Page 1

Γιατί μᾶς …ἰσλαμοποιοῦν τόσο βίαια; 22 Ἰουλίου 2018 https://tinyurl.com/yccwe52u Ἐν ἀρχῇ, λέει, ἦταν ἡ ὑποχρεωτικὴ …σαλαμοποίησίς μας,πρὸ κειμένου νὰ ὁδηγηθοῦμε, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ …κακό, στὴν δημιουργία τοῦ νέου ἀνθρωπίνου εἴδους, ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως, λόγῳ μιγαδοποιήσεώς του, θὰ εἶναι εὐκολότερα ἐλεγχόμενον, περισσότερο ὑπάκουο καί, ἀπολύτως προσηλωμένον στὴν …βλακεία του καὶ στὴν ἀνεμελιά του!!!

Ὥρα μας νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ τὴν Μεγάλη Μάχη… https://www.youtube.com/watch?v=OnG8TRsJepM&t=3s Στὸν βωμὸ λοιπὸν αὐτῆς τῆς (ἂς ποῦμε, ἐν τελῶς …χαριστικῶς!!!) σαλαμοποιήσεώς μας, παρακολουθοῦμε, ἔκπληκτοι, νὰ συμβαίνουν ἐκ παραλλήλου ἀπίστευτα γεγονότα: νὰ λαμβάνονται οἱ χείριστες γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς κυβερνητικὲς ἀποφάσεις, νὰ ἐλέγχονται ὁλόκληροι κρατικοὶ μηχανισμοὶ ἀπὸ Μ.Κ.Ο. …«περιουσίων» τοκογλύφων καὶ …«ἐπενδυτῶν», νὰ καταστρατηγῶνται ἕνα πρὸς ἕνα, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν ἰθαγενῶν, νὰ ἐπιβάλλονται τὰ αἴσχιστα νομομαγειρεύματα, νὰ λεηλατῶνται θρασύτατα οἱ ἰθαγενεῖς τῆς Εὐρώπης, νὰ ἐπιχορηγῶνται ἀφειδῶς οἱ δουλέμποροι, νὰ χαίρουν πλήρους ἀσυλίας ἅπαντες οἱ μὴ ἰθαγενεῖς ἐγκληματίες, νὰ ἀδικῶνται κατάφορα ὅσοι ἀξιώνουν τὰ αὐτονόητα,


νὰ στοχοποιῶνται καὶ νὰ διώκονται ἐπιδεικτικῶς ὅσοι στοιχειωδῶς ἀκόμη σκέπτονται ἢ ἀντιστέκονται, νὰ ἡρωωποιῶνται οἱ ἐθνοπροδότες, οἱ μισάνθρωποι καὶ οἱ …«ἀναρχικοί», ποὺ ἐντάσσονται ἅπαντες στὴν γραμμὴ χρηματοδοτήσεως τοῦ πSoros καὶ τῶν πραιτωριανῶν του, παρ΄ ὅ,τι ἐμφανῶς ὅλοι αὐτοὶ στρέφονται κατὰ τῶν ἰθαγενῶν, ἐνσπείρουν μῖσος καὶ προωθοῦν τὶς καταστροφὲς πολιτιστικῶν μνημείων καὶ δημοσίας περιουσίας, νὰ …«φασιστοποιῶνται» καὶ νὰ φιμώνονται ὅσοι τολμοῦν νὰ ὑψώσουν τὴν ἐθνική τους σημαία ἢ νὰ προτάξουν τὴν ἐθνική τους συνείδησιν, νὰ καταργῶνται τὰ Ἐθνικὰ Σύνορα, μὲ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία-μέριμνα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, τῆς FRONTEX καὶ τοῦ ΟΗΕ, νὰ ἰσλαμοποιεῖται διὰ τῆς βίας ἡ Εὐρώπη, νὰ κυκλοφορῇ ἀτιμώρητος ἡ κάθε ἀδιάντροπος καὶ μισάνθρωπος λαθροπροπαγάνδα τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, νὰ ἐκπαιδεύονται (ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ σχολεία) τὰ παιδιά μας γιὰ νὰ μὴν ἀντιδροῦν στὴν βία ποὺ τοὺς ἀσκεῖται, εἴτε ἐντὸς τῶν σχολείων εἴτε ἐκτὸς αὐτῶν, νὰ μετατρέπονται οἱ κοινωνίες μας (ἰδίως τῆς Νοτίου Εὐρώπης) σὲ ἀποθῆκες δούλων, νὰ θεωρεῖται …ῥατσισμὸς ἡ προαιώνιος φυσικὴ ἐπιλογὴ τῆς ἀναπαραγωγῆς καί, νὰ διαγράγεται Ἱστορία αἰώνων, διότι δὲν ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῶν πολυεθνικῶν. Αὐτά, ἐκ πρώτης ὄψεως, καθίστανται πλέον κοινὲς διαπιστώσεις ὅλο καὶ περισσοτέρων πολιτῶν, σὲ ὅλην τὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο καί, πρὸς τοῦτον, οἱ φωνὲς διαμαρτυρίας, οἱ μορφὲς ἀντιστάσεως καὶ οἱ ὀργανωτικὲς δομὲς τείνουν νὰ γίνουν περισσότερο ἀνεξάρτητες καὶ νὰ ἰσχυροποιῶνται καθημερινῶς, ἂν καὶ διανύουν τὰ παρθενικά τους βήματα. Πρὸς τοῦτον καὶ ἡ συστηματικὴ προπαγάνδα προσπαθεῖ νὰ περιθωριοποιήσῃ ἢ νὰ ἀγνοήσῃ τὰ γεγονότα αὐτά, ἀλλά, ἐν τούτοις εἶναι δύσκολο πλέον νὰ ἀποσιωποιηθοῦν πλήρως. Ἡ Εὐρώπη «βράζει», ἀνεξαρτήτως τῶν κατὰ τόπους προσχηματικῶν ἀφορμῶν. Καζάνι ποὺ βράζει κατήντησε καί, δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς, εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχή, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐκφέρουμε κάποια ἀσφαλῆ συμπεράσματα, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ποῦ θὰ ὁδηγηθοῦν τὰ γεγονότα, ἀλλὰ καὶ γιὰ πόσον χρόνο θὰ κρατήσουν. Ἐκ πρώτης, πάντα, ὄψεως, ἡ ἐπερχομένη σύγκρουσις ποὺ ἐπέρχεται, διακρίνεται ὅλο καὶ πιὸ καθαρά, ἂν καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ τὴν τοποθετήσῃ σαφῶς χρονικὰ κάπου. Ὅμως… Ἂν καὶ διαβιοῦμε ἐντὸς συγκλονιστικῶν, γιὰ τὴν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος, γεγονότων, ἀδυνατοῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ ποῦ ἀκριβῶς ὁδηγούμεθα καὶ ἀπὸ τὶ ἀκριβῶς ἐπιχειροῦμε νὰ διαφύγουμε, ἐφ΄ ὅσον κι ἐμεῖς παραμένουμε «γραναζάκια» πάσχοντα, μὲ περιορισμένο ὁπτικὸ κι ἀντιληπτικὸ πεδίον, μὴ δυνάμενοι νὰ ἀντικρύσουμε ὁλόκληρο τὸ «σκηνικό», ἀλλὰ καὶ τὸ ὁποιοδήποτε «παρασκήνιον». Αὐτὸ δὲν εἶναι κατ’ ἀνάγκην καλὸ ἢ κακό, ἀλλά, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχουμε βαθύτερες προσεγγίσεις καὶ πληρεστέρα εἰκόνα, καλὸ εἶναι νὰ ξανά-θυμηθοῦμε μίαν βασικὴ παράμετρο, στὴν ὁποίαν βασίζονται ὅλα τὰ πρό-άναφερόμενα. Μίαν παράμετρο ποὺ προσπερνοῦμε, συνήθως ἀδιάφορα, ἀλλὰ ποὺ στὴν οὐσία παραμένει κεντρικὸς στόχος ὅλης αὐτῆς τῆς βιαίας ἰσοπεδώσεως. Ἐὰν παρατηρήσετε τὰ ἐντόνως κοκκινισμένα σημεία τῆς παραπάνω λίστας, τοποθετώντας τα στὴν σωστή τους σειρά, θὰ διακρίνετε καὶ τὸν σκοπό τους: νὰ μετατρέπονται οἱ κοινωνίες μας (ἰδίως τῆς Νοτίου Εὐρώπης) σὲ ἀποθῆκες δούλων. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός. Ἀποθῆκες δούλων, μὲ ἀνύπαρκτα ἀνθρώπινα δικαιώματα γιὰ ὅλους!!! Καί πῶς θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθῇ κάτι τέτοιο, ἐάν ὄχι μέ τό νά ἀπομειωθοῦν (ἔως καὶ νὰ ἐξαλειφθοῦν) πλήρως τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν ἰθαγενῶν, ποὺ θεωροῦντο αὐτονόητα; Εὔκολο… Μὲ κάτι (κάθε λογῆς καὶ τύπου) ῥαζάκηδες-ῥοζενστάιν στὰ κατάλληλα σημεῖα τῶν καταλλήλων δικαστηρίων… Μὲ κάτι Μ.Κ.Ο. …«ἀντί-ῥατσισμοῦ», ὑπέρ-χρηματοδοτούμενες ἀπὸ κρατικὰ ταμεῖα καὶ ἀπὸ τοκογλυφικὰ δίκτυα… Μὲ κάτι Εὐρωπαϊκὲς Ἑνώσεις ποὺ διοικῶνται ἀπὸ …φυτεμένα (ἐκ τῶν τοκογλύφων) μαριοννετίδια… Μὲ κάτι ἐμμίσθους πράκτορες, ποὺ διέβρωσαν ἐκ τῶν ἔσω, τὰ εὐρωπαϊκὰ Πανεπιστήμια (καὶ δὴ τὰ ἑλληνικά, μέσῳ καὶ τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ), καταντώντας τὴν Δημόσιο παιδεία στὴν Εὐρώπη κύριον μοχλὸ καταστροφῆς τῆς ἀντιληπτικῆς ἱκανότητος τῶν λαῶν καὶ μεταλλάξεώς τους σὲ κάτι πιὸ διαχειρίσιμο…


Μὲ κάτι Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ποὺ παπαγαλίζουν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον «πολιτικὲς ὀρθότητες»… Καί, φυσικά, μὲ ὅλο ἐκεῖνο τὸ νομικὸ πλαίσιο, ποὺ προσδίδει δικαιώματα ζωῆς καὶ θανάτου στὶς κρατικὲς μηχανὲς (ἀστυνομία, στρατός) εἰς βάρος κάθε ἰθαγενοῦ. Διότι τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς κυττᾶμε τὰ χαμένα μας δικαιώματα, τὸν λαθροεποικισμὸ τῶν Πατρίδων μας, τὴν διακριτῶς ἀνισομεταχείρισίν μας ἀπὸ τοὺς κρατικοὺς φορεῖς, τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας μας, τὰ μνημόνια, τὶς φορο-ἐπιδρομές, τὶς ἀντεθνικὲς ὑπογραφές, τὴν ἀκύρωσιν τῶν συνόρων μας, τὴν …«λελουδιασμένη» ἀ-παιδεία μας, ξεχνᾶμε νὰ παρακολουθήσουμε τὰ νομικὰ ἐκεῖνα ἐγκλήματα, ποὺ παγιώνουν τὴν ἀπομείωσιν τῶν δικαιωμάτων μας, ἐνᾦ παραλλήλως ἐκχωροῦν ὅλα αὐτὰ τά, ἄγνωστα στὶς χῶρες τους, ἀνθρώπινα δικαιώματα στοὺς λαθρο-ἐποίκους. Γιατί; Μά, διότι, ἀπομειώνοντας τὰ δικά μας καὶ αὐξάνοντας τὰ δικά τους, κάποιαν στιγμὴ ὅλα αὐτὰ θὰ ἐξισοῤῥοπήσουν σὲ κάτι ποὺ οὐδὲ μίαν σχέσιν μὲ ἀνθρώπινα δικαιώματα θὰ ἔχη, παρὰ μόνον μὲ διασφαλισμένους σκλάβους, κάθε χρώματος, φυλῆς καὶ γλώσσης. Πᾶμε ξανὰ λοιπὸν νὰ δοῦμε τὰ σημαντικότερα ἐκ τῶν ἤδη καταγεγραμμένων γεγονότων, ποὺ ἤδη συνέβησα. Ποιός ὁ ῥόλος τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης σήμερα; νὰ λαμβάνονται οἱ χείριστες γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς κυβερνητικὲς ἀποφάσεις, νὰ ἐλέγχονται ὁλόκληροι κρατικοὶ μηχανισμοὶ ἀπὸ Μ.Κ.Ο. …«περιουσίων» τοκογλύφων καὶ …«ἐπενδυτῶν», νὰ καταστρατηγῶνται ἕνα πρὸς ἕνα, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν ἰθαγενῶν, νὰ στοχοποιῶνται καὶ νὰ διώκονται ἐπιδεικτικῶς ὅσοι στοιχειωδῶς ἀκόμη σκέπτονται ἢ ἀντιστέκονται, νὰ ἐπιβάλλονται τὰ αἴσχιστα νομομαγειρεύματα, νὰ λεηλατῶνται θρασύτατα οἱ ἰθαγενεῖς τῆς Εὐρώπης, νὰ ἐπιχορηγῶνται ἀφειδῶς οἱ δουλέμποροι, νὰ χαίρουν πλήρους ἀσυλίας ἅπαντες οἱ μὴ ἰθαγενεῖς ἐγκληματίες, νὰ ἀδικῶνται κατάφορα ὅσοι ἀξιώνουν τὰ αὐτονόητα, νὰ κυκλοφορῇ ἀτιμώρητος ἡ κάθε ἀδιάντροπος καὶ μισάνθρωπος λαθροπροπαγάνδα τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, νὰ ἐκπαιδεύονται (ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ σχολεία) τὰ παιδιά μας γιὰ νὰ μὴν ἀντιδροῦν στὴν βία ποὺ τοὺς ἀσκεῖται, εἴτε ἐντὸς τῶν σχολείων εἴτε ἐκτὸς αὐτῶν, νὰ θεωρεῖται …ῥατσισμὸς ἡ προαιώνιος φυσικὴ ἐπιλογὴ τῆς ἀναπαραγωγῆς Λίγο πιὸ ξεκάθαρο πλέον τὸ γιατὶ μᾶς συμβαίνουν ὅλα αὐτά. Δὲν εἶναι τόσο ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ὑφαρπάξουν τὰ πάντα… Ναί, συμβαίνει κι αὐτό, ἀλλὰ εἶναι τὸ μικρότερον κακό, μέσα σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, ἐφ΄ ὅσον οὔτως ἢ ἄλλως μποροῦσαν καὶ μποροῦν (καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ μποροῦν), μέσῳ τῶν παρανόμων κρατικῶν ὑπέρ-δανεισμῶν νὰ ἐλέγχουν πλήρως τὶς κρατικὲς δομὲς καί, κατ’ ἐπέκτασιν τὴν διατήρησιν, ἢ ὄχι, περιουσιῶν στὰ χέρια τῶν ἰθαγενῶν. Δὲν εἶναι ποὺ μᾶς προέκυψαν περισσότερο …ἄνθρωποι οἱ λαθρο-ἔποικοι. Εἶναι ποὺ πρέπει νὰ πετσοκοφθοῦν τὰ δικά μας ἀνθρώπινα δικαιώματα τόσο, ὅσο νὰ φθάσουν στὰ ἐπίπεδα τῆς …ζούγκλας!!! Δὲν εἶναι ποὺ ἀδικούμεθα καθημερινῶς καὶ ἀναιδῶς. Εἶναι ποὺ ἐπιχειρεῖται νὰ ἐπιβληθῇ ἕνα νέον νομικὸν δίκαιον τέτοιο, ποὺ νὰ μὴν σηκώνεται κεφάλι. Ἁπλᾶ πράγματα… …ἀλλὰ οὐδεὶς δύναται νὰ ἀπαντήσῃ ἐπακριβῶς γιὰ πόσο ἀκόμη θὰ συμβαίνουν. Φιλονόη Σημειώσεις Δὲν μᾶς ἰσλαμοποιοῦν. Τὸ ἔχουμε πολλάκις ἀναφέρη αὐτό. Μᾶς δουλοποιοῦν. Ἡ (κάθε) θρησκεία, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἦταν (καὶ παραμένει) τὸ μέγιστον ἐργαλεῖον ἐλέγχου τῶν λαῶν. Ἤδη …ξεφύγαμε ἀπὸ τὸν ἔλεγχο (τῆς κάθε θρησκείας) καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀλλάξῃ. Γιατί λέτε νά μᾶς μιλοῦν τόσο συχνά γιά …ἐξωγηΐνους καί γιά πανθρησκεῖες; Γιατί προετοιμάζουν, μέσῳ κάθε λογῆς προπαγάνδας, τά θεοσοφικά ἐκεῖνα πρότυπα; Γιατί τόση ἰσλαμοποίησις; Μά, διότι, μᾶς «προετοιμάζουν» γιὰ μίαν νέα θεοκρατικὴ περίοδον, ὅπου σημαντικὰ σκοταδιστικὰ στοιχεία


ἐκ τῆς ἰσλαμικῆς …«κοσμοθεάσεως» (ἀνθρώπινα δικαιώματα, θέσις γυναικὸς στὴν κοινωνία, ῥόλος ἱερέων) θὰ εἶναι κυρίαρχα στὸ ἀντιληπτικὸν πεδίον τῶν λαῶν.

Εἴπατε κάτι; Ναί, γιά πόσο ἀκόμη θά ἐπικρατοῦν τά σαπρόφυτα; Πότε θά ἀρχίση (ἐπισήμως λέμε) ἡ πτῶσις τους; Πότε θά πάρη μίαν ἀνάσα ἡ ἀνθρωπότης; Πότε θά ἀλλάξουν οἱ ἰσοῤῥοπίες; Ἄγνωστον… μὰ ὄχι γιὰ πολὺ πλέον θὰ ἐπικρατοῦν… Ἡ ἀντίστροφος μέτρησις ξεκίνησε εἰς βάρος τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου… Σὲ λίγο θὰ εἶναι κι ἐπισήμως ὁρατὴ ἡ κατακρήμνισίς τους.

Γιατί μᾶς …ἰσλαμοποιοῦν τόσο βίαια;  
Γιατί μᾶς …ἰσλαμοποιοῦν τόσο βίαια;  
Advertisement