Page 1

COALITIE APOSTOLISCHE REFORMATIE

Coalitie voor Apostolische Reformatie, Roosmarijnhof 37, 1115 DX Duivendrecht, website: www.cvar.nl email: info@cvar.nl


Wat
is
de
Coali,e
voor
Apostolische
Reforma,e?

Principes

De
Coali)e
voor
Apostolische
Reforma)e
(CAR)
is
een
nieuw
ini)a)ef
dat
 geboren
is
uit
het
inzicht
dat
het
onze
opdracht
is
om
het
Koninkrijk
van
God
te
 brengen
in
de
wereld.
De
)jd
waarin
we
leven
vraagt
om
een
aanpak
waarin
wij
 als
christenen
onze
plaats
in
de
maatschappij
innemen.
We
zijn
geroepen
om
op
 onze
plaats
het
zout
en
licht
te
zijn.


Omdat
een
blijvende
transforma)e
staat
of
valt
met
goed
leiderschap
legt
CAR
 veel
nadruk
op
de
ontwikkeling
daarvan.
Karakterontwikkeling
en
het
afleggen
 van
rekenschap
zijn
onmisbare
eigenschappen
van
goed
leiderschap.
CAR
legt
 zelf
rekenschap
af
aan
Chris)an
Interna)onal
Europe
(Dr.
Sharon
Stone) Wat
kan
CAR
voor
u
betekenen

CAR
is
gericht
op
het
promoten
van
de
Koninkrijksvisie
en
van
de
‘Zeven
bergen
 strategie’
in
Nederland.
Beiden
zijn
essen)ële
elementen
in
het
mobiliseren
van
 mensen
om
transforma)e
te
realiseren
in
de
samenleving.‐


Onderwijs
en
training
in
de
koninkrijksvisie
en
in
de
fundamenten
van
de
 zeven
bergen
strategie
zodat
u
ze
kunt
toepassen
in
uw
eigen
situa)e.


Koninkrijksvisie


‐


Ter
aanvulling
geven
onze
partners
individuele
en
kleine
groepstrainingen
 en
coaching

om
u

nog
effec)ever
en
persoonlijker
te
trainen.

‐


Inspira)e
door
conferen)es
met
interna)onale
en
na)onale
sprekers
die
 al
effec)ef
bezig
zijn
om
transforma)e
te
bewerkstellen
door
de
 verschillende
bergen
in
te
nemen.‐


Een
pladorm
waar
u
uw
ervaringen
met
het
innemen
van
nieuwe
 gebieden
met
anderen
kunt
delen
en
waar
u
op
nieuwe
ideeën
kunt
 komen.

Het
oorspronkelijke
mandaat
van
de
mens
is
te
heersen
als
rentmeester
over
de
 schepping
(Gen.
1:
26‐28)
zodat
de
mens
Gods
heerschappij
zichtbaar
kon
maken
 op
de
aarde
(Ps.
115:16).
Het
is
Zijn
bedoeling
dat
we
als
koningen
en
priesters
 zouden
leven
(Ex
19:6).
Jezus
gaf
aan
Zijn
discipelen
de
opdracht
om
het
 koninkrijk
te
brengen.
(MaX.
10)
Dit
houdt
veel

meer
in
dan
alleen
het
evangelie
 van
redding. Zeven
bergen
strategie De
zeven
bergen
zijn
de
‘zeven
invloedssferen
van
de
maatschappij’
:

religie,
 familie,
poli)ek,
onderwijs,
media,
cultuur
en
business.
Wij
vinden
de
zeven
 bergen
strategie
één
van
de
meest
heldere
en
effec)eve
strategieën
om
de
 koninkrijksvisie
gestalte
te
geven
en
om
invloed
en
impact
te
hebben
in
de
 samenleving.
Dit
zal
leiden
tot
transforma)e
van
de
maatschappij
waardoor
we
 Gods
bedoeling
omtrent
rentmeesterschap
realiseren.

Frequen,e
van
bijeenkomsten Onderwijs
en
training:
1x
per
kwartaal Conferen)es:
1
of
2
conferen)es
per
jaar

Apostelen,
profeten
en
voorbidders Van
de
vijfvoudige
bediening
(Ef.
4:11)
zijn
het
de
apostelen
die
een
leidende
rol
 spelen
in
het
verwezenlijken
van
de
transforma)e.
Het
apostolische
karakter
van
 CAR
krijgt
uitwerking
in
het
feit
dat
mensen
worden
ges)muleerd
om
nieuwe
 ini)a)even
te
nemen
en
nieuwe
gebieden
in
te
nemen.
CAR
werkt
samen
met
 profeten
voor
openbaring
over
strategieën
en
)ming.
Daarnaast
werkt
CAR

 samen
met
voorbidders.
De
laatste
groep
doet
voorbede
en
geestelijke
 oorlogsvoering
om
de
geestelijke
atmosfeer
te
klaren.


Stuurgroep Dick
Westerhof
–
God’s
Embassy Mar)n
van
der
Mooren
–
More
Coaching Mathijs
Piet
–
Ambassadors
Ministry


Coalitie voor Apostolische Reformatie  

Wat is C.A.R. en wat kan het voor u betekenen?

Coalitie voor Apostolische Reformatie  

Wat is C.A.R. en wat kan het voor u betekenen?

Advertisement