Page 1


Blue Movie


T›ÙÏÔ˜ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘: Blue Movie Copyright © 1970 Terry Southern ¶ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË: 1970, New American Library, USA All Rights Reserved

°È· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Copyright © AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ Aı‹Ó· 2000 A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‹ Ù¤¯Ó˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. 2121/1993 Î·È Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™‡Ì‚·Û˘ B¤ÚÓ˘-¶·ÚÈÛ›Ô˘, Ô˘ ΢ÚÒıËΠ̠ÙÔ Ó.100/1975. E›Û˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÛ›·˜, Ù˘ ÛÂÏȉÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ì ʈÙÔÙ˘ÈΤ˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‹ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ ÌÂıfi‰Ô˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 51 ÙÔ˘ Ó. 2121/1993.

EΉfiÛÂȘ AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ 64, 152 31 X·Ï¿Ó‰ÚÈ TËÏ.: 6775.147, Fax: 6775.148

ISBN 960-8429-22-6


Terry Southern

Blue Movie MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ¶ETPO™ T™A¶I§H™

E K¢ O ™ E I ™

ANATO§IKO™ Aı‹Ó· 2000


EÍÒÊ˘ÏÏÔ: ¶. TÛ·›Ï˘ EÈ̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘ - M·Î¤Ù· E͈ʇÏÏÔ˘: §. °Î¿ÁΈÛË MÔÓÙ¿˙: M. K·ÂÏ·Ú‹ EÎÙ‡ˆÛË: I. M¿ÏÙ·˜ BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: ¢ÂÏÏ‹˜

TÔ ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ÒıËΠ۠¯·ÚÙ› Chamois 80 ÁÚ.


O Terry Southern Î·È ÙÔ EÚˆÙÈÎfi

ŸÙ·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ¤·ÈÚÓÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ÙÔÓ Stanley Kubrick ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ §Ôϛٷ (ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Esquire, ÙÔ 1962) ‚Ú¤ıËΠӷ Û˘˙ËÙ¿ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ÙÔ EÚˆÙÈÎfi. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏ¿ Ó· ÂÈˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚˆÙÈÛÌfi Ù˘ §Ôϛٷ˜, ·ÏÏ¿ Ô Terry ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ Kubrick ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÙÈ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·Ó ¤Ó·˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· (·˘ÛÙËÚÒ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜) Ì ÛÙ·Ú ÚÒÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ — ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. °È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ¤ıÂÛ ÛÙÔÓ Kubrick ÚËÙÔÚÈο Î·È ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈο ‰ÂÓ ‹Ú ÔÙ¤ Ì›· ·¿ÓÙËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÙËÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÛÂ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÚÈÓ ÙÔ 1970. O Terry ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÛÂÍ ·fi ÙÔ 1959, fiÙ·Ó ¤ÁÚ·„ ÙÔ ÛηӉ·Ï҉˜ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘ «Candy». H «Candy», Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÙËΠÛÙË °·ÏÏ›· ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È ¤ÁÈÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙȘ H.¶.A., Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋, Û·Ù˘ÚÈ΋ ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ «Candide» ÙÔ˘ BÔÏÙ·›ÚÔ˘ — ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÌÈ·˜ «Ó·ڋ˜ ·ÊÂÏÔ‡˜ AÌÂÚÈηӛ‰·˜» Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ «fi¯È». H Candy Christian ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· «·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ» ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. H Candy Â›Ó·È Û·Ó Ì›· ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÍ —Ù·Á̤ÓË Ó· ÁÈ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÚÚˆÛÙÔ˘˜ Î·È Ó· ıÂÚ·‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚË̤ÓÔ˘˜— Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÌÈ˙¤ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ·Ó˘„ˆı› οı ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ Ó· «‰›ÓÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο». O Terry ›¯Â ¿ÓÙ· ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û·Ó Î¿ÙÔÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·, ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿. ™ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ‚Ú‹ÎÂ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi, Ô˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙÔ ÛÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ — ÁÈ·Ù› ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ›, fiˆ˜ Î·È ÔÈ BÚÂÙ·ÓÔ›, ‰ÂÓ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ˆ˜ οÓÔ˘Ó ÛÂÍ, Ô‡ÙÂ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ


Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ·ÛÙ›Ô. O Terry, Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ William Burroughs Î·È Ô ÎˆÌÈÎfi˜ Lenny Bruce ‹Ù·Ó, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, ÔÈ ÌfiÓÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '60 Ô˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÌÂ Û·Ù˘ÚÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÍ, Ù· Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ — fiÏ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. O Terry Southern ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÌÈ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ·fi ·ÏÈ¿ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. E›Ó·È ÂÈÚˆÓÈÎfi — ÁÈ·Ù› ›¯Â ·ÁÓÔËı› ÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Í·Ó¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 30 ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. H ÂÈÚˆÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÙÚ·Áˆ‰›· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› fiÛÔ ‚Ô‹ıËÛÂ Ô Terry Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ù¤¯Ó˜ Î·È Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ·fi ÙËÓ ·ÓÂΉȋÁËÙË Î·Ù·›ÂÛË Î·È Ù· Ù·ÌÔ‡ Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ηٷÛÙÚÔÊ‹, fiˆ˜ ÙÔ ™E• (Ì ÙÔÓ Ô˘ÚÈÙ·ÓÈÛÌfi Î·È ÙË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÙÔ˘), Ù· NAPKøTIKA (Ì ÙÔÓ «Ù˘ÊÏfi» fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜), ÙÔÓ PAT™I™MO (30% ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì·˜ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ê˘Ï·Î‹˜), ÙÔÓ MI§ITAPI™MO Ì·˜ (‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË), ÙËÓ TEXNH (Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·ÏfiÛ¯ËÌË, Ú˯‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ) Î·È ÌÈ· KOYºIA ¢HMOKPATIA (Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ӷ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ηıÂÛÙÒÙ· ·fi ÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋ ˆ˜ ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·). O Terry ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ ËÏÈıÈfiÙËÙ·, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. E›Ó·È ÙÈÌ‹ ÌÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ «Ó¤·˜ ¿Ԅ˘» ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. Œ¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Û¿Ù˘Ú· ı· ‚ÚÂÈ Â‰Ò ¤Ó· ÌfiÓÈÌÔ Û›ÙÈ. Nile Southern ™Â٤̂Ú˘ 2000


BÈÔÁÚ·Ê›· Terry Southern

O Terry Southern (1924-1995) ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ Û·Ù˘ÚÈο ¤ÚÁ· Û ËÏÈΛ· 12 ÂÙÒÓ, fiÙ·Ó ¤ÁÚ·„ ͷӿ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ Edgar Allan Poe «ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔÏÌËÚ¤˜». ªÂÙ¿ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi ˆ˜ ˘ÔÏÔ¯·Áfi˜ ÛÙÔÓ B’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ¤ÁÚ·Ê ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÂÓÒ ÛÔ‡‰·˙ ÛÙË ™ÔÚ‚fiÓË. ∆Ô The Accident, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ The Paris Review, ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È‹ÁËÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Peter Matheissen, ÙÔ The Sun and the Stillborn Stars, Â›Û˘ ÙÔ˘ Terry, ‹Ù·Ó ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· Ô˘ ηıfiÚÈÛ ÙÔ Paris Review, ˆ˜ ÙÔ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ‰È‹ÁËÌ¿ ÙÔ˘. £·‡Ì·˙Â Î·È ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ µÚÂÙ·Ófi Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ Henry Greene, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÂÈÛ ÙÔÓ Andre Deutch Ó· ÂΉfiÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, Flash and Filigree (1958). ¢È·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û‡˙˘ÁÔ Carol ÛÙË °ÂÓ‡Ë, ¤Ú·Û ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô ··ÙÂÒÓ· Guy Grand ÛÙÔ The Magic Christian (1958), ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÁÚ·Ê ÙÔ Candy (1960) ÁÈ· ÙËÓ Olympia Press ÙÔ˘ Maurice Girodias. ∂ΛÓÔ˜ Î·È Ô Gregory Corso ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ Naked Lunch ÛÙÔÓ Girodias, ›ıÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÙÔ ÂΉfiÛÂÈ. O Terry ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÔÏÏ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ (Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÓıÔÏÔÁ›· Red Dirt Marijuana and Other Tastes) Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Writers in Revolt; an Anthology of the Most Controversial Writing in the World Today (1962) Ì ÙÔ˘˜ Alex Trocchi Î·È Richard Seaver. ∞ÊÔ‡ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ۠¤Ó· ·ÏÈfi ·ÁÚÔÙfiÛÈÙÔ ÛÙÔ East Canaan, ÙÔ˘ Connecticut, o Stanley Kubrick, ÌÂÙ¿ ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ô Terry ÁÈ· ÙÔ Esquire, Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Peter Sellers Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎˆÌÈÎfi Ó‡̷ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ The Magic Christian, ÙÔÓ ÚÔÛοÏÂÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Û·Ù˘ÚÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÛÙÔ Dr. Strangelove (1964).


∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘ ÛÙÔ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜: The Loved One (1965), The Collector, Cincinatti Kid (1966) Casino Royale Î·È Barbarella (1967). O Terry ‚Ô‹ıËÛ ÛÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Easy Rider (1968), Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔ Greenwich Village, ÙÔÓ Aram Avakian, ÙËÓ Ù·ÈÓ›· The End Of The Road (1970), Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËΠÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô ÛÙÔ Berkshires Ì ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ Actor’s Studio Î·È ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÂÎÙfi˜ ۈ̷Ù›ˆÓ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ James Earl Jones, Stacey Keach Î·È Gordon Willis). ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Blue Movie (1970), ÛÙÚ¿ÊËΠÙÂÏ›ˆ˜ ÛÙË ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ·Ê›·, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û ·˘ıÂÓÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÙÔ˘ ’70 Î·È ÙÔ˘ ’80. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, fiÙ·Ó ÔÈ Ù·Èӛ˜ Î·È Ë «ÔÈÔÙÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· (quality-lit)» (ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜) ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ·fi ÈÛÙÔڛ˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Û ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ‰Ú¿ÛË, Ë ÂÊÔÚ›· Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 150.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. ¶ÚÔÛÂÏ‹ÊıË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 ·fi ÙÔÓ Michael O’ Donohough Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Saturday Night Live Î·È ¤ÁÚ·„ ÙÔ The Telephone (1986) Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹-Û˘Óı¤ÙË Harry Nilsson. ∂ÓÒ Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰˘Û‡ÚÂÙË, Ô Terry ‰›‰·Í ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ NYU Î·È ÛÙÔ Columbia University ·fi Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ 1995. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, Texas Summer, Ù¤ıËΠ۠΢ÎÏÔÊÔÚ›· ·fi ÙÔÓ Richard Seaver ÙÔ 1992. ªÈ· Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ‚ÈÔÁÚ·Ê›·.


ÛÙoÓ ÌÂÁ¿ÏÔ STANLEY K.


H Ô›ËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi‰Ú·ÛË ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì›· ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ê˘Ï·Î‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ — ·ÏÏ¿, Ê˘ÛÈο, ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Î¿ÔÙ ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· ÍÂʇÁÂȘ ·fi ·˘Ù¿. T. S. Elliot TÔ IÂÚfi ¢¿ÛÔ˜


∂¡∞

“...now dig this”


1 «∫·È ÙfiÙ ÂΛÓË Ï¤ÂÈ, ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ ÙÒÚ· ·˘Ùfi, ÂΛÓË Ï¤ÂÈ...». KÈ Ô Ù‡Ô˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÁÂÏ¿ÂÈ, Ì’ ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÙÚ·¯‡ Á¤ÏÈÔ, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ‰›¯ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜. «EΛÓË Ï¤ÂÈ: §ÔÈfiÓ, Ì ÔÈÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˉ˯ÙÒ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛˆ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·;». ∫·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ Á¤ÏÈÔ˘ ÙÔ˘, ¤Ó· Á¤ÏÈÔ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi, Ì’ ÂΛÓÔ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘, Û‡ÓÙÔÌ·, ··Ï¿, ηٷϋÁÂÈ Û ¤Ó·Ó ÙÚÔÌÂÚfi ‚‹¯·. ŒÙÛÈ fiˆ˜ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÂÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰·ÎÚ‡ÛÔ˘Ó, ÂΛÓÔ˜ ÁÂÏÔ‡Û ¿ÓÙ· ̤¯ÚÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚‹¯ÂÈ. ∞fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, ÂıˆÚ›ÙÔ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜, ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù· ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿ÎÔ˘Á·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ›Ù ÁÂÏÔ‡Û·Ó Â›Ù ¤‚˯·Ó Ì·˙› ÙÔ˘. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó‹Î ے ÂΛÓÔ ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔÛÎfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Ù·ÈÓÈÒÓ —™ÈÓÙ ∫Ú¿ÛÌ·Ó ÏÂÁfiÙ·Ó, ¤Ó·˜ ÙÚȯˆÙfi˜, ÎÔÓÙfi¯ÔÓÙÚÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜— Ô˘ ‚ÔÏ¢fiÙ·Ó Ì οı ›‰Ô˘˜ ‰Â˘ÙÂÚÔÎÏ·Û¿ÙË Ù·ÈÓ›·, ·fi ÙÔ «Girls of The Night» ̤¯ÚÈ ÙÔ «Tamerlaine», «ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÛıÂÙ ¤Ó· Ê·ÛÔ‡ÏÈ ÛÙÔ Û·ÎÔ‡ÏÈ», fiˆ˜ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ϤÂÈ. «µ¿Ï ·˘Ùfi ÛÙÔ Û·ÎÔ‡ÏÈ, ·ÓÒÌ·Ï ÙÛÈÌÔ˘ÎÔÁÏ›ÊÙË!», ‹Ù·Ó Ë Â‡ÛÙÔ¯Ë ·¿ÓÙËÛË Î¿ÔÈˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ··ÙË̤ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ‰ÂÍÈ¿ ÁÚÔıÈ¿ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ··ÓˆÙ¤˜ ÎÔÊÙ¤˜ ÌÔ˘ÓȤ˜

16


B L U E

M O V I E

ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. «AÓ Ì fiÓÂÛ·Ó;», ¤ÏÂÁÂ Ô ™ÈÓÙ Ì ¤Ó·Ó ÔÓËÚfi ÌÔÚÊ·ÛÌfi, fiÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Û·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘. «º˘ÛÈο Î·È Ì fiÓÂÛ·Ó — ¯·, ¯·, ¤ÎÏ·ÈÁ· Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·!». ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙÔÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ‚‹¯· ÙÔ˘ ™ÈÓÙ ÁÈ· Ó· ÍÂÁÏÈÛÙÚ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÔÚ˘‚Ò‰Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ ‹Ù·Ó Î·È Ô §Â˜ ÿÚÈÛÔÓ — Ô fiÌÔÚÊÔ˜ Û·Ú·ÓÙ·ÙÚÈ¿¯ÚÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Metropolitan, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó οÙÈ Û·Ó È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ. O §Â˜, ‹ fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó Û˘¯Ó¿ Ô «M·Ï·ÎÔη‡Ï˘» (Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Ì·Ï¿Î·˜) ‰ÂÓ ¿ÓÙ¯ ¿ÏÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ «ÓÔÛËÚ¿ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ÌˉÂÓÈÎfi» Î·È ·ÏÒ˜ ·Ó·Ù¿Ú·Í ٷ ÏȈ̤ӷ ·Á¿ÎÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÛËΈÓfiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ, noblisse oblige*, fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ÔÙfi. ∆Ô ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ™ÈÓÙ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Â›ÌÔÓ·, ۯ‰fiÓ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο, Û·Ó Ó· ηٷϿ‚·ÈÓ fiÙÈ Ù· ›¯Â οÓÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÊÔ‡ ηٿ ‚¿ıÔ˜ ›¯Â ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔÓ §Â˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜, Ô ™ÈÓÙ ∫Ú¿ÛÌ·Ó, ÁÓÒÚÈ˙Â Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·Á¤„Ô˘Ó ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¿ÊˆÓ· ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· Â› ÂÙ¿ ÏÂÙ¿. ∫·Ù’ ·Ó·ÏÔÁ›· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË, ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÂÊÙ¿ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Ô §Â˜ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, ·˘Ù‹ Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ¯¿Ï·Û οˆ˜ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™ÈÓÙ. øÛÙfiÛÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó —fi¯È ÙfiÛÔ ÂÂȉ‹ ÙÔ ‹ıÂÏÂ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ›¯Â ¤ÛÂÈ Û ϋı·ÚÁÔ Î·È Û ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· ·‰È·¤Ú·ÛÙË ·¿ıÂÈ·— ‹Ù·Ó Ô ªfiÚȘ. O «ªfiÚȘ» ‹ «ªÈ» ‹ «‚·ÛÈÏÈ¿˜ ªÈ», fiˆ˜ ‹Ù·Ó ¢ڤˆ˜ ÁÓˆÛÙfi˜, ‹Ù·Ó ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. OÈ ÂÙ¿ ·fi ÙȘ ‰¤Î· ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÃÚ˘Ûfi §ÈÔÓÙ¿ÚÈ ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜, ÙÔÓ * ™.Ù.∂.: ∞fi Ù· Á·ÏÏÈο, Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ. 17


T E R R Y

S O U T H E R N

ÃÚ˘Ûfi ºÔ›ÓÈη ÛÙË µÂÓÂÙ›· Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, fiϘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó Û¿ÛÂÈ ÚÂÎfiÚ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ∏ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜, ÂÎı·Ì‚ˆÙÈ΋ (Î·È ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋) ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË, Ô˘ ›¯Â ‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ··ı‹ Î·È ·‰È¿ÊÔÚÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. ŒÙÛÈ, ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ›¯·Ó ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ŸÛÎ·Ú —Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Ô Ù‡Ô˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ÙÚ·Ófi˜. ∆Ô ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜. ∂›¯Â ‰ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â ‚ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÛÂ. ∂›¯Â οÓÂÈ Â›ÎÔÛÈ Ù·Èӛ˜ — Î·È fiϘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ ηÓ›˜. ∫·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÎÈ fï˜ ÂΛÓÔ˜ ÙȘ ıˆÚÔ‡Û ›‰È˜ ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ — Û·Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÌÈ·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜ Û·Ô˘ÓfiÂÚ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÙ¤, ÂÂȉ‹ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ›. OÈ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Û ·˘Ùfi Ô˘ ÛÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ «MÂÁ¿ÏË TÚÈ¿‰·», ‹, Û ÈÔ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ «IÂÚ‹ AÁÂÏ¿‰·». £¿Ó·ÙÔ˜... AȈÓÈfiÙËÙ·... A·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤ıÂÙ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· — ·Ú¿ Ù·‡Ù· Ë ·Î·Ù¿·˘ÛÙË ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ›¯Â ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ ·Ú·¿Óˆ ·fi ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓ· ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈο fiˆ˜ «‚ÚˆÌÂÚfi ÂÚÂÙfi», «·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ô‡ÛÙ˘» ηÈ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÌÈ· ·ÓÈÎÔ‚ÏË̤ÓË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, «Ì·ÓÈ·Îfi˜ ΈÏÔ̷Ͽη˜», ·ÏÏ¿, ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÒÊÂÏÔ (fiˆ˜ ›ÛÙÂ˘Â Ô ›‰ÈÔ˜) ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ. ∞ÈÛı·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ Ë ÌÂıÔ‰È΋ ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ηӤӷ ÛÔ‚·Úfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· —ÌÈ· Ê¢Á·Ï¤· Ì·ÙÈ¿ ‰Ò, ÌÈ· ·Ó·Ï·Ì‹ ÂΛ, ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi Ï¿ÓÔ ÙˆÓ 600 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ ÌÈ·˜ ·‡ıÌÂÓ˘ ÚˆÁÌ‹˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi—, Ù›ÔÙ fï˜ Ô˘ Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÙÚÂÏ·ıÔ‡Ó, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi

18


B L U E

M O V I E

·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ. ∫·È ÙÒÚ·, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ›¯Â ·‰Ú·Ó‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ — Ô‡Ù ‚È‚Ï›· ‰È¿‚·˙Â, Ô‡Ù ¤ÛÙˆ οÔÈÔ ·fi Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ η٤ÎÏ˘˙·Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó ÔÙ¤. ∞Ó Î·È ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÛÎËÓÔı¤ÙË, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù·ÈÓÈÒÓ —fiˆ˜ Ô ∆Û¿ÏÈÓ, Ô ª¤ÚÁÎÌ·Ó, Ô ºÂÏ›ÓÈ—, ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ¿ÓÙˆ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ›¯Â, ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ›¯·Ó ÛÊÚ·ÁÈÛÙ› ÛÙÔ ¡Ù ªÔ·Ó¤, ÛÙËÓ ∞ÏÌԢΤÚÎË, ÛÙÔ ∆ÂÌÏ ÙÔ˘ ∆¤Í·˜ Î·È ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ηıÔÏÈ΋ ΈÌfiÔÏË ∫·ÌÚÈÔϤ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ›¯Â ÂΉÔı› ¤ÓÙ·ÏÌ· ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘. Ã˘‰·›Ô˜, ¿ÛÂÌÓÔ˜, ·Ó‹ıÈÎÔ˜, ÔÚÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜. ™ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Î¿Á¯·˙·Ó ÂÈÚˆÓÈο ‚‚·›ˆ˜ — ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤ÓÔÈ·˙ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ÙÚÂÏÒÓ ıÚËÛÎfiÏËÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ Ì¤Û· ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ («Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ Ù˙·˙Â̤ÓÔÈ, ‰ÈΤ ÌÔ˘!»), fï˜ ·˘Ùfi ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ªÈ ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ·. ™’ ·˘Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·Ú·Í›·˜ ›¯Â ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÔÏÏÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÔÚÓfi Î·È ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÙfiÛÔ ÊÚȯٿ ·Ë‰È·ÛÙÈΤ˜, ÙfiÛÔ ÛÙÂÚË̤Ó˜ ·fi ÂÚˆÙÈÛÌfi Î·È ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ô˘ ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·Ó ·˘Ùfi ›Û¯˘Â, Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Â›‰Ô, Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Ù·Èӛ˜. ∞˘Ù¿ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó —¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› fiÛ· ¤ÏÂÁÂ Ô ™ÈÓÙ ∫Ú¿ÛÌ·Ó, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÁÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ— ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ¿ ÙÔ˘˜, Ë ·›ÛÙ¢ÙË ∆›ÓÈ ª·Ú›, ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÓfiËÌ· Ì ¤Ó· ÂÚ›Ù¯ÓÔ ‚ÏÂÊ¿ÚÈÛÌ· ÎÈ ¤Ó· Ï¿ÁÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ÛÙÚÔÁÁ‡ÏÂÌ· ÙˆÓ Á˘·ÏÈÛÙÂÚÒÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ Ù˘ —̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯ˆÛ ٷ ‰‡Ô Ù˘ ‰¿¯Ù˘Ï· ÁÏ›ÊÔÓÙ¿˜ Ù· ˙ˆËÚ¿ Î·È ÚÔ˘ÊÒÓÙ·˜ Ù· Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô— ÂÓÒ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÛÙÚÈÊÔÁ˘ÚÓÔ‡Û·Ó ¤Í·ÏÏ· Û ÌÈ· ÙÂÚ·ÙÒ‰Ë

19


T E R R Y

S O U T H E R N

ÚÔÛÔ›ËÛË ¤ÎÛÙ·Û˘. ∆Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏfiÎÔÙÔ Î·È ·ÚfiÛÌÂÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ¤Î·Ó ÙË ¯·ÚÈو̤ÓË ÛÙ¿ÚÏÂÙ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û Ì ÙÔÓ §Â˜ ÿÚÈÛÔÓ Ó· Ì›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi Î·È Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ·ÏÏÔ‡. «°È· fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi;» „Èı‡ÚÈÛ ٷڷÁ̤ÓË. O §Â˜ fï˜ ·ÏÒ˜ Á¤Ï·Û Óȯٿ. «∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ˘¤ÚÔ¯Ë ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ¿ Ì·˜» ›Â Î·È ¤È·Û ÙË Ó·ڋ ηÏÏÔÓ‹ ·fi ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ. «ŒÏ·, ı· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ӷ ÛÔ˘ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ!». «OÚ›ÛÙÂ;» ·Ó·ÊÒÓËÛ ÂΛÓË Î·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ Ê·Ó¤ÚˆÓ ¤ÎÏËÍË Î·È Î·„˘Ô„›·. ŒÓ· fiÌÔÚÊÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û οÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¿ÚÙÈ ÛÙÔ ª·ÏÈÌÔ‡. H ∆›ÓÈ ª·Ú›*. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ‹Ù·Ó ∆›Ó· ª·Ú›, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·È‰È¿ÛÙÈ΢ ÏÂÙfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ∑‡ÁÈ˙ ÌfiÏȘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ÎÈÏ¿ Î·È ¤ÌÔÈ·˙ Ì ¤Ó· ηϿÌÈ ‡„Ô˘˜ 1,50Ì. — ·˘Ùfi ‚¤‚·È· Û˘Ó¤‚·ÈÓ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó fiÚıÈ·, οÙÈ ·ÚÎÂÙ¿ Û¿ÓÈÔ, ·ÊÔ‡ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤‰ÈÓ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÈ·˙fiÙ·Ó, ÙÈÓ·˙fiÙ·Ó, ÁÏÈÛÙÚÔ‡ÛÂ... fiÙÈ ÎÈÓÈfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ·ÏÏfiÎÔÙË ¯¿ÚË ÂÓfi˜ ·Ó¿ËÚÔ˘ ˙ÒÔ˘, οÙÈ Ô˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ, ‹ ›Ûˆ˜ ηٷÓÔËÙfi, ·Ó Ï¿‚·ÈÓ ηÓ›˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙȘ ·Ó·Ëڛ˜ Ù˘. °È· Ó· ϤÌ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‹Ù·Ó ÌÈ· ηÚÈηÙÔ‡Ú· ·ÓıÚÒÔ˘. ∂Ó Â›‰ÂÈ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ̤¯ÚÈ Ù· Ó‡¯È· Î·È Î·Ù¿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿, Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ ›¯Â ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÏÔÓÔÛ›·˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·È‰›, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘, ¤Ó· ηÚΛӈ̷ ›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Ù˘, ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ù˘ fi‰È Û ¤Ó· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Villefranche-sur-Mer Î·È ÙÔ ‰ÂÍ› Ì¿ÙÈ Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ·›ÛÙ¢Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ì ‚ÂÏ¿ÎÈ· Û ÌÈ· ·Ì ÛÙÔ ™fi¯Ô. ∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂηÙfi ÙÔȘ ÂηÙfi ·ÏËıÈÓfi, ·˘ıÂÓÙÈÎfi Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰ÈÎfi Ù˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘. ∆Ô ÛÙfiÌ· Ù˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›¯Â ÌÈ· ·Ú¯ÔÓÙÈ΋ ÔÌÔÚ* ™.Ù.∂.: ™Ù· ·ÁÁÏÈο Teeny, ÌÈ· ¿ÏÏË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Tiny, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÏÂÙÔη̤̈ÓÔ˜, ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜. ∆Ô Teeny Marie ÏÔÈfiÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë MÈÎÚÔη̤̈ÓË ª·Ú›. 20

BLUE MOVIE prev  

Blue Movie EΉfiÛÂȘ AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ 64, 152 31 X·Ï¿Ó‰ÚÈ TËÏ.: 6775.147, Fax: 6775.148 Copyright © AÓ·ÙÔÏÈÎfi˜ T›ÙÏÔ˜ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘: Bl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you