Page 1

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั และทำางานร่ วมกัน ซึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สาำ คัญ 3 ส่ วน คือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. บุคลากร (Peopleware) ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็ นตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ น ส่ วนประกอบดังนี้ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล 1. หน่ วยรับข้ อมูล (Input unit) เป็ นอุปกรณ์รับเข้า ทำาหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูล เข้าสู่เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กนั เป็ นส่ วนใหญ่ คือ แป้ นพิมพ์ ( Keyboard ) และเมาส์ ( Mouse) นอกจากนี้ ยงั มีอุปกรณ์รับเข้าอื่น ๆ อีก ได้แก่ สแกนเนอร์ ( Scanner), วีดีโอคาเมรา (Video Camera), ไมโครโฟน (Microphone),ทัชสกรี น (Touch screen), แทร็ คบอล (Trackball), ดิจิต เซอร์ เทเบิ้ล แอนด์ ครอสแชร์ (Digiter tablet and crosshair) 2. หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรื อเรี ยกโดยทัว่ ๆ ไป ว่า CPU ซึ่งถือว่าเป็ นสมองของระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบที่สาำ คัญ 2 ส่ วน คือ หน่วยควบคุม หน่วยคำานวณ 1. หน่ วยควบคุม (Control Unit หรื อ CU) ทำาหน้าที่ควบคุมลำาดับขั้น ตอนการทำางานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล หน่วยคำานวณและหน่วย ตรรก หน่วยความจำาและแปลคำาสัง่


2. หน่ วยคำานวณและตรรก (Arithmetic and Logic Unit หรื อ ALU) ทำาหน้าที่ในการคำานวณหาตัวเลข เช่น การบวก ลบ การเปรี ยบเทียบ 3. หน่ วยความจำา เป็ นอุปกรณ์ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล 3. หน่ วยความจำาภายใน (Primary Storage Section หรื อ Memory) เป็ น หน่วยความจำาที่อยูภ่ ายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้โดยตรง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท 1. หน่ วยความจำาภายใน - หน่ วยความจำาแบบแรม (Random Access Memory หรื อ Ram) เป็ นหน่วย ความจำาชัว่ คราว ที่ใช้สาำ หรับเก็บโปรแกรมที่กาำ ลังใช้งานอยูข่ ณะนั้น มีความจุของหน่วยเก็บ ข้อมูลไม่เกิน 640 KB คือผูใ้ ช้สามารถเขียนหรื อลบไปได้ตลอดเวลา ถ้าหากปิ ดเครื่ อง คอมพิวเตอร์หรื อไฟฟ้ าดับ จะมีผลทำาให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้สูญหายไปหมด และไม่สามารถ เรี ยกกลับคืนมาได้ - หน่ วยความจำาแบบรอม (Read Only Memory หรื อ Rom) เป็ นหน่วยความจำา ถาวร ที่สามารถอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ถึงแม้วา่ จะปิ ดเครื่ องหรื อไฟฟ้ า ดับ ข้อมูลที่เก็บไว้จะยังคงอยู่ 2. หน่ วยความจำาสำ ารอง ได้แก่ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ (Diskett) CD-ROM แผ่ นดิสก์ หรือสเกต เป็ นจานแม่เหล็กขนาดเล็ก ชนิดอ่อน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้อาำ นาจแม่เหล็ก การใช้งานจะต้องมี Disk Drive เพื่อใช้เป็ นอุปกรณ์ในการขับเคลื่อนแผ่นดิสก์ โดยแบ่ง ตำาแหน่งพื้นผิวออกเป็ น แทร็ คและเซ็คเตอร์ แบ่งออกเป็ น 3 ขนาด คือ 1. แผ่นดิสก์ขนาด 8 นิ้ว ปัจจุบนั ไม่นิยมใช้ 2. แผ่นดิสก์ขนาด 5.25 นิ้ว แบ่งออกเป็ น DD สามรถบันทึกข้อมูลได้ประมาณ 360 KB และ HD สามารถบันทึกข้อมูลได้ 1.2 MB


3. แผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว แบ่งออกเป็ น DD สามารถบันทึกข้อมูลได้ประมาณ 720 KB และ HD สามารถบันทึกข้อมูลได้ 1.44 MB นิยมใช้กนั มาก ในปัจจุบนั

ขนาด 5.25 นิว้

ขนาด 1.44 MB

หน่ วยวัดความจุของข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ 8 Bit

1 Byte

1 Byte

1 ตัวอักษร

1 KB

1,024 Byte

1 MB

1,024 KB

1 GB

1,024 MB

1 TB

1,024 GB

ำ ด คือ บิต (BIT [Binary Digit]) โดยใช้บิตแทน 1 ตัวอักขระ หน่วยความจำาต่าสุ หรื อ 1 ไบต์ (Bite) หน่วยที่ใหญ่ข้ ึนมาอีกหน่วย คือ กิโลไบต์ (Kilobyte) โดยที่ 1 กิโลไบต์ มีค่าเท่ากับ 2 10 ไบต์ หรื อ 1,024 ไบต์ หน่วยความจำาที่ใหญ่ข้ ึนไปอีก เรี ยกว่า เมกะไบต์ กิกะไบต์ และเทระไบต์


ฮาร์ ดดิสก์ ( Hard Disk ) เป็ นจานแม่เหล็กชนิดแข็ง ชนิดติดแน่นไม่มีการเคลื่อนที่ สามารถบรรจุขอ้ มูลได้จาำ นวนมาก เป็ น 2 ขนาด คือ 1. ขนาด 5.25 นิ้ว (ปัจจุบนั เลิกใช้แล้ว) 2. ขนาด 3.5 นิ้ว ทั้ง 2 ขนาดจะมีความจุ ตั้งแต่ 10,20,40,80,120,300,400 MB1 GB,2 GB ฯลฯ ปัจจุบนั นิยมใช้ต้ งั แต่ 10 GB ขึ้นไป

Hard disk Data Rate หมายถึง ความเร็ วในการอ่านข้อมูลจากดิสก์ไปสู่สมองของเครื่ องคอมพิวเตอร์ (หรื อมีความเร็ วในการนำาข้อมูลมาจากสมองเครื่ องไปบันทึกลงบนดิสก์ ) มีหน่วยวัดเป็ น จำานวนไบต์ต่อวินาที ( Bytes Per Second หรื อ bps ) ซีดรี อม (CD-Rom ) เป็ นจานแสงชนิดหนึ่ง ใช้เก็บข้อมูลที่มีความเร็ วในการใช้งานสูง มี คุณสมบัติดงั นี้

o

เป็ นสื่ อที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็ นจำานวนมาก โดยจะมีความจุสูงถึง 2 GB (2 พันล้านไบต์) มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

o

ใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ในการอ่านเขียนข้อมูล

o


o

เป็ นจานแสงชนิดอ่านได้อย่างเดียว ( Read Only Memory ) ไม่ สามารถเขียนหรื อลบข้อมูลได้

CD - ROM 3. หน่ วยแสดงผล (Output Unit) ทำาหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อใช้เก็บผลลัพธ์เพื่อนำาไปใช้ภายหลัง ได้แก่ จอภาพ (Monitor) เป็ นอุปกรณ์ส่งออกมากที่สุด เครื่ องพิมพ์ (Printer) ซอฟแวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมชุดคำาสัง่ ที่เขียนให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิตาม ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 1. ซอฟแวร์ ควบคุมระบบ (System Software) คือ ชุดคำาสัง่ หรื อโปรแกรมที่ ควบคุมการทำางานของคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กบั เครื่ อง คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมควบคุม เครื่ อง ระบบปฏิบตั ิการ เช่น DOS, Windows, Os/2, Unix 2. ซอฟแวร์ ประยุกต์ (Application Software) คือ ชุดคำาสัง่ หรื อโปรแกรมที่ เขียนขึ้นมาเพื่อให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ทาำ งานตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ได้แก่ โปรแกรม สำาเร็ จรู ปต่าง ๆ บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่ทาำ หน้าที่ในการใช้ และดูแลเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น นักเขียนโปรแกรม (Programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) เป็ นต้น


word test  
word test  

word test book

Advertisement