Page 1

2


ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ΢ ΥΑΡΟ΢ 2003 ΣΟΤ ANGELO R. N. MOLSON

ΑΘΗΝΑ 2012 3


ΣΙΣΛΟ΢ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ΢ ΥΑΡΟ΢ 2003 ΢ΤΓΓΡΑΥΕΑ΢ : ANGELO ROBERT NICHOLAS MOLSON ΕΞΨΥΤΛΛΟ : ANGELO ROBERT NICHOLAS MOLSON (ΕΡΑ΢ΙΣΕΦΝΗ΢ ΥΨΣΟΓΡΑΥΟ΢) ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ : ΥΑΡΟ΢ ‘ΣΙΓΝΟ΢Ο’ (ΝΗ΢Ο΢ ΠΕΡΙ΢ΣΕΡΕ΢)

Copyright : ANGELO ROBERT NICHOLAS MOLSON – 2012 E-publishing by www.yantzi.gr

Πρώτη Ϊκδοςη : Από την ποιητικό ςυλλογό (λυρικϊ) με τύτλο ‘Αλεξανδρινόσ Υϊροσ, 2003’, © Copyright : Angelo Robert Nicholas Molson.

Επιτρϋπεται μόνο η μερικό (ό και η ολικό αναδημοςύευςη ςε ψηφιακό μορφό μόνο) και χρόςη για μη εμπορικούσ ςκοπούσ ϋπειτα από ϋγγραφη ςυνεννόηςη με τον ςυγγραφϋα – αρθογρϊφο μετϊ την υποβολό του ςχετικού αιτόματοσ ςτον εκδότη ψηφιακών βιβλύων (www.yantzi.gr) και με την αναφορϊ τησ πηγόσ. Για μερικό ό ολικό μετϊφραςη ό διαςκευό ό εμπορικό χρόςη από τρύτουσ, επιτρϋπεται μόνο μετϊ από υποβολό του ςχετικού αιτόματοσ και τησ ςύμφωνησ γνώμησ των ανωτϋρω. Ιςτοςελύδα : www.yantzi.gr E-mail : info@yantzi.gr

4


ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα

5

Πρόλογοσ

6

Η Πρόταςη

7

Καλό Φρονιϊ Με Μια Ευχό

8

Ευτυχιςμϋνοσ Σησ Ερόμου ΢ου Γρϊφω

9

Ιςτορύεσ Σου Ανϋμου Αλεξανδρινϋσ

10

Ονεύρων Προςευχϋσ

11

Χηλϊ ΢τισ ΢τϋγεσ Ο Κόςμοσ Δεν Ϊχει Αλλϊξει

12

Μόδα Καμπύλεσ Αλεξανδρινϋσ

14

Αλεξανδρινϋσ Μελωδύεσ

15

Αλεξανδρινϋσ Περιπολύεσ

17

Σο Παρϊπονο Μιασ Μαγεύριςςασ

18

Μπρϊβο ΢τη Γκαρςόνα Σην Αλεξανδρινό

19

Η Εικόνα ‘Σύγνοςο’

20

Η Μϊχη Σησ Αλεξϊνδρειασ

21

Η Ώρα Σησ Επιςτροφόσ

22

Σϋλοσ

23

Ωλλεσ ΢υνθϋςεισ

24

Καλό Βρϊδυ

25

5


ΠΡΟΛΟΓΟ΢

Ο Angelo Robert Nicholas MOLSON εύναι ϋνασ πολυπολιτιςμικόσ «εραςιτϋχνησ» καλλιτϋχνησ (ζωγρϊφοσ) και ϋνασ ανεξϊρτητοσ ςυγγραφϋασ – αρθογρϊφοσ ψηφιακών βιβλύων. Ϊχει ςυμμετϊςχει ωσ καλλιτϋχνησ – ςυγγραφϋασ – αρθρογρϊφοσ – ειδικόσ επιςτόμονασ και επιςκϋπτησ ςε πολλϋσ εκθϋςεισ και διεθνεύσ διοργανώςεισ : Κύπρο, Βϋλγιο, Γαλλύα, Ελλϊδα, Ιταλύα, Ιςπανύα, ΢λοβενύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ, Σαώλϊνδη κ.α. Ϊχει γρϊψει πολλϊ ϊρθρα, κεύμενα, ανθολογύεσ και μελϋτεσ για Διεθνό ΢υνϋδρια, Επιςτημονικϊ Περιοδικϊ, Εφημερύδεσ και λοιπϋσ ψηφιακϋσ εκδόςεισ ςτην Ελληνικό και Αγγλικό γλώςςα. Σο εξώφυλλο εύναι βαςιςμϋνο ςτην ψηφιακό εικόνα του κ Angelo R. N. Molson με το γενικό τύτλο «Ο Υϊροσ». Ο τύτλοσ τησ προτεινόμενησ ανθολογύασ εύναι «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ΢ ΥΑΡΟ΢ 2003» και ςε αυτό περιλαμβϊνονται δώδεκα (12) απλϋσ λογοτεχνικϋσ – λυρικϋσ - μουςικϋσ προτϊςεισ από την ποιητικό ςυλλογό (λυρικϊ) με τύτλο ‘Αλεξανδρινόσ Υϊροσ, 2003’ του εν λόγω ςυγγραφϋα ψηφιακών βιβλύων. Η παρούςα ανθολογύα αφορϊ μια μικρό ανθολογύα, μια ςυλλογό μικρών ποιημϊτων - λυρικών κειμϋνων με ρυθμό, ωσ προτϊςεισ για μελλοντικϋσ μουςικϋσ παραγωγϋσ από μουςικοςυνθϋτεσ με ϋμφαςη ςτο Ελληνικό Ϊντεχνο Σραγούδι (ΕΕΣ).

6


‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ΢ ΥΑΡΟ΢ 2003’ ΣΟΤ ANGELO R. N. MOLSON

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑ΢Η ΣΡΑΓΟΤΔΙΨΝ ΠΡΟ΢ ΣΟΤ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΟ΢ΤΝΘΕΣΕ΢ ΣΗ΢ ΕΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΕΝΣΕΦΝΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΢ΚΗΝΗ΢

7


Καλή Φρονιά Με Μια Ευχή

Καλό … Φρονιϊ … ΢το κραςύ ςου … μια ευχό Μια γουλιϊ (και) … μια ευχό Όλοι οι φύλοι … του Νικότα ΢το ςτϋκι του Βαςύλη (απόψε) …

Αγϊπη μου … κϊνε … μια ευχό Μια ευχό μαζύ … (απόψε) Αχ! Υιλύ τησ αγϊπησ … Όλοι οι φίλοι … του Νικήτα Στο ςτέκι του Βαςίλη … απόψε Στο κραςί ςου … μια ευχή Μια γουλιά ακόμη … μια ευχή

Ωρωμα τησ αγϊπησ … Υιλιϊ μόλισ … ςαν βρεθούμε …. (Αγκαλιϊ … ) Υιλιϊ … για να (μην) πνιγούμε … Ο κόςμοσ μασ γύρω … (κϊνε) μια ευχό Καλό … Φρονιϊ με ϋνα Αλεξανδρινό φϊρο

8


Ευτυχιςμένοσ Σησ Ερήμου ΢ου Γράφω

Ευτυχιςμϋνοσ ςαν Ωγγελοσ … ςου γρϊφω Ευτυχιςμϋνοσ τησ ερόμου … ςου γρϊφω Λόγια τησ ερόμου … ςου φιλώ

Νότεσ ςαν ςύννεφο … που ταξιδεύουν Σησ Μεςογεύου οι ϊνεμοι … (που) πετούν(ε) Σο φιλύ τησ νιότησ μου … (που) ακούν

Υυςώ και … για πϊντα … ςε αγαπώ Η ϊμμοσ ζεςτό … η αναπνοό μου Μια βουτιϊ ςτη Μεςογεύου … ςτην αγκϊλη μου

Όταν ςτο γλϋντι ςα (ν απόψε) βρεθώ Ακόμη ζεςτό … η αναπνοό μου Ευτυχιςμϋνοσ τησ ερόμου ςου γρϊφω

Πόςο ςε αγαπώ …

9


Ιςτορίεσ Σου Ανέμου Αλεξανδρινέσ

Θϊρροσ … Ϊρωτασ … Τπϋροχεσ αναμνόςεισ … Σησ γησ … οι γεύςεισ … Ωνεμοσ μασ ζύγιςε … Δεν εύμαι πια τυφλόσ … Σισ Ιςτορύεσ του Ανϋμου … Σισ Αλεξανδρινϋσ Ιςτορύεσ … Όραμα καθόλου μακρινό … Αγϊπησ αγώνιςμα (μελαχρινό) … Χϊχνω να βρω … ϋνα Αλεξανδρινό μονοπϊτι … ΢την αγκαλιϊ του Ωγγελου … Ϊρωτασ και πϊλι (ςαν) παιδύ (χϊνεςαι) … ΢τα χρώματα του ανϋμου … Ϊλα … ο λόγοσ! … Ιςτορύεσ του ανϋμου Αλεξανδρινϋσ … Και πϊλι ο ϋρωτασ χαύρεται τισ γεύςεισ …

10


Ονείρων Προςευχέσ

Σισ Αλεξανδρινϋσ … τισ νύχτεσ … Ονεύρων προςευχϋσ … Σο μυςτικό τησ νύχτασ … ΢τον Ωγιο ΢ϊββα να πω …

΢την αποκϊλυψη … τησ δικόσ ςου καρδούλασ (Ο) Υόβοσ … δεν το μετανιώνω … ΢το ποτόρι … ςου κραςύ … θα βϊλλω … Σησ ζωόσ … το ταξύδι … να φιλόςω …

Εκεύνεσ … τισ νύκτεσ … τισ Αλεξανδρινϋσ Σισ νύχτεσ … τισ Αλεξανδρινϋσ … Με τα ϊςτρα ζωγραφιϊ (Και το) Υωσ … ςαν το λυχνϊρι

Ονεύρων προςευχϋσ … ΢αν ξανϊ βρεθούμε ΢τον Ωγιο να προςευχηθούμε Με λύγεσ καλϋσ ευχϋσ … να φιληθούμε …

11

Lighting-House-PREVIEW  
Lighting-House-PREVIEW  

book, english, molson