Page 1

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั และทำางานร่ วมกัน ซึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สาำ คัญ 3 ส่ วน คือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. บุคลากร (Peopleware) ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็ นตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ น ส่ วนประกอบดังนี้ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล 1. หน่ วยรับข้ อมูล (Input unit) เป็ นอุปกรณ์รับเข้า ทำาหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูล เข้าสู่เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กนั เป็ นส่ วนใหญ่ คือ แป้ นพิมพ์ ( Keyboard ) และเมาส์ ( Mouse) นอกจากนี้ ยงั มีอุปกรณ์รับเข้าอื่น ๆ อีก ได้แก่ สแกนเนอร์ ( Scanner), วีดีโอคาเมรา (Video Camera), ไมโครโฟน (Microphone),ทัชสกรี น (Touch screen), แทร็ คบอล (Trackball), ดิจิต เซอร์ เทเบิ้ล แอนด์ ครอสแชร์ (Digiter tablet and crosshair) 2. หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรื อเรี ยกโดยทัว่ ๆ ไป ว่า CPU ซึ่งถือว่าเป็ นสมองของระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบที่สาำ คัญ 2 ส่ วน คือ หน่วยควบคุม หน่วยคำานวณ 1. หน่ วยควบคุม (Control Unit หรื อ CU) ทำาหน้าที่ควบคุมลำาดับขั้น ตอนการทำางานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล หน่วยคำานวณและหน่วย ตรรก หน่วยความจำาและแปลคำาสัง่


2. หน่ วยคำานวณและตรรก (Arithmetic and Logic Unit หรื อ ALU) ทำาหน้าที่ในการคำานวณหาตัวเลข เช่น การบวก ลบ การเปรี ยบเทียบ 3. หน่ วยความจำา เป็ นอุปกรณ์ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล 3. หน่ วยความจำาภายใน (Primary Storage Section หรื อ Memory) เป็ น หน่วยความจำาที่อยูภ่ ายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้โดยตรง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท 1. หน่ วยความจำาภายใน - หน่ วยความจำาแบบแรม (Random Access Memory หรื อ Ram) เป็ นหน่วย ความจำาชัว่ คราว ที่ใช้สาำ หรับเก็บโปรแกรมที่กาำ ลังใช้งานอยูข่ ณะนั้น มีความจุของหน่วยเก็บ ข้อมูลไม่เกิน 640 KB คือผูใ้ ช้สามารถเขียนหรื อลบไปได้ตลอดเวลา ถ้าหากปิ ดเครื่ อง คอมพิวเตอร์หรื อไฟฟ้ าดับ จะมีผลทำาให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้สูญหายไปหมด และไม่สามารถ เรี ยกกลับคืนมาได้ - หน่ วยความจำาแบบรอม (Read Only Memory หรื อ Rom) เป็ นหน่วยความจำา ถาวร ที่สามารถอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ถึงแม้วา่ จะปิ ดเครื่ องหรื อไฟฟ้ า ดับ ข้อมูลที่เก็บไว้จะยังคงอยู่ 2. หน่ วยความจำาสำ ารอง ได้แก่ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ (Diskett) CD-ROM แผ่ นดิสก์ หรือสเกต เป็ นจานแม่เหล็กขนาดเล็ก ชนิดอ่อน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้อาำ นาจแม่เหล็ก การใช้งานจะต้องมี Disk Drive เพื่อใช้เป็ นอุปกรณ์ในการขับเคลื่อนแผ่นดิสก์ โดยแบ่ง ตำาแหน่งพื้นผิวออกเป็ น แทร็ คและเซ็คเตอร์ แบ่งออกเป็ น 3 ขนาด คือ 1. แผ่นดิสก์ขนาด 8 นิ้ว ปัจจุบนั ไม่นิยมใช้ 2. แผ่นดิสก์ขนาด 5.25 นิ้ว แบ่งออกเป็ น DD สามรถบันทึกข้อมูลได้ประมาณ 360 KB และ HD สามารถบันทึกข้อมูลได้ 1.2 MB


3. แผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว แบ่งออกเป็ น DD สามารถบันทึกข้อมูลได้ประมาณ 720 KB และ HD สามารถบันทึกข้อมูลได้ 1.44 MB นิยมใช้กนั มาก ในปัจจุบนั

ขนาด 5.25 นิว้

ขนาด 1.44 MB

หน่ วยวัดความจุของข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ 8 Bit

1 Byte

1 Byte

1 ตัวอักษร

1 KB

1,024 Byte

1 MB

1,024 KB

1 GB

1,024 MB

1 TB

1,024 GB

ำ ด คือ บิต (BIT [Binary Digit]) โดยใช้บิตแทน 1 ตัวอักขระ หน่วยความจำาต่าสุ หรื อ 1 ไบต์ (Bite) หน่วยที่ใหญ่ข้ ึนมาอีกหน่วย คือ กิโลไบต์ (Kilobyte) โดยที่ 1 กิโลไบต์ มีค่าเท่ากับ 2 10 ไบต์ หรื อ 1,024 ไบต์ หน่วยความจำาที่ใหญ่ข้ ึนไปอีก เรี ยกว่า เมกะไบต์ กิกะไบต์ และเทระไบต์


ฮาร์ ดดิสก์ ( Hard Disk ) เป็ นจานแม่เหล็กชนิดแข็ง ชนิดติดแน่นไม่มีการเคลื่อนที่ สามารถบรรจุขอ้ มูลได้จาำ นวนมาก เป็ น 2 ขนาด คือ 1. ขนาด 5.25 นิ้ว (ปัจจุบนั เลิกใช้แล้ว) 2. ขนาด 3.5 นิ้ว ทั้ง 2 ขนาดจะมีความจุ ตั้งแต่ 10,20,40,80,120,300,400 MB1 GB,2 GB ฯลฯ ปัจจุบนั นิยมใช้ต้ งั แต่ 10 GB ขึ้นไป

Hard disk Data Rate หมายถึง ความเร็ วในการอ่านข้อมูลจากดิสก์ไปสู่สมองของเครื่ องคอมพิวเตอร์ (หรื อมีความเร็ วในการนำาข้อมูลมาจากสมองเครื่ องไปบันทึกลงบนดิสก์ ) มีหน่วยวัดเป็ น จำานวนไบต์ต่อวินาที ( Bytes Per Second หรื อ bps ) ซีดรี อม (CD-Rom ) เป็ นจานแสงชนิดหนึ่ง ใช้เก็บข้อมูลที่มีความเร็ วในการใช้งานสูง มี คุณสมบัติดงั นี้

o

เป็ นสื่ อที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็ นจำานวนมาก โดยจะมีความจุสูงถึง 2 GB (2 พันล้านไบต์) มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

o

ใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ในการอ่านเขียนข้อมูล

o


o

เป็ นจานแสงชนิดอ่านได้อย่างเดียว ( Read Only Memory ) ไม่ สามารถเขียนหรื อลบข้อมูลได้

CD - ROM 3. หน่ วยแสดงผล (Output Unit) ทำาหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อใช้เก็บผลลัพธ์เพื่อนำาไปใช้ภายหลัง ได้แก่ จอภาพ (Monitor) เป็ นอุปกรณ์ส่งออกมากที่สุด เครื่ องพิมพ์ (Printer) ซอฟแวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมชุดคำาสัง่ ที่เขียนให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิตาม ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 1. ซอฟแวร์ ควบคุมระบบ (System Software) คือ ชุดคำาสัง่ หรื อโปรแกรมที่ ควบคุมการทำางานของคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กบั เครื่ อง คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมควบคุม เครื่ อง ระบบปฏิบตั ิการ เช่น DOS, Windows, Os/2, Unix 2. ซอฟแวร์ ประยุกต์ (Application Software) คือ ชุดคำาสัง่ หรื อโปรแกรมที่ เขียนขึ้นมาเพื่อให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ทาำ งานตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ได้แก่ โปรแกรม สำาเร็ จรู ปต่าง ๆ บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่ทาำ หน้าที่ในการใช้ และดูแลเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น นักเขียนโปรแกรม (Programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) เป็ นต้น


word test  

word test book

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you