Page 1

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔIEre~ ΙΣΤΟΡIλΣ ΣΤΡΑΤΟΤ

Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΟΝ

~ANTIΣYlVIlVIOPIAKONi ΑΓΩΝΑ (1946-1949) ΤΟ

ΠΡΩΤΟΝ

ΕΤΟΣ

ΤΟΥ . ΑΝΤιΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΥ

ΑΓΩΝΟΣ

1946

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΤ

~~


ΠΡΟΛΟΓΟΣ ' "Ετος μόλις εΙχε παρέλθέι, αφ' , ής (ιπο της ύπογραφή; τής ΣύμφωνΙας τής

Bciρκίζης, τήν 12ην Φεβρουαρίου

1945, ό

εν Έλλάδι Κομμουνισμός, 'Ι5πέκυψε, φαι­

νομενικώς τουλάχιστον, εΙς τα σ'/YiJηνωμένα πλήγματα τών Έλληνικών και Bρετ~

τανικών δυνάμεων. Καίτοι εΙς την χώραν επεκράτησεν, εν αρxfί Ιδίq.; σχετικη τάξις καΙ ήρχισεν α [fτη να επιδίδεται εΙς την επούλωσιντών εκ -roii πολέμου, τής κατοχής καΙ τών Δ εκεμβριανών βαθέων πληγών της εντούτοις ή δραστηριότης τοθ ελλοχεύοντος ΚομμουνισμoV εν Έλλάδι καΙ εΙς τα δμορα προς αυτην σλαυίκα

Κράτηήρχισεν να προκαλύ ανησυχίας ζωηρα; .

:

,

,,

' '.

.

'

'Η ανωτάτη κομμουνιστικη ήγεσία, ό τύπος α-6~ής καΙ διάφοραι όργα'J.'ώσεις

.

ταύτης, έδρων εν πλήρει ανέσει ύπο το'ύ; φιλελευθέρο'υς iνόμους τής Έλλψική; πολιτείας και κατα το

1945

και κατα το

1946. , .

Ι

.

.

'

'.

την ανοιξιν του 1946 αί πρώται κομμουνιστικαι συμμορίαι, εΙσελθουσαι

πάνοπλοι εκ τών γειτονικών κρατώ')}, ήρξαντο τών επιθέσεώντων κατα μεμονω- .

μένων σταΘμών χωρoφVλακήςκαι στρατοii,προέβαι~ον εΙς φόνουςεθνικοφρόνων καΙ εΙς λεηλασίας χωρίων καΙ κατέσΙ'ρεφον συγκομιδας και έργα συγκοινωνΙας. Ή ασφάλεια τής ύπαίθρου ανετέθη διαδοχικώςαπο της Χωροφυλακής ρΙς την'Εθνο­ φυλακην καΙ εν συνεχείιΖ. εΙς τον τακτικον Στρατόν, . δι!rτις ευρίσκετο . εΙσέτι εΙς το

'

, στάδ ιον τής εκπαιδεύσεως καΙ ανασυγκροτήσεως αυτού, μή δυνηθεΙς εν τψμεταξv

να ύπερπηδήσΏ, ελλείψει επαρκους χρόνου το μέγα κενσν της κατοχής . .

Αί Κομμουνιστικαl συμμορίαι ενισχυόμεναι συνεχώς καΙ εκ ' τού εξωτερικού καΙ εκ του εσωτερικoV, εξηπλοϋντο βαθμιαΙως όλονέν καΙ περισσότερον, κρvπτόμεναι εν ήμέριΖ. εΙς τα ορη καΙ τα δάση καΙ δρώσαιαΙφνιδιαστίκώς κατα τας νύκτας . ΤΟ Έλληνικον έθνος εύρέθη προ μιας σοβαρας απειλής. 'Απεδόθη εΙς σκληρόν, πολύπλευρον και καθ' δλην την επικράτειά'ν επεκταθέντα αγώνα, τον όποίον έφέeε, μετα τετραετΙαν, επιτυχώς εΙς πέρας. ,

, τα γεγονότα, {1τιναεσημειώθήσαν κάτα τό

bo; 1946,

καΙ dπετέλεσαν την

απαρχην μιας λΙα1' Oδυνηρίj.ς δια το έθνος περιόδου, περιέχονται εΙς τιίν άναχείρας τόμον.

"

' ι

'

,

ΚΩΝ. ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

' .


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΙΝΑΞ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣΚΑΤΑ ΤΑΣΑΡΧΑΣΤΟΥ1946 .

..

1

Διεθη}ς ΚομμοV'Vισμος και Κομμου1 1ιστικόν Κόμμα Έλλάδος . Διπλωματική Έπισκόπησις . Ή πρoσΨVγή της Σοβιετικης Ρωσίας εΙς τον ΟΗΕ . •Η ένεργός συμμετοχή της Γιουγκοσλαυ ιας, •Αλβανίας καΙ Βουλγαρίας είς τα σχέδια τού Διεθνούς Κομμουνι-

.

σμού

1 2 4

6

Ή έσωτερικη κατάστασις εΙς την Έλλάδα και ή έναρξις συγκροτήσεως στρατού.

.

.

Ρόλος καΙ έκπαίδεvσις τού τακτικού στρατού κατα τας αρχας τού 1946 . Στρατιωτική προετοιμασία τού ΚΚΕ . Πολιτική προετοιμασία τού ΚΚΕ . Α Σ οίκονομικαΙ δV'Vατότητες του ΚΚΕ καΙ ή αυτοάμV'Vα •Η απόφασις τού ΚΚΕ δια την έξαπόλυσιν της νέας ανταρσίας . ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ.

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ: (' Ιανουάριος-'Ιούνιος 1946) . ΓενικαΙ προθέσεις τού ΚομμΟ'1.)νιστοσυμμοριτισμού .. ΑΣ πρώται τρομοκρατικαΙένέργειαι και ή αναρχική δραοτηριότης τού ΚΚΕ . τα γεγονότα της Σπάρτης καΙ τών Καλαμών . •Η έπtθεσις κατα Λιτοχώρου Κατερίνης . •Η περαιτέρω ανάπτυξις καΙ δρίiσις τών ΚομμοV'Vιστοσυμμοριτών

•Η παράλλ10ς ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΠΙ.

πολιτική δράσις του ΚΚΕ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

•Ο Στρατός,

χώρας κατάστασις τού στρατού Τια'

-

"

,

,

."

,

τα ξ ινlτης ανταρσιας

21 23 28

30 30

32 3~

43

.

58

υπ'

,J, π ά πρωτα πο λ ιτικα και στρατιωτικα μετρα δ' ια τι/ν ~,

19

46

.

κατά την ανάληψιν αύτού της ευθύνης ασφαλείας της χώρας

17

. .

ή Χωροφυλακή και ή ευθύνη ασφαλείας της

•Η

14

.

54

68 61

-

.

63

κομμοV'VισΤΙΚ11 σV'Vωμοσία εΙς τας μονάδας τού Β ' Σώματος Στρατού ................. •..... ......

66

•Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ

ΚΙΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ (Ίούλιος-ΌκτώβΡΙός

•Ανασκόπησις μοeιτισμοv

1946)

της καταστάσεως τού ΚομμOV'Vιστοσυμ-

•Αναδιάρθρωσις

. καΙ αναδιoeγάνωσις τών ΚΙσυμμορια-

κών δυνάμεων ........... .. . . .........•••..... ΑΣ έπιθέσεις κατά Ναούσης καΙ Πoντoκερασιίi). • • • • • •

ΧΙ

73 73 76

78


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


2. Περίληψις μ αρτυρ ικών καταθέσεων συλληφθέντων ~ παραδοθέντων Κ/συμ­

3. 4. 5.

μοριτών εκ τών όποίων αποδεικνύεται ή παρασχεθείσα βοήθεια ύπό τών όμ6ρων Bαλ:~αν ικών κρατών εΙς τους Κ/συμμορίτας ..... Κατάστασις έμφαίνουσα την διάταξιν τών -όφισταμένων κατα τη,· 12.2.46 μονάδων τού Έθνικού στρατού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Πίναξ μεθοριακώ,' έπεισοδΕων κατα τους μήνας'Ιανουάριοv-'Ιούνιον 1946 ' Επιστολη τόύ 'Αρχηγού τής ΒΣΑ ΣτρατηγoV Ρώλιγκς προς τΟν inl τής

, Εθνικής 'Αμύνης 6. 7. 8. 9.

-

,

\

\

-

με θ οριακ ων επει σο δ' ιων κατα ταυς μηνας

, .ιου Τ 'λ ων

ff εως

'0 κτω' βρων

215 216 217

221 221

1946

10.

210

213

Ύπονργον Π. Μαυρομιχάλην, αναφορικώς πρός τα στρα-

τιωτικα θέματα. Πίναξ απωλειών εκ ναρκοθετήσεων τών Κ/Σ κατά τους μήνας ΣεπτέμΡeων καΙ Όκτώβριον 1946 εΙς την ζώVΗν ε'όθύνης τής 11 Μεραρχίας. . . . . . . . .. 'Έκθ εσις τού Ύπουργο ίί τών Στρατιωτικών Π. Μαυρομιχάλη. . . .. . .. Δ ιαταγηΣδρύσεως ταυ Γενικού 'Αρχηγείον τών Κ/συμμοριτών. . . . . . . .. Πι,να ξ

208

Όδηγίαι εκδοθείσαι παρα τού Β' Σώμ ατος Στρατού δια τψι πάταξιν ταυ Κ/συμμορ ιτισμού . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .

224 11. Πίναξ μεθοριακών επεισοδίων κατά τους μήνας Νοέμβρων {ως Δεκέμβρ ω,' 1946 226 12. Έπιστολη τού 'Αναπληρωτού τού 'Αρχηγού τής Έλληνικής 'Αντιπρο σω· πεΙας προς τον Γενικον Γρ αμματέα τού ΟΗΕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 227 13. ' Απ6φασις τού Συμβουλlου ' ΑσφαλεΙας τού ΟΗΕ κατα την συνεδρΙασιν τής 19ης ΔεκεμβρΙου 1946 έπΙ τής lλλληνικής προσφογ1]ς εΙς τον ΟΗΕ. . .. 229 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

l.

Πίναξ διαρθώσεως τής κομμουνιστικής διοικήσεως κατά τας αρχας τού

ΙΙ.

Φθινοπώρου 1946 ΠΙναξ επιθετικών επιχεΙρ1Jσεων τών δυνάμεων τών Α', Β', καΙ Γ' Σωμάτων Στρατού κατά Tov; μήνας Σεπτέμβρ ιον καΙ Όκτώβριον 1946 . . . . . .

230 231

IΙΙ.Πlναξ επιθετικών επιχειρήσεων τών δυνάμεω,' τών Α' , Β' καΙ Γ' Σωμάτων Στρατου κατά τους μήνας Νοέμβριον και Δεκέμβρων 1946 ..... : . . . . . .

232

λομένων εΙς προσβολας τών Κ/Σ όρμωμένων εκ τών βορείων όμ6ρων κομμου7ιστικών κρατώ,' νπο την προστασlαν τούτων.

233

lV. Πίναξ αριθμητικος των μεθοριακών επεισοΜων κατα το έτος 1946 όφει­ V.

Πίναξ έμφαΙνων τάς liπιθέσεις καΙ παρενοχλήσεις καΙ τας καταστροφας ύπο τών ΚΙΣ απΌ ' Iovvlov μέχρι Δ εκεμβρΙαυ 19.46 κατά Σώματα Στeαταυ και κατηγορlας προσβολών (παρένθετος εlς το τέλος τού τ6μου).

νΙ. Πίναξ έμφαΙνων τους στeατολογηθέντας -όπο τών Κ/Σ απΌ' Iovvlov μέχρι Δεκεμβρίου 1946 κατα περιοχας Σωμάτων Στρατού. . ... .. . . .. .... .. νπ Πίναξ έμφαΙνων τάς σι:νολικας απωλεΙας τών Κ/Σ απο ' Ιουνίου μέχρι ΔεκεμβρΙου

1946 κ~τά περιοχας Σωμάτων ΣτeατoV.

ΠΙΝΑiΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΓενικΌν 'Επιτελε ίον Στρατού ".... ΕΘΝΟΦ ΥΔAΚJI ; .... . . .. . . . . ... . ... .. . . . .. . . .. . 'Ανωτέρα Στ!! /κη Δ ιοΙκησις Στερεας Έλλάδος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'Ανωτέρα Στρ/κη Δ /σις Ν/δυτικής Έλλάδος •Ανωτέρα Στρ /κη Δ Ισις ΘεσσαλΙας καΙ Δυτ. Μακεδονίας. . . . . . . . . . . . .. 'Ανωτέρα Στρ /κη Δ /σις 'Ηπείρου 'Ανωτέρα Στρ ικη Δ Ισις Κεντρικής Μακεδονlας ΧΙΙΙ

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234 235 237 239 240 240 240 241 241 241


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


82α Περιοχή (Άθηνών) . • • • . . .. • . .. • . . . . .• 83η Περιοχη (Β6λου) ............•..........•....•...••..• •.• 84η Περιοχη (Πρεβέζης) ••.............••..•..•.........••.•..

Είδικα ,Τάγματα ........... ....•.•........•••....••.••••.•..• ΙΙ Σύνταγμα ΠεδινoV Πυροβολικού ..•.....•..................... ΙΧ Σύνταγμα Πεδινού ΠυροβολικoV •.•..... •...••.• •••....•...... ΧΙ Σύ1Jταγμα Πεδινού Πυροβολικού .. ............•.........•.••

101 Σύνταγμα Πεδινού ΠυeοβολικoV .........•...........•.. ..... 102 Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού ....•......••... ..... •...• •.. 104 Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού 105 Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού •...••.......... ...........•. 107 Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού 108 Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού ........... .......•......... 131 Σύνταγμα Όρειβατικού ΠυροβολικoV .....•.........••......•. 132 Σύνταγμα Όρειβατικού Πυeοβολικού •Ανεξάρτητος ΜοΕρα Όρειβατικού Πυροβολικού ΙΙ Σύνταγμα' ΑναγνωρΕσεως ......................•.....•...••. ΙΧ Σύνταγμα Άναγνωρ{σεως ......••..• .......... .............. ΧΙ Σύνταγμα' AναΓVωρ{σεως ...•....... ••..... ...•....•......•.

275 275 275 2'16 27'1 2'1'1 2'18 278 279 279 279 280 280 281 281 281 281 282 282

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ή Α. Μ. ό Βασιλευς Γεώργιος Β' . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • • • . ·0 'Αρχηγός ΓΕΣ'Αντιστράτηγος Δρομάζος Γεώργιος μέχρι 15.6.46 ·0 'Αρχηγός τού ΓΕΣ •Αντιστράτηγος Σπηλιωτ6πovλος Παναγιώτης , από 18.6.46 '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0 Διοικητης τού Α' Σώματος Στρατού'ΑντιστράτηγοςΓιαντζής Δημ.ή-

τριος ι2πό

16.5.46 . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Διοικηη}ς τού Β' Σώματος Στρατού •Αντιστράτηγος Γεωργούλης Σπυρίδων από 29.5.46 ·0 Διοικητης τού ' Γ' Σώματος Στρατού 'Αντιστράτηγος Βεντήρης Κωνταντίνος dπό 16.5.46

1

17 17 66

·0

•Ο •Αeχηγός

γος Ρωλλιγξς

τής Βρεττανικής Στρατιωτικής

(ROWLLING8)

•Αποστολής • Υποστράτη-

66 66 17

χν


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


2

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ 1946

ή συιιφωνία της Βαρκίζης, ήτις ύπεγράφη την 12ην Φεβρουαρίου 1945. Ή σύμ­ πτωσις της ήμερομηνίας τού άνακοινωθέντοτ της Γιάλτας έπΙ της συμφωνίω; τών τριών Μεγάλων Συμμάχων με την ήμερομηνίαν της ϋΠΟΥραφης της συμφω­

νίας Βαρκίζης κατά την όποίαν Εληξε το Δεκεμβριανόυ κίνημα, δΕν 1'1το τυχαία. Δια της ύττσγρσφείση; συμφωνίας το ΚΚΕ Επέτυχε την διατήρησίν του Ώs κόμ­ ματος, τού εδόθη ή εύκαιρία άναδιοργανώσεώ; του καϊ ύπο την σκέπην της σψμ­ φωνίας άπο τών πρώτων ήμερών ταύτητ, ηρξατο άθορόβως συντόνων προ­ παρασκευαστικών ΕνεΡΥειών, δι' εκείνο το όποίον ο! Ιδιοι οί κομμουυιστα] άττεκά­ λεσαν «τρ ίτον γύρον» (1).

2.

Κατά την δευτέραν Διάσκεψιν της 2ας Αύγούστου

1945

εΙς Πότσδαμ,

μεταξύ τών τριών Μεγάλων Συμμάχων ΆρχηΥών, ό Στάλιν, προέβαλε την ρωσικήν άξίωσιν δια παραχώρησιν στρατιωτική; βάσεως επι έλληνικοθ έδάφοικ, εΙς την Θεσσαλονίκηυ tΊ τήν ΆλεςανδρoVπoλιν, ΥεΥονος όπερ άττεκάλψπτε τας κστακτητικάτ διαθέσεκ της Σοβιετική; Ρωσίας καί το ένδιαφέρον της, ίνα περl­

λάβ1J εΙς τον κύκλου της Ε1Τ1Ρροης της τον νευραλγικόν χώρον της Έλλάδος. ΈπΙ πλέον κατά την Διάσκεψιν ταύτην, δια πρώτην φοράν διετυπώθη έπισή­

μως υπο της ΣoβlSΤIKης Ρωσίας ή κατηγορία εναντίον της 'ΑΥΥλίας, ότι διε­

τήρει δια λόΥους «ίμπεριαλιστικους» στρατεύματα εν 'Ελλάδι καί ότι ύπεστή­ ριζεν άστικόν καθεστώς « &.ντιδημοκρατικόν », κατηγορία ή όποία μsτα εξ μηνας περίπου, τον "Ιανοψάριου 1946, άττηγγέλλετο και δημοσία, δια της ττροσφυγή; της ΣoβlSΤIKης Ρωσίας εΙς το Συμβούλιον 'A c .. 'ι: ίας τού 'Οργανισμοθ Ή νωμένων 'Εθνών (ΟΗΕ)

(2).

.

τα γεγονότα ταύτα άπετέλεσαν την Τιμ .... ην τοιτοθέτησιν τού έλληνικού προβλήματος καΙ την ά1Ταρχην της νέας περ ιόδου της κομμουνιστική; πολι­ τικης εvαντι της 'Ελλάδος, δια την προετοιμασίαν της νέας κομμοψνιστοσψμ­

μοριακης άνταρσίας, όπο την εννοιαν δε ταύτην εδόθησαν αϊ δέουσαι κατευθύν­ σεκ τταρά τού Διεθνοσς Κομμουνισμοίί τόσον εΙς το ΚΚΕ, όσον καί εΙς τα άλλα κομμουνιστικα κόμματα καϊ

istc;x

εΙς τά των Βαλκανικών κρατών .

Ούτω κατά το έτος 1946 εξεδηλώθη εν όλτΙ τij ώμότητι ό έπικρεμάμενο;

επι τού "Εθνοικ καϊ της έλληνικης φυλης κίνδυνος'καιΌlεπιστώθη, δτι ή νέα Ενο­ πλος Κ/συμμοριακη έπίθεσις δεν 1'1το άπλη έσωτερική ύπόθεσκ της Έλλάδος,

άλλα κυρίως έξωτερικη τοιαύτη, ώς υποκινουμένη, κατευθψνομένη και τροφο­ δοτουμέυη παρά τού ΔΙΕθνούς Κομμουνισμού, με σκοπόν τον διαμελισμόν κα] VπoδOόλωσlν της 'Ελλάδος εΙς τον σλαυϊσμόν (3). Διπλωματικη 'Επισκόπησις

3.

Κατά τας άρχας τού έτους 1946 ή γενική διττλωματική κατάστασις σχε-

τικώς με την 'Ελλάδα εΙχεν ώς έξης:

Αί διπλωματικαί σχέσεις της Έλλάδος μετά της ΣoβΙSΤIKης Ρωσίας 1'1σαν

άπλώς τυπικαί. Ή ΣoβlSΤ1Kη Ρωσία, καίτοι δι' Επισήμων δηλώσεών της εΤχεν ΆVαyvωρίσει τον Vπερ αύτf\ς μέγιστον ρόλον, τον όποίον ή 'Ελ/ας διεδραμά­

τισε κατα τον τελευταίον ΠαΥκόσμιον πόλεμον, έν τοότοις, προώρως έλησμό­ νησε τoVτo. Δια της προβληθείσης τότε σθεναρΟ:ς άντιστάσεως τών 'Ελλήνων,

άπησχολήθησαν επ' άρκετον χρόνον σοβαραί ΥερμανικαΙ δυνάμεις καΙ ούτω (1) :Αχι,λ. Α. Κόρου «('Η νέιχ έπ(θεσr.ι; κιχτΟ: τ/ς 'Eλλcί80ς» σελ. 7-8 κιχΙ 14-15. Axv... Α. Κόρου «Ή κoμμoυν~σΤΙΚ7) btΙθεσι.ς» Τόμος ΕΛΛΑΣ Λεξ~κoϋ "Ηλιος σελ. 485-486. ψ ΡΑΜνστων Τσωρτσιλ ((.Απομ.ν'r)μονεόμιχτιχ Β' ΠΙΧΥκοσμΙου Πολέμου» Τόμος 6010 ΒιβλΙον ΑΙ. ) χιλ. Α. Πόρου (('Η vl:.ιx έπLθεσιι; κα:τιΧ τ)jς 'ΕλλιΧοος)) σελ. 12-15.

(


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣιΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣΤΟΥ 1946

'Ομοίω; ουδεμία διπλωματική έπαφή VπηΡXε μετά της Βοvλγαρίας καΙ διαρκως παρετηρείτο εντασις των σχέσεων μεταξυ των δύο χωρων, λόγφ των πρoβdλλoμένων διεκδικήσεων της Έλλάδος, δια τήν διαρρύθμισιν των ΣWόρων εΙς τήν περιόχήν της'Ανατολική; Ροδόπης άφ' ένός καί άφ' Ετέρου διότι ή Βουλ­ γαρ ία έπεδίωκε την άττόσηασιν της <Ελληνlκης Μακεδονίας, ερριψε δέ πρώτη το σύνθημα της « Αύτονόμου Μακεδονίας» καί ήγειρε βλέψεις πρός άπόσπασιν καί ένσωμάτωσιν τ/ς Δυτικης Θράκης. Έπίσης διότι αύτη δεν συνεμορφώθη προς την άττόφασιν των Συμμάχων περί καταβολή; εΙς την <Ελλάδα πολεμlκης άποζημιώσεως προς έπανόρθωσιν των προξενηθεισων καταστροφών καί διότι υπέθαλπε ποικιλλοτρόπως καϊ διηυκόλυνε τους εΙς τό εδαφΌS της καταφεύγον­ τας όπαδους τοθ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (1).

Ή προφυγη της Σοβιετικης Ρωσ[ας εΙς το'ν ΟΗΕ Σψμφώνω; πρός το σχέδιον της νέας Εναντίον της 'Ελλάδο; κομμουνιστι­ κης έττιθέσεω; το ετος 1946 επρεπε να είναι το ετος της άποφασιστική; εξορμή­ σεως κατά της 'Ελλάδοτ, της όποίας άντικειμενικό; σκοπό; ήτο να περιέλθη αύτη υπό τήν άποκλειστικήν εξάρτησιν τοσ Διεθνοσς Κομμουνισμοθ. Κατά τό σχέ­ διον τούτο θα επρεπε άπό της άνοίξεως τοθ 1946 να χρησιμοποιηθωσιν αί ττρώται άνταρτικαί συμμορΙαι δια να άρχίσ'Ώ άμέσω; επειτα ή άιτοστολή κατά

4.

τ/ς <Ελλάδος των εΙς Άλβανίαν, μετα την συνθηκολόγησιν τοϋ ΕΛΑΣ κατά Ία­ νουάριον τού 1945, καταφψγόντων κα] Εκπαιδευομένων στρατιωτικώ; έλασι­ των . Δια να cXPXicr1J όμως ή έφαρμσγή τού σχεδίου, επρεπε προηγουμένως να δημιοψρ γηθή ή κατάλληλο; διεθνής άτμόσφαιρα, ή όποία θα έπληροφόρει όλους τους άνα τον κόσμον καί Ιδίως εΙς την Βαλκανικήν Χερσόνησον κομμουνιστάς,

ότι ή Σοβιετική Ρωσία είχε κηρυχθή άναφαυδόν έχθρική πρOs ΤΟ εν <Ελλάδι κα­ θεστώτ καί την βρεταννικήν ύποστήριδιυ καί θα άφηνε τας χώρας αύτας έλευ­ θέρας δι' οΙασδήποτε κομμοψνιστικά; ενεργείας εναντίον της Έλλάδος . <Η πολι­ τική αύτη είχεν έπl πλέον τόν σκοπόν να διαδώση, δτι όχι μόνον κατετυρα­ νοϋντο ΟΙ "Ελληνετ (( δημο κρατικο Ι πολίται», άλλα καί δτι VπηΡXOν καί εχθρικαΙ διαθέσεκ Εκ μέρους της 'Ελλάδοτ εναντίον των βορείων γειτόνων τητ, καθι­ στώσαι ούτω ταύτην άπειλήν δια τήν εΙρήνην της Βαλκανική; Χερσονήσου καϊ όλοκλήρου της Ευρώπης ,

<Υπό τας άνωτέρω ττροϋηοθέσεκ τήν 21ην Ίανουαρίου 1946 ή Σοβιετική Ρωσία προσέφυγεν εΙς το Συμβούλιον Άσφαλείας τού ΟΗΕ καί δια τοσ 'Υφν­ πουργοσ των Έξωτερlκων αύτης VISHINSKT (Βισίνσκυ), εθεσε το ζήτημα των σχέσεων της Έλλάδος μετά των βορείων γειτόνων αύτης. Κατηγόρησε τήν <Ελλάδα, δτι είχεν επιθετικας διαθέσει; εναντι τούτων κα] κατά συνέπειαν ήδύ­ νατο να θέση εΙς κίνδυνον την εΙρήνην καΙ να δημlουργήσ'Ώ διεθνείς περιπλοκάς. <Η θέσις τοσ θέματος -rov-rov, άπεδείκνυε την νέαν Εναντι της Έλλάδος επιθετι­ κήν πολlτικην τού Διεθνοσς Κομμουνισμοσ κα! άπετέλει την πρώτην εκδήλωσιν

τοσ νέου προγράμματος τούτου, δια την όλην προπαρασκευήν εκ τοσ εξωτε­ ρικοσ καΙ τήν ενίσχυσιν τοσ Κ/συμμοριτισμοσ (2). Άφορμήν, άπο κομμοwιστικης πλευρας της ώς άνω επιθέσεως εδωσεν ή δημοσιευθείσα εΙς τήν κομμοwιστικην εφημερίδα των Άθηνων ((Ριζοσπάστης» πλαστή Επιστολη «δηθεν» αΕλληνος ΣVVΤαΥματάρχοv, βεβαιοσντος, ότι ή <Ελλ<xs

5.

(1) 'Apxiiov ΔΙΣ/Φ. 1009/ΣΤ/1

(2) Άχιλ. Α. Κόρου (ιΉ νtα έπιθεσι; κατιΧ τijι; Έλλ&30ςll σελ. 16


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΜΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤOV 1946

6

6. Ή ήγεσία του Διεθνους Κομμοwισμοv, τήν δλην διεύθυνσιν της όρyαvώ­ σεως κα] στρστιωτική; προετοιμασίας της νέας έναντίον της <Ελλάδος έπιθέσεως κα] τ/ς συμπαραστάσεως εΙς το ΚΚΕ, ΆVέθε~εν εΙς τήν Γιοψγκοσλαυϊαν, ήτις εΤχεν αναλάβει τον ρόλου του τοποτηρητοθ του ΔιεΘVoυς Κομμουνισμοθ εΙς τα Βαλκάνια.

Ή πρώτη κροθσκ ηρχισε με τον λόγον, τον όιτοϊον έξεφώνησεν ό Άρχη­ Υος του γιοψγκοσλαυϊκοθ κράτοικ Τίτο, τήν Βην Ίουλίου 1945. ΕΙς τον λόγου τοθτον κατηγγέλθη ή Έλλας ώς διώκτρια των «σλαυίκων μειονοτήτων )) καί ύπεστηρίχθη, δτι χιλιάδες «σλαvομακεδ6J'ες » κα] « <Έλληνες δημοκρατικοι )) ήνα­ yκάζovτo, λόΥ,,? της άσκουμέυη; τρομοκρατία; να διέρχωνται τα σύνορα κα] να ζητωσιν άσυλον εΙς τήν Γιουγκοσλαυϊαν. 'Επηκολούθησαν άνάλογοι δηλώ­ σεκ των έν Βουλγαρία και ΆλβΑVί<;( κομμουνιστών ήΥετων Γιωργκήεφ καί Έμβέρ Χότζα. Βάσει των όδηΥιών του Διεθνους Κομμοψνισμοθ, ό ' ΑρχηΥος του ΚΚΕ Νικ. Ζαχαριάδης ένεκαινίασε ττολιτικήν άποφασιστικωτέραν καί προκλητικωτέραν, παρ' όσον ύτrfiρξεv αVτη κατά τους άμέσως προηγηθέυτω; μηνας. Ή μνημονευ­ θείσα τφοσφυγή της Σοβιετικης Ρωσίας εΙς τον ΟΗΕ άπέβλeπε καί εΙς το να το­ νώση τον ήδη άρξάμevον «τρ[τον γϋρον )) έν Έλλάδι καί να δώση τροφήν πρός

έκμετάλλευσιυ εΙς το έξωτερικον καϊ το έσωτερικόυ της Έλλάδος, Ώs προς το θέμα της άμέσου άποχωρήσεως των βρετΑVνΙKων στρατευμάτων έξ <Ελλάδος. Τό 8<τοξευθέν σύνθημα «νά ψύγOVΝ οί 'Άγγλοι )) άττετέλεσεν εκτοτε τήν έΠ,,?ΟΟν ΠΑVΤOς ύπομνήματο; κα] δημοσίσ; σνγκεντρώσεωε τοΟ ΚΚΕ. Ή παρουσία των έλαχίστων βρεταννικών στρατευμάτων, τα όιτοϊα πα­ ρέμενον είσέτι εΙς τήν Έλλάδα, με τήν άπόλuτoν σψγκατάθεσιν της Έλληνικης Κυβερνήσεως, παρημπόδιζε τήν έφαρμογήν των κατακτητικών σχεδίων τοίί ΔιεθνοΟς Κομμοννισμοθ, διότι εΙς περίπτωσιν άπροκαλύπτου εΙσβολης του εΙς τήν Έλλάδα θα ήδύvατo τοθτο να δώση άφορμήν γενικωτέρων συγκρούσεων

είς τα Βαλκάνια, πραΥμα το όποϊον ή Σοβιετική Ρωσία ήθελε να άποφVy'!J

(1).

CH ένεργος συμμετοχη της Γιοvγκοσλαυtας, ' Αλβανίας καΙ Βουλγαρίας εις τα σχέδια τού Διεθνούς Κομμουνισμού. 7.

ΤΟ σχέδιον του διαμελισμοσ της <Ελλάδος κα] της κομμοwιστικοποιήσεως

αότης, κατεστρώθη ήi υποδείξει της Σοβιετικης Ένώσεως μεταξύ της Γιουγκο­ σλΑUιας καί της Βονλγαρίατ. Ώς μέσον έπΙΤUΧίας των κατακτητικών σχεδίων της Σοβιετικης Ρωσία; κα] δία τήν εVΌδωσιν τούτων, άπαραίτητος προϋπό­ θεσκ έτίθετο ή έπικράτησις τοσ σψμμορττισμοθ έν <Ελλάδι κα] ή κατάληψκ της

άρχης υπο τοίί ΚΚΕ. ΤoVτoυ ενεκα ή υποκίνησις καί ή ΈVίσχυσις τοίί συμμορι­

τισμοΟ εΙς τήν κατα της Έλλάδος νέαv έπίθεσιν, άπετέλεσε τήν κυρίαv προσπά­ θeιαv. καί έπιδίωξιν των ίψΟς τήν <Ελλάδα yειτvιαζόvτων κομμοwιστικων κρα-

των

(2).

.

Δια τοίί καταρτισθέντος σχεδίου περί διαμελισμοσ της <Ελλάδος, όπερ σαφως έξεδηλώθη εΙς τό ΠΑVσλΑUίKOν Σwέδριοv της ΠράΥας κατα μηνα 'Οκτώ­ βριον 1945, εΙς i)v ίΤΕρίπτωσιν ήθελεν έπικρατήσει ΈV αVτij ό συμμοριτισμός;

προεβλέπετο, όπως ή . ΒουλΥαρίά mtτVχ'!J τήν άπόσπασιν ~o της <Ελλάδος

(1) Άχιλ. Α. Κόρου. Ή νeα έπΙθεσr.ς κlχτιΧ τ/ζ Έλλιi80ς Ο'έλ. 20~25

Θ. Φ. ΠσιπcxκωνστιxvΤΙνoυ αΉ cXνaτομ!cc της έπlXlllχιπιΧσεωςιι Σελ. 189.. · (2) ;:ίυzo~~oν Τόπου κΙΧΙ Πλ"'1~~~ρ~ν «Ή. ~ιx:moν.~ . ~~~~ έπιβoUΛη,ι σελ. 40-45


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣιΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ 1946

8

σεως πολυαρίθμων μαρτύρων και έκ των καταθέσεων τούτων εδωσε πλήρη άπάν­ τησιν εΙς το έρώτημα τούτων (1) «τί έγιναν οί έλασίται οί όποίοι κατέφυγον έντος τών έδαφών τών βορείων γειτόνων της •Ελλάδος» και σψμττερασμστικώ; έν τίj έκθέσει της άποφαίνεται: «(Μόλις έφθανον εΙς την'Αλβανίαν, τήν Νοτιοσλαυιαν και τήν Βουλγαρίαν οί έλασίται φυγόδικοι, παρελαμβάνοντο άπο τας είδικας &ργανώ­ σεις τών αντιστοίχων κομμουνιστικών κομμάτων, αί όποίαι τοιις μετέφερον εΙς τά προητοιμασμένα εΙδικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως ». Τά σπουδαιότερα έξ αύτων

ησαν, εΙς μεν την 'Αλβανίαν το τοίί Ροθμττικ (2), εΙς την Γιοψγκοσλαυϊαν τά τοίί Τετόβου και τοίί Κουμανόβου, έκατέρωθεν των Σκοπίων, καθως καί έκεϊνα τοίί ΊστΙπ καί της Στρωμνίτσης καί εΙς την Βουλγαρίαυ τά τοίί Όρτάκιοϊ, άμέσως βορείως των έλληνικων σvνόρων καί τοίί Μπέρκοβιτς, βορείως της Σό­ φιας. Βραδύτερον κατόπιν εΙδικης σvμφωνίας μεταςV των ΆVωτέρω τριων Βαλ­ κανικων κρατών, βάσει όποδείςεως αότοθ τούτου τοίί Διeθvoίίς Κομμουνιστικοίί Κέντρου, όλοι σχεδον οΙ δυνάμενοι νά

φέρωσιν όπλα ΟΕλληνες

κομμοννιστα]

παρελήφθησαν έκ των κέντρων της 'Αλβανίας, της Γιοψγκοσλαυϊατ και της Βονλγαρίαε, εΙς τά οποία εύρίσκοντο, διά νά μεταφερθώσιν εΙς το μέγα στρατό­ πεδον τοϋ Μποίίλκες, εΙς την Βοίβοδίναν της Γιουγκοσλαυϊαε, όπερ κατέστη το σχολείον τοίί Κ/συμμοριακοίί άΥωνος Εναντίον της "Ελλάδος (3).

9. ΤΟ γεγονόε, ότι εΙς «(προητοιμασμένα είδικα στρατόπεδα συγκεντρώσεως», έVΤός των έδαφων των τριών Βαλκανικών δορυφόρων κομμουνιστικών κρατών, ώδηyoΊΊVΤo αί χιλιάδες των φψγοδίκων κομμοψνιστών έλασιτων, μαρτυρεί ότι ή έκτός των όρίων της 'Ελλάδος διαφυγή τούτων, ΈV οψει τ/ς άπOΤVΧίας τοίί Δεκεμβριανοϋ κινήματος τοίί 1944, εΙχε πρoσχεδιασθi'j παρά τοίί Διeθvoίίς Κομ­ μοψνισμοθ προ της σψμφωνία; τ/ς Βαρκίζης, ινά αϊ κομμοψνιστικα] αύται δυνά­ μεις μετά άναδιoρyΆVωσιν, άνασψγκρότησιν καί έκπαίδevσιv χρησιμοποιηθωσι βραδύτερον εΙς την νέαν κατά τ/ς 'Ελλάδος έπίθεσιν. "Η προετοιμασία κα] ή έν Υένει όργάνωσκ τοίί στρατοπέδου Ροϋμπικ παρά των 'Αλβανων, μαρτυρεί την ένοχην τ/ς 'Αλβανίας εΙς την παρασχεθείσαν όπο ταύτης ένίσχψσιν, διά την ττροηαρασκεψήν τοίί τρίτου γύρου. ΕΙς την βάσει έπισήμων στοιχείων σvvτα­ χθeίσαν eκθεσιν της ΕΙδικης 'Επιτροπή; Έρeίιvης τοίί ΟΗΕ, ΆVαφέρεται σχετι­ κως, ότι εΙς το παρά τά Τίρανα στροτόπεδον Ροθμπικ, συνεκεντρώθησαν άπαν­ τες οΙ εΙς 'Αλβανίαν καταφυγόντετ ΟΕλληνες έλασίται άπο τ/ς ΆVOίςεως μέχρι τοϋ Όκτωβρίου 1945. Οϋτοι Tij έπιμελείςι; τοίί άλβανικοίί Κράτους, eτVΧoν εΙ­ δικης πολιτικης και στρατιωτικήτ έκπαιδεύσεω; εΙς τάς συΥκροτηθείσας τρείς στρατιωτικάς σχολάς παΡαΥωΥης στελεχων και έκπαιδεύσεως Οπλιτων. Διά την έκπαίδευσίν των έχρησιμοποίουν εΙδίκον έγχειρίδιον, παρόμοιον πρΌs το

χρησιμοποιηθέν εΙς Mπoίίλκeς, πολυΥραφημένον έπΙ χάρτου τον οποίον έπρομή­ θevε το άλβανικόν "ΥπουΡΥείον Τύπου.

Άπο τοίί Όκτωβρίου τοίί 1945, οπότε οΙ έλασίται τοίί Ροίίμπικ μετεφέρ­ θησαν εΙς Μποίίλκες της ΓΙOυyKOσλΑVιας, επαvσε μέν ή στρατιωτικη έκπαίδεv­ σις τούτων εΙς την 'Αλβανίαν, δέν επαυσev όμως ή παροχη Εν συνεχεί~ πάσης φύσεως ένισχύσεως εΙς τάς διά τούτων όρyανωθeίσας σvμμoρίας εΙς όπλα, πvρo­ μαχικά, μεταφορικά μέσα καΙ την έλευθέραν διάβασιν των συνόρων, την διακο-

(1) (2) (3)

Πα:ράρτ/~ 20ν ΣχεlΜγραμμα υπ' ιiριθ.

2.

Άχιλ. Α. Κόρο\) ιιΉ νΙα: tπΙθεσιc; χα:τ« τi\c; 'Ελλά80C;I) σελ.

ΆρχείΟΥ ΔΙΣΙΦ.1032/ΒΙ1 σελ.

109-110 1-2 χcxΙ Φ 1032jBj2 σελ. 6.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ APXJιJ. ΤΟ'(

10

της Έλλάδος συμμοριακόν άΥωνα, ότι τταρά τούτων πολλάκις

1945

προεκλήθησαν

συνοριακά brεισόδια και ότι αΙ γειτονικά] αVται πρΌs τήν 'Ελλάδα χωραι, δια του τρόπου αύτοϋ, ~1TE\Iέβησαν εΙς τας έσωτερικας όποθέσεις τ/ς Έλλάδος, άπο­ βλέτroυσαι εΙς τήν βιαίαν ΆVατρoτrήν τοϋ νομίμου καθεστωτος καί την ά1Tόστrα­

σιν έλληνικων ~δαφων έκ της Μακεδονίας κα] τ/ς Δuτικfiς Θράκης.

"Εττισφράγισιυ τοϋ εΙς Μποϋλκες παρασκευαζoμέvoυ ΈVαvτίoν της 'ελλά_ δος πολέμου ά1Τετέλεσεν ή έττίσκεψιτ, τοϋ ' ΑρχηΥοϋ τοϋ ΚΚΕ εΙς τό στρατόπεδον τούτο τήν 25ην Μαρτίου 1946 κατά τήν δποίαν διά τοϋ έκφωνηθέντοτ ΈV σvy­ κεντρώσει των τροφίμων τοϋ Μπουλκες λόγου του, έτόνωσε τήν κατά της Έλ­ λάδος νέαν κομμουνιστικήν έπίθεσιν, τονίσαι; την άνάγκην του ύπερτάτου φα­ νατισαοθ ώι; καθήκοντοε καί τήν έντατικήν έκπαίδεψσιν καΙ όργάνωσιν, διά τήν έξαπόλυσιν τοϋ «τρίτου γύρου» πρόι; βιαίαν κατάληψιν τηι; άρχης. Ό ίδιος συνέστησε καί έπέβαλε την στενήν συνεργασίαν μετά των Σνοφιτών (1) καί έβεβαίωσεν fu:rαvτas τούτου; ότι «δήθf:l1» όλόκληρο; ό έλληνικός λαός καί τα

11.

80 % τοϋ έθνικου στρατοϋ ησαν εΙς τό πλευρόν των. Έκ παραλλήλου δ ' ΑρχηΥός τοϋ ΚΚΕ f)Mev εΙς έπαφήν και σvνεwοήθη

τόσον μετά των ήΥετων της ΓιoUYΚOσλΑUίKηι; Κυβερνήσεως όσον καΙ μετά των ήΥετων τ/ς ΝΟΦ (2) καϊ άφου έτακτοποιήθησαυ ύφιστάμεναι έκt<pεμότητες, κστε­ στρώθη το σχέδιον της ΈVαντίOν τ/ς 'Ελλάδος ένεΡΥείαις, δ τρόπος καΙ ό χρόνος της ένισχυσεως καί υίοθετήθη ή ένσωμάτωσις τ/ς Έλληνικης Μακεδονίας. εΙς τήν «Όμόσπονδον Νοτιοσλαυίκήν Μακεδονίαν», έγκαταλειφθέντο; τοϋ βουλ­ γαρικοϋ σuvθήματoς περΙ αύτονομήσεως της Μακεδονίαις. Ούτω έρρVΘμίσθη ή περαιτέρω άρμονική σuvερyασία καϊ εύθυγράρμισκ των έπιδιώξεων της ήΥεσίαις τοϋ ΚΚΕ καί της ΝΟΦ διά τήν ΈVεpyόν σvμμετoχήν των Νοφιτών εΙς τήν άνταρ­ σίαν, Περί της συμφωνίας ταύτης με τους πράκτοραις του ΔιΕΘVoϋς Κομμοwισμοϋ

καί της άPΧOμΈVης μετά τούτων σuvεpyασίας, ώμίλησε κατηγορηρστικώτ ό ' Αρ­ χηΥας τοθ ΚΚΕ εΙι; τας ΈV Θεσσαλονίκη σwεδpιάσεις της Κομμοwιστικfiς Όλο­ μελείας Μακεδονίας-Θράκης, της 29ης Δεκεμβρίου 1945 καϊ της 15ης 'IowIou 1946, καθ' άς εΙπε τας κατωτέρω χαρακτηριστικάς φράσεις, περιεχομένας εΙς τα έπίσημα κομμουνιστικά πρακτικά των άνωτέρω σwεδριάσεων:

«Μίλησα μέ t1πενΘVΝoυς έκπeοσώπους τού ΝΟΦ τής Δημοκρατικής 'Οργάνωσης πο ύ εκπροσωπεί στη χώρα μας τήν μακεδονική μειονότητα. ΚαΙ μία φορά άκόμα δηλώνω κατηγορηματικά, δτι ζήτημα αύτον6μησης τής Μακεδονίας γιά μας δέ1ι ύπάρχει. Γι' αύτο σvνεργαζ6μεθα άρμονικά με το ΝΟΦ» Τάς δηλώσεις ταύτας ό ' ΑρχηΥός τοϋ ΚΚΕ Εκαμε, διότι εΙχεν έyκαταλειφθfj τότε ή Ιδέα τ/ς ΑVτoνoμή­ σ-e:ως της Μακεδονίας, ά"λ/.' υίοθετείτο όπα τούτου ή ΈVσωμάτωσις τ/ς Έλληνι­

κης ~l!αKεδoνίας

εΙς τήν «Όμ6σπονδον Νοτιοσλαυϊκην Δημoκeατlαν»,

όπερ επεδ ίωκεν ή ΝΟΦ καΙ &ττερ προφανως άπέκρυψε

(3).

πΡαΥμα

.

.

Διά τ/ς άνωτέρω σuvερyασίας τοϋ ' ΑρχηΥοϋ ΚΚΕ-ΝΟΦ-ΓιουΥκοσ­ λcvϊκης Κνβερνήσεως, ή Σοβιετική Ρωσία έπεδίωξε να ΠΡαΥματοποιήΟ1)] εμμέ­

12.

σως ίό παλαιόν όνειρόν της π~pΙ καθόδου εΙς τό ΑΙΥα10ν, έπινοήσασα τό"

πολιτικαν έλΙΥμόν της « Μακεδονίας του Αίγαίου » καΙ άναθέσασα ΈV ΑVτφ τόν ήΥετικόν ρόλον διά τήν πραγματοποίησιν του σχεδίου εΙς τήν ΓΙOuyκoσ­ λΑUίKήν KυβέΡVΗ01ν.

(1) Ή ΣΝΟΦ η-ι-ο 7j ά:ντΙστοιχος του ~λλ"ΙJVΙΚΟU E A?tI σί.αυτκ-η όργcivωσις (Σλω.!ΤΚΟν λιx~~ 'Απελευθf:ρωπχον Μέτωπον - Σλαβένσι NCXΡόvτιx 'OCXΡΥχcxνιζcivσχιχ Φ ρόντ) ijTIc; το ~~ 19q5 λόγους σχοπιμό'Π]τος μετωνομάσ&η εΙς ΝΟΦ. . . (2) Όργ~νωσις Λαtχoυ Μετώπου (Ncxp6VTcx 'ΟιχΡΎΥ.<XVιζ ιiνσχιχ Φρόντ). (3) Άχr.λ. Α. Κόρου «'Η νέα: έπ~θf:σίς κιx't'ό: τ'ijς ΈλΜοος)) ιπλ. 97-98

oIa

'Αχιλ. Α. Κόρου ιι'Η συνωμοσΙσ: ένcrr.Ιο·ι τ'ijς MΦα:ooνΙcxς/l.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


12

13.

Η ΓΕΝJΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ1Σ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ Ι946

'Έκτσrε !Υένοντο διάφοροι έπΙσημοι έκδηλώσεις έκπροσώπων τi'ίς Βοvλ­

ΥαρΙας καΙ Γιοvyκοσλαvtας δια την άπόσπασιν των α/ηνικων περιοχων τi'ίς ΔVΤικί'jς Θράκης καΙ τi'ίς ΜακεδονΙας (1) καΙ τήν ένσωμάτωσιν τούτων, τi'ίς μέν ΔVΤικί'jς Θράκης εΙς τήν Βοψλγαρίαν, τfiς δέ «Μακεδονlας τoV AlyalOV» εΙς την

Γιοvyκοσλαvtαν, αΙ κυριώτεραι τω\! όττοίωυ ύττ/ρξαν αΙ κατωτέρω:

-την 28ην ΌκτωβρΙοv 1945 σvvi1λθεv εΙς τήν Πράγαν τfiς Τσεχοσλοβα­ κΙας το Πανσλαυϊκόν Σwέδριον ένώπιον τού όποίου οΙ Γιοψγκοσλαθοι άvέπτv­ ξαν τας άπόψεις των δια τήν ένσωμάτωσιν τfiς Έλληνικης ΜακεδονΙας, ΈV αντι­ θέσει πρός τας βοvλΥαρικας έπΙ ταύτης διεκδικήσεις. Βναι χαρακτηριστικόν, ότι το ομοφώνως έκδoθEv ψήφισμα, το οποίον δέν θα ήδΎVατo να έκδoθi:i, {αν δέν το ένέκριναν οΙ παριστάμενοι εΙς το Σwέδριον αντιπρόσωποι τfi> Σoβιετικί'jς Ρωσίας καΙ της ΒοvλΥαρΙας, μετα ττροηγουμένην σwεvvόησιν κα] έντολην τi'ίς ηΥεσίας των περΙ τούτου, ΆVαφέρει έπΙ λέξει τα έξης : «('Εδόθη μεγάλη προσΟΊ.Τι παρα τού Πανσλαυίκού ΣυνεδρΙου της Πράγας εlς την τελικήν άπεΛΕVΘέeωσιν τών Νοτιοσλαυων. οι Σλαύοι εlς τας 8χθας τού Alyalov (νοείται ή 'Ελληνική Μακε­ δονΙα) υφΙστανται άκόμη τΟν ξένον ζυγόν. Έλήφθη άπόφασις, δπως t-yeeOfj τΘ ζήτημα της άπεΛΕVθερώσεως τών Σλαυων της ΜακεδονΙας τού AlyalOV».

-Έκ τού άποσπάσματος τfiς άποφάσεως τού Α' Συνεδρίου τi'ίς ΝΟΦ, το οποίον ΣWηλθεv εΙς Σκόπια τήν 3ην Aύyovστov 1946, δημoσιεVΘΈVΤoς εΙς τήν έφημερίδα «Ζεμπλεμτέσκο-Ζνάμε)) της Σόφιας τήν 18ην Αύγούστου 1946: «Elς τό ΑΙ Συνέδριον συμμετείχον καΙ άντιπρόσωποι της Maκεδoνlας τού ΠιρΙν καΙ τού Aiya[ov (2) καΙ ο1Πω έξεδηλώθη άπερίφραστος ή θέλησις τού μακεδονικού λαού, έξ δλων τών μερών της Μακεδον[ας να καταστη έλεύθερος καΙ ψωμένος, έντός τών πλαισίων της Γιovγκoσλαυίκijς Δημοκρατίας... )) -Έξ έκθέσεως τού Ιδίου τού Πρωθυπουργοϋ τfiς Όμοσπόνδοv NoτιoσλαvI­ κης Μακεδονίας Λαζάροv Κοvλισσέφσκv, ΆVαyvωσθείσης την 3ην Αόγούστου 1946 ένώπιον τού Α' IweSpIov τού ΝΟΦ καί δημoσιΕVΘΕΙσης εΙς τήν έφημερίδα «Νόβα Μακεντόνια» τfiς 4ης Αϋγούστου 1946 και τήν «Μπόρμπα)) τού Βελιγρα­ SIov την 7ην ΑύΥΟVστοv 1946, άπόσπασμα τi'ίς οποΙας λέγει: «Τό ζήτημα της ένώσεως της Μακεδονίας έντός τών άρ[ων της Γιο-υγκοσλαvtας τού Τ[το εΙσijλθεν εΙς τό πρόγραμμα τού Λαίκοϋ Μετώπov την πρώτην ήμέραν της δη­ μιovργΙας του. •Η άπόκτησις της Ισοτ[μου όμοσπονδιακης όμάδος της Λαίκijς Δη­ μοκρατlας της Μακεδον[ας έντός τών άρίων της Άαίκijς Δημοκρατ[ας της Ftovγκοσλαvtας, άποτελεί την όρθοτέραν καΙ μοναδικην λυσιν τού ΜακεδονικoV ζητή­ ματος ....... 'Όσον άφορq. την Μακεδον[αν τού Alya[ov lκεί ό λαός μας σήμερον μέ τΟν έλληνικΟν λαΟν διεξάγει άγώνa δια τήν άπλijν Ιιπαρξ[ν TOV, δια τα άνθρώπινα καΙ έθνικα δικαιώματά του. Τό ζήτημα της εχθρικης υπάρξεως τού τμήματος lxelvov του λαού μας έξαρταται άπό τόν άγώνα τών έθνικών δυνάμεων, δηλαδt} τού έλληνικού

( 1) ΣχcδιiγΡcιμμcι (1). (2) ΟΙ ΣλcιUoι λtγoνπς «λIaχcδoνΙCΙV ~oυ

ΠψΙνιι Μοουσι 'τ/ν βΟ1JλγcιΡιχην Mcιcxε80νΙCΙV «}1cxxε3oνΙCΙ-ι τοσ AtYQLΙOuIJ MooUΣι ~~ ΕλλψιχΤ,ν Mcιχc80νEαν χ«Ι «MCtXCδovΙCΙV του "BcιpδciΡ1») twooucn 'τ/ν ΓΙΟUίιCοσλautχ1Jν ΜCtXCοοvΙcxν, cιΤπνcς ιω:τtt τοδς ΓιοuγxοσλcιUouς ;(cιΙ τΟ ΝΟΦ ά.πc~σcιν τό πρωτον ΜCtXCδοvιχόν KptfToιo. "


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣιΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ F.ΛΛAΔOΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ

14

1946

έάν θεωρij, ότι ή συνθήκη είρήνης Ελυσε το πρόβλημα των βουλγαρικων άςιώ­ σεων, ΈV σχέσει πρός την Δυτικήν Θράκην, άτrήντησεν: « 'Ασφαλώς δχι. Το

,

,

,

," \

'

ζητημα μ έν' ει ανοικτον κα Ι θ" α αναμενυ ευ1'οικην λυσιν»

Ή έσωτεΡΙΚ11 κατάστασις εΙς την τήσεως

(1) .

<Ελλάδα και

ή εναρξις συγκρο-

στρατού

14. Ό έλληνικος λαός μετα τα δεινά καί 1941, την γερμανο-ιταλο-βουλγαρικήν

τας συμφορας τοίί πολέμου 1940κατοχήν καί το έπακoλouθfjσαν μετα τήν άπελευθέρωσιν κομμοψνιστικόν κίνημα τού Δεκεμβρίου 1944, είχεν άνάΥκην πoλιτικi'jς σταθερότητος ΈV τij διακυβερνήσει τηsχώρας, δια την οίκο­

νομικήν άνόρθωσιν έκ των σuντριμμάτων καί rnούλωσιν των έκ των άνωτέρω καταστάσεων πολλαπλων και ποικίλων ττληγώυ του. Έν τούτοκ, αΙ σψγκρο­

τηθεϊσαι διάφοροι ύπηρεσιακαί Κυβερνήσεις, κατά την διάρκειαν τού ετους 1945, (α) λόγφ των κρατουσών εσωτερικως συνθηκών κα] τού εξωτερικού παρά­ γοντος, ύπηρξαν άσταθείς, διαδεχθείσαι άλλήλας έντός λίαν περιωρισμένου χρόνου καί ώς εκ τούτου δεν ήδψνήθησαυ να άποδώσωσιν ώφέλψον εργον προς άνακούφισιν τοϋ πάσχοντος έλληνικοθ λαού. "Η τελευταία Εντός τού Ετους 1945 σχηματισθείσα κατά την 20ήν Νοεμβρίου Κυβέρνησις ευρυτέρου σψνασπισμοθ υπό τόν Θεμιστοκλήν Σοφούλην, καίτοι δεν σuμμετέσχεν είς αύτήν το Λαϊκόυ Κόμμα, παρέμεινεν εΙς τήν άρχήν με την ρητήν ύποχρέωσιν διενεργείας βουλευ­ τικων έκλογων, αίτινες καθωρίσθησαν δια τήν 31ην Μαρτίου τοθ 1946. Δια τό άδιάβλητον των έκλογών, άπεφασίσθη παρά τού Συμβουλίου Άσφαλείας τού ΟΗΕ κατά τήν συνεδρίασιν τούτου της 5ης Φεβρουαρίου τού 1946, όπως άπο­ σταλώσιν είς "Ελλάδα παρατηρηταί, εκ μέρους όλων των σuμμετεχόντων lφα­ των. Την Ιην Μαρτίου 1946, κατόπιν της άνωτέρω άποφάσεως τοϋ Συμβου­ λίου 'Ασφαλείατ, άφίχθησαν εΙς την "Ελλάδα οΙ παρατηρηταί 'Αγγλίας, ΗΠΑ, Γαλλίας καϊ άλλων κρατών, πλήν της Σοβιετικης 'Ενώσεοκ, ήτις δεν εδέχθη v' άποστείλη τοιούτου; (2).

ΑΙ προκηρψχθεϊσαι βουλευτικαί έκλογαϊ διεξήχθησαν κατά τήν καθορι­ σθεϊσαν ήμερομηνίαν έλeuθέρως, με ησυχίαν κα] τάξιν κα] όλους Tovs προβλε­ πομένους κανόνας υπο της κειμένη; νομοθεσίας, υπό την έττοπτείαυ της εΙδικως

15.

σvyκρoτηθείσης rnιτροπης των τταρατηρητώυ τοθ ΟΗΕ, ώς τοθτο διεπιστώθη παρ' αίιτfίς.

Την λαίκήν έτνμηγορίαν διεξεδίκησαν, πλήν των δύο ίσχυρων παρατά­

ξεων, τού Λαϊκοίί Κόμματος κα] τοθ Κόμματο; των ΦιλελεUΘέρων καϊ αΛλα κόμ­ ματα, άτινα κατήλθον eis TCxs έκλογαs αυτοτeλωs. των εκλογων άττέσχε Το ΚΚΕ κα] αΙ συνεργαζόμεναι μετ' αότοϋ παραφυάδες, διότι λόγφ της άσημΆVΤoυ δυ­ νάμεώς των, ούδέν άνέμενον έκ τοϋ άπoτeλέσματoς αUτων κα] διότι δεν έπετεό­ χθη ή έπιδιωκομένη υπό τού πρώτου «Πανδημοκρατικη 'Ένωσις)). τα άποτελέσματα των εκλογων τούτων, κατά κόμματα κα] eis δύναμιν ψηφοφόρων καΙ ~ρων, ύπf)ρξαν τα κάτωθι:

(1) "1'φuποuργεϊ:οv ΤόποΙ) y.tt! Πλ7)ροφοριων ιι'Η έναν,Ιον της Έλλιi80Ι; έπιβοuλη" σελ. lι7-52 • •Αχιλ. Α. ΚόροΙ) (Ι'Η νέα. έπίθεσις κα.τα: ήjς Έλλιi80Ι; ii σελ. 91-93. -Άρχεϊ:ον ΔΙΣ/Φ. 1032fB/1 σελ. 2 καΙ 1032fB/2 σελ. 22.

(α) "Ορα Τόμοι; ΔΙΣ: "Η ΆπελΕUθέpωσlι; τ'ijι; ΈλλιΧ80Ι; καΙ τα: μετα ταότ/ν γεγονό-;α. (2) Άρχείον ΔΙΣ Φ. 805fB/30 καΙ 38 - ' Αχιλ. Α. ΚόροΙ) (ιΉ Κομμοu\lιστΙΚ1] έπLθεσιι;11 (Έγκυκλοπα.ι8ικΟν Λεξικον ΗΛΙΟΣ Τ6μοι; ΕΛΛΑΣ σελ.

482~84).

Ήμερ~σιoι; τόπος Άθ-ην(;}ν Μα.Ρ,(οu-'Απριλ(οu 1946


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


16

Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑ..η"ΑΣIΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ λΡΧΑΣ ΤΟΥ 1946

- - -- - - - -

λακf)ς, 3 Σvvτάγματα Πεδινού Πυρ'οβολικού, 1 •Aνεξά~τητoς Μοίρα ~Oρειβα­ τικοθ Πυροβολικού, 3 Συντάγματα Aναyvωρίσεως, 6 Λοχοι MηxαvΙKoυ, 1- Τά­ γμα Διαβιβάσεων, 1 Άπόσπασμα Διαβιβάσεων, Διαβιβάσεις διά τάς τρείς Πε­ δινας Μεραρχίας, 21 Διμοιρίαι Διαβιβάσεων δια τας Στρατιωτικόε γενικως Διοι­

κήσεις, 2 Λόχοι Γενικων Μεταφορων, 5 ΜικτοΙ Λόχοι Μεταφορων, 6 Λόχοι 'Ημιονηγών, 3 Πεδινά Χειρουργεία καΙ άριθμός διαφόρων 'Υπηρεσιών, Σχημα­ τισμων, Σχολων καί Κέντρων Έκπαιδεύσεως.

Παραλλήλως άναδιωρyαvώθησαv τό 'Υπουργεϊον των Στρατιωτικών καθώς κα] τό Γενικόν Έπιτελείον Στρατού (1). Ή είκών τήν όποίαυ παρουσία­ ζεν δ Τακτικός Στρατός καΙ ή Έθνοφυλακή άρχορένου τού ετους 1946 ~μφαί­ νεται εΙς τόν παρατιθέμενον ~ παραρτήματι πίνακα (2), ή δε διάταξις τούτου κατά μεγάλας μονάδα; καί τάγματα ΈΘVoφυλακης εΙς τό παρατιθέμενον σχε­ διάγραμμα

(3) .

Ή όργΆVωσις τακτικού στρατού συμφώνως πρός τό έγκεκριμμένον σχΙ­

17.

διον «Διάταξις Μάχης 1946» συνεχίσθη άπό τού μηνός Άπριλίου 1946 καΙ διήρ­ κεσε καθ' όλον τό ετος, δια των ~δoθεισων έκάστοτε διαταγων τού ΓΕΣ κατά τήν διάρκειαν τού δποίου άλλαι μεν δ ιελύθησαν, άλλαι μετωνομάσθησαυ, eτεραι συνεκροτήθησαν έξ Vπ' άρχης καΙ άλλαι παρέμεινον πέραv τού 1946 μέχρις δλο­ κληρώσεω; τού σχεδίου άναπτύξεως τού νέου τακτικού στρατού. Ούτω τήν 7ην Άπριλίου 1946 συνεκροτήθη τό Β' Σωμα Στρατού με εδραv τήν Λάρισαv δια μεταπτώσεως της Άνωτέρας Στρατιωτική, Διοικήσεως (ΑΣΔ) Θεσσαλίας καΙ ΔUΤΙKης Μακεδονίας. Έν συνεXείςc τήν 6ην Μα10υ μετέπεσεν ή ΑΣΔ 'Ηπείρου εΙς ΥΗΙ 'Ορεινήν Μεραρχίσυ με εδραvτα 'Ιωάννινα κσ] τήν 15ην Μαϊου ή Στρα­ τιωτική Διοίκησις (ΣΔ) Δuτικης Μακεδονίας εΙς ΧV ' Ορε ινήν MεραΡXίαv με εδραv τήν KoζΆVην. Τήν 16ην Μα10υ σweκρoτήθησαv τα Α' καΙ ΓΙ Σώματα Στρατού με έδρας τας 'Αθήνας καΙ τήν Θεσσαλονίκην δια μεταπτώσεως άντιστοίχω; των

Άνωτέρων Στρστιωτικών Διοικήσεων Στερεάς 'Ελλάδος καΙ KεVΤΡΙKης Μακεδο­ νίας.

Βραδύτερον τήν 26ην

'IowIou σuνeκρoτήθη ή Χ 'Ορεινή Μεραρχία με

εδραv τήν Θεσσαλονίκην δια μεταπτώσεως της Στρατιωτκfjς Διοικήσεως θεσ­ σαλονίκης, μετωνομάσθησαν δε ή •Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκησις Noτιoδuτι­ κης 'Ελλάδος καΙ αΙ ΣτρατιωτικαΙ Διοικήσεις Άθηνων, Βόλου καΙ Πρεβέζης ΆVΤι­ στοίχως εΙς 81ην, 82αv, 83ην κα] 84ην ΠeρΙOxάς. Έπίσης σταδιακως μετέπεσαv αί ΣτρατιωτικαΙ Διοικήσεις ΆλεξΑVδΡOUΠόλεως εΙς 25ην TαξιαΡXίΑV, Ξάνθης

εΙς 26ην TαξιαΡXίΑV, Δράμας εΙς 27ην TαξιαΡXίΑV, Σερρων εΙς 35ην TαξιαΡXίΑV, Βερροίας εΙς 36ην TαξιαΡXίαv, Κρήτης εΙς 51ην Άνεξάρτητον TαξιαΡXίΑV καΙ Νήσων ΑΙγαίου εΙς 61ην Άνεξάρτητον TαξιαΡXίΑV. Ύπό της Στρατιωτική; Διοικήσεως Λαμίας σuveκρoτήθη ή 37η Ταξιαρχία. ΑΙ ΣτρατιωτικαΙ Διοικήσεις Πατρων κα] Τριπόλεως διελύθησαv, ή δε Ταξιαρχία ΈΘVoφυλακf)ς Φλωρίνητ μετωνομάσθη εΙς 45ην TαξιαΡXίαv . Τελικως ΣUνεKΡOτήθη ή ΥΗ 'Ορεινή Μεραρ­ χία με εδραv τήν Kαβάλαv δια μεταπτώσεως της •Ανωτέρας Στρατιωτικης Διοικήσεως •Ανατολικης Μακεδονίας καΙ Θράκης. 'Εκ των ύφισταμΈVων ταγμάτων ΈΘVoφυλακης μετωνoμάσθησαv τά κά­ τωθι ώς άκολούθως: τό 101 Τάγμα ΈΘVoφυλακης (ΤΕ) εΙς 558 Τάγμα Πεζικού

(τπ), τό 111 εΙς 566

m,

(1) 'Αρχείον ΔΙΣ/Φ. 1001 /Α /3 -ΓΕΣ/ΔΙΣιι«

τό 113 εΙς 567

m,

τό 115 εΙς 571

m,

Ίστορ!a Όρya:vώσεως του 'Eλλ"l)vLxoG Στρο:,:,ου 1821-1956))

(2) Πο:ριΧρΤ/μιΣ 30ν (3) Σχε8ιι1.yρo:μμGt 3

τό 118 εΙς


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ εΚΠ/ΔΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤιΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ 1946

17

553 m, το 120 εΙς 601 ΤΠ, το 128 εΙς 568 m, το 133 εΙς 551 m, το 134 1Ξίς 552 m, το 135 είς 555 m, το 141 εΙς 557 m, το 145 εΙς 561 m, το 150 εΙς 574 m, το 152 εΙς 603 m, το 158 εΙς 562 m, το 159 εΙς 559 m, το 163 .εΙς 556 m, τό 165 εΙς 572 m, το 167 εΙς 564 m, το 183 εΙς 573 m, το 203 'ΞΙς 582 m, το 204 εΙς 584 ΤΠ, το 205 εΙς 581 m, το 206 εΙς 583 m, το 303 !iis 569 m, το 305 εΙς 565 m, το 306 εΙς 554 m, το 601 εΙς 563 m, το 602 'ΞΙς 602 m, τό 603 εΙς 593 m, το 605 εΙς 575 ΤΠ, τό 606 εΙς 591 ΤΠ καί τό 607 ει) 592 m. τα 108, 109, 110, 119, 147, 160, 164, 173, 315 καί 316 Τάγματα 'Εθνοφυλακή; διεΛVθησαν, παρέμειναν δέ τα 105, 106, 117 καί 300 Τάγματα "Εθνοφυλακης. _ Ύπό τα συγκρoτηθΈVτα Σώματα Στρατού όπήχθησαν αϊ κάτωθι μονά­ Ύπό τό Α'ΣΣ αϊ 11 Μεραρχίαι κα] 51η κα] 61η Άνεξάρτητοι Ταξίαρχίαι. <Υπό τό Β'Π αϊ νΗΙ, ιχ καί χν Μεραρχίαι. Ύπο το Γ'ΣΣ αϊ νΗ, χ κα] χι Με­ ραρχ ίαι . Αϊ συγκροτηθείσαι τέσσαρες νέαι όρειναί Μεραρχίαι ώργανώθησαν με διάφορον σύνθεσιν. Ή νll Μεραρχία ώργανώθη Εκ των 25ης 26ης και 27η) Τα­ ξιαρχιων. Ή Χ Μεραρχία ώργανώθη Εκ των 35ηs, 36ης καί 37ης Ταξιαρχιων. Ή νΗI Μεραρχία ώργανώθη εκ των 581, 582, 583 καί 584 m καί ή χν Με­ ραρχία ώργανώθη Εκ των 574 καϊ 575m καϊ τού διατεθέντος τακτικως εις αό­ -rήν 529 της 43ης Ταξιαρχίας.

Ses:

m

Αϊ σψγκροτηθεϊσαι νέαι ταξιαρχίαι ώργανώθησαυ Εκ των γμάτων πεζικού. <Η 25η Ταξιαρχία Εκ των

Ή 26η Ταξιαρχία Εκ των Ή 27η Ταξιαρχία Εκ των Ή 35η Ταξιαρχία Εκ των Ή 36η Ταξιαρχία Εκ των

Ή Ή Ή <Η

37η 45η 51η 61η

Ρ /λ ο

18.

Ταξιαρχία Ταξιαρχία Ταξιαρχία Ταξιαρχία

\,

Εκ Εκ Εκ Εκ

των των των των

551,552 554,555 557,558 561,562 564,565 567,568 571,572 591,592 601,602

,

-

t

καί

και καί κα] καί

καί καί κα] κα]

κάτωθι

τα­

553 m 556 m 559 m 563 m 566 m 569 m 573 m 593 m 603 m (1)

-

-""

- 1946.

ος και εκπαι εvσις του τακτικου στρατου εις τας αρχας του

Αϊ σψγκροτηθεϊσαι κατά το 1945 Μονάδες Τακτικού Στρατού καί αϊ νεο­

σψγκροτηθεϊσαι τοιαϋται κατά τας άρχα) τού €τους 1946, ήσχολοϋντο άποκλει­ στικως με 711ν άρτιωτέραν έγκατάστασίν των, τήν όρyΆVωσιν των στρατοπέ­ δων των εΙς τούς καθορισθέντας χώρους ΆVαπτύξεώς των, τήν σuμπλήρωσιν

τού ύλικοσ καί των μέσων ψ<Trαιδεύσεως καϊ Υενικώς εΙς τήν όλοκλήρωσιν τ/ς συγκροτήσεώς των. ΕΙς τας νεοσυγκροτουμένατ μονάδας τακτικού στρατού ούδεμία άποστολή η ρόλος άνετίθετο δια τήν δίωξιν των νφισταμΈVων η εμφα­ νιζομένων κομμουνιστοσψμμοριών, πλήν της περιπτώσεως λήψεως μέτρων

. άμVΝΗς κα] άσφαλείας των στρατοπέδων των. Έντό) τού θέρους τού 1946 δια την άρτιωτέραν έκτταίδεψσιν των νεοσυλλέκτων σuvεκρoτήθησαν 9 Κέντρα Βασικης 'Εκπαιδεύσεως (ΚΒΕ) δια τούς όπλί­ τας τού πεζικού με εδρας τας Άθήνας, Κόρινθον, Τρίπολιν, Καλάμας, Πάτρας, Ήράκλειον Κρήτης, Βόλον, Δράμαν κα] Άλεςανδρούπολιν, καθως καί διάφορα

(1)

Άρχ~ϊoν ΔΙΣ/Φ. 1001/Α/1 καΙ Φ. 1001{Β/3

2


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΤΡΑΤιΩΤιΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Στρατιωτικη προετοιμασία τού ΚΚΕ Τό ΚΚΕ άποτελοϋν παραφυάδα τοίί ΔιεΘVoϋς Κομμουνισμοίί υπηρξε το μόνον κομμουνισττκόν κόμμα τf\ς Ευρώπης, τό όποϊον μετά τον 20ν Παγκόσμιου Πόλεμον ήκολούθησε Τ11ν έπαναστατικήν όδον κα] ήΥειρε κατ' επανάληψιν τά δπλα εναντίον τοίί νομίμου καθεστώτοτ, με σκοπόν την βιαίαν κατάληψιν τf\ς εξουσίας. Μετά την άπoΤVΧίαν τοίί κινήματος τοίί Δεκεμβρίου τοίί 1944, η ήγεσία τούτου δεν παρητήθη του γενικοϋ της σκοποίί, άλλα μετά ταχύτητος, μεθοδικότητος καί φανστισμοθ, ηρξατο ώργανοθσα τάς δυνάμεις της, ίνα εντός τοίί συντομωτέρου χρόνου έξαπολύσ1J κατά της έλληνικης πατρίδος νέαν έπίθεσιν. Διά τf\ς σvμφωνίας της Βαρκίζης, έιτιστεύετο, δη θά έτίθετο τέρμα είς την άντεθνικήυ δρασιν τοίί ΚΚΕ κα] δη Εκτοτε θα έπεκράτει όμαλότης καί ήσυχία ΈV ήi χώρCf. Άλλά διά τό ΚΚΕ καί τας ττροθέσεκ της ήγεσίσ; του, η σvμφωνία

20.

αϋτη άπετέλεσε πολιτικοδιπλωμαηκήν νίκην, διότι πλείστα δσα όφέλη σvvαπε­ κόμισαν εκ ταύτης. Ή ήγεσία του ΚΚΕ κα] εξέχοντα δυναμικά κομμουνιστικά στελέχη, βάσει των δρων τf\ς σvμφωνίας, ήμνηστεύθησαυ καί ττσρέμεινον καθ' όλην την χώραν άσύδοτα καί άνενόχλητα. Παρεσχέθη εις το ΚΚΕ η εύκαιρία καί εδόθη είς τοϋτο ό άπαιτούμενος χρόνος διά την άναδιοργάνωσιν καί άνα­

σύνταξιν των δυνάμεών του κα! την εν γένει τιολιτικοστρστιωτικην προπαρα­ σκευήν του δια την νέαν Ενοπλον έπαναστατικήν εξόρμησιν. Πλην της διατηρή­ σεώς του ώς τιολιτικοθ κόμματος, επέΤVΧε δια των εν σyveXeiCf ληφθέντων παρά των διαφόρων Κυβερνήσεων, διά την λήθην του παρελθόντος, εόεργετικών υπερ αότοίί μέτρων έπιεικείας, κατευνασμοθ καϊ άποσυμφορήσεωτ, την άπελευ­ θέρωσιν μεγάλου άριθμου φανατικών όπαδων του καί την ενταξίν των εκ νέου είς τας τάξεις του (1).

21. Ή άπόφασις του ΚΚΕ δια την νέαν ενοπλον εξέΥερσιν έλήφθη άπο της περιόδου εισέτι της συμφωνίοτ της Βαρκίζης εκ μέρουτ των εν 'Αθήνακ ηΥετων τούτου 'Ιωάννου Ίωαννίδη, Γεωργίου Σιάντοv κα] Ίωάνvοv Ζέβγον, οίτινες ώς μέλη τοίί Πολιτικοθ Γραφείοv τοίί ΚΚΕ άντεπροσώπευον τον Γενικόν Γραμ­ ματέα τοϋ κόμματος Νικόλαου Ζαχαριάδην, δστις ευρίσκετο έξόριστος είς Γερ­ μανίαν. Ή άττόφασκ τf\ς «δvvαμικης Υραμμης» του κόμματοτ,

Επεβλήθη καθ'

ύπόδειξιν του Ίωαννίδη προς Τ11ν όποίαν συνετάχθη τό σύνολον σχεδον των μελων τοίί Πολιτικού Γραφείου. Ή μετάβασις κατά τας άρχάς τf\ς άνοίξεως τοϋ

1945, τοθ Γεωργίου Kqραyιώρyη, σημαίνοντο; μέλους της Κεντρική; Έπιτρο­ πης τοίί ΚΚΕ είς ~Αγιον'Φραγκϊσκον της'Αμερικης όπο τό πρόσχημα του άντα­ ποκριτοθ τ/ς άθηναϊκης εφημερίδος «Ριζοσπάστης» προς παρακολούθησιν

τ/ς

σvvελθούσης Γενικης Σvvελεύσεως τοίί ΟΗΕ, είχεν ώς σκοπόυ την σφυγμομέτρη­ Ο1ν των διαφόρων ΎΠΕVθύνων εκπροσώπων τοίί κομμοvvισμοv καί κυρίως της Σoβιετικf\ς Ρωσίας, επί τοίί θέματος της παροχης ενισχύσεως είς την νέαν κατά της 'Ελλάδος κομμουνιστικην επίeεσιν. Ούτος, κατα την Επιστροφήν του είς

Έλλάδα, άvέφερε~ ",α συμπεράσματα, άτινα σvvαπεκόμισεν εκ των εκεί επαφων

του, καΙ άτινα σvνίσταντο εις το δη το Κρεμλίνον αφηνε πρωτοβουλίαν ενερ­ Υείας είς το ΚΚΕ, δπερ δμως ώς επαναστατικον κόμμα εδει να καταδείξ1J εμπρά­ κτως, δη διέθετε τοιαύτας δvvατότητας καΙ δτι η Εκτασις της βοηθείας η όποία

θά παρείχετο υπό τf\ς Σοβιετικης Ρωσίας καΙ των Ο:λλων Λαϊκων Δημοκρατιων

θα καθωρίζετο μελλοντικως. 'ΈΚτοτε το ΚΚΕ άνέπτυξεν . εντονον δραστηριότητα,

(1) ΔIΣjΓEΣ ιι'Η 'Απελευθέρωσις τ'ijς 'Eλλιi80ς κcιΙτιX μετ&. 'rCΙU't""IJv γεγOνότCΙ» Θ,Φ. ΠιxπcιχωνστιxντΙνoυ (ιΆΝCXΤOμΙιx τ'ίjς Έπιχνιχστ&σεωςll Σελ. 18~-185


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

21

Καθ' όσον άφορα τό θέμα του έξοπλισμου των συμμοριακών τούτων δυ­

νάμεων, πλην της έκ του έςωτερικου ένισχύσεως, είχε πρoβλεφθf\ παρά της ήγε­

σΙας του ΚΚΕ, ό έξοπλισμός των δια του άττοκρυβέντο; εΙς μεγάλα; ποσότητας εΙς εΙδικας κρότττατ η άττοθήκσ; όπλισμου κα] πυρομαχικων του ΕΛΑΣ. 'Ο τταραηθέμενο; συγκριτικό; πίναξ, παρέχει την είκόνα του παραδο­ θέυτο; συμφώνω; πρός την σψμφωνίαν της Βαρκίζης ττολεμικοθ όλικοϋ, του άπο­ κρυβέντο; κατόπιν έντολης της ηγεσίας του ΚΚΕ κα] του άνακαλψφθέυτο; τοιού­ του ίιπο του 'Εθνικοθ Στρατού, μέχρι του Φεβρουαρίου 1946 (1).

, AνακC;Λυφθέντα Εϊδη

όπλισμοί;

μεχρι

•Αποκρυβέντα

Παραδοθέντα

Φεβρουαρίου

1946 Τυφέκια Αύτόματα 'Οπλοπολυβόλα 'Όλμοι βαρείς

'Όλμοι μικρο Ι Πολυβόλα βαρέα Πυροβόλα Νάρκαι

41 .500 650 1.000 55 55 -

-

-

Ι

22.838

41.347 2 .000 1.500

771 1.164

200

362(α)

177

-

Ι

100 773 96 6.632

Πολιτικη προετ:οιμασία τοΠ ΚΚΕ

23. Κατά την αύτήν περίοδον καί τταραλλήλω; πρός τα λαμβανόμενα ίιπό της ηΥεσίας του ΚΚΕ μέτρα δια την συμμοριακην δράσιν έξαπελύετο κατά της 'Ελλάδο; δυσφημιστική έκστρατεία εΙς το έξωτερικόν, καταλλήλως κατευθυυο­ μένη κα] καλλιεργουμένη, ώστε δημιουργηθή τό άπαραίτητον ίδεολογικόν καί ψυχολογικόν κλίμα, έντος κα] έκτος της 'Ελλάδος, δια την άνάΠΤVςιν κα] έφαρμΟΥην του έπαυαστατικοθ σχεδίου του ΚΚΕ. Δια του σχεδίου τούτου προ­

Vcx

εβλέπετο έπί πλέον η έjrίτεvξις διπλωματική; άπομονώσεως καί κλονισμό; του διεθνους κύρου; της ΈλΛάδος.

Ή εΙς το έξωτερικόν δψσφη μιστικήέκστρατεία καί ττροπαγάυδα κατά της 'Ελλάδος, έξΕτοξεύθη ταίιτοχρόνως έξ •Αθηνων υπό της ηΥεσίας του ΚΚΕ και

ίιπο των εΙς το έξωτερικον πρακτόρων του Διεθνους Κομμουυισμοθ καί της συν­ οδοιπορίοκ δια παντος μέσου, άλλα κα] παρά της έττισήμοψ Σοβιετικης Κυβερ­ νήσεω; καϊ των δοeυφόρων κομμουνιστικών κρατών, Δια την δψσφήμησιν έχρη­ στμοποιήθη κυρίOjlς το έπιχείρημα, ότι η Έλλας διετέλει ύπό «φρικώδη μοναρχο­ φασιστικήν τρομοκρατ{αVίJ, ίιποθαλπομένην δηθεν ίιπό των έν Έλλάδι εόρισκο­

μένων βρεΤΑVνΙKων στρατευμάτων, καθ' ην άθωοι «δημοκρατικοι πολίται» και

(1) , Axtλo Α. Kupou «'Η Κομμοuνtσ"tκη !1:πιθεσtς» ('ΕγκuκλοπσαStκον Λεξtκον «ΗΛΙΟΣ)) Τόμος ΕΛΛΑΣ σελ. 486-488) . . -ΔΙΣΙΓΕΣ «Ή &πελεuθέρωσtς τijς 'ΕλΜSος καΙ ,,<i μετά τσιυπν γεγονότα» Άρχείον ΔΙ/ΣΦ. 1005ΙΓ/5 ' . -Θ. Φ . ΠαπακωνσταvτΙvοu «'ΑνατομΙα ",'ijιo έπαναστάσεωι;)) σελ. 193 (α) ΟΙ &νεuρεθέντει;; βαρείς δλμΟt όπερέβαtvav εΙς &ptefLov ~"L'OQΙO όπολογtσθέvτο:ι; δτι &πεκρό­ β'1)σιχν.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

23

προπαγάνδας το όποίον εχρησιμοποίησεν έπικαίρω; εΙς μεγάλην eκτασιν κα] ,μ ετά πάσης έπιμελεία:; κα] μεθοδικότητοε. 'Εξαπέλυσεν εντεχνον κα] crWEXfi προ­ παγάνδαν στρεφομένην εναντίον των Κρατικών 'Υπηρεσιών κα] όργάνων, καλ­ λιεργοθσα καί έκμεταλλευομένη συστηματικώτ, προς πάσας τάς κατευθύνσεκ, πασαν παροψσιαζομέυην εύνοϊκήν δι' αότή ν περίπτωσιν . Πρό; έττιτψχίαν των έπιδιώξεών της, έδημιούργησε διά της προπαγάνδατ , άφ' ένος το κατάλληλον Ιδεολογικόν καί ψοχολογικόυ κλίμα μεταξυ των όπαδων 'Της και άφ' έτέρου προπαρεσκεύασε τάς συνθήκατ διά την έφαρμογήν τοθ έπα­ ναστατικοίί σχεδίου. Προς τον σκοπόν τοθτον έχρησιμοποίησεν είς εάρεϊαν κλί­ μακα τά κάτωθι μέσα:

-

Τόν ήμερήσιον κομμοψνιστικόν τύπον καί τά πάσης φύσεω; έκδιδόμενα κομμου­

νιστικά εντυπα, καθώ; καί τον παράνομον τοιοθτον, είς τά όποία έδημοσιεύ­ οντο έλενθέρω; έμττρηστικά η έπαναστατικά άρθρα, είς τά όποία δι' έντυπωσια­ κων τ ίτλων, έδίδοντο αί κατευθύνσει; καί όδηγίαι της ήγεσίατ τοθ ΚΚΕ προς 'Τ0:5 όργανώσεκ καί τους όπαδού; τοσ κόμματος. . -Τά διάφορα «συνθήματα».. άτινα έκαλλιεργοϋντο κα] έξετοξεύοντο έν καταλ­

λήλCfl τόπφ καί χρόνω, εxovτα ευμενη άπήχησιν εΙς το κομμουυιστικόν στρατό­ πεδον. Τά συνθήματα ταVτα έστρέφοντο κατά της Κυβερνήσεως καί των Συμ­ μάχων καί άλλα μεν τούτων ησαν φιλειρηνικά, άλλα δε επαναστατικης η τρο­ μοκρατική; φύσεως.

-τα άθρόα VπOμνήματα, άτινα συνετάσσοντο παρά τ/ς ήΥεσίας του ΚΚΕ τό

εν κατόπιν τοϋ άλλου, είτε αVτsπαyyέλτως, είτε κατόπιν σψγκαλουμένοψ σψνε­ δρίου η έττεισοδίών ώργανωμένων όπ' αVτOίί τούτου τοθ ΚΚΕ κα] όπεβάλλOVΤO είς την Κυβέρνησιν, είς τά διάφορα κόμματα, είς τάς διαφόρου; κομμοwιστικάς όργανώσεκ τοϋ εξωτερικου καί εΙς τάς Κυβερνήσεις των ξένων κρατων. -την διείσδυσιν εΙδικων πρακτόρων τοθ ΚΚΕ εΙς πλείστα Εκ των περιφερειακων "Εργατικών Σωματείων, "Ετταγγελματικών η Συνδικσλιστικών όργανώσεων καί συλλόγων, με σκοπόν νά άποκτήσωσι τον ε'λeyχoν τούτων και βάσει των ύπό του Κομμοψνιστικοθ Κόμματο; κατευθύνσεων νά ένεΡΥωσι προπαγανδι­ στικως εΙς ταϋτα καϊ δημιουργώσι γεγονότα κα] επεισόδια η νά προκαλωσι καταλλήλου; όμαδlκάς έκδηλώσεκ δια συγκεντρώσεων η άπεΡΥιων, καθ' όλην την χώραν, προς διαιώνισιν της έσωτερική; άνωμαλίας καϊ άναταραχης, ώστε νά έτιιτψγχάυωσι κομματικως κα] άλλα:; ώφελείας Εν τφ ττλαισίφ των έττιδιώ­ ξε,ον των κα] σχεδίων των (1). Ι

ΑΣ οΙκονομικαι δmιατότητες τού ΚΚΕ και ή α{JτOάμυνα. ΤΟ ΚΚΕ εΙς τήν νέαν έτταναστατικήν του προσπάθειαν δια τ/ν έπιτuX[αν των έπιδιώξεών του, δεν έστερεϊτο κα] έτέρου σοβαροθ «παράγοντες» τοθ χρή­ ματος, το όττοϊου προέβλεwe. νά κατΕχ1J καΙ νά SlaeέT1J άφειδως. Ό παράΥων

25.

OVτOς ίιπηρξΕV εκ των σηJαντικωτέρων καΙ άπετέλεσε την ΚUρίαν προΟπόθεσιν

καΙ την βάσιν δια πασαν ΕνέΡΥειαν οίασδήποτε μορφης. Τό ΚΚΕ εστρεψεν Ιδιαιτέρως την προσοχήν του πρός το κεφαλαιωδες τoVτo θέμα, οιά να έξασφαλισθ'G ό οίκονομικός παράΥων, εΙς βαθμόν, ώστε νά SlaeέT1J μεγίστην εVχέρειαν.

Πλείστας όσας πηΥάς έξεμεταλλείιθη το ΚΚΕ άπο της περιόδου της έχθρι-

{'1) , Αχιλ. Α. ΚόροΙ) «Ή κομμοuvιιrnκ1j έπΙθεσ~)) ('ΕγκuκΛοπσιι8ικόν Λεξικόν HΛIOΣT6μ~ ΕΛΛΑΣ σελ. 488). Άχιλ. Α. ΚόροΙ) «<Η vέιx έπιθεσr.ς κσιτιΧ τ7jς 'EλλrX8oζ» Θ. Φ. Πσιπσιχωνστιxvτ(νoI) «ΆνιxτoμΙCX τ7jς 'Eπσιvα:στ&:σεως»

σελ. 195-200.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


25

ΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΑI ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

1945, έκ τών πάσης φύσεως λεηλατηθέντων καί διαρπαγέντων εΙδών, το μέγι­ στον μέρος τούτων μετεφέρθη έπ' αότοκινήτων η δια ζώων εΙς τα γειτονικά κομ­ μουνιστικά κράτη, εvθα έξεποιήθη όπερ τον ΚΚΕ (1). 'Η ατιμωρησία τών ήθικών κα] φυσικών αυτουργών τον Δεκεμβριανού κινήματοτ κατόπιν της συμφωυίω; της Βαρκίζης καί η πρόωρος άπόλυσις έκ τών φυλακών στυγερών έγκληματιών, οί όποίο ι εΙχον διαπράξει σωρείαν φρικωδών έγκλημάτων, έπροκάλεσε δυσφορίαν εΙς τα έθνικόφρονα στοιχεία τον λαοθ, ώστε να σημειωθώσι κρούσματα αύτοδικίω; Εκ μέρους Ενίων, οϊτινες εβλεπον ελευθέρους τους σφαγιαστάτ των προσφιλών των προσώπων. Παραλλήλως προς την άτιμωρησίαν, η παρουσία κομμουνιστο-ληστοσυμμοριτών εΙς τας όρεινας περιοχας της χώρας, οϊτινες προέβαινον εΙς τρομοκρστικάτ Ενεργείας

26.

καΙ δολοφονίας έθνικοφρόνων πολιτών, Εν σwδυασμc;'> προς την ΆVeπαΡKη tKπροσώπησιν της κρατική; έξουσίας εΙς τας Επαρχίας, κατέληξεν είς την σύστασιν ενόπλων τινών άντικομμοψνιστικών όμάδων, προς δημιουργίαν αντιπάλου δέους, δια την ττεριφρούρησιν της ζωης αότων τούτων των έθνικοφρόνων πο­ λιτών, όσον κα] της ζωης καί τιμης των οίκογενειών των. τα άνωτέρω περιστατικά η ηγεσία τον ΚΚΕ έξεμεταλλεύθη επαρκως, διότι εδωσαν εΙς αότήν την άφορμήν, να ρίΨΙ:1 τό σύνθημα της «αυτοαμύνης», ή όποία άπετέλεσε το πρωτον βημα εΙς την έφαρμογήν τον έπαναστατικοθ της σχεδίου.

Μεταγενεστέρως δι' άποφάσεω; της Κεντρική; Έπιτροπης τον ΚΚΕ η «αυτοάμυνα» έπισημοττοιήθη όπο τον κόμματο; καί καθωρίσθη ότι αύτη 1jTo, οχι μόνον τΙ το φυσικόν καί άπαραίτητον, άλλα καϊ η επιβεβλημένη στάσις τον λαοθ, διότι το άντίθετον θα έσήμαινεν αύτοκτονίαν. Ούτω ό συμμοριτισμότ, προέβαλεν έπιβεβλημένην την άμυναν των «δημοκρατικών πολιτών » πρός όπερ­ άσπισιν δηθeν της ζωης καί της έλεψθερία; των. "Η «αυτοάμυνα» δια τό ΚΚΕ, εΙχεν (~ς σκοττόν καί οϋσιαστικδκ έσήμαινε την εντός τον βραχυτέρου δψνατοθ χρόνου, συγκρότησιν σψμμοριακοθ στρατού έπί νέων βάσεων. Βάσει καταρτισθέντος σχεδίου κα] μέσω των κατά τόπους παραρτημάτων τον άνασνσταθέντοτ παρανόμου κομμοψνιστικοθ μηχανισμοθ, των συσταθεισών ((Είδικώv.J ·Επιτροπών Αυτοαμύνης» καϊ της έξαπολυθείσης δραστηρίας προπαγάνδας, ΆVεπτύχθη καί έφηρμόσθη πιστως καί έντέχνως μεταςυ των όπαδων τον ΚΚΕ καί ίδίςc των πρώην έλασιτών, ή Ιδέα της (fai.-ro αμύνης». <Υπο το πρόσχημα ((δτι αΘώοι και δημοκρατικοι πολ ιται κατεπιέζον­ το», ή ((αυτοάμυνα» εϋρε την άναμενομένην άπήχησιν εΙς τας έΥκληματικας καί φανατισμένατ ΨVΧας των κομμοψνιστών, κα] εφερεν εΙς το ΚΚΕ τους έκ ταύ­ της προσδοκωμένους καρπους καί ώφελείας .

.

27.

(2).

Δια της έφαρμo~η'ς της αύτοαμύνη; έπετεύχθη εΙς έλάχιστον χρόνον, ώστε

σημαντικό; άριθμος όπαδων τον ΚΚΕ να Sexe'iJ οΙκειοθ ελως να άκολουθήση την άγουσαν εΙς τα δρη η να φψγαδευθή όπα τον κόμματο; κα ί EVTαxe'iJ εΙς τας ύφι­ σταμένας μικροομάδα; κομμου νιστοσυμμοριτων, αϊτι νες ένισ χυθείσαι ταχέ ως

καΙ σημαντικως δια νέων στελεχών καΙ συμμοριτών, κατέστησαν Ισχυρότερα ι καΙ μαχητικώτεραι . 'Άλλοι έξ αότων εξοπλισθέντες ύπεχρεώθησαν, να ό μαδο ­ ποιηθώσι καί να παραμείνωσιν εΙς τας πόλεις η τα

xc.cpia των, άποκρίιψαντες

τα οπλα των καί διάγοντες ως φιλήσυχοι καί νομοταγείς πολίται προς παρα(1) Ά'JΤ/ΡΧΟU Π<:ζ. έ. &. Σιψ&ντ"ι] Θεο8. « Διrι.τt δ Zrι.χlXριιX8ης ~/.α.σε σελ.

75-76

(2) Άρχ~ϊ:oν ΔΙΣΙΦ.1035ΙΔ/1Ο

.

,"(J'J

π6λεμΟΗ. Μέ!'ο.;

1 (,'1


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ Ο I ΚΟΝΟΜIΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

27

που στά χρόνια τής πρώτης κατοχής καθωδήγησαν μονάδες Tov ΕΛΑΣ: Στά Πιέρια καί τόν Βόρειο 'Όλυμπο ό Τσικιρτζής (Γεώργιος Kακoυλlδης), ό Μακρυ­ γιάννης (ΔιoΝVσιoς 'Αναγνωστόπουλος), ό Ξάνθος (AΕVΤif!11' Σvνεφάκης), ό Πα­ λάσκας (Παποvς Τζαβέλας), ό Φωτεινός (Γεώργιος 'Ελευθερίου), ό Κοκοτάσιος ('Ανδρεάδης), ό Γόλης (Γεώργιος ΔυλγερΙσης), ό Λαοκράτης (ΤσιτσιλΙκας), ό Βολάνης (Γεώργιος Καμπερίδης), ό Λιακόπουλος καί αλλοι. Στό Βέρμι:: ό 'ΑκρΙ­ τας ('Ανέστης Κοντοζής), ό Διάκος (Μαρινέλης), ό Maveo, (Χρήστος Παλα­ μας), ό Φραγκας (Φραγκιαδάκης), ό Λάμπης (Παλαμας), ό 'Αποστόλης και Φιλικός ('Αδελφοί TριανταφVλίδη) και άλλοι. Στό Πάίκον ό Σοφιανός (Σοφιανός Ήλιάδης ό Στάθης (Γιάννης Καριοφύλλης ) και αλλοι. Στην Κεντρικη Μακεδονία ό Στρά­ τος, ό Παπαργύρης, ό 'Αντωνόπουλος, ό Καραγιώργης, ό Δ ιπλαρ ακος κ. α. Ό Πά­ νος (ΕυριπΙδης Καπετάνιος) καθοδηγε ί τα 'Αρχηγε ία Παικοv-Καίμακτσαλαν-

.Βερμίου-Πιερίων

») (1)

Ό Διεθνη) Κο μμουνισμό) έκτό) των όρθοδόξων μέσων εχρησιμοποίησε καί τό μεΥάλη) σημασία) καί σττοψδαιότητο; όπλον τ/) «Πέμπτης Φάλαγγος». την Πέρπτην Φάλαγγα δια τον Διεθvη Κομμουνισμόν άποτΕλοϋσιν ο! άπαντα­ χοσ όπαδοΙ τοϋ κομμουνισμοθ, ώργανωμένοι άπό τα κομμοψνιστικά κόμματα των διαφόρων κρατών. Έπ' αίιτων τούτων των κομμουνιστικών κομμάτων, ώ) ττειθηνίων όργάνων του κα] έκ της δράσεωτ αυτων δια παντός μέσου καϊ τρό­ που, Εν εΙρήV1J καί εν ττολέμφ, βάσει των Εντολων, κστευθύυσεων καί όδηΥιων του, ό ΔιΕΘVΗς Κομμοψνισμό; εστρεψεv Ιδιαιτέρω; την προσοχήν του καί έστή­ ριξε τάς ελπίδας του, πρός έπίτεuξιν τοϋ γενικοθ σκοπού του, άπoβλέπovτoς εΙς την ύποδούλωσιν της ΆVθρωπότητoς. Τό ΚΚΕ ώς παραφυάς τοθ Διεθνοϋς Κομμουνισμοθ, σuνέβαλεν εΙς τάς Υενικάς Επιδιώξεις τούτου καί βάσει των Εν­ τολων καί κατευθόνσεών του, ΆVΈΠΤUξΕV ΕVΤOνOν δραστηριότητα κα] έπεδεί­ ςατο άξιόλΟΥον άγωνιστικήν διάθεσιν, μέ σκοπόν την βιαίαν κατάληψιν τ/ς άρχης. Βασικώ; τό ΚΚΕ κατά την προπαρασκευην καΙ έκδήλωσιν τοϋ συμμορι­ τοπολέμου παρουσίασε νέσν μορφήν πολέμου, διότι πλήν των ενόπλων κομμου­ νιστοσνμμοριακών δυνάμεων, τάς όποίας διέθετεν εΙς τάς όρεινάς περιοχάς τ/ς χώρας, έχρησιμoπo ίησεv εί) eίιρείαν κλίμακα καϊ την «πέμπτην φάλαγγα» άπαρ­ τιζομένην εκ των Εντός των χωρίων καί των πόλεων κομμονν ιστών όπαδων του, ώργανωμένων εΙς τά κατά τόπους ττεριφερειακά γραφεϊα τοσ παρανόμου κομμου­ νιστικοθ μηχανισμοσ.

29.

ΕΙς μεμονωμένα άτομα, όμάδας Τι κα] συγκεντρωτικώτ εί) άριθμόν όμάδων

Εκ τ/ς πέμπτης φάλαyyo~ ΆVαλόyως των υφισταμένων τοπικων συνθηκων Τι

των παρουσιαζομένων έκάστοτε εVκαιριων, ΆVετίθεντO συγκεκριμέναι καΙ ποι­ κίλαι πολεμικαΙ ή άλλαι άποστολαί, καθ' όλην την εκτασιν της χώρα). CH δρασις

καΙ δ VπOυλOς ρόλος της πέμπτης φάλαΥΥος εστρέφετο Υενικως εΙς την διάβρω­ σιν τ/ς κρατικης μηχανης, κuρίω) δέ κατά τοσ εΡΥου των Ένόπλων ΈθvΙKων Δwάμεων , όπό διαφόρους μορφάς καΙ εκδ ηλώσε ι).

cH πέμπτη φo/-~ξ κατέστη δ διαρκης έλ/OXeίιων έχθρος καΙ τό έπικινδυ­ νωδέστερον ΟΡΥανον τοσ ΚΚΕ καΙ συΥτόμως κατενοήθη ή εξαιρετική σημασία καΙ δυσμΕVης rnίδρασίς του, εΙς την όλην δρασιν των Έθνικων Ένόπλων Δwά­ μεων. ΙΥπηρξεν ό έχθρός, όστις εν δεδομέν1J στΙΥμ;;ϊ εστρεψe τα όπλα κατα των άδΕλφων του Τι ΈVΊσχυσε ξένους εΙσβολείς δια την Uπoταyην τov 'Έθνους εΙς τον κομμοwισμόν.

Πλήν των Υνωστων Τι άyvώστων όπαδων της l<ομμΟW1στικης πέμπτης

(1) ΆρχεΤον ΔΙΣ/Φ . 1034/Α/ σελ. 45-46.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΟΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ

29

τού ΚΚΕ δια το έτος 1946 έν σwεννοήσει μετα των τριων ομόρων κομμουνιστι­ κων κρατών. Αδται συνίσταντο είς έττέκτασιν των κομμουνιστοσψμμοριακών ομάδων, ώστε να κυριαρχήσωσιν έπί μεΥαλυτέρας περιοχί'1ς είς το έσωτερικόν της χώρας, είς τήν τόνωσιν τον ήθικοθ των όμοφρόνωυ των καί είς τήν μείωσιν τού ήθικοθ τού έθνικόφρονοε πληθυσμού, μέ παράλληλον προηαγανδισττκήν έκμετάλλευσιν είς το έσωτερικόν καί εξωτερικόν.•Αφ' έτέρου είς τήν δημιουργίαν «έλευθέρων χώρων» κατά μηκος της παραμεθορίου περιοχης κα] κατά περιοχας είς τα όρεινά συγκροτήματατού εσωτερικού, δια να Kατασ-n) δυνατή ή εν σxETlKiJ άνέσει ενίσχυσις, άνασυγιφότησις κα] πλαισίωσις των σψμμοριακών ομάδων εκ του έσωτερικοθ καί εξωτερικον καί ή έγκατάστασκ εκεί μονίμων βάσεων καί ορμητηρίων. 'Ως όργανα δια τήν έπιτυχίαυ των σκοπών τούτων, το ΚΚΕ θα έχρησιμοποίει τας κατά τόπους πολιτικά; όργανώσεις τού παρανόμου κομμου­ νιστικού μηχανισμού, τήν αVτοάμwαν καί τας ΙΙφισταμένας ένόπλους συμμορια­ κας όμάδα; των κομμοψνιστών καί της ΝΟΦ (1).

(1) Πα:ν. Β. Παπαθεοδώρου : Ή μ~χη ~ών 'Αθηνών Σcλ. 1546


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΓΕΝIΚλΙ ΠPOθEΣELΣ ΤΟΥ

KOMMOYNLΣTOΣYMMOPIΤΙΣMOY

31

Δια την πραγμστοηοίησιν των σχεδίων τούτων, άπαραίτητος προϋπό­ θεσις έτίθετο η έπικοινωνία των εΙς την περιοχην Θεσσαλίας ΈVερyoυσων συμμο­ ριακων δυνάμεων μετά των όμόρων κομμουνιστικών κρατών 'Αλβανίας, Βουλ­ Υαρίας καΙ Ιδιαιτέρωτ της Γιουγκοσλαψϊατ, δττοψ είιρίσκοντο αΙ στρατηγικαί βάσεκ του συμμοριτισμοθ, έκ των όποίων θα ένισχύOVΤO καί θα άνεφοδιάζοντο εΙς εμΨVXOν καί ΠΑVΤOElδες πολεμικόν ίιλlκόν. 'Εκ τούτων πρoΈΚVπτεν η άvάyκη, όπως κατά το φθινόπωρον καί τον χειμωνα του Ετους 1946, έςασφαλισθωσιν οί όρεινο] όγκοι του Γράμμου, Βίτσι, Καϊμακτσαλάν, Πάϊκου, Κρουσίων καί Μπέλες, δι' ό καί ή άναπτψχθεϊσα εΙς τας άνωτέρω περιοχας συμμοριακή δράστη­ ριότης ίιπηρςεν εντονος.

τα σχέδια των K/ΣVμμOρlτων, έν τ/ έκτελέσει των, δεν ησαν άκαμπτα κα] έχαρακτηρίζOVΤO ίιπο μεΥάλης έλαστικότητοτ, έπέτρεπον δέ πρωτοβου­ λίαν ΈVερyείας εΙς τους κατά τόπους άρχηΥους των σψμμοριακών συγκροτημά­ των, ώστε να ττροσαρμόζωσι τήν τακτικήν κα] δραστηριότητά των, ΆVαλόyως των συνθηκών κα] της υφισταμένης έκάστοτε καταστάσεως εΙς την περιοχήν, εΙς την όποίαν ένήργουν.

Ή ήγεσία του συμμοριτισμοθ, βάσει των ΆVωτέρω σχεδίων προπαρε­ σκεύασε τους τρόπους ένερΥείας δια τήν ττραγματσποίησιν των σκοπών της

34.

κατά το πρωτον στάδιον του συμμορισκοθ άγωνος. Οϋτοι άπέβλεπον εΙς τήν ένίσχνσιν καί έπαύςησιν των ΈVόπλων συμμοριακών όμάδων και τήν έττέκτασιν τούτων, κατά το δυνατόν, είς ζωτικά σημεία της ίιπαίθρου χώρας· είς ΤΙ1ν Evτo­ νον δρδσιν συμμοριακών δυνάμεων πρός δημιουργίαυ έλεψθέρων χώρων η πε­ ριοχων δια τον ΕλεΥχον μεyαλvτέρων διαμερισμάτων· εΙς την διάβρωσιν του 'Εθνικοϋ Στρατού καϊ του κρατικού μηχανισμου Υενlκως, εΙς την άναπτέρωσιν του ήθικοθ και την άνάτττψξιν ύπερτέροψ άγωνιστικοθ πνεύματο; καί φανατl­

σμοθ είς τας τάξεις του κοιψουνισμοϋ- εΙς την κατάπτωσιν του ήθικοίί των κατοί­ κων της ίιπαίθρου κα] της έθνικόφρονοε τάξεως Υενικως καί εΙς τήν διτιλωματι­ κήν καί προηαγανδιστικήν έκμετάλλευσιν τ/ς καταστάσεως εΙς το έξωτερικον, ώστε ό συμμοριακότ άγων ΈV 'Ελλάδι να έμφανισθiJ ως αύθόρμητο; έκδήλωσκ της «ένοπλης μαζικής. αυτοάμυνα;;» των κατσπιεζομένων « δημοκρατικών πο­ λιτών» κατά των «φασιστώ)/ » κα"οη ή κατά της 'Ελλάδος έπιβουλή δεν προήρ­ χετο έκ Βορρά (ι).

Βάσει των ΆVωτέρω τεθέντων σκοπών, οίτινες άττεφασίσθησαν κατά το συνελθόν εΙς 'Αθήνας άπό 1-6 'Απριλίου 1945 Ίον Συνέδριον τοθ ΚΚΕ καθω­ ρίσθη περαιτέρω ό καταμερισμό; τούτων κατά στάδια καΙ χρονlκάς περιόδους, ΆVαλόyως μέ τα στάδια άναπτύξεως του συμμοριτισμοθ καί της προς τοϋτο έφαρμοζομένη; έκάστοτε τcnsτικης.

35.

Δια τήν χρονικήν πέ~ίoδoν τ/ς ΆVOίξέως καΙ του θέρους τοϋ 1946 ό ' Αρχη­ YOs του ΚΚΕ κατέστρωσε το σχέδιον τ/ς ένόπλου δράσεως του σvμμoριτισμoυ, όπερ σwίστατo έκ διαφόρων μορφων έπιθετlκων έκδηλώσεων, τας όποίας έκλι­ μάκωσε κατα στάδια, ως κάτωθι:

-την ταχείαν άνάπτvςιν . της «αυτοάμυνας)) KαταβαλOΜΈVης προς τoVτo έvτό­ νου προσπαθείας,

ώστε ή σημειωθησoμΈVη

δραστηριότης

λίαν έπΙΤVΧής δια τον τεθέντα ίιπο του ΚΚΕ σκοπόν.

ταύτης να άποβiJ

-την ΕVoπλoν δρασιν των σvμμoριακων όμάδων καΙ των Νοφιτων εΙς τήν Vπαι(1) ΓΕΣ/ΔΙΣ «'Η ' Απελεuθfρωσις τ'ίjς 'Ελλ&8ος ,.",ι

..a

μm τι.ώτ/ν Ύtyoν6..ιx» -'l'ΠΜ't"I''''τ1jγοu Ι.ιi. Ζιχφειροποόλου Δ'Ι)μ. «'Ο 'Αr.ισυμμοριιχκΟς 'Αγων 1946-1949»

-'AvπσuντιxγιuιτciρχoυΙ:.ά. ΣιχΡιΧ·r:Tj Θ. ιιΔιιχτΙ δ Ζιχχιχριά.8'1)ς lχιxσε τον πόλεμον» 79. σελ.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ-ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

33

σία) τοΟ ΚΚΕ πρός τοvς κατά τόπου; ηyέ'Tαs τοΟ παρανόμου κομμουνιστικοϋ μηχανισμοΟ καί . της αυτοαμύνης, έπΙ των προθέσεών της κατά την έπικειμένην Evαρξιν τ/ς νέας έπαναστατικης κινήσεωτ, ίνα οϋτω έπιτευxθiJ η άνάπτυξις. του άγωνιστικοθ πνεύματο; αυτων. Παραλλήλως, πρός την έξόρμησιν της ήγεσίσ; καί των δυναμικών στελε­ χων του ΚΚΕ, έξαπελύθησαν έγκάθετοι τρομοκράται άναρχικοΙ είς τάς πόλεις Νάουσαν, Τρίπολιν, Σπάρτην, Καλάμας, Βόλον, Λάρισαν, Θεσσαλονίκην καί άλι\αχου, οίτινες διά της ττροκλητική; στάσεως των, εναντι των

φιλησύχων

πολιτών καί των οργάνων τ/ς τάξεως, ήρχισαν προκαλουντες διάφορα έπει­ σόδια, τά οποία οί κομμοννισταί έξεμεταλλΕύοντο καταλλήλως είς βάρος · τ/ς έννοίας του κράτοικ.

37. του

Κατόπιν τ/ς ώς άνω δραστηριότητος του ΚΚΕ κατά το πρωτον τρίμηνον δεν παρήρχετο έβδομάς χωρΙς τό ΚΚΕ νά προκαλi;j τόσον είς τά άστικά

1946

κέντρα τ/ς χώρας, όσον κα] είς αύτάς τάς >Αθήνας, ομαδικάς έκδηλώσεις όπό δια­ φόρους μορφάς άπερΥιων, συγκεντρώσεων. συλλαλητηρίων καί διαμαρτυριών, με οκοπόν την διαιώνισιν της έκκρεμότητο; καί της άναρχίας, προς δημιουργίαυ εύνοϊκου κλίματος διά την έφαρμογήν καί έπιτυχίαν του έπανασταηκοθ του σχεδίου (1).

Τό ΚΚΕ τελείως άδιάφορον διά τάς έπΙ των έθνικων συμφερόντων συνε­ πείας των άπερΥιων έν ούσία δεν έπεθύμει την έπίλυσιν των διαφόρων οίκο­ νομι κων έπιδιώξεων των έΡΥαζομένων, δεδομένου ότι η έΠΙΤVΧης λύσις τούτων θά άπέβαινεν όπερ των έργαζομένων και επομένως έναντίον των έπιδιώξεων αVτOσ τούτου του ΚΚΕ . Μοναδικό; σκοπό; της ηΥεσίας τοϋ ΚΚΕ ήτο, η διά των

TiJ

άπεργιών αναταραχή κα] δημιουργία έντυπώσεων προς έκμετάλλευσιν . Ό σκο­ πός OVτOς καταφαίνεται έκ τοθ κάτωθι άποσπάσ ματος της έφημερίδος «Td Bij-

μα » τfjς 22ας Ίανουαρίου 1946, είς τό οποίον καταχωρείται σχετική έπι του ζητή ματος τούτου δήλωσις του άπεσταλμένου της Έλληνικης Κυβερνήσεωτ είς Λονδίνον, πολιτεψτοθ Έμμανουήλ Τσουδεροθ : <ιαί άπεργίαι των τελευταίων ήμερων άποδεικνύονται επιζήμιοι εΙς τά εθ νικά συμφέΡOνΤαJ>. Ό •ΑρχηΥός της έλληνικης άντιπροσωιτείατ είς το Λονδίνον δεν παρέλειψε νά τονίση είς δη­

λώσε ις του ότι : «υπάρχει κίνδυνος να προκύψωσιν ενδεχομένως γενικαί ζημίαι, . εΙς τάς διεξαγομένας

μετά

των

Συμμάχων

οίκονομικάς

διαπραγματεύσεις,

συνεπείας είς βάρος των εργr;.tομένων. Πάθε εκδήλωσις άνησυχίας καί

μέσα είς την

•Ελλάδα

με

ταραχής

βλάπτει τα συμφέροντά της, εκ των όποίων τά περισσότερα

αν όχι δλα, ε Ιναι έξηρτημένα άπο το εξωτερικον καί ή έπίλυσίς των θά αποβϋ ύπερ των lr:γαζομένων τάξεων »

( 2).

'Εκ παραλλήλου, η συνωμοτική δράσις και προπαγάυδα τοθ ΚΚΕ έκμε­ ταλλευομένη πάσαν κακοδαιμονίαν η παρουσιαζομένην εύκαιρίαν, καθίστατο

έVΤOνωτέρα, είδικώτεΡΟIl ~.έ, ή κατά της έννοίας του Κράτους και των όΡΥάνων

του ΆVΤεΘVΙKη ΠΡΟΠαΥdνδα καΙ στάσις, έξεδηλοσντο ίσχυρώτεραι. ΑΙ ένέΡΥειαι

α6ται του ΚΚΕ εΙχον ένισχυτάς καΙ συμπαραστάτας τά πάσης φύσεως ΣVνOδOΙ­ ποριακά στοιχεία, εϊς τIvaS δέ περιπτώσεις καί τινα φύλλα του τύπου των άστι­

κων κομμάτων. Τούτου ενεκεν πανταχόθεν παρεvεβάλλoντo δυσχέρειαι

eiSTiJv

πρόs τά πρόσω έξέλιξιν των έσωτερικων ΠΡαΥμάτων διά τήν αναδΙΟΡΥάνωσιν

(1! 'Apx~iov ΔΙΣΙΦ . 1005/ΕΙ1 (2 'A pxeiov ΔΙΣΙΦ. 1005ΙΖΙ56


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ-ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

35

τoυμΈVoυς έγκληματίαε κομμοννιστάτ όπαδοίις των, προς τούς όποίους ώμί­ λησαν. Ή ένέργειά των αύτη έξηρέθισε τούς κατοίκου; καί το πληθος των θυ­ μάτων τοσ κομμουνισμοθ και δτε κατά την 1200, έξήρχοντο οϋτοι των φυλακων

άπεδοκιμάσθησαν ύπο των συγκεντρωθέντων πολιτων, άναγκασθέντε; να κατα­ φύγωσιν . εΙς το οίκημα τ/ς Λέσχης των δημοκρατικών, προστατευόμενοι υπο δwάμεως Χωροφυλακήτ.

Μετά έπακολουθήσασαν σύσκεψιν τούτων μετά των άρχων τ/ς πόλεως, πρ6s πρόληψιν ευρυτέρων επεισοδίων, λόγφ τ/ς Εκατέρωθεν όξVτηΤOς των πνευμάτων, άπεφασίσθη να μή όμιλήσωσιν, άλλά να άναχωρήσωσι δι' 'Αθήνας, όπερ κα] έγένετο τήν 1500, VΠO συνοδείαν δwάμεως Χωροφυλακης μέχρις 'Αγίων Θεοδώρων. ΟΙ συyκeντρωθέντες κραυγάζοντε; διάφορα συνθήματα, φαν προ­ κλητικώτατοι καί έδημιούργησαυ διάφορα έπεισόδια. . κατά τά όποία ΕΙς χωρο­ φόλαξ έτραψματίσθη VΠO κομμοψνιστοθ δια μαχαίρας είς τήν κεφαλήν . καί εΙς όπλίτης της Έλληνικης Στρατιωτική; ΆστuνoμΙας (ΕΣΑ) έπvρoβoλήθη δια ττιστολίοψ έκ μικρας άποστάσεως παρ' άγνώστοψ κομμοψνιστοθ

(1).

39. τα αυτα ηγετικάστελέχη τού κομμοψνισμοϋ μετά τετραήμερον παραμο­ νήν των Είς 'Αθήνας, μέ έπΙ κεφαλης κα] πάλιν τον Ζέβγον, έπέστρεψαν ΕΙς Κό­ ρινθον καί εΚΕίθεν άνεχώρησαν διά περιοδείαυ Είς όλόκληρον τήν Πελοιτόννησον, ίνα δημιουργήσωσι σχετικόν θόρυβον περί τρομοκρατίας τ/ς «δεξιας». <Η περιο­ δεία των αϋτη, Vπo τας συνθήκας τας όποίας έδημιούργησαν οί κομμουνιστσί, δια τ/ς άΥρίας σφαΥης κατά την 16ην Ίανουαρίου έθνικοφρόνων πολιτων εν Σπάρτη καί τά Επακολουθήσαντα γεγονότα των Καλαμώ», μοναδικόν σκοπόν εlχον να άναφλέξουν ΕΙς όλόκληρον τήν ΠΕΡιοχήν ταότην τήν πυρκαϊάν τ/ς άναρ­ χίας, τήν όποίαν δι' όλων των μέσων επεδίωκε νά δημιουργήση το ΚΚΕ τόσον δια προπσγανθισ-τικήν έκμετάλλευσιν ΕΙς το έσωτερικον και εξωΤΕΡικόν, όσον καί δια την έπιτυχίαν των έπιδιώξεών .του. . Παρόμοιαι ώργανωμέναι όμαδικαί έκδηλώσεις, ελαβον χώραν καϊ εΙς διά­ φορα άλλα άστικά κέντρα τ/ς Κεντρική; κα] Βορείου <Ελλάδος, . ώς καί των νή­ σων, μΕ το αVτo περιεχόμενον έποναστατικών συνθημάτων, ττροκλητικότητοτ καί Υενικως άναρχικης μορφης

(2).

Τήν έπισφράγισιυ άπασων των άνωτέρω κομμουνιστικών

συγκεντρώ­

σεων άπο πλευρας όρyαvώσεως ~αΙ άναρχικων έκδηλώσεων, άττετέλεσε το συλ­ λαλητήριον των 'Αθηνών τ/ς Wfjs 'Ιανοψαρίου εΙς το γήπεδον τού Παναθη­ ναϊκού. Παρά τ/ς κομμουνιστική; ηγεσία; καί των κομμουνιστικών όργανώσεων τ/ς πρωτεuOίισης, των προαστείων κα] των συνοικισμών των περιοχων 'Αττι­ κης, Βοιωτίας, Πελοποννήσου κα] πέραν τούτων, άνεπτVχθη Εντονος δράστη­

ριότη; καΙ προπαγάνδα καί διετέθησαν άφθονα τα μέσα δια τήν μεταφοράν, συγκέντρωσιν καί συμμετοχήν εΙς το συλλαλητήριον, άπάντων των κομμου­ νιστικων καΙ άριστερων q-roιχείων, μηδέ των Υwαlκοπαίδων έξαιρουμένων,

ώστε τOVτO να εμφανισθij όσον το δυνατον όΥκωδέστερον καΙ παλλαϊκόν. Προς ΤOVτOlς έχρησιμοποιήθησαν εΙς ευρείαν κλίμακα αί ΥνωσταΙ κομμουνιστικαΙ μέθοδοι καΙ συστήματα, δια να παραονρωσι τον «δημοκρατικόν λαόν», τα πά­ σης φόσeως ΣWOδOΙΠOριακα στοιχεία, τούς άπλοίκοός, τούς άφελείς καΙ τονς περιέΡΥους εΙς το συλλαλητήριον, το όποίον EνεφανίζeτO υπο των κομμοwιστων

Ώs «πανδημοκρατική συγκέντρωσις» καΙ κατά το δποίον θα παρίσταντο, πλήν

τοσ άρχηΥοσ τοσ ΚΚΕ καί άλλοι άρχηΥΟΙ των παραφυάδων τοσ κομμοwισμοV,. (1) Άρχεϊον ΔlΣ/Φ. 1029/Γ/23

(2) Άρχεϊον ΔΙΣ/Φ. 1005/Ε/1

. .

ΔΙΣ/ΓΕΣ. Ό Άvτιcroμμοριcιχος 'Αγών εις ':"i]v Πελοπ6VV1jσοv καΙ τιΧι; ~σoυι; 1946-194 !ί~


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ·ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ-ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

1945 εΤχον διαφύγει τήν tξόντωσιν όπό της Χώροφυλακης κάί των τμημάτων της ΈΘVOφυλακης, άφ' ου έδραιώθησαν εΙς είδικά όρεινα κρησφύγετα καί σwε­ δέθησσν μετα των κατά τόπους όργανώσεων κα] άντιπροσώπων τοϋ ΚΚΕ (αύτο­ άμυνα, tφεδρικόν ΕΛΑΣ) ήρςαντο, βάσει των διαβιβασθεισέδν έντολων καί κατευθύνσεων τοθ ΚΚΕ, έκδηλώνουσαι τήν ύπαρξίν των, δια τρομοκρατικών καΙ ληστρικών ΈVερyειων εΙς βάρCΙS των κατοίκων της ίιπαίθρου, κσταπιέζοψσαι παντοιοτρόηωε καί άπειλοϋσαι τοός χωρικοός δια ΞVλoδαρμOίί κα] ΈVίOτε δια δολοφονιων άτόμων με τήν κατηγορίαν, δτι ησαν έθνικισταί. . ΟΙ 1tVpfiVΕ!> των μικροομάδωυ τούτων άπό της αύrfjς έποχης άρχονται ΈVισχυόμεναι δια νέων σψμμοριτών, καθιστάμεναι Ισχυρότεραι, ΈVω έδημιουργοθν­ το νέαι τοιαϋται, tκ των δεδηλωμένων κομμοννιστων άποφοίτων των φυλακων κα] πρώην όπαδων τοίί ΕΛΑΣ. Ούτω ή άναρχία καΙ τό χάος διηυρύνοντο εΙς την ύπαιθρον καί ό κίνδυνος καθίστατο άπειλητικώτερος καϊ είδικώτερον εΙς τα βόρεια διαμερίσματα της χώρας καΙ την παραμεθόριον περιοχήν, ενθα παρε­ τηρείτο καΙ συχνή ληστρική δρασις όμάδων κομιτατζήδων έκ των γειτονικών πρός τήν <Ελλάδα κομμουνιστικών κρατών, ΈV συνεργασία εΙς τας πλείστας των

περιπτώσεων μετα Κ/Σ τοθ έσωτερικοθ της <Ελλάδος

11

άλλων δμοϊδεατων των

(1).

42.

ΑΙ ένισχVΘείσαι καί αύξηθείσαι κομμουνιστοληστοσυμμορίαι, πλην

της

έφαρμοσθείσηε εΙς εύρείαν κλίμακα τρομοκρατικης τακτικης εΙς τήν ύπαιθρον, ήρχισαν ττροβαίνοψσαι εΙς δολοφονίας προέδρων κοινοτήτων καί φιλησύχων εθνικοφρόνων πολιτων. ΕΙς ετερα σημεία της χώρας ήρξαντο tκδηλώνoυσαι την ένοπλον δραστηριότητά των κατά μικρων τμημάτων της Xωρoφυλακfjς μέ­ μονωμένων Σταθμων Χωροφυλακης (2).

11

11

την 14ην 'Ιανουαρίου

1946

δμας ΈVόπλων Κ/συμμοριτων προσέβαλε του

Σταθμόν Χωροφυλακης τοίί χωρίου Mαvρoνέρι, 12 χιλιόμετρα νοτίως

Κιλκίς,

μέ άποτέλεσμα τόν άφοπλισμάν καΙ τάν φόνον ένάς χωροφύλακος. την 15ην "[ανουαρίοψ όμας K/συμμoρ~ων συνεπλάκη μετά τοίί Άποσπάσματος Χωροφν­

λακfjς Κουλούρας εΙς θέσιν ~ράyματoς Υεφύρας, 12 χιλιόμετρα ΆVατOλΙKφς Βερ­

ροίας. την 18ην 'Ιανουαρίου όμάδες συμμοριτών έπετέθησαν κατά των Σταθμων Xωρoφυλακfjς των χωρίων Θούριον κα] Λάβαρα τοϋ Νο μοϋ "Εβρου (3). Τήν 14ην Μαρτίου οΙ κομμουνισταί αύτοαμύνη!; "Ιερισσού Χαλκιοικη!) σvνεκέντρωσαν δια κωδονοκρουσιών τοός όμοϊδεάτσ; των κα] έπετέθησαν δ ια λίθων, ξύλων καί πελέκεωυ κατά των μελων τη!) Έπιτροπης διανομων δια με­ ροληπτικήν, δηθεν, δ\αV-oμην εΙδων ρουχισμοϋ της Οίίνρα (4). Έπενέβη ή δύ­ ναμις τοθ Σταθμοθ χωροφυλακης, πράς προστασίαν των μελων της Έπιτρο­ πης, πλην όμως αύτη έδέχθη έπίθεσιν των κομμουνιστών δια των αύτων μέσων,

μωλωπισθέντων δύο χωροφυλάκων, τους όποίους καΙ έπεχείρησαν να άφοπλί­

σωσιν. 'EνισχVΘΕίσα ή δΎVαμι!; τοϋ Σταθμοίί άποκατέστησε την τάξιν. τας νV1<τερινας ωρcς της 15 Μαρτίου δύναμις χωροφυλακης ΣWεπλάKη

εΙς Αυλίδα Βοιωτίας, μετα συμμορίcς, με άποτελέσματα την σύλληψιν ένάς ΚΙ συμμορίτου. <Ομόφρονες τοίί συλληφθέντος, κατοίκου Αυλίδος, έπετέθησαν έν­

όπλως κατα της δννάμεως Χωροφυλακης καΙ άπηλΕVΘέρωσαν τοίίτον. <ο <Υπο_ διοικητής XωΡOφυλακfjς Χλεμποτσαρίου μεταβας άμέσως έπΙ τόπου μετα δVΝά­ μεως χωροφυλάκων άποκατέστησε τήν τάξιν.

(1) (2) (3) (4)

ΆρχείQvΔΙΣ/Φ. 1005/Ε/1

Άρχείόν ΔΙΣ/Φ. 1005/Ε/1 σελ. 3

Άρχείa.iι ΔΙΣ/Φ. 1005/Ε/1 σελ. 3-5. ΌΡΎά.ν~~ις '~μφΚΙΧ"LΚijς ΒΟ1jθεΙΙΧς ΠFός τ/ν 'Eλλιi8GC.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΑ ΓεrONOΤA ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ

39

ΧΟVTO είς πολ/ας χιλιάδας μεμονωμένων Τι δμαδικων σφαγων τ/ς Πηγάδας του fιilελΙΥαλα, τ/ς χαράδρας του Φeveoυ κα] άλλαχου. Οδτοι παρά την προκλητικότητα των πρό τινος χρόνου άπOφυλακισθΈV­ των έγκληματιων του ΕΛΑΣ τούς όποίους ΆVΤίKρυζOν καθημερινως οΙ σvyyε­ νεΊς των πολυαρίθμων ΘVΜάτων τού κομμουνισμοθ, έτήρησαν στάσιν ~φε1<ΤΙKήν καΙ δεν προέβησαν εΙς άντίηοινα κατά των κομμοwιστων σφαγέων. ΕΙς την περιοχήν Λακωνίας καί Καλαμων, Evθα έπιιφατeΊ άνέκαθεν τό Εθιμον τ/ς <(βεν­ τέτας» ούδέν κρούσμα άντεκδικήσεω; έσημειώθη. ΟΙ έθνικόφρονες τ/ς . Πελοττον­ νήσου άπεφάσισαν να λησμονήσωσι το πρόσφατον παρeλθOν κα] να έπιδοθώ­ σιν εΙς τα είρηνικά των εΡΥα συνεχίζοντες τον σκληρόν μόχθον τ/ς παραγωΥης. Ή όμαλή αύτη κστάστασκ έν Πελοττοννήσφ, εΙς την όποίαν αΙ παραδόσεις, το φρόνημα καϊ ή πίστις εΙς τα έθνικα Ιδεώδη, ε{ναι βαθέως έρριζωμένη εΙς τας

ΨVΧας τού πληθυσμού της, δέv Ικανοποίει τήν ήΥεσίαν τού ΚΚΕ, ήτις ήθελε τό­ σον δια προπαγανδιστικούς, όσον καί ούσιαστικούς λόΥους, να iB'l) έφαρμοζο­ μένην κα] έκεΊ τήν άναταραχήν. Δια τούτο ή προσοχή τ/ς ήγεσίας του ΚΚΕ έστράφη Ιδιαιτέρως προς το διαμέρισμα τούτο τ/ς χώρας καί έπεδίωξε διά παν­ τος μέσου νά δημιουργήση εκτροπα. ΠρΟς τούτο πλή~ των πρoσχεδιασμέvων όμαδικων έκδηλώσεων, των άπεΡΥιων εΙς τας πόλεις καΙ τ/ς προκλητικότητοτ των στελεχων, έχρησιμοποίησεν εΙς εύρεΊαν κλίμακα τούς άπOφυλακισθΈVΤας δολοφόνους, ώς κα] άλλα στοιχεία έκ των έΥι<αθέτων του κομμοwισμου, τούς όποΙους ~ξαπέστειλeν εΙς τάς ΚVριωτέρας πόλεις τ/ς Πελοποννήσοψ, Σπάρτην, Καλάμας, ΤρΙπολιν κα] άλλαχοσ. Ύπό τας άνωτέρω ΣWθήKας, ή ήγεσ ία τov ΚΚΕ μέσφ τού λειτουργοVvΤος παρανόμου κομμοψνιστικοθ μηχανισμού, εδωσε διαταγήν, όπως ΈVΤαθi) ή κομ­ μουνιστική δραστηριότης έν Πελοποννήσφ καί όπως το ταχύτερον δημιουργη­ θij ΈΝΤVΠωσιακόν γεγονός δwάμενον να ττροκαλέση τήν άναρχίαν. Τήν 0830 τ/ς 16ης 'Ιανουαρίου 1946, συμμορία έκ 5 άγυώστων προσωπιδοφόρων ΈVε­ δρεύουσα δύο χιλιόμετρα εςωθι του χωρίου Κροκεαί, έπΙ τ/ς δημοσίας όδου τ/ς άγούση; πρΟς Σπάρτην, έσταμάτησεν έπιβατικον λεωφορείον καί έκ των έπιβαινόντων έςετέλεσeν ΈV μέ01J bS4J, έπιλέκτους τινας έθνικόφρονας Σπαρτιά­ τας κατά τρόπον θηριώδη καί φίnκιαστικόν. ΟΙ σφαγιασθέvτες, κατά τον έγκλη­ ματικόν τούτον τρόπον ησαν ό ""δικηΥόρος Κοντοβοwήσιος Γρηγόριοτ έκ Σπάρ­ της, ό έπταeτής υΙός του καί δύο ετεροι έκ των σweπιβατων του. 'Όταν oUτoς εκsιτo αΙμόφυρτος καΙ έσφάδαζε, πρΙν είσέτι έκπνεύσει, Εθεσαν έπΙ τού στήθους του τον όδυρόμενον άνήλικον υΙόν του καΙ όπό τό τeλevταίoν βλέμμα του θνή­ σκovτoς πατρός του καΙ τά όμματα τωιι άλλων μή έκτελεσθΈVΤων σweπιβατων, του άπέκοψαν τήν κεφαλήν. Έν σwεXεί~ άφοσ άπεΥύμνωσαν το στi'\θoς του μικρού καΙ άθώου αύτού ~λίKoυ, δ ια της αύτfiς μαχαίρας έχάραξαν έπΙ τοσ στήθους του τό γράμμα «χ» (α). οι έγκληματίαι δέν ήρκέσΘησαv εΙς τήν κατά τόν άνωτέρω τρόπον έκδή­ λωσιν τ/ς έκδικητικης των μανίας, ήτις όπερέβαινε καΙ αύτήν άκόμη τήν μεσαιω­ νικήν βαρβαρότητα, άλλά προέβησαν έπΙ πλέον εΙς τήν έξόρυξιν των όφθαλ­ μωιι καί άποκοπήν τ/ς γλώσσης των ή μιθανων εΙσέτι πτωμάτων, άπoδεικvV­ ovτες διά τ/ς πράξεώς των ταύτης μέχρι ποίου σημείου ε{ναι δυνατόν να φθά01J ή tyκληματΙKότης ένίων Κομμοwιστωv (1).

45.

Έκ του σvvτελεσθΈVΤoς tyκλήματoς άνεστατώθη ώς ητο rnόμevον, δλ6-

(α:) Δl.(1κριτι.κΟν 'EΘVIKIcπιxij; ΌΡΎα;vώσεω~ xr.cτό: τ/ν ΚιxΤO:Q1y

("l) 'ΑρχείΟΥ ΔΙΣj.Φ. 1029 /Α /1,2 κa:Ι 3 ΆρχείΟΥ ΔΙΣ Φ. 1005/Ε/1 σελ. 5 "


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΑ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ .ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ

41

ήτις εδιδε την έντύπωσιν, ότι έπέκειτο κομμουνιστικόν πραξικόπημα καί σφαΥη τούτων, έξηρέθησαν καΙ ΆVησίιχησαν σοβαρώς τάς τάξεις των ΈΘVΙKOφρόνων εΙς τάς Καλάμας, .μεταξύ των όποίων έδημιουρΥήθη μέγας ψυχικός ΆVαβρασμός . Έν όψει των ΆVωτέρω γεγονότων καϊ των έκ τούτων σvvεπειων, την της 18ης Ίανουαρίου, άγνωστοι, άνήκοντετ πιθανως εΙς την ΈΘVΙKόφΡOνα παράταξιν, πλησιάσοντε; το έαμικόν καφενείον τοΟ Νικ. ΚατσαροΟ έν Καλά­ μαις, έπvρoβόλησαν έντΟς αύτοΟ καΙ έφόνευσαν τον κομμουνιστήν Ιδιοκτήτην τούτου καί ενα Ιδιώτην κα] έτραψμάτισαυ 4 έκ των λοιπων θαμώνων. Τό καφε­ νείον ΚατσαροΟ ητο γνωστόν κέντρον των κομμοwιστων εΙς τό όποίον έσίιχνα­ ζον οϋτοι καΙ ΟΙ άρτι έξελθόVΤες έκ των φυλακων όμόφρονές των κα] έκεί συνε­ σκέπτοντο, ά'πεφάσιζον καϊ κατέστρωνον τά σχέδια, της δράσεώς των. EύΘVς ώς ·έΥνώσθη ή κατά των θαμώνων τοΟ καφενείου έπίθεσις αΙ 'ΑρχαΙ της πόλεως Καλαμων, ό ΕΙσαγγελεύς κα] ή Χωροφυλακή, προέβησαν εΙς τας ένδεδειyμΈVας νομίμους ένεΡΥείας, διατάξαvτες την αμεσον σόλληψιν των ύrrόπτων δια τας σκηνάς πολιτων, τούς όποίους κα] ένέκλεισαν εΙς τα κρατητήρια της "Αστυνο­ μίας καί την διέΡΥειαν ΆVακρίσεων, τα συμβάντα δε άνεφέρθησαν εΙς τό άρμό­ διον 'Υπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως. Έκ της ένεργηθείσητ προανακρίσεως προέ­ κυψσν έττιβσρψντικά στοιχεία δι' ώρισμέυουε έκ των συλληφθέντων πολιτων, ένΑVΤίOν των όποίων έξεδόθησαν έντάλματα συλλήψεως.

. 2000

την πρωfαν της έπομένης 19ης Ίανουαρίου σvvrnεί~ του ΆVωτέρω ΥεΥΟ­ νότος, οΙ κομμοwισταΙ συνεκεντρώθησαν, άνευ άδείας της άΣΤWOμΙKης άρχης, εΙς τό 'Εργατικόν Κέντρον Καλαμων κα] έν διαδηλώσει μετέβησαν εΙς την Να­ μαρχίαν, ενθα 1Τολυμελης έπιτρoτrή τούτων ύrrέβαλε διαμαρτυρίαv. ΠρΟς τούς

σvyκεvτρωθέντας ώμίλησαv κατεwαστικως ό Νομάρχης καί ό Μητροττολίτητ,

έν άντιθέσει πρός τους όμιλητας της διακομματικης έαμοκcμμΟVVΙσΤικης έπιτρο­ πiiς, οίτινες δι' έμπρηστικων φράσεων έξηρέθιζον τους συγκεντρωθέντατ δια­ δηλωτάς. ΤΟ άττόγευμα κατά τον χρόνον τ/ς κηδείας των δύο φονευθέντων κο μ­ μουνιστών ή προκλητικότης των όπαδων των άπεκορυφώθη. Κατά την δια­ δρομην διάφοροι τταράγοντετ τοΟ κομμουνισμοθ δεν επαvσαν νά έξάπτωσl τά πνεύματα των όμοφρόνων των δι' έμττρηστικώ» καί άπειλητικών συνθημάτων, τά όποία έπανελαμβΆVOVΤO δι' όμαδικων ΣVΝE"'ι<.ων ΚΡΑVγCδν παρά των διαδη­

.

λωτων.

τα δργανα της τάξε,,)ς κφά την διάρκειαν των γεγονότων της πρωfας

καί του άπΟΥεόματος, έτήρησαν4στάσιν έφεκτικήν καί κατευναστικήυ, πρoσrτα­

θοϋντα να άττοτρέψωσι τούς διαδηλωτά; άπό περαιτέρω έκνόμους ένεΡΥείας καί ούτω μετά σοβαράτ προσπαθείας έπΈΤVΧOν να διαλόσωσι τούς διαδηλωτας

καΙ να προΜβωσι σOβαρώτeρα εκτροπα (ι).

47.

<Η έκ των άνωτέρω γεγονότων πρόκλησις των κομμουνιστων, έξηρέθη­

σεν όλόκληρον την KOινωνίαv των Καλαμων, καθ' όσον εδιδε την έVΤΎΠωσιν

ότι έπέKειVΤO αίματηραΙ σφd-yαί των έ&νlκοφρόνων. <Η κατάστασις έπεδεινώθή

Ετl 'Περισσότερον, διότι ό ΆVαβρασμόςέmξΞTάθη καΙ τάς εΙς κωμοπόλεις καΙ τα χω­

ρία της πeρlOxης Καλαμων, έκ του λόγου δη οΙ Ε"ύρεθέντες κατά την ή μέραν ταό­

την εΙς τάς Καλάμας χωρικοί, έπανακάμΨΑVΤεςεΙς τά χωρία των, παροvσίc:c-αν

την έν Καλάμαις κατάστασιν ως ΤΡαΥικην καΙ λίαν έπικίνδυνον διά τους έθνικό­ φρονας.

την πρωιαν της έπομένης, 2Οήν Ίανουαρίου ήμέραν Κυριακην πλείστοι

(1)

'Αρχείον ΔΙΣ /Φ. '1 0 2 9 /Α /2 y.at

'ΑρχείΟΥ ΔΙΣ /Φ. 1005 /Ε/Ι σελ.

3 5-10


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΕΠΙθΕΣlΣ ΚΑΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

43

των ώς όμήρων κομμοψνιστών. Κατόπιν των ληφθεισών άπoφάσeων άπεστά­ λησαν σύνδεσμοι είς Γαρδίκι, όπου έκρατοθντο οί άπαχθέvτες, οϊτινε; διεβίβα­ σαν έντολήν τοθ Στρατιωτικοίί Διοικητού Καλαμων περί άπελευθερώσεως των άπαχθΈVΤων έvτoς τακτ/ς προθεσμίας. ΟΙ έπΙ κεφαλης των έθνικοφρόνων, άφηκαν έλ."Vθερoυς άπαντας τους ιφατουμένους ΈVτOς τ/ς 22ας 'Ιανουαρίου είς δύο όμά­ δας. Έν συνεχείCiX καϊ μετά τήν άπεΛΕVΘέρωσιν των όμήρων κομμουνιστών διε­ τάχθησαν, εΙδικως όργανωθέντα άποσπάσματα, να κινηθώσι προς άνεόρεσιυ, δΙωςιν καί σόλληψιυ των άτταγωγέων, Έκ παραλλήλου, περατωθείσης τ/ς ττροαυακρίσεωτ έπΙ των γεγονότων των Καλαμώψ, συνεστήθη Στρατοδικείον, εΙ) το όποίον παρεπέμφθησαν οί weVeWOl των σκηνών, οίτινες κα] κατεδικά­ σθησαν ΆVαλόyως της ένοχης των, εΙς διαφόρους ποινάς, άπο τ/ς έσχάτης των ποινων μέχρι τ/ς άπλης φυλακίσεω) (1).

49. Msτα την εΙς >Αθήνας έπάνοδον τ/ς ήΥεσίας καΙ των στελεχών τοσ ΚΚΕ 8< τ/ς ΆVα τα άστικά κέντρα της ΙΙΠαίθρου έξορμήσεώς των καί άφοσ έκρίθη,

ότι είχον προετοιμασθή κα] εΤχον δημιουργηθή άΡKOΎVΤως αί άπαραίτητοι προΟποθέσειςκαΙ το κατάλληλου κλίμα, συνεκλήθη, συμφώνως προς όφισταμ~ νην Μολήν τοθ ΔιΕΘVOίίς Κομρουνισυοθ καί ΣWηλΘΕV ΈV >Αθήναις τήν 12ην Φεβρουαρίου 1946, ή 2α Όλομέλεια τ/ς Kεvτρικης Έπιτροπης τοθ ΚΚΕ, ήτις ΈVέκρινε καί τυπικως την νέαν Ενοπλον έξΈΥερσιν. <Η άπόφασις τοσ κομμοwισμοϋ δια τήν κατά της <Ελλάδος νέαν έπίθεσιν, έγνωστοποιήθη πάραυτα είς άπάσας τας κατό; τόπους άυαρχοκομμοψνιστικά; όργανώσεκ. Νέαι έντολα! καΙ κστευ­ θύιισεις έπαναστατικοίί περιεχομένου διωχετεV6ησαν κα] ό κομμοwισμός έτέθη εΙς Υενικήν κινητοποίησιν κα] συναγερμόν. Άμέσως δ παράνομος κομμοψνιστι­ κος μηχανισμος καί ή αότοάμυνα ΆVέΠΤVξαν έξαΙΡSΤΙKήν δραστηριότητα, συνή­ γειραν τους όπαδους των καί ηλθον είς συνεννοήσεκ με τας άνά τήν ύπαιθρον όφΙOΤαμΈVας σψμμοριακάτ όμάδας, τάς όποίας ήρξαντο ένισχύοντες τταυτοιοτρό-

.

Πω).

'Η"θ επι εσις

'Λ ιτοχωρου ι κατα

Κ' ατερινης

<Η πρώτη καλως ώΡΥανωμjvη έπίθεσις Κ/συμμοριτων κατά κατφκημένου τό­ που Ελαβε χώραν τήν νύκτα τf\$ 30f)ς Μαρτίου 1946, παραμονή; της διεξαΥωΥης εΙς όλόκληρον τήν χώραν των βοψλευτικών εκλογών, κατά της κωμοπόλεως Λιτοχώρου τ/ς περιοχης Κστερίνηε, δια προσβολης τοϋ Σταθμοθ Χωροφυλακης τούτου, όπηρξεδεαίιτη άπόρροια της ένάρξεως έφαρμΟΥης των ληφθεισών άπα­ φάσεων κατά 711ν 2αν 'Ολομέλειαν της ΚΕ τού ΚΚΕ μετά πάροδον ένος κα] ήμί· σεος μηνΟς άπό ταVτης. ΠερΙ τήν 2330 συμμορία δwάμεως 80 περίπου έπιλέκτων καΙ φανατικων κομμοwιοτων, ώπλισμένη δι' αύτομάτων όπλων, χειροβομβί­

50.

δων καΙ όλμων, προσέβα'Λε τον Σταθμον Χωροφυλακης της ι<ωμοπόλεω) Evθce έστρατωνίζοντο όπλίται τ/ς χωροφυλακης

καΙ τOΙOVτOΙ τ/ς

ΈΘVoφυλακi')ς,

προοριζόμενοι δια τήν τήρησιν της τάξεως κατα τας βOυΛΕUΤ1Kας έκλΟΥάς, όσον καΙ ή φρουρα τοσ έκλΟΥικοίί τμήματος.

<Η έπίθεσις, καλώς ΠΡOπαρεσκευασμΈVη εΙς τάς λεπτομερείας της, έξεδηλώθη

αίφνιδιαστικως κατά τοσ οΙκήματος τοσ Σταθμοσ Χωροφυλακης, έξ όλων των ι<ατεv6ύvσεων καΙ δια καταΙΥιστικων πυρων αύτομάτων όπλων, όλμων καΙ

χειροβομβίδων. ΟΙ όπλίται τ/ς χωροφυλακης καΙ ΈΘVoφυλακi')ς, καίτοι αίφνι-

(1) Άρχε:ϊον ΔΙΣ/Φ. 1 0 2 9 /Α 1,2 κlχΙ 3 Άρχεϊον ΔΙΣ{Φ. 1005jE{1 σελ. 5-10 ..,, ';, ,. '


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΠΕΡΑ ΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜ ΜΟΥ Ν /ΡΙΤΩΝ

45

Δια την κατά του Λιτοχώρου έπίθεσιν, τον τρόπον άναπτύξεως του συμ­

μοριτισμοθ κατά το άρχικον στάδιον καί την έξαπόλυσιν των σψμμοριακών όμάδων, ε!ς την κατά τ/ς Έλλάδος κομμουνιστικήν έττίθεσιν, όμιλεί έπίσης κα] το κο μμουν ιστικόν εντvπoν «το Χρονικο Δράσης τοΠ Δημοκρατικού Στρατού,), «'Από το Λιτόχωρο ώς τον 'Οκτώβρη 1947», εΙς το όποίον άναγράφεται : «Ξεκινώντας στ·ην άΡΧ1] με περιωρισμέ1'ο:υς σΚΟΠΟ'ύς, συγκροηίσαμε τις Όμάδες Δημοκρατικα/-ι- ' Ενόπλων Καταδιωκομένων. Στό Λιτόχωρο ήμαστε μόνο 33. Μετα η}ν πρώτη δμ ως αύτή νίκη μας άρχίσαμε να πληθαίνουμε ΟΙ Ο. Δ .Ε.Κ. σέ λίγο δίναν άρκετα χτυπήματα στους μοναρχοφασίστες » (1).

Ή . περαιτέρω ανάπτυξις και δράσις τών ΚομμουνιστοσυμμΟf}ιτών Ή ήγεσία τού ΚΚΕ συνεπλήρωσε μέχρι τέλους Μαρτίου 1946 τάς προπα­ ρασκευαστικάτ ένερΥείας της καί έδημιούργησε τας άναγκαίατ προϋποθέσεις καί το κατάλληλον κλίμα, τόσον άπό συμμορ ιακή; πλευρας, όσον και άπο πλευ­ ρας πλήρους όργανώσεωτ καί άναπτύξεως του παρανόμου έτταυαστατικοθ μη­ χαΙίισμου, δια την έξαπόλυσιν τού «τρίτου γύρου» . Οί ύφιστάμενοι αρχικοί ΠVρηνες ένόπλων Κ/συμμοριτων ένισχVΘησαν δια νέων συμμοριτών καί νέοι mJpfiVE) έδημιοψργήθησαν. ΟΙ πυρηνες οϋτοι δυνάμεως ήδη 5-20 συμμοριτων ένήργουν άνεξαρτήτως, χωρΙς σύνδεσμον μεταξύ των. Δια την πλαισίωσιν καί ένίσχυσιν των αρχικων πυρήνων κα] την δημιουργίαν νέων, έξευρέθησαν στε­ λέχη καΙ νέοι συμμορϊται δια στρατολογία; έκ τού έσωτερικοϋ, iSfq: έκ των έξ­ ερχομένων των φυλακων, MyC{) τ/ς άποσψμφορήσεωε, πρώην έλασιτων και

52 .

φαυατικών κομμουνιστών.

ΟΙ άρχικοί οϋτοι ΠVρηνες των συμμοριακών όμάδων, εύρίσκοντο έν έπαφfj μετα τών κατά τόπους όργανώσεων τον κομμουνιστικού μηχανισμού κα] της αVτOαμ(ινης, παρα των όποίων ένισχύοντο καί κατηυθύνοντο. Ή άνΆΠΤVξις καί διάρθρωσις των αρχικων συμμορ ιακών όμάδων ελαβε ταχύτερου ρυθμόν .από της ανοίξεως του eτoυς 1946, δια της εΙσροης καΙ έτέρων όμάδων Κ !συμμο­

ριτών καϊ στελεχών έκ Μπούλκες. Ι.\Ι όμάδες αϊ:ίταl ττροωθούμεναι έκ Γιοψγκο­

σλαυιας, διωχετεύοντο μέσφ καί τ&ν δύο άλλων κομμουνιστικών κρατών της ΆλβΑVίας καί Βοψλγαρίατ, όπου Tfj συνδρομή των όργάνων καΙ μέσων των

κρατών τούτων εΙσήρχοντο ΈVΤOς της Έλλάδος, δια των παραμεθορίων ΠΕΡΙΟ­ χων καϊ κατελάμβανον έπικαίρους θέσεκ η δεσπόζοντα σημεία, βάσει του καταρ­ ϊισfιΈVτoς σχεδ ίου ε!σβολης.

ΑΙ εΙσερ)}όμεναl εΙς -τ;Τ1ν .. '~άδ,: όμάδε5 Κ/συμμοριτων καΙ α~ τοιαθται

-εκ Σλαυομακεδόνων, ήκολούθοϋν 'τας βάσει του σχεδίου προκαθωρ ισμενας Υραμ­ μας εισβολης κα] εφθανον εΙς τας παραμεθορίους ΠΕΡlοχας των δμόρων κομμου­ νιστικώ» κρατών και εΙς σημεία προσφερόμενα δια την είιχερη εΙσβολήν

των

..ΕντΟς της 'Ελλάδος. ΑΙ άκολουθούμεναι γραμμα] και τά σημεία ε!σβολης εις Έλ­ .λάδα των συμμοριακών δμάδων, σψμττίπτονσι μΕ τα σημεία έξόδου καί τας ,:ραμμας τού ρεύματο; τας όποίας ήKOλOVΘOυν οΙ έξ 'Ελλάδος φυΥάδες δια τήν -εΙ?,Οδόν των προς τα όμορα κράτη καΙ την κίνησ!ν των έκείθεν εΙς τα εΙδlκα στρα­ ϊ'oτrεδα συγκεντρώσεως (2).

~ . '.: (1) •Αχιί.. Α. Κύροl> « 'Η σu'ιωμoσΙCΙ έναντΙον ης Moικo:80νΙCΙς)) Σελ

106 . ~εΡ608ικo" Δ7Jμοκρ<Χ-τ~χος Σ-τριχτοι; ιιΧρονικο arιX07]C; του Δ"ιjμοκρατικου Στρα.τοϋll •Απο ...0 2) Σ lτ χ~ρo ώι; ΤΟ\( Όκ...ώβρ·η 1947 χε8t<t.Υραμμα. 6 '.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


47

Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝ/ΡΙΤΩΝ

Ύπό τας συνθήκοε ταύτατ ό συμμοριτισμόε ηρξατο άνατττυσσόμενο; κα] διαρθροίιμενος ώς πολίιπους και έπεκτεινόμενο; συνεχως. Διατ/ς άνα­ πτίιξεΩS τοϋ συμμοριτισμοθ, ή ττροκλητικότητ, ή τρομοκρατία καί τα βα­ σανιστήρια κατά των έθνικοφρόνων τ/ς VπαίθΡOυ, Ελαβον διαστάσεις κα] ένετάθησαν δια των εΙς εόρείαν κλίμακα διενεργουμένων άρπαγών: καί λεηλασιών τοϋ Ιδιωτικού ττλούτοψ. Τραγική καϊ άφόρητος κατάστασις ήρ­ ξατο δημιοψργοψμένη εΙς τήν ύπαιθρον με άποτέλεσμα Τ11ν κάμψιυ αισeητως τοϋ ήθικοθ εΙς τας τάξεις των έθνικοφρόνων κατοίκων καί την δημιουργίαν εις τCxς ΨUXας πολλων έκ τούτων τοΟ σwαισθήματος της φοβίας, διότι οϋτοι εβλε­ πον άναγεννόμενον ιτόι' κομμοψνιστικόν κίνδψνον καί

έπαναλαμβανομένην Τ11ν

ίστορίαντοίί προσφάτου δραματικοθ παρελθόντος, ή άνάμνησις τοϋ όποίου προεκάλει την φρίκην καί τήν άπογοήτεψσιν. Τούτου ενεKεv πασα ΆVΤίδρασις των έθνικοφρόνων της όπαίθρου ένεφσνίζετο άτονοΟσα καί πλείστοι έκ τούτων, δια να περισώσωσι την ζωήν των καί τήν τιμήν τ/ς οίκογενεία; των, έγκατέ­ λειπον τας έστίας των καϊ προς σωτηρίαν των κατέφευγον εΙς τα πλησιέστερα άστικά κέντρα, όπου έπίστευον ότι θα ησαν περισσότερον άσφαλεϊς. OVτω ηρ­ ξατο δημιοψργούμενον τό θέμα των «συμμοριοπλήκτων 1j άνταρτοπλήκτων προσφύγων» κα] αΙφνιδίως προέκυψε δια το κράτος τό σοβαρόν ζήτημα τ/ς στεγάσεως, διατροφή; και Υενικως της περιθάλψεως τούτων.

Ό άριθμός των συμμοριοπλήκτων μέχρι τέλους τοΟ Ετους 1946 άvfjλθεv εΙς 25.000 καθ' όλην τήν 'Ελλάδα. Κατά την Ιδίαν περίοδον, πλην των διαφόρων άνορθο­ δόξων μεθόδων, τας όποίας έχρησιμοποίησεν ό σψμμοριτισμό; εθεσεv εΙς έφαρ­ μογήυ καί το ϋπουλον όπλον της νάρκητ. Ή νάρκη έχρησιμοποιήθη άρχικως δια την ττσγίδευσιν των άδικών σψγκοινωνιών, άπο δε τοθ θέρους 1946 ή Επέκ­ τασκ ττροοδεψτικώ; τοθ ναρκοπολέμοψ κατέστη λίαν έπικίνδwος εΙς τας περιο­ χας τ/ς Βορείου 'Ελλάδος και Ιδία εΙς την Δυτικήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην. Ή νάρκηέν συνεχείςι: όπηρξεν άττοτελεσματικόν όπλον των Κ/συμμοριτων καϊ έχρησιμοποιήθη εύρύτατα, πλην των δολιοφθορών καί εΙς άμυντικού; καί έπι­ θετικού; σκοπού; (1).

54.

Αί ένισχυθείσαι καί αόςηθεϊσαι συμμορίαι συνέχισαν,

βάσει

τοίί καταρτι­

σθέντος σχεδίου δράσεως, έπιtιθέμεναι κατά των μεμονωμένων μικρων Σταθ­

μων τι 'Αποσπασμάτων Χωροφυλακήτ, μετα συγχρόνοψ λεηλασίας χωρίων και διαφόρων τρομοκρατικών ένεργειών κατά έθνικοφρόνωυ της Vπαίθρoυ. Κίιριος σκοπος των Κ/Σ, κατά την περίοδον ταύτην όπηρξεν η έξουδετέ­ ρωσις της Χωροφυλακης εΙς τήν ύπαιθρον καί ά έξαναΥκασμος τΑVτης εΙς σύμ­

ΠΤUςιν προς τα άστικα κέντρα, ώστε η ύπαιθρος να παραμeίν'!J εΙς τήν διάθεσίν των. Δια τοΟ τρόπου Ίο,Υτου θα έδημιουΡΥοίίντο ΠΡOOδεVΤΙKως οί άναΥκαι­ οΟνίες ελεVΘερOΙ χωροι OiCx'Tήv ανετον άνάΠΤUξιν καΙ όΡΥάνωσιν τών ΣUμμOρια­ κών σvyκΡOτημάτων καΙ δια ηΊν εΥκατάστασιν εΙς ΑVΤOός των βάσεών των δια τ<χς μελλοντικας εξορμήσεις των, πρός εΠΙΤUΧίαν των επιδιώξεών των. Τό παρατιθέμενον χρονικον της δράσεως των Κ/συμμοριτών άποκαλίιπτει την πρώτην βασικην Επιδίωξιν τοΟ κομμουνισμοΟ. την 1ην ΆπριλΙοv 1946 σημειoVται εναρξις Κ/συμμοριακης δράσεως εΙς την Κρήτην, εΙς τας περιοχας Χανίων, ΡεθΙΙμνου και Ήρακλείοv, ή όποία Εκτοτε ΣWεXίζεται δι' άλλεπαλλήλων Επιθέσεων εναντίον •AΣΤWOμΙKων Σταθμων

Χωροφυλακης καΙ δια δολοφονιων χωροφυλάκων. (1) ιιΠερ~()8~κoν Δ7Jμοκρα:τ~κο<; Στρα:τ6<;»

-Άντ!ρ'f.,ΟU ! .ci. Σα:ρWmj Θ. ιιΔια:τΙ δ Ζocχα:Ριcf87jς ~α:σε τον Πόλεμον».


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝ/ΡΙΤΩΝ

49

την νύκτα τ/ς 4/5 Μαϊου ένηργήθη έπίθεσκ κατά τού Σταθμού Χωροφυ-. λακης Σωτήρας του Νομού 'Εδέσσης όπό όμάδο; 45 Κ/συμμορ ιτων ώπλισμένων δι' αυτομάτων, χειροβομβίδων καί βαρέων όπλων. Ή δύναμκ του Σταθμού Χωροφυλοκή; άποτελουμένη έξ 7 χωροφυλάκων, ήμύνθη έπί μίαν καί πλέον ώραν κατωρθώσασα τελΙKG:ι$ νά διασωθή έττωφεληθεϊσα τού σκότοικ, πλην Ενός χωροφύλακος τραψματισθέντοτ. ΟΙ έπιδρομείς γενόμενοι κύριοι τού χωρίου έθεσαv πσρ είς το οίκημα του Σταθμού Χωροφυλακή; καί προέβησαν είς λεηλα­ σίας. Πλείστοι κάτοικοι του χωρίου κατά την διάρκειαν της συμπλοκης κατώρ­ θωσσν νά διαφύγωσι . την 2015 της 17ηςΜαιου συμμορία ττεριεκύκλωσε το χωρίον Βάβδο; του Νομοϋ Χαλκιδική; καίηρχισε βάλλουσα κατά του Σταθμού Χωροφυλακήτ, iVTos του όποίου είιρίσκοντο είς ένωμοτάρχης και εξ χωροφύλακες . Κατά την σψμττλοκήν έφονεύθη ό ένωμοτάρχης κα] 3 χωροφύλακες, έτραψματίσθησαν δέ σοβαρως ο! ετεροι δύο. 'Εκ Πολυγύροψ είδοποιήθησαο τηλεφωνικώ; αί άρχαΙ Θεσσαλονίκη; καί άμέσω; άπεστάλησαν ίσχυραί δυνάμεκ χωροφυλακή; όπο -τόν •Ανώτερον Διοικητήν Χωροφυλσκή; Μακεδονίας. Έπηκολούθησε καταδίω­

ξις των Κ/συμμοριτων έπί του δρους Χολομών είς το όποίον κατέφυγον, άνευ

δμως

άποτελέσματος.

την 19ην Μαίου όμάς 20 περίπου ένόπλων Σλαυομακεδόνων όρμηθέντων έκ Γιουγκοσλαψϊω; έττετέθησαν αΙφνιδιαστικώς κατά του στρατιωτικού φυλα­ κίου του 'Αγίου Γερμανού του Νομοθ Φλωρίνης. Έπηκολούθησε σψμττλοκή

κατά την διάρκειαν της όποίας οί όττλϊται του φυλακίου ήμύνθησαν έπιτυχως. Εϊδοτιοιηθεϊσαι κατέφθασαν ένισχύσεκ, κατόπιν τ/ς έμφανίσεω; των όποίων οί Σλαυομακεδόνετ έτράπησαν είς φνγήν, είσελθόντετ εΙς το γιουγκοσλανϊκόν ~SexΙPOs. την 23ην Μαιου 30μελης συμμορία αύτονομιστών προσέβαλε τόν Στα­ θμόν Χωροφυλακήτ Σαρακηνών του Νομοϋ 'Εδέσσης. Ή έπίθεσιςόπηρξε β ιαιο­ τάτη δια προσβολή; του Σταθμοθ διά καταιγιστικών πυρων καί χειροβομβίδων . Κατά την σψμπλοκήν έτραυματίσθησαv 3 χωροφίιλακες. Οί ύττόλοιποι, παρά τον αίφνιδιασμόν, κατέλαβον έπικαίρους θέσεκ έκ των όποίων ήμύνθησαν έπΙ πολλάς ώρας, καίτοι διέθετον όττλισμόν ττολύ κατώτερον τών Κ/συμμοριτών. Τελlκως οί Κ/συμμορϊταl άπεχώρησαν , . την νύκτα 23/24 Μαϊου, πολυμελης συμμορία έττετέθη αίφυιδιαστικώ;

καί προσέβαλε τό στρατιω;jικόν φυλάκιον είς Ξψνό Νερό του Νομού Φλωρίνης. Ή συμπλοκή διήρκεσεν έπί τρίωρον, μέχρι του μεσονυκτίου. οι Κ/συμμορϊται

κατά την έπίθεσίν των έχρησιμοποίησαν βαρέα όπλα καί κατέστρεψαν τό οίκημα τού φυλακίου. Ή φρουρά ήμύνθη ήρωϊκως. Βραδύτερου ένισχυθείσα

έκ διερχομένης έκεϊθεν δυνάμεως χωροφυλακης, προερχομένης έξ

•Aμυvταίoυ,

Kατ~ρθωσε νά διαφύγη καί διασωθή, ένC;Ι ' οί Κ/συμμορϊται διασκοριτισθέντετ έτραπησΑV εΙς παρακείμενον δάσοτ, . ' την 27ην Μαιοψ ~υμμoρία εισηλθεν εΙς .τό χωρίον Κρανιά τ/ς περιοχης

r ρεβενων καί

προέβη εις την έκτέλεσιν του Προέδρου της Κοινότητος, τόν τραυ­

ματισμόν του άδελφου τοίιτου καί συγχρόνως είς διαφόρους.

άλλας τρομακρα­

Τ1κάς ένερΥείας. Κατά την άποχώρησίν των οί Κ/Σ συνεπλάκησαν μετά •Απο­ ~άσματoς Χωροφυλακης, φονευθέντος του έπΙ κεφαλης της όμάδος των . Κ/Σ. ΟΙ λοιποί Kατώρθωσαv νά διαφύΥωσιν είς τά παρακείμενα δάση (1).

5~. Συν.:χίζοντες οί K/σuμμoρίται τάς έπιθέσεις των πρoσέβαλo~ κατά την νυκτα της 29ης Μαιου τον Σταθμον

Χωροφυλακης Κοκκινοπλου της περιοχης

(1) 'Αρχείον ΔΙΣ/Φ.1320/Α/1 σελ. 9-12. 4.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝρ"ΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣIΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝ/ΡΙΤΩΝ

51

νεύθη εις xωp~φύλαξ καί ΕΤεΡος έτραυματίσθη. 'Ομοίω; Τ11ν 8ην Ίουνίου είς ττεριοχήν 'Ολύμπου 'Απόσπασμα Χωροφψλακή; εκ 15 άνδρών ίιπο ' Ανθυπο­

μοίραρχ ον, ενέπεσεν είς ένέδραν πολυμελους συμμορίας. Μετά σψμτιλοκήν το 'Απόσπασμα όττέκψψε καί Ο ' Ανθυπομοίραρχος μετά των 70πλιτων άπήχθησαν. την 9ην Ίουνίου δύναμκ τ/ς 'Υποδιοικήσεω; Χωροφυλακήτ Μολάων μετά Ιδιωτών, έττιβαίνοντε; αύτοκινήτου εις θέσιν Σορρό; επι τ/ς δημοσία; όδού Σπάρτης-Γυθείου ένέπεσαν έιτίση; είς ένέδραν συμμοριτών, κατά την οποίαν έφονεύθησαν τινες καί ετφοι έτραυματίσθησαν. την 17ην Ίουνίου είς την περιοχήν Νευροκοπίου Δράμας, ένεφανίσθη 20μελης συμμορία ενόπλων, προερχομένη εκ Βουλγαρίατ. Δυνάμεις χωροφυ­ λακης έκινήθησαν άμέσω; προς καταδίωξιν καί εξόντωσιν τ/sσvμμορίας, πλην ανευ άποτελέσματοτ.

την 18ην 'Ιουνίου, 30μελης συμμορία είσήλθεν εις το όρεινόν χωρίον Κάτω Γραμματικόν της ΠΕριοχη') Βερμίου καί ελλείψει χωροφυλακηςη άλλη; δυνάμεωτ, οι ΚΙσυμμορίται παρέμειναν καθ' όλην την νύκτα. 'Άμα Tfj είσόδω των εις το χωρίον οί συμμορϊται εξετέλεσαν κατά τον φρικωδέστερον τρόπον τον Πρόε­ δρον της Κοινότητος, την Υραίαν μητέρα του καί 4 έθνικόφρονατ κατοίκοικ, Έπηκολούθησε λεηλασία του χωρίου και έμπρησμοί οίκιών. Πλείστοι εκ των κατοίκων ίιπεβλήθησαν ει') τρομακτικά βασανιστήρια. την 19ην Ίουνίου 30μελης συμμορία, είσελθοϋσα αίφνιδιαστικώ; ΠεΡΙ την 2300 ει') το χωρίον 'Εξαπλάτανο; ' Αρδέατ, περιεκύκλωσε τον Σταθμόν Χωρο­ φυλακή; και ηρχισε βάλλουσα κατά τούτου δια καταιγιστικών πυρων πολυ­ βόλων, αυτομάτων, χειροβομβίδων καί δια φιαλών βενζίνης. ΟΙ ανδρες του Σταθμού Χωροφυλακήτ ήμύνθησαν επιτυχως επι δίωρον. Καίτοι διέθετον μό­

νον ατομικά δπλα, κατώρθωσαν να τηρήσωσιν εις άπόστασιν . τοΙΙς σψμμορίτατ, οι όποίο ι τελικως ήναγκάσθησαν να έγκαταλείψωσι τον αΥωνα και να άιτοσψρ­ θωσι του χωρίου, άφοθ προέβησαν εις λεηλασίαν οικιων τινών. 'Εκ τ/ς συμπλο­ κης έτραψματίσθησαν 3 χωροφύλακε; καί αριθμό; ΚΙσυμμοριτων, οϊτιυε; παρε-

λήφθησαν ίιπο των συντρόφων των (1).

.

58. την αύτήν ημέραν εις ~έσιν Βοσόκα του Καϊμακτσαλάν, ητις άττετέλει δίο­ 565 Τάγματο; Πεζικού

δον των ΚΙσυμμοριτων εκ Γιοψγκοσλαυϊατ, διμοιρία του

περιπολούσα, ενέπεσεν εις ένέδραν συμμορίας Νοφικών, βληθεϊσα δια πυρων πολυβόλων και αυτομάτων. Μετά την συμπλοκήν, κατόπιν ομολογία; συλλη­ φθέντοτ συμμορίτου καί εξ αλλων ττηγών, διεπιστώθη ότι δυνάμεις ΚΙσυμμορι­ των όρμωμένων εκ Γιουγκοσλαυίατ, επρόκειτο να μετάσχωσιν ανατρεπτικης κινήσεως, εν σvνερyα~l~ μετά των συμμοριακών ομάδων της περιοχης, ενισχυό­ μενοι και καθοδηγούμένοι προς τούτο ύττό αύτοαμυνιτών καί έτέρων όμοϊδεα­

των των. Προ; την προπαρασκευαζομένην κίνησιν δξν

ήτο άσχετον

το ΥεΥΟ­

vQs της άνευρέσεω; προ τριημέρου 60 αυτομάτων εξωθι της Κοζάνη; και Εν συνεχείςχ κατά την 20ην Ίουνίου, 110 σπλων εις το χωρίον Χρυσόβρυση της Κοζάνης.

την 20ην 'Ιουνίου εις θέσιν Τρείς Κάμποι της ττεριφερείω; Σωχου Λαγκαδά,

!Ομελές 'Απόσπασμα Χωροφυλακήτ, ένέττεσεν εις ένέδραν 50μελους συμμορίας εςωπλισμένης διά βαρέων δττλων. 'Επηκολούθησε πολύωρος καΙ πεισματώδης

σuμ;rλοκη κατά την διάρκειαν της όποίας εφονεύθησαν 3 χωροφύλακες καΙ ετραυ­ . μι:τισθησαν Ετεροι τρείς. ΤΟ 'Απόσπασμα, προ τ/ς συντριπτικη) ίιπεροχης ; , τω ll Kj σvμμoριτων, ηναΥκάσθη νά ίιποχωρήσ1J. Έπ! τόπου εσπευσεν ο Διοι-

('1)

'ΑΡχε~;;Jν ΔΙΣΙΦ.1320ΙΑΙ1 Σελ. ,~-

13-16


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΠΕΡΑιΤΕΡΩ Α ΝΑΠ1ΎΞIΣ Κ ΑΙ ΔΡΑΣΙ Σ ΤΩ Ν ΚΟΜΜ ΟΥ Ν/ Ρ ΙΤΩΝ

53

τήν περιφέρειαν του χωρίου 'Ασβέστης της περιοχης Λαμίας, καθως καί εΙς τό χωρίον Δαδιά του Σουφλίου, καί τήν 28ην εΙς ττεριοχήυ 'Αντιρρίου κα] Ναυπά­ κτου, · ώς κα] εΙς την δασώδη περιοχήν Πορταρ ιδτ Βόλου. Πλην των άνωτέρω έπιθέσεων, Ελαβον χώραν κατά τήν αύτήν περίοδον καί άλλα ι έπιθέσεις κατά διαφόρων άλλων άκραίων Σταθμων Χωροφυλακης της Βορείου Έλλάδος. Έπίσης άθρόα κρούσματα ληστειών έσημειώθησαν εΙς διάφορα χωρ ία ε Ις τας όρειυά; περ ιοχας του Παίκου, Βερμίου καί της περ ιοχης Κατερ ίνη; έκ μέρους συμμορ ιακών όμάδων. ΕΙς την περ ιοχήν Φλωρίνηε έσημειώ­ θη Μονος δρασις Ν οφιτών μετα K/σvμμoριτων καί στενή συνεργασία τούτων εΙς έπιθέσεις κατά Σταθμών η 'Αποσπασμάτων Χωροφυλακήτ, ώς κα] κατά μι­ κρων στρατιωτικών φυλακίων η τμη μάτων ' Εθνοφυλακή; .

•Απασα σχεδόν ή Δντική Μακεδονία εόρίσκετο όπο την δ ιαρκή πίεσιν των συμμορ ιτών καΙ δ ιάχυτος ήτο ή άποθάρρwσις, ή άπογοήτεψσκ καί ό έκ­ νευρ ισμότ των έθνικοφρόνων ττληθψσμών της ύπαίθρου. Φρικώδη έγκλήματα, λεηλασίαι, εμπρησμοί και έκβ ιασμο] διεπράττοντο παρά των Κ /σύμμορ ιτων κα] Νοφικών η παρα άτάκτων Βουλγάρων εΙς τα χωρία των περιοχων της Δυ­ τικης Θράκης,. Θεσσαλονίκητ, Κιλκίς, Ναοόσης, Έδέσσης, Φλωρίνης καί Κοζά­ νης. Πολλοί κάτοικοι των χωρίων των άνωτέρω περιοχων, έΥκατέλειπον τας έστίας των συγκεντρούμενοι εΙς τας πόλεις, δπου έθεώρουυ, δτι ή προστασία των ήτο έξησφαλισμένη (1). 60.

' Εκ των έπιθέσεων κατά των Σταθμών

Χωροφυλακή; οΙ Κ!συμμορίται,

πλήν των φονευομένων η έκτελουμένων οργάνων της τάξεως, κατά την άποχώ­ ρησίν των σψνσπεκόμιζον άπαντα τονόπλισμόν των, τα κλινοσκεπάσματα, τας στολά; καί την όπόδυσιν των χωροφυλάκων. 'Εκ των έπιδρομων κατά των χωρίων καί έκ της λεηλασ ίας τούτων, πλήν των δολοφον ιών, της τρομοκρα- ·

τ ίας κα] των · πυρπολήσεων ο ίκιών, ο Ι K/σvμμoρίται φείιΥοντες συναπεκόμιζου είδη διατροφης, ρουχισμοθ καί ό,τι πολύτιμον ήδύνατο να όπάΡΧ1) εΙς τα χωρία μέχρι βαθμοθ πλήρους έρη μώσεως τούτων, αΙ Τι:')(όν δέ

όπάρχουσαι Ενοπλοι

όμάδες η μεμονωμένα άτομα έθν ικοφρόνων, άφωπλίζοντο. Τό σύνθη μα όπο το όποίον ένηρyoVΝτo αΙ έπιδρομαΙ και α! έπιθέσεις των K /σvμμoριτων ήτο «φωτιά

καί μαχαίρι » καί η ύπαιθρoS χώρα όφίστατο καί πάλιν την καταστρεητικην δοκιμασίαν του έρυθροθ κομμουνισμοθ καί οΙ κίνδυνοι έκ των συμμορ ιτών μέραι καθ ίσταντο μεγαλύτερο ι.

όση­

Δια της έπιχειρουμένης έξουδετερώσεως των Σταθμων Χωροφυλακης της VπαίθΡOυ καί της λαφυραγωγήσεωτ του όπλισμου τούτων, πλην του ελέγχου ΕVρυτέρων περιοχων έπετυγχάνετο η έξυπη ρέτησις καί άλλης ουσιώδους ττολι­ τικης σκοπιμότητος πp~α της

ήγεσία; του

συμμοριτισμοϋ

:

Ό

έφοδ ιασμος

των συμμοριών δ ι' άΥΥλικων όπλων, γεγονός τό όποίον ήδύναντο να έπικα­ λoUνται ουτοι ώς έπιχείρημα δια να συΥκαλύψωσι την όλικην βοήθειαν, την Οποίαν ' παρείχον εΙς aVTOUS ή Σοβ ιετι κη Ρωσία καΙ τα δορυφόρα Βαλκανικά κομμοwιστικα

κράτη. ΤΟ Επιχείρημα

τουτο εωλον, διότι

μέρος τοσ YΙOvyκo­

σλαυϊκοσ στρατου διέθετε άΥΥλ ικον όπλισμόν καί εΙς τα Σκόπια καΙ το Μονα­ στήρι, εΙχον σuyκεvτρωθη καΙ ήσαν Ετο ιμοι προς άποστολην . εΙς την Έλλάδα πρός ένίσχυσιν των σvμμoριων, μεΥάλαι ποσότητες άΥγλικων τVφεKίων , αύ­ τομάτων όπλων καΙ πυρομαχικων έξ έκε{νων, ατινα ΈΙχον δοθη άφθό νως εΙς την

ΓΙOVYΚOσλαu Ιαν κατα τον λήξαντα

(1) Άρχείον ΔΙΣ/Φ 1320/Α/1 σελ. 13-1 6 t

πόλ~μoν. ΤΟ εΙς ΓευΥελην ΈVρισκόμενOν


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


55

Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΛΤΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

κήν ενοπλον έπίθεσιν εκ μέρους ένεδρευόντων

άναρχοκομμοψνιστών, οι οποίοι

ήρχισαν άμέσω; νά πυροβολώσιν εναντίον των. Έκ τών έθνικοφρόνων πολι­ τών έφονεύθησαν 1 καί έτραυματίσθησαν δύο. ΈπΙ τόπου κατέφθασε δύναμις του 'Αστυνομικοϋ Τμήματο; Περιστερίου, ήτις ΈV<{) ήσχολείτο με την Επιβολην τ/ς τάξεωςεβλήθη δι' όπλων καί χειροβομβίδων παρά τών ένεδρευόντων κομ­ μοwιστών. ΟΙ άστψνομικοί άμψνόμευοι ήναγκάσθησαν υά άντιπψροβολήσωσι κα] νά διαλύσωσι τούς έπιτεθέντοτ. Διά Τ11ν δολοφονικήν έπίθεσιν τών κομμου­ νιστών καί επειδη μεταξv τών έθνικοφρόνων πολιτών παρετηρήθη άναβρασμός, εΙς τον τόπον τ/ς έττιθέσεω; άφίχθη Ισχυρά άστυνομικη δύναμις, με όλόκληρον το μηχανοκίνητον τμήμα, ήτις προέβη εΙς ερεύνας κα] συλλήψεκ. Παρά τά λη­ φθέντα μέτρα, όμάς έθνικοφρόνων πολιτών κατώρθωσε νά EπlTEeiJ κατά τών κομμουνιστών καΙ διά ράβδων έτραυμάτισε 4 εκ τούτων. Κατόπιν άμέσοψ έπεμβάσεως της άστυνομική; δυνάμεως άιτεκατεστάθη ή τάξις. . την 0200 τ/ς 1ης Μαϊοψ 1946, ΈV<{) ή τάξις είχεν άποκατασταθή ελαβε χώραν νέα συμπλοκή εΙς τον αVτoν συνοικισμόν με'ταξv έθνικοφρόνων πολιτών καί κομμουνιστών, καθ' ην έγένετο χρησις αυτομάτων δπλων, ττεριστρόφωι καΙ χειροβομβίδων. Κατά την συμπλοκήν έτραυματίσθη βαρέως εΙς εκ των ήγε­ τών της 'Οργανώσεω; «χ». Κατά Τ11ν μεταφοράν τούτου επ' αυτοκινήτου εΙς το νοσοκομείον ΟΙ κομμουνισταΙ ένεδρεύοντετ επετέθησαν εκ νέου, με άττοτέλεσμα τον φόνον του τραψματισθέντο; κα] τον τραψματισμόν έτέρων τριών εκ τών συνοδών τούτου.

την 3ην Μαίου, ΟΙ κομμουνισταί, μετά τάς σκηνάτ εΙς το Περιστέρι, συνε­ χίζοντες τάς δολοφονικάς καί τρομοκρατικά; έττιθέσεκ των κατά των έθνικοφρό­ νων πολιτών, προεκάλεσαν εΙς τάς 'Αθήνας νέαν άναταραχήν, επιτεθέντες κατά των γραφείων τ/ς 'Οργανώσεω; «χ» παρά τον "Άγιον Μελέτιον καί σψγχρό­ νως εΙς την διασταύρωσιν τών δδών "Αστρους καί Μύλων, παρά την πλατείαν του 'Αγίου Κωνσταντίνου (Κολωνοϋ). Έχρησιμοποίησαν χειροβομβίδας κατά των έθνικοφρόνων κα] έπψροβόλησαν δι' αυτομάτων δπλων. 'Εκ τών δολοφο­ νικών τούτων επιθέσεων έφονεύθη είς Ιδιώτης καί ετεροι πέντε έτραψματίσθησαν σοβαρώς.

. , Κατά την Ιδίαν ήμέραν sis τον σψνοικισμόν Βύρωνος-' Αθηνών κομμοwι­

στα] ψάλλovτες διάφορα άσματα της

«λαοκρατίας», επετέθησαν διά πυροβο­

λισμών κατά οΙκιών έθνικοφρόνων πολιτών

(1).

την 18ην Μαιου κομμοψνισταί τ/ς Ναυτεργατική; 'Οργανώσεωτ, προ­ εκάλεσαν ετερον επεισόδιον καί διετάραξαν την δημοσίαν τάξιν εΙς τάς )Αθήνας εμπροσθεν τον 'Υποψργείοψ 'Εμπορική; Nαvτιλίας εΙς την όδόν Κολοκοτρώνη. Οϋτσι συνεκεντρώθησαν γττο το πρόσχημα νά διαμαρτψρηθώσιν εΙς Tovs άρμο­ δίους του 'Υπουργείου Έμπορικης Ναυτιλίας κατά τ/ς μελετωμένης άρσεωτ

62.

του ύφισταμένου άπο τ/ς άττελεψθερώσεω; μέτρου, δσον άφορδ την υποχρεω­ τικήι, πρόσληψιν νσυτεργατών εκ των ύπό τών Ναυτεργατικών <Ομοσπον­

διών ύποδεικννομένων τοιούτων . Κύριο; σκοπός των ήτο ή δημιουργία άνωμα­ λίας, εκτρόπων και εντυπώσεως, διόTl ΟΙ συΥκεντρωθέντες εξέσπασαν εΙς vβρεls κατά της Κυβερνήσεως καΙ εν διαδηλώσt:1 κραυΥάζοντες εδειξαν

άπειλητικάς

δΙαθέσεις. Έπεμβασα Ισχυρά άστwομικη δύναμις κατώρθωσε μετά κόπου νά διαλύσ,:! TOV) συγκεVΤρωθέντας.

• την 5ην Ίουνίου 1946 ΟΙ κομμοwισταί, συνεχίζοντες την Τα1<τικήν των, εδημιούΡΥησαν ζωηρον επεισόδιον εΙς βάρος εθνικοφρόνων πολιτών εΙς )Αθήνας, (1) Άρχείον fς.IΣ/Φ. 1036/Δ /19 .

,

"


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΛIΤι ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

57

θε συντονισμότ καί εύθυΥράμμισις των ενεΡΥειων κατά της νομίμου εν Έλλάδι καταστάσεωτ. Μετά το πέρας της προσχεδιασμένης ΆVωτέρω συναντήσεως, ό ' ΑρχηΥος τοθ ΚΚΕ έλεύθερος και Ικανοττοιημένο; έκ τοθ άττοτελέσμστο; των -επαφων του, άφίχθη είς Λάρισαν καίέκεϊθεν δι' αότοκινήτοψ μετέβη εΙς Βόλον, τήν έπομένην δε ότμοπλοϊκως άφίχθη εΙς Χαλκίδα, οπόθεν έττανήλθεν είς τας 'Αθήνας.

Βάσει των εΙς Κερασιάν συμπερασμάτων κα] των χαραχθεισών Υραμμων εξέδωσεν άμέσω; σψμττληρωματικάτ όδηγία; κα] εντολας δια την ενίσχυσιν, την εντασιν καί τον συντονισμόν της ενόπλου δράσεως των συμμοριών. Κατά τήν Ιδίαν περίοδον, συμπίπτει ή εϊσοδος εΙς 'Ελλάδα Εκ Μποίίλκες κα] ή έγκατάστασκ είς Γράμμον τοϋ πρώτου έκτων ήΥετικωνστελεχων τοϋ συμμοριτισμοίί, πρώην καπετάνιου τοθ ΕΛΑΣ Κίκιτσα. OiJτos, συνoδεvόμενoς

ύπο άριθμοθ « έπιτελών», εiχεν εντολήν να

crvvSeeij με τους αρχηΥους των κατά

τόπους συμμοριακών Σψγκροτημάτων η 'Ομάδων καί να ρυθμίση από κοινού μετα τούτων, τό ζήτημα της άρτιωτέρατ όργανώσεωτ κα] διαρθρώσεως τοθ ΈV <Ελλάδι συμμοριτισμοθ καί τό βασικον θέμα της ένισχύσεω; τούτου είς εμψυχον

υλικον καί εΙς πολεμικά έφόδια έκ Γιοψγκοσλαψίατ, άτινα προς τον σκοπόν τοϋ­ τον, εiχον συγκεντρωθή εΙς Σκόπια κα] Μοναστήριον. Τοιουτοτρόπως ο εν Έλ­ λάδι Ενοπλος συμμοριτισμός άπέκτα τον πρωτον προσωρινόν «άρχηγdv - συν­ τονιστην» καί εκτοτε oiJτoς, βάσει των έντολων και όδηγιών της τωλιτική; ήγε­ σίας τοσ συμμοριτισμοθ, ανΈΠΤVξεν Εντονον δραστηριότητα, δια τήν έκττλήρω­ σιν της αποστολης του, σvμφώνως προς το ΠΡΟΥραμματισθέν σχέδιον άναπτV­ ξεως, όρyαvώσεως, ένισχύσεω; κα] δράσεως τοϋ συμμορττισμοθ. Κατά τήν αύτήν έποχήυ, πλήν της άνσπτψχθείση; εΙς το έσωτερικόν της

Έλλάδος κομμοψνιστική; δραστηριότητος δια της ενόπλου δράσεως των ΚΙ συμμοριτων η των διαφόρων προκλητικών εκδηλώσεων τοίί κομμοψνισμοθ, έσημειοϋντο πλείστα δσα μεθοριακά επεισόδια, προκληθέντα εκ μέρους των Βο­ ρείων προς την Έλλάδα δορυφόρων κομμουνιστικών κρατών, μαρτυροίίντα τας

έχθρικας καί επιθετικας προς την Έλλάδα διαθέσεις τούτων. τα κυριώτερα των έπεισοδίων τούτων, ττροκληθέντα κατά τήν χρονικήν περίοδον ΊΑVOυαρίOυ­ Ίουνίου 1946 άναφέρονται είς~τo προσηρτημένον Παράρτημα (1).

j!i Π-τ/Τ I

§f.~:;:: .: ~

40".


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


59

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ Η ΧΩροφγΛΑΚΗ ΚΑΙ Η ΕγθγΝΗ ΑΣΦΑΛΕ ΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΧΙ

Σύνταγμα 'Αναγνωρίσεω; εδρα θεσσαλονίκη (άπο Ίουλίου

Χ 35η 36η 37η ΥΙΙ 25η 26η 27η

Μεραρχία εδρα Ταξιαρχία εδρα Ταξιαρχία εδρα Ταξιαρχία εδρα Μεραρχία εδρα Ταξιαρχία εδρα Ταξιαρχία εδρα Ταξιαρχία εδρα

1946)

θεσσαλονίκη Σέρραι Γιαννιτσά Κιλκίς Καβάλα Δράμα Ξάνθη 'Αλεξανδρούπολις

ΆνεξάρτητοL Μονάδες

51 η 61 η

'Ανεξάρτητος Ταξιαρχία εδρα Ρέθυμνον 'Ανεξάρτητος Ταξιαρχία εδρα Mvτιλήνη

Έπί πλέον 4 Τάγματα 'Εθνοφυλακή; έκ των μή διαλυθέντων ΈΥκατεστημένα εΙς διαφόρους πόλεις της Έλλάδος (1).

εόρίσκοντο

Μέχρι τού Ίουνίου 1946 ύπεύθυνος διά τήν έσωτερικήν άσφάλειαν της χώρας, συμφώνως προς τήν άπόφασιν της Κυβερνήσεωτ, ητις έλήφθη τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1945, έξηκολούθη νά εϊναι ή Χωροφυλακή, της ευθύνης της έξωτε­ ρικης άσφαλείας άνηκούση; εΙς τάς μονάδας της 'Εθνοφνλακήε. Ή άπόφασις

65.

της Κυβερνήσεως περί άναθέσεωτ της ευθύνης έσωτερική; άσφαλεία; εΙς τήν Χω­ ροφυλακήν, 6φείλετο άφ' Ενος μεν εΙς το γεγονόε, ότι ό συμμοριτισμότ κατά τήν περίοδον έκείνην, έθεωρείτο εισέτι ώς έσωτερικόν πρόβλημα της χώρας κα] δτι

ή Χωροφυλακή ήτο τό καταλληλότερον καΙ άρμοδιότερον δργανον διά τήν έμ .. πέδωσιν της τάξεως και την έξασφάλισιν εΙς τούς κατοίκους τού αίσθήματοτ της άσφαλείατ καΙ άφ' έτέρου, ίνα ό όργανούμενο; τακτικό; στρατό; δυνηθ'ij νά άφο­ σιωθή εΙς τά καθαρως στρατιωτικά του καθήκοντα καί τήν έκπαίδευσιν. Προς τον σκοπόν τούτον διετάχθη καί έπραγματοποιήθη ή ένίσχυσις της Χωροφυ­ λακης δια 3000 άνδρών εισέτι, άνελθούσης της δυνάμεώς της εΙς 28.000 άνδρας, έκ των όποίων το ήμισψ εΊχε διατεθή διά τήν άσφάλειαν των βορείων περιοχων.

ΑΙ σχέσεις μεταξv της Χωροφυλακήτ κα] της ' Εθνοφυλακή; κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα διείποντο ύττό τού Κανονισμού της έν ταίς ττόλεσι κα] φρου­

ρίοις ύπηρεσίας τών ση;fατεvμάτων. Ή Έθνοφυλακή έπελαμβάνετο της δρά­

σεω; όσάκκ παρουσιάζετο διείσδυση συμμοριτώυ έκ των συνόρων, της Χωρο­ φυλακης περιοριζομένης εΙς τάς περιπτώσεις ταύτας εΙς τήν παροχήν πληροφο­

ριών. Μόνον εΙς εΙδlκάς περιπτώσεις ή Χωροφυλακή έκαλεϊτο πρΟς Ενίσχυσιν του στρατού η δσάκις άυελαμβάνοντο έκκαθαριστικαΙ έπιχειρήσεις καΙ μόνον κατόπιν άπ' ευθείας συνεννοήσεως των στρατιωτικών μετά των πολιτικων άρ­ χων, δπότε αύτη fι~εl έπικοψρικόν ρόλον διά της παροχης πληροφοριών καΙ

διενερΥείας άνακρίdεων. "Επικοψρικώ; έπίσης ή Έθνοφυλακή ένίσχυε τήν Χωρο­

φυλακήν εΙς τήν δίωξιν των Κ/συμμοριτων, όσάκκ τούτο έκρίνετο άναγκαϊον,

66. Ύπό τάς άνωτέρω συνθήκας ή Χωροφυλακή άντεμετώπισε μέχρι θέρους του 1946 τήν έξόρμησιν των Κ/συμμοριτων, με άποτέλεσμα, καίτοι αί δυνάμεις της έκρίθησαν ποσοτικως Επαρκείς, νά μή κατορθώσ1J, παρά τον . έπι­ δειχθέντα ήρωισμόν των άνδρών της καΙ τάς θυσίας τάς όποίας ύπέστη νά πα­ τάξ1J τον έν ήj Υεννέσει του συμμοριτισμόν. 0\ λόΥΟΙ της άπOΤVΧίας τ/ς Χωρο­ φυλακης εΙς τήν άποστολήν της όφείλοντο εΙς πολλά αίτια. Ή Ελλειψις έπαρκοσς (1) ΆρχείΌν ΔΙΣ/Φ . 1001/Α/3


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΚΑΤΑ/ΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ 'ΤΗΝ ΑΝΑ/ΨΙΝ ΥΠ ΑΥΤΟΥ ΤΗ! ΕΥθΥΝΗΣ ΑΣ /ΛΕΙΑΣ ΤΗ! χΩΡΑΣ

61

την ΆVάληψιν τοϋ άυακριτικοθ εργου πρόs έφαρμογήν τοϋ νόμου κατά των μελων τ/s αύτοαμύνητ κα] των συλλαμβανομένων Κ/συμμοριτων καθώs κα] την φρούρησιν των φψλακών καί των εργων συγκοινωνιών, ώστε ό στρατό; να δυ­ vη&i5 άπερίσπαστοs να ffitSO&i5 eiS τη ν έμπέδωσιν τ/s τάξεωs. Έπl πλέον καθω­ ρίσθη, όπΩS ή Χωροφυλακή άσχολείται με την παρακολούθησιν TfjS παρανόμου όργανώσεωs του ΚΚΕ κα] την τταροχήν ττληροφοριών eiS τον στρατόν, περΙ τηs δράσεω; καί των κινήσεων των συμμοριακών όμάδων. ' . Καθ' όσον άφορά τα λοιπ« τμήματα Tfjs ΧωΡοφυλακηs, ταUτα έδει να συμ­ βάλώσι δια Κινητών 'Αποσπασμάτων eis το εργον τοθ στρατού καΙ TaS ΆVαλαμ­

βανομέvαs ύπ' σότοθ έκκαθαριστικάτ ΈVepyeiaS, πρόs τόν σκοπόν έκκαθαρίσεωs των έκ των rnιχειρήσεων έναπομεινάυτων Κ/συμμοριτων, KαθΏS κα] την έγκα­ -τάστασιν Σταθμων Χωροφυλακή; elS TCxS έκκαθαριζομέvαs περιοχαs δια την

iμπέδωσιν τ/s' τάξεωs (1).

Ή κατάστασις τού στρατού κατα την ανάληψιν υπ' αυτού τ.ής ευθύνης ασφαλείας τής χώρας

68. Ή μη EyKalpOS άνά~ηψιs . TfjS εύθύvηs άσφαλείατ της χώρας γενικως ύπο τοΟ στρατοΟ κατά την καθορισθείσαν ήμερομηνίαν ώφείλετο elS το γενονός, δτι ό νέος στρατό; δεν ευρέθη ETOIμOS κα] ττροσηρμοσμένοτ προς TCxS κρατούσας σψνθήκατ, αϊτινες προέκυψαν έκ της πραγματικότητος της περιόδου έκείνης καΙ διότι δεν ττροσηρμόσθη ταχέως καί εύθύs άμέσεω; μετα την έκδήλωσιν τοσ συμ­ μοριτισμοϋ, ώστε να δυνη&i5 να ΆVαλάβη έγκαίρω; και ύπεuθύνωs το εργον της άντιμεττοπίσεω; καί κατσπολεμήσεωτ τούτου. Βασικως ό νέος στρατό; ευρί­ σκετο είσέτι eiS το στάδιον της συγκροτήσεως, όργανώσεω; καΙ έκπαιδεύσεώς

.

του, άτινα έπραγματοποιοθντο με βραδΎV ρυθμόν καΙ ττροοπτικήν, όπως κα­ ταστή OVτOς lKWOS ΣΎv τφ χρόνφ άποκλειστικώ; δια τακτικόν πόλεμον, VΠO τήν προΟπόθεσιν, ότι θα έφωδιάζετο ΈV τφ μεταξύ άρκούντω; καΙ καταλλήλωs -δι' υλη<ων κα] όπλισμοθ, Κατά συνέπειαν τόσον τα μόνιμα, όσον καί τα εφεδρα

-στελέχη ήyvόοw

TCxS άρχαs ~Ι TCxS μεθόδους τοϋ άυταρτοπολέμου καΙ ούδεμίαν

έκπαίδευσιν υφίσταντο, πλην μικροθ άριθμοσ τούτων, τα όποία εΙχον ήπηρε­ τήσει κατά την περίοδον της ξενικης κατοχης της χώρο:s elS TaS ΈΘVΙKας ΆVταρ­ ΤΙKCxς δμάδας καΙ εΙχον άποκτήσει σχετικήν πείραν. : ΕπΙ πλέον ό στρατός δεν

εΙχεν έφoδιασθfj είσέτι καΙ δέv διέθετε τα κατάλληλα

μέσα,

τα

οποία ησαν '

άπαραίτητα δι' όρεινόν πόλεμον, οία ησαν τα κτήνη, τα όρειβστικά πυροβόλα,

τα πολυβόλα καΙ οί όλμοι.

69.

Πλην των άvωτlρ~ τεχνικων λόγων σημσντικόυ έπίσης γεγονός, το

οποίον έπέδρασεν ίδιαιτέρωSi ώστε ό σTpmoS να μή δwηθi) να άvαλάβt;l άμέ­

σως τήν εύΘΎVΗν άσφαλείαs

TfjS χώραs, ύπfjρξε το γεγονός της ραγδαίας έξελί­

ξεως το\; συμμοριτισμοΟ, ώστε οΙ αρμόδιοι να αίφνιδιασθωσι καΙ να μη δwη-

. ~ωσι να εΙσηγηθωσιν έΥκαίρως τήν ληψιν των καταλλήλων μέτρων, ώστε ή

~αρσία να παταχeη άποφασιστικως έν τ'ζi γενέσει τηs. Κατα την έκτίμησιν

της καταστάσεως καΙ την ΆVάλυσιν των

παραγόντων

ύπετιμήθη έξ

άρχης

ο κομμοwιστικός κίνδυνος, διότι ο παράγων «Εχθρος» έσταθμίσθη βάσει της άριθμητικης του δυνάμεως την οποίαν παρέτασονοΙ συμμορίται κατα τον χρό­

νον της έκδηλώσεως της άvταρσίας. ΤΟ θέμα τoVτo δεν. έμελετήθη όσον εδει καΙ

-δεν ελήφθησαν ύπ' ΟψεΙ ή πείρα τοσ προσφάτου παρeλθόντοs έκ της KαTOXtKfiS {ί)'Αρχείον< ΔΙΣ/Φ. 1005/ΣΤ/4


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡ/ΤιΚΑ Μ ΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ

63

όποίων άνήρχετο 40 χιλιάδες περίπου, οϊτινες είχον συμμετάσχει εΙς τον πόλε­ μον του 1940-1941 καί ύπηρέτονν επί 15-20 μήνας ρετά τήν άπελευθέρωσιν της χώρας ο! πλείστοι των όποίων ήσαν οίκσγενειάρχαι. 'Επίσητ, λόγφ του Ισχύοντος συστήματος της καθολική; στρατεύσεωτ, σημαντικόν ποσοστόν άναρχοκομμουνιστών έκ των άλλοτε έλασιτών, καπεταναίων καί δυνσμικών στοιχείων του κομμοψνισμοθ, βάσει όδηγιών καί κατευθύνσεων της ήΥεσίας του ΚΚΕ, είχον παρεισφρύσει εΙς τας τάξεις του στρατού, οϊτινες μετά φανατι­ σμ~υ, σψστήματο; καί σατανικότητος έττεδόθησαν εΙς το εΡΥον της διαβρώσεως του

.

στρατου.

Τήν κατάστασιν άη'ό άπόψεως εξαπλώσεως του σψμμοριτισμοθ καί της ΆVΤιδράσεως του στρατού κατά τήν περίοδον ταύτη ν άπεικονίζει ή ύπο­ βληθείσα τταρά του "Αρχηγοθ του ΓΕΣ "Αντιστρατήγου Σπηλιωτοπούλου Παναγιώτου άναφορά, προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κατά τας άρχας

Σεπτεμβρίου νης

1946. τας παραμονά; της άναλήψεως ύπο του στρατού της ευθύ­

άσφαλείας

της

χώρας;

. «'Έντασις δράσεως συμμοριτών συνεχΕζεται. Περιοχήν Κιλκις ενηργήθη στρατολογ/α 260, οίτινες και διέφυγον ΓιουγκοσλαυΙαν. 'A~Ι'ή συχoι περιοχαί εις Γ' Σώμα Στρατού, αί τής Χαλκιδικής, Σωχού, Παικου, 'Αρδέας και 'Εδέσσης, ένθα δρασις ι;Ττρατοϋ συνεχής και σύντονος. Περιοχή Ν.Δ. Jlι!ακεδoν/ας και Μετσό­ βου δραστηρ/α δlωξις συμμοριτών t5no στρατού. Περιοχη Γρεβενών και Χασ/ων συνεχ/ζεται στρατολ ογ/α. Ύπο ΕΛΑΣ εξακολουθούν διαρπαγαί , πιέσεις , φόνοι, άπαγωγαί και προσπάθειαι διακοπής συγκοινωνιών δια ναρκών. Εύρυτανία ν διετέθη τάγμα και ετερον Λ αμίαν. 'Έχομεν ενδε /ξ εις επεκτάσεως δράσεως και εις Πελο­ πόννησον. Λόγφ νέας καταστάσεως εις πεΡΙΟΧ(lς Β ' και ΓΙ Σωμάτων Στρατού, Εύρυταν/αν-Λαμ/αν, στρατος ανέλαβεν εξ όλοκλ ήρου έργον διώξεως καΙ εξοντώ­ σεως συμμοριτισν, ηϊς χωροφυλαΚής περιορισθείσης εΙς καθαρώς άστυνομικα κα­ θ17κοντα » (l). τα πρώτα πολιτικα και στρατιωτικα μέτρα δια Τ1ιν πάταξιν τής αν­ ταρσίας

71. <Η καταφανή; εκδήλωσίς της νέας κομμουνιστική; άνταρσίας καί ή δη­

μιουργηθεϊσα έπικίνδψνο; κατάστασις εΙς όλόκληρον τήν χώραν καί Ιδίως εΙς τας περι?χας της Βορείου Έλλάδος καί τήν Θεσσαλίαν εκ της έντατική; δραστη­

ριότητος των Κ/συμμοριτων άντιμετωπίσθη άπο τοθ θέρους του ετους ύπο της πολιτική; καί στρατιωτική; ύγεσίω; δια διαφόρων μέτρων.

, Από

1946

πολιτική; πλευρ6:ς έψηφίσθη ύπο της Κυβερνήσεως τήν 6ην 'Ιου­

νίου το ψήφισμα «Περ ι εκτάκτων μέτρων τάξεως » σvμφώνως προς ταςδιατάξεις

τοσ όποίου σvvεστήθηddV καί ήρξαντο λειτουργοϋσαι αί προβλεπόμεναι «' Επι­ τροπαι Άσφαλε/ας », των όποίων το έΡΥον συνίστατο εΙς την

έκτόπισιν

των

θεωρουμένων, βάσει επισήμων στοιχείων καί κατόπιν άποφάσεων των 'Επιτρο­ πων των κρινομένων ώς επικινδύνων δια την δημοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν KΙ:ΙlμoυνισΤΙKων στοιχείων . Δια τοϋ

ψηφίσματο; τούτου

έγένετο διαχωρισμό;

Τ~ν έπιβαλλομένων μέτρων εΙς τήν Βόρειον 'Ελλάδα άπο των τοιούτων εΙς την Νότιον Έλλάδα, κριθέντος, δτι τα διαπραττόμενα άδικήματα εΙς τήν Βό­ ~ειoν

'Ελλάδα εστρέφοντο πρωτίστως κατα της έννοία) τοσ ~EΘVoυ)

καί

της

: ακεραι ότητο) τη) χώρα) καί δευτερευόντω) κατα της εννοίας τοσ κράτους. ενω

(1)

'Aρχεϊ:o~ ΔΙΣΙΦ. 1001 ΙΓ


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Ό Διοικητής τού Α: Σώματος Στρατού

,Αντιστράτηγος

ΓΙΑΝΤΖΗΣ ΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΗ­

Ό Διοικητής τοό Β. ' Σώματος Στρατού 'Αvtιστράτηγος ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ..

(' Εν

ΣΠΥΡΙΔΩΝ στολϋ •Αντισυντα.γ.u-ατάρχοv)

Ό Διοικητής τού- Γ.' Σώματος Στρατού Άντιστρά­ τηγος ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


66 ----------------_ .._-- - -- ------ - - - -

Η ΑΣΦΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

xώραv συμπλοκή τμημάτων στρατού καΙ χωροφvλακης μετά σvμμoρlας brlσης εΙς τήν ττεριοχήν Λεύκης Φλωρ ίνητ, την Βην 'Iowlov διλοχία της 21ης Ταξιαρ­ χίας μετά τμήματο; χωροφυλακης προέβη εΙς έκκαθάρισιν της περιοχης βορείως Έλασσόνος. Κατά την διάρκειαν της έκκαθαρίσεωτ σννήφθη σψμπλοκή μετά

τμήματο; Κ/Σ είς τήν περιοχήν Διάβας. Τήν 11ην 'lovviov Ελαβε xώραv έτέρα συμπλοκή δvνάμεως στρατού κα] χωροφvλακης μετά Κ/Σ είς περιοχήν Παλαιa­ ττύργοψ Χασίων. Έπίσης όπό διλοχίας της 43ης Ταξιαρχίας έγένετο έκκαθάρι­ σις της περιοχης Μηλέας Μετσόβοv καί όπό λόχοv της 42ας ταξιαρχίας της περιο­ χης Καλλιπεύκης Όλύμr.οv. Ύπό λόχοv της ίδίας ταξιαρχίας έγένετο τήν 15ην 'Ιουνίου έκκαθάρισις της περιοχης των χωρίων Γόννοι καΙ PαψΆVης Λαρlσης. Τήν έττορένην 14ηιι 'Ιουνίου Ελαβε χώραν συμττλοκή τμήματος στρατού καΙ χωροφvλακης μετά 100μελοσς σvμμopίας εΙς περιοχήν Κλεινοβού Καλαμττάκατ,

καθ' ην σwελήφθη Ι Κ /Σ καΙ έτραuματίσθησαv 2 χωροφύλακες . ' Ετέρα ΣVμπλOKή ελαβε χώραν τήν 17ην εΙς περιοχήν Νεγράδων της 'Ηπεlροv avev άποτελέσμα­ τος, των Κ/Σ διαφυγόντων είς 'Αλβανίαυ , Έκκαθάρισις Ελαβε χώραν κατά τήν 19ην 'Ιουνίου όπο τμημάτων στρατού καί χωροφvλακης της περιοχης Κόζιακα καθώς καί της περιοχης Σερβlων, καθώς brίσης σψμττλοκή εΙς περιοχήν Καρ­ δlτσης, τραvματισθέντος 1 'Αξιωματικού κα] 1 χωροφύλακος. 'Ετέρα σψμττλοκή τμήματος της 21 ης Ταξιαρχίας μετά Κ /Σ Ελαβε χώραν τήν 21 ην 'lovvlov εΙς -rrεpIa­ χήν Μακροχωρίοψ Λαρlσης. Την 28ην 'IovvIov Ελαβε χώραν έκκαθάρισκ Vπό

τού Λόχοv 'AYIvCis της 21ης Ταξιαρχίας της περιοχης Πατακιδ; Μαuροβοwίοv καϊ τήν 30ην 'Ιουνίου όπο διλοχίας της 42ας Ταξιαρχίας τij σwδpoμ'Ό οvλαμοv τεθωρακισμένων καί διμοιρία; χωροφυλάκων της περιοχης Νιάματα Λαρίσης (1). 'Η άπoτvχία των άνωτέρω έκκσθαριστικών brιχειΡήσεων ώφεlλετο εΙς τό δτι δέν 11ΤΟ ττροσηρμοσμένη εΙς την σψμμορισκήν τακτικήν. Δέν έξησφαλίζετο βάσει προσφάτων, σνγκεκριμμένων καί θετικων πληροφοριων δ Εντοπισμός των K/ΣVμμOΡΙTων, ή δε έπιχείρησις ώρyαvoVτo καί έλάμβΑVε xώραv βάσει άορίστων ττληροφοριών Τι κατόπιν έμφανίσεωτ των K/ΣVμμOΡΙTων εΙς τήν περιοχή" πρc

τινων ημερων. ΟΙ K/σvμμoρίται έφαρμόζοντες άνταρτικήν τσκτικήν δέν εΙχον μονίμοvς βάσεις, άλλά έκινοϋντο ΣWεχως κα] δραστηρίως έντός της περιοχης

των κα] πρός πασαv κατεύθυνσιν, διαθέτοντεε δέ άριστον δίκτψον πληροφοριωv, έγνώριζον άνά πασαv στιγμήν τάς κινήσεις καί προθέσεις των καταδιωκτικων τμημάτων, τήν δύναμιν τούτων καΙ τήν άκολοvθοvμέvην

άμέσως έλάμβανον τά

KαTEveWcrtv,

ώστε

κατάλληλα μέτρα καΙ άπέφεvyOν τήν σVyKPOVcrIV μετ'

αύτων .

Ή κ,?lψovνισΤΙΚ17 συνωμοσία είς τάς μονάδας του Β Ι Σώματος Στρ;'του 74. Διά τήν brIKpάTηcrfv των οΙ K/σvμμoρίται δέν ήρκέσθησΑV εΙς τήν Ενοπλο" δρασιν των άλλ' εθεσΑV εΙς έφαρμΟΥήν καΙ το μέσον της διαβρώσεως τού στρα­ τού έκ των .εσω , διά της δημιοvργίας έντας των μονάδων TOV πυρήνων ΆVΤιδραστικης καΙ έπΑVαστατικης ένεΡΥείας . . Κατά τήν περίοδον μέχρι τού μηνας 'Iowiov 1946 ή κομμοwιστική σwω­ μοτική κίνησις εΤχε, brιτελέσει έvτός βραχέος χρονικοϋ διαστήματος άπα ,.ης ΣVYKΡOTήσεως των μονάδων του νέου στρατού, σοβαράς προόδους καΙ τό όπο­ νOΜΕVΤΙKόν διαβρωτικόν εΡΥον του κομμοwισμού, ε{XΕV εΙσχωρήσει βαθέως καΙ

έΊnKlνδΎVως έvτός στρατιωτικων τινων μονάδων . Ή κομμοvνιστική ήΥεσία έξε­ μεταλλεύθη ε Ις έξαίΡΕτον βαθμόν τό yεyoνΌS, ότι κατά τήν έποχήν έκεIVΗν, λόΥφ ίΙ) 'Αι-χ;ι,)" ΔfΣ /Φ . IIΟ'2 ίΛ/Ι


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η Α:Σ.ΦΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑ:Σ.

68

'Εκ .των ΆVωτέρω διαπιστοθται, ότι τό ύrrOνOμεvTΙKόν εΡΥον των κομ­ μουυιστών εΙς τό στράτευμα, διηvκόλwεν εΙς μέγιστον βαθμόν ή διείσδυσις κατά τήν κατάταξιν των νεοσυλλέκτων, σημαντικοθ ττοσοστοθ κομμουνιστικών δυναμικων στοιχείων κατά τήν ΑVt:"J έmλoyης κατάταξίν των. 'Υπό τCxς συν­ θήκας αVτας καί μέ την ΆVΑΠΤVΧθείσαν ΕVΤOνOν δραστηριότητα των έντός και Β<τός τοϋ στρατεύματο; κομμουνιστικών στοιχείων, ή διάβρωσις τοϋ στρατοϋ ήρξατο έπιτελουμένη με ταχύτητα καί μυστικότητα, κυρίως είς τας μονάδας της Θεσσαλίας καί ΔVΤΙKης Μακεδονίας καί ή άποκάλυψις τ/ς κομμουυιστική; σvνω­ μοσίας, άπέδειξε τήν εκτασιν καί τήν σοβαρότητα τοϋ όΡΥανωθέντος κα] άπο­ τολμηθέντος κομμουνιστικοθ πραξικοπήματος έν τφ στρατεύματι,

76. Παρά της ήΥεσίας τοϋ ΚΚΕ, ως κατάλληλον εδαφος δια τήν όρyΆVωσιν κα] έκδήλωσιν τοϋ κομμουνιστικοϋ πραξικοπήματος εΙς τόν στρατόν, προεκρί­ θησαν_~ί. μονάδε τοϋ Β' Σώ ο -. ιμένως αΙ 41 2α .Τα~:αρxία~της ιχ Μεαρχίας, έ§ρΕVoυσαι, ή_πρώτη εΙς Τρίκκ α κα ή έτέρα είς Λcφισ~-;-ως και η 21 η Ταξ'ϊαρχ{α της t11'V'1φαpx{~s....ΚQ.~V . •Απ6κομμουνιστικης π ε ας, η ι ΟΥη των ωτερω μονάδων ητο σχετική με τας κρστούσατ συνθήκατ είς τας πόλεις καί τας περιοχας των μονάδων τούτων, καθ' όσον δλαι αί ένδείξεις, συνθήκαι καΙ ΠΡ0VπOθέσεις, lδίC;X εΙς τα Τρίκκαλα, έξησφάλιζον την έΠΙΤVΧίαν της ΣVνωμOΤΙKης όργανώσεω; καΙ Β<δηλώσεως της στάσεως. Βάσει τοϋ σχεδίου τοϋ ΚΚΕ μετά την έπιτψχίαν της στάσεως εΙς τας μονάδα; ταVτας, τό «κομμουνιστικον κίνημα» θα έπεξετείνετο άμέσως εΙς όλον τό στράτευμα και καθ' όλην τήν χώραν. Γ ν κομ OWIσTIK' ν κίνησιν άντελήφθησαν έΥκαί ω πολλοΙ των κατω-

Αξιωματικων, οίτινες VΠΗ

ουν ε ς τας

ω

ρω μoνάδαs καθώς καί

το Επικ ν WOv της καταστ σεως, οίτινες κα ευσαν να ε ώσωσι τ/ν ~eεσ αν πληροφοριων του ωματος Στρατοϋ. Βάσει των π ηροφοριων

τούτων το Β'-Σ'&μα Στρcπoϋ-πpciβη~ν

ττλήροικ δικτύου άντι­

κατασκοπείας εΙς άπάσας τάς μονάδας του εΙς τό όποιον σvμπεριέλαβε κα] τούς

.' Αξιωματικονς τoVτoυς καθως καί πρόσωπα!fjς άπoλVτoυ~πιστoσVvης των καί Ιδιώτας. οδτοι κατώΡθΜσavναΟfΕισδvσωσιν εΙς τ6ν υφιστάμενον σv.::

~1<δVϊlηxανισμoν των κομρουνιστών, τόσον έντος των μονάδων, όσον καί εΙς τάς κομματικάς κομμουνιστικάς όργσνώσεκ των πόλεων, όπου εΙχον τάς .εδ ρας των αΙ μονάδες. Κατά τον τρόπον τούτον οΙ ' ΑξιωματικοΙ τοθ δικτύου άντικατασκοπείας ' έτη ροθντο ένήμεροι των προόδων τοϋ διαβρωτικού εΡΥου κα] της προπαρασκευαζομένης κομμοwιστικης ΆVατρεπτικf)ς κινήσεωτ Εν τφ στρατείιματι. (1).

, 77. Κατά τάς άρχάς 'Ιουνίου 1946, Εκ διαφόρων ττληροφοριών, κατεφάυη, ότι έξαιρετικως σοβαρόν ΥεΥονος πρoπαρασκεvάζετo

ύrrό των κομμουνιστών

έvτ6ς τοϋ στρατοθ διά τό έΥΥύς μέλλον. ·~μπτωματΙKOν YΩ:0νΌS,.JιAθε-,... νά άποκαλυ έ αi ω' ι ω έ v αί ο εΙ το στ καΙ νά •

χρεώ01J τάς άvω~ωσι άποφασιστικην δ.ράσ-lν.

-

.

)S:~η.ι:.έρας έκείνας, έΠΙ<?ϊολή άπεvθvνoμέvη π~ά στρατιώτο\ι....:α/s.­

~ίας πρός τσός Υονεις του, περιηλθεν ώς ανεπ

ΟΤ.Ξ~! _εJς20ν' A~ _

:ν.Οb!ικΟν Στ~~δίTCfuς :--'Ό -:ΆCffW ομΙΚoS~ταθμάeΧ !l~1Ίνο l=

ξε τήν EπισTOλ1'j\1ϊ«Xαπό ό,τι άν' νωσε κcrTέληξ ~gis.. τοσ\Γμ:rrέΡ'ασμ~.J ..QΊ.ι3JJ.e§­ ilov<-CSac; τοϋ Β' Σώματος ~~::._

Kεlτ~περι EΠΙΚEιμΕVΗς εκρη εως στάσεως ε ς τας

(1) ΆρχεΤον ΔΙΣ /Φ. 1150/I/t.1 ΆρχεΤον ΔΙΣ /Φ. 1101[Β /1


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

70

μoσαv μεθόδους, παρομοίας σχεδόν των τοιούτων της κομμουνιστική; ΆVΤαρσίΑS του Μαρτίου - 'Απριλίου 1944 εΙς Μέσην ' Ανατολήν (τριαδικόν σύστημα, άνάθεσις διοικήσεων εΙς στρατιώτας κλπ.) (1).

79. Τήυ όλην όργάνωσιν έντός της 41ης Ταξιαρχίας διηΎΘVVεv, ώς ύπεύθυνος και καθοδηγητής, .?πλίΤΤ)ς Στέφαvος.Ji.-CX\1.ά1s...αs, ό μετέπειτα καπετάν Στέφος,

c?

Διοικητής έφίππου K/ΣVμμoριακης

(( Τα ξιαρχΙας» εΙς την περιοχήν Θεσσαλίας.

Μεταξύ της συνωμοτική; κομμουνιστική; όργανώσεω; των μονάδων της 41 ης Ταξιαρχίας κα] της κομματική; Έπιτροπης του ΚΚΕ της πόλεως ΤΡΙ1<1<άλων, ύπηρχε στενή καί σwεxής έπαφή .

Τό σχέδιον ένεργείας, τό όττοϊον κατέστρωσεν ό Mαvάκας, εύθύς ώς Ελαβε τήν Μολήν νά χωρήση πρός το στασιαστικόν πραξικόπημα, σwίστατo εΙς την έκδήλωσιν της στάσεως την νύκτα ~12ης προς τiυl 20ην Ίουνίου 1946.

Τό σύνθημα της έξεγέρσεως έντός των στρατώνων, θα έδίδετο δι' iσxupov φω: τός, τό δποίον θα ήνάπτετο εΙς καθωρισμένην ώραv κα] εΙς καθωρισμένον ση­ μείον προ των σφαγείων της πόλεως των ΤΡΙ1<1<άλων. Άμέσως οί κομμουνισταί συνωμόται θά έτίθεvτo εΙς συναγερμόν κα] βάσει του σχεδ ίου αί σταστιαστικαϊ κομμοψνιστικαί δμάδες θά σwελάμβΆVoν ή θα έσφαζον άπαντας τούς , Αξιωμα­ τικούς των λόχων καί των διμοιριών, πλήν των μεμυημΈVων . Έτεραι όμάδες, θα προέβαινον άμέσως είς τον άφοπλισμόν των άντιφρονούντων στρατιωτών καί θά έφόνευον τούς πλέον δνναμικού; έκ τούτων . Το σχέδιον ένεργείσ; καθώριζεν, ότι αΙ θανατικαί έκτελέσεις επρεπε νά γίνωσι κατά τον άγριώτερον δυνατόν τρό­ πον, πρός καταπτόησιν των ύπολοίπων. «(Νά τoVς κή1ρετε τά λαρί'ΥΥια μΙ τίς άΥ1/λικές κονσέρβες» ήτο ή έντολή. Συγχρόνως δμάδες ένόπλων κσμμοψνιστών

Ιδιωτών, ύπο τήν διοίκησιν Άξιωματικων του ΕΛΑΣ, Εκ των άπομακρυνθέντων του στρατεύματος, θα προσέβαλλον κα] θα έξουδετέρωνον τα φυλάκια των στρατώνων. Ταύτοχρόνω; άλλαι όμάδες ΈVόπλων Ιδ ιωτών , θα άπεμόνωνον κα] θά κατελάμβανον τας διοικήσεκ του στρατού, τας εύρισκομένατ έκτός των στρατώνων καί eτeραι το ιαϋτα ι θα έπετίθεντο κατά των διοικήσεων καί τμη­ μάτων της Χωροφυλακήτ.

την πρωfαv της 20ης 'Ιουνίου ή πόλις των Τρικκάλων κα] άπασαι αί είς αότήν έδρεύοψσαι στρστιωτικαί μονάδες, πάση θυσία επρεπε να εύρίσκωνται εΙς χείρας των στασιαστών, οί όποίο ι έvισχυόμενoι άπό Κ Ισυμμοριακας όμά­ δας της ύπαίθρου, θά έδημιούργουν έλεuθέραv περιοχήν. Τοιουτοτρόπως ή 41η Ταξιαρχία, θα παρέμενε συγκεκροτημένη ώς κομμουνιστική τοιαύτη, μέ Διοι­

κητήν τον Στέφανον Mαvάκαv . Οί {{γlJαιψατείς » της τριαδlκης διαρθρώσεως, θά άυελάμβανον καθήκοντα «(Πrιl.ιτικrav ' Επιτρ6π(ω' » των ταγμάτων , μέ « ιιτ(!α­ τιωτικοιΊς διοικητάς » είς εκαστον τάγμα άξιωματικούς μονίμους, πρώην έλασίτας. ΤΟ έποναστστικόν κομμουνιστικόν πραξικόπημα, θα έξεδηλoVτo την αύτήν νύκτα καί τήν αUτην ώραv καί εΙς τά τάγματα της 21ης Ταξιαρχίας εΙς Κοζάνην, ώς καί εΙς τα τμήματα της 42ης Ταξιαρχίας εΙς Λάρισαν, εΙς τρόπον ώστε νά έξουδετερωθη όλόκληρος ό στρατός της Θεσσαλίαs καί της ΔUΤΙKης Μακεδονίας

καί να μετατραπη είς κομμουνιστικόν τoιoVτoν, ούτω δέ αί πeριoxαί αVται θά περιήρχοντο ύπό τη ν έξoυσίαv καί τόν Ελεγχον της κομμουνιστικης άνταρσίας (2).

- -- -- - -_..-- - (1) (2)

'Αρ χείον 'Αρχείον Άρ χείι,ν 'Α ρχείον

ΔΙΣ /Φ. 1 J50/1/,. Δl~ /Φ . 'Ι 1() Ι / Η ! Ι ΔΙΣ /Φ . 1'l50/I /H

Δ.ΙΣ/Φ. J 1 0Ι ί Β/ Ι


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΛΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

72

Ή ήΥεσία καί αΙ διοικήσεις των Μεγάλων Μονάδ(.ι)ν καΙ Λοιπω,; μονάδων '!"Ου στρα­ του, εύθίις μετα τήν άπOKάλVΨιν της κομμοwιστικης στάσεως καΙ των προθέσεων του ΚΚΕ, Ελαβον άστραπιαίως καΙ μeθOδΙKως τα wδεικwόμενα δραστικά, αΙφνι­ διαστικά κα] άποφασιστικα μέτρα καί ~ματαίωσαν τά σχέδια του κομμοwισμου . . Έκ της άποκαθάρσεωτ των μονάδων . του στρστοδ, ~ των άvαρχοκομμοwιστι­ κων στοιχείων, κατεδείχθη ότι ή ΆVαλoyία των όπηρeτoΎVΤων rnικινδύνων

κομμοwιστων δέν άνήρxeτo

fts πλέον

του

2% της δwάμεως

αύrων.

ΜελλΟνΤικως έφηρμόσθη τό σύστημα της rnιλοΎfjς των όπΛιτων καί έλή­ φθησαν προληητικά μέτρα, πρός όπoτρoτr'ήν νέας διαβρωτικης πρoσπαθeίαs του κομρουνισμοθ,


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


74

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ Κ/ΣΥΜΜΟΡIΤιΣΜΟΥ

Ίούλιον καΙ Αύγουστον, ώστε κατά μηνα Σrnτέμβριoν 1946, νά εχωσιν έξου­ δετερωθfj καί ΟΙ τελεvταίoι Σταθμοί Xωρoφυλακfjς της υπαίθρου εΙς την Βόρειον 'Ελλάδα καϊ την όρεινήν Θεσσαλίαν. Χαρακτηριστικόν έπίσης της δρά­ σεως τοίί σψμμοριτισμοθ κατά την περίοδον ταίιτην, είναι καΙ το ΥεΥονός, ότι ούτος, υπό είινοίκάς συνθήκατ, ΈVήρyησε καΙ έπιθέσεις κατά μεμονωμένων τμη­ μάτων στρατοϋ καΙ κατά κατωκημένων τόπων μεyαλvτέρας σπουδαιότητος. Ή άττοτυχία τοϋ κομμοψνιστικοθ κινήματο; εΙς τό στράτευμα δΈV άνέ­ κοψε την έφαρμοΥήν τοϋ γευικωτέρου στασιαστικοϋ σχεδίου τοϋ ΚΚΕ καΙ άπό τοϋ μηνΟς Ίουλίου 1946, ή K/σvμμoριακή δράσις εlσήρχετο εΙς τό δεύτερον στάδιον της άναπτίιξεώς της. Καθ' όλην την περίοδον ταύτην ό συμμοριτι­ σμός, εξηκολοίιθησε διατηρών την πρωτoβoυλίαv, αlφνιδιάζων καΙ προκατα­ λαμβάνων τά άρμόδια καΙ VπεΊΙΘVVα κρατικά όρyαvα καΙ υπηρεσίας, της πο­ λιτικης καί στρατιωτική; Ιεραρχίας. Κατά την lδίαv περίοδον, ήρχισε νά κατα­ φαίνεται έμφΑVως, ότι ή κατά της 'Ελλάδος κομμοwιστική έπιβουλή, ήτο φΥον τοϋ ΔιεΘVOϋς Κομμουνισμοθ μέ σκοπόν τόν διαμελισμόν καΙ τήν υποδούλωσιν της 'Ελλάδος εΙς τόν σλαυϊσμόν. ΈπΙ τοϋ θέματος τούτου, πλείστα έπίσημα στοιχεία καΙ άποδείξεις, Εκ διαφόρων πηΥων, περιήρχοντο καθ' έκάστην εΙς χείρας τοϋ Στρατοϋ, της Xωρoφυλακfjς καΙ της Κυβερνήσεως, άτινα βραδύτερον Εχρησιμοποιήθησαν, πρΟς διαφώτισιν της κοινης έπισήμου Υνώμης τοϋ έξω­ τερικοϋ καΙ εΙς τήν υπό της Κυβερνήσεως γενομένην προσφψγην εΙς τό Συμβού­ λιον 'Ασφαλείας τοϋ Όρyαvισμoϋ των 'Ηνωμένων Έθvων. Διά των στοιχείων τούτων σαφως κατεδεικνύοντο, ο Ι κίνδυνοι τούς όποίους διέτρεχεν ή 'Ελλάς έκ της έπιθέσεως τοϋ κομμουνισμοϋ καΙ γευικώτερον των κατακτητικών σχεδίων τοίί Διεθνοϋς Κομμουνισμοϋ,

84. Μέχρι τοϋ θέρους τοϋ 1946 δέν παρετηρήθη σημαντική aύξησις της δwά­ μεως των K/σvμμoριτων καΙ ή δύναμκ τούτων κατά 'Ιούλιον 1946 άνήρχετο εΙς 5.000, κατ' Αύγουστον δέ εΙς 5.500 περίπου. Ούτοι εΙχον διασπαρή εΙς τάς όρεινάς περιοχάς Ist<t της Βορείου 'Ελλάδος καΙ εΙχον όρyαvωθfj εΙς « Συγκρο­ τήματα », άτινα υπήyovτo εΙς τά κατά τόπους «Περι φερειακά 'Αρχηγεία» καΙ ταίίτα εΙς τά «'Αρχηγε ία Περιοχών)) Ή άριθμητική δύναμκ των K/σvμμoριτων, ηύξήθη σημαυτικώ; κατά τό φθινόττωρον καΙ τόν χειμωνα τοϋ 1946 διά της άθρόας εlσροης συμμοριτών εκ Μποϋλκες της Γιοψγκοσλαυίατ καί της προωθήσεως έκ τοϋ έσωτερικοϋ όμοϊδεα­ των των ή διά βιαίας στρατολσγίατ έκ τοϋ άμάχου πληθυσμοίί. Διά των ΆVωτέρω τρόπων καΙ σvστημάτων, ή άριθμητική δΊΙVαμις των

K/σvμμoριτων περl τά τέλη Όκτωβρίου άvfjλθεν εΙς

7.500-8.000. Ό ΆVΤίκτv­

πος Εκ της τοιαύτης αίιξήσεως της δwάμεως των σvμμoριτων, έΥένετο άμέσως αΙσθητός, διότι, αΙ προσβολσΙ καΙ επιθέσεις τούτων έξεδηλώθησΑV Evτoνώτεραι, περισσότερον ΣVνΤOνισμέναι καΙ δ έκ τούτων KIvBWO) δσημέραι καθίστατο πλέον άπειλητικός καΙ μέ σοβαράς σvνεπείας.

85. 'Η ύπό των σvμμoριτων άKOλOVΘOυμένη τακτική, ήρξατο ώσαίιτως προ­ σαρμOζOμΈVΗ ΆVαλόyως προς τήν άνάπτυξιν των ΣVμμOριακων δυνάμεων καΙ τάς επιδιώξεις της ήΥεσίας των. Άπο τοίί Ίουλίου 1946, ότε ό σvμμoριτισμός ΈVισχίιθη ετι πλέον έκ του εσωτερικοϋ καΙ εξωτερικοϋ, ώρyαvώθη καΙ διηρθρώθη μέ ταχύτερον ρυθμόν καΙ ΆVεπτίιχθη έΠΙKινδΊΙVως, χωρls μΈV νά παρατηρηθfj yΕVΙKωτέρα καΙ σvvτo­ νισμΈVΗ δρ5:σις των ΣVμμOριακων δwάμεων καΙ

ΈVιαίOν σχέδιον

δράσεως, τά

χαρακτηριστικά όμωs της υπό τούτων άκOλoUΘOυμένης τακτικης ΣWίσταvτo εΙς τήν έκλΟΥήν σημΑVΤΙKωτέρων στόχων (στρατιωΤ1κά τμήματα, άστικσ


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

76

ταvoν (Γιάννη Σϊμον) κα] εΙς το Βίτσι ύπο τους Κεραυνόν (Χρήστου Άτroστo­ λίδην) κα] Αόγερινόν. ΠερΙ τα μέσα τού θέρους 1946 Β<: τού Βερμίοv καΙ των Πιερίων διατrεραι­ οϋνται εΙς Χάσια τα Συγκροτήματα των Παποθ, Τζαβέλ/α καΙ Μάνθου. Έν συν­ εργασία μετά των Συγκροτημάτων Θεσσαλίας, τα όποϊα εδρων εΙς τον Νό­ τιον 'Όλυμτroν ύπο τους Καρτσιώτην, Κίσσαβον, ΆλεvρΑV, Γρεβεvίτην, Καψά­ λην κα] (Xλλovs, ένεργοϋσι σειράν σοβαρωτέρων έπιχειρήσεων, oτrως ή ττροσ­ βολη της Δεσκάτης, τ/ς Πυρσόγισννητ, τ/ς Κοτύλης, τού Λειβαδίοv τ/ς ττεριο­ χης ΌλVμτrοv καί του Κηπουργιοϋ,

'Αναδιάρθρωσις και αναδιοργάνωσις

τών Κ /συμμοριακών δυνάμεων

88. Ή ήγεσία Tov Κ/σvμμοριτισμοv έκ τού ' Αρχηγοϋ τού ΚΚΕ καϊ των με­ λων τού Πολιτικοϋ Γραφείου τού ΚΚΕ εΙχεν εδραv τας 'Αθήνας. Ή Κ/συμμοριακη ήγεσία τ/ βοηθεία, τrιθανώτατα, στρστιωτικοθ έπι­ τελείου, έξετrόνει τα γενικά σχέδια έπιχειρήσεων καΙ τrαρείxε τας δδηΥίας δρά­ σεως των ένότrλων συμμοριακών δυνάμεων. Προωθημένα κλιμάκια της K/σvμ­ μοριακης ήΥεσίας, εύρίσκοντο εΙς Θεσσαλονίκην καί Βόλον, άτινα εΙχον σκοπόν την προσαρμογήν καί συντονισμόυ των σχεδίων κα] των όδηΥιων τού κέντρου, άναλόΥως τrρoς τας Εκάστοτε τoτrΙKας σψνθήκα; καΙ τας δημιοψργοψμέυατ τακτι­ κας καταστάσεκ.

T11"

Δια την καλυτέραν άξιoτroίησιν των έν 'Ελλάδι σψμμοριακών δυνάμεων, καθοδήγησιν καϊ τον συντονισμόν τ/ς δράσεως τούτων, άλλα καί δια λό­

Υους έVτvτrωσιακoίις, τταρά τ/ς ηΥεσίας τού K/σvμμoριτισμOύ, έκρίθη άναγκαϊον ότrως όφίσταται εν άνώτατον δργανον Διοικήσεως. ΠρΟς τον σκοπόν τοθτον, κατά μηνα Σεπτέμβριον

1946,

είσήλθεν Β<: Γιοψγκοσλαυϊω; εΙς την

'Ελλάδα δ

άρχισυμμορίτητ Μάρκος Βαφειάδης εΙς τον όποίον άπενεμήθη ό βαθμος τού «('Αρχι­

στρατήγου)} καί οστις άνέλαβε την άρχηγείσν

των

K/σvμμopιακων

δυνάμεων.

Ό διορισμός τov ώς ΆρχηΥού έπισημoτroιήθη την 28ην Όκτωβρίοv 1946, δτε Ιδρίιθη καί το «ΓενικΌν 'Αρχηγείον των Κ/συμμοριτων )} (1). Ή Ιδρυσκ TOV Γε­ νικοϋ

•Αρχηγείου

άτrετέλεσε σταθμόν καί άφετηρίαν . μεyαλvτέρας έξορμήσεως, καί έπεκτάσεως TOV συμμοριτισμοθ εΙς άλλαι:;

Μονωτέρας μαχητικότητος

περιοχάς.

'Η σημασία της

. ίδρίισεως τοϋ Γευικοθ

•Αρχηγείου των K/σvμμoριτων

καταδεικνύεται καΙ Β<: τού δημοσιείιματος τού κομμουνιστικού περιοδικού «Δη­ μοκρατικΌς ΣτρατΌς}) Τεiiχoς 110ν εΙς το όποιον άναγράφεται δτι: Μέ τ-φ· ίδρυση

τού Γενικού'ΑρχηγεΙov άρχlζει μlq. σοβαρή δουλειά, στρατιωτικοπολιτική όργανω­ τική δουλειά, καΙ κάποιος συντονισμΌς άρχlζει νά ylVEτat μέσα στά πλαlσια των π~ριoχων. . . . . . . . . . . . . .. καΙ τά τμήματα των άνταρτων δlνovν μΙα σειρα σοβαρές μάχες }} , Έτrίσης τό κομμουνιστικοιι Evτvτrov «Τό ΧρονικΌ Δράσης τού Δημοκρατικού

Στρατού» διατ/νίδρvσιν καΙ τουςσκοπουςτού reVIKOV Άρχηγείοv των K/σvμ­ μοριτων άναΥράφει: «('ΑπΌ τήν ίδια τήν έξέλιξη των πραγμάτων οΙ περιωρι­ σμένοι σκοποΙ των ΟΔΕΚ πλαταlνοvν καΙ ylVETat lτσι -ύπέρτατη έθνικη άνάγκη στερέωσης καΙ άνάπτυξης τov έιιόπλου άγωνα για τήν λευτεριά καΙ άνεξαρτησlα τής Έλλάδος. "Η Ιδρυση του Γενικού Άρχηγείου στΙς 28 τov Όκτωβρη μέ τό Στρα-

(1) Παράρτημα: 'ον


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ

78

Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

κατά τόπους υφιστάμενα συμμοριακά Συγκροτήματα Ελαβον τήν μορφήν συστη­ ματικωτέρας όρyαvώσεως, μετωνομασθέντα εΙς «τάγματα)). Ή δwαμις b<aσTOU Κ /Σ τάγματο; έι<vμαίvετo κατά περιοχας άπό 200 εως 500 ΆVδρΑS καί εΤχov στοι­ χειώδη όρyΆVωσιν Εκ τριων λόχων τυφεκιοφόρων καί ΈVΌs λόχου μηχανημάτων.

90.

Ή ΆVαδιάρθρωσις καί άναδιοργάνωσκ των ΣVμμOριακων δυνάμεων εlxεv

άμεσον σχέσιν με τό καταστρωθέν Υενlκόν σχέδιον δράσεω; κα] κατακτήσεωτ τ/ς Έλλάδος, ~K του δποίου άπέρρευσαν οΙ κατωτέρω είδικο] σκσπο] του K/σvμμoριτισμOυ.

Πρωταρχικός σκοπότ έτέθη δ Eλeyχoς καΙ η κατοχη τ/ς περιοχης τ/ς Δυ­ τικης Μακεδονίας, δηλονότι τ/ς όροσειρας της Βορείας Πίνδου, άποτελουσης τήν σπονδυλικήν στήλην δλοκλήρου τ/ς <Ελλάδος καί έπικοινωνούσηςμετά των 'Ιλλυρlκων"Αλπεων (' Aλβαvίας) καΙ της όροσειρας του Σκάρδου (Γιοvyκοσλαvtαs) Αύτη σvvέχεται μετά των όρεινων όγκων του Γράμμου (2520μ), των Χα­ σίων (1564), των 'Αντιχασίων (1416), των Πιερίων (2190μ), του Βερμίου (2052μ) καί του Καϊμακτσαλάι' (2524μ), έξ ου καθίσταται πρoφαvής ή στρατηγική άξΙα της άvωτέρω περιοχης (1). Έκ ταύτης, ώς βάσεΩS έξορ­ μήσεωτ, ήδύναντο να κατευθψνθώσιν έπιχειρήσεις πρΌs τήν Κεvτρι!<ήν Μα-

• κεδονίαν,

τήν "Ηπε ίρου καΙ τήν Θεσσαλίαν καΙ πρός άλλας ζωτικάς περιοχάς της Έλλάδος. Έπιπροσθέτως ή περιοχή αύrη άπετέλει έξαίρετον προγεφύρωμα των πρός BoρρΑV ~xθρων τ/ς <Ελλάδος, εΙς περίπτωσιν διεΘVOύ) ΣVρράξεως. Πρό; τήν περιοχήν ταύτην, του φύσει καί θέσει lσχυρου τούτου προμαχώνος, ό συμμοριτισμός, άπό των πρώτων ήμερων τ/ς εκδηλώσεώς του, εστρεψΕv Ιδιαιτέρως καί κυρίωτ τήν προσοχήν του κα] εΙς αυτήν συνεκέντρωσε τό βάρος των δυνάμεών του καί ΆVΈΠΤVΞΕv Evτoνoν κα] ΣVVεχη δραστηριότητα.

Δεύτερος άντικειμενικό; σκοπός του σνμμοριακοθ κινήμστοτ hέθη ή ύπό­ λοιπος Βόρειος < Ελλάς (Μακεδονία καί Θράκη) . Έκ τ/ς κατοχης των περιοχων τoVτων, έξησφαλίζετο ή κατάληψις των λιμένων της θεσσαλονίκης, KαβάλΑS

καΙ 'AλεξαvδρoVΠόλεΩS καί έξεπληρoVτo δ στρατηγικό; σκοπός τοίί ΠΑVσλΑVϊ­ σμοθ, της έξόδου του εΙς τό Αίγαϊον, πρός την Άνατολικήν Μεσόγειο», ΈπΙ πλέον ή Έλλάς θά άπεστερείτο των πλοψτοπαραγωγικών πεδιάδων τ/ς Βο­ ρείου <Ελλάδος, ΥεΥονός το δποίον θα ε1xεv ΆVvπoλoyίστoυς οΙκονομlκας συνε­ πείΑS. Δια τ/ς έπεκτάσεως τοίί συμμοριτισμοθ εΙς την ύπόλοιπον <Ελλάδα κα]

έκ τ/ς ΣVVeχOίίς καί συντονισμένητ δράσεως των ΣVμμOριακων δυνάμεων, καθ' όλην την εκτασιν της χώρας έπιστεVετO, ότι συντόμως θα έδημιουΡΥείτο κατά­ στασκ έξαθλιώσεως καί ότι τελικως θα Vπέκvπτεv ή <Ελλάς εΙς την βίαv του σψμ­

μοριτισμοθ κα]

θά έπήρχετο ή δλοκληρωτικη έπικράτησις τοίί κομμουνΊσμοίί

εΙς αύτήν.

Αί έπιθέσεις κατα Ναο-ύσης και Ποντοκερασιας Τό δεύτερον στάδιον της σvμμoριακης δράσεως, ένeκαινlάσθη δι' έvτvτrω­ σιακης έπιθέσεως κατα άστικοίί κέντρου, της πόλεΩS Ναοόσης. Ή έπίθεσις έπιμeλως ώρyαvωθείσα Ελαβε χώραv περΙ το μεσOvVκτΙOν τ/ς 30fiς 'IOvylOV πρΌs τήν 1ην 'Ιουλίου. Ή Νάουσα ευρέθη αΙφνιδιαστικώς ΚVΚΛω-

91.

(1)

ΣχεΙΜγρα μμα 1 0ν


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔ ΙΟΝ ΑΝΑΠΤΎΞΕΩΣ ΤΟΥ Κ/ΣΥΜΜοριηΣΜΟΥ

80

- - - - -- -- - - - - -- -

Σταθμόν ΕΙδομένης. Ή έπίθεσις διήρκεσε ΠερΙ τάς δύο ώρας, άνευ όμως άπατε­ λέσματος. ΟΙ Κ/Σ άπεχώρησαv τελικως έντός τον γιουγκοσλαυϊκοϋ έδάφους, αφον σvμπαρέλαβoν εvα τραυρατίαν (1). 'Ομοίως Τ1)ν 5ην 'Ιουλίου, πενθήμερον μόλις άπό της έπιθέσεως των Κ/συμ­ μοριτων κατά της πόλεως Ναούσης, νέον κρούσμα, κατά πολύ σοβαρότε­ τερον έσημειώθη εΙς ά.7'J\o σημείον της Κεντρικης Μακεδονίας, τήν Πovτoκερασιάν της περιοχης Κρουσίων. Κατά τήν ένέργειαν ταύτην δια πρώτην φοράν προσε­ βλήθη τμημα στρατού.

Ή έπιχείρησις ώργαυώθη καί έξετελέσθη ύπό των Κ/συμμοριτων, κατά τρόπον άριστοτεχνικόν, παρουσιάζει δέ πάντα τα στοιχεία της ύποδεΙΥματι­ κης έφαρμΟΥης των άρχων της νέας σνμμοριακή; τακτικης, σψνισταμένητ εΙς τήν ταχείαν καί άθόρυβον σvyΚΈVτρωσιν των συμμοριακώ» δμάδων, τήν κινη­ τοποίησιν καί ΣVμμετOXήν της αύτοαμίΝης της περιοχης κα] τήν ένεΡΥόν συμμε­ τοχήν της κομμουνιστική; όργανώσεω; τού προσβληθέντος στραΤιωτικοΟ τμήματος.

.

ΕΙς τό χωρίον Ποντοκερασιά εόρίσκετο έyκατεστημέvoς δ 4ος Λόχος, τοΟ 5~7 Τάγματοτ Πεζικού, της 37ης Ταξιαρχίας, της χ Μεραρχίας, δwάμεως πε­ ρίπου 120 ανδρων ύπό τόν Λοχαγόν Πεζικοθ Στεφάνου Μιχαήλ. 'Ο λόχος πα­ ρέμενεν εν καταυλισμC;> ύπό άντίσκηνα έπΙ τού δεσπόζοντος της Ποντοκερασιδτ όψώματος, έπΙ έκτάσεως 50 χ 100 τετραγωνικών μέτρων. ΕΙς άπόστασιν 1015 μέτρων από των τελευταίων άντισκήνων, εΙχον όρισθή 4 θέσεις διπλοσκο­ πων. ουδεμία όμως μέριμνα εΙχε ληφθf\ δια να evpwGij ή άσφάλεια, δια καταλή­ ψεως ώρισμένων όδείισεων, Εκ των άγουσών πρός τόν κσταυλισμόυ. 'Ο Διοι­ κητής τού λόχου διέμενεν εΙς οίκίσκον της παρυφης τού χωρίου. ΟΙ κάτοικοι της περιοχης ησαν πρόσφvyες Καυκάσιοι, παρασυρθΈVτες κατά τό πλείστον εΙς τό ΕΑΜ κατά τήν κατοχήν. την 0315 της 5ης Ίουλίου, δμάθες γυναικοτταί­ δων της Ποντοκερασιδε καΙ των πέριξ χωρίων, βάσει σχεδίου κα] Μολων της αύτοαμύνης, εξώρμησαν αΙφνιδίως έκ διαφόρων οlκιων τού χωρίου, δπου εΙχον σνγκεντρωθή άφ' έσπέρας τ/ς προηΥουμένης, χωρίς τοϋτο να yfV1J άντιληπτόν καί έν διαδηλώσει κατηψθύνθησαν πρός τόν καταψλισμόν του λόχου, τόν όποίον κα] έκίικλωσαν.

Γυναίκες κα] παιδία έφώναζον, άττεψθψνόμενοι πρός τούς δπλίτας, όπως

οϋτοι άναλάβωσι την προστασίαν τού κστσπιεζομένου λαοθ . ΕΙς τας φωνα­ σκίας των γψναικοπαίδων οΙ σκοποί, παρέμειναν άδρανείς. Ώς έξηκριβώθη βρα­ δύτερον, κατά τας διενεργηθείσατ άνακρίσεκ, oVτoι ήσαν κομμουνισταί, όρισθέν­ τες εlδικως την νύκτα εκείνην εΙς τήν \ι'πηρεσίΑV του σκοπού, ύπό του έπιλοχεύον­ τος δεκανέως Σκαντζέλη, αρχηΥου τ/ς κομμοwιστικης όρyαvώσεως ΈVΤός του λόχου. Πλήν τον ανωτέρω δεκανέως, όστις έθεωρείτο έθνικόφρων, εΙς τόν

λόχον

VπηΡXOν καΙ eτερoι 33 όΡΥανωμένοι κομμουνισταΙ όπλίται καΙ εΙς λοχίας ανή­ κων εΙς τήν βουλΥαρικήν ΌΡΥάνωσιν της ΌXρΆVας. τα δπλοπολυβόλα του λόχου εύρίσκοντο έναποθηκευμένα εΙς την άποθήκην του λόχου έΥκατεστημέ­ νην εΙς οίκημα του χωρίου. ΟΙ ' ΑξιωματικοΙ τον λόχου πρό της έπιδρομης ταύτης

των Υwαικοπαίδων νoμίζovτες ότι έπρόκειτο περί σwήθoυς έαμΙKη~

έκδηλώ­

σεως προέβησαν εΙς συστάσΕις πρός τούς σvyκεντρωθέντας, όπως άπομακρw­

θωσι του KατΑVλισμoν. ΕΙς άπάντησιν έδέχθησαv σφοδρόν λιθοβολισμόν. 'Αξιω­ ματικοί τινες έπρότειναν να ριφθωσι μερικοί ΠVΡOβOλισμOΙ εΙς τόν · άέρα πρός

(1) ΆρχείΌν ΔΙΣ/Φ. 1119/Γ/1Ο


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ Κ/ΣΥΜΜΟΡIΤιΣΜΟΥ

82

94. ΤΟ Γ' Σωμα Στρατού, ώς καϊ ή Χ Μεραρχία, C::Js έπληροφορήθησαν τήν

έπίθεσιν των K/σvμμoριτων έναντίον του Λόχου Ποντοκερασιδε προέβησαν εΙς δραστηρίατ ένεργεία; δια τήν WΊσχυσιν τούτου καί την καταδίωξιν καί έξου­ δετέρωσιν τ/ς έπιτεθείση; K/σvμμoρίας . Πρός τoVτo διετάχθησαυ τόσον ή 37η

Ταξιαρχία, όσον καί η 35η Ταξιαρχία να ώργανώσωσιυ έπιχειρήσεις δια τήν

έξόντωσιν των κατά Ποντοκερασιδε έπιτεθΈVτων Κ/Σ.

Ή 37η Ταξιαρχία συνεκρότησε τρία Άποσπάσματα, άτινα έκινήθησαυ άπό 5ης Ίουλίου δι' αότοκινήτων πρΌs τας κατεψθύνσεκ Ποντοκερασιδε , Movριας καί Άγίας Παρασκευήτ, με έντοληυ τήν έκκαθάρισιν των περιοχων τούτων, καί τήν δίωξιν καί διάλυσιν των K/σvμμoριτων. Τό προς Ποντοκερασιάν •Από­ σπασμα εφθασεν έπί τόπου τό άπόγευμα τ/ς Ιδίας ημέρας, δτε οί K/σvμμo­ ρϊται εΙχον άποχωρήσει.

•Αποτέλεσμα της ενεργείας των •Αποσπασμάτων ύπf}ρξεv ή σύλληψκ ίιπόπτων τινων, η περισυλλογή των νεκρων του λόχου, καί η άνεάρεσκ κα! σψγκέντρωσκ των άποκρψβέντων ' τραυματιων όπλιτων κα] του διασκορπι­ σμένου ίιλικου. Κατά συμπλοκήν μετά τ/ς έπιτεθείση; κατά του Λόχου Ποντο­ κερασιας σψμμορίατ, ίιποχωροόσης πρός τό γιοψγκοσλαυϊκόν εδαφος, ίιπέστη αύτη πλήγματα διαλυθείσα κα] έγκαταλείψασα ίιλικόν λεηλατηθέν έκ Ποντο­ κερασιας .

7-8

Έξ άΛλου η 35η Ταξιαρχία δια δυνάμεών της τας όποίας έκίνησε μεταξύ Ίουλίου προέβη εΙς έξερεόνησιν κα] έκκαθάρισιν τ/ς περιοχης Μπέλες με

άττοτέλεσμα την άτταγόρευσιν τ/ς εΙσόδου των Κ/Σ εΙς τό βουλγαρικόν εδα­

φος, σvνoδευoμΈVων ίιπό 4Οτάδος στρατιωτών του λόχου Ποντοκερασιδτ, έττι­

τευχθείσης οΟτω της άπελευθερώσεως άριθμοθ τινός έκ τούτων

\

Λ οιπα

\

σημαντικα

Ι

γεγονοτα

μηνος

(1).

•Ιovλίου 1946

95. Τήν Ιην Ίουλίου 4Ομελής συμμορία έπέδραμεν εΙς τό χωρίον Μελιτέα, τ/ς περιοχης Δομοκοθ, ενθαάφώπλισε τήν δύναμιν του 'Αστυνομικοϋ Σταθμοθ καί έλεηλάτησε τοϋτον καί τινας οΙκίας έθνικοφρόνων . Κατά τήν άποχώρησιν ή σvμμoρία συνσπεκόμισε τα λεηλατηθΈVΤα εϊδη ~αΙ άπήγαγευ ενα χωροφόλακα. Κατά τήν αότήν ήμέραν καί ώραν περίπου, έτέρα σvμμoρία άφώπλισε τήν δό­ ναμιν του Σταθμοθ Χωροφυλακή; •Ανάβρας της πεΡΙ0χης Δομοκού καί έλεηλά­ τησε τα δημόσια καϊ Ιδιωτικά εϊδη των ΆVδρων . 'Ομοίως τήν cxύrήν ήμέρΑV Μναμις του Σταθμοθ Xωρoφυλακfjς Ραχοόλας Καρδίτσης, έξ 7 ΆVδρων ίιπο ,Ανθνπασηιστήν, μεταβαίνουσα δι' ίιπηρεσίαν εΙς χωρίον Καστανιά, έπίσης της περΙ0χης Καρδίτσητ, ίιπέστη έττίθεσιν σvμμoρίας. Κατά τήν 6λιγόλεπτον σψμιτλοκή» έφονεύθη εΙς χωροφόλαξ, άπαντες δε ο! λοιποΙ συνελήφθησαν καί άφωπλίσθησσν. την 2αν Ίουλίου εΙς την περιφέρειαν χωρίου Γρίτζανον Τρικκάλων, μικτον 'Απόσπασμα χωροφυλακης καΙ στρατου, συνεπλάκη μετα σvμμoρίας, με άπο.­ τέλεσμα τήν διάλυσιν ταVτης, τον φόνον ΈVΌs Κ /σvμμoρίτoυ καΙ την σύλληψιν άριθμου έκ τούτων.

.

.

την μεσημβρίαν τ/ς 7ης Ίουλίου πολυμελης σvμμoρία έπετέθη κατα του ΣταθμοΟ Χωροφυλακης Άγριλιας Τρικκάλων καί μετα σvμπλoκ-ην μιας ώρας

(1)

'ΑρχείΟΥ ΔΙΣ /Φ. 1113 /Α /6 'Αρχείον ΔΙΣΙΦ. 1185fA/1


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


το ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ Κ/ΣΥΜΜΟΡIΤιΣΜΟΥ

84

Τήν ίδίαν ημέραν Άπόσπασμα Χωροφυλακή; συνεπλάκη είς περιοχήν Κατούνης τοθ Καρβασαρά μετά συμμορίας, με άποτέλεσμα τον φόνον τοθ άρχη­ yov της συμμορίας, τον τραυμστισμόν ένός καί τήν σίιλληψιν έτέρων τριών. Έτέρα έπίθεσκ πολυμελοσς συμμορίας εξεδηλώθη κατά Τ11ν αύηιν ήμέραυ κατά τοσ στρατιωτικοθ φυλακίου Λυκοστόμοψ της περιοχης , Αρδέας. Κατά τήν συνα­ φθεϊσαν συμπλοκήν καί πρό της έρρωμένη; άντιστάσεως της φρουρας του φυ­ λακίου οί Κ/συμμορίται παρητήθησαν τοθ σκοποϋ των καί ήναγκάσθησαν να άττοσψρθώσι πρός τα κρησφύγετά των.

τας πρωϊνάς c1JPas της 15ης 'Ιουλίου, Κ/συμμοριακαί δψνάμεκ προσέβαλ­ λον αίφνιδιαστικώ; κα] εξoυδετέρωσαv τήν δύναμιν τοθ Σταθμού Χωροφυλακήτ Καλ/ιπεύκης της περιοχης 'Ολύμπου . ΟΙ Κ/συμμορίται επέτυχον να πλησιά­ σωσιν άθορύβως και να κυκλώσωσι τό οίκημα τοθ Σταθμοθ Χωροφυλακή; καί δια καταιγιστικών πυρων δλμων καί αυτομάτων δπλων , " να έπιτεθωσιν έναν­ τίον του . Ή μικρά δύναμις των χωροφυλάκων, ή όποία άπετέλει τήν φροψράν τοϋ Σταθμού, παρά τόν αίφνιδιασμόν, άντέταξεν άμυναυ επι δεκάωρον, μέχρις εξαvτλήσεως καΙ του τελευταίου φψσιγγίου, με τήν βεβαιότητα, ότι θα κατέ­ φθανον άπο στΙΥμης είςστΙΥμήν ενισχύσεις στρατιωτικών τμημάτων , τα όποία εύρίσκοντο είς τήν περιοχήν . ΟΙ Κ/συμμορίται τελικως έγένοντο κύριοι του Στα­ θμου καί δσοι εκ των χωροφυλάκων δεν έφονεύθησαν κατά την μάχην , μετα τήν εξΆVτλησιν των πυρομαχικώι. των , συνελήφθησαv καί άπήχθησαυ είς 'Άνω 'Όλυμπον, δπου έσφάγησαν κατά τον άγριώτερον τρόπον. τα έφόδια τοθ Στα­ θμοθ οί Κ/συμμορίται σψναττεκόμισαν μεθ' εαυτων. Αϊ άποσταλείσαι ένισχύσεις εφθασαν βραδέως και άρκετας 'ώρας μετά τήν άποχώρησιν των Κ/συμμοριτων (1).

97 . Τήν αότήν ήμέραν Μικτόν 'Απόσπασμα στρατοθ καϊ χωροφυλακήτ, είς θέσιν Μανροβοϋνι, Καρδίτσης, συνεπλάκη μετα 20μελους συμμορίας. Έφονεύθη εΙς χωροφύλαξκαΙ έτραυμστίσθησααΗ; Άνθυπασπιστής καί εΙς χωροφύλαξ, Εκ δε των συμμοριτων έφουεύθησαν τρείς. Τό μεσονύκτιον της Ιδίας ήμέρας 30μελής συμμορία επετέθη κατά τοϋ Σταθμοϋ Χωροφυλακή; Θερμοηυλών της περιοχης Λαμίας. Ή μικρά δύναμκ τοθ Σταθμοϋ ήναγκάσθη ναύποχωρήΟ1:1 τραυματισθέντος ένος χωροφύλακος. Έφονεύθη μία γυνή , n Aπαvτα τα δημόσια και Ιδιωτικά είδη των άνδρων τοϋ Σταθμού έλεηλστήθησαν. Τήν 2230 της 16ης'lουλίόυ συμμορία είσfjλθενείς τό χωρίον ΝησΙ της

Έδέσσης καΙ έφόνεψσε 4 ίδιώτας. ΈπΙ τόπου εσπeυσεν Άπόσπασμα Χωροφυ­ λακης καί κατά τήν έπακολοψθήσασαν συμπλοκήν συνέλαβε 3 συμμορίτας καΙ

8

κτήνη κατάφορτα υλικων.

Τήν 1300 της 18ης 'Ιουλίου Μικτον Άπόσπασμα στρατοσ καΙ χωροφυ­ λακης εΙς θέσιν Υέφυρα Γόwων της Λαρίσης, ενέπεσεν εΙς ένέδρΑV lσχυρας συμ­

μορίας. Κατα τήν ΣVμπλOKήν έφoνeVθησαv 4 ίδιωται καΙ έτεροι 4 ετραuματί­ ' σθησαν. ΤαύrOXρόνως άλλη δύναμις Κ/συμμοριτων επετέθη κατα τοσ Στα­

θμοσ Χωροφυλακης Γόννων καΙ ένέπρησε το οίκημα. ΟΙ άνδρες τοσ Σταθμοσ διέ­ φυγον.

Τήν 19ην 'Ιουλίου δwάμεις χωροφυλακης, έyyvs τοσ χωρίου XαΡOΠΑVίOυ

,.ης 8ερροίας, συνεπλάκησαv μετα συμμορίας είς

σκληραν

μάχην

έπΙ

2ωρον.

ΈφOνείιθησΑV ό άρχηΥOs ,.ης συμμορίας καΙ 2 συμμορίται καΙ περισuvελέyησΑV είδη τινα δπλισμοσ, πυρομαχικων καΙ τροφίμων, έyκαταλEιφθΈVΤα "ύπο των συμμοριτων .

(1) 'APXEi.ov ΔΙΣΙΦ. 1230 jAj 1 σελ. 18-19.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


το ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

86

Καθ' ον χρόνον οί Κ/συμμορίται έπετίθεντο κατά του χωρίου Κάτω Κλει­ ναί, ετερον τμημα τούτων έπετίθετο , προς άντιπερισττασμόν κατά του,

παρά

το χωρίον 'Αγία Παρασκευή, εύρισκομένοψ στρατιωτικού φψλακίου. ΟΙ K/σvμ­ μορϊται άντιληφθέντετ την άφ ιςιν ένισχύσεων, ήναγκάσθησαν να παραιτηθώσι των περαιτέρω ττροστταθειών των καϊ να ύποχωρήσωσι προς το ΥΙΟυΥΚΟ­ σλαυϊκόν εδαφος.

Σοβαρόν κρούσμα συμμοριακήτ δραστηριότητος άποτελεί το ΥεΥονός της ττλήροψε έςοντώσεως της δυνάμεω; του Σταθμού Χωροφψλακή; ,Αργψροττοψ­

λίου Λαρίσης, Τ11ν 31ην 'Ιουλίου . την ήμέραν ταότην καϊ περί την 0800, ή έκεί δύναμις του Σταθμοθ Χωροφυλακήτ, έπιστρέφοψσα άμέριμνο; έκ νυκτερινης πε­ ριπολίας, ένέπεσεν εΙς ένέδραν έντος του χωρίου, την όποίαν ο! συμμορϊται εΤχον έγκαταστήσει άττό των υυκτερινών ωρων με πασαν έπιμέλειαν κα] πανουρ­ γίαν, ένισχVΘέντες εΙς τoVτo καί πσρά των στοιχείων της αύτόαμύνης του χωρίου. Ό έπ.Ι κεφαλή; της περιπόλου Ύπενωμοτάρχης, εΙς χωροφύλας καί τρείς lδιωται όδηγοί έφονεύθησαν έπΙ τόπου. ΟΙ όπόλοιποι χωροφύλακες ήχμαλωτίσθησαν καί άπήχθησαν ύπό των K/σvμμoριτων . οι Κ/συμμορίται, άνενόχλητοι προέ­ βησαν εΙς πλείστας ώμότητας καί διαρτταγω; και έπψρπόλησαν πολλας οΙκίας

έθνικοφρόνων κατοίκων του χωρίου . ΑΙ άφιχθεϊσαι ένισχύσει; στρατού καί χω­ ροφυλακήτ, έπρόλαβον έντός του χωρίου τας όττισθοφψλακω; των Κ/συμμο­ ριτών, αϊτινες έκάλυπτον την άποχώρησιν των λοιπων μετα των αΙχμαλώτων κα] των προϊόντων της λεηλασίατ των, σψμητυσσομένων προς τα όρεινά τ/ς Μελούνας. Αί καταφθάσασαι ένισχύσεις συνεκρούσθησαν μετά τούτων άνευ ομως άποτελέσματος.

Κατά μηνα Ίούλιον ελαβον χώραν καί άλλαι τινες μικροσψμπλοκαί μεταςυ

K/σvμμoριτων καί τμημάτων χωροφυλακης, αί κυριώτεροι των

όποίων είναι

της 1ης "Ιουλίου εΙς την περιοχήν Κατούνας τοθ Καρβασαρδ, τ/ς 3ης εΙς Είδο­ μένην Κιλκκ, της 7ης εΙς Βουλγαρινήν Λαρίσης, της 12ης εΙς Σκήτην Λαρίσης καί εΙς Νησί 'Εδέσσης, της 13ης εΙς περιοχήν Σκούλιαρη Κοζάνης, της 20ης εΙς χωρίον Πινακάτες Βόλου καί της 24ης εΙς Ύποδιοίκησιν Χωροφυλακή; Γουμενίτσης. ΑΙ λαβοθσαι κατά μηνα Ίούλιον 1946 προσβολαΙ Σταθμών Χωροφυλακήτ, •Αποσπασμάτων Xωρoφυλακf\ς καϊ στρατιωτικών τμημάτων άνήλθον έν σψνόλφ εΙς 49 ές ων 18 εΙς την περιοχήν της Θεσσαλίας, 12 εΙς την περιοχήν της Κεντρική; Μακεδονίας, 4 εΙς την Δυτικήν Μακεδονίαν, 7 εΙς την Δυτικήν Θράκην, 1 εΙς

την "Ηπειρον, 5 εΙς Ρούμελην καί 2 εΙς την Δυτικήν Στερεόν Έλλάδα. τα έννέα δέκατα των έπιθέσεων έστρέφοντο κατά της χωροφυλακης, της' όποίας τμήματα μη λαμβάνοντα τα ένδεικνυόμενα μέτρα προστασίας, όφίσταντο κατα κανόνα σχ εδ ον έςόντωσιν 11 μεΥαλυτέρας 11 οΙ κομμουνισταΙ άπωλείας . ΑΙ άπώλειαι των έθνικων καΙ των Κ/Σ κατα τον μηνα Ίοίιλ ιον καΙ κα­

τα περιοχας έμφαίνονται εΙς τόν κατωτέρω πίνακα :


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΎΞΕΩΣ ΤΟΥ Κ/ΣΥΜΜΟΡIΤιΣΜΟΥ

88

. Τήν 1030 τη) α\rrii) .ή μέρας περΙ'Τά δύο .χιλιόμετρα βορείωs τοV · χωρίου Νεράϊδα Στυλίδοs, Άπόόϊrασμα Χωροφυλακήτ συνεπλάκη μετά , K/σίJμμoΡlτων.

"ΕφονεόθηεΙς χωροφυλαξκαΙέτραοματίσθήσανδ,εκ δέ τωνqVιiμοριτωνεφοvέίιθη . ... '..' .' ,' ο.Ή, Ώ: Ά . ' Τήνα~τ/ν • ήμέραν Ά ΠρΟσεβλΤ] θησα..( δύο , ετεροι : Σταθ μοΙ ". ΧωρΌφυλακηs{ :6

> ,."

εIςKαΙ~EτεΡos 'έτραυμό:τίσθη.' , ' ','

,..

του Kαλαrr'()τίOυ ,τfjς περ ιoχης Δράμας ' .κctΙ όJοσΜελίσσίοuτης'Π'εριοχηςΓρέ­ βενων.Είςάμφότέρας ΤΟ:ς .επιδρομαςΤαίιτας ·όΙ ΣτcxθμoΙ Xωρoφυλ:~ης ρδτοι ύΓrέ::'

κυψαν . :

"..-. ":

. .,' .". . . .. .,

", . ' ..': :. _.

.',

' ..."".

" . .._ '- ~ .

Τήν αίιτήιι ήμέραν :Καί.περιτην 2200 πUλυμε~ής συμμΟΡ ί,ιi&.rrό την προστα­ σίαν των γιουΥκοσλαυϊκ(;)", . φυλακίων ΠρoσέβαλεV . είς την 'Π'εΡ ίoχήν . Φλωρίνης

:.

τό 55 :Ώέλληνικονστρατιώτικονφυλάκιον, τήν διμοιρίανΆγίας ' Παρασκευης ι<αΙTήνενεδρεVoυσαν :δyyάμιντoυ ΣταθμόvχωροφυλάΚηs Κάτω " Κλείν(;)v: ΟΙ Κ /συμμορ!τα,άΠεκρούσθησαν είσελθόντες είς τό ΥΙΟυΥκοσλαυϊΚΟνεδαφος. , Τήυ 7ην Αύγούστουκαί TΓEpi ;:ήν 1030, 60 μελής συμμορία, είς θέσιν τρία χιλιόρετρα'Βορειουατολικώτ Σαρανταπόρου, ΕπΙ της δημοσίας όδοθ, προσέ­ βαλεν Eπιτt1χως δυο στρατιωτικά αάτοκίνητα, μεθ' δ ο! Κ/συμμορίται ετράπησαν προς Τίταρονδρο; καί το χωρίον Λιβάδιον. ΑΙ Εκ της έπιθέσεωτ άτι'ώλειαι άνηλθον

είς ένα όττλίτηι. άπανθρακωθέντα εντός τοϋ πψρηοληθέντοτ αότοκινήτου, τρείς τρσυματισθένττακαί έτέρους τινα; άπαχθέντας (1). Τήν νύκτα της ίδίας ήμέρα; πολυμελής δύναμις Κ/Σ επετέθη κατά φυλακίου της 31 ης Ταξιαρχίαςδυνάμεως 23 άνδρων, δυτικω) τ(;)ν έττισταθμιών ταύτης είς τήν πόλιυ της Ναούσης. ΤΟ φυλάκιον αίφνιδιασθέν άιτώλεσε 8 Εκ τ(;)ν άνδρ(;)ν της δυνάμεώςτου,άπαχθέντας υπο των Κ /Σ.

100 . . Τήν 8ην Αύγούστου κα] περΙ τήν 0830 συμμορία ένεδρεύοψσα, συνέλαβε κα] άπήγσγεν ΆΝΘUΠoλoXαyoιι του 104 Συντάγματοτ Πεδινοθ Πυροβολικού μεθ' ενόί; στρατιώτου -του Στρατηγείου της ΙΧ Μεραρχίας, οίτινες έττέβαινον ίδιω­ .τΙκου αυτοκινήτου κινοαμένου Εκ Ραψάνης προς ' Λάρισαν. Ό στρατιώτης 14ην ΑόΥουστου άφέθη ελεύθερος. .

τήν

Τήν . Ι θην Αυγούστου διμοιρία στρατού μετά όμάδος όλμωνίιπο τον ~Aντισυνταyματάρχην του Πεζικού Κολώνιαν Κωνσταντίνον, κινουμένη ι άπό Καλύβια ' Σψγγογιάννη, δια των Στενων Διάβα 'Ολύμπου πρός Φλάμπουρον­ 'Ολψμπιάδα-Καλλιθέαν καί ενω ευρίσκετο εν κινήσει . έντος της στενωπού Δ1ά­

βας, ένέπεσεν είς ένέδραν ύπερτέρων δυνάμεων Κ /ονμμοριτ(;)ν έγκατεστημένων

είς παρακείμενα υψώματα, οπόθεν έβλήθη διά πuρων αύτομάτων όπλωναίφνι­ διαστικως. Παρά τήν ιιειονεκτικήν θέσιν της διμοιρίατ αύτη ττροέβαλεν άντί­

στασιν . Ή όμάς όλμοι,

όλμων, της όποία; οΙ ήμίονοι, εφ' ων ήσαν

άφηνιάσαντες Ετράπησαν ττρό; διαφόρους κατευθύνσεις,

φορτωμένοι οί δεν ήδυνήθη

νά προσφέρη τήνσυνδρομήν της. 'Υπό την πίεσιν των Κ/Σ ή διμοιρία ήναγκάσθη είς σίιμπτυξιν προς 'Ολυμπιάδα. Τήν 1245 άφιχθείσαι ενισχύσεις , Kατεδίς.uςαν τούς Κ/Σπρός Κούκουλη. Ή καταδίωξτ; συνεχίσθη μέχρι της 1700, ανευ όμως άπΟτελέσματος. ΑΙ άπώλειαι είς προσωπικόν καΙ υλικον της διμοιρία; άνηλθον , εί5 .1 στρατιώτην νεκρόν , 10 συλληφθέντας μεταξύ τ(;)ν όποίων καΙ εΙς Άνθυ­

πίατρος, όστl) άΡΥότερον άφέθη ελεύθερος, 2 ολμοι 3", 1 Μπρεν, 1 Τόμσον,l1

τυφέκια. Παρά του Επιστρέψαντος Άνθυπιάτρου ή δύναμις των Κ/Σ εξετιμήθη εΙς

(1)

200

μεταξίi τ(;)ν όποίων καί τινες λιποτάΚται της 42ας Ταξιαρχίας.

'Αρχείο," 'Αρχείο," 'Αρχείο," 'Αρχείο,"

ΔΙΣ/Φ. 1320 /Α /1 σελ. ΔΙΣ/Φ.1102ΙΒ/3 ΔΙΣ/Φ. 1102/Β/3 σελ. ΔΙΣ /Φ. 1113 /Α/11

23-25 6

. '

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

90

ροφvλακηs Κεραμιδίοv, Βόλοv. ΟΙ ΆVSpeS του Σταθμού μετά ΈVόπλων Ιδιωτων ήμύν­ θησαν μέχριs έςαvτλήσεωs των πψρομαχικών των. Έφoνεύθησαv 2 χωροφύλακεs, 4 Ιδιώται καί έτραυματίσθησαν 2 χωροφύλακεs καί 2 Ιδιωται. . Τήν νύκτα τ/s 16ηs Αύγούστοψ 50μελήs σvμμoρία έπετέθη κατά του Σταθμοθ Χωροφυλακή; Μαvρολιθαρίοv, τ/s περιοχηs >Αμφίσσητ, Ή δwαμις του Σταθμού μετά βραχείΑV άμvvαv ύπέκvψε καί οί χωροφύλακες συλληφθέντετ άφω­ ττλίσθησαν. σAπαvτα τά δημόσια καί Ιδιωτικά είδη των ΆVSρων διηρπάyησαv ύπό των σψμμοριτών, Τήν 0730 τ/ς Ιδίας ήμέρας, τμημα της νιιι Μεραρχίας, κι­ νούμενον πρC>s Δίστρατον της περιοχης Κονίτσητ, προσεβλήθη αίφνιδιαστικώ;

ύπό

K /σvμμoριτων,

oiTtveS

κατείχον τά ύψώματα Διστράτοv. ΟΙ K /σvμμoρί­

τα! μετά τήν συμιτλοκήν, σvνεπτύχθησαv πρΌs ΆβδέλλΑV κα] Σμόλικαν. ΑΙ άπώλειαι του τμήματος ύπηρςαv 2 όπλίται νεκροί κα] 2 τραvματίαι, των δέ Κ /σvμμoριτων 2 νεκροί καί 4 τραvματίαι . Τήν 18ην Αύγούστου Άπόσπασμα Χωροφψλακή; σvvεπλάκη eis θέσιν

ΊvτζαλΙ του Σοvφλίοv μετά 20μελουs σvμμoρίας. 'Εκ των K/σvμμoριτων νεύθησαν

2

καί έτραvματίσθησαv

3.

Τήν έττομένην τρία

>Αποσπάσματα

έφο­

Χωρο­

. φvλακηs εΙς περιοχήν Τολιοϋ Τεπέ καί Τσιτιμπάκη του Σοvφλίοv, σψνεττλάκησαν μετά σψμμορίατ τραπείσης πρός τήν έλληνοβουλγαρικήν μεθόριον . Έφονεύθη 1 σvμμoρίτης κα] έτραvματίσθη 1 έvωμοτάρχηs. Τήν lδίαv ήμέραν Μικτόν Άπόσπασμα στρατοθ κα] χωροφvλακηs συνε­ πλάκη eiS τήν περιφέρειαυ >Αμφίσση; μετά 40μeλουs συμμορίστ τραυματισθέντων καί σvλληφθέvτωv 2 Κ/Σ.

Τήν 21ην Αόγούστοο έξεδηλώθη έπίθεσις iσxvpas δvvάμεως K/σvμμoριτων κατά του Σταθμού Χωροφυλακή; Καλλιπεύκη τ/ς περιοχης Λαρίσητ. Κατόπιν

σκληρού άΥωvοs ή δύναμκ χωροφυλακήτ ήναγκάσθη νά ύττοχωρήση πρόs Ραψά­ νην. Σvμπλοκή Ελαβε xώραv κατά τήν Ιδίαv ημέραν μεταξύ 'Αποσπάσματοs Χω­

ροφυλακήτ καί Κ/Σ

άπωλείαs των Κ /Σ.

eIS

θέσιν Καρατζιά τού Σοvφλίοv με άποτέλεσμα

άγνωστου,

.

Τήν έπομένην eIs θέσιν σ Aytos Ίωάvvηs Bαvακoύλια της περιοχης Καλαμττά- . κας, τμήμα στρατού κα] χωροφυλακή; συνεπλάκη μετά 50μελούς σvμμορίαs καθ> ην έφoνΕVθησαv 5 σvμμoρίται καί άριθμό; τούτων έτραvματίσθησαv, παρα­ ληφθέντε; ύπό των συντρόφων των. ΕΙς τόν τόπον της συμιτλοκή; έγκατελήφθη­ σαv ύπό των συμμοριτών είδη Ιματισμού, τροφίμων κα] πvρομαχικωvc) .

Τήν 22αv Αύγούστου Άπόσπασμα Χωροφυλακή; εΙς περιοχήν Σαρακη­ νων Άρδέαs, σvνεπλάκη μετά πολvμeλουs συμμορίατ αότονομιστών. ΑΙ έκατέ­

102.

ρωθεν άπώλειαι ύπηρςαv έλαφραί. Τήν αύτήν ήμέpαv 'Απόσπασμα Χωροφvλα­ πορεvόμevοv els Πολόδενδρον Tfis Βερροίατ, ένέπεσεν els ένέδpαv 30μeλoύς συμ­ μορίαs καί κατά τήν έπακOλoVΘΉσασΑV ΣVμπλOKήν, έφονεύθησαν 4 χωροφύλακεs καΙ 4 έτpαvματίσθησαv.

KfjS

Τήν 23ην Αiryοvστοv >Απόσπασμα Χωροφvλακηs, σvvεπλάκη έΥΥύς τού χωρίοv KESPov τ/s περιοχηs Σοφάδων μετά σvμμoρίας, τραvματισθέντων 1 χω­ ροφόλακος καΙ 1 σvμμορίτοv. Κατά τήν έπΆVoδoν, τό lδιωτικόv αVτOKίνηΤOν, έφ' 00 έπέβαινΕν ό Διοικητήs τού Άποσπάσματόs μετά ίδιωτων, προσέκροvσεv έπΙ νάρκης, μέ άποτέλεσμα τόν ΤΡΑVματισμόν του>Αvθvπομοιράρχοv καΙ 2 ISιω­ των. Τό αVτOKίνηΤOν κατεστράφη. Τήν lδίαv ήμέραν e!S τήν περιφέρειΑV >Αμφίσ­ σηs Άπόσπασμα Χωροφvλακηs ΣVVεπλάKη μετά πολvμeλους ΣVμμOρίας με άπο-

(1)

Άρχε'tοv ΔΙΣ /Φ . 320 /Α /1 σελ. Άρχε'tοv ΔΙΣ/Φ. 1102 /Α/3

26-27


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΟ ΔΕΥΓΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ Κ/ΣγΜΜΟΡIΤIΣΜΟΥ

92

τες τα προϊόντα της λεηλασία; των και άριθμόν όμήρων έκ των έθνικοφρόνων κατοίκων του χωρίου. .. . 'Ομοίω; τας πρώϊνας ώρας της ίδίας ήμέρας ελαβε χώραν συμπλοκή με-τ:αξυ δυνάμεων TfjS 'Υποδιοικήσεωε Χωροφυλακή; Μολάων ένισχυμένης δι" : έθνικο­ ·φ ρόνων πολιτων μετα K/σiJμμoριτων μέ άποτέλεσμα τήν σόλληψιν2 εκ τούτων, ΕΙς ·τον τόπον τ/ς συμπλοκης ΆVεvρέθησαν 1 MπρΈV, 1 αύτόματον τόμψον, 4 Ιταλικά τυφέκια, 10 χειροβομβίδες, πυρομαχικά και διάφορα εντVπα:' . . . Κατά τήν αVτήν ήμέραν και ώραν περίπου, ετεραι συμμορισκαί δύνάμέις προσέβαλαν τον 'Αστυνομικόν Σταθμόν του χωρίου Τζιτζίνων της · Σπάρτητ.

Ή δύναμκ της φρουρδτ τοϋ Σταθμού υπέστη την αύτήν τύχην, μέ εκείνην του Σταθμοίί 'Αγίου Πέτρου . Ο! K/σvμμoρίται προέβησαν είς λεηλασίαν τού χωρίου και είς τρομοκρατικάτ ένεργεία; κατά των έθνικοφρόνων κατοίκων. ·

.

Την 29ην Αόγούστου 'Απόσπασμα Χωροφυλακή; συνεπλάκη είς Πέντε 'Αλώνια των Καλαμών μετά 15 μελους σvμμoρίας, τραυματισθέντος Ενος σψμμο­

ρΙτου. ΕΙς τον τόπον της συμπλοκης έγκατελείφθησαν υπο των συμμοριτώνεϊδη τι­

να όπλισμοθκαί κλινοστρωμνήτ. Τήν 1300 τηςΕπομένης, λόχος τοίί Μηχανοκινήτοψ Τάγματο; Χωροφυλακή; είς περιοχήν Μαρμάριανης ΆΥυιας, συνεπλάκη μετά πο­ λυμελους συμμορίας. Κατά τον έπακολουθήσαντα πεισματώδη άγώνα, έφο­ νεύθη 1 χωροφύλαξ καί έτραυρατίοθησαν δ Διοικητή; του λόχου, 1 υπενωμοτάρ­ χης καί 4 χωροφύλακες. των Κ/συμμοριτων αϊ άττώλειαι δέν έξηκριβώθησαν. . Την 31ην Αύγοόστοψ Άπόσπασμα Χωροφυλακήτ, έΥΥUς του χωρίουΤρί­ λοφοτ της περιοχης Μεγαλοψπόλεωε, ένέττεσεν εΙς · ένέδραν 20μελοσς . συμμορίας. Κατά την έπακολουθήσασαν σψμπλοκήν έφονεύθησαν 2 χωροφόλακες και . 2 lδιωται, έτραυματίσθησαν δε 3 χωροφόλακες. Αϊ είς τήν περιοχήν Πολνγύροψ της Χαλκιδική; δρώσαι συμμορίαι, τήν 31ην Αύγούστοψ άπέκοψαν όλα τα τηλεφωνικά κα] τηλεγραφικά Ι<α~ώδιατης

βορειοανατολική; Χαλκιδική; και oVτω διεκόπη ττροσωρινώ; πδσα έπικοίνωνία της περιοχης ταύτη; μετα της Θεσσαλονίκη;

(1).

.

104. Ό μην AVyovσTos 1946, εΜεισε με προσχεδιασμένην έπιδρομήν όπερτρια­ κοσίων K/σvμμoριτων είς το χωρίον Πλατύκαμττο; Λαρίση; κατά την νύκτα της 31 ης Αύγούστοψ. Ή ττροσβολή έγένετο αίφυιδιαστικώ; Εκ πολλων κατεψθύνσεων. ΛόΥΟ? της υΠεΡοχης των σψμμοριακών δυνάμεων, ή έκεί φρουρά του Σταθμού Χωροφυλακήτ μετά σοβαράν άντίστασιν έξουδετερώθη και ύττέκψψεν. 'Επί τό­ που έφουεύθησαν 2 δπλίται. τα πτώματα έτέρων 2 χωροφvλάκων άπηνθρα­ κώθησαν έντος τού ΠVΡΠOληθένΤOς οίκήματο; τοϋ Σταθμοίί καί Ετερα πτώματα χωροφυλάκων άνευρέθησαν όλίγον εξωθl τοϋ χωρίου με άποκεκομμένας τας κε­ φαλάς . Έπηκολούθησαν λεηλασίαι καί ώμότητετ ιταρά των Κ/συμμοριτων εύρείαν κλίμακα, είς βάρο; των έθνικοφρόνων κατοίκων του χωρίου.

εΙς

Μικροτέρα; σημασία; συμπλοκαΙ ελαβον χώραν κατά τήν 1ην Αυγού­ στου είς Λαζαράδες της περιοχης Σερβίων την 3ην ΑύΥοόστου είς θέσιν Κα­ κότροπος Καρδίτσης, την 5ην είς Μουριές Κιλκίς, την 9ην εΙς , Αρβανιτοκερασιαν

και Βλαχοκερασιαν 'Αρκαδίας και εξωθι της Ραψάνης Όλύμπου, τήν 11ην είς χωρίον Περτουλι TfjS περιοχηs Μετσόβου, είς θέσιν Καλύβια Όλύμπου και eiS Μεταξάδεs Διδυμοτείχου, τήν 16ην είς περιοχην Έλασσόνος, την 17ην είς θέ­ σιν Κανελάκι της Γκιώνας, την 21ην είς θέσιν Σκαλίτσα των Κροκεων καΙ Περι­

στέρι Άρκαδίας, καθ' ην έφoνεVΘΗσαν 2 Κ/Σ, έτραυματίσθησαν Ετφοι 2 και συν­ ελήφθησαν 8, καθως καΙ κατα του είς Βυρίνην της περιοχης Σουφλίου στρατιω,.. (1)

Άρχεϊ:ον ΔΙΣ/Φ.

1320 /1',./1

σελ.

29-30


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ν ΣΤΑΔΙΟΝ Α ΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ Κ /ΣΥΜ ΜΟΡΙTJΣΜΟΥ

94

Xωρoφυλακf\ς, ττλήν τ/ς ~K 14 χωροφυλάκων δυνάμεως τοΟ ΣταθμοΟ, έστεγάζετο καΙ δΎVαμις έκ 40 οπλιτων, οίτινες έχρησίΜΕVOν ώς φροψρά τοΟ ~εί έκλογικοϋ τμή­ ματος. Προ της σψντριτττική; ύττεροχης των Κ/συμμοριτων, ή ~K χωροφυλάκων καί στρατκοτών φρουρά τοθ ΣταθμοΟ, μετά βραχείΑV άμwαv, \nτέΚVψεν. 0\ Κ /συμ­ μορϊται ττροέβησαν εΙς αίχμαλωσίαντων δwάμεωv τοΟ στρατοΟ καί της χωροφυ­ λακης, κατέστρεψαντας κάλπας καΙ τό ύλικόν τοθ δημοψηφίσματος καΙ έματαίω­

σαν τήν διενέργειαν τούτου. Τό πολεμικόνίιλικόν της χωροφυλακηςκαΙ της στρα­ τιωτικης φρουρας, ώς καϊ τα ΠΡΟϊόντα της λεηλασία; τοθ χωρίου, ΠΕΡιηλθον εΙς χείρας των Κ/συμμοριτων.Τήν 4ην Σεπτεμβρίου άvevρέθησαv εΙς ΠΕριοχήν Κοτύ­ λης κατακρεοψργημένα κατά τόν άγριώτερον τρόπον τα πτώματα 8 χωροφυ­ λάκων καΙ 2 στρατιωτών. Ταίίτα eύρέθησαv τελείως γυμνά, με ήμίση τα ιφαvία, ΆVev μετώπου καΙ όφθαλμων. Τήν lδίαv ήμέραv 80μελής συμμορία έπετέθη αΙφνιδιαστικως κατά τοΟ Στα­ θμού Χωροφυλακης Τριαvταφυλ/ιας, της περιοχης Φλωρίνης. Ή έπίθεσις διήρκεσευ έπΙ 5 ώρας. Τό οίκημα τού ΣταθμοΟ κατεστράφη, ΟΙ ΆVδρες όμως τούτου ~ξηKO­ λούθησαν να μάχωVΤαι όπό τα ερείπια, μή παραδοθέντετ παρά τας έπανειλημ­ μένας ττροσκλήσεκ των Κ/συμμοριτων. Τήν αύτήν ήμέρσν πολυμελής συμμορία προσέβαλε τόν Σταθμόν Χωροφψλακή; Λεονταρίου Πελοποννήσου. Ή δΎVαμις τοΟ Σταθμού ήναγκάσθη να άποσψρθή εΙς παρακείμενα ύψώματα. Μετά τοϋτο ΟΙ Κ/συμμορίται εlσέβαλον εΙς τό χωρίον καΙ ττροέβησαν εΙς λεηλασίας. Τήν νύκτα της 4ης Σεπτεμβρίου, 60μελής συμμορία είσήλθεν εΙς τό χωρίον Σεράκιοϊ τού Διδυμοτείχου καΙ άφήρεσε τρόφιμα ά1rό τούς κατοίκους. ΔΎVαμις Xωρoφυλακf\ς κατεδίωξε τήν συμμορίαν καί έπΈΤVΧε τόν φόνον καί τήυ σύλληψιν

άριθμού τούτων. Τήν 0300 της 5ης ΣΕΠΤεμβρίου, πολυμελής συμμορία προσέβαλε δια βα­ ρέων όπλων τον Σταθμόν Χωροφυλακή; Καναλίων Βόλου καί τό ~εί eύρισκό­ μενον ~ς 80 ΆVδρων στρατιωτικόν τμημα. ΈπηKOλOVΘΗσEY άγών έκ τοΟ συστάδην μέχρι της 1330, όπότε οΙ Κ/συμμορίται άπεσύρθησαv. 'Εφονεύθησαν 1 'Αξιωμα­ τικός καΙ 1 στρατιώτης, hραυματίσθησαv 3 χωροφόλακες κα] 4 στρατιώται, Ετεροι δε 2 στρατιώται άιτήχθησαν. ΕΙς τον τόπον της συμπλοκης άνευρέθησαν 3 πτώματα Κ/συμμοριτων, ΆVεςακρίβωτoς δε άριθμός νεκρών καΙ τραυματιών, πα­ ρελήφθησαν κατά την άποχώρησιν όπό των Κ /συμμοριτων .

.: Τήν 0530 της αύτης ήμέρας, πολυμελής συμμορία, ττεριεκύκλωσε τόχωρίον Συκιά Έλασσόνος κα] Επετέθη κατά τού ~εί τμήματο; χωροφυλακης . Ή δύναμις τοΟ ΣταθμοΟ ΆVήρXετO εΙς 25 ΆVev θητείας χωροφόλακας καΙ περΙ τούς 30 ΈVό­ πλους lδιώτας, οίτινες μετα δίωρον άΥωνα · Kατεβλήθησαv παρα των Κ/Σ. ΈφoνΕVΘΗσαv έπΙ τόπου 5 χωροφύλακες καΙ 2 Ιδιωται, άπήXθησαv δε 3 χωροφό­ λακες καΙ 5 lδιωται. 0\ Κ/συμμορίται ΥΕΥόμενοι κόριοι τοΟ χωρίου Eλεηλάτησαv πλείστας οΙκίας καΙ έmιρπόλησΑV 7. ΔΎVαμις τού 524 ΤάΥματος σ1rruσασα έξ Έλασσόνος κατεδίωξε τούς EπιτεθΈVτας. Τήν ΙδίΑV ήμέρΑV καΙ περΙ τήν 1000, Ετεραι lσχυραΙ δwάμεις Κ/συμμοριτων προσέβαλον αΙφνιδιαστικως καΙ δια βαρέων όπλων τον εΙς MακΡVΧώΡΙOν Λαρίσης έδρεόοντα λόχον της 42ας Ταξιαρχίας, ΈVΤός τοΟ καταυλισμοΟ του, ώς καΙ τα εΙς τό χωρίον .τμή ματα χωροφυλακης. Μετα πολύωρον άΥωνα ΟΙ K/σvμμo­ ρίται άτrωθήθησΑV προς τα ύψώματα Συκουρίου.(l)

(1) Άρχείον ΔΙΣ /Φ. 1320 /Α /1 / σελ. 31-32 Άρχείον ΔΙΣ /Φ. H56a./A f1 σελ. 78 Άρχείον ΔΙΣ /Φ. 1102 /Α/"

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


95

Η ΔΡΑΣΙΣ.ΤΩΝ Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΕ1ΠΕΜΒΡIΟΝ Ι946

'Επίσης κατά την 5ην Σεπτεμβρίου Ελαβε χώραν συμπλοκή μετc:ξύ λόχου του Μηχανοκινήτου Τάγματοε Χωροφυλακης εΙς τ~ όψώματα του χωρίου

Mαρμάριαvvη τ/ς περιοχης <Αγυιας, μετά πολυμελους συμμoρίας 'διαθ~τoυσης βαρέα όπλα. Μετα άΥωνα μέχρι των άπoyεvματινων ώρων οί Κ/Σ έτΡαΥησαν

εΙς φvyήν. 'Εκ του λόχου χωροφυλακης έτραvματίσθη εΙς. ΑΙ άπώλειαι των Κ/Σ δεν έξηκριβώθησαν.

106. την 0530 τ/ς 6ης Σεπτεμβρίου, Eξεδ~λώθη νέα επ!θεσι~ Ισχυρας δvv~με~ς

Κ/συμμοριτων, Εναντίον των Ιδίων τμημάτων στρατου και χωροφυλακης εις Μακρυχώριον Λαρίσης. Μετά ττεντάωρον άΥωνα οί Κ/συμμορίται άπεσύρθησαν,

άφ' OV εσχον άπωλείας ;ινας εις, νεκρ,?ύς καί ΤΙ:ΑVματίας. τη~ αϋτήν ημέραν, π~

λυμελης συμμορία έπετεθη κατα του Σταθμου Χωροφυλακης Καστανίτσης της Κυνουρίας κα] μετα συμπλοκήν οΙ Κ/Σ γενόμενοι κύριοι του Σταθμοθ, συνέλα­ βον άπασαν την δύναμιν των χωροφυλάκων, τούς όποίους βραδύτερου άφηκαν έλευθέΡους, άφ' OV άφήρεσαν απΑVΤα τα δημόσια καϊ Ιδιωτικά των είδη. ΟΙ Κ/συμμορίται προέβησαν επίσης εΙς λεηλασία; οικιων έθνικοφρόνων κατοίκων.

-" . την 8ην Σεπτεμβρίου μικτη δΊΙVαμις στρατού καϊ χωροφυλακης συνεπλάκη

μετα 1Ο0μελους συμμορίας εΙς Γράμμον. Μετα δίωρου μάχην κατεδιώχθησαυ τα μέλη ταύτης προς το άλβανικόν εδαφος.

.

την 2130 της 9ης Σεπτεμβρίου συμμορία περιεκίικλωσε το χωρίον 'Άψαλος

της 'Αρδαίας καϊ Ενήργησε σφοδροτάτην έπίθεσιν κατά του Σταθμοθ Χωροφυ­ λακης . Ή επίθεσις ττροσκρούσασα εΙς την σθεναράν άντίστασιν των ΆVδρων του Σταθμού καί των έθνικοφρόνων κατοίκων τού χωρίου άπΈΤVΧεν. ΟΙ Κ/συμμο­ ρϊται, κατόπιν της άφίξεως Ενισχύσεων στρατού κα] χωροφυλακης, ήναγκάσθη­ σαν να άττοσυρθώσι καταδιωκόμενοι. . την Ιθην Σεπτεμβρίου, πολυμελης συμμορία, προσέβαλεν αΙφνιδιαστικως το χωρίον Κάτω Γραμματικόν τοθ Βερμίου, ενθα προέβη εΙς ώμότητας, διαρττα­ γας καί εΙς είιρείαν πψρηόλησιν οικιων τού χωρίου. την 1000 της 13ης Σεπτεμβρίου, Ο Διοικητή; Χωροφυλακης Βερροίας μετά •Αποσπάσματος δvvάμεως 20 ΆVδρων, Jπιβαίνoντες αότοκινήτου ΈVέπεσαv εΙς

ένέδραυ 30μελοσς συμμορίας εΙς την δημ'bσίαν όδόν Πολυδέυδρου-Μελίκητ, βλη-

. θέντες

αΙφνιδιαστικως έξ έyyvτάτης άποστάσεως. ΈπΙ τόπου έφονεύθησαν Ο επΙ κεφαλης Ταγματάρχη; Χωροφυλακή; Σωτηρίου καί 13 όττλϊται, έτραυμστί­ σθησαν δε 4 οπλίται,οίτινες διεκομίσθησαν ε:ίς Βέρροιαν. 0\ Κ/συμμορίται άττε­ γύμνωσαν τα πτώματα των φονευθέντων καί έξετέλεσαν έπΙ τόπου άριθμόν

.

τινά έκ των τραψματιών,

,

την Ιδίαν ήμέραν κα] ώρανι11915 25μελής άλβανική σψμμορίαεϊσβαλοθσα εΙς το έλληνικόυ εδαφος έκ της περιοχης Πλάκας καί Ποντικάτες της Ήπείρου έυέπεσεν εΙς τά πvρά έλληνικης περιπόλου καί ήναγκάσθη να άποχωρήση. Κατά την. εϊσοδόν της εΙς το έλληνικόν εδαφος προσέβαλε τα στρατιωτικά φυλάκια ύπ' άριθ. 12 καί 13 πρOs διεvκόλυνσιν της εΙσβολης της. Έπίσης την 13ην ΣΕΠΤεμβρίου συμμορία καΙ δυνάμεις της περιοχης 'Ολύμπου προσέβαλον αΙφνιδιαστικως το χωρίον Λιβάδιον του 'Ολύμπου. Ή έπίθεσις έστράφη κατα της έκεί φρουράς, άπOτελOυμΈVης έκ 45 χωροφυλάκων καΙ 7 στρατιωτων, τούς όποίους καΙ κατέβαλον. Δέκα πέντε χωροφύλακες έφOνΕVΘΗσαν Τι έσφάγησαν έπΙ τόπου μεταξύ των όποίων καΙ ό έπί κεφαλης ΆνΘVΠOμO(ραΡXOς κα! ετεροι 25 χωροφύλακες καΙ στρατιωταl ήχμαλωτίσθησαν.

ΟδτΟI άπΟΥυμνωθέντες άφέθησαν ελεύθεροι την έπομένην. ΟΙ Κ/συμμορίται ΣVV­ απεκόμισαν

12

όπil\οπολυβόλα,

έκ της λεηλασίας τόυ χωρίου. ,'.

ι~;

75

όπλα, άφθονα

ΠVρoμ<η<IKα καΙ

προϊόντα


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


' 99

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

όχι μόνον κατά μικρών στατικών τμημάτων, άλλά καϊ κατά κινουμένων η είς τήν VπαίθΡOν ευρισκομένων ίσχυροτέρων στρατιωτικών τμημάτων είς τα όποϊα έπήνεγκον βαρείας άπωλείας. ΑΙ κατά περιοχας . προσβολαί ησαν Δυτική Θράκη

:.

5

Άνατολ. · Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

11 8

Δυτική . Μακεδονία

'Ήπειρος Θεσσαλία .

3 .. 11 2

Στερεά Έλλας Πελοπόννησος

5

~~

2 47

ΣΊΙVoλoν

ΑΙ άπώλειαι των Εθνικων δυνάμεων καί των . Κ/Σ ' κατά μηνα Σεπτέμβριο ν έμφαίνοντα. είς τον κατωτέρω πίνακα (α).

.

, Στρατόs

ΠεΡ Ι 0 χ α Ι Δνηκή Θράκη "Ανστ. Μακεδονία

Κεντρ, Μακεδονία

Φ

-

.

ΤΙΣ

Χωροφ/κή Φ

Τ/Σ

- - - - 4 - - 37 6 -

-

- 3 20 16 38 6 1 8 1 8 10 - 14 32 16 15 4 3

Δυτική Μακεδονία "Ηπει ρο; .

Θεσσαλία Στερεά Έλλό:s Πeλοτrόvvησos Νησοι

Σό-

νολον

-

4

46 89 19 84

- - - - - 17 17 - - - 19 11 - 30 - - - - - - -

Κ/Σνμμορ.

Φ

- 4 9 4 6 - - 3 - - - - 3 - 2 -

- - - - 2

-

3

4

44 ' 51 54 82 30 28 289 19 15 4

Σύνολου

Ίδ ιωται

Φ\ΤΙΣ

Ι Τ"' Σ

- 1 - - 2 - 5 - - - - - -

4

1

5.

(α)Φ-φονεvθέντεs . . Τ-τραvματισθ~s. Σ-σvλληφθέvτεs. τrαραδοθέvτεs. εςαφανισθέν.εs

κα] α\πομολήσαντes. · Αί άπώλειαι των

'ΡΑVμσ:rίαS καΙ ούχl καΙ

TOvS

Κ/Σ άναφέρουται elS TOUS " wevρeθEVΤcrs Vcι<pOUS

παραληφ θένταs ύιτ' αντων .

καΙ

<Η προσβολη της Δεσκάτης

' 110 . Είς τήνκωμόπολιν της Δ~σ'kάτης, από των αρχων τοίί μηνός Αόγούστον 1946 ευρίσκετο έγκατεστημέυοτ ό 4/506 Λόχος της 21ης Ταξιαρχίας, δυνάμεως 140 όπλιτων, όστις ύπήγετο τακτικώ; υπό τήν ΧΥ Μεραρχίσν, Έπi πλέον . τοϋ

λόχου

είς τήν κωμόπολιν ύφίστατο

καί

'Υττοδιοίκησκ. Χωροφυλακήτ,

διαθέτουσα δύναμιν . Εκ 45 χωροφυλάκων. Ό λόχος πλήν τοϋ άτομικοθ όπλι­ σμοίί των ΆVδpωνδιέθSΤεν έπί πλέον 2 όλμους των 3" και άνάλογα Πίατ κατά διμοιρίαν,

.

.

.

.

Ό Λόχος Δεσκάτητ, Τ1] έγκρίσει της ΧΥ Μεραρχίας, δια λόγου; άσφαλεία;

εΤχεν έΥκατασταθη είς το άμέσω; νοτίως της Δεσκάτης δεσπόζον Οψωμα Τέρ­

τιμος (ύψ. 1Ο93),τό όττοϊου είχεν όρyαvώσει αμυνΤ1κως (1). Προσπάθεια έςα..: σφαλίσεωs καί TfiS κωμοττόλεωσ eiS περίπτώσ ιν συμμοριακή; rnlθέσεωs, δ ια της

μιl<ρας δvvάμεωs ___ _ _· (1 ) .:

τοσ λόχου, δΕν έφαίνετο Ικανή να τελεσφορήση, δεδομένουδτι .ι.;

Σχεδιάγραμμα 9 ~~~

ί~

!

-


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

101

του τάγματος, της ταξιαρχίας καΙ της μεραρχίας, αΙτήσας όπως άποσταλώσιυ rnειyόντως ένισχύσεις, πυρομαχικά καΙ τρόφιμα. Ή ΧΥ Μεραρχία ύπο την δποίαν όπήγετο Ο λόχος έμπεπλεγμένη εΙς έπι­ χειρήσεις εΙς την περιοχην Γράμμοv, Ώs καί η 21η Ταξιαρχία εΙς έπιχειρήσεις εΙς τάς περιοχάς Γρεβενων, Σερβίων καΙ Πολwερίοv, ούδεμίαν δύναμιν ήδύναντο νά διαθέσωσι πρΟς έYIσxvcrtv της φρουρας Δεσκάτης. Μόνον η ΑΔΧΔΜ ( .χ) ήδυνήθη νά έYtcrxIJOlJ την έκεϊ δύναμιν χωροφvλακης διά μικροθ άριθμου όττλι­ των της, οίτινες ΣWOλΙKως άνηλθον εΙς 70 μετά 3 Άξιωματικων.

την 17ην Σεπτεμβρίοv ή ΧΥ Μεραρχία δι' άναφορας της πρΟς το Β' Σωμα Στρατού ήτήσατο λόγτρ της έκκέντροv θέσεως της μεραρχίας καΙ των Svσκολιων άνεφοδιασμου του λόχου Δεσκάτης διά της δδου Έλασσόνος-Δεσκά­ της, την άντικατάστασιν τοίί λόχου διά δυνάμεως έξ Έλασσόνος. Τό Β' Σωμα Στρατοίί κατόπιν της άνωτέρω άναφορας, διέταξεν όπως, το 507 Τάγμα Πεζι­ κοθ της 22ας Ταξιαρχίας, ύπαΥομένης ύπό την 11 Μεραρχίαν, έγκατασταθή έν­ τός της 21ης Σεπτεμβρίοv εΙς Δεσκάτην . Λόγω όμως της διασττορδτ των μονά­ δων της 11 Μεραρχίας καΙ της έλλείψεως μεταφορικών μέσων, η έκτέλεσις της δια­

ΤαΥης του Σώματος Στρστοϋ άνεβλήθη. 'Αλλά καΙ άπό άπόψεως έφοδιασμοθ εΙς τρόφιμα καί πψρομαχικά δ Λόχος Δεσκάτης δέν έτύΥχανεν Ικανης ένισχύσεως, καθ' όσον, σvμφώνως πρΟς το έφαρμοζόμενον βρεταννικόν σύστημα έφοδιασμοθ των μονάδων, με την άυαλογοϋσαυ μόνον εΙς την δύναμίν των ποσότητα πvρo­ μαχικων πρώτης Υραμμης, δεν έπετρέπετο ή δημιουργία άποθεμάτων πvρo­ μαχικων εΙς τά τμήματα, εστω καΙ άν εν τμημα εόρίσκετο άπομονωμένον , μακράν όδικοίί δικτύου Τι εΙς μεγάλην άπόστασιν άπό της εδρας του τάγματό; TOV. Μό­

νον κατόπιν των άλλεπαλλήλων καΙ έπιμόνων αΙτήσεων τοϋ Διοικητού τοίί λό­ Δεσκάτης, άπεφασίσθη δ άνεφοδιασμός τοίί λόχοv εΙς ηυρομαχικά καΙ τρόφιμα καΙ την 15ην Σεπτεμβρίου φάλαΥξ αύτοκινήτων άπεστάλη διά νά μεταφέρη τά άναγκαϊα έφόδια εΙς αύτόν . Ή άνεφοδιαστική αύτη φάλαΥξ έκκινήσασα έξ 'Ελασσόνος προσεβλήθη εΙς τό 8ον χιλιόμετρον προς Δεσκάτην υπό Ισχυρας σvμμο­

xov

ριακης δυνάμεως καί ή περαιτέρω κίνησκ αύτ/ς κατέστη άδύνατος. Προς τό ση ­ μείον της προσβολης της φάλαγΥος, διετάχθη νά κινηθij ετερον τμημα έξ Έλασ­

σόνος, πλην η κίνησκ των ro(rοκινήτων καί της φάλαγγσ; ταύτης π ρός Δεσκά­ την δέν έπετεύχθη. Toιovτoτρόπως ό Λόχος Δεσκάτης έξηκολούθησε νά ευρί­ σκεται άπΟΚΕΚομμένος καΙ άYev των άναγκαιούντων aύTC;> τροφίμων καΙ πvρoμαχικων

(1).

.

111. Έν TC;> μεταΞV η συγκέντρωσις σvμμOριαKων δυνάμεων περί την Δεσκά­ την σwεχίζετo, άφιχθεισων εΙς την περιοχήν καΙ δυνάμεων έκ των σvyKΡOτημά­ των της Βορείας Πίνδου., Τήν 19ην Σεπτε μβρ ίοv ό ΔιοικηΤ11ς του λόχου, άπέ­ στειλε KΡVΠΤOyραφΙK~ σημα προς τήν 21η ν Ταξια ρχίαν καΙ τήν ΧΥ Μεραρχίαν,

διά του όποίου άνέφερεν, ότι πράκτωρ, κατο ρθώσας νά ελθ1J Έlς έπαφ ήν με το ύς άρχηΥούς των σvμμoριτων, έπληροφορήθη , ότι oVτoι προύτίθεν το νά έπιτεθωσι πρός κατάληψιν της Δεσκάτης μέχρι της 22ας Σεπτ ε μβ ρ ίου, ότι ή δύ να μις τούτ ων άνήρχετο περίπου εΙς δισχιλίους καΙ ότι ησαν έφωδ ιασμένοι δ ιά πολυβό λων, γερμανικων μυδραλ/ίων, τεσσάρων σωλήνων όλμων καΙ άφθόνω ν καΙ ΠVΡOμαχΙKων .

αύτομ άτων

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙθΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

103

ται Επεσαν μαχόμενο ι επί του πεδ ίου της μάχης. Ή υπόλο ιπος δόναμις ή δυνήθη να άφιχefi εΙς Γρεβενά . Τών Κ/συμμοριτών αί άπώλειαι άνηλθον εΙς 40 νεκρού;

και έκατοντάδατ τραυματιών (1) .

1.-~* ~N

112.

'Ως έγένετο γνωστή , κατά τήν δι άρκειαν της 21 ης ,,ΔΕ1<ε ιι β pw , , εΙς τήν ΧΥ Μεραρχίαν καί το Β' Σώμα Στρατού, ή έττίθεσκ κατά της Δεσκάτητ, δ ιετάχθη­

σαν καί έκινήθη σαν προς ένίσχυσιν της φρουρ6:ς λόχος του 507 Τάγματοτ της 22ας Ταξιαρχίας έξ Έλασσόνος καϊ λόχος της 21ης Ταξιαρχίας έκ Κοζάνης .

•Αμφότεροι

οί λόχοι κ ινη θέντα Εν τ'ίj

κατευθύυσει Έλάτη-Δεσκ άτη

ό πρώτος

μέσφ Ρυμνίου καϊ ό δεύτεροτ μέσφ Λαζαράδων , ΈVεπλάκησαν κατά τήν κίνησίν των εΙς άγώνα μετά lσχυρών συμμορισκών δwάμεωv περΙ τήν Έλάτην, βορείως Δεσκάτηε καί δέν ήδwήθη σαν νά συνεχίσωσ ι τη ν προχώρησίν των πρός ΈVί­ σχυσιν της φρουρ6:ς Δεσκάτης . ' Ο μοίω; παρά της ΧΥ Μεραρχίας διετέθη προς ένίσχυσιν της φρουρας Δεσκάτητ κα] ό λόχος Μακροχωρ ίου (Καστοριάτ) της 2 1 η ς Ταξιαρχίας, δστκ Ελαβεν Εντολήν νά κινηθή προς Κοζάνην κα] Εκείθεν προς Δεσκάτην. OVχ' ήττον καί ό λόχος ούτος εΙς ουδέν συνέβαλεν . ΑΙ άποσταλείσαι εΙς Δεσκάτην Εν ισχόσε ις άφίχθησαν πoΛV βραδέως καί δτε πλέον οί Κ /συμμορίται εΤχον έγκαταλε ίψει τήν κωμόπολιν. Ούτοι άνήκοντετ εΙς τάς συ μμοριακάς δwά­ μεις Πίνδου, Θεσσαλία; κα] Δυτικης Μακεδονίας, VΠO τον •Αρχισυμμορίτην Ύψηλάντη ν παρέμε ιναν κύριοι της κωμοπόλεως ΕπΙ τετραήμερον καί προέβησαν εΙς πλείστας λεηλασία; καί διαρττσγάτ καθώ; κα] εΙς βιαίαν στρατολογίαν κα­ τοίκων της κωμοπόλεως καί των πέριξ χωρίων.

Ή Επιχείρησ .ς κατά Δεσκάτη; τών Κ /συμμο ριτών έσημείωσεν άπόλυτον έπιτψχίσν. ΑΙ σψμμοριακαί αϋται δwάμεις μετα τήν έκττλή ρωσιν της άττοστολή; των σwεπτVχθησαν προς τούς χώρους Εξορμήσεώς των, συναποκομίσασαι τα προϊόντα της λεηλασίας των κα] τούς στρατολογηθέντας, άνελθόντας εΙς 150 κατοίκου; Εκ Δεσκάτης, 35 έκ του χωρ ίου Καρπερόν κα] 30 Εκ διαφόρων άλλων χωρίων της περιοχης. Το γεγονός της συγκεντρώσεως εΙς την περιοχήν της Δεσκάτης των lσχυ­ ρών τούτων συ μ μοριακών δυνάμεων, ήτο γνωστόν εΙς το Β ' Σώμα Στράτου κα] την ΧΥ Μεραρχίαν, καθώς έπίση5 ησαν γνωσταΙ αί γεν ικαί προθέσεκ των , ή δύναμις τούτων κα] ή έπικειμένη ~ίθεσις κατά της κω μοπόλεως ώς κα] ό χρόνος

της έττιθέσεωτ.Παρά ταύτα , δέν έσημειώθη άμεσος καί άποφασιστική Επέ μβασις κα] διέφψγε μία έξαίρετος ευκαιρία να έγκλωβισθώσιν άπασαι σχεδόν αί σψμ­ μοριακαί δwάμεις Πίνδου, Δυηκης Μακεδονίας καί Θεσσαλίας, αΙ συγKεVΤρω­ θείσαι εΙς τον περιωρισμέvOν χώρον της λεκάνης της Δεσκάτης, όπου θα ήΔVναντO

να υποστώσι θανάσιμον πληγμα, αΙ ΣWέπειαι του όποίου θα ησαν όλέθρ ιαι δια τον υπο ΆVΆΠΤVξιν σ.v~μOριτισμOν ι

.

(1).

Ή δευτέρα έπίθεσις κατα της Ναούσης.

113. ΤΟ μεσονόκτιον της 1 ης προς την 2αν Όκτωβρίου 1946, επεχειρήθη υπο

τών Κ /συμμο ρ ιτών νέα συνδεδυασμένη επίθεσις προς κατάληψιν της πόλεως

Ν αοόσης καί κατάλυσιν των •Αρχων. ΕΙς τήν Επιχείρησ ιν συμμετέσχον αί συμ­ μοριακαί δwάμε ις Βερμίου, Εν συνεργασία μέ τή ν αVτοάμwαν της πόλεως. (-Ι) ' Α ρχείο" ΔΙ Σ /Φ . 'Αρχι:ίο" ΔΙΣ ΙΦ.

1'105/0 /2

1170σ./Α/Ι

(2) 'Αρχείο" ΔΙΣ/Φ. 1002/0 /2. 'ι


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1946

105

καταστάσεως της τάξεως καί της περαιτέρω διώξεως των ΣVμμOριακων δwά­ μεων

(1).

~H δρασις τών Κ/συμμορΙΤών κατα μήνα Όκτώβριον

1946.

Ή σvμμoριακή δραστηριότης συνεχίσθη καί κατά τον μηνα 'Οκτώβριον με άμείωτον Εντασιν καί πλείσται έπιθέσeις Ελαβον χώραν κατά τμημάτων στρα­ του καί Ιδιαιτέρως της χωροφυλακης . Οί Σταθμοί Χωροφυλακή; κατά μηκος της όδικης άρτηρίας KoζΆVης-Bερρoίας άπο Πολυμήλου μέχρι Καστανιδτ, ώς καί

114.

άλλοι άκραίοι Σταθμοί όρεινων περιοχών, προ της &περοχης των K/σvμμoριτων,

έξOυδετερωθΈVΤες επαυσαν όφιστάμενοι, δημιουργηθεισών πλείστων άφρουρή­ των περιοχών, lδίι;ι: εΙς τήν Δντικην Μακεδονίαν, αίτινες ΠΕριηλθον Τι μία μετά την άλλην &πο τον άττόλψτο» ΕλεΥχον τών συμιιοριτών . Κατωτέρω έκτί6εvται αί σοβαρώτεραι των ττροσβολών καί συμττλοκων μεταξυ Κ /Σ κα] Έθνικων Δυ­ νάμεων. την 3ην 'Οκτωβρίου, ό άρχισυμμορίτης Γιαννούλης έπΙ κεφαλης ίσχυρας συμ­ μοριακή; δwάμεως, έττιστρέφων, μετά την προσβολήν της Δεσκάτης, εΙς Γράμ­

μον, προσέβαλεν αlφνιδιαστικως τον Πεvτάλoφoν. Οί Κ/συμμορίται εΙσήλασαν εΙς τήν κωμόπολιν καΙ σφοδραΙ όδομαχίαι διεξήχθησαν μΕταξό τούτων καί της eVαρίθμου έκ χωροφυλάκων φρουρας, ητις ίιmρήσπιζε ταύτην . Ή ΕΎκαιρος άφι­ ξις ένισχύσεως έξηνάΥκασε τους K/σvμμoρίτας νά άποχωρήσωσι καί άπe­ φείιχθη ή καταστροφή της κωμοπόλεως.

την αύτήν ήμέραν τμημα στρστοϋ κινούμενου έπΙ της δημοσίατ δδου Κα­ λαμπάκας-Μετσόβου προσεβλήθη αlφνιδιαστικως παρά τήν Νέαν Kouτσoυφλια_ νην \!πο πολυαρίθμων K /σvμμoριτών, οίτινες έπίσης προήρχοντο έκ Δεσκάτης. 'Εττηκολούθησε σφοδρά συμττλοκή καθ' ην στρατιωτικόν τμημα κατώρθωσε νά άποκρούση τοΙΙς Κ /σvμj10ρίτα ς . ο ο

Τάς άπογεψματινά; ώρας της Ιδίας ημέρας Ισχυρά δύναμις K/σvμμoριτων έπετέθη κατά του χωρίου Κηποψργιοθ της πeρΙOxης Γρεβενών. Οί K/σvμμoρί­ ται εlσfjλθoν εΙς το χωρίον καί προέβησαν εΙς διαΡΠαΥάς καί λεηλασίας. Τήν έπομένην 4ην 'Οκτωβρίου αί αύταΙ σνμμοριακαί δwάμεις, προσέβαλλον στρα­ τιωτικόν τμημα, όλίγον έξωθι της Καλαμπάκας, άνευ όμως σοβαρών συνεπειων. 'Ομοίως κατά τήν 4ην 'Οκτωβρίου πολυμελής συμμορία έπετέθη κατά τών εΙς Λαγγάδι της πeρΙOχης. Νιγρίτητ δυνάμεων χωροφυλακης καί μετά 2ωρον συμ­ πλοκήν ή Xωρoφυλdκή ήναγκάσθη νά ΣVμπτuχθij. 'Επηκολούθησεν είσοδοςτών

Κ /Σ εΙς το χωρίον, οϊτιυε; προέβησαν εΙς λεηλασίας καϊ κατά τήν άποχώρησίν των,

πλην των σψναπσκομισθέντων προϊόντων της λεηλασίας, άπήγαγον 1 χωρο­ φύλακα κα] 2 lδιώτας. Κατά τήν συμπλοκήν έτραυμστίσθη 1 χωροφύλαξ.

. Τήν 7ην 'Οκτωβρίου K/σvμμoρίται εlσέβαλον εΙς τό Στρατώνιον Χαλκιδικης, καί κατά τήν έπακολουθήσασαν συμπλοκήν έφόνευσαν 1 χωροφύλακα καΙ

έλεηλάτησαν το οίκημα του Σταθμου Χωροφυλακης, άπο δε τήν Έταιρείαν Με­ ταλλείων άφήρεσαν 5.000.000 δραχμών καΙ πολλά τρόφιμα, άτινα έφόρτωσαν

έπΙ βενζινοπλοίου της ΈταιρείαςκαΙ4 λέμβων. Ύπο των σvμμoριτων άπήχθη εΙς Ιδιώτης.

την 9ην 'Οκτωβρίου δύναμις χωροφυλακης σwεπλάκη πλησίον του χωοι

(1) 'A~χείoν ΔΙΣ/Φ. 1 320/Α ι1 σελ. 38 'Λ ~~είoν ΔΙΣ /Φ . 1036jE/ 1 σελ. 24

Ί

o


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ Κ/ΣΥΜΜΟΡΠΩΝ ~ΤΛ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1946

107

.. •

dH ιbu.,\όUIQ 7-Λόκου

64 Θυλ':υl.. 4··λό"cυ

Ε

'ξ,ν"Ορ",.

Κ α τ ι.UΟU "8 κ ι ς ' '' n ι~ ί .c ωc;, κ/ι

. ... Σχεδ . 10.

Προσβολή Ρη""Ινης

10-10-46

έςετελέσθη καί 1 'ΑΙωματικόν τραυματίαν καΙ 6 νεκροΙΙς καϊ 8 τραvματΙας δπλΙ­

τας. Έκ των K/σvμμoριτων άvsvρέθησαν 8 νεκροί, είς δέ ήχμαλωτίσθη. Ή ΆVακατάληψις της κωμοπόλεως 'Ρητίνης έπετeίιχθη τήν 1530 της ίδΙας ήμέρας όπό 'ραγδαίου βροχήν, όπό λόχου τοϋ 529 Τάγματος Πεζικοίί, όστις έκινήθη έκ Κατερίνης έπ' αότοκινήτων. ΟΙ K/σvμμoρίται έπΙ τfj προσεγγίσει τοίί λόχου εσπsvσαv να άποχωρήσωσι, σψνσποκομίζουτετ τα προϊόντα της λεηλα­ σίας των. ΑΙ όπισθοφυλακαΙ τούτων έπΙ ώρισυέυον χρόνον ΆVΤέταξαν ΆVΤίστα­ σιν έκ θέσεων πέριξ τοθ νεκροταφείου καΙ δVΤΙKως της 'Ρητίνητ, μεθ' ό κσί αδται άπεχώρησΑV

(1) 'Apxciov

(1).

ΔΙΣ/Φ.

111r./A >((χι 6

'Αρχείον ΔΙΣ/Φ. 1320/Α/1 σελ . 'Αρχείον ΔΙΣ /Φ. 1113/Α/21 'r~

39


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ Κ/Σγr.IΜΟΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ

109

1946

την νύκτα της Ιδίας ημέρας πενταμελή; όμας K/σvμμoριτων, είσήλθε λάθρα εΙς Μέτσοβον καί άπεκρύβη εΙς άκατοίκητον οίκίαν, Ή δύναμυ; του Σταθμοϋ Χωροφυλακή; μετά διμοιρίας 'Εθνοφυλακήτ πληροφορηθείσαι τούτο έπετέθησαν κατ' αVτf)ς, έπιτενχθείση; της έξοντώσεως 3 κα] της συλλήψεως των ύπολοίπων δύο μελων της όμάδοτ.

την νύκτα τ/ς αύτi'jς ημέρας δύναμις τριων Λόχων Κυνηγων προσέβαλε τό χωρίον Βροντού της περιοχης Κατερίνης, κατεχόμενο» ύπό δυνάμεως 300 πε­ ρίπου Κ/Σ, δυνηθείσα κατά τας πρωϊνας ώρας της 20ης 'Οκτωβρίου να κσταλάβη τούτο . Ή έκκαθάρισκ του χωρίου έγένετο κατόπιν πάλης σώματοτ πρός σωμα. ΈπΙ τόπου άνευρέθησαν τα πτώματα 22 Κ/Σ, πλην των παρ' cxVτων παραληφθέν­ των. Παρέμεινεν άγνωστο; δ άριθμός των τραυματιών . ΟΙ Κ/Σ έτράπησαν εΙς φψγήν πρός διαφόρους κστευθόνσεκ, άφου ΈΠVρπόλησαν το χωρίον . ΑΙ άπώλειαι τ/ς χωροφυλακή; άνηλθον εΙς 3 χωροφύλακες νεκρούς κα] 11 τραψματίατ, μεταξύ των όποίων εΙς 'Αξιωματικός

(1).

την 0500 τ/ς 21ης 'Οκτωβρίου προσεβλήθη ό Σταθμος Χωροφυλακή; Σκαλοχωρίου, τ/ς περιοχης Κοζάνης, υπό πολυμελους συμμορίας . Κατά την έπα­

117.

κολουθήσασαν σψμπλοκήν έφονεύθησαν 2 χωροφύλακες καί έτραυματίσθησαν 5, ώς καί 1 Ιδιώτης. Σπεύσασαι ένισχύσεις των 'Υποδιοικήσεων Χωροφυλακήτ

Βοϊου καί ~Aργoυς 'Ορεστικοϋ, ήνάγκασαν τούς Κ/συμμορίτας να άποχωρήσω­ σιν. Ούτοι άπήγαγον τόν δημοδιδάσκαλον Πασχάλην Νενάδην. την 22αν 'Οκτωβρίου εΙς τα υψώματα του χωρίου Κυριακοχώριον τ/ς περιοχης Λαμίας, 'Αποσπάσματα Χωροφυλακης συνεπλάκησαν μετα 70μελους συμμορίας. 'Εφονεύθησαν 1 χωροφύλαξ καί 1 Ιδιώτης, παρέμεινε δέ άγνωστος ή

τύχη

6 χωροφυλάκων και Ισαρίθμων Ιδιωτων. ΑΙ άπώλειαι των Κ/Σ παρέμειναν

άνεξακρίβωτοι. Τήν Ιδίαν ημέραν δύναμις της Ύποδιοικήσεως Χωροφυλακης ΈλεVΘερoυπόλεως Παγγαίου σvvεπλάκη μετα σvμμoρίας, ήτις διελύθη. Έφονεύθη

1

K/σvμμoρίτης καί

1

σvvελήφθη.

την 27ην 'Οκτωβρίου Μικτόν 'Απόσπασμα χωροφυλακης καΙ στρστοθ σψ­

νεπλάκη μετά 30μελου) K/σvμμoρίας, έγκστεστημένητ έντΟς του χωρίου 'Εκκλησία τ/ς περιοχης Γρεβενών, 'Εψορείιθησαν 4 K/σvμμoρίται καί κατεσχέθησαν είδη ' δπλισμου των Κ/Σ. την aV-fTjv ημέραν δύναμις στρατού καί χωροφυλακης, ΣVVεπλάκη εΙς τα υψώματα Στουρναρέ ϊκα της περιοχης Πύλης Τρικκάλων μετά συμμορίαο , 'Ετραψματίσθησαν 1 χωροφύλαξ καί 2 K/σvμμoρίται. την έπομένην αί άνωτέρω δυνάμεκ, 'σψνεηλάκη σαν μετα συμμορίω; εΙς συνοικισμόν Μεσοχώρας Τρικκάλων, καθ' ην έφονείιθη 1 K/σvμμoρίτης καί ετε­ ρος συνελήφθη.

Τήν 2330 της 29r1~·'Οκτωβρίοv συμμορία προσέβαλε τόν Σταθμόν Χωρο­ φυλακης Καστσνιά; Βερροίας. Ή δύναμις τούτου ύπέκυψεν. ΟΙ K/σvμμoρίταl

έλεηλάτησαν καί έπυρπόλησαν τό οίκημα του Σταθμού. ' Απήγαγον 4 χωρο­ φύλακατ, Εκ τ~ν όποίων ΟΙ 2 τραψματίαι. την 2330 της Ιδίας ημέρας, 70μελης συμμορία προσέβαλε δια βαρέως οπλισμου τό φνλάκιον Χωροφυλακή; Ζωοδόχου Πηγης της περιοχης Πολυμήλου Κοζάνης, ovTIVos ΟΙ ανδρες άμvνθέντες ήναγκάσθη­ σαν, πρό της ύπεροχης των ΣVμμOριτων καΙ άφ'

ov

ΈΠVΡΠOλήθη το οίκημά των,

ν' άποσυρθώσιν . Έφονεύθησαν δ διοικητής του φvλακίοv καΙ

1 Ιδιώτης. Ώσαύ­

τως τήν 29ην 'Οκτωβρίου πολυμελής συμμορία προσέβαλε τον Σταθμόν Χωρο­ φυλακης Πολυμήλου Κοζάνης, oVτινoς οΙ άνδρες άμwθέντες σθεναρώς άπέκρου­ σαν τιΙν έπίθεσιν, Tij σwδρομij καΙ έθνικοφρόνων πολιτών. Έφονεύθησαν 1 χω-

(1 )

'Λρχ4~ν J.Ι'::':./Φ. 13'2 0/.\/1 σ~λ 39- ·/.1 ,'.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ Κ/ΣΥΜΜΟΡΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ

1946

111

Πλήν της άνΑΠΤVXθείσης ένόπλου δραστηριότητος παρά των Κ/Σ εΙς τό roωτερικόv της Έλλάδος, παραλλήλω; εΙς τας παραμεθορίους περιοχάς, κατά τό τετράμηνου Ίουλιος-Όκτώβριος 1946, έσημειώθησαv πλείστα μεθοριακά έπεισόδια πρoκληθΈVΤα έκ μέρους όρyΆVων των Βορείων όμόρων κομμουνιστικων κρατών

(1)

κα]

(2).

Ί ~.

,

(1) 'ΤφυπουΡΥε,οv Τόποu-Πλ7)ροφοριωv ιι'Η ΈVIX'l't'LOV 'τ/ς Έλλ~δoς ;Eπιβoυλ~» σελ. 77-83 (2) Παρ~pτ/μa 80',1

:! .

:r;.. .~

;


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΝΤιΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟΝ IΟΥΛIΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1946

KΛίμCΙξ

113

!:1OccOQO

_Κατε-uθ"v"ειc έ-νεΡΥείας

o

Ο

Χω!'!', CIUYUEVTp:,cE~ Ι</Σ Χώρο, Cιuγuεvτρ':'αεως-ί.aνΙUών τμημάτων

., ο

<;

Σχεδ.

11.

ΈπιχεΙρησιι;

«ZEUC;JJ 1-4/8/46

δέν ήδυνήθησαννα εμπλαi<ωσι μετα-των Κ/Σ, ο! όττοϊοι πληροφορηθέντεςπερΙ της

σχεδιαζομένης έπιχειρήσεωτ εγκατέλειψαν τας θέσεκ των καί ή επιχείρησις Ελη­ ξεν ανεv οόσιώδους άποτελέσματος

(1).

120. Ύπο τον αότον Σώματο; Στρατον άνελήφθη μεταξυ 10-13 Αόγούστου 1946, έτέρα εκκαθαριστική ΕπΙΧείρηdις\mο το συνθηματικόν «Κένταυρος» πρός έκκαθάρισιντή; περιοχης 'Όσσης, άπό ΆΥυιΟ:ς μέχρι Πηνειοθ ποταμοθ καί θα­ λάσσης. Ή έκτέλεσκ ανετέθη είς τήν 42αν Ταξιαρχίαυ, είς τήν όποίαν διετέθη­ σαν ό Λόχος ΆΥυιΟ:ς όπό τόν διοικητήν τον 524 Τάγματο; καΙ τό είς Ραψάνην Άπόσπασμα Χωροφυλακή; μετά δλμων.'Ο Λόχος ΆΥυιΟ:ς διετάχθη να προβi5 είς τήν έκκαθάρισιν της περιοχης ΆΥυιΟ:ς, Μεγαλόβρυσι, Πετριανότ (ύψ, 1359), Σπηλιά, _"Ανατολή καί Μεταξοχωρι (2). ΤΟ Άπόσπασμα Χωροφυλακή; διε­ τάχθη να έκκαθαρίση τήν τιεριοχήν βορειοανατολικώτ, βορείως καΙ άv<;tτολικως

(1 )

'ΑρχεΤον ΔΙΣΙΦ. 1101/Bjl1 'ΑρχεΤον ΔΙΣΙΦ. 1101ΙΓ/3

'ΑρχεΤον ΔΙΣ/Φ.1005ΙΣτΙ1 κα]

(2) ΣχεlΜγΡcψμcι 120'1 :1

·f~

2

8


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟΝ IΟΥΛIΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1946

115

'Εν σwεχεί<iX τήν 11ην Αυγούστου σψνελήφθησαν είς Καρύτσαν 12 Κ/Σ κα] τήν 12ην Αυγούστου έτεροι δύο. Τήν 13ην Αυγούστου κατά γενομένην συμπλοκήν δUΤΙKως ΆγυιΟ:ς συνελήφθησαν 2 Κ/Σ καΙ τινες έφονεύθησαν η έτραψματίσθησαν

μή έξακριβωθέντος του άριθμοϋ των. Κατά τήν εϊσοδοντών στρατιωτικών τμη­ μάτων είς τα χωρία Σπηλιά και' Ανατολή, ταϋτα εύρέθησαν κενά κατοίκων (1). .

121. Τρίτη Εκκαθαριστική έπιχείρησις διετάχθη να έκτελεσθή υπό τοϋ Β' ΣΣ τήν lOην καί 11ην Αύγούστοψ εΙς τήν περιοχήν Λιβαδίου έπΙ του Τιτάρου όρους, άπό των στενών Σαρανταπόρου μέχρι Καταφψγίου (2), παρά τμημάτων της ΙΧ Μεραρχίας υπό το συυθηματικδν (' 'Άτλας ». Ή ΙΧ Μεραρχία σψνεκρότησε δύο φάλαγγατ. Ή πρώτη, ήτις άπετελέσθη έξ 'Αποσπάσματος τμημάτων της έπιχειρήσεω; «Ζεύς», διετάχθη να κινηθiJ Εκ Πυθίου είς Λιβάδιον, να καταλάβη

θέσεκ και να έυεργήση κατά τόν άξονα Λιβάδιον-Φτέρη-Πλατανόρεμμα. Ή δευτέρα άπετελέσθη έττίση; εκ λόχου των τμημάτων της έττιχειρήσεω; «Zε1~ς » καΙ διετάχθη να καταλάβη θέσεκ βορειοανατολικώτ τοσ χωρίου Σαραντάπορον παρά τήν δημοσίανόδόν καί να κινηθή κατά τόν άξονα περιοχή Παληοχωρl­ Μοσχοχώρι-Πλατανόρεμα. "Εν τρίτον 'Απόσπασμα εκ τμημάτων της έπιχει­

ρήσεως «Ζεvς» , διετάχθη να έιτανδρώση τοvς Σταθμού; Χωροφυλακή; Κρυό­ βρυσης καΙ 'Ολυμπιάδος καΙ τέταρτον 'Απόσπασμα τοvs Σταθμού; Χωροφυλακή; Καλλιπεύκη; καί PαψΆVης. Αί φάλαγγετ κινηθεϊσαι άπό πρωιας της lOης Αυ­ γούστου και τήν 11ην ΕπΙ των δρομολογίων των ούδέυ οόσιαστικόν έπετέλεσαν των Κ/Σ διασκορπισθέντων (3). Τήν 14ην Αύγούστου όπό του Β' Σώματος Στρατού ΆVετέθη είς τήν 41ην Ταξιαρχίαν, είς τήν όποίαν διετέθησαν δψνάμε« κα] Εκ των νlll κα] χν Μεραρχιων, ώς καί τοιαθται χωροφυλακης, Εκκαθαριστική έττιχείρησκ υπό το σψνθηιιατικόν «Κρόνος» ε!ς τήν περιοχήν Χασίων-Άντιχασίων. Διάρκεια της έπιχειρήσεως κα­ θωρίσθησαν 4 ήμέραι. Σψμφώνω; πρός τό καταρτισθέν υπό της 41ης Ταξιαρχίας σχέδιον αί δυνάμεις της ώς καί αί τεθεϊσαι τοιαθται όπό τας διαταγά; της εκι­ νήθησαν εκ των χώρων σψγκεντρώσεών των ώς άκολούθως :

122.

Ή νlll Μεραρχία εκίνησε δύο φάλαγγατ δυνάμΕως λόχου έκάστητ επι των δρομολογίων Κορυδαλλός- Κακοπλεσρι-ΣΣ 'Οξυνείας-Γάβρος καί Μέτσοβον

Mηλέα-Kρανlα-Γεωρyίτσl-Άyιόφ~λλOν (4) . Ή χν Μεραρχία έκίνησεν όμοίως ΤρΕίς φάλαγγα; επι των άξόνων ΓρεβEVα-'Eλευθeρoxωρl-MEλίσσι-Kαρπερόν-Kα~

τάκαλη, Δεσκάτη-Παρασκευή-Δασοχωρl-Μαυρέλι-Λογγα καί Τρανόβαλτον­ Λεlβαδερόν-Λουτρος-Κρανια-ΔΕσκάτης-Μονή Κάργιατ. Ή ΙΧ Μεραρχία έκίνησεν επίσης τμήματα στρατοθ καΙ χωροφψλακή; ΕπΙ των άξόνων Συκιά-Βερδικοϋσα­ 'Οξυα-Παληόσταλο-Άγία 'Ανάληψκ, Δαμάσι-Μέγα 'Ελευθεροχώρι-Διάσελο­ , Αγρηλιά-νοτιοανστολικδκ 'ΟξυΟ:ς-ΜυλόΥουστα, Τσιότιοο-Βάργιαννη-; Ερείπια

Παηαδοποθλι-έρείπιαΤσεβ~δυ-Ψηλά 'Αλώυια-Παλαιόηψργοτ; Τρίκκαλα-Έλλη­

νόκαστρο-Κατσαουνl-όψώματα Σκουτίνα-Λιόπρασο-Γερακάρι καΙ Καλαμπάκα­ Βλαχάβα-Φλαμπουρέσl-Τσιούκα-Κερασιά Σίνου -' Ασπροκκλησια:-διασταύρω­ σκ όδοσ 'ΑσττροκκλησιδτκαΙ "Αγιοφύλλου. τα τμήματα έκινήθησαν ΕπΙ των κα-

(1) Άρχείον ΔΙΣ/Φ. 1101/Β/26,32 κιχΙ 45 Άρχείον ΔΙΣ/Φ.

1101/Γ/3

(2) Σχεδιάγραμμα 130ν .. (3) Άρχεϊ:ον ΔΙΣ/Φ. 110 '1/Γ/3

(4)

Άρχεϊ:ον ΔΙΣ/Φ. 1101 /Β/27 Σχεδιάγριχμμιχ 14


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΝΤιΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟΝ IΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1946

117

δια τήν έκκαθάρισιν της περιοχης Χασίων-" Αντιχασίων, συμμορία έκ 300 περί­ που Κ/Σ ένεφανίσθη εΙς τήν περιοχήν Μηλέας-Περιβόλι. 'Εκινήθησαν προς κα­ ταδίωξιν τούτων λόχος μείον διμοιρία της 43ης Ταξιαρχίας προς Μέτσοβον-Μη­ λέα-Περιβόλι-Πολυνέρι, λόχος μετα όμάδσ; όλμων προς Κόνιτσαν-Δίστρατον­ 'Αβδελά-Πολυνέρι, λόχος μείον διμοιρία του 582 Τ.Π. προς Κεράσοβον-Σαμα­ ρίνα-Σμίξι καί λόχος μείον διμοιρία τοθ 581 Τ.Π. προς Πυρσόγιαννην-Έπταχωρι

-Μόρφη. Αί δυνάμεκ αύται ούδαμοθ συνήντησαν Κ/συμμορίτας, πλήν του έπί της κατευθύνσεω; Κόνιτσα- Πολυνέρι κινηθέντο; λόχου, δστκ ενεπλάκη μετα όμάδος Κ/Σ εΙς Δίστρατον. Μετά πολύωρον συμπλοκήν οι Κ/Σ ετράπησαν εΙς φυγήν προς ύψ . Βασιλίτσα-'Αβδελά μεμή έξακριβωθείσας άιτωλείατ. Έκ των τμη­ μάτων της νΗI Μεραρχίατ έφονεύθησαν 2 καί έτεροι 2 έτραυματίσθησαν (1). Έπίσης υπο της 41ης Ταξιαρχίας άνελήφθησαν μεταξυ 10-22 Αυγούστου έκκαθαριστικαί έπιχειρήσεις εΙς τας περιοχας Χασίων, Βάλτου, ' Κόζιακ α, Βα­ θυλάκου, Διάβα, Βανακούλια καί υψιπέδου Νευρουπόλεως (2).

"Ετεραι έκκαθαριστικαί έπιχειρήσεις ελαβον χώραν εΙς τήν περιοχήν του Β' Σώματος Στρατοϋ υπο τμημάτων της 42ας Ταξιαρχίας κατά το διάστημα με­ ταςυ 19ης 'Ιουλίου μέχρι 21ης Αυγούστου εΙς τας περιοχας Ροδιας-Μακρυχωρίου­ Γόννων (") καθ' ας πλήν της συλλογή; τιληροφοριών ούδέν αποτέλεσμα έπε­ τεύχθη. ΕΙς Μονήν Τσούματ, κατά γενομένην συμπλοκήν αί Εκατέρωθεν απώλεια ι υπηρξαv 7 νεκροί εκ των Κ/συμμοριτων και 1 όπλίτης νεκρό; καί 2 τραυματίαι τοϋ στρατού.

123.

, Από 1ης μέχρι 11ης Αυγούστου εΙς τήν περιοχήν νοτίω; 'Ολύμπου ελαβε χώραν έττιχείρηση; δ ια 2 λόχων πεζικοθ και 3 λόχων χωροφυλακήτ κα] άιτό 14ης μέχρι 1 7ης Αυγούστου εΙς περιοχήν 'Αντιχασίων δια λόχου πεζικοθ, άνευ άττοτελέσματοτ

(4).

'Εκκαθαριστικαί έττιχειρήσεκ ελαβον χώραν την 3ην 'Ιουλίου κα] παρα τμημάτων της χν Μεραρχίας (4) εΙς περιοχήν Σφήκατ δια 3 διμοιριών τον 573 Τάγματο; Πεζικού της 45ης Ταξιαρχίας καί 2 'Αποσπασμάτων Χωροφυλακή; (Φλωρίνης και Πρεσιτών ),

ανευ,αποτελέσματος. Έπίσης την 23ην "Ιουλίου εΙς

περιοχήν Σφήκα; ένηργήθη έκκ<iθάρισις δια λόχου του 573 Τάγματοτ, λόχου

της 21ης Ταξιαρχίας και τον Άποσπάσματος Χωροφυλακή; Πρεσττών, με απο­ τέλεσμα τον φόνον 1 Κ/συμμορίτου.

, Από 26-28 'Ιουλίου εΙς ττεριοχήν Βίτσι άνελήφθη έττιχείρησκ δια δυνά­ μεως εκ 3 λόχων του 571 Τάγματοτ, 3 λόχων τον 573 Τάγματο; 3 λόχων του 575 Τάγατο; και 5 Άποσπασμάτων της Χωροφυλακή; Φλωρίνης και ΚαστοριΟ:ς. 'Αποτέλεσμα της επιχειρήσεως υπηρξεν ή διάλvσις της εΙς τήν περιοχήν Βίτσι

δρώσης συμμορίας.

f

την 14ην καί 15ην Αύγούστοψ εξετελέσθη επιχείρησις εΙς περιοχήν Ψαρά­ δων περιοχης ΚαστοριΟ:ς δια διμοιρία; τον 573 Τάγματος, 3 Άποσπασμάτων Χωροφυλακήτ κα] των διαθεσίμων δυνάμεων τον Λόχου Λευκωνος, άνευ άττο­ τελέσματος. 'Επίσης τήν 30ήν Αυγούστου εΙς περιοχήν Σφήκα; Πρεσπών , εγέ­ νετο νέα έττιχείρησκ δια 3 'Αποσπασμάτων Χωροφυλακή; της Διοικήσεω; Χωρο­ φυλακή; Φλωρίνης καϊ διμοιρία; τον 573 Τάγματοτ , άνευ άποτελέσματοτ. Τέλο;

κατά τον 30ν δεκαήμερον Αυγούστου εΙς τήν περ ιοχήν Έλευθεροχωρίου-Μελίσσι

(1)

'Αρχεϊο» ΔΙΣ/Φ. 1185/Ε/11 σελ.

(2)

Άρχεϊ:ον ΔΙΣΙΦ.

1101 jBj28

(3) Σχεδιάγραw:μα 110ν (4) Άρχεϊ:ον 4~ΣIΦ. 11Ο2/Β/ 3 t

1


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔIΜΗΝοΝ IΟΥΛIΟΥ-ΑΥΓΟΥΣτΌΥ 1946

119

Σχεδ. 16.Περφχή εόθόνης καΙ διά:~αξις ΧΙ ΜεραρχΙας "Ετεραι έπιχειρήσευ; άναληφθεϊσαι VΠO τηs 31ηs Ταξιαρχίας υπηρςΑV, ή rnιχε{ρησιs της 4ης 'Ιουλίου εΙς μέγα Ρεθμα-Μεταμόρφωσκ, της . περιοχης

Ναούση; προς ερευνΑV καΙ έκκαθάρισιν της πeρΙOχης, διά δvνάμεως διλοχίας έκ

των 511 καί 512 Ταγμάτων Πεζικού, με άποτέλεσμα την διάλυσιν ·5μελοϋς σψμ­ μορίας. την 9ην 'Ιου,λφυ εΙς περιοχήν Μπάρας Beρμίoυ πρΟς Epevvαv καΙ έκκα­

θάρισιν, διά διλoxία~ τού

511 Τάγματοτ, με άποτέλεσμα τη\! διάλvσιν 7μeλoϋς

συμμορίατ. την 2αv Αόγούστου έττίση; εΙς ,j-eptoxijv Μπάρας, πρΟς ερΈVVΑV καί έκκαθάρισιν, διά λόχου καί διμοιρίατ τοίί 511 ΤάΥματοs, . ΆVev άπο"ελέσματοs. την 8-9 Αύγούστοψ eIs περιοχην Μαρίνα, Μέγα Ρείίμα,'Άνω και Κάτω Γραμμα­ τικόν-Μεταμόρφωσκ, προs EpEWΑV καΙ έκκαθάρισιν τηs πέριοχηs, δια διλοχ{αs καί 'Αποσπασμάτων Χωροφυλακήτ. Κατά την έπιχείρησιν έφονεύθη έξέ\ιέδρας των Κ/συμμοριτων els 'Ανθψπασηιστήτ, 1 στρατιώτητκαί els Ιδιώτης δδηΥόs. την 19ην Αύγούστου εΙς περιοχήν 'Άνω, Κάτω καί Κεντρικόν Βέρμιου, προs EpEWΑV καί έκκαθάρισιν, δια διλοχίαs τού 512 Τάγμστο; μετά Άποσπασμάτων Χωροφvλακηs μέ άποτέλεσμα την σύλληψιν 10 άόπλων Κ/συμμοριτων; 1 ΈVόπλoυ καϊ την καταστροφήν καταφνγίου των Κ/συμμοριτων (1). . . .

(1) , Αρi~τον }

ΔΙΣ/Φ. 1188ΙΧ{Γ /

1


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣJPATOY ΚΑΤΑ ΤΟ ΔlfνlHNON IΟΥΛIΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1946

121

128. 'Εκκαθαριστικοί έπιχειρήσει) άνελήφθησαν καί όπο των μονάδωυ τη) νιι Μεραρχία) (1) μεταξύ των όττοίων κυριώτεραι αί κάτωθι. ~Aπo 16-24 Αυγού­ στου, παρά τ/) 25η) Ταξιαρχίαs, εΙ} ττεριοχή» Γκελμπέκ, με σκοπόν την διάλψσιν κα] εξόντώσιν των σψμμοριακών δυνάμεων τη) περιοχη) " Ε β ρου, καθ' όσον αϋται είχον σημειώσει Εντονόν . δραστηριότητα καί ττροέβαινον πυρετωδω) ει) την στρατολογίαν όπαδων των, άιτοσκοποϋντετ εΙ} την ματαίωσιν τοθ έπι-

. . κειμένου .'

δημοψηφίσματοτ , Εί) την έπιχείρησιν συμμετέσχον το 551 Τάγμα Πεζικού καί 14 'Αποσπάσματα Χωροφυλακή; των 20 χωροφψλάκων Εκαστον κατανεμηθέυτα εί) 3 συγκροτήματαύηό τά) δισταγάτ 'Αξιωματικων τη) Χωρο­

. φvλακηs. Τά άνωτέρω τμήματα στρατού καί χωροφυλακη) το έσπέρα) της

15η) Αύγούστον έγκατεστάθησαν εί) τού) καθορισθέντα) χώρου) Εξορμήσεώς των, δια καταλήψεωτ των διαβάσεων ΕπΙ τη) γραμμή; Κιζιλ Ντερε-Μέγα Δέ­

ρειοι--όψ. Σάπκα-Αίσύμη-Φέρραι. Τά συγκροτήματα άττό πρωιας τη) 16η) Αυγούστου Ενήργησαν ώ) έξηs: Τό συγκρότημα Διδυμοτείχου έξ 6 'Αποσπασμάτων Χωροφυλσκή; ένήρ­ γησεν ει) τήν ττεριοχήν 'Αλεποχωρι, 'Ελληνοχώρι, Μεταξάδεs, Βρψσικό, Κόρυμ­ βος κα] Διδυμότειχον . Τό συγκρότημα Σουφλίου έκ4 ΆποσπασμάτωνΧωροφυ­ λάκων ένήργησεν ει) περιοχην Σουφλί, Δαδιά, Γιάννουλη και Κοτρώνια. ΤΟ

συγκρότημα νοτίω; Σουφλίου εΙ} περιοχήν Πεσσάνη-Αίσύμη-Κιτρινόπετρα­ Λευκίμη κα] Λαϊνά. τα) άπογεψματινω; ώρα) τη) 16η) Αύγούστου δύο Εκ των 'Αποσπασμά­

των της Χωροφψλακή; συνεπλάκησαν μετα συμμοριτών εί) περιοχήν Ίντσαλί. την έττομέυην ΟΙ άιτοτελοθυτε; την συμμορίαυ Κ/Σ ένέπεσαυ είς ένέδραν έτέρου 'Αποσπάσματο) Χωροφυλακή; διασκορηισθέντετ . την 21ην Αυγούστου εΙ} ύψωμα άμέσω; βορείωτ Βυρίνης, συνήφθη σψμττλοκή μεταξύ δύο διμοιριών στρα­ του καί 'Αττοσπάσματο; Χωροφυλάκή; μετά 1Ο0μελου) σψμμορίατ. Κατά την συμιτλοκην έφονεύθησαν 2 στρατιώται και έτραυματίσθη εΙ} καί εΙ) χωροφύλαξ ..

'Εκ των Κ/Σ έφονεύθησαν δέκα. Ή έπιχείρησι) εληςε την

21 ην Αϋγούστοψ, ή

έξερεύνησι) όμω) τη) περιοχη) όπό των 'Αποση-ασμάτων Χωροφυλακή; σvνε­ χίσθη μέχρι τη) 26η) AvyoV'jTOV, καθ' ην το 551 Τάγμα έπανηλθενεΙ) 'Aλεξαv­ δρούττολιν. ~ . .

Αι άττώλειαι των Κ/συμμοριτων, ' εκ τη) έπιχειρήσεω) άνηλθον εΙ} 10 νειφούs και 24 συλληφθένταε. "Ετεροι 30 παρεδόθησαν αύθορμήτωτ, Ή στρατο­ λογία νέων Κ/συμμοριτων άνεκόπη και άνεπτερώθη το ήθικόν των κατοίκων (2). Κατά τήν διάρκειαν τη) έττιχειρήσεω; καϊ κατά την νύκτα τη) 15/16 Avγούστου,' συμμορία, είσηλθεν εί) τά χωρία Λαϊνά - καί Φυλακτόν και άπήγαγεν

έθvίκόφροναsκατοίκο~s ~, Ή εΙ} Φυλακτόν έγκατεστημένη διμοιρία πεζικοθ δέν

άντελήφθη την εισοδον των Κ/συμμοριτων εΙς το χωρίον καϊ μόνον' κατά την άττο­

χώρησιυτούτων άντελήφθη αύτού) ηυροβολήσασα κατ' ΑVτων έξ άττοστάσεωτ άνεπιτυχως.

Έτερα γεγονότα έπισψμβάντα κατά την άνωτέρω · επιχείρησιν ήσαν ή

είσοδο) την 17ην Αόγούστου όμάδο) Κ/συμμοριτων εί) το χωρίον Κιτρινόπετρα τη) περιοχη) Δυτικη) Θράκητ, οϊτινε) άφήρεσαν τρόφιμα και άλλα είδη, κατά δε την 19ην Αόγούστου καί ττερί τήν 1200 ή συμπλοκή ττολψμελοϋ; συμμορία) μετά 'Αποσπασμάτων Χωροφυλακήτ ει) θέσιν Ντιστίμττακι, άνευ άττοτελέσμα­

TOS·

Τάς πρωϊνάς ώρας της .21ης Αύγούστου 100μελή) συμμορία

(1) Σχεl!ι4Ύi5ιχμμιχ 17 (2) ΆρχεΤf~1J ΔΙΣΙΦ. 11 H jAj31 \

προσέβαλε


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 8ΑΣΙΛΕΩΣ ΓEΩPΓlOY 8'.-ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

123

βλήτοv της ψηφοφορίας, παpέστησαv καί ξένοι παρατηρηταΙ εΙδικως προς τοίίτο άποσταλέντες εΙς Τ11ν Έλλάδα παρά των κρατών μελων τοίί ΟΗΕ., οίτινες όμο­

φώνως άπεφάνθησαv, ότι το δημοψήφισμα έyέvετo καθ' όλοvς τους νομίμοvς TWOVS καΙ Tij έλεψθέρα βοvλήσει των ψηφοφόρων, αϊ δε έντψττώσει; των δια Τ11ν

έττικρατήσασαν ήσψχίαυ καΙ τάξιν ύπfjpξαv άρισται. Έξαίρεσιν άπετέλεσΑV διάφορα κατά τόποvς μικρά έπεισόδια, άτινα παρα τα ληφθέντα μέτρα, έδη­ μιoόpyησαv κομμουνιστικά τινά στοιχεία, έν Tij προσπαθεί« των, όπως δυσχε­ ράνωσι τήν όμαλήν διεξαΥωΥήν της ψηφοφορίας, κvρίως εΙς τήν ύπαιθρον της Μακεδονίας καί Θεσσαλίας, καί τι προσβολή ύπο πολvμελοvς σψμμορία; τοίί έκλογικοθ κέντρου της Κοτύλη; τοθ Γράμμοv, έττιτψχούση; τήν ματαίωσιν της διεξαΥωΥης έκεϊ τοίί δημοψηφίσματος.

την διεξαΥωΥην τοίί δημοψηφίσματος έττηκολούθησεν Τι έττικάρωσκ τοίί

άποτελέσματοςτούτοψ καί Τι άφιξις κατά την 28ην Σεπτεμβρίοv τοθ Βασιλέως μετά τοίί Διαδόχοv Παύλου.

1946

της Α.Μ.

Ή άφιξις εΙς Έλλάδα του Βασιλέως Γεωργίου Β' σwέπεσε με την άποφα­ σισθεϊσαν αΟξησιν του στρατοθ κατά 4000 άνδρας καί την άφιξιν κατά τάς άρχάς 'Oκτωβρίοv του Βρεταννοθ Στρστηγοϋ Μοντγκόρερυ, δστκ μετά την έξέτασιν της όλης καταστάσεως της χώρας έκ του σvμμοριτοπολέμοv ύπεσχέθη, την πε­ ραιτέρω αΟξησιν του στρστοθ κατά 11 χιλιάδας. Παραλλήλωτ δια την άντιμε­

131.

τώπισιν της έντεινομένη; δράσεως των συμμοριτών άπεφασίσθη όπά της στρα­ τιωτική; 'Ηγεσίατ καί της Κvβερνήσεως καΙ διετάχθη η πύκυωσκ της διατάξεως κυρίως των Β ' καί Γ' Σωμάτων Στρατοθ των όποίωυ αϊ μονάδες Ελαβον τήν κάτωθι διάταξιν

(1).

-

Α' Σώμα: Στρα:τοu: " Εδ ρα ' Αθήναι. Ζώνη ευθόνης του αϊ περιοχαΙ Στε­ ρεας 'Ελλάδος, Πελοποννήσοv, νήσων AiyaIov, Κρήτης καΙ 'Ιονίων με τήν κα­ τωτέρω κατά περιοχάς διάρθρωσιν των μονάδων TOV. 82α Περιοχή (Άθηνων) με τα 105 καΙ 300 Τάγματα 'Εθνοφυλακήτ, 81η Περιοχή (Κόρινθος) με τά 616, 617 καΙ 618 Τάγματα 'Εθνοφυλακή; Στρα:τιωτική Διοίκησις Δα:μία:ς με το καί 613 Τάγματα 'Εθνοφυλακήτ .

603

Τάγμα Πεζικοθ

καΙ τα

106

Β' Σώμα: Στρα:τοu: nESpa Λάρισα. Ζώνη εUΘVΝης τοψ αί ιτεριρχαί Θεσ­

σαλίας, ΔVΤΙKης Μακεδονίας καί Ήπείροv με τήν διάρθρωσιν των μονάδων τοψ,

κατωτέρω

κατά περιοχας

Μερα:ρχ{α:: " Εδ ρα Λάρισα. 3η 'Ορεινή Ταξιαρχία καϊ 611 Τ.Ε. εΙς 'Ανατολικήν Θεσσαλίαv. 22α Ταξιαρχία καΙ 612 Τ.Ε. εΙς ττερισχήν Τvρνάβοv-Έλασσόνος-Δεσκάτης .

-11

-ΙΧ Μερα:ρχία:: "'f Spa Τρίκκαλα 41 η Ταξιαρχία εΙς περιοχην Καρδίτσηο-Μέσου Πηνειοϋ. 42α Ταξιαρχία εΙς περιοχήν Καλαμπάκας-Χασίων. 43η Ταξιαρχία μείον 529 Τ.Π. εΙς περιοχήν Ίωαvνίνων-Μετσόβοv (τακτικώς ύπο την ΥΙΙΙ Μεραρχίον) . Μερα:ρχία:: "Εδρα Κοζάνη. 45η Ταξιαρχία εΙς περιοχην Φλωρίνης-Πρέσπας. 21η Ταξιαρχία καΙ 529 Τ.Π. εΙς περιοχήν Κοζάνης-Δεσκάτης. 574 καΙ 575 Τ.Π. εΙς Καστοριαν -Νεστόριον. , 117 καΙ 619 Τ.Ε. εΙς περιοχην Κοζάνης-Σερβίων.

-XV

(1)

Σχε1>~ιiyριxμμσ;

:'

18

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓιΟΥ Β'.-Ν ΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

125

των, Είς τας όποίας άφήκαν πλήρη πρωτοβοvλίαν ένεργείατ, πλήν έξαφΕτικων τινων περιπ-τώσεων κατά τας όποίας έφηρμόσθη συντονιστική δρδσκ .

Κατά

κανόνα ΕΙς εκάστην ταξιαΡXίαv, ητις ήτο Μεγάλη Μονας, άνετέθη ή εύθύνη άσφαλΕίας ένος νομοθ καί δια τήνέπιβολήν του νόμου έξήσκοvv καί τήν ποινι­ κήν άρμοδιότητα δια των 'Εκτάκτων Στρατοδικείων της περιοχης των . Ούτω α! ταξιαρχίαι εφερον όλόκλη ρον σχεδόν το βάρος της άσφαλείατ των περιοχων των κα] ησαν αί μόναι στρατιωτικαί διοικήσεις έπΙ των όποίων έβασίζοντο τα προϊστάμΕνα τούτων κλιμάκια (1).

'Εν crVVEXEict τήν 25ην Σεπτεμβρίου ό 'ΑρχηΥος τοθ ΓΕΣ έξέδωσε προσω­ πικας όδηΥίας προς τους Διοικητό; των Α', Β' καί Γ' Σωμάτων Στρατού (2) σχΕτικως μέ τον τρόπον δΙΕξαΥωΥης των έκκαθαριστικών έΠΙΧΕιΡήσΕων, των όποίων το πτριεχό μενο» ΕΙχεν ώς άκoλoVθως:

«Ώς πρυτανεύουσα σκέψις πάντων πρέπει να εΙναι ή ταχεία συντριβή τών συμ­ μοριτών' καΙ ή άποκατάστασις τής έννοΙας τού κράτους καθ' απασαν την χώραν. την

εντοληνταύτην επωμΕσθη εξ όλοκλήρου ό στρατός κατα Κυβερνητικήν άπόφασιν. Τό ΓΕΣ γνωρΙζει άπολύτως τας δυσχερείας τας όποίας άντιμετωπίζουσι τα Σώ­ ματα Στρι;ι.τού εΙς τήν έπίτευξιν τού άΝaτέρω σκοπού. Γνωρίζουσι έπΕσης τα Σ,/):.. ματα Στρατού, δrι ή παράτασις τής έκκρεμότητος ταύτης άποθαρρύνει τόν έθνικό­ φρονα κόσμον, άποθρασύνει τους εγκληματίας, μεταβληθέντας εΙς ελεεινους προ­ δότας τής έλληνικης πατρΕδος καΙ έγκλείει έθνΙΚ01~ς κινδύνους δια την ι~πόστασιν αύτης. Παρίσταται επιτακτική άνάγκη να κατανοήσωσιν απασαι αί ύφιστάμεναι των Σωμάτων Στρατού διοικήσει.;, δτι 1] άποκατάστασις της τάξεως , εν τύ περιoxiΊ μιας έκάστης τούτων , άποτελεί καθαρώς τακτικην άποστολην την όποίαν ι3φείλουσι να φέρωσιν εΙς πέρας , ώς εν πολέμφ. Ή κατοχη ύπό μιας μονάδος ένός κατωκη­ μένου τόπου καΙ ή αδιαφορί.α της αν . εΙς έγγυς άπόστασιν συμμορίαι λυμαίνωνται τήν περιοχήν της, <1ποτελεί τακτικήν τών κατακτητών τής Έλλάδος κρατούντων στρατιωτικης σημασίας σημεία καΙ άδιαφορούντων δια τόν έξαφανισμόν τής ύπαί­ θρου. Σήμερον δια τόν διοικητήν πάσης μονάδος ή ενέργεια α{Jτη αποτελεί, παρά­ βασιν εντολής καΙ ώς τοιαύτη θα πρέπει. να avvendYΎIrat εiJθύνας καΙ κυρcάσεις. ·Υπάρχουσι πλείστα παρq.δείγματα κατωτέρων διοικήσεων, αί όποίαι ένεργόύσαι μετα φανατισμού . dπέδ,Φαν αριστα αποτελέσματα, ύπάρχουσι αμως, δυστυχ6Jς καΙ αλλα κατα τα όποία τμήματα στρατού περιορΕζοντα την δρασιν των εντός του κατωκημένου τόπου, τόν όποίον κατείχον, rιφνιδιάσθησανπλήρως 17 κατεστράφη ­ σαν f) απέφυγον την αίχμαλωσίαν διαλυθέντα και εν πάσυ περιπτιόσει άτιμασθέντα.

την εlιθύνην εΙς την περΕπτωσιν ταύτην φέρουσιν άκεραία1' αί διοικήσεις τών τμημά-

των τούτων. . ΕΙς ,πολλας περιπτ.ώ~εις δέ1' εΙναι ή έλλειψις δvνάμεως, λόγος μη έπι-ι:εύξεως επι­ τυχιας τινός, άλλα η έλλειψις πνοής και φανατισμοϋ τών κατωτέρων ίδί'! διοικήσεων.

τα Σcάματα Στρατού παρακολουθούντα εκ τού lγγυς την δρασιν τών ύφιστα-

,

"

",

\

'

μενων δ' ιοικησεων, να αμει'β ωσι κατα την κρισιν των τους δ ιακρινομενο-υς,

'

,

'λλ α και α

να επιβάλλωσι κυρώσεις κατα τών άδρανούντων, οί όποίοι δια τής στάσεώς των, μη αΙρόμενοι εΙς τd Πψος τών περιστάσεων, προέρχονται αρνητικώς ενισχυται της άναρχίας. .

Ή εξέλιξις τού dγώνος θα λάβη νέαν μορφήν, εα1 Ι αλα τα στελέχη τα όποία άνέλαβον 17 αναλαμβάνουσιν άποστολας άποκαταστάσε ως τής τάξεως καταδιώκωο:ιν άπη'J!ώς τας συμμορίας ανευ άναπαύσεως μέχρις lξοντώσεcύς των. 'Εκ πολλ ών κατα-

(1) (2)

Άρχεϊον ΔΙΣ /Φ . 1005 /ΣΤ//ι, ':!\ρ χεϊον ΔΙΣ /Φ. 1005 /Ζ/8 ,.~

f~


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑθΑΡIΣ'ΤIΚΑI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ--σΚΤΩΒΡIΟΥ

1946

Αί έκκαθαριστικαΙ έπιχεΙΡ1]σεις Σεπτεμβρlοv - Όκτωβρlοv

127

1946.

Κατά το δίμηνον τοϋτο έσψνεχίσθησαν όπο τον στρατού διάφοροι έκκαθα­ ριστικαί Επιχειρήσει) Εκ των όττοίων σττοψδαιότεροι όπηρξαν αί κατωτέρω : . ΕΙ) την περιοχήν τον Β' Σώματοτ Στρατού άυελήφθη όπο τη) 42ας Τα­ ξιαρχία) την 9ην Σεπτεμβρίου έκκαθαριστική Επιχείρησις εΙ) Θεσσαλίαv προς ΜαΡμάΡιαvην-ΆΥvΙO:v-Καλαμάκl δια δυνάμεως 2 λόχων, λόχου χωροφυλακης διμοιρία; "Ολμων 3'', 2 ούλαμων, τεθωρακισμένων καί πεδινης πυροβολαρχίας.

134.

ΑΙ έκκαθαριστικαί δυνάμεις κινηθεϊσαι Επί δύο κατευθύνσεων, πρΟς Μαρμάριανηυ

Tt:\

κα] πρΟς 'Αγυιάυ-Καλαμάκι, Εβλήθησαν Επί προσεγγίσει των εΙς τας άνωτέρω περlοχας όπά ΚΙσυμμοριτων, κατεχόντων δεσπόζοντα ύψώματα. Κατόπιν βολης των τεθωρακισμένων κα] τού ττψροβολικοθ ΟΙ KIσvμμopίται έσίγησαν καί άτrε­ χώρησαν καϊ τα τμήματα είσήλθον εΙς 'Αγυιάν, Μαρμάριανην κα] Καλαμάκι, άνευ έτέρου επεισοδίου. 'Εκ των έκκσθαρ ιστ ικών τμημάτων εΙς χωροφύλαξ έτραψ­ ματίσθη, των δε κομμοψυιστών αί άπώλειαι δεν εξηKpιβώθησαv . Κατά την Επι­ χείρησιν δέv ετηρήθη μυστικότης δεδομένου, ότι οί άντίτταλοι εΙχον άττό της προηγουμένης ττληροφορηθή την έπιχείρησιν καί εΤχον λάβει τα ένδεικυψόμενα

μέτρα και εΤχον είδοττοιήσει τους κατοίκους των χωρίων Τσούξανης, Μαρμάρια­ νης καί Καλαμακίου να έγκαταλείψωσι ταθτα.

<Ετέρα έκκαθαρ ιστική επιχείρησις άνελήφθη όπο τάγματοτ της 42ας Τα­ ξιαρχίας μεταξυ 16-20 Σεπτεμβρίου 1946 εΙς την περιοχήν Mαvρoβoυνίoυ της 'Ανατολική; Θεσσαλίαε, μετέχοντος καί τον 611 Τάγματοτ, λόχου της 22ας Τα­ ξιαρχίας, ούλαμού τεθωρακισμένων, ούλαμοθ πεδινον πυροβολικού και δύο λό­ χων χωροφυλακης . τα έκκαθαριστικά τμήματα κινηθέντα κατέλαβον την 18ην Σεπτεμβρίου την Βοψλγαρικήυ καί ένήργησαν έκκαθάρισιν της ΠεΡιοχης Άσβε- . σταριά-Βουλγαρινήτ. "Ετέρα τμήματα έξηρεύνησΑV την ττεριοχήν Κουκουράβας­ Σκλήθρου-Καλαμάκι . <Η έκκαθαριστική έπιχείρησις εληξε την 21ην Σεπτεμβρίου κα] την έττομέοην διετάχθη η επάνοδος των τμημάτων είς τας βάσεις των . Δια των επιχειρήσεων τούτων έττετεύχθη έκκαθάρισκ της περιοχης Mαv:"

ροβουνί,ου, η ~ν<εύ~εσις c::ημ'i"τικω~ ~oσo~ήτ~ν :τροφίμωΥ' μερικων όπλων και

φυσιγγιων και η ΑVαπτερωσις του ηθικου των έθνικοφρόνων κατοίκων

135.

(l) ~

την 22αν Σεπτεμβρίου δια την περίσφιςιν τού όγκου των K/σvμμoριτων

οϊτινες επετέθησαν κατά την 21ην Σεμτεμβρίου κατά της Δεσκάτης κα] οϊτινες,

εύρίσκοντο σψγκεντρωμένοι είς τα Χάσια, έντος του τριγώνου Mαvρέλι, Καρπε­ ρόυ καΙ Δεσκάτη, κατόπιν της ΆVασχέσεως της κινήσεως των άποσταλεισών ένι­ σχύσεων ύπο της χν . I\1,ε ραρχίας δια την Ενίσχυσιν της φρουρας της Δεσκάτης,

σννεκροτήθη Άπόσπctσμα παρα της 41ης Ταξιαρχίας δυνάμεως τάγματο; σύν

λόχος έκ της χν Μεραρχίας δια την έκκαθάρισιν της άνω περιοχης. Το ' Απόσπα­ σμα την 24ην Σεπτεμβρίου έκινήθη έκ Τρικκάλων καί την26ην Σεπτεμβρίου εφθα­

σεν εΙ) περιοχήν Καρττερόυ-Μελίσι, Ενθα συνεδέθη μέ τας δυνάμεις τη) χν Με­ ραρχία), αϊτινες εύρίσκοντο νοτίως Έλευθεροχωρίου, χωρίς όμως να λάβ1J έττα­ φήν μΕ τους Κ/συμμορίτα). την 27ην το Συγκρότημα άνεστράφη προς Νότον καϊ τας άΠΟΥευματινας

ώρας εφθασεv εΙς περιοχήν του χωρίου Γρηα. ΕΙ) τήν θέσιν ταύτην έδέχθη αίφνι­ διαστικην έπίθεσιν ενεδρευόντων ΚΙσυμμοριτων, καθ' ην έφονεύθη 1 στρατιώ-

(1)

Άρχείον ΔΙΣ /Φ . 11 82/Α/1

Άρχείρν ΔΙΣ/Φ. Η56σ. /Α/σ. σελ ,

'{:

82-83


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ

ΕΚΚΑθΑΡΙΣΤΙΚΑI

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣEΠTEMBPIOY~OKTΩBPIOY

Ι946

129

άπο 'Ανατολών , την 7ην 'Οκτωβρίου τα τμήματα της ΧΥ Μεραρχίας εΙσηλθον εΙς ΚηπουΡΥΙΟ καί άπηλεψθέρωσαυ το χωρίον. την 8ην 'Οκτωβρίου τα δια τήν επι­ χείρησιν τμήματα των ΥΠ Ι καί ΙΧ Μεραρχιων έκινήθησαν πρΟ$' τας καθορισθεί­ σας κστενθύνσεκ άνευ συμβάντων. Κατά την κίνησιν των έκκαθαριστικών τμη­ μάτων, ούδεμία Επαφη μετα των Κ/συμμοριτων Ελαβε χώραν . Ή επιχείρησις εληξε την 11ην 'Οκτωβρίου άνευ ούδενος άποτελέσματος, των εΙς την περιοχήν όπαρ­ χουσων σοβαρών Κ/συμμοριακων δυνάμεων διαφψγουσών προς τα όρμητήριά των (1).

την 15ην 'Οκτωβρίου ήρξατο προσχεδιασμένη έπιχείρησκ προς έκκα­ θάρισιν ύπό της 3ης 'Ορεινή; Ταξιαρχίας της "Οσσητ, Ενισχυθείσης δια δύο ούλαμων Πεδινού Πυροβολικοθ καί ούλαμοθ 'Αναγνωρίσεως. Ή επιχείρησις εξετελέσθη δια τριών φαλάγγων, εΙς έκάστην των όποίων Ετάχθη άνα Εν τάγμα κα] ή κίνησκ των τμημάτων ήρξατο άπό της πρωίας της 15ης 'Οκτωβρίου. Ή πρώτη των φαλάγγων Εκ 'Tov 502 Τάγματο; έκινήθη ΕπΙ της κατευθύνσεω; Σvκoύριoν­ Σπηλιά-Έλάτεια-ύψ. Μπίτσι-Εόσγγελισμόο-'Αμπελάκια, ή δευτέρα εκ τοϋ 506 Τάγματοτ ΕπΙ της κατευθύνσεωτ ΆΥυια-Νερόμυλοι-Άνατολη-Παληολιας­ 'Ομόλιον και ή τρίτη φάλαΥξ Εκ τοίί 503 Τάγματο; ΕπΙ της κατευθύνσεω; Μελίβοια (' Αθάνατη)- Καρίιτσα-Στόμιον. Ή κίνησκ των φαλάγγων Επερατώθη την 17ην 'Οκτωβρίου χωρίς τα έκκαθαριστικά τμή ματα να ελθωσιν εΙς έπαφήν μετά των Κ/Σ, καί την έσττέραυ της 18ης 'Οκτωβρίου, τα τάγματα έγκατεστάθ ησαν εΙς τας περιοχας Στόμιον, 'Ομόλιον, 'Αμπελάκια, 'Ελάτεια καί Σπηλιά. τα άποτελέ­ σματα εκ της 4ημέρου κινήσεως των έκκαθαριστικών τμημάτων ύπηρςαν ή σύλλη­ ψις 15 μελων ΟIΚΟΥενειων Κ/συμμοριτων, ή περισψλλογή 2000 προβάτων άρπα­ γέντων υπό τούτων καί ή άνεύρεσκ τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων καί άρχείων των Κ/συμμοριτω\l. Κατά τας Εν συνεχεία ήμέρας, μέχρι της 23ης 'Οκτωβρίου, έσυ­ νεχίσθη ή εξερεύνησις κα] ή έκκαθάρισκ της "Οσσητ πρός διαφόρους κστευθόνσεκ δια μικρων φαλάγγων, άνευ ούσιαστικοίί άποτελέσματος. Κατά ννκτερινήν

ενέΡΥειαν της 22/23ην 'Οκτωβρίου τταρά τοίί

50 1

Τάγματο; Πεζικού πρός

Μελίβοιαν της περιοχης "Οσσητ, συνεπλάκη τοθτο μετα όμάδος Κ/συμμο­ ριτων, καθ' ην έφονεύθησρν 3 συμμορϊται καί 1 τραψματισθεκ συνελήφθη . Ή εξερεύνησις της περιοχης "Οσσητ, έσυνεχίσθη μέχρι κα] πέραν της 31ης 'Οκτω­ βρίου παρά των τμημάτων της 3ης Ταξιαρχίας, άνευ όμως ούδενός σημαντικοθ γεγονότφ; η άποτελέσματος . Έτέρα έκκαθαριστική Επιχείρησις εΙς την ζώνην εύΘVνης τοίί Β' Σώματος

Στρατοίί, άνελήφθη άπο πρωίας της 18ης 'Οκτωβρίου τταρά της 41ης Ταξιαρ­ χίας εΙς τήν ττεριοχην 'Αργιθέαο-'Αγράφων της ΔυΤ1κης Θεσσαλίας. την 22αν 'Οκτωβρίου τα εΙς ιτην περιοχήυ 'ΑΡΥιθέας δρωντα τμήματα της ταξιαρχίας συνέλαβον 19 ΈVόπλoυς συμμορίτας καί την 23ην 'Οκτωβρίου άπαντα τα τμήμα­ τα Επέστρεψαν εΙς τας βάσεκ των, ληξάσης της Επιχειρήσεως

(1).

Εις την περιοχήν τοίί Γ' Σώματος Στρατοίί κατά το αύτό δ ίμηνον Σεπτεμ­ βρίου-'Οκτωβρίου άνελήφθησαν αί κάτωθι έκκαθαριστικαί έπιχειρήσεκ.

137.

Παρά της Χ Μεραρχίας δια τμημάτων της 35ης Ταξιαρχίας άπό

19-20

Σεπτεμβρίου 1946, άνελήφθη εκκαθάρισις της περιοχης Παπαράχη-' Ανάθεμα, της Κεντρικης Μακεδονίας, δια δυνάμεως της ΑΔΧΚ Μακεδονίας καΙ λόχου τοίί 562

Τάγματος Πεζικοv, με άποτέλεσμα τον φόνον 2 Κ/συμμοριτων καί ένος στρα­ τιώτου.

(1 ) ΆρχείΌν ΔΙΣΙΦ. 1102jAj5 (2) 'Αρχείον ΔΙΣ /Φ. ΗΟ2/Α/ 5

,

9


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


131

ΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕmΕΜΒΡIΟΥ-ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 1946

Σώματος Στρατοθ.διά την έκκαθάρισιν της περιοχης Πιερίων . Ή επιχείρησις αϋτη έματαιώθη, λόy~ άδυναμίας του Β' Σ Σ να διαθέσηπην αίτηθεϊσαν δύ­ ναμιν, έξeτελέσθη δε την 24-26 Σεπτεμβρίοψύηότην διείιθυνσιν του Διοικητού της ΧΙ Μεραρχίας δια τμημάτων του Συγκροτήματο; Κατερίνης εκ των 592 και 555 Ταγμάτων Πεζικοθ, τριών διμοιριών Κυνηγών Χωροφυλακή; καί του λόχου χωροφυλακης Κατερίνης . . . Κατά την διάρκειαν της . επιχειρήσεως ελαβον χώραν μεμονωμέναι συγ­ κρούσεκ μετά των Κ/Σ, καθ' ας έφονεύθησαν 2 Κ/Σ. 'Εκ της διεξαΥωΥης της επι­ χειρήσεως διεπιστώθη, δτι ή συνολική δύναμκ των συμμοριτών της περιοχης Πιερίων άνήρχετο εΙς

.

140

περίπου Κ/Σ

(1). .

.

.

'Επίσης τταρά τ/ς 32ας Ταξιαρχίας άπα 19-22 Σεπτεμβρίοψ ι έγένετο

. ερευνα

καί έκκαθάρισκ της περιοχης διάβασις Βρασιας-' Αρεθούσητ, της ττεριοχης Λαγκαδά, δια δυνάμεω; διλοχίας , άνευ ουδενας άποτελέσματος.

138.

.

Πλην των άνωτέρω έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων, εΙς την .ττεριοχήυ του

Γ' Σώματο; Στρατοϋ καϊ δια δυνάμεων τούτου, κατά τήν χρονικην ταίιτην περίοδον , έyΈVoντo καί άλλαι κατά τόπους ήσσονο; σημασίασ άνευ . σημαντ ικών άττοτελεσμάτων, ώς εΙς την ττεριοχην Keρδυλλίων κα] Χαλκιδική; κατά τό 20ν δεκαήμερον Σεπτεμβρίου καί εΙς την περιοχήν Παϊκου άπό 22-24 Σεπτεμβρίου (2) . .' Έπίσης παρά της νπ Μεραρχίας διαταy'ίJ καί . εΠΟ1Πείc;c ταίιτηςι μεταξΙΙ

.

Σεπτεμβρίου 1946, ελαβε χώραν έκκαθάρισκ της περιοχης βορειοανατο­ λικως Άλεξανδρουπόλεως καί νοτίωτ Σουφλίοψ δια λόχου πεζικου καί 10 'Αττο­

19-20

σττασμάτων Χωροφυλακήτ,

με · σκοπόν

K/σvμμoριτων τ/ς περιοχης. Κατά την

την

ΆVείιρεσινKαΙ

έπιχείρησιν

έξόΥτωσιν

των

έπeτείιχθη η σύλληψκ

1

K/σvμμoρίτoυ καϊ ή παράδοσις τριων (3). .. '. Παρά της Ιδίας μεραρχίας, κατόπιν ττληροφοριών έκ καταθέσεως αύθορμή-

. τως τταραδοθέυτο; K/σvμμoρίΤOυ, ότι ήόρεινη ττεριοχή " Εβ ρον με-:rαξv Σου­ φλίOυ-Λεvκίμης-AIσίιμης-Kέχρoυ-σvvόρων-Kopίιμβoυ-NΆVδρας, άπετέλει βά­

σιν σνμμοριακή; κινήσεωτ, άνελήφθη άπα 15ης .' Οκτω βρ ίου δια τμημό;των . της

25ης Ταξιαρχίας, Επιχείρησις ' δια Τ11ν κσταστροφήν καί διάλυσιν της βάσεως των K/σvμμoριτων . Δια ίην Επιχείρησιν διετέθησαν 4 λόχοι του 552 Τ.Π., 2

διμοιρία; του 551 Τ.Π., διμοιρία δλμων 3" κα] 9 Άποσπάσματα Χωροφνλακήτ. τα ΆVωτέρω τμήματα έκινήθησαν άπό Μεγάλου Δερείου, κοτρωνι- · Πέσσανης-ΑΙσύμηςπρας ύψωμα Μπουκατ] Ντάγ, ληφθείση; έπαφης μετά

των K/σvμμoριτων της περιοχης, οίτινες σμως διεσκορττίσθησαν καί διέφνγον . . . Κατά τας έπομένατ δύο ήμέρας της 16ης κα] 17ης 'Οκτωβρίου Εξηρevνήθησαν αί περιοχαΙ του ύψ, Μποψκατέ Ντάγ, άνεψρεθέντό; Ιμστισμοϋ, νποδήσεως καί λοιπων νλικων τωΥ ~K /Σ. Ή έξερεwησιs έσυνεχίσθη καί κατά την 18ην κα] 19ην 'Οκτωβρίου εΙς

. την περιοχήν Ταχτατζη ρέμμα, καθ' ην διμοιρία του 551 Τ.Π. συνεπλάκη μετα

δυνάμεως 150περίπου · ΚΙΣ. <Η Επιχείρησις έπερατώθη την Ζαν Νοεμβρίου επιτεvχθείσης της καταστροφή; των. κυρίων ορμητηρίων των Κ/Σ και πολλωΊ) έφοδίων τοίιτων.'Εκ της διεξαχθείσης έπιχειρήσεως καΙ των άνευρεθέντωνόλι-

.κων δ ιεπιστώθη ή πλήρης σvνερyασία των Κ/Σ μετα των ΒουλΥάρων καΙ ότι

οί Κ/Στ/s πeρΙOxης ησαν ώρyανωμΈVoι εΙς διμοιρίας, λόχους καΙ τάΥματα (4) .

.'. '!1 Ι " Α ρχε,ον , 2) 'Αρχείον (3) 'Αρχείον '. (4) 'ΑρΧείον . 1"

ΔΙΣ/Φ ; 11 5? /Α/1

. ΔΙΣ /Φ. 11 5 8β /1 σελ. 35-,-50 ΔΙΣ ΙΦ . 111 3 jE ΔΙΣΙΦ. 1172 /Γ


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΚΑθΑΡIΣΤIΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .

133

-Τήν CiΓVoΙιΣν ~ων άρχων κa:Ι μεθόδων ~oU άv~a:ρτοπο:λiμοu: Ό στρατό; κατά τας έκκαθαριστικότ έπιχειρήσεις, κατά κανόνα έφήρμοζε τας άρ­ χας τού μάχεσθαι κανονικού πολέμου καί δεν ήκολούθη τας άρχας καί μεθόδΟUS τού άνταρτοπολέμου, αίτινες ήσαν τελείω; διάφοροι των τού τακτικού πολέμου. Τούτο ώφείλετο διότι τα στρατιωτικά τμήματα Εκινούντο πάντοτε &μα τ/ εcι> και έστάθμευον με το λUΚ6φωs, άπoφεύyovτα τήν κίνησιν κατά Τ11ν νύκτα, Κατα τήν έξόρμησιν τα τμήματα έλάμβανον πάντοτε διατάξεις προσπελάσεως καΙ με τούς πρώτου; ττψροβολισμούτ, άνειττύσσοντο, όπως είς τον τακτικού πόλεμον καϊ ήρχιζεν ή «ληψις έπαφης», η όποία όμως δέv έπραγματοττοιεϊτο διότι ΟΙ Κ /συμμορίται εσπευδον να άττομσκρψνθώσιν. Ή έκκαθαριστέα εκτασις, έπΙ τ/ς δπο{ας ένηργεϊτο ή έπιχείρησις. κατενέμετο μεταξύ των έκκαθαριστικών

τμη­

μάτων είς βασΙKCxς κατευθύνσεκ έπΙ των δποίων τα τμήματα έκινοθντο

μετα

σχολαστικότητο; καϊ έπΙ των ύτταρχόντων δρομολογίων καί δέv παρεξέκλινον τούτων, εστω κα] αν έπ' αv-των δεν ύπηρχεν ~θρoς iΊ έαν ύπfjρxoν Κ/συμμορί­ ται εΙς μικράν άτrόστασιν, άλλ' έκT6s της κατευθύνσεωτ. 'Ως άντικειμενικο) σκο­ ποί καθωρίζοντο έδαφικά σημεία. όπως εΙς τον τακτικόν πόλεμον καί η κατά­ ληψις τούτων παρά των τμημάτων έσήμαινε Τ11ν έκπλήρωσιν της άποστολή; των, εστω καί αν ΟΙ Κ/συμμορίται εύρίσκοντο ολίγον πέραν τού άντικειμενικοθ σκοπού. τα τμήματα δεν άνελάμβανον πρωτοβουλίαν κσταδιώξεω; των έκτός τ/ς κατευθύνσεώτ των ύπαρχόντων Κ/συμμοριτων. διότι ήσαν ττροσκεκολλη­

μένα εΙς τήν έφαρμογήν τού «σχεδίου )). το δποίον ττολλάκκ είχε καταρτισθή προ ήμερων, όταν ή κατάστασκ ήτο τελείωτ διάφοροε. Τοιουτοτρόπως αί μονάδες έπεδίωκον να είναι σwεπείς ττρό; το γράμμα των διαταγών κα] ουχι ·πρΟς την ουσίαν της διώξεως καί εξοντώσεως των Κ/συμμοριτων. Κατά τας έπιχειρήσεκ τα τμήματα έκινοϋντο μέ όλου) τού) έφοδιασμούτ των. οίτινε) καθίστων ταύτα δυσκίνητα κα] άπήτουν μάχιμον δύναμιν δια την φρούρησίν των.

-TYjv l:λλειψιν μuστικότητος: ΟΙ Κ /συμμορίται έπληροφορούντο σχε­ δον πάντοτε έγκαίρω; την προπαρασκευαζομένην έκκαθαριστικήν έττιχείρηο ιν καί πολλάκις καΙ αύτο το σχέδιον ένεργείατ. Τούτο ώφείλετο είς το ότι αί μονάδετ έστεροθντο μΕΤαΥωΥιι{ων κτηνων καί έπικειμένη; τ/ς συμμετοχης των είς έκ­

καθαριστικάτ έπιχειρή3-εις. ττροέβαινον άπο πολλων ήμερων εΙς τή~ σψγκέντρω­ σιν δι' έπιτάξεως iΊ έκμισθώσεωτ των άναγκαιούντων κτηνών μετα των ήμιο­ νηΥων των. Το ΥεΥονος τούτο έσήμαινεν έπικειμένην έπιχεί,.ησιν. περί της

όποίας ρως

έττληροφοροθντο

τα κατάλληλα

άμέσως

μέτρα.

Ή

οί

Κ/συμμορίται

συγκέντρωσκ των

κα]

έλάμβανον

έγκαί­

μονάδων, πολύ προ της

ήμέρας καί ώρας ένάρξεως των έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων, εΙς τας βάσεις

έξορμήσεώς των, 'δια τ/ς τμηματική; μετσφορδτ των, λόγφ άνεπαΡΚΕίας μετα­ φορικών μέσων καΙ της έκεί συΥκεντρώσεως των έφοδίων των, άπετέλοw σαφη

ενδειξιν δτι έπέκειτο δράσις τού στρατού. Ό παράνομος κομμοwιστικΟς μη­

χανισμός καΙ ή αύτοάμwα ίιφιστάμενα καθ' όλην την εκτασιν της χώρας, είχον κατορθώσει να εlσχωρήσωσι δι' έμπίστων όρyΆVων των εΙς διαφόρους κρατικάς,

διοικητικας iΊ καΙ στρατιωτικα'} &Κόμη ίιπηρεσία) καΙ δια της μεθόδου της προ­

σεΥΥίσεως άφελών στρατιωτικών δια ywαικων iΊ άλλων &τόμων ύπο διάφορα

προσχήματα, έπληροφοροϋντο πάντοτε τα) μελετωμένας έπιχειρήσεις iΊ

έλάμ­

βανον καΙ αύτοίισιον άντίΥραφον τού ύπο έκτέλεσιν σχεδίου έπιχειρήσεων, καΙ &τινα στοιχεία μετεβίβαζον άμέσως είς τούς K/σuμμoρίτας. (t)1 ΆίJχείoν ΔΙΣ/Φ . 1130 /Α /ι., Φ. 1029/Α κα:Ι Φ. 1030/"-, Φ. 122 7


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΚΑθΑΡIΣΤιΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

135

ένΕοτε κάl περί τών δήθεν προθέσεcόν των, έπl σκοπΦ παραπλανήσεως τών τμη­ μάτων καΙ έπιδιώξεως άσφαλεΕας εΙς τας κινήσεις καΙ ένεργεΕας των έν γένει.

- Τρόπος ένεpγε{Cξς: ' Ενεργοϋσιν αΙφνιδιαστικώς κvρEως κατα Σταθμών . Xωρoφvλακής, τους δποίους Ιδιαιτέρως προτιμωσιν .. ΈναντΕον στρατιωτικών τμη­ μάτων, . ένεργοϋσι, τfj πρωτοβουλίq. των έξ ένlδρας . καΙ μόνον έφ' δσον εΙναι βέβαιοι περί .τής έπιτύχΙας . των. 'Εαν ύποχρεωτικώς έμπλακώσιν εΙς άγώνα μέ στρατιω­ τικα τμήματα, έπιζητουσι παντί τρόπιΡ" τήν άπαγγΙστρωσιν καί διαφVγήν των. Τούτο ε Ιναι φVσικιW, συνεπε/q. τής άνωτερότητος τών στρατιωτικών άπό άπόψεως ήθικου καΙ μαχητικής Μ/ας.

- Στάοις Κ(Στοικων: Οί πλείστοι τών χωρικών καΙ Mlq. τών πεδινών περιο- . χ(ί)ν, μόνον διατήν διαφύλαξιν τής περιουσlας των ένδιαφέρονται. Δια τάν λόγον τούτον έπιζητοϋσι να σταθμεύω σι στρατιωτικα τμήματα εΙς τα χωρΕα των, χωρΙς δμως καί να δέχωνται να συμβάλωσιν ένεργώς εΙς την καταδΙωξι ν τών συμμοριτών. τΗτο μοιραίον, ή φιλοπατρΙα, ή νομιμοφροσύνη καΙ ό έθνικισμός τών Έλλή­

νων τούτων τής ύπαίθρov, πρό τής ώργανωμένης ώμής βΙας τών συμμΟQιτών, κά­ ποτε να καμφθfj»

(1).

Ώς πρός τovς σκoπoVς τρΟ Κjσvμμοριτισμοv, κατά τήν Ιδίαν περίοδον αΙ άπόψειςτοΟ Β' Σώματος Στρατου έν Υενικαίς Υραμμαίς ησαν ή κατάργησκ, τοΟ κράτους της Βορείου Έλλάδος, δ διαχωρισμό; της Νοτίου Έλλάδος άπο τήν Βόρειου τοιαύτην δια μονίμου κατοχης τοΟ 'Ολύμπου, των Χασίων, των Άvτι­ χασίων και της Πίνδου, καΙ ή διατήρησις εΙς κατάστασιν άναταραχης της 'όρει­

143.

νης περιοχης δια τήν χρησιμοποίησιν ταύτης ώς περιοχης · δ ιαXε ι μΆVσεως ,

άνασψγκροτήσεωσ καΙ έξορμήσεως δια τήν : ΆVOιξιν τοθ 1947. «Ό σκnπός αύτός» έτόνιζεv δ Διοικητή; τοθ Β' ΣΣ. ίΞΙς τήν Vπoβληθείσαν εκθεσίν του, .«έχει πιθανότητας νά πραγματοποιηθfj έαν δέν έξασφαλίσωμεν τήν δι' Ισχυ­ ρών στρατιωτικών τμrιμάτων μόνιμον κατοχήν ταt'rrης καΙ τήν μεθοδικην συντριβην τών συμμοριτών. τα ύπι1eχoντα μέσα δέν έξασφαλlζουσι πλήρως Τ11ν πραγματο!ο­

ποΙησιν τής μονΕμου κατοχής, άπαιτoiίνται συμπληρωματικώς τα έπόμενα τμήματα

ταiάνωτέρω (α) έντός

15 νθημέρου (2).

τό πολύ. Μετα μήνα άπαιτoVΝ-

ται διπλάσια · καΙ μhα δ[μψον τετραπλάσια»

144. 'Από πλευρας καταστάσεωστοθ, στρατοΟ τό Β' Σωμα ΣτρατοΟ δια άνα­ φορας του πρός ΓΕΣ έπίσης άνέφερεν

ότι:

({Η έντεινομένη

καθ'

έκάστην

δρασις τών ληστoσvμμoριτών έν Tfj περιοχfj Θεσσαλίας καΙ lδlq. εΙς τας όρει­ νας περιοχας Κάτω Όλύμπav-'Όσσης-Μαυρο,80υνΙοv-Χασίων-καί ' Αντιχασίων καΙ ή ώς έκ -rnύτουσυνεχής δρασις του στρατου ?,αΙ τής χωρoφvλακής, προεκά­

λεσαν τάν κdματον τών στρατευμάτων. Προβλέπεται, δτι ή δρασις τών ληστοσυμ­ μοριτών θα

lnaOfj

μe. άποτέλεσμα τήν περαιτέρω κόπωσιν τών στρατευμάτων καΙ

τήν κατάπτωσιν του ήθικου τών κατοΙκων, δπερ σημειωτέον 8τι πάντοτε ευρίσκετο είς Μαν χαμηλάν έπΙπεδον. Ή παράτασις τής -όφισταμένης καταστάσεως θα έπι­ φέΡΌ χειροτέρευσιν τής δημοσΙας τάξεως καί Ιπ[τασιν τού καμάτου τών μονάδων, μέ δλα τά έπακολΟυθ'οϋντα ταύτην' δυσμενή άποτελέσματα» (3). 'Αναφορικως τrpos τον τρόπον ένερΥε1ας τωv στρατιωτικων τμημάτων Κα/α τας Υενομένας άλλεπαλλήλους έκκαθαριστικαs έπιχeιρήσεls, το Β' ΣG:ψα

(1) 'A~χεΤoν ΔΙΣΙΦ. 1101/Βιι,,5 (cx) Noo uvτcx t (χι ΈVισχύσεr.ς

1(2 ) Άρχεϊον ΔΙΣ/Φ . 1101/Α/4

('{·Ι 3 ) ΆρχεΤον ΔΙΣ/Φ . 1101/Β/50


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΚΑθΑΡIΣΤIΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1946, . δια

137

διαταγή; του χρονολογουμένη; άπό 6ης Αάγούστου, έπεσήμαινε

τα κάτωθι:

«Ή άρξαμένη το λυκαυγές της δη; Αύγούστου έπΕθεσις άναρχικού >Αποσπά­ σματος μετ' έπικουρΕας έπιχωρΕων, έναντίον τού Λόχου Ποντοκερασιας, έτερμα­ τίσθη έντος μικρού χρονικού διαστήματος μέ μεγάλας ζημίας δια τον λόχον καΙ το γόητρον της μονάδος του υπέστη σοβαρωτάτην μείωσt1 ι μέ γενικωτέραν άντανάκλα­ σιν. 'Έχω υπ' όψει τρείς διαδοχικας ιίναφορα.ς τού Μεράρχου ΠαπαγεωργΕου σπεύ­ σαντος εΙς ΚιλκΙς, εξ '['ν προκύπτει στι .. Ό Διοικητής τού λόχου εγνώριζεν έκ της

,

προτεραιας, δ'τι

" κατι

, του -

κακον

'r

παρασκευαι,εται .

n

'Α" ντι 1 ια προ β-' εις

tI εν

, τεχνασμα

άπο τα. lf.πειρα πο?) διδάσκει ή πολεμική τέχνη καΙ αί άπο τού 1821 παραδόσεις μας, έμεινεν εΙς τας ιδΕας θέσεις, υπέστη τήν προσβολην καΙ οϋτε έπΙ τών άνδρών

"

"

,.,.

" > β λ' t: δΙ' ~, ι Π' ~ του ησκησεν επι ο ην, ουτε εφανη η υ1'αμις του η τα πυρα του. εριεργως, εν φ ο

λόχος εΙς νεκρούς, αΙχμαλώτους και διασκορπισθένταςέχασε το μείζον της δυνάμεώς του,οί 2 ΆξιωματικοΙ μετα 9 άνδρών διεσώθησαν προς /1 υσμάς. ΤΟ περιστατικον

εΙναι άποκαρδιωτικόν. ΆντΙ. περιμένπ μέ κρυφην χαράν την σύγκρουσιν, έλησμό­ νησεν στι τα πειθαρχημένα πυρα ένος λόχου εΙναι κατι φοβερον καΙ μεγάλης διαρι

κειας

ι δ εν

('f

και τοσης ,

" μπορει- να

λικον»

ωστε να φ

'

(' ,

Ι

('f

,

ασωσιν αι επικουριαι του, οσον μακραν Ι

ι "λοχον, δταν ανατρεΨΏ ενα

• η

προσβ ο λ' η δΙ εν

1lν ,J:"σαν.

' συνο δ ευεται

" απο

ΙΤ"

.l ιποτε ΠΊ.'ΡΟ β0-

(1).

Έπίσης δια τό άτύχημα διμοιρίατ στρατοθ τταρά τήν Νάουσαν κατά τήν

146.

νύκτα της 7ης Αόγούστου ό Διοικητή; του Γ' Σώματος Στρατοίί δια διαταΥης του ' καυτηριάζει ώς άκολούθω; τήν σημειωθείσαν άδράνειαν:

« ΤΟ Τάγμα Ναούσης τής 3.1ης ΤαξιαρχΕας, διετήρει προς . άσφάλειαν δυτικά

;.;αΙ1 1 / 2 χιλιόμετρον άπο τών επισταθμειών εΙς μΙαν έξαρσιν, φυλάκιον εκ διμοιρΕας, 23 άνδρών ύπο Aνθvπασπιστήν. ' .

'

ΓΗ διμοιρία τ-Υ]1' 2300 της 7ης Αύγούστου υπέστη αΙφνιδιασμόν. 'Ήνοιξε ;t1Je, αλλά πολυ άργα και οί άναρχικοΙ άφήρπασαν 8 ανδρας, αν δέν ύπάρχπ αλλο τι {~πoπτoν. Σειρα εγκληματικών λαθών ύπάρχει εις το περιστατικΟν άπο την ΣεραρχΙαν ι του ταγματος

.

l

,

' ,

ΙΤ" β' ι θ ,Ι Δ ι -,J: " .l ο συμ αν ε ναι πεν ιμον και απο τα σπανια. ιοτι ποιος "το αvτoς

ό έχθρός ; κατι ψωριάρηδεb' πειναλέοι, άσυνήδειτοι κακούργοι, όργανα τών εχθρών. Αvτοι να. τoλμoύ'l' νά τσαλ~ώσoυν τού στρατού την υπόληψιν; Μήπως εχρησιμοποίησαν πυροβολικόν, βαρείς δλμους

1)

αλλην ύπεροχην πυρος

1)

άνδρών; Διατι αύτη ή

ζημΕα που μας γεμΕζει άπο μελαγχολlαν στυγνήν ; Φυλάκιον 23 άνδρών μέ >Ανθυπασπιστην νά υποστύ την ζημΕαν αύτήν, δταν μικροΙ ΣταθμοΙ Χωροφυλακής άνθίστανται ιJJga, και έπιτυγχάνουσιν έξόντωσιν τών επιδρομέων 17 πtπτovν μαχό­ μενοι ,. Ποϋ εΙναι αί πληροφορίαι, ενέδραι, 17 ή κινητη επιτήρησις καΙ πληθος αλλων . με~6δων ποι) ό κανι>νισμος όρίζει καΙ ή άνεξάντλητος πείρα μας επι 34 έτη nov πα­ λαιει ή γενεά μας J (2).

147. 'Ωσαύτως το ΓΙ Σωμα Στρατου δια τήν μή προσαρμΟΥήν της τακτικηs

των στρατιωτικων τμημάτων, προς τήν ίιπο των Κ/συμμοριτων ά1<OλOVΘOυ­ μένην ,.οιαύτην καί προς έπίτευξιν οίισιαστικων άποτελεσμάτων κατα τας

εναντίον των Κ/συμμοριτων Εκτελουμένας Εκκαθαριστικαs Επιχειρήσεις, διαταΥης του Ετόνιζε τα έξης:

δια

«1. ' Επανειλημμέναι διαταγαΙ τόσον ήμών, δσον και των ιΗεραρ χιών, καθως

καΙ τής ΑΔΧΚΜ (ΙΧ) δεν ίσχυσαν νά μεταβάλλωσι

~-

τον τρόπον ένεργείας τ(ϋν στρα-

(1) 'Αρχείον ΔΙΣ /Φ. 1113/Α/ 6-11 (2) 'Αρχείον ΔΙΣ/Φ. 1113/Α/Π . . (α ) , .ι\νωτέρα Δ~οίΚ1)σu; Χωροφuλακ7jς KεντΡ~Y..Tις λlαY.ε~oνίας

'. 5. \


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ νι

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΣ Ε ΙΣ ΝΕΑΝ ΦΑΣΙΝ

Ό ΚΙσυιψοριτισμος κατα το τέλος του ετους

148.

Ή ήγεσία του Κ/συμμοριτισμου άπο του θέρου; του

1946

1946

εΙχεν Ιδ ιαιτέρωτ

άσχοληθή με το θέμα της άριθμητ ική; αυξήσεως των συμμορ ιακών δυνάμεων , δι' δ και προς την κατεύθυνσιν ταύτην είχον δοθή σαφείς καί συγκεκριμέναι κατευθύνσεκ κα] έντολαί , καθ' δλην την Έπικράτειαν, τόσον είς τους κατά

περιφερείας ήΥέτας του K /σvμμo ρ ίτισμOυ, όσον και είς κτορας του παρανόμου κομμουνιστικού

TOV) κατά τόπου; π'ρά­

μηχαυ ισμοθ. σΑπαντα τα δργανα τού

άναρχοκομμοψν ισμοϋ , εΙχον επιδοθη δραστηρίως είς την δια τταντο; μέσου και τρόπου αύξησιν των Κ/συμμοριακων δυνάμεων , ώστε μέχρι τέλους του ετους 1946 να επιτευχθij άλματώδης αύξησις της στάθμης των δυνάμεών των, εκ του έσωτερικοθ και εξωτερικού.

ΕΙς το έσωτερικόν ο! νέοι συμμορϊται έξευρίσκοντο μεταξυ των ομοϊδεατών

των, οίτινες, είτε Tfj · συγκαταθέσει των, είτε έκβιαζόμενο ι, ττροωθοθντο είς τας συμμορίατ, μέσ<1' των οργάνων του λειτονργοθντοτ κομμουνιστικού μηχανισμοϋ,

ΤΟ μέτρον έττίση; της βιαίας στρατολογίατ, άνδρων καί γυναικων εκ του άμά-\ χου τιληθνσμοϋ, άδιακρίτως, υπηρξεν άποδοτικόν. Ή σοβαρωτέρα δμως ιτηγή επαυξήσεως των

σψμμοριακέδν δυνάμεων, ήτο ή του εξωτερικου δια της άθρόας προωθήσεως εΙς το έσωτερικόν της ' Ελ­ λάδος στελεχων και συμμοριακών τμημάτων εκ Μπουλκες , μέσφ Γιουγκοσλαψϊαε, Βοψλγαρία; καί Άλβανίαs-

.

.

.

Δια της ενισxύσεω~, άναπτύξεως, άναδιοργανώσεως καί διαρθρώσεως

των συμμοριακών δυνάμεων, ή κατάστασις προς το τέλος του ετους 1946, πα­ ρουσίαζεν έπικίνδψυον δραστηριότητα καί Ιδιαιτέρω; εΙς τας περιοχας Κεντρική;

Μακεδονίας (Άρδέα, Πάϊκον, Μπέλες) , της Δυτική; Μακεδονίας (Χάσια, 'Αν­ τιχάσια, Σμόλικατ, Γράμ μος ) καϊ είς τους όρεινούτ δγκου; τους περιβάλλοντας την Θεσσαλίαν (Κάτω 'Όλυμπος, Μαυροβούνιον, Κόζιακας, 'Άγραφα). . Ό Κ /συμμΟΡΙΙΙ'σμός, δια της άναπτυχθείσης Εντόνου δράσεώς του, έπε­

δίωκε να ευρύν1] τους

ευρυτέρων Εκτάσεων.

«ελευθέρους

χώρους» προς επέκτασιν του ελέγχου του επl

. Δια των συχνων προσβολών καί της εξουδετερώσεως άλληλοδιαδόχως

των Σταθμών Χωροφυλακή; της υπαίθρου, δια των επιθέσεων κατά μικρων φροψ­ ρων κα] κατά των Μ.Α.γ ., ώς καί δ ια των έφαρμοζομένων τρο μοκ ρατικών μεθόδων, εΙχον κατορθώσει να..εξουδετερώσωσιν Εν ττολλοϊσ, την άντίστασιν του

πληθυσμου της υπαίθρου. 'Επίσητ, δια της καταστροφή; εργων κοινή; ώφελεία; καί των όδικοσιδηροδρομικών , έπεδιώκετο ή δημιουργία οίκονομική; καί κοινω­

νικης εξαθλιώσεως, ώστε το Κράτος μετά δυσκολίατ να άντιμετωπίζη την επίλυσιν των σοβαρών προβλημάτων της διατροφή; και συντηρήσεως του πληθυσμού . Ό Κ/συμμοριτισμός, δια της άυσπτψχθείση; κατά τα άνωτέρω δράσεώς τo~, εΙχεν Επιτύχει την καταπόνησιν των 'Εθνικών δυνάμεων, λόγω της σvχνης και δΙcifκοvς κινήσεως των τμημάτων καθ' δλην την 'Επικράτειαν ΊTpOS δίωξιν


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Ο Κ/ΣΥΜΜΟΡITlΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Βίτσι

Χάσια-"Ορλιακας-Μέτσοβον •Αντιχάσια-Καμβούνια Δvτ. Βέρμιου

Δvτ. Καϊμακτσαλάν -ΕΙς Θεσσαλίαν Πήλιον

Μαυροβούνιον-Κίσσαβος Κόζιακας-"ΑΥραφα Στερεάν

Σύνολον

2500-3050

500150100300-

800 250 200 400

Σύνολον

1050-1650

500- 700 150- 250

Σύνολον

650- 950

30- 50 80- 100 40- 50

Σύνολον

150- 200

100- 100 100- 150

Σύνολον

200- 350

Γενικόν Σύνολον

7.400-9800

Έλλάδα :

Ρούμελη

Περιοχή "Οθρυο;

-ΕΙς Πελοπόννησον ΤαυΥΕτος Πάρνων

:

Μέναλον -ΕΙς Κρήτην : -Λοιπας νήσοικ καί την "Ηττειρον

151.

350- 400 850-1000 400- 500 150- 200 100- 150

:

Πιέρια-Ό λυμπος

-ΕΙς

141

1946

Άπο τοίί Νοεμβρίου

1946,

δτε αϊ K/σvμμoριακαΙ δwάμεις ώργανώθησαν

κα] ένισχόθησαν έπαρκως, ή έφαρμοζομένη παρά τούτων τακτική, εΙσηλθεν εΙς νέον στάδιον, το τρίτον στάδιον της ένόπλου δράσεως κα] ΆVαπτύςεως.

ΑΙ σχετικοί άποφάσεκ έλήφθησαν εΙς τας σvσκέψεις της Ζιάκας καΙ'Ανθρα­ κιας των Χασίων την 18ην κα] 20ην 'Οκτωβρίου, μεταςν των ήΥετων τοίί K/σvμμoριτισμOίί ύπο την Προεδρίαν τοϋ 'Αρχισυμμορίτοψ Μάρκου Βαφειάδη, όστις ήτο καί ό φορενς των αντιλήψεων τοϋ κόμματος καί τοίί καταρτισθέντος έπαναστατικοίί σχεδίου.

, Απαρχη της έφαρμο'iης των άποφάσεων είς τήν έξέλιξιν της νέας τακηκης

εΙς τον τομέα της καθαρας δράσεως, ύπfjρςαν τα τα της

Κεντρική;

Μακεδονίας,

τα

όποία

έπακολοψθήσαντα γεγονό­

διεδραματίσθησαν μετά

15νθή­

μερον .

Χαρακτηριστικόν της έφαρμοζομένη; νέας τακτικης ήτο δτι, Ενω ή προσβολή

των στόχων ..έξnKOλOύθησεν έκτελουμένη αΙφνιδιαστικως, ή έπίθεσκ Ελάμβανε χώραν δια σιιΥκεντρώσεως καί συντονισμένητ δράσεως των άπαραιτήτων δυ­ νάμεων, αϊτινες μετα'fr~ έπιθετικην ΈVέρyειαν καί τ/ν έκπλήρωσιν της άποστολης των, δεν άττεμακρύνοντο καθ' ολας τας περιπτώσεις της περιοχης τοίί στόχου, άλλα τταρέυενον δεχόμεναι μάχην έκ :παρατάξεως, όταν το εδαφος καί αϊ συνθήκαι

ήσαν εύνοϊκαί, όπως εΙς συγκροόσεκ εΙς όρεινού; χώρους, μακρόν 6δικων άρ­

τηριών, έπΙ παραμεθορίων ττρογεφψρωμάτων μέ κάλυψιν των νώτων κλπ. Μέχρι τότε αΙ K/σvμμOριαKαΙ δυνάμεις μετά την συγκέντρωσιν, την έπίθεσιν

κα] το έπιτευχθέν άποτέλεσμα, άπεμακρύνοντο συντόμως της περιοχης τοίί στό­ χου, διασπειρόμεναι προς τούς χώρους προελεύσεώς των. "Ηδη οί Κ/συμμορίται δεν έφοβοίίντο να διατηρώσι σνγκεντρωμένον δγκον δwάμεων, να έγκαθίστα­ νται σταθερως εΙς καταληφθείσας περιοχας κα] έπΙ-πλέον, είς τινας πριπτώσεις,

.

να δέχωνται και μάχην έκ παρατάξεως. ΕΙς το κομμουνιστικόν · εVΤUΠOν « Τό χρονικό

Στρατqϋ)), ή τοιαύτη i~ Ι

Λ;

..

τακτική

των

K/σvμμoριτων

δράσηζ τού Δημοκρατικοίί

διατψττοθται

δια των:


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

.143

1946

Δεύτερος: BασΙKόςΆVΤΙKειμενΙKOς σκοπός του Κ/συμμοριακc;>υ στρατηγικοθ σχεδίου, έτίθετο ή έςασφάλισις του έλέΥχου έπι τi'jς έτέρας παραλλήλου όρει­ νης άλίισεΩS Kαϊμακτσαλαv-Bέρμιόν-'Όλυμπoς πρΟς άποκοπήυ της .KΕVΤΡΙKης

153.

καΙ 'Ανατολικης Μακεδονίας . κα] της Θράκης έκ τi'jς λοιπης "Ελλάδος καί έκ τού κυρίου θεάτρου των έπιχειρήσεων εΙς Δψτικήν Μακεδονίαν κα] Θεσσαλίαν. Σvyχρόνως θ' ΆVεπτVσσετO Εντονος σψμμοριακή δρασις εΙς τάς περιοχάς ταίιτCXς της Κεντρικης καί 'Ανατολικης .Μακεδονίας κα] της Θράκης, προς άπασχόλησιν όσον το δψνατόν μεγαλvτέρων δυνάμεων του στρατού. · .

ΕΙς δεvτέραv φάσιν το στρατηγικόν σχέδιον τον'Αρχηγείου των Κ/συμ­ μοριτών προέβλεπε, τήν έςασφάλισιν άττοτελεσματικοθ έλέΥχου εΙς ολόκληρον τήν ΔvτιΙ<ήν Mακεδoνίαv, τήν θεσσαλίαν καί Άνατολικήν "Ηττειρον, προς δη­ μιουργίαν εΙς τάς περιοχάς ταίιτας «ΈλΕVθέΡOυ Δημοκρατικού ~ράτoυς,).

Πλήν των ΆVωτέρω έπιδιώξεων, ο χειμων του 1946 διά τον κομμοψνιστοσυμ­

μορττισμόν, έπρόκειτο νά εϊναι μία Εντονος προετοιμασία καί προπαρασκευή πρΟς ΆVτιμετώπισιν της σχεδιαζoμΈVης έαρινης έκστρατείας των ΈΘVΙKων Δυ­ νάμεων. Περί τούτου εΙς το «Χρ01lΙκό Δράσης τού Δημοκρατικού Στρατού» άvα­ γράφεται ότι:

«"Ο xειμων~ς ToiJ 1946 προς το 1947 ηταν γιά το Δημοκρατικο Στρατο περΙοδος

Εντονης προετοιμασΕας γιά . την αντιμετώπιση της Έαρινης έκστρατεΙας, πο?> ή Κυβέρνηση τού μαύρου μετώπου των 7 κομμάτων έτοιμάζει. Με έπΕμονη . δουλειά καΙ μεγάλη αΙσιοδοξΙα καΙ χωρίς α·ύταπάτες, το Γενικό'Αρχηγείο προετοιμάζεται, δεν φοβαται, dλλά οϋτε καΙ ύποτιμα τόνο αντlπαλo».

Ή Κ Ισυμμοριακη δρασις κατα τας αρχας . Νοεμβρ[ov

1946

154. Κατά τάς δόο πρώτας ~βδoμάδας του Νοεμβρίου 1946, τι δρασις των • Κ /συμμοριτων καί τι έφαρμόζομένη παρ' αίιτων τακτική δΈV παρουσίασεν αίσθητήν ΆVάπτυςίν ή μεταβολήν. ~υνεxίσθησαν αί προσβολαί Σταθμων Χωροφυλακης . i .

κα] αΙ έπιθέσεις κατά στρατιωτικών τμημάτων, κvρίως ' εΙς Βόρειου

i · ΆVΕV όμως Ιδιαζούση; σημασίας.

"Ελλάδα,

Περί τήν πεδιάδ.α της Θεσσαλίας παρετηρείτο χαλάρωσις της δράσεώς των, γεγονό; το οποίον παρηρμηνεύθη όπο των όπΕVθVvων, οί οποίοι έπίστΕυσαν ότι οί Κ/συμμορίται εΙχον έςαναyKασθf) νά άποσυρθωσιν εΙς τά όρεινά κρυσφύ­

γετά των, όπου μέ τη~'έπέλευσιν του χειμωνος θά έπήρχετο μOιραίΩSΤΙ άποσόνθε-

· σίς των καί μάλιστα προέβησαν καΙ εΙς. σχετικάς δηλώσεις έπΙ τού θέμστοτ τούτου. . . .

Τάσημαντικώτερα γεγονότα του πρώτου Ιδθημέρουτοϋ μηνος Νοεμβρίου . 1946 συνοψίζονται εΙς τά κατωτέρω: ' .. . Τήν Ιην Νόεμβρίου. πολυμελής συμμορία προσέβαλε τον Σταθμόν Χωροφυ­ .

λακης Μακροχωρίοψ-Καστοριδτ . καΙ μετάΆVτίστασιν ο Σταθμός έςουδετερώθη.

ΈφoνΕVθησαν 2 οπλίται καί έτΡΑUματΙσθησαν 1 'Ανθυπασπιστή) κα] 1 οπλί-

.

. τ/~

Τήν

21.30

της lδΙας ήμέρας, 1Ο0μελής νοφοκομμοψνισ-ηκή συμμορία είσέ-

· βαλεν ΈVτός του χωρίου "Λvκόστoμoν-Άρδέας καΙμέρος μΈV ταVτη) b-ι'ετέθη

κατά τού στρατιωτικού φυλακίου τό οποίον καθήλωσε, τΟ' π~είστoν δέ της

. ΣUμμOΡ.ί α) έπεδόθη ΕΙς λεηλασΙαv 27 οlκιων έΘVΙKOφρόνων κατοίκων, τάς οποίας άκολΟ'1?ως ΈVέπρησε μετά των έν αίιταίς όπαΡXόVΤων καί ΈV σvvεχΈΙ't έφόνευσε


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946

145

πολυβόλον καΙ 3 όπλόπολυβόλα έττετέθη κατά τοθ λόχου Τεμπων μΕ σκοπόν

την καταστροφήν τοθ έκεϊ πορθμείου, άνεv όμως άποτελέσματος. την 9ην Νοεμβρίου 1Ο0μελής συμμορία προσέβαλε τήν κωμόπολιν Τυρ­ νάβου, άπό της βoρεΙOδVΤΙKης παρυφης καΙ κατέλαβε δύο τετράγωνα οικιων . Τήν κωμόπολιν προήσπιζον δύναμκ χωροφυλακης της 'Υπσδιοικήσεωτ Τυρ­ νάβου καί έθνικόφρονετ Ιδιωταl. Μετά σκληρόν άΥωνα έπετείιχθη η ΆVακατάλη­ ψις των τετραγώνων καί η έκδίωξις των Κ/συμμοριτων. Προ της έπιθέσεω; καί πρΌs παρεμπόδισιν αφίξεως ένισχύσεων, οΙ συμμορϊται έναρκοθέτησαν τας όδους Λαρίσης-Τυρνάβου καί Tυρνάβoυ-MελoΊΙVας

156.

(1).

Τήν σότήν ημέραv συμμορία έπιχειρήσασα να είσέλθη εΙς τό χωρίον Μικρά

Κάβυσσος του Σουφλίου, άττεκρούσθη όπό του έκεί έδρεύουτοτ 'Αποσπάσματος Χωροφυλακήτ . Ή Ιδία συμμορία έν σψνεχεία είσήλθεν εΙς τό χωρίον Ταύροι, ενθα προέβη εΙς έπιστράτευσιν 15 όμοϊδεατών των καί έλεηλάτησε τό χωρίον. την 9ην Νοεμβρίου όμας Κ/συμμοριτων διαθέτουσα εν πολυβόλον καί τρία

όπλοπολυβόλα, εβαλεν άπό τα Βορειοανατολικά όψώματα 'Ελασσόνος κατά της

πόλεως, ΑVευ άττοτελέσματοτ. Κατά την αύτήν ημέραν Κ/συμμορίται άνετίνα­ ξΑV μικράν yέφυραv της δδου Έλασσόνος-Μελούνας, 2500 μέτρα νοτιοδψτικώτ 'Ελασσόνος κα] άλλη όμας συμμοριτών κατέστρεψεν έτέραν Υέφυραν . έπ! της όδου Δεσκάτης-Γρεβενων. . την Ιθην Νοεμβρίου πολυμελης συμμορία έπετέθη αίφνιδιαστικώ; κατά του Λυκοστόμου 'Αλμωπίας καί έπέτυχε τήν διάλυσιν της έκεϊ έδρευούση; δι­ μοιρίας στρατού, μεθ' δ οί Κ/συμμορίται προέβησαν εΙς ηψρπόλησιν του χωρίου. την έπομένην 50μελης συμμορία έιτέδραμεν αίφνιδιαστικδκ Εναντίον της κωμοπόλεως Σαππων Κομοτινή; καί έπετέθη κατά της Εκεί έδρεψούσητ δυνάμεω; Χωροφυλακήτ, ήτις μετά σψμττλοκήν έξουδετερώθη . οι συμμορϊται Εν συνεχεία έλεηλάτησαν την κωμόπολιν, διέρρηξαν τας άττοθήκα; της OΊΊVρα κα] άφήρεσαν μεΥάλας ποσότητας τροφίμων καί κλινοσκεπασμάτων . "Απαντα τα λεηλατηθΈV­ τα εϊδη έφόρτωσαν έπ! δύο λεωφορείων καΙ άριθμοθ τετρατρόχων καί μετέφερον αότά μέχρι της θέσεως Σιτσαλίκ.

.

την 12ην Νοεμβρίου jμή ματα στρατού καί χωροφυλακή; προσέβαλον εΙς τό έπ! των Κερδυλλίων ορέων κρησφύγετόν της 1Ο0μελη σψμμορίαν, ήτις μετα βραχείας διαρκείας άμυναυ, έτράπη εΙς φυγήν. Άνευρέθησαν μεγάλοι ποσό­ τητες πψρομαχικών καί τρείς άιτοθήκαι πλήρεις έφοδίων, ναρκών, δυναμίτιδο; καί άλλων έκρητικών όλων . . την νύκτα της 12/13 Νοεμβρίου, ττολψμελή; συμμορία περιεκίικλωσε

τό χωρίον ΒαμβακιΕς 'Εδέσσης καϊ ήρχισε βάλλουσα κατ' αότοθ έξ όλων των

σημείων δια παvτός στrλ'Όυ. Όμας ένόπλων κατοίκων του χωρίου ήμύυθη έττι­ ΤVXως έπ! 3ωρον, πλην έξαντληθέντων των όλίΥων πvpoμαχlKων της Vπε­ χώρησε. Μετα τουτο οΙ συμμορίται εΙσηλθον εΙς τό χωρίον κα! εθεσΑV :rτυp εΙς

7 οΙκίας, 24 αχυρωνας κα! 12 σταύλους, αποτεφρωθέντων μετα των έν αύταίς όπαρχ6ντων, 66 ζώων μlκρων καΙ μεΥάλων καΙ πάντων των εΙδων ρουχlσμοΟ

κα! τροφίμων. ΟΙ συμμορίταl ΣVνέλαβOν κα! κατέσφαξαν έντός του χωρίου

3 Ιδιώτας καΙ έτΡΑVμάτισΑV 5 έτέρους. Μετα ταυτα απηλθον συναποκομίζοντες

τα λεηλατηθέντα.

την 14ην Νοεμβρίου ή μlκτη αμαξοστοιχία Δράμας-Άλεξανδρουπόλεως

(1) 'Αρχείον ΔΙΣ/Φ. 1320/Α/1 σελ. 43 Άρχείον ΔΙΣ/Φ. 1036/Ε/1 σελ. 18 Άρχείοιιι ΔΙΣ/Φ. 1013/Β/1ΙΙ1 'ΑρχείΟΥ ΔΙΣ/Φ. 1032/Β/2 κ~ι

.!';

3

10

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


147

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΡΑ

εντοπίων όμοϊδεατών των,επλησίασαν άθορύβω; εκ διαφόρων κατευθύνσεων προς τήν τταρυφήν τοθ χωρίου κα] χωρίς να γίνωσιν άντιληπτοί, ττροοδεψτικώτ ήρχισαν να διεισδύωσιν ΕΙς το χωρίον καί να πλησιάζωσι τα οίκήματα ενθα διέμενον οί •ΑξιωματικοΙ κα] οί όπλϊται τοϋ λόχου. Έκ των άσυνήθων Ολακων των κυνων, οί σκοποί στρατιώται άντελήφθησαν κινοψμένα; σκιάς, οόχ' ήττον δεν ίιπωπτεVΘησαν τον κίνδυνον. Έν Tc;J μεταξυ ο! Κ/συμμορϊται περικυκλώσαντες πλήρως το χωρίον και τα κατεχόμενα οίκήματα ηαρά των στρατιωτικών τμη­ μάτων, ήρξαντο καταιγιστικών πυρων εκ ττολλώυ κατευθύνσεων και Ιδία εναν­ τίον τού οίκήματοτ, ενθα διέμενον οι •ΑξιωματικοΙ καί το όποίον είχε κυκλωθή πανταχόθεν. Τρεϊ; σκοπιαί-στολψβολεϊα εξουδετερώθησαν ευθυς εξ άρχης. οι ανδρες των διμοιριών ΕΙς το άκουσμα των ττολψβολισμών έκινήθησαν άμέσω; προς τας θέσεκ συναγερμοθ, δεν κατώρθωσαν ομως να φθάσωσιν εΙς τας προβλεπομένας θέσεκ των, διότι αί πλείσται εκ τούτων είχον καταληφθή υπο των συμμοριτών καί ήναγκάσθησαν να συμΠΤVΧθωσι ττρό; το οίκημα δια­ μονης των, ενθα κατέλαβον έτέρσ; προχείρους θέσει; άμύνης. Μετά των κινηθέν­ των άνδρων εξηλθον ό παρευρισκόμενος Διοικητή; τοϋ τάγματοτ, ό Διοικητή;

τοθ λόχου και οΙ υπ' αύτόν ' Αξιωματικοί. • Απαντες οϋτοι, EVc;J εσΠF.vδον προς τα τμήματά των, έφονεύθησαν, πλήν τού Διοικητού τοϋ Λόχου και ένος Άνθυ­

ττολοχαγοθ. Ό εφεδρος •Ανθυηολοχαγό; MoVτσιoς, ό εύρισκόμενοτ εΙς το οί­ κημα μετά των ήμιονηγών, παρεδόθη οίκειοθελά«, παρασύρας κα] τους στρατιώ­ TaS ήμιονηΥΟVs. Μέχρι των ττρωϊνών ώρων παρέμειυου άνθιστάμενα μικρά

τινά τμήματα καί ή δύναμκ χωροφυλάκων τοθ Σταθμού (1),

159. ΑΙ έπιθέσεκ των K/σvμμoριτων κατά των άνθισταμένων είσέτι σημείων, έσυνεχίσθησαν με άμείωτον σφοδρότητα. Κατά των θέσεων των άμυνομένων ο!

Κ/συμμορίται Εβαλον δια πολυβόλων, ΧΕιροβομβίδων,

ξευτων καί όλμων.

άντιαρματικών έκτο- '

Ή άμυνα των προαναφερθέντων τμημάτων παρετάθη μέχρι της 13.00, δτε τα πυρομαχικά των ήρχισαν εξαντλούμΕνα. Έν όψει τοϋ κινδύνου εκ της εξαψ

τλήσεωτ των ττψρομαχικών άπεφασίσθη υπο τοθ ΕπΙ κεφαλή; των άμννομένων

Διοικητού τού Λόχου AOX(JyOG Ταβουλάρη

Γεωργίου, εξοδος καί σύμπτυξ ις

τούτων προς Βορραν(2). Ό Διοικητή; τοθ λόχου χειριζόμενος Μπρεν μετά 2 στρατιωτών καί Ισαρίθμων χωροφυλάκων,παρέμεινεν εις την θέσιν του καί ύπο τήν

κάλυψιν των ττψρών του, έβοήθησε τα λοιπά τμήματα να σψμτττψχθώσι προ$' την

καθορισθείσαν κατεύθννσιν. 'Εττηκολούθησε σύμπτυξις τοϊι Διοικητού τού λό­ χου μετα των μετ' αυτού, κατά την διάρκειαν της όττοίω; έτρανματίσθη οδτος

καί μετ' όλίγον βληθεΙς Ει< νέου έφονεύθη. Έκ της όλης δυνάμεως της εύρισκομένη; εΙς Σκρα, διεσώθησαν ίκαταφυΥόντες εις το 850ν φυλάκιον ό •Ανθυηολοχαγότ Κουρης, τραυματίστ κα] 06τος, καΙ εΙκοσας εκ των στρατιωτων. ΟΙ λοιποι εφο­ νεύθησαν, εΤΡΑVματίσθησαν 11 συνελήφθησαν αΙχμάλωτοι (3).

160. οι K/σvμμoρίται Υενόμενοι κύριοι τού χωρίου ώλοκλήρωσαν το εΡΥον

της καταστροφικης των μανίας καΙ προέβησαν εΙς πλείστας άΥριότητας κατα (1) Άρχείον ΔΙΣ/Φ . 1036/E/'l σελ. 5. Άρχείον ΔΙΣ/Φ. 1005(1/2 καΙ 3

Άρχείον ΔΙΣ /Φ. 118 6 /Α /20 Άρχ είον ΔΙΣ/Φ . 1032 /Β /2 σελ. 4, (2) Σχεa'&ΥΡανμ.α 22

(3) Άρχεϊον ΔΙΣ ΙΦ . ΗΒ6ΙΕ ίΙ σελ. 5 Άρχεί?ν ΔΙΣ ΙΦ . 100 5 /Ε /2 xa l 3 Άρχείqν ΔΙΣ /Φ. 108 6 jA /20 :.lA


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙ ΑΣ

αύτόματα τόμιγκαν, τρείς δλμοι των

149

2'',

τρία πίατ και έπαρκή; τιοσότη; πυρο­

μαχικων καί χειροβομβίδων. Ή νέα φρουρά

>

ΑΡΧαΥΥέλου έγκατεστάθη :Ξ Ι)

τοποθεσίαν άμυντικως ώργανωμένην δ ια χαρακώματος, θοδομης κα] διά σνρματοττλέγματοτ.

την

19.30

της 14ης Νοεμβρίου δύναμις

150

πoλυβ()λείωΙΙ~K λ ι­

Κ /συμμοριτων διαθετόντων

2

πολυβόλα, όπλοπολυβόλα μπpΈV, αύτόματα και όλμου; των 81 χιλιοστων , ύττό την καθοδήγησιν δύο • κατοίκων του 'Αρχαγγέλον, έπλησίασαν τη ν τοποθε­ σίαν και κατέλαβον διάφορα σημεία . Έτεραι δυνάμεκ Κ/συμμοριτων διετέθησαν διά την κατάληψιν Επικαίρων σημείων και εΙς ΈVέδpας έπΙ των οδεύσεων προς

, ΑρχάγΥελον. Τά είς την ώργανωμένην τοποθεσίαν τμήματα, εύθυς ως άντελήφθησαν την προσέγγισιν των σψμμοριών, ήΡXισαv βάλλοντα κατ' αύτων . Οί Κ/συμμο­ ρϊται καλυπτόμενοι VΠO του σκότοικ έπλησίασαν την τοττοθεσίαν καί ήρχισαν καλοθντετ τους άμυνομένου; νά π'αραδοθώσιν. ΟΙ άμυνόμενοι άντέταξαν σθενα­ ράν άμυναν είς τάς κατ' έπαvάληψιν ένεργηθείσα; έπιθέσεκ καί εξηνάγκασαν τους έττιτιθεμέυου; να τταραιτηθώσι των περαιτέρω προσπαθειων των . Ή προ­ σβολή της τοποθεσίατ διήρκεσε μέχρι των ττρωϊνών ωρων της 15ης Νοεμβρίου, δτε ΟΙ Κ/συμμορίται διέκοψαν τον άΥωνα καί ήρξαντο σψμτττψσσόμενοι, παρα­ λαβόντες . μετ' έαυτων τους νεκρού; καί τραυματίας των . 'Εκ των άμυνομένων έφονεύθησαν 4 καί έτραψμστίσθησαν 8. Προς ενίσχυ­ σιν της φρουρας 'Αρχαγγέλου έκινήθησαν, λόχος τού 565 Τάγματοτ της 36ης Ταξιαρχίας εξ 'Αρδέα; καί διμοιρία Κυνηγών Χωροφυλακήτ εξ Εύρώπου και την ττρωίαν της 15ης το 568 Τάγμα Πεζικού της 37ης Ταξιαρχίας. ΑΙ άνωτέρω ενι­ σχύσεκ, λόγφ της μεγάλη; άττοστάσεωτ, εφθασαv είς τον τόπον της συμπλοκης μετά την άποχώρησιν των Κ/συμμοριτων (1).

162. ΑΙ διατεθείσα ι δυνάμεκ τταρά της Χ Μεραρχίας προς δίωξιν καί συντριβήν των συμπτυσσομένων Κ/συμμόριτων, έπΙ των μεσημβρινών προσβάσεων της Τζένας, Ελαβον έπαφην μετά τούτων, οϊτινες σμως έφαρμόζοντε; την νέαν τακτική ν των, δεν εσπευσαv να άιτομακρυγθώσι τού χώρου της ττροσβολήσ, ως συνέβαι­ νεν άλλοτε, άλλα με στήριξιν τ&:ιν νώτων εΙς το . γιουγκοσλαψϊκόν εδαφος, διε­ τήρησαν τας θέσεκ εξορμήσεώς των, άποδεχθέντες μάχην Εκ παρατάξεως. Ούτω τα τμήματα της Χ Μεραρχίας καθηλώθησαν προ της Τζένας κα] τταρά τας κα­ ταβληθείσας προσπαθείας καί τας άεροπορικάτ προσβολάς, δεν έπετεύχθη ή άυατροττή των Κ/συμμοριτων.

ΈπΙ πλέον ΟΙ Κ/συμμορίται, δεν περιωρ ίθησαν είς την άποδοχην της μά­ χης εκ παρατάξεως, γεγονqς~πεΡ παρετηρείτο δια πρώτην φοράν άπό της ένάρ­

ξεως του άντισψμμοριακοθ άγωνος, άλλα κατέδειξαν ότι διετήρησαν άμείωτον καί την έττιθετικήν των όρμήν . την 06 .30 της 17ης Νοεμβρίου νέα σφοδρά Κ/συμ­ μοριακή έπίθεσκ έξαπελύθη κατά του' Αρχσγγέλου, καθ' ην ή φρουρά τού χωρίου

άπέκρουσε κα] την δευτέραν ταύτην προσβολήν. Ή έττίθεσκ αύτη κατά του 'ΑΡΧαΥγέλου, ήτο προφανως παραπλανητική, διότι ταυτοχρόνως έξεδηλοϋτο 1\ κυρία Επίθεσις των K/σvμμoριτων κατα της φρουρας ' Ενωτία'; (2). Είς Ένω­ ~ιΑV ευρίσκετο διμοιρία του 30υ Λόχου του

565

Τάγματος, δvνάμε::.:JS

20

άνδ ρων,

ητις είχεν άφεθη αυτόθι καΙ είχεν εγKατασταθfj εΙς οίκημα τού χωρίου με σχετικην

.

7

.

(1) Άρχείον ΔΙΣ !Φ . 11 86/J. /22

'Αρχεϊον ΔΙΣ /Φ. 1105/Ι /2 Άρχεϊον ΔΊf/Φ. 1013/A/17a.

(2) Σχε8ιάΥρa.μ(.ψ 22 ; I_ ~

·ι

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ Κ/Σ Ε:Σ ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΓιΑΝΝIΤΣΩΝ

151

χωρίου συνήντησεν ισχυραν άντίστασιν τών Κ/συμμοριτών καί καθηλώθη , Έν σψνεχεία και Ο λόχος ουτος δεχθεΙς άντεττίθεσιν ήναγκάσθη να σvμπvχθfj (1).

Προσβολη του Μανδάλου και κάθοδος των ΚΙσυμμοριτων εις την πεδιάδα των Γιαννιτσων Έκ της προσβολή; του Σκρα, του ' Αρχαγγέλου καί της Ένωτίας κα] της άναπτυχθείσης άσυνήθοικ δραστηριότητο; τών Κ/συμμοριτών, έδημιουργήθη σψγκεχυμένη κατάστασκ εις ολόκληρον την περιοχήν μεταξυ Τζένα; - Παϊκου καί της άνατολικήτ . πλευρας του Καϊμακτσαλάν (2). Το Γ' Σώμα Στρατού, προς διαπίστωσιν της καταστάσεωτ, ενήργησε δια προσωπικης μεταβάσεω; του Διοικητού του'Αντιστρατήγου Βεντήρη Κων­

164.

σταντίνου εΙς τας προσβληθείσας περιοχαι; και νέαι στρατιωτικαί δυνάμεκ προω­ θήθησαν προς αυτάς, ως το 568 Τάγμα Πεζικού της 37ης Ταξιαρχίας άπο 10-30 Νοεμβρίου καί τμήματα της 36ης Ταξιαρχίαςεξ άλλων περιοχών. Διεπιστώθη, δτι επρόκειτο περΙ πραγματικουπολέμουπλέον, ο οποίος διεξήγετο άπό εχθρον

βάσει σχεδίου, με άφθονα κα] κατάλληλα μέσα. . . Αί νέαι στρατιωτικαΙ δννάμεκ, κινηθεϊσαι δραστηρίως εΙς την περιοχήν, ένετόπισαν τους Κ /συμμορίτας επι στενης λωρίδος κατά μηκος της μεθορίου εις τον τομέα Τζέναο-Καϊμακτσαλάν κα] έπιστεύθη, δτι ούτοι προ της συνεχους ττιέσεω; παρ α τών εθνικών δυνάμεων, θα εξηναγκάζοντο να άποχωρήσωσιν εις το γιουγκοσλαυϊκόν εδαφος. Ύπο το ανωτέρω πνευμα έξεδόθησαν και σχετικαΙ άνακοινώσεκ δια του τύπου προς τον λαόν. Συνέβη ομως το άντίθετον. Οί Κ /συμμορίται διετήρησαν την πρωτοβουλίαν καί άμείωτον τήν έιτιθετικήν των ορμητικότητα. Κατέχοντες σταθερώ; έδαφικόν τμήμα εΙς τον . τομέα Τζένατ-Καϊ­

μακτσαλάν, διετήρησαν συνεχη δια πυρών έπαφήν μετα τών στρατιωτικών τμη­ μάτων της περιοχης καί δι' ενεδρών εξηκολούθησαν παρενοχλούντες σοβαρώς τας έπικοιυωυίω; τού στρατού, άλλα καί έπιθετικά; κρούσεκ ενήργησαν προς διαφόρους κατευθύνσεκ. Δια τών άνωτέρω ενεργειών καί μεθόδων, ο! Κ/συμμορίται έπέτυχον να προσδώσωσιν προς στιγμήν εις τον διεξαγόμενον άΥώνα, είδος στατική; μορφης, ο όττοϊο; άπεδείχθη άπατηλή κατάστασις άποκρύπτουσα τας πραγμα­

i

τικας

ττροσθέσεκ των.

Ή ηγεσία τών Κ/συμμοριτών της περlOχης Τζένσ«, άφ' οό άφήκε τας άναγκαιούσατ δυνάμεκ προς διακατοχήν τού παραμεθορίου έδαφικοθ τμήματος, προς παραπλάνησιν Kp:r. άπασχόλησιντών εθνικών δυνάμεων τη) περιοχηs, κατηύθυνε τον κύριον όγκου των συμμοριακών δwάμεων της περιοχηςΠΡΟ$ Νότον κα] χωρΙς να γίνωσιν αϋται άντιληπταί,διωλίσθησαν προς Πάϊκον και

.

τας πρωϊνας ωρας της 26ης Νοεμβρίου ττροσέβαλον το χωρίον Μάνδαλον καί προώθησαν τας ττροφψλακάτ των βαθέω; εΙς την πεδιάδα τών Γιαννιτσών.

165. . ΕΙς το Μάνδαλον, κείμενον βορειοδψτικώ; Γιαννιτσών (3) ήδρευεν ό 80ς

Λόχος Κυνηγών Χωροφυλακή; εκ δύο διμοιριών συνολική; δυνάμεως 65 άνδρών,

. όπο τήν διοίκησιν τού Ύπολοχαγού Πεζικού Κωνσταντινίδη Σταύρου . . . (1) Ά~χεϊ:oν Δ1Σ/Φ. 1005/1/2

'Αρχείο') ΔΙΣ/Φ. 1186(Α/21

Ά~χεΤoν Δ1Σ(Φ. 1113/Α(19

(2) Σχε8ιιΖ'fΡαμμα 22 (3) Σχε8ιιΖγιιαμμα: 22 , (Ι

~.

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΛΟΙΠΑ ΣΟ Β Α ΡΑ ΓΕΓΟ ΝΟΤΑ ΤΟΥ Μ Η ΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1 9~6

153

Ένώπιον τη) καταστάσεω; ταύτητ, την 1430 ', ήτοι μετά ενδεκα όλοκλή­ ροψ; ωρα) απο τη) έκδηλώσεω; τη) έπιθέσεω; των K/σvμμoριτων, έλήφθη υπό του επι κεφαλή; των άμυνομένων άπόφασκ ενεργεία) εξόδοv εκ του χωρίοv. Προ) τουτο ή άμυνο μένη του σχολείοv διμοιρία θα προσεπάθει να διασττάση τον κλοιόν των Κ/σvμμοριτων καί ν~ ενωθη μΕ την διμοιρίαν , ή όποία διετήρει έττίση; τα) θέσει) τη) επι του γηλόφοv. Έν σννεχεία αί δύο διμοιρία : θά ένήργουν εξο δον , μΕ κατεύθυνσιν σvμπτύξεω) προ) Δροσερόν κα] τήν δημοσίαν όδόν ' Εδέσσηο-Γιανν ιτσών . οι επιζωντε) εκ τη) διμοιρία) του σχολείοv, με έπικεφα­ λη) τον υπενωματάρχην και τού) τραυρατίατ χω ροφύλακα; φερομένου; επι των ώ μων ύττό των συναδέλφων των, εΙ) μικράν σψμτταγή φάλαγγα, εξόρμησαν καί μετά σκληρόν αγωνα εκ του συστάδην , κατά τον όττοϊον έφονεύθησαν 6 εισέτι χω ροφύλακε), αϊ δύο διμοιρίαι ήνώθησαν καί μετά νέαν εξόρμησιν, ό κλο ιό; διεσιτάσθη και οι ότωλειφθέντκ του λόχοv σvνεπτύχθησαν προ) Δροσε­ ρόν

(1).

οι Κ /σvμμοριται παρέμειvoν εΙ) το Μάνδαλον, μέχρ ι τη) 2030 τη) 26η) Νοε μβρ ίου, δτε πεδινή πvροβολαρχία κινουμένη έττ] τη) άμαξπη) όδοθ Γιαν­ νlτσων-Έδέσση) , ώ) άφίχθη εΙ) την διακλάδωσιν τη) όδου προ) Δροσερον­ Μάν δαλον, ετάχθη προ) πvροβόλησιν καί έκανονιοβόλησε το κατεχόμενον χω­ ρίον. οι Κ /σv μ μο ριται εγκατέλειψαν το Μάνδαλον, άφοθ εν τΙ:;; μεταξύ ώλοκλή­ ρωσαν το καταστρεπτικόν των εργον. ουχ' ήττον δεν ετράπησαν εΙ) φvγήν προ) τα όρ μητήριά των, ώ) σννέβαινεν άλλοτε, άλλ' άφ' 05 εξησφάλισαν τα) βορείω; του Μ αν δάλου διαβάσει) καί όδεύσεκ, ενήργησαν κατά τήν νύκτα τ/) 26/27 Ν οεμβρ ίου έττιδρομω; ε Ι) την πεδιάδα Γιαννιτσών κατά κατωκημένων τό­ πων. 'Ισχυ ρά δύναμκ τούτων εφθασε εΙ) το χωρίον 'Α μπελιέ), πέντε χιλιόμετρα εξωθι τη) ττόλεω; των Γιαννιτσών, όττόθεν έστρατολόγησε 40 όμοϊδεάτατ τη), άφή ρεσε τρόφι μα καί εϊδη τη) Ούνρα καί υπό το φω) τη) ήμέρα), σvνεπτύχθη εl) Πάϊκον σvναποκομίζουσα τα προϊόντα τη) λεηλασίατ. ΕΙ) το χωρίον Μάν­ δαλον, τα άιτοσταλέυτα εί) ένίσχυσιν τμή ματα στρατοθ είσήλθον την πρωϊαν τη) 27η) Νοεμβρίου, δτε πλέον ο ι Κ/συμμοριται είχον άιτοσψρθή (2).

Λοιπα σοβαρα γεγ ονότα τού μηνος Νοεμβρ ίου

167.

1946

Ό Κ/σv μμΟ Ρ ιτισμό), έφαρμόζων την τακτικήν των συγκεντρωτικών επι­

θέσεων και αποδεχόμενο) την μάχη ν εκ παρατάξεωs, όταν α! σννθήκαι ήσαν εύνοϊκαί δι' αυτόν, δεν περιωρίσθη εΙ) προσβολότ εΙ) τήν Κεντρικήν Μακεδονίαν, αλλ' έση μείωσε τιαρομοίαν δραστηριότητα εΙ) ολόκληρον την Βόρειου 'Ελλάδα, την Θεσσαλίαν, την Ρούμελην καί την Πελοπόννησον, καϊ αλλεπάλλη λα σοβαρά κρούσματα ελαβον χώραν κατά περιοχά), αποδεικνύοντα την σοβαράν ανά­ πτvξ ιν του σψμ μοριτισ μοθ καί τού) εκ τούτου κινδύνουτ. την 15ην Νοεμβρ ίου lσχvραΙ συμμορ ιακαΙ δψνάμεκ του 'Αρχηγε ίου Πίνδου, προσέβαλον αίφνιδιαστικώ; τον ε Ι) Πολυνέρι , Γρεβενών, λόχον τη) 22α) Ταξιαρ­ χ ίαs, τον όποιον καί δ ιέλυσαν . Αι άττώλειαι του λόχου ανηλθον εΙ) 12 νεκρούτ, 16 τραυματίατ και 3 άγνοουμένουτ. την έττομένην ττολψ μελή, συμμορία προσέβαλε ,όν Σταθμόν Χωροφυλα-

(ι ) Σχεδ ιάγρ α μ μα 22. ' Α ΡΖεϊο'Ι ΔΙΣ /Φ. Η36 /Ε / Ι ΜΙ.. ΆΡΖεϊον ΔΙΣ/Φ . 1 3 2 0 /Α /Ι σελ,

(2 )

16-'17

'17


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΛΟΙΠΑ ΣΟΒΑΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946

70μελουο; συμμορίας, καθ' ην έφονεύθησαν 1 χωροφύλαξ κα] 1 στρατιώτης.

2

155

χωροφύλακες καί έτραυματίσθησαν

την 0500 της 23ης Νοεμβρίου πολυμελης σvμμopία προσέβαλε τον είς Κηπουργιό των Χασίων εδρεύοντα λόχον του 529 Τάγματο; καϊ την δύναμιν του Σταθμού Χωροφυλακήτ. Ή μάχη διήρκεσε μέχρι της 1700. Προ της άποφα­ σιστική; άντιστάσεω; των άμυνομένων, ο! σvμμoρίται άττεσύρθησαν. Ο! Κ/Σ εσχον 17 νεκρούτ. Έκvριεύθησαv 3 πολvβόλα, 3 στέν καί διάφορα τυφέκια καί πvρομαχικά. Παρέμεινεν άγνωστο; ό αριθμοο; των σψμπαραληφθέντων νεκρών καϊ

τραυματιών υπο των Κ /Σ. Μέχρι της 25ης Νοεμβρίου, εις τον χωρον Γρεβενών, των Χασίων καί Άντιχασίων, έσυνεχίσθη εντονος η συμμοριακή δρασις. καθ' ην προσεβλήθησαν έττανειλημμένω; τα Τρικούκια, το Κηπουργιό καί άλλοι κατωκημένοι τόποι, ίδία εις Τ11ν περιοχήν Δεσκάτητ. <Η άνωτέρω ττεριοχή έλεηλατήθη συστηματικδκ κα] ποίμνια, τρόφιμα καί εϊδη Ιματισμού των χωρικών, μετεφέρθησαν καί έναποθη­ κεύθησαν εις τα ένδότερα της Πίνδου (1). την 21ην Νοεμβρίου Ιθθμελή; συμμορΙα προσέβαλε το εις χωρίον Όλυμπιας της Άρναίας, τμήμα χωροφυλακή; έκ 15 άνδρων.Οϊ Κ/σvμμΟΡίται προ της άντι­ στάσεως των άμυνομέυων και επι Tij προσεγγίσει ένισχύσεων διέκοψαν τον άΥωνα

169.

και απεσύρθησαν. Κατά την σψμττλοκήυ έφονεύθη ό έπΙ κεφαλή; του τμήματο;

χωροφvλακης Άξιωματικος καί χωροφύλακέτ τινες έτραυματίσθησαν.

'

Κατά την ιδίαν ημέραν δύναμις στρατού και χωροφυλακή; σvνεπλάκη έπΙ 7ωρον εις περιοχην Καστράκι-Σκοθψα μετά 50μελους σψμμορία; καθ' ην έφο­ νεύθησαν 6 Κ/Σ, συνελήφθησαv 5, παρεδόθησαν 3, έτραυματίσθησαν 3 καί περί τους 10 έπνίγησαυ εις τον Άλιάκμονα ποταμόν κατά την φυγήν των. 'Εγκα­ τελήφθησαν υπο των συμμοριτών εις την θέσιν της ΣVμπλOKης 1 ταχύβολον γερμανικόν, 1 όπλοπολυβόλον, 8 τψφέκια, 1 χλαίνη βουλγαρική; ττροελεύσεωτ, το άρχεϊο» της συμμορίατ, 130 πρόβατα κα] το διαρπαγέν αρχείον του Σταθμοθ Χωροφυλακή; Αίανης.

, την ίδίαν ημέραν 150μελ~ συμμορία όττλισμένή δια πολυβόλων κα] αυτο­ μάτων, είσέβαλεν εις το χωρίον Βάθη του Κιλκί; κα] ένέπρησεν 150 οικήματα μετα­

ξυ των όττοίων το οίκημα του Σταθμού Χωροφυλακή; και το Δημοτικόν σχολείον. την έπομένηυ παρά το χωρίον Κάτω Δροσινή της Δυτικης Θράκητ, στρα­ τιωτική άνεφοδιαστικη φάλαΥξ ανήκουσα εις την δύναμιν του εις το χωρίον έδρεύοντο; λόχου του 556 Τ.Π. κινουμένη προς Κέχρον μέσφ 'Οργάνητ, ένέπεσεν εις ένέδραν Κ/σvμμΟΡιτων", Πλην των άιτωλειών εις νεκρούτ, ήχμαλωτίσθησαν

11 στρατιώται. τα μεταφερόμενα έφόδια μετα των κτηνών περιήλθον είς χείρας

των σψμμοριτών. Προ; άνακάλυψιν καί δίωξιν των έπιτεθέντων

ένεδρεvτικως

Κ/Σ, έκινήθη διμοιρία του 556 Τ.Π. άνευ όμως άττοτελέσματοτ. τας εσΠεΡινας ωρας οί Κ/Σ οδηγούμενοι ύττό των αίχμαλωτισθέντων προσέβαλον αίφνιδια­ στικως τον Λόχον Δροσινήτ, έπιτυχόντες να άφοπλίσωσι τους σκοπού; καϊ να φθάσωσι μέχρι των γραφείων του λόχου, άτινα κατέλαβον άνευ άντιστάσεωτ, απαντος του vλικου τοσ λόχου ΠΕριελθόντος εις χείρας των. την 22αν Νοεμβρίοv πολυμελης σvμμορία, ένεδρεύουσα είς τα υψώματα παρα το 310ν χιλιόμετρον της όδου ΚαστοριΟ:ς -Άμυνταίου. προσέβαλε διερχό-

(1) Άρχείον ΔΙΣ/Φ. 1320!Α/1 σελ. 45 Άρxείoν~IΣ/Φ. 1036/Εί1 σελ 26

'Αρχείον .ίΔΙΣίΦ. 1113ΙA/~ καΙ Αί3 'Αρχ είο ν ~IΣ/Φ. 1.101/1'/ 1 σελ. 36 καΙ 38 ....


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΛΟΙΠΑ ΣΟΒΑΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

157

1946

. μικροσυμπλοκήν μετα ομάδος Κ/συμμοριτων, έξηKOλOVΘΗσε τήν κίνησίν της προς Μέλισσαν μέσφ άτραποϋ καί υπό πψκνήν ομίχλην, δτε αί προπορευόμεναι τρεϊς διμοιρίαι έβλήθησαν έκ διαφόρων κατευθύνσεων. 'Επηκολούθησε συμπλοκή

ήτις διήρκεσε μέχρι της 1230, οπότε ο Διοικητής της φάλαγγος Ταγματάρχης Πεζικοϊί Κουκόπουλος Διονύσιος έτραψματίσθη σοβαρώτατα (1). Αί τρεϊς διμοι­ ρίαι έςηκολούθησαν τον άΥωνα,μέχρι 1330, άφ' ης ηρχισεν η διαρροή των όττλι­ των προς διαφόροικ κατευθύνσεις. 'Εν τC;:Ι μεταξυ ο! ήμιονηγοί, άπαντες Όθω­ μανοί, με την πρώτην κροθσιν, παρεδόθησαν εΙς τους συμμορίτας, η δέ συνοδεύουσα τούτους διμοιρία μετα βραχυ άΥωνα, διέρρευσε προς διαφόρους κατευθύνσεκ. Ό άγων εληξε την 1430 με άποτέλεσμα τήν πλήρη διάλυσιν των τμημάτων

της φάλαγγτκ. Ή δύναμις των Κ/συμμοριτων άνήρχετο εΙς 150 περίπου, όπλι­ σμένους με αύτόματα καϊ Μπρέν. ΑΙ άπώλειαι της φάλαγγο; άνηλθον εΙς 3 νεκρούς, 7 τραvματίας καί 19 συλληφθέντοτ, έξ &ν 13 'Οθωμανοί, οιτινες άπογψμνωθέν­ τες άφέθησαν έλεύθεροι . των Κ/συμμοριτων αΙ άπώλειαι όττελογίσθησαυ εΙς 20 νεκρους καί τραυματίας(1).

Κατά τον μηνα Νοέμβριου ελαβον χώραν κα] αΙ κάτωθι μικροτέρας σημα­ σίας συμττλοκαί καΙ προσβολαΙ τμημάτων της χωροφυλακή; μετά των Κ/Σ.

171.

Τήν 2αν Νοεμβρίου εΙς Πολυνέρι των Γρεβενών, την 8ην εΙς το χωρίον Κα­ βαλλάρη Κιλκίς, την 9ην εΙς τα υψώματα Άνάβρας Σοφάδων, την 12ην έπl των Κερδυλλίων όρέων, την 15ην εΙς θέσιν Τραπέζια τοϊί όρους Μοράβα της περιοχης

Νιγρίτητ, την 17ην εΙς Μοσχόφυτον Τρικκάλων, την 21 ην εΙς Ρίζωμα Τρικκάλων, την 24ην εΙς Πλατάνι Φλαμοψριά; κα! Καλύβια 'Εδέσστκ, την 25ην εΙς Κάρπην Γουμενίτσης την 27ην εΙς περιοχήν τοϋ χωρίου Παλαμά Καρδίτσης, την νύκτα της 28ης Ι29ην εΙς το χωρίον Πρόμαχοι 'Αρδέας καΙ την 3οην έπl τοϊί όρους MΑVΡOβOύνΙOυ(2).

.

Συνολικως κατά τον μηνα Νοέμβριον κρούσεκ κατά περιοχάς. -Δντική Θράκη

-Κεντρική Μακεδονία

1946 ελαβον χώραν αΙ κάτωθι συΥ­ 8

i

25

-Δυτική Μακεδονία

16 1Ο 1 1

-Θεσσαλία

-"Ρούμελη

. -Πελοπόννησος Νήσοι

1 f~νολον

6~

Έκ των συγκρούσεων τούτων καταφαίνεται, ότι ή Κεντρική Μακεδονία

έδέχθη το μεγαλύτερου βάρος έπιθέσεων των Κ /συμμοριτων καί κατά δεύτερον

λόΥον η Δυτική Θράκη, Θεσσαλία καί Δυτική Μακεδονία.

(1) Άρχεϊον ΔΙΣ /Φ. 1113/B f299

ί. (2) Άρχεί~r. ΔΙΣ/Φ. 1320/Α /,1 σελ 43-- -0 Άρχείό)!, ΔΙΣΙΦ. 1036jE/1 σελ.,

Ι'

7

χαλ

9

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ

159

1946

60 χωροφυλάκων, ο! δποίοι εύρέθησαυ κατά την ώραν της έπιθέσεως εΙς Παλαιό­ χώριον, ο! 35 ήXμαλωτίσθησαv καϊ έσφάγησαν, μεταξv των όποίων καί 1 "Ανθψ­ πομοίραρχος. ΟΙ Vπόλoιπoι διεσώθησαν διαφψγόντεε είς μικροομάδατ. ΟΙ Κ/συμ­

μορϊται έλεηλάτησαv το χωρίον καί τα δημόσια καί Ιδιωτικά είδη των χωροφυ­ λάκων, μεθ' 8 άπεχώρησαν εΙς Πάρνωνα.

την Ιδίαν ήμέραν 1Ο0μελης συμμορία προσέβαλε εΙς Γρατινήν της Κομο­ τηνης την έδρεύοψσαν διμοιρίαν στρατοϋ καϊ τον Σταθμόν Χωροφυλακης. Ή φρουρά καίτοι αίφνιδιασθεϊσα κατώρθωσε να διατηρήση τας θέσεκ της, χωρlς σοβαράς άπωλείας, τό χωρίον ομως έλεηλατήθη. ΟΙ Κ/συμμορίται άπεχώρησον, άφ' οδ συνεπλάκησαν καί μετα των στρατιωτικών τμημάτων, άτινα

εσπευσαv

εΙς βoήθειαv. την πρωιαυ της αύτης ήμέρας εΙς Τ11ν 'Ή πειρον , πολυμελης συμμορία κατέλαβε τά πέριξ τοϋ χωρίου Καλαρϋται της "Αρτης ύψώματα καϊ έπετέθη κατά τοϋ Σταθμού Χωροφυλακήτ. Ή μικρά δύναμις τοϋ Σταθμοϋ ήμύνθη μέχρι των άττογεψματινών ώρων, δτε κατέφθασεν είς ενίσχυσιν των άμυνομένων Μικτόν 'Απόσπασμα Εκ Πραμάντων κα] μετ' ολίγον οΙ συμμορϊται άπεχώρησαυ . ΑΙ εκατέρωθεν άπώλειαι VπηρξΑV έλαφραί (1).

173.

την 4ην Δεκεμβρίου, ττρίν έπέλθη ή ήμέρα, έΛαβε XώρΑV έττίθεσκ

400

Κ/Σ

κατά τοϋ εΙς τό χωρίον Κόρυμβο; λόχου τοϋ 551 Τάγματο; της 25ης Ταξιαρ­ χίας. Ή έπίθεσκ ύπηρξεν αίφνιδιαστική τόσον κατά τοϋ κτιρίου εΙς το όττοϊον έστρατωυίζετο ό λόχος, δσον καί κατά των .τ μη μάτων Επιτηρήσεως . τα τμήματα Επιτηρήσεως παρεδόθησαv άμαχητί, ΟΙ άνδρες τοϋ λόχου στρατωνιζόιιενοι εΙς το κτίριον κατέλαβον τας θέσει; άμύνης των καί ήνοιξαν πύρ, πλην ομως τα­

χέως τοϋτο διεκόπη ίιψωθείσης λευκης σημαίας. ΟΙ Κ/συμμορίται

είσέβαλον

εΙς τας θέσεις αίXμαλωτίσΑVτες σχεδόν απΑVτας. οι σψλληφθέντετ άφοϋ άπεγυ­ μνώθησαν άφέθησαν ελεύθεροι, πλην τοϋ Διοικητού καί των 'Αξιωματlκων τον λόχου, τον Επιλοχίου καί 6 όπλιτων. Άπωλέσθησαv άπαντα τα ύλικα τον λό­ χου, τα όποία μετεφέρθησαν Εκείθεν των έλληνοβοψλγαρικών συνόρων . Μικρός άριθμός διασωθέντων οπλιτων με ΕπΙ κεφαλή; λοχίαν κατέφυγον εΙς Βρυσικά

πληροφορήσαντετ σχετικως Τόνίεις Μεταξάδες, εδραv τοϋ 551 Τάγματοτ, εύ­

ρισκόμενον Διοικητήν τούτου. Άποσταλείσα ενίσχυσις εκ τοϋ τάγματο; κα] Εκ Διδυμοτείχον άνεκατέλαβε την έπομένην τό χωρίον Κόρυμβος, πλην οί Κ/Σ είχον ήδη άττοσψρθή (2) την ίδίαν ήμέραv της 4ης Δεκεμβρίου ΜΙΚΊον Άπόσπασμα προερχόμενον έξ 'Εορδαίας, συνεπλάκη ΕπΙ 2ωρον μετά πoλυμ~λoνς συμμορίας εΙς περιφέρειαν Βερμίου. Το Άπόσπασμα προ της Vπερoxης των Κ /συμμοριτων ήναγκάσθη να

σvμπτvχθi'\. Έφoνεύθησαv1 2"XωΡOφύλαKες καί 2 ετεροι συλληφθέντες Εξετελέσθη­ σαν. 'Εκ των στρατιωτών 3 έφονεύθησαν καί 3 συλληφθέντετ 'άφέθησαν βραδύ­ τερον Ελεύθεροι. τωψΚ /συμμοριτων αί άπώλειαι παρέμειναν ΆVεξαKρίβωτOΙ. την αύτήν ήμέραν συμμορία επετέθη κατα της Ύποδlοικήσεως Χωροφυ­

λακης Δοϊράνης, με άποτέλεσμα τον τραυματισμον 2 χωροφυλάκων καΙ την σο­ βαραν φθοραν τοϋ οΙκήματος της' Αστυνομίας. Έπεμβάσει στρατιωτικοϋ τμή­ ματος, κινηθέντος ΚαΤα την νύκτα Εκ Καλλινδρίας οΙ Κ/συμμορίται ήναΥκάσθη­ σαν ν' άποχωρήσωσl την 0300 KαΤΕVθυνθέντες προς Κρούσια. (1) 'A~χεTo') ΔΙΣ /Φ. 1 3 2 0 /Α /Ι σελ. 48

, Αρχείο') Δ ΙΣ /Φ. '11 75 ίΒ /1 'Αρχείον 4I~ /Φ . 11 4 5 /Γ /56 (2) 'Αρχείο') ΔΙΣ ΙΦ. 1119 /Γ/6

\'


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1946

161

σοβαρωs. τα) νψκτερινάτώρα; τη) 17/18 Δεκεμβρίου προ) ενίσχυσιν των μαχο­ μένων εl) Κονισκόν δυνάμεων, έκινήθη διλοχία εκ Καλαμπάκατ, ήτι) κατά την κίνησίν τη) συνεττλάκη τρΙ} μετά των συμμοριτών καί τα) άττογεψματινω; ωρα) τη) 18η) Δεκεμβρίου εφθασεν εl) την περιοχήν Κονισκοθ, όπότε ο! συμμορϊται έτράπησαν προ) Γερακάρι-Φλαμττοψρέσι.ΑΙ έκατέρωθεν άπώλειαι εκ των συμ­ πλοκων τούτων άνήλθον εl) 1 νεκρόν Άξιωματικόν, τον Λοχσγόν Σίσκον, καί 1 όπλίτην, 4 τραυματία) καί 3 εξαφανισθένταs. 'Εκ των συμμοριτώυ έφονεύθησαν κα] 11 έτραυματίσθησαν. 'Ομοίω; την 14ην Δεκεμβρίου ιτολψρελή; συμμορία προσέβαλε τον Σταθμόν

4

Χωροφψλακή; Σκλήθρου τη) Φλωρίνητ, άφ' 0& ττροηγουμένωτ άπέκοψε την τηλε­ φωνικήν γραμμήν. Ή ολιγάριθμο; δύναμκ του Σταθμού μετά όλιγόωρον συμπλο­ κήν, ένήργησεν εξοδον καί κατώρθωσε να διασωθή. Κατά την νύκτα τη) 14/15 K/σvμμoρίται επετέθησαν κατά του σιδηροδρο­ μικου Σταθμού Γαλλικού, εl) τα πρόθυρα τη) Θεσσαλονίκητ. Κατέστρεψαν το κτίριον του σιδηροδρομικού σταθμού κα] άφήρεσαν τα) εΙσπράξει) άνερχομένα) εl)

χιλιάδα) δραχμάs. Τά) ττρωϊνά; ωρα) τη) 15η) Δεκεμβρίου Άπόσπασμα Χωροφυλακή; εl) το χωρίον Τριφύλλιον του Σουφλίου, συνεπλάκη μετά 1Ο0μελου) συμμορίατ,

40

ΑΙ άπώλειαι των συμμοριτών ύπηρξαν σοβαρά], του δΕ φραί (1).

' Αποσπάσματτκ

έλα­

την έπομένην Άπόσπασμα Χωροφυλοκή; εκ 10 άνδρών, σννεττλάκη εl) το χωρίον "Ροδιά τη) περιοχη) Γρεβενών μετά πολυμελου) σνμμορίατ. ΤΟ

175.

,Απόσπασμα προ , τα'Γ ρε β ε να, ,

τη) ύπεροχη) των συμμοριτών ήναγκάσθη να σvμΠΤVΧθη

ει)

την 17ην Δεκεμβρίου δύναμκ χωροφυλακή; έκ Παραμψθιά; καί Φιλιατών Ήπείρου τταρά το πορθμείον Καλαμδ, σvνεπλάκη μετα Ιθμελοθ; συμμορία; . . 'Επετεύχθη η άπελεψθέρωσκ 3 Ιδιωτών κρατουμένων ύπο τη) σψμμορίατ. την 17ην Δεκεμβρίου έπίση) δύναμκ 70 περίποv χωροφvλάκων μεταβαί­ νουσα δι' αυτοκινήτων άπο Σοvφλίοv εl) Προβατώνα, ενέπεσεν εΙ} ένέδραν πο­ λvμελουs συμμορίασ . Κατά την σψμττλοκήν έφονεύθησαν 3 χωροφύλακετ καϊ παρέμεινεν άγνοοvμένη η τίιχη έτερων δύο. των Κ/συμμοριτων αΙ άπώλειαι

δεν έξηκριβώθησαν.

~

την αυτήν ημέραν 4Ομελη) συμμορία προσέβαλε το φvλάκιον χωροφvλα­ κης Μονη) Προδρόμου, όπου το ύδροηλεκτρικόν εργοστάσιον Σερρών καί άπήγαγε

την Εκ 4 χωροφvλάκων δύναμιν αύτοθ . Οί σvμμορίται άπήγαγον έττίση; τον Ιδιώτην φύλακα του εργοστασίου καί άφήρπασαν τα τρόφιμα τη) Moviis. την 18ην Δεκεμβρίου εΙ} Προσωτσάνην τη) ' Ανατολική; Μακεδονία) σwέβη­ σαν σοβαρά γεγOνότ\δ!s τον αυτόθι εδρεύοντα Α' Λόχον Σκαπανέων. EISTovτον ύπηρέτοw κατά Ο πλείστον, στρατιώται αριστερών φρονημάτων, οϊ­ τιυε) είχον όργανωθη σψνωμοτικώ; και εύρίσκοντο εν σTEvij έπαφij μετά τη) αύτοαμύνη) τη) περιοχηs. Κατόπιν τιροηγηθείση; σψνεννοήσεωσ μεταξv των

.

κομμουνιστικώ« οργανώσεων, του στρατιωτικοθ τμήματο; κα] τηςαύτοαμύνης

άφ' ένός καί των ΚΙσυμμοριτων άφ' έτέρου, εl) καθορισθέντα χρόνον, βάσει κα­

ταρτισθέντο) άττό κοινοϋ σχεδίου σψνεκεντρώθησαν άθορύβω;

αί συμμοριακαΙ

δυνάμεις τη) περιοχη) κα] αίφνιδιαστικώ; έπέδραμον εl) Προσωτσάνην. Πλην 22 όπλιτων, οί όττόλοιποι 89 κατά το πλείστον κομμοψνιστικών φρονημάτων (1) Άρχείον ΔΙΣ/Φ . 1320/Α /'Ι σελ. σελ. 109-50 ΆρχείΌν ΔΙΣfΦ.1005fΖ/19 Άpχεί~ν ΔΙΣ/Φ. 103 6/Α/1 σελ. 30

11


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η Κ/ΣγΜΜΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1946

163

την αότήν ήμέραν πολυμελή; συμμορία ττροσέβαλεν αίφνιδιαστικώ; τον Σταθμόν Χωροφυλακή; Στρατωνίκης της Χαλκιδικης. Μετά πολύωρον συμπλοκήν, προ της ύπεροχης των συμμοριτών, η μικρά δύναμις τού Σταθμού ύπέκυψεν . 'Εφονεύθησαν 4 χωροφόλακες, έτραυματίσθησαν έτεροι 2 καθως καί 3 ίδιωται, κά­ τοικοι τού χωρίου. ΟΙ σψμμορϊται ένέπρησαν το οίκημα τού Σταθμού καί 10 οΙκίας. την αύτήν ήμέραν εΙς το 70ν χιλιόμετρον της όδοΟ Mαυραvαίων Γρεβενών, , Απόσπασμα Χωροφνλακήτ, συνεπλάκη μετά συμμορίατ, άνευ άποτελέσματοτ. Έτραυματίσθη 1 χωροφόλας. την 24ην Δεκεμβρίου δύο Άποσπάσματα Χωροφυλακήτ, ενισχυμένα ύπο

Ιδιωτών κα] κινούμενα εΙς την περιοχην τοΟ χωρίου Νεράϊδα των Σερρώ» ενέ­ πεσαν εΙς ένέδραν Κ/συμμοριτων. έγκατεστημένων εΙς έπικαίρου; θέσεκ. Κατά την έπακολουθήσασαν σνμπλοκήν έφονεύθησαν άμφότεροι ο! Διοικητά] των ' Α­ ποσπασμάτων, 2 ένωμοτάρχαι και 4 χωροφύλακες, έτραυματίσθησαν δε 5 χωροφύλακε; καϊ ίδιωται τινές (1). ΤΟ μεσονύκτιον των Χριστουγέννων συμμοριακαί δυνάμεκ της περιοχης Βερμίοψ εκ 200 περίπου συμμοριτών καλως εξοπλισμένων, προσέβαλον το χω­ ρίον Φυτιά της Βερροίασ, προασπιζόμενον υπο λόχου χωροφυλακης και ΜΑγ τοϋ χωρίου. Ή έπίθεσκ των συμμοριτών ύπηρξεν ορμητική. Άφ' 00 εξουδετέ­ ρωσαν ευχερως τα φυλάκια των Μ Α γ, ο! Κ/συμμορίται συνεκέντρωσαν εν συ­ νεχείςχ τας προσπαθείας των κατά τοϋ λόχου χωροφυλακης . Έπηκολούθησε συμπλοκή, καθ' ην ο! χωροφύλακες άντέστησαν μέχρι της 0500. Λόγφ εξαντλή­ σεω; των πυρομαχικών των ήναγκάσθησαν οϋτοι να συμπτυχθωσιν, έγκατα-

178.

· λείψαντε; το χωρίον. ΟΙ Κ/συμμορίται γενόμενοι κύριοι τού χωρίου. έλεηλάτη­ σαν τας οίκία; καί τα άφαιρεθέντα εϊδη έφόρτωσαν επι 30 ημιόνων. Έπυρπόλη­ σαν ττερ! τας 40 οΙκίας έντος των όποίων έκάησαν ζωντες 11 γέροντε; κα] παι­ δία.

'Ανεξακρίβωτος παρέμεινεν ό άριθμό; των σφαγιασθέντων

έθνικοφρόνων

κατοίκων τοΟ χωρίου. 'Εκ της &\.ινάμεως του λόχου χωροφυλακήτ έφονεύθη

Εις χωροφύλαξ και έτραυματίσθησαν 4. των Κ/συμμοριτων αϊ άπώλειαι δεν

εςηKριβώθησΑV. Λόχος τού 592 Τ.Π. καί λόχος τοσ 518 Τ.Π. κινηθέντε; είσήλθον εΙς το χωρίον την 26ην Δεκεμβρίου. πλην οί Κ/Σ είχον ήδη άποχωρήσει προς Κάτω Βέρμιου.

την Ιδίαν ήμέραν των Χριστουγέννων ετερον σοβαρόν κρούσμα έσημειώ­ θη ΕΙς το χωρίον Φλαμπoυpά~ιoν της περιοχης Ζαγορίων Ήπείρου . ΕΙς το χω­ ρίον ήδρευον δύο κινητά j!\ποσπάσματα Χωροφυλακή; κα] ΜΑγ σψνολική; δυνάμEεiJς 26 άνδρων ύπό 2 ' Αξιωματικοός. άρτίως εξωπλισμένων. 'Αμφότερα

τα 'Αποσπάσματα προσεβλήθησαν αίφνιδιαστικώ; τας μεσημβρινά; ώρας τταρά 150μελου) σψμμορίατ, καθ' ην ώραν οί άνδρε) των εύρίσκοντο διασκορπισμένοι εΙς διαφόρους οίκία; δια να γευματίσωσιν . 'Ως εγένετο άυτιλητττή ή έττίθεσκ,

, Αξιωματικο ι καί άνδρε; έξηλθον των οικιων ι άλλ' εύρέθησαν άνευ συνοχης καΙ Δ1Οι­ κήσεωτ. Ταχέως ο! ανδρες της χωροφυλακης και ο! ΜΑγ, ό εις κατόπιν τοΟ άλλου

συνελήφθησαν, πλην 4, οϊτινες διέφψγον άποκρυβέντες. οι Κ/συμμορίται έκ σνλληφθέντων έσφαγίασαν τον επί κεφαλης 'Ανθνττομοίραρχον και 10 χω ροφόλακας, άφ' 00 προηγοvμένως άττεγύμνωσαν τοότουτ. τα πτώματα τού­ των ευρέθησαν την έττομένην εΙς χαράδραν ττερ! τα 1000 μέτρα βορείως Φλαμποv­

· των

ραρίου . τους ύπολοίπους, Ενα εφεδρον Άξιωματικον καΙ 12 ανδρας άφηκαν έλευ:f ' ;Ί'ι

· (1) ' Αρχείον ΔIΣ\jφ . '1. 3'2 0/ A/'.l σελ. ;;1 'Αρχε\ον ΔΙΣ tφ. '10:;6/Ε/,1 σελ. 9 "~~


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΔΕΚΕΜ8ΡΙΟΝ 1946

165

σαv.Mέχρlς άφίξεως των άττοσταλεισών ένισχύσεων έκ Λαμίας, οί έπιδρομείς ήδvνήθησαν να λεηλατήσωσι Τ11ν 'Υπάτην, να όλοκληρώσωσι το καταστρεπτι­ κόν των Εργον καί να άποσψρθώσιν εΙς Οϊτην και Γκιώναν (1).

Κατά τον μηνα Δεκέμβριον του Eτovs 1946, ή κατάστασκ εΙς την Δυτικην Μακεδονίαν, διετήρησε τήν αότήν όξVτητα ώς καί κατά τους προηγοvμένοvς μηνας, ή Κεντρική Μακεδονία κα] Χαλκιδική, διήρχοντο τήν αυτήν άνώμαλον κατάστασιν, όμοίαν περίποv με TOV) προηγοvμένοvς μηνας, αί δε "Ηπειρος καί Δυτική Θράκη εϊχον έπαί.lξησιν των ττροσβολών τών σvμμoριτών . <Η 'Ανατο­ λική Μακεδονία, ητις ητο ήρεμο; κατά Tovs ττροηγοψμένοικ μηνας ήρχισε να δέχεται τας πρώτας συμμοριακάτ έπιθέσεκ :

180.

ΑΙ κατά περιοχας ττροσβολαϊ ήσαν

:

-ΔVΤIKή Μακεδονία -Κεντρική Μακεδονία κα] Χαλκιδική -'Ανατολική Μακεδονία -Δντική Θράκη -'Ήπειρος -Θεσσαλία -Ροvμελη -Πελοπόννησος

11 12 3 6 6 4 2 2 46

ΑΙ άπώλειαι εΙς VEΚpovs τών έθνικών δvνάμεων καϊ K/σvμμoριτών κατά τόν μηνα Δεκέμβριον πίνακα (α) .

1946,

κατά περιοχάς,

Χωρ/λακη

Στρατό;

Περιοχ α Ι

Φ

τ

έμφαίνονται

Σ

Φ

Τ

, Δντική 'Ανστ, Kεvτρ . Δψτική

Θράκη Μακεδονία Μακεδονία Μακεδονία

Ι

"Ηπειρο;

Θεσσαλία Στερεά 'Ελλάς Πλοπόννησο; Νήσοι

Σόνολον

(α)

Φ-φονevθέντες,

i '- .

3 21 14 11 67 - - 20 13 7 - 10 7 9 - - 3- 127 21 6 11 - - - 7 10 - - - 35 1

- 5 20

-

-

-

Σό-

Σ

νολον

εΙς τον κατωτέρω

K/σvμoρ. Φ

Τ

Σ

51 - - - 67 - - 4 62 1 3 - 33 - - 5

2

-

14

- - 11 - - - - -

1 29 4 33 50 - 36 -

-

18 34 101 1021 47140 342 5 14 5

Τ-σραυματισθέντετ,

Σ-σvλληφθΕVΤΕς,

παραδoθEvτες,

Ίδιωταl

ΦΙΤΙΣ

6 10 6 - 71 2 5 4 - 10 - - 4

- - 7 - - 2 - -

-

-

10 18

~I

έξαφανlσfuΞy:τες

καΙ αVτομολήσαντες. ΑΙ άπώλειαι των Κ/Σ άυαφέρονται εΙς "t'ous άνενρεθέντας νεκρους καί τραν­ ματίας κα] OVχΙ καί εΙς τους ττσραληφθέντα; &Π' αv,.ων.

Παραλλήλως ή σvμμοριακή δρδσκ κατά το δίμηνον Νοεμβρίου-Δεκεμ­ βρίοv 1946 έσvνεχίσθη εΙς την παραμεθόριον περιοχήν, ενθα έσημειώθησαν πλεί­ στα επεισόδια ττροκληθέντα παρά των βορείων γειτονικών κομμοψνιστικών κρατών, τα σπουδαιότερα τών όποίων καταχωρούνται έν Παραρτήματι (1).

(1) ΆρχεϊΌν ΔΙΣ (Φ. 1320(Α(1(σελ. 52-54 (2) <lποuργε'i:οv (Τόποu καΙ Πλ1Jροφοριων «'Η έναντΙον τ1jζ <Ελλάδος 'Επιβοuλη» σελ. 79-'-8 -Παp&p'tίjμίx". 1 Οον

Ι


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


167

ΠΟΛIΤιΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ

αύτης Κυβερνήσεως, θα έπεδιώκετο έφαρμογή πολιτικης επιεικους μεταχειρή­ σεωτ και κατευνασμοθ ενΑVΤΙ των K/σvμμopιτων, εξωΤΕρικως δε θα ήκολουθεϊτο . ή πολιτική των Δυτικών Κρατών.

.

Ή τρίτη κατεύθννσκ, ητο ή άκολοψθουιιένη ύπό .τοϋ ΚΚΕ καί των σψνο-

δοιττοριακών κομμάτων. Παρά του ΚΚΕ έπεδιώκετο κατά τό ελάχιστον, δ σχη­

ματισμός Κυβερνήσεως είιpvτέρoυ Συνασπισμοϋ με σψμμετοχήν του ΚΚΕ καί κατά τό μείζον, δ σχηματισμό; Κυβερυήσεω; ύπό του ΚΚΕ με εξωτερικην πολι­ τικήν ιτροσηρμοσμένην εΙς την ττολιτικήυ των'Ανατολικών Κρατών, τοίιτέστιν της σοβιετικήε.

183. " Ετεροι παράγοντετ, οίτινες άνέκυψαυ κατά τό τέλος του 1946 κα] οίτινες έττέδρων εΙς την μεταβολήυ της διακυβερνήσεως της χώρας, από έσωτερική; καί έξωτερικης πλευρας, ύπηρξαν οί άκόλουθοι : .

-' Από έσωτερική; πλευρας, ή δημιουργηθεϊσα κατάστασκ εκ της εξελί­ ξεως, ΆVαπτύξεως καϊ δράσεω; του συμμοριτισμοθ, ή άσκουμένη πίεσκ ύπό των κοινοβουλεψτικών κομμάτων τ/ς άντιιτολιτεύσεωτ πρός συμετοχήν των εΙς την Κυβέρνησιν, τα παρεμβαλλόμενα προσκόμματα εΙς τό ·κυβερνητικόν εΡΥον Εκ μέρους της άντιπολιτεύσεως, ή άσκουμένη άντίδρασκ καί ττολεμική τουΚΚΕ εΙς τούς διαφόροικ τομεϊ; δραστηριότητος της Κυβερνήσεωσ, ή ττροτταγάνδα του ΚΚΕ κα] ή ττολττική των σψνοδοιττοριακώνστοιχείων, τόσον εΙς τό εσωτερι­ κόν όσον καί εΙς τό εξωτερικόν, δ κομμουνιστικότ Τύπο$' . καί μερίς έκ του Ε.6νικό­ φρονοε τύπου, δστκ έκ κακης έκτιμήσεω; της καταστάσεως, επέκρινε τό κυβερ­

νητικόν εΡΥον και έζημίωνε τον άγωνα και τέλο; αί ύiτ6 του ΚΚΕ ύποκιυηθεϊσαι άπεργίαι, των τραπεζικων κατά την 5ην Νοεμβρίου και των δημοσίων ύπαλλήλων κατά την 6ην καί 12ην Νοεμβρί?υ.. . .

, Από εξώτερικης πλευρΟ:ς επιδρωντες τταράγοντετ Vπf\ρξαv ή ύπόδειξις ύπό της , ΑΥΥλικης Κυβερνήσεωτ περί σχηματισμοθ Διακομματικήτ Κυβερνή­ σεωτ, ήτις θα περιελάμβαυεν δλα τα πολιτικά ρεύματα της χώρας, πληντ~ν κομμοψνιστών, με διαλλακτικήν πολιτικήυ εΙς τό εσωτερικόν θέμα, ή 'συμβουλευ­ τική έττίση; όπόδειςις της

, ΑΥερικανικης

Κυβερνήσεως προς διεύρυνσιν της Κυ­

βερνήσεω; δια σvμμεΤOXη$' εΙ, ταίιτην κα] άλλων κομμάτων, θεωρουμένων πΕρισ­

σότερον δημοκρατικών, ίνα ούτω, παύση δ Άνατολικός.Συνασπισμός γα χρηCΤι';

μοποι'ij το επιχείρημα περί δηθεν φασιστική; διακυβερνήσεωτ της χώρας · κα] ίνα γενικώτερον άφοπλισθώσι τα δημοκρατικά στοιχεϊατή; διε6νοσς κοινηςγνώ­ μης, άτινα έθεώρουν την ττολιτικήυ του Λαϊκοθ Κόμματος άδιάλλακτον. Τέλοτ αί άναμενόμεναι ΈV όψει των διεθνών γεγονότων της άνοίξεως του 1947,~ άφίξεις εΙς Έλλάδα της ΆμεRΙJφVικης Οίκονομική; 'Αποστολή; Πόρτερ καίτης .,'ξπι­

τροπης Έρεύνης του :lvμβοvλίοv 'Ασφαλείε«, ώς καί -ήέπικειρένη ΣυΥδιάσκεψις

της Μόσχα$' ησαν Υεγονότα, ατινα σvνηyόρoυν, όπως ή Έλλας~μφαvιd:eT,i με

Κυβέρνησιν εόρυτέρου σχήματο$'.

..,)

": , .

Σvνεπείet των άνωτέρω ·παΡqΥόντων καΙ όπό'. ;τήν πίεσιν } ΊoVτς.φl,ή

. Κυβέρνησις, πρός διάσωσιν .ύΨίστων ε6νικων σvμφερόvτων, άνΕ'Υνφρισε Ά την

ανάΥκην σχηματισμου Κυβερνήσεως Έθνικης · Συνβpyά~ίάς, είς τη" δποίάν. θα σνμμετείχον καΙ τα ύπόλοιπα ε6νικόφρονα κόμματα. Πρ~ς τον σκρπον τοϋτον

διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις, μετα των , εκτός της Κυβερνήσεως ε6νικοφρό­

νων κομμάτων καί Ιδίςχ . μετα του

' ΑρχηΥου

των · ΦιλέλΈνθέρων Θεμιστο,t:λές:ιvς

~oφoίιλη, . όστις έπέμενεν εΙς την εφαρμΟΥην πολιτικης «κατευνασμού)) καΙ Ί5στις

ως_όρον σvμμεΤOχης τον εΙς την Κυβέρνησιν εθeΤE την άνάληψιν ύtrό τούτου τ?υ πρωeVΠΟUΡΥικου άξιώματος. ΛόyCΡ έμμονης τοϋ: , αρχηΥου των Φιλ~λευ­

θερων είς 'πας απόψεις TOV, αί διαπραγματεύσεις μετα τούτου . εναυαΥησαν καΙ \


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Α .. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

169

σπασμα του Ταγματάρχου Κρανιδ; καί δυνάμει; του Σταθμοθ Χωροφψλακή; Κρικέλου καί της Ύποδιοικήσεως Χωροφυλακή; >Αμφίσστγ;

_

Σvμφώνωs προς το διατψπωθέν σχέδιον ένεργεία; αϊ άνωτέρω δvνάμεις εδει να ττροωθηθώσι και καταλάβωσι τας θέσεκ των μέχρι της 21 ης Νοεμβρίοv προκειμένοv άπό της πρωιας της έπομένη; να άρςωνται των έκκαθαριστικών Eνeρ­ Υειων των. Προ; τούτο ό 1/106 Λόχος μετεφέρθη Εκ Λαμίας εΙς Ύπάτην την 15ην Νοεμβρίου, οποv ΈVtσxVeEls δια του Άποσπάσματος Χωροφυλακή; Ύπάτης καί σvμπληρωθεΙς εΙς δύναμιν ήχθη κα] διενψκτέρεψσε εις περιοχήν Σvκιας (1). την επopΈVην το Άπόσπασμα Γεωργίου μετεκινήθη είς Μεσοχωρι, όπόθεν σψ­ νοδεία διμοιρία; του 4/613 Λόχοv ήχθη εΙς το χωρίον ΠύΡΥος, ενθα και διενψ­ κτέρευσε, παραμείναν και κατά την 17ην Νοεμβρίοv. την έττορένην 18ην Νοεμβρίοv το Άπόσπασμα έγκατέστησεν έπι του ύψώματοτ Πάθαινα, βορείως Πύργου, διμοιρίαν του 1/106 Λόχοv, ΈV<{j ό Διοικη­ της του >Αποσπάσματος μετά διμοιρία; του 1/106 Λόχοv έγκαθίστατο εΙς το χωρίον Νεοχώριον. την 19ην Νοεμβρίου ττροκειμένοψ κατά την έττομένην το Άπόσπασμα να καταλάβη, δια μεν του 1/106 Λόχου τον αυχένα άμέσως βορειοδυ­ τικως του χωρίου>Ανατολή, δια δε τοΥ>Αποσπάσματος Χωροφυλακή; Ύπάτης τας διαβάσεκ της πeριoxης του χωρίοv Περιστέρι, συνεκεντρώθη εΙς Νεοχώριον, όπου ττροσωρινώ; έγκατεστάθη άμvντικως.

'Εκ των υπολοίπων δια την Επιχείρησιν διατεθέντων τμημάτων ό

1/613

Λόχος προωθήθη κατά την Ζθήν Νοεμβρίου εΙς Γαρδίκι 'Ομιλαίων προκειμένου να έγκατασταθή ΕπΙ των υψωμάτων δ\.(τικως Κυριακοχώρι και φράς'Q τας προς Γραμμένην Όξυάν, Νικολέτσι και 'Αργύρια διαβάσεις, ό 2/613 Λόχος προωθήθη κατά την αύτήν ημέραν Εκ Καρπενησίου εΙς περιοχην ύψώματο; Ράχη καί Εκεί­ θεν προς Γαρδίκι 'Ο μιλαίων προκειμένοv την 21ην Νοεμβρίου να άx&Q είς Κυ­ ριακοχώρι καί έγκατασταθή άμvντικωs και ό 4/613 Λόχος Εκ Μακρακώμης ττροκειμένοψ κατά την 21 ην Νοεμβρίου να έyκατασταθfj είς την περιοχήν μεταςυ όψώματος Γοψλινδ και Πρoιgήτoυ Ήλία. 'Εκ των λοιπων τμημάτων, το Ά­

πόσπασμα Χωροφυλακή; του Μοιράρχου Κοσιώρη ήχθη κατά την 19ην Νοεμ­

βρίου Εκ Στψλίδοτ εΙς περιοχήν Φτέρης και κατά Τ11ν 20ην Νοεμβρίου κατέλαβε θέσει; ΕπΙ των νοτίως Κάμπιας πρός Νικολίτσι και Κνριακοχώρι διαβάσεων κα] τό Άπόσπασμα του Ταγμστάρχου Κρανιδ, προοριζόμενον να

εςορμήσ'Q Εκ των περΙ τό χωρίον 'Ανατολή θέσεων του 1/106 Λόχοv, του Άποσπάσματος Γεωργίου, προωθήθη και τοθτο Εκ της περιοχης Λαμίας κατά την

21ην Νοεμβρίου εις <γiT&την και εκείθεν αύθημερόν ήχθη εΙς Καστανιάν . Κατά

την Ιδίαν ημέραν έγκαθίσταντο αί

μεν δυνάμεις του Σταθμού Χωροφυλακή;

Κρικέλου εΙς Σταvρoπηyήν, αί δε της 'Υττοδιοικήσεωτ Χωροφυλακή; 'Αμφίσσητ

εΙς τας νοτίας καί νοτιοανατολικότ διαβάσεκ του χωρίου Δάφνη

(2).

186. την 1915 της 20ης Νοεμβρίου και Ενω εισέτι ό 1/106 Λόχος εόρίσκετο είς το χωρίον Νεοχώριον προσεβλήθη

αΙφνιδιαστικώς όπά

60μελους ΣVμμO­

ρίας καΙ Εντός βραχέος χρονικου διαστήματος τρία Εκ των φυλακίων του λόχοv

κατελήφθησαν υπό των ΣVμμOριτων καΙ οι άνδρες των φυλακίων συνελήφθησαν

αΙχμάλωτοι. <ο Διοικητης του> Αποσπάσματος εόρισκόμενος κατα την ώραν Εκεί­ νην εΙς οίκίαν Εντός του χωρίοv καΙ εΙς ϊκανην άπόστασιν άπό των τμη μάτων του,

~η δυνάμενος να διοικήσ1J ταστα και κινδυνείιων να συλληφθη αΙχμάλωτος

VΠo των~νTO) του χωρίου είσδυσάντων συμμοριτων, κλονισθεις δέ καΙ ψυχικως \,

ΙΈ

(1) Σχεδι,χγρι:ψμα 23(2) ΆρχεΤΟ"t:ΔΙΣ/Φ. 100?fH/1, Φ. 1005{HJ2 κιχ! Φ . 1005/Hf3 ~,

. .


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑθΑΡΙΣΤIΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Α'. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

171

Ό λόχος έτέθη άμέσως εΙς κίνησιν προς Κολοκυθιάν, προ τ/ς όποίας όμως έβλήθη ύπο όμάδο; Κ/συμμοριτων . Μετά συμπλοκήν μιας περίπου ώρας διε­ σκόρπισε την συμμορίαν , ητις έτράπη προς Μαράδες. Ή έπέλευσις του σκότοικ ε6ρε τον λόχον εΙς την περιοχήν Κολοκυθιδτ , όπου κα] διανυκτέρευσε ληφθέντων των άπαραιτήτων

μέτρων άσφαλείας.

την εσπέραν της Ιδίας ήμέρας ό Διοικητή; του λόχου ελαβε νέΑV διαταγήν, όπως άμα Tij Eq:> της έττομένη; κινηθή έπεΙΥόντως προς Νεοχώριον, μέσφ , Ανατο­ λης . Ή προς το χωρίον' Ανατολή κίνησκ έγένετο όμαλως, εΙς τον Βορειοδψτικόν ΑVXένα τηι; όποίας ό λόχος εφθασε την 1100 της 22ας Νοεμβρίου παραμείνας μέχρι της μεσημβρίας. Πληροφορηθείε ό Διοικητή; του λόχου ιταρά κατοίκων του χωρίου, δτι τοϋτο δεν κατείχετο ύπο των Κ/Σ, άπεφάσισε κα] κατήλθεν εΙς το χωρίον, δττοψ κα] έγκατέστησε τον λόχον του άμυντικως, διαθέσας διμοιρίαν δια τήν έγκατάστασιν φυλακίων καί διμοιρίαν εΙς το σχολείον του χωρίου. Πρ Ιν η ττρολάβη όμως ό λόχος να ττερατώση τήν έγκατάστασίν του καί καθ' ην ώραv ό Διοικητή; του λόχου έπεκοινώνει δια του άσυρμάτου μετά του τάγματό; του καί έλάμβανε τήν δ ιαταγήν να έγκαταλείψη το χωρίον καί καταλάβη τον

βορειοδυτικώ; τούτου αiJχένα, τον όποϊον προ όλίγη; ώρας ό λόχος εΤχεν έγκα­ ταλείψη δια να κατέλθη εΙς το χωρίον, Ισχυρά δvναμις Κ/συi.ιμοριτων ττροσέ­ . βαλεν αίφνιδιασηκώ; διά βαρέων δπλων έκ πολλων κατευθύνσεων τά τμήματα

του λόχου. Παρά τον αίφνιδιασμόν κα] τον έπικρατήσαντα ττανικόν μεταξύ των

τμημάτων ό Διοικητή; του λόχου διέταξε τήν κατάληψιν διά τμήρατο; του βο­ ρειοδυτικώ; τού χωρίου αiJχένoς, πλην το τμημα προσέκρουσεν εΙς άvτίστασιν των Κ/συμμοριτων, οίτινες εΤχον ττροηγηθή εΙς τήν κατάληψιν τούτου. Προ τ/ς τοιαύτη; καταστάσεως καί έπειδή ό λόχος ήπειλεϊτο δι' όλοκληρωτικήτ κυ­ κλώσεως καΙ έξοντώσεως, δ Διοικητή; τούτου διέταξε τήν διαφψγήν προς το Vψωμα Ξεροβοϋνι, πρΙν η άιτοκλεισθή καί ή κατεύθυνσκ αύτη . Πλην των ' Αξιω­ ματικώ» καί έλαχίστων ΆVδρων τού λόχου, οί όττοϊοι έπρόλαβον να συγκεντρω­ θωσιν εΙς το Vψωμα οί ύπόλοιποι σuvελήφθησαv αlχμά>...:>ΤΟΙ, έφονεύθη εΤς κα] 3 έτραυματίσθησαν. ΕΙς χείρας των σψμμοριτών περιηλ6"ν τά όπλοπολυβόλα του λόχου καί 2 όλμοι των 2" καϊ ό όπλισμος των συλληφθέντων,τά πυρομαχικά καί λοιπά έφόδια τού Λόχου (1).

188. '0 Ετερος έκ των λό~ων τον 613

ΤάΥματος, ό 20ς, κιυούμενο; κατά την 21ην

Νοεμβρίου έκ τον όψώματος Ράχη προς Κυριακοχώρι, μέσω Γαρδικίου Όμι­ λαίων, συμφώνως προς τάς άρχικάς διαταγό; τας όποίας εΤχεν, ελαβε την 1800 σημείωμα του Διοικητού του προς Κολοκυθιόν-Νεοχώριον κινουμένου άπο ττρωϊα; 1/613 Λόχου διά τού όποίου μετεβιβάζετο εΙς αύτον ή διαταΥή του τάΥματός του, όπως Kινηθij καΙ 06τος rnειyόvτως διά Κολοκυθιας-'Ανατολη εΙς Νεοχώ­

ριον προς σuvΆVT-qJiv του μετά του'Αποσπάσματος Kραvια καΙ ύπαΥωΥήντου

όπο τάς διαΤαΥάς του. Ό Διοικητής τον λόχου έκκινήσας έκ Κυριακοχωρι την 0800 της 22ας " Νοεμβρίου εφθασεν εΙς 'Apyvpta περΙ την 1100, όπου ε6ρε νέον σημείωμα του Διοικητον του 1/613 Λόχου, ότι 06τος έκινείτο προς ΆνατοληΙ) καΙ ότι εδει vcx Kινηθfj έπεΙΥόντως καΙ 06τος, κατόπιν νεωτέρας διαταΥης του

τάΥματός του.

Ό λόχος κιvηθεΙς διά Κολοκυθιας εφθασε περί

" την 1700

εΙς την περιοχην

, Ανατολης, έκ της όποίας έβλήθη όπο δυvάμεως Κ/συμμοριτωv, έΥκατασταθείς,

λόΥq:> της έπελεvσεως της νυκτός εΙς καταλλήλους θέσεις. την ΕπομένηΙ) πρωιΑV

ό λόχος άπέστειλε περίπολοΙ)

εΙς το χωρίον

(1) '4ρχείΌν ΔΙΣ/Φ . 1005/Η/1 καΙ Φ . 1005/Η/2

Άνατολή, ητις

έπληροφορήθη


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑθΑΡIΣΓΙ ΚΑI ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗ Ν ΠΕΡΙ ΟΧΗ Ν ΤΟΥ Β '. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΓΡΑΤΟΥ

o/{rlijJa ';

173

;Ι:: ~ .α" 00 0

/70T~μlά

Z."Πiι όpo o

KQ U t.l 0 Up

e;; 6 O'

Σχεδ.

24.

l<ε.ρOlμ/610ν /J cycιpI u r;

Περιοχή εUΘύνης καΙ διάταξις ΙΙ Μεραρχίας.

άνευ άποτελέσιιατοτ. Κατά τα) εξερευνήσει) άνευρέθησαν εϊδη τινά όπλισμοθ, πψρομσχικων καί άρχεία των συμμοριτών (1). Δεvτέρα εκκαθαριστική έττιχεί ρη σ κ άνελή φθη παρ'

όλοκλήροv τη) 3η)

ΤαξιαΡχίαs, πλήν 2ι ~όxων, άπο 4η) Νοεμβρίου προ) το άνστολικόν τμημα τη) "Οσση; μέχρι θαλάσσητ, κατόπιν των ύπαρχοvσων ττληροφοριών , ότι εl) τήν περιοχήν του χωρίοv Καρότσα είχε συγκεντρωθή δύναμι) 120 Κ/σv μμοριτων. Αί δύο πρωται ήμέραι τη) έπιχειρήσεω; διέρρευσαν άνευ άξιολόγοv σψμβάντοτ. Άπο τη) 6η) Νοε μβρίου τα τμή ματα κινού μενα έξεΡεvνητικωs ττεριέσφιδαν Ετι πλέον τον περί το χωρίον Καρύτσα δη μιουργηθέντα κλο ιόν, πλήν οί σψμμορϊται

ήδυνήθησαν κατατμηθέυτετ εις μικρά; όμάδα; νά διαφύγωσι τα) νυκτε ρ ινά; ώ ρας της 8ης Νοεμβρίου προς δ ιαφόρου; κατευθύνσεκ . Κατά τήν επιχείρησιν ταύτην εξαιρέσει μικροσψγκρούσεών τινων, αί όποίαι ελαβον χώραν καί κατά τας όποίας έφονεύθησαν περί τους 10 Κjσvμμορίται ουδέν έπετεύχθη πλέον

(1) Άρχεϊοll ΔΙΣ Φ. 11 02 /Α /6 ·ι


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑθΑΡΙΣΤIΚΑI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Β'. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

175

10

ο

,

,

"Ορ ΙΟ n ι.Ρ ,οχ.;;'c; ~ua'

Σχεδ.

191.

25.

Περιοχή εύθύνης καΙ διά.ταξις ΙΧ Μεραρχίας.

Ύπό μονάδων της

XV

Μεραρχίας

(1)

ΆVελήφθη την 2αv

Νοεμβρίου, δια

λόχου τ/ς 45ης Ταξιαρχίας έt,καθάρισι ς της περιοχης τοθ χωρίου Περαία τοθ Βερμίου κατόπιν της προσβοl\η$' τοθ χωρίου όπα συμμοριτών, άνευ όμως άττο­ τελέσματοτ. Μεταςv 16η$' κα] 29ης Νοεμβρίου, gTEpa τμήματα τ/$' XV Μεραρχίας άνέ­ λαβον την έκκαθάρισιν της περιοχης Βεντζίων. Τά τμήματα έκινήθησαν Εκ τη$' περιοχης Κοζάνη; και Σιατίστητ καϊ έπΈΤVXOν την ληψιν έπαφη$' μετά των ΚΙ σψμμοριτών. Κατά την καταδίωξι» τούτων έφονεύθησαν 4 συμμορίται,έτραυ­ ματίσθησαν

3 καί

συνελήφθησαν αιχμάλωτοι ετεροι

3.

Ει$' τόν νότιον θύλακα του

'Αλιάκμονος ττο-ταμοθ καΙ εΙς ττροσιτάθειαν τούτων να διέλθωσι τόν ποταμόν κα] διαφύγωσιν, έπνίγη άγνωστο; άριθμό; έκ τούτων. Κατά την έςερεύνησιν της περιοχηςάνευρέθησαν πολυβόλον γερμανικόν, Εν όπλοπολυβόλον κα] διάφορα Είδη καίαίγοηρόβατα.

. .

. αλλσ.

...

.

.

'Επίσης μετι:χςv 22ας μέχρι 30ης Νοεμβρίου, ώργανώθη όπό της χν Μεραρ-

l . ---------:'7-(1 ) Σχεδιαγραμμα 21~,

.

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


177

ΑΙ ΕΚΚΑθΑΡIΣΤIΚΑI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Β .. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

192. ΕΙς -τήν ζώνην εOOύvης της ΥΙΙΙ Μεραρχίας (1) κατά τόν μηνα Νοέμβριον Ελαβον χώραν αΙ κάτωθι κvριώτεραι ένέργειαι

:

"

'Aτrό Ιης μέχρις 3ης Νοεμβρίου λόχος του 527 Τάγματοτ ένήρyησεv ~K­ καθάρισιν της πeριoxης Σμίξι-Πολυνέρι, κατά την διάρκειαν της όποίας άνευ­

ρέθησαν 14 όπλα των σψμμοριτϊδν. Τήν 4ην Νοεμβρίου πρός έξόντωσιν έμφα­ νισθeίσης συμμορίας εΙς Λvκoρράχην έκινήθη λόχος του 584 Τάγμστο; άπό Πψρσόγιαννη; τrρός ΖΈρμαν. Τήν έτωμένην έκινήθη λόχος του 527 Τάγματος εΙς περιοχήν Ζούζουλητ πρός έξόvτωσιν mίσης έμφσνισθείση; συμμορ ίας. Τήν 6ην Νοεμβρίου έκινήθη διλοχία του 527 Τάγματο; πρός Φιλιτrπαίους-Πολwέρι καί κατά σψμπλοκήυ μέ τovς συμμορίτας έφονεύθησαν 2 έκ τούτων κα] 2 συνε­ λήφθησαν αΙχμάλωτοι. Τήν 7ην Νοεμβρίου κατά τήν ~ξερεVvησιν των περιοχων ΠαληoστρoVyκας-Boυλyαρέλι Τζουμέρκων άνευρέθησαν 2 πολυβόλα, 3 όπλο­ πολυβόλα, 29 τυφέκια κα] διάφορα ~α ύλικά. Μεταξύ 7ης κα] 9ης Νοεμβρίου καΙ 10ης καΙ 13ης Νοεμβρίου έκινήθησαν διλοχία του 527 Τάγμστο; τrρός τήν περιοχήν Μεσολοθρι καί λόχος του 528 Τάγματος πρός Ζαγόρια, διά τήν άνεύρεσιν καί έξόvτωσιν ~μφανισθeισών σψμ­ μοριων, άνευ όμως άποτελέσματος.

Έπίσης μεταξύ ΙΙης καΙ 15ης " Νοεμβρίου διλοχία του 527 Τάγματος ΈVήρyησεv έκκαθάρισιν της τreριoxης Φιλιτττταίων-Πολψνέρι πρός έξόvτωσιν έμφανισθeίσης πολυμελους συμμορίας. Κατά yεvoμΈVην συμ:πλOKή~ - μετ' αύτης οί Κ/συμμορίται εσχον 12 νεκρούς καί άvεξακρίβωτoν άριθμόν τραυματιών. "Ετεραι ένέργειαι τμη μάτων της ΥΙΙΙ Μεραρχίας άνελήφθησαν μεταξύ 16ης μέχρι 20ης Νοε μβρίου άτrό Προσβόρου πρός Ζούζοψλην διά τήν έκκαθάρισιυ της περιοχης Μεσοχώρας κα] τήν δίωξιν 150μελους συμμορίας, ήτις mετέθη κατά τών φυλακίων προκαλύψεως Πληκάτι κα] Χιονάδων. Οί Κ/συμμορίται διέφυγον πρός

" Άετομηλίτσαν

σψνσποκομίζοντεε τά λεηλατηθέvτα είδη τών φυλακίων καί συλληφθέντας ότrλίτας.

14

Τήν 23ην Νοε μβρ ίου διά τήν ~ξόvτωσιν της συμμορίας της έπιτεθείσης κατά Πληκάτι καϊ Χιονάδων εvρισκομέvης εΙς περιοχήν Μυροβλήτη κα] Κοτίιλης διετέθη διλοχία έκ των ΙS83 καΙ 584 Ταγμάτων καΙ λόχος του 527 Τάγματος. Τά τμήματα έκι νήθη σαν άτrό Σαμαρίνας τrρός Έπτc:iχώριoν κα] τήν 26ην Νοεμ­ βρίου συνεττλάκησαν μετά 15μελους συμμορίας μέ άτroτέλεσμα τόν φόνον ~νός καί τόν τραψματισμόν έτέρου. Τά τμή ματα μετά τήν έξeρεVvησιν της περιοχης Μυροβλήτη έκινήθησαν πρός Κοτύλην καί τήν 27ην Νοεμβρίου i)χθησαν εΙς Φούρκαν Κeρασόβoυ χωρlς νά λάβωσιν έπαφήν μετά των Κ/συμμοριτών (2).

193. ΕΙς τήν ζώνη." ευΘVνης της 83ης Περιοχης (3) έλαβον mίσης χώραν κατά

τόν μηνα Noέμβ~ιoν διάφοροι ένέΡΥειαι πρός δίωξιν έμφανισθέντων Κ/συμμορι­ των καΙ τrρός έκκαθάρισιν τών περιοχών της ζώνης ευθVvης -της . Τήν 3ην Νοεμβρίου ένηΡΥήθη έκκαθαριστική mιχείρησις εΙς τήν περιοχήν

ΤσαΥΥαράδες:-Μουρεσι μέ ύτroστήριξιν του άvτΙΤOρπιλλΙKOίί «Μιαούλης» χωρlς νά δυνηθωσι τά τμήματα νά άχθώσιν εΙς τούς ΆVΤΙKειμΕVΙKOύς των σκoπovς, λόΥφ

"

κακοκαιρίας.

Τήν 12ην Νοεμβρίουδιά τήν έκκαθάpισtν της περιοχης της

Moviis Φλαμου­

ρίου τrαρά τό χωρίον Bεvέτoν, έκινήθησαν τμήματα έκ Καναλίων, Βόλου καΙ

Κεραμιδίου. Ή ΈVέρyεια ύτrεστηρίxθη έπίσης ύτrό του άvτΙΤOpπιλ/ΙKOίί «(Μιαού­ λης)), άvεv όμως άτroτελέσματoς. Έπίσης τήν 21ην Νοεμβρίου πρός δίωξιν (1) . Σχε8ιιiypιxμ μ-x 27

-

(2) :ΑρχεΤ.ο ν ΔΙΣ ΙΦ. 1112!Aj σελ. 1-49

(3) .ΣχE8ιιiγρ ιxμ.μa 28 .

12


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑθΑΡΙΣΤΙΚΑI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Β'. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

179

ο

'"

Kι1iμσιξ

,.

~

M.. ν"Ι;σ~

I:.t\\'oo.ooo ,%0

Στρ"'το;;;

""_ ~O pla nερlο1tπς εuδuιιπς θ~"< "ε \ ~ nc

Σχεδ.

28.

Περιοχή εύθόνης

xct!

διάτι:ιξις 83ης Περ ιοχης .

70μελους συμμορίατ εύρισκομένη; είς την περιοχήν 'Αλμυροϋ δ ιετέθησαν αί δv­ νάμεις χωροφvλακης Άλμvροv, λόχος τοίί Μηχαvοκινήτοv Τάγματο; Χωροφv­ λακης Βόλοv καί διμοιρία τοίί Κ.Β.Ε. Βόλου, άνεψ ομως άποτελέσματτκ.

Έπίσης λόχος τοίί Μηχανοκινήτοv Τάγματο; Χωροφψλακή; 8όλοv μετά ένόπλων τμημάτων Μ Α Υ διετέθησαν δια την έκκαθάρισιν της ανατολική; πλεvρας τοίί Πηλίοψ, Τά τμήματα κινηθέντα άπό 26ης Νοεμβρίου σψνεττλάκησαν τάς άΠΟΥεvματινάς ωρας της Επομένης μετά 30μελοίίι; συμμορίοτ Είς ΠΕρ ιοχήν ΣΤΕ­ φάν ι, Οί K/σvμμoρίταl έπωφεληθέντες τοίί σκότοvς καί τοίί δασώδοvς της ττε­ ριοχης έτ~άπησαν πρόι; άγνωστου κατεύθυνσιν (1). .'I;'i ί",


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑθΑΡIΣΤIΚΑI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Β'. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

181

-Διλοχία τοίί 508 Τ.Π. δια λόχου εΙς περιοχην ΆΥ. "Ανσργύρων καί λόχου εΙς Καλύβια 'Αναλήψεως πρΟς όψ. Ματερίζα καί Παληόσταλος. -Λόχος 509 Τ.Π. είς περιοχην ΜαΥοίιλας. Τ.Ε. δια τριλοχίας εΙς περιοχήν Συκιά-Καλύβια Άναλήψεως προς Άλό:τσες καί Πύργον-ύψ. Όξυά καί λόχον είς Βλαχογιάννη. -Λόχος 501 Τ.Π. εΙς Βλαχογιάννη προς Βερδικούσαν, -Πεδινή πυροβολαρχία κα] ούλαμος τεθωρακισμένων εΙς Μαγοϋλαυ. της 42ας Ταξιαρχίας: -1/524 Λόχος μετα διμοιρίατ τοίί 3/524 Λόχου καΙ δμάδος όλμων εΙς περιο­ χήν Όξίινειας προς 'Αγιόφυλλου-'Ασπροκκλησιά-Κερασιά Σίνου-Ράχη Πα­ πακώστα κα] λόχου :τοίί 525 Τ.Π. Ενισχυθέντος δια λόχου τοίί 526 Τ.Π. μετά ούλαμοίί πυροβολικοίί καί ούλαμοίί τεθωρακισμένων είς 'ρεθμα Μούργκανι προς "Αγιόφυλλον. -Διλοχία τοθ 524 Τ.Π. μετά τοϋ 'Αποσπάσματος Μπάκουλη είς Καλαμπά­ καν προς Βλαχάβα-Φλαμπουρέσι-Γρεβενίτσα, -4/525 Λόχος μετά τοίί Μικτοίί Άποσπάσματος Μενδρινοίί είς περιοχήν Βασιλική; προς Θεόπετραν-Κακόρεμμα-Σπαθάδες-Μανδραβέλι-Κονlσκόν. -Διλοχία τοίί 526 Τ.Π. μετά ούλαμοθ ττυροβολικοϋ είς περιοχήν Βάνιας προς Χειμαδιο-Κονισκόν. "Εν είσέτι Άπόσπασμα συνεκροτήθη έκ διλοχίας τοίί 523 Τ.Π. μέ λόχον εΙς περιοχήν Νεοχωρl, μέ Εντολήν κινήσεως πρΟς Νέαν Σμόλιαν-Κατσαοθνι-Γερακάρι καΙ λόχον εΙς περιοχήν Γρίζανον πρός ΆΥριλlαν-ΆΥ; Παρασκευή-Γερακάρι (1).

-612

τα τμήματα άμφοτέρων των ταξιαρχιων έκινήθησαν από πρωιας της 30ης Νοεμβρίου προς κατάληψιν των άντικειμενικών των σκοπών, τα όπο τας δια­ ΤαΥας της 22ας Ταξιαρχίας τμήματα ηXθησαv Εντός της ήμέρας εΙς τους άντι­ κειμενικού; των σκοπού; άνευ έπεισοδίου και εVΤOς τοίί δημιουργηθέντος κλοιού

196.

ήρξαντο άπό τηςέπομένης 1ης ΔΕΚεμβρίου τήν έξερείινησιν της υπο έκκαθάρισιν περιοχης. 'Ομοίως καί τα ,όπό τας δlαταΥας της 42ας Ταξιαρχίας τμήματα ήχθη­ σαν είς τους άντικειμενικούτ των σκοττούτ, άνευ έπεισοδίων, πλην τοίί 1/524 Λόχου, δστκ κατά τήν κίνησίν του εξ Όξυνείας προς 'Αγιόφυλλον έβλήθη εκ των

υψωμάτων δVΤIKως Άyιoφ~λoυ. Ό λόχος μετά άνατροπην των συναντηθεισών άντιστάσεων ήχθη τήν

1ην

Δεκεμβρίου είς την Περιοχήν Ράχη Παπακώστα μετα

των λοιπων δέ τμημάτων ήρξατο της εξερευνήσεως της περιοχης. Συγχρόνως διετάσσετο ό λόχος τοίί 525 Τάγματος, όπως Kιvηθi;i εξ "Αγιοφύλλου πρΟς Καρ­ περόν.

τα άποτελέσματατ/ς εξερευνήσεως υπηρξαν πενιχρά. ΟΙ K/σuμμoρίται πληρoφoρηθέvτες ~αίρως τας προθέσεις των έκκαθαριστικών τμημάτων διέ­

φυγον άρχικως μέν Kcha την 31ην Νοεμβρίου Εκ τοίί κλοιού των τμημάτων τ/ς

22ας Ταξιαρχίας προς τήν περιοχήν Κονισκοθ, Εν συνεχεία δε άντιληφθέντα και τον κλοιόν των τμημάτων της 42ας Ταξιαρχίας έκινήθησαν προς' ΑσπροκκλησιO:v κα] εκείθεν πρός τήν κατεύθυνσιν των Χασίων. ~

Αϊ άττώλειαι Εκ των μικροσψγκρούσεων άνηλθον δια μέν τα τμήματα της

22ας Ταξιαρχίας είς 2 νεκρους δπλίτας καΙ 9 τραυματίας, δια δε τα τμήματα της 42ας Ταξιαρχίας εΙς 1 νεκρόν Άξιωματικόν καΙ 1 όπλίτην τραυματίαν. Οϊ Κ/Σ

Vπέστησαν συνολικως άπωλείας άνελθοίισας είς 3 νεκρους καΙ 7 τραυματίας

(1)

Άρχείον

ΔΙΣ Φ 1102/Α/6-7

Άρχείον ΔΙΣ Φ 1150/Β/1-2 Άρχείον ΔΙΣ Φ

1156/1-3

κιχΙ

5

Άρχtί.oν ΔΙΣ Φ 1156σ./Α/1 σελ. 137-150 .':t'J

·ι-'


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Β .. ΣΩ ΜΑΤΟΣ ΣΤ ΡΑΤΟΥ

Εκ της περιοχης 'Αναβρυτά μέσω Γρηαςπρος "Ανθρακιάν,

"

183

gvua αφ{χθηΈ,τΟ:)'&πο­

Υευματινας ώρας. Κατά τήν κίνησίν του έβλήθη εκ των υψω μάτων ΆΥίC)\J4η­ μητρίου υπο ΠOλυμελOυςΣVμμOρίας διαθετούση; βαρύν όπλισμόν . Έπηκολού­ θησε δίωρος συμττλοκή, των KIσvμμopιτων τραπέντων τελικως ,ΠρOs,τ,Ο,Uψ .

Βούλγαρι κα] τα υψώματα βορείως ΆΥ. Δημητρίου. Ό λόχos εσχΈν,α:n:ώλείαs Ενα τραυματίαν όπλίτην, οί δε Κ/Σ 1 νεκρόν. , ':: , ' :" '~ ,

Κατά . τήν εϊσοδον του λόχου Εις 'Ανθρακιάν,ουδεΙς κατο ικος :,ΤΟΟ ': χωριρυ

ευρέθη. τα τμήματα της Υ!!! Μεραρχίας κινηθέντα κατά την αυτήν ημέραν ηχθη­ σαν Είς υψώματα Λιμπάνοβον κα] Τσουκανάλια. Κατά την έπομένην5ην;'.',Δ,ΕΚέ,.

μβρίου τα τμήματα της ΥΙ!! Μεραρχίας διετάχθησαν να κινηθωσι 'προς 'AVfipa.;. κιάν καί 'Αγιόφυλλον, τα δε τμήματα της 42ας Ταξιαρ χίας να σuν~ίσωm: 'ϊήv' εξερεύνησιν της καταληφθείση;

περ ιοχης. Ή EϊrΙXE ίρ,ησ ις

«Κέκροψ >.> ; : ελη ξετ/ν

6ην Δεκεμβρίου καθ' ην τα τμήματα διετάχθησα ν να" έτταυέλθω σιν

βάσεις

eis:"ras

των. ΟΙ Κ/σvμμορίτα ι κατά την εΙς τα άνατο λικά υψώματα Άνθρα κια'ί' συ μ­

ττλοκήν έγκατέλειψαν διάφορα υλικά, χω ρΙς να εΠΙΤΕv χθfj ό έΥκλωβ ίςΥμός : των . ΕΙς τήν ΠΕριοχή ν Γερακάρι-Φλαμπουρέσ ι ιταρέ μεινον δια τηv , \niμίJλή ρωσιv

της εξερΕυνήσεως δύο 1'-ό..χ.οι του 526 Τάγματοτ, τα ΆΊίoσπάσμάτ.~ .f'ν1εγ~δpιν9ϋ καί Μπακόλη, μικρά- δυναμις χωροφvλάκων καί λόχος τοϋ 523 ταγματ?ι; (~) .

199. Τήν ί Οην ΔΕκεμβρίου ώργανώθη κα] εξΕτελέσθη υπο της 11

" :i\1spd'pxias

δια δευτέραν φοράν εκκαθαριστική εΠΙΧΕίρησις εις τήν περιοχήν , Κάτω ΌΛVμTιoυ καί κυρίως των δψτικών κλιτύων τούτοv, υΊίΟ το παλαιόν σψνθηματικόν ' «($ει)ς })

με σκοπόν ηΊν σψντριβήν των KIσvμμOρlαKων δυνάμεων. Δια την : brιχείρη-;

σιν διετέθησαν 10 λόχοι της 3ης Ταξιαρχίας πλέον ούλαμοθ πεδινοθ Trvροβολι, κοίί κα] οίιλαμοίί όλμων 4,2" και 6 λόχοι της 22ας Ταςιcφχίαs' :. 'πt-έόιi 1f~6ι\ιi\s πψροβολαρχίοτ καϊ ούλαμοθ όλμων των 4,2". την επιχείρησΙΥ ΣVνέτρεςε_ ,τσ Γ' Σωμα Στρατού δια τάγματο; της 32ας Ταςlαρχίας (2). ' ' . , :.,/ . ..:: ~ : ' ,' Συμφώνως πρός "T'cxIj όδηγία; τοθ Β ' ΣΣ. ή εΠΙΧΕίρησις ωΡΥo;v.ιιieη ·όTr~Της 11 Μεραρχίας Είς δύο φάσεκ. Κατά την πρώτη ν φάσι ν καί κατά ηl'ΙΙ 'Υρ?:ιτψίή μέ, ραν ή 3η Ταξιαρχία εδει νό: καταλάβη τονς Γόννοψτ καί την βo pείωs το\πων

γραμμή» ύψ. 468-υψ. Κίd-μελι-υψ. Κέδρος . Κατά τ/ν δευτέραν ήμέραν :Ίης,1τρώ:-'

της φάσεως εδεl νό: καταληφθή υπό μΕν της 3ης Ταςίαρχίας ΤΙ Pαψάνη :~ι::<Ι όΠυρ­

γετό; κα! ή βορείως τούτων γραμμή ύψ . Γκόλιανη-ύψ : ΣΟΠΟϊΟΙΙ":"":Ι:ΙΨ; Πέταλο, ' δια δε της 22ας Ταξιαρχίας ή γραμμή Κοκκινοττλόο-Πύθιον . .,: , : ' : ' . , ' ' Κατά τήν δευτέραν φάσιν της επιχειρήσεως καί κατά την ' .ΠΡώΤ1ΥJ , η μέpάv η κυρία προσπάθεια θα άνετττύσσετο δι' rσxvpCis φάλσγγο; της ' 3ης Τ$:χξιαρ": , χίας προς την Kατεύ~νσlν ύψ. Πέταλο-Καλλιπεύκη καί βΟ Ρείως. 'iψ9s :rqχείcφ

κατάληψιν των α~ Καρυας κα] Καλλητεύκη; άγουσών όδεύσεων .τrρOς λεπτO- '

καρυάν. τα υπόλοιπα τμήματα της 3ης Ταςιαρχίαs εδει να Kαταλάβ~ 9'ί τήν Υραμμην Άηλιας-Χαο-αν ΆΥα-ύψ . 1408-Σίμου Ράχη-όψ. 1265::::-Κι:iAύβιί.X ΣVΥΥΟΥιάννη. Ή 22α Ταξιαρχία εδει να κιvηθfj απσ τ/ς vvκτόs τη{ τtρ~της " ήμέρας, της δεvτέρας φάσεως τηςεπιχεφήσεως, καθως καΙ κατα ,:την, , 'πρΨτην '

ήμέραν της δευτέρας φάσεως, προς ταχείαν κατάληψιν ενϊος της ήί.ιέραs , .tnς ' Υρ;:χμμης

Κι;ρυα-Σκαμνια-Κρυόβρυσι-υψ.

Δlαβα-Meτoxι-MερKέζι.

899-Ταμπούρlα-ΔέΡ1<ι:'.V' ; .,K~Mβ!α . .' , ' . ~ .i... .

(1) :ΑρχεΤον ΔΙΣ/Φ. 11 56 fA/5 ΑρχεΤον ΔΙΣ/Φ . 11 56 /Αί8

ΆρχείΟΥ ΔΙΣ /Φ. '11 56 /Α /2 3 Ά~χέΤoν ΔΙΣ /Φ . 1156 fAf25 (2) Σχε.Μγραμμ α 30 ' ·ι ,

,%./ -j....

~ (. '

~

.

~ ; _: ;: . ;" . "',~?

. . ", ,-:-..-. -,"

'

: ' ..


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑθΑΡIΣΤιΚΑI ΕπιχεlΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Β'. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

185

χωρίον κενόν συμμοριτών. ΆKoλoVθω) έκινήθη δια λόχου καί έγκατεστάθη έπΙ του υψώματο) Κέδροτ. Τό 501 Τάγμα κινηθέν καϊ τοθτο άπό πρωια) κατέλαβε τα υψώματα Ριτζοϋνι-Κόντρκ (όψ. 539)-Κίσμελι (όψ , 423) βoρεΙOδVΤΙKω) Γάννων, ΕVθα καί έγκατεστάθη. την Ιδίαν ήμέραν άφικνείτο εΙ) περιοχήν Τεμπων Εκτηςπεριοχης ΆΥυιας, λόχος τον 502 Τάγματος μετά τ/ς διοικήσεωτ του τάγ­ ματοs, Oστιs ήρξατο άπά 1100 διαττεραιούμενοτ δια του πορθμείου Τεμπων. 'Εν σvvexeicr δ λόχο) έκινήθη πράς Ραψάνην . Κατά τό όπόλοιπον της lΟης Δεκεμ­ βρίου τα 501 καϊ 503 Τάγματα παpέμειναv εΙς τας θέσεις των άσχοληθέντα μέ την ερευναv της περιοχης των. την έττομένην 11ην Δεκεμβρίου, τό μέν 501 Τάγμα παρέμεινεv εΙς τας θέ­ σεις του, τό δέ 503 Τάγμα προωθήθη εΙς ύψωμα Πέταλο, χωρΙς να συναντήση ΆVτίστασιν. Τό 502 Τάγμα κατέλαβε την PαψΆVην, εΙς τήν περιοχήν της δποίας προωθήθη κα! δ άφιxθeίς εΙ) Τέμπη 4/502 Λόχος. Διμοιρία του 502 Τάγματοε κατά τ·.,\ν Ιδίαν ήμέραv έγκατεστάθη εΙς Πυργετόν. Τό Στρατηγεϊον της 3ης Τα­

~lαpxία) εόρισκόμενον εΙς Τέμπη έγκατεστάθη είς Γόννους. Κατά την cxVτήν ήμέραv τα τμήματα της 22ας Ταξιαρχίας κινηθέντα άπό τη) νUΚτό) τη~ προηγουμένη) έκ Λιβαδίου, κατέλαβον την Υραμμην άμέσω) ΆVα­ τολικω) Πυθίου-Κοκκινοπλοθ, άνευ ΆVτιστάσεως, τμήματα δέ τον 515 Τάγματο; κινηθέντα Εκ Λιτοχώρου ττροωθήθησον εΙ) Λεπτοκαρψάυ καϊ Ένετικόν Φρού­ ριον (1). 'Η κίνησκ των τμημάτων τ/ς 3ης Ταξιαρχίας σvνεχίσθη άπό πρωια) της 12η) Δεκεμβρίου, πρώτης ημέρας της δεvτέρας φάσεως των έπιχειρήσεων, όπά ραγδαιοτάτην βροχήν κα] ττψκνωτάτην δμίχλην, ττραγματοηοιηθείσητ της κα­

202.

ταλήψεως των άντικειμενικώ» των σκοπών . την

1100

τμήματα του

503

Τάγ­

ματο; εισηλθον εΙς τό χωρίον Καλλιττεύκη, ένφ περίπολος τον τάγματος έττιδιώ­ κουσα τόν σύνδεσμον μετά των τμημάτων της 22α) Ταξιαρχίας εΙσήρχετο τας άπογευματινας ώρας εΙ) KαρυΆV, άντικειμενικόν σκοπόν της 22α) Ταξιαρχίας.

Κατόπιν τούτου ή 3η Tα~ιαρxία διέταξε τό 503 Τάγμα, δπω) άπό τ/ς έπομένης προωθήση λόχον εΙ) KcΦυΆV. Τελικως η κσταληφθεϊσα κατά την 12ην Δεκεμ­ βρίου όπά τη) 3ης Ταξιαρχίας γραμμή έστοιχίζετο όπά των υψωμάτων 1162Ράπτου-Σίμου Ράχη-Καλύβια . Σψγγογιάννη.

•Αηλιας-Χασαν •ΑΥα-Καλύβια

τα τμήματα τη) 22ας Ταξιαρχίας κινηθέντα καί ταθτα κατά την 12ην Δεκεμβρίου όπά σφοδράν χιονοθύελλαν δια την κατάληψιν της Μονης Σπαρ­ μου, τη) Σκαμνιας, της Κρψόβρυση; καί της Καρυας σψνήντησαν Ισχυρας άντι­ στάσεκ έπΙ τ/ς yρ~μμη) ΚαΡαΥκουΥI-Τοψρκοφωληό--Καλύβια Νταρίβα-υψ. 675. Τελlκως τα τμήματα της 22ας Ταςιαρχίαςήδwήθησαv να καταλάβωσι την Υραμμην Γράψl-Κρυόβρυση. "Ετέρα τμήματα της 22ας Ταξιαρχία) κατέλαβον κατόπιν μlκρα) άντιστάσεωτ κατά την διάρκειαν τη) Ιδίας ημέρα) τα υψώματα Κουκοθλι καΙ Μαρκέζl. τα τμήματα του 515 Τάγματο) KlνηθέVΤα κατέλαβον την Υραμμην Μπεχτές-Μονη Kαvάλων-Παvτελεήμων. τα ΤαΚτικα ΣτρατηΥεία των 3η) καΙ 22ας Ταξιαρχιων έγκατεστάθησαν άντιστοίχως εΙς Καλλιπεύκην καΙ KαλλιθέΑV (2).

203. την έπομένην 13ην Δεκεμβρίου, κατόπιν πληροφοριων, δτι ή 22α Ταξιαρ­ χία εΤχε σvναvτήση σοβαρας ΆVτιστάσεις βορείω) καΙ βoρειoδVΤIKως Σκαμνια) (1) 'ΑΡχεΤοv ΔΙΣ/Φ . 1167ΙAΙ1~ελ. 20-21 ~\<\ρχεΤοv ΔΙΣ/Φ. 1102/Α/'10 σελ. 18 (2) ΆρχεΤοv ΔΙΣ/Φ. 1167/Α/Ι σελ. 21-23 '~ρχεΤοv ΔΙΣΙΦ. Η02/Α/10 σελ 19-23


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ εΚΚΑΘΑΡΙΣΤIΚΑΙ επlχεlΡΗΣεlΣ εlΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΒΌ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

187

Ύπό της Μης Μεραρχίας άπό της πρωιας τ/ς 28ης Δεκεμβρίου άνελήφθη αίφνιδιαστική έκκαθαριστική έπιχείρησις είς τήν πεδινήν περιοχήν, άνατολικως

Κόζιακα μέχρι Πηνειού ποταμοθ, ύπό το συνθηματικόν «Πελοττίδαφ, διά τμημά­ των δυνάμεω; δύο λόχων μεθ' όλμων της 42ας Ταξιαρχίας κα] ΜΑΥ, έκ τ/ς κα­ τευΘVνσεως Μούργκανι-Διάβα-Βαυακούλια προς Νότον, λόχου τοθ 523 Τάγμα­ τος μεθ' όλμων και τμήματος μηχανικοθ, άναλαβόντων τήν έττιτήρησίν των έπl τοθ ττοταμοθ Πηνειοθ μέχρι Υεφίιρας Καραβοπούλοv διαβάσεων προς παρεμπό­ δισιν Slaιpvyfjs των Κ/σvμμοριτων πρός Άνατολάς καί δύο λόχων της 41ης Ταξιαρχίας μεθ' όλμων καϊ ΜΑΥ καί πεδινης πvροβολαρχίας έκ της κατευθύνσεως Πύλη; καϊ Φήκης προς Βορρδν. Τά έκκαθαριστικά τμήματα κινηθέντα βάσει σχε­ δίοψ iΊxθησαν τάς άπογευματινω; ώρας της ίδίας ήμέρας είς τους άντικειμενικού; των σκοττούτ καί έν ΣVVεXεί~ ύπό δυσμενεϊ; καιρικάτ σψνθήκατ προέβησαν εΙς έξερείινησιν της περιοχης. Ή εξΕΡΕίινησις διήρκεσε μέχρι καί της 30f\s Δεκεμβρίου καθ' ην διετάχθησαν να έπανέλθωσιν εΙς τας βάσεις των, χωρΙς να έττιτύχωσι τοϋ κυρίου σκοηοϋ των (1).

205. Ύπό τ/ς ΧΥ Μεραρχίας άνελήφθη άπό 7ης Δεκεμβρίου, δια τμημάτων της 45ης Ταξιαρχίας εν σvvερyασία μετά τμημάτων του 574 Τάγματοτ, έκκα­ θάρισις της περιοχης Τριβούνου Φλωρίνης (2). Κατά την εξΕρεύνησιν καί είς τάς θέσεκ τάς όποίας κατείχον οί συμμορίται άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν διά­ φορα εϊδη. <Ετέρα έκκαθαριστικη έΠΙχΕίρησις άνελήφθη μΕταξυ 8-10 Δεκεμβρίου πρός έκκαθάρισιν τοθ Βερμίου όρους έκ των ίιπαρχουσων Κ/συμμοριακων δυνάμεων, Εν συνεργασίαμΕτα τμημάτωντης ΧΙ ΜΕραρχίας. Παρά της ΧΙ Μεραρχίαςσυνεκρο­ τήθησαν ΤΡΕίς φάλσγγετ : μία έκ Πύργων, δευτέρα έκ Μεσοβοίινου καί τρίτη έκ Κομνηνών. Κατά τήν κίνησιν των τμημάτων, πλήν της σvλλήψεως σημαίνοντος σvμμορίτοv του 'Αρχηγείου Βερμίου παρ' ένεδρεύοντο; τμήματο; της 21ης Τα­ ξιαρχίας κα] τ/ς προσβολης δι' όλμων ύπόπτων χώρων, ούδεμία έπαφή έλήφθη μετά των συμμοριτών. Κατά τήν έξΕρεύνησιν της περιοχης κατεστράφησαν διά πυρός έγκατσστάσεκ κα] καλθβαι των σψμμοριτών καί τά τμήματα έντος της lOης Δεκεμβρίου, έπανηλθον είς τας βάσΕις των.

'Εν συνεχεία ίιπό τμημά$ων τ/ς 21 ης Ταξιαρχίας και λόχοψ του 529 Τάγμα­

τος, άπό 11-13 ΔΕΚΕμβρίου, ελαβε χώραν εκκαθαριστική έττιχείρησκ ΕΙς τήν πε­ ριοχήν Μεγάρου - 'Ελάτου της περιοχης Γρεβενων. Λόχος του 529 Τάγματοτ Ελαβε τήν έτταφήν μετά 1Ο0μΕλοσς σvμμoρίας, ήτις άπωφεληθείσα τ/ς δμίχλης

διέφυΥε. Κατα τήν έξερείινησιν άνεvρέθησαν μικραΙ ποσότηΤΕς τροφίμων των ΣVμμOριτων κα! τήν 13ην Δεκεμβρίου έπανηλθον εΙς τάς βάσεις των.

Τήν 17ην Δεκεμβρί6υ τμήματα τοσ 574 Τάγματος, ΕνεΡΥουντα εξερεύνησιν

τ/ς ΠΕριοχης Πoλvκεράσoυ ΚαστοριΟ:ς, σvνEπλάκησαν μετά πολυμΕλους σvμ­

μορίας. ΠρΟς Μσχυσιν των τμημάτων του 574 Τάγματος έκινήθησαν τμήματα Εκ ΒυσσινιΟ:ς κα! Τειχίου, πλήν οί K/σvμμoρίται άπΕχώρησαν. Τά τμήματα το εσπέρας της Ιδίας ήμέρας έπανηλθον Είς τάς έδρας των. Κατά τήν ΑVτήν ήμέραν τμήματα της 21 ης Ταξιαρχίας ένήΡΥησαν έκκαθάρισιν της ΠΕριοχης Κυδωνιες­ Κορυφή Τσοτυλίου καΙ κατα ΣVμπλOKήν μετα 40μελοσ) σvμμορίαs, κατεδίωξαν ταυτην, άνευ άποτελέσματος. Τήν 21 ην ΔΕκεμβρίου τμήματα του 574 τάγματοs, κατά αΙφνιδιαστικήν ΈVέρyειαν εΙ) περιοχήν Γκουρούσα Γράμμου, έπέΤVΧOν έπαφήν μΕτά συμμορια-

(1) Άρχεί.9ν ΔΙΣ/Φ. Η02/Α/Ι0/ σελ. 36-40 (2) ΣχεδιάΥρσιμμcx 26 Ι;. ,~.

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑθΑΡΙΣΤIΚΑI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Γ'. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

189

Δεκεμβρίου ύπο τον Λόχου Καναλίων εΙς την περιοχην Κάτω καί 'Άνω Κερα­

σιας. Ό λόχος τον Μηχανοκινήτου Τάγματο; Χωροφυλακή; κατά σψμπλοκήν μετα 15μελονς συμμορίατ διεσκόρπισε ταύτην τρατrείσαν προς διαφόρους κατευ­ θύνσεκ. Έπίσης ό Λόχος Καναλίων εΙς συμπλοκήν μετά έτερας 25μελονς συμμορίας

διεσκόρπισε καΙ ουτος ταύτην, φονευθέντο; τος

1 Κ/συμμορίτου καί 1 τραψμστισθέν­

(1).

Αί έκκαθαριστικαι .έπιχειρή σε ις εΙς τήν περιοχήν του ΓΙ Σώματος Στρατο,υ. Παραλλήλως προς τας έκκαθαριστικάτ έπιχειΡήσεις των Α' κα] Β' Σωμάτων Στρατοθ έrηργήθησαν έκκαθαριστικαί έπιχειρήσεις καί εΙς την ζώνην Ευθύνης τον

207.

Γ' Σώματ ς Στρατοθ, αί κυριώτεραι των όποίων ήσαν αί κάτωθι: Ύπ

της Υ]! Meραρxί~ς

(2)

δια τμημάτων της 25ης Ταξιαρχίας άνελήφθη

άπο 24ης Νοεμβρίου έκκαθαριστική έπιχείρησις της περιοχης 'Έβρου δια σψγκρο­ τήματος δυνάμεω; τριων λόχων μετ' 'Αποσπάσματος Χωροφυλακης, έκάστου λόχου άποτελέσαντο; Ιδίαν φάλαγγα, δια των δρομολογίων ΣουφλΙ-Τρείς Μθλοι-Τοψλιοθ Τεπέ-Γκολάτο Τεπέ, Λψκόφη-Μπουγιούκ Γκερμόο-Λίτσα Μοναστήρι καί Λύρα-Ψηλή Ράχη-Λούτζα-Τσίμπλα. Κατά την πρώτην ημέραν της κινήσεωτ των φαλάγγων κατέλαβον αύται άμαχητΙ τεθέντας άντικε ιμενικου; σκοπούς, πλην της πρώτης φάλαγγος, ήτις συνεκρούσθη μπα μικρας όμάδο; Κ/συμμοριτων εΙς θέσιν Τουλιού Τεπέ , την δποίαν διεσκόρπισε. Κατά την έττομένην 25ην Νοεμβρίου αί φάλαγγες . έκι­ νήθησαν η πρώτη προς Γκολάτο Τεπέ-Σεϊτάν 'ρέμμα- Τσατάλ Καγιά-Γκαμήλα, η δευτέρα προς Λίτσα Μοναστήρι-Γκόμηραινα-Τκ! Καγιά κα] η τρίτη προς Τσίμπλα-Κούρ Λόφος-Γιακίν Άλάν-ύψ.335(ΊκΙ Καγιά), Αί φάλαγγες ήχθησαν κανονικώτ, εΙς TOV) άντικειμενικούς των σκοπούτ πλην της δευτέρατ, η όποία

Tovs

κινηθείσα ταχύτερον τω~f λοιπων ήχθη εΙς τα νωτα των θέσεων του

Θράκης των Κ/συμμορι,t)ν εΙς την ττεριοχην Ίκί Καγιά-Υψ,

>

Αρχηγείου

335, προσέβαλε

τούτους, TOV) κατεδίωξε κα] τούς διεσκόρττισε,

. Κατά την τρίτην ημέραν της έκκαθαριστικήτ έπιχειΡήσεως, αί μεν πρώτη

καΙ τρίτη φάλαΥγες έκινήθησαν δια μέσου διακεκομμένου, δυσβάτου καΙ δάσώδους έδάφους προς συνέχισιν της έξερευνήσεως, η δέ δευτέρα φάλαγξ ήσχολήθη μέ την έξερεύνησιν της περιοχης άπο Γκαμήλα μέχρι Ίκί Καγιά. ΕΙς τάς έξερεuvηθεΙ­ σας θέσεις ΆVευρέθjΊδoαν λειτοψργοθντα Κέντρα Έκπαιδεύσεως των Κ/συμμορι­ των, τψπογραφεϊον, 'ραφεϊον, ύποδηματοποιείον, φαρμακείον, κα] διάφοροι άλλαι

έγκαταστάσεκ. Αϊ ΆVωτέρω δυνάμεκ άπό 5ης Δεκεμβρίου διετάχθησαν, όπως κινηθωσι

μέσ", Μαυροκκλήσι καί Κυριακης προς Κόρυμβον δια την άνακατάληψιν τούτου,

κατόπιν της ττροσβολή; καί καταλήψεώς του κατά την 4ην Δεκεμβρίου ύπο των

Κ/συμμοριτων. ΤΟ χωρίον Κόρυμβο; ΆVeκαταλήφθη την την 8ην Δεκεμβρίου τα τμήματα κινηθέντα ΈV

1530 της 7ης Δεκεμβρίου. Tij κατευθύνσει Τζιβα Κοψροθ,

έβλήθησαν ύπο των Κ/συμμοριτων καί καθηλώθησαν. Κατά την έπακολουθή­ σασαν έπίθεσιν των Κ/συμμοριτων τα τμήματα ύπεχώρησαν καί πλείστοι

(1) (2)

'1ρχείο\l ΔΙΣ/Φ. 1102/Α/10 ΣχείΜΥροιμμοι

Ι'

17

έκ


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΓΌ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Γρατινή, έκινήθησαν εκ Κομοτινή; επ' αυτοκινήτων δυνάμεκ τοϋ

191

555

Τάγματοτ.

"Οταν το ττρώτον αύτοκίνητον εφθασε περί τα 6 χιλιόμετρα άνστολικώ; Κομοτι­ νης, έβλήθη όπο ένέδρα; συμμοριτών. τα τμήματα άιτοβιβασθέντα των αύτοκι­ νήτων, έπετέθησαν κατά των ένεδρευόντων Κ/σvμμοριτωv καί άπώθησαν τού­ τους, εν συνεχεί« δε κατεδίωξαν αυτους μΕχρι των εΥΥυς της Γρατινή; υψωμάτων,

δττοψ ευρίσκοντο αί κύριαι δυνάμει; των Κ/συμμοριτων. 'Επηκολούθησεν Επί­ θεσκ, καθ' ην οί Κ/συμμορίται μετά βραχείας διαρκεία; άντίστασιν ήναγκάσθη­ σαν να όποχωρήσωσι προς διαφόροvς κατευθύνσεκ . τα τμήματα τοθ 555 Τάγμα­ το; κατεδίωξαν τους Κ/συμμορίτας μΕχρι Καλvντηρίου, εις βάθος 4 - 5 χιλιομέ­ τρων βορειοανατολικώ; Γρατινήτ. ΑΙ άπώλειαι του 555 Τάγματο; ανηλθον εις 1 νεκρόν όπλίτην καί 2 τραvματίας, εκ δε των συμμοριτών έφονεύθησαν 7 καϊ σv­

νελήφθησαν

1

4.

Εις χείρας τοΟ τάγματο; ττεριήλθον, γερμανικόν πολvβόλον ,

όπλοπολvβόλον μπρέντ,

209;

την

11 ην

δττλα κα] ενια πvρομαχικά

5

Νοεμβρίου,

(1).

δια δυνάμεων των Διοικήσεων

Χωροφυλακή;

βάλλας καί Δράμας ώργανώθη όπο της 27ης Ταξιαρχίας έκκαθαριστική

Κα­

επιχεί­

ρησις της περιοχης ' Ο ργαντζή - Βουνοχώρι - Λιμά, νοτιοανατολικδκ Δράμας καί Κρηνίδετ - Φίλιττποι, βορείω; Καβάλας-Πλαταμωνος-Δρvποτάμου-Πλατα­ νιας (περιοχή Τσάλ Ντάγ), προς ερευναν και εξόντωσιν των ΑVτόθι εύρισκομένων Κ/Σ. Οί Κ/Σ κατά τας εξερεvνητικας κινήσει; των τμημάτων ευρισκόμενοι εν

άδυναμία να εμπλακωσιν εις <ΧΥωνα, συνεπτύχθησαν καί απεμακρύνθησαν των όπο έκκαθάρισιν περιοχών καί αί ένέργειαι των τμημάτων άηέβησαν επι μα­ ταίω. ΑΙ έκκαθαριστικαί ένέργειαι εληξαν την 14ην Νοεμβρίου, καθ' ην τα τμή­ ματα έπανήλθου εις τας εδρας των (2). την 2αν Δεκεμβρίου, κατόπιν διαταγή; της 27ης Ταξιαρχίας ώργανώθη καί εξετελέσθη έκκαθαριστική επιχείρησις της περιοχης Προσωτσάνη-Φωτολεί­ βος-Καλ6ς , Αγρότ, δια δψνάμεω; της Διοικήσεω; Χωροφυλακή; Δράμας, εκ τεσσάρων 'Αποσπασμάτων δvνάμεως τελέσματοτ.

24

όπλιτων Εκαστον, άνευ ούδενό; άπο­

Μεταξυ 18-21 Δεκεμβρf!:>υ ελαβε χώραν έτέρα έκκαθαριστική έπιχείρησκ της περιοχης BώλαKας-Παy~νέριoν-Bόρειαι κλιτύες opovs Βέσενικ, προς άνεύ­

ρεσιν καί εξόντωσιν των Κ/σvμμοριτων,οιτινες κατά την 18ην Δεκεμβρίου επε­ τέθησαν κατά τοΟ Λόχοv Σκαπανέων Προσωτσάνης. Δια την επιχείρησιν διε­ τέθησαν ή Διοίκησι; της 27ης Ταξιαρχίας, 'Απόσπασμα τοϋ Κ8Ε Δράμας, λόχος τοθ 558 Τάγματοτ Λ.Ο.Κ. της 27ης Ταξιαρχίας, ό Λόχος Διοικήσεω; τοθ 553 Τάγματοτ, ό Λόχος Παγονερίου τοθ 553 Τάγματοτ, ό Λόχος Μικρομη­ λιας, 'Απόσπασμα Χωefψυλακης κα] ενοπλοι Μ Α Υ τ/ς περιοχης, συνολική; Svνάμεω; 17 'Αξιωματικων καί 400 περίπου όπλιτων. ΑΙ άνωτέρω δυνάμεις, όπο την διοίκησιν τοθ Διοικητού της 27ης Ταξιαρχίας. έκινήθησαν προς τας καθορι­

σθείσατ κατευθόνσεκ κα] την

1000 της 19ης Δεκεμβρίου ελαβον έπαφήν δια τοΟ

'Αποσπάσματος Κ Β Ε μετα των Κ/συμμοριτων εις τας βορείας κλιτείς τοΟ όρους 8Εσενικ. Κατα την επακολουθήσασαν συμπλοκήν, εις ην μετΕσχον καΙ άλλαιδυ­

νάμεις κινηθείσαι εξ άλλων κατεvθύνσεων, επετΕύχθη ή σύλληψις

27 εκ των αυ­

τομόλων όπλιτων του Λόχοv Σκαπανέων Προσωτσάνης καΙ ή δίωξις της συμμο­ ρίας προς Δvσμάς, εν T15 κατευθύνσει 'Της δημοσίας όδοΟ προς Κά'Τω Νευροκόπιον Λειβαδάκι. την νύκ'Τα της 19ης/20ήν Δεκεμβρίου οΙ K/σvμμoρίται κινούμενοι

(1) ΆpχεΊ:o~ ΔΙΣΙΦ. 1176/Α (2) 'Αρχείογ ΔΙΣ/Φ. 1176/Β


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΓΌ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

193

τταρά τούτων δι' εμψύχοv κα] δια τταντό; εϊδοvς άψύχοv ύλικοθ, έδημιούργησαν είς Μπέλες πληρες έφοδιαστικόν κέντρον, εξ 05 άνεφοδίαζον τους επι Κροvσίων, Κερδυλίων κα] Χαλκιδική; δρωντες Κ/σvμμορίτας, οϊτινε; ενισχvθέντες καί ώρyαvωθέντες άρτιώτερον, παροvσίαζον Ικανότητα δι' επι~εΤΙKας ενερΥείας (1). Ή 37η Ταξιαρχία διατεταγμένη είς εύρεϊαν ζώνην της τταραμεθορίοψ ττε­ ριοχης άττό ' ΑξlOv μέχρι Στρvμωνος καί έσωτερικώτ, έκάλυητε τ/ν ττεριοχήυ Κροvσίων. Μεταξv lOης fως 30ης Νοεμβρίου διαταγή της Χ Μεραρχίαςμετεκί­ νησεν εκ Κιλκίς το 568 Τάγμα είς τήν περιοχήν της 36ης Ταξιαρχίας, συμβαλλοθσα είς τήν δίωξιν των συμμοριακών δυνάμεων της περιοχης Σκρά-"Αρχαγγέλου καϊ είς τήν άττοκατάστασιν της δημιουργηθείση; αυτόθι άνωμάλου καταστάσεωτ,

εκ των ττροσβολών των Κ/συμμοριτων. Τήν 28ην Νοεμβρίου εξετέλεσεν έκκαθαριστικήν επιχείρησιν επί τον Μπέ­ λες (Κερκίνητ). Σκοπό; της έπιχειρήσεω; ήτο ή έκκαθάρισκ κα] εξόντωσις των Κ/ συμμοριτών της περιοχης Πρόχωμα-Λιθωτό-Παλαιόν TριεΘVές, δια μετωπικης έπιθέσεωτ, εν συνδψασμφ μέ άπόφραξιν της συνοριακή; Υραμμης, προς τταρειστό­

δισιν της διαφυΥης των Κ/σvμμοριτων. Δια τήν επιχείρησιν διετέθησαν εξ λό­ χοι εκ των 569 Τάγματοτ της 37ης Ταξιαρχίας καί 592 Τάγματο; της 51ης Ταξιαρχίας μετα πεδινης πυροβολαρχίας vπο τας άμέσου; διαταΥας -τοθ Διοικητού της 37ης Ταξιαρχίας . τα τμήματα κινηθέντα εκ των βάσεων εξορμήσεώς των και παρά τας έδαφικάτ κα] καιρικά; δυσχερείας, ήχθησαν είς -rovc; καθορισθέντατ άντικειμενικού; σκοπούτ, χωρίς να λάβωσιν επαφήν μετά των Κ/συμμοριτων, οϊτινες άποφεόγοντετ την μάχην διέφυγον εντος TOV γιοψγκοσλαυϊκοθ έδάφοικ. Έξηρευνήθη απασα ή περιοχή, άυευρέθησαν ττρόσφατσ ίχνη διαβάσεως τούτων, ώς καί έγκαταστάσεκ, αϊτινες κατεστράφησαν καΙ τας έσιτερινω; ωρας, ληξά­ ση; της Επιχειρήσεως, τα τμήματα έπανήλθον είς τας βάσεκ των (2).

212. Μεταξv 8ης μέχρι lOης Δεκεμβρίου ελαβε χώραν έτέρα έκκαθαριστική

έττιχείρησκ είς την περιοχήν Κρουσίων, είς την οποίαν ελαβον μέρος 6 λόχοι της 37ης Ταξιαρχίας, πεδινή πvροβολαρχία καί έπικοψρικώ; διλοχία της 35ης Τα­

ξιαρχίας, καθώ; και δύο λόχοι Κυνηγών. Σκοπό, της επιχειρήσεως, ήτο ή προ­

σβολή εκ πολλων κατευθύνΙεων, ή δίωξις καί εξόντωσιι;: των επι των Κρουσίων και κυρίως είς την περιοχήν τοσ 'Ορτά Καράν (τραπεζοειδέ; ϋψωμα) έγκατεστη­ μένων 200 περίπου Κ/συμμορnων. τα τμήματα τελούντα ύττό τας άμέσοικ δια­ ταΥας τοσ διοικητού της ταξιαρχίας κινηθέντα τήν 8ην Δεκεμβρίου, βάσει σχε­ δίου, προς τουςάντικειμενικούς των σκοπούς, ελαβον τήν έτταφήν μετά των Κ/ συμμοριτών πλήν άνευ άποτελέσματος, καθ' δσον οί Κ/συμμοριται έτιωφελού­

μενοι τον διακεκομμένου Εδάφους Ετράl1:η.σαν προς τα υψώματα της Κρούσας.

Ή επιχείρησις έρ-bνεχίσθη καΙ κατα την 9ην Δεκεμβρίου, καθ' ην τα τμήματα εκινήθησαν προς Κρούσια καΙ προέβησαν είς εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν της

περlOχης καΙ την lOην Δεκεμβρίοv επέστρέψαν είς τας βασεις των. Συνελήφθησαν τρείς ίδιωται συνερΥάται των Κ/συμμοριτων καΙ παρεδόθησαν δvο εκ των εσχά­ τως στρατολΟΥηθέντων.

' Ανευρέθησαν

συμμοριτων ώς καΙ διάφορα ε'ίδη .

και κατεστράφησαν εΥκαταστάσεις των

.

Άπο 8ης Εως lOης Δεκεμβρίοv, κατόπιν διαταΥης της 37ης Ταξιαρχίας,

ενηΡΥήθη δια τριων λόχων Εκκαθαριστική επιχείρησις της περιοχης Δοβα-Τεπέ, προς άνεvρεσιν και εξόντωσιν 150μελοσς Κ/σvμμορίας, ήτις επετέθη κατα της

αμαξοστοιχίας Άξεξανδρουπόλεως-θεσσαλονίκης. Ώς επληροφορήθη ή Ταξιαρ(1) Άρχεϊ:ον ΔΙΣΙΦ. 1116jAj5 (2) 'APX~kov ΔΙΣ/Φ. 1187/Α/15

\' 13


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΙ ΕΚΚΑθΑΡ/ΣΤιΚΑI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Γ'. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

195

. 1946, Ελαβε χώραν έκκαθαριστική ΙΠιχείρησις τfjς περιοχης Βερμίου. ΕΙς τήν έπι­ χείρησιν Eλ~βoν μέΡOS τό 511. Τ.Π. καί διλοχία τοϋ 512 Τ.Π. τfjς 31ης Ταξιαρ­ χίας, το 519 Τ.Π. καί ΆVά μία διλοχία των 517 καΙ 518 Τ.Π. τfjς 33ης Ταξιαρχίας καΙ διλοχία τοϋ565 Τ.Π. τfjς 36ης Ταξιαρχίας, καθως καϊ τρεϊς λόχοι KWΗyων. Τά τμήματα έκκινήθησσν, βάσει σχεδίου καΙ διαδοχικώς Τιχθησαν εΙς τούς κα­ θορισθέντας άντικειμευικού; σκοπούς,μέ άττστέλεσμα τήν ληψιν ΙΠαφης μετά των Κ/συμμοριτων εΙς περιοχήν Μαγούλας. Διεξήχθησαν διάφοροι συμπλοκαΙ ΙΠΙ τριήμερου καί ή ΙΠιχείρησις διεκόπη, λόΥφ ένσκυψάσης χιονοθυέλλης. των συμμοριτων αί άπώλειαι ΆVΗλθoν εΙς 41 νεκρούς, εΙς παρεδόθη . καΙ hεροι 20 παρεδόθησαν κατά τάς μετέπειτα ήμtρας. Κατά τήν έξερΕΎVΗσιν της περιοχη5 ΆVeυρέθησαν κα] κατεστράφησαν καταφύγια καΙ διάφορα έφ6δια των συμμο­ ριτων.

Έπίσης παρά της 31ης Ταξιαρχίας, διά τοϋ 511 Τάγματο; άπό 11ης μέχρι 13ης Δεκεμβρίου διεξήχθη ΙΠιχείρησις εΙς τήν περιοχήν Moυχαρ~μ Χάνι-Κενδρών­ -Γκόλα-Τσούκα καί άπό 22ας μέχρι 24ης Δεκεμβρίου εΙς τήν περιοχήν 'Ρητίνηο­

Έλατοχωρι, άνευ όμως άποτελέσματος. Έπιχειρήσεις διεξήχθησαν διά τοϋ 512 Τάγματοτ άπό 26ης μέχρι 28ης Νοεμβρίου εΙς τήν περιοχήν Mαϋρoν-MΆVδαλoν, άπό 29ης Νοεμβρίου μέχρι 4ης Δεκεμβρίου, εΙς τήν περιοχήν Παfκου - Όμαλοϋ­ Παλαιο«ώρα-Κάρπη καί άπό 5ης μέχρι 15ης Δεκεμβρίου εΙς περιοχήν Βερμίου, κατά τας δποίας μετά έξερeύvησιν ΆVευρέθησαν καϊ κατεστράφησαν καλϋβαι καί έγκαταστάσεκ των συμμοριτών

(1).

ΈςερΕΎVΗσις ένηργήθη καΙ δ~ά τοϋ

513 Τάγματοε τήν Ιην Νοεμβρίου εΙς

τήν περιοχήν Xoλoμωvτoς μ~ άποτέλεσμα νά -τραυματισθώσιν 1 ' Ανθυπασπι­ στής κα] 1 στρατιώτης καΙ τήν 11ην Νοεμβρίου εΙς περιοχήν Ντάμπες - Λάκος, ΆVΕΥ άποτελέσματο;

(2).

215. Παρά της 32ας Ταξιαρχίας ένηργήθησαν αί κατωτέρω έκκαθαριστικαί ΙΠι­ χειρήσεις: Άπό 19ης μέχρι 21ης Noεμ~ίoυ διά δυνάμεων έκ των 515 καί 516 Ταγμάτων εΙς τήν περιοχήν Όλύμπου, μέ &τοτέλεσμα .νά φονευθωσιν 7 Κ/συμμορίται καί

ετeρoι

16 νά συλληφθώσι . των ταγμάτων αΙ άπcl?λειαι ΆVΗλθoν εΙς 2 όπλίτας

νεκρούς καΙ 5 τραυματίας . .Μεταξύ 26ης κα] 28ης Δεκεμβρίου διά των αύτων δwά­ j.ιεων, Ελαβε χώραν έκκαθαριστική ένέργεια είς περιοχήν ΛετrτOKάρυας, άνευ άπα­ τελέσμστοτ. Έπίσης διά τοϋ 515 Τάγματος, άπό lΟης μέχρι 18ης Δεκεμβρίου ΆVελήφθη έκκαθαριστική ΙΠιχείρησις εΙς τήν ΠΕΡιοχήν ΛετrτoKαρυας-ΣKOτίνας­ Παvτελεήμoνoς, έν Ti;) πλαιςτfφ της ΙΠιχειρήσεως «Ζεύς» τοϋ Β' Σώματος Στρατοϋ καΙ άπό 22ας μέχρι 25ης Δεκ'εμβρίου διάτμημάτωντων 511,515 καί 516 Ταγμάτων εΙς τήν περιοχήν Mηλι~ς-'Pητίνη-Έλατoxωρι, όπου κατά τήν συμπλοκήν μετά συμμορίας έφOνεVΘΗσαν έκ των ΆVδρων των τμημάτων 1 λοχίας ·κα1 1 όπλίτης ·

κα]

νεν

4 έτραυμστίσθησαν. Ό άριθμος των άπωλειων των Κ/συμμοριτων παρέμει­ ΆVεξακρίβωτoς.

Διά τοθ 516 Τάγματος, τήν 3Οήν Νοεμβρίου Ελαβε χώραν έξερεύνησις της

περιοχης Μηλιές-'Ρητίνη καΙ άπό 5ης μέχρι 6ης Δεκεμβρίου της περιοχης Έλαφίνας κατά τάς δποίας ούδέν ΆVευρέθη (3). .

216.

Παρά της 33ης Ταξιαρχίας ένηΡΥήθησαν έΚt<αθαριστΙKαΙ ΙΠιχειρήσΕις διά

(ί )Άρχείον ΔΙΣ /Φ. 11 5 8 β /1 /σελ. ί3 (2) 'Αρχείον ΔιΣ1ιφ . ΙΙ5S /Α !1 σ.tλ. 76

(3 ) 'ΑρχείΟΥ ΔΙΣjΦ . 1 1 5 8 /Α /1 σελ . ί6 'ΑρχείΟΥ Δn..(~ . .1 ~ Ι β ίΑΙ1 2 ~


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑ ΜΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤ/ΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ

197

τοι άριστον, δεν ήδύνατο νά συμβάλη ενερΥως εΙς τον άΥωνα, λόγφ τού όρεινοθ έδάφου«.

Έξ άλλοψ δ 'Ελληνικος Στρατό; ύπέκειτο εΙς την δοvλείαν νά φΡΟVΡ1J σvνε­ χως διά σημαντικού μέροvς των δυνάμεών του τά άστικά κέντρα, τάς γραμμότ καί τά κέντρα σνγκοινωνιών . Περ ίποv το 40 της ένεργοθ δVΝάμεώς του ητο δεσμευμένον εΙς τοιαύτατ άποστολάς. "Οσον άφορξί: την έκπαίδευσιν, ώς έγράφη προηΥοvμένως, εΙς πλείστα ση­ μεία, αύτη δέν ητο ττροσηρμοσμένη εΙς τον σψμμοριτοπόλεμον, δ δε VVKTEptyO) άγών, τον οποίον σvνήθως EXρησιμOΠOίOVΝ οί Κ/σvμμορίται, ήτο εΙς αότόν σχε-

%

δόν άγνωστοτ, . 'Υπο τάς συνθήκατ ταύτατ, αί άνωτέρω προκVπτοvσαι δισπιστώσεκ περΙ

μικρας η έλαχίστη; άποδόσεως των άναληφθεισών πολvαρίθμων Επιθετικων έγχειρημάτων, είναι ευεξήΥητοι. 'Ο Εν τταραρτήματι τταρατιθέμενοτ πίναξ (1) δεικνύει άριθμητικώ; τον άρι­ θμόν τούτων και τά άποτελέσματα των έττιθετικών Επιχειρήσεων των δυνάμεων ΑΊ ΒΊ καί Γ' Σω μάτων Στρατού κατά τοίις μηνας Νοέμβριου κα] Δεκέμβριον 1946.

Ή συμβολ-η τών λοιπών Έθνικών Δυνάμεων εΙς τον άντισυμμοριακον άγώνα.

218. ΤΟ Βασιλικόν Ναψτικόν διανύον το στάδιον της άνασψγκροτήσεωτ καί όργανώσεώ; του συμμετέσχε κατά το 1946 εΙς τον άντισψμμοριακόν άΥωνα εΙς άποστολάς ττρό; παρεμπόδ ισιν μετακινήσεων και άνεφοδιασμοθ των K/σvμμoρι­ των διά θαλάσσητ, Διετήρησεν άιτόλυτον τον ελεΥχον έπl των έλληνικών θα­ λασσών καί πασα προσπάθεια των K/σvμμoριτων νά έκτελέσωσι θαλασσία; με­ ταφορά; διά πετρελαιοκινήτων, προσέκροvσεν εΙς την άμεσου καί άττοτελεσματι­ κήν δράσιν -τοψ, δι' δ κα] ή συμβολή του ίιπηρξεν ύφίστη; σημασίασ, 'Ομο ίω; ή 'Ελλην ική Βασιλική 'Αεροπορία (Ε.Β .Α .) διανύουσα καίαϋτη το στάδιον της συγκροτήσεωτ, όργανώσεοκ καί εξοπλισμού της συμμετέσχε κατά το ετος

1946

εΙς τον άντισψμμορ ιακόν ό:Υωνα κvρίως εΙς άποστολάς άναγνωρί­

σεωτ καί εΙς περιτττώσεκ qμέσοv όττοστηρίξεω; μαχομένων τμημάτων στρατού, με περιωρισμένην δύναμιν πvρος (πολvβόλα-πvροβόλα) της σψνεργασίατ έπιτψγχανομένη; δια πλαισίων καΙ φωτοβολίδων .ν-Μεγίστη ύπηρξεν ή συμβολή της Ε.Β.Α εΙς την ίιποστήριξιν τού στρατού κατά το 1946, Ιδία λόy~ της έλ­ λείψεως όρειβατ ικοθ Πvρ /κού, ήτις καθίστατο άναγκαία καί άπαραίτητος εΙς περιπτώσεις εξοvδετερώσεως όργανωμένη; άντιστάσεωτ των κ /σvμμoριτων η διά νά άτταλλαγώσι μεμονωμένα τμήματα άττό σψγκεντρωτικάτ έπιθέσεκ τούτων,

άλλά κα] διά την τ&ι~σιν τού ήθικοθ των μαχομένων.

.

'Η άπόδοσις της ' Ελληνική; Βασιλική; Χωροφυλακήτ (Ε .Β .Χ.) κατά το δί μηνον Νοέ μβρ ιος, - Δεκέ μβριο; εμειώθη εΙς το έλάχιστον. 'Υπη ρξεν ο στόχος

των K/σv μ μoρπων κα ί λόγφ των σvχνων ττροσβολών των Σταθμών Χωροφv­ λακης ή μεμονωμένων κι νητών ' Αποσπασμάτων , αί θvσίαι ταύτη; ύπηρξαν σο­ βαραί. 'Η έξοvδετέρωσις των Σταθμών Χωροφψλακή; της ίιπαίθΡοv σvνεXίσθη μέ

ταχίιν ·ρvθμόν. "Απασαι αί δvνάμεις χωροφvλακης της ύπαίθροv διεπvέoντo ύπο πvεvματος στατ ικης αμύνης

καΙ

διά την

άμVΝάν

των, εΙχον

χώροvς εΥκαταστάσεώς των ε Ις όχvρω μένας περιοχάς. ΤΟ δ ιά τάς περιωρισμένης δVΝάμεως στρατιωτικά τμήματα.

μεταβάλει

τοίις

αυτο ίσχvσε καΙ

Τά στελέχη δέν εΙχον κατανοήσει την φύσιν τού άγωνος καΙ οΙ σvyKpOτη-

(t)

\

πινα.ξ πι ι

..

.~

"


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΣ.τΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ

199

λης, άπεφασίσθή η σνγκρότησκ συυτονιστικοθ όρyΆVoυ VΠO την έπωνυμίαν

«Συμβούλιον Έπιτελαρχών», όπερ άιτοτελούμενουέκ των ΆρχηΥων των Γε­ νικων 'Επιτελείων τοθ Στρατοϋ, τοθ Ναυτικοθ, της Άεροπορίας κα] τοθ Άρχη­ yov της Β .Σ.Α. θα άνελάμβανε τήν ένιαία» διεύθυνσιν των ΈΘVΙKωνΔυνάμεων καί τήν διείιθυνσιν των έναντίον των K/σvμμoριτων έπιχειρήσεων .(1) . . Τό «Συμβούλιον Έπιτελαρχών» συνεκροτήθη εΙς σωμα τον Δεκέμβριον 1946 έκ των Άvτιστρατήyoυ Σπηλιωτοπούλου Παvcηlιώτoυ ΆΡΥηΥοσ τοϋ ΓΕΣ, 'Αντιναυάρχου'Αντωνοπούλου Γεωργίου 'ΑρχηΥοσ τοθ ΓΕΝ, Ύποπτεράρ­ χου Μυτιληναίου Χρήστου 'ΑρχηΥοσ Γ Ε Α καί Στρατηγού ΨώλΙΥκς 'ΑρχηΥοσ της Β.Σ.Α. Ό Ταξίαρχος Μπαλοδήμο; Άνδρέας έτοποθετήθη ώς Έπιτελάρχης τοθ Συμβουλίου.

.

. Το

ούτω συσταθέν «Συμβούλιον Έπιτελαρχών» ήτο άπ' ευθείας VπεΊΙΘVVOν ενΑVΤΙ τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου ΈθΥlκης Άμίινης . Δια τήν άρτιωτέραν λει­ τoυρyίαv τοθ Συμβουλίου, τήν έπεξερyασίαv των διαφόρων θεμάτων καΙ την ένοποίησιν τοθ άΥωνος, ώρyαvώθη παρ' αότοϋ «Συμβούλιον ΣVΝδεδυασμένων ,Επιχειρήσεων », εΙς τον όποίον ώρίσθησαν άυτητρόσωττοι έκ των· τριων κλάδων τοσ Στρατού, τοθ Ναυτικοθ καί της 'Αεροπορίας, καθως καί άντίστοιχοι Βρε­ ταννοί 'Αξιωματικοί.

ΤΟ

«Συμβούλιον

Συνδεδυασμένων 'Επιχειρήσεων»

ΆVέ1TTυξε

διαφόρου;

Έπιτροπας «Σvνδεδυασμένων Πληροφοριών », «Δ ιαβιβάσεων», «Κινήσεως καΙ Μεταφορών», «Προπαγάνδας» καΙ «'Αντιπροπαγάνδας ». Ή δημιουργία τοσ θεσμού τοσ «Συμβουλ[ου Έπιτελαρχών », . ττρωτότψποτ δια τον 'Ελληνικόν Στρατόν, άπέβλεπΕV εΙς τήν δυνατότητα ΣVμμετOXης της Β .Σ.Α . εΙς τήν διεύΘVVσιν των έπιχειρήσεων. Μέχρι της έποχης ταύτης ό έκάστοτε ΆρχηΥος τοθ Γ Ε Σ εΙχεν Εν ε ίρήνη μεν τήν ΆVωτάτην διοικητικήν καΙ όρyαvω­ τικήν ήγεσίαυ τοϋ στρατεύματος, έν πολέμφ δε καθίστατο 'Αρχιστράτηγος. · Δια τοσ εΙσαχθέντος νέου θεσμού ό 'ΑρχηΥος τοϋ ΓΕΣ καθίστατο Ισότιμο; πρΟς τα λοιπά μέλη τοσ Συμβουλίου (2). .

ΤΟ Συμβούλιον Έπιτελαρχων,πρός διάγνωσιν καϊ άντιμετώπισιν ιτ ή; καταστάσεως, άμα τ15 σvy~oτήσει του, συνήλθεν εΙς διαδοχικό; σvσκέψεις,

221.

κατά τας όττοία; έξήτασε

Tlts

δυνατότητας τοθ Κ/συμμοριτισμοσ καί τας πι­

θανας προθέσεις του, τας δυνατότητας τοϋ Κράτους καί τα διατιθέμενα μέσα προς πάταςιντης σνμμοριακή; ΆVταpσίας . Μετα μελέτην της καταστάσεως καΙ της έδαφικης διαμορφώσεως της χώρας κατέληξεν ε Ις τήν διαπίστωσιν, ότι η συμμοριακή δρασις παρουσιάζετο άπειλητικωτέρα εΙς τήν Βόρειον Έλλάδα,

άπο της Υραμμης ''Οθρυος-ΆΥράφων-Άμβρακικοίί καί βορειότερον. 'Ιδιαι­ τέρως έπlκίνδυνος έκρίθ"Q. η K/σvμμoρlακή άπειλη δυτικως ·'Αξιοσ, η ΆVτιμετώ­ πισις της όποίας επρεΊ1ε να είναι άμεσος. Ή κατάστασις έπίση; εΙς τήν Πελοπόν­ νησον δεν 11ΤΟ είιχάριστος, λόγφ όμως της άπομονώσεως της περιοχης ταVτης της λοιπης χώρας δεν έκρίθη ώς άμέσως έπlκίνδυνος.

' Απητείτο

άπλ.ως έντο­

νωτέρα προσπάθεια εΙς τήν περιοχήν ταίιτηνπρος άνάκτησιν της πρωτοβου­

λίας, VΠO των Έθνικων Δυνάμεων. Ή ριζική άVΤιμετώπωσις της K/σvμμoρια­ κης δράσεως πέραv τοσ '1σθμοσ, ήτο δυνατόν να ΆVαβληθ'Ό χωρΙς φόβον σοβαρων σvνεπειων. .

Έτέρα διαπίστωσις τοσ Συμβουλίου Έπιτελαρχων ύπήρξεν, ότι παρα τήν κρισιμότητα της καταστάσεως, εΙς ώρισμένας περιοχας της βορείου Έλλά-

(1) 'Αρχείον ΔΙΣ ΙΦ . 1021/Α /1 (2) Άρχείqv ΔΙΣ/Φ . 1021fB/1

\.. i'


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΡΟΣφγΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΗΕ

201

στικών Επιχειρήσεων VΠO Ισχυρων δwάμεων. του μετώπου της παραvόμoυ κομμοψνιστικήε όργανώσεωτ των πόλεων, ή εξουδετέρωσις του όττοίοψ ήτο δυ­

νατόν να επιτεVΧθf\ δια των όργάνων των Σωμάτων 'Ασφαλείας. Βάσει των δεδομένων της περιόδου ταύτητ, άπο πλευρας συμμοριτισμοθ καί 'Εθνικών Δwάμεων, μετά μακρας συσκέψεκ καί συζητήσεκ, το Συμβού­ λιον 'Επιτελαρχων κατήρτησε «Σχέδιον 'Επιχειρήσεων» εΙς το δποίον, κατά πρότασιν του'Αρχηγου της ΒΣΑ, εδόθη ή όνομασία « Τέρμινους », ήτις έσήμαινε τον τερματισμόν του σψμμοριακοθ πολέμου.

Προσφυγη της 'Ελλάδος εΙς τόν Ο.Η.Ε. Ό Διεθνης Κομμοwισμός, συμφώνω; προς το σχέδιον της εναντίον της 'Ελλάδος κομμουνιστική; επιθέσεως, είχε καθορίσει, όπως το eτos 1946 είναι άττοφασιστική; εξορμήσεως κατά της Έλλάδος, της όποίας άντικειμενικό; σκο­ πος ήτο, όπως ή Έλλας περιέλθη Vπo την άποκλειστικήν εξάρτησιν της Σοβιε­ τικης Ρωσίας. Βάσει του σχεδίου τούτου, ο! ύφιστάμενοι εν Έλλάδι πvρηνες ληστανταρτών ένισχίιθησαν εσωθεν διά της ώρyαvωθείσης αότοαμύνη; κα! άπό της άνοίξεως 1946 άθρόως εκ του έξωτερικου, δια της άποστολή; των εκπαιδευ­ θέντων εΙς τα στρατόπεδα Ρούμττικ καϊ Μπουλκες, μέσφ των όμόρων κομ­ μουνιστικών κρατών, ώστε το φθινόπωρον 1946 αί KIσvμμoριακαΙ δwάμεις να ΆVαπτυXθωσιν Επικινδύνως καί ή Επιθετική των δραστηριότης να φθάση εΙς όξύτατον ση μείον.

223.

Ό Διεθνης Κομμουνισμόε, εν Tij εφαρμογij του σχεδίου του προς κατά­ κτησιν της Έλλάδος, πλην της υποκινήσεως καί τροφοδοτήσεω; της ενόπλου εν Έλλάδι εξεγέρσεως κα] της όργανώσεω; των άνα την χώραν κομμουνιστι- ' κοαναρχικών έκδηλώσεων, επρeπE να συσκοτίση καί έξαπατήσ1J την κοινήν δη­ μοσίαν γνώμην καί να δημιo~ργήση την κατάλληλον διεΘVη άτμόσφσιραν, ή όποία θα έπληροφόρει απαντας τούς άνα τον κόσμον κομμουνιστάτ καί Ιδίως τα δορυφόρα κομμοψνιστικά κράτη της BαλKΑVΙKης, ότι ή Σοβιετική Ρωσία διέ­ κειτο έχθρικως προς το εν Έλλάδι υφιστάμενον καθεστώ; καί την βρεταννικην ύποστήριξίν -του, καί να διαδώση παντοθ την εντύπωσιν, ότι το εν Έλλάδι καθεστώτ, όχι μόνον κατετψράνει « τούς 'Έλληνας δημοκρατικούς πολlτας» άλλα κα] εξεδήλωνεν εχθρικας διαθέσεκ εναντίον των . βορείων γειτόνων της καΙ άπε­ τέλει άττειλήν δια την εΙ~ήνην της Βαλκανική; Χερσονήσου κα] της Εόρώπης. Τον σκοπόν τoVτoν επεδίωκε καί ή κατατεθείσα Σοβιετική ττροσφψγή εΙς το Συμβούλιον 'Ασφαλείας κατά την 21ην 'Ισνοψαρίοψ 1946, ήτις εξέπληξε τούς διεθνείς διπλωματικούς κύκλους. Δια τ/ς ττροσφυγή; των οί ρωσοι διετείνοντο ότι ή εν Έλλάδι κατάστασκ όποστηριζομένη παρά των Εν 'Ελλάδι διατηρουμέ­ νων βρεταννικών στρατεvμάτων, έδημιούργει μεγάλην Εντασιν καί σοβαράδ ΣVνεπείας δια τον έλληνικόν λαόν, καθώς καϊ δια την διατήρησιν της είρήνη; κα] της άσφαλείας . Μετά μακρας ΕπΙ 6ήμερον συζητήσεκ εΙς το Συμβούλιον'Ασφαλείας, κατά τας άρχας Φεβρουαρίου 1946, καθ' ας άνετττύχθησαν αί έκατέρωθεv άπό­ ψειs, ή ρωσικη προσφυΥή , κατόπιν VπOXωρήσεως του άντιπροσώπου τfjς Ρω­ σίας καί τη') γενομένη') Vπ' αύτου δηλώσεως, όπως μη ληφeij ύπό τοίί Συμβου­

λίου σvyKεKριμένη άπόφασιs, το ζήτημα εθεωρήθη τερματισθέν. Ή Ρωσία δια της ύπoxωρ~σεώς της δΈV έπέΤVΧε μέν, τοίί κυρίως ΆVΤΙKε1μενΙKOυ της σκοποίί, δστl') σwίστατο εΙς την καταδίκην της ΜεΥάλη') Bρεταvνίας καί την ληψιν άπο­

φάσεως του ~Συμβ?υλίoυ περΙ άποχωρήσεως των βρεΤΑVνΙKων στρατευμάτων


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


203

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΗΕ

Βάσει των άνωτέρω γεγονότων καί των συγκεντρωθέντων έπισήμων στοιχείων, ή 'Ελληνική Κυβέρνησκ την 3ην Δεκεμβρίου 1946, ύπέβαλεν έπι­ στολήν προς τον Γενικήν Γραμματέα του Ο.Η.Ε . άττοτελοθσαν προσφυΥην τη ς ' Ελλάδο; εναντίον των τριών βορείων γειτόνων της, τ/ς 'Αλβανίας, ΓΙΟυΥΚΟ­ σλΑVιας κα] Βουλγαρίατ (1). Δια της προσφυΥης εζητείτο, όπως το Συμβού­ λιον 'Ασφαλείας προβη εΙς εΥκαιρον εξέτασιν της «καταστάσεως», ητις όδήγει εΙς προστριβάτ μεταξv της 'Ελλάδο; καί των γειτόνων της, εκ του λόγου ότι ΟΙ τελευταίοι παρείχον βοήθειαν εΙς τον εναντίον της άνταρτοπόλεμον, τον διεξα­ γόμενον εΙς την Βόρειου Έλλάδα προς διασάλεψσιν τ/ς τάξεως και άπειλήν της εδαφικης άνεξαρτησίας της χώρας καί δτι ή «κατάστασις» αύτη , αν δεν τταραμερί­ ζετο συντόμως, 11ΤΟ δυνατόν , κατά την γνώμην της 'Ελλάδοτ, να θέση έν κινδύνφ την διατήρησιν της διεθνους εΙρήνης καί ασφαλείας. 'Ιδιαιτέρως ή 'Ελληνική Κυ­ βέρνησκ έττέσψρε την ττροσοχήν τον Συμβουλίου'Ασφαλείας επί της επεΙΥούσης ανάγκη; άποστολή; έπιτρoπf'ις έρεύνης, ϊνα ελθωσιν εΙς φως τα αίτια της ((κατα­ στάσεως » πιστεύοvσα, δτι κατά τον τρόπον τοϋτον αϊ κατηγορίαι τη; θα έβε­

βαιοθντο αυθεντικως καί θα ελαμβάνοντο μέτρα δια την 'ρύθμισιν του ζητήμα­ τος .

Ό Γενικό; Γραμματεϊκ των Ήνωμένων Έθνων, ώς ελαβε Υνωσιν της έλλη­ νικης ιτροσφνγήτ, συνεννοήθη μετά τον Προέδρου τον Συμβουλίου 'Ασφαλείας. χ . Τζόνσον , οστις κα] παρέπεμψε ταότην εΙς το Συμβούλιον 'Ασφαλείας καί ανε­ Υράφη εΙς την ήμερησίαν διάταξιν τούτου. την έλληνικήν ττροσφψγην θα ύπε­ ρήσπιζεν ούτοττροσώητοτ ό αφιχθείς έν τ~ μεταξv την 4ην Δεκεμβρίου εΙς Νέαν Ύόρκην Πρωθψηουργό; της Έλλάδος Κωνσταντϊνο; Τσαλδάρη; (2). Ή συζήτησκ έττ] της έλληνικης προσφυΥης ηρξατο κατά την συνεδρίασιν τοθ Σvμβοvλίοv 'Ασφαλείας της lΟης Δεκεμβρίου, ητις ήσχολήθη κvρίως με τον

226.

καθορισμόν της διαδικασίατ, καθ' ην θα διεξήΥετο αύτη. Ή Επομένη συνεδρίασκ του Συμβουλίοv 'Ασφαλείατ έγένετο την 12ην Δεκεμβρίου, καθ' ην μετα την άγό­ ρεvσιν του Γιουγκοσλαύοψ αντιπροσώπου, ώμίλησεν ό άντιττρόσωττο; καϊ Πρω­ θυΠΟVΡΥος της ' Ελλάδο; Τσαλδάρης. OiJτoς δια μακρών άνέπτψξε την έλληνικήν ττροσφψγήν. καταθέσω; καί. τα στοιχεία, τα όποία άττεδείκνψον πλήρως καΙ

με λεη-τομερείατ την έκ μέρJυς των βορείων γειτόνων ένίσχυσιν των Κ/συμμο­

ριτών καί κατά συνέπειαν την έχθρικην κατά της Έλλάδος έπιβουλήν των, ώστε να δημιοψργηθή κατάπληξις μεν εΙς τας άλλας άντιτιροσωττείασ, ζωηρά δε άνη­ σψχία εΙς τοvς άντιηροσώποψτ των σλΑVϊKων χωρων, οί όποίοι δεν έφαντάζοντο, ότι ή ' Ελλά; κατείχε τοιαύτα στοιχεία. 'Αντιθέτως ή άιτάντησκ τοίί άντιπροσώπου, γειτονική; της Έλλάδος χώ­ ρας , ύπηρςεν ασθενης r a i εστερείτο θετικων έπιχειρημάτων δυναμένων να αμφισβη­ τήσωσι τα έλληνικα στοιχεία, ατινα κατετέθησαν καΙ ανεπτόχθησαν vπo τον ΠρωθVΠΟVΡΥΟV της Έλλάδος. Ή συζήτησις ένώπιον τον Σvμβοvλίου έπανελήφθη την 16ην Δεκεμβρίοv, καθ' ην ώμίλησαν οϊ αντιπρόσωποι της ΒουλΥαρίας καΙ 'Αλβανίας με αστήρικτα έπιχειρήματα, ασχοληθέντες κυρίως εΙς την μετατροπην της έλληνικης αΙτήσεως,πε­ ρί ερευνης έκατέρωθεν των έλληνικων συνόρων, εΙς epevvav μόνον έντος της <Ελλάδος

προς έξακρίβωσιν της έσωτeρΙKης της καταστάσεως. Αϊ άΥορεύσεις των ανωτέρω

(1) Πσιρ<Xρτ/μ.cc 11. (2) Άρχείον ΔΙΣ/Φ.

1030/Β/1 . -Ά*ιλ. Κόρου «Ή νέσιέπίθεσιι; κlχτιΧ τ'ijι; Έλλά80Ι; )) σελ, · -!r I 'Ί

81

καΙ

83-93.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ

, Ι

.. ,

.

'


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

208

- 'Απο τού '/ουλ/ου μέχρι Δεκεμβρ/ου 1946 ;';ρξατο dπoστέλλovσα εΙς Έλλάδα κατά μι­ κράς όμάδας έξωπλισμέιιους τούς 'Έλληνας κομμοm'ιστάς τού Μπούλκες. Ή εΙσοδος εΙς Έλλάδα iγέιιετo έκ τών περιοχών Jlι]oναστηρ/oυ πρός ΚαΕμακτσαλάν καΙ Β/τσι καΙ Στρωμνlτσης πρός Μπέλες καΙ ΠάΕκον. - Πλειστάκις αΙ σvpItoelαι χρησιμοποιούσαι ώς όρμητήριον το γιοvγκοσλαt'Εκόν Ιδαφος προσέραλον έλληνικά προκαλυπτικά τμήματα διωκόμεναι δΙ! υπό έλληνικών τμημάτων κατεφεvγιnι εΙς το γιoVΓκoσλαυEκόν [δαφος υΠΓ) τήν κάλVΨιν τών πουρών τών γιovγκoσλαυEκών τμημάτων προ­ καλυψεως.

_wO T l

ή στενή αύτη συνεργασlα συμμοριτών καί

γιoVΓκoσλαυίκών άρχών έ~ηκoλoύθησε­

καθ' όλην τήν περloδον καθ' ην ή 'Επιτροπή τού ο.Π.Ε. ε'ύρ/σκετο εΙς Έλλάδα

(1) .

Ώς προς τήν Βουλγαρ/αν, αύτη ένήιrιει ένrσ.τι,cήν προπαγάνδαν μετα;ύ τού υληνικοϋ στοιχείου εν Βουλγαρ/α προς σVΓκρότησιν άνταρτικών όμάδων. Πρός παραπλάνησιν τών Έλλή­

5.

νων 6πηκ6ων, δίδονται αΙ κάτωθι ύποσχέσεις παρά τών προπαγανδιστών : - wOTt θά διέλθουν τά σύνορα χωρΙς φόβον Tfj βοη()ε/q. rών βουλγαρικών σ1ρατιωτικών

άρχών .

-

'Ότι

,

') ι

ι

,

θα λαμρανουν μεγάλον μισθον.

'Ότι θά ζούν καλιi αΙ οΙκογέιιειαί:των διά τής ύποστηρίξεως προφανώς τών βουλγαρικών άeXών. ~Oταν δέ θά σvντελεσθϋ ή dπελευθέρωσις τής Έλλάδος dπό τούς μοναρχοφασ/στας.­ θά καταλάβουν μεγάλα ά;ιώμαrα (2) ,

6. Ό έν Άγκυρα Βούλγαρος στρατιωτικός άκ6λουθος άπαντών εΙς έρώτησιν στρατιωτικού άκολούθου J!,"ύρωπαcκijς χώρας περί της έν Έλλάδι καταστάσεως εlπεν: :r'}I 'Ελλάς σήμερον dπoτελεί ένα πολύ καλόν πεδ/ον δοκιμών διά τά νέα σλαυΕκά όπλα - » (3). 7. Ό Βούλγαρος Πρωθυπουργος εΙς συνέντεvξlν του μετά έκ..τροσώπων ξένου Τύπου κα­ θώρισεν ώς άκολουθως τήν σειρaν τών γεγονότων ατινα θά έλάμβανον 'Χώραν : - 'Ενια/α Μακεδονική Δημοκeατlα, ητις θά περιλάβπ τήν σερβικψ, βoυλγaρικήν καΙ έλ1ηνικήν Μακεδονlαν, έντασσομέιιη εΙς τήν Όμόσπονδον Λαίκήν Δημοκρατlανττίς rιουγκοσλαtα~. - 'Έξοδον της ΒουλγαρΕας εΙς το ΑΙγαίον, διά τής καταλήψεως της Δvτικής Θρά;,.ης (4). υπ

8. Ή avveeyaala τών βουλγαρικών άeχών μετα ΤΓυν Έλλήνων συμμοριτών έπεβεβαιιύθη­ αίrτoύ τούτου τού Βουλγάρου ΠρωθυπουργΟt; εΙς έκφωνηθέντα λ6γον του κατά τήν ύπογρα­

φήν της άλβανoβoυλγαρικijς συμφωνΕας,

elc

Φιλιππούπολιν καθ' Qι, ε;πεν

:

(ΓΈχομεν τό αι'.τδ μ>hωπον μΙ! τήν Δημοκρατικήν Έλλάδα. Χαιρετlζομεν τον τ/ρωίκόν άγώνα τού ιiδελφoύ λαού τή, Έλλάδο, καΙ τού ήρωΕκού της στρατού)) (Ι).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2011

Περtληψις μαρτυρικών καταθέσεων συλληφθέντων ή παραδοθέντων Κ/ συμμοριτών έκ τών όπο/ων dπoδεικνύεται ή παρασχεθείσα βοήθεια ύπό τών όμόρων Βαλκανικών Κρατών εlς τοΙίς κ/συμμοe/τας. (8).

1. Κατάθεσις στeατιώτου Καλέργη 'Ανδρέου αΙχμαλωτισθέντος εΙς μάχην τού Σκρα. σχετι­ κώς μέ παρασχεθείσαν περίθαλψιν τραυματιών Κ/συμμοριτών εΙς Νοσοκομείον τής Γιοvγκοσλαυtας. 2. Κατάθεσις συλληφθέντος συμμορ/του Μπαρμπαγιάννη Σταυρου ή Σούλα, dναφoρικώς μέ εΙσοδ6ν TOV εlς Βουλγαρ/αν καΙ έκείθεν εΙς στρατόπεδον Μπούλκες της Γιοvγκοσλαυta" τiί' έκεϊ ι!καιδεtίσεως τών Κ/συμμοριτών, τής όμαδοποιήσεως, τής dπoστoλής τούτων εlς τό laWTEea1 ) Άρχείον ΔΙΣ/Φ. 1039/A/i σελ. 27-28 2) Άρχε!ον ΔΙΣ/Φ. 1039/Α/2 σελ. 2 . _ . f3) 'Αρχε!ον ΔΙΣ/Φ. 1039/Α/2 σελ. 2 lι ) Άρχείον ΔΙΣ/Φ. 1039/Α/2 σελ. 3 . 5) Άρχείον ΔΙΣ /Φ. 1039 /Α /3 σελ. 2 (6) Άρχεϊ:ον ΔΙΣ /Φ. 1036/Ε/ 1 σελ. 31-40,41,42,43,,45,48,50,52,54,57,58,62,66,67 )(Ι%Ι 69

!

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

210

16. Κατάθεσις συμμορ{του Κωνσταvτινlδη Συμεων περΙ στρατοπέδων συγκεντρώσεως Σλαυομακεδόνων εΙς στρατόπεδα Τετόβου καΙ Κουμανόβου, τής ανθελληνικής σλαυικής προπαγάνδας, περΙ Μπούλκες .καΙ τής προπαρασκευής τής συμμοριακ"ις κατα τής Έλλάδος δράσεως καΙ περΙ εΙσόδου εΙς Έλλάδα, μέχρι ΆπριλΕου 1946, έκ Μπούλκες 1200 περΕπου Κ/συμμοριτών καΙ lίλλων στελεχών. ·17. Κατάθεσις Ιδιώτου Δημητριάδη Χριστοδούλου, εΙς ην αναφέρεται ή έντός έλληνικού έδά­

φους σύλληψις τούτου παρα συμμορΕας ένόπλων Βουλγάρων καΙ ή βιαΕα όδήγησΙς του εΙς ΌρτάκιοΕ

ΒουλγαρΕας ένώπιον τού Βουλγάρου περιφερειακού αστυνομικού διοικητού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ νάδων

Α' . (α)

Κατάστασις έμφαΕνουσα την διάταξιν· τών ύφΙ(Jταμένων κατα την 1 2ην Φεβρoυaρloυ 1946 μο­ τού

Έθνικού Στρατού

(1).

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ Ά νωτέρα Στρατιωτικη Διο{κησις Στερεας -Σ τ Ρ α τ ι ω τ ι κ η Δ ι ο

-105 - 173 - 300 -602 -160

lκησίς ,Αθηνώ Έθνοφυλακής : Άθήναι-Χαλάνδρι ΈθνΟΨΙJλακής : Άθήναι ('lλlσια)

-106 - 147

ν

:

Έλλάδος-"Ε δραΆθήνα,.

'Αθήναι

Τάγμα Τάγμα Τάγμα Έθνοφυλακής: Άθήναι (Χρ ι σΤόμάνου) Τάγμα Έθνοψυλακής : Άθήναι ( Μακρυγιάννη) Τάγμα Έθνοφυλακής

: Πειραίεύς . lκη σι ς Λ 'Εθ1'οψυλακης: Aa IIla

-Σ τ Ρ α τ ι ω τ ι κ ·η Δ ι ο

(β)

30ν

α μ

l

α ς

:

"Εδρ α Λαμlα

Τάγμα l'άΊ',ιια ' Εθνυ ψυλακής; Θήβαι

'Ανω τ έ ρα

Στρατιωτικη Διο{κη σ ις Ν οτι ο δv τικής

Έλλά δ ος:

('J~()ρ (ι. . l(';'1ΙI!θος .

-]U!)

Τιίγμα

' Δ'Οι'οφυλαΚ1")ς :

-ΣΤΡΙJ.τ ιωΤΙΚ1)

Κόρ ινθος

Δ ΙΌΕκησις

Πατρών:

Πάτραι

Τάί 'μ α Έθνυψυ}.ακής : Πύργος -/1ί' Τάγμα Έθι.οφυλακ·ής : Πάτραι - 315 Τάγμα ' Εθνοφυλακ ης : 1l'1εσολόγγιον

-108

-Σ τ Ρ α τ ι ω τ ι κ ·η

-c-ll0 - .316 (γ)

Δ ι ο

η σι ς

Τ Ρ ι π ό λ ε ω ς:

'Έδρα Τρlπολις

Τάγμα 'Ι::Ο νοφυλακής: ΤρΕπολις Τάγμα Έθ·ι 'uφυλακής: Καλάμαι

-Άνωτέρα

Σ τρατιωτικη

Μ α κ ε δ ο ν Ι α ς:

Δ ι ο{κησ ις

Θε σ σαλ{ας -Δv τ ικ ής

"hoea Λάρ ισα. -Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ η Δ ι ο Ι κ η σ ι ς Β ό λ ο υ: "Εδρα Βόλος - 118 Τάγμ α 'Εθ νοφυλακης: ΤρΙκκαλα - 119 Τάγμα 'Εθνοφυλακής: Λ άρισα -Σ τ Ρ α τ ι ω τ ι κ η

-605

Δ ι ο Ι κ 1J σ ι ς

Δ υ .τ Ι Κ ή ς

jι,ι α κ ε δ ο ν l α ς: 'Έδρα Κοζάνη

Τάγμα 'Εθνοφυλακής: 'Άργος Όρεστικ6ν

-Τ α ξ ι α Ρ Χ l α ' Ε θν ο φ v λ α κ ij ς Φ λ ω Ρ l ν η ς : "Εδρα Φλώρινα - 115 Τάγμα Έθνοφυλακής : Φλώρινα -150 Τάγμα Έθιιοφυλακής : Καστορ ια - 163 Τάγμα Έθνοφυλακής : Άμύνταιο·ν -165 Τάγμα Έθνοφυλακης : Φλώρινα - 183 Τάγμα Έθνοφυλακής: Βεύη 'Ανωτέρα Στρατιωτι κη Διοl κησις Κεντ(!'Κής

• Εδρα Θεσσαλονίκη.

(1) Άρχείο\l ΔΙΣ/Φ . 1001/Α/1 κcι: Β/Β /.

Μaκε δονlας


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑΤΑ

212 Τάγμα Πεζικού: Τρ lκκαλα Τάγμα Πεζικού: Τρlκκαλα Τάγμα Πεζικού : Τρlκκαλα -42α Ταξιαρχlα : "Εδρα Λάρισα - 524 Τάγμα Πεζικού: ΛάQισα -525 Τάγμα Πεζικού: ΛάQισα - 526 Τάγμα Πεζικού: Λ άρ ι σα -43η Ταξιαρχlα: πΕδρα ' Iωάvνινα -527 Τάγμα Πεζικού: 'Iωάvνινα -528 Τάγμα Πεζικού : 'Iωάvνινα -529 Τάγμα Πεζικού: ' Ιωάννινα

- 521 -522 - 523

(γ)

ΧΙ

l"'1It e e aex i a :

'Έ δ ρ α

Θε σσαλον[κη

-31η Ταξιαρχlα : "Εδρα 'Αλεξα1'δρούπολις - 511 Τάγμα Πεζικο ϋ: 'Αλεξανδρούπολις - 512 Τάγμα Πεζικού: 'Αλεξανδρούπολις - 513 Τάγμα Πεζικού ; 'Α λεξανδρούπολις -32α Ταξιαρχlα : "Εδρ α Σέρραι - 514 Τάγμα Πεζικού : Σέρραι

Τάγμα Πεζικού: Σέρραι Τάγμα Πεζικού: Σέρραι -33η Ταξιαρχlα: 'Έδρα Θεσσαλονlκη - 517 Τάγμα Πεζικού : Θεσσαλονlκη -518 Τάγμα Πεζικού: Θεσσαλονlκη -519 Τάγμα Πεζικού: Θεσσαλονlκη.

-515 -516

(δ)

Μ ο ν άδ ες Πυροβολικ ο ύ: -Κέντρον 'Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού :i1-fεγάλO'l. Πεlίκ()), 'Αττικ-ής -π Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικοϋ : Μεγάλοι' Π,ιίκιιv 'Αττική; -/Χ Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού : ΜηΓΙλον Πε ϊ'Κω' 'Αττικής -ΧΙ Σύνταγμα Πεδινού Πυρ οβολικού : l llt-'-;/fl lJfl

(ε)

-'Ανεξάρτητο ς Μοίρα 'Ορειβατικού Πυρ οβολικο ύ : Θ1ϊβαι lIιI ο ν ά δ ε ς Ί π π ι κ ο ύ - Τ ε θ ω Ρ α κ ι σ μ έ ν ω ν :

-Κέντρον 'Εκπαιδεύσεως , Ιππικο1ί- Τεθωρακισμένων: 1"Ιενιδ[ο υ -Ι/ Σύνταγμα Άναγl'ωρΙσεως : 'Α-ιιαρούσιον -lX Σύνταγμα'Avayvroelaew; : Πειραιεύς -ΧΙ Σύνταγμα Άναγνωρίσεως : Κηφ ισιά

(ζ)

Μο ν ά δ ε ς Μη Χ α ν ι κ ο ύ :

- -25 Λόχος -30 - 31 -32 -34 -35 -36

Μηχανικού : Λάρισα

Λόχος Μηχανικού :

' ΑθijJΙflΙ

Λόχος Μηχανικού : Λόχος Μηχαν ικού : Λ όχος Μηχανικον : Λόχος 1~[ηχανικoν :

'Ιωάννινα Θεσσαλονlκη iΙ.fυτ ιλψ',I Σούδα /ίΡ1] της

Λόχος Μηχανικού :

W

Α ργος

-Λόχος Μηχανικού Άνωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως Θράκης: Δράμα (η)

Μονάδ ε ς

Δ ι αβ ιβά σε ων

-Τάγμα Διαβιβάσεων Στρατιας-Άθψαι

-Εις έκάστην Άνωτέραν ΣτρατιωτικTrι' Διοlκησιν καΙ κατά Στρατιωτικη.; Διοlκησιν άνά μlα Δ ιμο ιρlα Διαβιβάσεωι' -ΕΙς έκάστην ΜεραρχΙαν ανα μlα Διμοιρ lα Δ ιαβιβάσεων


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

214 -Τήν -Τήν -την

-

την

-

Τήν

-Τήν-την

29.5.1946 31.5.1946 1.6 .1946

Παρατηρητήριον φυλακΙου 9 έδέχθη βολάς μυδραλλιοβόλου. Έλληνικη περlπoλoς έδέχθη άλβανικά πυρά (Φvλακloυ 4-Τσολάκης). Άλβανοl στρατιώται καΙ W Ελληνες φυγόδικοι άναρχικοl, άπήγαγον τήν 'Αριστούλα ΤσΙτη κάτοικον Καστάνιανης.

2.6 .1946:'Αλβανικη περlπoλoς ήνοιξεν αιφνιδιαστικά έπαναληπτικά qrved κατά έλ­ . ληνικoV φυλακΙου 2 ('Ιερόθεος). 3. 6 .1946 : ΕΙκοσαμελής ά.λβανική περΙπολος έπετέθη δι' έπαναληπτικών πυρών καΙ κamιoγόνων ' κατά έλληνικού φυλακtου 12 (Zωtδη). 4.6.1946: Άλβανική περΙπολος έπυροβόλησε κατά έλληνικού φυλακΙου 15 (ΚαστικοτΙλη). . , 10.6.1946: 'Επεισόδιον μεταξύ έλληνικής περιπόλου Χιονάδων κω τριών προσώπων

προερχομένων εξ 'ΑλβανΙας. :Παρόμοιον έπεισόδιον παρά Παληόπυργον μεταξύέλληνικού'Αποσπάσματος Χωροφυλακής καΙ εΙκοσαμελούς Κ/συμμορίας εΙσελθούσης έξ Άλβανίας. -Τήν 17.6.1946: Τρείς καΙ άργότερον 18 ' ΑλβανοΙ παρτιζάνοι ήμπόδισαν W Ελληνας στρατιώτας

-την

11.6.1946

-Τήν

20 .6.1946 : Ώπλισμένη Κ!συμμορΙα ένεφανίσθη εις έλληνικον χωρΙον Μονόπυλον.

-την

25 .6 .1946: Άλβανική

-Τήν

-Τήν

25.6.1946 : Όμοίως έπί6εσις καταέλληνικOV φυλακίου 13 (Σκlπη). 26.6.1946 : WΕλλην Διοικητής Μ. 'Ανδρούλιδάκης έπι{3α[νων μετ' άλλων'Αξιωματικών

-την

26. 6 . 1946 :

-την

26.6.1946 :

-Τήν -την -Τήν

νά επισκευάσουν έλληνικον φυλάκιον, τραυματίσαντες WΕλληναέργάτην.

Συνοδεύετούπο Άλβανών στρατιωτών. περlπoλoς μετά φυγάδος WΕλληνος άναρχικoiί έπετέθη κατά έλ· ληνικOV φυλακίου 14 (Άλεβιζίiτoς) μετα χειροβομβίδων.

αυτοκινήτου έντος έλληνικού εδάφους εδέχθη παρατεταμένα επαναληπτικα άλβανικα πυρά, παρα άλβανικoiί στρατιωτικού φυλακίου. 'Ένοπλοι ' Αλβανοl έφόνεvσαν έπl έλληνικOV εδάφους τΟν σΕλληνα βοσκδν Χρή­ σiΌν Δόσταν, ένφ προσεπάθουν νά τδν άπαγάγovν μετά τού άδελφού του Κων­

σταντίνου (Φvλάκιoν

27).

'βλληνικη περlπoλoς, έντος έλληνικού έδάφους, εδέχθη άλβανικα πυρα (Φvλά-

ttov 28). . 26.6.1946 : Απόπειρα άπαγωγης περιπόλου έλληνικOV φυλακίου 27 υπό . πόλου ένεδρεvoύσης επ/ έλληνικoiί εδάφους. 18.6.1946: Άλβανικη έπίθεσις κατα τoiί αυτού φυλακίου. 29.6.1946 :.'Αλβανική άπόπειρα άπαγωγης της φρουράς φυλακίου 31.

άλβανικής περι-

'Ε π Ι τ η ς έ λ λ η ν ο-β ο υ λ γ α Ρ ι Κ η ς Μ ε θ ο Ρ ίο 11 -Τήν

1.1.194.6: Το έλληνικον φυλάκιον 67 εδέχθη εκ τού lναιιτι βουλγαρικOV φυλακίου πυρά. '-την 1.1.1946 : Βούλγαροι λαθρέμποροι εΙσελθόντες εΙς έλληνικΟν έδαφος καΙ φονεύσαντες . WΕλληνα στρατιώτην εξηφανίσθησαν. -Τψ 12 ',2.1946: Βούλγαροι στρατιώται καί πολίται σVVfπλάκησαν μέ έλληνικαν dπόσπασμα (Φvλάκιoν 80). : -την 10.4 :1946: Στρατιώται τoiί 120υ βουλγαρικού φυλακίου εΙσέδυσαν εΙς έλληνικαν έδαφος (Φυλάκιον 78). -.Τήν 14.4 .1946 : Βούλγαροι στρατιώται έπετέθησαν κατά έλληνικ·ης περιπόλου έπί έλληνικού -Τήν -την

έδάφους(KατoVΝΗ-Pέμμα).

28.4.1946: ΠερίπολοςάποσπάσματοςΆγρoκερασιίiςεδέχθη επίθεσιν εκ τoiί lναντι βουλγα­ ρικoiί φυλακ[ου.

1.5.1946: Συμπλοκη έλληνικής περιπόλου καΙ Βουλγάρων λαθρεμπόρων. -Τήν 1.6 .1946: ΑΙχμαλωσία Βουλγάρων ποιμένων εΙσελθόντων βαθέως εΙς περιοχήν'Αγριοκερασιάς.

-Τήν 16 .6 .1946: Ό Βούλγαρος Νικ6λαος J.lιIlτωφ Άργύρωφ συνελήφθη επί τού ορους J.ιιIπSλες. 'ΕπΙ της έλληνo-γιotιγκoσλαυϊκήςΜεθορίου

-την

1.1.1946: . Αγνωστοι προερχ6μενοι εκ Γιουγκοσλαυtας ηνοιξαν πύρ άπα 30 μέτρων κατα του έλληνικoiί φυλακίου 82, ι1-,;oσvρθέντες καί πάλιν έντας τoiί γιου­

-Τήν

2.3 .1946: Γιovγκoσλαύoι στρατιώται ήχμαλώτισαν πλησίον τού έλληνικού φυλακΙου 61 (Άχλάδα) τόν περιπoλoύvτα χωροφύλακα Ι. Μάσκαρην. 8.4 .1946: Ό "Ελλην στρατιώτης Δημήτριος Χρήστου παραπλανηθεΙς παρα τας γιου­

-την

W

γκoσλαυίκoiί εδάφους.

γκοσλαυϊκάς γραμμάς ήχμαλωτίσθη.

-Τήν 19.4 .1946: Ό "Ελλην στρατιώτης Βασίλειος Ρούσσος, προσκληθε/ς δολίως έπί γιου­ γκoσλαυlκoiί εδάφους, συνελήφθη.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

216 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 601' Πίναξ

Άπωλειών έκ ναρκοθετήσεων τών Κ/Σ κατο. τούς μψ'ας Σεπτέμβριον καί 1946 εΙς την ζώνην ευθύνης ΙΙ Μεραρχίας. (1) .

Όκτώβριον

-lη Σεπτεμβρίου 1946: οι Κ/συμμορίται ανετίναξαν τά παρο. τό χωρίον Παραπόταμος πορθμε ίον επί τού Πηνειου ποταμου. - Προσκρούσαντα εΙς νάρκας, αΖτινες ε Ιχov τoπoθετηθfί παρο. τών Κ/συμμοριτών, κατε­ στράψησαν δύο Ιδιωτικο. αυτοκίνητα, τό εν έξωθι τής , Ελασσόνος καί τδ Eτeeov παρο. την Καλ­ λιθέαν (Έλασσόνος). - 3η Σεπτεμβρίου 1946: το.ς πρωίνο.ς ωρας στρατιωτικάν αυτοκίνητον προσέκρουσεν επι νάρκης, τοποθετηθείσης παρ' αναρχικών, επί τής δημοσίας όδου Τυρνάβου-'Ελασσόνος καί ύπέστη έλαφρας ζημίας. Εϊς όπλίτης ετραυματίσθη. -4η Σεπτεμβρίου: την 1100 ωραν Ιδιωτικάν αυτοκίνητον ύπέστη σοβαρο.ς βλάβας, προ­ σκρουσαν εΙς νάρκην, επί τής άμαξιτης όδου, δλίγα χιλιόμετρα πρά τών Στενών Σαρανταπόρου.

,Εφovεύθη

εΙς καί έτραυματίσθη ετερ ο ς.

-6η Σεπτεμβρ ίου: την πρωtαν δύο ωιωτικο. αυτοκίνητα ύπέστησαν σοβαρο. ς ζημlας, προσκρούσαντα εΙς νάρκας έπί τής δημοσίας όδου TvQVcipov-' Ελασσ6νος. -7η Σεπτεμβρίου : την πρω tαν ύπέστη σοβαρο.ς βλάβας έκ νάρκης στρατιωτικάν aVToulνητον παρο. τά Κεφαλόβρυσον . ' Ετραυματίσθη εΙς όπλίτη ς . -9η Σεπτεμβρίου : τας πρωίνας ωρας ύπέστη σοβαρας βλάβας εκ νάρκης ενα τζίπ τής OiJvea και iν στρατι ωτικόν, επι τής άμαξ ιτης όδου παρο. τά χωρίον Δαμάσι . ' Εφονεύθησαν 2 Ιδιώται και ετραυματίσθη

- 12 δίτροχον .

- 13

1

όπλίτης .

Σεπτεμβρ ίου: Έπί τής άμαξιτής Έφονεύθησαν

3

Αάρισα-Συκούριον

και ετραυματίσθησαν

κατεστράψη

εκ νάρκης ενα

2.

Σεπτεμβρίου :Παρσ. το χωρίον Δαμ άσι καΙ έπι τής δμαξιτής όδου προσέκρουσεν έπί

νάρκης Ιδιωτικάν αυτοκίνητον, ύποστ αν ελαφρας βλάβας. - 14 Σεπτεμβρίου: Tdς μεσημβρινο.ς ωρας στρατιωτικάν αυτοκlνητον ύπέστη

σοβαράς

βλάβας και έτραυματίσθη ε Ις όπλίτης εκ νάρκης, επί άμαξιτής όδοϋ iν χιλιόμετρον βορεlως Μυ­ λόγουστας.

- 16 Σεπτεμβρίου: την nerotav περί το. 4 χιλιόμετρα ανατολικώς Δαμασίου καί έπί τής άμαξιτης όδου, ωιωτικόν αυτοκίνητον ύπέστη ελαφρο.ς βλάβας εκ νάρκης. -21 Σεπτεμβρίου: την μεσημβρίαν κατε~τράφη εκ νάρκης παρο. τά Στεφανόβουνον καί επί τής άμαξιτης όδοϋ στρατιωτικάν αυτοκίνητον.

,

;-23

Σ~τ,εμβρ ί~

' Ετραυματίσθησαν 9 όπλίται. : ' 1!πι τή,ς άμα~ιτής, όδού καί εΙς το ύψος του χωρίου Δογάνη, ΙδιωτικΟν

αυτοκινητον υπεστη ελαφρας βλαβας,

εκ ναρκης.

Σεπτεμj3ρlου : την πρω ιαν υπέστη σοβαρο.ς βλάβας στρατιωτικΟν αυτοκίνητον παρσ. τά Κεφαλόβρυσον εκ νάρκης. ' Εφονεύθη 1 όπλίτης καί έτραυματίσθησαν 2. - ' Ετερον στρατιωτικόν αυτοκίνητον υπέστη βλάβας εκ νάρκης παρά τό Δαμάσι. - 26 Σεπτεμβρίου: την 1230 ωραν, περί τα 2 χιλιόμετρα δυτικώς του χωρίου Έλευθέρ ιον, στρατιωτικον αυτοκίνητον του όποίου έπέβαινεν ό Διοικητης τής 42 Ταξιαρχ ίας, προσέκρουσεν επί νάρκης ύποσταν σοβαρας βλάβας . ' Εφονεύθη ό όπλίτης όδηγος του αiιτoκινήτoυ καΙ έτρ,αυμα­ τίσθη ελαφρώς ό Ταξίαρχος.

- 24

-~8 Σ,επτεμβρίay

, τικον

: την πρωιαν κατεστράψη εκ νάρκης παρά το χωρίον Γερακάρι, iν Ιδιω-

αυτοκινητο ν, .

-28

Όκτωβρίου:

' Ανετινάχθη

t-"

νάρκης Ιδιωτικάν αυτοκίνητον επι τής δημοσίας όδοϋ

Λαρίσ ης-Τρικ κάλων. - 28 Όκτωβρ ίου : Όμοίως εΙς 50ν χιλιόμετρον έπι δημοσίας όδοϋ Τρικκάλων-Λαρίσης, ανετινάχθη ετερον [διωτικον αυτοκίνητον εκ νάρ,κης .

- 29 Όκτωβρ,ίου: Ύπα συνερ,γείου ανιχνεύσεως ναρκών ανευρ,έθησαν καΙ ανετινάχθησαν δύο νάρκαι έπι τής όδοίί Καλαμπάκας-Άγιοφύλλου.

(1)

Άρχ;;ίον ΔΙΣ/Φ . 1156 /Α/1


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

218

νεοσυλλέκτων κομμουνιστών, μέτρον τό όποίον διατηρείται μέχρι σήμερον με την διαφοράν ότι αποστέλλονται εΙς τήν Μακρόνησαν, δπου έξησφαλlσθη ή διαμονή .κ αl ή διατροφή των ε) κατά την . συγκρότησιν νέων μανάδων έξ εφέδρων, εφηρμόσαμεν τό μέτρον τών άτομικών προσκλήσεων. Διά τών ώς ανω μέτρων έτέθησαν τά θεμέλια τής έξυγ ιάνσεως τών ι1ιlονάδων .

ΑΙ dλlγαι υπάρχουσαι Μο"l'άδες ώργανώθησαν ούτω έπl έθνικών βάσεων, άλλ' άπητήθ11 άρκετός χρόνος καΙ μεγάλαι προσπάθειαι, διά νά καταστώσι καΙ αύταΙ κατά τό μέτρον τού ΔVΝαTo1i άξιόμαχοι. Δ ια τών ώς ανωτέρω Μονάδων έκαλύψαμεν τα σύνορα πρός ,AAPavlav, ΓιoVΓΚo­ σλαυίαν καΙ BoVAyaelav καΙ έδιώκοντο οΙ συμμορίται έντός τών συνόρων . OVτω άπό τού Σεπτεμ­ βρΙου τού 1946 τό Στράτευμα ήρξατο νά παρουσιάζTl εύχάρισταν εΙκόνα καΙ με τήν μάχιμαν δtί­ ναμιν που διέθετε, ανέλαβε τας έπιθετικας επιχειρήσεις κατά τών συμμοριτών εΙς Θεσσαλlαν. 'Ήπειρον Μακεδονlαν καΙ Θράκην. Διαρκης καΙ Enelyovua ητο ή ανάγκη κατά τήν έποχη", εκεlνηντής συνεχούς λήψεως μέ­ τρων πρός δλας τάς κατευθύνσεις, διά την οργάνωσιν στρατού Ικανού νά αντιμετωπlσn τόν υπάρ­ χοντα εκ τής dνταρσlας μέγιστον κlνδvναν. ' Η συνεχεΙιΖ. δθεν τών άναφερθέντων ελήφθησαν κατά τό διάστημα κατά τό όποίαν διετέλεσα Ύπουργός τών Στρατιωτικών καΙ άλλα μέτρα, τών dnolwv ή άξΙα καΙ ή σκοπιμότης καταφαίνονται εΙς τήν επελθούσαν προοδευτικώς μέχρι σήμερον τελειο­ ποιημένην άνάπτυξιν τών ενόπλων έθνικών δυνάμεων . ' lδου μερικά τούτων: Μετ ατ Ρ ο π η τ ή ς ιι ρ γ α ν ι κ ή ς σ υ ν θ έ σ ε ω ς τ ο ύ Σ τ Ρ α τ ο ύ: Τό σχέ­ δ ιον τής ΙΙργανώσεως τού 'Ελληνικού στρατού μελετηθέν από τού φθιροπώρου τού 1945J εΙς πε­ . ρίοδον κατά τήν όποΙαν ό συμμοριτισμός ήτο ανοργάνωτος πολεμικώς καΙ ανύπαρκτος ώς ενοπλος δύναμις, προέβλεπε Στράτευμα δια τη", αnιμετώπισιν γενικωτέρων έθνικών αναγκών .

τΗτο σχεδόν πεδινής συνθέσεως τού στρατού. 'Η νέα δημιουργηθείσα εν τφ μεταξύ κατάστα­ σις άπό άπόψεως συμμοριτισμού έπέβαλε την μετατροπην τής συνθέσεως τού στρατού εΙς Ορεινήν. Τούτο εγένετο κατόπιν πολλών καΙ μακρών συνεργασιών μετά τής Βρεταννικής 'Αποστολής καΙ ή εφαρμογη τού νέου σχεδΙου ηρξατο κανονικώς από τού 'Iουλlου τού 1946. Ή μεταβολή όμως αϋτη άπήτησε μακρόν χρόνον, διότι μεταξv τών άλλων επρεπε νά εξασφαλισθfj ή προμήθεια νέων όπλων καΙ άλλων εΙδών, όπως έπΙ παραδεΙγματι κτηνών τα όποία δέν υπήρχαν . "Εν τούτοις κατα τόν · Δ εκέμβριον τού 1946 ό στρατός εΙχεν άποκτήσει την ι3eεινήν σύνθεσΙν του καΙ εκτοτε ελάχι­ χισται μεταβολαΙ έπήλθον εΙς τη νέαν ταύτην μορφην τού Στρατεύματος. 'Από τής ιδtας εποχής τού Δεκεμβρίου 1946, ήρχισε καΙ ή οeγάνωσις τού Α.Ο.Κ. τα όπο ία έκτοτε άνεπτύσσαντο δια να φθάσουν δια τής nslear; καΙ τών χορηγηθέντων μέσων εΙς τήν σημSΡινήν των τελειότητα άπό από­ ψεως οργανώσεως καΙ μαχητικότητος.

Έκπ α

lδείσις Άξιωματ ικών

κα Ι

Όπλ ιτών

: 'Ιδιαιτέρα μέριμνα έλή­

φθη δια την τελεΙαν έκπαlδευσιν, καθυστερημένην μέχρι τής εποχής εκεΙvης τών εΙς τά ΕΙδικα Κέντρα υπηρετούντων άξιωματικών καΙ όπλιτων . 'Ως είναι γνωστόν, μετα την κατάρρευσιν τού 1941 καΙ τη", διάλυσιν τού ΣτρατOV, ή εκπαtδευσις τών στελεχών είχε διακοπή . Τό θέμα τούτο ετέθη αμέσως υπό μελέτην καΙ συντόμως ελύθη κατα τόν έπιβαλλόμενον τρόπον. τη", εκτέλεσιν ανέλαβον ή Βρεττανικη •Αποστολη καΙ τό Γεν. 'Επιτελείον εν συνεργασΙιΖ. τών όποΙων ή εκπαΙ­ δευσις αξιωματικών καΙ όπλιτών ώργανιbθη έπΙ έπιστημονικών βάσεων . Οϋτω από τού Μαιου 1946 ηρχισαν να λειτουργούν αΙ διάφοροι σχολαΙ μεταξύ τώνόποίων: Σχ.ολαΙ'Εκπαιδεύσεως •Αξιωματικών -Κέντρα εκπαιδεύσεως νεοσυλέκτων 'Οπλιτών-Κέντρα εΙδικότητος -Τεθωρακισμέ­

νων, Μηχανικού, Διαβιβάσεων, Πυρ {κού, Σ. Ε.Μ, Τεχνικων · 'Υπηρεσιων κλπ. 'Έκτοτε με "ορ­ γότερον ρυθμόν εσυνεχίσθη ή εκπαίδευσις, ώς .έπεβάλλετο λόγφ της διαθέσεως νέων δπλων υπό .ών Βρεταννων καΙ τής άνάγκης τής ταχlστης όργανώσεως τώρ ιΊιΙονάδων προς άντιμετώπισιν τού άναπτυσσομένου συμμοριτισμού. Τά άποτελέσματα της τοιαύτης leyaalar; είχον TEeaaTlav σημασίαν διά τη", όλην οργάνωσιν τού Στρατού μας. Ά ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ι ς τ ώ ν ε φ έ δ Ρ ω ν δ ι ά ν ε ο σ v λ λ έ κ τ ω ν .. . Κατά τήν εποχήν εκεΙνην υπηρέτουν όπλίται τών κλάσεων 1.938, 1939 καΙ 1940, οΙ όποίοι όχι μόνον είχον εκπληρώσει τη", στρατιωτικήν των ύποχρέωσιν καΙ είχον λάβει μέρος εΙς τόν πόλεμον τού 1940 1941, άλλα καΙ μετα την απέλευθέρωσιν είχον κληθή καΙ υπηρέτovν υπε!! τούς 15 μήνας . Έπετύ­ χομεν τότε την πρόσκλησιν, δσον εΙ δυνατόν, περισσοτέρων νεο συλλέκτων καΙ οϋτ ω κατέστη Δv­ νατη προοδευτικώς ή άπόλυσις τών εφέδρων, πολλοΙ τών όποΙων είχαν υπερ τούς 60 μψας υπε­ ρεσΙαν .

'Α ν ά λ η Ψ ι ς τ ο ύ ά γ ω ν ο ς κ α τ α τ ω ν σ υ μ μ ο Ρ ι τ ω ν .. 'Από τOV Α1ίγού­ στου τού 1946 ό Στρατός έλαβεν έντολήν εκκαθαριστικώι' επιχειρήσεων Θράκην, ΜακεδονΙαν, • Ηπειρον, Θεσσαλίαν. Όρεινήν Ρούμελην, ΛακωνΙαν καΙ Μεσσηνlαν καΙ oVτω ηρχιζεν ό πραγμα ­ τικός άγώ)' κατά τών συμμοριτών. την εύθύνl1ν εΙχον οΙ διοικηταΙ τών μονάδων Στρατού καΙ εΙς

κάθε νέαν 6JΡΥανουμένην μονάδα περιελήφθησαν οΙ έκλεκτότεροι έκ των •Αξιωματικών. Πατά το τέλος τού Σεπτεμβρίου τού 1946 ΟΟδεμΙα μάχιμος φeουρα ύπijρxεν εΙς την Πρωτεύουσαν καl Νότιον 'Ελλάδα. Παρά ταύτα. επανειλημμένως διετέθησαν εΙς την Πελοπόννησον κατα μήνα Αύ­ γουστον καΙ Σεπτέμβριορ τού 1946 όλόκληρος ΤαξιαeχΙα καΙCίλλα μηχανοκlνητα μeσα διά, την εξΌVΤωσιν τών συμμοριτών εΙς Πάρνωνα καΙ ΤαύγεΤον.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

220

α) ΕΙς έκαστον Στρατηγείον Σώματος Στρατού, Meeaexlar; καΙ Ταξιαρχ lας ε Ις ' Α ξι ωματι­ κός τού Α' Κλάδ ου αναλόγ ου Ραθμού καΙ nelear; θά καταστfj ύπε15θυνος διά τήν όργάνωσιν καΙ πα­ ρακολούθησιν παντο ς ζητήμ ατο ς σχετικο ύ μέ τάς Μονάδας ταύτα ς.

3.

'Επιστράτευσις

προσωπικού .

α) 'Εξουσιοδοτούνται τά Σώματα Στρατού καΙ ή ΥΠΙ

Meeaexla, σπως προβώσιν εΙς τtpι

δι' ατομικών προσκλήσεων κατάταξιν τ ών αναγκαιαύντων καταλλήλων έφέδρων 'Αξιωματικών η στρατευσlμων καΙ έφέδρων όπλιτών ανεξαρτήτως κλάσεως, δια τήν σVΓκρότησιν τών ένόπλων τμη­ μάτων, ατινα θα όργανωθώσιν Ράσει τού συνημμένου σχεδ[ου. Ρ) 'Ονομαστικα l καταστάσεις τούτων κατά τμήματα νά τηρηθώσιν, δπως oVτoι μη συμπε­ ριληφθώσιν εΙς έτέρας προσκλήσεις. γ) Δ ι' δσους παρίσταται ανάγκη άπονομής βαθμού έφέδρου Άνθυπολοχαγού η όνομασlας τούτων εΙς έφέδρους Άνθυπολοχαγούς, νά υποβληθώ σιν εΙς τό ΓΕΣ /Β3 έyxalewr; προτάσεις tίπό τών Σωμάτων Στρατού καΙ ΥΙΠ Μεραρχlας, εΙς ας θά αναφέρωνται δ:παντα τά στρατολογικα στοιχεία των, ίνα βάσει τούτων προκλ1) θώσι τά σχετικά Β. Διατάγματα . 4. • Ο π λ ι σ μ Ο ς-Λ ο ι π ά υ λ ι κ ά . α) • Απαντα τά διανεμη θέντα ύπο οΙασδήποτε Άρχής δπλα καΙ πυρομαχικά εΙς ατομα ώς καΙ τά εΙς χείρας οίουδήποτε ατόμου όπωσδήποτε εύρισκόμενα δπλα θεωρούνται ανήκοντα εΙς τδν •Ελληνικδν Στρατόν καΙ θά χρησιμοποιώνται προς έξοπλισμδν τών νέων Μονάδων. 'Επl τού λίαν λεπτού τούτου ζητήματος έφιστατ αι Ιδιαιτέρως ή προσοχη τών κατά τόπους Δ ιο ικήσεων, λαμβανομένου ύπ' όψιν, δτι έτερος όπλισμος δέν διατίθεται, ό δέ αριθμός τών πυρο ­ μαχικών εΙναι περ ιωρισμένος . ΡΥ Ίματισμος Άξιωματικών

Ό άρμόδιος έπιτελης Άξιωματικός τών Σωμ. Στρατούκαί ΥΙΠ Meeaexlar; θά παραλdβll άπο το Γραφε ίον Υ.Π. τών Στρατηγείων τούτων τάι; άναγκαιούσας συλλογάς Ιματισμού. Σχετικαί όδηγlαι πρός τά Γραφεία Υ.π. θά σταλώσιν ύπο τής Δ Υ Π/ΓΕΣ. Ή συλλογη τού Ιματισμού περιλαμβάνει: Δlκωχον, χιτώνιον, περισκελlδα, lf.ρβνλα, χλαΙ­

νην

καΙ ένδεχομένως άδιάβροχον κάλυμμα. γ} Ύγ ειονομ ικδν Ύλικδν θά xoρηγijται μερ[μνη τών Μ. Μονάδων Εύθύς ώι; τά Τμήματα συγΚΡΟΤ1)θώσι .

σπως

δ) Ή Κεντρική Ύπηρεσlα θά καταβάλλη προσπάθειαν παρά τφ ΎπουργεΙφΈφοδιασμού, inLTIJX1l τήν διάθεσιν χλαινών καΙ άρβυλών διά τούι; έπι στρατε υθησομένουι; . ε) Διά τήν μισθοδοσΙ αν τών Άξιωματικών , αΙ Μονάδες αδτα ι θα προσκολλη θώ σιν εΙς τάς

πλησιεστέρας μονάδας τού τακτικού Στρατού .

.

Σ Χ έ σ ε ι ς 111 Α Υ κ α Ι Χ ω Ρ ο φ υ λ α κ fj ς . Α.οτα ι δέον έκ τών προτέρων νά έχουν καθoρι σθfί ύπο τών προΙσταμένων Διοικήσεων τών δια­

5.

φόρων Κλιμακίων . Κατ' αρχήν άπόλυτος σvνεργασlα τών Μονάδων ΜΑΥ καΙ Χωροφυλακής δέον νά ύφlσταται διά τά ζητήμ ατα dσφαλelας . 'Εν τούτοις εΙς πολλας περιπτώσεις θά naeaσTfj άνάγκη τακτικής ύπαγωγijς μ ιας Μονάδος υπό τήν έτέραν . ΤΟ ζήτημα τούτο μόνον Ράσει τών πραγματικών συνθηκών (Ραθμοl τών Τ,οπικών Δ ιοικητών, διατιθεμένη δVvαμις κ.λ.π .) κα Ι έν συνεvιιoήσει τών Μ. Μονάδων μετά τών κατά τόπους άρχών Χωροφυλακής θά λυθiί. Τό παρέχον ζήτημα εΙναι ή συνεργασlα καΙ ή άμοι(Jαlα συνδρομη προς έπΙτεvξιν τού κοινού σκοπού .

,

Ύποβο λη έκ θέσεων : ΕΙς τήν πρώτην εκάστου μηνός, aρχής γενομένης άπο l1)ς ΝοεμβρΙου τά Σώματα Στρατού καΙ ή ΥΙΠ ΜεραρχΙα θα tίπoβάλλω σιν : α) ΕΙς ΓΕΣ /Α3 • Εκθεσιν έπl τής προόδου τής συγκροτήσεως τών ΜΑΥ. Τών παρατηρηθειt1ών έλλeΙψεων. ΆντΙγραφον ταύτης θά διαβιβάζεται καΙ εΙς ΑΙ /ΓΕΣ. β) ΕΙι; ΓΕΣ/Β3 Άριθμητικήν κατάστασιν συμφώνως μέ το υπόδειγμα (Παραρτ . Γ') τών κατά τtpι διάρκειαν τού μηνος έπιστρατευθέντων. 7. ΑΙ λοιπα l Μεραρχlαι ώς καΙ ή 81 Περιοχή, προς l1r; κοινοποι ε ίται ή παρού σα, δέον ν' άρχΙσουν άμέσως δλας τάς προπαρασκευαστικάς έργασlας εΙς τρόπον, ώστε να σvντομεvθfj ό χρό­ νος τής όργανώσεως εΙς τό έλάχιστον. 8. Βάσει τών έν Παραρτήματι Α' όδηγιών τα Σ. Στρατού καΙ αΙ Μεραρχlαι νά σvντάξωσι τάς άναγκα[ας όδηγlας προς τούς περιφερειακούς Διοικητάς καΙ τούς Διοικητάς τών Λόχων Μ Α Υ.

6.

9. ΑΙ Meeoρxlat καΙ τα Σώματα Στρατού παρακαλοϋνται νά γνωρlσουν τήν λήψιν τής παρούσης ότι dκριβές άντΙγραφον

Άθήναι τύ

Π.

20-12-1946

ΣΠΗΛΙΩ ΤΟΠΟΥΛ ΟΣ 'Αντιστράτηγος

Ό Ύπoveγ~

Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

222

-17.7.1946 : Έλληνικη περΕπολος φVλακEoυ 23(Πληκάτες), ~δέχθη πυρά αλβανικής περιπ6λου. -23.7 .1946 : Τεσσαράκονταμελής Κ/συμμορΕα διωκομένη ύπό έλληνικού αποσπάσματος, ι;l~ -23. 7 .1946 : .' -31 .7.1946 : - 2.8 .1946 :

σηλθεν εντός αλβανικού εδάφους (Καλύβια Παπαδήμα) . 'Αλβανική περlπoλoς 'ενεδρεύουσα επί έλληνικού εδάφους ΗVoιςε πυρ κατά περιπόλου έλληνικoiί φVλακ'ov 15 (Bασlλα) . 'Αλβανοί απήγαγον τόν ΝΕλληνα κτηνοτρ6φον ΣταφVλa.ν έκ Ποντικάτων. Άλβανός στρατιώτης, εΙσδύσας εΙς έλληνικόν έδαφος επυΡο/3όλησε κατά περιπόλου έμηνικού φvλακlου

-

5.8.1946 : 7.8 .1946 :

17.

.

'Αλβανός στρατιώτης, όστις είσέΔVσε εΙς ελληνικόν έδαφος, κατά την αποχώρησΙν του υπεστηρ'χθη νπό αλβανικών πυρών (χωρΕον Όρεινόν) . Στρατιώται καί πολΤται 'Αλβανοί εΙσήλθον εΙς έλληνικόν έδαφος λεηλατήσαντες αγρώ.

-

7.8 .1946 :

- 8.8 .1946: -10 .8.1946 : -10.8.1946 :

.

Τριακονταμελής αλβανικη συμμορΕα, ΈΠVρoβόλησε αΙφνιδιαστικώς κατά τoiί έλλη. νικού φVλακΙoυ 27. 'Αλβανοί aπήγαγoν τόν κτηνοτρόφον Kovτρoυμπην ~ξ •ΑετομηλΕτσης. , Διοικητης ελληνικού στρατιωτικbϋ Άποσπάσματος, έπυροβολήθη ύπό Κ/συμμορΙας αναρχικών είσερχομένης εξ ΆλβανΕας (φVλάκιoν 27). Τεσσαρακονταμελής Κ/συμμορ'α καταδιωκομένη εΙσήλθειι εΙς τό dλβανικόν έδαφος

r.

(Μεγάλη Πρέσπα). . -26 .8 .1946 : Κατα συμπλοκήν 'Αποσπάσματος 'Ελληνικής XωΡOφVλακης καί25μελούς, Κ/συμ-

μορ'ας αύτη καταδιωκομένη είσηλθεν ελευθέρως εΙς τό αλβανικόν έδαφος.

-26 .8.1946 : 'Αλβανοί επετέθησαν κατά έλληνικού φvλακwυ 8 (Αελούδα). . -27 .8 .1946 : Ή αύτή επiθεσις επανελήφθη από τριών σημεlων. . -27.8.1946 : Συμπλοκη έλληνικού φVλακ'oυ 4 (Τσολάκη) καί 5 ένόπλων εξ , Αλβαν'ας, -28.8 .1946 : Άλβανο' επετέθησαν κατά έλληνικού φVλακEov 1 (Μαυρομμάτη) . - 1.9 .1 946 : 'Αλβανοί ηνοιξαν πύρ κατά περιπόλου έλληνικού φVλακ'oυ 1 (Μαυρομμάτη) . - 8.9.1946 : 'Αλβανοί επετέθησαν κατά έλληνικού ψυλακ'ου 3 (Μαβίλη). - 9 .9 .1946 : 'Αλβανοί επετέθησαν κατά τού έλληνικο'v φVλακ'oυ 8 (Αελούδα) διά καπνογ6νων. - 9.9.1946 : 100μ ελης Κ /συμμορΕα διωκομένη υπό έλληνικών aπoσπασμάτων είσηλθειι ελευθέρως . είς Άλβανίαν (Σκάλα) . . -12.9 .1946: Είκοσαμελης Κ/συμμορία διωκομένη είσηλθεν ελευθέρως εΙς Άλβανlαν (Μπουρα­ ζάνη) .

-13 .9 .1946:

- .16.9.1946 : -18 .8 .1946 :

-21.9.1946 :

Είκοσιπενταμελης Κ/συμμορία επετέθη κατά τών φυλακΙων 12 (Ζωtδη), 13 (Σκlπη) καΙ 14 (Άλεβιζάτου). Πολυμελης Κ/συμμορία υπό τους Άvν{βαν καί Γιαvνoύλην, εΙσηλθεν εξ Άλβανlας

καί επετέθη ε Ις Πυρσόγιαννην φονεύσασαι τους ανδρας της φρουράς Χωροφυλακης. Έκατόν Κ/συμμορίται προερχόμενοι εξ 'Αλβαν'ας, επετέθησαν κατα των έλληνι­ κών xwelwv 'Ιεροπηγή καί Δενδροχώριον. Κ/συμμορίται εΙσηλθσν εΙς χωρΕον Έξοχη καί ακολούθως εντός τού dλβανικoiί εδάφους.

-23.9.1946 : -25.9 .1946: -27 .9.1946:

Άλβανικη περlπολος ΗVo ιξε πύρ κατά έλληνικoiί φVλακlου 21 (Παναγιωτάκης). Άνάλογον επεισόδιον κατά έλληνικού φυλακlου 6 (Λεοντοκανάκη). Δύο 'Αλβανοί στρατιώται ΉVoιξαν πύρ κατα έλληνικoiί φυλακlου 19 (Σκoρδtλη)

εξ αποστάσεως 150 μέτρων. -6.10.1946 : Κ/συμμορlα εΙσερχομένή είς ΆλβανΙαν συνεπλάκη με ελληνικόν απόσπασμα. -8 .10 .1946: Άλβανικόν'στρατιωτικόν τμήμα επετέθη κατα έλληνικού φυλακίου 12 (Ζω tδη) , -9 .10 .1946: Τό ανωτέρω επεισόδιον επανελήφθη. -15 .10.1946: Άλβανικη συμμορία εΙσδύσασα εΙς ελληνικόν έδαφος (Παγώγιαννη) απήγαγε δύο "Eλληναr; ποιμένας καί 300 πρόβατα. . -19.10 .1946: ΤΟ φυλάκιον 36 καί 'περlπoλoς αύτού, υπέστησαν rnlOeacv δι' ατομικών lίλμων από dλβανικoύ εδάφους. . -21.10 .1946 : Έλληνικη περlπoλoς~ φυλακΙου 4 (Τσολάκη) ενέπεσεν εΙς αλβανικTjν ένέδραν έπί

-25 .10.1946 : -26 .10.1946 :

έλληνικού εδάφους, κμθ' fjν "Ελληνες στρατιώται εφονεύθησαν 1) aπήχθησαν. Άπόσπασμα ελληνικoiί φυλriκ'oυ 2 ('Ιερόθεος) εδέχθη dλβaνικα πυρά. ΌμοΙας φύσεως επεισόδιον κατά περιπόλου έλληνικού στρατιωτικού τμήματος lΙόβλας.

.

'ΕπΙ τής έλληνο-βουλΥαρικης μεf}ορtοv - 6. 7.1946: Συμμορlα απήγαγε Μουσουλμάνους τινάς ~κ τoiί χωρΙov ' Αγριανή, συναποκομή­ σασα αύτους είς Βουλγαρίαν .

-22. 7 .1946 : 'Ένοπλοι Βούλγαροι στρατιώται είσέδυσαν βαθέως επί έλληνικού εδάφovς περιο­ Χ1iι; Σταυρ()υπόλεως .

-1 7. 8.1946 : Βο,Jλγαροι στρα;:ιώται εΙσέδυσαν έπι έλληνικού εδάφους (Θέρμες), προκαλέσανΤΕς πραμεJ.ετημειιας ζημιας. .


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

224

νασΙου), ύποκριθέντες τους κoμμovνιστάς, έχρησιμοποιήθησαν ώς όδηγοΙ εΙσόδου Νοφιτών συμμοριτών κατορθώσαντες οϋτω νά διαφύγουν εΙς Έλλdδα.

-21.9.1946 : -24.9.1946 :

Νοφικη συμμορία εΙσήλθεν εΙς Γιουγκοσλαυεαν παρά τό 'Άνω Λουτράκιον. Νοφικη συμμορία προερχομένη έκ Γιουγκοσλαυεας προσέβαλε τό φυλάκιον Κάτω Λουτρακlου.

-4.10 .1946: -6.10.1946 : -17 . 10 .1946

-21.1 0 .1946 -22.10.1946

Συμμορlα, έπιτεθείσα κατά φυλακΙου Άλωνας καΙ καταστρέψασα τηλεφωνικά

καλώδια, κατέφVΓεν εΙς Γιουγκοσλαυεαν. ΣυμμορΙα εΙσήλθεν εΙς χωρlov Περlκλεια καΙ μετέφερε λεηλατηθέντα είδη εΙς Γιουγκοσλαυεαν. :Πεντηκovταμελης σvμμορlα αδουσα βουλγαρικά άσματα έλεηλdτησε τό χωρΙον Κούπα, μεθ' ;; εΙσήλθεν εΙς Γιovγκoσλαυεαν. :Συμμορlα έπετέθη κατά Σουρμένων καΙ έν συνεχεlg κατέφVΓεν εΙς Γιουγκο­ σλαυtαν. :Συμμορία λεηλατήσασα 'Aylav Παρασκευην, εΙσήλθRν ακολούθως εΙς Γιουγκο­ σλαυεαν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100ν ΌδηγΕαι εκδοθείσαι παρά του Β' Σώματος Στρατου δια σμοv

T1jv πάταξιν του Κ/συμμοριτι­

(1).

1. Χ Ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε ν α ι

μέθοδοι

ένεΡγεlας

υπό

τ ώ ν ά ν α Ρ Χ ι κ ώ ν σ IJ μ­

μοριτών:

(α) Διά την έπίτευξιν ασφαλεlας έν Tfj ένεργείg των πρός τινα περιοχψ, διαδΙδουσι ψευδείς πληροφορΙας, έπΙ τών ~ρoθέσ,εων καΙ δυνάμειον των, αφ' ένός μεν πρός παραπλάνησιν τών 'Αρχών, αφ' έτέρου δέ πρός ήθικην έπΙδρασιν έπΙ τών κατοίκων τής ύπαίθρου.

(β) Έπελθόντος

Tov αποτελέσματος, διά τών ώς ανω ένεργειών των, έπιτΙθενται έναντΙον

τών αντικειμενικών των σκοπών, σχεδόν πάντοτε έπιτυχως.

Ώς αντικειμενικους σκοπους' έκλέγουσι κατ' αρχη~, Σταθμους Χωροφυλακής καΙ μικρά στρατιωτικά τμήματα, ατινα προσf/άλουσιν άπό ένέδρας. Χρονικώς τάς έπιθέσεις έ~'εργοvσι, κατά προτΙμησιν τας νυκτερινας ι'fJρας η τό λυκαυγές . Ή διάρκεια τούτων εΙναι βραχεΙα.

(γ) ΑΙ επιθέσεις ένεργoiίvται διά δυνάμεων συγκειμένων εκ των μονΙμαι'ν πυρψ'ων τών συμ­ μοριτών καΙ εξ ένισχύσεων μελώ~' τού εφεδρικού ΕΛΑΣ, πρoερχoμέ~'ωι' εκ τών χωρών τών ~ε~ιrι;.ερειών ένεΡΥ"εlας ;ων. 'Εσχάτως 1] δράσις των έπεξετάθη καΙ έπί τών συγκοινωνιών εφ

ων τοποθετουσι ναρκας.

.

(δ) Άπάσας τας ενεργείας των βασίζουσιν έπί πληροφοριών έξηκριβωμένων. Διαθέτουσl πρός το{-το πλήρες καΙ ευρύτατον δίκτυον πληροφοριών.

2. Σ κ ο π ό ς ή μ ε τ έ Ρ ω v έ ν ε Ρ γ ε ι ώ ν : Ή πάσπ θυσlg καΙ διά παντός μέσου, έστω καΙ Tov σκληροτέρου, σύλληψις η φόνος τών συμμοριτών καΙ ή άποκατάστασις καΙ διατήρησις τής τάξεως καΙ ασφαλείας έν τύ περιοΧΌ τoiί Σώματος Στρατού.

3.

ΤΡ ό π ο ς έν ε Ρ γ ε ία ς : (α) Κατανομη τής περιοχής τoiί Σώματος Στρατοv εΙς ζώνας ένεργεΙας Μεραρχίας-ΤαξιαρχΙας-Τάγματος. ,

(β) Έγκατάστασις έν έκάστη ζώνη αναλόγως δραστηριότητος συμμοριτών, αντιστοΙχου δυνάμεως όργανικής με πλήρη πρωτοβουλΕαν δράσεως έν Tfj ζώνπ της. (γ) Δ l κ τ υ ο ν Π λ η Ρ ο φ ο Ρ ι ώ ν : Παρά τάς παρουσιαζομένας δυσχερείας όφειλομένας κυρίως εΙς την τρομοκράτησιν τών κατοίκων ύπό τών συμμοριτών, είναι άνάγκπ, πάσπ θvσlα νά αναπτυχθύ έν δίκτυον πληροφοριων καΙ υπό τών Διοικητών

τών λόχων ακόμη.

νΕξ ίσου ουσιώδες τυγχάνει ή διασταύρωσις καΙ ό έλεγχος έκάστης πληροφορΙας,

μένου δτι πλείσται τούτων εΙναι σκόπιμοι ή έξωγκωμέναι. W Εν σχέδιον αναζητήσεως πληροφοριών μιας μονάδος πρΙ-τει νά στρέφεται κρtβωσιν των ακολούθων σημεΙων:

('1) 'Αρχείο\! ΔΙΣΙΦ. 1101jB /5

δεχο­

πρός έξα­


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

226

-Πάντως εΙς περlπτωσιν εμπλοκής ένός τμήματος, d:'toreki ζήτημα τιμής δια τόν ήγ?fτoρα γειτονικού τμήματος, νά σπεύση πρωτοβουλία του καί νά συμβάλυ διά τήν ταχvτέραν καί dπoτελεσματικωτέραν διεξαγωγην τού αγώνος, εφ' δσον φυσικα δέν απειλείται η δ εν αναμέι'ει εξ ι'ίλλης κατευθύ1'σεως ?7 δεν διώκει κατά π6δας ι'ίλλην συμμορίαν.

Έπί τού τελευταίου τούτου, τονίζεται δτι αποτ ελεί ύψίστην ύποχρέωσιν ή απην ής κα­ ταδίω ξις πάσης συμμοeίας μέχeις έξοντώσεως καί εκτός τής neeιoxiir; εiJθύνης της Μο­ νάδος . Β Σ Τ 902 τΏ 1719/1946 Ό ΔιοικηηΊς τού Β.Σ.Σ.

Ζ;π. Γεωerούλης Αντιστρατηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παν Πίναξ

μεθοριακών επεισοδίων κατά τους μήνας Νοέμβριον

-

Δ εκέμβριον

1946 (1)

(α) 'Επί τ ής έλληνο-αλβανικής μεθορ ίου έσημειώθησαν τά κατωτέρω επεισ6δια

:

-Τήν 1.11.1946:' Απ6σπασμα τού φυλακίου Ίεροθέαυ εδέχθη πυρά Άλβανών ενεδρευ6vτων επί έλληνικού εδάφους.

-την

5.11.1946 : Περ ί τούς 70

συμμορίται dπήγαγ01> εΙς ΆλβανΙαν

22

φορτηγά ζώα έκτού

χωρίου Τρ ίγωνον. -την 7.11.1946: Πολυμελτμ; νοφικη συμμορlα, καταδιωκομένη, εΙσηλθεν έλευθέ(?ως εΙς τό

άλβανικον έδαφος παρά τό χωρίον Σφίκα. -την 13.11.1946 : Άλβανοί επετέθησαν κατα του φυλακίου 12 (Ζωtδη) διαπολυβ6λων καΙ τροχιοδεικτών καί κατά η)}. aiJrTιv ημέραν αλβανική περίπολος επετέθη "Κατα του έλληνικού φυλακίου 1 ( jVΙαυρομμ άτη) . -την 14.11.194 6 : Άλβανοί ενεδρεύοντες ήνσ ιξαν πύρ κατα περιπ6λου τού φυλακΙου 2 (Ίερσθέου) τραυματίσαντες

1

στρατιώτην.

-Τήν 19.11.1946 : Άλβανική περlπoλoς εΙσελθούσα έΙς έλληνικον έδαφος επεχείρησε να αΙχμαλωτίσπ έλληνικψ περlπo},oν τού φυλακίου 5 (Κουρμούλη) καί την aiJrTιv ημέραν πολυμελης συμμορία έπετέθη κατά τού έλληνικού φυλακίου 23 (Φρίξες). -την 22.11.1946 : Άλβανικη περίπολος μετα φωτογραφικής μηχανής εΙσήλθεν "lς έλλη­ νικόν έδαφος παρά το φυλάκιον 12 (Ζωtδη). (β) 'Επί τής έλληνο -βουλγαρ ικής μεθορίου περιοχής εσημειώθησαν τα κάτωθι επεισ6δια : -την 9.11.1946: Πολυμελ1)ς συμμορία έκ Βουλγαρίας επετέθη κατα τού χωρίου M~τα­ ξάδες.

-Tfιν

17.11.1946:

ΕΙκοσαμελης συμμορία καταδιωκομένη πλησΖον Μεταξάδων εΙσήλθεν

εις βουλγαρικόν έδαφος.

- Τ?)ν 24 .11.1946 : ' Eρρ[φθησα~' φωτοβολΖδεςύπό βουλγαρικών φυλaκZων έναντι'ΑγΖο υ Kωv­

σταντΖναυ. -Tiιν 215.11.1946 : 'Από το βουλγαρικον φυλάκι ον Κούλας, επί Tfj εvκαιρία κομμουνιστικής εορτής Βούλγαροι έχλεύασαν dπό η}; μεθορίου "ϊην έλληνικη ν σημαΖαν καί έπροπαγάνδισαν ύπερ τώ1' 'Ελλήνων 'lναeχικών. . -Τήν 27.11.1946 : Τεσσαράκοντα 'Έλληνες δμηρο ι έξ "Εβρου, μετεφέρθησαν -όπα συμμο­ ριτών εΙς ΒουλγαρΖαν, μεταξν τώ1' έλληνικών φυλακZωv 30 καΙ 50. -την 4.12.1946: Πολυμε}.ής Κlσυμμορία έπετέθη κατά τμήματος ταϋ έλληνικού σTearoiJ εΙς Κόρυμβον, προερχομέι:η έκ βουλγαρικού εδάφους . . - την 8.12.1946 : '11 ανωτέeω ε;τίθεσις ε."lανελήφθη .

(1) 'Υψ'πιουΡΥε1:0ν Τύπου κα~ Π/;ηρ οφοριων «Ή έ'JcιντίO'i τ'ίj ς Έλλάδος 'Επ ιβουλη )) Σελ. 79SO- 81 -S2 xxl R!,--..85.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

228

Άσφαλεlας επι τής επειγούσης ανάγκης διενεργείας επι τόπου ερεύνης, ινα έλθωσιν εΙς φώς τα αΙτια της καταστάσεως ταύτης, Πιστεύει δτι κατα τον τρόπον τούτον αΙ ύπ' αυτής εκφερόμεναι κα­ ταγγελlαι θα βεβαιωθώσιν αυθεντικώς και θα ληφθώμεν μέτρα δια την ρύθμισιν τοΠ ζητήματος. Λεπτομερες ύπόμνημα δια την ύποστήριξιν της αΙτήσεως συνάπτεται τfί παρούσ!] δεόντως

διευκρινlζον τας κατηγορlας τής'Ελληνικής Κυβερνήσεως, αλλα θα επεθύμουν να αναφέρω σχετι­ κώς κrιι τας

συνεδριάσεις του Συμβουλ{ου

' Ασφαλεlας,

καθ' δς εξητάσΘη Τι αϊτησις

εΙσοδοχής

τής , Aλβαν~ας εΙ~ τ~ν O,H,~, καί, Τι oυκ~ανικη ~ροσφυJ;'η κ~τα της' JΊλλάδoς, κα~ τού 'I~νωμένoυ ΒασιλεΙου ως και τας διαφορους ανακοινωσεις τας κατοπιν απευθυνθεισας προς την Γενικrην Γραμ­

ματεlαν ύπο τής μονlμου 'Ελληνικής'Αντιπροσωπείας προς τον σκο"!ον παροχής πληροφοριών επι τής εξελΙξεως τής καταστάσεως . Αί πληροφορlαι τής'Ελληνικής Κυβερν1ίσεως, αΙ δποίαι επιμελώς ήλέγχθησαν εΙς κάθε λεπτο­ μέρειαν δεικνύουν, δτι Τι κατάστασις εΙναι Τι ακόλουθος:

(α) Ό ανταρτοπόλεμος, δ όποίος σ'ίμερον ε'ντόνως διεξάγεται εΙς την Δυτικην Μακεδονίαν καί Ιδlως εΙς τας δρεινας περιοχας του Καϊμακτσαλάν και του Παίκου, δποστηρlζεται ύπο τής ανατρε­ πτικής δργανώσεως Ν Ο Φ , iι δποία στρατολογεί &νδρας και εφοδιάζει τούτους με δπλα. Ή δργά­ νωσις εδρίσκεται δπο ξένην ήγεσίαν και έχει το στρατόπεδόν της εΙς Σκόπια. (β) ΕΙς το στρατόπεδον τού Μπούλκες, εΙς την Borpoalvav τής Γιουγκοσλαυίας, λειτουργεί' ή στρατιωτικη εγκατάστασις εΙς την dnolav επtλεκτoι γνδρες εκγυμνάζονται δι' ανταρτικην δρι'ί­ σιν εν Έλλάδι. ΟΙ ι'ίνδρες ο{)τοι επελέγησαν εκ τών μελών εκείνων του ΕΛΑΣ τα δποία ανερχόμενα εΙς 2500-3000 μετά την συμφωνίαν τής Βαρκίζης κατέφυγον εΙς Γιουγκοσλαυίαν και εΙς αυτην περιλαμβάνονται πολλα πρόσωπα ων εΙχε διαταχΘfj Τι σύλληψις δι' αδικήματα τού κοινου alΚoalov. Συναφώς θα έδει να αναφερθΠ, δτι Τι εφημερις Πολίτικα τού Βελιγραδίου 1946 δεπίστωσεν, δη το στρατόπεδον τού Jlιlπoύλκες προσφάτως εΊχεν ενισχυθή ύπο αριθμού «Jlιlακεδόνωντού AlyaloV), δΎjλαδη Σ.λα~oφώνων κc;τοί>;ων τijf Δvτικfjς :Μακεδονίας, οίτινες απέβησαν δργα'να τών κατευθυ­ νοντων την ανατρεπτικην κινησιν εκ Σκοπιων.

, Εβεβαιώθη,

δτι οί κάτοικοι τού στρατοπέδου neoPalJJovν εΙς συχνας επιδρομάς εΙς τό έλλη­

νικον έδαφος, μέσω Βουλγαρlας και'Αλβανίας.

(γ) τα dπό μακρού χρόνου εΙς την γιουγκοσλαυϊκην J1ιΙακεδονlαν δφιστάμενα τάγματα, τα dπoτελo'ύμενα απο σλαβοφώνους 'Έλληνας, οϊτινες δμοίως ανεζήτησαν ασυλον εΙς την Γιουγκοσ­ λαυιαν μετα την συμφωνlαν τής Βαρκlζης, δια να αποφύγωσι την δlωξιν ενώπιον τών έλληνικών δικαστηρΙων, διελ'ύθησαν και οί ανδρες των προσεκολλήθησαν κατα μικρας δμάδας εΙς τον γιουγ­ κοσλαυϊκον στρατόν. 'Άνδρες τών εν λόγψ ταγμάτων, οϊτινες ησαν ύπο τd:ς διαταγάς τού Ήλία Δημάκη, γνωστού ύπο το ψευδιΌνυμΟ1' Γκότσεφ, δύνανται να στρατολογούνται εθελοντι­ κώς εΙς τάς ενόπλους συμμορlας τάς δρώσας εν Έλλάδι. Ύπάρχουσιν άπται ενδείξεις, δτι Τι δλη ανταρτικη κίνησις κατα τής Έλλάδος λαμβάνει σημαντικην βοήθειαν εκ τών naeaflseoelwv χωρών Ιδlως τής Γιουγκοσλαυιας καl δτι Τι ύποστήριξις των λαμβάνει τας ακολούθους μορφάς;

(1)

'Ομάδες ανδρών εκγυμνάζονται και δργανούνται επl ξένου εδάφους καί αποστέλ­

λονται εΙτα εΙς Έλλάδα δμού μετ' αποστολών πολεμικού δλικού.

(2)

'Ένοπλοι συμμορίται

lj

μεμονωμένα μέλη τοιούτων συμμοριών διέρχΟ'ντω την μεθό­

ριον κατ' αμφοτέρας τας διευθύνσεις δπο την προστασίαν

θοριακών αρχών τώνγειτονικών χωρών.

(3)

και καθοδήγησιν

τών με-

ι

'Έλληνες φυγόδικοι και αναρχικοl γΙνονται δεκτοι καΙ περιθάλπονται εΙς ξένον έδα­ φoς καΙ προσκαλοΠνται ύπο τής προπαγάνδας να συνεχίσουντην άνατρεπτικην δράσιν τ@' εν Έλλάδι. Δέον να σημειωθη, δτι Τι Βουλγαρlα καί fι 'Αλβανία φέρουσιν 6μοίαν ευθύνην δια τας πράξεις τών ενόπλων συμμοριών τών δρωσών εΙς τα βόρεια σύνορα της 'Ελλάδος.

Ή μό1ι ιμος Έλληνικη Άντιπροσωπεία επέσυρεν ηδη την ύμετέραν προσοχην επι τής εχθρικής στάσεως τού επισήμου γιoυγκυσλαvί:κoύ τύπου κατα τής 'Ελλάδος, ώς καΙ τών δηλώσεων τών γενομένων τον παρελθόντα Αυγουστον κατά το πρώτον συνέδριον τού Λαϊκού Μετώπου Μακεδονlας ύπο τού κ. Δημήτρη Βλαχώφ, αντιπροέδρου τής

Γιουγκοσλαυϊκής 'Εθνοσυνελεύσεως, τοϋ κ . Κουλιτσέφσκυ, Πρωθυπουργού τής Λαϊ­ κής Δημοκρατίας J}lακεδον{ας και αλλων επισήμων εκπροσώπων καΙ κατα τας όποlας εζητήθη Τι ένωσις τών τριών τμημάτων τής Μακεδονίας.

Θά έδει να προστεθΠ, ση δηλώσεις της αυτης φύσεως εγένοντο κατα τΎlν Διάσκεψιν τών Πα­ ρισlwν _ύ,;ιο των ..κ~κ. ιΒλ;lχ'ωβ κ.-αΙ Πι γ ιάΥτε και ΟΤΙ διάφοροι Γιουγκσσλαύοι έκπρ6σωποι σθησαν εκτοτε υπο το αυτο πνευμα.

ΑΙ τοιουτοτρόπως παρεχόμεναι αποδείξεις επιβεβαιούσι την αποφιν της'Ελληνικηc-Κυβερνή­ σεως, στι ό ανταρτοπόλεμος εΙς τα βόρεια σύνορα τής 'Ελλάδος α.πολαμβάl)ει τής εΠLσ'ήμoυ σλαυίκης ύποστηρίξεως.

,


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΑ?Α ΡΤΗΜΑΤΑ

230 Π Ι Ν Α Ξ:

Ι

Διcφθρώσε ως της κ ομμουν ιστικη ς δ ιοικήσεως κα.τιΧ τάς άρχάς του Φθινοπώρου

1946

ΓΕ Ν ΙΚΟ Ν ΑΡΧ ΗΓ ΕΙ ΟΝ

ΑΡΧΗΓΕΙΑ Δvτι κη s Μακεδονίας

ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Κεντρική; fν1αKεO Oν[ας

ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΚΑ

Γράμ μο v Βίτσι Καϊμακτσαλαν Χασίων

Βερμίου Παίκοv

Κορώνα; Μ πέλες

Κρουσίων Βε ρτίσκου Χαλκι δική;

' Αγγίστρου Βροντοσς Παπά δ ωll Χαϊντοθ

APXHrEIA

Κόζιακα 'Αγράφων Δ.Θεσσαλίας Πιερρ ί ων ΌλVμποv

Κισσάβοv Πηλί οv

Δ.Στερεας ' Ελλάδος

Παρνασίδος Φθ ι ώτιδοφωκίδos

Ταϋγέτοψ Πάρνωνος Μαινάλου Έρvμάvθοv 'Aρoαvείων

Ύπό σvyκ-

ρότησιν.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


232

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Π ΙΝ Α:Ξ:

111

Έπιθε\"ιx~ν ΙΤnχειρήσεων των δuνΙΙμεων των Α' ,Β' ,r' Σωμάτων ETPCITou κατά

.

τοuς μηνας Νοέμβριον καΙ Δεκέμβριον ;>

",,3

-QIU :3,0

ΠΕΡΙΟΧΑΙ

Σ .Δ . ΛΑΜΙΑΣ

Φ~

-a. 0._ <IU • 2;< .....1=

Ταξιαρχία 42α Ταξιαρχία

~g

~

60-

45η Ταξιαρχία 574 Τ. Πεζlκοϊί

83η Σ . ΠΕΡΙΟΧΗ

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ 527 Τ.ΠεζιKoiί 584 Τ.Πεζικοϊί 581 Τ.Πεζικοϊί 583 Τ.Πεζικοϊί 528 Τ.ΠεζΙKoiί VII ΜΕΡΑΡΧΙΑ 25η ΤαξιαρχΙα 27η ΤαξιαρχΙα

26η Ταξιαρχία

~:3,

1 (α) Έvταiίθα SW άvαφiΡοvται αΙ προσ-

4 4

2 2

28 7

4

-

5

1

21 8

3 4 2 6

-

6

7 3 3 1 2 1 4

-

-

-

1 27 14

-

--

-

-

-1

-

-

4

5 1

10 7

2 3 5

-

3

4 3 6

2 3 1

25 5

-

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 31η Ταξιαρχία 32η Ταξιαρχία 33η Ταξιαρχία

78

βολαΙ τωv K/σvμμoριτωiι κατά μεμovωμέvωv ΣWΉθως στατικωv τυημάτωv Στρατoiί καΙ Χωροφvλακης. Aνrαι τrεplλαμβΆVOVΤαl εΙς "'PoηyovΜΈVovs ".Ivαιcas.

(β) ΦovΕVΘWτεs καΙ iξαφαvισθivτeς

Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

35η Ταξιαρχία 36η Ταξιαρχία 37η Ταξιαρχία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-ο

XVMEPAPXIA 21η ΤαξιαρχΙα

.

;> .

:!ι~

ΣΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

41η

(α)

ΑΠΩΛΕΙΑΙ Ι:> ο

11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ 3η ΤαξιαρχΙα 22α Ταξιαρχία

1946

41

188


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΛΡΛΡΤΗΜΛΤΑ

234 ΠΙΝΑ:::

νι

"EμφcιΙνων 't'Ouς cπ:ρcι~OΛOyηθMcις Wcb ~ων Κ/CNμμορι~ων αό ΊοuvΙοu μέχρι ΔεχεμβρΙΟ". 1946 xcι~~ περιox~ Σωμιi~ων ~PCΙ't'OG (1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ΓεvtKΌV ΣWολ.

Α'Π

Β'Π

ΊoWtος

9

Ίοόλιος

180 245

5 20 81 330 338 522 161

14 78 194 622 612 717 183

1457

2420

Μ

α/α

i'\ v ε S

ΝΟΙμβρlος

90

Δειdμβριos

20

58 113 112 29 105 2

535

428

At:ryovσTOS ΣειrrillβΡloς 'Οκτώβριος

ΣόvoΛoν

(1) "Αρχι:Τον ΔΙΣ/Φ. 1005/Δ/17

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙς

"tOiιs 'Παρcmθεμέvovs

άριθμoiιs <7V\1'ΠEPιλαμβάvoνΤΦ ΟΙ βιαΙως και οΙ οlκεlΟθελ(;)ς

στρατoλoyηθέv'rεs


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΝ (α) ΚΑΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ί ~.

(α) Είv,;ι.i.\:δεχόμεvοv να vπάρχοw διαφοραί ηνε) εl) τα όνόματα των διοικητών" μονάδων καθ o?,ov δέιι άνΕVρέ~ησαν πλή ρη στοιχεία περ] τούτων . ..


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝTJΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤλ

240 Α'

ΕΘΝΟΦΥΔΑΚΗ

ΑΝΩ.ΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩ.ΤΠα/ ΔΙΟΙΚΒΣΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΔΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1.1 .46

Διοικητής:

Έπιτελάρχης:

Άvτιστράτηyoς Σπανόποvλος ΆνδρΙας

Συν /ρχης Πυρ . Πεταλας ΓεωΡΥ19S

.

ΕΔΡΑ

1.1 .46:

Άθηναι ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

ΉμερομηνΙα

1.1.46

Μονάδες

"Eδpcσ

Άθηναι

ΣτρατιωτικήΔιοίκησις Άπικης

Λαμία

Στρατιωτική Διοίκησκ Λαμίας

ΠCΣρατ/ρήσεις

Μετωνομάσθη εlς 82αν Περιοχήν

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Διελύθη τήν

15.6.46

μετωνοι,ασθείσα εΙς Α' Σώμα Στρστοϋ (σελ.•.... ).

ΑΝΩ.ΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩ.ΤΠα/ ΔΙΟΠα/ΣΙΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΔΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1.1 .46

Διοικητής:

'Υποστράτηγοτ Μπασακίδης Παναγιώτη; μέχρι 4.4.46 'Υποστράτηγο; ΖVΥοvρηs χρηστος. Έπιτελάρχης : Σvv/ρχης Πvροβ. ToVvτας Άθανάσιος μέχρι 20 .3.46 Άvτ/ρχης Πεζ. Μαριόλης Θεόδωρος.

ΕΔΡΑ

1.1 .46: Κόρινθος . . . . ... . .. Τρίπολις

(Τ.Σ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

Ή μερομηνΙα

'Έδρα

Μονάδες

ΠαΡCΣτ/ρήσεις

1.1.46

Πάτραι

Στρατιωτική Διοίκησις Πατρων

Διελύθη τήν

1.1.46

Τρίπολις

Στρατιωτική' Διοίκησις Τριπό-

Διeλυθη τήν

17.6.46

Δ ιeλόθη τήν

' 20.4.46

1.1 .46

Κόριvθos

πόλεως 109 Τάγμα Έθvοφvλακηs

25 .5 .46

Κόρινθος

40v

Τάγμα φροvρωv

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΔιeλVθη τήν

26.6.46 μετωνομασθεlσα εΙς 81ην Περιοχήν (σελ•••...... )

17.6.46


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

242 ΕΔΡΑ θεσσαλονlκη

1 . 1 .46:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομηνία

Ι

Ι

'Έδρα

1 .1.46

Θεσσαλονίκη

1.1 .46

Βέρροια Σέρραι

1.1.46

.

Μονάδες

Στρστιωτική Διοίκησκ θεσσαλονίκητ Στρατιωτική Διοίκησιτ Βερροίατ Στρατιωτική Διοίκησκ

Ι

Παρατ/ρήσεις

Μετωνομάσθη εl) χ Mεραρχlαv Γν!ετωνoμάσeη εΙ) 36ην Ταςιαρχιαv

Μετωνομάσθη εl) 35ην Ταςιαρχlαv

Ι Σερρών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΔιελV6η τ/ν

16.5.46

μετωνομασθεϊσα εl) Γ' Σώμα Στρστοθ (σελ

. ΑΝΩΤΕΡΑ

)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΝΑΤΟΔΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1 .1 .46: 1.1 .46:

Διοικη'Τής: 'Υποστράτηγοτ Mελησ1nνός Παράσχος

Έπιτελάρχηs: Σw /ρχη> Πέτσα) Ίωάννη) μέχρι 8.3.46 'Avτ/ρχη} Πεζ. MπαλαφoVτη) Δημήτριο> ΕΔΡΑ

1. 1.46:

Καβάλα ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

ΉμερομηνΙα

ι: 1 .46

Ι

-Εδρα

Δράμα

•Aλεξαvδρoό-

1.1.46

πολι)

Ξάνθη

1 : 1. 46

Ι

Μονάδες

Παρατ/ρήσεις

\

Ι Στρατιωτική Διοίκησις Δράμα) Στρατιωτική Διοίκησκ •Αλεςαvδροvπ6λεωs Στρατιωτική Διοίκησκ Ξάνθη)

Mετωνoμάσeη εΙς 27ην Ταξιαρχlαv Μετωνομάσθη εl) 25ην Ταξιαρχlαv Μετωνομάσθη εl) 26ην Ταξιαρχlαv

. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔlελV6η τ/ν

15.5.46

μετωνομασθεϊσα εΙς ΥΙΙ Mεραρx1αv (σελ.

.

.

)

ΑΝΕ:Ξ:ΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΙ'ΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1.1.46: Διοικητής: Σw/ρχης Πεζlκοv Φουντουλάκητ ΓεώΡΥ10S 1.1.46 : Έπιτελάρχης: ΆντΙρχης Πεζ. ΒΟVΡΥοvρακης 'Ιωάννη) ΕΔΡΑ

1.1.46:

Μvτιλήvη


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓΕΓΟΝοτΑ

244 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομην{α Ι

'Έδρα

Ι

Μονάδες

Ι

Παρατ/ρήσεις

Ι13 Τάγμα 'Εθvοφvλcxκfjς Ι Μετωνομάσθη εΙς 567 Τ.Π. 'Υπήχ-

Ι.Ι.46

Κlλκlς

Ι.Ι.46

θεσσαλονίκη

128

Ι .Ι.46

ΛαΥκαδας

60Ι Τάγμα ~ Εθvοφvλακης

Ι.Ι .46

θεσσαλονίκη

605

Τάγμα Έθvοφvλακης

Ι.Ι.46

Γιαννιτσά

303

Τάγμα Έθvοφvλακης

θη ίιπο τήν 37ην Ταξιαρχίαv Μετωνομάσθη εΙς 568 Τ.Π. Ύττ/χθη εΙς 37ην Ταξιαρχίαv Μετωνομάσθη εΙς 563 Τ.Π. ίιπό τήν 35ην Ταξιαρχίαv Ύπήχθη ίιπό τήν Σ.Δ Δvτικi'jς Μα-

Τάγμα Έθvοφvλcxκfjς

κεδονΙας Μετωνομάσθη εΙς

569

Τάγμα Πε-

Ι ζlκοV . Ύπήχθη ίιπό την 37ην Ταξιαρχίαv

ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Διελίιθη τήν 26.6.46 μετωνομασθείσα εΙς Χ Μεραρχίσν (σελ

)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Διοικητής:

Σw!ρχης Μηχ!κοσ Καραβίτ/ς Γεώργιος μέχρι 14.2.46 Πεζικοϋ Γαλάνης Δη μήτριο, 'Επιτελάρχης :'Avτ!ρχης Πεζ. Νάθαιvας , Ανδρεας μέχρι 23.2.46

1.1.46: Ι . Ι . 46:

Iw /ρχης

Άvτ/PXης Πεζ. Iyovpδs MιxarΊλ ΕΔΡΑ

Ι.Ι.46: Χανιά ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'ΗμερομηνΙα Ι 1 .1.46

Ήράκλeιoν

Ι.Ι.46 Ι.Ι.46

'Έδρα

Xαvιά

.

PΕΘVμνoν

Ι

Μονάδες

Ι 603 Τάγμα 'Εθvοφvλcxκfjς 606

Τάγμα ΈΘVοφvλακης

607

ΤάγμαΈθvοφvλακης

Ι

Παρaτ/ρήσεις Ύπήχθη ίιπο την Σ.Δ . Λαμίας Meτωνoμάσθη εΙς 591 Τάγμα Πεζ. Ύπήχθη ίιπο τήν 51ην Ταξιαρ. Μετωνομάσθη εΙς 592 Τ.Π. Ύπήχθη ίιπο τήν 51ην Ταξιαρχίαν

ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓΕΓΟΝ ΟΤΑ Διελίιθη την

15.5.46

μετωνομασθεϊσα εΙς 5Ιην 'Ανεξάρτ/τον Ταξιαρχίαv (σελ .

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Δ Ι Ο Ι ΚΗ Σ ΙΣ

I . Ι . 46 : Διοικητήτ

Ι.Ι

: Iw /ρχης Πεζ. Παπαvικολάοv Νικόλαος .46: 'Επιτελάρχης:Τσυ / ρχης Πεζ. Βλάσσης Γεώργιο~ ΕΔΡΑ

I .Ι .46

:

Πάτρα~

.. . )


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓεΓΟΝΟΤΑ

246

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ τρωΟ.ΛΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1.1.46 : 1.1.46 :

Διοικητής: Σw!ρχη<; Μηχ. KCXΛoyερέας Έπαμεινώνδας Έmτελάρχης: Άντ!ρχης Πεζ. ΚαράΥιωΡΥας ΓεώΡΎ1ος

1.1 .46:

Τρlπολις

ΕΔΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομηνια. 1 1.1.46 1.1.46

Ι

Ι

"Ε δ ρ α.

Ί

ΤρΙπολις

Μονάδες

110

Ι

Τάγμα Έθνοφvλακijς

Πα.ΡCΣτ/ρήσεις

ΔιελV&η

όριστικως

20.4.46 KCXΛάμω

316

Τάγμα Έθνοφvλακijς

Διελύθη

όριστικως

20.4.46

τι'ιν τι'ιν

ΣΗΜΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Διελύθη δΡΙσΤικως τήν

25'.9.46

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣΠΡΕΒΕΖΒΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1.1.46: 1,.1.46:

Διοικητής: Σvν!ρχης ΜηΧavικΟV ΓρηΥοΡάκης Πiτρoς Έπιτελάρχης: Άντ!ρχης Πεζ. Γκαναβας Λάμπρος

1. 1.46:

Πρέβεζα

~PA ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομηνια. ! 1.1 .46 1.1.46

i

Ι

Μονάδες

'Έδρα.

Πρέβεζα

204

-Αρτα

206 Τάγμα Έθνοφvλακης

Τάγμα Έθνοφvλακης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Διελύθη τι'ιν

26 .6 .46

Ι

Πα.ρα.'τ/ρήσεις Meτωνoμάσθη εΙς 584 Τ.Π. Ύπήχθη Vπό τι'ιν ΥΙΙΙΙ Μεραρχ lαν Μετωνομάσθη εΙς 583 Τ.Π. Ύπήχθη Vπό τι'ιν ΥΙΙΙ Μεραρχ lαν

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

μετoνωμασf}εΤσα εΙς 84ην Περιοχήν (σελ .

.. . )

ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΙΚ1Ι ΔIOIΚHΣIΣ ΒΟΔΟΎ Δ/ΟΙΚΗΣΙΣ

1.1.46: Διοικητής :

IVΝ!r?xηs nVp/KOii Movκανάκης Κων . μiχρι 18.6 .46

Άντ/ρχης Πεζlκοσ Σαρρης ΓεώΡΥΙος

1.1.46 : 'Επιτελάρχης: Άντ!ρχης ΠεζικoV Σαρρης Γεώργιος


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-Δ ΙΟ ΙΚΗΣΙΣ r.., ΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ

248

'Έ δρ α

i

Μονά.δες

ι ι

i

Ι

1. 1.4 6

Φλώρ ινα

! Ταςιαρχία

στικον

ι

' EΘVoφνλακης

i

Φλωρίνης •ΑΡΎ,Ο$ Ό ρε-! 605 Τάγμα ' Εθνοφυλακή;

..... .

Κοζάνη

1 .1 .4 6

!

i 2 1η

15.5.46

Παρατηρήσε υ;

Διελόθη μeτωνoμασθείσα

εΙς 45ην Ταξιαρχίαν Μετωνομάσθη ε Ις

575

Τ.Π .

Τακτ ική vπαγωγη

Τας ιαρχ ία

ΣΗΜΑΝΤιΚΑ

Δ ιελόθη την

Γε ΓΟΝΟΤΑ

.Σγ ΓΚΡΟΤΗΣ ΙΣ

, Ήμ.ε ρο μ.ηνία

ΣΗΜΑΝΤιΚΑ

Γ Ε Γ Ο Ν ΟΤΑ

μετωνομασθείσα εΙς χγ Μεραρχίαν (σελ .

. . .)

ΣΤΡΑΤΙΩΤ ΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΕΡΡΩ Ν ΔΙ ΟΙΚΗΣΙΣ

1. 1.46: 1. 1. 46 :

Διοικητήτ : 'Υποστρ άτη γοτ Δέδ ες χρηστος 'Επ ιτελάρχης: Άντ!ρχης Πεζικοθ Σαλης Γεώργιο;

1 . Ι .46:

Σέρραι

Ε ΔΡΑ Σγ ΓΚ ΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημ.ερομ.ηνΙα Ι Ι. i.46

. 1.1. 46

'Έ δ ρα

Ι

Μονά.δες

ΈΘVOφνλαKης

Ι

! Meτωνoμάσθη εΙς 561 Τ.Π. i i ξιαρχ

Σέρραι

145 Τάγ,

Σιδηρόκα-

158 Τάγμα Έθ~φVλατ/' Ι Μετωυομάσθη 'Is

Ύπή χθη ίιπό την 35ην Ταί αν

ΣΗΜ ΑΝΤιΚΑ

20. 5.46

562

Τ.

Π . Ύπήχθη ίιπό την 35ην Τας ιαρχ ίαν

στρ ον

Δ ιελύθη την

Παρ ατηρή σε υ;

ΓΕΓΟ Ν ΟΤΑ

μετωνομασθεϊσα εΙς 35ην Ταξιαρχίαν (σελ.

. .. )

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΔΕ:Ξ:ΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔIOΙ ΚΗ ΣI Σ

1.1 .46: 1.1.46:

Διοικητής:

Σw!ρχη ς Πνρ. Κιτσικόπονλos Πελοπίδας

Ι

Άλεξανδροίιπολις

'Επιτελάρχης: Άvτ!ΡXης Πνροβ . ΠαπαϊωΆVνoν Γεώργιος ΤαΥ!ρχης Πεζ . Λασκαρίδης Κωνσταντίνος ΕΔΡΑ

. 1.46:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙ Σ i

'Ημ.ερομ.ηνΙα Ι

"Εδρα

Μον ά.δ ες

Παρ ατηρήσε ιτ

:

, ΑλεςανδΡΟό- l 134 Τάγμα 'Εθνοφυλακή ; Ι Μετωνομάσθη εlς 552 Τ.Π. πολlς Ι ' ΥΠΙ1χθη vπό την 2 5ην Τα,­

1.1 .4 6 1.1 .46

Ι ΣQvψλΙ

Ι

ι

ι

i Μετωνομάσθη

ι

! ΣΗ ΜΑΝΤΙΚΑ

Δ ιελίιθη την

20.5 .46

ι ξιαΡ Xίαv

Ι 133 Τάγμα 'EΘVOφνλαKη,

Ι Ύπή χθη ξιαρχ ί αν

ΓΕΓΟ Ν ΟΤΑ

μετωνομασθείσα είς 25ην Ταςlαρχlαν. (ΟΈλ.

.. . )

εΙς 551 Τ.Π.

Crr.o την

2 5η ν Τα­


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΝΤΙ ΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

250

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'ΗμερομηνΙα Ι

Μονάδες

'Έδρα

\

1.1 .46

Φλώρινα

115 Τάγμα Έθνοφvλακης

1 .1 .46

Καστοριά

150

'Α μWταιον

163

Τάγμα Έθνοφvλcxκijς

Φλώρινα

165

Τάγμα Έθνoφυλcxκfjς

183

Τάγμα Έθνoφυλcxκfjς

Ι

1.1.46

Ι

1.1 .46

Ι

1.1 .46

Ι

Πιχρατ/ρήοεις

Meτωνoμάσ.&η εΙς 571 Τ.Π. Ύm;χθη ύπό τήν 45ην Ταξιαρχlαν

Meτωνoμάσ&η εΙς

Τάγμα Έθνοφvλcxκijς

574

Τ.Π.

'Ym;x-

θη ύπό τήν ΧΥ Μεραρχlαν

8ε1iη

Μ ετωνομάσθη εΙς 556 Τ.Π. 'Ym;xθη ίιπό τήν 26ην Ταξιαρχlαν. Μετωνομάσθη ε ίς 572 Τ.Π. Ύm;χθη όπό τήν 4Sην ΤαξιαρχΙαν Μετωνομάσθη εΙς 573 Τ.Π. Ύπήχθη ύπό τήν 45ην Ταξιαρχlαν

, ι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔlελιJθη τήν

8.6.46

μετωνομασθεϊσα εΙς 4Sην Ταςιαρχlαν (σελ...

.)

ΣΤΡΑΤΗΙΈΙΟΝ ΤΑεΙΑΡΧΙΑΣ ΕθΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

26 . 1.46 : 26.11.46 :

Διοιι<ητής : Σuν/ΡXης Πυρ, Άσημάκης 8aσIλεlOS Έπιτελάρχης : Τσ;Υ/ρχης Πεζ . Παλαιοδημόπουλος Ειiστάθιος

26 .11.46 :

Λαμlα

ΕΔΡΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'ΗμερομηνΙα Ι

"Ε.δρα

Μονάδες

·1

26.11 .46

Λαμία

602 Τάγμα

31.12 .46 26.11 .46

Λαμία Λαμία

613 106

Πεζlκοϋ

Ι

Πιχριχτ/ρήσεις

Τακηκως έκ της 61ης Ταξιαρχlας Ύπήχθη τακτlκως ύπό τήν 82αν Περ ιοχήιι . . .

Τάγμα Έθνoφυλακfjς Ι 'Εκ της Σ.Δ. Λαμlας Τάγμα Έθνοφvλcxκfjς

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ προηλθεν έκ της διαλυθεΙσης Σ.Δ.Λαμ ίας (σελ .

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

. . .)

'

))


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ t-10ΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

252

Ήμερο-Ι μηνΙct

'Έδριχ

Μονάς

Διοικήσεις

1.1 .46

Μυτιλήνη

120

Τ.Ε.

Άντ!ρχης Βλάσιος

1. 1 .46

Θεσσαλονίκη

128

Τ.Ε.

Ταγμ. Πεζ. Άστέριος

1.1.46

Σουφλί

133

Τ.Ε .

1.1.46

Άλεξ!πολις

134

Τ.Ε.

1 . 1 .46

Ξάνθη

135

Τ.Ε .

Καβάλα

141 Τ.Ε.

1.1.46 15.7.46

Κ. Νευρο κό-

Πεζ.

Πctρct""ηρήσεις

Κομνηνός Μετωνομάσθη εΙς 601 Τ.Π.

τήν

8.3.46

Κοντογιάνυη, Meτωνoμάσf}η εΙς 568 Τ.Ε.

τήν

8.3.46

Ταγμ. Πεζ. Σπvpoυδης χρη- Meτωνo μάσθη στος . ε Ι, 551 Τ.Π.

τήν

8.3.46

Άντ!ρχης Πεζ. Πσπαβασι- Meτωνoμάσθη

τήν

8.3.46

Τσγμ.Πεζ. Κουτρίδη, Πανα- Meτωνoμάσθη Υιώτης μέχρι 26.2.46 Ταγμ, εΙς 555 Τ.Π. Πεζ , Προβιδάκης Γεώργιο;

τήν

8.3.46

λείου Κων!νος .

εΙς

552 Τ.Π.

Ταγμ, Χανιώτης ΕυάΥΥελος Μετωνόμάσθη τήν εΙ,

12.5.46

557 Τ .Ε .

πιον

1.1 .46

Σέρραι

145

Τ.Ε .

Ταγμ, Πεζ. Νικόπουλος Περικλης

1.1.46

Θηβαl

147

Τ.Ε .

Ταγμ , Πεζ . Κόντης Γεώρ-

ΔlεΛVθη όριστlκως

Υιος

τήν

1 . 1 .46

Καστοριά

150

Τ.Ε .

Ταγμ. Πεζ . Λεοντσίνητ Νι- Meτωνoμάσθη κόλαος. εΙς 574 Τ.Π.

τήν

8.3.46

1 .1.46

Χίος

152

Τ.Π.

Ταγμ, Πεζ , Βασιλόπουλος Meτωνoμάσθη Γεώργιο; μέχρι 15.1.46 εΙς 603 Τ.Π. ΤάΥμ. Πεζ. ΣΤΡΟΥΥυλουδης Γεώργιο,

τήν

8.3.46

--------

1 .1 .46

- - - - - - - --- - Σιδηρόκα-

Μετωνομάσθη εΙς 561 Τ.Π.

τήν

8.3.46

20.4.46

----------- ----------------------- --------------------- - Μετωνομάσθη ηΊν 8.3.46 158 Τ.Ε. ΤαΥμ· Πεζ. Κοσμίδης

, Αλέξανδρο,

στρον

εΙς

562

Τ.Π .

-------- - - - - - - - - --------- ------------- - -- ---- --- ----------------------1.1.46 Κ. Νευροκό- 159 Τ.Ε. ΤαΥμ. Πεζ . Παπαδόπουλος Μετωνομάσθη η,!ν 8.3.46 ΠΙ0Υ . Καβάλα Διονύσιος εΙς 559 Τ .Π.

1. 1.46

Πειραιείις

160

Τ.Ε.

-------- ------------ -----------

1.1.46

' Αμύνταιον

163

Τ.Ε.

-------- - - - - - - --- - - -

Άντ!ρχης Πεζ. ποσλος Χα- ΔιεΛVθη όριστlκως ράλαμπος

τήν

.

20.4.46.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Ταγμ. Πεζ. Κυττέας Κωνστ. Μετωνομάσθη εΙς 556 Τ .Π.

τήν

8.3.46

----------- -------------- --------- -------------- - - - - --- -164. Τ.Ε. Άντ !ρχης Πεζ. Σακκας Διελύθη oΡΙσΤ1κως Γεώργιος τήν 8.3.46 -------- - ----------- - - - --- - --- - -------------- --------- ------ ._- - - - - ---------165 Τ.Ε. Άντ!ρχης Πεζ. Ρηγόπον- Μετωνομάσθη τήν 8.3.46 1. 1.46 Φλώρινα λος Ν ικόλαος εΙς 572 Τ .Π. 1 . 1 .46

Παραμυθιά

1. 1 .46

ΚομΟTlνή

167

Τ.Ε .

Ταγμ, Πεζ. ΣΤUΛlανOς

-------- ---------- ---------- ---------1. 1.46

Άθηναl

173

Τ.Π.

ΤσιλιμίΥκρας Meτωνoμάσ6η τήΥ εΙ, 564 Τ.Π. ------------ --------------

Ταγμ, Πεζ. Κοντόπουλος Ήρακλης

Διελύθη όριστlκως

τήν

20.4.46.

8,3.46

--------

., !


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤ1ΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

254

Ήμερο-Ι 'Έδριχ μηvΙιχ

Ι Moν~ Ι

10.8 .46 Άθηναl 8.46 Άyvιά 10.46 . Τρίκκαλα

611 Τ.Ε.

Ι Πα.Ρα.'tηρήσεις

Δ ιοική σεις

1

Άντ/ρχης Ίmτ. ΛαλαΟΙίνης,ι'Εις διάθεσιν του Β' ΣΣ Βασίλειος

Ύ'Πήχθη τακτικώς όπα ι την 11 Μεραρχ ί αν

.

-------- ------------ ---------- -------------- ---------1------------- --------10.8.46

ι Τόρναβος

612

.

Τ.Ε.

Τσγμ, Πεζ. Μιχαλόποvλος lΕlς διάθεσιν Β' ΣΣ. Ύ'ΠήΘεμιστοκλης μέχρι 25.1l.46

ΤαΥμ.Πεζ. Λιάτος Θωμας

I

Χθ η

τακτικώς ύπό

τήν

11

Μεραρχίαν

- ----------- ----------- -------------------- --- - - - - - - - - - - - - -------Άθηναl 613 Τ.Ε. Τσγμ. Πεζ. Καπιδάκης Στv-I 'Yπό την 82αν Περιοχήν λιανός μέχρι 16.8.46. Τάγμ.'Ύ'Πήχθη τακτικώς ύπό το

-------

10.8.46

Πεζ, Παπαρόδοv Ν ικόλαος ΣτρατηγεΙον

Ταξ.

φvλακfjς Λαμίας .

Άθηναι Θεσσαλονίκη

10.8.46 12. 11.46 '

614

Τ. Ε.

ΈΘVo­

ΆΥτ/ρχης Πεζ. Πέτας Άχιλ- ΕΙς διάθεσιν Γ' ΣΣ . Ύ'Πήχθη λευς νπό το Γ'ΣΣ διατεθέν

τακτι,κώς

.

ύπο την Χ

Me-

--------I------------I-------~----------------------- ~~~~~~------- --- -----10.10.46 Κατερίνη 615 Τ.Ε. Άντ/ρχης Πεζ. Άκριβlδης ΕΙς BlάθECT1V του Γ' Σ.Σ. 1·

Νικόλαος

Τρίπολις Καλάμαl

26 .6 .46 14. 10.46

616

Τ .Ε.

Ύ'Πήχθη τακτικώς όπο τήν ΧΙ Μεραρχίαν.

ΤαΥμ. Πεζ. Σχολινάκης Χα- ΕΙς την διάθεσιν της ράλαμπος μέχρι 23.11.46 Περιοχης Ταγμ. Πεζ . Παναyijς Δη-

81 ης

μήτριος

Τρίπολις

26.6 .46

617

Τ.Ε.

ΤαΥ/ρχης Πεζ.

Βογιατζης ΕΙς τήν διάθεσιν της 81ης

Νικόλαος

Περιοχης

26."6~46-, -T~ϊ;~λ~ς----I--ω8-T~E~-- ~A;;ϊρ-;~;π~ζ:θ:~δc:σ~~δ~~ ΕI;:;;ζ-διlxθ:;~--·rik8ϊ~ς 14.10.461 Σπάρτη.

Γεώργιος

Περιοχης

--------1------------1----------- ----------------------- ------------------ ---""1.12.46'1 Σέρβια

619 .

Τ.Ε.

Ταγμ, Κοζομπόλης ,'Ηλίας

ΕΙς

διάθεσιν του

Ύπήχθη τακτικώς

Β' Σ Σ. νπο

την ΧΥ ΜεραρχΙαν

--------Tπ:;~o_;~-- ---620-T.E:-I:-A;;ϊ;;~;-π~ζ~- N~~όλ~~; Εϊς-:;i;~-δΊlxθ:;;; ;;ir":iI: Πιερίων

I

'lωάΥΥης

Ι

1.1 .46 i

Δημή)IΧΙ Meραρχίαν

.

Ι

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

TArMATA μηvΙα

29.11.46 I ' Υπήχθη τακτικώς ύπό τήν

τριος

1

'Ημερο- Ι

μέχρι

ΤαΥμ . Πεζ . . Δήμου

ΗΕδριχ

'Αθηναl

Ι

ΜοvιΧς

·1

Ι

Διοικήσεις

ι ι

Τάγμα Δlαβl-iΤayμ.

Διαβιβάσεων

Ι

Οόσ-!Μετωνομάσθη τήν 20.9.46

βάσεων Στρα-IΥΟVΡΟΥλΟV Ήρακλης μέχρl lείς

Τιας

9.4.46.

Πιχριχτηρήσεις

Τσγμ, Διαβ . Γεωρ-

451

Τ.Δ. ΓΕΣ

i Υόποvλος Σάβ. μέχρι 13.8. 146. ΛoXαyΔS Διαβιβάσεων

I ' Ηλιόποvλος 'Ανδρέας μέχρι

Ι r~~46 ' "2D:'9 .46- -":A~-;~~-- -ΙΙ5ϊ-T;;;;-~ζ~;;6s--Δ;αβ~β~;;:;:-:Η: Ι Ι

Ι

1I

----------- ------------,li ίΔιαβ ιβάσεων !λιόποvλος Άνδρέας μέχρι . . , Ι 124.11.46. Tay/PXT1S ΔιαΙ) Ι

i

β ιβάσεων

,Σάββας

Γεc.ΨΥόποvλος

'~


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Μ ΟΝ ΑΔΩΝ ΚΑΙ Σ ΗΜΑΝΤι ΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

256

Δ/τή ς Μ ηχανικοθ Δ/τή ς Δ ι α β ι βάσεων Δ /ντής 'Υγει ον . Ύπη ρ . Δ /ντης Σ ΕΜ

Σw/ρχης Μ ηχ. Β αγι άκη; Ν ικόλαος Σw / ρχης Δι αβ ιβ. ΣV ρ μα.s Σπvρ ίδων Γεν. Άρχ. Παπαθεοδώρον Παν . ΤαΥ /ρχη ς Σ ΕΜ Παπαϊωάννον Παναρ , ΕΔ ΡΑ

Λά ρισα

15.5.46 :

ΣγΓΚΡΟΤΗ ΣIΣ

Ή μερομηνία

15.5 .46 15.5. 46 20. 5.46

Ι

Ι

Κοζάνη "Ιω άνν ι να

Ι

Μονάδες

.9 .4 6 26. 6.46 .8 .4 6

611

Τάγ μα 'Εθνοφυλακή ;

.8.46

Τύρναβος

612

Τάγμα Έθνοφνλακης

. 11. 46

Σέρ β ι α Λάρι σα Λάρισα

.. . ... .. .. ..

(σελ. . . . .. ) .

619 ΤάΥμα 453 ΤάΥ μα 714 M xos

ί Ι

δια

15.5.46

'Εκ του Α' Σ.Σ.

11 Μερα ρχία 83η Περιοχή

Τακτικώ; ύπό την ιι Mεραpχίαv ΤαΚΤ1κως υπο την 11 Μεραρχ ί αν χγ ΕΙς διάθεσ ιν Μεραρχ.

ΈΘVo φνλακης

Διαβ ιβ άσεων Μη χανlκοσ

ΣΗΜΑ ΝΤι ΚΑ

Σννεκ ροτήθη τη ν

Πα ρατηρήσευ;

ΧΥ Μ εραρχία Υ Ι ΙΙ Μεραρχία Ι Χ Μεραρχία

Τύρ ν α βο; Τρ ίκκαλα Λάρισα Β 6λos "Αγυ ιά

.. .. ..

νίας

Ι

ι

'Έ δ ρ α

μεταιττώσεωτ

ΓΕ ΓΟ Ν ΟΤΑ

της

Α . Σ.Δ . Θεσσαλίατ

κα!

ΔVΤΙKης Μ ακεδο­

Δ ια των υπό τας διαταγάτ τον μονάδων έπελήφθη άπό του μηνας Ίον­

λ ίον 1946 τη ς έκκαθαρίσεως άπα των Κ/Σ των ΠεΡ ιοχων της ζώνη ς ruθύνης τον, έKTEινOμaιης εΙς Θεσσαλίαν. Δψτι κήν Μακεδοvίαv καΙ Ή πε ιρον. ' Ω ργάνωσε κατά μη να ΑΟΥονστον τας έπιχε ιρή σεις Ζεύς. Kέvταvρo·ς. • Ατλας καΙ Κρόνος καΙ κατά μηνα Δεκέμβριον τάς Ζεύς καΙ Κέκροψ .

r'

ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

•Αντιστράτηγο,

Διοικητής :

16.5.46: 23 .5 .4 6 :

Έπιτελάρχης ΆρχηΥος

Α'

Βεντήρης

Κωvσταντίνος

Σw/ρχη ς Πνρ /κου Β ασιλας Εύθύ μιος

:

Κλάδον 'Αντ /ρχης Πεζ. Πατταθαυασίοψ Ί ωΆWης μεχρι λ ι ος 1946 Άντ/ρχη ς Πεζ. Σφέτσος

'ΑρχηΥος Β' Γ' Κλάδον ΣW/Ρχης Πνρ.

'Ιού­

Θ ωμας

Γι αννακόπουλο; Δη μ. μεχρι Σ/βρ ίον

1946 Άντ/ρχης Πνρ. Νικολαϊδη; Μιχ.

Δ/της Πνρ /κου

23 .5.46 :

Σw/ρχης

Πνρ/κου Λάϊος Δημήτριο; μέχρι 20.12.46

Συν /ρχη ς Πνρ. Ζαϊμη; Θρασίιβονλος Δ/της Μηχανικου

Σνντ/ρχης Μηχ. Λέντζος Κωνσταντϊνο;

Δ/τής Διαβιβάσεων

Συντ / ρχης Διαβιβ . Σπανός Πανσγιώτητ

Δ/vτήs ΎΥ. 'Υπη ρεσία.

Ά ρχίατρος

Δ/vτης ΣΕ Μ

Φ ρ αγκουδάκη;

Σνν/ρχης Σ Ε Μ Τσιv άρης ΕΔΡΑ

16 .5 .46 :

Θεσσαλον ίκη

Γεώργιο;

ΊωΆWης


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟ ΝΑΔΩ Ν ΚΑΙ ΣΗ ΜΑ ΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

258

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

.Hμ~poμην(α. 1 1.1.46 . 1 . 46 1.1.46

"Έδρα.

ι

Δελέρια Λάρισα Κοζάνη

3η Ταξιαρχία

22α Ταξιαρχία

Σεπτ. 46 Σεπτ . 46

Λάρισσα Τόρναβος Mey. ΠεVκo Βοόλα ' Αμαροόσιον

Παρατ/ρήσεις

. Ται<Τlκως ύπό την ΧΥ ΜεραΡXίαv

21η Ταξιαρχία

Άyvιά

.... .......

Ι

Μονάδες

Κόρινθος 'Ελασσών

1.1 .46 5 .9. 46 Σεπτ. 46

Σππ. 46 ΣεΊπ. 46

Ι

611

Τάγμα Έθvοφvλcxκiiς

Ται<Τlκως

b<

τov Β' Σ.Σ.

612 101

Τάγμα Έθvοφvλακης Σ<ινταΥμα Πεδ. nvp.

Τακτικως

b<

τοϊί Β' Σ.Σ.

11 Σόντσγμα 'ΑναΥν/ρίσεως 701 Λόχος MηXΑV ΙKOϊί

Ι Τόρνα βος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μέχρι τoiί μηνος MyovσTov 1946 ήσχολήθη μέ την OOταίδΕVσlν των μονάδων της." Α-πό τoiί μηνος Σε'Ιn'Eμβρίov προωθήθη εΙς Λάρισαν καΙ ΆVέλαβEv ύπό τάς δlαταΥάς τοϊί Β' Σώματος Στρατοϋ την έκκαθάρισιν ά'Πό των Κ /Σ των -περιοχων της ζώνης εVeWης της, !κτεlνOΜWΗς εΙς "Ολύμπου, Όσσαv, ΜαvροβΟVvιον, 'AvτΙXάσια καΙ Π ιέρρια, ΔιηVθwε ά'Πο 30 / 11/ -3/12/ 46 την έmχείρησιν Κtκρωψ διά τήν έκκαθάρισιν των'Αντιχασίων καΙ τήν έπιχε ίρησιν ZΕVς διά τήν έκκαθάρισιν τοϊί Κάτω ΌλVμποv ά'Πό 10-15/ 12/46.

νιι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

23 .5.46 23 . 5 . 46

Σwτ /ρχης

Διοικητής: 'Επ ιτελάρχης:

Πυρ,

•Αση μακόποvλος •Aλέξαvδρoς

'Avτ /ΡXης Πεζ. M παλαφoVτης Δημ, μέχρ ι Όκτ/βρίοv

'ΑρχηΥός Α ' Κλάδοv ' Α ρχηΥος Β ' - Γ ' Κλάδοv

Δ /τής Πυρ /Koiί Δ /τής MηXΑVΙKOϊί Δ /τής Διαβ ι βάσεων Δ /VΤΉς 'Υγε ιον . Ύπηρ.

1946

'Avτ. πεζ. Πετροvτσόποvλος Παvαy. Τσγμ. Πεζ. Βαβαροότας 'Aθαv.

Ταγμ. πεζ. Bεζowιαράκης ΓεώΡΥιος Οόδεlς

OVSels Ταγμ, Διαβ. Ήλιάδης Kωvστ. ΆρχΙατρος Ν ίκου ΓεώΡΥΙος ΕΔΡΑ

23 .5.46 :

Καβάλα ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'H~ερoμηνΙα Ι 23 .5 .46 23 . 5 .46 23 .5 .46

"Έδρα

' Αλεξ /πολις Ξάνθη Δράμα

Ι

Μονάδες

25η Ταξιαρχία 2 6η Ταξ ιαρχία 27η Ταξιαρχία

Ι

Πaρατ/ρήσεις

ΣΗΜ Α ΝΤΙ ΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Σwεκροτήθη τήν 23.5.46 δ ιά μετατrτώσεώς τη ς Α Ό Σ.Δ. Άνατολικης Μακεδονίας καί θράι<ηS (σελ. . ... .) Δ ιά των νπό τάs διαΤαΥάς τη ς μονάδων έmλή φθη της Εκκαθαρίσεως άπό των Κ /Σ τη ς περ 10χης εvθVvης της Ε κτεινο μένης εΙς τήν ' Ανατολ lκήν M ακεδoνΙ αv καΙ Δvτικήν θράκην

ι

j


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥ ΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΟΙ ΚΗΣ Ι Σ Μ ΟΝΑΔΩΝ ΚΑ Ι ΣΗΜ Α ΝΤι ΚΑ ΓεΓΟΝΟΤΑ

260

ΙΧ

ΜΕΡΑΡΧΙΑ Δ ΙΟ ΙΚΗ ΣΙΣ

1.1 .46 :

Δ ιο ικητής :

1.1 . 46

Έπιτελάρχης

IW {ρχης Πεζ. Ivv {ρχης nvp.

Άρχηγός Β ' - Γ' Κλάδοv

Δ /τής Πυ ρ /KOV Δ /τής Μηχανlκοίι

-,

Δ {τής Διαβιβάσεων

μέχρι 30.5 .46

Λαδάς Λεωνίδας μέχρ ι 16.8.46 Ύποστράτηγος Παπαδόποvλος Κων {νος 16.11.46 Ύποστράτηγος Κιτρ ιλάκης ΣΤVλlανός Άντ {ρχης Παρ, Άντωνόποvλος Άρι στοτ. μέχρ ι 1.2.46 Άντ{ρχης Πεζ . Γεραμάνης Άθανάσιος

:

'Αρχηγός Α' Κλάδοv

Καρ-πενησι ώτης Γεώργ.

ΤαΥμ. Πεζ. ZαΡOVΧλιώτης Παντελης

. Οόδ εΙς Άντ {ρχης Μ ηχ. Λέντζος Κωνστ. μέχρι Άντ { ρχης Μ η χ. Βοίιζας Άθανάσ . Τσγμ, Δ ιαβιβ άσεων Μ αμούσης Ί ωάν.

4.5.46

Δ {ντής ' Υγειον, Ύπη ρ. Οίι δε( ς

Δ {ντής Σ. Ε .Μ .

Άντ. ΣΕΜ Ψαθάς Άντ. μέχρις 'Οκτωβρ ίου Άντ {ρχης ΣΕΜ Σιοίιρτης ΕυάΥΥελος .

1946

ΕΔΡΑ

1.1.46 : 30.9.1946:

Τίιρναβος Τρlκκαλα ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'ΗμερομηvΙcx Ι 1.1.46 1.1.46 1 .9.46 1 .1 .46 Σ{βρίοv

Σ { βρ ίοv

46

Ι

"Εδριχ

Τρίκκαλα Καρδίτσα Λάρισα Καλαμπάκα ΊωΆWlνα Βόλος Λάρι σα Τρ ίκκαλα

Μοvάδες 4 1η Ταξιαρχία 42α Ταξιαρχία

43η Ταξιαρχία

104

Σliνταyμα

Ι

Πεδ ινοθ

Ποροβολυωθ ΙΧ Σliνταyμα ' Αναγνωρί σ, 704 Λόχος Μηχανlκοσ

Παρατηρήσεις

Ύπήχθη τακτικως Ι'ιπό τήν ΥΙΙ Ι Μ εραρχlαν.

Σ Η ΜΑΝΤιΚΑ ΓΕ ΓΟ ΝΟΤΑ Διά των Ι'ιπό τάς δlαταΥάς της μονάδων lπελήφθη της έκκαθαρ ίσεως άπό των Κ /Σ της περ ιοχης Άνατολ lκης Θεσσαλίας μέχρι Σεorrεμβρίοv τov 1946, ότε άντεκατεστάθη ύπό της 11 Μερ αρχ lας, ΙV σwexe Iq: δέ της πε ριοχης E\iθίινης της της ΔVΤIKης Θεσσ αλίας. Ώργάνωσε κατά μηνα AiJyovστον τάς έκκαθαρισηκας rnιXειρή σεlς Ζείις, Kένταvρoς, • Ατλας καί Κ ρόνος καί μετέσχε κατά μηνα Δεκέμβρlον της έπιχε ιρήσεως Κέκρωψ.

Χ

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗ ΣΙΣ

15.5 .4 6 15.5 . 46

Δ ιοικητής: Έπιτελάρχης

:

Ύποστράτηγος Πσπσγεωργίου Γεώργιος Άντ /ρχης Πεζ . Βασιλόποvλος Θεόδω ρος μέχρ ι

1945 Άντ{ρχης Ίππ . Πόρτολος Νι κόλ. Ά ρχηγός Α Ό Κλάδοv . . . Άρχηγός Β ' - Γ' Κι,άδοv Άντ /ρχης Πεζ . Σταύρ ου Κωνστ.

Δ Ιτή ς n VP{KOV Δ /τής Μ ηχανικοσ Δ {τής Διαβ {σεων Δ Ιντής Ύγειον. Ύπηρ . Δ /ντής ΣΕΜ

ουδ εΙς

.

Ταγ μ, Δ/σεων Σαμπάνη ς χ ρηστος

.

. . ΕΔΡΑ

15 . 5 . 46 :

Θεσσαλον ίκη

'lowIov


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-Δ ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

262

ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Δια των Vπό τας διαταγάς της μονάδων ~πελήφθη τfiς έκκαθαρίσεωτ άπό των Κ/Σ 'τ/ς περιοχης

τfiς ζώνης είιθvνης τητ, έκτεινομένη; Άρδέας -ΓIΑWlτσων καΙ Χαλκιδlκης.

άπό ΚατερΙνης-Πlερίων :..ΒεΡμlου(ΒεΡροίας-Έδέσσης)­

χν ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

15 .5.46

Διοικητής:

15.5.46

Έπιτελάρχης: Άρχηγός Α' Κλάδου Άρχηγός Β' -Γ' Κλάδου

Δ/"τ/ς Πυρ/κού Δ Ι"Τ/ς Μηχανικού Δ/"τ/ς Δ ιαβιβάσεων

Ύποστράτηγος Άμπατζης Δημήτριο, μέχρι 'Υποστράτηγο; Μαντας χρηστος Άvτ/ρχης Πεζ. Μαρκόπουλος Δημήτριο, Ταγμ, Πεζ. EvoτaeIov Κωνσταντϊνο;

20.5.46

Ταγμ . Δ/Β Γαργαρόπουλος 'Αναστ,

Δ/VΤΉς ΎΥΕlον. Ύπηρ. . . Δ/ντης ΣΕΜ ΆντΙχης ΣΕΜ Παπαδάκης ΊωΑVνης

15.5.46

ΕΔΡΑ

Κοζάνη.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομ·1 "Eδρcσ Ι 15.5.46

Καστοριά

Μονάδες

574 Τάγμα Πεζικού

Ι

ΔΙΟΙΧ111:αΙ

Uapa:rTIpJjaEL;

Ταγ /ρχης Πεζ. Λεovτσίνης Προήλθεν έκ Tov Νικ. μέχρι 30.12.46Άvτ/ Τ.Ε.

150

ρχης πεζ. Βέίμος Παναγ •

15.5.46

Νεστ6ριον

575 Τάγμα Πεζικού •Αντ Ιρχης

Πεζ, Παπαδάκης Προήλθεν έκ τού Παντ. μέχρι 5.6.46 Τ.Ε.

Ταγ/ρχης Πεζ,

605

Χειμαριώ-

της Σπvρ. μέχρις

5.12.46

Ταγ/ρχης Πεζ. Τιβέριος EvoτpάTIoς

..... . ...

KoζΆVη

117 Τάγμα λακης

ΈΘVoφυ- Ταγμ. Πεζ. Σταυρογισννόπουλος Βασ, μέχρι 17.1.46 Ταγ /ρχης

Πεζ, Ρώτας Κωνσταντίνος Διετάχθη ή διάλυσίς ,

μέχρι 1.10.46 Ταγμ. Πεζ . του "τ/ν 7.9.46 Μαργαρίτητ

7.11.46

Δημ.

μέχρι

Άvτ/ρχης Πεζ.

Κριεκοόκητ Παναγ,

--------- ---------- --- - - - - - --- - - - - - - ----- - - - - - .. ... . ...

Σέρβlα

619

Τάγμα ΈΘVoφ.

--------- ----------- ------ --------- 15.5.46

ΓρεβΕνα

--- --

μήl :

πραγματοποιηθείσα

11

- - ------;- ---------

Ι!

Ταγμ. Πεζ. Κοζομπόλης Ήλίας

--- ------------------- --------- - -----

529 Τάγμα Πεζικού Ταγμ.Πεζ. Παπαχρήστου ΓεώΡΥ. μέχρι 10.1.46

Τσγμ, Πεζ. Πανταζης Κων .

Τακτική

VπαyωΎ!i

έκτης 43ηςΤαξ/χ ίας

ϊ5~5~46-- Φλ:b~~~---- τ~ξΊ~~~ϊ~-:Έ;~~-- "i:Vj~~~;-n~~ϊ~~Q------ -Mε~:;Ύoμό~;-;[~ φυλακfjς ΦλωρίVΗς

ΛεκΑVίδης Στέφαν

45η Ταξιαρχία

ΣW/Ρχης Πεζ. Παπσγεωρ-

45ην

Tαξlαρχlcxν

--------- ----------- -- ------------- ------ ----------------- --------- -----8 .6.46

Φλώρινα

ϊ5~5~46--K~ζ~;;------2ϊ-η-ταξ~~pxι~--~~~~:~:p~~~/~~5T~:---IT~;~--;;~;. βουλάρης Κωνστ.

έκ 'τ/ς 11 Mεpαρx~


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-Δ ΙΟί ΚΗΣΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝ ΟΤΑ

264

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομ· 1

Τάγμα

504

Τάγμα

505

Ι

506

Δ /τής Τσγμ, Πεζ. Ο lκονόμου ' Αθαν. μέχρ ι 19.1.46 θεόδ. μέχρι 30.1.46 Ταγμ. Πεζ.Πανάρετος Γεωρ. Τσγμ , Πεζ. Παπαν- μέχρι 31.3.46 ΤαΥμ . Άδρέου Άθ. μέχρ ι 30. ν αyvωcπός 'Αλέξ . μέχρι 3.46ΤαΥμ. Πεζ . Τσα- 30.7.46 Ταγμ, πεζ. Βασιμπάτοs Δη μοσθένη; λείου Δημ , Πεζ . Βασιλόττονλο-;

μέχρ ι

ρχης

Παρατηρ ,

Παναγιωτόποψλοτ Κ . μέχρι 24.1.46

Ταγμ.Πεζ , 'Αργυρόποvλοs Χρ . μέχρ1 31 . 1.46 ΤαΥμ.Πεζ. Γροσομανίδη; Νικ. μέχρ ι

26.5.46 'Αντ /χης

29.6.46. ΤαΥ / Πεζ.

Ι

Δ /τής Τσγμ. Πεζ.

Δ /τής Άντ/ ρχης

1.1.46

Τάγμα

Πεζ. Σακελλαρίου Δι ονύσιο;

Καρα-

γ ιάννη; Γεώ ΡΥιος

ΣΗ Μ Α ΝΤΙ ΚΑ Γ ΕΓΟΝΟΤΑ

Ύπαχθείσα τακτικως άπό τού τέλους τού Eτovs 1945 ίιπό τήν χν Μεραρχ ίαν μt εδραν τήν Κο­ ζάνην ήσχολήθη άρχι κωs, με τήν έκπαίδευσ ιν των άνδρων TηS καΙ τήν άσφάλε ιαν τ/ ς mPI OXfiS

της κατά τό μεΙ ζονμέρos τού {τους

Τήν

1946. . 11-1 3/12 /46 ένήργησεν έκκαθάρ ι σ ι ν τ/ς περ ιοχης ΜεΥάρου -Έλάτου. 22α ΤΑΞ ΙΑΡΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1. 1 . 46

Δ ι ο ικητή ς :

Έπιτελάρχης

:

Συν/ρχη ς Άντ/ρχης Άντ /ρχης Συν/ρχης Άντ/ρχης Άντ/ ρχης Άντ/ρχης Άντ/ρχης ΤαΥμ /ρχη ς

Πεζι κού Τσιγγούνη, Άλέξανδρos μέχρι 24.6.46 Πεζικού Τσιτσεκλή; 'Αντώνlos μέχρι 6.8.46 Πεζlκοϋ Γριβέας Άθανάσιos μέχρι 30.10.46 Πεζικοίί Σινι ώρη; Άγη σίλαος μέχρι 30.11.46 Πεζικού θεωδώρου Ίωάννης Πυρ /κού Δασκαρόλης ΆθανάσlΟ) μέχρι 11.3.46 Πεζ ικού Τσιτσεκλης 'Αντώνιο; μέχρι 6.8.46 Πεζικού Γεραμάνης 'Αθανάσιο; μέχρι 25.11.46 Πεζlκοϋ Μιχαλόπουλος θεμ lcπoκλη ς ΕΔ Ρ Α

1. 1. 46: Κόρινθος 5 . 4 .46 : Βραχάτι Κορι νθίας 13.9.46 : Έλασσών ΣΥΓΚΡΟΤ ΗΣΙΣ

'Ημερομ· 1 1 .1.46

507

Τάγμ α

Δ /τής ΤαΥ.Πεζ /κού Καρα β ίτης Κωνστ,

Ι

508

Τάγμα

Δ /τής Τάγμ, Πεζ. Καραχάλιος Δη μ. μέχρι 28.7.46 Ταγ μ, Πεζ. KακαρoVκας Παναγ. μέχρι 6.11.46 Τσγμ, Πεζ. Παvλόπoυλos Δημήτρκκ

Ι

509

Τάγ μα

Ι

Παρατ/ρ .

Πεζ. Άντ. μέχρ ι 12.3.46 Ταγμ. Πεζ. Ψαρουδάκης Άvτ. μέχρι 16.10.46 'Αντ/ρχης Πεζ. Πατταβασιλείοψ Κωνσ. μέχρI28.10.46 ΤαΥμ. Πεζικού Ψαρουδάκης 'Αντώνιos

Δ/τής

ΤάΥμ.

Τσιτσεκλή;

-


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

266 23.5.46

Έπιτελάρχης:

4.4.46:

Άντ/ρχης Πεζ. Βvζας Σπvρίδων μέχρι 'Αντ!ρχης Πεζ. Μπράχος Βασίλ.

6.12.46.

ΕΔΡΑ

Ξάνθη

ΣγΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

Ήμερομ.

554

ΤάγμιΣ

(cz)

555

Τάγμα (β)

ΤαΥμ. Πεζ. Τσάμ-

ΤαΥμ. Πεζ. Προβι-

ποvρας 'Ιωάννης

δάκης Γεώργιο, μέχρι 15.5.46 Ταγμ,

556

Τάγμα (γ)

Παρατηρήσεις

Δ/τής Άντ/ρχης

Πεζ. Κυττέας Κωνστ.

Πεζ. Μπίσιος Κων Ι

(α) Πpoηλθev εκ Tov 306Τ.Ε.

(β) Πρoηλθev εκ τού . 135 Τ.Ε.

νος

(γ) Πρoηλθev έ1< τού 163 Τ.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Σ\IVε1(ρoτήθη έ1< της καταργηθείσης Σ.Δ . Ξάνθης (σελ. . . ... ) . Μέχρι τού φθιvοπώροv τοθ 1946 ήσχολήθη με τιΊν eκπαίδεvσιv των άνδρων της κα] τήν όργΆVωσίν της. 'Ενήργησεν έκκαθαρι­ στικάς έπιχειρήσεις μeταξυ 23-24/11/46 καί 3/12/46 εΙς τάς ΠΕΡιοχάς Δροσινης καί Γρατινης, ~ξασφαλίσασα τήν τάξιν εΙς τήν ττεριοχήν της ζώνης eVθVvης της εΙς το άνατολικόν τμημα τijς ΔVΤΙKης Θράκης.

27'1)

ΤΑ:Ξ:ΙΑΡΧΙΑ Δ/ΟΙΚΗΣΙΣ

23 .5.46 Διοικητής: 16.4.46 23.5 .46 'ΕΠΙΤΕλάρχης:

Iw lρχης Πvρ. Ματάλας ΚωνIvoς μέχρι 15.4.46

Σw/ρχης Πεζ. Πσπσνικολάου Νικόλαος Άντ/χης Πvρ/κού Άρβανίτης Κωνστ. μέχρι ΤαΥ/ρχης Πεζ. Βλάσης Γεώργιος

23.7.46

ΕΔΡΑ

23 . 5.46 :

Δράμα ΣγΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

ΉμεροΙ".

557

Τάγμα: (α:)

23.5.46 Δ/τιΊς Πεζ. Τσγμ,

Χανιώτης ΕυάΥΥε-

λος μέχρι 9.6.46 Ταγμ, Πεζ. Δεμέ-

558

Τά.γμα: (β)

Δ lτιΊς τάγμ, Πεζ. Κοτσώνης 'IωΆVν. μέχρι 12.7.46

Άντ/ρχης Πεζ.

στιχας Παυαγ. Σορωτος Έμμ. μέχρι 15.12.46 Τσγμ,

Πεζ. Παίιλοv Κωνστ.

559

Τά.γμα (γ)

Δ/τηςΤάΥμ. Πεζ.

ΠαπαδόποvλοςΔιον. μέχρι 11.5.46 ΤαΥμ. Πεζ. Φιλίποv χρηστος μέχρι

ΤαΥμ. Πεζ. Χρvσικος ΊωΆV.

26.7.46.

ΠιΣΡιΣτ/ρήaειι;

(α)προηλθενΕκ τοίί

141

Τ.Ε.

_

(β)Προήλθεν Εκ του 101 Τ.Ε. Ci

.

(γ)προηλθεν Eκτoiί

159 Τ.Ε.

'Απο 15.7.46 ύπήχθη τακτικώς Εκ τ/ς

25ης Ταξιαρχίας

καΙ το 553 ταγμα ΠεζικΟV.

.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

,

-1 1 .,1

.Jt

Σwεκροτήθη Εκ της καταργηθείση; ΣΔ. Δράμας (σελ. . ... ). Μέχρι τού φθιvοπώροv τοϋ 1946' ήσχΟλήθη μέ την όρyΆVωσίν της καΙ έκπαίδευσιν τωv άνδρωv της. Meταξίι 28-29/10.46 wήΡΥησε~


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙ ΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΏΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

268

ΕΔΡΑ Βέροια

1. 1 .46 Φεβρ. 46

Έδεσσα

Κατερ ίνη

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερο μ . !

514

Τάγμα.

Δ{τ/ς Ταγμ, Πεζ.

1 .1.46

Ι

515

Τάγμα.

Δ {τής Ταγμ, Πεζ. Tσαvτfjς M~αίoς

•Αvτωvόποvλος Κωνστ. μέχρι 4.11.

Ι·

516

Τάγμα.

Δ {τ/ς ταγμ, Πεζ. ΚοταρΙδης Νικ. μέ-

Ι

Πα.ρα.Πιρήσειι;

Ι

χρι 21.10.46 Ταγμ. Πεζ. Δρακόποvλος Γεώργιος

46.ΤαΥμ.Πεζ. Μπάμπαλος Ίωάννης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δι ά των όπό τάς δl αταΥό:ς τη ς μονάδας ΆVέλαβε άπό τοϊί μηνός Ί οvλίοv 1946 διαφόροvς έκκα­ θαρ ι στικάς ΈVεpγε ί ας ε ίς τ/ν ζώνην εύθwης της μεταξό των όπο ίων σττοψδαιότεροι αΙ κατωτέρω: Τήν 11{7 εΙς τ/ν περιοχήν Ποντοκερασιδτ - Πορροϊων, τ/ν 25{7 όμο ίως ίιπό τό συνθηματικόν Πό:vθηρ, την 11{8 εΙς τ/ν περιοχήν Νικοπόλεως , τ/ν 13{8 εΙς τ/ ν περιοχήν Βερτίσκου , τ/ν 14{8 ε ίς την περιο χήν Ξvλόπολι ς - Δορκάς , τήν 19-22{9 εΙς τήν περιοχήν Λαγκαδά , τήν 19-21{ 12 ε ίς άνατολικήν περιοχήν ΌΛVμπoν κα! τή ν 18{12 είς τ/ν περ ιοχήν Λε1Ποκαριας - Σκοτίνης.

33η ΤΑ:Ξ:ΙΑΡΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1 .1.46

Δ ιοικητής:

1 . 1.46 Έπιτελάρχης :

ΣνΥτ{ρχης Πνρ/κοϋ Β (μπλης Μιλτιό:δης μέχρι 20.5.46 Σvvτ/ΡXης n VP {KOV ΌΛVμπloς Δημήτριος ΆΥτ {ρχης Πεζ , Σερεμέτη; Γεώργ ι ο; μέχρι N{!3piov 1946 ΤαΥ {ρχης Πεζ. Δόρτας Εό6:ΥΥελος . ΕΔΡΑ

1 .1 .46:

Έδεσσα

Φεβρονάριος : θεσσαλονίκη (Χορτιό:της)

4.9.46: 8 .1 0 .46

Μίκρα θεσσαλονίκης Βέροια ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομ·Ι 1.1.46

517

Τά.γμα.

Δ{τ/ς Άvτ{ΡXης

Ι

518

Τάγμα

Ι

519

Τάγμα

,

Καρδαρας Κωνστ.

μέχρι 17.5.46. Ταγμ, Πεζ, Τσιτσεκλης Βασ, μέχρι 13.12.46 Ταγμ. Πεζ, ΚαρλΤϊς Γεώργιος

Παρa.τ/ρήσειι;

Ταγμ. Πεζ. Φωκας Ι

Δ {τής Τσγμ, Πεζ. Πεζ. Καρδαρας Κων. Χατζηγεωργίου'Αλέξ Χρϊστ.μέχρι 13.2.46 μέχρι 11.8.46 μέχρι 14.4.46 Ταγμ. ΤαΥ. Πεζ. ΠαπαδηΤαΥμ. Πεζ. ΚοσμίΠεζ. Πάστρας Κ. μητρίοv Δημήτριο; δης 'Αλέξ. μέχρι 22. 8.46 Άvτ{ΡXης Πεζ.

Ι

μέχρ ι

11.12.46

Ταγμ. Πεζ. Σφακιανό:κης Μιχ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝ ΟΤΑ

Διά των υπό τάς δlαταΥάς της μονάδων ΆVέλαβεν άπα τοίί μηνας Ίοvλίοv

1946

διαφ6ρονς

b<.

καθαριστικάτ ένεργε {ας εΙς τ/ν ζώνην εύΘVνης της μεταξυ ,ων όπο lων σπουδαιότεραι αΙ κάτωθι : την 4-7{7 εΙς τ/ν ΠΕΡιοχήν Πολvδένδρι-Έλαφίνας. την 5/7 εΙς την περιοχήν Λαχαvα-Πoν­

τοκερασιας, την 23-24{7 εΙς την περιοχήν Χορτιό:της, την 25-29/7 εΙς Τέρψινον, την 29/7-9/8

εΙς "Ανω "Ολψμπου, την 5 -6 /11 εΙς περιοχήν Γεωργιανων - Βαρβάρας καΙ λοιποός χώροvς τijς

περιοχης Βερο(ας καΙ την

6-12 /13 εΙς περιοχήν Βερμίοψ.

.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙ ΟΙΚΗΣΙΣ Μ ΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

270

νάδων ινήρyησεv άτrό τov μηνός Ίουλίου διαφόρους έκκαθαριστικάτ Πrlxεφήσεlς εΙς την ζώνην εVθVvης της μriαξύ των όποίων σπουδαιότεραι αί κστωτέρω : Μεταξύ 11-18/11 εΙς την περιοχήν

Παίκου. Τήν 21-23/12 εΙς περιοχήν Καλαμάκι-Τσαλάν. Μεταξύ 29 /11 -3/12, εΙς τήν ΠΕΡιοχήν Πευκωτοθ-Λνκόστομον-Κ, Λουτράκι . Τμήματα ταVτης κατά τήν 11ην Νοεμβρίου καί 17ην Νοεμβρ ίου υπέστησαν φονlκάς ~πιθέσelς των Κ /Σ εΙς τά χωρία Σκρα καί Ένωτία.

37'11

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

23.5.46

Διοικητήτ :

23.5 .46

Έπιτελάρχης:

23 .5 .46 :

Σw /ρχης Πεζ. Παπας Eυάyyeλo ς μέχρ ι 10-.7.46 Σw /ρχη ς Μηχ. Κανελλόπουλος Κων /νος Άvτ/ρxης ' Πε ζ. Δρσκοόσητ χρηστος ΕΔΡΑ

Κιλκίς

'Ημερο μ . \

567

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ Τάγμα (α)

Δ/τής Ταγμ, Πεζ,

15.6.46

Δαλακώστας Σωτήρ . μέχ ρ ι 15.6.46 Ταγμ, Πεζ . Δέτσης Γεώργιος

Ι

568

Τάγμα (β) Ι · 569 Τάγμα (γ)

Ι

Παρα-τηρήσεις

Δ lτής Τάγμ. Πεζ. (α) Ποήλθεν έκ τoiί Δήμου Δημήτριος 113 Τ.Ε. μέχρι 5.6.46 Ταγμ,

Δ 1τής Ταγμ. Πεζ. Κοντογιάννη; •Αστέριος

Πεζ. Σταίιρου Κων / (β) Πρoϊϊλθεv ~K τoiί νος 128 Τ.Ε.

(γ) Προήλθεν έκ τoiί 303 Τ. Ε.

ΣΗ ΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Συνeκρoτήθη υπό τ/ς Σ . Δ. Λαμlας (σελ.. ... ) Διά των υπό τάς διαταγάς της μονάδων ινήργη­ σεv άτrό τοϋ μην ός Ί ουλlου 1946 διαφόρους έκκαθαρ ιστικάτ έπιχειρήσεκ εΙς τήν ζώνην εVθVvης της μεταΞV των όποΙων σπονδαιότεραι αΙ κάτωθ ι: Τήν 20- 21/7 ε Ις πε ριοχήν Ποντοκερασιάε, την 25 -29/7 εΙς την περιοχήν Κιλκίς. Την 6- 7 /8 ε Ις τήν περιοχήν Tέρπvλoς - Μεταξοχω ρ l. την

20 /9 εΙς περ ιοχήν Μουριές τoiί νοτιοδψτικοθ M πέλλeς , . τήν Ι / Ι Ο μετά τμημάτων τ/ς 35ης Ταξ ιαρχ ίας εΙς περιοχην ' Ο ρτδ Καρά -Κρούσια, Τήν 28Lll εΙς την περ ιοχήν Μ πέλλες , τήν 8-10/12 εΙς Κρούστα κα] Δοβα Τεπέ καί τήν 2 1/ 12 ε Ις Μπελλες.

41η

ΤΑ:Ξ:ΙΑΡΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1.1 .46

1 1 46

Διοικητήτ :

Σw /ρχης Συν /ρχης Σw lρχης 'Επιτελάρχης: Άvτ /ΡXης Άvτ /ΡXης

Πεζ. Άvτωνίoυ Ευό:ΥΥελος μέχρι 10.7.46 Πεζ. Πετζόπουλος θωμ. μέχ ρι 3.6 .46 Πυρ . Ματάλας Κων lνος Ί ππ. Πόρτολος Νικόλαοτ 25.5 .46 Πεζ. ΧαρτοκόληS Ήλίας ΕΔΡΑ

1.1 .46 : Τρίκκαλα 2.10.46: Καρδίτσα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομ· 1 1 .1.46

521

Τάγμα

Δ/τής Άντ/ρχης

Πεζ. Χαρτοκόλης

Ήλίας μέχρι 21.7 . ΤαΥμ. Πεί,ικοσ Διακόπουλος Μιχ. μέχρι 4.8.46.: Αντ / ρχης Λφάλ Κάρο-

46

λος

522

Τάγμα

Ι

523

Τάγμα

Δ /τής Τσγμ. Πεζ. Δ /τής Άvτ/ρxης Πεζ. Πίκουλας Δημ, Β ουδοίιρης Γεώργ. μέχρι 6.12.46 Ταγμ. μέχρι 5.9.46 Άντ/ Πεζ. Τaαμπατος ρχη ς Πεζ. Πίκουλας Δημοσθ, Δημ, μέχρι 5.10.46

ΤαΥμ . Πεζ. Διακόπουλος Μιχ. μέχρι 15.10.46 Τσγμ . Πεζ. Κοντοστδνο; Γεώρ.

Ι

Παpατ/pήσει~ ~

~

'.;

i -' -

r

~-


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥ ΓΚΡΟΤΗΣ Ι Σ-ΔΙΟΙ ΚΗΣΙΣ

272

ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ

ΣΗΜ Α ΝΤι ΚΑ

ΓεΓΟΝΟΤΑ

ΕΔ ΡΑ

1 . 1. 46 : ' Ι ωάνν ινα 15 . 9 .46 : Μ έτσο βον ΣΥΓΚΡΟΤΗ Σ ΙΣ

·Ημερομ. 1 Ι

527

Ι

Τ άγ μα

Τ άγμα

! Δ /τ/ς 'Αντ/ρχης : ΠΕζ. Στεφσνί δη;

1 .1. 46 ; Δ /τ/ς 'Αντ/ρχης

i

528

Πσπατριανταφάλ-

Ι

529

Τ άγμα (α)

Ι Δ /τ/ς Ταγμ, ΠΕζ.

Ι

Παρατηρήσεις (α ) 'Υπήχθη τακτι κως Vπό τήν

Παπαχρήστον ί'εώρ.

Ι Θεόδωρο; μέχρι Μ-Ι μέχρι 10.1. 46

i λου Τρι αντάφ ,

ΧΥ ΜεΡαρχίαν

γούστου 1946 ·Αντ. ι Ταγμ, ΠΕζ. Παν-

Ι

[ Πεζ , Σeφαδάκης Δη μ . ταζ η ς Κων /νος

.

ι

ΣΗΜ ΑΝΤΙ ΚΑ ΓΕ ΓΟ ΝΟΤΑ Δ ιά των ίιπό τάς δ ιαταγάς της μονάδων μετέσχεν Vπό τάς δι αταγάς τη ς ΥΙΙΙ ΜΕραρχίας άπό Tov μηνός Ίουλίου 1946 διαφόρων έκκαθαρι στ ικών έπ IΧΕφή σΕων μεταξίι των όπο ίων σπου δαιοτέρα ή ίιπό το σννθη ματ ι κόν Κρόνος Ε!ς τήν ΠΕρ ι οχήν Χασί ων καΙ ' Αντ ι χασ ί ων , έν σvvδvασ μc";) μέ μο­ ν άδ ας τ η ς 4 1ης Τα ξιαρχίας .

45η ΤΑΞ ΙΑΡΧΙΑ Δ ΙΟ Ι ΚΗ ΣΙΣ

8 .6 .46 8 . 6 . 46

Δ ι ο ικητής : ΈΠI ΤΕλάρχης :

8.6.46 :

Φλώρινα

Σvv /ρχης ΠΕζ . Παττσγεω ργ ίου ΓΕώ ργιος Άντ / ρχη ς ΠΕζ . Χρυσάνθου Μ άρ ι ος μέχρ ι 3.9.46 Άντ!ρχης ΠΕζ. KαραθΆVoς Δημήτριος μέχρι 29.11.46 Άντ /ρχη ς ΠΕζ . Χατζησταματίου Άντών lος ΕΔ ΡΑ ΣΥ ΓΚΡΟΤ ΗΣ Ι Σ

'Ημερο μ . !

571

Τ άγμα (α)

Δ /τ/ς 'Αντ/ρχης

8 . 6 . 46

ΠΕζ . Ίν ιωτάκης Πέ-

572

Τάγμ α (β )

Ι Δ /τ/ς 'Αντ /ρχης

τρος μέχρ ι 13.8 .46

Ι

573

Τάγμ α (γ)

Πα ρ ατηρή σε ις

Δ /τ/ς Ταγμ. ΠΕζ . . Ι (α) προηλθeν έκ τοv

ΠΕζ . Ρηγόπουλος

Παπαζαχα ρ ίου ΓΕώ-

λιδάκη; Μιχ. μέ-

στακόπουλος Δη μ.

ρχης ΠΕζ . Κοντά-

Ι ζαχαρ ίου Γεώ ργ, μέ-

115

Τ . Ε.

PYlO; μέχρι Μαίου ! (α) Προήλθεν έκ Ταγμ. ΠΕζ. Είιστρα- Ταγμ . ΠΕζ. ΆνδρουΊ 1 946τα γμ .ΠΕζ. Μου· του 165 Τ. Ε.

Ι

Ν ικ. μέχρι26.8.46

Ι

τίου ΊωΆVVης

χρι 10.10.46 Άντ/ : Ταγμ. ΠΕζ . Παπα-

Ι

ρας Εύστρ.

χρι

18.9.46

Ταγ μ.

1

(γ ) Προ ήλθεν

έκ

του 183 Τ.Ε.

Ι Π. Μουστακόπουλος Δημ.

ΣΗ ΜΑΝΤΙΚΑ Γ ΕΓΟ ΝΟΤΑ

Συνεκροτήθη έκ της διαλυθείσης Ταξιαρχίας ΈΘVoφυλακη ς Φλωρίvης (σελ . .. .. ). Διά των ίιπό τάς δ ιαταγάς της μονάδων καί Vπό τά; διαταγάς ττι> ΧΥ M epcιpxIa; roήΡΥησεν Ε Ις τ/ν ζώνην EύΘVΝης της δ ι αφόροvς έκκαθαριστικάτ έπιχειρήσεκ μεταςV των δποίων σπουδαιότερα ι αΙ κάτω6 ι : την 2 /1 1 ΕΙ ς τήν περ ιοχήν Περα ίας 'Αμυνταίου, τ/ν 22 - 30/11 ΕΙς τ/ν ΠΕρ ιοχήν ΚαστανοχωρΙων,

την 7 / 12 ΕΙς τήν περ ιοχήν Τριβοονου Φλωρίνη; καΙ την 8-10 / 12 ΕΙς τ/ν περιοχήν Δυτικοϋ ΒΕρμΙου.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

274

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομ· 1 15.5 .46

Ι

Τάγμα (α)

601

602

Τάγμα (β)

Δ/τής Τσ:Υ/ρχης

Δ /τής Άvτ/ρχης

Πεζ. Κο μνηνός Βλά- Πεζ. Γιαυνακουδάκης Κων. μέχρι

σιος

3. 12.46 .Τσ:Υ /ρχης Πεζ. Τζουμέρκας Πολυκ.

Ι

Tιiγμα (γ)

603

Ι

Παρατηρήσεις

(α)ΠρoηλΘΕV έκ του Δ/τής Άvτ/ρχης Πεζ.ΣΤΡΟΥΥυλουδης 120 Τ.Ε. Γεώρ . μέχρι 9.10.46 Άvτ/pχης Πεζ. Ματσαμάκης Έμμ. (β)προηλθεν έκ του 602 Τ.Ε. Παρέμεινε τακτικως ίιπό τήν Στρατ. Δ/σιν ΛαμΙας καΙ

w

ΣVVeχeier ίιπό τό

Στρατηγεϊον της σψγκροτηθεϊσατ

Ταξιαρχίας ΈΘV/

κης Λαμίας (γ)προηλθεν έκ τοΟ 152 Τ.Ε. Διετέθη τακτικως εΙς τό Γ'Σ.Σ

ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Σwεκροτήθη έκ της καταργηθε ίσης ΣΔ. Νήσων ΑΙγαίου (σελ

242)

Διά των ίιπό τάς διαταγάς

της μονάδων έξησφάλισε τήν ταξιν καί άσφάλειαν εΙς τήν περιοχήν εvθwης της καΙ κυρίως εΙς Muτlλήνην καΙ Σάμου.

81η ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

26.6.46 26.6.46

Διοικητής: Έπιτελάρχης:

Σw/ρχης Πεζ. Κετσέας Βενετσιάνος Άντιρχης Πεζ. Μαργιόλης Θεόδωρος μέχρι Σw /ρχης Πυρ. Άσημάκης Βασίλειος Άντ/ρχης Γεωργίου Κωνστ.

30.6.46

ΕΔΡΑ

26.6.46:

Κόρινθος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

"Ημερομ.

26. 6.46 14.10.46 26. 6.46 26 . 6 .46 14.10.46 25. 5.46

Ι

Έδρα

Τρίπολις Καλάμαι Τρίπολις Τρίπολις Σπάρτη

Κόρινθος

Ι

Μονάδες

616 617 618

Ι

Ι

Παρατηρήσεις

-

Τάγμα ΈΘVOφυλαKης Τάγμα Έθνοφυλακης Τάγμα ΈΘVoφυλακης

4ον Τάγμα φροvρων ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

""" ~

1

προηλδεν Ικ τ/ς κσταργηθείσητ Α.ΣΔ. NOΤΙOδUΤIKης 'Ελλάδος (σελ. 240) Τήν ΙΙ-25/1~: ΆVΈΛαβε τήν έκκαθάρισιν άπό των Κ/Σ τ/ς ΠSΡIOXης. Πάρνωνος καΙ τήν 25-30/10/46 τήν

θάρισιν τ/ς περιοχης ΤαΟΥΠου.

'


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥ ΓΚ ΡΟΤ ΗΣΙ Σ-Δ Ι ΟΙ ΚΗΣΙΣ

276 26.6 .46

Έπ ιτελάρχη ς :

ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜ ΑΝΤιΚΑ

Ταγμ , Πεζ , Παλλαvτας Γεώργιοτ μέχρι Όκτfβ Ρ ίοv Ταγμ. Πεζ , Κοντοδημόπουλοτ Γεώργ.

ΓΕΓΟ ΝΟΤΑ

1946

ΕΔΡΑ

26 .6.46 :

Πρέβεζα ΣγΓΚΡΟΤΗΣΙ Σ

Ι

Ήμερομ .

"Ε δ ρα

ι

Ι

Ι

Μον άδ ες

Πα ρατηρήσε ις

Ι

26.6 .46

Ι

Ι

ΣΗ ΜΑ ΝΤιΚΑ Γ Ε ΓΟ Ν ΟΤΑ Π ροήλθεν έκ τη ς καταργη θε ί σητ Σ. Δ . Πρεβέζης (σελ .

246)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ Ήμερομ .

Ι

'Έ δ ρ α

Ι 621

19.11 .46

25.5 .46

Τάγ μα Άσ-

φαλε ί σ; Γραμμων Σvyκoινωνιωy '

Ι

Διο ικήσεις

Ι

Παρατηρήσεις

ΆντΙρχης Πεζ . Κολώνιας Γεώργιος

622 Τάγμα Άσφ α- Άντ. Πεζ , Χατζης Δημήτ, λείας Γραμ μων Σvyκoινωνιων.

19.11.46

25 .5 .46

Μονάς

ΘεσΙνίκη

1 0ν Τάγμα Φροψρών

'Aθfjναι

20ν Τάγμα Φρουρων

ΤαΥΙρχης Πεζ. Οίκονομί­ δης Δημήτρ ι ο;

Ταγμ. Πεζ. Γαλαvόποvλος

Λεων . μέχ ρ ι 4.12.46 Ταγμ. Πεζ, Μ ανέτας Βασίλ.

ΤαΥ Ιρχης Πεζ.Μποζlκης Γεώργιοτ ------------ ------ - - - - -- - --------------- - - - - - - - - - --- - ----- ------- - ----------- , ~I Κόρινθο, 40ν Τάγ μα Ταγμ, Πεζ, Σταvpoγιαvνό­ 25 .5.46 Φρουρών ποvλοs Βασίλ.

25 .5 .46

Ίωάvvινα

30ν Τάγμα Φρουρών

27 .7.46

"Αγ. Νικόλ. Κρ . Μ ακρόνησο;

Α' Τάγμα Σκαπανέων

------------ --------------- ------------------ ------------ ----------- ----------_ .. 27 .7.46

Ρέθυμνον Κρήτης Β ' Τάγμα Μακρόνη σο; Σκαπανέων

--------- --- --- - - --- - ---- --- - - - - - - - - - - - - - - ------------- --- - - - - - - - - - - - ---- - - -Μακρόνησος Γ' Τάγμα 27 .7.46 Σκσπαυέων

';

1 "JiI

----------- - ------------ -- ---- - ------ - ----- - ------ ------ --- - - - - - - - -------- --- . 25.10.46 520 Τάγμα Διοικητή; ΤαΥμ. Πεζ. ~ Πολvβόλων Μπάρτζης Σπvpίδων :

-25~ϊO~46--- -------------Τ~~~~tiΞ-------I~Ξ~~ζ~~Ξ~~:--- ----------~

t -~


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣγΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-Δ IΟ I ΚΗΣΙΣ Μ 9 ΝλΔΩ Ν ΚΑΙ ΣΗ Μ ΑΝΤιΚΑ ΓΕΓΟΝ ΟΤΑ

278

ΧΙ ΣΥΝΤΜΜΑ ΠΕΔΙΝΟΥ ΠΥΡΟΒΟΔΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1.1.46

'Avτ!ΡXης ΠυΡ!Koiί Άμoόvτζας 'Αν.

Διοικητής :

μέχρι

Άντ/ρχης Πυρ/κον Κnσέας Γρηγόριος

13.1.46

ΕΔΡΑ Μέγαρα

1.1.46:

ΛαΥκαδας θεσσαλονίκης ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομ·1

Ι ΜοΙρα

Ι

ΣΙ Μοίρα

Δ ΙτήςΤαγμ. Πυρ. Β α- Δ /τής Τσγμ. Πυρ.

1.1.46

Ι

Νάτσινας •Αλέξ. μέχρι 14.5 .46-ΤαΥμ . μέχρι 19.8.46 Ταγ μ .

λαρακος Δρακοόλης

Πυρ.

Πυρ. Βενlζέλος Κλeό μβροτοs

111 l\'IoIpa

Ι

Πa ριιτ/ρήaεις

Δ/τής Ταγμ , Πυρ/ KOV Βεντήρητ Xpfjστος

•Aση ΜWιoς

Σταμ.

ΣΗ ΜΑ ΝΤι ΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Διελ<ι&η τήυ

1.10.46 μετωυο μασθέν

101

εlς

107 ΣΌVΤιryμα Πεδινον

Πνροβολικοθ

( σελ

280)

ΣΥΝΤΑrΜΑ ΠΕΔΙΝΟΥ ΠΥΡΟΒΟΔΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

27.7 . 46

Διο ίκησιτ

27.9 .46:

Βοίιλα'Αθηνών

:

ΤαΥ /ρχης Πυρ /KOV ΠατrαvΙ Koλ6τroυλo ς Δη μήτριος ΕΔΡΑ

'Ημερομ·1 27.9 .46

Ι Μοίρα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

Ι

ΣΙ Μοίρα

Δ/τής Τσγμ.Πυρ/KoiίΙΔ/τής Ταγμ,Πυρ /KOV

Ι

M τrενoVκας Γεώργιος Βαλλίδης Μ ιχαήλ

Πιιρατ/ρήσεις

! 4

ΣΗ ΜΑΝΤι ΚΑ

ΓεΓΟ ΝΟΤΑ

~

npoijAeev lKτοθ διαλυθέντος 11 ΣwτάΥμα-r ος ΠυΡ/Koiί (σελ 277) 'Υπήχθη ότrό τας δ ιαταγάς τ/ς 11 Μεραρχίας. Μετέσχε δια των μονάδων του εΙς διαφόρους ΙκκαθαΡΙσ71 ΚΟ:) ένερΥε(ας τfjς .~ Μερ αρχίας.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣγΓ ΚΡΟΤΗΣΙ Σ-ΔIΟΙ ΚΗΣΙ Σ Μ Ο ΝΑΔΩ Ν ΚΑ Ι ΣΗ Μ Α ΝΤΙ ΚΑ Γ ΕΓ Ο Ν ΟΤΑ

280

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομ.\ 1

Ι Μοίρα

.10.46 1Δ/τή) Τσγμ. Πνρ.

Υεω ΡΥΟ ) Σωτήριοτ

11

Μοίρα

Παρατη ρή σε ι ς

καρα- / Ταγμ. Πνρ /KOV καζακό-Ι πονλο) Πέτρο)

ι

ΣΗ Μ Α ΝΤι ΚΑ ΓεΓΟ ΝΟΤΑ Συνεκροτήθ η τη ν

1.8.46

107

όπό τά) δ ι αταΥά) τ/ ς ΥΙΙ Ι Μεραρχίας .

ΣΥΝΤΑΙ'ΜΑ ΠΕΔΙΝΟΥ ΠYPOB OΛll~OY ΔΙΟΙ ΚΗΣΙ Σ

1.10 .46

Δ ι οι κη τήτ

:

Άντ/ρχης Πνρ . Κετσέας Γρη γόρ ι ο;

:

ΕΔ ΡΑ

1.10. 46

ΛαΥκαδ ας ΣΥ ΓΚΡΟΤΗ Σ Ι Σ

'Ημερομ·1

Ι

Ι Μοίρα

Δ /της Τσγμ. Πνρ. Β ασι λαράκος Δρακούλητ

1. 10.46

ΣΙ Μοίρ α:

Δ/της Ταγμ , Πνρ. Βεν ι ζέλος Κλεόμβρ . μέχρ ι 23.12.46

Ι

Πα ρ ατη ρή σε υ;

Πνρ . 'Ασημέν ι ο; Στ.

ΤαΥ·

Ί

Σ Η ΜΑΝΤιΚΑ Γε ΓΟ Ν ΟΤΑ

Π ροήλθεν 6< τον διαλνθέντο ς Χ Ι Σ.Π .Π . (σελ 278) Ύπήχθη ύπό τάς δ l αταΥάς τη ς χ ι Μεραρ­ χίας . Δ ιά των μονάδων τον μετέσχε διαφόρων έκκαθαρι στικών έπιχειρή σεων των μονάδων τ/ ς χ ι Μεραρχίας

108

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΔ ΙΝΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Δ ΙΟ Ι ΚΗ ΣΙ Σ

20 .18 .46

Δ ιοι κητή ς :

20.18.46:

Θεσσαλονίκη

'Αντ /ρχη ς Πν ρ . Άvτωv6ποvλQS Άρ ιστ . εΔ ΡΑ

-

ΣΥ ΓΚ ΡΟΤ Η Σ Ι Σ

'ΗμεροlJ..\ 2. 10.46

Ι Μοίρα

ΙΙ Μοίρ α

Ι Δ /τ/) Ταγμ, Πνροβ. Νά- Ι Δ /τής Τσγμ. Πνρ /κον τσ ι νας 'Αλέξανδ .

Β εντή ρητ χρηστοs.

ΣH fνl A NTl ΚA ΓεΓΟΝ ΟΤΑ Σvvεκροτή θη τ/ν

6.8.46 όπό τά) διαταΥά} τη )

ν ll Μεραρχ ίας

Π α ρατηρή σεις


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΜλΝΤιΚΑ ΓΕΓΟ ΝΟΤΑ

282

ΣΥ ΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

<Ημερο μ. ,\

Ι

1'1 'ΊΛη Ύπίλαρχος Σαμοίλης Eόάyyeλoς μέχρι 10.11.46 Ύπ Ι-

1.1 .46

Ι

'Ίλη

Ιωάννης

Ι

Sη''1λη

Παρ«τ/ρήαεις

Ύπίλαρ~oς Χαρβα-

Ίλαρχος Μπασακάρος XfjσTOS μέχρ ι 11.4.46 Wlλαρχος Παττακός I 'T\Jλιανός

λαρ~oς Κατσαδή μας

λάκης εόδ . μέχρι 1 .3.46 ·WlλαΡΧOS

ΦραντσέσκαΡOS 'Αν-

των ιος μέχρι 31.10. 46 WΙλαρχ. Κορακας Λεωνίδας.

ΣΗΜΑΝΤιΚΑ ΓεΓΟΝΟΤΑ

Meτέσχε άτrό τοσ μηνόςΊουλίου 1946 διαφόρων rnιχειρή σεων εΙς την ζώνην εV&Vvης τοσ Β' Σώ­

ματος Στρατοθ.

ΙΧ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΔΙ ΟΙΚΗΣΙΣ

1.1.46

Δ ιοικητή τ

:

'Avτ/pxης Ί'Τ1"Τ1'. Τεθωρ. Βλάχος Κωνστ . μέχρι

ΈπΙλαρχος Στeφανάκης 'Avτών. μέχρι

'Avτ/ΡXης

23.7.46

28.8,46

Τεθωρ. Γωγούσητ Νικόλαος

ΕΔΡΑ

1. 1 . 46 : Λεκανοπέδιον 21.7.1946: Λάρισα

' Αττ ικης ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

'Ημερομ· 1 1.1.46

Ι

1'1 "ΙΛη 'Yηiλapxos Δημητρόπουλος'Αθανάσιος μέΧΡI31 .7,46

W Ιλαρχos Πλαστήρας Ίωάν .

2a

·Ιλη

3η·ΙΛη

\ W l λαρχος MeλΙδης

ΓεώΡΥιος μέχρι 18. 3.46 ΎπΙλαρ~oς Ή λιόποvλos

'

ωάν-

νης

Ι

Πaρaτ/ρήαεις

·lλαΡΧOS Πcnταθeoδώρov ΕόαΥόρας μέχρIΙ .3.46-ΎπΙλαρχος ΉλΙοπουλος Ιωάννης μέχρι 18.2. 46-ΎπίλαΡΧOS ΒαρβαρηΥOS μέχρι 8.6. 46 W l λαρ?os Βέτσας μέχρι 29. .46 Ίλαρχος Λεβαντίδης Σίμος

ΣΗΜ Α ΝΤι ΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Meτέσχε άτrό τοσ μηνός Ί ουλΙου

Υάς τοσ Β ' Σώματos Στ ρστοθ.

1946

διαφόρων έκκαθαρ ιστ ικών rnιχε φήσεων Vτrό τάς διατα­

ΧΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙ Σ

1.1.46 Διοικητής: 1. 1.46:

θεσσαλονΙκη

'Avτ !ρχης Ί'Τ1"Τ1'. Τεθωρ. Άλέστας Λovκας ΕΔΡΑ


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΠΙΝΑ:Ξ: ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕ:Ξ:ΕΩΝ

1. Α.Δ.Χ . 2. Α.ΣΔ. 3. Β.ΣΑ . 4. Γ.Ε.Σ 5. Δ.Ι.Σ 6. Ε.Α .Μ. 7. Ε.Β.Α. 8. Ε.Β.Ν . 9. Ε.Β.Χ . 10. ΕΛΑΣ 11. Ε.Ο .Κ. 12. Ε.ΣΑ. 13. Η .Π.Α. 14. κ.Β.Ε. 15. Κ.Ε. 16. κ.κ, 17. Κ.Κ.Ε. 18. Κ/Σ 19. ΛΓ.Μ. 20. ΛΟ.Κ.

21. ΛΟ .Μ. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Μ.Α.Δ.

, Ανωτέρα , Ανωτέρα

Διοί κησιε Χωροφυλακή;

Στρατιωτική Διοίκησκ

Βρεταννική Στρατιωτική

, Αποστολή

Γενικόν 'Ειτιτελεϊον Στρατού Διεύθυνσκ 'Ιστορία; Στρατού Έθνικόν

' Απελευθερωτικόν

Μέτωπον

'Ελληνική Βασιλική 'Αεροπορία ' Ελλην ικόν Βασιλικόν Ναυτικόν 'Ελληνική

Βασιλική Χωροφυλακή

'Ελληνικό; Λαϊκό; 'Απελευθερωτικός Στρατό;

'Ένοπλοι 'Ομάδε; Καταδιωκομένων 'Ελληνική Στρατιωτική 'Αστυνομία Ή νωμέναι Πολιτεία Ι

Ά μερικης

Κέντρον Βασική; 'Εκιταιδεύσεω; Κεντρική

'Επιτροηή

Κο μμουνιστικόν Κό μμα Κομμοψνιστ ι κόν Κόμμα Έλλάδος

Κομμουνιστοσυμμορίτης Λόχος Γενικών Μεταφορών Λόχος 'Ορεινών Καταδρομών

Λόχος 'Ορεινών Μεταφορών Μονάδες 'Ασφαλείας Δημοσυντήρητοι

Μ .Α.Υ.

Μονάδες 'Ασφαλείας Ύπαίθρου

Μ .Ε .Α.

Μονάδ ες Έθνικης 'Ασφαλείας

Μ.ΛΜ.

Μικτός ΛόΧΟ$ Μεταφορών

Μ.Μ.Π.

Μοϊρα Μέσου Πυροβολικού

Μ.Ο .Π.

Μοίρα 'Ορειβατικού Πυροβολικού

Μ .Π.Π.

Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού

Ν.Ο .Φ.

Ναρόντα

'Οργκανιζάνσκα

Φρόντ :

'Οργάνωσκ

Λεχϊκοσ

Με·

τώποψ (Σλαυϊκή 'Οργάνωσκ)

30.

Ο.Δ.Ε .Κ.

31.0.Η.Ε.

32. 33 .

'Ομάδε; Δημοκρατικών Ένόπλων

ΣΔ .

Στρατιωτική Διοίκησις

ΣΝ.ο.φ.

Σλαβένσκι

Ναρόντα

'Οργκανιζάνσκα

νάυωσκ Λαϊκοθ ΜετιΟπου.

34.

ΣΠ.Π.

Σύνταγμα Πεδινοθ Πυροβολικοθ

35.

ΣΣ .

Σω μoc Στρατού

36. 37. 38.

ΣΧ.

Σταθ μό; Χωροφυλακή;

Τ.Ε.

Τάγ μα 'Εθνοφνλακήτ

Τ.Π.

Τ άΥμα Πεζικοσ

39. Τ.Σ

Καταδιωκομένων

'Οργανισ μό; 'Ηνω μένων ΈΘVων

Τακτικόν Στρατηγεϊον

Φρόντ:

Σλαυϊκή

Όρ­


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


EΠΏrnMOI DHrAIΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α' 'Επίσημοι ΠηΥαΙ

'Αρχείον ΔιεuθVvσεως 'Ιστορίατ Στρατού Γ Ε Σ ήτοι: Διατσγαί, έκθέσεκ, ήμερολόγια, δελτία πληροφοριών, δελτία στραηωτικήε καταστάσεω; ΓΕΣ, Σωμάτων Στρατού, Μεραρχιών, Ταξιαρχιών καΙ λοιπών ύφισταμΈVων μονάδων.

Β' Βοηθήματα

1.

(α) 'Εξ Έλληνικών πηγών Άχιλ. Α. Κύρου: «Ή κομμοψνιστική έπίθeσις»('EyκvκλOπαιδΙKόν Λεξικόν ΗΛΙΟΥ. Τόμος ΕΜΑΣ

2. ' Αχιλ. Α. Κύρου: «Ή νέα έπίθeσις κατά τ/ς Έλλάδος» 3. 'Αχιλ. Α . Κύρου: «Ή σwωμoσία έναντίον τ/ς Μακεδονίας» 4. Στεφάνου Ξόδη : Ή ΈλλCxς καί αΙ Μεγάλαι Δwάμεις 5. Θ. Φ . Πσπακωνσταντίνοψ τ «'Ανατομία της 'Επαναστάσεως» 6. 'Υφυπουργείου Τύπου κα] Πληροφοριών : «Ή ΈVανΤ{Oν της 'Ελλάδος βουλη»

7. 8. 9. 10.

mI-

ΓΕΣ/ΔΙΣ : «'Ιστορία 'Οργανώσεως τού 'Ελληνικού Στρατού 1821 - 1954» ΓΕΣ/ΔΙΣ: Ό Άvτισvμμoριακός Άγών ε{ςτηνΠελοπόννησον καί τας Νήσοιε, 1946-1949 ύπο σvyyραφήν). ΓΕΣ/ΔΙΣ: Ή ΆπελεVΘέρωσις τ/ς 'Ελλάδος κα] τα μετά ταύτην γεγονότα» (ύπό Εκδοσιν). 'Avτιστρατήyoυ Ιά. Τσακαλώτου Θρ.: «40 χρόνια στρατιώτη; της Έλ­ λάδος» Τόμος Β'

11.

'Υποστρατήγου Ιά. Δ.Ζαφειροπουλου: «'Ο Άvτισvμμoριακός Άγών

19451949» 12. ' Avτ /ρχου Πεζ. έ.ά. Θ. Σαράντη: «Διατl δ Ζαχαριάδης εχασε τόν πόλεμον». 13. Ήμερήσιος Τύπος Άθηνών 'Ιανουαρίου - Άπριλίου 1946 14. Κομμουνιστικόν Περιοδικόν Δημοκρατικό; Στρατός «Τό Χρονικό δράσης τoiί Δημοκρατικού Στρατού. Άπό το Λιτόχωρο μέχρι τον 'Οκτώβρη 1947» (β) 'Εκ ξένων πηγών 1 .-0ύίνστων Τσώρτσιλ: «ΆπoμVΗμoνευματα Β' Παγκοσμίου Πολέμου» Τόμος 60ς, Βιβλίον Α'


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΛΦΑ Β ΗΤΙΚΟΝ εΥΡΕΤΗΡ ΙΟ Ν

288 Βονλγαρέλι ον (Τζουμέρκων) Β ουλγα ρ ία 3, 4, 6, 7, 8, 9.

177. 11, 12, 13,

31, 45, 139, 158. Βονλγαρινή (Λαρίσηs) 86, 127. Βούρμττα ( Έλασσόvοs) 50. Βουτέλι ( Κατe ρ ίvηs) 98. Βρετ, Στρ /κή 'Απο στολή (Β . Σ. Α . )

3,

15.

Βρονταμδ (Σπά ρτηs ) 106. Β ροντοϋ . (Κατερ ίνητ ) 50, 109. Β ρύναινα ( Βόλου) 87. Βψσινιά ( Καστο ρ ιάτ) 106, 108, 164. Βυρίνη (Σοψφλ ίου) 92, 108, 164. Β ύρων (σννο ικ. 'Αθηνών ) 55. Βωλαξ (opos) 191.

r Γα βρι ηλ ί δη ς Κ. Γαil.λ ία 5, 14.

Γαλλικό; Γα ρδίκι Γαρ δ ίκι

(Σ .

Σ.

(κο μμ,

στέλεχοs)

Θεσ /νίκηs)

34.

161, 163.

(Καλα μώ ν) ' Ο μ ιλαίων

42, 43. 169, 170, ( Εόρψταν ίατ ) 160.

Γεώργιο;

122,

171.

( Β ασιλεϊκ)

36, 56, 71,

123.

Γεω ργίου

169,

3.

Β'

Γεώργιοτ

(ΤαΥ/ ρχη s)

168,

170.

Γεωργκή εφ ( Β ούλγαρο; κομμ. ήΥέτηs)

Γεωργούλητ Σπvρ . (Άντ /yos) Γιάλτα 1, 2. Γι αwακοχώριον ( Ναούση τ) 48. Γιαννιτσά Γιαννούλη;

52, 76, 99, 100,101,103, 127,128 13.

Δο β δ Τεττέ (Κ. Δοϊράνη 159.

Δομοκό; Δο ξα ρα Δρά μα

52,

98.

Μακεδονίαs)

6.

67.

151,

153. 105. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 28, 31, 44, 49, 51, 53, 56, 57, 79, 76, 96, 139. Γιοψγκοσλαθοο-ο ι 12. Γόννοι (Λα ρΙσηs ) 66, 84, 117. Γου μένι σσα (Κ. Μακεδον ίας ) 86. Γραβιά (Λε βαδεί ας) 91. Γραμ ματικόν (Βερ μ ίου ) 51. Γραμμένον (Ί ωανν ίνων ) 85. Γράμ μοs (όροs) 31, 46, 57, 85, 95, 142. Γραμ μένη Ό ξvCx (Ρονμελητ) 169.. Γρατινή (Κο μοτινήτ) 159, 191 Γρεβενά 89, 155. Γρηά (Άντιχασ ίων) 127. Γρίτζανον (Τ ρικκάλων) -48, 82. Γυθειον 40. ( Κ/Σ) Γιουγκο σλαψϊα 3, 6,

Δ

Δαδ ιά (Σοψφλίου) 53, 162, 190. Δάφνη (Άμφίσσηs) 169, 172. Δαφνίον (Σπάρτητ) 50. Δαφνοσπηλιά (Σο φάδων) 174. Δεν6ροχώριον (KaσToplCiS) 96, 127, 155.

160.

82.

(Λα ρ ί σηs )

52.

132.

Δ ρο σι ά (Έ δέσση s) Δ ροσινή ( Κο μοτινήτ) Δωδεκάνη σοs 3.

38. 155, 190.

Ε

" Εβροs (ποτα μόs) 46, 121, 'Εγκλωβή (Λεvκάδοs) 50. Έδ εσσα 52, 53, 83. ' Εθνοφνλσκή 16, 37, 49, 59, Ε Ι δ ι κή Έπιτροπή Έ ρ εvνη s

131, 189. 60, 65, 79.

7, 8, 9.

Γαρ δί κι ον Γεν ικό ν Έπιτελείον Στρατού ( ΓΕΣ) 15. Γε ρακάρι ( Άντιχασ ί ων) 128. Γερ μανί α 19, 20.

Γeρμανόs-οί Γενγελί] 53.

Δεσκάτη

Δη μητρώφ (Βουλγ, Πρωθ . ) Δή μιο βα (Καλαμών ) 38. Διάβα (Έλασσόνοs) 66. Δι δvμότειχον 160. Δίστρατον (Κον ίτστκ) 90,

ΕΙ δ ο μένη

(Ο . Η. Ε.)

70, 80, 86.

'Εκκλησί α

(Γρεβενών)

' Ελασσών

92.

109.

" Ελστοτ ( Γρε βεν ών) 187. 'Ελατοχώρι (Κατερίνητ) 195.

' Ελεοθεροόπολκ ' Ελευθεροχώριου ' Ελικών (δ ρο τ )

(Παγγαίου ) 109. (Χασ ίων) 117

52. 'EAACxs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 53, 56, 57, 60, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 111, 122, 123, 135, 153, 167, 168, 200, 201. " Ελλην-εs 4, 6, 7, 8, 9, 46. Έλοπί α (Θηβώυ) 50. 'Ε μβέ ρ Χότζαs 6, 37. "Εμπό ρι ον (Πτολεμαϊδ οτ ) 38, 89. ΈνωτΙ α (Κ. Μακεδονίατ ) 148, 150. Έξαπλάτανοs (Ά ρ δέαs ) 51. Έπτάλοφον (Κιλκκ) 162. Έπτάλοφ οs (Ά μφίσσηs) 91, 98. Έπταχώρ ιον (Τσοτvλ ίοv) 177. Ευκαρπία (KtAKiS) 163. Ευ ρώπη 4, 19, 20, 28, 201. Ζ

Ζαγόρ ια

('Η πε ίροv)

Ζαχαριά δηs

Ν ικ.

46, 163, 177.

(Κο μμ .

ήγέτητ)

6,

19, 20.

ΖέβΥΟS 'lωάν. (Κομμ. ήΥέτηs) 19, 3-4,

35. Ζερίκιον

(Λεβαδείαs) 52. Zevs (έπιχείρησκ) 112, 113, 115, 183, . 184, 1S8, 195. Ζ ιάκα (Χασίων) 74, 141, 142. Ζωοδόχος Πηγή (Κοζάνης) 109. Η

Ήπειρος

159.

7, 50, 78, 86, 142,


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗ ΡΙ Ο Ν

290

- - - -_._ - - - -- Κρανιά (Γρεβενων) 49, 91, 128. Κρανιας Ά ριστ. (ΤαΥ Ι ρχης) 168, 169,

170, 171, 172.

153,

Κρήτη 46, 47. Κ ρ lκελον (Λιδ ω ρικίου) 169. Κ ροκύλιον (Λι δ ωρ ικίου ) 154. ΚροκεαΙ (Σπάρτης) 39, 106. Κρόνος (επιχε ίρησις) 115. Κρούσι α (όρος) 31, 130, 193. ΚρυσταλλοπηΥή

Κυδωνlές Κυνουρ ία

( Καστορι δκ)

ΓεωΡΥ .

( Άνθ ΙΥός )

160.

(Λαμίας )

Κωνσταντ ινί δ η; ΣτΑVρ.

91.

172,

85. 151.

Λ

Λάβ αρα (Έβρου) 37 ΛαΥκαδ ας (θ εσ Ικης ) Λαγκάδι (Νιγρίτητ)

131. 105. 92.

Λαζαράδες (Σερβίων) Λάκος Κό ρακα (Δεσκάτη τ ) 97. Λακωνί α (Πελοποννή σου) 39, 40, 42, Λαμί α 36, 57, 64. Λάρ ισα 31, 57, 68, 69, 70, 71, 85. Λασσάνη ς (Κ /Σ ) 75. . ΛΑVKOς (Βόλου ) 160.

Λαχανας (θεσΙκης) 120. Λειβ άδ ιον (ΌΛVμπoυ) 76. Λεοντά ρ ι ον (Άρκαδ ίας) 93. Λεvκας 38, 188. Λεύκη (Φλωρίνης ) 66 Λεπτοκαρυά (Κατερ ίνης) Λευκί μη (Θ ράκης ) 97. Λεων l 6 ι ον ( Κυνουρ ί ας )

97. 83. 88, 95, 115.

Λιβάδιον (Τιτάρου όρους) Λιλαία (Λαμίας) 91. Λιτόχωρον (Κατερ ίνης) Λονδ ίνον 33.

43,44,89,108.

Λουζέτσι (Θεσσαλίας ) 174. Λόφος (Κστερίνη τ) 98, 114. Μκοι (Έδέσσης) 83. Λυκόστομον (Άλμωπ ί ας) 145. Λυκόστο μον (Άρ δέας) 84, 143. Λόρα (Σουφλίου ) 98. Μ ΜαΥΥανας Μ ακεδονία

174.

( Ι διώτη ς) 42. 3, 4,7,10,12,1 3, 29,46, 47, 53, 54, 57, 64, 70, 78, 86, 93, 99, 105, 112, 123, 139, 158. M ακeδών-νες 13. Μακρίδη ς Θεόδ. (ΆVκός Κ ΙΣ) 28. Μακροβοσνl (ΓρεβΕνων) 97. Μ ακροχώ ριον ( Κοστο ρ ι δτ ) 143. Μ ακρυνίτσα (Πηλίου ) 158. Μ σκρυχώρ ι ον (Λαρ ίσης) 66, 91, 94, 95, 117. Μαλέρδος (Άνθ ΙΥός ) 106. Mςvιl Μάδ ι (όρος) 91.

157

'

Μ αυ ρολιθά ρ ιον Μαυρομιχάλης

150.

( Ά νθ /Υός)

195.

ΜαυραναίΟΙ (Γρεβενών) 163. M αvpέλι oν (Κονισκοθ ) 83, 128. Mαvpo βoVΝ ι (Κα ρδίτσης) 84. Μαυρο βοόνι ον (όρος) 127, 128

(Tσoτvλίcυ) 187. (Πελοποννήσου) 38.

Κυριακοχώριον

93. 71. 152,

Μ άςιμos Δημ . (Πρωθ ΙΥος) 167. Μ α ρμά ρ ιανη (ΆΥυ ιδ:ς) 92,95,127,128.

Κυπαρlσιον (Σπάρτης ) 98. Κνριακόγκωνατ Δημ, (ΛoXαγΌS )

Κυριάκο)

Μ αμούυ Ν ΤΕλη (τοποθ. Σουφλίου) Μανάκας Στε φ . (κομμ Ιστής) 70, Μάνδαλον ( Κ. Μακεδονία ) 151,

25, 62.

(' Α μφίσσης ) Πέτρ.

,

90.

(Ύπ .

Στρικων )

37. 3, 4, 201. Μ εΥαλόβρυσον (ΆΥυ ι ας) 113 114. Μέγαρον (Γρεβενών) 187. Μ ελί βοια (ΑΥυας) 114 ΜελΙΥαλα (Μεσσηνίας) 39. Μελίκη (Βερρο ίας) 95. Μ ελίσσι ον (Γρεβε~ων) 88, 117. Μελιτέα (Δομοκου) 82. Μελούνια (Τυ ρνάβ ου) 86. Μέση Άνατολή 1. Μ εσι:ηνία (Πελοποννή σου ) 42. Mαvpoνέρι (Κιλκlς) Μ εγάλη Βρεταννί α

Μεσόγειο τ ( θάλασσα) 1, 7. ΜεσολοΟρ ι (Γρεβενών) 117. Μεσοχώρα (Τρ ι κκάλων) 109, Μ εταμό ρφωσις ( Ν αοόση ς) 119.

Μεταξάδες

(Διδυμοτε ίχου)

92

93.

Μεταξάδες (Κεφαλληνίας) 97 ' M eταςo xώ ρ ι

(ΆΥυlας)

174.

118.

Μέτσοβον 109. Μηλέα (Μετσό βου ) 66. Μηλιές (Κατερ ίνης ) 195. Μητρόπολι ς ( Καρδίτσης) 89. Μ ικρά Κάβυσσος (Σουφλίου) Μ ολάο ι (Λακωνίας) 92. Μ οναστή ριον ( Γιοψγκοσλαψίατ)

145. 11,

13, 57. Μονή Προδρόμου (Σερ ρών) 161. Μ ονή Φλα μουρίου ( Β όλου ) 177. Μοντγ ό μερυ (. ΑΥΥλος Στρατάρχης) 123. Μόσχα 167. 200. M oσχόφvτoν (Τρικκάλων ) 157, Μπι;χλο δημος Άνδρ. (Ταξ ίαρχος) Μπαρα (Βερμίου ) 119. Μ πά ρα (τοποθ. Γρεβενών) 159. Μπέλες (όρος) 31, 96, 118, 130,

194.

Μπελης

(ΚΙρ{της)

Μπέρκοβιτσ γκεντρ .)

Μπόeμπα

Μπουλκες

168.

(Βουλγ.

8.

(Σλαυϊκή ( ΓΙΟυΥΚ.

.

στρατόπ,

σu_<Ά .

εφη μερίς) 12,

13·cj _

στρατόπ .

.

σvyκε~.~~

ντρ) 8, 9, 10, 11, 26, 29, 44, 45ι ~

74, 75, 139, 201. rJI ovplES (Δοϊράνη ς) 92,

154.

Μουχαρέτ Χάνι ( Έδέσσης ) Μυροβλήτης (Γρά μμου) 177.

162. _ Mvτιληναίoς Χρήστο; (Σμήναρχος) 1.9 Mvτιλήνη 44, 64.


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΑΛΦΑ Β ΗΤΙΚΟΝ εΥΡΕΤΗ Ρί Ο Ν

292 Πρωϊμάκης Έμμ. (κομμ . στέλεχος) Πτολεμαϊ; 38. Πόθιον (Έλασσόνος) 128. Πόλος (Μ εσσηνίας) 50. ΠυΡΥετός (Λαρίσης) 85.

ΠόΡΥος

( Ύπάτης)

169,

34.

170.

ΠόΡΥΟ Ι (Πτολεμαϊδοτ) 48. Πνρσόγι αννη (Ήπείρου) 76, Πωγώνιον ('Ηπείρου) 108.

96.

63,

Ριζώματα (Τρι κκάλων) Ροδ ια (Γρεβενών) 161. Ροδ ιά (Τυρν άβου) 50,

Ροδόπη (όρος) 4. Ροδσγώριον (Βοϊον) Ρούμελη 46, 77, 86,

8,

144, 157. 117.

158. 142, 153, 158.

στρατ.

σψγκεντρ .)

201. (Πιερρ ίων ) 110. ("ΑΥΥλος Ύποστρ. )

3, 62,

199. Ρωσία Ρώσο ι

Ι,

Σταυρό;

Ράπτωση (Βοιωτίατ ) 52. Ραχούλα ( Καρδίτσης) 82 . PαψΆVη (Λαρίσης) 52, 66, 85, 92. PΈΘVμνoν (Κρήτητ) 47. Ρητίνη (Κατερίνης) 106, 195. Ριζοβούνιον (Φιλιππιάδος) 48. Ριζοσπάστης (κο μμ. έφημερΙς) 4,19,73.

Ρύμνιον Ρώλ ΙΥκζ

199.

Στάλιν

Ρ

ΡοΟζβελτ 1. Ροϋμπι κ (Άλβαν .

Σού ρ μενα (Κιλκίς) 96, 97. Σόφια 8, 12. Σουφλ ίον (Θράκης ) 85, 131, 161. Σο φοάλητ Θεμ. (πολιτευτής) 14,20,167. Σπαρμό; ('Ολύμπου) 52. Σπάρτη 33, 35, 38, 39, 40. Σπαρτοχώριον (Λευκάδοτ) 89. Σπηλ ιωτόπουλος Πο:ν. (Άντ/Υος) 18,

201. 19, 201.

2.

(Φαρσάλων)

Στρώμνττσα (Γιοψγκοσλ . στρατόπ . σvyκεντρ ώσεως) 8. Συκι ά (Έλασσόνος) 94. Συκο ύρ ι ον (Λαρίσης) 83. Συμ βούλι ον Άσφαλε ίας (Ο . Η. Ε.) 2,

4,

9, 14, 74, 34, 36.

5,

Σύμμαχοι Σύνταγ μα

Σφή κα

(Πλατεία

Σάμη (Κεφαλληνία ) 138. Σάντον (Δάσος Ά μυντα ίο υ ) 98. Σάπη αι (Κομοτινης ) 145, 156.

Σαρακη νή (Έδέσσης) 49, 90. Σαραντάπο ρον (Έλασσόνος) 88. Σεράκιοϊ (Διδυμοτε Ι χου) 94. Σέρβια Κοζάνης) 66, 98. ΣερβΙ Τεττέ (τοποθ. Σουφλίου) 93. Σέρραι 161. Σιάντοτ ΓεωΡΥ. (κομμ ήΥέτης) 10. Σιάτιστα 108. Σίσκος (ΛοχαΥός) 161 Σκαλίτσα (τοποθ. Κροκεών Λακωνίας) 92. Σκαλοχώ ριον (Κοζάνης) 109. ΣKΑVτζέλης (κομΙστής ) 80, 81. Σκήτη (Λαρίσης) 86. ΣκλΤίθρον (Φλωρίνης) 161. Σκόπια 9, 11, 12, 13, 30, 53, 57. Σκοτίνα (Κατερίνης) 195. Σκούλιαρη (Κοζάνης) 86. Σκρα ( Κ. Μακεδονίας) 146, 193. ΣAo:vOI 12. Σλαvoμακεδόνες 7. Σμίξl (Γρεβενών) 177, 188. Σοβιετική "Ενωσκ 5, 6, 20, 24. Σοβιετική Ρωσία Ι, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10,

12, Σορρός

19,

28,

(τοποθ.

201. Σπάρτης)

51.

167.

Άθηνών )

56.

(Π ΡΕσπών)

117, 144. Σωτήρα (Έδέσση ς ) 49 , 50. Σωτη ρ ί ου (ΤαΥ l ρχη ς ) 95. Σωχός (Νιγ ρίτητ) 110. Τ

Σ

154.

Στενά Δ ιάβ ας ('Ολύμπου ) 88. Στερεά Έλ/άς 86. Στεφάνου Μιχ. (Λοχαγότ) 80. Στόμιον (Λαρ ίση ς ) 50, 85. Στουρναρέϊκο: (Τρικκάλων) 109. Στρατωνίκη (XaAI<ISIKijs) 163. Στ ρατώνιον (Χαλκι δικης) 105. Στρυμων (ποταμός ) 46, 193.

.

Ταβουλάρη ς ΓεώΡΥ . (Λοχαγος) 147. Ταράτσα (τοποθ. Στυλ ί δος ) 91. Ταόγετο; (όρος ) 132. ΤαΟρος (Σουφλίου) 145. Τέρμι νους (έπι χε ίρησις ) 201. Τέρπυλ/ον (ΚιλΚ'ς) 118, 164. Τέρτιμος (όρος ) 100, 102. Τέτοβον (Γιουγκ. στ ροτόπ , συγκεν. ) 8. Τίρ ανα 8. Τίτα ρον

Τίτο

(όρος)

(ΓΙΟυΥΚ .

115.

ήγέτητ)

6,

12,

13. '

Τζίτζ ι να (Σπάρτης) 92. Τζουμέρκα (όρος) 46, 142.

ΤολιοΟ

Τουρκία

ΤΡΕίς

Τρείς

Τεπέ

(τοποθ.

Ι,

Σουφλίου )

90.

Ν ιγρίτητ)

51.

7.

Κάμποι Στάλοι

(Σωχοv (ίιψ .

Όσσης)

Τριανταφψλλιά (Φλ ωρ ίνης) Τρ ί βουνον (Φλωρ ίνης) 187.

114. 96.

Τρ Ικκαλα (Θεσσαλίας) 68, 69, 70, 71. Τρι κούκια Τ ρ ίλοφ ος

(Δεσκάτητ ) (Άρκαδ ίας)

Τριπέλλια

(Κλειστού

155. 92. Εύρυτανίας) 89. .

Τροβατόν (Καρδίτσης) Τ ρούμαν Χάρ . 1. Τρ ίπολ ις 33, 39, 40.

89.

Τριφύλλιον

161.

Τριφύλλα

(Φουρνά

EvpvTαv i as)

(Σπάρτηε)


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΟΥΣΙΩΔΗ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελ Ι ς

4 6 10 17 21 37 41 41 48 61 63 65

66 68 73 73 84 86 86 88 108 127 128 129 129 141

144 150

151 153

155

156

156 157

157

165 181 192 192 197 198 199

200 202 220 222 224

229 240 240 241 241

242 242 243

243 244

244

245

•ΑντΙ

Στ Ιχος

ΕΙ ς τό ό ρθ όν

Προφυγή Γι ωρΥκηκεφ Ύποσημ. 2καΙ4 Όαpyκανι ζΆVσκα 12 Μεραρχίαι ' Υττοση μ . 4 •Αρχείον ΔΙ/Σ. Φ 9 Ενισχυόμεναι 16 διέργειαν 41 τα, ε l) 14 αlφνιδιοστικήν 20 άμέσεω) 34 όΥεσία) 30 Μ ακΡοχωρι 31 'ΑΥιυα, 29 των 11 K /σvμμopιτιασ μoσ

12 12

18 42 25 29 9 20 3 35 18 39 45 41 11 31 26 25 9 13 23 25 30 34 5 10 25 22 16 31 23 41 48 47/48 35 13 31 IS 33 12 30 10 29

15

32

44

Χαροπανίου κvp ιώτεpoι Γουμεν ίτση,

πυλυμελη,

πvλυμελoσ, σπουδαι ότεροι Πυθίου 'Αθάνατη

(1)

Προσφυγή Γεωργκήεφ Όρyκαvιζάνσκα Μεραρχία

'Αρχείον ΔΙΣ/Φ

ένισχυόμενοι διενέΡΥειαν ε Ι, τα, αίφνι δι ασττκή ν άμέσω:; ήΥεσίας Μακρυχωρ ι

'Ayυιαs

του

K /σv μμo p ιτι σμOσ ή Χω ροπανίου κυρ ιώττραι Γουμενίσσης πολυμελη, πολυμελοσς

σπουδαιότεραι Πόθ,ον

'Aθαvάτη

(2)

πριητώσε κ ο!αθέτουσα πεpικίικλωσαv προσθέσεις CXιvpα

περιπτώσεις δ ιαθέτουσα περιεκVκλωσαv προθέσει) Οϋνρα ταχυβόλον άκολονθή σωσι άπανθpαKωνθέVΤOs

ΜαuροβΟVvιου

Μαυροβουνίου σελ 79-80 λόχο,

ταχόβολον άκολοθή σωσ ι άποθρακωνθέντος Γουμενίτσης σελ.

79-8

ό M XOS

i

Γου μενί σσητ

κο μμοuvιcriJκωv νεκρο! κα ΙΙφ (στης των τόν

τό

ΈVΕΠάpκε ιαv ~σκρατείαv παp~oν

άνεττάρκειαν έκστpατείΑV προέχον

Πιiyώyιαvη δεχo ΜΈVoυ

όλα μέρη

σελ ••••• σελ . σελ . σελ . σελ .. σελ .. σελ . σελ .

σελ. .. σελ . σελ ..

κο μμουνι στων

νeκρo! καΙ ίιψΙστη) των

Πωγώνιανη δεδομένου όλα τα μέρη

σελ

255

σελ. 284 σελ. 25S σελ 259

σελ . σελ. σελ

256 258 273 σελ 275 σελ. 260 σελ 273 σελ. 250


Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π


ΓΕWΙΙ<Ο Η ·ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΗ

Σ.Τ,λΤOV

ΤΧΕΔ'Α ΓΡΑΗΗΑ

lI LE VIiVW).II Ι1.ΤΟΡ IΛ1. ITP.ι.τoy!!!!~~

1

~~

. > ' ~ μ πc:ια όιν

λ

... . p, fw'

8 Kl n U1t t>t~T IOl.ιoς

,

,

d Ο

Ν

()

d

c

?

θ Ε 'Σ I; AAO !'l 1J< Η

ΛI<I Δ I

\~

<,

\

Κ

Η

Η .Σ.σνοόΡάι.ιπ

• n o rl uyupoc

> ο

•,

,.

ο

Η . K εΡUυρα

...

Πάρycι

" ,• Φ 1..1 ι

n 1''11

όις • •" ο

,

Γ~

ο

τ-

ο

d b

, ο

~tJ

'" Ν. Λέ.σ& ος

"uc'.Σ.ι,ιύρος .

υμη

7

.

Τ

",_ b ' P f u c

H .AEuucιc

Η . EVI!IQlD

• ΧσrtlJlς

ι.! .)(.ίο ς ο

0 '0<

H ,· I ι.ι σρ ίcι 'Ά ρ γ ος

Μ

Τp:πoι1 l~

Ι;)( ΕΔ ΙΑ ΓΡ Α Η Η Α

E A A I-4 NIK Q Y

κ

n ί μα t

• t( u n"' pl c aI Q

)( Ο Ρ Ο Υ

Κα tlά μσ l 8

Ι :Z:'OODOO

," ':"_--~---':::--~I " ~I ... .

Μ εn ι γο r\ό

-

π ύ nο

' 8 Ν εθ ' νη

ν

• Μ r. γ α n όιι οn -\ο

1<.

λ

Ο

<

,

~

λ

Ο

• '1η aρΤΓ.

0_,

8t-1 α v nti ι ον

D

ΟΝ.κ,.

Δ

c:::;jτrι voς

[;?

b t-I .lύpoc Ν. πόΡος (J

9 [)

~

\} ΟΙ)

~!..ιo<

~

c;:J

<

Η . Ησ ξος

/? ?/


rIt.I, 1,10'" Ι " ,

MI 'ΙIιl J.T I,,,"TOV

61•~γ ι-Ι "Ι 7, .,,,

1

τ '''ϊΤι.ϊ'

Ι ΧΙ Δ I ΑΓ Ρλ Μ Μ Α

,.•••••",ι''' "

2

!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!'''!!'!!!'!!!'!!!'!!!''!!'!!!!!!!!!!!!!!!!. '''..!!!!!!! γΗ.

,

1 Ι060γ υ, ΑΙ, Τ (ι 1ο.Ι

1: Τ I'.Τ Ο Π I 6 "

1<.. 1

IοΙ α/'1ΜΟΥΝ I 1Τ ΟIol

1νΓΚ [ΝΤΡΘn"ι Τ ΙΙ ΟΙ

, .Ι

~

OHOPQN

Ι.

1""".01

. " Λ I( ", ,,,I I< ΟOl

Π 'Ο I

ΤΑ

1<,...... 0",

,~

Ριυμcι oνo.~ωpno- .ωe; . v γ0l6ων Έ "πn ... ων uoμ μοvνI QΤQΥ "~ τίι ομο ρα

.

", ρά τ π ό"ό <bItιpo u c'P' o ", 19(, .

1.ΤΡοτοηι600 ovyu' vTp,"""aOoIς

'

uol

Τ

,

ι...1"ΟΟ , όιuClι..ω<;

τ ι:. ...

· ' MnYων .-..v Oιbων "qι μOUν' O T ών

ο

Kt ντρο OTρoτoι\oy;cις ;Yηobo~ "ς; Ε, οό ι οσ μοΥ ι.ιoσnιl .ί α ς OpyOν':'CI.~ όrιoστo~.:ιν

Κομ ΙΤΟγ .ί ς

' l tI,,';'60

Ι)

βQYKOY P f t TI

ο Ρ

υ. ,

ο Η ο

~-"""''''''_o''-'''' - ..._-,.) • Ι·

ο

... 7 -τ

... Ι

,

tupouon I

η ρ:τσ;..γ "\

~\.-.. \.ΔΡ(Ψσι

..,ιΓ .

.• O1, ,,,n

'\

__~

0'-

81'

ψΡΟ l

Κοι&άcir!α


ΓΕΝ IΚΟΝ ΕΠΙΙ Ε Λ(Ι ΟΝ Δ I ΕγΟ'(Ν Ι Ι Ι

11 Τ Ο Ρ IΑ t

rτPAT σ y

ΙΤ?Α ΤΟ'(

!χ εΔl λΓΡΑ t ', ! I ,ι...

, r

/

ι

10'(Ρ

7

/

ο p~υιpo

Ί.

.,..

+

-

~

Ν . J.( ι;ρι.ι uρ

Ι Δ ~"

ο

••

1

,~

ο

"

J<oP I tI~'Όr;

~ 101i!l • πυρμ ο«

~ I D" <,....

c?:S:J 110$$]t AT ~

ΤΡ/(10Αι!.

N ' XiO~

?

Ν ' ', 0 • α υπΛι

'.

7

• • ο

'.

••

:..--.... [Δ Ρ Α Ι . Κ Α Ι

6 1 Α Ι Α:' Ι Ι

Ι<ΑΤΑ

ί

~

ι

,

1:

,.,

Αν ώτ ε ραι ITpr:ιlL<UTI UQi

~

t. 1

N .K p n l t"I

ALolun c,&, c;

ρ ο " Ι ""'ΤΙ u w v Δ \ 0 1

Μ ι..ρ a ρ",,:αι Ι α υ l1 υ ο ύ Σ.τρ α 1 0ύ Τα ~ ,αρx ί α l Τα υ1' .... " .::. L1 ρ""ο ύ Ua l l ΤΡ α τl ω. τι u ο;

3 .6 0 0.00 0

,"

_ ιι ... _ 'Ορι ο ",ν ω ι i pwv

~ ι8J

(.ΟΝ ιΚ Ο .... I.Τ ΡΑ 1 0 ν

1--11'1

Κ λ ίμ α l,

ΜΟΝΑ.Δ ςιΝ

un ο ε ω γ

Διο ι υ ήδΕ. l"

Ιά γ μ α τ α Πf..ι,ι u ού '-"c:ι.ί 'ισvοι;uλ a u ή"

Κ


ΓΕΝΙΚΟΝ ΙΠI1 ΙΛΕIΟΝ l1PA10V Δo L H $ 'f N l l \

I'tTOPI.. 1

-lΤ'''10Υ

====,;;Ι,;Χ;,,;Ε;;:Δ Ι Α Γ Ρ λ Μ Μ Α 4 Β

r

Ι

ο

r

ο

t

Λ

Α

..

γ

Ι

ο

γ

Λ

Γ

Α

Ρ

Ι

Α

e/(povrot60 V Α

>

-

ιΥοιιοοτπριο υ

'Α ιΊε ~α vορο ύΠ (JiJ If _

","

.......

.

ο '" \

,ο"

"\

Θ

~ ο.

,.

<

Ο'

\

r

.

.

i-

ο

Ο'

?

Ο

<

'j..ό άΙ Q

, .

ΚΙ-!

-ο

ι\/

~

ΧΑ Λ Κ Ι Δ Ι

\ ο

/"φθεσoα ίi oιιίιιη

......",\ ....'" '\.Ktια τopι6 ~,

Ο

.Α 1\ 10 κ'ρ ΟΟΛ

• . ΒΕρροlα

.~~

~

• .>

ΘΙ Ι Ι

λ Λ

,.

IΑ.

, GJαlJlJJJJΟ ,

,

••IPIua/JQ •

ο

<

\

"lIpro

17pi~t,)J;: -....r-.../)

ΠΕΡ lο χ. Α \

[ Ι [

·P'VTWQ

[Λ Λ ΑΙ

8kapnt vi;ulou

Α Ν Α n Τ,< Ξ εQ Ι

• ι

l AL

Kit ipa~ 10 !

ΑΡΧ ΑΣ

1 9-4-6

1: 1 000 0 0 0 ,ο Ι

Α ΥΤΟΑΜ γΝΗ Σ

6 0 ,


• •

_Ί στ : "

ο

ο

,

Τlρανcιι

< ΟΝ

Ι

'

ο . ρ"ψα

Ο Κ ομοΤ1ΙΙ'; θΡ

Α

Κ""

ο

Κ

Ο

Η

Ν

Ν.θαοο<;

- Koρυ τσCι

,•

,

1

Κ

τ

ο

'."

,

"(\ ")<α ο\Ο

Μ έ τ σ ο ιι:.ον

(

?

Κ

'O~'

., ~:~---~

. κ οι n(ψl'1 c.ou cι

, ωσ' ν νι να

ιιυρα

θ

Ρ

,

,

• Tpl uuoιn o

'-

Ε

ο

Ε

ο

Α

Λ

Ι

Α

ΣΧΕΔΙΟ Ν

,

W. Κιρυ υρσ

ΕΛλΔ ΔΟΙ. γηο

ΕI Ι \'1ΟΛ Η Ι.

7

κΑ L

Τ Ο Io.l

'Η'

K rH IJ CII t, Ι : 2.000.00-'

8Α ρ τ α

," Τ

ο

Τ ΗΣ Ε 2Ι. 1</1.

Ι<ΑΤ,&,Κ

ε

ρ

,

Α

Ε

•Kαprιι ν';Oι oII

Λ

Δ

'

-_.-.--

οριο

κρστον

.'ρο• ",μ αι' υοί σrι t,tiCΙ

,

.

tlQOOrltι,.~ Τών

ΙΙμοΡων κρα ΤΥ v 1'0 •1 Υινlυόιι ψ ...., Ttις' Ε "ιiί:ι.&χ

",,,ib,ov

11.11

'ε.υ.

-

Των

• υςιτοrIn-


, Ι ΧΕΔΙ ΑΓΡΑΜΜΑ 6

Γ ΡΑ.ΜΜΑΙ l'QN

( Ι Τ βΟΛΗ[

ΟΜΟΡ2Ν

Τ 2Η

βAΛ~ANI K 2 N

Κ iJif ο:>

ο

-

a4

ΕΚ

KP A1 2 N

1:4.50 0000

U

,

Κ / Σ Υ ΜΜ Ο Ρ ΙΤ2 Η

! Υ.>

,..

,

r

J

>< ιA .

[ΤΡατόncιJα cu,υιυτΡώσεω" υαί ~ UΠ{JJ d c ύσε. t; τώ/J <Ι nnnvCJ)J fUΡάdCJ V Κο/ψουυισιώυ

ΚέιπΡα arpaToltoyiat;, VnoόoxnliI 'c ψοdlα Οfού, Νοοnnε.;Ο/f

uai

Ορραυ ωσ ε ω" ά ποστοn ώ v Κ-ΟΡ 'ρlτώυ εί" "l:!iπόόα

Γpαp~αί,-είσ6 0ΛΠΙ; TιJμ kOfJpJTWu ~υ τώυ <D~όp ω υ }(ρ ατώ υ 6 '1 '{ iiiJ ιi ιJrJ. απ ό άρΧ ώ υ "Ι:: το υ " 19 f.6

@ , 8 0 YKO YPELTI

/ ο

ο

ΜnέΡ u08l rς β

. /'

ο

Ζ

ο

γ

r

Λ

Α

..

κ ίJοει$Ο/J

@ Τ / ΡΑ "'Α .

~

l'

ο

κa&i:ι M α

Ζ

. 'tdtooa

ΑΙΓΑΙΟΝ

n

Ρ-

Α


r ,.

ΕΝ.ιΚΟ Ν ·ΕΠIΗΛΕΙΟ Ν !ΤΡΑτο γ

ΔΊ[ΎΘγ ~ ι l ι Ι ΣΤ ΟΡΙ "'Ι Ι 'Τ Ρ"'''Ο '!

[Χ ΕΔ ΙΑ ΓΡΑΜΜΑ

,.

7

,

>

,

~

,.

,

, 'Α

-{

..~Ό '

Υ.

<

ο

,

"

"

»

1

ι { Ι

-

\.

Ι

ο Ι

ο

ο

7

? .

. .-r-,.--'

K op I va Qy

ο ΝQύnΠι ο ι.>

7

\

\

ο

\

Ι ?

\

Κ Α 1 Α Ν ΟΜ Η Λ -~ Ν

Lt,M U Hi

Α Ν ΙΗ Ξ Ι Ν

Κ λ ίμο ζ

ι: 3. ό Ο Ο. 0 00

"

ι.,

Ο ~

't{, O M/ r. YMM OPIAK QN

Δ.'.ιναμ ι '-<

36 ,

Κ

1

~ Ι

Qt-'/ 6ιψμ

'"

Ι

ορι ι ώ ν

.; ν ιη_ ι 'f f\ ομ /(') u t-' μορ 11 ώ ν

--------_._ -

QU/ Q

10 8

u <J va tJ !G- Κ ομ ί 6 υμμορ ι τ ών Δ

Ο

19 4 6

!

,

αοο

,

αηο

,

,

φ η ο

1•

ΚΡI-lI

'0"- ••

Ρε aurιu ο ιJ

'"

Λ.

... \.

n

' ΗΡQuΠι.ιου

'V 1::Ι ο

151-300

301 UQί

..

α ν ω

\~.


ΓΕ Ν Ι κ ο κ

εΠlτΕ Λ Ε I Ο Ν Ι ;Ι: Τ(> ΡΙΑΤ

" I f ,.-,·,y t\l f . l I:

Σ ΤΡΆΤΟΥ

t X EAI AfPAM MA

to TP A T Q Y

,

Γ

Ι,

ο

> Γ Ι ο

γ

Γ

Κ

ο

ο

ο

-, ,-

N. Z~IJV

-, 8IrιCφT?]

ν

ο

,

+

J

ΔΙΑΤΑΞ ιε

ε θ Ν Η< Ο Υ

ΣΤ ΡΑ ΤοΥ

..

Ι : 5ΡΟΟ .

1<. ... 1",,,, ..

••,

Σώ...,,,, τα

Ι(ΑΤΑ l ο γ Ν 1 0 Ν

OOQ . ,Ο

Ο

120

' Χ I I1.

LTpCIITO V

Mt. pop" i o ,

Λ ι

-,

'"

,, :':Ξ'; Ι

Υ

Ρ

/

Ι

e

Τa ξ l Q Ρ Χ Ι Ο I ''ο ρ,α

ε, vδv νn ς

'Όριο . u ~lί v n~ ''Ορια

,

"σο

Eo Iί d vvnt<

Π~pι o"α ι

[ωμ';τc.ιν Ι τρ ο τ ο ':: ΜLραρχ lώ ν Πε p l CΙXων

1946

,

Ι

,


Α II'1c' Θν !'ΗΙι ,t.fo',EI l ιι.Of'.i ι t !ΎΡΑΤΟ'ν Τ Ρ λ 't Qγ

ΓΕ Νικ.ΟΝ ε σιτ

Σ.χ E.Δ I AΓ I' A ~ MA 1 ~

~

• Τρα;;ό6 ω,/ το lJ

'-

"~,δαό'pόυ

ι1 0 ,ηp o r:ι

'-."Κρα;; ιά Δισ r.ιόι T/?' _""'_--........ jέωpp; ,σ,

'0 1,'1

Ι

λ

KO,Ω υόα Π ό~~

Ι

'-r,...

),~

i i ;ao60L1 •

ϊZJ

------

,, E n IXE. IPHt l t IIK PO ,' . _

Κ. iJψα 4 1:4 00.0 0 0 ,

•,

N('~- !! 14 -17/ "/ 19 4 6

,

ό

J

, XL"

[

ψαΤ""'Υ ε/ου

;;

Τα',

." λ\

11 .

Κ α,εu8ύ:.JοεΙΙj r.:ι v:7ccω, tf..Cσιυv'1Τ -., τιιnι uα, ΊωIJ ι'' ...c.;:;

.

ι α,ρχι α ,

ι

•llα iJ Q l onupy0t;,

~

,

41

Θ

Τρ ϊ υ Ι.J οlια Ι>


Γ( NI W O N

ιnlΤΙ λ εl ο w

""ν &Υ Ν I-I Σ I Ι ΤΟΡ1.ι. Ι

Ση' .τ ov

1.XlilιIA,p.Ht1 .....

ΙΤf>Ατον

Α

Υ

~~,

ϊ

•. ,

η ιτ ρί το ι

~

~

τ

Q

ο

τ

• Νι γρ,τα

8t.P T ·

'0 0

. 10ΧΟΙ;

ο,

-ΟΡο

ς

nIPI O)lH ι νβνΗΝΣ ο

.

",

ο

< ο" -ο ο

"

"

\,·1

ο

,

15

Σ

Χ.6.1

ΑIΑΤ ... τ ιτ

ΗIiΡΑΡΧΙΑΙ:

Κ ιΗμQlΙ

,

1:1000.000

- "-- -

ορι α η φαΡιι ι Ιίι ν

I1OVeι«ς Ιτρι::ιτov

~'


ΓεΝ'_

En ITE/l.EIQN

ΣΤΡΑτ σν

AΙEvaνNΣI1 'l"ΊO"'AΣ 1:~τ σν

γ

ο

-

4 π

Ρ

nρoσιoιTa;'"tt

,

\

,,

σούnΟ r1 ις

'Αδδnρα

• •

/

(

Ι

Φε ραl

Κο λnοc.

ο

<, πεΡ10Χl-!

κόλπος

εγΘγΝ Η '

ΚΑ'

Κ ι1 ι μα Ι

Δ. ATAIIr '!ΖΙΙ

1:1.000.000

ο ρ ν ο νο ν

θ

,

Α

Κ

n

,

λ

Α

r

ο

Ι

_.. -

I1 QVC.bt'

Σ. τρ ο τοο

ΜΕΡΑΡ ΧΙΑΥ


~-~~~~~== I! IUfI '{'I-~ ..."N"ι

IΙ TOP I Λ~

l.IATA 1. I1.

~; \ Γ "' λ('!'

~ ' ON"' ΔO '"

"-

..:._ _ ~, ' ~ ' Λ .

,~

t.Jι',""TQ

tTpoToU

,

r

,

~"

ο

8 Σ ίρΡfO \

,

Μ t.ρcι.ρ. ι loJ

,

Το :, ο αρ.ίOlι

ΔIQl un(lt ,ς

T>VO ;

!-

.

-

.-_ .-

(Ί_

π ε.ρι ο}lα ί ua , Ι ΤΡο Τ\\οΙ ·

·Op lo

ΙΙJμc. τwν I Τ ΡOTOc.ι

•σ ρ ιο,

Μ(ΡΟ Ρ· ' ': ·Υ

-

..

ο

Ο

. .,

ΟΡ ' ol τeι.t,lορ1l Iώ ....

,

""

• nonuvupo;':.-

,""Κο ατοΡl a

I-....."......,....----------I~I

ι

Φιi~I ...α

~ , ~ J ....... , _ '

,

i

••

\ f(/ -

......

,

~

Κο ζά ν η

~

:1 1

~"" Ι

l.6J '1~ ~

". ,

~~~

-

;)

Ο

~

,)

."

. , .//~

~ ~ ι ..~ ". . ~ .. ι l1 αοο ω ν

..

N .Τi . . . b~

v •

",ο

,

ο

Ι.

,,.

ο

"- , ,

"

,

• ,

. .......-'\..........

,

.. ,

Tp1 u ucι n a

ο

-

./ ~'."

" Ι

C\ <:>

ο

Άρτα

"

••

,

•,

ορηεν ησιο ν

Ν . Χ ; ο ο;

,,

• .... κε", ο riti ην ί α

ο

• Π ατρα ι

"

.,

,

N .Ά νbρoι:;

,

•, ~

7

. Τ"'νος

...

....._ _ +

++

~ ."

~~" .I< Q n ά μ οι l

ο

.

" .....

,,

Τρ ί Μο" ,ς

,,, I nCι pTn

18

JI'

1 : 2 0,00.000

-" ,

Σ χΙ Δ I Α Γ ΡΑ Μ Μ Α

-. '. .'

f ΤΓ'ΑΤδγ

1 9 .ι. 6

A!wtJ-II"" Ot<

l\ i, iι-ι c. l,

Ι

=-'--__

~ τI"A ';JV

"Α ΤΛ

-==

-'--

1 ... """"ΌΌy ,-----------------------~-------------------------

,

-

...

,

'.


Τ ΙΗI Iο\Ο Η

ι π nι /Ι"ιο>ι

... ""...... ", Χ

,ΧΤ<>Ρ, .."

Ι Τ ΡΑΤ ογ

χ τ .... Τ ΟΥ

Α

Λ

ο

/ ' . , u , "

... Ι ό ν Κ

γ

ο

Λ

,

Α

..

l1 π ίλες

:t! ::ι t:!

,

"

. 1

t

Ι

Α

γ

ο

Ι

Ρ

.'

.,.

"".....

Ι<"'.,ΤΟ \fOu.,a

."Α γ . Π"'Ραο ιι ωη

.Η α .... ρυνί Το<:ο

.A νv n OfoI<:O · κά τω Πορόϊα

.-....

Ρε.μ

.

••

(Q

f

l"' ~ Σ ο""μιν <:ο

·υ ο ' Η \\.ιρ ο ο ορ ,

. Σ UU<:O U Ι \I  Q

-..

Ηοuρι tς( . ,

nnγQlδ Ού~

'A ι.a oι UI ~ ~

. H u p IO, UTOII

Ρ

ο

Κιρ .... ίνπ

ι

σ

b

.'P O

Ο

c

"A y y t ι'l ou<:o o T p o v

. 1

Δ oϊρcι ν 11o;

• Κιντρ ,υον

ηΙΡIΟΚΗ

ΙΚΚΑ6ΑΡIΙΤ II< Α'

Movo riie,

'AVTIyovtI<:O

ι

-- )

U, , ! ! ! !

!+J

,,

ΟΥΤιl(ο ν

Ηηι/l ι Ι

Ι Π'>< Ε I ΡΗII ' "

2010 /46 37". " "' 1

K ,iί μ o τ ι :

10 0,000

,'

~"-

-"'-_ _

_ _

oε "ePIUQli όντιΟ' το." " ,ς

~, ι

..".


!!!!"!!!!!!!!!!~T!!!!!!~ι~;Xj '"\ΕνανΗ

Σ)( Ε Δ1ΑΓΜ;1 Ι Ι

\

I1 n i ';; t t

\

,;

Δίιο ω,Ρο ν κ

POuoI Q

••

λ;μ ~.,

πι:τραδ ι(

ΚI.;> ... ίν '1<;

κ άτω

Κc.VΤpιuov

\(.ο ρα ν

n oντOU"POOIO

_

χ

t\f.ι. ια

'Α vο f>!-, vτ-ό v

Ι " Ιί Ρ' ()Ί( Η

I n IIlI I ΡΜ:Ι Ι 9 Ν

k'''I(Il • KPQV J. ΚήiflQlξ Ι

; 200P0Q

.' •

Τ Τ<Ο<ΤΙ "'Q

·Ιδν , \ιο•

' μ" μ οτ ιι •

npOut,,"'P;".';'.νςιl. . . •

O vTlQT

Zo>ια pcιτ oν

~(ltl<

:.-.• • • • •_

-


' - Ε ΝΙ Κ ΟΝ

εΠ I Τ Iό Λ Ε I ΟΝ

ΔΙ( ΥθΎ t.I!. 1Ι

Ι'( ΤΟ Ρ ΙΑΙ

Σ. ΤΡΑΤ Ο Υ

Ι.Τ ΡΑ τ ο ν

Σ χΕΔΙΑΤΡ ΑΜ ΜΑ

λ β

Ι

r

Α

Ρ

Ι

ο

ο

,

> ο

'"

ο

ο

)

ι,

•,

/

'V

ο'

"

.~fΙPI'VJ OV

M4~oii';nNQV /

"-

Πάτρα/

7

, Ο . Λ'αύπ?,ιοv

.

To/no/l/ y

7

-"

0 ('

Ο-

I.nQP Tfl '0(.

1 . ~ ,7&μαl . "• .

,

ο

ΚΑ Ι ΜΕ

lι'

....

τει\ οr

ι Μ Α;;

α

Δ ':' V Οf-l t <;

~ . ~

Δ ύνομι ςΔ ύνσ μ , ,,,

Δ ΙΑΤΑΞIτ.

"

1'( 0 ~/ r YMM O P IT Q. N

194 6

!: .3.6000_ 00 0

"

_. ... ,ο.

ι " ',,.

,

κ Ο IΙ/~ Y 1 Ψ ΟΡ ' τώ v Κ ο μ!GV μ \-'0Ρ ι Ti:, v I< oμ ,ιιr. ν μμ o ρ ι τ ών

,

0 0.

,

0 00

,

i-

30 0

30J- 500

,

00 0

,

50 '

υα ι

..

αν

.....

\-"

-? ,

(.-.

ΔΎΝΑ ΜI 1.

2!

ο<

ο

Σάμ ο ,"


'nN IΚO" ιl'ιι" ...... ΟΝ .ι .~ IιI '1 IlτΟ".'

""11ft

,

1." .....0'ι'

ι χΙΔ I ΑΓΡΑΜ I1 Α

1

Γ

Ο

Γ

γ

Κ

Ο

Σ

Λ

Α

','

γ

22

Α

Γε ν Γε Λ Η

11 11\

Ι'!,1 '1

Ι \S!', '1

Ι

Ι

'

.. Ι

,. Ι

'-'~

" t.Up tI

ί

'Ίon

Ι

..

ί

.,.

V(IoJVOI

ι

\ . l8J ... ....-

Ι~ \ "'"

.

.

)

, """" ~ .",

----- - -- ....

Φανός •

..

Τ CιοΟμ<:ι

11"

, μινη

..

Β/11

!

, Q Ι'

ο

.

~" Θ~ •

Ε uρ ω π ος

n v o t. 6 0 A 1 11 Ρλ -

Α Ρ χ,ι. ΓΓ

Η

It/l.Q N - fWOT IA I -

ηΡΟ Η Α χςι ΝΟ Ί.

"" ΑΗ ΔΑ Λ Ο Υ

Κι'ιίμα ξ.

1:200.000

"

"

ΔΡομοnόΥια ",ινησ~ως Ινlσ "~σ~,,,<;

Εδνι",ων τ μ η ματων

. . _ ... _ _ .Άμnε n l έ ς

Κ",τι vθ U νο (. l ς

δ IQ'i'U Υ f1<:

,Ei:l v, uG>v

τ μ η μ α των

'. Κα τευ3ίι ν σε , ς Ιη1 0έ σι ως

181"

ΙΓΙ ΑΗWΙΓΙΑ

-

- - ... -

κ /τ

KartvaVVOE It 6 ι αy υytιι; K/l


'Σ:ΧΙΔ ΙΑΓ ΡΑΜΜΑ

20' 11

, ιι

/

••," •"

"

,,, ο

• ιι"'~ ="' =-'1 "

k"'"J,.-s "'"

.•• ".:.'~ •

·

.".

20 111

...

(\

" " " ," "•• 11

Ζά μ π ι α

~

tx σ,Κρ;u ιΜον

Ι:"'-v

• U

"

~l ~Z

"• ""

" ,:;;;;;..;;;;",_J~~IΔομν l1'οα EnIXEIPHI.I'

." ο'

"

"

ο

ρο.μ μέ.ν n bΙuό

• α • Κασ τρι ωτισο

~"

·I'IClup oιi ι σ ",σ' ρ ιο ν

"'poc; "'γ'''ντ P'-''' . t.ω( Κ/Ι

χ-


ΓΙΝΙΚΟΝ ιηl1ΕΛΙΙΟΝ ΠPλ10~ ,.,ενe'f'ΝI'Ιι.

I't10PI.e..t. Τ

!!!!!!Σ!!!ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30

ΙΤΡλΙ0"

Ι

ο ρ

ΛΊdά6ιον

Ο /

~Sl /

ο •

,

/..ι

ο

"•

ο

~ Ο' τ,

3

ς

ρ

11 -12

Λ L nrOu apu •

,

,

7

τιβ»

·lkOR

ο

ι

Η

~

ι

n

3

ο

/ V Ι-' ~ !<οΠΠlnε. ύuη

" ΟΔ Ι ~

12- 12

. Α ί Υ άιIΗ)

'Αnλιι:ι. "

13·12

12 -12 Δ

12 5 1

,

,

,

22 • b 'i- C Δ

ο

C;

'"

12 ·,2

~

(ό"ι.>ΟΙ

Δ [ Υ Ι Ε ΡΑ

Επ ι χΕIΡΗΙ I Ι

[ΚΚΑθ λριl IΙ Κ Α1 2 Ο Λ'ι' Μ ηον Κλί μ αι.

2 !

Ι

.

" Ζ ε γ ι " 1 0 - 1& 1 12 / 19 4 6

''Ο

1 : 20 0 .0 0 0 Ι

, Ι

,

,

' Ι d ν ι u wv τμr:ιμCΙ1ων

,•

9 -12

,~

'"

,

"

οι

1

O:\,11 61Q 6 ( 1(.


4Prι;.J.{rE/ C/J

Ε τμ,-,;το, '

/~ Τ ΟΙ.η.-:η

d/CY$YJ..I,r/t!

t' T /:.JN T O "'-

"\ ,

•.... Ηοι..φόUQμ ηΟζ

,

0"-

\

, \

. /~8Z

,

,,-"

Κόιιο

.,0

.,

,,

,

~

ο

o'U,*

Ι

1

"""

Ι

-.

'"'-~

"0 Ρ λ ' ο

.

\ 4~

Λίπα

... -;.sr

ΠόDrC7 Γ

° ΙfI"

• /1,0

-/316 •

..

••

• f I9t/

119:

EnlhEJ PJ..l~J.!'

(10-

21

Π

""

Μεραρχι ,4~­

4ύι:ούδ το υ I?Ι8 )

• •

,

"c


θΥΗΣ:Ι1. ΙIτop~~NΣΤΡΑτον ΣΤΡΑτον

rKO'" ΕΠΙΤΕλ

ΣΧΕΑIΑΓΡΑΜI'1Α 2~

oυραι} ~μ η

1'11 ' ~ΙΙ!

"

ιι ιι

(ζ ~~.~/'I'(.,.. .

. / .........., ~

-q'ό--Ι-«

:

,\v,'

ι

Ι

ιι

u ιι

,\...

U

.

......

ΣΧ Q ,.KPIUE""OV

. ..

..

.

//

t.

If

.

Ι

.•

.

215 2

.

JJ

Ι Γτ:::-:-=-----'~~"~.:.ι:.νιτσα ΕπιχεΙΡΗι'Iι' ειι ΤΟΥ ,;.".

.

,ο

KrH

20/11

.1

~όluponny';

μ ά ξ L ΔγΤΙKoγ~ Ι :ΖΟΟ.ΟΟΟ ΔΗΜογι ΤΗΣ ΦθΙ2ΤΙΔΟΣ

"

."

μος χ"'Ροι;υπ•αυ"". ΚαΤΕυου Δ ο ,νσΕ,ς cιινnσόως <8v,u • ΣIίiI ,~,oό,o, Ρ ,_,"~,",όξ . wv ,,0,.~~,~,,~. CiiI- " .,

nοσΠ<JΙσμα Κ

"'" _ . ' < 0 ' ραν,α '

•.

"., ",.,

"Λ. Έν. •

,.. '

~ ~

.,ο,"o~.,", ~"ι εσεκ; "., ,~,~,,', Χώρος ιε

.

ouyc ';

τ-ρωσεωτ Κ/Σ

.Καστριώτ .ισσα

I2ι.ΣΧ

8Μαυ ρo π lCΙαριoν •


,

ι'

γ

r

Ι(

Ο

Ι

l'

~

r8l

...

MX

:;:-::-:-_~E~ϋ'Pρ (ω π ο ς

ΤΚΡΑ ΑΡΧΠ Ρ Ο β ο λ Η r.

_

Α Γ Γ ΕλΟ Ν

_ . - . . % --

Ε Ν ΟΤΙΑΤ

ΜΑΝΔΑ Λογ

ο

-

-

n

ΡΟΜΑ)(8Μ<Ίι.!

Κ ιΗμοι ξ \: 200.000

,

1 ~ "" .

"

' atw .Δρο μοrJό γ ια Ll\ v n

.--• ••

ι:. ό'/ι ι.,.ίιν T}Jn~I~Tuv ς ε.ν\σ~",.....~ς

I(, ΟΙ 'f ι vδ ύ νο(,ι c

"' 1 " "' ~ Ι Mν

δ

'

l α/fUΥ nς ·[ B·~ ι u.ίι \..

k r\r' 1 1 J Ι ' ~ ;. ,.UΓΙ α ' φιοι \ιι:dορ ί Ο\J Ι ( 8Τ ι ιι Ο : .ν σl . I( ·ι n ι dε. Ο t ω(

.._--

\.

" . 1111' .

ι

,

I(. T L U ' ~, v oc. 1f". ό ιeι. , Ι ', r.·:,

Κ /Ι

", η


Α

eM~rl

ιι1αrpυαrάΊa

χ

' . -11

EntXEIPHt·

.

ΕΚΚΑ8ΑΡΙΣΙΣ XAXIQN _ AN'TIχAΣΙ;~ Ι-Ι Ι<ΕΚΡ;Ψ" ι κ>..

J

. 1101 .. ..,

•-

-

.

\'--\

.8Jι",.

1:2"";" ..0 f

1 '

,. Κaτ&uι!~vο&,"·

ulvι!ιο&ώCf 'ΕΑ ν ,ν!"ν .. τμnμlιτων

Πι.ριο)( σι, '~ U Υ 1J ι.ν 'ΤΡ ι1 ~ ι.ω "

Jι(aT8udvvιa . ΙI.~

52 . (. .- 11)

0-11/15·12- 46

,

Κ/Σ

6'''',l,UΥ;; ι;., K/r.

~

Ρ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949) ᾹΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ  
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949) ᾹΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ  

MACEDONIA is GREECE and will always be GREECE- (if they are desperate to steal a name, Monkeydonkeys suits them just fine) ΦΕΚ, ΚΚΕ,ΚΟΜΜΟΥΝ...

Advertisement