Page 1


My name is Bond,

James Bond


James Bond copyrights held by respective owners: Albert R. Broccoli’s Eon Productions Ltd, Danjaq, LLC, MGM/United Artists Corp., Glidrose Publications

TÔ © ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜. TÔ ›‰ÈÔ Î·È ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.

© Copyright AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ K›ÌÂÓ·-EÈ̤ÏÂÈ· ÎÂÈ̤ӈÓ: ¶.TÛ·›Ï˘ EÈ̤ÏÂÈ· ŒÎ‰ÔÛ˘: Progress Aı‹Ó· 2002 A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‹ Ù¤¯Ó˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. 2121/1993 Î·È Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™‡Ì‚·Û˘ B¤ÚÓ˘-¶·ÚÈÛ›Ô˘, Ô˘ ΢ÚÒıËΠ̠ÙÔ Ó. 100/1975. E›Û˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÛ›·˜, Ù˘ ÛÂÏȉÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ì ʈÙÔÙ˘ÈΤ˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‹ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ ÌÂıfi‰Ô˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 51 ÙÔ˘ Ó. 2121/1993.

EΉfiÛÂȘ AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ 64, 152 31 X·Ï¿Ó‰ÚÈ TËÏ.: 210.6775.147, Fax: 210.6775.148

ISBN 960-8429-42-0


MY NAME IS BOND,

JAMES BOND


™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜: Dr No (DN), From Russia, with Love (FRWL), Goldfinger (GF), Thunderball (TB), You Only Live Twice (YOLT), On Her Majesty’s Secret Service (OHMSS), Diamonds Are Forever (DAF), Live and Let Die (LALD), The Man with the Golden Gun (TMWTGG), The Spy Who Loved Me (TSWLM), Moonraker (MR), For Your Eyes Only (FYEO), Octopussy (OP), A View to a Kill (AVTAK), The Living Daylights (TLD), Licence to Kill (LTK), GoldenEye (GE), Tomorrow Never Dies (TND), The World Is Not Enough (TWINE), Die Another Day(DAD).


¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ñ XÚÔÓÔÏfiÁÈÔ ñ Dr. No ñ From Russia with love ñ GoldFinger ñ ThunderBall ñ Casino Royale ñ You only live twice ñ On her majesty’s secret service ñ Diamonds are forever ñ Live and let die ñ The man with the golden gun ñ The spy who loved me ñ Moonraker ñ For your eyes only ñ Never say never again ñ Octopussy ñ A view to a kill ñ The living daylights ñ Licence to kill ñ GoldenEye ñ Tomorrow never dies ñ The world is not enough ñ Die another day ñ Ian Fleming ñ Sean Connery ñ George Lazenby ñ Roger Moore ñ Timothy Dalton ñ Pierce Brosnan ñ T· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Bond ·fi ÙÔÓ Ian Fleming ñ O ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ James Bond ñ T· ·˘ÙÔΛÓËÙ· (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÙÔ˘ Bond ñ TÔ È‰·ÓÈÎfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ James Bond ñ H Ó·˘ÙÈ΋ ηÚȤڷ ÙÔ˘ James Bond ñ H Û˘ÓÙ·Á‹ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ James Bond ñ Aͤ¯·ÛÙÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ James Bond

ÛÂÏ. 11 ÛÂÏ. 23 ÛÂÏ. 31 ÛÂÏ. 39 ÛÂÏ. 47 ÛÂÏ. 55 ÛÂÏ. 61 ÛÂÏ. 69 ÛÂÏ. 77 ÛÂÏ. 85 ÛÂÏ. 93 ÛÂÏ. 101 ÛÂÏ. 109 ÛÂÏ. 117 ÛÂÏ. 125 ÛÂÏ. 131 ÛÂÏ. 139 ÛÂÏ. 147 ÛÂÏ. 155 ÛÂÏ. 163 ÛÂÏ. 173 ÛÂÏ. 183 ÛÂÏ. 193 ÛÂÏ. 201 ÛÂÏ. 207 ÛÂÏ. 211 ÛÂÏ. 213 ÛÂÏ. 217 ÛÂÏ. 221 ÛÂÏ. 223 ÛÂÏ. 231 ÛÂÏ. 235 ÛÂÏ. 237 ÛÂÏ. 239 ÛÂÏ. 243 ÛÂÏ. 247


40 ¯ÚfiÓÈ· Ù·ÈÓÈÒÓ James Bond 1962 - 2002 TËÓ 5Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2002 ¤ÎÏÂÈÛ·Ó 40 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÚˆÙÔ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ÔÈ ·ı¿Ó·Ù˜ ϤÍÂȘ, “Bond, …James Bond”. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1962, fiÙ·Ó ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ٛÙÏÔ Dr No ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙË MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·Ó›·. O ‹Úˆ·˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ‹Ù·Ó Ô 007, ¤Ó·˜ BÚÂÙ·Ófi˜ ηٿÛÎÔÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ· Ù˘¯ÂÚ¿ ·ÈÁÓ›‰È·, ÙȘ fiÌÔÚʘ Á˘Ó·›Î˜, Ù· ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· gadget Î·È ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ Ô Ian Fleming. H Ù·ÈÓ›· ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· Ó· È‰Ú˘ı› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜. O James Bond ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ‹ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜. ◊Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ë ÂÈÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÓÙÚ·, Ô˘ ͤÚÂÈ ÙÈ ı¤ÏÂÈ Î·È ˆ˜ Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ. O ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰›Ï· ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÌÈÎÚfi χΈ̷ ı· ‚Ú›Ù ÔÏϤ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Î·Ù¿ÛÎÔÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. E›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. YÔÛ¯fiÌ·ÛÙ ӷ Â·Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ. ¶¤ÙÚÔ˜ TÛ·›Ï˘


XÚÔÓÔÏfiÁÈÔ 1900 4 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô James Bond, Ô ÔÚÓÈıÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ «¯¿ÚÈÛ» ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 007. 1908 ñ 10 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Bernard Lee (M) ñ 28 ª·˝Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Ian Lancaster Fleming, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. 1909 5 AÚÈÏ›Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Albert Broccoli, ·Ú·ÁˆÁfi˜. 1915 ñ 20 IÔ˘Ó›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Terence Young, ÛÎËÓÔı¤Ù˘. ñ 27 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Harry Saltzman, ·Ú·ÁˆÁfi˜. 1917 ™ÎÔÙÒıËΠÛÙÔÓ ¶ÚÒÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ian Fleming. 1919 5 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Donald Pleasence. 1921 O Fleming ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Eton ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜. 1922 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Guy Hamilton, ÛÎËÓÔı¤Ù˘.

11 I JAMES BOND


1925 24 IÔ˘Ï›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Peter Sellers. 1927 ñ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë Lois Maxwell (Miss Moneypenny). ñ 14 √ÎÙÒ‚ÚË, ÁÂÓÓ‹ıËΠo Roger Moore, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. 1928 11 M·ÚÙ›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Peter Hunt, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È editor. 1930 ñ ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ô Fleming ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters News Service. ñ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠSean Connery, ÛÙÔ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ÛÙË ™ÎÔÙ›·. 1931 17 M·ÚÙ›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë Eunice Gayson, (Sylvia Trench ÛÙÔ Dr No Î·È ÙÔ From Russia With Love). 1934 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë Judi Dench (Ë Ó¤· M) ÛÙÔ York, ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. 1936 19 M·ÚÙ›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë Ursula Andress. 1937 8 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë Shirley Bassey. 1938 20 IÔ˘Ï›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë Diana Rigg. 1939 ñ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô George Lazenby, ÛÙÔ Goulbourn, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ñ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô John Cleese (Ó¤Ô˜ Q), ÛÙÔ Weston-Super-Mare, Somerset, Ù˘ AÁÁÏ›·˜.

KINHMATO°PAºO™ I 12


1940 19 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë Jill St. John. 1942 O Fleming ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Jamaica Û ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÙÈηٷÛÎÔ›·˜ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡. §¤ÂÈ ÛÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Ivar Bryce «fiÙ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·Ó·ıÂÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ı· ¤Úıˆ Ó· ˙‹Ûˆ ÛÙË Jamaica. ∞Ï¿ Ó· Ì›ӈ ‰Ò, Ó· ¯·Ï·ÚÒÛˆ, Ó· οӈ ‚Ô˘ÙȤ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ó· Áڿʈ ‚È‚Ï›·». 1945 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë Maud Adams. 1946 21 M·ÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Timothy Dalton, ÛÙÔ Colwyn Bay, Ù˘ O˘·Ï›·˜. 1950 °ÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Lee Tamahori ÛÙÔ Wellington, Ù˘ N¤·˜ ZËÏ·Ó‰›·˜ (ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ Die another day) 1952 ñ °Ú¿ÊÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Û ¤Ó· ıÚ›ÏÂÚ, ÙÔ Casino Royale, Û ÂÙ¿ ÌfiÓÔ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ Goldeneye. §¤ÁÂÙ·È ˆ˜ Ô Fleming ¤ÁÚ·„ ÙË ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ 15˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1952. ∆fiÙ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Ann, Ô˘ ÙÂϤÛıËΠ2 Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ, ÛÙÔ Port Maria. ñ ™ÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘, Ô Fleming ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ Ann Rothermere, ÎfiÚË ÙÔ˘ §fiÚ‰Ô˘ Rothermere. ñ TÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Ô Ian Î·È Ë Anne Fleming ·¤ÎÙËÛ·Ó ¤Ó· ÁÈÔ, ÙÔÓ Casper. 1953 ñ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È Ë ÚÒÙË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ Fleming, ÙÔ Casino Royale. ñ 16 M·˝Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Pierce Brosnan, ÛÙÔ County Meath, Ù˘ IÚÏ·Ó‰›·˜. 1954 ñ 21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ CBS Ù˘ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›·˜ Casino Royale.

13 I JAMES BOND


ñ 5 AÚÈÏ›Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ Live and Let Die, Ô˘ Ô Fleming ·Ú¯Èο ÙÈÙÏÔÊfiÚËÛ The Undertaker’s Wind. OÈ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Harlem, ÙÔ˘ St. Petersburg Î·È Ù˘ Florida, ÂÎıÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Raymond Chandler ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ¿ ÙÔ˘˜. 1955 7 AÚÈÏ›Ô˘, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ Moonraker, Ô˘ Â›Ó·È Ë ˆ‰‹ ÙÔ˘ Fleming ÛÙÔÓ ·ÁÁÏÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÓÔ˘‚¤Ï· 007 Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ µÚÂÙ·Ó›·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÓÔ˘‚¤Ï· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ 007. ∏ ·Ú¯È΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÏÔ΋ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓË Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô Fleming Â›Ó·È Ôχ Ï˘ÚÈÎfi˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘. 1956 26 M·ÚÙ›Ô˘, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ Diamonds are Forever, Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È “™ÙÔ˘˜ j.f. c.b. Î·È e.l.c. Î·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ w.w., jr. ÛÙË Saratoga, 1954 Î·È 1955.” ∆Ô “j.f.c.b” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Fleming, Ivar Bryce. √ “e.l.c.” Â›Ó·È Ô Ernest Cuneo, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Fleming ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Ê›ÏÔ˜. ∆Ô “w.w., jr.” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Billy Woodward, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Fleming ÁÓÒÚÈÛ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ ÛÙË Saratoga, New York. ◊Ù·Ó Ë Studillac ÙÔ˘ Woodward Ô˘ ÂÓ¤Ó¢Û ÙÔÓ Fleming Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ Felix Leiter Ó· Ô‰ËÁ› Ì›· ÛÙÔ Diamonds are Forever. √ Woodward ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÙÔ 1955. 1957 ñ TÔ From Russia with Love ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÓÔ˘‚¤Ï· 007 Ì ÂÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ Richard Chopping. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Fleming ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Ì ÎfiÛÙÔ˜ 50 ϛژ. √ Fleming ‹ıÂÏ ÌÈ· .25 Beretta ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ Ì›·. ∞ÓÙ› ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ Chopping ¤Ó· Smith & Wesson .38 ·fi ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ï·ÛȤ Î·È Ô·‰Ô‡ ÙÔ˘ 007 Geoffrey Boothroyd, Ô˘ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÓfiÌ·ÙÔ ÙÔ˘ Ù˘ MI6.

KINHMATO°PAºO™ I 14


ñ ∆Ô The Diamond Smugglers Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ Fleming Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ Ë Eunice Kennedy Shriver ̤¯ÚÈ ÙÔ 1960. √ Fleming ¤Ì·ı ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË Ù˘ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ì ·˘ÙfiÁÚ·ÊÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌË-ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÂÌfi‰È· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÈ deBeers (ÁÓˆÛÙ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ) Î·È Ë Diamond Corporation. 1958 TÔ Dr No ÁÚ¿ÊÙËΠ۠ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ô Fleming ›¯Â ÍÂÌ›ÓÂÈ ·fi ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ı¤Ì·Ù· 007. ŒÙÛÈ ·Ó¤ÙÚÂÍ ÛÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘, Û ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Sunday Times, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¡‹ÛÔ Inagua Î·È ÙȘ ª·¯¿Ì˜. √ Fleming Î·È Ô Ivar Bryce ›¯·Ó ¿ÂÈ ÂΛ Û ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ Û¿ÓÈˆÓ ÊÏ·Ì›ÓÁÎÔ ÁÈ· ÙËÓ Audubon Society. ∆Ô ÓËÛ› ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ÓÈÁ̤ÓÔ Û ‚¿ÏÙÔ˘˜ Ì mangrove Î·È ÙÚÈÁ‡ÚÈÛ·Ó Ì ¤Ó· swamp buggy Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜, ÂÓÒ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˘˜ guanay – Î·È fiÏ· ·˘Ù¿, Ôχ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Î·È Ì οÔÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ Dr No. 1959 23 M·ÚÙ›Ô˘, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ Goldfinger Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ “¢ÁÂÓÈÎfi ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÌÔ˘, William Plomer”. √ Plomer Î·È Ô Fleming ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË ÊÈÏ›· ÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÛÙÔ 1929, fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ¤Ó· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ¿ÚÙÈ ÛÙÔ Cheyne Walk. √ Plomer ¤ÁÈÓ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÙÔ˘ Fleming ÛÙÔ Jonathan Cape. ∏ Ann Fleming Û¯ÔÏ›·Û ˆ˜ Ô Plomer ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô Fleming ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ. 1960 11 AÚÈÏ›Ô˘, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ For Your Eyes Only, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· Ì ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·. AÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 5 ÈÛÙÔڛ˜. ∞ÏÏ¿ ÁÈÓfiÙ·Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜ Ô Fleming ¤¯·Ó ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‹Úˆ· ÙÔ˘.

15 I JAMES BOND


1961 27 M·ÚÙ›Ô˘, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ Thunderball, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ “Ernest Cuneo, ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘”. MÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ “ÛÎfiÙˆÛ” ÙÔÓ Fleming. °È·Ù› Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ú‰È·Î‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘. ™Ù· ÂfiÌÂÓ· 3 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô Fleming ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ Kevin McClory Î·È Jack Whittingham, Ë ˘Á›· ÙÔ˘ Î·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÔÚÚÔ›· ÂȉÂÈÓÒıËÎ·Ó ·ÛÙÚ·È·›·. AÈÙ›· Ù˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ McClory Î·È Whittingham ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù·ÈÓ›·˜. ∏ ÚÒÙË ·Ó·ÎÔ‹ Û˘Ó¤‚ÂÈ fiÙ·Ó Ô McClory ¤Î·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Û·ÌÔÙ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Thunderball ÙÔ 1961, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜. 1962 ñ The Spy Who Loved Me Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Fleming, ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ «¤ÌÂÈÚ˘ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·». ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÔ ÁÚ·ÊÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÂÍ Û fiϘ ÙȘ ÓÔ˘‚¤Ï˜ ÙÔ˘ Bond. ¶·Ú·‰fi͈˜, Ô Fleming ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÓÔ˘‚¤Ï· Ô˘ ¤ÁÚ·„Â. ñ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Kennedy ··›ÙËÛ ÌÈ· ȉȈÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Dr No ÛÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ, ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Ë Ù·ÈÓ›·. ¢È¿‚·Û Â›Û˘ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÈ·˜ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ Bond ÙËÓ Ó‡¯Ù· ÚÈÓ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘. √ ‰Â Lee Harvey Oswald Â›Û˘ ‰È¿‚·Û ÌÈ· ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ Fleming ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·. ñ 5 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ Pavilion, Piccadilly Circus ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÁÈ· ÙÔ Dr No. 1963 ñ 8 M·˝Ô˘, AÌÂÚÈοÓÈÎË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ Dr No ÛÙÔ Astor Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢. ñ K˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ On Her Majesty’s Secret Service, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ “Sable Basilisk Pursuivant Î·È Hilary Bray, Ô˘ ‹Úı·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÚÙÈ.”

KINHMATO°PAºO™ I 16


ñ ∆Ô Thrilling Cities Â›Ó·È Ë Ù·ÍȉȈÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 13 fiÏÂˆÓ ·fi ÙÔÓ Fleming, Ô˘ ·Ú·ÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Sunday Times ÙÔ 1959 Î·È 1960. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ Ô‰ËÁfi˜, Ì ÌÈ· ‰fiÛË ›ÓÙÚÈÁη˜, ·Ó Î·È ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ñ 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ Odeon ÛÙË Leicester Square, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ÙÔ From Russia With Love, Ô˘ ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ 007. E›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Ù·ÈÓ›· Ô˘ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Cubby Broccoli Û˘¯Ó¿ ¤ÏÂÁ ˆ˜ ÙÔÓ ¤ÂÈÛ fiÙÈ Ë ÛÂÈÚ¿ Bond ı· ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙËÓ Ìfi‰· ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi. 1964 ñ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘: O James Bond (Ô ÔÚÓÈıÔÏfiÁÔ˜) Î·È Ô Ian Fleming Û˘Ó·ÓÙÈfiÓÙ·È ÛÙÔ Goldeneye. ñ 6 M·ÚÙ›Ô˘, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ You Only Live Twice, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ “Richard Hughes Î·È Torao Saito…”. µ·Ú‡ Û ÂÚÈÁڷʤ˜, ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÂÓÓ‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË ÂÍÔ¯‹ Ì ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙˆÓ Sunday Times Richard Hughes Î·È ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘, ¤Ó· ÁÈ·ˆÓ¤˙Ô ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹, ÙÔÓ Torao Saito. ñ Chitty Chitty Bang Bang. ∂ÓÒ ·Ó¿ÚÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ú‰È·Î‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ 1961, Ô Fleming ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ·È‰È΋ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ¤ÏÂÁ ÛÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ Casper. ñ O Fleming ˘¤ÛÙË ‚·Ú‡ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì Ï¢ڛÙȉ·. ∏ ·Ó¿ÚÚˆÛË ‹Ù·Ó ·ÚÁ‹, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ ¤Î·Ó ¿ÓÙ·. ¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. ∆· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ 12˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1964, Ô Fleming ¤ı·Ó ·fi ·Ó·ÎÔ‹ ηډȿ˜, ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 56. ñ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ Odeon Ù˘ Leicester Square, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ÙÔ Goldfinger, ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔηÏÂÛÙ› ÙÔ ˙ÂÓ›ı ÙÔ˘ Bond ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ∏ ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ›ٷÈ, Ì ÙÔÓ Sean Connery Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ James Bond Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ „‡¯ˆÛ˘ Ì ÙÔÓ Bond ÍÂÎÈÓ¿Ó Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. 1965

17 I JAMES BOND


ñ 5 AÚÈÏ›Ô˘, o Norman Wanstall ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ŸÛÎ·Ú ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‹¯Ô ÁÈ· ÙÔ Goldfinger. ñ 23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ The Man with the Golden Gun (ÂΉfiıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Fleming). ŸÓÙ·˜ ·ÙÂÏ›ˆÙÔ, Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Fleming ÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Êfi ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔÓ Kingsley Amis ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ˆ˜ Ô Fleming Ì¿ÏÏÔÓ ‹ıÂÏÂ Ô Scaramanga Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈ΋ ¤ÏÍË ÚÔ˜ ÙÔÓ 007. √ Jonathan Cape ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ È‰¤·, ·ÏÏ¿ Ô Amis ı· Â¤ÛÙÚÂÊ Û 3 ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ Fleming. ñ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ÈÏ‹ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ Thunderball ÛÙÔ Rialto Î·È ÙÔ Pavilion, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Î·È ÛÙÔ Paramount, ÛÙËÓ N¤· YfiÚÎË. TÔ Thunderball Â›Ó·È Ë Ù·ÈÓ›· Ì ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÔÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ·fi fiϘ ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ 007 (·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi) Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Ì ‚¿ÛË ÙË ÊfiÚÌÔ˘Ï· 007. ∞˘Ù‹ Ë Ù·ÈÓ›· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ (Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ) ˆ˜ Ô Bond ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ˘ÂÚı¤·Ì·. 1966 Octopussy (ÂΉfiıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Fleming). ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 3 ÈÛÙÔڛ˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1962, Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·fi ÌÈ· ‚¿Úη Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ‰ÒÚÔ Ë Blanche Blackwell ÛÙÔ Fleming. ª›· ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ The Property of a Lady, ·Ú·ÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙÔ Sotheby’s ÁÈ· ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÂÂÙËÚ›‰· ÙÔ˘ 1962-63. O Fleming ıÂÒÚËÛ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙfiÛÔ ‚·ÚÂÙ‹ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠÏËڈ̋. 1967 ñ 19 AÚÈÏ›Ô˘, ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Casino Royale, Ì ÔÏÏÔ‡˜ James Bond, ÔÏÏÔ‡˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔȯ›·. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ ›Ûˆ˜ ÌÈ· ÈÔ ÂÈÂÈ΋˜ ·ÔÙ›ÌËÛË, ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËΠ·Ú¯Èο. ñ 12 IÔ˘Ó›Ô˘, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙÔ You Only Live Twice, ÛÙÔ Odeon Ù˘ Leicester Square, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ Ù·Ó›· fiÔ˘ Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘

KINHMATO°PAºO™ I 18


Connery ÚÔ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÚÔÊ·Ó‹˜ Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. √ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ˜ Ù‡Ô˜ ÙÔÓ Î·Ù¤ÎÏ˘˙ Û οı ÙÔ˘ ‚‹Ì· ÛÙ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙËÓ I·ˆÓ›· Î·È ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ· ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ 007. 1968 28 M·ÚÙ›Ô˘, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ Colonel Sun (·fi ÙÔÓ Kingsley Amis). √ ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Glidrose ¤ÓȈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÓÔ˘‚¤Ï· ˆ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌfi ÛÙËÓ ÏÔÁÔÎÏÔ‹ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ Ann Fleming ıÂÒÚËÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Â͈ÊÚÂÓÈ΋ Î·È ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Amis. H Sunday Telegraph ÙËÓ ÚÔÛοÏÂÛ·Ó Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ë ÔÔ›· fï˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇıËΠÏfiÁˆ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Ù˘ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛ˘. 1969 TÔ On Her Majesty’s Secret Service ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ï‡ÙÂÚË, ·Ó fi¯È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË, Ù·ÈÓ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ Goldfinger, ·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÛÂ Ô Sean Connery, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó Ú¿ÍË ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ı· ÂÁη٤ÏÂÈ ÙËÓ ÛÂÈÚ¿. ∞ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô Sean Connery ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙÔÓ 007, ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜. 1970 OÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ EON ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Timothy Dalton ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ 007. A˘Ùfi˜ ·ÚÓ›ٷÈ. 1971 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙÔ Diamonds Are Forever ÛÙÔ DeMille, Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢. O Sean Connery ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ (¯Ú‹Ì·Ù·, ÔÛÔÛÙ¿ Î·È 2 Ù·Èӛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÈÔ ¯·Ï·Ú‹ ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜. MÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Bond ÂÚÈfi‰Ô˘. 1973

19 I JAMES BOND


5 IÔ˘Ï›Ô˘, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ Odeon Ù˘ Leicester Square, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ÙÔ Live and Let Die, Ô ÚÒÙÔ˜ Bond Ì 007 ÙÔÓ Roger Moore. 1974 The Man With The Golden Gun, Ì 007 ÙÔÓ Roger Moore. 1977 17 IÔ˘Ï›Ô˘, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ Odeon Ù˘ Leicester Square, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ÙÔ The Spy Who Loved Me, Ì 007 ÙÔÓ Roger Moore. 1979 6 IÔ˘Ó›Ô˘, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ Odeon Ù˘ Leicester Square, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ÙÔ Moonraker, Ì 007 ÙÔÓ Roger Moore. 1981 4 IÔ˘Ó›Ô˘, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ Odeon Ù˘ Leicester Square, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ÙÔ For Your Eyes Only, Ì 007 ÙÔÓ Roger Moore. 1983 ñ 6 IÔ˘Ó›Ô˘, ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Octopussy, Ì 007 ÙÔÓ Roger Moore. ñ 7 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Never Say Never Again. O Connery ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ 007 ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿(;). H ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Eon Î·È ÙËÓ MGM. ™˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÌÈ· Ó·ڋ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË ËıÔÔÈfi˜, Ë Kim Bassinger. 1985 ñ 7 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Í·Ó·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ù˘ Pinewood, ÂΛ fiÔ˘ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Ù·Èӛ˜ Bond, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ʈÙÈ¿. ñ 22 M·˝Ô˘, ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ A View To A Kill. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· Ì 007 ÙÔÓ Roger Moore. 1986 O Pierce Brosnan ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔÓ Bond ÛÙÔ The Living Daylights. OÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÛÂÈÚ¿ Remington Steele ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó.

KINHMATO°PAºO™ I 20

JAMES BOND prev  

James Bond My name is Bond, ©Copyright AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ K›ÌÂÓ·-EÈ̤ÏÂÈ· ÎÂÈ̤ӈÓ:¶.TÛ·›Ï˘ EÈ̤ÏÂÈ· ŒÎ‰ÔÛ˘:Progress Aı‹Ó·2002 EΉfiÛÂȘ AÓ·ÙÔÏ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you