Page 1


20fi˜ AIøNA™ ÂÈÏÔÁ¤˜


BIB§IO°PAºIA-¶H°E™ ¶EPIO¢IKA STATUS-¢IºøNO-METPO-K§IK-TIME-Q-MOJO-ROLLING STONE-LIFE-™INEMA¶EPIO¢IKO-E-CINESCAPE-DOWN BEAT-EMPIRE-PREMIERE-CLASSIC CD-SFX-E¶TA HMEPE™-VOX EºHMEPI¢E™ E§EY£EPOTY¶IA-NEA-BHMA-KA£HMEPINH BIB§IA Kø™TA™ MY§øNA™-I™TOPIA TOY E§§HNIKOY TPA°OY¢IOY °KAIH§ XO™T-¢POMO™ °IA TO PEM¶ETIKO ºøNTA™ TPOY™A™-PANTEBOY ™TO KYTTAPO NTINO™ ¢HMATATH™-25 XPONIA E§§HNIKOY POK RODERICK BEATON-EI™A°ø°H ™TH NEOTEPH E§§HNIKH I™TOPIA ¢HMO™£ENH™ KOYPTOBIK-E§§HNE™ META¶O§EMIKOI ™Y°°PAºEI™ MARIO VITTI-I™TOPIA TH™ E§§HNIKH™ §O°OTEXNIA™ §INOY ¶O§ITH-I™TOPIA TH™ NEOE§§HNIKH™ §O°OTEXNIA™ K.¢.°OYTO™ & K.¢.NOY§A™-§E•IKO ™KHNO£ETøN TOY E§§HNIKOY KINHMATO°PAºOY ™TA£H™ BA§OYKO™-§E•IKO ™KHNO£ETøN TOY ¶A°KO™MIOY KINHMATO°PAºOY ™TA£H™ BA§OYKO™-E§§HNIKH TH§EOPA™H ™TA£H™ BA§OYKO™-ºI§MO°PAºIA TOY E§§HNIKOY KINHMATO°PAºOY A. CALCUTT & R. SHEPHARD-CULT FICTION °IANNH™ ™O§¢ATO™-I™TOPIA TOY E§§HNIKOY KINHMATO°PAºOY O 20Ô˜ AIøNA™-EΉfiÛÂȘ XÚ˘Û‹ ¶¤ÓÓ· °IANNH™ ¢IAKO°IANNH™-100 XPONIA ¶O¢O™ºAIPO °IANNH™ ¢IAKO°IANNH™-60 XPONIA MOYNTIA§ THE 20TH CENTURY ARTBOOK-EΉfiÛÂȘ Phaidon IA™øN TPIANTAºY§§I¢H™-™TO TE§O™ MI§AEI TO ¶ANI DANNY PEARY-CULT MOVIES & CULT MOVIE STARS FILM POSTERS OF THE 60s & 70s-EΉfiÛÂȘ Aura Press JONATHAN ROSS-INCREDIBLY STRANGE FILM BOOK MICHAEL WELDON-THE PSYCHOTRONIC ENCYCLOPEDIA OF FILM E. PAVESE & J. HENRY-TV MANIA

EÍÒÊ˘ÏÏÔ: ¶. TÛ·›Ï˘ EÈ̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘ - M·Î¤Ù· E͈ʇÏÏÔ˘: §. °Î¿ÁΈÛË

TÔ ·ÚfiÓ Ï‡Έ̷ Ù˘ÒıËΠ۠¯·ÚÙ› IÏÏÔ˘ÛÙÚ·ÛÈfiÓ 150 ÁÚ.

© Copyright KÂÈÌ¤ÓˆÓ - ¶¤ÙÚÔ˜ TÛ·›Ï˘ EΉfiÛÂȘ AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ Aı‹Ó· 2000 A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‹ Ù¤¯Ó˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. 2121/1993 Î·È Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™‡Ì‚·Û˘ B¤ÚÓ˘-¶·ÚÈÛ›Ô˘, Ô˘ ΢ÚÒıËΠ̠ÙÔ Ó.100/1975. E›Û˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÛ›·˜, Ù˘ ÛÂÏȉÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ì ʈÙÔÙ˘ÈΤ˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‹ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ ÌÂıfi‰Ô˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 51 ÙÔ˘ Ó. 2121/1993.

EΉfiÛÂȘ AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ 64, 152 31 X·Ï¿Ó‰ÚÈ TËÏ.: 6775.147, Fax: 6775.148

ISBN 960-8429-18-8


20fi˜ AIøNA™ ÂÈÏÔÁ¤˜

E K¢ O ™ E I ™

ANATO§IKO™ Aı‹Ó· 2000


YB MONTAN-MEPIยงIN MONPOE


¶ E P I E XO M E N A

¶PO™ø¶A .................................................................................................................................. ™E§.

8

°E°ONOTA .................................................................................................................................. ™E§. 28

KIN/ºO™ ..................................................................................................................................... ™E§. 36

MOY™IKH .................................................................................................................................... ™E§. 70

§O°OTEXNIA ........................................................................................................................... ™E§. 98

TEXNE™ .......................................................................................................................................... ™E§. 114

TH§EOPA™H ............................................................................................................................. ™E§. 122


O ŒÏÏËÓ·˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· °

È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ‰‡Ô ÚfiÛˆ· ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜, ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ¤Ó·˜ ÔÈËÙ‹˜. K·È ÔÈ ‰‡Ô Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›. H ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÛËÌ¿‰Â„Â, ÂËÚÚ¤·ÛÂ, ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·: Ô EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·‚¿Ê˘. O EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ‰ÈÏ·Û›·ÛÂ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ EÏÏ¿‰·. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‹Ù·Ó Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ Ï·ÙÚ‡ıËÎÂ Î·È ÌÈÛ‹ıËΠfiÛÔ Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. °È·Ù› ‹Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, ÙȘ ʈÙÈṲ̂Ó˜ ȉ¤Â˜, Ù· ¿ÓÙ· ÌÂÁ·ÏfiÓÔ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÏÌËÚ¿ ÔÚ¿Ì·Ù·. °È·Ù› ‹Ù·Ó Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·˙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ٛÔÙ·. O‡Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙÚ·Ùfi‰· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜. °È·Ù› ‹Ù·Ó, fiˆ˜

ÙÔÓ ÂÚȤÁÚ·„Â Ô °. £ÂÔÙÔο˜, “¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó Ì ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ì ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ÙÔÓ ÎÔÌ„fi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È Ù˘ÊÏÒÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ...” ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ï¿ıËÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜, Ô ËÁ¤Ù˘ Ô˘, fiˆ˜ ›Â Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ HÏ. TÛÈÚÈÌÒÎÔ˜, “...ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ Î·È ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜”. KÈ fiÛÔ ÎÈ ·Ó Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›·, ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ‡ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·‚¿ÊË, ÙÔ Ì˘·Ïfi οÓÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Â›Ó·È Ô EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿Óˆ Î·È ¤Ú· ·fi fiÏÔ˘˜ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.


TÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ó ıÂÏ‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó, Ó· ¿ÏÏ·Í·Ó ıÂÙÈο Î·È Ó· ÛËÌ¿‰Â„·Ó ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÙÔÓ ·ÈÒÓ· Ì·˜, Ë ÚÒÙË Ì·˜ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ô ÕÏÌÂÚÙ A˚ÓÛÙ¿ÈÓ, fiˆ˜ ı· ‰Â›ÙÂ Î·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜ Ì ٷ ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. O A˚ÓÛÙ¿ÈÓ Ì ÙË °ÂÓÈ΋ Î·È EȉÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ‚·ı‡ ·ÓıÚˆÈÛÌfi ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. AÓ fï˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Á›ÓÂÈ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ›¯Â ¢ÁÂÓ¤˜ ΛÓËÙÚÔ ‹ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¢ÂÚÁÂÙÈÎfi, ÙfiÙÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È ÌfiÓÔ Ì›·. O °·‚Ú›ÏÔ˜ ¶Ú›ÓÛÈ (Gavrilo Princip). A˘Ùfi˜ Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ™¤Ú‚Ô˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ‰‡Ô ÛÊ·›Ú˜ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔÓ Aگȉԇη ºÚ. ºÂÚÓÈÓ¿Ó‰Ô (Francis Ferdinand)

A

ÛÙÔ ™ÂÚ¿ÁÂ‚Ô ÙÔ 1914. ¢ÔÏÔÊÔÓ›· Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô 1Ô˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜, Ô˘ ‰È¤Ï˘Û ٤ÛÛÂÚȘ ÌÔÓ·Ú¯›Â˜, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ OÎÙˆ‚ÚÈ·Ó‹ E·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÈÒÓ, Ô˘ ·Ó¤‚·Û ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ N·˙› ÙÔ˘ A‰fiÏÊÔ˘ X›ÙÏÂÚ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ 2Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ °È¿ÏÙ·, ¯ÒÚÈÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· ‰‡Ô, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔÓ æ˘¯Úfi fiÏÂÌÔ, ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔÓ Mȯ·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ, Ô ÔÔ›Ô˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ¿ÏÏ·Í ͷӿ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡. °È’ ·˘Ùfi, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ›, Ë „˘¯Ú‹ ÏÔÁÈ΋ Ì¿˜ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ·Ó·ÎËÚ‡ÍÔ˘Ì ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ 19¯ÚÔÓÔ ÊÔÈÙËÙ‹ °·‚Ú›ÏÔ ¶Ú›ÓÛÈ. H ÌÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ Ú¿ÍË ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ¿ÏÏ·Í ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·.


A§M¶EPT A´N™TA´N


ÚfiÛˆ·

5

100

9

 Ú fi Û ˆ  ·

29

T· 10 ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο

17. AÓÙÚ¤È Z·¯¿ÚÔÊ 18. TÛ·ÓÁÎ K¿È ™ÂÎ 19. EÓÚ›ÎÔ K·ÚÔ‡˙Ô 20. ºÈÓÙ¤Ï K¿ÛÙÚÔ 21. ºÚ·ÓÙ˜ K¿Êη 22. T˙ˆÓ M¤ÈÓ·ÚÓÙ K¤ÈÓ˜ 23. ŒÏÂÓ K¤ÏÏÂÚ 24. T˙ÔÓ º. K¤ÓÂÓÙÈ 25. M¿ÚÙÈÓ §Ô‡ıÂÚ KÈÓÁÎ 26. N¿ÓÙÈ· KÔÌ·Ó¤ÙÛÈ 27. Z·Î KÔ˘ÛÙfi 28. ºÚ¿ÓÛȘ KÚÈÎ Î·È T˙¤È̘ °Ô˘¿ÙÛÔÓ 29. ¢·Ï¿È §¿Ì· 30. §Â KÔÚÌÈ˙Ȥ 31. K·ÚÏ §ÈԇȘ 32. Pfi˙· §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ 33. N¤ÏÛÔÓ M·Ó٤Ϸ

1. ÕÏÌÂÚÙ A˚ÓÛÙ¿ÈÓ 2. ™›ÁÎÌÔ˘ÓÙ ºÚfi˘ÓÙ 3. BÏ·ÓÙÈÌ›Ú ÿÏÈÙ˜ §¤ÓÈÓ 4. M¿Ô TÛ TÔ‡ÓÁÎ 5. ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÛÔ 6. M·Ú›· KÈÔ˘Ú› 7. M·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ 8. Mȯ·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ 9. AÊÔ› P¿ÈÙ 10. ŒÏ‚Ș ¶Ú›Ûϸ

1. MÔ¯¿ÌÂÓÙ ÕÏÈ 2. NÈÏ ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ 3. PÔ‰fiÏÊÔ B·ÏÂÓÙ›ÓÔ 4. §. BÈÙÁÎÂÓÛÙ¿ÈÓ 5. °ÈÔ‡ÚÈ °Î·ÁοÚÈÓ 6. °ÎÚ¤Ù· °Î¿ÚÌÔ 7. TÛ °Î‚¿Ú· 8. MÈÏ °Î¤ÈÙ˜ 9. T˙ÔÚÙ˙ °Î¤ÚÛÔ˘ÈÓ 10. ™·ÚÏ NÙ °ÎÔÏ 11. TfiÌ·˜ °Ô˘¿ÙÛÔÓ 12. ŸÚÛÔÓ °Ô˘¤Ï˜ 13. MÔÌ °Ô‡ÓÙÁÔÚÓÙ & K·ÚÏ M¤ÚÓÛÙ·˚Ó 14. NÙÈԢΠŒÏÏÈÓÁÎÙÔÓ 15. T. ™. ŒÏÏÈÔÙ 16. TfiÌ·˜ ŒÓÙÈÛÔÓ

34. M¤ÚÈÏÈÓ MÔÓÚfi 35. M¤ÈÌ NÙ›ÓÙÚÈÎÛÔÓ 36. MËÙ¤Ú· TÂÚ¤˙· 37. ÕÎÈÔ MÔÚ›Ù· 38. MÚÈ˙›Ù M·ÚÓÙfi 39. ÿÓÁÎÌ·Ú M¤ÚÁÎÌ·Ó 40. §¤ÔÓ·ÚÓÙ M¤ÚÓÛÙ·˚Ó 41. MÈÙϘ 42. NÈϘ MfiÂÚ 43. ZÔÚ˙ MÚ·Î 44. M¿ÚÏÔÓ MÚ¿ÓÙÔ 45. M¤ÚÙÔÏÓÙ MÚ¯٠46. N¿ÛÂÚ 47. T˙ÔÓ BÔÓ NÈÔ‡Ì·Ó 48. PÔ‡ÓÙÔÏÊ NÔ˘Ú¤ÁÈÂÊ 49. ™·Ï‚·ÓÙfiÚ NÙ·Ï› 50. M¿ÚÏÂÓ NÙ‹ÙÚȯ 51. T˙¤È̘ NÙËÓ 52. °Ô˘fiÏÙ NÙ›ÛÓ¸ 53. MÔÌ NÙ‡Ï·Ó 54. ¶¿ÓÙÛÔ B›Ï· 55. Œ˙Ú· ¶¿Ô˘ÓÙ 56. ¶ÂϤ 57. ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ 58. M·Í ¶Ï·ÓÎ 59. M¤ÚÙÚ·ÓÙ P¿ÛÂÏ 60. T˙ÔÓ PÔÎʤÏÂÚ 61. ÕÚıÔ˘Ú PÔ˘ÌÈÓÛÙ¿ÈÓ 62. KÔÎfi ™·Ó¤Ï 63. Z·Ó-¶ˆÏ ™·ÚÙÚ

33

9

64. ÕÏÌÂÚÙ ™‚¿ÈÙÛÂÚ 65. X·˚Ϥ ™ÂÏ·ÛȤ 66. º¤ÚÓÙÈÓÙ ÓÙ ™ÔÛ›Ú 67. ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ 68. T˙fi˙ÂÊ ™Ù¿ÏÈÓ 69. ÿÁÎÔÚ ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ 70. P›ÙÛ·ÚÓÙ ™ÙÚ¿Ô˘˜ 71. TÂÓÙ T¤ÚÓÂÚ 72. N›ÎÔÏ· T¤ÛÏ· 73. T˙¤È̘ T˙fi˘˜ 74. M¿ÈÎÏ T˙fiÚÓÙ·Ó 75. T›ÙÔ 76. §¤ÔÓ TÚfiÙÛÎÈ 77. TÛ¿ÚÏÈ TÛ¿ÏÈÓ 78. Nfi·Ì TÛfiÌÛÎÈ 79. °Ô˘›ÓÛÙÔÓ TÛfiÚÙÛÈÏ 80. ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ ºÂÏÏ›ÓÈ 81. AÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ºÏ¤ÌÈÓÁÎ 82. X¤ÓÚÈ ºÔÚÓÙ 83. ÕÓÓ· ºÚ·ÓÎ 84. °Ô˘›ÏÏÈ·Ì ºÒÎÓÂÚ 85. ŒÓÙÔ˘ÈÓ X·ÓÌÏ 86. ŒÚÓÂÛÙ XÂÌÈÓÁÔ˘¤È 87. ŒÓÙÌÔ˘ÓÙ X›Ï·ÚÈ 88. A‰fiÏÊÔ˜ X›ÙÏÂÚ 89. ÕÏÊÚÂÓÙ X›ÙÛÎÔÎ 90. ™Ù‹‚ÂÓ XfiÎÈÓÁÎ

8

69

59

63

45

75


ÚfiÛˆ·

3

100

6

Œ Ï Ï Ë Ó Â ˜

8

10 ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ŒÏÏËÓ˜ 10

1. EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ 2. K. ¶. K·‚¿Ê˘ 3. ª. ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜ 4. ∫. ¶·Úı¤Ó˘ 5. B·Û. TÛÈÙÛ¿Ó˘ 6. ∞Ú¯. ª·Î¿ÚÈÔ˜

62

7. K¿Ú. KÔ˘Ó 8. ¶. ™. ¢¤ÏÙ· 9. M.. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ 10. AÚ. øÓ¿Û˘

26

46

50

7

1. £. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ 2. ¢. ∞ÈÁÈÓ‹Ù˘ 3. M.B·Ì‚·Î¿Ú˘ 4. K. B¿ÚÓ·Ï˘ 5. AÈÌ.B¿Î˘ 6. Õ. BÂÏÔ˘¯ÈÒÙ˘ 7. ™ÔÊ. B¤ÌÔ 8. °. A. BÏ¿¯Ô˜ 9. A. BÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË 10. ¶. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ 11. M. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ 12. N›Î. °Î¿Ï˘ 13. ¢ËÌ. °ÏËÓfi˜ 14. M. ¢ÔÌ¿˙Ô˜ 15. KˆÓ. ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ 16. O‰. EχÙ˘ 17. AÓ‰. EÌÂÈÚ›ÎÔ˜

18. •ÂÓ. ZÔÏÒÙ·˜ 19. M. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ 20. °. £ÂÔÙfi΢ 21. AϤÍ. IfiÏ·˜ 22. °. Iˆ·Î›ÌÔÁÏÔ˘ 23. EÏ. K·˙¿Ó 24. N. K·˙·ÓÙ˙¿Î˘ 25. ™Ù. K·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜ 26. M. K·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ 27. I. £. K·ÎÚȉ‹˜ 28. K. K·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜ 29. M·Ú. K¿ÏÏ·˜ 30. M. K·ÏÔÌÔ›Ú˘ 31. K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ 32. °. K·Ê·ÓÙ¿Ú˘ 33. ¶·Ó. KÔÓ‰‡Ï˘ 34. ª. ∫ÔÙÔÔ‡ÏË 35. °È·Ó. KÔÚ‰¿ÙÔ˜ 36. N. KÔ‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜ 37. ¶.£. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˘ 38. EÌÌ. KÚÈ·Ú¿˜ 39. A. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜

40. °. §¿ÙÛ˘ 41. B·Û. §ÔÁÔıÂÙ›‰Ë˜ 42. ŒÏ. §·Ì¤ÙË 43. ¢. §·ÌÚ¿Î˘ 44. NÈÎËÊ. §‡ÙÚ·˜ 45. P·Ï. M¿ÓÔ˘ 46. ¶·‡ÏÔ˜ MÂÏ¿˜ 47. MÂÏ. MÂÚÎÔ‡ÚË 48. ¢. MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ 49. ¶·Ó. MȯÂÏ‹˜ 50. ¶. MÔ‰ÔÛ¿Î˘ 51. N¤ÏÏ˘ 52. ™Ù. NÈ¿Ú¯Ô˜ 53. I¿Ó. •ÂÓ¿Î˘ 54. K·Ù. ¶·ÍÈÓÔ‡ 55. K. ¶·Ï·Ì¿˜ 56. AϤÍ. ¶·¿ÁÔ˜ 57. AÏ. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ 58. A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 59. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 60. M. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ 61. °. N. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘

62. E. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜ 63. K. ¶··ÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜ 64. ¢ËÌ. ¶ÈÎÈÒÓ˘ 65. NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ 66. ºÒÙ. ¶ÔÏ›Ù˘ 67. °È¿Ó. ƒ›ÙÛÔ˜ 68. E˘·Á. PÔ˝‰Ë˜ 69. ¢ËÌ. PÔÓÙ‹Ú˘ 70. ¢. ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜ 71. AÏ. ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ 72. NÈÎ. ™·Ú›ÔÏÔ˜ 73. ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜ 74. °ÈÒÚ. ™ÂʤÚ˘ 75. N›Î. ™Î·ÏÎÒÙ·˜ 76. XÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘ 77. °ÈÒÚ. ™Ô˘Ú‹˜ 78. Iˆ¿Ó. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹˜ 79. °È¿Ó. TÛ·ÚÔ‡¯Ë˜ 80. KˆÓ. TÛ¿ÙÛÔ˜ 81. ºÈÏ. º›ÓÔ˜ 82. AÌ·Ï›· ºÏ¤ÌÈÓÁÎ 83. °È·Ó. X·ÏÂ¿˜ 84. N. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜°Î›Î·˜ 85. M¿Ó. X·Ù˙ȉ¿ÎȘ 86. K. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ 87. °.¢. XÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë˜ 88. ¢ËÌ. XÔÚÓ 89. ∫. ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ 90. ∫ˆÓ. ÈڤÌ˘


KøN™TANTINO™ KAPAMAN§H™


ÚfiÛˆ·

7

55

5

ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂÊ¢ڤÙ˜

7

OÈ 12 ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ

15. ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ §fiÚÂÓ˜, £ÂˆÚ›· ÙÔ˘ X¿Ô˘˜ 16. ŒÚÓÛÙ M·¯, Ê˘ÛÈ΋ 17. MÚ. M·ÏÈÓfi‚ÛÎÈ, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· 18. §È M¤ÎÂÏ·ÓÙ, ¯ËÌ›·, ÂÊ¢ÚÂ˘Ù‹˜ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ 19. TÈÌ M¤ÚÓÂÚ˜-§È, Internet, WWW, html 20. §¤ÔÓ·ÚÓÙ MÏÔ‡ÌÊÈÏÓÙ, ÁψÛÛÔÏÔÁ›· 21. NÈϘ MÔÚ, Ê˘ÛÈ΋, ΂·ÓÙÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋ 22. B¿Ó‚·Ú MÔ˘˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ 23. T˙ÔÓ BÔÓ NÈԇ̷Ó, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ 24. PfiÌÂÚÙ NfiȘ, Ê˘ÛÈ΋, ÌÈÎÚÔÙÛ› 25. ŒÚÈÎ NÙÚ¤ÍÏÂÚ, Ó·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· 26. Z·Ó ¶È·˙¤, ·È‰È΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· 27. §¿ÈÓÔ˘˜ ¶fiÏÈÓÁÎ, ¯ËÌ›· 28. B›Ï¯ÂÏÌ P¿È¯, „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË 29. ™ÚÈÓÈ‚¿Û· P·Ì·ÓÔ˘ÁÈ¿Ó, Ì·ıËÌ·ÙÈο 30. M¤ÚÙÚ·ÓÙ P¿ÛÂÏ, ÊÈÏÔÛÔÊ›· 31. T˙. ™·ÏÎ, Õ. ™¿ÌÈÓ, T˙. ŒÓÙÂÚ˜, ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ù˘ 32. °Ô˘›ÏÏÈ·Ì ™fiÎÏÈ, Ê˘ÛÈ΋, ÙÚ·ÓÛ›ÛÙÔÚ 33. º¤ÚÓÙÈÓÙ ÓÙ ™ÔÛ›Ú, ÁψÛÛÔÏÔÁ›· 34. M¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ™ÔÎ, „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË-·È‰È·ÙÚÈ΋ 35. ¶. ™Ù¤ÙÔÔ˘, P. ŒÓÙÔ˘·ÚÙ˜, ·È‰È¿ ÙÔ˘ ۈϋӷ 36. ÕÏ·Ó TÔ‡ÚÈÓÁÎ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ 37. T˙ÔÚÙ˙ TÚ‚¤ÏÈ·Ó, ÈÛÙÔÚ›· 38. Nfi·Ì TÛfiÌÛÎÈ, ÁψÛÛÔÏÔÁ›· 39. º›ÏÔ º¿ÚÓÛÁÔ˘ÔÚı, ÂÊ¢ڤÙ˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ 40. P›ÙÛ·ÚÓÙ º¤ÈÓÌ·Ó, ΂·ÓÙÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋ 41. EÓÚ›ÎÔ º¤ÚÌÈ, Ê˘ÛÈ΋ 42. A. ºÏ¤ÌÈÓÁÎ, X. ºÏfiÚÂ˚, E. M. TÛ¤ËÓ, ÂÓÈÎÈÏ›ÓË 43. B¤ÚÓÂÚ X¿È˙ÂÓÌÂÚÁÎ, ıˆڛ· Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜

1. ÕÏÌÂÚÙ A˚ÓÛÙ¿ÈÓ, ıˆڛ· Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ 41

2. ™›ÁÎÌÔ˘ÓÙ ºÚfi˘ÓÙ, „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË 3. A‰ÂÏÊÔ› P¿ÈÙ, ÚÒÙË Ù‹ÛË Ì ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ 4. M·Í ¶Ï·ÓÎ, Ê˘ÛÈ΋, ΂¿ÓÙ· 5. §Ô‡Ù‚ÈÁÎ B›ÙÎÂÓÛÙ·˚Ó, ÊÈÏÔÛÔÊ›· 6. ŒÓÙÁÔ˘ÈÓ X·ÌÏ, ÙÔ Û‡Ì·Ó ‰È·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È 7. ™Ù›‚ÂÓ XfiÎÈÓÁÎ, ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜

4

8. T. P. OÂÓ¯¿ÈÌÂÚ, Ê˘ÛÈ΋, ·ÙÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚· 9. TfiÌ·˜ ŒÓÙÈÛÔÓ, ÂÊ¢ڤÙ˘, ËÏ. Ï·ÌÙ‹Ú·˜ 10. ºÚ. KÚÈÎ Î·È T˙. °Ô˘¿ÙÛÔÓ, ‰ÈÏfi˜ ¤ÏÈη˜ DNA 11. N›ÎÔÏ· T¤ÛÏ·, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷, Ú·‰ÈfiʈÓÔ 12. KÚÈÛÙÈ¿Ó M¿ÚÓ·ÚÓÙ, ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Î·Ú‰È¿˜

6

42

2

10

1. ÕÏÊÚÂÓÙ B¤ÓÂÁÎÂÚ, Á·ÈÔÏÔÁ›·, ¶¿ÓÁ·È· 2. M·Í B¤ÌÂÚ, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· 3. K·ÚÏ °ÈÔ‡ÓÁÎ, „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË 4. KÂÚÙ °Î¤ÓÙÂÏ, Ì·ıËÌ·ÙÈο 5. PfiÌÂÚÙ °ÎÔÓÙ¿ÚÓÙ, ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙÔ˘ ˘Ú·‡ÏÔ˘ 6. ÿ·Ó °Ô˘›ÏÌ·Ù, ÎψÓÔÔ›ËÛË, NÙfiÏÈ 7. ¶ÔÏ ŒÚÓÙÔ˜, Ì·ıËÌ·ÙÈο 8. AÓÙÚ¤È Z·¯¿ÚÔÊ, Ê˘ÛÈ΋, ‚fiÌ‚· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ 9. °. X. K¿ÚÔıÂÚ˜, ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙÔ˘ Ó¿ÈÏÔÓ 10. P. K¿ÚÛÔÓ, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁ›·, Silent spring 11. T˙ÔÓ M¤ÈÓ·ÚÓÙ K¤ÈÓ˜, ÔÈÎÔÓÔÌ›· 12. Z·Î-I‚ KÔ˘ÛÙfi, ˘Ô‚Ú‡¯È· ÛÙÔÏ‹, Aqua-Lung 13. K·ÚÏ §·ÓÙÛÙ¿ÈÓÂÚ, Ê˘ÛÈ΋, 4 ÔÌ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ 14. OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· §›ÎÈ, A˘ÛÙÚ·ÏÔ›ıËÎÔ˜

12


T. P. O¶ENXA´MEP


T™E °KEBAPA


ÚfiÛˆ·

14

50

Ë Á ¤ Ù Â ˜, Â·Ó·Ûٿ٘

OÈ 10 ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ

16. AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ M·Î¿ÚÈÔ˜, K‡ÚÔ˜ 17. °ÎfiÏÓÙ· M¤ÈÚ, IÛÚ·‹Ï 18. XÔ TÛÈ MÈÓÎ, BÈÂÙÓ¿Ì 19. ºÚ·ÓÛÔ˘¿ MÈÙÂÚ¿Ó, °·ÏÏ›· 20. ™ÈÚÈÌ¿‚Ô M·ÓٷڷοÈÎÂ, ™ÚÈ §¿Óη 21. MÂÓ·¯›Ì M¤ÁÎÈÓ, IÛÚ·‹Ï 22. ™ÈÌfiÓ MÔÏÈ‚¿Ú, BÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· 23. MÂÓ·˙›Ú MÔ‡ÙÔ, ¶·ÎÈÛÙ¿Ó 24. ÿÌÚ N¿ÁÎÈ, O˘ÁÁ·Ú›· 25. °Î·Ì¿Ï ÕÌÓÙÂÏ N¿ÛÂÚ, A›Á˘ÙÔ˜ 26. N¯ÚÔ‡, IÓ‰›· 27. ™·ÚÏ NÙ °ÎÔÏ, °·ÏÏ›· 28. ºÚ¿ÓÎÏÈÓ PÔ‡Û‚ÂÏÙ, H¶A 29. XÔ˘¿Ó ¶ÂÚfiÓ, AÚÁÂÓÙÈÓ‹ 30. ZÔÚ˙ ¶ÔÌÈÓÙÔ‡, °·ÏÏ›· 31. AÓÔ˘¿Ú AÏ-™·ÓÙ¿Ù, A›Á˘ÙÔ˜ 32. T›ÙÔ, °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· 33. §¤ÔÓ TÚfiÙÛÎÈ, PˆÛ›· 34. XÈÚÔ¯›ÙÔ, I·ˆÓ›· 35. AÁÈ·ÙÔÏ¿¯ XÔÌÂ˚Ó›, IÚ¿Ó

1. B¿ÓÙÈÓÈÚ ÿÏÈÙ˜ §¤ÓÈÓ, ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2. M·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ, IÓ‰›· 3. M¿Ô TÛ TÔ‡ÓÁÎ, K›Ó· 4. °Ô˘›ÓÛÙÔÓ TÛfiÚÙÛÈÏ, M.B. 5. NÙ·ÓÈ¤Ï MÂÓ-°ÎÔ˘ÚÈfiÓ, IÛÚ·‹Ï 6. Z·Ó MÔÓ¤, °·ÏÏ›· 7. N¤ÏÛÔÓ M·Ó٤Ϸ, NfiÙÈÔ˜ AÊÚÈ΋ 8. Mȯ·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ, ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË 9. M¿ÚÙÈÓ §Ô‡ıÂÚ KÈÓÁÎ, H¶A 10. X·˚Ϥ ™ÂÏ·ÛȤ, AÈıÈÔ›·

1. KÔÚ·˙fiÓ AΛÓÔ, ºÈÏÈ›Ó˜ 2. ™·Ï‚·ÓÙfiÚ AÏȤÓÙÂ, XÈÏ‹ 3. °È·Û¤Ú AÚ·Ê¿Ù, ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË 4. §Â¯ B·Ï¤Û·, ¶Ôψӛ· 5. EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, EÏÏ¿‰· 6. ÿÓÙÈÚ· °Î¿ÓÙÈ, IÓ‰›· 7. TÛ °Î‚¿Ú·, AÚÁÂÓÙÈÓ‹/KÔ‡‚· 8. TÛÔ˘ EÓ §¿È, K›Ó· 9. EÌÈÏÈ¿ÓÔ Z·¿Ù·, MÂÍÈÎfi 10. M¿ÚÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ, M.B. 11. ¶¿·˜ Iˆ¿ÓÓ˘ ¶·‡ÏÔ˜ II, ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ 12. ºÈÓÙ¤Ï K¿ÛÙÚÔ, KÔ‡‚· 13. MÔ˘ÛÙ·Ê¿ KÂÌ¿Ï, TÔ˘ÚΛ· 14. T˙ÔÓ º. K¤ÓÓÂÓÙÈ, H¶A 15. Pfi˙· §Ô‡ÍÂÓÌÔ˘ÚÁÎ, °ÂÚÌ·Ó›·

4

1

2

9

3

4

11

AÏÏ¿ Î·È 1. A‰fiÏÊÔ˜ X›ÙÏÂÚ, °ÂÚÌ·Ó›· 2. MÂÓ›ÙÔ MÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ, IÙ·Ï›· 3. ¶ÔÏ ¶ÔÙ, K·ÌfiÙ˙È 4. IˆÛ‹Ê ™Ù¿ÏÈÓ, ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË 5. ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ºÚ¿ÓÎÔ, IÛ·Ó›·

15

1

12


KOKO โ„ขANEยง


ÚfiÛˆ·

47

50

15

Á˘Ó·›Î˜

5

¶ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹

26. AÓ›Ù· PfiÓÙÈÁÎ, M.B., Body Shop 27. KÔÎfi ™·Ó¤Ï, °·ÏÏ›· 28. PÔ˘ı X¿ÓÙÏÂÚ, H¶A, ÎÔ‡ÎÏ· M¿ÚÌÈ

1. ÿÓÙÈÚ· °Î¿ÓÙÈ, IÓ‰›· 2. Z·ÎÏ›Ó K¤ÓÓÂÓÙÈ-øÓ¿ÛË, H¶A 3. °ÎfiÏÓÙ· M¤ÈÚ, IÛÚ·‹Ï 4. Œ‚· ¶ÂÚfiÓ, AÚÁÂÓÙÈÓ‹ 5. MËÙ¤Ú· TÂÚ¤˙·, AÏ‚·Ó›·

49

T¤¯Ó˜ 29. °ÎÚ¤Ù· °Î¿ÚÌÔ, ™Ô˘Ë‰›·, ÎÈÓ/ÊÔ˜ 30. M·Ú›· K¿ÏÏ·˜, EÏÏ¿‰·, fiÂÚ· 31. ºÚ›ÓÙ· K¿ÏÔ, MÂÍÈÎfi, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ 32. M·ÓÙfiÓ·, H¶A, ÙÚ·ÁÔ‡‰È 33. M¤ÚÈÏÈÓ MÔÓÚfiÂ, H¶A, ÎÈÓ/ÊÔ˜ 34. §Ô˘Û›Ï MÔÏ, H¶A, ÙËÏÂfiÚ·ÛË 35. IÛÈÓÙfiÚ· NÙ¿ÓηÓ, H¶A, ¯ÔÚfi˜ 36. T˙fiÚÙ˙È· O’ KÈÊ, H¶A, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ 37. EÓÙ›ı ¶È¿Ê, °·ÏÏ›·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È 38. ŒÏÏ· ºÈÙ˙¤Ú·ÏÓÙ, H¶A, ÙÚ·ÁÔ‡‰È 39. K¿ıÚÈÓ X¤ÌÔÚÓ, H¶A, ÎÈÓ/ÊÔ˜ 40. M›ÏÈ XfiÏÈÓÙÂ˚, H¶A, ÙÚ·ÁÔ‡‰È

™˘ÁÁÚ·Ê›˜ 6. M¿ÁÈ· AÁÁ¤ÏÔ˘, H¶A 7. BÈÚÙ˙›ÓÈ· °Ô‡ÏÊ, M.B. 8. P¤ÈÙÛÂÏ K¿ÚÛÔÓ, H¶A 9. AÁοı· KÚ›ÛÙÈ, M.B. 10. M¿ÚÁηÚÂÙ MÂÓÙ, H¶A 11. TfiÓÈ MfiÚÈÛÔÓ, H¶A 12. ™ÈÌfiÓ ÓÙ MÔ‚Ô˘¿Ú, °·ÏÏ›· 13. ™›Ï‚È· ¶Ï·ı, M.B. 14. °Î¤ÚÙÚÔ˘ÓÙ ™Ù¿ÈÓ, H¶A 15. AÓ ºÚ·ÓÎ, °ÂÚÌ·Ó›·

4

37

AıÏ‹ÙÚȘ

EÈÛÙ‹ÌÔÓ˜

41. N¿ÓÙÈ· KÔÌ·Ó¤ÙÛÈ, PÔ˘Ì·Ó›·, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ 42. ŸÏÁ· KfiÚÌÔ˘Ù PˆÛ›·, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ 43. M¤ÈÌ NÙ›ÓÙÚÈÎÛÔÓ, H¶A, Ì¿ÛÎÂÙ, ηٷ‰‡ÛÂȘ, Ù¤ÓȘ, ÛÙ›‚Ô˜, ÁÎÔÏÊ 44. B›ÏÌ· PÔ‡ÓÙÔÏÊ, H¶A, ÛÙ›‚Ô˜ 45. M›ÏÈ T˙ÈÓ KÈÓÁÎ, H¶A, Ù¤ÓȘ 46. M·ÚÙ›Ó· N·‚Ú·Ù›ÏÔ‚·, TÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·, Ù¤ÓȘ

16. BÈÚÙ˙›ÓÈ· ÕÁηÚ, H¶A, ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜ 17. M·Ú› KÈÔ˘Ú›, ¶Ôψӛ·, ¯ËÌÈÎfi˜ 18. M¤Ï·ÓÈ KÏ¿ÈÓ, A˘ÛÙÚ›·, „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË 19. M¤ÚÈ §›ÎÈ, H¶A, ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜ 20. M¿ÚÌ·Ú· M·ÎKÏ›ÓÙÔÎ, H¶A, ÁÂÓÂÙÈ΋ 21. §È˙ M¤ÈÙÓÂÚ, A˘ÛÙÚ›·, Ê˘ÛÈÎfi˜ 22. Pfi˙·ÏÈÓÙ ºÚ¿ÓÎÏÈÓ, M.B, ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ 23. °ÎڤȘ XfiÂÚ, H¶A, ËÏÂÎÙÚ. ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜

17

¶ÚˆÙÔfiÚÔÈ 47. A̤ÏÈ· ŒÚ¯·ÚÙ, H¶A, ·ÂÚÔÔÚ›· 48. ŒÏÂÓ K¤ÏÂÚ, H¶A, ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· 49. M·Ú›· MÔÓÙÂÛfiÚÈ, IÙ·Ï›·, ‰È‰·Ûηϛ· 50. B·ÏÂÓÙ›Ó· TÂÚ¤ÛÎÔ‚·, PˆÛ›·, ‰È¿ÛÙËÌ·

EȯÂÈÚË̷ٛ˜ 24. ŒÛÙ §fiÓÙÂÚ, H¶A 25. T˙ÈÓ N›ÓÙÂÙ˜, H¶A, Weight Watchers

17

48

21


ÚfiÛˆ·

62

120

10

ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ıÏËÙ¤˜

61

OÈ 15 ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ·ıÏËÙ¤˜

1. K·Ú›Ì AÌÓÙÔ‡Ï-T˙·Ì¿Ú, H¶A, Ì¿ÛÎÂÙ 2. M¿ÚÈÔ AÓÙÚ¤ÙÈ, H¶A, ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 3. X¤ÓÚÈ ÕÚÌÛÙÚÔÁÎ, H¶A, ˘ÁÌ·¯›· 4. ÕÚıÔ˘Ú Õ˜, H¶A, Ù¤ÓȘ 5. T˙fiÓÈ B¿ÈÛÌÈÏÂÚ, H¶A, ÎÔχ̂ËÛË 6. °Î·Ú›ÓÛ·, BÚ·˙ÈÏ›·, Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ 7. AÏı¤· °Î›ÌÛÔÓ, H¶A, Ù¤ÓȘ 8. ™Ù¤ÊÈ °ÎÚ·Ê, °ÂÚÌ·Ó›·, Ù¤ÓȘ 9. M¿ÚÙÈÓ °ÎÚÈÓ, H¶A, ÛÙ›‚Ô˜ 10. ºÏfiÚÂÓ˜ °ÎÚ›ÊÈı-T˙fiÈÓÂÚ, H¶A, ÛÙ›‚Ô˜ 11. T˙¤ÚÈ °Ô˘¤ÛÙ, H¶A, Ì¿ÛÎÂÙ 12. T¿ÈÁÎÂÚ °Ô‡ÓÙ˜, H¶A, ÁÎÔÏÊ 13. KÚȘ Œ‚ÂÚÙ-§fiÈÓÙ, H¶A, Ù¤ÓȘ 14. X¤ÚÌ ŒÏÈÔÙ, A˘ÛÙÚ·Ï›·, ÛÙ›‚Ô˜ 15. °Î¤ÚÙÚÔ˘ÓÙ ŒÓÙÂÚÏÂ, M.B., ÎÔχ̂ËÛË 16. ™Ù¤Ê·Ó ŒÓÙÌÂÚÁÎ, °ÂÚÌ·Ó›·, Ù¤ÓȘ 17. P. EÔ˘Ú›, H¶A, ÛÙ›‚Ô˜ 18. T˙Ô‡ÏÈÔ˘˜ ŒÚ‚ÈÓÁÎ, H¶A, Ì¿ÛÎÂÙ 19. AÏ ŒÚÙÂÚ, H¶A, ÛÙ›‚Ô˜ 20. T˙ÈÌ £ÔÚ, H¶A, ÛÙ›‚Ô˜ 21. AÏÂÍ¿ÓÙÂÚ K·Ú¤ÏÈÓ, ™Ô‚. ŒÓˆÛË, ¿ÏË

1. ¶ÂϤ, BÚ·˙ÈÏ›·, Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ 1

2. MÔ¯¿ÌÂÓÙ ÕÏÈ, H¶A, ˘ÁÌ·¯›· 3. K·ÚÏ §ÈԇȘ, H¶A, ÛÙ›‚Ô˜ 4. M¿ÈÎÏ T˙fiÚÓÙ·Ó, H¶A, Ì¿ÛÎÂÙ 5. N¿ÓÙÈ· KÔÌ·Ó¤ÙÛÈ, PÔ˘Ì·Ó›·, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ 6. T˙¤Û ŸÔ˘ÂÓ˜, H¶A, ÛÙ›-

4

‚Ô˜ 7. MÈfiÚÓ MÔÚÁÎ, ™Ô˘Ë‰›·, Ù¤ÓȘ 8. M·ÚÎ ™ÈÙ˜, H¶A, ÎÔχ̂ËÛË 9. EÌ›Ï Z¿ÙÔÂÎ, TÛ¯ÔÛÏÔ-

84

‚·Î›·, ÛÙ›‚Ô˜ 10. M›ÏÓÙÚÂÓÙ “M¤ÈÌ” NÙ›ÓÙÚÈÎÛÂÓ, H¶A, Ì¿ÛÎÂÙ, ηٷ‰‡ÛÂȘ, Ù¤ÓȘ, ÛÙ›‚Ô˜, ÁÎÔÏÊ 11. B·ÏÂÚ› MÔÚ˙fiÊ, ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË, ÛÙ›‚Ô˜

77

12. N·˝Ì ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿ÓÔÁÏÔ˘, BÔ˘ÏÁ·Ú›·, ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ 13. ¶¿·‚Ô NÔ‡ÌÈ, ºÈÓÏ·Ó-

3

‰›·, ÛÙ›‚Ô˜ 14. K·ÚÙ˜ KÈÚ¤ÏÈ, H¶A, ‚fiÏÂ˚ 15. Z·Î AÓÎÂÙ›Ï, °·ÏÏ›·, Ô‰ËÏ·Û›· 10

7

18

20os AIΩΝΑΣ prev  

20 fi˜ AIøNA™ ÂÈÏÔÁ¤˜ EÍÒÊ˘ÏÏÔ: ¶. TÛ·›Ï˘ EÈ̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘ - M·Î¤Ù· E͈ʇÏÏÔ˘:§. °Î¿ÁΈÛË © Copyright KÂÈÌ¤ÓˆÓ - ¶¤ÙÚÔ˜ TÛ·›Ï˘ Aı‹Ó· 20...

Advertisement