Page 1

Diagnoza Społeczeństwa Informacyjnego na Mazowszu Przygotowana dla: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.


Cele Generalnym celem badania jest diagnoza potrzeb społecznych w zakresie kierunków rozwoju informatyzacji społeczeństwa w ramach działań w tym zakresie podjętych lub planowanych przez Samorząd Województwa w kontekście projektowanego RPO na lata 2007-2013. W ramach tak zdefiniowanego celu generalnego wyróŜniono szczegółowe cele poznawcze: • poziom korzystania z Internetu, • potrzeby poszczególnych grup beneficjentów w zakresie wykorzystanie Internetu, • bariery związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, • preferowane kierunki rozwoju usług internetowych przez grupy beneficjentów.


Metodologia W ramach realizacji powyŜszych celów załoŜono projekt badawczy uwzględniający trzy zasadnicze źródła poznawcze umoŜliwiające zagregowanie uzyskanych informacji i ekstrapolację na całą populację z terenu Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem grup obywateli, przedsiębiorców oraz organizacji samorządowych – kluczowych beneficjentów działań Samorządu Wojewódzkiego: • obywatele – mieszkańcy Województwa Mazowieckiego 1000 wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie • przedsiębiorcy – właściciele firm z terenu Województwa Mazowieckiego 600 wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie - 200 wywiadów w firmach „mikro” - 300 wywiadów w firmach „małych” - 100 wywiadów w firmach „średnich”

• Organizacje pozarządowe – przedstawiciele organizacji z terenu województwa 100 wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie


Mieszkańcy Mazowsza


Struktura próby Wiek

Płeć Płeć

ponad 55 lat

męŜczy ęŜczyź czyźni

18-24 lat

12 29

48 52

20

25-34 lat

kobiety

45-55 lat

N=1000

17

22

35-44 lat

• wielkość miejscowości

miasta 50-200 tys. miasta > 200 tys.

7 11

miasta < 50 tys.

31

wsie

52

wykształcenie 12

podstawowe

27 17

wyŜsze

zawodowe

44 średnie


Korzystanie z Internetu Proszę powiedzieć czy korzysta Pan(i) z Internetu?

Gdzie korzysta Pan(i) z Internetu? Podstawa: korzystajacy z internetu N=605 w pracy

Podstawa: N=1000

Nie 39

40

w domu

Tak 61

86

w kafejkach internetowych u znajomych

5

inne miejsce

4

nie wiem / trudno powiedzieć

Jaki ma Pan(i) w domu dostęp do Internetu? Podstawa: korzystajacy z internetu w domu N=518 stałe łącze 64 modem

20

sieć radiowa sieć osiedlowa/ DSL

11 4

nie wiem / trudno powiedzieć 1

90

10

0

Jak szybki ma Pan(i) w domu Internetu? Podstawa: korzystajacy z internetu w domu N=518 128 kb/s lub wolniejszy 7

10

256 kb/s

36

512 kb/s

23

1 Mb/s 2 Mb/s

3

3 Mb/s 1 4 Mb/s lub szybszy nie wiem / trudno powiedzieć

2 18


Komputer w domu Ile komputerów ma Pan(i) w domu? Cala próba Podstawa:

N=605

N=1000

Trzy lub więcej

5

Dwa

23

Jeden

Odmowa odpowiedzi

1

9 15

4

59

Nie mam komputera

Nie korzystający z Internetu N=395

Korzystający z Internetu

21 0

67

47 47

0 0

0

Od ilu lat ma Pan(i) komputer w domu? Cala próba Podstawa:

N=1000

od 10 lat lub dłuŜej

Korzystający z Internetu N=605

22

33

28

od 5-9 lat

7

7

od roku

8

5 22

11

14

od 2 lat

Odmowa odpowiedzi / nie mam komputera

5

39

14

od 3-4 lata

Nie korzystający z Internetu N=395

1

10 5 27 47


Do czego jest wykorzystywany Internet? Do czego wykorzystuje Pan(i) Internet w domu, kafejce internetowej lub u znajomych? Podstawa: korzystajacy z internetu poza pracą N=546

Podstawa: korzystajacy z internetu poza pracą N=546

wyszukiwanie potrzebnych informacji np. rozkład jazdy PKP, godziny otwarcia przychodni, itp.

87

przeglądanie stron

Nie 34

80

przeglądanie serwisów tematycznych np. o zdrowiu, turystyce, sporcie, itp

Tak 66

71

poczta elektroniczna

65

ściąganie plików z grami\ muzyką \ filmami\ programami

47

czytanie gazet przez internet

45

bankowość elektroniczna

43 28

słuchanie radia przez internet udział w czatach \ forach internetowych

24

oglądanie telewizji przez internet

nie wiem \ trudno powiedzieć

A czy korzystał(a) Pan(i) ze stron internetowych urzędów, instytucji?

17 1

W jakim celu korzystał(a) Pan(i) z tych stron? Podstawa: korzystajacy ze stron urzędów, instytucji N=361 szukałem(-am) odpowiednich 67 formularzy szukałem(-am) informacji o godzinach otwarcia urzędu

59

szukałem(-am) informacji jak załatwić sprawę w urzędzie

57 39

z ciekawości chciałem(-am) załatwić sprawę w urzędzie inne powody

34 17


Opinie - Do czego słuŜy internet? Odczytam Panu(i) teraz stwierdzenia dotyczące uŜywania Internetu. Proszę powiedzieć na ile się Pan(i) z nimi zgadza. Zdecydowanie zgadzam się Zdecydowanie + raczej zgadzam się

Podstawa: N=1000

68

do komunikacji

75 95

40

86 35

73

78

35

38

66 31

70

75 15

60

55 97

38

22

92

76 93

do zabawy

67 96

68

do załatwiania spraw w bankach

89

73 95

pozwala być na bieŜąco z wydarzeniami w kraju i na świecie

57 98

71 do nauki, poszerzania wiedzy

do załatwiania spraw w urzędach

Nie korzystający z Internetu N=395

Korzystający z Internetu N=605

Cala próba

62 31

56

56


Bariery w korzystaniu z internetu Dlaczego nie korzysta Pan(i) z Internetu? Podstawa: nie korzystajacy z internetu N=400 nie interesuje mnie Internet, nie czuję potrzeby by

50

mieć Internet w domu Internet jest za drogi

35

nie mam komputera

33

Ŝadna firma nie oferuje podłączenia Internetu / nie ma technicznych moŜliwości podłączenia Internetu u mnie w domu

17


Mieszkańcy Mazowsza - podsumowanie • 60% mieszkańców Mazowsza (bez Warszawy) korzysta z Internetu ● ●

Przede wszystkim jest on uŜywany w domu (86%) oraz w pracy (40%) Większość łączy się do Internetu poprzez stałe łącze (64%)

Większość uŜywa łącza 512 kb/s-1MB/s (53%)

• Komputera w domu nie ma 21% mieszkańców Mazowsza, a 19% ma dwa lub więcej komputerów w domu ●

Komputera w domu nie mają osoby nie korzystające z Internetu – aŜ 47% spośród tej grupy mieszkańców

50% mieszkańców ma komputer w domu przynajmniej od 5 lat

• Powodami dla których mieszkańcy Mazowsza nie korzystają z Internetu to: ●

Brak potrzeby (50%)

● ●

Jest za drogi (35%) Brak komputera w domu (33%)

• Internet poza pracą wykorzystywany jest głównie do: ● ●

wyszukiwanie potrzebnych informacji (87%) przeglądania stron (80%)

● ●

przeglądania serwisów tematycznych (71%) wysyłania poczty elektronicznej (65%),

• AŜ 66% uŜytkowników Internetu korzystało ze stron urzędów / instytucji. Na stronach urzędów szukali głównie: ● ●

formularzy (67%) informacji o godzinach otwarcia urzędu (59%)

informacji o tym, jak załatwić sprawę w urzędzie (57%)

• Zdaniem mieszkańców Mazowsza Internet słuŜy głównie do: ●

do nauki, poszerzania wiedzy (71% – odp. zdecydowanie zgadzam się)

● ●

komunikacji (68% – odp. zdecydowanie zgadzam się) bycia na bieŜąco z wydarzeniami w kraju i na świecie (68% – odp. zdecydowanie zgadzam się)


PrzedsiÄ&#x2122;biorcy Mazowsza


Struktura próby

Wielkość firm średnie

N=600

17 33 mikro

50

małe


Korzystanie z Internetu

Proszę powiedzieć czy w Pana(-i) firmie jest wykorzystywany Internet? Podstawa: N=600

Cala próba

Tak 100


Parametry techniczne Internetu Podstawa: firmy korzystające z internetu

Jaki ma Pan(i) firma dostęp do internetu? Cala próba N=600 stałe łącze

67

przez modem

15

przez sieć osiedlową / DSL

14

przez sieć radiową

Firmy Mikro N=200

Firmy Małe N=300

65

70 18

8

14

4

nie wiem / trudno powiedzieć 1

65

15

11

6

Firmy Średnie N=100

17

5

1

9

1

2

Jak szybki jest Internet w Pana(-i) firmie? Cala próba N=600 128 kb/s lub wolniejszy

5

256 kb/s

4

3

nie wiem / trudno powiedzieć

7

20

13 1

30 2

6 11

12

27

17

3 15

24

30

2

3 Mb/s 1

3

29

17

2 Mb/s

Firmy Średnie N=100

2

6

27

1 Mb/s

Firmy Małe N=300

4

7

24

512 kb/s

4 Mb/s lub szybszy

Firmy Mikro N=200

18 19

13


Wykorzystywane programy informatyczne Z których programów informatycznych usprawniających procę korzysta się Pana(-i) firmie?

Podstawa: firmy korzystające z internetu

Cala próba N=600

10

CMR ERP ERPZ inne nie wiem / trudno powiedzieć

Firmy Mikro N=200

Firmy Małe N=300

11

3

7 1

2

3

1

1 24

19 66

Firmy Średnie N=100

23 28 2

18 72

14 69

46


Koszty związane z informatyzacją firmy Podstawa: firmy korzystające z internetu

Czy wszelkie działania związane z informatyzacją firmy są uciąŜliwe czy teŜ nie są w ogóle uciąŜliwe w Pana(-i) firme?

Jak Pan(i) ocenia koszty związanie z informatyzacją firmy? 8 3

9 4 36

39

9 4

13 5

34

36

2

trudno powiedzieć

25

43

44

42

raczej za wysokie zdecydowanie za wysokie

50

21

Firmy Średnie

Cała próba

Firmy Mikro

N=100

N=600

N=200

9

4

Cała próba

Firmy Mikro

Firmy Małe

N=600

N=200

22

52

51

3

8

3

23

trudno powiedzieć w ogóle nie są uciąŜliwe

17 2

8

N=300

29

1

zdecydowanie niskie raczej niskie

43

2

20

42

31

4

2

Firmy Małe

Firmy Średnie

N=300

raczej nie są uciąŜliwe raczej są uciąŜliwe zdecydowanie są uciąŜliwe

N=100

Które koszty związane z informatyzacją firmy są zbyt wysokie dla Pan(-i) firmy?

Podstawa: firmy korzystające z internetu

Cala próba oprogramowanie

Firmy Mikro

73

Komputery

Firmy Małe

74

71

33

Firmy Średnie

32

71 30

35

urządzenia dodatkowe – drukarki, skaner, serwer sieciowy

24

19

27

21

konserwacja i naprawy sprzętu

23

19

26

23

obsługa informatyczna sieci komputerowej

21

nie wiem / trudno powiedzieć

13

16 16

24 9

19 18


Do czego wykorzystywany jest Internet? Podstawa: firmy korzystające z internetu

Które z tych zastosowań Internetu wykorzystuje się w Pan(-i) firmie? Cala próba N=600 e-mail - kontakty z klientami kraj.

Firmy Mikro N=200

Firmy Małe N=300

94

Firmy Średnie N=100

91

99

96

strona internetowa firmy

84

79

84

93

bankowość elektroniczna

83

78

82

93

reklama firmy w Internecie

66

71

63

e-mail - kontakty z klientami zagranicz.

66

68

61

kontakty z urzędami, instyt. pub. w sprawach przetargów, ofert, formularzy

58

załatwianie spraw w urzędzie

38

ogłoszenia o pracy w Internecie

36

sprzedaŜ, usługi przez Internet

27

49 35 31 29

65 79

59

71

38

42

37

43

26

26


Skuteczność reklamy internetowej firmy Podstawa: firmy reklamujące się w internecie

Podstawa: firmy nie reklamujące się w internecie

Jak Pan(i) ocenia skuteczność reklamy internetowej Pana(-i) firmy? 5 33

42

19

5

4

11

trudno powiedzieć

37

nic się nie zmieniło

26 41

47 37

17

38 23

Cała próba

Firmy Mikro

Firmy Małe

N=396

N=142

N=189

14

Firmy Średnie N=65

Jak Pan(i) sądzi, czy reklama firmy w Internecie …..? 11

54

raczej zwiększyło się zainteresowanie ofertą naszej firmy zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie ofertą naszej firmy

12

8

43 64

36 30

17

40

34 25

5

9

3

9

Cała próba

Firmy Mikro

Firmy Małe

Firmy Średnie

N=58

N=111

N=204

N=35

trudno powiedzieć nic się nie zmieni raczej zwiększy się zainteresowanie ofertą naszej firmy zdecydowanie zwiększy się zainteresowanie ofertą naszej firmy


Wykorzystanie środków UE na informatyzację firmy Czy Pana(-i) firma korzystała ze środków Unii Europejskiej na informatyzację firmy? Podstawa: firmy korzystające z internetu Cala próba N=600

Firmy Mikro N=200

Firmy Małe N=300

Nie 95

Nie 97

Nie 95

Nie 92

Tak 5

Tak 3

Tak 4

Tak 8

Skąd Pana(-i) firma czerpała wiedzę o dofinansowaniu przez UE informatyzacji firmy? Podstawa: firmy korzystające Cala próba ze środków UE na informatyzację N=27 UWAGA !!! Niska podstawa Internet 63 od zaprzyjaźnionych firm / znajomych

56

prasa ogólnopolska

26

tablice informacyjne w lub przy urzędach

19

prasa lokalna

15

Ulotki

15

telewizja ogólnopolska

15

telewizja lokalna

7

radio

7

inne miejsce nie wiem / trudno powiedzieć

4 11

Firmy Średnie N=100


Oczekiwania wobec informatyzacji Podstawa: firmy korzystające z internetu

Jakie informacje z Internetu są szukane w Internecie w Pana(-i) firmie? Cala próba N=600

Firmy Mikro N=200

informacje handlowe

Firmy Małe N=300

87

wiadomości / newsy

76

monitoring branŜy

75

ciekawostki

74

81

72

58

80

54

43 3

87

77

78

54

nie wiem / trudno powiedzieć 2

88

86

57

porady prawne

Firmy Średnie N=100

62

58 2

64 0

Proszę wskazać maksymalnie 3 elementy rozwoju informatyzacji, które uwaŜa Pan(i) za najwaŜniejsze? Cala próba N=600

Firmy Mikro N=200

e-urząd

37

e-biznes

35

e-podpis

35

e-nauka

16

e-edukacja

13

e-zdrowie

36 29

17

17

10

17

14

13

7 42

wszystkie w podobnym stopniu

39

24

23

7

46

34

31

21

Firmy Średnie N=100

32

41

28

e-usługi

Firmy Małe N=300

11 5

7 38

46

34

Ŝaden

0

0

0

0

nie wiem / trudno powiedzieć

2

2

2

1


Przedsiębiorcy Mazowsza - podsumowanie • Przedsiębiorcy Mazowsza w pełni korzystają z Internetu ● ●

Większość łączy się do Internetu poprzez stałe łacze (67%) Szybkość Internetu w przedsiębiorstwach to łącze 512 kb/s – 2 Mb/s (68%) > Im większa firma tym częściej uŜywa łącza 4Mb/s lub szybszego (3% - firmy mikro do 18% - firmy średnie)

• Świadomość korzystania z programów usprawniających pracę w przedsiębiorstwie jest na niskim poziomie (66% respondentów nie wie nic na ten temat) • Koszt informatyzacji firmy jest częściej oceniany jako za wysoki (51%) niŜ niski (40%) ● ●

Największe koszty informatyzacji firmy wiąŜą się z oprogramowaniem (73%) oraz, ale juŜ w mniejszym stopniu, z komputerami (33%) Jednak działania z informatyzacją firmy nie są uciąŜliwe (75%)

• Internet w firmie wykorzystywany jest głównie w celach biznesowych ● ● ●

Przede wszystkim do kontaktów poprzez e-mail z klientami krajowymi (94%), prezentacji firmy na stronie firmowej (84%), czy teŜ do bankowości elektronicznej (83%) Ponadto, uŜywany jest do kontaktów z urzędami lub instytucjami publicznymi w sprawach przetargów, ofert, formularzy (58%) – w przypadku firm średnich jest to aŜ 71% przedsiębiorstw 38% firm poprzez Internet załatwia swoje sprawy w urzędach > Wykorzystanie Internetu to tego celu rośnie wraz z wielkością firmy (od 35% - firmy mikro do 42% - firmy średnie)

• Reklamę swojej firmy w Internecie umieściło 66% przedsiębiorstw ● ●

Reklama taka zwiększyła zainteresowanie ofertą firmy (6q%) Wśród firm które nie umieściły reklamy swojej firmy w Internecie, wiara w skuteczność tej formy reklamy jest ograniczona – tylko 35% przedsiębiorstw uwaŜa, Ŝe dzięki takiej reklamie wzroście zainteresowanie ofertą firmy

• Tylko 5% firm wykorzystało środki z UE na informatyzację firmy • Oczekiwania przedsiębiorstw wobec Internetu dotyczą głównie: ● ● ●

informacji handlowych (87%), wiadomości/newsy (76%) oraz monitoringu branŜy (75%)

• Zdaniem przedsiębiorstw głównymi kierunkami rozwoju informatyzacji kraju powinny być: ● ●

e-urząd (38%) oraz e-biznes (35%)


Organizacje pozarzÄ&#x2026;dowe Mazowsza

SamorzÄ&#x2026;dy Mazowsza


Korzystanie z Internetu Proszę powiedzieć czy w Pana(-i) firmie jest wykorzystywany Internet? Jaki ma Pan(i) firma dostęp do internetu?

Podstawa: N=102

Podstawa: firmy korzystające z internetu N=102 stałe łącze

Tak 100

przez modem

59

24

przez sieć osiedlową / DSL

12

przez sieć radiową

6

nie wiem / trudno powiedzieć 0

Jak szybki jest Internet w Pana(-i) firmie? Podstawa: firmy korzystające z internetu N=102 128 kb/s lub wolniejszy 9

12

256 kb/s

18

512 kb/s

23

1 Mb/s 2 Mb/s 3 Mb/s

7

Z których programów informatycznych usprawniających procę korzysta się w Pana(-i) firmie? Podstawa: firmy korzystające z internetu N=102 CMR 8 ERPZ

5

ERP

4

inne

2

nie wiem / trudno powiedzieć

3

4 Mb/s lub szybszy

14

nie wiem / trudno powiedzieć

16

87


Koszty związane z informatyzacją firmy Podstawa: firmy korzystające z internetu N=102

Czy wszelkie działania związane z informatyzacją firmy są uciąŜliwe czy teŜ nie są w ogóle uciąŜliwe w Pana(-i) firme?

Jak Pan(i) ocenia koszty związanie z informatyzacją firmy? 5 5 25

2 trudno powiedzieć

24

zdecydowanie niskie

w ogóle nie są uciąŜliwe

raczej niskie

51

14

trudno powiedzieć

49

raczej za wysokie

raczej nie są uciąŜliwe raczej są uciąŜliwe

zdecydowanie za wysokie

20 6

Które koszty związane z informatyzacją firmy są zbyt wysokie dla Pan(-i) firmy? oprogramowanie

72

komputery

48

urządzenia dodatkowe – drukarki, skaner, serwer sieciowy

36

konserwacja i naprawy sprzętu

29

obsługa informatyczna sieci komputerowej trudno powiedzieć

23 6

zdecydowanie są uciąŜliwe


Do czego wykorzystywany jest Internet? Które z tych zastosowań Internetu wykorzystuje się w Pan(-i) firmie? Podstawa: firmy korzystające z internetu N=102 strona internetowa organizacji

86

kontakty z klientami krajowymi poprzez e-mail

84

kontakty z urzędami, instytucjami publicznymi

83

reklama organizacji w Internecie

57

bankowość elektroniczna

50 44

załatwianie spraw w urzędzie kontakty z klientami zagranicznymi poprzez e-mail

41

Jak Pan(i) ocenia skuteczność reklamy internetowej Pana(-i) firmy? Podstawa: firmy reklamujące się w internecie N=58

Podstawa: firmy nie reklamujące się w internecie N=44

2

34

5

trudno powiedzieć nic się nie zmieniło

50

trudno powiedzieć

55

raczej zwiększyło się zainteresowanie ofertą naszej firmy zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie ofertą naszej firmy

14

Jak Pan(i) sądzi, czy reklama firmy w Internecie …..?

nic się nie zmieni raczej zwiększy się zainteresowanie ofertą naszej firmy

27 14

zdecydowanie zwiększy się zainteresowanie ofertą naszej firmy


Wykorzystanie środków UE na informatyzację firmy

Czy Pana(-i) firma korzystała ze środków Unii Europejskiej na informatyzację firmy? Podstawa: firmy korzystające z Internetu N=102

Skąd Pana(-i) firma czerpała wiedzę o dofinansowaniu przez UE informatyzacji firmy? Podstawa: firmy korzystające ze środków UE na informatyzację N=23 UWAGA !!! Niska podstawa

61

Internet

Nie 77

Tak 23

tablice informacyjne w lub przy urzędach

35

od zaprzyjaźnionych firm \ znajomych

35 26

prasa ogólnopolska

17

prasa lokalna

13

telewizja ogólnopolska ulotki radio

9 4

telewizja lokalna 0 inne miejsce

9


Oczekiwania wobec informatyzacji Podstawa: firmy korzystające z internetu N=102

Jakie informacje z Internetu są szukane w Internecie w Pana(-i) firmie?

Proszę wskazać maksymalnie 3 elementy rozwoju informatyzacji, które uwaŜa Pan(i) za najwaŜniejsze?

wiadomości \ newsy

77

e-edukacja

porady prawne

75

e-urząd

33

e-nauka

33

monitoring branŜy

60

informacje handlowe

59 44

ciekawostki nie wiem\trudno powiedzieć

2

48

e-biznes

21

e-podpis

19

e-usługi

19

e-zdrowie

14

wszystkie w podobnym stopniu

26

Ŝaden

2

nie wiem \ trudno powiedzieć

2


Organizacje pozarządowe Mazowsza - podsumowanie • Organizacje pozarządowe podobnie jak przedsiębiorcy Mazowsza w pełni korzystają z Internetu ● ●

Większość łączy się do Internetu poprzez stałe łącze (59%) Większość uŜywa łącza 1MB/s (23%), ale blisko 1/5 organizacji pozarządowych uŜywa wolnych łącz do 256 kb/s

• Świadomość korzystania z programów usprawniających pracę w firmie jest na bardzo niskim poziomie (87% respondentów nie wie nic na ten temat) • Koszt informatyzacji firmy jest częściej oceniany jako za wysoki (65%) niŜ niski (30%) ● ●

Największe koszty informatyzacji firmy wiąŜą się z oprogramowaniem (72%) oraz komputery (48%) Działania z informatyzacją firmy nie są uciąŜliwe (73%)

• Internet w firmie wykorzystywany jest głównie w celach biznesowych ● ● ●

Przede wszystkim do prezentacji firmy na stronie firmowej (86%), kontaktów poprzez e-mail z klientami krajowymi (84%), do kontaktów z urzędami, instytucjami publicznymi (83%) Organizacje pozarządowe zdecydowanie rzadziej niŜ przedsiębiorstwa korzystają z bankowości elektronicznej (50% vs. 83%) 44% organizacji pozarządowych poprzez Internet załatwia swoje sprawy w urzędach

• Reklamę swojej organizacji pozarządowej w Internecie umieściło 57% firm ●

Reklama taka zwiększyła zainteresowanie ofertą firmy (64%)

• AŜ 23% organizacji pozarządowych wykorzystało środki z UE na informatyzację firmy • Oczekiwania organizacji pozarządowych wobec Internetu dotyczą głównie: ● ● ●

wiadomości/newsy (77%) porady prawne (75%) Monitoring branŜy (60%)

• Zdaniem przedsiębiorstw głównymi kierunkami rozwoju informatyzacji kraju powinny być: ● e-edukacja (48%) oraz ● e-urząd (32%) i ● e-nauka (33%)


Dziękujemy za uwagę!

MillwardBrown SMG/KRC Nowoursynowska 154a, 02-797 Warszawa t. +48 (22) 54 52 294 f. +48 (22) 54 52 100 www.smgkrc.pl www.millwardbrown.pl email: office@pl.millwardbrown.com

Diagnoza Społeczeństwa Informacyjnego na Mazowszu  

Przygotowana dla: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.