde kullan›lan çeflmelerden evde suyun kullan›lmas›na arac›l›k eden ibriklere kadar onlarca özel parça sergilenecek. Seramik testi ve maflrapalar, gü€ümler, su bakraçlar›, mermer ve toprak su küpleri, çeflme ve hamam musluklar› , tulumbalar, flifa taslar›, tombak zemzemlik ve ibrikler, sarayda kullan›lm›fl suyla ilgili eflyalar havlu ( peflkir ) gibi Osmanl› dönemi tekstiller, suyla iliflkili sakalara ait kartpostal, gravürler ve belgeler ziyaretçilerle buluflacak. Sergilenecek eflyalar aras›nda ejderha figürlü musluklar, Sultan Abdülaziz Han’›n o€lu olan fiehzade Seyfeddin Efendi’nin 10 yafllar›nda iken kulland›€› bak›r su barda€›, fiehzade Yusuf Efendi ailesine ait su makbuzlar›, Haremde k›zlar a€alar› taraf›ndan kullan›lan ve üzerinde “ Ortanca A€alar›n su destisidir “ yaz›l› testi, Ermeni bir ailede eflinin 25. evlilik y›ldönümü için hediye etti€i Ermenice yaz›l›, 1895 tarihli seramik su küpü, 18.yüzy›l tombak matara, ‹stanbul ifli tombak ibrik ve tombak zemzemlik, üzerinde Osmanl›ca, Ermenice ve Rumca olmak üzere 3 dilde” A’ La Kay›flda€› Suyu ve 1868 “ yaz›l› olan mermer su küpü, Osmanl› döneminde kullan›lan seramik su filtresi, bak›r gusül gü€ümleri gibi eserler de bulunuyor. Ayr›ca birbirinden güzel 18.19. Yüzy›l Çanakkale ifli seramik testi ve maflrapalar ile

44

YAPI MALZEME - Mart 2012

Osmanl› Dönemi meflhur ressamlar›m›zdan Hoca Ali R›za’ya ait Göksu Çeflmesi ve Beykoz ‹shakpafla Çeflmesi resimleri, meflhur tezhip ve minyatür sanatç›s› Cahide Keskiner’in su konulu çal›flmalar› da sergide yer alacak. Kayseri iliyle ilgili köylerde suyun da€›lmas› hakk›nda olan fermanlar da sergilenecek.

OSMANLI’DA GÜNDEL‹K YAfiANTIDA SUYUN AYRI B‹R YER‹ VARDI Osmanl›’da gündelik yaflant›da suyun ayr› bir yeri vard›r. ‹çme suyu, kullanma suyu, temizlik ve hijyen, ibadetler için suyla abdest al›nmas›n›n gereklili€i ile su kutsal bir yap›ya bürünmüfltür. Osmanl› Döneminde evlere su tesisat›n›n çekildi€i 1870’li y›llara kadar su ihtiyac› çeflmelerden karfl›lan›rd›. Saka olarak bilinen sucular taraf›ndan evlere su servisi yap›l›rd›. Sakalar çeflmelerden k›rbalarla tafl›d›€› sular› evlerdeki toprak su küplerine doldururdu. ‹çme suyu ihtiyac› içinde ‹stanbul’un meflhur memba sular›ndan Göztepe, Kay›flda€›, Tafldelen , Çaml›ca, Ç›rç›r, S›rmakefl , Karakulak, Kanl›kavak gibi sular atl› sakalarla kayna€›ndan evlere tafl›n›rd›. Halk gündelik su ihtiyaçlar›n› meydan, mahalle, sokak çeflmelerinden torak testi, bak›r gü€ümlerle kendiside temin edebilirdi. Su kayna€› olan evlerde de su kuyular› aç›l›r, buradan kullanma suyu , bahçe sulamas› için su ihtiyac› karfl›lan›rd›.


Banyolarda

VitrA’n›n “Gala”s› Var VitrA’n›n yeni Gala Modern banyo mobilyalar›, kaliteli ve ifllevsel olan› bir arada isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor. Her banyoya uygun modern tasar›mlar sunan seri, lakenin kalitesinden vazgeçmek istemeyenler taraf›ndan tercih ediliyor. Siyah, beyaz ve aç›k bej mobilyalar› ve krom detaylar›yla tarz› ve konforu buluflturan Gala Modern, sade tasar›ml› aynas› ve genifl saklama alanlar›yla dikkat çekiyor.

VITRA’DAN GÖSTER‹fiL‹ “GALA CLASSIC” VitrA’n›n yeni Gala Classic banyo mobilyalar›, farkl› ve gösteriflli bir banyoyla dikkat çekmek isteyenlere hitap ediyor. P›r›lt›l› ve ›fl›lt›l› tasar›mlar› seven, detaylara

46

YAPI MALZEME - Mart 2012

önem verenler, parlak renkleri, yuvarlak ve yumuflak hatlar›, klasik çizgileriyle, Gala Classic’i tercih ediyor. Banyosunda kendini fl›martmak isteyenler için ideal bir alternatif sunan Gala Classic, genifl saklama alan› ve makyaj çekmecesiyle kad›nlar›n vazgeçilmezi. Gala Classic, duvar karolar›yla ayn› desende sunulabilen led ayd›nlatmal› aynas›yla ve lavabosuyla banyolara farkl› bir ambiyans kat›yor. VitrA, Gala Modern ve Classic serilerinin, Water Jewels Koleksiyonu’ndaki yenilenen lavabolar, klozetler ve Artema’n›n Juno armatürleriyle kombinlenmesini öneriyor.


e l i u n o y i s lek o k i n e y k i r o y i Pera Seram d e tap

i h e k v e her z PeraCotta Pera Seramik’in ilk d›fl mekan ürün kategorisi olarak kullan›c›larla bulufluyor. Cotto serisi leke tutmama, dona dayan›kl›l›k, do€al görünüm ve yüksek fiziki mukavemet özellikleriyle d›fl mekanlarda kullan›m için uygun. Cotto serisinin 20x20,12,5x25,33x33 ve 45x45 ebatlar› bulunuyor. Yaz koleksiyonunda merdiven basamaklar› ve havuz ürünleri ile çeflitlenecek olan PeraCotta, yap› sektöründeki özel ihtiyaçlara çözümler sunmaya haz›rlan›yor.

PERA SERAM‹K ‹LE MUTFAKLAR RENKLEN‹YOR Pera Seramik 20x45 ebat›nda yeni ç›kard›€› precut ürünleri ile mutfak tezgah aralar› için alternatif ürünleri piyasaya sundu. Lüsterli, yald›zl›, düz ve kar›fl›k renklerdeki ürünleri ile mozaik ürünleri aratmayacak çeflitler sunuluyor. Pera Seramik’in do€al görünümü özgün tasar›m ile birlefltiren yeni ürün kategorisi PeraStone çeflitli ebat ve desendeki ürünleri ile piyasaya ç›kt›. Stone ve Stone Art serisi ile yeni ürün kategorisinin ilk ürünlerini yap› malzemeleri sektörüne sunuldu.45x45 ebatlar›ndaki

50

YAPI MALZEME - Mart 2012

Yap› sektöründeki özel ihtiyaçlara çözümler sunan Pera Seramik 2012 koleksiyonuyla modernli€i ve fl›kl›€› mekanlara tafl›yor.

ürünler özellikle bahçe ve balon gibi d›fl mekan yaflam alanlar›na do€al bir fl›kl›k kazand›r›yor. Safari serisi do€all›k ve sadelik özellikleri ile mekanlar›nda modern bir dekorasyonu tercih edenlerin ilk seçimlerinden olmaya haz›rlan›yor. Bone, Gri, Cotto,Bej ve Kahve renk seçenekleriyle her be€eniye uygun ürünler bar›nd›ran seri ,farkl› desenlerdeki bordür ve dekorlar›yla evini yenilemek isteyenlere alternatifler sunuyor.

PERA fiIKLI⁄I EVLERE TAfiINIYOR Pera Seramik 2012 koleksiyonunun en özgün serisi olan Raks serisi modernli€i ve fl›kl›€› evlere tafl›yor. Mürdüm, mavi, siyah ve beyaz renkleri bulunan seri farkl› tarzlardaki bordür ve dekorlar›yla her zevke hitap ediyor. Raks serisi 20x45 Ebad›nda fayans ve dekor,5x45 ebad›nda bordür ve 33x33 s›rl› porselen yer karolar›ndan olufluyor


Yaflam alanlar›nda

dekoratif alternatifler Samet, klasik ve yerleflmifl çizgilerin yan› s›ra stilinizi minimal bir duruflla fl›k, modern ve özel k›lman›za olanak sa€larken ev, ofis ve tüm yaflam alanlar›n›zda istedi€iniz özelliklerde modeller sunmaya devam ediyor. Samet, yeni nesil dekoratif ve ifllevsel mobilya anlay›fl› ile çekmece sistemlerine bir yenisini daha ekledi. Push Open yeni nesil çekmece sistemleri, eklenen teknolojik özellikleri ile mobilyalar› istenilen niteliklerle donat›yor. Push Open çekmece sistemi ile çekmeceler yaln›zca hafif bir dokunuflla aç›l›p kapanma özelli€ine kavuflurken özel frenli sistemi ile güvenli, sessiz ve yavafl kapan›yor. Tamamen mekanik bir temele oturtularak üretilen Push Open herhangi bir elektrik ba€lan-

52

YAPI MALZEME - Mart 2012

t›s›na da ihtiyaç duymuyor. Kulpsuz mobilya tercih edenler için birçok aksesuar seçene€i sayesinde düzenli ve verimli çekmece kullan›m› sa€laman›n yan›nda, farkl› dekorasyon alternatifleri de oluflturuyor. Samet, klasik ve yerleflmifl çizgilerin yan› s›ra stilinizi minimal bir duruflla fl›k, modern ve özel k›lman›za olanak sa€larken ev, ofis ve tüm yaflam alanlar›n›zda istedi€iniz özelliklerde modeller sunmaya devam ediyor. Samet ürünlerine kolay ve h›zl› eriflilebilmesi için kataloglar›n›n yer ald›€› Apple aplikasyonu da çok yak›nda kullan›mda.


Ay›n Dosyas›: ‹skele&Kal›p ‹skele ve Kal›p Sistemleri Projelere Hayat Veriyor Türkiye ekonomisinin lokomotifleri aras›nda yer alan inflaat ve inflaat malzemeleri sektörü kaydetti€i baflar›lardan güç alarak gelece€e güvenle bak›yor. Önümüzdeki 5 y›l boyunca gerek h›zla büyüyen iç pazar, gerek yak›n co€rafyam›zda yer alan ve dünya ortalamas›n›n üzerinde bir h›zla büyüyen ülkelerin altyap› gelifltirme odakl› ekonomileri pek çok f›rsat› ortaya ç›kar›yor. H›zla geliflen yap› sektörü içerisinde kendisine önemli bir yer bulan ‹skele - Kal›p Sistemleri firmalar›; projelendirme, üretim, sat›fl ve kiralama yapan firmalarla yurt içinde ve yurt d›fl›nda birçok baflar›l› projeye imza at›yorlar. Bizde, bu say›m›zda dünyan›n birçok zor co€rafyas›nda, sadece kal›p ve iskele malzemeleri ile de€il verdikleri proje deste€i ile de dikkat çeken iskele kal›p sektörüne yönelik bir dosya haz›rlad›k. Pelit Kal›p Sistemleri, ‹ntek Kal›p ve ‹skele Sistemleri, UPM Plywood ve TMS Kal›p gibi sektörün önde gelen markalar›n›n gerçeklefltirdikleri baflar›l› projeleri ve sektörle ilgili görüfllerini ‹skele-Kal›p dosyam›zda bulabilirsiniz…


Had›mköy Akp›nar Organize Sanayi Bölgesi

TMS ile geliflmeye devam ediyor 38 y›l› aflk›n süredir inflaat sektöründe kal›p ve iskele sistemleri konusunda ifl kolayl›€› ve pratik çözümler sa€layan TMS, sektöründe h›zla geliflip, büyümek için yat›r›m yapmaya ve bu yat›r›mlar ile kal›p ve iskele sistemleri sektöründe öncü kurulufl olma yolunda h›zla ilerlemektedir. 2007 y›l›nda piyasaya sundu€umuz, büyük AR-GE çal›flmalar› ve yat›r›mlar ile ortaya ç›kan VINC’I perde ve kolon kal›b› sistemlerimiz ömür , sa€laml›k ve ifl kolayl›€› aç›s›ndan müteahhitlerin ilk seçimi olmaktad›r. VINC’I perde ve kolon kal›plar› sistemlerimiz 80 KN/m2’ye kadar beton bas›nc›n› karfl›lamakta ve tamamen robotlar ile üretilmekte olup , kal›p sistemlerindeki hata pay› s›f›rd›r. Yüzeyi özel Visa-Form Elephant kaplama olmas› sebebi ile uzun ömürlü ve betonu pürüzsüz ç›karma özelli€ine sahiptir. VINC’I perde ve kolon kal›plar›m›z ön montaj gerektirmeden hemen kal›p kurulumuna haz›r olmas› di€er art› özelliklerinden

54

YAPI MALZEME - Mart 2012

olup , bu kal›p sistemlerimizi kiral›k olarak da TMS Türkiye’deki müteahhitlere sunmaktad›r. Had›mköy Akp›nar Sanayi Bölgesi’de bu sistemimizi kullanan müflterilerimizden sadece bir tanesidir. Had›mköy Akp›nar Sanayi Bölgesi 150.000 m2’ye yak›n aktif inflaat alan›n› TMS ‹skele ve Kal›p sistemleri ile çözümlemektedir. Had›mköy Akp›nar Organize Sanayi , TEM ve E-5 gibi Türkiye’yi Dünya’ya ba€layan yollara yak›n olup yap›lacak olan 3.köprü ön görülen güzergah›na ise 5km uzakl›ktad›r. Hiç bir imar ve ruhsat sorunu yaflanmayacak bütün planlar› onayl› ve güvenli€i sa€lam›fl olan bir sanayi bölgesi Akp›nar Organize Sanayi Bölgesi, ‹fli , iflvereni, ve çal›flan› ayn› bölgede buluflturarak, yo€un trafikte zaman kayb›n› önleyen, çal›flanlar›n aileleleri ile birlikte konut dahil tüm sosyal ihtiyaçlar›n›n karfl›land›€› alanlarla donat›lm›fl, parklar›, yeflil alanlar›, hastanesi, sinemas›, bankalar›, al›flverifl merkezi, kafeteryalalar›, marketleri, camisi, Avrupa’n›n


Panosu genifllikleri 75, 90, 105 ve 120 cm ve yükseklikleri ise 330, 300, 270, 180, 150, 120 cm olarak seçilmifltir.Vinc’i panolar, REX Vinc’i kilit, Dwidag tierod, Vinc’i CE sertifikal› vinç kulbu, Vinc’i tipi beton döküm konsollar›, çiftli payanda ve pabuçlar›ndan oluflmaktad›r.VINC’I kal›p tasar›m› GSV ye göre ve (Güteschutzverband Beton Schalungen) DIN18202 ye göre ve 80 kN/m2 beton bas›nc›nda max e€ilme 3 mm. ile s›n›rlanacak flekilde yap›lm›flt›r. Burada beton bas›nc› olarak DIN 18218 deki “taze beton bas›nc›” esas al›nm›flt›r.

TRK 160 TIRMANMA KONSOLLARI:

en büyük Dünya’n›n üçüncü büyük posta ve kargolama merkezi ve dünyaca tan›nm›fl markalar›n tesisleri bulunan bölgenin yüz ak› olacak bir sanayi bölgesi Akp›nar Organize Sanayi Bölgesi.Bu alanlarda turizm tesisleri, özel e€itim ve sa€l›k tesisleri, bak›m, akaryak›t, lpg ikmal istasyonu ve oto servis istasyonlar›, depolama alanlar›, büro hizmetleri, yönetim birimleri, at›k ve art›k b›rakmayan çevre sa€l›€› yönünden tehlike yaratmayan üretim tesisleri, sa€l›k, t›bbi, ve kozmetik ürünleri imalat tesisleri, ticaret ve ifl merkezi gibi çevresel duyarl›l›€› gösteren ve yüksek kamu maliyeti yaratmayacak biçimde kentsel yaflam› destekleyici s›n›rl› kullan›mlar yer alabilecektir. 1.500.000 m2 alana sahip , 275 adet sanayi parselinin tümünün imalat›n› yapacak olan Had›mköy Akp›nar Sanayi Bölge flantiyesinde bulunan sistemlerimiz. Vinc’i 80 Ayarl› Kolon ve Perde Kal›plar› = 1438 m2 TRK 160 T›rmanma Konsollar› = 30 m-tül Kaufmann HT-20 Ahflap Kirifller = 9900 m-tül

INC’I 80 PERDE VE KOLON KALIBI: VINC’I 80 Perde ve Kolon Sistemi panolar› kapal› torsiyona mukavim çelik çerçevelerden oluflmufl olup enlemeler kutu profillerden yap›lm›flt›r. Vinc’i panolar plastik yüzeyli plywood Elephant kapl›d›r. Çelik çerçeve profili eleman›n istenilen her çerçeve noktas›nda bir di€eri ile ba€lant›s›n› temin edecek flekilde tasarlanm›flt›r. Kal›p kilidi REX her enlemeye ve çerçevenin enine boyuna herhangi bir noktas›na yerlefltirilebilir ve bir çekiç darbesiyle aç›l›r veya kapat›labilir. Panolarda konik olarak aç›lm›fl ankraj delikleri DW15’lik tie-rod kullan›m› için uygun olup 80 KN/m2’ye kadar beton bas›nc›n› karfl›lamaktad›r. Perde Panosu genifllikleri 30, 45, 75, 120, 240 cm ve yükseklikleri ise 330, 300, 270, 180, 150, 120 cm olarak seçilmifltir. Kolon

56

YAPI MALZEME - Mart 2012

Yüksek Perde, kolon, flaft v.b. yap›larda TRK 160 t›rmanma konsollar›m›z VINC’I, SIMPEX , MULTIX, HAND’I v.b. kal›p sistemlerimiz ile birlikte güvenle kullan›labilmektedir. Her sistemde de rüzgar ba€lant›s›, alt sepet v.b. uygulamalar mümkündür. TRK 160 t›rmanma konsolu kolay hareket ettirilen araba sistemi, yatay ve düfley hassas ayar mekanizmas› gibi opsiyonel özelliklere de sahiptir. KA-E 250 konik ankraj eleman›, MULTIX özel asker eleman›,MULTIX asker ba€lant› papucu ve ba€lant› elemanlar›, ba€lant› borular›, boru kelepçesi kapsam dahilindedir.

KAUFMANN HT20 AHfiAP K‹R‹fiLER : Türkiye Distribütörü oldu€umuz Kaufmann HT-20 Ahflap Kirifllerimiz Akp›nar Organize Sanayi bölgesinde döfleme sistemlerinde kullan›lm›flt›r.HT-20 Ahflap kirifller Avusturya menfleili olup gövdesi masif olarak üretilmifltir ve bafll›klar›nda bulunan plastik korumalarda standart olarak sunulmaktad›r. Had›mköy Akp›nar Organize Sanayi Bölgesinde oldu€u gibi TMS ürünleri yurtd›fl› ve yurtiçi projeler de TMS mühendisleri ve teknik ekibinin deste€i ile birlikte güvenle kullan›lmaya devam etmektedir. Bu tür büyük projelerin, kal›p ve iskele sistemleri tedarikçisi olmaktan mutluluk ve gurur duymaktay›z .


Tuzla ‹fl Bankas› Konutlar› Projesindeki

Pelit Kal›p Uygulamalar› Yer: Tuzla- ‹stanbul Yat›r›mc›: T.C. ‹fl Bankas› G.Y.O. Yüklenici: Mesa Mesken San. A.fi.

Proje ile ilgili genel bilgiler: Kapal› alan› yaklafl›k 100.000 metrekare inflaat alan›na sahip proje, 26.500 metrekare alan üzerine, çok katl› olmayan 5-6 katl› 9 bloktan oluflmaktad›r. Proje kapsam›nda; otopark, çarfl›, krefl, e€lence merkezi, basetbol sahas›, çocuk oyun alan› ve yeflil alanlar yer almaktad›r. Mesa Mesken Sanayinin yüklenicili€ini üstlendi€i projenin Tafleronlu€unu y›llar›n deneyimli firmas› Volkan ‹nflaat yürütmektedir.

Projede kullan›lan PEL‹T kal›p sistemleri: Volkan ‹nflaat bu projede PELIPANO Sac Yüzeyli Modüler Kal›b› kullanmay› tercih etmifltir. Projedeki kolon ve perde kal›plar› , yüzeysac› 4mm, çerçeve karkas saclar› 5mm, gövde destek omegalar› 3mm, kuflaklar 5mm bükme sacdan imal edilmifltir.Payandalar hem üst hem alt olmak üzere Ø60/3mm et kal›nl›€›nda borulardan imal olup payanda ayar milleri Ø38 lik dolu milden kullan›lm›flt›r. Payandalar› kuflaklara ba€layan payanda ba€lant› kafalar› 12mm kal›nl›kta platina sacdan yap›lm›flt›r.Bu kal›plar çok maksatl› ve modüler olarak üretilmifl olup her projeye adapte edilebilmektedir. Kurulumdan sonra vinç ile sistemi hiç bozmadan payanda ve çal›flma konsollar› dahil olarak yatayda ve düfleyde sirkülasyon sa€lanabilmektedir. Perde kal›b›n her iki yüzeyine gelen bas›nçlar, kal›p içine b›rak›lm›fl pvc borulardan geçen saplamalar (Tie-rod) ile karfl›l›kl› aktar›l›r ve tafl›t›l›r.Bu ankrajlama sistemi emniyetle 90 kN çekme yükü tafl›yabilir. PELIPANO sistemini olufltu-

58

YAPI MALZEME - Mart 2012

Tafleron Firma: Volkan ‹nflaat Firma Sahibi: Kenan Ayy›ld›z fiantiye fiefi: Zafer Yusuf Can

ran panolar birbirine birkez monte edildikten sonra tek parça standart eleman olarak kullan›labilmektedir. Vinçle tafl›narak h›zl› sirkülasyon elde edilir. Kullan›lan ara parçalar yani adaptörler sayesinde her türlü projeye ve projenin farkl› k›s›mlar›ndaki geometrilere rahatl›kla adapte edilebilir. Kal›plar yek bir yüzlerine konulan 2 kollu, birincisi aks payandas› ve ikincisi ayar payandas› olmak üzere düfleyde flaküle getirilir. Kal›p statik hesaplari Alman DIN 18218 normuna göre yap›lmaktad›r. Projedeki farkl› beton yükseklikleri için ilave panolar eklenerek h›zl›, güvenli ve do€ru bir flekilde yükseltilebilir.

PELIPANO Sac Yüzeyli Kolon ve Perde Kal›blar›n›n Avantajlar›: 1-Hafiflik ; Panolar demonte edildi€inde iflçi gücüyle tafl›nabilecek a€›rl›ktad›r. Perde kal›b› olarak monte edildi€inde ise tek parça olarak vinç ile tafl›nma imkan› verir. Vincin çal›flma zaman›n› azalt›r. 2- Kolay Monte Edilebilme; Kullan›lan elemanlar pratik ve h›zl› bir flekilde panel haline getirildi€inden az iflçilikle çok ifl üretilir. Ba€lant› parçalar› sadece Pano kilidinden olufltu€u için bir tek çekiç ile montaj yapabilme kolayl›€› sa€lar. 3-Stabilite; De€iflik yükseklik ve geniflliklere uyarlanabilir panolar yüksek gerilmelere dayan›kl› rijit bir yap›dad›r. PELIPANO sistemde perde kal›plar› 50 kN/m2 , kolon kal›plar› 90 kN/m2 beton bas›nc›na dayan›ml›d›r.


Profesyonel inflaatç›lar›n çözüm orta€›

Akça ‹skele Akça ‹skele, güvenlikli iskele ve tüm inflaat çelik kal›plar› ifllerinde imalat ve hizmet konular› ile müflterilerine çözüm ortakl›€› yap›yor. Merkez ofisi ve showromu Ostimde, üretim tesisleri ve depolama alan› ‹vedik Organize ile ‹stanbul yolu Kazanda yerleflik toplamda 7 bin metrekare alan üzerinde bulunan tesisleriyle hizmet veren Akça ‹skele, tüm Türkiye ve yurtd›fl› pazarlarda yer al›yor. Akça ‹skele Genel Müdürü Harun Akça’dan yapt›klar› çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›k. Babalar› Hasan Akça’dan ikinci kuflak olarak devrald›klar› Akça ‹skele’ “1974 y›l›nda, yönetim kurulu baflkan›m›z ve babam›z Hasan Akça taraf›ndan kurulan ve ikinci kuflak olarak devrald›€›m›z, çok uzun y›llarla elde etti€imiz ticari itibar›m›z; Akça ‹skelenin kuruluflundan bu güne en büyük kredisi olmufltur. Bizden sonraki nesle de ayn› de€erlerin devredilmesi ise bizim özel bir sorumlulu€umuzdur. Ülke ekonomisine ve ülkemizin iktisadi kalk›nmas›na katk› sunmak, istihdam› art›rmak, müflterilerimizin çözüm orta€› olmak, ihracat›m›z› art›rmak hep birincil önceli€imiz olacakt›r.”

Akça ‹skele'nin tarihçesinden k›saca bahsedermisiniz? “Akça ‹skele 1974 y›l›nda kurulmufl ve o y›ldan bu güne kadar da hizmetini kesintisiz sürdürmektedir. Bir aile flirketi olarak yap›lanan Akça ‹skele’de ailenin yeni kuflak yöneticileri olarak ben makina mühendisi, halen doktora e€itimi alan a€abeyim Hüseyin Akça, kaynak mühendisi ve sat›fl, pazarlama üretim ve proje çözümlerinde nitelikli iflgücü ile hizmet vermekteyiz. Bugün üretti€imiz inflaat iskele ve kal›plar› konusuna 1986 y›l›ndan itibaren girifl yaparak sektörün önde gelen üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olduk. Bugün merkez ofisi ve showro-

60

YAPI MALZEME - Mart 2012


mu Ostimde, üretim tesisleri ve depolama alan› ‹vedik Organize ile ‹stanbul yolu Kazanda yerleflik toplamda 7 bin metrekare alan üzerinde bulunan Akça ‹skele olarak tüm Türkiye ve yurtd›fl› pazarlarda ticaret yapmaktay›z. Bugün itibariyle, üretimimizin % 45’i do€rudan d›fl pazarlara olmaktad›r.”

Ticari markan›z ve kalite yönetiminiz hakk›nda bilgi alabilir miyiz? “Ticari markam›z "h.akca" d›r. ‹smimizin bafl harfi ve soyad›m›z›n birleflmesinden oluflur. Anlam› da ifl ahlak›m›z› yans›tmaktad›r. Firmam›zda ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi uygulan›r. Hammadde olarak TSE ve uluslararas› standartlara uygun malzemeler kullan›l›r. ‹flin projelendirilme ve teklif aflamas›ndan ürün teslimine kadar planl› programl› bir süreç izlenmektedir. Sahip oldu€umuz di€er belgeler aras›nda baz› ürün gruplar›m›z için TSEK belgemiz vard›r. Ayr›ca iskele ve kal›p sistemimizde otomasyona, robotik üretimlere ve inovasyona önem vermekteyiz. Bu maksatla Türk Patent Enstitüsünden güvenli ve pratik kullan›m› öne ç›kartan bir tasar›m tescil belgemiz vard›r. AR-GE projesi olarak da Tübitak ile tamamlanan baflar›l› projemiz yer almaktad›r.”

Yurtd›fl› ve yurtiçi projelerinizden bahsedermisiniz? “Balkanlarda özellikle Romanya'ya önemli ihracatlar yapt›k. Ayr›ca Afrika da Cezayir’e, Libya'ya ve Sudan'a gerek Türk müteahhitlik firmalar›m›zla gerekse de do€rudan sat›fllar yapt›k. S›n›r komflular›m›z olan Irak, Gürcistan, Suriye ve K›br›s'ta da iflmerkezleri, konutlar ve oteller gibi önemli projelere destek verdik. K›br›s'da Avrupa Birli€i Kalk›nma Ajans›n›n (UNDP) hibeleri ile ilgili projelerinde iflbirli€i yapt›k, tedarikçileri olduk. Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve özellikle Türkmenistan ile de yo€un bir flekilde çal›flmaktay›z. Yurtiçinde de özel kurum projelerinden AVM ve otel projelerine, TOK‹ projelerinden tersane iflletmelerine var›ncaya kadar binlerce iflletmeye kal›p ve iskele sistemleri konusunda Türkiye genelinde destek verdik. Güncel projelerimizin baz›lar›ndan bahsedecek olursak; ‹ncek'teki Anayasa Mahkemesi Baflkanl›€›, Sö€ütözünde Ak Parti Genel Merkezi, Maltepede Çok Katl› Otopark›, Keçiören Metro ‹stasyonu, Ankara Ticaret Odas› vb. Ankara'da bahsedilebilir. ‹stanbul Kartal'daki dünyan›n en büyü€ü diye ifade edilen Kartal Adliye Saray›, Zincirlikuyudaki Tat Towers ikiz kuleleri, Ordu Ünye de ve Antalya Serbest Bölgedeki tersane iflletmeleri gibi binlerce projeye tedarikçi olarak imalat konular›m›zla iflbirli€i yapt›k.”

Akça ‹skele olarak fuar kat›l›mlar›n›z hakk›nda bilgi verebilirmisiniz? “Firma olarak sektöre yön veren yap› fuarlar›na ifltirak etmekteyiz. ‹stanbul, Antalya gibi Türkiye içindeki

62

YAPI MALZEME - Mart 2012

önemli yap› malzemeleri fuarlar›na standl› kat›larak iskele ve kal›p çeflitlerimizi sergilemekteyiz. Yurtd›fl›nda da hedef pazar olarak gördü€ümüz ülkelerde Cezayir, Libya, Türkmenistan vb kat›larak d›fl pazarlara olan ihracat›m›z› art›rmay› hedeflemekteyiz. Akça ‹skele olarak ayn› zamanda ihracatç› birlikleri, T‹M ve TUSKON ile de ticari programlara ifltirak etmekteyiz. ANK‹SAD üyesi bir firma olarak, gerek bölgesel ve gerekse uluslararas› düzeyde yap›lan güvenilir ticaret köprülerinde standl› olarak kat›l›m sa€lanmaktad›r. Yurtd›fl› ticari geziler ile de yeni ihracat kap›lar› ve yeni müflterilere ulafl›labilece€ini düflünmekteyiz.”

Son olarak hedefleriniz ve misyonunuz hakk›nda ifade edecekleriniz nelerdir? “1974 y›l›nda, yönetim kurulu baflkan›m›z ve babam›z Hasan Akça taraf›ndan kurulan ve ikinci kuflak olarak devrald›€›m›z, çok uzun y›llarla elde etti€imiz ticari itibar›m›z; Akça ‹skelenin kuruluflundan bu güne en büyük kredisi olmufltur. Bizden sonraki nesle de ayn› de€erlerin devredilmesi ise bizim özel bir sorumlulu€umuzdur. Ülke ekonomisine ve ülkemizin iktisadi kalk›nmas›na katk› sunmak, istihdam› art›rmak, müflterilerimizin çözüm orta€› olmak, ihracat›m›z› art›rmak hep birincil önceli€imiz olacakt›r.”


Birlikten ‹novasyon Do€ar!

Odakl› ‹novasyon Dünyadaki önemli geliflimler tüm inflaat sektörü de€er zincirinde inovasyonu zorunlu k›l›yor. Türkiye’nin inflaat malzemeleri sektöründe üretim odakl›l›ktan teknoloji odakl›l›€a geçebilmesi için global üreticilerin üslerini Türkiye’ye kayd›rmalar› ve Türkiye’de inovasyon kültürünün oluflturulmas› önem tafl›yor.

Günümüzün önemli konu bafll›klar› olan enerji verimlili€i, iklim de€iflikli€i ve sürdürülebilirlik ile ilgili yasal gereksinimler ve artan bilinç seviyesi, demografi k de€iflimler ve teknolojik ilerlemeler inflaat sektöründe inovasyonu zorunlu k›lmaktad›r. ‹nflaat sektörüyle birlikte inflaat sektörüne malzeme ve hizmet anlam›nda girdi sa€layan tüm sektörleri de etkilemektedir.

bafll›€›nda sektörlerden ba€›ms›z de€erlendirmekte ve ülkeleri geliflmifllik seviyesine göre temel, verimlilik odakl› ve inovasyon odakl› olmak üzere üç grupta s›n›fl and›rmaktad›r. Verimlilik odakl› ülkeler grubuna giren Türkiye’nin genel de€erlendirmesine bak›ld›€›nda, geliflim göstermesi beklenen alanlardan biri inovasyon olarak on plana ç›kmaktad›r.

Peki inovasyon nedir?

‹novasyon alan›nda, Türkiye 67. s›rada gelirken ülkede yeterli say›da bilim adam› ve mühendis bulundu€u ancak sektör ve üniversite Ar-Ge iflbirliklerinin art›r›lmas› ve bilimsel araflt›rma kurumlar›n›n gelifltirilmesi yönünde f›rsatlar oldu€u ortaya ç›kmaktad›r. Bu çal›flmadaki de€erlendirme kriterleri aras›nda yer alan ve inovasyon ac›s›ndan önemli di€er bir alan olan ifl dünyas›n›n geliflmiflli€inde ise Türkiye daha iyi bir performans göstererek 52. s›rada gelmifltir. Ancak bu alan alt faktörler baz›nda incelendi€inde, iyilefltirme alanlar› yerel tedarikçi kalite seviyesi, kümelenme faaliyetleri, farkl›laflt›r›c› / özgün ürün ve hizmete dayal› rekabetçilik anlay›fl› (kat›l›mc›lar taraf›ndan Türkiye daha çok düflük maliyet ve do€al kaynaklara dayal› bir rekabetçilik stratejisi izlendi€i belirtilmifltir) olarak ortaya c›km›flt›r.

En basit anlam›yla inovasyonu, yeni fikirlerin baflar›l› bir bicimde kullan›m› olarak tan›mlamak mümkündür. ‹novasyonu sadece ürünlere ve teknolojilere indirgemek, inovasyondan elde edilecek olan baflar›n›n da s›n›rland›r›lmas› anlam›na gelmektedir. Baflar›l› yenilikçi uygulamalar›n büyük bir bölümünün ifl yap›fl süreçlerinde ve iflletme yönetiminde gerçekleflti€i görülür. Bu tip yenilikler iflin yap›l›fl biçiminin, hizmetin sunum biçiminin de€iflimi anlam›na gelir. Nitekim, inflaat sektöründe inovasyonu tetikleyen faktörler incelendi€inde, bu faktörlerin etkisinin sadece ürün ve teknoloji ile s›n›rl› kalmad›€›n›, büyük ölçüde süreç, yöntem ve hizmetlerde de yenilik gerektirdi€ini söylemek mümkündür.

64

‹NOVASYONDA TÜRK‹YE’N‹N PERFORMANSI

HER ADIMDA ‹NOVASYONA ODAKLANMAK

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Global Rekabetçilik Endeksi (World Competitiveness Index) ad› alt›nda bir k›yaslama çal›flmas› yaparak 139 ülkeyi 12 konu

‹nflaat sektöründe inflaat malzemelerinin tüm yaflam döngüsüne (tasar›m, üretim, lojistik, uygulama, kullan›m ve geri dönüflüm) dikkat edilmesi sadece üretim süreç-

YAPI MALZEME - Mart 2012


lerinde de€il, tüm kullan›m ömründe fayda sa€layabilecek önemli inovasyon f›rsatlar›n›n tespit edilmesine yard›mc› olmaktad›r. Nitekim, ürünlerin karbon ayak izleri, enerji verimlilikleri ç›kar›l›rken sadece üretim aflamas› de€il kullan›m ve bertaraf› da dikkate al›nmaktad›r. Yaflam döngüsü bak›fl ac›s› ayn› zamanda, inflaat sektörü ve inflaat malzemelerinde inovasyonu zorlaflt›ran etkenlerden biri olan yüksek ilk yat›r›m maliyetleri sorununun da bertaraf edilmesine fayda sa€lamaktad›r. Yap›lacak inovasyon sonucu, inflaat malzemelerinin tüm yaflam döngüsünde elde edilecek kazançlar do€ru resmedildi€inde, ilk yat›r›m maliyetlerinin yap›lmas›n› da hakl› ç›karacakt›r. Örne€in, gelifltirilen daha kolay uygulanabilir malzemeler inflaat surelerinin k›salt›lmas›n› sa€layacak, süreçlerde enerji verimlili€i sa€layan yeni yaklafl›mlar enerji maliyetlerinin düflürülmesini mümkün k›lacak, ak›ll› malzemeler kullan›m s›ras›nda getirece€i maliyet, güvenlik avantajlar› ile ürünlerin müflteri taraf›ndan tercih edilmesini sa€layacakt›r. ‹nflaat malzemeleri

kendi bafllar›na tüketilen ürünler olmad›€›ndan yap› sektöründeki geliflimler inovasyonu tetiklemekte Eko-binalar ve ak›ll› binalar inflaat sektöründe önemli bir geliflim potansiyeline sahip, hayata geçirilmeye bafllanm›fl ve gelecekte de say›lar› giderek artacak yeni yap› anlay›fllar›d›r.

Eko-binalar: Eko-binalar›n, sürdürülebilir binalar, yeflil binalar, pasif evler, s›f›r enerjili s›f›r karbonlu binalar gibi çok farkl› isimleri de bulunmaktad›r. Tasar›mdan inflaata, kullan›mdan y›k›ma kadar CO2 sal›m›n› azaltan, çevreye minimum ölçüde zarar veren, yenilenebilir enerji kaynaklar›n› kullanan, dayan›kl› malzemelerden yap›ld›€› için daha az bak›m gerektiren, sürdürülebilir malzemelerden infla edilen, daha az kaynak kullan›larak tasarlanm›fl, düflük enerji kullan›larak üretimi yap›lan, etkin su ve at›k yönetimi olan binalard›r.

Ak›ll› binalar: Çevresel de€iflimlere, d›fl hava flartlar›na göre otomotik olarak bina içindeki koflullar› ayarlayarak kaynak kullan›m›n› optimize eden binalard›r. Örne€in, içinde insan varken cal›flmaya bafllayan ›s›tma, havaland›rma ve klima sistemlerinden, binalarda yap›sal elemanlar›n paslanma,

stres, mekanik etkiler karfl›s›nda performanslar›n›n analiz edildi€i, problemlerin otomotik olarak tespit edilip raporland›€› sistemlerden, yang›n› zaman›nda tespit ederek koruyucu sistemleri devreye sokan ya da depreme karfl› önlem alan sistemlerden oluflan binalard›r. Çevre ve sürdürülebilirlik konular›n›n gündemde olmas› ve artan bilinç seviyesi ile bu yeni yap› anlay›fl› sadece konutlarda de€il di€er yap›larda da hayata geçirilmeye bafllanm›flt›r. Bu bak›fl ac›s›yla infla edilen binalar›n artmas›yla, inflaat malzemeleri üreticilerinden beklentiler de artacak, ak›ll› ve eko-binalara malzeme tedarik edebilmek için inflaat malzemeleri üreticilerinin ürünlerinin tüm yaflam döngüsünde inovatif olmalar› gerekecektir. Ancak Türkiye’de üreticilerin bu tip yeni geliflmeler karfl›s›nda a€›rl›kl› olarak sunulana yönelmek yerine kendi ortak görüflünü, modelini oluflturmas› bilinci de bir ihtiyaç olarak ortaya ç›kmaktad›r.

YEN‹ TEKNOLOJ‹LER ‹NfiAAT MALZEMELER‹NDE ‹NOVASYONU MÜMKÜN KILMAKTA Nanoteknoloji, bioteknoloji ve biyonik (bionics) gibi bilim dallar›nda gerçekleflecek at›l›mlar çok daha ustun özelliklere sahip gelece€in inflaat malzemelerinin gelifltirilmesine imkan tan›yacakt›r.

Nanoteknoloji: Avrupa Innova raporuna göre malzemelerin moleküler seviyede incelenmesi ve yap›s›n›n de€ifltirilebilmesi özellikle yeni malzemelerin gelifltirilebilmesine olanak tan›maktad›r. Nanoteknolojinin uygulanmas›yla daha dayan›kl›, güçlü ve uzun ömürlü yenilikçi inflaat malzemelerinin gelifltirilebilece€i belirtilmektedir. Nanoteknoloji ile geleneksel inflaat malzemeleri yeni özellikler kazan›rken (ör:çimento – dayan›kl›l›k, gündüzden geceye – yazdan k›fla enerji depolanmas›, vb. özellikler)bir yandan da yüzeylerin yeni özellikler kazanmas›na (ör: kendi kendini temizleyen cam) olanak sa€lamaktad›r. Avrupa bugün dünyada nanoteknolojiye yat›r›m yapan en büyük yat›r›mc›d›r.

YAPI MALZEME - Mart 2012

65


Biyoteknoloji: Biyoteknoloji ile bitkilerden (ör:ahflap) veya hayvanlardan (ör: yal›t›m için koyun yünü) elde edilen geleneksel inflaat malzemelerine çürümeye karfl› dayan›kl›l›k, güçlendirme, hava kirlili€inin emilmesi, vb. pek çok yeni özelik kazanmas›na olanak sa€layabilmektedir.

Biyonik: Biyonik, do€ay› ilham kayna€› olarak kullanarak malzemelerde, yap›larda, süreçlerde baz› özelliklerin gelifltirilmesine yard›mc› olmaktad›r. Örne€in, baz› hayvanlar›n yap›s›n›n incelenmesi enerji tasarruflu havaland›rma ve so€utma sistemleri gelifltirilebilmesi için ilham verebilmektedir. Bitkilerin stabilite ve esneklik konusunda tafl›d›€› özelliklerin incelenmesi gelece€in yüksek yap›lar›na ›fl›k tutmaktad›r.

Konusunda Olas› Çözümler Cevre, iklim de€iflikli€i ve enerji verimlili€i kaynakl› de€iflimlere ve artan müflteri ve tüketici beklentilerine cevap verilebilmesi ve Türkiye’nin inflaat

malzemeleri sektöründe ‘üretim dakl›l›ktan’ ‘teknoloji odakl›l›€a’ geçebilmesi için inovasyon kapasitesinin gelifltirilmesi önem tafl›maktad›r. Bu da iki yolla mümkün olacakt›r. Türkiye’nin, inflaat malzemeleri sektöründe üretim üssü olabilmesi için global üreticilerin mevcut Ar-Ge üslerini Türkiye’ye kayd›rmalar› teflvik edilmelidir. Ar-Ge merkezlerinde cal›flacak insan kayna€›n›n, araflt›rmac›lar›n ve bilim adamlar›n›n seçilen bölgeye çekilmesini sa€layacak flekilde bölgedeki sosyal hayat›n ve bilimsel altyap›n›n gelifltirilmesi gerekecektir. Di€er konu da, Türkiye’de inovasyona yönelik verilen maddi teflvik ve desteklerin ötesine geçilerek uzun vadede inovasyon kültürünün oluflturulmas›n› sa€layacak ad›mlar›n at›lmas›d›r.

PAZAR ODAKLI BAKIfi AÇISININ OLUfiTURULMASI ‹nflaat malzemeleri üreticileri pazardaki rekabet karfl›s›nda a€›rl›kl› olarak üretim ve sat›fl odakl› bak›fl ac›s›yla ad›mlar atmakta, bu ise, pazardaki de€iflimlerin zaman›nda tespit edilmesinin onunu t›kamaktad›r. Pazardaki geliflimlerin, de€iflen müflteri ve tüketici beklentilerinin zaman›nda takip edilmesini sa€layacak bir yap› oluflturulmas› ile urun gelifltirmenin pazardaki ihtiyaçlar taraf›ndan tetiklenmesi mümkün olacak, böylece gelifltirilen urun/hizmetlerle tüketici/müflteri nezdinde firman›n tercih edilirli€i art›r›lacakt›r.

‹NfiAAT SEKTÖRÜ DE⁄ER Z‹NC‹R‹NDE ‹fiB‹RL‹KLER‹N‹N ARTIRILMASI GEREKMEKTE ‹nflaat sektörünün önemli bir farkl›laflt›r›c› özelli€i hem üretim hem hizmet sektörü olmas› ve buna ba€l› olarak da tasar›mdan yap›lar›n inflas›na, kullan›mdan y›k›m›na kadar olan süreçte çok farkl› gruplar›n bir arada yer alarak ortaya ortak bir eser ç›karmas›d›r. En etkin ve baflar›l› çözümlerin gelifltirilmesi için de€er zincirinde yer alan tüm farkl› gruplar›n iflin en bafl›ndan Surecin içinde olmalar› ve birlikte çözümler üretmeleri kritik önem tafl›maktad›r. Örne€in, tasar›m› yapan mimarlar›n malzeme üreticileri ile yak›n cal›flmas› yoluyla, proje bazl› spesifi k ihtiyaçlara çözüm getiren, müflteri ihtiyaçlar›n› en iyi karfl›layan ürünler gelifltirilebilir. Müteahhitlerin ve tafleronlar›n bu yeni malzeme konusunda teknik anlamda bilgilendirilmesi/e€itilmesi inflaatmalzemelerinin en do€ru flekilde uygulanmas›n› garanti alt›na alabilir.

66

YAPI MALZEME - Mart 2012


Mekanlara

‘feminen’ dokunufllar

68

YAPI MALZEME - Mart 2012


Tek bafl›na yaflayan kiflilerin tercihleri aras›nda yer alan stüdyo daireleri do€ru flekilde dekore etti€inizde, büyük bir evin ferahl›€›n› ve konforunu elde etmeniz mümkün. MODOKO, stüdyo dairelere ‘feminen’ dokunufllar katarak, yaln›z yaflayanlar›n hayatlar›n› kolaylaflt›racak, ayn› zamanda stüdyo dairelerin dekorasyonu hakk›nda ilham verecek pratik fikirler verdi. ‹flte hayat›n›zda yer açacak 10 öneri... YAPI MALZEME - Mart 2012

69


70

YAPI MALZEME - Mart 2012


Mekan›n›z› daha ferah ve ayd›nl›k göstermesi için duvarlar›n›zda aç›k ve tek renkler kullan›n. Beyaz renk çok çabuk karar de€ifltiren kad›nlar için mükemmel bir çözümdür. Duvarlar›n›z› tablolarla, çerçevelerle hareketlendirebilirsiniz. E€er duvar ka€›tlar›ndan hofllan›yorsan›z, tek bir duvar›n›zda uygulamaya özen gösterin.

1

Evinizde küçük bir ardiye, ikinci bir tuvalet ya da ikinci bir balkon varsa bu alanlar› kapat›p mini bir giyim odas› yapabilirsiniz. Alan çok dar oldu€u için duvarlara genifl raflar as›n. Bu raflara k›yafetlerinizi, ayakkab›lar›n›z›, s›kl›kla kulland›€›n›z eflyalar› koyun. Böylece k›yafet seçimi için saatlerce u€raflman›za gerek kalmadan arad›klar›n›z› kolayca bulabilirsiniz. Duvara çakaca€›n›z birkaç çiviye elbiselerinizi asabilirsiniz. Böylece hem elbiseleriniz k›r›flmam›fl olur, hem de dekorasyon aç›s›ndan hofl bir görüntü sa€lam›fl olursunuz. E€er küçük bir alan›n›z yoksa kap›ya yak›n bir alana sadece ayakkab›lar›n›z› koyaca€›n›z raflar asabilirsiniz.

2

Stüdyo dairelerde mutfaklar›n küçük olmas› fl›k olmayaca€› anlam›na gelmiyor. E€er mekan›n›z darsa ve farkl›l›k oluflturmak istiyorsan›z detaylara a€›rl›k verin. Mesela sade tasar›ml› bir mutfa€a fl›k bir avize as›n. Mekan›n havas› bir anda de€iflecektir.

3

Kad›nlar›n vazgeçilmezi aynalarla, stüdyo daireleri ferahlatacak göz hileleri oluflturman›z mümkün. Do€ru aç›dan as›lan genifl bir ayna mekan› oldu€undan daha genifl gösterecektir.

4

Gereksiz eflyalar›n›z›n hepsinden kurtulun, gerçekten iflinize yarayacak kullan›fll› ve göze hofl gelen eflyalar›n›z› kullanmaya özen gösterin. Gerekirse depolama alanlar›n›z› art›r›n. Depolama alanlar› da€›n›kl›€› da oradan kald›rarak düzenli bir ev yaratman›z aç›s›ndan yard›mc› olacakt›r. Yatak odas›nda kullanaca€›n›z bazal› yataklar yorgan, battaniye gibi sezonluk kullan›lan eflyalar› ortadan kald›rmak aç›s›ndan önemlidir.

5

Dar alanlarda duvarlar ve mobilyalar ayr› bir önem kazan›r. Duvarlardan maksimum fayda sa€laman›z evinizi ferahlatacakt›r. Banyoda lavabo altlar›ndaki bofl alanlar›, dolap haline getirerek de€erlendirebilirsiniz. Duvarlara asaca€›n›z raflar› ister mutfakta, ister banyoda ya da salonda kullanabilir, dekoratif ürünlerinizi üzerlerine koyarak hofl bir görüntü sa€layabilirsiniz. Mekandan maksimum faydalanabilmek için az mobilya ile çok fonksiyon sa€lanmal›d›r. Çok fonksiyonlu mobilyalar kullanarak ayn› oday› hem yatak odas› hem de oturma odas› olarak kullanman›z mümkün olacakt›r.

6

Zeminde tek bir malzemeyle daha genifl bir görünüm sa€lanabilir. Banyo ve mutfak gibi bölümlerde kullan›lan seramikleri daha küçük ebatl› parçalarla döflemek daha ferah gösterir. Çok renkli hal› kullanmamaya özen gösterin.

7

Stüdyo dairelerin en büyük sorunlar›ndan biri yeterli derecede ›fl›k alam›yor olmalar›. Bu yüzden ayd›nlatma seçerken alçaktan tasarlanm›fl de€il de daha yüksekten tasarlanm›fl olan ahizeleri kullanman›z yararl› olacakt›r. Lokal ayd›nlatmalar da mekan›n›za farkl›l›k kazand›racakt›r. Normalde ›fl›k sistemleri ihmal edilen banyo ve yatak odalar› söz konusu kad›nlar oldu€unda ayr› bir önem tafl›r. Bu alanlar makyaj odas› olarak da kullan›laca€›ndan ayd›nlatma iyi seçilmelidir.

8

Pembe, k›rm›z›, lila, fuflya gibi daha feminen renklerden hofllan›yorsan›z, bunu tüm eve uygulamak yerine tek bir eflya üzerinde ya da alanda kullan›n. Mesela tekli koltu€unuzu, kanepenizi bu renklerden tercih edebilirsiniz, banyo gibi küçük alanlar›n›z› aç›k pembe gibi bir renge boyayabilirsiniz. Dekoratif aksesuarlarda bu renkleri tercih etmeniz de mümkün.

9

Abart›dan kaç›n›n. Fazla gösterifl küçük daireleri hem oldu€undan daha dar hem de rüküfl gösterir. Yald›zl›, alt›n renkli, pullu, tafll›, simli, parlak eflyalardan hofllan›yorsan›z bunlar› minimum alanlarda dekoratif amaçl› kullanmaya özen gösterin. Mesela koltuk tak›m›n›z›n üzerindeki yast›klar bu amaçla kullan›labilir. Evlerinizde mutlaka canl› bitki bulundurun ve bunlar› dekor amaçl› kullan›n. Bitkiler ortam› güzellefltirirken ayn› zamanda evin enerjisini de yükseltir.

10

YAPI MALZEME - Mart 2012

71


Ya€mur ‹ndirme Sistemleri ile

problemsiz çat›lar Braas, bir çat›da en önemli problem kaynaklar›ndan biri olan ya€›fl suyunun etkin ve verimli bir flekilde drenaj›na yönelik olarak, birbirinden farkl› yap› tasar›mlar›na hitap edebilecek çözümler sunuyor. Braas Modüler Çat› Sistemi’nin önemli bir parças› olan “Ya€mur ‹ndirme Sistemleri”, Braas’›n dünya çap›ndaki tecrübesi ve mühendisli€i ile tüm iklim koflullar›na yönelik olarak gelifltiriliyor. Malzemelerinin s›cakl›k de€iflimlerine ba€l› olarak genleflme ve büzülme olas›l›€›n›, en bafltan tasar›m aflamas›nda ortadan kald›ran özel esnek dilatasyonlar (birleflim yerleri), modüler bir yap› elde edilmesini sa€layarak ya€›fl suyunun düzenli ak›fl›n› engelleyen, k›r›lan, çatlayan ve yap›n›n esteti€ini bozan ya€mur dereleri sorununu ortadan kald›r›yor, uzun y›llar bak›m

FONK‹SYONELL‹K VE ESTET‹K B‹R ARADA Braas Çat› Sistemleri, kendi bünyesindeki ar-ge ve inovasyon çal›flmalar› ile gelifltirdi€i “Ya€mur ‹ndirme Sistemleri” ile çat›lardaki ya€›fl suyunun drene edilmesi sorununu sa€lam, estetik, fonksiyonel ve pratik ürünler ile çözüyor. Farkl› yap› tasar›m tarzlar›na yönelik olarak gelifltirilen “Bak›r”, “Titanium Zinc”, “PVC Çift Cidarl›” ve “PVC Stabicor” olmak üzere dört farkl› malzeme ve üç farkl› tasar›m alternatifiyle tüketicilere sunulan sistemler, esnek ve modüler yap›lar› sayesinde montaj s›ras›nda hiçbir özel aparat gerektirmiyor, tüm yap›larda kolayca uygulan›yor. Contal› yap›lar› ile hem birleflme yerlerinde ek iflçili€i ortadan kald›r›yor hem de %100 su s›zd›rmazl›€› sa€l›yor. Farkl› iklim koflullar›na, afl›r› s›cakl›k de€iflimlerine ve atmosfer etkilerine karfl› yüksek direnç sa€layan çözümler, tüketicilerin farkl› ihtiyaçlar›n› sorunsuz bir flekilde karfl›l›yor. Braas’›n metal ürün gam›nda, Bak›r ve TitaniumZinc alternatifleri tüketicilere sunuluyor. %99,9 saf bak›rdan üretilen “Bak›r Ya€mur ‹ndirme Sistemleri”, geleneksel görünümü ve zarafeti ile yap›lara klasik mimari tarz› tafl›rken; TitaniumZinc alafl›m›ndan imal edilmifl olan

72

YAPI MALZEME - Mart 2012

“Titanium Zinc Ya€mur ‹ndirme Sistemleri” ise patine edilmifl yüzeyi ile çat›lara farkl› bir stil ve modern bir çizgi kazand›r›yor. Kritik kesitlerde art›r›lm›fl kal›nl›klar›, güçlü bir kesite sahip olmalar›n› sa€l›yor. Braas’›n PVC ürün gam›nda bulunan alternatiflerden ilki olan ve Türkiye’nin ilk ve tek çift cidarl› PVC deresi olan “PVC Çift Cidarl› Ya€mur ‹ndirme Sistemleri”, d›fl› kare, içi dairesel, donat›l› kesit yap›s› ve “Havana Kahve” renk seçene€i ile sunuluyor. “PVC Stabicor Ya€mur ‹ndirme Sistemleri” ise güçlendirilmifl özel PVC yap›s› sayesinde üstün darbe dayan›m›na sahip olup, bu özel yap› sayesinde yüksek bas›nçta dahi, bas›nç kalkt›ktan sonra kendi formunu alacak kadar elastik bir plastik olma özelli€ini tafl›yor. “Buz Beyaz›” rengi uzun y›llar parlakl›€›ndan hiçbir fley yitirmeden, ilk günkü görünümünü koruyor.

PVC YAPRAK TUTUCU ‹LE YA⁄MUR DERELER‹NDE TIKANMA PROBLEMLER‹ SON BULUYOR Ya€mur indirme sistemlerinde yaflanan en büyük s›k›nt›lardan birisi de, ya€mur derelerinin, ya€›fl sular› ve kufllar arac›l›€›yla tafl›nan yaprak ve di€er yabanc› cisimler nedeni ile t›kanmas› ve dolay›s›yla fonksiyonlar›n› tam olarak yerine getirememesidir. T›kanan dere sistemlerinde yaflanan s›zma ve akma gibi problemlerin yan› s›ra, k›fl aylar›nda donarak hacim kazanan ya€mur suyunun, sistem parçalar›na zarar vermesi de söz konusu olabilmektedir. Ya€mur derelerinin temizli€i son derece zor, zahmetli, riskli ve maliyetlidir. Yabanc› cisimler taraf›ndan t›kanan inifl borular›n›n temizli€i ise bazen mümkün bile de€ildir. Braas, PVC Yaprak Tutucu ile dere sistemini tümüyle yabanc› cisimlere kapal› hale getirerek son derece pratik bir çözüm sunuyor, problemlere son veriyor.


Hakan Plastik

tercihi oluyor... Türkiye'nin ve Dünya'n›n en prestijli inflaat firmalar›n›n ilk tercihi olan Hakan Plastik ürünleri, Dubai'de bulunan Dünya'n›n en yüksek binas› Burj Khalifa-Dubai Mall projesinde kullan›lm›fl tek Türk markas›. Hakan Plastik ürünleri ‹stanbul Trump Tower, Dubai Rolex Tower, Latifa Tower gibi projelerde dünyan›n dört bir yan›nda güvenle kullan›l›yor. Hakan Plastik, ürünleriyle Türkiye'nin ve dünyan›n en prestijli inflaat firmalar›n›n ilk tercihi olmaya devam ediyor. Dubai'de bulunan dünyan›n en yüksek binas› Burj Khalifa - Dubai Mall projesinde ürünleri kullan›lan tek Türk markas› olan Hakan Plastik, ‹stanbul Trump Tower, Dubai Rolex Tower, Latifa Tower gibi Türkiye'deki ve dünyadaki önemli inflaat projelerine üretim yap›yor. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu modern tesislerinde üretim yapan Hakan Plastik, "Yenilikçilik, Araflt›rmac›l›k, Güvenilirlik ve Teknoloji Odakl›l›k" gibi unsurlar›n üzerine kurulu kimli€iyle, sektörde bafl› çeken markalar›yla, büyüklü€ü 100 milyar dolar›n üzerindeki dünya plastik boru sektörünün rotas›n› belirleyen en önemli oyunculardan birisi olmaya devam ediyor.

74

YAPI MALZEME - Mart 2012


2012 y›l›nda Avrupa ülkelerinin yüzde 80’ine ürünlerini satmay› hedeflediklerini kaydeden Hakan Plastik A.fi Yönetim Kurulu Baflkan› Zafer Karadeniz, 2012 y›l›n›n Hakan Plastik için ihracat y›l› olaca€›n› söyledi. ISO verilerine göre Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras›nda yer alan Hakan Plastik, 2002 y›l›nda ise Türkiye'nin en büyük 3 Sanayi Bölgesi'nden biri olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) yeniden yap›lanarak Alt Yap› ve Tar›msal Boru Sistemlerinde yat›r›mlar›n› h›zland›rm›flt›r. Hakan Plastik, tüm dünyada prestiji ile bilinen imalat, ticaret, hizmet ve inflaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 s›ralamas›nda da Türkiye'nin En Büyük 500 Kuruluflu aras›nda yer al›yor. Hakan Plastik, Üst Yap›, Alt Yap› ve Tar›msal olmak üzere üç temel ifl alan›nda, oluflturdu€u lider markalar ile faaliyet gösteriyor. Üst Yap› sektörüne Silenta Sessiz At›k Su Boru Sistemleri, Tar›m Sektörüne Hakan Damla ve Ya€murlama Sulama Sistemleri, Alt Yap› Sektörüne ise Duramax PP Koruge Alt Yap› Sistemleri ile damgas›n› vuran Hakan Plastik, lider pozisyonunu dünya çap›nda koruyor.

PLAST‹K BORU SEKTÖRÜ'NÜN ROTASINI BEL‹RL‹YOR Sadece Türkiye'de ve plastik boru sistemleri alan›nda üretim yapan Hakan Plastik, ÇOSB' de yaklafl›k 200.000 m² alan üzerine kurulu modern tesisi, üretim, ihracat ve lojistik deneyimi, güçlü teknolojik altyap›s› ile büyüklü€ü 100 milyar dolar›n üzerindeki dünya plastik boru sektörünün rotas›n› belirleyen en önemli oyunculardan birisi. Ürünlerini Avrupa standartlar›nda ve kalitesinde üreten Hakan Plastik, müflteri memnuniyeti konusunda öncü ve dinamik bir kurulufl. Markan›n fark oluflturdu€u en önemli unsurlardan bir tanesi de sahip oldu€u ürün kalite sertifikalar›.

HAKAN PLAST‹K'‹N 2012 HEDEF‹ ‹HRACAT ODAKLI 2011 y›l› Hakan Plastik ihracat› için pazar›n› büyüttü€ü bir y›l olarak gerçekleflti diyen Hakan Plastik A.fi Yönetim Kurulu Baflkan› Zafer Karadeniz; “Henüz Türk plastik boru sektöründen firmalar›n ulaflamad›€› ülke pazarlar›nda Hakan Plastik'in ürünleri sat›lmaya bafllad›. Bu Hakan Plastik için gurur verici bir unsurdur. Arap bahar› ve Avrupa ekonomik krizinin derinleflti€i ortamda ihracat sat›fl hedefi olarak bir kayb›m›z olmam›flt›r. Aksine art›fl yaflanm›flt›r. Bir önceki y›l› baz olarak ald›€›m›zda, 2011 y›l›nda ihracat yap›lan ülke say›m›z 64 olarak gerçekleflmifltir. 2011 y›l›nda 12 yeni ülke pazar›na ulafl›lm›flt›r” fleklinde konufltu. 2012 y›l›nda da Türk plastik boru sektörünün henüz tan›flmad›€› ülkelere Hakan markas› ile ulaflmak ilk hedefimiz olacakt›r aç›klamas›n› yapan Zafer Karedeniz flunlar› söyledi: “Bu amaçla önceki seneden bafllayan çal›flmalar tamamlanm›fl Hakan Plastik Meksika kurulmufltur. S›ras› ile di€er Güney Amerika ülkeleri gelmektedir. Yine yeni teknolojik bir ürün ile Güney Afrika' da Madencilik sektöründe ba€lant›lar tamamlanm›fl üretim bafllam›flt›r. Madencilik sektörüne ilgi duyanlar bileceklerdir. Madencilik sektöründe kullan›lacak olan plastik ürünlerinin standartlar› piyasada kullan›lan ürünlerden çok yüksektir. Bu nedenle teknolojimiz ve Ar-ge çal›flmalar›m›z takdir ile izlenmifltir. 2012 y›l› için di€er haberimiz tüm Avrupa ülkelerinin %80' inde Hakan Plastik ürünlerinin sat›lacak olmas›d›r. 2012 y›l› ülkemiz ve Hakan Plastik ihracat› için ola€anüstü güzel geçecek bir y›l gibi görünmektedir. Nitekim Ocak ay› sat›fllar›m›z bunu kan›tlamakta ve hedeflenenin üzerinde talep ile tamamlanaca€› öngörülmektedir.”

YAPI MALZEME - Mart 2012

75


Ruukki’nin

yüksek dayan›ml› çeli€i Ruukki’nin gelifltirmifl oldu€u özel teknoloji ve yüksek dayan›ml› malzemelere iliflkin bilgi birikimi, özel Optim 700 MC çeli€inin yap›m›nda bir araya geliyor. Geliflmifl so€uk biçimlendirme özellikleri ve yüksek çarpma dayan›m›yla yeni bir yüksek dayan›m çeli€i olan Optim 700 MC Plus flimdi Ruukki güvencesiyle Türkiye’de. Ruukki’nin gelifltirmifl oldu€u özel teknoloji ve yüksek dayan›ml› malzemelere iliflkin bilgi birikimi, özel Optim 700 MC çeli€inin yap›m›nda bir araya geliyor. Dünya’da 700 MC Plus teknik özelliklerinde yüksek dayan›ml› çelik üretebilen tek çelik üreticisi olan Ruukki, geliflmifl Optim 700 MC Plus çeli€i ile pazardaki di€er 700 MC çeliklerine göre daha dar kal›plarda bas›labilmeye ve daha düflük radyuslarla bükülebilmeye imkan tan›yor. Bu flekilde ürünlerin üretim maliyetleri düflerken mevcut ve yeni gelifltirilecek ürünlerin tasar›m›nda daha farkl›

76

YAPI MALZEME - Mart 2012

Türkiye’de

alternatifler oluflturulabiliyor. Optim 700 MC Plus’›n di€er 700 MC’lerden bir fark›da; -60 santigrat derece ›s›da kullan›labiliyor olmas› ve ürünün a€›rl›kl› kullan›m alan› olan vinçlerin özellikle bom k›s›mlar›nda k›r›lma oranlar›n› azaltmas› say›l›yor. Bu da üretim maliyetlerinin düflmesine ve kullan›c›lar›n ürünlerini daha uzun süreli kullan›m›na olanak sa€l›yor. Çarpma toklu€unun normalin iki kat› düzeyinde oldu€u Optim700 MC Plus’tan yap›lan ekipmanlar çok düflük s›cakl›ktaki ortamlar gibi en zor çal›flma koflullar›nda dahi kusursuz çal›fl›yor. Mükemmel flanfllanabilirlik özelli€i ve yüksek ifllenebilirlik derecesi de ürünün öne ç›kan özellikleri aras›nda yerini al›yor. Optim700 MC Plus a€›rl›kl› olarak vinç, kamyon ve hareketli makineler için karoser imalatç›lar› taraf›ndan kullan›l›yor. Üreticilere daha iyi performans sa€layan vinç bomu ve di€er vinç bileflenleri gibi yap›lar› tasarlama imkân› veriyor. Vinç bomlar›nda k›r›lma oranlar›n› düflürmesi de kullan›c›lara emniyet aç›s›ndan güven sa€l›yor.


Zorlu Gayrimenkul’e, proje gelifltirme için

14 ülkeden davet Zorlu Gayrimenkul; dünyan›n en prestijli projeleri aras›nda yer alan Zorlu Center ile Zorlu Levent projelerini, çeflitli ülkelerden yaklafl›k 19 bin kiflinin kat›l›m›n›n gerçekleflti€i ve 6-9 Mart 2012 tarihlerinde Fransa’n›n Cannes kentinde gerçeklefltirilen MIPIM 2012 fuar›n›n en gözde alanlar›ndan Riviera salonundaki stand›nda tan›tt›. Türkiye’nin 2013 y›l› onur ülkesi seçildi€i MIPIM’de ‹stanbul’un ve Türkiye’nin tan›t›m› için önemli çal›flmalar yürüten Zorlu Gayrimenkul, geçen y›l da MIPIM aç›l›fl gecesinin ev sahipli€ini üstlenmifl ve 7.000 seçkin konu€u a€›rlayarak eski ve modern ‹stanbul konseptiyle Türkiye’nin tan›t›m›na önemli bir katk› sa€lam›flt›.

78

YAPI MALZEME - Mart 2012

“PROJELER‹M‹Z‹N YANINDA TÜRK‹YE VE ‹STANBUL’U DA TANITMA M‹SYONU ÜSTLEND‹K” ‹stanbul’a ‘de€er’ katacak benzersiz projeleri gelifltirmeyi öncelikleri olarak gördüklerini dile getiren Zorlu Gayrimenkul Genel Müdür Yard›mc›s› Mehmet Even; “Bu öncelik çerçevesinde geçen y›l oldu€u gibi bu y›l da, dünyan›n en önemli yat›r›mc› ve gayrimenkul kurulufllar›n›n yöneticileri, yerel yönetim temsilcileri ve bürokratlar›n kat›l›m› ile gerçeklefltirilen MIPIM’i ‹stanbul’un tan›t›m›na yönelik bir f›rsata dönüfltürmeyi hedefledik” dedi. Gerçeklefltirdikleri bu tan›t›m çal›flmalar›n›n


Zorlu Gayrimenkul, Fransa’n›n Cannes flehrinde düzenlenen dünyan›n en prestijli gayrimenkul buluflmas› MIPIM’de Zorlu Center ve Zorlu Levent projeleri ile yabanc› yat›r›mc›lar›n ilgi oda€› oldu. da katk›lar›yla Türkiye’nin MIPIM 2013 Onur Ülkesi olarak seçilmesinden dolay› mutluluk duyduklar›n› belirten Mehmet Even, dünyadaki en iyi karma projelere örnek olan Zorlu Center’› uluslararas› platformlarda tan›t›rken, böylesine önemli platformlarda yaln›zca projelerini anlatmak için de€il ayn› zamanda Türkiye’nin tan›t›m›n› yapma sorumlulu€uyla hareket ettiklerini belirtti.

ZORLU CENTER’A YO⁄UN B‹R YABANCI YATIRIMCI ‹LG‹S‹ VAR Gayrimenkul gelifltirme alan›nda yaratt›€› farkla, sadece Türkiye’de de€il Avrupa ve bölge ülkelerinde de merak-

la takip edilen Zorlu Center, daha önce oldu€u gibi bu y›l da yo€un bir yabanc› ilgisiyle karfl›laflt›. Zorlu Gayrimenkul’ün hedef kitlesinin Avrupa’dan Ortado€u’ya, Rusya’dan Amerika’ya kadar genifl bir co€rafyada yaflad›€›na dikkat çeken Zorlu Gayrimenkul Genel Müdür Yard›mc›s› Mehmet Even, “MIPIM’i bu y›l 19 binin üzerinde kiflinin ziyaret etmesi bekleniyor, geçen y›l da bu rakam 18.500’ün üzerindeydi. Zorlu Gayrimenkul olarak, Türkiye’de oldu€u kadar yurtd›fl›nda da kat›ld›€›m›z tüm etkinliklerde büyük bir ilgiyle karfl›lafl›yoruz. Zorlu Center ve Zorlu Levent projelerimizle, henüz infla aflamas›nda ald›€›m›z uluslararas› ödüller de projelerimizin ne kadar nitelikli oldu€unu

YAPI MALZEME - Mart 2012

79


gösteriyor. Bu ilgi flu anda, Zorlu Gayrimenkul’ün yurtd›fl›nda da nitelikli projeler gelifltirmesi yönünde ciddi taleplere dönüflmüfl durumda. Farkl› modellerde gayrimenkul gelifltirme projeleri için aralar›nda; Amerika, Rusya, ‹ngiltere, Almanya, ‹spanya, Portekiz, Azerbaycan’›n yan› s›ra baz› Balkan, Ortado€u ve Kuzey Afrika ülkelerinin de yer ald›€› 14 ülkeden davet ald›k. Ayr›ca aralar›nda iki büyük uluslararas› bankan›n da bulundu€u yabanc› fonlardan da teklif var” dedi.

ZORLU CENTER YILDA 1 M‹LYON YABANCI TUR‹ST‹ A⁄IRLAYACAK Türkiye’nin ilk 5 fonksiyonlu karma kullan›m projesi olan Zorlu Center ile ‹stanbul’un tam kalbine yeni bir cazibe merkezi kurduklar›n› ifade eden Mehmet Even, ‹stanbul Bo€az›’n›n en güzel noktas›ndaki konumuyla ve fonksiyonlar› ile ‹stanbul’un buluflma noktas› olman›n d›fl›nda ülkenin turizmine de büyük katk›da bulunaca€›n› ve tüm

fonksiyonlar›yla y›lda 1 milyon yabanc› turisti a€›rlayacaklar›n› söyledi. Performans Sanatlar› Merkezi, Raffles otel, ofis, al›flverifl merkezi ve rezidanslar›n yer ald›€› 5 fonksiyonlu karma kullan›m projesi olan Zorlu Center projesi, 2,5 milyar $ yat›r›m ile hayata geçiyor. Bu projeyle ayn› zamanda ‹stanbul’a yeni bir kent meydan› kazand›r›yor. 2013 y›l›n›n ilk çeyre€inde tüm fonksiyonlar›yla aç›lacak olan Zorlu Center’da, 72.000 m²’ lik yeflil alan bulunuyor. 50.000 m² büyüklükteki 3.070 kifli kapasiteli Performans Sanatlar› Merkezi ise Zorlu Gayrimenkul’ün ülkeye olan sorumlulu€unun önemli bir yans›mas›. Zorlu Center projesi gelifltirilirken, ‹stanbul’un en çok ihtiyaç duydu€u alanlardan birinin de kültür-sanat etkinliklerinin gerçeklefltirilebilece€i alanlar oldu€u gözlemlendi. Bu nedenle sanat›n çeflitli dallar›na ev sahipli€i yapmak üzere çok amaçl› sanat merkezi olarak tasarlanan Performans Sanatlar› Merkezi’ne önemli bir yer ayr›ld›.


yal›t›ms›z bina kalmayacak Bakanlar Kurulu taraf›ndan imzalanarak meclise sevk edilen “Kentsel Dönüflüm Yasas›”n›n, onaylanarak yürürlü€e girmesi ile Türkiye’de büyük bir de€iflim süreci bafllayacak. Bu yasayla birlikte özellikle birinci derece deprem kufla€›nda olan Marmara’dan bafllanarak, yüksek risk tafl›yan alanlarda hemen yeniden yap›lanmaya gidilecek. Çevre ve fiehircilik Bakanl›€›, kentsel dönüflüm kapsam›nda yap›lacak tüm binalar›n çevre dostu “Yeflil Ev”ler olaca€›n›n ve bu evlerin yap›m›nda kullan›lacak do€a dostu malzemelerin üretilmesi konusunda firmalara vergi ve kredi teflviki verilece€inin alt›n› çiziyor. Kentsel dönüflümün sadece deprem güvenli€i de€il, enerji verimlili€i ve tasarruf aç›s›ndan da önemli bir f›rsat oldu€unu belirten Dow Bina Çözümleri Yap› Ürünleri Sat›fl Müdürü Gökhun Kurt, bu düzenlemenin ekonomik ve ekolojik olarak büyük katk› sa€layaca€›n› vurgulad›. Kurt, Türkiye’de bulunan 19 milyon konutun yüzde 90’›nda ›s› yal›t›m› bulunmad›€›n› ve bu yal›t›ms›z binalar›n Avrupa’daki “Pasif Ev”lere göre 20 kat daha fazla enerji harcad›€›n› belirtti. Yal›t›ms›z binalar nedeniyle israf edilen enerjinin y›lda ortalama 7,5 milyar dolar oldu€unu hat›rlatan Kurt, ›s› yal›t›m›n›n binalarda ›s›nma ve so€utma için ihtiyaç duyulan enerjiyi yar› yar›ya azaltt›€›n›, sa€l›kl› ve konforlu yaflam alanlar› oluflturdu€unu söyledi.

AVRUPA ‘PAS‹F EV’LERDE MUM IfiI⁄INDA ISINIYOR, B‹ZSE HAVAYI ISITIYORUZ Avrupa Birli€i ülkelerinin neredeyse hiç enerji harcamayan ve karbon emisyonunu s›f›rlayan, “Pasif Ev”lerde yaflad›€›n› belirten Kurt, Türkiye’deki yal›t›ms›z binalarda “Pasif Ev”lere göre 20 kat daha fazla enerji harcand›€›n›n alt›n› çizdi. Pasif Ev”ler flu anda çevreye en az zarar veren yap›lar. Çünkü normal bir ev, y›lda 68 kilogram karbondioksit yayarken, “Pasif Ev”ler sadece 4 kilogram kardondioksit sal›m› yap›yor. Enerji verimlili€i ve ›s› yal›t›m› konusunda Avrupa’n›n çok gerisinde kald›€›m›z› hat›rlatan Kurt, Kentsel Dönüflüm Yasas› ile birlikte “Yeflil Ev”lerin hayata geçirilecek olmas›n›n çok önemli bir ad›m oldu€unu ve bu sayede ülkemizdeki bina ve yaflam kalitesinin artarak Avrupa standartlar›na yaklaflaca€›n› ifade etti.

82

YAPI MALZEME - Mart 2012

Dow Bina Çözümleri Yap› Ürünleri Sat›fl Müdürü Gökhun Kurt, kentsel dönüflümün sadece deprem güvenli€i de€il, enerji verimlili€i ve tasarruf aç›s›ndan da önemli bir f›rsat oldu€unu belirtti.


F‹NANSAL TEfiV‹K fiART Yeflil Ev”lerin yap›m›nda kullan›lacak do€a dostu malzemelerin üretilmesi konusunda vergi ve kredi teflviki getirilecek olmas›n›n ›s› yal›t›m› sektörünü de hareketlendirece€ini ifade eden Kurt, yal›t›m ürünlerinde KDV indirimi ve düflük faizli kredilerin sa€lanmas› gerekti€ini aç›klad›. Kurt, bu teflvikler sayesinde ucuz oldu€u için tercih edilen standart d›fl› merdiven alt› üretimin de önüne geçilece€ini ve ›s› yal›t›m› uygulamalar›ndaki kalitenin artaca€›n› söyledi.

ENERJ‹ ‹SRAFI ÜLKEM‹ZE M‹LYAR DOLAR YÜK GET‹R‹YOR Kurt, “Enerjisinin yüzde 73’ünü ithal eden Türkiye’nin 2011 y›l›nda ortalama enerji ithalat› 50 milyar dolara ulaflt›. Buna ra€men Türkiye maalesef enerjisini verimli kullanam›yor. Ülkemizde elde edilen enerjinin yüzde 34’ü konutlarda kullan›l›yor, bu enerjinin de yüzde 80’i ›s›tma amaçl› tüketiliyor. ‹flin ekonomi boyutunun yan› s›ra bir de ekolojik yönü de var. Karbondioksit emisyonunun çok büyük bir k›sm› binalardan kaynaklan›yor. E€er önlem al›nmazsa, konut ve hizmetler sektörü enerji tüketiminin 2020 y›l›na kadar 47,5 milyon TEP’e ulaflaca€› ve karbondioksit emisyonunun iki kat›n› aflaca€› tahmin ediliyor.” diyerek sözlerini tamamlad›.

YAPI MALZEME - Mart 2012

83


Depreme karfl› nas›l önlem al›yorsunuz? Toplumda deprem bilincinin oluflturulmas› ve daima haz›rl›kl› olunmas› amac›yla, ülkemizde her y›l 1-7 Mart tarihleri Deprem Haftas› olarak an›l›yor. Ancak esas dikkat edilmesi gereken konu, bu haftalar› ilan etmekten çok, gerekli uygulamalar›n nas›l hayata geçirildi€i… Ülkemizde her y›l 1-7 Mart tarihleri aras›nda düzenlenen Ulusal Deprem Haftas› nedeniyle özel ve kamu kesiminde bir dizi etkinlik gerçeklefltirildi. “‹stanbul Depreme Haz›rlan›yor!Mu” temal› Deprem Zirvesi’nde konuflan Çevre ve fiehircilik Bakan› Erdo€an Bayraktar önemli konulara de€inirken, B‹TÜDER Baflkan› Mehmet Özcan, Propa ‹nflaat Yönetim Kurulu Baflkan› Can Raflit Özçiçek ve Steelife Genel Müdürü Bülent Ayd›n’ da dünyan›n en etkin deprem kuflaklar›ndan birinin üzerinde konumlanan ülkemizde yap›lmas› gerekenler ile ilgili aç›klamalarda bulundular.

‹STANBUL DEPREME HAZIRLANIYOR? MU Türkiye Deprem Vakf› taraf›ndan 1-7 Mart Ulusal Deprem Haftas› kapsam›nda The Marmara Otelinde “‹stanbul Depreme Haz›rlan›yor! Mu” ana temas›yla düzenlenen “Deprem Zirvesi 2012” program›nda bir konuflma yapan Çevre ve fiehircilik Bakan› Erdo€an Bayraktar, Türkiye’de insanlar›n deprem oldu€unda çok dövündü€ünü, ancak yap› stokunun afetlere karfl› duyarl› hale getirilmesi konusunda ciddi çal›flmalar yap›lmad›€›n› ifade etti. 1950’lerden itibaren flehirlerin büyümesiyle birlikte yap›laflman›n kontrolden ç›kt›€›n›

84

YAPI MALZEME - Mart 2012

söyleyen Bayraktar, bafllang›çta masum olan gecekondu olgusunun giderek ranta ve çok katl› kaçak yap›lara dönüfltü€ünü, hali haz›rda gecekondularda oturanlar›n yüzde 70’inin kirac› oldu€unu kaydetti. Art›k Türkiye’nin flehirlerini düzenli hale getirmek zorunda oldu€unu vurgulayan Bayraktar, afet riski alt›ndaki alanlar›n dönüfltürülmesine iliflkin yeni yasa çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi. Bayraktar, sözlerini flöyle sürdürdü: “Ana hedefimiz, afet riski tafl›yan, baflta deprem olmak üzere yang›n, sel, heyelan, 盀 gibi risk tafl›yan bu yap› stokumuzu depreme karfl› güvenli hale getirmek. Bu can meselesi. Bu mal meselesi. fiimdi tabii ki ç›karmak istedi€imiz yasa biraz radikal bir yasa. Burada tabii 3’te 2 ço€unlukla mülkiyeti tasarruf etme imkan›n› getiriyoruz. Bilimsel teknik heyet taraf›ndan ‘Bu bina olas› bir depremde ayakta kalamaz’ denilen bir binay› y›kmak zorunday›z. Bunun için idari mahkemeler taraf›ndan, idari davalar taraf›ndan yürütmeyi durdurma karar› verilmesin diye bunu yasaya tadat ettik. E€er Meclis de bunu kabul ederse, böyle ç›kacak. Bunlar zor ifller ama tüm insanlar›m›z›n tüm katmanlar› bunu desteklemezse bu iflin alt›ndan kalkamay›z.”


ni, bunun ihracat› art›raca€›n›, yurt d›fl›ndaki müflavirlerin proje yap›c› olaca€›n›, flartnamelerinde Türkiye`ye uygun ibareler koyaca€›n›, Türkiye’ye giren dövizin artaca€›n›, kay›t d›fl›l›€›n azalaca€›n›, ara teknik elemanlar›n yetiflece€ini anlatt›. Bu dönüflümle birlikte gecekondu bölgelerindeki olumsuz olgular›n da ortadan kalkaca€›n› kaydeden Bayraktar, bugün Brezilya ve M›s›r gibi ülkelerin gecekondu bölgeleriyle bafla ç›kmakta baflar›s›z oldu€unu aktard›. Bayraktar, “Biz de Türkiye’nin geldi€i nokta itibariyle sekiz elle sar›larak bu iflin üstesinden gelmek mecburiyetindeyiz” dedi. Duyarl› insanlar›n, millet, vatan, üretim eksenli insanlar›n sesinin ç›kmas› gerekti€ini söyleyen Bayraktar, “Bak›yorsunuz muhalefet olan yüzde 5-10 var onlar›n sesi ç›k›yor, onlar gelip vitrini kapat›yor. Yap›lacak hay›rl› ifl için büyük ço€unluk sizi destekliyor ama sesi ç›km›yor” diye konufltu.

ERDO⁄AN BAYRAKTAR: AFET R‹SK‹ ALTINDAK‹ B‹NALARDAN TÜRK‹YE’Y‹ KURTARMA ‹fi‹N‹ BAfiLATMAK MECBUR‹YET‹NDEY‹Z Mevcut kötü yap› stokunda toplumun tüm kesimlerinin sorumlulu€u bulundu€unu belirten Erdo€an Bayraktar, “Bu ortak iradeyi, ortak akl›, ortak beraberli€i yakalay›p canh›rafl bir gayretle bu afet dönüflümünü, afet riski alt›ndaki binalardan Türkiye’yi kurtarma iflini bafllatmak mecburiyetindeyiz” dedi. Bayraktar, flöyle konufltu: “Vatandafl›m›z flu anda bu ifle haz›r gibi ama maalesef insan›m›z basit manada bakt›€›m›z zaman, can›ndan daha çok ‘Bir dönüflüm olacak. Acaba gecekondumu verirsem buradan nas›l bir iki daire fazla, yüzde 30 fazla al›r›m’ hesab›n› yap›yor. ‹nsan›m›z› bu düflünceden vazgeçirmemiz laz›m. Büyük kentsel dönüflüm çana€›n›n içinde bir olgu ama flimdi bizim yapaca€›m›z afet riskinden kurtulma dönüflümüdür. Netice itibar›yla kentsel dönüflüm ama bu ifadenin, eylemin içerisine rant kelimesini yak›flt›rmak, sokuflturmak, bize yap›lacak en büyük haks›zl›kt›r ve bu iflin önüne konulacak en büyük takozdur, bu iflin tekerine sokulacak en büyük çomakt›r. Onun için daha ifl bafllamadan, ülkenin kalk›nmas›na, geliflmesine, kaçak yap›lardan kurtulmas›na, flehirlerimizin güzelleflmesine, oksijeni bol, daha sa€l›kl› hale gelmesine yönelik çal›flmaya daha bafllamadan böyle ifadeleri bunun yan›na getirmek bu millete haks›zl›kt›r. Bir bafllayal›m, birbirimizi daha çok denetleyelim, daha çok fleffaf olal›m, daha çok hesap verebilir duruma gelelim ve bu afet riski alt›ndaki binalar›n ortadan kald›r›lmas›n› mutlaka bafllatal›m.” Yasan›n içeri€ine iliflkin bilgi de veren Bayraktar, Türkiye’nin flartlar›na uygun, basit, pratik, vatandafl› kollayan, vatandafl› ikna etmeye dayal›, aç›kgözlerin de f›rsatç›l›k eyleminin önünü kesmeye yönelik bir yasa yapmaya çal›flt›klar›n› söyledi. Bayraktar, Türkiye’de büyük bir dönüflüm seferberli€i bafllat›ld›€›nda, burada mühendis müflavirlik sisteminin, inflaat sektörünün, yerli malzemelerin geliflece€i-

86

YAPI MALZEME - Mart 2012

B‹TÜDER BAfiKANI MEHMET ÖZCAN: “SU YALITIMI YAPILMADI⁄I ‹Ç‹N B‹NALARIMIZIN YÜZDE 43,8'‹ DEPREM R‹SK‹ ALTINDA” Deprem Haftas› nedeniyle aç›klamada bulunan B‹TÜDER Baflkan› Mehmet Özcan, “Dünyan›n en etkin deprem kuflaklar›ndan birinin üzerinde konumlanan ülkemizde depremlerden dolay› her y›l ortalama bin vatandafl›m›z hayat›n› kaybediyor, 7 bin bina y›k›l›yor. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›€›'n›n verilerine göre de; son 58 y›l içinde meydana gelen depremlerde, 58 bin 202 kifli hayat›n› kaybetti, 122 bin 96 kifli yaraland›, yaklafl›k 411 bin 465 bina y›k›ld› ya da a€›r hasar gördü. Bunun en büyük nedenlerinden birisi ise binalar›m›z›n çok büyük k›sm›nda su yal›t›m› olmamas› dolay›s› ile tafl›y›c› sistemdeki korozyon tehlikesi ve bu konudaki bilinç eksikli€i. ‹flte bu nedenle, toplumumuzda farkl› konularda deprem bilincinin oluflturulmas› ve depremlere karfl› daima haz›rl›kl› olunmas› amac›yla, ülkemizde her y›l 1-7 Mart tarihleri aras›ndaki hafta, 'Deprem Haftas›' olarak an›l›yor. Ancak ac› gerçek flu ki; depremi sadece Deprem Haftas›'nda ya da bir deprem oldu€unda anmak hiçbir soruna çare olmuyor. Depremle ilgili ö€renmemiz gereken çok fley var. Bunlar›n bafl›nda da binalar›m›z› depreme karfl› suyun zararl› etkilerinden koruman›n tek bir yolunun da sa€l›kl› su yal›t›m›ndan geçti€i gerçe€i geliyor. Türkiye ‹statistik Kurumu'nun yapt›€›, Gelir


ve Yaflam Koflullar› Araflt›rmas›'na göre; Türkiye'deki konutlar›n yüzde 43,8'inde s›zd›ran çat›, nemli duvarlar ve dolay›s›yla küf, rutubet sorunu var. Bu demek oluyor ki bu konutlarda su yal›t›m› yok. Oysa su yal›t›m› binan›n tafl›y›c› sistemini suyun zararl› etkilerinden ve korozyondan yani paslanmadan koruyor. Bu da depreme karfl› daha sa€lam yap›lar anlam›na geliyor” dedi. 1999 depreminde birçok binan›n y›k›lma nedeninin korozyon oldu€unu iflaret eden Özcan, “Türkiye'nin yüzölçümü olarak yüzde 92'si, nüfus yo€unlu€u olarak yüzde 95'i deprem kufla€›nda. Ayr›ca büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98'i ve barajlar›m›z›n yüzde 93'ü de deprem bölgesinde bulunuyor. 1999 y›l›nda art arda yaflanan iki büyük depremin ard›ndan richter ölçe€i, tsunami, zemin etüdü gibi yeni kavramlar hayat›m›za girdi. Korozyon da bu kavramlardan biriydi. Depremde birçok yap›n›n y›k›lmas›n›n nedeni korozyon, yani paslanmayd›. Korozyonun nedeni ise su yal›t›m›n›n yap›lmam›fl olmas› ya da sa€l›kl› yap›lmam›fl olmas›yd›” diye konufltu.

ilerin bölgenin deprem bölgesinde olup olmad›€›, depreme karfl› projede önlem al›n›p al›nmad›€› gibi sorular› çok s›k sorduklar›n› ifade eden Özçiçek, kendi firmas›n›n can güvenli€i konusunda kesinlikle maliyet hesab› yapmad›€›n›, hiç kimsenin de yapmamas› gerekti€ini söyledi.

BÜLENT AYDIN: ÇEL‹K YAPI TEfiV‹K ED‹LMEL‹

88

CAN RAfi‹T ÖZÇ‹ÇEK: DEPREM YÖNETMEL‹⁄‹NE AYKIRI B‹NALAR TEHL‹KE SAÇIYOR

Steelife Genel Müdürü Bülent Ayd›n, hafif çelik yap› sisteminin, deprem kufla€›nda yer alan Türkiye için vazgeçilmez oldu€unu vurgulad›. Van’da yaflanan deprem sonras›nda da kal›c› yaflam alanlar› için hafif çelik yap› sisteminin tercih edilmesi gerekti€ine iflaret eden Ayd›n, “Steelife olarak Van merkez ve Ercifl’te ö€renci yurtlar› ve kal›c› konutlar yapmaya devam ediyoruz” diye konufltu. Bülent Ayd›n, “Teknolojik yeniliklere merak› bilinen, arabas›na, k›yafetine özen gösteren insan›m›z›n, yaflad›€› mekanlar›n estetik ve güvenli€ine da ayn› özeni göstermesi beklenmelidir” dedi.

Deprem Haftas› nedeniyle sektör temsilcileri ve tüketicilere seslenen Propa ‹nflaat Yönetim Kurulu Baflkan› Can Raflit Özçiçek, Deprem Yönetmeli€i’ne ayk›r› binalar›n tehlike saçt›€›na dikkat çekti. Tafl›y›c› sistemden önce zemin etütünün önemli oldu€unu kaydeden Özçiçek, “Bir konutun nitelikli olup olmad›€›n› belirleyen en önemli unsur, temel ve tafl›y›c› sisteminin sa€laml›€› ve kullan›lan malzemeler. Bu noktada zemin etütü çok önemli. Çünkü zemin etüdü ile inflaata bafllamadan önce zeminin, yap›lmas› planlanan binaya uygun olup olmad›€› ortaya ç›k›yor” dedi. Deprem Yönetmeli€i’ndeki eksikler nedeniyle çok büyük sorunlar yafland›€›n› hat›rlatan Özçiçek, bu kapsamda firmalara yapt›r›m uygulanmas› gerekti€ini belirtti. Beklenen büyük ‹stanbul depreminin açaca€› yaralar›n tahmin bile edilemeyecek boyutta oldu€unu hat›rlatan Özçiçek, hem inflaat firmalar›n›n hem de tüketicilerin daha duyarl› davranmas› gerekti€ini ifade etti. Binalar›n tafl›y›c› sistemini korozyona, yani sudan kaynaklanan paslanmaya karfl› koruyan su yal›t›m›n›n da depremle mücadele konusundaki önemine de€inen Özçiçek, ev sat›n alacaklara mutlaka su yal›t›m›n› sorgulamalar›n› tavsiye etti. Sat›fl ofislerine gelen müflter-

Geliflmifl ülkelerin ço€unda yüksek oranlarda kullan›lan hafif çelik yap› sisteminin, neredeyse tamam› deprem kufla€›nda yer alan Türkiye için vazgeçilmez oldu€unun alt›n› çizen Ayd›n, hafif çelik yap› sisteminin hatay› minimum seviyeye indiren ön üretimi ve hafif çelik konstrüksiyonu sayesinde teknolojinin ve güvenli€in öne ç›kt›€› bir yap› sistemi olarak alternatiflerinden ayr›ld›€›n› belirtti. Türkiye’de çelik kullan›m oran›n›n çok düflük oldu€una iflaret eden Bülent Ayd›n, geliflmifl ülkelerde ve özellikle bu ülkelerden Japonya gibi deprem kufla€›nda olanlarda çelik konstrüksiyondan oluflan tafl›y›c› sisteme sahip binalar›n toplam bina stoku için önemli bir paya sahip oldu€unu, ‹ngiltere, ‹skandinav ülkeleri, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde de çelik kullan›m›n›n oldukça yayg›n oldu€unu belirtti. Van’da yaflanan depreme de de€inen Bülent Ayd›n, Van’da kal›c› yaflam alanlar› için hafif çelik yap› sisteminin tercih edilmesi gerekti€ini belirtti. Ayd›n, “Hafif çelik yap› sistemi ile binalar çok k›sa zamanda kuruluyor. Hem de bu tür sistem ile yap›lm›fl kal›c› yaflam alanlar› deprem karfl› son derece güvenli oluyor” dedi.

YAPI MALZEME - Mart 2012


Türkiye Çimento Sektörü 2012 Y›l›nda Art›fl Bekliyor Türk çimento sektöründe 2011 y›l›nda gerçekleflen 55,7 milyon ton iç sat›fl›n 52,2 milyon tonu TÇMB üyeleri taraf›ndan yap›ld›. Bu miktar 2010 y›l›nda 47,7 milyon tonu TÇMB üyeleri olmak üzere yaklafl›k 50 milyon ton düzeyindeydi. ‹ç sat›fllarda Türkiye baz›nda % 11, TÇMB üyeleri baz›nda % 9 düzeyinde art›fl yaflad›.

90

YAPI MALZEME - Mart 2012

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli€i Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Güçlü, sektörün 2012 y›l› çimento tüketiminin 58,5 milyon ton civar›nda olaca€›n› aç›klad›. TÇMB’nin 28 fiubat 2012’de gerçekleflen 54. Genel Kurul’unda yeniden baflkanl›€a seçilen Mustafa Güçlü, dünyada çimento sektörünün durumu, Türk çimento sektörünün 2011 y›l› verilerini ve beklentilerini paylaflt›.

2013’TE DÜNYA Ç‹MENTO TALEB‹ 4 M‹LYAR TONA ULAfiACAK Önemli baz› geliflmifl ülkelerde, yaflanan ciddi s›k›nt›lara ra€men dünya çimento üretimi ve tüketiminin artt›€›n› belirten Güçlü, 2008 krizinden ciddi boyutta etkilenen bölgelere ABD, Avrupa Birli€i, Japonya, Rusya’y› örnek gösterdi. Türkiye’ye komflu ülkeler s›k›nt› yaflarken dünya tüketiminin ve geliflmesinin artmas›n›n nedeninin Çin oldu€unu belirten Mustafa Güçlü flunlar› söyledi: ‘’Bu büyümenin bafl etkeni Çin’dir. 2011 y›l›nda dünyadaki toplam tüketim yaklafl›k 3,56 milyar ton olarak gerçekleflti ve bu rakam›n %56’s›n› Çin temsil ediyor. Bu da yaklafl›k 2 milyar ton demek. 2012’de dünya tüketim hacminin 3,78 milyar ton olarak gerçekleflece€i düflünülüyor ve Çin’in pay›n›n daha da artaca€› %59’lara gelece€i 2,22 milyar ton seviyelerinde gerçekleflece€i öngörülüyor. Bu geliflmeler çerçevesinde 2013 y›l›na gelindi€inde dünya talebinin 4 milyar tona ulaflaca€› ve yine bu talebin %59’unun Çin taraf›ndan gerçeklefltirilece€i tahmin ediliyor.’’


TÜRK Ç‹MENTO SEKTÖRÜ 2011’DE 4 M‹LYAR DOLAR C‹RO GERÇEKLEfiT‹RD‹ Türk çimento sektörünün 2011 y›l›n› de€erlendiren Mustafa Güçlü, sektörün 4 milyar dolar ciro ve 900 milyon dolar tutar›ndaki ihracat›, do€rudan ve dolayl› 15.000 kifliye yaratt›€› istihdam ile Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yeri oldu€una dikkat çekti. 2011 y›l›ndaki toplam 68 milyon tonluk üretimin sadece 4,6 milyon tonunun TÇMB üyesi olmayan tesisler taraf›ndan üretildi€ini belirten Güçlü “Sektör, 2011 y›l›nda yaklafl›k 68 milyon ton üretim gerçeklefltirdi. 2010 y›l›nda üretim yaklafl›k 66,2 milyon ton düzeyindeydi. Çimento üretiminde 2011 y›l›nda yaflanan küresel ölçekteki ekonomik krize ra€men bir önceki y›l›n de€erlerinin az da olsa ileri tafl›yarak korunmufl olmas› bile önemli bir baflar› olarak de€erlendirilmelidir.” diye ekledi.

SATIfiLARIN 52,2 M‹LYON TONU TÇMB ÜYLER‹ TARAFINDAN YAPILDI Türk Çimento Sektörünün 2011 y›l›nda 55,7 milyon ton iç sat›fl gerçeklefltirdi€ini söyleyen Mustafa Güçlü, bu sat›fllar›n 52,2 milyon tonunun TÇMB üyeleri taraf›ndan yap›ld›€›n› belirtti. Bu miktar 2010 y›l›nda 47,7 milyon tonu TÇMB üyeleri olmak üzere yaklafl›k 50 milyon ton düzeyindeydi. ‹ç sat›fllarda Türkiye baz›nda % 11, TÇMB üyeleri baz›nda % 9 düzeyinde art›fl yaflad›. 2011 y›l› sonunda çimento ihracat›n›n 12 milyon ton, klinker ihracat›n›n 2,4 milyon ton seviyelerinde gerçekleflerek bir önceki y›la oranla çimento ihracat›nda %23, klinker ihracat›nda ise %11 azalma oldu€unu kaydeden Güçlü; “Bu azalma önemli oranda d›fl piyasalar›n durumundan kaynaklansa da, iç piyasan›n ihtiyaçlar›na dönük tüketiminin artmas› sektör aç›s›ndan önemli bir sorunun önüne geçti” dedi.

AVRUPA PAZARI DARALINCA YEN‹ PAZARLAR GEL‹fiT‹R‹LD‹ Çimento sektörü, küresel kriz ile birlikte Avrupa pazar›n›n daralmas› nedeniyle ihracatta yeni pazarlar gelifltirirken, bu yeni aray›flta en önemli bölgelerden biri Bat› Afrika olurken Cezayir’de yaratt›€› hacim ile

dikkat çekti. 2009 ve 2010 y›llar›nda ihracata bafllanan Bat› Afrika bölgesine sevkiyat, bu y›l da devam ederken Mustafa Güçlü, toplam ihracat›n sürdürülebilir flekilde 18-20 milyon ton seviyelerinde ulaflmamas› durumunda, fazla kapasite sorununun sektör üzerindeki bask›s› ve menfi etkisinin büyüyece€ini belirtti. Önümüzdeki y›llarda enerji maliyetlerinin düflürülmesine iliflkin kararlar›n hayati önem tafl›d›€›na de€inen Mustafa Güçlü, sürdürülebilir bir büyüme için özellikle altyap› yat›r›mlar›na önem verilmesi gerekti€ine de dikkat çekti. TÇMB Yönetim Kurulu Baflkan› Güçlü bu konuda flunlar› söyledi: ‘’ Kentsel dönüflüm projelerine yo€unlafl›lmas› hem inflaat, hem de çimento sektörünün büyümesi aç›s›ndan alt› çizilmesi gereken bir konudur. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, altyap› ve konut a盀›n›n önemli boyutlarda oldu€u Türkiye'de inflaat sektörünün önü, mukayese edilebilir ekonomik düzeydeki ülkelere göre daha aç›kt›r.”

BETON YOL VE BAR‹YER UYGULAMALARINA ÖNCÜLÜK ETT‹K Beton yol ve bariyer uygulamalar›n›n hem karayolu a€›n›n kalitesini yerli malzeme ile art›racak, hem de sektörün geliflmesine katk› sa€layacak bir uygulama olarak önemine de€inen Mustafa Güçlü, TÇMB olarak bu konuya büyük önem verdiklerini söyledi. Güçlü “TÇMB olarak son y›llarda Türkiye’de karayollar›n›n kaplanmas›nda betonun asfalt ile birlikte kullan›lmas› yönünde önemli faaliyetlerde bulunduk. Hatta Türkiye’de örnek beton yol uygulamalar›na TÇMB olarak bizzat öncülük ettik. Bu çal›flmalardaki amac›m›z›n öncelikle ülkemizdeki karayolu a€›n›n kalitesini yerli malzeme ile art›rmaya dönük oldu€unu, ayn› oranda da tüketimin artmas›na paralel olarak, sektörümüzün geliflimine katk› sa€layaca€›n› bir kez daha vurgulamak isterim. Betonun Türkiye’nin zor co€rafyalar›nda kalc› ve dayan›kl› yollar›n yap›m›nda kullan›m›n›n çok tarafl› yararlar sa€layaca€›na dönük çabalar›m›z› sürdürece€iz.” Mustafa Güçlü, %100 yerli mal› olan çimento ile yap›lacak beton yollar›n hem ülke ekonomisi hem de güvenli bir karayollar› a€› için önemli bir katma de€er sa€lad›€› söyledi.

HEDEF‹M‹Z EKONOM‹K VE SOSYAL ANLAMDA SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K Çimento sektörüne yol gösteren ilkenin, Türkiye’ye daha fazla de€er yaratmak için “Çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirlik“ olaca€›n› belirten Güçlü ‘’ Çok iyi biliyoruz ki, bir bilimsel gerçek olarak ispatlanan küresel ›s›nman›n yaratt›€› tehdit çerçevesinde Çevre ve ‹klim De€iflikli€i Mevzuat› yak›n gelecekte sektörümüz için de yeni uygulamalar ortaya koyacakt›r. TÇMB, üyelerinin sadece üretim ve sat›fl sorunlar›na odaklanan de€il, ayn› zamanda, toplumumuzun ve tüm insanl›€›n ortak de€eri olan çevrenin korunmas›na da odaklanarak önemli ve öncü bir rol üstlenmektedir” dedi.

YAPI MALZEME - Mart 2012

91


Mardav Bayi Toplant›s› Kuzey K›br›s’ta Gerçekleflti Mardav, bu y›l Kuzey K›br›s’›n en iyi oteli seçilen K›br›s Cratos Premium’da gerçeklefltirdi€i bayi toplant›s›nda gelecek planlar›n› ve 2012 hedeflerini paylaflt›. Toplant› her sene oldu€u gibi bu y›l da bayilerin yo€un kat›l›m›yla gerçekleflti. ‹lk günkü oturumda, Mardav A.fi Genel Müdürü Levent Pelesen ile Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Alper Do€ruer ve Mali ‹fller ve Lojistik Direktörü Erkan Eldemir taraf›ndan, tüm bayilerle 2011 y›l› de€erlendirmesi ve 2012 beklentileri ile yine 2012 y›l›ndaki sat›fl pazarlama hedef ve stratejileri paylafl›ld›. Baflar›l› sunucu Çi€dem Tunç taraf›ndan sunulan toplant›n›n sonunda bayilere ve personele y›l plaketleri takdim edildi. Toplant›n›n ard›ndan gerçekleflen Gala gecesinde Mardav Bayileri yine Çi€dem Tunç sunumu ile bölge ciro ve ürün ödüllerini ald›lar.

Legrand, Türkiye Otokros Yar›fllar›nda Antalya Motorsporlar› Kulübü'nün (AMK) organize etti€i Otokros yar›fllar›, Antalya'daki WRC Seyirci Etab›nda düzenlendi. Legrand’›n sponsor oldu€u Pilot Engin Kap ve Pilot Burak Türkkan’›n da yer ald›€› yar›fllar, Antalya’da yap›lacak Türkiye Ralli fiampiyonas› Yar›flmas› öncesinde bir antreman niteli€indeydi. Legrand’›n sponsorlu€unda Antalya Mahalli Otokros Yar›fl› Kategori 5’te yar›flan Pilot Engin Kap 3.'lük kupas›n› al›rken Pilot Burak Türkkan 4. oldu. Antalya Ulusal Otokros yar›flmas› Kategori 5'te de Engin Kap 3.’lük ve Burak Türkkan 4’lük derecelerini ald›lar. Bu yar›fl ayn› zamanda Türkiye Historic Ralli fiampiyonas›na da puan veriyordu. Historic Genel Klasman›nda ve Historic'in bir alt kategorisi olan Super Historic kategorisinde Burak Türkkan birincili€i, Engin Kap ise ikincili€i alarak zirveyi paylaflt›lar. Legrand Racing Team, Parkur Historic garaj›ndan, bu hafta sonuyla birlikte toplam 10 kupa ile geri dönerken Türkiye Historic Ralli fiampiyonas› için de önemli puanlar alm›fl oldular.

92

YAPI MALZEME - Mart 2012

Ytong Stant Tasar›m Yar›flmas› Sonuçland› Türk ‹nflaat sektörünün en büyük buluflmas› olan Uluslararas› Yap› 2012 ‹stanbul Fuar›’na haz›rlanan Türk Ytong, fuarda kullanaca€› stand›n tasar›m›n› yar›flmayla seçti. Mimar, iç mimar ve endüstri ürünleri tasar›mc›lar› ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde ö€renim gören ö€rencilere aç›k olan yar›flmaya, birbirinden iddial› ve özgün 167 proje kat›ld›. Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi deste€i ile düzenlenen yar›flmada, Seçici Kurul taraf›ndan yap›lan de€erlendirmede ödül kazanan ve mansiyon alan projeler afla€›daki gibi belirlendi. Yar›flman›n ödül töreni ve sergisi, 02 May›s 2012 tarihindeTüyap Beylikdüzü Fuar alan›nda düzenlenecek Yap› 2012 ‹stanbul Fuar›’nda, 6. salonda yer alan Ytong stand›nda yap›lacak.


Günefl Enerjisi Endüstrisi,

Gelecekten Umutlu Avrupa’n›n en çok günefl alan ülkelerinden biri olan Türkiye’de günefle yat›r›m yapacak olan giriflimciler, kazan›yor. “Günefl Ülkesi” olarak adland›r›lan Türkiye’nin günefl enerjisi sistemleri, bu alanda tek uluslararas› ve spesifik Günefl Enerjisi Fuar› olan, Solarex ‹stanbul ile bir araya geliyor. Fuar, teknolojide gelinen son geliflmeleri de gözler önüne seriyor.

94

YAPI MALZEME - Mart 2012


Avrupa’n›n en çok günefl alan ülkelerinden biri olan Türkiye’de, enerji konusunda d›fla ba€›ml›l›€› azaltmada en çok yarar sa€layacak yenilenebilir enerji kayna€› olan günefle yat›r›m yapacak giriflimciler, devletin sa€lad›€› teflviklerin de yard›m› ile kendi kazanacaklar›n›n yan› s›ra, kamusal ve ulusal yarar da sa€lamaktalar.Birçok insana ifl kap›s› olacak enerjiye yat›r›m yapmak çevreye ve sa€l›kl› gelece€e katk›, yerli bir enerji kayna€›na yat›r›m sayesinde ulusal enerji ba€›ms›zl›€›na hizmet sa€lanacak yararlar aras›nda. Günefl enerjisine yat›r›m›n Avrupa’da; borsa, bono, tahvil, döviz gibi bilinen yat›r›m araçlar›na ciddi bir alternatif oldu€u bilinen bir gerçek. Giriflimciler ülke menfaatlerine katk›da bulunurlarken yat›r›mc› olma imkan›na da kavuflacak. Do€al, yerli ve yenilenebilir

günefl enerjisi ile ömür boyu gelir sa€lamak mümkün. Zira Günefl Enerjisi Santral› uygulamalar›nda ilk yat›r›mdan sonra sistem kendi kendine çal›fl›yor. ‹flletme ve bak›m maliyetleri ise yok denecek kadar az. Türkiye’nin neresinde olur ise olsun, sistemleri uzaktan izleme ve görüntüleme imkan› da var. Üretilen elektri€i ve kazanc› evden, ofisten takip etmek mümkün.

ENERJ‹ SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEML‹ BULUfiMA NOKTASINA DAVETL‹S‹N‹Z Türkiye’de 2008 y›l›ndan itibaren her y›l düzenli olarak gerçeklefltirilen en istikrarl› uluslararas› enerji etkinli€i, Solarex ‹stanbul’un haz›rl›klar› sürüyor. Her geçen y›l daha yüksek bir kat›l›m ve baflar› ile gerçekleflmekte olan fuar, 5. y›l›nda da 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde,

YAPI MALZEME - Mart 2012

95


‹ L M E N Ö EN N Ü N Ü R ‹Z Ö N T ‹ S K ‹ E L S T ‹ E J AV D ENER A N I S A T K O N A M BULUfi ‹stanbul Fuar Merkezi’nin 9. ve 10. Salonlar›’nda yeniden bir araya geliyor. Türkiye'de uluslararas› anlamda hem konferans hem de fuar etkinliklerinin bir arada gerçeklefltirildi€i tek platform olma özelli€ine sahip fuar, teknik, bilimsel ve en güncel konular›n ele al›nd›€› tarafs›z ve sektörün en iyi tedarikçi firmalar›n›n yer ald›€› enerji sektörünü sanayi ile buluflturan bir fuar olarak, tüm sektör mensuplar› taraf›ndan heyecanla bekleniyor.

AR-GE ÇALIfiMALARI HIZ KAZANIYOR Günefl enerjisi sistemlerinin yayg›nlaflmas› ülke ekonomisi için son derece faydal› olacakt›r. Enerji, dünyan›n her yerinde ekonomik ve sosyal geliflmenin bir gere€i ve yaflam kalitesinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu gerçekten yola ç›kan ve enerji sektörüne yepyeni aç›l›mlar sunmay› hedefleyen Solarex Fuar›, sektörü canland›rmak ve ülkemizin zengin günefl enerjisinden faydalanmak üzere tüm sektörü fuara davet ediyor. Türkiye’de de yayg›nl›€› artmaya devam eden günefl enerjisi teknolojileri, önümüzdeki y›llarda her ülkenin ekonomik büyümesinin önündeki en önemli belirleyici olaca€›n› gösteriyor. Günefl ›fl›€›na bol miktarda sahip olan Türkiye’de ortalama y›ll›k toplam günefllenme süresi 2640 saat. Bu süre pek çok Avrupa ülkesinin üzerinde. Enerjide d›fla ba€›ml› olan ülkemiz, elindeki mevcut kaynaklardan yararlanmak ad›na ve bu konuda bilinç oluflturmak için Günefl Enerjisi ve Teknolojileri Fuar›’nda bulufluyor.

SEKTÖRE BÜYÜK DESTEK Sektörde ilk defa ‹hlas Fuarc›l›k taraf›ndan düzenlenen “Günefl Enerjisi ve Teknolojileri” Fuar› Solarex ‹stanbul, konusuyla ilgili kurumlar ve dernekler taraf›ndan da tam

96

YAPI MALZEME - Mart 2012

destek görüyor. T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›€› baflta olmak üzere, T.C. Çevre ve fiehircilik Bakanl›€›, T.C. Orman ve Su ‹flleri Bakanl›€›, Orman Genel Müdürlü€ü, Enerji Hukuku Araflt›rma Enstitüsü, KOSGEB, Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP), Alia€a Organize Sanayi Bölgesi (ALOSB‹), JC‹ Avrasya Enerji Tak›m›, Günefl Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derne€i (GENSED), Unido Ichet, Aküder, Ostim ve daha bir çok kurum bu fuarda etkinlikleri ile göz dolduracaklar.

Z‹YARETÇ‹ PROF‹L‹ Toptanc›lar, ihracatç›lar, ithalatç›lar, distribütörler, temsilcilikler, sat›n alma yetkilileri, ambalaj ve geri dönüflüm sektörlerinden ziyaretçiler, günefl enerjili sistem üreticileri, montaj atölyesi sahipleri, yöneticiler, mühendisler, yetkili servis görevlileri, teknisyenler, belediyeler, müteahhitler, kooperatifler ve turizm iflletmeleri Solarex ‹stanbul’un ziyaretçi profilini oluflturuyor. Günefl Enerjisi ve Teknolojileri Fuar›’nda yer alacak günefl enerjili ürünler ise; fotoelektrik mamülleri, yap› entegrasyon ürünleri ve uygulamalar›, ›s› koruma materyalleri, yeni materyal ve teknolojileri, fotovoltaik ürün ve üretim teçhizatlar›, flarj ürünleri ve teçhizatlar›, so€utma ve ›s›tma teçhizatlar›, tamamlay›c› otomatik kontrol cihaz ve enstrümanlar›, özel levha ve dolgular›, su ›s›t›c› ve ürün teçhizatlar›ndan olufluyor. Günefl Enerjisi Fuar› ile ilgili daha detayl› bilgi sahibi olmak için www.solarexistanbul.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


BASF, 2011 y›l› mali

sonuçlar›n› aç›klad› BASF, sat›fl ve kazançlar aç›s›ndan 2010 y›l›n›n rekor seviyelerini önemli ölçüde geçti ve 2011 y›l›nda sermaye maliyetinde yüksek bir prim elde etti. 2010 y›l› ile karfl›laflt›r›ld›€›nda, sat›fllar %15’lik art›flla 73.5 milyar Avro olarak gerçekleflti. Bu art›fla tüm bölgeler katk›da bulundu. Özel kalemler öncesinde faaliyetlerden elde edilen gelir (EBIT) %4 art›flla 8.4 milyar Avro olarak gerçekleflti ve EBIT yaklafl›k %11’lik art›flla 8.6 milyar Avro oldu. Türkiye’de 2010 y›l›nda 649 milyon Avro olarak gerçekleflen sat›fl rakamlar›, 2011 y›l›nda 832 milyon Avro seviyesine yükseldi. Yine Türkiye’de 2010 y›l›nda 606 olan çal›flan say›s›, 2011 y›l›nda 765’i buldu. Kuzey Afrika ve Ortado€u Bölgesi’nde ise 2010 y›l›nda 1493 olarak kaydedilen çal›flan say›s›, 2011 sonu itibar›yla 1661’e yükseldi. Y›ll›k bas›n toplant›s›nda konuflan BASF SE ‹cra Kurulu Baflkan› Dr. Kurt Bock, “2011 y›l›, BASF aç›s›ndan son derece baflar›l› bir y›l oldu. Kar pay›m›z› art›rma hedefimiz devam ediyor ve y›ll›k toplant›da 2.50 Avro ile yine yüksek bir kar pay› teklif edece€iz.

Johann Köster

98

Alman Yap› Kimyasallar› Derne€i Baflkan› Oldu

Ege Seramik ailesi

Frankfurt’ta faaliyet gösteren Alman Yap› Kimyasallar› Sanayi Derne€i (DEUTSCHE Bauchemie e.V) Yap›lan son genel kurulunda Johann Köster’i Yönetim Kurulu Baflkan› olarak seçti. Travemünde’de gerçekleflen genel kurulda sektörel konular görüflülmüfl ve 11 kiflilik yeni yönetim kurulu belirlenmifltir. Johann Köster, ayn› zamanda Aurich’te faaliyet gösteren KÖSTER Bauchemie AG’nin yönetim kurulu baflkan›d›r. Alman Yap› Kimyasallar› Derne€inin çat›s› alt›nda 115 sanayi kuruluflu bulunmaktad›r. Bu kurulufllar senelik 5,1 milyar Euro cirolar› ile Avrupa yap› kimyasallar› hacminin yar›s›n› ve dünya hacminin üçte birini temsil etmektedir. Üye kurulufllar›n›n yelpazesi küçük ve orta büyüklükteki flirketlerden dünya çap›nda faaliyet gösteren dev firmalara kadar uzanmaktad›r. Bütün üyeler üstün kalite ve servis anlay›fl› ile bütün inflaat sektörüne hizmet vermektedir.

Seramik sektörünün öncü flirketlerinden Ege Seramik, 40. y›l›n› kutlad›€› 2012 y›l› Yetkili Sat›c›lar toplant›s›n› Antalya’da düzenledi. 9-12 fiubat tarihlerinde Belek Spice Otel’de düzenlenen toplant› s›ras›nda Ege Seramik Yetkili Sat›c›lar› ile Ege Seramik çal›flanlar› bir araya gelerek 2011 y›l›n› de€erlendirdiler, 2012 y›l› hedeflerini paylaflt›lar. 10 fiubat’ta yap›lan grup toplant›s›nda ‹brahim Polat Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹brahim Polat, ‹brahim Polat Holding fiirketleri CFO’su Baran Demir, Ege Seramik Genel Müdürü Göksen Yedigüller, flirket avukat› Arsin Demir konuklarla alanlar›ndaki konular› de€erlendirerek bilgilendirmelerde bulundular. 3 gün süren toplant›da ifl paylafl›mlar›n›n yan› s›ra Yetkili Sat›c›lar ve Ege Seramik Çal›flanlar› çeflitli aktivitelerle de motivasyonlar›n› artt›rd›lar.

YAPI MALZEME - Mart 2012

Antalya’dayd›


Mega Çelik Yap› arsan›za de€er kat›yor Topra€›n sürekli de€er kazand›€› günümüzde, Mega Çelik Yap› sundu€u modüler yap› teknikleriyle müflterisine al›rken kazand›r›yor. Artt›r›lmas› neredeyse mümkün olmad›€› için toprak, en gözde yat›r›m araçlar›ndan birisi. Arsas›n› de€erlendirmek isteyenler içinse çelik yap›lar bu s›n›rl› kayna€› kullanman›n en verimli yolu. 2005 y›l›nda çelik yap›lar sektöründe faaliyet göstermek amac›yla ‹nflaat Yüksek Mühendisi Ömer Faruk Erdem taraf›ndan kurulan Mega Çelik Yap›, sundu€u ekonomik hizmetlerle inflaat sektöründe standartlar› belirleyen bir firma. Mega Çelik Yap› h›zl› inflaat yöntemleriyle müflterilerine hem zaman hem de para kazand›r›yor. Son teknoloji ve statik hesaplar› içeren bilgisayar programlar›yla projelendirilen yap› Avrupa kesitli profiller kullan›larak fabrika ortam›nda haz›r ediliyor. Fabrika Çorlu’da 20.000 m² alan üzerine kurulmufl olup, imalat›n tamam› Mega Çelik Yap› çal›flanlar› taraf›ndan gerçeklefltiriliyor. Ard›ndan haz›rlanan çelik malzemeler k›sa bir süre içerisinde kullan›m s›ras›na göre düzenlenerek montaj için nakil ediliyor. Hemen ard›ndan Mega Çelik Yap›’n›n montajdaki ustal›€› devreye giriyor ve flantiyede uygulad›klar› montaj tekni€i ile yap›m süresi de k›salt›l›p iflçilik ve ana maliyetler minimumda tutuluyor.

100

YAPI MALZEME - Mart 2012

Mega Çelik Yap› kulland›€› tüm ba€lant› elemanlar›n› TÜV ve TSE belgeli DIN 6914 ve DIN 7990 normunda seçiyor. Bu sayede sistem son derece sa€lam, güvenli, h›zl› ve dünyan›n her yerine tafl›nabilir, sökülüp monte edilebilir bir özellik kazan›yor.

HEM ZAMANDAN HEM MAL‹YETTEN TASARRUF ‹nflaat yap›lacak alanda betonarme yap›lara k›yasla daha sa€lam bir yap›y› çok daha az kolonla gerçeklefltiren çelik yap›lar ayn› arsa için net kullan›m alanlar›n› da bir hayli artt›r›yor. Bunun yan› s›ra ince döfleme sistemi seçenekleri ile ayn› yükseklik için daha fazla kat infla etme imkan› tan›yor. K›sacas› Mega Çelik Yap›’n›n infla etti€i yap›lar ayn› hacimde betonarme yap›lara göre daha çok kullan›m alan› sa€l›yor ve yap›n›n metrekaresine düflen arsa maliyetlerini azalt›yor. Esnek iç hacimler ve tesisat sistemlerinin kolay yenilenebilirli€e aç›k olmas› nedeniyle çelik yap›lar›n de€eri ve pazarlanabilirli€i de di€er yap›lara k›yasla yüksek oluyor.


Yapı Malzeme / Mart'12  

yapimalzeme-mart-12

Advertisement