Page 1


".

Δχύ /-"/ζί & και χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχι" ::

Βiblioteca Complutense

ε

ξξ: λ4 Ilderonzina, κά2 - ξ

Ε"έ87α 2 κ%3 ξ καχχχχχχχχχχχχχχχχχχχαχχή. Ροζ


ν


-

*----


ι


και Η 5 Γ 'Ν ΑΞ εκ τ α Ν Τ Η Σ

έΥ Ρ Ω Ρ Η Σ

(ο 82) Αβδηρα

68.1o.49 Αιγίμουρος νιώς 52.47 Ακοντία πόλις

αβύλυκοι αβορμήγόύ' αβαρoυνία

74.4

ιoo.38 ιοι.18

66.12 άλεσα

αιόλοννήσοι 2.48.113. ακονιτανοί77.17.83.13 άλβιον όρος

138.ιι

ακγμύαβον

143.32»

7.12ο:ςι

83,46 αλαλκομoναι

απαίοντσέλαγ9ς 13.22. ακυλκία

αβονήνον όρος

το3.11

αβέλλα

ιο9.3! αιγύπτιοντέλαγος 53.53 ακόνιτας

141.52.168.26

94,22 18ο.28. 95.23 αλκυονίς

άκαρα πόλις -

άζκ

12ο-43 αάγουα πόλις 194.34 αλητανοί 194.37 αιδουιοι

άβαντας

194.38 αιοευαίοι

αβία

αβανίας

αισις ποταμός

Αγκυραπίλις

82.17 αιμιλία οδός

αγυλλαίων θησαυρός 97.2

99.53.ιο6,4 αγκών αγχιάληπόλις 4o.9 77.33 αγχόκ

61.2ο

ακούuυον πόλις

99,49

αί Χ04

1oo.38 ακαρνία 1Ο.Ο. 12

1ο1.4!

42.32.2ο3, αλόπη

65.2ο

άλειον όρος αύieών αρχή

138.27

άδου τίμοιος

ι: ο 32

αάGρος ορταμός και λι'

139.5 αίτι και

τι?., 4, 118.6.

12o.7

αλoύασεοταμός 84. αίαο ποταμός 119,ι6, 138.48

33.89.3493,52 α Μονάλασόρος άλεια

89.34 αιγtsία 94-19 αήμωυρος αιμον όρος

λεινιών πόλις αεεια πόλις

81.2 ι

145.7

81.22

αινος πόλις

Αζωρος πόλις

433'

αζαδόυ

169.ιο αιγίνιον πόλις

αάθιγκες

Ά αιθικία

αάπον

33-18ο 3ο

1: 8.15. Αμφίσκιοι

ακύφασ' ακίμον ακτι

μ97.3ο 197.33

ακτική ακόντιον

137.26. Αλπεις

157.42.212.4ο

αθηνάς ελαίασιόδόν αθηνάς βωμός

αθήναι διάδις

1ΟΟ,22

43

116.24 118.8

132.9

αλλότειγες

14o.9 143.5 143.2ο

143,32 143,33 147-4 147.25

67.37 άμαςξις πόλις 135.43 αλλόβρογκς 8ι.3ο αμβρακικός κόλoς 142. αλουόρνοί 83.39 3 3ο 88.3, αμφίλοχοι 143.3.196.45 άλβιον αλβίναμνον πόλις 88.33 άμαθον 147.17 88.36 άμαθος ερταμός ιyo.26 άλτσια άλβια 88.37.137.46 αμομγουεια 153,7 αλπιόνια 88.37 αμαβινθος 156.26 89.12 αμυκλα αλβιάς 158.48 αλβίοικοι 89.12 αμαθούς 159.8 94-13 αμυμώνη κρίύη 162.ι. άλτινον 99.18 αμφμάλκ αλέιον πόλις 172.39 άλβα ιοo.ro.ιο4.52 αμφμαφάaoν 76.23

168. ! ! 168.12

αλβανοί

ιoo., ο αμφυκτιονικόν σύσιμα 1ο!-44

183.12

αγιον αιγιαλός αιαίειον

18.3; άλβουλαύσατα ιο;.4 άμφυωπος ποταμός 188.

αίολόυ 1o2.26 αινιάθες

173.22

αθηνάς αθωμίαο ιόδόν αμμωνία 19ο-54

91-19 ιοo.13

αλγιδδν πολίχνιον ιο4. άμπειρα 168.13 23 άμβρυσος 172.34. αλιφα πόλις το4.49 αμφμωα

αίαύις κρίύκ

169, 22 αθήναι

68.16 8,.18

αμοίαννοςτεταμός ιο. -

74.37 αμιτύλείνκ αμφίνομος ".8.583ο αμαξοικοί

168.42 απασιον ποίον 1, 2.18 αθηνάς ιλιαδος ξόανον 157.19 αιγαλέον 116.8.1, αίγινα 161.24.163.4ο κθαμαίόυ, 143.4.18ι. αιγιαλοί 166.48 αιγιαλ4α 34.187.6. 192.49 167.! αλβαύον όρος

αθηνάς νελουσίασιόθόν

3 8.17

17o.46 αμφίλοχοι πόλις 173.2ο αμβιανοί 18ο. 18 αμμανοί 181.3ο αμόbία 189.1, αμίτιδνον

ακτή ή αήικά

121.42

αθήναιον

αθηνάς σκιλλουτίασ ί εν αίγρα 1yo.29 απαί όν

188.36 188.36

119.29 ακρίπνισον μίλι

Αθηνά, λόρον 6,.ι.68. αίθικες 143.34.189.27 11.123.2o.124, 27, 172. ατωλοί

18,.36.188.37

192.33 ακίσων ερταμός 152.16 αλόνησος 157.32 αλυζία 197.1.2oo.5ο ακρίτας

97-54 ακραίομον

μίμ'

18ο.s'

146.6.38 αλιούς

ν

1 12» ! !

179.4ο

αλος

42

αγχ&μαχοι 196.22 αισαρνία πόλις το4.48 ακροκόρινθος 197.16.2ο3, αγραίοι 44 αίτι" 16ς. 18 ιο9., άδης

149.27

142-47 άλση

άκπα

αισις οταμός

αάγ£τα πόλις

149.27

99.4! ακρόλιοσoς πόλις 138.45 αλίαρτος 98.33 ακαριαίόυ

αίσιον αάκουοι

147.6

99,3 αλείστον το4.29 αλεσιαίον

67.54 άκμεις ποταμός 116.5 αλάσιος ποταμός 49 8ι.36 ακράγας 119.24 34 84.32 ακρίλανoβος ποταμός 151.3! βίλ7ΤΗ 95.47 123.ιι 153.14 αλώριονέλος

αισαρ ποταμός 97.14 καθαλία

97, άγυλλα

τι9.27

αινεία

195.: κιέπς

18.3, αλαλκομανής

199.49

145-4! αλέτειον

1o4.37

186.14 άλβα 193.3ο

183.53 184.31 186.9

42

άμβρυσος οταμός 189.

ιο5.38

6

άλκξ ποταμός ι!4.34

95.47

αμαριωθος 196.53 αλφειός τι8.45.119.14 αμβρακία 2ο, 13

197.ι

αμφαπαλία 2o7.44

1: 1,44'154.47

2 .. "ν-***---.

.. . . . . . . . . .". . " '' ":ί: η .

γό / "α

ν.

: «2 Ψ

Ε:5:15: *

να


r 'Ν Α = εκ τ ί Ν αμνισος

αβίλλαμ ιβι.5 αβίθουθα απόλλωνος ακτίου ιόδον 213,4

2o8.2ι

αμοργός

αρχύτας

ιο7.34 αςντανοί ιι8,4, αςήνασπόλις

βι.3 61,18

αιάσεις

42.32.196.43 156. 14 αργυείπα πόλις 24-24 36.13 απισανός

ασκληπιός κολώτου 147

αύασποταμός

6ο, 13 απδόνη

ασία κωμή

162.2!

αργυροίπιον

αιαχύσεις 6o.46 απόλλωνος τιλφωωίουίς αρποι αλ7ίπολις 78.47.8ο. ρόν 179.26 αβάμαίοι

123,3

124.25

44 ,

124.29' ασίνκ 138.12 ασιναίον

1;"o. "

157.ιι.159.8 157.35

απόλλωνος φυλαίκ ιόρδν αβούτσινος πόλις 38.13 ασκληπιού ιόρον . 157 2,53 αβδαίοι 138.29 39.168.18 189,49 αλίων ποταμός το; 3ο -

1

αιαγνία πόλις το4.45' απόλλωνος σιλινoυνίου αβιος αμφιλοχικόν 142 ασωπος πόλις 1,9.16 194.45' 3 ο ασνπαλαια 74.4.213 αιτίμνκςον 113-22 μαντέιον ανατσία 118.8 απόλλωνος μιλμαρίνου ιε αβαθος οταμός 142.36 23 ασωπός ρον αόγος ποταμός 178. ορεςϊκόν 195 143.8 -ιο αιαχαρσις 133,9 25' απόλλωνος ιερόν 195.45 αρτεμίσιον νέμος 1ο, 27 ανθίζάποι 138.ι 178.2ς αισ%ίφιον πόλις 138, 23 απόλλωνος λόυκρίτα ιε/ αβολικός κώλος 146. ασωπία άσκρη 178.4ο ανε%ιάκι 14ο, 13 ρόν 197.49' 44. 18ι.2ι αντίρριον 146.43.2ο.18 απόλλωνος λαθραίου ιε' αβαξος 147.4ο.169,7 ατσ7Α Ησίων 2Ο1.2 αρτέμιδος νεμόΊασίε ασκλητσιού ιόρον 19ο αύιγρος ποταμός σι.36 εον αυτανία 153.17 απόλλωνος πρόσσολοι ρόν 4ο 149.4ο 199.42 αώθεια αβτόμιδος αλφειόσης άλ αστεία 14 7.5 ο 2o4.1.2 (ός 15ο, αςτείς 14 199.47 αιίασ ποταμός 169.33 απόλλωνος αιγλήπυ ιεν Α'

\

αυθησων

176.4ι

2ι 1.37

ον

αβταμς ελαφία ισο.14

αςακός

2oo.536

ανίκυρα 182.36.189.16 απόλλωνος ιόδόν 211.49 αρτεμις σαφνία το 16 αρκαδιακός ποταμός , ο άταξ ποταμός 79.45 213.26 18ι.4ο 26 απόλλωνος σμινθίου αώεβατιοι ιε 18.9 αιάκρουσις 183.5ο αφέβαζι αρήνα 8, 17 15 Ι.33 212,39 ανεμώξία 184.4! ρον ατησινός 9o.46 αβτόμιδος ηλείαο ιερόν αλεβώνες πόλις 188.35 ατόλα ιο9.3" ανώων 189.39 αβάβιος κόλπος σ2.9 163.14 αυσανία 196.2 αβγά ποταμός 64, αβτόμιδος ιόδόν 113.14 άτμονοι! 134-33 143.1 ανακτόρμον αρτίμιδος ιόδον λιμναίον απνάτας 196, τι 1 αυθεμις αλάφη αναβος

άξονος πόιπς

2 ΟΟ•2

211.57

212.9.4! 132.5

αξειός ποταμός 143,3ο άορνος αοιόθ

ατσέννινoν όρος

αρχανθώνιον

65.34 ι; 8.2ι αβτα βροι 66.4ο αβγος 1, 9.48.161.29 αβοβέβαι 66.46 αβόνος ποταμός 162,9 166.4ο αβτόμιδος εφεσίαο ιερόν αβαθυρία αρναβιον 167.53 69.7 αβουακοί 7ο.39 αβκασία 169.8 αβελαται 79 39 αρτέμιδος βραυρωνία σ' αβαυσίων πόλις 8.28 ί όρον 174.12

αθθις αήική αταλάντη

18,.28

ά;αέ

192.29

173.2ο 173.2ο

-

ιο7.18 173.34 αβαρ ποταμός

αβικοσμικοί αβεως νεως στις

αυσόνιοντσέλαος 52.5ο 1o2-3

αυτούτα ομόbίτα

6,-

81.28 αβμα κώμη

176.24

8ι.43 αβνκ 81.26 αβγιωα 83,4, αρπού

83.44. 19 1.44 αυγούσα πόλις 9ο.2ο

42

18ο. 18 αύσκιοι

αβουόνοι 191.44 αύώνες ιο2.29.1o6.39 αβJίουοένα ύλη 8r.2! αβοτεία 195.47 αύρμδος ποταμός Ιο2 άπίόδα 2ο9.3! απόλλωνος δελφμνίου αβτίμιδος αιτωλίδος άλ αρτέμιδος αμαρανθίας 1o2.36 84.4! ί όδόν 1o6.6 19.5 ι αύξεμον πόλις ί όδόν 78.28 Ούς αυτήνον ιο6 αβπς 197.ι αβίμινον 95.29.99.48 ατσέννινο, όρος 88.32. 23 αόνος ποταμός 97.53 9o•44 ατσέκυα

ατσισία οδός

ιο4.18

61.2ο

ιο2.36. αβγ9ς τσελασγικόν 97.17 ασία αβώος λιμίω 9833 άσα πόλις

άπουλοι ιοβ.31.125.7 αρκτιον απουλία 12ι.47.124.18 αρθία ατσαία 124.6.162.2ι αβγυρούσκοι ασελλωνία πίλις 38.47 αρκία πόλις αρδία 14ρ.2

απόλλωνος ιόρον 14ο 3. αρίκια

99.25

άσνροι

1oo.39

άσυλον

52.18 αυλωνία 62.16 αυσάνιοι

12ι.46

7ο.3! αυλις

176. ι ι

Ι ΟΙ •2 Ο

αύοίδιος ποταμός 124.

ιοι.38 άσκλoν τσικανόν ιο6.ιι 2 Ι Ιοι.43 ασωπός ποταμός 119.1, αύγαριαται 1Ο2,21

ιο, 24

166.43 2 . . .

11;". Η

137

31

14o.4! αυταριάται

38.3s


τΗΣ

βαία

.

139.24

ιόδάν

-

99.46.ιο7.16 βoλoακοί

βάτια πόλις

αφροδίτης πυρίμαία σ'

ιo2. βαόγος ποταμός

2o.119.34.16, το

91.19 βωνονία 99.2 2 94,13 βωκοιλίασ' ποταμός

143-1ο βούτειον 139-4 βούκοι

78.13 βαλλιακή

αφροδίτης ιόδόν

Ε Υ Ρ ΑΡΗΣ

139

ιο6.28

βοίανον

αφροσίσιον 1Ο2.22 βασίλειοιγόται 34. 2, αφροδίτης όΝικμύες ιεν βούθρωτον 3ο 123.2, Coρυθένης ρόν 119.38 βαρις πόλις αφρολίτης ναός ιός. βατάρναι 129.39.134, βοιρεβίσαι αφύλγκ

22

αφρολίτης

αφέται

εικα

173.1ο

βακχιάσαι

174.5'

19ο.6 βαββιτος

γαμσαται

βούγειοι 1, 6.1 βούκονος 165.4 βούκτύλοι 2o6.16 βούooνόι,

ζιλων πόλις κ) ποταμός 6ο.38

ιο7.

11'. Το

93.4ο

142.18 γαλακτικός κόλπς 134.26 2.79,29 133.27

καλαία

122.26

γάλ4ρα

125.14

καάιτανών πόλις

128.ιο 127. 14

Coνίασμον πόλις αχ«ρουσία λίμνι

172,2

βουχαίτιον πόλις 142.

33

25'

172.3

1ο9-44 βώκορος

127.

3 !

"

σs.

1 Γ.44 73.2ι.

6ι.

12

γαρουνάς ποταμός 83.7 γαβαλές 83.42 γάβιοι 1o4.42

βοιωνόρα

128.4: γαλλιναείαύλη ιο7.13 121.4ο 147. Γι γαύδος νήσος

βουπράσιον

148.47 κέργανον άκρα 124.4ο

βόίοι

αχέρα 1ο9.3! βεπυρία πόλις 61.42 αχιλλέως ιόδόν 35.9 βελιών ποταμός 66, αχίλλειος οβόμος 35.9 αχίλλειον κώμη 136.2ο ειλάκι 8,.18.86.

βοία πόλις

1, 9.15'

γαμαβείoυνοι

βούρα

ι68.12

καύβριταύλα 128.48.

αχίρων οταμός 142.22

βοιωτία

1

13

αχελώος

139.4ι 43.26.149. βιωοι βέλβινα 163.48.164. αχαααι 146.41. 16ι 43 βέλβιναν ώς 174.9 35' αχίρων 1το 38 βίλγα 84.11.8. αχ«αιτσέφα Σι.54 28 2ος".11 αχ«οι 167.8.189.5. βόδίκιωτες 2o6.19 αχ«λώος 189.1! βον Μίσιοι 4ο

βανεούοντον

1o9,23

174,43

186.15.2ο8.

γεργονύιαπολις 83.5ι 8.53.127.

ΙΟ

187.27 γερμανοί

βοιβκις

βοίβη

19o.9 19ο, 13

Coιζκις λίμνη

γίύουκ

βούσωρος ποταμός

βκρών

βαιτις ποταμός

6ο. βή6.

18

βατική βαίνις ποταμός Φαίτνλος

βήρυα βηαπαμέις

6ο.2ι

66.35 βκπίρμονα 157.36

78.

ετανικ

93-44 βρέγκαι

156,4 βειγάντιοι

185.48

βειξία

18, 4 ι

βρέττιοι

2o7.3

βροντίσιον

βρίτιοι

γέται

88.5ο

119.4ο, 13ο 3.133-4!

γόρανος τόπος

22

138.46 βίύακος λίμικ 91.4ο

86.1

88.48 Υ

-

γιγίνιοι "σσοι

195.7

: 68.45.7ο. βeιγανίιον κώμα

19

άωος ποταμός

35'

γερμανία γόλα πόλις

38.46 βήρωνόθ

132.ιο 138.4ι 162.47

κατόρόχειρα

18,.

αψύρτιδες νήσοι 38.17 άψος φταμος

γαλακτοφάπι γαλαζοιοι

βοάγριος ποταμός βοίον

128.9

148.36

87.25'

γέρων ποταμός 148.36

9ο.27 9ο:3ι

γερίωιος ποταμός 14δ.

36 93,44 γυφυραίοι ιoo.32 ιο2,39

κ"

Σ

176.2z, 194.21.195'ε

Ι

112.16.3ι

βίλβιλις 7o.4ι βρετανιος σίλαο' 114. γύς μέγεθος βασιςανοι' 6ο.32 βιλτόραπολις 79.44 47 βασύλοι 138.ι πγγoύον όρος 6σ.32 βιτουρίγως 83.21.83.4ο βρίύκοι Ceίγες 13ο.6 βαςκπκνοι 61.6.67.' βίζρακτα φρούeιον 32 84.25, βρυαίιον 143.32 γλυκύ, λιμίμι 14ο. Σ' βραυρών 174.11 βαρβαριον άκρα 6:. ζιζώνη 174.32 γόννος βιώυρίσαμ 47 128.1! βειλήωής

τ6.4ο 99,49

142.2ι 192.ιο

-

βαρόνύτις βασούλοι βαφδυίται

βαρδουάλοι βαςητανοί βαλερίδες Φαβοίοι βαλαροί

βρυτομαόπως ιέρον

67.37 67.52

βλάσκων νήσος

79.3!

2o8.14.2ο9

14

2 Ο9.4ο

98.46 7ο:3! 7ο.3! βληράπι 99.26 βύσος βυλλίονόν 7ο:33 61.19 ζύρσαι 72-43 βούλκων πόλις 86.36 βουρδιίγαλα 83.23 βυβχανις 99-3 βόίοι 85.38.9ο 23

γόρτυνα

J

βλάσινοι

52.47 143-1ο Ι 43,32

128.14

γραία

176.2ο,

γυμνασίανί6ι 52.46. 69.2 1.72.42

γύθιον

το.ιο.ι; 9.8 3


Α

«Η

Γ Ι ΝΑΕΞ Κ ΤΩΝ

192,44' δήμοι της αήικής

γυρτώνιοι γυαρον

212,9

2ού,43 ειληθιίαο ιόδόν

173. οίκτη

8

διος δικταίον ιόρον

δήμος ποταμός 74.ιι

2o8.6

189.44 δημητειας

89.22 σαμασία

-

9ο:32

2ο9.27 ειλίύσιον 2ο9:3ο

177.26

αληθιίασ' ιώον 2ο8.2ι

δικτύννκς ιόδον 2ο9.33 19o.8 όλανή(ός

211.4ο

εκατόμβαια

2,8.42

δήμνίος πρόασυλοι 2ο4 δουριασ'ερπαμός 66.12 53

ιο6.3ι όήλος

διαιώνιοι σάκοι

έλλίωβυ πόλις 9, 3ο 211.48 δούριος ποταμός 66.3! ελουρί

133.4ο 133,42 διαίιον

67.8

ελονήfίιιι

69.8 λούβις η ταμός 8ι.37 ελλας μεγάλη 133. 69,3ο 82.52 ο)όπολις έλλη πόλις 133.3"! διαλουέλλα ποταμός 84 οιονεικόρτορα πόλις 8. ελέα σανούβιος 27 ελουίfίιοι οικσαρίτιοι ,138.4ο. 33 139-44 94 δούραο' ποπαμός 9ο. ελάτεια διoμίλους ιόρδν 138.ι 29 θαμσιτιάται 3-2, ελάτυρα 37. διομήλειοι νήσοι 94.34 δουλίχιον οίκρόανική χώρα 146.39 ελλοί διαύνοι διαύοι

διακoυίτα πόλις 9,36

3!

σαρσοίνιοι

οίκνθηλίπκι σίκλίων σαναοί

15ο.37 162.18

σαλματές θαίμμιον

διδύμη νόσος 73.31.121. ε%ίον λόφος 124,36 ελίκη 22 ε%ίλων ποταμός 38. 13

122.4 38 181.36 διος κολοσσός θιομήλειονδσοι 124.28 οράβος ποταμός 37. 138.ι 49 18ι,4ι. διάσκωνόι, δρράχιον 138.4; ο/οέπανον 146.52 184.34 διος ολυμαίου μαντέου 184.3, 154-49 δύμκ 147.21.168.

σαφνούς 18, 1ο

θαυλις

184.32

-

θαυλοί

θαυλία

θαίκτυλοι ισαίοι , 2ο7. σιονύσου ιέβον 4!

. ..

.. .

διολκός

όλος : όρον 69.1, δίαισιόδόν ίρκμασα δέρτώωα πόλις 69.42 οιός άλσος 88.4ι σίρκι κρίμύκ δεκμηται

158.;ι

Ι

δύμκ πόλις 161.46 δνασύνδιον 166.47 168.4Ι σωσώνκ 169.6 144.5' 161.27

δέρθων πόλις

9, 34 διος λυκαίκι όδόν 169.22 σωeις

διυρίοπος

143.12

δικέλεια

173.i3

δελφίνιον δελφοί διυκολίων

176.2

διος σωτήρος ιόδον 172. σωριέή διος ας"απαίου έθαρα

161.2

ι76.;

δήμηφος ιόδόν 31.187.2

δήμος

195.,

159.11

161.4! 16, 36 167.42.168

ελβυσιν πόλις

172.3!

ελεούσα

174.4 174.21

ελούη νήσος ελεών ελικών

177.26

178.4;

ελβύθόδα ελβυθόΝια

179-44 179.47

189.24 191.2ς 194-41

ελλωπία 145-42 ελούν

194-42

143.4ο.

167.; 192.

6o., 4

οίος

1 ο 39 δίλιον

143-13

143.46 143.48

ελιών ελλωτής

178.28

δίμκφος και κόρης ιέρα διονύσια 189.52.2ο, 42 εβουρώνοι

142.29

ελάτεια 184.46.182.ις

διος ελέυθερίου ιόδου Ε βούρα

45'

128.44.

ελιμιώπκι

2ΟΟ,2Ο

18o.42

111.23 111.23

168.;ι

3 Ι

έβοσoς νή6ς 119.3ι 179.47 έβουλος πόλις 15ο. διος φoφωνίου μαντείον

33

ιιι.48

1, 6.2ο

θώλιχα

18ι.4ι 176.3ο 189.53 δίρκη κρίιόκ

δήμκφος ιόδον δήμιφος άλGς

.

σώτιον τποίον

49

68.16 83.38 84.48

189.18 ελλοπία ελίωπων ποταμός 147.

δόλοπαι

138.42 διοσκούρων ιόδον ιo2. 138.29 17 86.37 47 είουίσαι "ι δίκαιαρχία 1ο7, 95-3! έλος όρουονία, 13.8.2, 138.24 διοσκούρων ιόδόν 114. οράκοντος ιρώον ιιι. έλλίωόιν ελικών 36 139.4! 49

σικόριζοι

99.22 1oo,13

είλωτας 122.1o.159.38

189.42 δίκτυνα πωνιάσων νυμφών ιόρον δημήτειον ι; 6.16 δίμκφος άλώς καιίερόν δικτυνναιον

οαρυο"ίμος εοταμός

ειασωλλον

ίλιέος ποταμός 212.4ι εμπορείον

69.2,

εμπεδοκλής

12Ο.2 Ι

εμόριίνη

161.2ο

69.2ι ονεζι' 72.

212.6

93.2ο

οικονία πόλις

98.46

ούνα

119.3!

8,.2ο ούιτσεύς ποταμός 156.ιο 188.2ο

διος αινκσίου ιόδόν 199. εγελάσαι εγχίλιοι

69.45 οιόπη 143-1! εξιτανοί

157.49' 68.ιο

172. οιονύGυ προασυλοι 2o4.

. . .. 33 172,34 δίνδυμμόκ

ε3ιούρι

2ο, 14

ίδιψον

84.25 εόρτα πίλις 194.44 εορλεί

39.36 141,43


τΗΣ

έΥ Ρ Ω Ρ Η Σ

επεβρόθίουνoν κώμκ 78. Δυρώπης έπαινος π4.24 .39 23 θυνόμου αιοβιάς 114.38 ήλώνκαι εορραθία πόλις 9ο.16 Δύβοια 119.42.174.28 επίτύδπον πόλις 84,19 Αυόνυμος νή%ς 121.24 ομόδοσκοπείον επίολα

1ο1.4ο

εταίθαμνος

138.49' 4ύκνος

143,26 ήπειρος

επειοι

147.13

Αύρωπος πόλις

143.36

επιπίλιον

1, 2 και ο

βυρώτας

ι το.8

Αύμόνδοροι 128,4 ημόbίτα επωμόLξ λόφος το 9. ιι 4ύπατόριον πόλις 36.54

Jιήαλιώτις 192.ιο Jιήαλία

187.36

θετίδιον

188. 12

69.6 θέμις ιχαία 72.29 197,34

187.29

189.5ο

θεός μεγαλκ

2ο, 13

θήρη

1;"ι., 2

θησείον

173,4

έτσίσκίρωσις

αρακλίους ιόδόν σ9.42 θύζαι 188.43.189.12. 1τ7.48 Αύρυθέως κεφαλύ 164. ηράκλ4α 6ο.36 θηρασία 211-4! 38 1; 1.4 ιρακλέους νή(ός 69.ιο Αυτυχία σ' ιόδόν 166.23 #ρασ νή6ς 179.27. 73.2ο θίσβη 17ι. , ο βύρμπος 176.ιι ηράκλειον 73.36

έπεια

επίθαυρος 161.24

επικνημίθσι

18ι.47 βύφκσις

επικνημίοιόν

18,.16

έπινα

ι τ6.17 βύβοια

179.26 ιρακλέους μονοίκονί έδόν θούλη 181.22 θούριοι 88.54

βυοίελος

1941.7.196.3, ύρατον 94-32 άράκλειον 64.21 βύ"νος οταμός 2οι.4. 27 Αυβοίασκόιλα

έΝυθεία όSυθία

269.5

73-4ο

όRυκάνιος ορυμός 9o., ο όNνικοι τoo.38.ιοι.42 ό$ις ποταμός ιο2,49 όξυξ λόφος 119.34 όΝάσινον ύσωρ 12ο-43 όNικούωα

121.23

68κιμίιος ορυμός

138.4ι 157.48

θοννάται ιο4.52.ιο8 θονεία

θέειρος

174. ΙΟ

ύρασιόδον ιιι.ις.ιιτ,9 θόαο ποταμός 196.49 2οι. 14'

ηρακλιώπολις 116., θυρυτάναι 96.3.2ο3.44 καιράκλεια 116.19.156.ις ηρακλέους μακίσου ιόδόν

θυαινίσοι

εφέσιον

78.28

θρινακίς

εφύρα πόλις 147-49

27. έφορασ έφυρακώμη

49.128.36

ιoo.26

Αύρυσιχίοι

1

88.18 11;", "2

1; 2.16

2ΟΟ•2 Ο

εράκιο, βόασυρος 53.4ο 116,44

142.24. ήραίον 162.3ο θρύον 1,2.47 ύρασί όδόν 162.52 θρυόιωα 1; 2.47 144-2 ηρασ'μαντέον 165.47 θριάσιοντποίον 172.34 148.11 ήραίος 169.19 θρόνιον 185.43

έΝίτων ποταμός 143.28 έφυροι 148.11.192.46 "ρασ' φαρυπαίαο ιερόν ώμονιακός κόλπος 185.., 4 146.44 εχινάδες 146.39.2oo. καιράκλεια 186.37 ιράκλειον 2o8.2ο όβονα 53 152-33 όSανα 157.43 ιρακλέκαις τίμονος 2οο τι 1, 8.2 έχειά

θυρα νύσος θνράρι

όNμονικός κόλπος 16ι. εχίνος

θυνιας

'

189.37

18

έΝασίνος ποταμός 162.Σ 45μόνη 163-3 ΔΝετειακοί 171.4ο όSέτεια 176.3 όβυθραί 176.4ο όδινίον

έδινεός ό'έτεια

ζάλβυκος

εσίωνόυ

'σιριίνα

ζούμοι 1o9,44 ζόφος

εσώπις πόλις

114.ιβ,

όφαίσου απρα ηφαίσoυνήσος

7ο. 18 ιο8.8 ιάκκντανοί 9ο-53 2ο., 3 ιάποδες ιάπυγες τι2.21.ιι;.3o.

θαλαουα και οιώς

σ2.ιι 122.26 189.9 ιαπυγία

βο:39 θαυμακοί 114.8 θάσος

9ο 3ο

212.42

169.28

θεμίσκυρα 127.54 θόμμασα 199.!

θεοδοσία πόλις

34 ιο 12ο-49

ιαπυήα άκρα

3 8.2ι

96.28 ήίόνόι, 178.26

ελέιοι

ελέα 52-14 ηλέίοι

15ο.32

129.39.134,3ο

ιάπηδες

137.4ι

ιας γλώωα

145.22

13, Σι ιάψαμ

161.53 161.53

ιασίσας

53

162.2ι

θεωαλονίκκα 141.54 ιας αήική 163.ιο θεαυρωζι 142.9 ίαμβος θέμμςτς 144» 13 ικμβίζαν

146.35.148.53 θεράπαιναι 147.9 15', 19

22.18 αλιακοί ομλόσοφοι 7ι.

θεατπαί

θερμοπύλαι 8.47

78.33

121.44. 123.2ι

ζάζυχες θερμοάος κόλπος 14I Ιάψαώθηκε

ήδύοσμος

Αύξεινος βυρώπη

131-4

ζακυνθος 146.38.2oo.1,

189.9 ζέλκς ποταμός 195.21-45' ζεφύeιον

2o8.6

123-4!

14o.12

ισκυλίνος λόφος το;..ις θυμάθις ποταμός 142. ιο3.17 23

186.15,

ζέρεθρα

εταωκράται

164.12 211.36

114.26 άσκυλίνη πύλκ 17.4ο 117.4!

ξάμολές

187.29

επωνός

147.22'

-

ζάκλοι ζάκλιον

εσιώΖις

ετολόσκιοι έΦούσκοι

θυείλβα θυράαμ

171. 1ο

184.1 184.ι

2o4.16

ικονία

178.39

183.22 ίζνεικά τσίλαγ9ς "2.4ο

ιβεεία π4-47.19.ϊ4. 4

" "

ν


Ρ 'ΝΑ Ξ

Ιβνειασώσαμοιία ". 17

ίνα33ς

-

ίβαρ ποταμός ίβόρων φόποι ίβκεία

ίνναβε

εκ

τα Ν 189,49 κατανκ 43,35 καπί,

το8.4 ίχα 119.1o.161.46 ίων εταμός

ιο8.37 ιο9.2ο

19ο.3.17 κούπρεα νόσος 14, Σι 43.113.45' 167.2 κολλατόδία

69.16 ίναχος οταμός 142.54, ιωλκός ίωνες 143.26 7ι.19 ινωπές 211.4"ο ιωνία κ72.19

ιο8

ιο9.

23 72.2ο

ιγναϊία πόλις ίγνατία οδός

124,2 ιουλία ιόζα 143.23

ίουλία πόλις

61.2ο

ιουγγαριοντσεσίον 69.36 ιδιόννουγή 89.3! ισύβεσα ίο/οσύν 122.4 ιοσκοί ισαίοι θαίκτυλοι 2o4.5 ιόρασ' όρος

ίσαλον όρος

2o7.5 ο

ιολκές

ιούβα

39.33.88.12 ιόνιον ποίον ί όρδν ακρωτήριον σ9.32 ίος ί όχίνκ

ιεβουρωνόυ ίέλλεια πόλις ί όρος λιμμυ

8,.17 ιουλις

ί όλα πύτνα

καλασάρνα

καπάνη 7o.1.33 83.2! κοπίωνος πύριος 6ο, το «αλλίπολις 6ο.32.74,4 καμήίνα 91.22 κρίλπη 8. , καλπητανοί 61.6 καλαβροί Εί κρίρμων πόλις 61,19 κανύσιον πόλις

«

ίτσωπι κρίνι

17

ιθώνκ

ιθώμη

1, 7.7

ιτσαοκ9ρώνιον

καίτoυλoν πόλις 66.15

κοίλχαντος ηρώον

καρχαθών νέα

36 κοίννα κρίντα βροι

68.49

Ι ΟΟ• 1 ! Ι ΙΟ Ι !

81.17

ίσιασ'

ιλοία ήλιπα

32.4, ίασαίνια βι.18.763 ίσαρ ποταμός

61.16 κοιμούλοι 7ο.1,

κoίρνοι

72.19

κανδόβσυνον

125', 1ο

126.7

καύκοι

κάραμβις

128.1ο 128. ιο 128. 1ο

13ο.2, 135-44

135.13

κοίλαπις ποταμός 37.

24

213.9 ίασαλις πίλις

24

83.46 καρπηναίτας κόλπος

καβυλλινος πόλις 84.

κτoυμούλων κώμη 96.7 ιαπκών τσέλαπς 53,54 καλέπι 19ο.22 ίς;"ος 55.18 κατάειγες -

83.4ο:43

καρνούτοι

ικός

εκαεία

124.17

76.19 κομούλκοι 132.8 κριήιτήίδες 178.28 καβαλιών πόλις 8ι.14 κομψιανοί 8ι.46 καπνοβάται 2ο6,44 καθυαροι

ι; 8.15.19o.4.

ικόνιοι

24

66.13 καυνιοι

καθoύρκοι

ίρπmνοι ικοίοιον τσίλαος 53,23 ϊρπον

121.46 124.2.

212.27

καμσαραυιούτα 65.42

καλάγουρ πόλις 7ο-ιι Α'

119.24

«αλλαϊκοί

32.11π.,

146.39.199. ίππΉμολroί

117.28

119.4ο

178.5 ι 211.4!

ιτσωτώνιον πόλις 112.52 κανταβρών Φόσει 71.2ο ίθάκη

Ι 12 - 1 Ι

6o.15'

ίτσαγωνιάτης κόλςος 112. καρταλία σ'πόλις 69.15

2ο6,44

ιο9.23 1ο9.23 το9:3ο

52.9 12.45

23

καρπητανοί

95.36 176.2

καλυθιον κρισίλινον κολ χΗ καρπαθιοντσέλαγος 53,

ιόνιος κόλςος 53.8.139.5 καασία θάλαήία 6ο 4! καπζία

ικλήται

85.18

89.32 9ο.26 9ο:36.9π.,

81.24 κρίμποι πόλις

9ο:3!

99.24

και ο

κριτσίδομυον πόλις 39. 37

κολλατις πόλις καλύβκ πόλις

14ο.ι 14ο.

4!

96.47 κgίρόθ

7ο.ιο.!4 ίςξιοι 94-3-3 καριτανοί 7ο.ιο. "Θαψ ποταμός 95.2, κουρέαπολις 97.2 κανοίκσνία ιλλυβίρρις ποταμός 79. έτζος , 27.22.133,52 καμρεταναθόρμά 97,7 κοιωυπαίοι 38 ίς"oυ πηγά 128.38 κoίραλις πόλις 98. 35' κααπόπη ίλλυσία πόλις 83.52 ίς: οι 138.6

141.5' 141-41 142.1o.

ιλλυρική ιλλιωές

149.34

7λόδσοι

η

ίλεόσκα

3' με 139.19 ίςξος πόλις 138.6 49μαρινον 174.4 ίG πόλις 38.19.139.54 κρίρσουλοι

ίσος

ιμόαοταμός

77.2 ισμluυός

176.;ι 178.27

ίμαιον όρος

σσ.34 ισοάβόμις μηφός ιόhόν

έμβρασος

2oo.2

192.7

ινδικάται

68,2

ίςιαμέις ίσιαία

194:3!

η

.48 8

κοιμότη

Ι ΟΟ, 12

κορμούτις

ιοι.35'

καικουβον κgίάτα

και άτταμ

194,48 καπιτώλιον

κρίσινος πόλις ίντύδιατία . 7o,43 ινόbίνουσα πόλις 7ο.ί7 ιπίλιο πόλις 61.18 2 Ο ίντιμίλιοι 88.35 ίπον 97.36 κοιλίωοί ιντεμέλιον 88.35 ίπρον. 1oo.14 κασλινός ίντόδοκρία 1oo.22 ίπων 189.46 καρσίολοι κοίταλλον ίνσουβροι 93-39 ιτωνίαο ιόδόν 189.47. κομπανία ιντόβαμνα ΙΟΟ•12 και

καύκων"

142.16

" ποταμός

149.

3

κορδαμύλη

1,737

16ο.33 16ο.3, 16ο.3, 161. τοβ.8, καλαβρία νήσος

ιο2.3 καμιτάοαυα 1o2.44 καμεζί' 1o2.44 καιαθας

1ο4

καφυείς

169.2ο

18ο.2 1o4.34 κοιλμάα καςαλία 182.32 1ο4:34 1ο4 τι κατακελάισμός 183-53 ιο6.8

ιο6,37

κοιτοπήίειος χώρος 184. 42.


τΗΣ

18, 48

καλλίαφος

καλλίοβομων

186.

199.r8 κενήριον

κείχραια,

35 ,

ε η Ρ ΑΡΗΣ

152.39. 161.25.

165.4!

195. κεραυνία

καθαιάϊα κώμη

κέρατα

κέραώς

112.3ο 195.8 κύριλλοι 195.6 κ"τίίειζις άκρα 4ο.

καρυσος κoίναι καλυσών

197.3

2οι.6

κρίβειροι

2o4.5'

28.18;.8 κίμώαμον

53.36

κούαροι

8ι.14

κράμβις

53,36 73.36

καρθαία κρίρπαθος

212.27

«οίσος κοσίων νήσοι καλύJίναι καλούμνα

213.36 κιμμόδιος βέσπορος 213.38 53.48.13, το.136.12 213,46 καμμινία λίμνκ 99.39 1o2.24. 213.4! κερκαλον 128.ιο.49 213.4! κάμβροι

213.33

καλύμνι

κκρίύς

κάρνος

129.33

"Σ.7 καμμόδιοι κίχυρος πόλις

κέμμονον όρος 773ο

κυράκωνλιμίύ κοήίου γή

κόρσκα

/

9, 2ι

ιο6.36

112,8

87.ιι κείμG πόλις 89.3ι κρώτων 98.4ο κρωτωνιάπκι

11;. 16

11, 32

99.13

ιο3.17

2o7.37

139.39 κρόβυζοι 14o.6 ιο4:36 κρουλιοι 196.3! κόρα πόλις 195.7 κόσας ποταμός ιο4.29 κρητικών τσέλαγος 142.4 ιο4 το κειωαίος κόλoς 142., κορφίνιον 116.2 κρανώνιοι πόλις κοτσια 148,τι 52 43

2o6.46 κάρινθος

κδιύκσυλον

ιο4.5

κοπρία

ιι7.48 κρουνοίκρίμία

το 2ο

κροκύλεια 164.11 16;. Το κρομυωνία κ9ρδίσκοι 129.18 κρομμυών 16.12.17ο.3, 137.12 κράτις κόλος ζώον 168.27 κ9ρκύρας ποταμός 37.48 κράθυ: 168.29 173.2! 139-4! κραναοι 129.16 κοράλλοι 142»

121.4ο 127.3;

κ9οπυρα κόλδουλοι

κορινθιακός κόλπος 142. κρίσυσα

178.39

-

7o.χ.

Κάλσα

κερντανή κελίιβηρία

7o.22

24

καπαειωία

7ο.24 κιθαιρών 77.33. κάρρα

κέλται -

157.19 177.9

178.39 κύμαρος λιμlώ 142.2 κρεουσία 6 18ι.39.182.3 κείωα 146.42 κόρινθος κοίλκ ηλις

147.19

181.4ο κορυφάσιον 12.33.157. 181.4ι 19

κίρομς 77,16 κμκύνηθος νήσος 19ο. κορώνη κόρυβον 83.9.93, 19 2o7.38 κόρινθος κίμαρος 2ο9.32 κ9ρυθαλός 84.36 κί&μος

182.3,

κεια σαίον

κρόκιονπιδίoν 189.45 192.46

κρανωνιοι

-

κέλτοι

κεύφωνό" κενομαίοι

87.2ο

κιμωλος

89.32

212.8

99.5" ιο3.1! κλάσων

κέλλιον όρος

κερεαταί

κριού μέτωπον

κυλίνα πύλη 18.39

κριβεράδες

κερετοί'

213.8

61.26

κδαυτχι 7Τόλις

2ο Γ. ΣΙ

19

κορυωία-

κράθις 7εταμός 11.44 μέτωπον 35.43. κει3 κκφμωός 74.38.177. κουϊείνος λόφος : os.9 ΙΟ

2o6.46 κριβέιρα

κελτοι

61.ιι

168.4ο κουαρων ποταμώς 8ι.19 κρoνιον 2oo.36 κόρβιλοι 83.2, κρεμών" 2o8.22 κρύβοι 83.4ο κρατήρ

32

κελτική

212.28

κόρδουβα κονίσωρσις

-

192.49

Κ9.ννων

85.8

32.47 κορυωία

κό6 υρα

1o4.45' κλαυτινάτιο

211-43

157.52

199.21.46

1, 9-6 κριθωτή 164.48 κρύτη 172.37. κεινεόν

2ο7.32 2o8.ιο

κτονούς λιμίυ

174.32

κ"ρυσαλάς

κορώνια

κρανιοι

172.38

7931.189.9

69.47 κουαβιον 9ο 3ο κορώνιοι

137.2

κτύπανσα

15ο-37 3-4-3

179.35' κύπρος 179.39 179.39 ΚυΘLΩ Κώ/4% 182.; κυείται

κύρνος ,

98.4ο

113.15' κλαύκς ποταμός 9o.52 κορωνές κένυς 95.29 κόραξ όρος 118.27 κλαςίδιον κέρκυρα 182.4 κύπρασιόδόν 95-24 κορύκιον 119.2ο κλίτύδνα κεντόειτα κύμα 196.14 κοντός. 99.3: ιι9.28 κλούσιον κεφαλoίδιον 1Ο2• μός ποτα κλέανις 124-2 κελία πόλις κόραέ ποταμός 97.9 κυρακίικά 197.14 κυαύεαι κούριον κερδονία πόλις 124.2 49-1o3-33

κέρκυρα μίλαινα 29

κεραύνιαόρκ κέρασ κόλπος

38. κλαυλωγία. κλυτέκ 139-4 κλεωναι

14ο. κλάτωρ

22

κλ4ναμόν κλ4νόν

κέως

212.8

κέρκετος όρος

213.ιι κνημίδες

κεφαλλίωία

146.38 κνώωύς

11;". !

121.4!

κουρίτος 197.16.2o2.4ο κυαρία,

195.5' 211.3!

κορυβαλίμον

ιoo.26

ιο6.8 ιο7. ιο

138.18 14ο.16 143-32

2οι.2ο κυπαριασές

14"o.4 ι

2ο4.4. κυπαριωήνα

και 2,23

κυπαριωίες

2ο;.16

185.38 κυτύθια 2o8.14 κθρύβιωα

1oo.24

κυλλίύκ 147.19.169.9

2o3.4ο.2ο: .9

264,43 κωνωπάριον 169.19 κορύβαντες

5.3o.

2ο6.: 2ο: •54

1, 3, 5'

1, 6-4

κυκίσιος

κυθήριος ποταμός ισ6,16

Λ

2o6.52 κυπαριωία

162.23 Σ'


Γ Ι Ν Α Ξ εκ τ α Ν. καυκίθα

187.36 λέορδοι , ιβι.18 λάειωα 169.2ο λαμία ποταμός 188.53

κυχρία

17ι.49 λαβίνον

κυκλώπεια

171.3 ι

καώος

18.24

κυΐίνιον

186.1; λαβικανίοδος

2Ο1•2

κυβι. κυβέλα

2Ο1'. '2

2ο, 14 2o7.54 2o8.5.

κύθηρα κύσωνό" κύζινον κυθωνία

2o8.ιο

λαβιασα

κυκλάδες

λοιχsεία

124.27

191.53

λκθαίος οταμός ιο9. λουέήιοι 18 λσύγεον έλος λήθης ποταμός 66.43 λυκύμνα 211.48 λυσιτανοί

ιος.26 λητώον

λάειωος ποταμός 192.2 λιπόντιοι λάος ποταμός 112.2ο λιβυκ

λαγκόσαργοι

κωμοσία

βι.36 λβυκριση 67.45 λέπραινον 83,4, λβύκη νήσος

κώμον πόλις

84.34» λβύκβον

κωνιακοί

λεβάριθες

93.45,

9ο:3ο λίύκκ

Χά)ΤΟUαΑ/ ΥΙΟΙ

κωτισκόλια κωσαντία

ΙΟΟ• 22

λεκτανοί

112.46

λιόνε ποταμός

κωκοίλον βασίλειον 119. λόγες ποταμός λεχαιον

42

καιγαιωνον κώοι

131,14

λεμοθείκες

16ο, 36 λόύάρον

/

κωπαίς

179.23

λόύκοι

κωράλιον

179.35'

λέπιδόν

λίνκι άκτη λακωνικός κάλενς 146.

λιας:"ον

λβυκρινια 159.22 λεβαδία

4-4. λάς

λαρτολακώι

37.47 162-49 72.32

8ι.,

λυκούργιον 164.17 8ι., λυκοφόροιίτσσοι 94,49 169.29' 89.36 λύκαιον 52.18 λυχνίδιoν πόλις 41.4!

3 , 1ο λυκομβκήίος 116.3 λίγυόυ 192.27 λιμναίον 1, 9.18 λυκορμάς λιΜ9άαο' ποταμός 66, λυκωeία 128.4

211.42

λυκυρμάς

34

18.4ι λύκιρνακώμα λίγυόθ 8ο.yo.88.44 λυσιμαχία

λιγάδες κω7ίναι

129, 19

173.15' λαειωαΐατσέΦαι 192.4 λιβυκόντέλαγος σ2.4ο λύκίον λίμνασ' 15 8. Γι λαρίωπος ζόιξ 192.8 λυκισαι 41.42.143.12

212,4 212.8 λάγουσα

κύθρον

ιο4.23

λαρίωποντσεδίον 192.4! λήρων νόσος λάβαια 1ο Γ. Σ' λήρωνος ηρώον

2ο8, 14 λαγαρία 211. "Ο λάπιθαμ

κύθος

τι4.12

1οι 14.

38

194.8 λαούίνιον

κμυαιον, κιωία λίμνκ

λοκειακρίύν

127.39 λητούς ιόδον 153.8 λούκμοι λάριαπα κρεμασί 189. λέμιος ποταμός 66,43 λουπίας ποταμός 28.τι

κυχειώδης

κωδς κεφαλαι 192.35'

143.12

3 2.45' 15 ο 42

λιλανδόν 53.38 λινκάσιοι

157.36 λίγ29νό" 62.38 λιξοούιοι 159. 14 λιγούeιον

69.2, λιγυσικοί 161.9 λίγυόθ 85,4 λιρίντιοι 165.4ι λικοίήιοι

83:39 λιμoίναλίμνκ 168.48 λίγγονό" 8,.2 95.23 174.3ο

19, 32 λύκτον

8ι.36 λύκασος 8,.2 85.26 88.4 ι

λω%φάγοι

143,26 182.3ι

197.18

2οι.6 2οι.19

2o8.19 2ο9.4! 68.22

μωμώπς λίμνη 53,47

89.4 μαυρουσιοι 89.4 μάςα πόλις 9οε3ο μοιάνοβα 9ο-3ο μάλαιο πόλις 91-22 Μ9μνάκη 91-23

174.32

59.29 61.26 62.17

68.5' 68.7

μαραθών πεδίον 69.4ο

78.26 96,9 μαωαλία το6.53 μαουαλιατών αρχα 78, λιπαραίων νήσοι ιο9.; 37 116.48 μαωαλιατών λιτότης 1ο6-4 λιλύβαιον Ι ! ! •1 λιπαραίων νί6, 12ο 45' 79.2ο λιγυsική λίτύδνον

18o.42 λιγνείσκοι

69.2, λβυκωσία 111.3.112.28. λιβύρνη πόλις

13ο.22

μανοήβουλοι

38.17 μαύτουα

83.52 93.45'

96-24 λαπούσαμ 159.28 113.45' λιβυρνίδες 138.19 μαρσοί 38.4τ μάκρες τόπος 97,49 18o.44 λιωός πόλις λάριος λίμνκ 84.34. λ6ύκώα λAκοινοί 111.29.112.14 λιβυκών τσίλαος 42.4 μαβτιος κοίμπος ιοβ., 2 89,35 ιο4.8 192.ιι λίμα 143-2 μαυσώλειον λακεδαίμων 16ο 4ο λειμών"

λάειος

λβυκοτσέβα λίχθμιλJδυ 161.45' λβυκούς λάρολον πόλις τoo.7 λίύκιτσοπς λάeιοπος

λατίνη οδός ιο4.18 λάθων

λαύρoντoν

91-43-93-Jι

168.52 λεονίνκ

Ιοο 37. λβυκοι όρ" λόυτήίνιοι 169.3ο λέβινθος

ιoo.42.

λόυτήίνιον

λόδία

1Ο2.22

μαρσοί 197.1.32 λουκεμJιουβία 6ο., 4 μαρουκάνοι 7ο-38 μαρούιον 116.36 λούσιωνό" 114-4

ιο6.12

1ο6.13 ιο6.22

12ο.;"

λούγδουνoν 81.28.83.36 ματείνος οταμός ιο6.9 λούγδουνον 84.12 μαμόNζιον πόλις 114. 2o7.48 8;.26 123.29 λουκοτοκία 213. Σ' λούκοι 95 -33 97.4ο 123.3! λούα πόλις 213.5' λοκροί 181.4ς 141.5' λoκείνοςκόλδος ιο7.ί7

πόλις

46 μαμόρήνοι μαρκόμανοι

127.57

μαριανδννοί

13o.7

117.48

λάρυμνα

176.44 λέλεγες

λατινοι

ιoo.48

λόνον

λάειμνα

177.3!

λίλιγια

μαβισος ποταμός 133-49 λoκείς 18, 14 μαύκς 133,47 213,42 μαζαίοι 138.ι 141.7 λοκροί ετσιζεφύριοι

λαονίνιον

ΙΟ2,2Ο

λόυκίμνη

142.2ο

Ι

14-9

μαβης ποταμός 39.33 f


τΗΣ Ε'Υ Ρ Ω Ρ Η Σ μακεδόνόθ μακεδονία μανίίνεια μακάςιοι /

143-2! 147.23

μ'νεβεια ή

βι.2ο ναβων τοταμός 138.28 138.13 μομύθα 14o.7 μουλιάσας τεταμός 66. ναύλοχος πόλις 14ο.6

μονάπολις

14o.7

15"o.22

μεσαμβeία πόλις 14ο 7 μόρινοι

41.42 μέτoυλoν πόλις

:

μαλεας μαντίνφα μαίναλος μοιίναλον

159.16 43 169.18 μίαυΗνια 169.2ο μεωήνκ 169.2, μεθώνκ μαραθων 73.ιι.ί74, μεσύλα μεσόα 13-184.29 μαύης 185.44 μέθανα μάγνκτάς 192,42 μεγαλοπόλις μακεις 194.18 169.14 μαλανκίς

μαρλαόγ

Λ'

μονίjιον πόλις

μούσπιονό" 157.4 μοργότας 1, 7.18 μοργάντιον 157.29 118.38 157.47 μονάλωνες

127.54

μακωϊον

197.26 μίγαρα

βος

2o6.16 212,9

νέοιον άκρα

66.4!

μονάfίιον πόλις 138.13 νεμωωός πόλις 83,46 163-3, μολοήίοι 42.7.143,4 νόδουιοι 85.1!

168.4.

μολύκειονξίον

146.54 νέβειοι

μουνυχία

172.4ο νεκωμόίται 173.2!

νέπιτα πόλις

99.26 ιο8.ιο

186.9 νέαθος ποταμός

μόψιον, 92.29.193.26

17ι 3,

μοψυτίκ Αωλυκεία

τις,

17

νεδία

152.24

193-29

197.26. νέσων ποταμός 1, 7.4!

2οι.8

17ι.37

8,.16 93., ο

178.53 νεάς»λις

171.27

2οι.8 μεγαεικοι φιλόσοφοι 2o6.16

186.3 19ο.16

1,9.17

μέλαο ποταμός 168.14 μοψυταία 169.2ο. μουσών ιόδόν 199.47 μεθυο/οιον 197.ιο μεγαeις της αήικής μέ μολύκρεια 197.13

91.3 95.22 ναυπακτος 99,9 ναύρος 113.3! νάμβλα 113,32. νάξος

μουτινκ

195.9

μακwία μακιωία πόλις μαγαθόυ

161.ιι

18,., ο

1.

146.36 μάμαος ποταμός το.26 μεωπίνιοι μακισος 1yo. και 2 μεαπινιακός κόλπος 146,

μαρμαβιον

ναυτιλία νάπη 8;".18

3ο

νεμέα

164.41'

μεαπίτσιον όρος 76.48 μουσών προασυλοι 2o4. νεκροκορίνθια μέλασκόλπος

53.22 μέλας ποταμός 177.4ο 6ο.37 μιαπιϊς κρίμώ, 188.ις

μελλάρια μονεώθέως μαντείον 6ο, το μιλιταμές μ2νεώθέως λιμίδ 6ο:46 μελιτεια μέλσος ποταμός 72.33 μεθώνκ μίλαγκ ραίναι 73.7 μελιβοία

μύσκελον μύζοι 189.9

188.16

19ο 2ο 195.22

μελάμομλος μιδολαίιον 83.29.93,43 μονοίόg. μιδοματεικοί 84.53, μίuίηξ

2ο!".54 52-53

μίμύηγξ νήσος

68.29'

μιλεμβόειον

79.3 ι

8,.2

μ2νατσιοι μέλλοι

8;.ιι

μεικών»

8;.26 μήτηρ θεών

μηΦώα

μόδις .

86.22

μοίοικος λιμία)

88,3ο μήλος.

89.19,28 μίλον

2ΟΟ• Ι

166.47 , 2ο, 13 2o6.2!

211.45' 212.8

μελούαλοι , 212.9 μέτoυλoν πόλις 9ι.3 μίκωνος μεδύακος λιμίω 94.4 μιδόακοι 95.1' μίνιος ερπαμός 66,3, μίταυρος οταμός99.49 μίγκιος οταμός 91.4 μέλπις ποταμός ιο4,29 μιντούρνα 152.38.48 μεταπόντιον 112.2ο.116. μισκνόν ακρωτήριον 1ο7, 2ο

14 .

μίλων μέταυρος ποταμός 113.6 μίθιασ' μέσαμα πόλις

μέταβον

113.5'

11;.36

166.3ο

νεμέα ποταμός

166.5ο

νεμίσεως ξόανον

73.ιι

115.24

13ο-4.133-23 νεσωνίς

187.27

μυρμάκιον πόλις, 36.18 νεσωνις λιμνίκ μυρτώον τσέλαγος 142.4 νισωνίς . μυςστιος

192.3ρ 193.39

149-19

μυρτομότιον 149-22 μυκίδα 162.32.164,34 μυρμίδονόυ 163., ο μυρξινούς 174.13 μυκοληοπός 176.23 μυχές 178.46 μυρμίδονες 189.3

νότιον πόλις

124.2

νήλια

19o.9

νήεικς

197.32'

νησυειων νησιδία 213.3ο νίκαιαπόλις 78.47.8ο. 42. νίσα

176,53

μυόννυβς νησίθιον 189. νιπόβeιγες 39 , νικωνία

134,24

νινία πόλις

138.23

νικόολις

142.4!

μυρτομυτίον

2oo. "Ο

μύκωνος μυκωνιοι

212.47 112'49

83.4ο

171.2

γίΩΠΟζί.0ζ

ναβρόϊωα πόλις 62.17

νίσα

ναρβωνίτις

νίκαια 18.46.186.36 νίσυρος 213,26

77.34.

π8,4

133,47 ναββων

177.6

79.33

τ6.28.132.9 83.24 νομαθες ναυκυάται 89.32 νόιγα πόλις 72,34 15ο.3ι Δ' 251.36 νατίσων ορταμός 94,23 νουκόδία Ιοο.ιο.ιο8.3! 1τι.48 νάκροι πόλις 95.24 νόαρος οταμός 37.49 ιoo.7 νόμως πυθικός 162.5ο ναβνα 183,49

116.3! μιγίδ, ποταμός 147,27 ναμνηταί

μεταβων ερώον r16:32 μινθt: μέγαρα 17.29.14, 33 μνύϊος νυαί

μεοσήνκ

117.27

μέταυρον

12ο:38 μιδέα

μιλίτη

12ο.49 121.39

μινώα μνύα

μεGπία

121,45'

μλίτη λίμνι,

μιλιγομυις

και 2

171.2

18o., 2

ναό ποταμός

τoo.7

ναπιτiνος κόλως 112.23 νυμφαίον

2οι 2 νάξος.

117.29

136.2.138.5ο

νυμφών άνφον

182,4 6


Ρ 'Ν ΑΞ

εκ

τη Ν.

85.29 Νωεικοί 9ο.23.128.46 όμβeικοί 95.ιο.96,18 ουούετοι 86.37 99,47 συάτες νωρίκεια πόλις 94,28 ομβeική νωμΕύώυ 1ΟΙ .2 ! ουεωίωνόι, 86.13 όρμνα 149.21 ούασα 88.3ι νωμανταίνκ ιoo.3ς ομόλις 193-2.ιο 89.12 νώλα ιο8.3o.ιο9.3! ομαλή 193.27 ουοκ9αύτιοι ουαράγροι 89,32 73-54 ουοάνονόυ 89.36.9ο 3ο Ξιφονίαο ακρωτήριον ονόβα 9o.22 117.3ο όνου γνάθος 15-9-3 ουινδtλικοί ούονδον πίλις 91-3 όνειαόρη 16, 39.171.4! όβούλκων 69.47 συόbβανός 91.4".

όβεις ποταμός 79.43 οξύβιος λιμίύ οξύβιος

8ι.8

ούκετία

88.4ι σύόρκέλλοι

παλαν7ία πόλις 7ο:39 72-47

"77οζλ

παφλαγόνου 8, 38 παρίσιοι 85.25' παίθος - 89.25.933,

παμποράς ΤΟί"ΤιχίOU/0y

91.6 93.54 95.22 99.4ο

πάρμα πασουμοία

πανσαρία 94,19 παλάτιον

1o2. , 2

ιο3.8

96.6 παρθενόπη

ιο8.11

96.23 98.ιο

παόνα "ΤΟΟις 0Cy0!

1 ΙΟ,21

ουάπανόυ

98.47

παΐσος

1 ΙΟ,22

ουλσίνιον

99.2,

τκλίνουρος άκρα

ιι 1.17

181.28.18.2ο

ουελήνιοι ρνης1yθι

πανδοσία 99,39 1 ΟΟ•2 ! παίχωος

ορόασωθικ 7ο.4.ιιι.33 όζόλαμόβ τί λέγονται ορσία 94.19 186.8 όρμία 1o2,43 2o6.28 όζόλα 18ι.45' όρθιον ορτνία 118.44.212.26 όθεις όρος 188.39 ορέσαμ 143.5.189,24

ουόσκλοι

ιoo.38 πάνορμος 119.28.139,4

όγχιμως λιμίω 42.ισ οξuύaαπόλις

43.35

όγχυσός

153.36 συλατύδαίοι

178.2ο οξεία

οξέα

2.Ο.Ο.2 Ο

οδύασεια πόλις 65.ι.68. οπούς

11

εοκοπός πόλις

οιoυράκοι οιoυράσος όρος

14ο.6

7ο:34

ορασιάς ορνεάς

8τ.ι

113.45

-

111,27

ορμΕύιος ορμίύιον

οιχαλίαo' οιχαλίκ

148.18 όρθη

οινώνκ είτH οιναάθαι

163-53 όρχισις 186.3ο ορομκοί 189.16

οιχαλίακώμk οινιάσαι

153.17

δρoβίαι

οκείαλοι

ολβία πόλις

ουσυλτούρνος ποταμός

παντικοί παιoν παριστάθης

παρθένιον κώμκ ΤΟΖΩ Ογι (Χ

135.53 136,8

136.19 137.29

137.38.139.22 παρος νόσος 138.2ο παννόνιοι

παίονόθ' πανδοσία

141.5ο 142.2s

πάνομος λιμίύ 142.14 παρωραίοι

παρθίνοι

243.5'

: 243.ιο

παμωός

47.ιz

πάφα,

14.7.25

συαλoντία

ουόNντος πόλις

123-26 παρθενίαo' οταμός

66.12 66.12

ούeία πόλις

123-42

ουονουσία

124,4

αυακούκ ποταμός 66.3ι

ούρΨον πόλις

ούασκώνων έθνος

ουινδουλικοί

ιοί:3ο.ιο432

2Ο1» !

1oo.6

το;- παρθένια 122.11.39 παρθυαίοι 126.23 συιμιναληπύλη το2.18 παρθένου όδόν 35.26 ουελίφα 1o4.37 παρθένιον άκρα 135.27

112-53 112-13

95.54 ο σκοι 91.5'

12.46 116.46

15'

ουιβώνα

ουετίωνό"

όκρα

ιο9.45'

ουιμίναλος λόφος

143.6 1o4,47 ιο4.46 164.17 ουοναφeιον 166.37 ουαλιεία οδός ιο4.18 176.48 ουόβεσις οταμός ιο. 181.29 15' ιο6.13 19o.9 ουίσιοι ουλώύρνος 1ο7.! 19ο.ιο ουεοσούιον ιο8.32 191.46 194.28 ουονουσία το9.47.112. 2o4.28 12 112 και 11 2oy.54. ουόρήναι

όρνιαί οίνωτεία 92.2.112.18 όρυβα οίνωτείδες νήσοι 111-18, ερχόμονος οινώΦοι

συεsίνοι

2ακαίοι

78.47. oυαρία πόλις ουακκαίοι

8o.42.134.28 όλουεις 153.16 ουέτίονός

7ο.2ο

7ο:3ο ούριοι 7ο.32 ουαράλιοι 7ο.32 ούeία

παροναται

1,1.28

156.17

παμισός οταμός τ8.ι 124.4ι πανέλλίωβυ 16ι.42 πίλινθος 162.19 128.44 134-3!

πανιώνια

167.32

138.3ι

παλίμύκ

168. ιι

2οι.3

παβές

όλουρα 153.16 ούαρος ποταμός 78. πάφα, πόλις ο'ομούσα 72.46.134. παρθένιον ολυμπιάσιν ιόδονι, 18 ιο.8o.43 81.17 24 ολμαι 16,.48 ουόκ9ντοι πανάον ολμειος 177.19 ουαβων ποταμός 8ι.19 πανης ορος όλυρας η ταμός 186.4ο όμωσαλος πόλις 8ι.2ο οχα 194.24 παρασώπιοι 81.27 παμβοιώΖια όλιζών 19o.8 ούιωνα

168.14

168.48 169.2ς 174.5' 174.32

ν/

ο λοαυων

όλυμποι όλυωπι

192.9 2ο5-44 2ο9-39

ιy8.24

ουινδολόγοι

179.38 81.43 ασανσαρία 181.27 52.44 πανοπόιξ 83.38 παμφύλιοντσέλαγος παρνασός 18ι.41.182.2 84.36 53.53 παραποταμιοι 184.5ο.

ουίβιοι

85.2ο

συώλκα ούελλαίοι

παλαιά πόλις

69.3ο παρασωτπας

189.16


τΗΣ ε'Υ Ρ ΗΡ Η Σ

19ο.2

παγασαι

142.18 πυλαγόρα

157.29 ποσίσιον

πήσασος

183.2ο

σ2.45', ποιον όρος 143.33 πυλαία 193,33 τσιθήκουσαμ πανόωρα 183.21 196.13 1o8.49.113.44 Ταλ"Τιχ. 186.35 ποσειδώνος ιόδον 146. 7πύλαια 72.4ζ παλαιρος 197.1.2oo.σο πιτνούσφικ 52.15ο-21. 1, 8.53.161. πύφα 188.19.189.52 199.37 "ΖJικ Τρνάς παλές 83.24.4! 27.163.14. 165.51.167 πυρραϊα 193.3ο 2ΟΟ• 2 παρθενίκ 97.5ο τήG πόλις 31.168.12, 176 45.19, πυλίων 197.23.2ο1.2z

παρθαονίσαι

2ο3.46 πικενΐίνοι ιοo 31.ιο.

πάνόθ'

2ο Δ. Σ !

4-2

πάρον

212.9 212.4ι 212.42

"παθιος

παίτμος

213.8

πόρσκός κόλφς πόbίσκιοι τσιζαυγούςα

32.9 38.23 65.42

πελώρου πύργος 74. 2ο τσίδύλοι

τπώοκόριοι

πίζυλον πιτανήται πικεντία πικέντας τήνδός πιαπίτις

τσάπς ΤΠΔυδι

πιτιούαυα

πιλαμβύαλίμνι 89.32 τήνδός τσελασγοί 97.8.35.143 τήνδες όρος τσιωπνοιωτίς 4ο -

97.3ο

πόρουσία πλιγνοί

99.29.36

πτηλία

ιοι.5 ι.ιο6.12

1o4.23 ποσεισώνια ιο4.45' ποταμοι 11ο.3

11ο.29 ιιο.26

143.34

147.28

15"o.1.155.54 156.1

8ι. 18 πίμτσλεια 83.39 πίόδες

πιλασία

πυρρίχιος

τσλανασία

τσλανασίανή6ς

ποιμανoβίς πότνιακρίύκ πολυρρίμώιοι

173.2! 174.11 176.22

ι 12.5' 81.4 116.45 τσλακεντία 121.46 τυλατανιςους

2.213.29

94-ς

82.23 όακοί 171.53 πραψεσινη οδος ιο4.24 βακτοι 179.ι πραινέσος 1o4.52 βαξύαλοι

1οι.38 128.44

πραόσο,

πράσιακ πράσια 189.2, πράGν 2or.14 πρά(ός πρετσέσινθον 179.2 186.1;

372.44

69.9.

ιζι.8

174.1 2o8.6

2ο9-24

πίελεόν

πελασγιώΖις 187.29 189.24 πλαγόνου 19o.22 τσεπτίροιθος 191.41' περραμβοι τσέλασηκόντποίον 193.

ε»μέτιοι

1οι., 1

ποτολοι

1o7.53

σήίλεάσημον πήώον όρος

112.38 116.ιι

194.44 ποιοίκλοι 121.48.124.ι

1,2.6

βαμνούς 73.11.174.16 ρέατον

ΙΟΟ•22

έήμνοι

8,.17

βίγιον

93.45.95.23

13- 19.39

βίωού πηγά όίμεια

128.38 212,22'

ριζονικός κόλως

38.3

ριζαίων κόλως 3837 έιζαίων πόλις 138.37 ριζικός κόλπος 138.49' όίον 146.: ι. 157.yo 168.49 19o.9 ριζους

69.27

ξοδόπη πόλις

ροδανός

153.11

βο Μανούσόματα 8o.27

18ο, 13

έωντανοί

83.4ι

όουιρέντιοι

9ο:3ο

ποσεισωνία ιιο.22.111.3 ερλίιον

βαθινή

77.33.8ι.ιο ρουισκίνων οταμός 153.8.189.3 ι 79.38

89.52

πολίτου ηρώον

143.

25'

ιο8.42

95.2!

1 12. 1 !

129.4ο

ρατώος ποταμός

212.9

πςκνουωδν ακρωτήριον

94-53

πκειας

89.36.9ο 2z

ραβωνα

πόλα πόλις

26

ξαόραρι, οταμός 79.43 εατον

ποινίύον

πουμε τον

πωμούτιονπδίον το2.29 163.12

2ο9-33

ποσειδώνος ιόδάν 213.

77,48 179.12

πούμκπ, ΤΕΤζώy

2ο6,44

Την Τψίχ

178.28 πωπων λιμίμι

ιο4.36 πείβόρον πριάμων πόλις 38.23 πυκέτιοι 15o., 2 πριαπου ιόδόν 166.38 134-13 τσλαταμάς πεύκκ νήσος 177.24 πριαπεία 166.38 134.13 τσλαπαι πυκανοί 179.42 προχύτη 52.45 πλοπόννησος 14o.49 πλβυταύροι 1οι.39 67.37 πξοφόνοι 146.19.28 πλβυρών 197.3.2οι.6 προχύτη 1o8.49.113. 145.ιι σλκραίοι πίλισάουόθ 138.37 44. 69.9 προπονίας 33.32.14ο.2ο 143-12 τσλουμβαρία πελαγονία τσέλανα ισ7.45.ιό832 προφήτιθιόυ 144.27 168.3ο πνΑυοντία πλλιμή, ιοβ. 7 προιάψαμ 161.53 πιλληνικαί χλαίναμ 168. 162.52 πρόσυμνα Ι 52,44 προβαλινθος ερντία 174.13 7ο. 16 πρόποδες 188.44 πειρίιόκ κρίμύη . 165.2, πομβιαίλων "17ο.37. πομτσέλων πόλις 7ο.2ο πρόχιον πειραμβύς 197.24 ποτανίία πόλις 72.48 πgώνιώς 199.2! 172.4ο πιλωeιάς

2o4.29 2ο, 14

ποιίεσα, 1,7.29.212.28 πυλιών

παραταθέντας 211.28 πικται πόλις παρος

πυρίων , σ4.49 σ9.ιό πυργοι πίλις

1, 2.24

Ερωεπιμε

91'.

πυλών τόπος

141.4ι δοξανοί

134-34

πόλος

147.1,

137.3ο

βοδόπη

ιιι.18 ερσαλ4είου ηρώον 124. πύλος ήμαθίας 147.18 ροθιομυτίκ πιέσυς άκρα πύλοςμεωΙνιακί 157.2ο πηλώδης λιμluό 142.18 38 132.5' πυθία πuraου πηγαι 14334 πόνοος άξονος 182.53 ουτουλοι 183.48 ρύτπς 187,23 πολτιοβεία πmνειός 14o.9 πύθια

186.38 ιoo.38 168.15


αι'Ν Α Ξ

εκ

σιιπους πόλις

24:33

σκυλλαίον

σηλυβρία ή ισο.2ο σήλυος πόλις

14ο-9 14,9 19o.9

σκύρος

193.16

λις

168,4, σαλαμινιακός κόλπος

ρυπίς χώρα ρύτιον

2ο9.38

146.44

σαρμικόν

ρώμης κτίσις ρώμη

ΙΟΙ•1Ο

σάμος

1, ι.32.198,19 σιιτπας

ίτι.32 σιτσιάς άκτη

1o3.6 σάμοι

ξωσαίοι

123.4ο

ταΝ

(άλμών"

βωμοιίων αρχό 12, 17 σαρονικός κόλπος 161.22 σικελία σάριωα

4!

σαράω'

3 2.42

σάμ"

σαποαύ%ν 69.13.72.44 σαΜ9ίλοι

σάτνροιόρκ 69.55 σαμοθράκη σάλυόυ 79.29.8ο.yo σαίοι 8.21.4! Gμroσιανοί 84.17 σαμιά γυναίκες 87.4 σάββατα 88.33 σάλυόυ 89.3 σάντονου

σαλανοί Οαος Gβίνοι σαβίνι,

σαμβύκ" σαβάζια

ιοι.49 ΙΟ2• Ι

98.47 99.4ο

σαρσινα

99.48

σαβινή

1οΟ. 14'

ιoo.2ο.3!

σαμνίπκι 1oo.31.ιοι. 3 Ι

99-3

99.29' ιοι.42

σουλμον

ιού.22

Gυέωουλα

ιο9.31

το3,3 σούναμβροι 127.27.128 1o3,4

Gύκυοι

127.39'

1ο4-32

σομυίον

174.1ο

το.129.32

213.ιο σίλαεις ορταμός ιιο.26 σίρις ποταμός 116.5 ασαρχος

187.4

16ο, 12 7ο:39 σικελίασ' έπαινος 119. ασυλίτιον σιγόβεισα 7o.4ο 22 αποράδες 213-14 σιγισάμα 7o,42 οίλα πόλις 124.52 σίκπαύθασα 78.ί6 σιβινοι 128.ι ςαπωνία 99-27 σίκίμος 78.5 ι σιδόνόυ 134-34 5εγνατία πόλις 124.14 σίνονόυ 8".17.58.93,49 σίρμον πόλις 137.55 σoιχάδις νίβι 81.2 89.36 σαγεςική πόλις 913 σινώτιον πίλις 38.23 σόνοι σινήνον 99.4ο σικυών 126.42.166,46 5όραο'οταμός το2.27

Ι Ι Ο• Ι

σαλιγούν

11ο.35'

σίλουρος

σισύφ4ον

165.35, 5ύφαλονύθωρ 12ο:42

σιγκλού μνήμα

176.2! 5ξυμων οταμός 14Ι»

σιντοι

2 ΟΟ• ! !

σιντία

2 ΟΟ, Ι !

σύμφ" όρος

σίκινος

211.42 211-44

5ύμβαρα

119.4ο σίφνος 119.47 σίφνον

σάγρασ ποταμός 114. σίμνωνό" 48 σιγεσικό πόλις σαλονήνοι 121,44 σισαράσιοι

212.8

128.ι.

137.39 σκαρφι,

143.1

123.38 συλλα' 143.46 35' 123,32 σιλλίας οταμός 143. σκόρων

σαλήπία

123-4!

σκίαθος

53

4"ο

συμφαλις λίμνκ 162.6 σύμφαλος

169.2ο

συγός ύσωρ

169.4ο

185.45: 5ύρα

19ο.22

σευμων ποταμός 14Ι. 49

-

212.9 σκόλλις

Gβμάται 13ο.19.134, σίριφον σίριφος 3ο

212., ο σκόλις

135.16

σαύος ποταμός 37.48 σιικουανοί 8ι.36.84.26 138.3! σικραία ποταμός 82.53 Gλών πόλις 138.2! σκαπον 9ο.3 σαλμυθιοπός 14ο, 13 σινα . , 99,48 Gρδιαλοι

(αρώνικος κόλπος 146.

195.9

σεογγύλη 121.21.213.28 17ι. !

sενίκλαρον 158.9 σκομβράeια νή(ός 69.ιι 13ο.22 σύρτες σαλαο φταμός 128.12 σιλινούς ποταμός 168, σκορδίσκαι σκοτόονώς 144-24 συμπληγάδες σαυρομάται 129.44 42 124-22

142.37 143-32

σκαρωνίδιόυτσέβα 17ο. σξατος 168.52.196.sz

στάσων νή(ός

σHνεγαλία /

44

98.τι

το435

ιο6.7 ιοο.3, σιπήέμτπσα σάγρος ποταμός ιο6:3ο σειρίύόυ ιο8.44.113, σαμνίτις ιο6.33 45' 111.6 σάρνος ποταμός το8.29 σειρίωσύσαι 116.17 Gμνίται ιο9.32.11ο,2 σειρίζες

σάmβα λίμνη

Sς.18 9ο.so

2o6.16 οίνος κόλπος

σαλαρία οδός

σαλαπία

8, 13 8,.14

96.22 σίγισα πόλις

σαρόω' νήσος

σαλονίνη

69.2

2o6.2ι σιγνία πόλις 2ο7.38 σινοϊκανοί -

σαβάτα

(6 βέλλοι σαλόbνον

σουεσιώνόι,

σίγιονόρος 79.3! (ούνβοι σίσμιοι 85.39 (ουλχοι σκάνιοι 89.19 συωινάτοι σίναπόλις 94.14-95.24 ώύτειοι σινυέωση πόλις 96.2ο. ΟΟU &Ωυ Οζ.

2oo.ιι

σαβάζιος

7ι.3

σιδηπανή

196.ι, 198.22 199.2ο 199.το 2oo.ιο

2ος.$ι σιτώνη 2ος.52 σινoύεοπα

σάτυροι

61.36 σόκ βροι

176.15

σαπαϊοι

σαμωνιον 89.49.89.3! Ι• 1Ο σάμος 96.18

σαβίνοι

2.43.116,43 Gυγαμβροι

171.44 σισάπωνα

σαροώνιοντσέλαγος 52. σαλγανόιξ

σούκρων ποταμός και πό σουλγας ποταμός δι:2ο

11", "ο

σαλαμίς

163.8 19ο.22

/

σίτια πόλις

99.53

149.23

σύμβροι

168.53 σίου πόλις

52.53

64.49 95.5' 1o4.37

σκοτέσα

192.29 συβαρις πόλις τι;.44

σκυλλκτικός

112.24 συβαρις οταμός 115.

σκυλλάτιον σκυλακιον σκύθαμ αμαξικοί

115.3 115.3

3ο.

19

45'

συράκουσα τι?.28.118. 2Ο

σύμωμθος ποταμός

/

1o4.3s σκύθια μικρά

136.3ο

119,22


τΗ Σ ε Υ Ρ ΗΡ Η Σ συμβόλων λιμlώ 39.29 . ταμτήαι

191.49'

σύσκια πόλις

137.53

σύβοτα

142.19 τα ωμούς

199- 25' πταρισιον 199.3! όρος

πίφος

συβαείς ποταμός 168. ταφίασος

2ο1.7

34

212.9.212,44 τεράσκοι

σύρος

τιτανος σίταρος

82.1ι

τιναύοι

9ο.27

χωλείον

18,. 1,

τόδνέται

94-53 πυρθετανία

%ρίνσυς λιμluυ %ινούς χοίνος

161.24 τινέα ο ποταμός ιoo.8. τουρδούλοι 1o3.32

τίαιον

ιο43ι.ιο9.2:

1,2.1. ταγεάτης

σφαγανίGς

ιο6.22

τελεσία πεινα 157.24

1,7.23

σφακτηρία

1ο9.45 112.45'

τιμέσι!

99 3ο τέμψα

σώρακτον όρος

1o4.41' τίαιον άπoυλoν 2o3,44 πυεισαι

σώρα πόλις σω ωμές

64,26

ταρτη απς

ταρακών πόλις 69.18 ταυρύζιον 78.47.8ο. ταρβελλοι ταυρινοι

83.32 89.3ο

ταυτίσκοι

9ο:37

ταρκwία πόλις 96.32 39,3 ταρατοι 1o2,34 ταζακάνα 1o2.39 πέρασ' ταλαος ποταμός 111.2ο /

ν

ν

/

"Τιχίλαος Κόλ77ς

Ι Ι Ι . 2.Ο

ταρανήνος κώλος 11, , 12

κιλισοβόσγοι ζλώωα

τύλλον όρος

125.12

τόμς πόλις

78 σ7Άλον

ταύρυι

ινός 135.28 τικ Λ

ταυρική

135.41

"ΥΘα χΗ

τεμφύλια τεμφύλιοι

91.41' \

τεκόρυθος

«η

Τήκμνον 70λις

95.28 τειχώκες 96-14 φοκμοί

ταμαηος όρος

τίβουρα πόλις 1, 8.45 τιγυρίμιοι

"ligόρις

143.37

174.5'

144,7

94 3ο

243, 1ο

υcβούGo

Τομουζοι

"μαυος λιμuo

ταλαίποι παύγω τον

9ο. Γι 1oo.13 1ος. 18

Ιο4.55 και 129.2!

"Υθίκκη

111.8

39.54

178.2 174.3!

99.17

249.38 ραπεζους πόλις,και όρος 135.48 149-39 τευθία 11'o. και 1 τάχαμαπκι 138.2ο ώατύeιον 16.54 Φάγος πνία 157.43 169.2! βαχιν τόγια 184.4ο 178.33 5εβίας ποταμός 95.4ο ταυμκοπος 187.26 7βικώειοι οι.17.89.19 τόμπι 84,54 1943, τεμβόκχοι τίθειος όρος 2ο4 , τειουάχη οι ταλχίναι 8,.8 89.36 τεισίν Ζινοι 1:6.44 161.8 τεινακρια τ"μβύιον τπνεε κοντσεσίον 18ο-12 τυμβαλοι 33.54.138. 196.1! 35.139.29 πκλέβολα 199.26 τειπολίτς τηλεβόαι 143.12 212,9 τειολις τήνον 143.3ο

ΤΗλός

143.5'

υα πόλις 175.26.181.28 184,44 πίλις υάμ (4.26 67.46 117.36 82.ϊ8 ύβλα 82.4ι ύβειαίου 139,45'

υμητός

213-2 213.23

129.49.

τυμφρησης όρος 188.4ο

τόμιλος

122.28 τάρα σ' ταυρίσκoι 129.18.23ο. ίίγγις ποταμός 6ο:38 "784 καιoy 22 78.38 τβιατκμεις 7μούae, 135.15' 7ίμοι πίαμοι 8r.4ο τεμποσίσκιον

πίναις ποταμός 136.15'

6o.22 6ο.2! 61.2ο

υίλη πόλις πόλις ύλαι 144 5'

147.24 Φαουίσκιον

Τηνας

ταυρομοίιον ,117.28., 2

Ττυί σύι

ανθρυέλκις

τα νεόαρος οταμός 39, τy.49 33 ταπ€οβαίκ 6ο. ! ! τωχαια ταγος ταρτη απς 64.21.4" ταυθέμσ'

πυρθούλοι

12.36 112.36 129.18

τυρφεγκτοι 343ο

1ο9.3ο 119.27

ΤυμΦαμ0!

πύκις πόλις 1οι.43

144.6

99.5ο.

τύχα δύο

2ος, και 1

2ο9-29 τυνοοείς

τμαβος

9.11.9β.ιι

ιο;.6

Τιτυροι

118.28

ταλλίδα

92.22

7ίτυρος

χεία

178.19

τυρβίωοι τύχος ιόδόν

82.9

τακτοσάγας

16, 49

191.33 192.12

υπαίνα

1το.36

υπασία

1, 1.49

ύπατος όρος υπέδ4ακρίμ'κ

79.52 188.ις

υπόδεια

191.33

197.14 υπόχαλκις υπανίς ποταμός 34,26 144.8 ΑΞσοφίται

υεμίνα

149-19

υρμίνα ύρρια

149.21

176.36 176.36

υεμόιξ

υσιαι

164.1.176.34

ύσταται

143-33 υωυς

176.4ο 196.ις

47.29 147.29

φαοιοντία 157.38 φαλίσκον 168.14 φαλίσκοι 72.24 φαλόργοι

174.15 19ο 4ο

9, 24

99-26 99-29

99.28

φαβρατοδία πόλις

1ο4»

29

2o8. 1ο

122.15

2.18

136.14. 138.2ο

φάλανθος φαναγceία ζsoντίνος ποταμός Ιοό.9 φαβος ιο6,9 φαλακρόν άκρα 3ομυόουν 161,2ο φαβις Κοιγίω' 163.11 φαηές 5οιζίμι

42, 7

ταίναρον πίναγθ9.

158.52

176.3, Τίλφούσιον

179.2ο

πάρν"

18ο.2,

169.6 18ο.37 τνς:ίωικών τσίλαπς 52. φαρμακσύσκι 72.36 186.36 4! φαύζα νήσος 8 174,4

πίφοωπς "πίλόhίθ'

186.6

τίβιος,

33.47

τιλφώωακρίύη 79.2 τιλφώωα

18).27 τιχιονς

φαρ άται

158.49

168.14.


Γ. Ι'Ν Α Ξ εκ Τ Ω Ν Τ Η Σ

126.26 χαρώνία 18ο.37 184.29 ομλαίνων βωμωί 74.2! Φραάτης φίρμον 1o6.7 φρεγινία 99, 18 χ«ρξόνκGς πόλις 69.ισ. 184.36 1 o2• Το 139.25 185.53 ωμλήτωρ 211.3! Φρεγόλλα φρεγόλλα πόλις ιο4. κειμόNιον άκρα 42.2. 189.2ο

φαρύπον φανοτους

φαρυγαμ φαβσαλον

φλαμινία οδός 9, 42 37 φλαμμίνιον. 99-44 Φρούριον φλίγραμο πεδίον 1ο7.6 Φρυγία

φαρυκασίων

19ο.53

φάλαινα

191.4!

φασος

2ο9.36 φλέγρα

φεροντινόν

φλεγιόν 99.26 φλυασία

φόρωνία

99-3ο

ιο8.2

192.46 φυλή χ

φλυους

φόρωνία θαίμων 99. φλυγαδία 3!

ιο6.13

φόριτανοί

φεια φεισώνεια μίφα 48

13ο, 1

σ6.

φονιός

169.2ο

φόραι

189.54.157.

37

φομύδοι φήςοι

φημονόκ

14 ,

6,.27

1o3.

14ο-13

Φοινικούαυα

113.54 121.23 142.24

χαήουαβιοι

177.39 173.17

ώλείον

ώκελον

78.24

ώκαλί, ώκοίλα

179.12 179.17

ώλoνος

168.14.169.6

ωλούν τσέβι

148.53

ώλονον

197.22

128.9 ώλίαρον 128. ιο

ώρυτανοί

4ο:33. ώeία πόλις

37

99.28.ιοι, φοίνιξ ποταμός 186.43 χάλκέα 211,43

αγνίασ

ώρετανοί

212.9

6o.15.61.6 66.16

ποιο:

139-4 χαλκάς ποταμός το 2ο ώρέον πολις χάλκις ι;o.2ο.186., ώζωπίς 176.2.174.

187.29 φοινική ι 88.2ι φολόκ 1, 6.21.169.25 195.21 179.2ο χαλκις όρος 188.43 φοινικις Φολέγαναβος

83.37 174.18 272.38

ψυήαλία

φορούσιον πόλις το4, 28 χαύοι 182.53 φουσίνασ λίμνκ 1ο .39 χαλκκδόνιοι

147.45'

173.14

189.4ι ψαώσταοι 189,49 ψαρις

9ο.;"

ιοι. 16

φοιβία πόλις φθινόπολις φθιώίς φθίοι φθιώτιδις

166.39 φυλάκι 166.4ι φύλος

χ«λωνάτας

161.3 χαρούσκοι 128.9 2ο5-43 χωνόυ 111.27.112.1ο χώνις πόλις 112.9

φωσφόρου ιόδον 6ο., 4 φώρων λιμίuυ 172.38 181.34 4όρον ιούλιον 8ο:42 φωκις φόρον κορνήλιον 95,24 142.7 φόρο φλαμίνιον ιoo.ιο χάονες φόρον σεμπgώνιον 1oo." χάραξπίλις 98.46 φόρουλοι 1oo.23 χάρυβόις 117.45.12ο «ρίρμον ιο2.38 4ο φοβμία 1o2.43 χάfίοι 128.9

ιο4.28 φοίνικες

φόδοίτιον

φμό"ναμ

έΥ Ρ Ω Ρ Η Σ

χαλκία

2οι.,

ώρεος

194.32

96.2ο.ιο2.4 213.2, ώψικέλλα πίλις 68.19 2ο1. -

ώστα


r 'Ν Α = εκ τ α Ν ΤΗΣ Α Σ Α Σ. 249.9 «άγυηίος

λορασίς

341.32 αμσος

αμάσεια 216.2! ακυλιοπινό 232-2 ακλκσινή

αβοράκ" άβος

αβώνοντέίχος

, 238.23 ακιλισινή

αβρετατηνός ζΑίς 25 Ι. ακοίνιος ακρίμασ' ακεσίνης 258,18.43.

άβυδος

ακιλα

3:437 άβόρφαι

327.7

23ο-24 αμσινά

239.37

23ο. Γι 23ο:37

αμόbία

243.2ο

άμασις πόλις

245.23 απαρνοι

299.44

298.24

27

336.18 αμβλάς

337.27 248.2 ακρίθαφτοι ακρολοχιάς 34, 39 216.29 248.5' ακταίον απόλλωνος ιεν 2, 7.27 267.39 ρόν

αγνούκέραι

349.43

249.9 249.15'

3, 2.47

238,46 279.29' απολλωνιάτις ιόδον 293.3 25 Ι-24

αμαξία

2 , 2.2ο αμανίδες πύλαι 295.47 απαμεια αμαθούς 298. απόβαθρα 2; 8.52 αμμωνία απόλλωνος ιόδον 27ο.49

Ε

249-9

218.3ο

άοβαψα αξgβίωή

αλοβι

238.5 ! αιτιόχεια 24ο-14 24ο 31' 24ο 39'

316,43

322.6.325. αλόπη

αιτίταυρος

222.8 222• ΙΟ

223.39 224.3ο 225 3ο 227.3!

24ο-35' αντικίνωλις

229.4!

αθώνιος ποταμός 33ο 3ο

4!

3.749

24o.48 αυτόλυ%ς 238.43 αλόννησος 264.38 αναίτιδος ιόδόν 244.2! αλικαρναωις 282.27 αλάβουρα 249.9 αλίσκαρτα 288.2 αντιγονία 26o.9 αλλάβαντα 288.28. ανοβιαποταμός 263-54 289.23 αύτανoβος 265.27 267.ιο αλίωίoυ τoεδίον 295. αντειρα αύδγιρος 47 269.16 αλλύσιον πεθίον 265.4 αλόγιεινής μιζός θεών ιε' αλανίτη 332.6 ρόν 269.ι 27ο:36 αλεξαίρ%εια 225.26. αίτιασα αλασία

άaλαπόλις

άζαρα,

332-4

23ο.29.325.41'

αζιανοί

25 1.52

αζώτιοι

327,43

αζωτοί

331.53

αθίωάς : όδον 26ο.2. 292.18.325.44

άθρυλλα

341.3!

-

282.23.296.1.34, 33

αθειβίται

354.27

αγμα

299.46 αμαίικοί

ανειαία αιτωλικοι αιολπαί

αμάζoνόι, 231.4ο αμαβλοι 256.46 αμανός 26o.48 αμαρνοι' 26ο.48 αμύρθloί

αυίιόχεια αυθεμούς

222•1Ο

21;. 17

αντιήραοπος

22o.9

αιτίφελλος

222.8

αλορικός όρος

ανεμούριον αιεας ι όρον 228.41,43 αιτιόχεια αίαντος ί όbόν 227.31, αιθεμούσια ασυή»υταίφος 261,42 αμανος όρος αντικρίσιος αιολίς 256.46.263.4 234.5 αιαύτειον

αγειρος κώμα

27o.7 αμινώί

αιγιαλός 238.16.282.4ι άμας:"ις αίαντας

294.2ο

αμσινοί

223,39 224.3ο

απολλωνίς

373.44

απόλλωνος 328.16 νεως4%. 282.4ι.

απολλωνιάτις απουρια

319.42 322.25'

απαμεια 327.πι.328.43 35 2.5'

απόλλωνος πόλις 35, 38

238.22

αλεξαίρρεια όρος 26. αιτιόχεια αθ'σαφνκ

3-2

282.4334.483:436 273.4!

άπίδος ιόδόν

234.9

αιαξυείδις

272. 2ο. 273. 4.1.4.4.αδρλλώyία

21;". Στο

αυαρίακαι ασ%άσεια 257.23 αλαζώνιος ποταμός αλειαία 219.4ο αορασείας ιόδόν 257.3! άσαμ 272.Ι7 αλβανοί 219.3.224.3ο αυαίσατος άλυς ποταμός 237.47 αλοβιάκαι αοραμνήίμιοι κάλπες

268.47

239.48

απαίται

άμπλος

αογραμυθίνος

αλύβα

234,46

288.29

ασαοαίκτη

265.43. αλίζωνοι

απολλωνος κτίνος ιόρον

αμυζών

αλωπεκία νήσος 21.4ι αντικείτης ποταμός 228.16 αλαζώνιος ποταμός

αοραμύήιον

224.47

229.14

28

άγκυρα άγροι αγγιο)ςις αγέλα αγιδος πόλις

άλυς πόθεν

216.18 223.29'

αμαξκοος 264.38.265. απολύτου μαντείον

336.25'

27;.8

απαίπωρον

αμνιάς ποταμός 245. απαμεια

3o3-24 αμβλαί

ακρίθαρτος κόλπος

293.ιι άκανθος

239.1! άορσοι . 21.18.221.2ο 239.21' άορνος τσέφα 3οι.18

αράξις

21;.3ο

άρριΆ9ι

216.29

αβγου οταμός 218.4, αρμοζική

218.5ο

αβιμαστοί

221.4ι

αρατινκ

222.2 Ι

αραχωζί

224.26

αβλα αβιοι

225.18 223-13

αβιατεταμός

22 , «

αβαβών ερταμός

218.

29

276.3 279.23 291.22 291.34

αβιά αβιτακoίνα

327.9

αβταξαια

225".2ο

225.26 226,49

αβτιμίτα

αβGικία 229. 1, αρμονία 23o.7 293.8 23ο.28 293.8 αβάξες 322.36 αραζίuυόν πιθίον 23ο. 326.43 32 23ο.29

328,43 αρταέιάσαρα

237.4! αντιφίλουλιμίύ 337.12

23o., 2

αθέατα

23ο, 53 231 ιο

238.8 ανάγθ9 να

341.36

239.7 αιτήροδος

346, ο αρμονο πεδίον

αρσHνκαι

9

231.22


Ρ Ι ΝΑ Ξ εκ τΩΝ

αρμονία και 3.129.48 αρμονιός

αράξις

ατάγαβα

33β., 4

231.38 ατσανλίς

26.42

341.3ο αχίλλειος κώμα

ασκά

231.47 232-19

ατα βόρασ' αρτέμιδος πέρασίαιερόν άσνρα κώμκ αββHλα

άςαπτι

234.18

αφροδίτης νιώ, 3rra, έρράτσινοι αχαιθι 213".2ο

238.23

35ο-2:

343.16 αχιλλέως έδόν 216,4 βός:α 26, 43 αχαία 216.41.221.27 βουτικά

33ο-25

343,17

αχαδέος οταμός 221,26

βονβασός

αβκτων όρος

2, ι:29 αωος

211.49 ασυρίωής αβτόμιδος ιε'

ρόν 268.4ο αρταγήα ποταμός ατσίρλίμον 27ο.47 2, 7. ι ς ατσόρίμιον 27o., 2 αρτέμιδος ιόδόν 257,27 αασόρσακον μκλος τώκα θεών ί όδόν 27ο.53 28ο.ιο.282.3.328.17 2$ 5.3

258.5, ατσίς ήίσος

28;.2

άeισβος οταμός 258.36 απαρχας

αρτεμίσιον άκρακ) ιέθόν

ασάκoινοι

285.24 αρκoίνισης

άασενδός πόλις -

287.3ι αασύριοι

βρέγας Βάτα κώμη

βάκφα

217.9 βειας 223.15' βραγχίσbμ 224.27 βραχμαία 224.35'

βαώροτέσκ

23ο:49

βακτειανή βακτειά

282 ιο

Cάβρυσα 284-58 βασκιθάριζα

287. Το αβιμοι 274.18.342.46 ασυ πείλαμα 288.4. αβαμοι 274.3! άσκλυπείον 288.12 αριμα 274,34 ασνπαλία αβτεμις 278.3! ασκάνιος ποταμός αβόματα 285.2 297.2 3o3,24 292.17 322. 1

βατίψα ζάτεια

βάλβυρα βαλεαρίσαι βαβγασα

βαργυλία βαβζαρον βαρβαρίζειν

231.3

βύβλος

βυρέβιτα

«βιανέ αριθι

αββυλα αρπακιμή

αήτίμιτα αβαβές

αβκβυθος αβάθλοι αβαδός

314-33 αφάπιοι 314-39 άήκα

229.12

βαβυλώνιοι

332-19 35ο, 14

βεσβηκός νήσος 2, ι,4%

αβικσία χώρα

341-25' 342-39

αφροδισια

354.4! αφνριός

αφροδίσιον ασκανίαλίμνκ 24.48 άσσουικιτανοί άσιοι

ασκλύορυμα αστίονος ασία

ασικινσινά

253.29

κιζαίοι

328.27 γαβαλα 336.28 γαθαρίς βόρονίκη πόλις 337.19 γαλιλαία 33ο.27 κ.βαιοι 2; 2.6 βκρυγός

2 , Σ. Γ2

χώλαι

26.39 βιθυνοι

297.33

236.49.238.i γ«λάται

βιθυνία

216:3ο αφροδίτης ακραία σ'ναός βιούλα 223.23 298.38 248,9 αφροδίτης όδόν 299.1ο βλούκμον 225.42 27o.43 227.42

βαι

βέβρυκες 236.41.256.42 κανγαμήλα

αβαφluυή αβιΜοιίοι

25

γαγκς γανσαρίς

βάθρα βαβυλων φρέeιον 351.53 κίγες πόλις

βόδίκωτος βόΝοια 33ο-54 282.44 αφροδίτης ιόδόν 216,18 βόρενίκ"

αβσινό"

325.26 γάργαραπολις

314.4ο αταργώς 26.46.269.4 βαμβύκη327.io.328.27 καρναείς 329.3ο καλήσιον όρος 314.23 απίζυεις όρος 287.2 βαλαναμά

βαβαθρα

αφοδίτη αρσινό 349.22 βλέμμυό" αφροσίτης πόλις 35ο.ιο

357.9

αφροδίτης ιώδι οι μέμ

βοτανκ

3, 2, 14 βούβωνα αςαβόρα 336.45' Φει αασόνδος πόλις 249.6 αφροδίτης πόλις 352. βοόσουρα άσαπος 336.54 48.356,12 βουκεφαλία

311.14

33ο.28 333.18

242,36

26π.46 βασίλ4ος ποταμός327.6 γαργαρα

322.26 αταβ«είου οιός ιόδόκα 322.34 287.3 292.9 32,27 αήαλία ατουεία 322-3 327.2 328.35 329.46 αυλών βασιλικός 33ο.3,

24ο-2: 249.9 278.1:

248.33 Γαργαρέαο ποταμός 261.42 22ο.26 276.2ο γάζα 228.36 386.46 γαβασανία 236.3 287.26 γαρσανίρα 236.5 289.13 γάλος 237.28 289.49 γαθλωνίτης 238,4

29ο.ις γαζίoυρα αβσινόη πόλις 291.31. ασκληπ8 άλσος 33o.48 βακτειανοί 316.24 κιζλωτές 33! 54 βαθά ποταμός 318.ι γαγγρα 293.2.298.4ο 336.22. ασκάλων 33 8.6. βαβυλών 319.19.322. γαλαωές 223.23 18.37 αβσάκαι 3ρ7.22 ατίαστοι γάργαρον

αόβιες αρβις

349.47 3, ι.1ο

αχαμών ακτή 298,34 βραγχίσων πίλις 226.12 267.13.268.47 αχαμονίσαι 37.44 βρίγοι 24ο 29'

αβτακ" αβτάκες

αβίσβα

333,33

216,3 βόρραμα

αρτέμιδος άλ ακέραια αβγαιος όρος 234,49 ασυρίωής σίς 265.43

αρμο. Η

βόρσιππα

: 3:33ο

241'-54 γονέτης

239,24

244.42 245.47

248,46 255.25

2,5.24 26, 3: 267.1ο

28ι.3ι 381.15 3o6.7

314.16 318.7 322.27 327,43 329-3ο 33Ι. Γι

332-29 335.53 222,7

238.1 239,44

28, ι

γεγίθιον 2, 8.ιο γόργ«θα2, 8.18.269.47 248.3 γέργίθες 25 8.ιι

343.24 κεραίσαι 229.29

κεμαία γίορωσία

276,19 γιορωσιινοί

282.14. 311 14 314»Γ4

316.18

299-2 γεννισαεί τις λίμνι 33ο. 3o3,46 "4

-


r Hιε Α Σ 'ΑΣ

γέρρα πόλις

334,48

γήλαι

γίγαρτον γλαύκοςφταμός 217. 4!

γλαύρι

γοργιπΐία πρόναία όρη γόρδιον

γόρδου κώμη πορδύνκ γραίικος γρίιώιον γυρασ' γυμνασία νί6ι γυναίκων πόλις

278.14 ελανίτης καλπος 339.26 ζάγριον όρος 343-35' ζάγρος

τέίον

223.11 δίνδυμοί, μικρός ιόδόσ ελεφανίίνε 33ο.26 283.4ο 299.ιο

είετοί

237.37 ζάμoλέις

Φιλανήσος

339,3!

οιταρμσαι

229.49 ζελίπς

349.54 οιυούς ιόδόν J

222.8

247,27 21 1»,2

2,2.ις επίά φρέατα 322.6

222.3. 223-2α 225.4ι 234.4!

εβαίιανί

αρύοπες ε%άκανον ε%ίκανον 251.24 ε%άγγαμ

οίκσκύλειον

2, 6.33

οίκσκιλίπς

οίκροάνφος άκρα 257.16

αρέπανο

351.2ο

έδιωα

49

328.1, ειληθήαι όδόν 33ο-35' εβιθικοί

θαίφνη δάμασκος

σαραβα πόλις 337.18,

δέρζικες δίρζης

224.31

244.27

239,45'

216.18

3 ι

ζύγοι . 238.19 ζυγός»λις

214".2ο

239.46

αδυφών ερταμός329.46 ήλιοφλίται

283.7.

άλαβόται υλιάνα

328.3! 286.32

ήλιουτελις

329-19

ηλίου ιόδέν όRυθραι 277.28.282.23 ηνίοχοι όβα πολίχνιον 282.2, ήνιοχία

έευθεκ.,

361.11 213 «2ο

216.4!

334.36

όβυθραθάλααπα 34o.15 ήρπα

όδεμβοί 356.14 όSμούπολις 327.το

234.48

342.38 ηράκλ4απόλις 349.5ο

ηράκλειος

237.16 239,45

όβυθραι τσικέαί 35ο.49 ηράκλεια 224.47.26. όNμοπολίτικι 3, 4.29' 46.278.41.288.29 284.35 εκατόπυλον 224.48 ό"μωκτις πόλις 3,6 ιο δρασνεώς ηράκλειον 328.31.344 εκβάτανα 228.2ο., 4 223.1! .2434939 . έκτορος άλGς 269.47 4ύμαφθιοι έκριπς απόλλων 27o.46 4 κρατιδία 225.7 κρώων-πόλις 332.7.331', εκατόννησο 27o.4ς 6ύρωπόν 229.14 3ο 281.3 Δυφράτης 227.38.23ο. ηρακλέους λόbόν 349.34 εισιτήσιον ηρακλέους πόλις 354.ιο εκοίτης ιόδόν 289-14 14 352.11 243.6 ηφαίσιον Δυπαζεμά ήωσαία 223.18. 25 2.7 έλυμωάοι 228.9.229.5' 4ύκαρτία ελαιούωα νί6ς 23π.ιι Αύνκνος ερταμός 269.6 261.2 4ύλβυσινίασ' δίμηώος ιε θεμισκυρα22ο-4ο.239 ελούσα 221,18

41

233.36 248.36

δέρβοι

3ο6.48

δίλπα νόσος δίρσα

3o8.3ο 336.5'

διάρ, άβα δίλται δίεις λιμίύ

223-4! 244.2ο

341.36

261.42 έδινεός 22% -22 όδιθίζιος απόλλων 268, 2τ6.42 36 268.36 28ο, 13 όΝιθίβη 27ο.31 288.2 όΝεωύς 272.13 316.23 όβμος 282.29 άκρα348.38 όRυθραία

οβόμος

-

ζόις νί6ς και πόλις 349. όRμωναωα

335.16 έδύθινοι

σάρσανος πόλις 26ο:59 οώδεκα θεών βωμός . 26, 3ο 26;., Φαρσάνιοι θαίθαλκ 28, 21.29ο.

348.45 ζήλα

επίζπορος 2,7.7.264.5 ζήλα πόλις

297.6 2, 1.2ο

287.27

ζκλίτις

43

δοκιμία κώμη

οδίαι

οίκκιη

επίκτητος 237.29.249.

δορύλαιον

δύρακτα νιώς

ίραψα

47

2, 7, 12

258.54 δολιονίς 286.43 δυλίονόν 336.23 δολομίωί

οίκοι

243.18 2,6.53.

ζέλεια

ξεφύριον 228.13.293.19

216.29 ύβόρυχος πόλις 2, 4,19

272,2ο

216.29.

234 11

322•4,

333-18,

οίσθμίωνος πίφος 278. ζεφύρα

25 1.6 δυκωσινοι 326.53 δομανήτις

Δανσάριοι

ζάγρος όρος

διος άλσος

285.24 διος πόλις 216.2ο 35', 12.38 228.4 248, 13 δύσκοι

228.8. 228.42

339-43 344-2!

348.44

όWιλος

δημκτειας

-

όν 269.13 298.5ο ελαία πόλις 28ο. ποσεισών ελικώνιος Δύρωμος 322.25'

δwματειας πόλις 322.3ς διοσκουεμάς 217.29 ιλίουσα

Δυρυμέσων

17

διαβίωσί διος ιόρόν διόασολις

231.39

διακοπmνκ'

234 Γ3 243-19 245.15

δίνδυμων

248.ιο

ελτσια

ελέονώ νήσος έλυΜοιίοι έλυμάθις

ελλίθερος

277.2ο

288.29 δεμίσκαρα

237.53

292.16 θεού πρόσωπον 33ο-6,

28.39 Αύνόσουλιμίω' 34.48 θερμώσων 239.21 286.42 .347.4 θερμιωπώνιον 252.6 329.28 27ο:33 θέμελλα 293.37 έφεσής 319.42 εφεσίασ' αρτέμιδος ιε θήβη 268.5.268.44 321.33

28o.22 ρόν 292.12 εφεσίων παλιά 28ο.ις θιβαίς

δίνδυμσν όρος 251.29

έλονα 7Τύλις

329.33 33.12

δύνκίας έδόν

ελαία λιμίω

336,48 zκριατσα 224.3.225,

251.29

18

διδυμίως απόλλωνος μαν ελέφαρ' όρος . 338,2ι

θηβαϊπκι

4ο

----

344,3 3, 4,24

θέβαι αιγύπία 355.39

θίαια

217.15 ΙΟ


τ' ι's Α Ξ θυνιας ακτή . 236,4%

ιορδανις ...

Επμ,

33ο.17 κορό"

θυνιανύσος

237.3!

θύμβρα

262.4 . ιτσσόβοτος λειμμών

θυμβραίου απόλλωνος ί όδόν

ε κ τα Ν

217•4.!

289.3ο κοσίου διος ιόδόν 332

καλλύθ)ον . "

251-7

κοίλοι

25 Ι-53

16

:

καίρια και καραιά

'.

335.

κoίπρος οταμός2, 2.45 335.42 252.45 καταβανές καταρουρα κώμη 252.48 καταβάτανoν 335.44

229.21

262.; ίππποκτόνος ιρακλής 268. κρίσιμος όρος

θυμβeιος ποταμό,

34

282.24

ίπππι

262.4

θνάτειρα θυμβeιά

252.47 καμσάριον κατακεκαυμούν 253.5' κοινωβός

349.26

273.43 ίππάσιοι . 3ον.29 278.54 ιτσσό%ομος 347.15 κoίναι 299.27.269.15

Αθωήπς

231.ιο

θωπίπς

326.32 ίσαυρίτις

θώνις πόλις

349,23

ιχόπολις

ισαυρική 229.48 ισαυρία 229.49 ιoσός 239.44 ίσιδος ιόδόν 287.3 4!

ίασόνειαυρώα ίασάνειον όρος εκσόνξον ιάλυ(βς

ίαωύς ίαμονεία πόλις

288.18

λβκεία ιδήεωτι

218.24 καύκαώς 23ο.27 καμβκσινοί 218. ιο κοίτσιος

ίδη όρος

23 4.15

331.49 κοίμαρα

ίζαρος

κασσιανί

κοιλλίπολις 223,33 κοιλικηλώνκαι 239-44 καλή τσευκή 248.33 κορκσος 248.32 κοραστινή 295.52 καλύJίναι κούκος

299,ι.1326.

257.54 261,49 264.7 264.! ! 264.16 264.34 269.12

κoίναι

ιδέων κώμη

259.5ο

229.

ίσαίος κόλφες

26,.ιι κρίρτα

ίδιουμράοι ιθίουραίοι

327,43 33ο.23

222.15'

κοίλυμια

224-3ο 224.25'

κοιύνος

28,.26

κοίλβις τεταμός

28r.

26ο.12

κορμαλπωός χωeίον

27

κατάβαλα

261.25'

233.36

κερκέζουρα

-

332.22 347.5".

κει πως

35 Ι., ο 35 4-21'

κήπος

216.18

-

4.

259.5ο

221.4ο 239-45'

κερκίται . 239,49 κέλαινος πόλις 253.12

279.5' 13 282.2; κέλανοβις 28;.26 κειβωτός

κορυφής

-

"λιον

κελώσκύθαι κερακούς

"

275.36 καεμάται πόλις 226.3 27 299.5 κρίρτιοι 228.43 κοίμαρος κώμα 286,34 327.το καρχαθιόκερσα 23ο 25 287.3 236.37 καείου διδς ιθό 288. ί όροσόλυμα 331,47 κομβισινή 332.26 1 κοίμβαλα 231.2ο καλαχανή 231.38 ιόρικούς 333,33 κρίρόθ' . " 289.3ο 233.8 κοιείζειν ιόδάκων πόλις 3, 6, 13 κοιταονόυ 29o.17 εύλυσος 286.3, καππαδοκία : 233.ι. κoίρουρα 29o.28 ελιές

219.7.

22ο, 14

-

ιόδάολις ιόδoκητής ξόδα πόλις

ικόνιον πόλις 248.27

21;.2ι

264.4ο κούς"ιανόντσεδίον 273. κεκρίμ" κεβρίύιοι 26,.29. 216.4ο 3 2 217.2ο καλώ, λίμνι 274.6 κέγχοιος ποταμός 28ο 219.8 κατακεκαυμοίη χώρα 24 217-24 274.6 κέραμος 287.26. 219.39. καβαλας . 276.2. κέσsος ποταμός 292

Ι Ο•

κρίσσιοι «οιμασινά

κερτίται

κεραύνια

299.15' κεβρίuία

2, 5.8.228.4, καθίθfέσιοι 223.11.224.3ο κρίσιμα

ίδη

347,3

καβουρα

291.23

κιμβeική κώμα 21π., 1

κιμμόρικόν

215.53

κίταεις Κιλικία

229-39, 233,35

κάνωλις

238.22 24.43

κινκςηνά καμίατα

241'.43'

καταονία 233.11.234.4 καταράκτης 292.8 κιλίκων δή, 256. 261.43 κορμάλα ποταμός 234. κοιλύρδίνος 293.18 34 269.4: καρπασία νήσοι 298.39 κμάθίύν ιλιέων κώμα 26ι.46 45 κρίθηνα 234.5"! καρπασία 367.43 298.36 κίλικες 268.7 έMoμος 226.36 κοιμμαίωή 381.26 κάλλα 236.15 καύσσος έμβαρος - 232.2 καλχιδονία 236.4! καρμανία 3o6.27 κιλλαίου απόλλωνος ιερόν 268.8 καππαδοκες 236.42 317.15.32, 3, έμβραβς φταμος 279.7 καλλέος εοταμός 268.8. . 236.52 καρύα , 32ο:34 ίμβρος 28,. καμίκωνόυ 27 κοίλαπς 237.17 κοιλαχανή 268.9 322.5' κιλλαιον όρος κιλικία 258.3ι ινδικκ' . 3ο2.12 κοίλος οταμός 237.24 κήπρος ι, 32234 ίνδος 3o2.12 «οίραμβις 238.2ο κοπριν διαβασις 332.27 κιλβιανόν πεδίον 27, 3ο 324.37 κιλλαύιον ποίον 27ς iξαρτπς ποταμός 222. καινόν χωρίον 243.ιι κg λJια έλσυ σήμα

-

45'

καμμσινή

244.32 καβJιούχοι

326.46

32

κοίμισα

244-33 καμηλίται 244,37 κgίρανος

327.14

κίβυρα

ιξία 287.2 ιουλιόπολι . . 251.8

Καρανα

ίονσαία

327.42

καρανί ίς

λόπη

331,44 κριτoννάς ζ

,

326.3! κιβυράτας

: 244.39 κ%ρμήλος όρος 33.43 κιώθίμύη 242.7 κρίσιoς όρος 332.16 κίωanι

-

276.2 276.25

291.34 317.53


Τ Η Σ Α Σ 'ΑΣ

κλαζoμoναι 277.29 κράζς τσέφα 293.46 κλαβιος απάλλων 28ι.3! κροκοδάλων πόλις 33ι. κλαζομενοι' 282.17 44-3, 4»! κλίμαέόρος 291.47. κύρα 226.4 33ο 3ο

λατόμφος κόλπος 78,

κλ45ύς

345.49 κυδίσης

23ο. 12.

λαυρόνδινος ζΑς 288.

κλεωπαιτείς

35οι.49 κύος:α

233,36

κύβις"α

235.5 237.15'

287.19 κύπωρον

κνίδος

κνούφμδος ιόδόν 356.16 κύτωρον κύζικοι

222.8

21 Ι»22'

κύθινος

243.26 κοαπαϊοι

244- 15'

λαειασαίος ζΑς 284.24 λυρικωός 266.r.292.ιz λακτήρ 288.ι λύκου πόλις 349 τι λώρυμα

28,.37

λαύραννα 288.37 λώρυμα λαό της φρούριον 293.6

287.18

36

6

298.13

228.ιο.229.6 κυρίιοι

317.41'

λβυκόσυροι

244.32

λελεγκς

κορυπαωές κοτναέίνον

2483ο 21-1-13

κολοαπαι' καλοασινοι

2; 2.6 252-43

κολωνός κότυλος

2; 7. ιο

κορυφαίες κόνοβόυ κολόν

κολοφών

277.25,

κοράκιος όρος

282.2

κοσκινιά

286.ι

κορακίσιον κουειαι

κύρος ποταμός 318.39 322.37 κυριςίδος αθίωάς ιόδόν 328.29 κυειςικά 328.29

292.2ο:33 298.45

κραπαίοι

κορβιανά κομμαγενή

221-13 222,2Οο

223-13

221.42•

223.21

223.54 225.18 229•ς

μαρθιοι

4"!

237.13.5ο μασίoς όρος 25'Ο.2ο μασιον όρος 2,5-14 μάζαια

λεκτύν

228.5 -

23ο.2ο 235.47

264.34 μύδιανόκροί 269.48 μιλιανόητοι 277.24 μάκωνόυ 277.37

236.52 238.ι

239.48

μακόνό"

24ο-25,

282.3 μαγνόοολις

λέζεδος

243.7

22'2-1 κωμισmνά 23ο:36 λίύκαι πολίχνιον 283. Μομονία μαβσυος ποταμός 252• κωμάται επία 239.5 ι 13 κωράλις . 248.26 λεμων τόπος 284.48 22 λίουσα νήσος 28τ.22 Μοιιανοβος 2,2.26 κωνwπειών άρακλής 25 2.27 268.33 λ4ύκολαλιμlώ 298.4 ΜοιίανoΆρθι 272.13 κωeικόν όρος 282-2, λεόντων πόλις 33o.48 μαγνκσιά 337.2 μαγνκσια πόλις 283.28 κώων πόλις 287.49 λεοντόβατα κωeικός απαλός 29ί. λβυκή ακτή 348.4! μάγνκτις 283.52 λβυκρίασις 348.45 Μομαίο/οουτσεδίον κωeικός άκρα 293,32 λεοντοπυλιται 3,4.27 284.1s μάςαυρα 28,.2 κωeίκιον αλφον 293,32 κωνιακοί 3o2. Σ' λαθαίος όρος 283,29 μόναύσα λίμνη και νί "

κούeιον 298.46.299.! κοπραίται 318.38 κώφης ποταμός κ9ασαία

396.12

λβυκόφίμ, κιωές σήμα 183.46.48, λέσβος λέβεδον 26o.41.348.46 κμυός πόλις 35 ο ι λέπρη

263.42

κ5λσίνκ αρτεμις 273.8 κορύκιον αίΦον 274:33

μαντιανή

μαωαγόται λβυκοθέασιώόν 217. μώτιανή

239.44 κυπαριασών

264-37 26.46 268.33 274.8

327.5ο.

λατοπολίται 354.24 μασαγόπκι

κoλoυπηνή

κυλωναί

215-2"

298.34 μάσιος όρος

λάπαθος λαοδίκεια

κόμμανα κούγουρος

234-1!

215.19

μακροπωγονό"

294-24 λατόωλις

227.33 κύπ€ος

κομμαγενή

278.43 λύκιοι . 291.2ο.292.4

λάτμος

231-9 328.49.33o.22 282.36 λατομία 356.46 μήγίανοι

κυβιλλία

κόμανα 227.31.234.11 κύινσίκ

2Ω"σ. 1, 2; 2.2

238.14 λάτμος ποταμός 293, Μ9μώται

254.19.272. κsλχές 211.22 κυμκ κ9ροκονθάμε κώμη 216,8 2 κόρος 279.32 218.33 κύρου ποίον κονίν:ίοι

42

λυκιοι λυσιάς

325 32 14 32, 34 325.49 λαοδίκεια

327.4ο λαονινασινί 327.4! λανιασινή

κοίλκ συεία κοίλκ συεία 33o.42 λαβλανόδι κολοβών άλσος 337.17 λαοδίκεια κόπη 3, Γ.23 λαμψακός κοπίός πόλις 35, 32 λάειωα "

3ο;'. λκτώον άλσος

29ο:34

μαλλός,

295.3" 3ο -29 3o3-29

229.13 λισκίμύκ

227.4!

μασιανθι

23334 λίθρα ποταμός 2433 μασόλα 236.15' λίνδος 286.33.52 μαλή μοιινοι 248.37 λινδίας αθηνάςι όρον 252.5'-35' 286.53 μαραοι' 25 7. και 1 λίμυρα 291.33 ματων φύλον 264.37 λίρωμος ποταμός μαωαβατικά

κρόμια κρημνα

249-9

κράGς

Ά

κράμβουσα

291,43 λάθη νίσος . 278.4ο λύκος

267.27

291.32

271.36

λαριασαίου απόλλωνος

288.14

Θα

λκθούς μαντέloν 349.5ο μάταιο.

λαμπωνιά 238.19 λάριαπκι ί όδόν

28, 2,

λοχιάς άκρα

27ι.4ι

3ο6-4Ι 317.44 317-45

32ο-ιι 325.48

μάσιος όρος 326.45 μάραθος πίλις 329.3" 33ο.18 346.49 μάκρασ' μασύα

33ο-21

23ιό μακινή

332',23 4Ι


Γ Ι Ν ΑΞ εκ r r'Ν

μαβικέκ , 337,41 μήσαβαπίλις 3413:

μύθος

:

μιαία

318.42. νεάολις 244.42.28ο. οιβαλιαο'άλωσις 279, 32, 34

, 18 , ...,

3'

νεμέσεως

Ι.

341.37

μαρία λίμνι μαραώ τις

246.16 μίλινος λιμlώ 337.11. νεακώμη 246,16, μνόασμυοδος , 237.6. νεανοβία

μαρμυήίσαι

348.35 μιλιτος»λίτις λίμνη

νεανορές

265.28

25 1.24

νέοντέίχος

271.49

μόδμαθαλις

22ο-12 μιλιτοπόλις

μό"μεσα ποταμός 22ο-24

μελοπνί

: 233.12,38

μέγας ποταμός 235.28 μόNονόυ

24ο-25'

μκτυλίιόν

27ο-4

νεκρόπολις

347,7 ολάνη

νκσαία

όλγαωπος 245.29' 222.28 όλυμπος ο μύσιος 2, οι

νιραωός

234-49

μομόρος

Ά 282.3ς

Άμία, ιε ρόν

μελεάγρουχάραξ328. μύγδυνό"

288.16

249.4ι 24 1,21

33; •4ο

μμύδος

267.39

34ο-4

μυθινα

343.2ο

272.19 277.24

343.24

278.Σι

μυούς μυους πόλις 345 -9 μυναλε όρος

349•Σι μυούπολις

μοίόνες και 349.54 μύρα μύρα πόλις 35233 μυρίαμοίβος

μινίλαος πόλις : 3, ο 3ο

μέμφις -

ι

279,3 282.7

291.8 291.32

νότιον

282.4! όλβος πόλις

294.17

338.23 όλβιος ζώύς

294.17

νόκυ κέραιο νούβα

343.26,257.9 όμ"είσαι

νιφάτης

μωμιμος

35ο-24 221.19

μιδικός οπές μιδική πύλη

229.27 ναβαρκ" 229.3! νακόλεια

222»! ! 2, 1.1 Ι

. .

24ο.26 ταύταθμος

μηφός θιώνιέhόν 2,7, ναρθικίς νάφθα πηγι' 26,.48 ναφθα

269.53.27ο:37 μήθυμνα 275.7 μH0Wι χ

νικίου κώμα

287.23

296.ι 395.29 3oy-47 322.17 322-33

222.3ο

3o6.4ι

οξυρύγχονιέδόν 2,4. 2Ο

έξος οταμός

22:34

δσίριδος ιόδόν 352.47

326.43 όρτόασανα 328,44 ορχsενί

347-16 όρθιος όρος

224.39

23ο:36

244.49

248.1348.48 ορκάορκοι οργάν ποταμός 2,2.24

νυσαίοι νύσα

3οι.12 oρτυπία 3οι 13

28ο.25

ορθωσία

285.ι

ορόντπς ποταμός 293 νωρα

ναδπης

234-49 1, 328.18 και 277.28 ερβόντης ποταμός

296.4.

ξαίθος ποταμός

29.8

ουόρα

228.36

291. ούξιοι

229.539.44 232.ι

ουι

27

ξανθίων πόλις 291.29

262.15

325.ιο

332-24

ναύκρατος

349.46

σύλιος απόλλων

278.

3ο

279.16 ξόδξίωή 322.35' έιμίωή

ναβαταίοι

3ol,14 ναύκρατις ν ".

νιμΦαίον νικόπολις

23o,26 όξος 284.29 οξίσ%ακαι

ξαίθος

229.26 Ναβιανοί

μιρόν

νιριτόριον νισίβις

282.48 283-7

ομήρειον

322.7 έαίθιοι

μηδική

μιλία

228.6 23ο-2!

293.53

μκδιά 227.25.228.2ο

3 !

292.7

εί"

μεγαβαφοι

"

291.8

21, 17

Ε;

μεμνονειον

,

και 2

όλυμπος ολβία

223.29.22, ιι όρχίμοί 23.2 : 354-33 μυος όρμος336.23.35, 3ο έαίθιοι θράκες 2,837 ορνίθων πόλις 34.48 ενταμές 2,8. ορυκτός 357.9 μωσής 332-32 354-27 μύγδονόυ

μειδήποι

μluίου

231.3

νομάδες

35ο.26 νίσιβις

μύσιος ποταμός 269.4"

μούδής

218.7

344-2!

με(οποταμία. . 326.25 μέσοι

μέδόν

-

νέίλος :

μνίύις

μικέςαροι

οινοπαρα η ταμός328,

25 1.15

μελάμφυλος , 279.23 νιφάτης μεγαλόζυτοι 28ι.4 μουνιχία αρτεμις 28ο. νισα μέλαινα άκρα 282,35 2 Ο τίσυρις 216.ς νικόπολις μέλης ποταμός 283.9 μυρμίκιος μέλαο ποταμός 292-19 μοίριδος λίμνη 344,43 νισαίοι μελανίατόπος . 293.12 μυ6ί 236.5ο νίκαια μόδμόνειο, 317.53 μυψου ισία 236.! νΐνος 36 μήναίοι μόδιαβα μόhόκ

282.ιι 314-17

οίσανκ

36 341.38 οίκα

25 Ι.24 νόδά κώμη

μεγαλόπολις 244.4! μινδύν 288.16 μέζοι : : 249.4! μιλύα 292,6 μόbόκ 343.213, 8, 13 μίύρα - 3.932 μίκεςυς οταμός 2,ι.48 μιλισιoντέχος349.44 μέμνονος κώμη . 247.τι μιλαίθιοι σκοτσίλοι μνασύριον 287.2 279.9

264.19 οισαρκόνκσος'

264.4ο

μηθοίίον

23ο, 17 μίλιώς

μεσος»ταμία

28o.n

2,7.25: οινόκ".

μαλόθα

οβιδιακινοί

3, ο 3! οινόαρβος .

23ο-5 ο

ουλή

278.3ι

245.18

όφλιμος

2433

216.29 δφρoύνιον

26o.47

όφίου6ο

286.26

276.2ι δωμώδης

336.28


-

τΗΣ : ΑΣ 'ΑΣ

όχος ποταμός οχυρωμα

222.29 παρθυαίοι 287.4 πατείχυράς

216.7 221.19 222.9 223.12

παρωχραβα

223.14 παλαίτυρος

πασιανοί

223-23

παριοι

216.6

269.5

τ'αγα, 224.49

385.27 ράγεια 291.8.2, δαχωτοί

229.14

παρθυαίων χώρα 326, πίναρα 316.18 πίνδος ποταμός 299.42 ραμανιτών έθνος 341,3z 46 328.39 ρακώΖις πίγραπταμός328.3. τσιόβία 346-7 -

λ.2ος

παλαισίνκ

224,32 παίνειoν 224.42 παραπωνιον 325.11

. 338.17

267.ιο

τήσυλις,

325.32

323,9

264.2 πυθάγγελος

318.22, πιονία πασί7ίγρις οι 216,3 παραιτακίμι 319.42. πιπίνη

Γαντικρίπαμον παρθένιον ταραθύς παρξανοί παράσιοι παρθυαίοι παραχώαθρα παρθναία

316.26 πιτύουώς . . . 259.53 πυραμίς 37.44 πτύα

πανών πόλις

παιταλιμνί

225.37 παλλάδια

παραορίνθα

226.26

παίκτων

329-3ο

-

27,.36 είσος ποταμός 264.4 331.23 τσλουτώνιον 339.21 πλούτωνος νεώς 284.3 , έήγμαοταμός 294.24 348.48 βήξαιθρος πmγί 328.24

347.12 τσλινθννί

34, 3,

3543' πνιγώς κώμκ

348.4! βιοχαρος οταμός 218.ιι

3, 6,8

ριμνκνή

316.41 πολυάρρκ όρος 227.5ι βινοκολάυρα

πολύοψος

226.2: παρασάγγα 228,1 ποδίνιος παραχράθρα παρατασmνοι . 228.9 πύρασία

233-35' 332-9

244-45'

232-19 πομπmίου πόλις 235.8 πόλισμα πολυπρος 237.6 πινέται παρασιτακκνοί 229.9 23o.12 πειραιώς πόλις' 239.18 πολίχνα παειάσ%κς 248.4 πορνοτίων 23ο-5ο παπνοί παρίωίτη 249.8 πορνόπιος παφλάγ9νες 236.42 πτιιλιωός 252.7 πυρακον παρθένιος οταμός 237. τέλται πυσείοιον 265.46 πόρπήίμια 34 νεώς ποσεισώνος 27ι.3o τσελασfoί 237.3s' παφλαπνία 272.46 πσείδιον 239•ΣΙ πήγαμος παρυάρ%κς πλτινδν πεδίον 275.32 πομπηίου πόλις παρυάοβιοταμός τσελινάον όρος 282.4, ποικίλου πίφα 2433

24, 3.

βομβίτης

263,34 264.$ 264.18 268.37

ροατής ποταμός 264,4

215.45

βόσιος ποταμός 264.15 28, 12 βόδος

βοδίων πόλις

28.39

268.38 όυμος οταμός24ο:47 271. ! έωάακός ποταμός 25!279.ις

/

279.ις

48

έωσός πόλις

29π., 4

282.4ι έωωής . . . . 328.4ο

29ι.17

2933ο Σαφμάται

21;.18

-

7ταμΦυλοι

249-22

πούγ, . . , 292.19

παρώειος Φρυγία 2: 2.4 πόδιαία σ' αβτόμιδος παίοιος όρος πάειος πόλις παισός

25 Γ.4

292:14

257.3ο τσεννηλιωυς 25-8,2

πυκ9λαιπς

παρδοσιλίωη 27o.49 ποιάσιοι

τ»λύβαθρα

3o2.17

ενσαίθον328.44.346.53 Gνδόβαίης ορταμός ε»σεισώνος ιόδόν 346.53 2ι 833 -

292.17

σαυρομάται

3ο, 3ο προφθασία

224.38

πακτωλός

279.23

πύρσαίηλις

πανιώνιον

28ο.16

παρατακτινοι 39.42 προτεσίλιων 329.3

πάνορμος λιμίιο 28ο 22 τσέλλα 286.4! τίφα πόλις 34o:28 παρθενόπη 291.8,3ο πδοσίως σκοπιι' 349.43 πίταρα 248.3 πήίον παμφίλιον τσέλαγος -

261.2

πριών

277.37

πριμύκ'

279.3 3ο7-19

πράσιοι πρήμνις

παρμαι αφροδίτης ιε τεθοίλιον άκρα 298.4ι πήoλεμοιίκι 223-25'

πύραμως

33

τσισίσαι παροπαμισάσα 316,17 πτυωπός παροπαμισός όρος 316, πίτνα. πιτνώ δις 18

πτίήαλα

3o6.ro

248.2ι πυρρα άκρα 249-4 πύρρα 249-9 257.43

σακίραυλοι

223,24

σ7χΚ9 σHyw

223-39' 223.52

σακαία

σαβατική

6 ασινά

27o.8

σάνοι

28o.19 σαίοι

πύρεθοι

32ο-ιι

,

',

26, 34 σαραμίωί

πύγιλα

257,44 πυρεθέα

229.ιι 23ο:33 232.3

σαραπαίρα σάρος ποταμός, 234.2ο 234-12 3, 6-3! σάβ4ρα 237, ποταμός Θιγιαβιος

24 234.2! 244,19 Gγία

παήαλίωί 3o2.193o6. τσιμωλκσινή 245.16,33 πυθοσωρις πιγνισόν

223.2ι

ΟΌζK9 &

3,74 σακαίων εορτή 223.53

265.14 " . 298,14 267.34 πολεμικές πόλις 292.19 παλαιά πολίχνη 298. 267.4ι πίολεμαίς331,23.356.42 44 351.27 όρα ίμώ, 28ι.3 πινελοπίακρ παίφος παλαια 299.2 πιθασός πήσααπα πήσαωπος

299.4 πήσουροι 299.97

22ι.42 221.42

πριάνη 253.4.277.26 σαμαριανί - 222.16 222.2ι 257.6 σακαγίμωκ'' πριαπmνοί 257.46 προκόννησος 318.4! σάρκίας ποταμός 223-13

παρθενιαί

ρόν

Οτζ Καβε:

311.ιο 317:33

273.54 πύρσίς

"παφος

σατύρου μνήμα - 216.6

σάπα

32οει2 σαγύλων

και

237.2s 239.to

239.4z 24ο-2ο 24ο-24

244.48 12


r Ι Ν Α Ξ εκ rrϊκ

μαρναβα

318.42. νεάολις 244.42.28ο. οιβαλιαο' άλωσις 279,

334.42. μύθος :

/

μύρσίαβα πόλις 341.32

κιδία

32, 34

- 18 , ...

3'

νεμίσεως μαλόβα . . . 341,37 μαρία λίμνι 246.16 μίλινος λιμlώ 337.τι νεακώμη μαραώ τις . 246,16 μνόα σιωοδός , 237.6. νεανοβία

μαρμυήίσαι μόδμαθαλις

348.35 μιλιτος»λίτις λίμνη

νεανορείς

25 1.24

νέοντέίχος

22ο-24

-

μηθαίον

25 1.13. νέίλος

μκτυλίιόκ

27o.4.

23ο.17. μίλιώς

μεσος»ταμία

: 233.12,38

μέγας ποταμός 235.28 μόNονόυ

24ο-25'

νεκρόπολις

:

282.3s νκσαία

Άμία, ιε ρόν

288.16 288.16

μεγαλόπολις 244.4! μινδύν 249-4! μιλύα μέζοι : μόbόν 343.21358.13 μίθρα

οίσανκ

26;.28 27ι 49

οινοπαρα η ταμός328.

36 341.38 οίκα

218.7

344-2! 347,7

231.3

ολάνη

νκραωός

234-49

νομάδες

21, 17

292,6 νότιον

και 2

291.8

όλυμπος όλβία

292.7

282.4! όλβος πόλις

294.17

338.23 όλβιος ζώς

294.17

319.52 νόκυ κέραιο μέκεσος φταμός 2, Ι.48 μιλισιoν τέχος349.44 νούβα 343.26,257.9

ομπείσαι

μέμνονος κώμη . 247.ιι μιλαίθιοι σκετσίλοι

μνασύριον μνίύις

279.9

:

282.ιι 314-17

264.4ο

όλγαωπος 245.29' όλυμπος 2, οι ο μύσιος 222.28

277.2ο

ίμωμόρος

28ο.ιι

264.19 οιόαρκόνησος'

22ο-12 μιλιτοπόλις : 251.24 νόδά κώμη

μό"μωσα ποταμός μελοπνί

ι, 2,7.22'

οινόκ"

287.2 νιφάτης : 3, ο 26 νίσιβις νιφάτης

228.6 23ο-21

μελάμφυλος , 279.23 μεγαλόζντοι 281.4 μουνιχία αρτεμις 28ο. νισα

282.48 283.7

ομήρειον

23o,26 όξος 222.3ο 284.29 οξία/βακαι 3o6.4! 287.23 δέυρύγχου.ιόδόν 2,4. 296.ι 2Ο

μέλαιναάκρα 282.3, 2Ο τίσυρις 216.ς νικόπολις μέλης ποταμός 283.9 μυρμίκιος μέλασποταμός 292.19 μοίριδος λίμνη 344,43 τσαλη μελανίατόπος : 293.12 μυ6ί . 236.5ο νι καια μόδμόνειο . . 317.53 μυψου ιςία 236.! νΐνος με(όποταμία. . 326.2, μέσοι 249.4ι νικοτόeιον 24 1,21 γισίβις μύγδυνό" Α

395.29 3ο5-47 322.17

έξος οταμός

22:34

δσίριδος ιόδόν 352.47

'322.33

"κακέet

326.43 όρτόασανα 328,44 ορχισενί

2.43»

μήναίοι μόδίαβα μόδόν

347-16 όρθιος όρος 348.48 ορκάορκοι

244.49

328. μύσιος ποταμός 269.4" νιμφαίον 335'-4ο μμύδος 267.39 νικόπολις

3

34ο-4 μύει να 343.2ο μνούς

μεγάζαροι

343.24 μυους πόλις 343.9 μυκοίλε όρος

μθόν μοίρνς

349,5

μυούπολις

μοϊόνως , 349,54 μύρα μινίλαος πόλις . 3, ο 3ο

μέμφις και μονοήσιοι

.

μύρ, πόλις

352.33 μυρίαμο/οος

μεμνόνειον

μώμεμος 229.27 ναβαρκ" 229.3! νακόλεια . . . 24ο.26 ταύταθμος μluυόυ μηφός θιώνιέδόν 2,7, ναρθικίς , 3 Ι νάφθα πηγ' μιδικός οπής μιδική πύλη

26.48 ναφθα

μήθυμνα 269.53.27ο:37 ναβαταίοι 275.7 μ%.0για

ναυκρατος

μιρόν

3ol»!4 ναώκρατις γ. ".

248.1-

οργάν ποταμός 252.24 3οι.12 όρτυπία

νυσαίοι

3ο1-13

279,3 νύσα 282.7 291.8 νωρα

28ο.25

ορθωσία .

285.ι

ορόντπς ποταμός 293 234-49 15' "32 8.ι 8 ν 277.28 εβρόντης ποταμός

νωπος 291.32 291.53

296.4.

322.7 έαίθιοι

εί"

μιδιά 227.25.228.2ο 229.26 Μαβιανοί μηδική

μιλία

278.Σι

νικίου κώμα

223.29.22, ιι όρχίμιοι 323.29 : 3, 4-33 μυος όρμος336.2335, 3ο έαίθιοι θράκες 2,837 ορνίθων πόλις 231.22 357-9 μωσής 332-32 34.48 ενταμές 2,8. ορυκτός 354.27 μύγλoνόι,

μίyάβρυφοι

272.19 277.24

23ο:36

35ο 24 221.19 222,11 2, 1.4 1

, 291.8 ουόρα ξαίθο ξαίθος ποταμός 29τ. αύξιοι 27

ουι

.

ξανθίων πόλις 291.29

262.15 279.16 έόbξίυή

23ο.5ο

322.3ς ξιμίωή

245.18

332-24

οβιδιακινεί

349.46 3, ο 3! οινόαρβος

229.539.44 232•ι

σύλιος απόλλων 3ο

325.ιο

228.36

ουλή .

278. -

. . . 278.3ι

όφλιμος

2433

216.29 δφρoύνιον

26o.47

όφίουGo

286.26

. 276.2, δωμώδης

336.28


«"

τΗΣ

όχος ποταμός οχυρωμα Γαντικρίπαμον παρθένιον ταραβύς

παεξανοί παρασιοι

παρθυαίοι

παρωχραρα πασιανοί

παραχώαθρα παρθυαία ΙΟΙ

παιταλίωή

& Σ 'ΑΣ

:

222.29 παρθυαίοι

316.26 πιτύσυώς . . . 257.53 πυραμίς 287.4 πατείχυράς 317.44 πιτύα 264.2 7πνθαγγέλος 267.ιο πασί7ίγρις 318.22 πιονία 269.5' τ'αγα! 216,3 παραιτακίμιοι 39.42. πιπίνη τήσυλις, 38,.27 ράγεια 325 "32 216.6 216.7 παρθυαίων χώρα 326. πίναφα 29ι.8.2, δαχωτοί

221.19 222.9 πτίγραπταμός328.3ς 329.3ο 223.12 παίλαος 331-23 223.14 παλαίτυρος 223-23 παλαισίνκ 339-2! 347.12 224.32 παίνειoν

τσιόbία

341'-35'

229.37 παλλάδια

3, 6,8 356.41' πολυάρρκ όρος

354.3! πνιγώς κώμκ

πολύοψος 232.19

πόοπήίμία ν

παφλαπονία

237.35' τσελασfoί

316.18

328.39 βακωίες

346.7

τσλουτώνιον 27,.36 βίσος ποταμός 264.4 τσλούτωνος νεώς 284.3 , ρήγμαοταμός 294.24 τσλινθυγή 348.48 βήξαιθρος πmγί 328.24

πομπHίου πόλις 235.8 πόλισμα 237.6 πολυτερος παριάσ%κς 23o.12 πειραμβύς πόλις' 239.18 πολίχνα 248,4 πορνοτίων παρίωίτι 23ο-5ο Τίαύ7y0, 249.8 πορνόπιος παφλάγ9νες 236.42 πτιιλιωός τέλται 24 2.7 πυρακον παρθένιος οταμός 237.

34

224.49 229.14

πίνδός ποταμός 299.42 βαμαιιτών έθνος 341,3z

224,42 παραπωνιον 325.1! πανών πόλις

παραορίνθα 226.26 παίκτων παρασάγκ 226.2, παραχράθρα 228.ι πόbίνιος παρατασινοι . 228.9 πόρασία παρασιτακκνοί 229.9 πινέται

323.9

338.17

348.4Ι βιοχάρος εφταμός 218.ιι ριμνκνή 233-35'

227.5ι βινοκολάυρα

332-9

244-45' 241'.3!

263,34 264.5' 264.18 268.37

βομβίτης 215.45 ροατής ποταμός 264,4 οόδιος ποταμός 264.15 ρόδος

285.12

βοδίων πόλις

28.39

268.38 θυμος οταμός24ο-47 271. ! έωσακός ποταμός 25!-

279.15 26.46 πυσείοιον 48 27ι.3ο ποσεισώνος νεώς 279.1, έωσός πόλις

29σ., 4

282.4ι έωωές . . . . 348.4ο 272-46 πσείδιον παρυάρ%κς 239.Σι πήγαμος πλτινδν πεδίον 275.32 πομπmίου πόλις 291.17 παρυάσ%ι οταμός τπλινάον όρος ποικίλου 282.4r τσίφα 293.3ο Σαρμάπκι 215.18 2433 3o2.17 σατύρου μνήμα . 216,6 "παμΦυλοι 249.22 πούγ, . . , 292.19 ε»λύβαθρα παρώειος Φρυγία 2: 2.4 πόδπαια σ' αβτόμιδος ε»σαίθον328.44.346.53 Gνδόβαίης ορταμός

ποίοιος όρος πάειος πόλις παισός

255.4 2,7.3ο 2, 8.2

-

292:14

ενσεισώνος ιόbόν 346.53 Η

7ωtyγΗλιάJύς

πυκ9λαιπς

παρδοσιλίωη 27o.49 πεδιάσιοι

292.17 3ο: 3ο προφθασία

πριόνη 2,3,4.277.26

311.ιο 317:33 πριαπmνοι

πακτωλός

273.54 πύρσίς

παρθενιαί

279.23

πύρσαίηλις : 318.4! προκόννησος

ποινιώνιον

28ο.16

παραιτακτινοι 39.42 προτεσίλιων

παίνορμος λιμίω 28ο 22 τσέλλα παρθενόπη 286.4! τίφα πόλις

224.38

329.3 πριών 34ο.28 πριμύα

ποίταξα 291.8.3ο πώσεως σκοπιι' 349.43 πρασιοι πήίον 248.3 πρήμνις παμφίλιον τσίλαγος

21833 σαυρομάται

22ι.

Ά

Ε

σαμαριανί

- 222.16 222.2ι

257.6 σακογίωκ'

257.46 261.2

277.37 279.3 3o7.19

σάρνιος ποταμός 223,3 223.2ι

ΟίχΚ9ζί

σαιωίραυλοι σακg σκνκ

223,24 223-39'

σακαία

223.52

3,74ι σακαίων εορτή

223.53

265.14 σαβατική 267.34 πολεμικά πίλις 292.19 6 ασινά παλαιά πολίχνη 298. 267.4ι 7ήολεμαίς331,23.356.42 σαραπαίρα 44 351.27 σάρος ποταμός πίφος παλαια 299.2 πινελοπίακρίμώ, 28ι.3 7ήόρα

229.ιι 23ο:33

234.2ο

παφμαι αφροδίτης ιε τεθοίλιον άκρα 298.4ι πήολεμωιέκι

234-12

πιθασός πήσααπα πήθίκωπος

298.14

εάν

299.4 πήσουροι

πύραμως 299.9' παήαλίωή 3o2.193o6. τσιμωλκσινή 245.16.33 πυθοόωεις πιγνισόν

33

τσισίσαι παροπαμισάσα 316,17 πιτνωπός

3o6.το

παροπαμισός όρος βιό, πίτνα. 18 πιτνώδες

248.2ι πυρρα άκρα 249-4 πύρρα 249-9 πύγιλα 257.43

σαβίρα

Gγιαβιος ποταμός 237,

223-21'

"παφος

ποίήαλα

3, 6-3!

232,3

πύρεθοι

257,44 πυρεθέα

234.2!

24 .

"

244,19 Gγία . 26, 34 σαραμίωί 27o.8

σώνα ,

28o.19 σαίοι 32ο-ιι 32οει2

σάπα

. 237.2ς 239.1ο

235.42 24ο-2ο 24ο-24

σαγύλων : 244.48 -

-

-

12


r fΝΑ ε, εκ τάκι 243.43 σιλίμης ιόρόν 3,2,1, σκαμαι πύλαμ 248.4, σαράτσίον 352.15 σκάμανόβος , σκάψις 249,7

σανισίνκ

σανόαλιον σαγαλαωείς σαγαλαωός

249,8 σήσαμος

G πιόόθ

26.18 σιισός

349.16

327.2ο

227.43

238.13 26;., ο 2,8.48, σκίμαι

σάπρα

268.54 σίρακοι

21;.18.

σάρθεις

273.48 σινδικοί

215.2ο

σάμος

σαλμακίς σαουρα

σαρπη%ών

σωφίδη

216.28

3o3.15 σίσαμος

σακκόποδες

126., σινδηνί

224'

226.46 327.4, 232.3o 335.4ι

σαμόG«τα Gμαβεια σαβαίοι

σίντιβί" σίντι σινοεία σιδονή

24ο.2ο 24ο.2ο

σαβα λιμμώ . 336.47 σίνσκ

σαβαίων χώρα

39 τι σίγοίκ 347.8 σιδηνή σαραπιδος ιόδόν 349, σιμδεις

σύλμμοπος

2z "

σαμλεία λίμνη

";

23

224.27. τα πύριοι

ταμωνίται

235.12

276.7 ταήαλίμνι, 276.8 ταρβαωός 28ο.27 ταβέαμ

248.16

σύλοι

299.ιο παπερβαία 299.ιι ταξίλα

σόλοι πόλις

317.45'

σολόκκ

264.4! Gδύμων πόλις

σίγριον ..

269.52

3;o.3ι σινδη

276.2

334.

334.47 "παμνα

Gύχος

277.35

ταμύρας

35 4-3

287.s: πανί τις

249.4 σιλία ποταμός 3ο7:39

τεκτόG«γες

σίλγις

249.8 σΐνναμα

τήμεωί,

σίλγκ

249.18 σίταλιοι

σωλλί4ς σιλλίωουσία

258.29 σιναν όρος

326.44 σόμα λίμνης κωμη 326.46 288.2

. 33ο.2,

281.26 σιδών 293-6 σιρβωνίς

33ο-47 ς "ατονάκία

293.17 σιδόνιοι 296.3.32s. σιδονία νήσος

342.28 ς:ατονάκεια

332,13

3o2.28 3o2. Το

33ο-47

-

335'-43

348.47 31ο, 12

22, 37 233-34

248.1 249-9 349-49

Τύδμίλλα 25 Ο.23.292,3 264.29 269.23 288.38 τευθρανία τολμκσείς 276.9 389.13

288.28 πνεόυς

33ι. τόλμωίς

42

τίως

327.48 σκύθαμ λίγα 22ο.ιι ς"άτωνοςνή6ς 336.48 πλχινίς

276.16 277.26 286.26

327.49 σκύθαι 223.2ο 322.56 σκύλαέ τεταμός 239. συμβάκη

287.48 287.49

σιρβωνις λίμνκ 372.13

25'

σεβαση' 332-3ο σκαμος οταμός σιρβωνις λίμνι 333.42 37' σεβείται 336.5ο σκαμόντείχος σιβονwυτική

πυθρανία

348.4ι ς"άτωνος πύργος

46.327.49.

343-22

ς"άτιος ζ4ύς

259.6

ταύροι δύο όρ, 336.4ο

ταπόστιεις 222,3 τανίς 228.3ο τεσαείοσος

σελγείς

σερβωνίς

24-2»7

325.46 ταυροπόλου μαντέιον

12

218.σο σίρβκ οταμός 291.28 αστέρνοι σεβασή 243.19 σίδη 292.18 ατσαύτα σελίύνς ιόδόν 243.23 σίβα 3οι.2! σιλγκωός 248.49 σινδόναλία 3o6.43 ασοράδες

σιλόυκάς σαλόύκεια

249-9

291.45' ταβίμιον πεδίον 275.32 292.ι ταυροπόλιον 28ο.ιι 293.5ο ταρσός 244.38

σεύμαηα

σιλβύκεια

23ο. Γι

248.23 ταμάσακοι

257.16 σόλυμα 249-9 σόλυμοι

39 σιιία

σισυρβίται

223-23

224.29-5 ο 227.16

29o.18 σαρσιος

26ο., 4 σόλοι σιμοάσιoντποίον 26ι σουσίς

σαίς

πίχαροι

248.36 σολικάζaν

249.15' 257.14

Θαρατσιον

σόλυμος

222.16

223.16 πάπυροι

46

238.13 338.24 σύαίοι 239.35' σόλυμοι

322.36 σινώπη

σάραβα

πίπι .

278,2

293.1838

σαλίβοθρα σααβάκαι

σιλβυκές

231-32.

333,33 σωσαπόλις ζΑύς 284.7

σκυθόολις

σαρπίδονίαααρτέμιδος σίγιννοι . 227.12 296.2 σιτακωή 229.11.32, 28 (όγδανή σαλαμάς 298.4ο σινώπη 236.7 συγδιανοί

σιλλάυούς

226.26.

σωτέραι λιμίω 336.3ς σμινθέως απόλλωνος ιε 216.29 ρόν 21;".11 264.3! ταύρος όρος 215.23.37 26;.2 ταναάς 279.24 σινθιακός λιμίύ 216.37 σμίνθια 287.28 σίρακες 22 1.2Ο σμίνθιοι 268.32 ταίρπητας 216-29 222.16 29ο:34 σιγώρίδες βασίλεια 22. σμύρνα 277.32 ταλαβρόκι

σαρδιανόν τσέdioν 274.6 σίνδοι σαμα 2773ο σήαλκίωοι

σαΐς

3: 8.37. %ίνοι 261.32 %ρίνος, 264.ις 2&οία

σuυασίκ

-

2, 8. σύμη σύρων όνομα 1, 8.

37

349.47 σκαιοίθράκες 258.37

σόδμόNιον 229.34 τύμβου 2, 2.14 πλμμωός 287.18 ταλμμωίς

322.ιι τελμωύς

συρία

327'35'

σνώνη

316,14 τίντνρα πόλις

τφμίλαο ΙΣ

291.2ο 291.2!

291.4ς 292.3

3r: -


κ α ΗΣ

πύκροι.

294.19 τύαια

τύνδαρος γήκνον

τήμνος πόλις

ε' Υ Ρ Α Ρ ΗΣ

235.4 ομλομαλίον 328.3ι ομλαδέλφεια

292.9

χαραμωτείται 339.43 κμα λιμίό 339

2,3.6.

269.43 τυρο . ., 33o,49 332-29 272.ιι συρρίμία νύ%ς 335.: φμλωτόβα . 336.2ο χάαλλα κώμα 336.49 τυνσάρειοι 348.38 φιλίτσοουνίσος 358.5 χαβείου κώμη /

πwνεσίς

φίλωνος κώμι τίγρις 227.46.231.13 εαρώΖις Ζιαβα 229.4ο πγρανόκερόα 232.22 υθαρα "nβαρίωοί 23ο.τι.239. ύσβαλίτης ύβα 48.242.28 πάβα πσίλβα

249. 14 ύση

τιμώνιον σήών

τμώλος

τορεάται τουειούα

τόμισα

ζλιςυβώποι τόέιλα

--

φατσεζούς : 4ο

φωrύτις

347-ι υλλόβιοι

χ«λιδονίανίσοι 227.29 φοκέα

277.29 χερρόνησος

237.17

242.36 φοινικίων άλσος 82.4 χελιδονίων νήσοι 285.14 243-1ο

φοίνιξόρος φοινικ, ύς

28, 38 χ«λιδονεαι

φοινικών

333-34

291.3s

291,43 χώρβονκσος 328.54 274.2! φοινίκ" 327.42.33ο-44 χελωνώννήσος 338.5 272.17

274.2 311.44

φοινικούς λιμίω 348.4i χιλιόκωμον χίος

24, 11

277.3o.282.38

φeίξουμαντέον 27.5" χίμωμρα φαβγιον '291.8 υπανις ποταμός 216.16 φειξου πίλις 218. το 29r.25' υπόbβόρεοι 221.4! Φρύγες 237.54.249, 299.5' χορζίμνή 23ο 36 41.29ο 42 273.;"ι υπόbσίδης ύπαμπα 274.39 φρυγία μεγάλη 238.34 252.2 39ίνικίσας; 311 •21' χοάασης 3ο, 14 216.29 υπανις φύσκος φλίχνη 285.37 aeαρινά 225.42 316.44 χορθάραζα 326,44 282.4ι 234.2 ύφορμα

248,2 φαναγόρια πόλις 216,17 φαναγόρου πόλις 216.22 239.8. φάσις ποταμός 217.4ο φάσις πόλις 217.43 23ο.3, 148.27 φανίωή 2ο, 3ι

φωας. '21 4-3 φαινίτη φοία 255.4ο.3, 2.46 φάσις

φωκέα φωκών νήσος

χακανόίται χάλυβόθ'

231.6 χαμανίωή

3ατσεζών λόφος 338.38 φασιλίς

φαέρινίσιον

τεάπολις φακώνόθ'

22ο37

ώωγλοδύται

243.2, φαγιωeιόπολις

τυράμβη

214'. ''ο

33ο-4

φαρος , φακκούση

τυαν7τις

235.2

σναία

235.2

φάγοι

221. 17

23ο-5 ο 231.11' 233'35'

289.1,

"1.

χρυσαόριων 289.17 χρυζόφρασ' ποταμός -

-

33ο 12'

24o.,

278.54

τίλχιεπίλι,

357.29

282.2ο

ψεβώαλίμνι

3, 8.2:

χαρώνιον αίφον 284.36

284.14 "4! :

φαία λιμίω

264.37.268.14 χρυσαορίωςdioς ιόδόν .

χαλσιάοι 239.48, χωρασμoυσινοί 223.23 χωρίμιό 224.46 . 24ο Σ.242 3ο

χαλύβύ" χαρώνιον Κωγίλλιον νήσιον 279.7 φαζάμων κώμη 244 χάλκιδιάς 299.2

283.2ς 338.3 χούσα

Χαίκς ποταμός 21832

23ο.48 χαλωνίζες

238.28 Φπρόθ 2,6.42 φανάκια 239.2ι Φωϊκόν 261.4ο 3, 2.44 φαναβσια 239.39 φαγεσαίον, 265.4 φαρμακία 3άριον 26,46 φαζιμονίτις . 244.4 Φάλλεις «βήτα

351.8

3o3-23

3o6.4ο

πγρανόκόρτα 326,44 ύλλος

341-37 31ο-22

Λ.

282.4ι χαλκέτω

288.29

291.44 χαραοβούς

293-7

4λλά ποταμός 237.24

34,36 χαλκηδόνιονιόρον 237. ψύρανήGς 346,48

32

351.7 χαονίτις 3τι.8 χαξίωή

φθιρών όρος 278,44 χαβείαo'

338.2!

322-4 322.5'

218.12 χαλόαίων χώρα 323,27 χάραξ

282.43

ψυγμού λίμνι

δτις κάμε ώρέιται

323.41 314»

332.18 ώ(όπυοιος ιόδόν 288.36 231-12 332.18 ώπς 13


έ Λε Γx o Σ εκ τ ρ Ν Τ Η Σ Α , Β ΥΑΣ 36o,43 Ζάμα

λβύλη

.

36ι.4ο Λάθων ποταμός 364. πολεμάς

364. 44

38

362.3! 364,3 καθίσπες εαυάριοι 36ο, ζέλλα 362.33 λίπjι 36ο.ι ζεφύριον 365,22 λήξον 3 ώγιμουρος νήσος 363.3! ζήλις 36ο:42 λήξος πόλις 36ο.ι 361.2! 362.3! λίξος πόλις άκρα λίμνη 364.36 ζιγχα λίβυβί, 36, 3ο αιταίου μνήμα 361,29 ζούχις λίμνκ 363.54 άμμωνος άκρα 363,4! ζούχς πόλις 364.! λιπάδονώ νήσος 363.4!

αβρότανoν πόλις 364.2 ζάκμα

σαρθαλιμίύ

362.22

σίγξαπόλις

361.37 36ι 39

συοφάρι

σύρτις μικρά 363.44 σύρίες φαήτις 363.4ς

σύρτις μεγάλα 364.iz

αε»λλώνιον ακρωτήριον

Ηρακλίους βωμός 36ο. Μαυρούσιοι - 359.47. ταρίτις άκρα

362.43 απολλωνιάς

364,47

κβσινόκ

364.44 ηρακλειον

αρσανίξης άκρα 36, 24 άσκληπιον 362.5ο

Θάλα

αασίς λόφος

363.34 θάψος πόλις

άασις τόπος

364.26 θαίνα πόλις 34'9.5 ι θοία πελίχνη

άσλα σ'

αυτόμαλα φρούριον

3643ο

Ο

36ι ιο μαύροι

14.

δεών λιμίύ

φ'

362.3!

359.48 τεύχΗραπόλις 364-44

μαωαμσυλιοι

361.34 πώαπύργιον

μήμλίδα ,

36, 3'

αχόλλα

7ίγγα 359.5336ο. 363.4! μεταπωνιoν τοπος 2 363.42 36ο-47 362.3ο 362.34 μελίτι νάσος . 363.39 τισιαοί σζλοι 36o.8 μονίλαος λιμίό 36, 24 36ι.4! μίωιγέ νήσος 363,47 τριτωνίς 364.37 362.2ο

καισάρεια

362.44 βαόκκ

κρίψα

εθαίκα πόλις βύρG.

364-44 κορχιδών

364.34 καταβαθμες 362.49 κοιλλιση .

364.

29 36, 28 32 364.yo νεάπολις 363.34.364.2 φυκούς άκρα

364,

εμπορικός κόλως

36ο:3

4ύμαία . . 36,44 όεμαΐαάκρα, 3334

362.36

48

κυρίιόκ. κώτεις

24.

-

45'

Χαβαετόπς *Αλπινιά,

362.3! ψύλλοι

364.28 364.37 366.31 2

364,48 Γαλίουρος κάμ, 359.52

363,

362.

-

κέρσουρα νίσος . 363.28 σύκτα κυρτη 361.12

εαυceις λιμίμώ 364.38 κώθωινκσίον -

361.9 363.23

έδιωίως βωμος

364,6 359.Σι κίρτα

36ι και

362.2ο Μαύταθμων 36, 22 φαβα ποταμός 362.3! νασαμώνόυ 364.35' 35' 362.46 νέφερις ποταμός 363. φιλαίνων βωμοι

κόκκινα ήσος 363,43 νηγρίτας ταράματα 365.3! κόρκιννίτις 363.44 νομάδες γκταύλοι 361.42.36, 3' κεφαλαι οταμός Αύεις

363,35

45'

φαυρούσιοι

Βαγαορασ οταμός

36,-

27

άφροδίτης ί όbόν 364.38 Ιτύκηποταμός 36239 μολοχάθ ποταμός 36ο. τύνις πόλις 362.33 ιώλ πόλις

363.34

παειχέιαμ νήσοι 363.4ο

ι

έτ,

" . .

362.5ι τσλίωός λιμlu 36, 27


εικnduima, φια ωrruperuntlibrarή,homine,ωrjiljpredpίκι φκι, Ροβιunφuamuitarchanccόρm κmριβα -

-" -

-

-

-

-

κm,ac alamιαίξlibrorή"Sιφuapreteritaβιnt,crunthuiuβnodi,φuemipβanimadurrar.φuare equήcβ καζno (τηe,atφigno/rre. Vale. Ρrima numerus pagnam demon/trat.5εσιnduslinaά. 1.46 ανακρνιθώνα 3-3 τ.f πρόε.7.19 έενκνεχίναι.15-4, αισαραμυθιύμεθα. Ζ.18 έχον.33 παραλαβήν.34.4. ειαμμάω 16 απώκον τ%-2 νίνων.3 αρδίχομένω, τ7 λικννμίνων.1τ.τι αρίσκιθαι.4 ιλών.: 3.τ.απωθώθα

43 βέτ" και 5 "εκλύζι θα 14.5 αναχώρησιν 58 αιθηκίται.15.5 ατάθα.1o.νέρικν.27 εκλάμηνία.μίνααν.16 τι αταλάπι 44 εχεί 17.37 φαεινήτων ταύταγώ πάνταφινί.46 λένοιτ':53 ναιρών.183 τ.νινκόντων.19.37 τιιτικών:3o.45 κομι%ικών.s: ίύτα 3τ.4οβίβαν 43 άρν.3ι τι ώμολόκντα,νότι.41 δοτικώτεροι.45.διαλ. 33,2 Ι 5.36.6 δκίωr.37.! ς ορμηθεί,., πανίων. 29.2 διάμεβο, δ.τι τύρι, 15.εκάνο, 4ο.τ 5.ορώντ% ήν ήr. 18.ταρανόμεθα., 1 μικτό π41,6 ώκρακr 1ο φυτικών και τα 24 ήική, αν 42 νιακεκαυμένκι.48.{ώνα, έξ.43 16 ο κ. 1ο απολλ"μίνντ 18 ν.34.λαθjν 37.ναυανγκσάμενοι., 2 ώ,.44 ιι ενοπών. 14 ανκίνγι.3ο όχίτ8.45.14 τώβάσιν.44.τα ο χάρον.46.13 ή μήκων:43 ίντασιν 47 τι τάχα ι τ νaκνύμενα 3ο προτίθενται.3 τ.πεντάζωναν

48.τι ερίζων τ7 ποτέρων 36 λααμέν 49.1 και ώμολόγητα 38 δικάιν και τα προν., 5.5ο όρ».56.4τ.μικών.57 34 τιήατέρων 48 ωρών 58.3.ορίζοντες και 9.24 αερωπρίν 15 ακρωπρίν. 3ο ακρωτήριον 6o., ώ, 9 παρωκεανί τιλι, τι ώθάασ.61,9 τάλιοι.17.σανιάνι 61.5.παλίνι.14, εμπορίας 33 ταριχέα 39 λατών, και ο αναβών. 63.7. αλρόταην τ7 άπασα 46 ώραίν 64.6.πίσαν 39 τότων.so.υποχώριοι 65.7. μέναν.7 νέεθα. 2 o ότι.68.47. λιε

τίλιναν 49 τύνω 7ε.4! αυτα 71.53.χαιρανώa, 73.3 και την 6 λελεχωμένοντ7ίωμαίνι 13, μέντα, 74. σάλ» 3ο.νaκνύμενον.3 3 τέτων.43 σύλα,αύλα, και 3 ή ενάι 25.24.θ. 17 ορίζονκι.41 αών όεντα.26.2 3. Φιαλ λάήoνται,19 εσώθη. 78.Ι και αν οι 16 εί, τα 21.άρντ. 3 3.σιμαπαίρaν, 41 φιγωνίαν και Ι. σίκτιοι. Ζ9 ΙΙ .

22

υπικάμινον τ%.ασνλί. 1ο σωφροπαώ . 45 ιχθύ, 21 ίνωκιν 8ο 37.ευμαλίμνων, 81.1o.μινκόμινι, 84 34 κώμον.8, το έκόντασ,86.6 αναμένον.54 σφολασμό.89.4τ σεβών.49 νιαλνθήναι., 2 ζώεσιν 9ο, 23 ελαντ τίur.39 ατενκτακτύσι.48.ταπεινωθέντα 9τ.6 κυλκία 47 ιτώριαν θι.48 ενιτών.93.1 ιεακιχιλίοι.41 ταυρί σκων και ο μέντοι.94.4 έλεσι, 2 λαβών 49 λυκοφόροι.9ς-17.σάλια ά 31 πάλι, και ο παντοΐν, 36. Ι 6. μέχρι 18. τίσκοι προσαγορεύονται.4οει.35 επίθινη 97.12 ώ, ώ.4ο άύκ.98.36 δίονο και 1.λαγήβρί, 99.11.ινύλνσι.35, γοώ και "4".ταόπ, τι.44 νικήσασ.46 νιωνόματα ιοc.49."μιόνων τοτ 7 υών'.τς.λολοφονηθέντο, το 3.16 ιέατά νιον.το 4.2 2.υπερβάσαι.46.ο λείρις. 47 ρίζαν. το7.47 κύμα. το 9-14.κστακλύσαι.Ι Ι Ι -24 αποκρυθέντα, τ ι 1.53

αλάμωνα.ττ και 44 υά.ττ4.47.ένις.sτ "εχιρώσαν» ττ7.18.άρλ'tto.i7διωρά» τιτ 17 εκατ. τα 1.2ο έχρ» σε 14.πώ εντ 13,4 εξίχνσε.Ι 14-16 δρών.36 ύεται.51 άσV.127.19 εξαλλάrioντώ.32 καλάτασ,τι 8.1 1 . ιέα κοσίντ 3 τήν»μόλwσε 18.έλ».53.υπερημένων-Ι 2ο, 3ο αχεμάχων.32 μετονομάθαι.131.3 εμψύχων.37. αιχύ λοι.131.16 υπελαμβάνοντο.133.1 αρπφών.14 άρμενον.2 τ.μιπώκννιν.47 θ.134.46.ναχάμερο 136.τι νί τι.τό ή σύμα 17 είχον 19 ταύροι.τ 37.44 ακυλαία".1 39 τα κύκλον.48. ορεινή, 14Ι 49,5»υμένοι, Ι44 και Ι

τώ παρά τιςτ.34 σύλoντ και 1.4 δράθα τ 53.τ7 δόκgνικόν τys.8 εκτιθάσαν.44 θαυήν., 1-αυάτινοι 1 και 6 τι «άνο τ8 φκραίαν 3τ ελάαντ 57.53.φκραία.τ 58.8 ελε.τ και 9.36 ομορ;ντ 6ο-16.πρόσων 47 φκρών.48.τώ πέ λιντ 6π.7 όμων 2 και μέρ».4τ. άνένα.1 βι.τ.τ.λίρναν και οι λέρν».38.μυκίνα".44.έχύσα".163.9 εκκυμαδόναν. 2τικέτα".49 σεηώνη, τό4 36 και η Κ., 3.μαλίαν τώς το αλάτιον 12 εξαναλίσκοντο. 3ο.κέρινθινιερόν όχθον 36.τιροβόλα 48.ακρωτήριον. το αίόνο,.5 τ.πιτνών, τό 6.47.ήβων., 3 νυμβίβκκιν.: 68.τι κgτασιφώεισαν. 1 69 3 τ.σεισμό τ7ο.1.ινάτω τ7ι.1o αντιπαρωνίσαι.173.43..μακελόνων.176.17 αγράψ» και 1 γράφ4".177.8, πει κλιόμενα 178.42 λένωνι8ο και τ αποικήσαι.181.7 λεχθ/σών χωρών τε 2 2 επικαιροτάπ.47 θησαυροίύ, κατεσκεύα

σιν.τ8, 33.5ρατίας και ο ωνόματα.186.3.ώνόματα τό.αίνοι.187.2ο.μελιακ5.188,13 επέντώ.41, προετό 189.5οτιμάται.19ο.4 λέγεθα.τ ς τυραννίσι, 54.αθηνάς.z 91 -33 -ιεικό.μην τ 92.14.ήγε.τ 96,54 εβνομίκεν σα.τ 97.ς 3 αλάσι. 98.: 3 ομωνυμύσα τ 96.15.φάται.1oo.1 και παρακαλώτιν 33 αμαλθάa".53 άτα άκρα. 2 cr. 3 6.άλμα.: οι

τιτ επί τε το 32-μετιχάρμα 1o3.14 κνρύτιν κών 9ορι.1o4-1.κνρύτασ, 28.ίτυμολογίασ. 47. υ

μνητική.1ος., και δ.1,6.31 κτίσαν.198.17 ιτααγrών» 18 ιτύχανεν 1ο9.7.κσταλνιέντο, 47 εννυάανίκ5.1τι. 4 ιλινθερίκν.26.ετιναγκόθα 37.ώνομάθαι.5ο συχέντα ι τ ι τ τότε 31-τιθώνα.11 3.4ο κgλύμναν.114.6, σκ» ήίχοι,.2ος.ς."ρμήσφνιτό.4τ δικήσα, τ8.42 ιείσιν:49 ίχννιν 119,1 την πέραν 111.14 κgνκάνν.112-14 παρωχοάρα,.124.12.dcle ο ιό άναβεχνσών.115.4ς ορίζ, 116.το δί7 ερύhoντι 38.ώιτ.:17 6 ώ, πόνων τις μακροκεφαλέτατοι 25 πολλή 19 νίκννσιν.218.31 άτιτ.: 19-1o αλιαό 13 ο.4 κρέασι.38.δρών.4 τ. περιεχύσα". 225.43. μίμησιν.4ς, μαρτυρά.234.3.σ. σοφήνκ και ο.έχύσαν.ς3.ενν"νάνοι".139.τώ ιλανθερώθν.14ο, 14 άχεν, 147.3 τα αμαζόνα".49 νολοφονηθέντος 143.τ και φάραγγα 16 ιερνρκών 148.13 ή τα 3ο καριαθύρων. 15ο.τ.τ. αοικίασ., 5 τ.σι ώ.:ς 5.44 έλ4.156.1.έναν.39 λίσβοι.158.9.λοκολών, και 9.3 τ.τότνι.43 κω ν.16π., 2 •ισμανόχοίω,161 δ ιπίδκιμον.19.Ιένα.164.τ8 νιέιά.4ο.κεβρήν».54 νικνύμινα.165.6.επόψ1.11 ήνοπι.167 τ7 κατασκεύατα.44 αταρτάται ί68.46.ιρνσίβαν.43 υλνίων.45 ανθήρων 27t.1 πόρνακoν. 17, 36 ελικών". 174 τ7.5 τέτοι.49 γένν". 175.33 έχύσασ.177.1 8 έκτισεν 3 2 βωμό 44 ώκα.179 τ ομένων 17 αρίενι 4ο "ριμαθήναι.ς4 επιγάμματο, 18ο, 19.τώ τέτω.38.κgτακλύσαι.54.οιεών.181.41 επελθέμεν.18ι το κατοι

κότα , 4.κακόνο, τ8.κgθό.184.45 αταλαμμένοι.47.μεσωνίλα. 185.18.ασoράνα".36.χρήθαι.43 φιλορωμαίοι, 187..ατάθαι.188.8 θεραπειών.49 ακροασάμενοι.189.13 συγκεκλεισμένοι".39 έλληνα".4.1.βαρβαριφώνων, 19ο 3 ο χιλινoνίων.19τ 39 εχύσασ.191,24 υπερθένταστυ, μδι ενταμφιλία τή".193.8 τραχύ, πλατανισος, 25 άκω.194.4τ παχανινινρύσι.195.7 έφωραίθ» 296.16 κgταικάθα θ7.τα ορύγματα και οι. 49, τα μεσικgνύ. 3o3.38.γεννάθαι.3 o4.1 Ι πολύβιξον.12.λιπόντων τό.39 επικεκαυθαι.3 ο 5.49 νιηγοαύται.3o6.44 παροικοαύ τα-3 οχ.9 νίνεται και τ o.9 νιατάθαμ και 3.καυάκθ,3 τI τ7 παραινέσει, 29 τέιβιβάλνι και τι τ7.5χλωτι, και σαν βελόσα. 3 τώ.34.άται.3 τ7.3 οι ναύ, Ι 2.ώρισκεν.π 7 σερσική.3 2ο,37 όπλοποιών.4ο τιμών χοατύνσι.3 1 1 1 ο. πλετον.322.39 ιρήμν.326.26.τίριο 31 τίριε.49 αυτοί 3 18:25 Jιεχύση, 33 5.1 τ φύεται.45 ίννεσιν , 336, 23 αφρολίτη, και 38.52κσταρχάν.342.31 δω Ζήνων.344.47χώρα".49.σαύαγεται τι και λαχότα 34 και 25 ευ

"εξ.346.28.ελάρνι.49 σαιχή, 343.3 και κώδι και έλεσι.35ο.1, εκκρύΨγε.351.5ο.ϊαι ηr.353.46, εσώαπα. 354.38 έργον τ8 ώ.4;6.τ 9 επισκοποιώτίt, 17.ήκστά.3 58.7 δικαύει μικρή.361 19 ιέήκοντα 363,1 π θερά ακται.348 μδο πέμπει,

Ι4


Βenediίiu, τyrrhanu, Αlberto Pio carpοrum Ρrinapί.

S.

ΙΡ.

Ο.

εκ multorum βrmone animaduert: Αlberte Ρie incrediblem βιμuiatrm,σκm uί ιngnή,tum morum : Αιφue adco ε omnem Ludam dκανε, ac omnem α'mmendationem , μcla rerum omnium prudentia , μclab animι benefianna. Τum idipβιm φcrdidια εκ literi, Αldi Μanutή φua, ad ε /τιβι, Ρίμως ante anno,quam mι

graνει ε' μια,Η εεnim in luam prolate/ant ac leguntur pcήμισια φuadam admirattone omnίκm homnum, Τη φubus malα ωmmemorata βnt de a σιm magnifia,tum prudenter culus quidem κiri mmaturo interitu

ορtiήνι, φι/φ non μοιult non dolerε μchemontcη: οαίdit enim apιentus vir , alienjimo tempore omnium 5onorum . όaidit κm μίri, bonί, βιαrum Ludum gloria perful liσιfβt , ac iam patrret adiu, ad omne, homore, , tum σκm amfla ornamenta repararentur latin elingue. Νεφ μεro ullum cmpusfit tam mdea pers

dia re Romana , φuo matora incremenία αφετίt diαnd uiri", φuin que αnβσιία βιnt uluente Αldo.ninu rum buius laboribu, multi,,atφ autoritate perfέfum jt,κι hac/tudia μινιutum alantur κchcmcntiu, in orbε κrre. Νιήil enim unφuam loa reliέtum jt a"βpientist.kiro, μεί βαγdia μcl incrtia, ad reparanda amfla

omnia aloφuentιe ornamenta De quo preclare diarepofβma, φuod dς Αμgίto diffum aατpmus, qui ferit κrbi, βια κom e altria,, atqμε matru aureus parius , Scd omni, ille honoι, φucm εκ tanta re gt αηβσι

ιus,φηβσκιu giautcm φuamampljimum,magna εκ parte in t: ipβιm redundat Iία εnim βmper lιμdato uiro protita ua,ας βngularu uirtu, gt κιβ admirabila, κι illa gloria,quam adερικ, είt diαndo, omni, illi paraft εκ tuarum laudum εκαllentia. Ο με tantum ωmmodorum Zetati nofirae attulcrunt, μt non uniu, tantum uί ri/αρientiac ferint initia , βd tοnus κrbi, Roma felicitati, . Iamuero , εχhnίto lumine totiu, Grecia , φkod

quidem per Αldum reuiκίt, nonίπε σ bες liberalita ma, in Greaam late patuj κίdebitur Νon modo βι /apiendorum laborum tua uirtu fit au/a,ad quo, illum ωmuertit Ιtalia βlus,μετκm εham κίrtutis, aco mnium honorum, φuo, νιν ille εgregu, adaptισείt adcφιu ji enim omnem laudem ac omnem βmmam gίο riam. Ηεςαηen laus,ac gloria/plendora tua uirtute,quaβ bonorum omnium parentead illiί ωmfinant, Q μά οίrcm non mh mnu prudentεr quam eleginter dia widctur, φιod in orε βept gt Αndrce Αβ.lani, σιm a c

ad bono omne, οι ωmmoda μcnerint. Νam, mφuit/iquicφuam bonίεβ, hacaetate, φκα madimu n tot mala, nimirum te j: huic rei aput. Ego εφuidem harκm κirtutum beneficio prouoatus, plane mh glorioβιmforear bltrabar tenίανε βqui, adiu patcret ad amatiam tuam pre/to fat,atφ adiuuit initam animίrationem Fortu na.Τum bμιus beneuolentia perfέfum jt,ut ambircm tuum/tudium , ca anim, wirtute,que in a anta gi, κι non modo humana, κcrκm etiam diuina in ea,ammendatio je debcret. Itφ /hb tuo nomine refrrettolu m

apertum,qμεσιnφ de/crιpta βnt at Αldi librarή, monumenta Straboni, Philoίophi, σ/riptori, locorum o ηnium,ac omnium gntium. Ηες κma oταβο/6β obtulit,qμε εβ μιβ maxime omnium apία,ad tuam bcnetto

lentiam ωmparandam. Νεφ μllum ante tempusfit, adidquod landiu paro, mhi mag, εκρcandum, φuin hoc inφκam ipβmro κo ampore αnβtltum ji,non mana κolunat mea,quam Diuini bhilojoph ornamento ο κι είμrn hone/tu, ife labor, ac εκφujita Straboni, cruditιο, β uirtut honosβι,matoribus unφuampremής φοιuβt deωrari, φuam κirtuti, tue έκαίientia Μihi uero nunφuam βm κιβι, φιicφκam uel βήl: pruden tius , κclβιβ honorifiαntius. Νam fiadhanclοωrum peritiam, φιam mφuirit Strabo,opu, είt uβι,ac rerum diuinarum/άentia hacanim ornamenta,in quo homine βιnma βnt corn in a uno εximιά βnt, ac pre clara hac manera diuinarκm literarum . Τκm queamcanim, ήatio β/ap κmφuam μοιuerit , φue matorcm. laudem mercrctur,quam qμα β/apta fideliberatio,κiro regio hac monimona diandi: ς μίd cήim am rερα Lς εβ,quam loarum,ας ξntium peritiam habererper φιam rggr , ac uiri Regή αgnomina/apientum adcφίι βnt,ας ia adaptι, μt nulla etαι Ροβhae/itaatura de illorum/apientia. Η ες είiam ri, non modo gi ad Ά fiamdam gloriam, βdetiam ad propagindum mperium,atφ an/tabiliendum. culusquidem digniatem//iηere,acornamenta anβrκανε,non modo regum είt,βd mperatorum. Nemo gtur gi,qui non approbarc Ρ9/lit, hanc dediationem tibi βdam faj aufpiato.Νuncillud/ilentio preteriri noή φοιuit mh dubiή non / 4μtn in εmendando potuerm crrarc Res/ic ji,μt/ine aliquo mendo/triptureqβ non pofit,quamui, aaurate agoraturaί,

εκφujitjimtsiudicή,σ ακίro prudenti,ac4/6 εκcrσιεrit in hac artomne eatisfietempus propter imenβm laboram,ac artemlubrιam, ο μάφuidé ego (olco ωmparare cάre rufia.Diligent Αgricolag σίpide agrάωlat, amcβ non parat opera,nεφ/atι, κmquam habetagrum εκαίcre, alio itrm diεβrcujit agrum, βmper quo φαίio niereΆ animaduertit.o μαηquam idβκdium in quo oaupatιβιnt Αgridole,minu perialοβm fac

ηnnu muidioβιm.cκm terra enim li, όabenda ratio gt qμε paron, ji omnium, atφ altrix sed qui prêβne huίς negotio,σκm partu terre neβndo Huluβnodi βιnt ji librarή, φui interturbant omnia, ac ωmm/ant. nihiίq, ήon fidunt, μt omnia ninκ, mature ωmfiaant : Sίσκti/olet fieri in rerufhanec plu, anβnt/6/perε quam dominum.contra εκcni: mba re nofira,quamββrofaris,beneficiasneαββt Ρroindeβquod mundum (aripture animaduerβιm crit, ηemo meoneraredcbetmaledith in φuacnim remihi odium εκdraul:preβrtιm

σκm nunφιam defit uelmca fider,μcl meum βκdium.Εrrato βt oro ucnia, β in anta fiftinatione,aliφuantum ικre,ac meritolaudari potcrunt)mula lau, εκpetitur,βdtua antum erg me beneκolentia, valc.

delapββλmus & pro ωmmuni in bona, arte beneuolentia αrrigint boni uiri.Rείto autrm(crunt omnino quae


Σ Τ Ρ Α και Ω Ν ο Σ τ ε ο Γ Ρ Α.4 και Ν. Ε Ι και Αι' ο κ

Γ ε οτο Ν.

Ης ή φιλοσόφου πραγματείαο είναι νομίζoμονάπδ άλλα πια; και τίύ γεωγραοικίω,ήν ναώ πθυκρίμεθα επισκοπέν.o? dνου φαώ

λως νομίζομεν, εκ πολλών δηλον.oϊτς γαρ πρώτοι θαρρήσαντες αυ " της άψ«θαιτοιουτοίτινες υπήρξαν,όμηρός το καλαλαξίμανοβος ο

μιλήσιος,καήίκαταίος ο πολίτης αυθ, καθώς και όρατίθοίύς φw σι,"αλδημόκειτος δι,και βύδοξος, και δικαίαρχος,κ) έφορος,καλάλ λοι ασλείους εί, διοι μξα τούτοιο, όβατοθένης το και πολύβιος,και " ποσεισώνιος,αύρ%όθ φιλόσοφοι ήτο πολυμάθεια,diής μόνης εφικέν 3 ώθαμ fέδι ή ό"που όuυατόν,συκάλλου τινόςόξιν, ίύ τα θέα,κα) τα λ

ανθρώπινα αθi βλέωντος.ών που την φιλοσοφία ετπςήμίμ φασίν ώς διαύτως καλή ωφέλεια ποικίλα μς ούσα, μίι, πώς τα oλιτικοί,και τας υγ«μονιας πράξεις,

άδι, προςεπισήμίωτώντα ουρανίων,και των αθγής, και θαλάfίνς ζώων,και φυτών,καή καρπών, . και των άλλων όG ιδέν παρενοίσοις όξι,τον αυτόν «τσογράφ4ανοβα,ή φροντίζοντα της τσίδι αν βίο τέχνης,και βυδαιμονίασ. Αναλαβόντας δίκαθέκασον επισκοπώμοντώνειρημνίων έτι μάλ, λον και πρώων ότι ορθώς ύπτιλήφαμοι καλυμάς,και οι ποδήμών,ών όξ και ίππαρχος, αρχιγύ

την ένατης γεωγραφικής εμπειρία σ' όμκρον,ός ου μόνον αυτή κατα την ποίησιν αρετή παντας ύ πόbβέβλητα του παλα,καλτους ύσόδον,αλλά χωδόν τι καλτή καται αόν βίον εμπειρία αον πολι'

τικόν-αφής ου μόνον τίδι τας πράξεις έασούθασαν εκείνος όπως ότι τσλέιτας γνoίη και παρασών σιτοίς ύσόδον έσυμcίοις,αλλά και τα τσίδι τους τόπους αούς τα καθέκατα,κή τους κατασύμπα(μι σίύ ήκουμούκν γλντο,καήθάλαήανιού γαρ αλ μέχρι τών ε%άτων αυτής πόδάτων αφίκετο τη μνήμη κύκλωτσίδαίων, και πρώτιν μάι δωκεανώ περίκλυσονώς που όξινατσίφκνον αυτήν, έπειτα δε πών

χωeίων τα Α,ωνόμαζε τα δι, ύαινίfί6ο τεκμηρίοις τοι,λιβύluυ,και αιθιοπίαν,και σιδονίους, ή όδεμβους, ούς άκος λέγειν τους Φωγλοδύτας αβαβας οκτώς λέπων, τους δε προς ταϊς αλατιλαϊς, και δύσεσιν αίνιτίόμωος εκ τ8 τώ ώκεανώ κλύζεώθαμ, οήθoύδι γαρ ανίχοντα ποιά ον ήλιον, και 2Χ

δνόμβυον εις άurν ώς ό"αύτως και τα άσsα. Ηέλιος μΖυ έπειτα νέον π€ρσίβαλλο, αβούρας ξε ακαλαφρείταο βαθυβρόου ωκεανόϊο. διέτιεσώκεανώλαμπρον φάος Αελίοιο, <

ν

-

,

2

και τους ασέρασλελουμοίουςόβακεανού λέγει, τών θ'εασεείωκα

» έλκον νύκτα μέλαιναν. -

αναβών,κα)την αύθαμμονία εμφανίζa,και τίύ 4ύκρασία ή πόδιέχοντος τσεπεισμοίος ώς έρικε ή ίβ«εικόν πλούν έΦόν και ιρακλής εσ5άτευσε, καιοι φοίνικόυ ύσόιόνοι που και κατέχον την πλεί την αρχών.μδα ταύτα δερωμιράοι,οιταύθαγοώα ή ζεφύρου πνοαίνονταύθαδί και 2 ιλύσιον ποιώ τσιθίον ο ποιητής.εις ότσεμφθήσεώαι αόν μονίλαόν φκσιν Ατσο των θεώΛυ. 2)

Αλλάσες ιλύσιoντσεσίον και πείρατα γαίας » Αθαΐατοι πίμψουσίν οθι ξανθος βασάμανθυς. 4 ".

4

Υ.

/

Τ5 πόbρνίςη βιοτή πίλει ανθρώςεισισ ου νιφετος ούτ αρχειμων πολυς ούτο ποτόμβρος Αλλ'αιει ζεφύρoιoλιγύ πνείοντας αίτας Ωκεανός αυίκσικού αι των μακριβων δενίσοι π€ό της

'

Α

Σ

2)

ψ.

»*

2

-

21

-

Α'

2 y"

Δ

2

ν.

Α

"

y

-

ψ

*

«

"

Μ.

Αν

w

Αν

μαυρουσίασείσι της εχάτης προς δύσιν.ιαβομόβος σμυζέχει και 3 της ιβηρίασή ταύτι πήίας, εκδετέ ονόματος δήλον ότι, και ταύτας ονόμιζον Αυσιαίμονασ',όχg a πλησιαζειν τοιούτοις χωρί οις άλλαμluώ ο ίι γε,καλοι αίθίοπες έχαζι αθ'τώ ώκεανώ δηλοί ότι μου έχατοι, Αιθίοπες τοι δίχθα δ.σαίατα έχαπι αναβώΛυ. ούδι τ8 σχέα διθαίατα φαύλως λεγ9μαίου ώς Jaχθίσεται ύσόδον, ότι θ'επί τό ωκεανώ, λ

-

Ζόιξ γαρ ες ωκεανόν μεταμύμονασ' αιθιοπιασ

Χθιζός έζη μξα θαΐτα. -

όϊ, δε,και πώς ταις αρκτοις εκατια παρωκεανίτις όξιν,έτως ανίξαώ άπωντούδι σ' αβκτου, Θίηδιάμμορός όξιλοεφών ωκεανόιο. Διαμίν γαρ της αβκτου, κjτης αμάξης,οον αρκτικό" Strabo.

3!

Ωχ.


Σφάβωνος κωγραφενμοίων

2

διλή, ου γαρ αλτοσούτωναςέρων οι τό αυτό χωείωτόδιφόρομοίων τώ αα φανώώ, ήίω άμμον ρονάτσελοεφών ωκεανόιο ώς τoυκεΤαπειρία αυτού καταγινώσκουσιν,ώς μίαν αρκών αντιδνών άδόφς ουδί γαρ ακόςlώ πω,πίύετόβα με ης>οθετηθα, αλλ'αφού οι φοίνικόυ εσημψάρντο και

εχρώντο προς εν πλοαύ,παρελθεί καιάς του έλλίωασσίύ διάταξιν ταύτην.άς που και όνζεν βρίίκες τυλόκαμον,και οι κοινωβον,εχθες και πρώιμ κατωνομασμοίον ολλές διεϊ ναύαλωνύμως όντας κοιθάπου και αβατόςφκσιν, ουδοκράτης οιώ ορθώς γράφ4.οίος δWάμμορός έξιλοεφών,φ4ύ πων ταμιφλικτά.βελίίων Μ'αράκλείώς και ομηρικώτοδος ομοίως αιτι τύ αρκίικού,σίύ αβκπν φ

/

φ

".

ν

η φ

Α"

Λ'

ι

21

\

2

/

".

Σ)!

ς

? 4

/

\

1

ΓΥΑ"

όνομάζων-κούς γαρ,και εασόρασ',τόδματα ή αβκτος και αήτίον της αρκτου ούρος αιθρίου όλος ο ή

αρκτικός, όξιδνσόωςκή ανατολής, όρος,ουχ και αβκτος.og με ό" της αβκπυ,liύ και άμαξαν καλά, κοή ήνάeίωνα δοκΑύεινφκσι, εν αρκτικών δηλοί.όg δι του ωκεανού ήν δείζονται εις ον, και άβ ού, τας δύσεις και τας ανατολάς ποιότ.απων δε αυτούς;"έφεω% και άμοιράν ή ωκεανού.οιοιονόπ και

πάσημέιον και αρκίικώτατον ίύ δείζον%ς γίνεται ο αρκίικός ακολούθως δη φύτω ο ποιητικών αρ μέσαντες,άλ ορίζοντα οφάλομο δέχ«ώθαμ, ο άθΦγής oικάωςτώ ωκεανό, ενώ αρκτικών,της γής απόμονον,ώς αν προς αίώθησιν κατα ή αρκτικώταζν σ' οίκύπως σημείον ώς τοκ δήo- το μέρος της γης,κλύζοι τα δωκεανώ κατ'αυτόν δε,και αους ανθρώποιό οίδε κ.υς προσβορίους μάλισα, ους ονομασιμίνου δηλοί.ου δι γαρ ναώου κοινον όνομα αυ%ίς κάτα πάσι τη διαίθιδί φάζa,νομάσας αυτού Υπογράφων,κου αγαυους ιππιμολ29υς,γαλακτοφάποιο αβίες τα,και άλλως δWεμφαίνφο, κύκλω πόδικέιώθαμ τη γή &ν ωκεανόν,όταν ούτω φκσιν και άρα,

είμι ή οψομούν πολυφόρβου πείραταχαίνς, α'κεανόν το θεών ένεσιν-

, τοις ή πέρασιπάσισιωίθηλέή ή ωκεανόνταο έχατα πέρατα κύκλω

περίκφτί ούτε το όπλοποιία σ' αχιλλέως ατσίδης κύκλωτσόδιτίθεσιδίωκεανόν και σ' ίτυος.έχ40

δί "αύτης ομλomίαγμοσμύης κ) ή μιαγνοώνταπόδιτας πλημμυείας ή ωκεανξυ τας αμπω τεις αψερρόκαι ωκεανοιο λίποντα και τεις μίι γή7'αυίησιν επ'ήματι βις διαύαροιβδει.9 ίτε μη βις,

αλλα diς ταχα της ισρείαρ'παραπεGύσης, ή της γραφής δημαρτιμούνς,αλλέγε προαίρεσις ταιαυ τη ν) ή ύβ αάιαλαξίπαοριέχει τινα έμφασιν ή πλκμυείδος εχούσης ή επίβασιν ηζαβανκ) ουτελί

«ως βοώθη ποσεισώνιος) και εκ τ8 σκοπέλους λέγειντοπ μάι κολυπioμoίoυς,τοτάδι γυμνουμoίες,

και εκ του οταμών οάναμή ωκεανόν,ακάζει ερρώδες αυή και η τας αλκμμυείJίας εμφανίζεω%. σε μί, οώ πρώτον Αύ, η διοί4ύτοδον ουκέχει λόγον ούτε γυποταμίωρίύματιέoικoν επίβασις της πλημμυείδος, πολύ δε μάλλον η αναχώρησις και ώιαύθα.ό,τι ή κράτητος λόγος διδάσκει ήπιθανώτς ρον βαθύρρενμί γδ και άψορρον λέγει,όμοίως δι,και οταμοι ή όλον ωκεανόν λέγ«ιδί και μέρος ή ακεανού π ποταμών,και οταμοιο ρόον,ου ώύ όλου,αλλά ή"μόδους, όταν ούτωςκσίν. Αύταρεπε ποταμοιο λίπενρόον ωκεανόϊο Νwύς αγρθϊίκετο κύμαθαλάωπις Αυρυπόροιο, ουάτ όλον,άλλα ή οι ό ωκεανώ ή 2οταμού ρόον μόνος όντα ή ωκεανό. όνονσινό κράτης ανάχυσίντινα κι κόλπο, δή νότιο πόλοναχό ώύ χειμόρινεζοπικ5,διώκοντα, άυ"νή δuύαθαύτις εκλιπων έτι : ει ό ωκεανώ ή ό όλον εκλειπόντα έτι είναι ο δόλω, ουχοιόντο όμηρος δίγε ούτω φησί.ποταμόιο

λίπενρόον.άχροϊϊκετο κύμα θαλάωπις, τις ουκ άλλητίς όξιν άλλα ωκεανός γίνετ, ξύ,έα άλλως δί

κκ. εκβας εκδιώκεανού,ήλθακας ή ωκεανόν αλλά ταύτα Αλμακροτοδας όgióιαίτης, ό?ιδί και οικου μούκ νήGς όξι,πρώπν/λ εκτ"αιθήσεως,και σ'πείρας λησήίον πανταχάγδόου ποτέν εφμκτον γύτονοναλθρώς»ις 5 τα έχατα σ'γής προελθαν,4ύρίσκετ, θάλατία, ινδή καλούμoν ωκεανόν.κ) ό" που διαιωθήσειλαβάνουχυπηρέον,ολόπος δείκνυσι.a μίν ή εωθινόντσλάιρον και κατα του ινδίες,κ)

ο εασέριον,έκατα τους ίβκρας,και κυς μαυρουσίους,πώμarλείται πάν άδι πολύ τέτονωτίου

μόδους,κ) ή βορόου, το δίλ4πόμονον,άπλον υμίν μέχρι ναύ,τώμα συμμίξαμηδίοναο'αλλήλοις ή αντιπώιπλεόντων και ολυ,είες σιμυτίθησιν,εκ ή παραλλήλων 43ςημάτων.ά εφικτών ημίν ουκ ακός δίοι θάλαήoν έιναι ο πέλαίος, ο ατ7ιανίικόν,ιώθμόις διόργόμονον ούτωςενοις, τοίς κωλύουσι ην περίπλοιω, αλλά μάλλον σίρβοαυ και σιιυεχές, οίτι ή πόδιτσλέν άδιχειρίσαντες ατα αναν σΡέψαντες, ουχ Από απείρου τινός αι απούσης τον επέκεινα τσλοιώ ανακρίθηναι φασιν, αλλα «πό αχρείας,καλόδημίας ουδίοι ήίον της θαλάfίας εχούσης "ν πίρον, τείς τα πάθεσι του ω ν κεανξτοίς πόδι τας αμπώτες,κα)τας πλημμυείδίασομολογ«ιάι, μάλλον, πάντ οιώ αυτός 3όρος ή τα μδαβολώνύπαρκέ, ύ ή αυξήσεων,κ) μίωπών ή και πολύ παραλλάηωνιώς ανύφωνος πε λά καις σ'κινήσεως αχρδιδύμούκς,κλαχό μιάς αιτίας ίππάρχος" επιθανός όξιν,αντιλίπωντέδύξκταύ ημ.ώς ουθ'ομοιοπαθένζς ή ωκεανού παντα3eύ,ούθαδοθεί άυ" ακολουθοαύτος αυτό κ'' σύρρgν ί

πάνε κύκλω πέλαιος ο ατλαντικόν,προς ή με όμοιοπαθάν μότνει χρώμονος σιλάκωόβαβυ λωνίω μόςδι τον Αλασλάωλόπον τσίδι ή ωκεανού,κρήτων πλημμυρίσων ας ποσειδώνιοναλαβάλ

λόμεθακ)αθϊνόσωρον,ικανώς διακρατήσαντας το πόδι τουτωνλόγον, π€ός δε τα ναώ,αδι ζσούν


«/

Βιβ. .

,

όχ •

Α

Α'

-

η

Α

-

-

φν

η

τον λέγομον,ότι προς το τίύ ομοιοπαθειανούπω βέλτιον νομίσαμ, τα πούραία ouυέαρίτα κράτ τον,ταϊςοιταύθοι αναθυμιάσισιν,ετσλέιον άκ ή υγρόν πόδικεχυμβύονώςπου οώ τα έχατα,κή τακύκλω της οικουμενς δίδε, και φραζ46.φώς ο ποικτης ούτω και τα της θαλά ήκς της οντός πε Α"

ν

Α"

ν

ι

4.

Α'

Α"

ι

4

31

-

Α"

&

4-"

ν

Λ

".

Λ'

ειέχει γαρ ταύτιν από εκλώναρξαμούωλιβύν το,και αίγνπίος,κα)φοινίκη-εξής δε και πούιξ της κύ πέου.άτα σόλυμοικαι λύκιοικαι καβόθ.μζα διτούτοιου μδαξυ μυκοίλης,και της φωάδης αιώκσ,

και απfoκάμΕυανή6ιών απασών μέμνητα και εφεξής των πόδι τluυ προπονίσα και η Αυξεί. νου τα μέχρι κολχίδος και της ιάσονοςςςατείας.καλμίμ, κ) "ν κιμμόρικών ζόασυρον οίδε, τους κιμ μόδιους εισώς ουδίου ή με όνομα των καμμόδίων αλώς,αυτύς διαγνοών οι καθαιών,άμμκρόν. προαυγού,μέχρις ιωνάας επέ%αμον τίύγώ εκ6οασύρου πάβιναινίτίεται τοαό και ο κλίμα της χώρα σ' αυτών, ζοφώλου όν κ) ώς φκσιν

Ηή κανεφέλή αλyυμούν, άλλου οι ποδαυτους έπινυε ολοι τίπατα.Γνωρίζa δε,και ενίσζον μεμνημείος χετου μυσών έθνους θρακίου παροικιώτος τον ίσ5ον. και μuυ και τίω εξες παραλία οι διθρακία, ούβαν μέχρι της πηνειού, παίρνάς τι ονομάζων, και αθω,

Ηέλιος φαέθων"άθλάμπεται ακτίνεσιν

και άξιον,και τας προκίμοναστευτων νόσοιβ εξής δέ έξιν, τ% ελλιμύων παραλία, μέχριθετσρώ των ες απίσης μέμνητα και μίω καλτα της ίταλίας άκραοιδί'τιμέσιν κοιλών,και σικελους κι τα της ιβηρίαρ'άκρα,καήτίύ βύσαιμονίαν αυτών,μύαρτίως έφαμον, ειδάτινα οι τοις μεταξυ θια, λείμματα φαίνεται,συγγνοίητί, αλ,υ γαρ ο κώγραφών όντως πολλά παράσιτών ο μό,4 συγ' γνοί "αύ,και άμυθώύικ ίνα προσπίσλεκταμ ώις λεγομούρις,ισορικώς,καλdiσασκαλικώς και ουλάμέμφεώθαμ.ου δι% αληθές όξινόφησιν ό"άτοοθούκς,ότι οριητής πάς συχάζετη ψυχαγωγίας, ου διοίκσκαλία σ' χάριν.θαύαιτίαιτοι φρονιμώτατοι των τσόδι'ποιη?ικής τι φθεγξαμοίων, πρώ, την τινα λέγουσι φιλοσοφίαν τίύ ποιητικίμ, αλλά προς όβατοώθοίημί αυθις όβούμαν και 3 τσλφό

νων.o δις και τσίδι του οιήτου παλιν έσται λόγος ναυι δι, όϊ μου όμηρος της γεωγραφικής ήρξαν αβκάτω τα λεχθοντα φανόδοί δι,καλοί επακολgθήθμτας αυτό αγορές αξιόλοπι,κολ οικείοι ομα λοσσοίας,ώντίύς πρώτοιομεθόμνρον,δύο φκσιν όξάβαθαίης αναξίμαιoρόντι,θαλού γεγονότα γνώ ειμων,κα) ολίτην,και έκαταιον.έν μιλήσιον εν μί, οώ,εκδοαύα πρώ%ν γεωγραφικών πίνακα γον διέκοιταίον καταλιπέιν γράμμα,τσισούμουον εκάνου είναι εκ της άλλης αύτό γραφής, αλλαν μίω ότι γ« διέ, προς ταύταπολυμαθέασ,αρόκασισυχνοί. Αυ δε και ιππάρμες,οι τους προς όβάλ πάθοών θισάσκει ότι παντί και ιδιώθ",και τώ ομλομαθοιώτι της γεωγραολκής ισοείαο προσικού

σης,αδuύα»ν λαζάν,ανλ, σ' Φεραίων,κ) σ' ή εκλ4πήκών τηρήσεων επικρίσεως,ού αλεξαΐομειαν σίύ αίύπίω,πότερον αρκίικωτέραβαβυλώνος και νομωτίρα, λαζάν έχοϊόντα και Υευό πόσον διάσημα,

χωεις σ' ά ή κλιμάϊ επισκέψεως ομοίως τας προς εώ παρακεχωρηκύας, πρές δύσι, μάλλον,υ έτίον,ουκαι γνοίητίς ακριβώς,arλίμ και όχι των εκλ4πήκών ιλίου,και σιλίuόκς συγκείσιων-ουπς δεσή τοιαύτα φκσιν άπαντος όσοι τόπων ισιώτητας λέγειν άθιχειρούσιν, οικείως προσάπίονται,

και των ουρανίων,καγωωμετεία σχήματα, και μεγέθη,καή αγsίματα,και κλίματα δηλοιών τις,και θάλπη,κού ψύχa,καλάτσλώς, τίύ ή τσίδιέχοντος φύσιν.επει και οικον κατασκβυάζων οι κοδόμος, ταύτα αν προορώ»..κρύ πόλιν κτίζων αρχιτέκτων,μήτιγκ όλluυάδι σκοπών τίύ οίκουν μοίων ανήρ ολυrtooύτω προσήκε μάλλον οι Κιν τοίς μικρής χωeίοις,2 προς αρκτοιο τι και προς νότον κεκλίώθαι, παραλλαγών και πολλίμ έχει οι δε τό παντικύκλω της οικουμονκς,πρός αέκπν λs μέχρι Φυςάτων όξι της σκυθίας,ή σ’ κελτικής μέχριότών υσάτ αιθιόπων,τα προς νόων.ά. α» 5 παμπόλλων έχει διαφοραή.ομοίως ό,κή τοπαβινδοίς οικών,ήίCηρσινών θες λ,ιώκαις μαλιςαθες 5 ιασυρίους.Φόπον δ' πνα και αντίρρσας αλλήλοις ίσμον.πάν 5 το πιούα-νεκτης κύ ηλίου και των

άλλων ασέρων κινήσεως, τluυ αρχόν έχον και έτι,της αδή μέGν φοράς,αναβλέπειν αναγκάζει προς &ν ουρανόν,καλ προς τα φαινόμενα παβέκοίσοις ιμών των ουρανίων, οι δε πύο-ις ύζαλλάξεις

ορώντας παμμεγέθεις των οικήσεων -τίς αν οώ διαφοράς τόπων εκτιθέμενος καλώς και ικανώς δισάσκοι,μή φροντίσας τούτων μαθωνος, μν)ϊάθιμικρον και γυ" άμυδuυαέν,κριτασίύ υπόθεσιν. σίύπιαύτιν άπαντα ακριβούν. 33 ο έίνκι ολιτικωτήίαν,τόγκάθι τοσού%νεφόσον και τώ

πολιτικό παρακολουθέν διωαή,προσήκοια ακότως,ού ούτωμεταωρίσας ήδη τluυ δαίοιανού δε της όλης απέχεται γής. Φαίνεται ή γ«λόιoνει τίύ οικουμοίω γλικώμονος σαφώς όξaπέν,τάν Αλ ουρανίων ετόλμησινάψαα3 κ} χρίσαα3 προς τίω διδασκαλίαν, σίύ ό'όλινγήν ης μόζος και οικεμεί", μηθοπόση μυθοποία ίς,μκθ όπου κjμούν ή σύμπαντος κόσμs,μνθενεφόνίασεμκόWa,καθ'οί μόνος οικάταμ.μόνον ο καθ'ημάς, κατα τσλάω, και πάσα ώς διαύπες, και ή άοίκκτον αυτής ποιόν

τι,κου πίσον, και όχg τί εoικoν οώ μητεωρολογικό τηνιαίξαγματεία και γεωμετεική σμυήφθαμ,

α της γεωγραφίαο άλος,τα επίγ«ιαπίς ουρανίοις σιωάπίονείς οί,ώς εγγυτό)ωa όντα,αλλα μη. Strabo. α ii -

*


4'

εδάζωνος κωγραφουμενων,

διπώτα 46ύπν,όζόν ουρανός ές'αχό γαίης

, φόεδητήτοσαύτη πολυμαθία προώθώμΖυ τίύ

επίγκιονίτορία δύζώων,και φυτών, και των άλλων,όσα χρήσιμα, δύχρισα φόβαγή τε και θάλασ σα. oιμα, γαρ οι αργός αίγονέωθαι μάλλον ο λέγω ότι δι,και ή όφελος μέγα παντί τω πα

ραλαβόνι, τίω τοιαύτίωίπεία έκτο της παλαιάς μνήμης,δήλον και εκ του λόγου οι γοαύποιαν τα φρονημωπίπιο των ηρώων αχρφαίνουσί,του αγρόκμήσαντας πολλαχύ, και,τλανδοντας ε μεγαλω γοώ τίθονται αό,σελλών ανθρώπων ιθέν άστα,και νόον γνώνα και ο νέ5ωρσιμναύετ7 διότι πίς λατήθαμς ώμίλησιν, ελθών μετάτσέμπιος

τηλόθεν ύβ απίς γαίνς, καλέσαντο γαό αυτοί,

και ομουέλεος ώσαύτως,

Κύπρον φοινίκίμ το και αιγυπτίους εα αληθείς, Αιθιόπαςθϊκόμluυ και σιδονίους και όδεμβούς. και λιβύuυ. ίναι αβνόθ άφαρ κόδαρι ταλέθονσι

Γροθες και το ιδίωμα της χώρασ'. Τεις γαρ τίκτειμήλατολεσφόρονες ολιαυτόν.

έτσι''δί των αιγυπτίων θηβών

- το τσλείταφόδει ζάσωρος αέουρα, και

:

Αί6 εκατόμπυλοι εισιθικόσιοι Μονείας",

Ανόδες όξικνθύσι (μυϊτσοοισι και όχ«σφι, Γαύτα γαρ τα ώιαύτα παρασκευαίτινες εις φρόνησιν μεγάλατώμαθάν της χώρασ σίύ φύσιν, και ζώων και φυτών ιδιέμο' προώθένα δε και τα της θαλάfίης αμφίβιοι γαρ φόπον ίινάες μου,

και ου μάλλον χ«ρσαλοι, θαλάτίιοι και ενήρακλέαακός αχό της ολλής εμπειρίαστεκολίςορίας λιχθίύκι - Μεγάλων αδίσορα όNπων, εκδίδη της παλαιάς μνήμης κ) εκπύ λόγου μαρ, τυρέ, τα λεχθεί τα ον αβχαζς υφάμών. Διαφόbόντως οι επαγωώθα δοκέ μοι π€ος τα

ναώ ο λόγ9ς εκείνος, διότι της γωωγραφία στο τσλέον όξί πώς τας χρείαστας πολιτικας χώρα γαρ των πράξεων όξιγε και η θάλαήαίμ"οίκου μαν τάν μίν μικρών, μικρά, τών δι μεγάλων, μεγάλη, μεήση Jί και σύμπασα-ίύ που ισίως καλούμο, oικoυμούνν ώς το τ%ύ μεγίτων πράξεων,αύτη αύει χώ ρα μέγισοι δε τώ εξαπίλατών όσοι διμώανται γύς,42) θαλάffης αρχειν.έθνη και πόλεις σuυάφντες

άς μίαν ύβουσίαν,και διοίκησιν ολιτικίuj, δήλον οιώ, όμ γιωγρα ,κή πάσα αθτας πράξ4ς αν τάγωτα τας ηγεμονικούς διατιθέσα ήπείρους,καή τπλάγι, τα μου,οιτίς τα δι,εκτός συμπασης

της οικουμενς προς τούβις δι, διάθεσις,οις διαφόa ταύταέχειν ούτως ή ετήίως, και γνώριμα είναι, ή μη γνώριμα..βέλτιον γοή αν διαχειρίζοιονέκατα αθότας τluυ χώρα, οπόση άς, και πως κι μοί, τυγχάνει και τίνα σ'διαφοράς έχουσα τας τον τότσόδμέΆeνίι,κολτας οι αυτή, άλλων δε κοι

ταλλαμόNν όμυαετυόντων,και απαλλης εςίμσ',και αρχής τας πράξ4ς προχειριζομοίων,και ετσε κτεινόντων το της ηγεμονία σ' μέγωθος, ουκεπίσης δίωατόν, ούτ'εκείνοις άπαντα γνωρίζάν, ούτς ζίς γυωγραφούσιν.άλλα ή μάλλον,καλήfίον,πολυ οι αμφοτύξοις καθυράταμ πύτοις μόλις γαρ το επίσης παντ'είναι φανόδα συμβαίν!,της συμπίσης οικουμούς αυσο μίαν αρχήν,και πολιτεί αν υπmγμούης, αλλ'ουδ'ούτως, αλλα τα εγγυτόζω μάλλον αν γνωρίζοι», και προσήκ! ταύτα όg τσλειόνων εμφανίζειν,ίνα γνώριμα ταύτα γαρ κοή της χρείασ εγγυτόζω ζίν ώς τουκαν

αν θαυμασόνου JWεί άλλος μάν ινδίοις προσήκοι χωρογράφος,άλλος διαιθίοψιν,άλλος δε έλλνσι και ρω μοιίοις, τι γοώ αν προσιίκοιτώ παβίνσιόις γεωγραφώ,και τα κατα βοιωπυς ούτωςράζ4ν,ώς ο οίουείμω ολέμοντο και αυλίσαταφίωπα", Σaeϊνόντο σκώλόν τα 7

(μπρος

Ημίν δι προσήκα,ταδί παρίνλοίςούπω και τα καθέκασαουκέϊ ουδί γαρύ χρέα επαγωτα.

Ε θϊαυτή μάλισα σ' τοιαύτης εμπειρίας.κ) άυ",κ) εν μικρός Αλ δήλόν όξιν. β) οντοίς κιωηγω σίοις άμψονή ανθυρώσφέτιςασώς τίύ ύλην,ό ποία ίς υπόση κήςξατοποί4ύσαμό καλώς οι χωeίω ή άλόκςεσί, υ ονεύρ6ύσαμκλοθιβύβμάλλοι κίς μεγαλοις όξι τηλαυίτύρον.όσωπερ και τα αθλα μάζω τατης εμπειρίας κ τα σφάλματα εκ της απειρίας.όμοίτοιαναμεμνόνειος σόλος σίύμυσίαν, ώς τίύ Φωάσα, πορθών,επαλίνοβόμασιν αμαρώς,πούσαμδε,και λίβυό",τους εορθμούς και τσ5νοήλ βιντας είναι του πλου σενoούς.έγγυς μίν ήλθον κινδuύον μεγάλων φόπαια δι της ανοίασ'κατά λιδονιοι μάν όντού σάλγανέως ταφον πθός τώβύeίασωτώ χαλκιδικώτού σφαγώντος αυσο τώλα

πόισών ώς καθολκγίσανώς φαύλως αχόμαλεών αθ' ον βύρισεν του σόλου, οι δι,8 fύ τελάρου μνημα και ταύτου διαφθαροί ώς,κατα τίύ ομοία, αίίαν πλήρης τόναυαγίων και ελλας υπήρξε καν τα πίύξόξους-ατεία και ή τών αιολέων δε, και ή τών ιώνων άχρικία, πολλα τοιαύτα πταίσματα

παραθέσωκεν, ομοίως δε, και κακρθώματα όπου τί'καώρθωθήνα σμυέβα παρα τίύ εμπειρίαν των τόπων. καθάπου οι βίς τίδι θερμοπύλασ' σενόϊς ο εφιάλτης λέγεται δάξασ' τίύ β τώυ

ορώνα, από αείς πούσαμς, Ντσοχaeίουςαυ%ίς ποιήσαι τους πόδιλεωνίδαν και δίξαθαι ώύς ζαρ


Βιβ•

ά,

5

βαβους όσω πυλών, ιάσας δε τα παλαιά,σάυναυ ρωμοιίωνς−ατεία αθή παρθυαίους,ϊκανόν έπουΜ9μ

φύων τεκμίειονιώς θίαύτως τίύ αδικςμανους,λαικελτους,ον έλεσι,καλαρυμοί, άβα

•ις,όδημίας το τοπομάaeωτων των ζαρζαβων,και τα εγγυς πόρρω ποιοαύτων &ίς αγνοούσι. κ) το μονό, πλέονός ώς πδ έρεται προς τους "γεμονικούς βίους και τας χράας,εί δίκαι της ηθικής φιλοσοφίας,

τα, όλους επικρυπήρμοίων και τας υπoρίασφοφής τι,και των άλλων,

και πολιτικής και πλέον, πόδι ώυς "κμονικους βίους και τας χράασ.σημάονδί.τας% των πολ λιτειών διαφοράς από τώύκμονικών διακείνoμονάλμυμώ ικμονίαντιθρίτις τίω μοναρχία, μυκ) βασιλείαν καλούμoν,αλλίω δι,σίύ αρισoκρατείαν, τείτινό,σίύ δημοκρατία, τοσαύτας 5 κ)

τας πολιτεία σ' ομίζομε όμωνύμως καλοαώτες ώς αλαπέκώνων τίύ αρχόν εχούσας της άουλ οιάαο άλλος και νόμος ή fυ βασιλέως πρόταγμα άλλος διετώναρίτων και τόσο όμου.τύες

δι,και χίμα πολιτείαο ο νόμος 33άι» δι,κα) και δίκαιον επίντινες ο ίύ κράfίονος συμφώον. από δω και πολιτική φιλοσοφία, πόδι τους ηγεμόνας το πλέον έξιν,έτιδί καλά κωγραφίατπώι τας εκμονικούς χεείας,έχει αντι σλεονέκτημακολαυο παρα άϊο» αλλά άυ» μί, ο πλεονέκτη έχει δίτινα και θεωρίαν,ου φαύλίω και η(αγματεία,τίύμι, τιχαν

μα, προς τας πράξ4ς.

κμύτε και μαθηματικίδ, και φυσικίμ τluυδέονίσοεία και μύθοις κάμειίμι, ουδιο, ούΘαι προς τας πράξ4ς οιον άτις λίγ«ιτα πόδι σίύ οδιασέως σλαίuυ και μονίλάου και Ιάσονος, ας φρίνη σινμάι,ούλοι αν συλλαμβαί4 δόξία",μυο πράfίων ζητεί αλίμο άκατα μίσγοι και των κι ομοίων αναγκαίων τα παραλάγματα χρίσιμα,διαπογών οι όμως ορίζοι αν ουκακελ4ύθώοντώ επιβάλ λοντι αδ' τους τόποιό τους παραχόντας σίύμυθοοιία και γαρ άίο ζητούσιν οι πράfίοντας 3 &οίθόξον,και τοήθύ, αλλ'ουκιπιπλύ, μάλλον χαρασουδάζουσιν,ώς άκος,τόδιτα χρήσιμα.οιο ν που και τώγιωγράφω τούτων μάλλον,"εκάνου, επιμελκτίον ώς ό"αύτως έχει, και τπυμ τής ίσον είας καλτσόδι των μαθημάτων και γαρ τούτων και χρήσιμοναει μάλλον ληπΐέον, και το πισότόδολα

μάλισα δίδοκά καθαπό άρνταμ, γιωμετείας τα,και ας:"ονομία σ' δάν,τη τοιαύτα Ατσοθέσει. κ) διάμον ώς αληθώς χάματαίt,κή κλίματα,κ) μεγέθη και τα άλλα τα τούτοις οικώα,έχοϊόντα λα βανκαλώς,αλά σ' ώιαότης μεθόλs.αλλιώς πόρτα η πώ αναμέΆνσιν σ' όλης γύς οι άλλοις οιικνύκαι σιν,ονταύθαό υπ θέα3 θέ;,κλπις βύσαμ%ις εκάJί4χβάσιν ύφθέα3, 5 και σφαιρoaάξμι,

εν κόσμο",

σφαιροειλ55, κjτην επιραί4α της γης.έτι δε τούτων πρότυλον,πίύ 5 τομέων των (ομάτων φοράν. αυτό, μόνον άθι της αιωθήσεως και των κοινών ονοιών εγγύς όξινά άρα ετσισήμανάμονοι ει κεφαλαίω, μικρά,οιον ότι γίσφαιροειλής,εκμί της αθ'το μέσον φοράς,πόρβωθονυπόμνκσις και το έκασοκ, σώμα αδή το αυτού αβτημα,νλ4νεκλετών κατατσελάγη,και τον ουρανόν φαινομούων, εγγύθον.

καλγοορ και αίθHσις αθί μαρτυράν δuύατα, καλή κοινή ονοια-φανόβώς γαρ επιπροώθει τις πλέκ σιν και κυρτότης της θαλάfίνς,ώς τα μη προσβάλλεινζίς πόρωθονφέwεσι,πίς επίσoν όξυρμοίοις τα

όψει ύβαφθέντα γοαώ πλέον της οψέως εφαίν.καίοι σλέον αχροόντα αυτής,όμοίως δε και αυτή μετεωρήθάσαάθετα κεκρυμμένα πρότοδο όπου δηλοί,καλο ποιητής, πιούπν γαρ'όξ και ο ο έυμάλα προίfών,μεγάλου αυτού κύματοςαρθείς,

κούτοις προτσλέoυσι δίαιει και μάλλον αργυμνούται τα πρόσγαμαμόν υ τα φαιούτα οι αρχαίς ταπεινά,όβαίρεται μάλλον τών τα ουρανίων και πόδιφορα αναβιεί, όξι, και άλλος και αυτών

γιαμονικών, εκδί ούτων Αυθυς Ατσοτείν και οίνοια όϊ, ερέιζομοίκς έτσάπειρον της γης,ουκαν άζιαύθα πόδιφορα σιιυίζανε και τα πόδι των κλιμάτων δι,οιτοίς τσίδι των οικίσκων δέκνυντ7

νω ιδιόβ επίμού Μάλαβάν οίια,και ταύδοσα τό πολιτικό και τώς: απκλάθι χρήσιμα, ούτε γαρ ούτω λέ, αγνοώνταπόδι εν ουρανόν,και τίύ θέσιν τής γής,ώς"επειδαγούνται κατα τόποιό κgroύς ύβάλλακτα τινατών φαινομΕύων τοις πολλοίς οντό ουρανό ταράαπα3 και πιαύτα λέήν και φίλοι, ου γαρτιιθμονόπm ζόφος,ουθιόπη ιώς, " ουθ όπη αέλιος φαισίμβρoτος άσα τσογαία . ουσί'όπη αυέται η

ούθ'ούτως ακριβοιώ ώς το τας πανταχού σμυαναζλάς τα και συγκαταδύσεις,κού συμμεGυραιά, σεις, και ύβαβματα πόλων καιτα κατακορυφήν σημεία κολόσα άλλα ο ιαύτα κατα'τας μξαν πΐώσεις των οριζόντων αμα,κου των αρκτικών διαφόδοντα άπαντα τα μίν, προς σίύ όψιν τα

δι, και τη φύσει γνωρίζειν άπαντα, αλλά τα μάι,μη, όλως φροντίζειν, σλίω εθέασ φιλοσο? φον χάριν τους δε,πιπύaν καθμό βλέπι,8 διατί, και γαό άι, τό ομλοβφοαύτος μόνον τό δε πολιτικώ,%ρλής ου κοσαύτης μέτασιν ή ουκ αά, ουμίδουθWέτως υπαρχει απλοιώ θέτονο τυγχά νoντα τη γραφή ταύθα,καή αβγόν ώς τα μνόσφαιρανιJιέν μηδε κύκλους οι αυτή πυς μίν παραλλή λους τουςδιορθίες προς τούτους τους οι λοξες μνδο 3οπικώντα,κ) ισιμόδινών,κοή ζωσιακ5θέσιν,di ξφόρόμοιος ο ήλιος Δίπε;),κή σιαφοράς "Ε κλιμάf το κj ανέμων, ταύτα ή, κ) τα πόδιώύ δεί Strabo.

a

α

iiί


ό

Σράβωνος γ«ωγραφουμένων,

ζοντας και τους αρκτικούς, και όσα άλλακατασίύ πρώτην απογών τluυ εις τα μαθήματα παν ραδίδοταμ - κατανοήσας τίς άλλως πώς διμύαται παρακολουθώντοίς λειομβυοις ανταύθα ό,τι με όϊβυθεία γραμμίμι,"πώμφόρή, μηδι κύκλον άσώς, μκδί σφαεικίω αδιφανειαι, και επίτπδοκ". μί "εν τώ ουρανώ, μηδι τους επία της μεγαλης αρκτου ας όρασ καταμαθών, μίλ'άλλότι τώκα τοιούτων μκδιν, ουκα δίοιώ της σιίαγματεμο ταύτης ή ουχίνuώ, αλλ'εκάνης οιτυχών πρόταν ρον,ών χωεις,ούκαλά" γεωγραφίας οίκοος, Απλώς δο, κοινό, είναι ο σύγγραμμα άυ» δή, καιoo πoλιτικoν,καλό"μωφελες ομοίως,ώς που τίύ τής ίσoeίασ'γραφίμ''. κακό δε πολιτικών λέν

γομών,ούχι ον πανταπασιν απαίοιβύτον,αλλά ήν μία χόντα της τα εγκυκλίου,και σιωίθοιο άπογής τοίς ελβυθέροις,καήτοις ομλοβφούσιν,ουδικκή αλ,ουτε ψέγκιν δuώαιώ καλώς,ουτεπαιν νάνου ικρίνφν,όG μνήμης άξιατών γεγονότων,ότωμηδίον εμίλησαν αρετής,κολφρονήσεως,και τώκα ας ταύτα λότων ούτως ό κ) οι ώύ λιμoίαςκ) ώύ ποδίτσλους καλxμοίους τιθαγματευθούτας, ατελή σίύ επίπεψιν ποιοαύ9, μα π€οςιθοντας όσα εκ των μαθημάτων,κ) εκτίν ουρανίων,ά σιωάπί4 π€ς σήκειόιόπδδ ιμάς τσεποικώτας Νay"μνήματα ισοεικοίχρίσιμαώς υπολαμβανομον εις τίύ ηθικήν,κ) πολιτικίω φιλοσοφίαν,έγνωμο προώθένα και την δι τίύ σμύταξινομοειδής γαρ και αυτή, και πώς αυτό ανοίρασ', κ) μάλισα τώύ οι ταϊς Uzσδο χαις.έτι δε ταυά Φόπον όν που εκεί τα πόδι τους αθιφανείς αναβας υ βίους τυγχανών μνήμης, τα δε μικρα,κή άδοξα, παραλείτσετ7,κονταύθα και τα μικρα και τα αφανή παραπέμπει οι διζίς οιδύξοις και μεγάλοις,καιοι ως ο mίαγμα, τικών,κα) μνημόνβυτον,και ήδλδιασείβεν,καθαπό γω, κ) οι τοίς κολοαπκός όρπις, και το καθέν κασον ακριβές ζκfέμον,αλλά όϊς καθόλον προσέχομονμάλλον, ακαλώς ή όλον,ούτως και τούν

οις οδιάθαι διέ, σίύ κείσιν,κολοωουργία καρτίς και αυτή, τα μεγάλαφάζεσά πως έχει,κ) τα άλ λα, πλίω'άϊ κινών διύαταιότι,και των μικρών ή ομλ4θήμον,καιών σιίαγματικών, ότι μια οώ ασουσαλον και προκάμονον ό"γον και φιλοσόφω προσήκον,ταύτα αρίθω.ειδί ολλών προει'

πόντων αθιχειρούμο καλαυ%ι λέγ«ιντούδι των αυτών,ούπω τσεμπέρι,αλμικού ον αυτόν φόπον διελεχθώμον εκείνοις άπαντα λέγοντας. Νzσολαβαίομο διάλλων αλλότι κατορθωσάντων,ολύ μόνος έζια»ύ όRπου λάτσεώθαμ-π€ός ούς αν και μικρον προσλαβέν δuυκθώμον, κοινήν διέτίθεώθαι

πρόφασιν της αθίχaεύσεως, και γδόν ολύτιτίςναδή των ρωμαίων επικράτεια,κι των παρθυαι ων, της τοιαύτης εμπειρία σ'προσδέθηκε, καθάποί τους μία τίύ αλεξαί%ονς−ατείαν, ώς φκσικα

ββατοθούης, ο μί, γαρ της ασίμο' πολλίω ανεκοίλυψεν "μάν, κου των βορείων της Αυρώπης,άπαν τα μέχρι κυίς "ον οι όρωMoλοι τα εασόeιατής βυρώπης άπαντα μέχρις άλβιος ποταμού,σέ τίύ γερμανία σίχα διαμροαότος, τα τα πούαντέ ίς-ου, τα μέχρι τύρα ποταμού, τα δε επίκαναμέχρι, μαμωτών,κα)της ας χόλκους ταλβυτώσης παραλία σ',μμθειθάτης ο επικληθείς υπαίτωρ ιερίν σε γνώριμα,και οι εκάνου σεατιποί, οι δε παρθυαίοι,τα πόδι σίύυρκανίαν,κού τίύ βακτειανήλα, και πυς {zσδί τούτων σκύθασ',γνωριμωτήίους υμίν εοίησαν, ήτίον γνωριζομοίους Νzτό τώG πρότώον ώς τι έχoιμον αντιλέγειντσλέον των π€ ύμών, οράν διέσι άιο- μάλντα ον ώύς λότοις ζής πέος ζύς πέ5 άμών.ifίον μί, εκ των πoίλα, μάλλον δε τους μετόβατύωθούν, και αυγονεκέν

νον ούς ακός όσωπή ολυμαθέσοδο των πολλών γεγόνασι ώGύτω δνσιλεγκζτόβους έίναι τοις ύσόδον αντιπλημμελώς λέπωσιν.aύ αναγκαθησόμεθα που τείς αυ%ίς αντιλέγειν, oις μάλιςα εν πακολουθούμονκο Τάλλα,διέ συγγνώμίμ έχειν. εκαή πρόκ!ται προς άπαντας αύΖιλέγειν,αλλά

τους μυ πολλούς εαλ,οις μηδι ακολουθώ άξιον εκάνους οι διαιτάν, ούς ον βίς τσλάςοις καώρθων κότας ίσμον. έπει ουδε προς άπαντας φιλοσοφάν άξιον, προς όδαπώθοί δε και ποσεισώνιου, κοιλίππαρAeν,καλ πολύβιον, και άλλους αοιούooιο κοιλόν, πρότόδον διαθίσκεσήέον όδαπώθονη,

παρατιθοίτας άμα,καλτίύ ίππάρχευ προς αυτών αντιλογίαν.έτι διέ έδα»ώθοίνς ουκούτως Αύκοι ταφόχασος, ώς το μή9 αθήνα σ' αυτόν ιθέν φάσκειν - όπου πολέμωον επιχειρέ, διόκνuύαμ. ουθ' επ'το(ούooν πισος, εφόGν παρεδέξαντοτινόυ,και που πλάσοις οι τυχών,ώς άρηκαν αυΞς αγαν θοίς αι βάσιν,εγονοντο κάρ φκσιν όδατεθούης ώς ουδέποτε,κατα άϋλον αόν κουρόν.υφαία ποδίζο λον και μία πόλιν,οι κου καθ'αβίσωνα,και αρκεσίλαον αιθή6μτις φιλόζόφοι συχίκανονό"οδι

μομ άϊ», αλλά εκείνjν καλώς, οις μάλλον προσιτίον ο διαρκεόλαον και αβίτωνατών καθ' εν αυgν ανθησάντων κορυφαίους τίθησιν. ατσελλής τα αυτώ ολύς όξι και βιων όν φκσι πρώτου θείαν τινα πόδμβαλέιν σοφίαν, αλλ'όμως πολλάκις ειπείν ανεπσαυρο άυλο , οίluυ εκρακέων ο βί

ωνοι αυταίς καρ ταις αχρφάπσιταύταμς.ικανίωαθολιανεμφανί σ'εαυό γνώμης.ώς ή ζώνωνος ή καίικίως νώριμος Κνόμονος αμύνκσι ή λεκείνον διαδεξαμείωνεσιονος μέμνίθ.θες διεκάνω διενεχθέν τας κι αν διαδοχή αδεμία σώζεση,Τ4)ες ανθίσαμφισί καταδίκαιρόν εκάνονόηλόι)κ) και η Φαίαθών εκ δοθείσα υπ'αυή πραματεία.κ) μελέ9.κ) ά", άλλοι τοίξτο,σίύ απογών αυά, διότιμέζος ον ή τοξον

λομοίκαι φιλοσονέν,κ) ή μεθαύροιώτος είχειρίζάνιαοή εις τίύ υπόχωσιν ταύτην αλλα μόνονμέχρι ή .


"

ά,

Βιβ•

2

-

"κά προϊόντος:κjπαράζασίν πα ταύτα,ακ ή άλλων 3 εκυκλίων πορισμοί",πρόεδαποί γι, και παιδιαίξόπονδίπνακαεί τοις άλλοις έπτοιούτος αλλά εκβιαεάθω πώς κ ταιώ αθίχειριτέον όσα όμύαθαι επανορθοαύτίύ γιωγραφίαν. καή πρώτον, όπου αρτίως Ψτσδεθία μεθα ποικσίύ κκή έφκ παντασοχάζεώθαμψυχαγωγίασ.ουδισασκαλίασ. τεναντίον Λ'οι, παλαιοί

ομλοσοφίαντινα λέγουσι πρώτην τίύ ωιντικίuί εισάγεσαν ας + βίον αμάς εκνέων και διόασκουν Gν ήθη,και παθη και πράξεις,μεθαδόνης, οι δι'ημέτοδοι,και μόνον ποιητίύ έφαίκν ένα ή σοφον

όgάιο, και του παιδιασ'αι των ελλιμίων πόλ4ς πρώτισα θg τ' ορικτικής παμυλίουσιν.oυψυχαπο γίασχάeινδήπoυθoν ψιλής,αλλα σωφρονισμού όπου γ«και οι μυσικοι ψάλλειν,και αυλίζειν,κολλυ είζaν διοδίσκοντας, μία ποιοιώταμτής αρετής ταύτης παμοιβυτικοί γαρ είναι'φασηκαι επανορθω τικοι ή αθών-ταύτα άϊου μόνον παρατών πυθαιωρείων ακούειν όξι λεγόντων , αλλά και αρισόξονος ούτως αποφαίνεθ.κ) όμηρος 5 του αοιδίες σωφονιςας άρακε.καθάτολή της κλυταιμνήσεας φύλακα, - d

πών'επίτoλλον 2)

2)

ΑΦάλης, 3οίίω δικιώναρύθα άκοιτν.

Α' Υ

ΦΑ

Α'

*

Τόν παγιωθον,ου πρότυλον αυτής πόδιγΖνέώθαμ.πριν ή

κάλλιπε 1ίμώ ό"έθέλουβιν αλήγαγεν ον διδύμον δε χωρίς δι τούτων ο όρατοθούης έαυτών μάχ«τα μικρονήπώσ' λεχθάσης αχρφάσεως,αρχό

Τον μάι αοιδδν άπωνες νήσον όρήμην

μονος + πόδισ"γ«ωγραφίαo'λόγουφισιν άπαντας καταρχας φιλοτίμως έχεινά, ο μέσον φόβαν 1J υπέδή τοιούτίσοείαν όμηρονίξ Uzσδ'τα ή αιθιόπων,όσα επείθετο καταχωρίβμας σίύ ορία σιν,και τσίδι των καθαίγυπίν,και λιβύluυ,τα διδη κοιτασίύ ελλάσα,κα) ώύς σιωεγγυς τόποιό, και λίαν πώμόNπως άξονυχένα πολυζύρωναμί σίύθίσβίμ λέγοντα, αλίαρτον δε ποιήοντα.έχαν τόωσαν δέανθηδόνα,λίλαμανό πηγής αθ’ κιφμωοίο καιουδεμίαν προθήκην κενώς αοορριπje G. πότόδον οιώ ο ποιώνταύτα ψυχαγαιοαύτιέρικο ή δίσασκoντι,διόασκoντι,νήθίααλλαταύτα μια ούτως ειρηκε τα JWέξω της αιωθήσεως, και ούτος,και οι άλλοι τύδατολογίας μυθικής τσεπληρώκος' σιν-ουκοώεχριμύ ούτως ειπείν ο 7ι ποικτής πάς παντα τα μίν, ψυχαπωάασχάριν μόνον εκφόβει

τα δε διδασκαλίασ.όλεπήνεγκον ό?ι ψυχαπωγίας μόνον διόασκαλία σ'3''ού κ} πέρσι ξόδγάζε% και σπινθανόμονος τί συμβάλλεται πεος αρεσίδερικό",ολλών υπαρξα τόπων εμπ4ρον, ας:αθαγίας και Γεωργίας ή ρητορικής, οιαδήπεριοριάν αύδτινες εβgλάθ«Gνιά λοιώ άπαντα ζητέιντπει οιώ αυ ό πέρσακπίπτοντος αύτις θεϊντή φιλοίιμία.ώς αλάτιςφησιν ο 'ππαρχος απίικής άρεσιώνης κατηro

ροί κjάμα διύαθρό 4 μήλακή όχας,έτως έκώνκαι πάνμάθημα, υπάζαντίχων στο Α ό" ορθώς αυ λέίοις ο ερατόθωνες εκείναδιέκορθώς ανερέμονος αυ: την τοθύτιν οολυμάθΦανκ) 9Joomτικών ραώ δη μυθολοήαναχρφαίνων. o έδόση τσλάfί4ν. Φυσιν ο αλ αυτή φαίνκ? ψυχαπωήας οικειον αβα ή και 5 τοις ακροωμαίοις ή πανή".ελου συμβάλλετί πώς αβεσίύ,λέγω ό ή πολλών υπάρξα τόπων έμπει ρον, σ5ατηγίασ,ή γεωργίασ,ή ρητορικής άπού ή ακρόασις ώς άκος πώμοειά,αλλαμίμ ταύτα"γε πάντα ο ποιητής οδυωπί προσήψεν.όν των ποινή μάλισα αρετή πείσμ κοσμεί.ουοος γα αυτώ. χ)

Γολλών Μαιών ίJιον άστακ) νόον έίνω, έτος τα,ο εισώς παντείους το δόλους, και μηδιαπυκνά.

ού»ς ή οπίολίπαρθος αιρ λεγόμενος και η ίλιονελών » Β2λύ κj μύθοισι,κ) απόδοπmίδι τέχ",

τούτου τα επομΕύοιο, και εκπυρός αιθομΕύοιο "καν ό διομίδης υ μίμλεπίγωτή γ«ωργία σεμνυ

» Αμφω νοσήσαμμΕννεται κα) γαρ οι αμητώ

» και δε συλτοιον έΆeις.» Τώκεμί6ίοις ειώληριδίω εκέα προταμοίμην.

έν ποίμ,οβοέπανονμιν επών βυωμπις έχριμμ. και οι αβότω

και ουχ όμηροςμου ούτωφoνά πόδιζύτων,ε

ικ παντες οι πεπαλ4ύμαίοι μήίτνει χρώντ,5 ποιητή,ώς ορθώς λέγοντι πΦ σίύζιαύτην εμπει εια, αςφόνησιν σιωτενίν μάλισα ύδι ρυώεικιφόνησίς όζι Μίου ή λόες "ν επιθείκνυτ παρόλίω σίύ πίνσινόδυοσεύς,οι τη διαπείρα.οι ταις λιταίς.oν τη πρεσβεία-οι και φασίν, » Αλλ'ότι δη όπατς μεγάλων εκςήθεος ί4

και έτσιανιφάσεσιν εοικότα χειμόδίκσιν.

» ουκ αν έπειτόδνσήιγόβίασειεβροοος άλλος, Τίς αν οώ ασολάβοι ή όuυάμονον οικτίύ είν σαγήν βιώρ6ύοντας άλλους,και σ9αταπαύτας,καλ7άλλα επιδεικνυμοίους τα της αρεσ' όργα,αυν τον έή ή φλυαβων ούα,κ) ή"θαυματοπαών.ποητεύφν μόνον κj κολακώψν τακροατην δuυάμονονώνε λάνομηλοί,πόταρον Μάλαβετην ερινά λέγοιμoναλυντινοαυάλλην, 95 μιμητικών ή ζίκαιόja λόπων

πως αν και μιμήτοάπειρος ών ή βία, η άφων,2%έτω φαλσίύ ή οική αβετία ώς τεκτόνων, χαλκέων αλλ'εκάν» λουλοιός έχε ή καλού, ύσεμνού, ο οίκου σιωέζίύκητή σε ανθρώπου θ

ούχοϊόντα αναθεν γνίθα ποικτών.μήπρότζον γενεθείτα αλάρααναθόνε δε ό" καλσίβώει" κιωάφαιρίου, όντοικτίύ,τιλέως αφ4δοώτος όμων έξι τί% ούτωξατοεικόνιώς Φάσις:ίο"έτω ποίμκών,7ίς λαμάνων ομήρουφάσαμνησία, αλλ'ετέδαφάσις" παίκ"όκιδίως, με αυτή τη παίικά, 5αγικά και ακομική,κή οντότσεζέ, ισοεικ", υ και δικοινικά αδαή και δυο λόγ9, έξι γενικός και Strabo.

a

α

iiii


S

Σφάζωτος γεωγραφουμοίων

άδη ο έμμεζος κ) ο πεζός, ηλόγος μου,όκτοεικός ο λόγος,εκέσι γένικός,καφάσις ύαρετή λόγου, άς Καπέιν, ο τσέζος λόγος όγοκοιτασκλασμοίος,μίμηματέ παντικού έξι πρώϊιςαγή και ποιητική κοιτασκών παρήλθονείς εμίσονκ) βυδοκίμασαν.έτα εκείνηνμιμόμονοι λύθμτες εμέζοντάλλαδί φυλάξαντες τα οικτικοί,συνέϊραψαν,οι πικρίθίμον,κjφόδεκύδην,κjέκαταλόν άτα οι ύςόρον,αφαιρών τις αέτι ή τοιέή,ας "ναυάδος κατήίαίον,ώς αύασε ύψsς τινός καθάπεραύτις κjσίύκωμωδία φαίν λαβάν"Jσύτασινασέσ5αγωδίας,υ ή κατ'αυτίύ ύψοιοκαταβ«βαθείαν ας ελοπ4δις ναυι καλά

μονον,κι το άλ4νό αντισφράζει τιθέμενοι ή"Φίς πάλα,ταυρό ήτο εκμυρτυρά διότι πηγή, η αβ χιφάσεως καθασκάυασμούης,κ) ρυώeικήςυπηρέονήσειντικίαύτη Α' π€οσεχράGζόμέλ4 κοιτατας -αθiθείξεις άι» δίδυ ώδιαλόγος μεμελισμοίος αφού δήραψωδίαντέλέγον,κ) φαγωδίαν,καήκω μωδίαν, ώςτεπειδή & φράζαν πρώτισα αθ' της ποιητικής ελέγετο φράσεως,αύτη δίμετώδης, ο άaν αυ%ίς και αυτοτώφράζεν υπήρξε παρεκάνοις καταχρήσαμβύων όϊαυτών θατόζω και αδή σέτσεζού λόγου,4) αδυθάσόδον και κατάχρησις,διέβη και αυτό δε και πεζόν λεχθlώα, όν αίθυή μί

3sλόίον,εμφαίνl,ήν ακρύψουστινός καταβαύτα υ οχήμαώς εις τούσαφος άλλεδί τα σιωείύς, μόνον,ώς που όδατοθούης άρηκε,κολται οι κίς έλλησιν,αλλά και των πόρρω ολλά λέγ«ικαλ4σκει βάασ' όμηρος καλμάλλόνγκ τώνύσόρον μυθολοποιώπων,ου πάντα τύδαταυόμβυος,αλλά και πώς

επισήμίω άλληγορών, η διασκβιάζων," δηματωπών, αλλάτο,και τα πόδι τίύ οδυωίως τσλαίuυ,

πόδιες πολλά διαμήτανa.3ύς τάξηγετας φλυαβους αχρφαίνων,και αυενων ποιητίν.πόδιώκ, άξιον απέν όg πλ4όνων και πρώτον ότι ώύς μύθοιβανελέξαντο ούχοι ποικται μόνον,αλλά και

αι πόλ4, πολύ πρότόδον και οι νομοθέται φύχοκσίμου χάριν,βλέψαντες ας ο φυσικό πάθος του λογικού ζώου.φιλ4δήμωνκκή ο ανθρωπος προοίμιονδί τούτου ο ομλόμυθυν. ουτεύθεν οιώ αρχιται τα παιδίαακροάοθακή κοινωνώλόπων επιπλέον αίτιον διότι καινολογίασής όξινό,μύν

3ος ούτα καθεσκόταφράζων ανέτιδα παρά ταύτα,

ιδύ5 το καινον,καλό με πρότόδον έγνω

7ίς, άυ" δwαυτό όξικαλε ποιοαύφμλ4δήμονα όταν δε προσήκου και θαυμασον,κου τοτύδατώ Μό",

επιτείνει τίύ ηδονίωyίπδδ’ όξιτέμανθαύaν φίλΞον, καταρχάς μίν οδώ αιάγκα τοιούτοις διλίαση χρήθαι προϊούσης δι της ηλικίασ' αθλπίύ σ%ύ όντων μάθησινάγκιν, ήθη τήξ%gνοίασερρωμούς, «αλμνκέτιδιομεύης κολάκων,και ιδιώτης λιπας καλαπαίο Αυτος,φόπο αναπαϊς έξι, φιλομύ θεί το ώσαύτως ομοίως δε και ο πεπαιδίAυμοίος μετείως ουδική ουτιούa τόλoπσμώ.πρό

σες γαό και το εκπαιδος έθος, επειδΐου μόνον ιδδαλλακρύ φοβέρδν,τό τηλάτωλό", αμφον τόβων όξιχράα ή"aάων,πρός τεθες παίθίας, κ. Jες οι ηλικία.ζίς ταή παμαι προσφέρομο, ώύ, ιδίως μύθοιβείς προβοπήν.άς αχόροπηνότ% φοβέδές.ίτι ή λάμια μύθός όξι,κ) υγoρπο, και ο εφιάλτης κή ή μορμολύκνοίτα ολλοι ή τας πόλ4, oικένή εις/λ προβοπήναίον2 τοις ήδέστή"μύθων,όταν ακούω σι ή ποικτώνανοραγαθήματα μυθώδη δικγουμοίων οιον ιρακλίκαις άθλους,ήθησίως, και τιμάς ήθσών θεών νεμομβύασ. ή νοσία ορώσι γραφάς, η ξόανα πλάσματα, τοιαύτην τινα τσόδιπέτεια" ΑτσοσκΜαίνοντα μυθώδη. ας αχρφοπήν δι, όταν κολάσεις παρα θεών,κού φόβους, και απει? λας και όχg λόπων, ή ο/3 τύπων αοράτων τινών ασροσδέχονται ή και τσιτώωσι πώμτπσεϊν τινας, ου γαό όχλο το γυναικών, υ παντός χυθαίου πλήθουδ,επαγαγάν λόγωδuυατόν ομλοσόφω,κή προν καλέσαώΘαι προς Αυσίβψαν,και οσιότητα καλπίσιν άλλα δέκα) όg δνσεισαιμονίασ. άur δίουκ

αλμυθοποιίας, υτόλατείας κεραυνός", ύαιγίς,υτεία να υ λαμπαδις υοράκοντες,υ θυρσό λογχα τ% θεών όπλα μύθοι,και πάGθεολογία αρχαϊκά ταύτα ο απεδέξαντοοιτας πολιτε, ασκοιτας ισάμονοι μορμολύκασ' Ζινάς πέος ζυς νιπιόφοναστοιαύτης 5 της μυθοοιίας ούσης,κή

καταςξεφούσης ας ο κοινωνικών,καθε πολιϊικών φό βίου χώμα,κουσίύ ή όντων ισοεία, οι μεν αρχαίοι,σίύ παιδικίuδαπογόνεφύλαξαν μέχρι τώνταλέον ηλικιών.κ) όg ποινίικής ικανώς "σοφο νίζεω% πάβαν υλικία υπέλαβον χρόνοις δύσόδον και της ίσορίαογραφή,και η ναύφιλοσοφία, παρεν λήλυθονείςμίζοναύτη μίι οδώ πώς ολίγκς.ή δοριητική δημωφελεςέρα,και θέαφα πληροαύδν ναμούκ.κό δη η ομύρκαι υπερβαλλόντως.κ) οι πρώτοι διισοεικοι,κ) oυσικοίμυθοίράφοι. Ατε δι προς και παιδιώτικ5νειδος αναφόρων ζύς μύθοιο ο ποιητής,έφρόντισε πολύ μόνος 7αλκθούς.ουδε 7ίθει,

και ψώδος, ο μάν αλ-δεχόμονος ο διδηματοπών, και σ5ατηrών,τα πλήθη, ώ, διότι τις χρυσον τσίδιχ«ύεται αβγύρω αλήρ, ούτως εκείνος ταϊς αλκθέσιτσόδιπετείας προσιτσείθει μύθολ", ήδuύων, και κοσμώντίύφρασιν προς διαό αυτό ο τέλος του ισορικού, και του τα όντα λέγοντος,

βλέπων ούτω λιπόντα ιλιακό πόλεμονγκπονότα παραλαβών,εκόσμησε ταϊςμυθοποιίας.κ) τίύ οδυωέως τσλαΐίωώσαύτως εκμηδενός δι αληθούς ανάπίaν καινίω τερατολοήαν,ούχομηeικόν-προα πίπήγαφώς έκός ώς πιθανώτόδον,αν ούτω τίς ψ4ύθοιτο ακαταμίσιοι τόκολαυτών ή αληθινώσ όπου και πολύβιός φκσιτήδι της οδυωέως τσλαίνς επιχειρών τοιούτο Φόξ και 2 ίσκεψ4ύδιαπολ λαλέπων εσύμοισιν όμοια, ουγο' παντα άλλα ολλά επί ουθ'αν' μυ ετύμοισιν όμοιαέλαβαν


αί.

Βιβ.

9

ή ή" σ' ίςορίας τας αρχές.κ) +ά αίολονόuυατεύσαίουσιή ή τίύ λιπάρα, νήσων κ) ή"πόδι σίύαί

τ,κή λεοντήν,κύκλωπας,κ)λαις;'υγόνας αέοίους τπάς, διόκ)ταή ή ορθμών, απροασίλατα 3 ώίς τότε.κ) σίύ χώρυβοιν, κja σκύλλαιονυσελητών κατέχ«α3, έπω 5 κ} τους άλλες των υσε ομάν ρsλειομοίων,οι άλλοις τόποις ισορέμονούτω δική τους κιμμερίους αθώςοικούντας εν κιμμόρικών βόασoρον προς βορρα",κουζοφώδk,μετήγαγίνεις σκοτεινόντινα τόπον οικείως ο καθ'αδίω,χρήσν

μον όντα προς την μυθοποιία, την εντή σλαία ότι θ'οίοιοναυπυς,οι χρονογράφοι δηλούσι, με κρον προαύφό τίύ των κιμμteίων έφοδο","κατ'αυτόν αναγράφων δεώσαύτως καλ%υς κόλαβιβά σως,και "νιάσόνος τσλοαώ ένας αιαν και τα τσίδικίρκής,καλμύθιάας μυθΔυόμενα,καλίσoρoύμονα πόδι της φαρμακεία σ',καήτης άλλης ομοιοώετίασ,συγγονείας τα έπλασιτών ούτω όλωκισμοίων. της Αλ,οι τόμυχώσ5 πόντου της διοι τη ιταλία,και όβωκεανισμόν αμφοίν ταχα και άκαι ιάσόνος

μέχρι τηςιταλίαστσλανιθούτος διείκνυταιγάρτινα σημεία

και πόδι τα κόλαύνιαόρη,και τσε/

ει ενααβίαν,καλοι τώ ποσειδωνιάτη κόλπω και ταϊς προ της τυρρηνίας νήσοις,της των αργοναυν των τσλανς σημεία προσέδοσαν δίτι,καια κυαίεαμ,άς που συμπληγάσας καλούσιπίφασπνες, Καχαώποιούσαμ εν διέκαλουν,τον όg τό βυζανίικούσόματος:ώς τα παράμιν την αδα ή ακ, παλ

ράδι τας συμπληγάδιαο',ασλακται,υο διαυτών τσλούς ή ιάσόνος πιθανός έφαίκ, παρά ο πιο σκύλλαν,και την χαρυβδιν,ο 43 των σκοτέλων πλούς απλώς "οι τότε και πέλαγος το ποντικοκα, ώς που άλλον πνάωκεανόν,υπελάμβανον και τους πλέοντας εκάσι ομοίως εκζτήζaνεδόκουν, ώς

που τους έξωςπλών αδιπολύ προιόντας και%μέγισοντών καθύμα, ονομίζ6ο.και ήθάu» κατε ξοχήν ιδίως πά»ν προσηγόρλιο ώς ποιητών εν όμηρον ίσως οιώ, κjδιαάι, μετήνεγκετα έκή πίν ζυ προς

ενώκεανόνως Αυπαράδεκτα,θg τίύκατέχουσαν δόξαν οιμωμ δε και των σολύμων,ταά

κρατ8 ταύρου,ταπόδι την λυκία έως πισιδίασ'καταχόντων τα υψηλότατα και τας αγό σ'με σημβείαο Ψτσδοβολάς αθϊφανετάτας παρεχόντων τους οιooς ή ταύρου,καλμάλκα τοις πύδι ή πά%ν,καθομοιότητα τινακοήτoύτoυς ύβωκεανκθίύα-φκσι κκράθι τέτσλέοντος αυτή καία. Τόνοϊύβ αιθιόπων ανιών κρείων ονοσίχθων τκλόθεν εκσυλύμων ορέων ίδι. τάχα δε και τους μονομμάτοιο κύκλωπας εκ της ηθικής ισορία σ'μετενίuίοχ« ώιούτους γάρτιν τας τους αρματσές φασιν και οι κίς αριματσείοις έπεσιν εκδέσωκον αείςέα, ο προκοννήσιος διέ, όταύ

τα πρsηθίμονον,σκοπείν τι λέγουσιν οι ρήσαντες ή σικελία ή Ιταλίανίονία", ό οδυωεί πίύ απλά

νυν καθεμιρον, μήίονέώα.έσι ή αμφοτέρως δή, δέξαώθαμ.κ) βέλτιον,κ} χείρον βέλμον μίι,αν 2νέτω δίχ«2. ότι πειθεις εκάσίύτσλαώην ώοδναπ γωνία",λαζών αληθή ταύτίμ σίύ υπόθεσικα

ποινίικώς διεσκίύασε.άιο ή οικείως αλλέποιο ή αυτέ.και ου μόνον γ«τσίδι ιταλιαν, αλλά κουμί χρι τών ε%άτων της ιβκείαo',έσιν βυρανίχνητής εκείνου πλανς,κ} άλλων πλειόνων.χέρον ό,εανίας κ) τίύ διασκέυήν,ώς ίσορία δέχεται,εκάνου ωκεανόν,κ) άθιμο,και ιλίου βόας,κ) ή"θέας έωνίας,

υμαμορφώσεις και μεγέθη κυκλώπων, αλλας:ύγώνων,καμορφή σκύλλης και διατήματα σλού, και άλλα τσλέω οιαύτατόλαώγραφούντος φανόbώς ούτε δι προς άϊαν άξιον αντιλέγειν, ι!

αν

Λ

ΥΝ

Άν

/

"

* ΛΥ Χ.

Α'

καιν

ψι

/

Λ

Δ

y

D .

"

έτωφανόbώς καταψΑυδόμονον η ποινή",κριθάπδο και οι ειρα", το ντ 3όων γ«νέα3 τον εις ιθάκίμ κoι

τάπλουν σέ οδυωίως,κουτίύ μνησηροφονίαν,κολπίύ επί τ8 αγρού συσάσαν μάχαν ώfς ιθακησίοις προς αυτόν ούτε προς τον δεξάμονον οικείως προασλέκεώθαι δίκαιον,ο όβαταθούκς δε προς αμφον

τόβασ'τας αχρφάσεις απήντηκον ουκ υπέος μί, πίύ ΜΑυτόξαν,ότι πειράται διαβάλλειν τα φαν νόβώς ψευδή,κούουκάξιαλόπου θg μακρών προς δι τίύ προτύξαν,ποιητήντα άπαντα αχρφίνα σ' φλύαρον,καιμάτο τόπων εμπειρίαν,μάτς ταχνών προς αβεσίύ σιωτείνει νομίσας,τώνταμύθων, των μαι ουτόφις ου πετσλασμoίoις πεφημισμοίων, βυοι ιλίω,κούπηλίωκαλίθιμιτών δεοντσετσλα σμοίοις,καθάπδο οι oις αγ9ργόνό", ο γκρυόνης,ταύτης φυσίτης ιδίασ' ένα, και τους κατατίύ οδνωέως πλαίω λεπιμοίους ο ύς διμιτσέτσλάθα λέποντας,αλλα "ποκάθαι,ύβαυή ή μη συμ φωνώνελέγχ«α", ψευδομοίους τας παύσειρίδα σ',α»ύς μίν, άδι της πελωριάδος καθιαβύειν, ους

δι, αθ'τών σερίωουσών πλειους ίδνχιλίους διςχουσώνταδίους είναι Καυτας σκόπελοντεκόρυν φον,θιέροντα ο κύμαιον, και ορσειδωνιάτίωκόλπον. Αλλ'ουδί ο σκόπελος ούτος όξι τεκόρυν φος, ουδόλως κορυφούται πως ύψος αλλά αγκών τις έγκφται μακρος,και sενος αγό των κατασυ ρούτων χωeίων αθε ον κατα καπρίασπορθμών.άθfθάτύδαμί τής ορίνης.a των σειρίμύων ι έδόν έχων.άδ θάτύλαδί, πρόςτό ποσεισωνιάτη κόλπω νησίδατεία προκάμΕνα,όβημα,πώωόκ,άκο. λούσι σερίωούσας ετσ'αυτό διτώ ορθμώ, ο αθήναιον.ώπου όμωονυμό και ο αγκών αυτός, Αλλ'ούταμο συμφωνούσιν οι τίύ ισοβίαν σ%ύ τόπων παραδιδόντις, βυθυς εκβάλλειν θέτίύ σύμ'

πασαν ισοείαν, αλλέθ'ότι και πισούθαι ο καθόλου μάλλόν όξιν, οιον τι λέπω, ζηβνμεύον, α κοιτασικελίαν,και ιταλία ή τσλαίν γόπονε και α α σειρίδου αιταύθα ορυ λέπνταμ, ο μεν όν φάσας οι τη τσελωeιάθ προς αόν οι ταις σειρίωούσαμς διαφωνεί. αμφότοδοι δι πως ήν τσίδι σιν


ΣΚΑΙάβωνος γεωγραφουμοίων.

ΗΟ

κελίαν,κραίταλία λέοντα,εθgφωνούσι, αλλά και μείζωπίσιν παρέχρυσινιότι και που με 8

αυτό χωρίονφράζοντας, όμως ουκεκβεβήκεσάνγ« ή κατασίύ Ιταλία, ή σικελία ιαλδίπε" «θήίες όπει νεαπόλ4,παρθενόπης λάκνυτ μνήμαμάς των σειρluίων,εί, αλείων προσεγώετοπία σις καίτοι τείζυ πνος λεχθείτoς τ8 τόοου κύτου αλλοίμοντούτω ώκόλπω τώύπου όβατύωθένες

λεχθεί κυμαίω,όνοιούσινασειρwέσαμ, υινεάπολιςϊόουταβεβαιοτήίωξπιταύομαντοπ%ύ τους τους τόπους γιιονοίαιτας σειρήνας έτι ή ον ποιητίύ ακριβώς έκατα πυθέω%, ούθ"μάς παξε κάνου ζηκυμο το ακριβές και μίωέ9'ούτως έχομμυ,ώς υπολαμβαία καλμwλοι πιπυσμείον ή της

δύνωέως τσλαίνς,μάδόρου,μήθ'όπως γόνοιώραψωλών.όδαπώθοίης δισιόδον λ άκρίζει το πυσμέ νο, ή της οδιωέως σλαίνς,ότι κατα σικελίαν, υίταλία γ«γίνησί,τσιτώσαντα τη δόξα τω ότι, μι μόνον των ύφομήρου λειομοίων μεμνήa3,αλλά κι ατνης,και ορτνγίας τ8 προς συρακούσαμς", αού,κ, τυρρίμών.όμιρονδί,μήπείλοία ταύτα,μίτς βόλεω% οι γνωρίμοις τύποις ποιέν τίύ απλά νίω πότόδον οώ αϊτιν μίλ,λαιτνόρwίανώριμα,σκύλλαιονδί,κ) χάρυβδις,και κίρκαιον, και σει, ρίωούσαμ,και πάνυ; "κ) ισιόδω μή έπρεπε με φλυαρών,αλλα ταίς κοιταχούGμς δόξας ακολsθών,ο μύρω5πάν ότι αν επισυμβαίν κjρίμα γλώfίανίκκελαλάν, χωεις ή και λιχθοντων ή τ’ πρεπού

σης ομήρωμυθοποιίας,κ)το πλήθος των συdραφέων ή ταύτα θρυλλένf.κ)3 της κατα τους πόρους επιχωειαζάσης φήμης δίδασκαν δuύατα.dio ταύτα και ποικτών πλάσμαπίύξινου δι συγγραφέων, αλλαγεγενημοίων ίχνη,και πέρσώπων, και πράξεων.και ολύζίος Jιορθώς Νzσυνοεί τα πόδι τής τσλαίνς ονή αίολον, εν προσκροώνοντα κυς έκπλες,ούτοις κατατον πορθμόν τόποις αμομορό μοις εσινή δυσάκαλοις,θgτας παλιρροίας, ταμίαντί άρήθαι των ανέμων,καλβασιλέανενομία ώθαμ φησί.καθάπό λαϊαόν λ,ταυ%ίατα οι αβγει παραλάξαντα,αφία δε, fί ηλίου ήν υπεναν

?ίον τωέρανώοβόμον,μαύτες τι,κοιλιόδοσκοπουμείους αγρόιάκνυθαι βασιλέασ, ώύς θιέδέας ή αιγυπήίων,καλχαλάαίους,καλμάγους,(βφία Ζινι διαφόβοντας των άλλων, ηγεμονίας και τιμής τυγ' χώνειν παρά τις προ ημών ούτωδί και των θεώνοίαέκασον των χρησίμων τινος βύρετην γινόμεν

νον, τιμάα".ταύταδί προοικονομησάμονος, ουκ εά το αίολόν οι μύθουχάματι ακούεώθαμ και διολίω τίύ οδυωίως πλαίκν αλλά μικρά λ προσμεμυθεύα", καθάπου και τώiλιακώ ολέμω, ο Μ'όλον πόδι σικελία και τώ ποιητή πεποίύa3,κ) τοις άλλοις συγγραφίύπι,όσοι τα πόδιχώeιαλέγουστα πόδι την ιταλίαν,κα) σικελιανουκ επαινέ, δι,ου δι σίύ ώιαύτίμ τζ όβατύωθοίους απόφασιν διο'

τι φκσι τότανθυρών 7ινα, οφύ οδυασétξ πετσλαίw?, όταν 4ύρη ον σκυτίατόν συρράψαντα οντών ανέμων ασκόν και άu» διοικείως άριώθαι τους συμβαίνουσι τσίδι το σκύλλαιον.κ) τίύ θυραν των γα, Αυτού Μιχθυάκ σκότπλο πόδι μαμώωσα. ? λεωτών το αδι της σκύλλης.

ή τους γοώ θυννσυς αγεληδδν φόρομένους παρά την ιταλίαν, έπειθαν εμπίσωσι κj κωλυθώσι -

/

-

Ρ!

«Η Λ

ν

Δελφίνας κύνας τα, και άφθι μέιζον

Κ Ηγος.-

π"

σικελίασάψαα3,πόντίπiaνζίς μάζοσιτων ζώων, οι δελφίνων,και καυών,κ) άλλων κητωδών εκ δί της θήρα σ' αυτών πιαίνεώθαμ ώύγαλεώτας,ούς κjέιρίας λέγεω%,καλκαύας φαά συμβαίνει γαρ

ταυήν ενθάδι,καλιφιτατας αλαβάσεις fνάλου, υπόν άλλωνύσατων, όπου και πυρος,και ύλης εμ πιπραμονής αθροιζόμοναχή τα θηeίαφ4ύγκιν επίρ, ή ούθωρ,κ) βορα γίνεω% τοις κρείfίοσι, ταύ τα υ'ειπων δικγέιτ, τίύ τών καλεωτών θήραν, ίσιμωίταθή & σκύλλαμον σκοπός ή εφέςηκε κοινός τοίς ύφορμούσιν οι θικώτεις σκαφισίοις o»λλοίς,δύο κοκθέκασο, σκαφίοιον.κ) ο/λ,ελαύνει ο Μ'αδή της πρώρας έgηκε δόρυ έχων-σημίμαντος Φ σκοπού σίύ αθ'φαίρια ή Ά 3 & Φίζν

μόδος έξαλoντόζώον σιιυάψανώςδί ή σκάφες,ο μίν,έπληξανεκχειρός.ετύβίαιτασαν εκτύσών ματος ή, δύζυ χωeις της επιδόρατίδος αικισsώδης

τέγαρόξί,καέχαλαρώς οινομόω% όδόρατι ετοί

τηδες,καλώδιον JWέχει μακρόν ύβημμoύον. Φέτ'επιχαλώσιτό βωθούτι, έως αν κάμκ σφαδάζον,κου Αποφώτον, τότε θϊέλκουσιν άδι την γην, και εις ο σκάφος αναλαμβαύουσιν εαλμημένα άκ ταλέως

δόρυ, εκαπήλωλον.έτι γαρ πηκόν, έκτο ορυδς, και ελά τόσώμακριν εκπίσκδιάς τίύθάλαήανε " «Ι

Λ'

«-

/

"

"?ν

-

Α"

της ώς το βασήίζομΕύου τ8 ο/ουίνσυ βαβει,μετέωρον είναι ο λοιπόν, κου Αυανάληπιον συμβαί7

νε δίποτα και τιφώσκεώθαμ όg fέσκαφιθίου αον κωπηλάτην, όg ο μέγεθος τύξίφους των καλεω των κολετίύ ακμάντζ ζώου συαγρώδη είναι,κ) την θήραν έκτιδή των πιούτωνακρίζοι τις αίφκ/

σιτσίδι σικελία γενίω% τίύ σλαίων κατα εν όμκρον.ό? τη σκυλλι προσήψε τίύ πιαύτην θήρα, και μάλις επιχώeιός όξιό σκυλλαίω.κ) εκ τών ή της κρίβό ως λειομοίων ομοίων τοίς ή ορθμού πίν θεσινή δι τείςμί ή τ'αλίκσιν αιτία θiς, γραφικών έή αμαότημα, ισοεικόν και τα οι τη μήνιγγι

δί τοίς πω τών λωροφάπωναρκμαίοις συμφωνεί, αδίτιναμή συμφωνεί, μδαβολάς απάθαι θέή

άγνοια, ποντικίδύξουσία ή σιωέτικο ύβίτορία", και διαθέσεως,καμύθου τηςμευόδωί, σορέασαλάθεια είναι τέλος, ώςείνεών καταλόγωταέκρίσοις τύποις συμβεβηκότα λέγοντος φύ ποινίύ, τίύ μίν, πέφήεωαν, τίύ δι, ε%ατόωσαν πολιν, αλλίμ δε πολυώύρωνα, τήν διαγχίαλου


ά,

Βιβ•

Ι !

της δι &θέσεως,οιό"γεια είναι το τέλος:ώς ότανμαχομοίους ασάγη μύθουδί,ύδονuώ, κjέκπλε έιν ή δι πάντα αλάτlaν,και τσιθανόν,ου θϊόμνεικόν την ή εκείνου ποίησιν φιλοσόφημα πάντας το

μίζ4ν.oυχώς όδατοοθούκς φυσι,κελ4ύων με κείνφν προς την διαίοια τα οιήματα, μία ισοείαν απ' αυτών ζητέιν,τσιθανώτόδοντα και

ένθεν δι'οινήμαρ φόbόμluυ ολοόις ανέμοισιν,

εν βραχέ, θgsήματιδίχ«ώθαμ.οι ή όλοοιουκάνθύοίρομοι. Εύβωκεανίζ4νώς αλουείων πνεόντων σιιυεχώς σιωθείς δε η διάσημα & εκμαλεών επisήλας,ταδίων δίσμυείων,και διχιλίων τεντακοσί ων,άφκσι άur",θώιμονον ταϊς oινέα μόδας diwνύωθα ισοταχώς,έκατης αλ μόδας ότσλές συμβαί νοι,τασίων διχιλίων πεντακοσίων τις οώ ίςόρακονεκλυκίας, ρόδονδιώτίδαίόντινα αριγμοίου ας αλεξαίρρειανόνώς η 43ςήματος,ταδίων τεφακι%ιλίων. Γρος δε τους επιζητοιώτας πώς βίς άς σικελίαν ελθών,ου Μ'άπαξ ήg fύ

29

Ά τίαλίύκο οδυο οιξ, έχολογάται, διότι και οι ύσεν

ρονέφ4ύπον άπαντες τον πλούν αίu"ν ώιαύπα με έρκκον. έσι δε τ'άλλαμι βύλεγόμΩυα.όταν δίαυαγκάζη εν ύβωκεανισμόν,καλ προς ακριβή μέρατοντών ύμόδών τσλούν αυάγκ, κ) διατήματα, Επσδβολήν ουκαχολείπει τις αιωμαλίας άμαμά ή παραίθκσι τα ίύ πoικooύ έπι, ένθενά οιήμαρφόbόμίω ολους ανέμοισιν, Αμα λεπικρύπίεση.ηρυγό" ταύτα ή ποικτό, Αυταρεπει οταμοιoλίτσενρόον ωκεανάο Νκύς,- και το Νίσω οι ώγυγία όϊ τομφαλός όξι θαλάωης.

και ότι ούταύθασικά άτλαντος θυγάτηρ καλή σόδι των Φαιάκων.

οικέσμαν δαπάνΑθε πολυκλύσω οι πόντω έχακι και δίτιςάμμι Cροτών επιμίσγε2 άλλος. ταύτα ή παντα φανόθώς οι τώ ατλαντικώπελάa πλατίόμμα δηλούταμ.ο οι ταύτ'επικρυ πίόμονος,τα φανόbώς λεγόμονα αναιρέ.ά. μίν οίω ουκ6ύ.τοοτσίδι σικελίαν,και ιταλιανγειον

νοία την σλαίην,όρθώς και από το ποινώύβεβαιούτη,επει τις έπεισε σειητής, συγγραφόιξ νεα πολίτας μάι λέγειν μνημα παρθενόπης της σειρίδος, ώύ δε οι κύμ",κ) δικαιαρχία κ, βεσoυβίω, πυριφλεγέθονη καλαχερουσία λίμνluυ.κ) νεκυομαντέον ή οντώ αόρνω.κού βάϊον και μασκνόν των οδνωέως εταίρων Ζινας,ούτω δικαι τα πόδι σειρηνούσας,κατατσόδιοον πορθμόν,καλσκύλ" λαν,και χάρυβdjν.και αίολονάπίο ούτακριβώς όβεταζaν διά,σύτάρριζα,κ) ανέσιαεαλ, αληθείας μηλού προσαπιόμoναμή 3ϊωφελάασίσορικής και αυτός δια τσονοήσας &iao ο όβατύθοινς, Νασο λάβοι της αύφκσι, σον ποιητήν βέλεώθαι μου οι τοίς προσκασεείοις τότεις την τσλαύν τώ οδυσ' σε ποιάν.ώρςηναι διαχρ των Ντσοκειμoίων, ταμίν, ουκακριβώς ππυσμούoν, τα δι,ου δε προσων λόμβνον ούτως, αλλ'αδή ο δεινότόδον και & τύδατωδέςτρον έκρισα όξάγ«ισ. Τούτο μΕύ

αυτό 4ύ, ή δίου χάριν φύτεποίησε κακώς δεξάμονος. ουγαή φλυαρίασ. αλλωφελάασ' χάρικα, ώς το δίκαιός όξιν υπέχει λόπιν και τσόδιπύζυ, και διότι φκάταπόρρω τύδατολογά ώαι μάλ'

λον θg ο βυκαταψΑυσον.πολλοσόν% μόNος όξί τα πόρρω,τόδα»λογούμΕυατώνοί τή ελλάδι, και

εγγυς της ελλάδος, οιαδή τα κατα αους ηράκλέους άθλους και θησίως κίτα οι κρήτη,καλσικελία μυθολοπούμώνα,και ταϊς άλλαμς νήσοις κούτα τσίδι εν κιθαιρώνα,και έλικώνα, και παρνασον,κή πήλιον.και την αήικιώ ολίω,και πελοπόννησον.23άς το εκ των μύθων άγνοιαναιτιάτα των μυθο

τριάν,ί7 διέπει και παντα μυθΔύουσιν,αλλά πλάω προσμυθίύoυσι,κjμάλισα όμηρος ζητώντίοι πα λαμοι προσμυθ4ύνσιν,και ζκτέιν,ά τα προμυθAιόμοναυπήρξαν, όξίν αλλά κjμάλλον δις προσμυθώ, ταμ τόgρις, ή προσώποις,πόδιεκάνων ζητείταλκθές βυ την οδυωέως τσλαύκν, αγόπνε,και που, αν οϊόλον ουκώ,τοπίύ ομήρου ποίκσιν εις οι σιωάγκιν και πίύ των άλλων παικτών.ές τα τ'άλλα,καλάς αυτα ταινιώ προκάμουα,τατης γεωγραφίας κj μνλο αυτό πρεσβειονάχονέμειν.και ή άμηθον άλλο,τόνγε ισήολεμοντέ σοφόκλέους, και ενοι ταις βάκχας ταϊς Αυριπίθ και πρόλoιον επέλθόν,

τα,και παραβαλόντα την ομήρουτσόδιταζιαύτα επιμέλειαν,βάδιον ή θέωθα πιο επιβολίύ," σίύ διαφοραή.όπου Αχράατάξεως ων μέμνκ?τόπων,φυλατίει τίύ ταξιν, ομοίως μίν των ελλίων κών ομοίως δί τών άπυθικ5. όασαν επ'ολύμπωμέμασανθέμων.αυταρέα'όωσα Γέλιον άνοσίφυλλον. -

έρ,Μαΐέκσα λίπ βίον και λύμοιο. Σένατ'εφιτσαοπόλων θρηκών όρεανιφόοντα,

Ειερίν τεπιβίσαυ ήμαθίην όβατεινίω, εξαθόω οι αθί πόντον.-

και οι τώκαταλόγω.τας μί, πόλειςεκ εφεξήςλέγει,ου% αναγκαίοντα δε έθνη εφεξής ομοί" κύπρoν φοινίκίω τι κι αιγυπίκαις εασαλκθές.

ως δε και τσίδι των άο»θεν.

:

Αιθίοπας θϊκόμίμ κ) σιδονίους κι όδεμβους Ρ/

η «Η

-

2 Ο«

/

4

και λιβύluυ.Α» » .? Φ"

/

Α'

φ

1

{..../2. *

Α"

\

όπηκαίππαρχος αθισημαίνεται ή κεφών τάξεως χρέαίο μυ, ενδόννών επιόντα τα έθνκ φράζων.o δι,τον Φιπόλεμον την καταασειρoμοίluυγών, τα μεν πολύ διεsώτα σμωάπίουσι" εγγυς, τα δε σιμυεχή διαασώσι: λιπών διλυθώντας πολυχούφιο γύαο'. Φρυπών τα πυρσών θ'ήλιοβλήπυς τσλακας, ν

η


2 2

ι

-

29

Σφάβωνος γ«ωγραφουμεύων,

Βάκφιάτα τείχατήντα δύχωιμον χδόνα

Μύθων ιτσελθών αραβιαντ'Αυθαίμονα,

τοιαύταδίκ, ο Ζιπόλεμος ποιώ.καν τοίς κλίμασίδι,κά τοις ανέμοις διαφαίνειτοπολυμαθες, 28 χ%

και πόδι την γεωγραφίαν όμηρος οι ταις ώοθεσίας λέπων άμακοή ταύτα πολλαχού, Αύτη & χθαμαλό πανυπόbπίτι αναλ: κάται

Γρός ζόφον α' οίταθυθεπgo, ιώτίλιόντο. . .

. .

Αύωδίτιαίθύραμασίνα και, προς βορέα, αίδιαδπρος νόζυ. χ)

είτ'επ'αβιτίδα φίγω ποτί ζόφο και

είτ’αθή δεξιίωσι προς ιώτιέλιόντε

και μιντίύ άγνοια γετών ώιούτων,τελάα γάται σύγχισίν των απαντων. 2»

δοίλοι ούγαρτίθμών όπη ζόφος ουδιοπιώς, ου Jιόπη ηέλιος.-

καιταύθα διαπίν%ς Αυ, τό οριητού, ουκ άυ διξάμηνος ο αυτός συκοφαντεί ώς «οιθύ

: Βορένς και ξέφυροςτώτε θρίικαθεν ανών,

λουλέοντος,όπο ζέφυρος εκθράκης πνά.εκάνονλέγανώς ούκαθόλου άλλ'όταν κατατίύθρακία, θάλαωαν συμπίπωσιτώι τον μέλανακόλπον αυτό το αιγαίουμόβος ούθων επις"οφεν γαρ λαμβά va προς νόον ακρωτηριάζουσα και θράκη,καθ'ά σιωάπίαιτήμακεδονία και προσήπονώ ας ή πέλα πος, τους ξεφύρους οιταύθεν πνέοντας,αχρφαίν{πίς οι θάσω,και λίμνω,καλίμβρω,και σαμοθρά κ",και το τσίδιαυτας θαλάfία καθάπου κατή ατίικό αχο των σκειρωνίσων πεφών-αφών και σκεί ρωνες καλούνται οι ζέφυροι και μάλισα οι αργίται ουκοιόνσι δί άϊ» όβατόθούης, υτσενόκσι Φιόν μισος αυτός υμώύξηγείται πίύ άθιςξοφει,"ν λέγω,της χώρασιώς καθόλου οιώ δίχωτα άτ'απει είαν αμάται τέ ποικτού ώς τύξεφύρου μίι αχό της εασόρας πνέοντος,και της ιβηρίασ.της δίθρά κης εκάσιμο όμτεινούσης.πότόδον οώ αόν ζέφυρoν αγνοώ αχό εασόρασπνέοντα, αλλ'όταν ούτω φή,φυλάfia την οικόα αυτό τάξιν. ΣμύδWΑύρος τα νότος τοπίων.ξέφυρός τι δυσας και βορένς.Η τήν θράκίω ουκ οίδε μιπερατήπΐουσαν πούα των παμονικών, κj θεήαλικών » ορών; Αλλά και ταύτης σίύ εφεξής κριτα τους θράκασαοώς,και ου κατονομάζων τήντα παρα, ς

λίαν,και πώμεσόγαια,μάχηταςμοίτινασ, αιμαλιάς,και του εφεξήςέλλίμακαταλέγειμί χριθετoρωτών ομοίως δικαιώύς παίoσι κυς ομόρους δόλοπας και σιλλους πύδίσωθωνίωμέχρις αχ«λών θρακών που μέμνητα ποδαιτούω Αυεπίφόρως διέχει προς τίύ εγγντάτω,και γνωριμω πίτnνέαυτώθάλατία ώς και όταν φwσί.

κινήθη θϊαγορά ώς κύματα μακρά θαλάωής Γόντου ίκοιείοιο / εισιδίτινόυ οίφασιδύο τους κυριωτάτοιβέίναι ανέμους βορέαν,καινότον.3ύς διάλλους, κον τα μικρα έγκλισιν ήgφόKaν, εν μίν αχό θέeινών ανατολών βίρον.χειμερινών δι απηλιώτην δύν

σιων δεθερινών μίν,ξέφυρον.χειμερινών δι,αργόσην.ά δε δύο είναι τους ανίμους ποιούνται μαρτν ρασ',θρασυάλκίωτε,και ήν ποιητίμυ αυ&ν, εν μΖυ αργόσην τωνότω προστέμψ

Αργόταο νότοιο. -

τον δε ζέφυρον τώβoρία.

Βορέκς και ζέφυρος τω' τα θρίκαθεν άντον,

"κσι δίπσει%ώνιος,μιλώναούτως παραδίδοκούκ, ώύς ανέμιο τ% γνωείμων πουίταύτα.ό αρισοτίλκ,τιμοθούν,βίωνα ένας ολόιον αλλά εν μέν αχό θερινών ανατολών,κακίαν. &λα δί ώύτω κατα διάμεφον εναντίον,λίβα,αχό δυσκως όντα χειμόδινής παλινδοον λαγόχειμόρινής

αναβλής,4ύρον.ooν δύο αντίον αργόσην ώύ οι μέσοιό,απηλιώτιν,και ζέφυρον. o κ ποικσίύ δυν σα, μου ξέφυρον λέγειν, ή υφάμών καλούμενον αργόσην,λίβα διπνέοντα,ζέφυρον, "ν ύφ' άμώνζέφυρον αργόσην δινότον, ον λάικώνoτον..ούτος γαρ ολίγα τα νέφη ποιά του λοιπού νότου ο αςδιο πότε ζέφυρος νέφεα σνφελίξκ ΧΧ

(λον Αύρουπω όντως,

Αργύταονότοιο βαθεί"λαίλαπτύπίων, τον ή δυσαή ζέφυρον ναυλέγ«ι, ώςείωθε όgσκιλναύατα Uzσδ> τέλ4ύκονόπυ σιιυαιόμΕυαα ώθονή όντα, αθi θέτως του νόοου ναυ αβγώσου λεγ9μΕυκαι, ταύτα μου όλοι αρχή πύ πρώτου ή"

γ«ωγραφικών άρημαία, ώιαύτην ανατιμοεπανόρθωσιν έχει αθέμβύων δεζίς πόδι ομήρου ψΑν σώς ο πολυφθείσι και ταύτα φκσίν ότι ουδε τα τέ νάλου σόματα οίδι τσλάω όντα.oυ oι αυτοί

τoύνομαισίοδος διοίδι, μέμνιται γάρ, το μανοώ όνομαάκος μήπω λέκθαμ καθ'αυτά τα δί σόματα ά μου μδαφανή, και ολίγοις γνώριμα όϊ τσλέω κου ουχού, δοίκτις αντσεπειώθαι αυτόν, άδι τ%ύ καθαίγυπjoν οο γνωeιμώτατον, και παραδοξότατον, 9 μάλισα παντων μνήν

μας άξιον και ίσοείασ, ο ποταμός και μυ',και όξιν,ώς διαύτως,αι αναβάσεις αυτού και τα σόμαν τα,τiς,αν ή ήθαγγέλοντας αυτώ ποταμών αιγύπτιον,και χώραν,καθήβασαιγυπήίασ,και φά ρον υπολάβοι μη γνωρίζειν ταύτα, γνωρίζοντας με λίαν, τσλίμι αμη όχα και γνώριμονέτι διαπι θανώτόδον,ά την μαναιθιοπία, έλεγε,κου σιδονίοις και όρεμβους,και σίύ έξω θάλαωανικα) και οι χέα διοδίδακτους αιθίοπας, τα όνεγγυς και γνώριμαμά, άδι με εμνίθ" τούτων, ου αι» σκν


ειβ.

ά,

13

μέον 3ύ αγνοών ουδι γαρ της αυτού πατείδος ιμνίθη ουδίπολλών άλλων, αλλά μάλλον φυλή, αν γνώριμαόντα φαίντις με δύξ{ν ουκάξια μνήμης ή πώς ώύς αθότας ουκ 4ύ Μέου ο άϊο» προφέ ρονσιν αυτώ ή τσίδι της νέζου της φαρία σ' ότι φυσι πελαγίαν,ώς κατάγνοια λέτντι. Τουναντίον γαρ και μαρτνείω χρήσατο"ις τούτω πώς ο μη αγνοειώθαμαλοί Από τoύ πoικooύ τύδι των αρκμεύων αβίως σόδι την αίγυπίoν γνoίνς και ούτως αλαζών ή όη πάς ο τσλάνwαυρού δικιού 2)

Αν

-

Α'

Α

2)

Α"

φ"

ν

ν

Υ

Λ Λ'

Α

>

-

.

"-

μενος πύτων οι ίδ και ομινίλαος όςαλαβεβικώς μέχρι αιθιόπων, ετέπυσο τας αναβάσεις σε νάλον,και τίύχραδόσmναδίφόNaτή χώρα και αόν πω τών συμάτων πήρον, όσον ήλι προοώσας

σή απείρω προξέθηκενώς το οικόπως κzσο ή ροδό%υ και πίύ όλμω αιγύπίον του ποταμού οώρον λέγοώθαι και αμέτι τίύ όλμω,τόνγ« Από τώδέλτα, σίύ κάτω,χώρα προσαγοράυομείω. ίσο ρισε δεκαήτίύ φαβον πλαγία, ούσαν το παλαιόν, προσιψ4ύσατοοη καλέτσελαγία είναι να' πόδμηκέτι τσελαγίαν ούσαν, ο δε ταύτα διασκέυάζων ο ποιητής ιδιώς τεκπύτων ακάζaν ότι και τας αναβάσεις ή/4 και τα σόματα ώύ νάλου. Μ'αυτή.αμαρ7ία,και πόδι του αγνοέν ονιώθμόκα εν μδαξύ του αιγυπίκαι πελάτιο, και του αραβίου κόλgρυ,καλή πύψ4ύθώς λέγ«ώθαι. Αιθίοτσες θριδίχθα δεσαία? έχαζι αναβών, και τότο εκείνκαι λέγοντος καλώς,επιτιμώσιν οι ύσόδοι ουκώ.τοσούτον "διέ, ώύ "αληθές ή ο αγνοών όμηρο τον ιώθμών άϋγεν,ώς τα εκάνονμΕυφην μι με ειλεία μόνον αλλα και αχρφαίνεώθαμ αίτιχους τους δε γραμμαίικους μwδι λέγοντας εκά" νου αιώθαίειθαι αχό αβιςαρχου,κα) κράτητος αρξαμοίους τ%ύ κορυφαίων εν τη αθigήματαύτα, απόντες καρ ώύ ποιαζύ, Αιθίοπας κι όχβαδεσαίατα έχατοι άλλων, Γεει άδιφόρομεύουέποιο διαφόβονται ο μου αβίταβχος γράφων, οι μίν διώμoύου Gωδίονος, οι 3 ανιόντος. Η μί, δυσομονου Ψωδιονος και Λανιόνζς.

'ο' δοκράτης,

ουδίον διαφόδον προς τίύ εκατόν υπόθεσιν ούτως ή εκείνως γράφειν.o μάν,γαρ ακολουθώκα τοίς μαθηματικώς λέγεω% δοκούσι,σίύ διακεκαυμονίμνζώνιν κατόχια" φυσίν Ντσο του ωκεανού.

παρέκρίτόδον δε ταύτης είναι πίύ 4ύκραταν, την το καθ'ημάς και σίύ επί θάτοδον μόνος, ώς που εδώ οι παξιμίν αίθίοτσες ούτοι λέπονται,οι προς μεσημβείαν κεκλιμοίοι παρόλίμ τίύ οικουν

μείuω,έχαζοί των άλλων παροικοαύτες εν ώκεανόν,ούτωςοίεται λένκ) πούα ώύ ωκεανού νοάω" σmνας αιθίοπας ε%άτους των άλλων, των εν τη ετήία βυκράτω, παροικούντας τον αύο άϊχεν ωκεα νόν διήους δι είναι,καλdχθα δεσάθαι Απο ή ωκεανού.π€οκέιάθαι δε το οι μάι δνώμοίου Υποδίονος, οι Μαλιόντος, ότι τέζωήgκού κατα κορυφήν όντος αεί τώον τη γή ζωδιακώ.οούτου Μουκικβαίνονζς έξω ταϊν αιθιοπίαν αμφόιν τη λοξώσει,ανάγκη, και σίύ πείροδοντό κλίου πάσανο τώ τσλάτε τούτωνοéώαμ,και τας αλατλας,και τας δύσεις συμβαί νενονταύθα άλλοις άλλασ'.κ) καθ'άλλα,ή άλλα σημεία ειρηκε μίν ούτως ασsoνομικώτόδον νομίσας. ιδ,δί και ατσλούστρον απέναύη,σώζοντα ο ούτω δικαιρλώθαμ,6ίχα τους αιθίοπας ώς ειρκτα, ότι αφηλίου ανιόντος μέχρι δύσεως,εφεκοίτύδα παροικούσιτώ ωκεανώ αθίοτσες τιόω όgφόρ.4 προς

τον νούν,άu» και ούτως άπέιν ώς που αυτός ράφe ή ώς αβίταρχος, οι μίν,δυσομοίκαι τσδίονος οί 4\'ανιόντος, και η τέfέξι κ) προς δύσιν,και προς ανατολίμώ εφ'έκρίτύδα τ8 ωκεανού οικέιν ο δια

εύταρχος ταύτην μίν εκβάλλει τίύυπόθεσιν.dχθα διμεμερισμοίους οίεται λέγοώθαι ώυς καθ'ημάς αιθίοπας,πυς τοίς έλλησι πώς μεσημβεία, εχάτους, τούτους δε μαμεμερίώθαμ όχα ώς τι είναι δύο αιθιοτήασ.τίύ μίλ,προς αναπλίμj.σίύ δε, προς δύσιν, αλλά μία μόνιμω,την προς μεσημβρία, κειμoίuυ τοις έλλwσινίο/ουμΖύluυ δικαταιγυπίoν.άur δε αγνοούντα τον ποιητίύ, ώς που καή τα

άλλαόσα ειρηκοναχολλόδωρος ο τόττύδίνεών καταλόγω διάτύξω,καταψευσαώ"αι των τόπωΛα τα μη όντα. Γρος μί, οώ κράτητα μακρού λόγου Jιά,και ίσως ουδιολόντος προς τα ναύιαβιν

τάρχου δείύτο μά, επαινώμον,διότι τίύ κρατήτειοναφείς υπόθεσιν,δεχομούν πολλάς οι τάσεις, πε ει της καθ' ημάς αιθιοτήασα τσονοάγειονοίαμ ον λόγον.

Τα οιάλλα αθίσκοπώμου,και πρώ/

ζν, ότι καλαυτός μικρολογάτα μάτην τσίδι της γραφής και γαρ αλώς ιτόως γράφκτα, διμώα τα εφαρμόfiaντείς νοήμασιν αυτ8.τι γαρ ό/αφόa λέγειν, και ούτως,δύο καθ'ημάς ασιν αιθίοπες οι μάν, προς ανατολάς.οι δε,προς δύσεις, ούτως.καλγαρ πώς ανατολάς,και προς δύσεις, έπειθεί . ψεύλους προϊταται δόγματος,φόε γαρ εν ποιητίύ αγνοών με τον ιθμόν της δέκαταιγυπΐονα θιοπίασμέμνήθαμ.ότανφή αιθίοπας τοί δίχθα δεσαίαταμ, πώς οώού θιχθα δισιαίαται ούτω.

αλλ'αγνοών ούτως άρνκο ο ποιητής,πότόδου ή αίγυπίος ου β'οι αιγύπτιοιαχ; Φό δέλτα αρξάμεν νοι μέχρι προς συμών, Ντσο ινάλου όίχα διάρυνση,

όιμίν,δυβμοίκαι πωδίονος,οι διαιόν%ς.

τί Μάλλο αίνπιός όξ, πλην ορταμίανήσος,ήνεπικλύζε η ύθωρ,αύτη δwεοεκρίτολα ή οταμό

κάται,7ρος αικελίω,και δύσκάλαμίύ ή αιθιοπίαε"Αδάμοίητή αγύπρια παραπλοίος έχει προετ τον νάλον,και σίύ άλλίμ φύσιν τών τόπων και γαρ αύτη 5ενή,καήμακρά,και επίκλυν -----

"-. \". . . .-

-

1 ι " . .. . .. . . . .

. . . .

.

>

Υ

. .

η ι τ ι ν ' ---: - " .

Ε! Τ. :

-"

«-

. .

w

Ζι ...

Νζω

.: ι. -

4

" . . . 1

"2",

-----

-

*

-


τ4 .

Σφάζωνος γεωγραφουμρίων

σος τα Μέξω της αθκλύσου όδημάτομαι ανάρα,και ασανίως ακάθαιδιυάμοια ταμ",πρές, έω,τα δε, προς δύσιν κεκλιμοία, πώς όμω ουχίκαλόίχαδίρηται.ήτοις μΕυσίύασία αχο της λια. βύης διαιρούσιν,αξιόλογο τέθ'όeιον εφαίνονάλος,μήκος μι: ανατείνων αθλπίύ μεσημβεία πλειό. νων ή μυείων ταδίων, πλάτος διώς τι και νήσοιβαχολαμβαίαν μυειαΐορους (ών μεγίση όξιναμόθόν. το βασίλειον,καλή μαφόπολις των αιθιόπων.)αυτίύ δι σίύ αιθιοπία, ουχ ικανός μδ διαιρένθί7

χα κολμήνοίγι αθ'τιμώντας ώις τας απείρους τώ ποταμώδιαιρούσι,τ% εγκλημάτων αξία μέ, γίσον περφόδουσιν αυτοίς, ότισίύ αιγυπιον,καλτίω αιθιοτήαν όgασώσι και ποιούσι ή μαύζι με ρος εκατόμο'αυτών, λιβυκόν, ή 3 ασιατικόν ιαμή βούλονται άυ», που διαιρούστας απείρους, ή ουτώ ποταμώ. Χωρίς διο»ύτων έσι και άλλως διαιρώντίύ αιθιοπίαν, πάντας γαρ οι παραν. τσλ4ύσαντες τώ ωκεανώ τίύ λιβύuυ,οϊτς αχό της όδυθράς, και οι αχό τωνςηλών,μέχριφσού Ά ελθόντος, άτα ανέςξεψαν, Ντσο ολλών ατοπιών κωλυόμενοι. ώς το και τσίσιν κατέλιπον ώις

".

ολλοίς, ώς και μδαξύ διεργοιτοιώθμώ. καλμίύ σύρρους ή πάσα ατλαντική θάλαωα , και μάλν.

τα ο καταμεσημβείαν άπαντες δε ούτειταταλάυταία χωeία εφάarλέοντος ήλθον, αιθιοπικοι προσηγόρβύσαν,και απήγγειλαν ούτως τι οδώάλογον άκαι όμηρος από οιαύτης ακοής αχθείς δίχα diίρει τους μίν,πώς ανατολίμλέπων, τους δί,προς δύσιν,7% μδαξύ ου γνωσκομένων, είτε εισιν,άτομή εισίν αλλαμluυ καιάλλίω ίιναίσoρία παλαμαλέρικο έφορος και ουκάλογ9ν οι τυχέιν

κι όμηροι λέγεθαγάρφωσιν Αποτώνταρτηρίων,αιθίοπας πίύλιβύuυ επελθόντας μέχριδύσε ως, ώθμίν,αυτ8 μάνα τους δι,και της παραλίας καταχωϊν ολλών τεκμαίρεση δι εκτ8κ) όμηρον απέν ούτως αιθίοπας το διχβάδισαίαταμέ9ατοι αλαβών.ταύτα δεδη προς τον αβίταρ εν λέίοι αύτις ,και πες τους ακολουθούντας αυτό καλάλλαταύτωνεπιεικέστρα, αφ' ών τίύ πολλίμ άγνοια, αφαρίσεται 78 ποικτού.φημιγοή κατα την πών αρχαίων ελλιμόων δόξαν,ώς που τα πέος βορραύ

μό, τα γνώριμαονι ονόματι σκύθασεκοίλουν,ηνομάθας,ώς όμηρος, ύσόδον δι και των προς εασάν

γνωθούτων,κελτοι,και ίβηρες,"συμμίκτως κελτίβηρες, ύ κελτοσκύθα,προσπρίύονώ. ύφού όνομα των καθέκασα εθνών,ταήομοίων όg την άγνοιαν,ούτω ταμεσημβρινά πάντα,αθιον

τία καλάθα,τα προς ωκεανώμαρτυράδι τα τοιαύτα, ό,τι% ακύλος οι προμηθά τώλυο μούω φησίν ούτω φοινικότσεδοντόβυθράς ιόδδνχ«ύμαθαλάωπις χαλκοκέραυνόν το παρώκεανώλί μναν πανώφόφων αιθιόπων.ϊνό παντεπόπΐαουέλιος αιά χρώΐαθαίαπν, κοίματόν 6ίππων θό» μας ύσατος μαλακού προχραις αναπαύa παρόλον γαρ ή μεσημβεινόν κλίμασε ωκεανούταυν σίυ προς τον ήλιονίχοντος την χρείαν, κj τίύ χώσιν παρόλίμ, κj τους αιθίοπας αυτών φαίνεται ότβύειπίθης αθ'τώφαέθοντί,την κλύμοίuυφνσι δόθίύαμόρπι της Μαλακτιγής. Ηνίκτεθείτσων αρμάτων πρώτίμ χθόνα Ηλιοςαλί%ων χρυσίαβάλλει φλογί,

καλούσιό αυτήν γάώνες μελάμβροτει.

έω φαοιναν ιλίου θίτσαπτάσεις.

Ναώ μίν όη κοινάς ποιέιται στις ίτσαπτάσεις τητα ιδί, και τώ ηλίω, οι δε τους εξής πλησίον αυν

τας φυσιν είναι το οικέσει τέμόNοπος υ όλαγκτό οραμαώυρία άίο παραπίτσλεκταμ.ουδή του της καταιγντήoν αιθιοτήαο ίδιον όν μάλλον δι της παρόλον το μεσημβρινον κλίμασληκούσης πα

ραλίααμίμύaδι και έφορος τίύ παλαια πόδιτης αιθιοπίας δόξαν ώς φυσι, οι τότσίδι της Αυρώ πης λόγω των πόδι ήν ουρανόν,και την γλντόπων ας τίωαραμόν διιρημoίων, ο προς τον απηλιά την, ινδους έχειν προς νοών δι, αιθίοπας προς δύσιν δε κέλτούς, προς βορραλιανέμον, σκύθασ. προσΐίθισιό έτι μάζων και αιθιοπία ή η σκυθία δοκάγαρφκσι ή τών αιθιόπων έθνος παρατείνειλα ατσανακλών χειμόδινών μέχριδισμών και σκυθία Μαλίκίται τούτω,ότι δύο ποιητής ομόλογος ώύ τοις,καλεκτώνδε δήλονότι και μία ιθάκη κάται πώς ζόφο όπου όξι προς αβκα»κα.

Αι δίταιωθε προς εωτιέλιόντα, όλονενότιο αλλιρόν ούτωλέπον καλέτι όταν φύ. έιτ'αθή δεξιίωσι π€ός ιώταίλιόντο.

:

και παλικα,

ου δόπη ιέλιος φαεσήμβρoτος άσα τσοπάαν,

και άτ'επ'αριτόδά ώίγε ποτιζόφον ιόδόοντα-,

α φίλοι και γαρ τίθιμκυ όπη ζόφος ου Jιόπη ιώς ου JWόπηαλέταμ.-

περιών λέγοταμ και ο κίςτσόδι της Ιθάκης λόγοις σαφέςόρον όταν οιώ φή. Ζόιξ γαρ ες ώκεανόν μεTάμύμονασαιθιοπίας Χθιζος έβν,-

-

κοινότοδον λεκτίον και εν ωκεανόν τον καθ'ολοντομεσημβρινον κλίμα τεταγμοίον,και τους αιθίοπας.ώ γα αλτόπωΦέδεσύ κλίματος πωσβάλοις την δαίοια,και αθετώ ωκεανώ έσκ,και

αδιτή αιθιοπία,ούτωδί λέγ«ικαλa τόν Κόβαθιόπων αλιώκα, 2»

τκλόθεν εκσολύμων ορέωνίJίον.Ισοντώ.αχό μεσημβρινών τόπων, βλύμους λε'' πωνού τους οι τί πισιθία, άλλως έφίω πρότυλον τσλάσας μιας ομωνύμουοζυς αλαλόπως έΆeν σας πρός τα εν σλέοντα αιτή χωδία,και κυς εκάμεσημβρινους, ώσαλ αιθίοπας, ως οι πισίδικοι πρός τι ήν πίνον,και τους "ασδί της αιγύπίουαιθίοπας ούτωδί και το πόδιτών κραίνων λόη 4 -


Βιβ.

,5

κ.

γονκανον ποιούμενοςφνού.

* λίτεπειώχειμώναφύον,καιαθέσφατο, όμβρου, » κλαγγάταίγο πίτονται έπώκεανόϊο βράων. * ΑναβάσπυγμαίοισίΦόνον καλκάραφόδουσαμ. , ου γαρ οίμι, τοις κατά την ελλάθα τόποις ορά, -

«Η

Α'

Α'

*

ρ-

/

Σ)

Ψ

φυ

ψ

σ'

βh

παιφόρομεύν άγόρανος αδή την μεσημβριαν,οι δε κίς καταπίύ Ιταλίαν, ή ιβηρίανέβαμως, ή τοίς καταπίύ καατία",καήβακτειανίύ.κατα πάσαν οιώ πίύ μεσημβρινήν παραλία τζάκεανέ παρατείνοντος,εφάπασαν δικαικειμoφυποαύτων, δίχ«ώθαιδιώκού%ύς πυγμαίους μεμυθευμέν τους κοιτα πάGν-ά διοι ύσόδοντου αιθίοπας αθί τους κατ'αίγυπήoν μόνους μετήγαπον,και ή πόδι

των πυγμαίων λόγ9",ουλο αλά προς τα πάλα και γαρ αχαιούς και αργείoυςου πύτας μου ναύφαμί τους σε ατεύσαντας αδίλιον όμηρος δι καλάπαντας παραπλήσιονδίζξι ολέπω και πόδιτών δίχαδερκμοίων αιθιόπων ότι λάθίχ«α" κυς παρόλην την ακεανίτιν %τείνοντας αν υλίου Ά άλίου δνομοίου οι γαρ ούτω λεγόμονοι αιθίοπες δίχασιάρινται φυσικώς τόα,

ραβίω κόλασω ώς αλμεσημβρινού κύκλs τμήματι αξιoλόγω ποταμούδίκιώ οι μάκα χωδίντι και πντακιχιλίων σαδίων αδ'τρίς μυείοις,αλάτειοϊού πολύ των χιλίων μάζονι,τώμεγίσω. πρόσες διτώμύκι,και 8 εν μυχόν τέδε ή κόλπου διέχειν της καταπmλούσιον θαλάωής,τειών, πήαβων αμόbών μυετέχει ο ιώθμός καθάπού οδώ οι χαριέστροι των διαιρούντων την ασιαν αχό τηςλιζύης,όν

ρον βυφυέςτρονίγούνται άurν τών απείρωναμφοίν έν κόλπνή έννόλον τον μίν,ή διόκή παρολί τον παντελώς αχόθαλατίνς 55 θάλαήίαν.gν δε νάλον πολλαπλάσιοναχό ή ωκεανζόιέχειν,ώς τα με

διαιρών ποίσαν τίύασίαν αχό της λιβύης,άϊ"νυπολαμβαίω ον φόπον κάπωταμεωκμβeιναμόν πάντα καθ'όλην τίύ οικομοίην,δίχα διαρδώαι νομίσαμοον οριητηνό κόλπω ώύτω, πώς και ενός ή ιθμόν,όν ούο•ς ποιέ, προς ή αίγυπίioν πίλαος,κ) τόη κοιλτιλέως άλoroν,ει τας μίν αιγυπήίκαις θύ βας ήδί4G φώς,αι δέχρυσι της καθ' ημάς θαλάffης σασίες μικροναχολείοντας ή πεντακι%ιλίων, των διμυχόν ίου αραβιου κόλπου μιάθla, μκδί ονιώθμόνταν κατ'αυτόν τσλάτος έχοντα ούτσλειόν νων,ή χιλίωνταοίων ολυδιαλαλοπωτίδονδύξειoν,ά ον Μινέιλον άλει ομωνύμωοςτή τοσαύτη χώ

ραλεγόμΕνον,την διαιτίαν,μιεώρατούτου μάλιςαγουρα π€οατίποιέξηθεν ύφέροδόφυδό?, σώρον δν η χώρα ή ποταμού.ηριλήσάι» μέιούτο τύ αυζύονόμαζς άλλως τα τών παρέκρίσοις ιλ δίων ταύτιόξιγνωeιμώτατα,άκου παραδοξία έχει τινα,καλοι τώφανόbώπάσιν όξί, τοιούτον οι έξι καλή τένάλoυαιάβασις και πώ%ωσις Φπελάγους και καθαπό οι περGχθοίτες προς τίύ αι γυπίoν ούθίοι πρότοδονίσορούσι πόδι της χώρασ',υτήν τό νάλον φύσιν, όg ο πυς επιχωeίους μι'' π καινότολατούτων λέγειν έχει προς αλάβασέοίους, μήτετσιφανέπρατσόδιτών παραυ%ίς. (τώ γαρίςοράσανί τόδισε ποταμού,κατάfηλος και η χώρα πάσα γίνεται όπoίατίς όξιν.) ούτω και οι πόρωθεν ακούοντας,ουδίο πρότώονίσορούσιτούτου πέοςίθησιν οδώ τούτω,και το φλείδκ μον,κατόρμλέκό"μοντέ ποικτού όπου αυτό μύρτυρούσιν,όζοι τον βίον αναγράφουσικολόβ αυ'

των διλαμβαύεται των οριημάτων πολλά παραδείγματα τέτοιούτου ούτος με οδώ εκ αλκόνων λέγχεται,και άσώς,καλέπων ρητώς ταρητα κουσιτών.ταδί λίαν εκφανή αδιθέτως λίων.θαυ μαζ4 δι διά των αιγυπτίων, υ σύρων προς ούς ναώ αμάν ο λόγος,αμιδιεκάνου λέποντας τα παραόν

Όίς εσχώριασμυιάσινιάλλακ) άγνοιαν αίμών2.5αύ%υς ολόχουςδιάκνισίν ολότος, απλώς ο ομη λέγκιν,ου τέμιάλοία σημέιονύξίνου δε καρτας φοπας Φό βυρίου λέγεινού δε τας θόρμοπύλας,

ου Μ'άλλα ασλείωή"γνωeίμων παράπίς έλλησιν, ου μην αγνόησαν αλλά και λέγοι, ουδοκά δε,τοις εθελοκωφούσιν.ώς τα εκάνους αιματίον ο ποιητής ώίνω δίτσετίαο καλά»ύς οταμούς.ου τους

χειμάρρους μόνον,αλλάκου πάντας απλώς,ότι πληρούνται πάντες αλο των ομβειμων υδάτων αλλά το κοινόν, άθι των κριτόβοχάν ίσιον γίνεται, άλλως γαρ αλ τον χειμάρξουν ακούριτις diίτσε, τή,καλάλλως τον αούναον..ουταύθαδί διπλασιαζ4πως και ύβοχή.και κριθάπου εισίτινες τσδ>βολαι αθή ποδοβολαις,ώς a",κουφότοδο είναι φελλού σκια,δειλότοδον δίλαπως φρυγός,ελάτίω όϊ"

χaν γίνον αγρόν επιφυλής λακωνικός,ούτως ύβοχή αθύβοχής σιωΦέχει $τό δίπετε εννέλον λέγεώθαμ.όμι γαό χειμάρρους, ασδοβίζλνται τους άλλους οταμους,τώdiίπτης είναι ο δινάλ λοςκαιους χειμάρρους άθι το(6ύτον πληρούμενος και πλήθους,καλχρόνου.ώς τέπει και γνώριν ινσο πάθος τύ ποταμού τό οριητή,ώς τσεπαραμυθήμεθα και κέχονται άδι τώδίτσέτις τό αθi θέτω ώύτω κατ'αυτό,ουκ άλλως δεκτέον και ως αρώιαμΕυ.ή δίτσλάοσσόμασιν εκδιδόνα, κοι

τον κj πλειόνων ώς το ουκάξιον μνήμης υπίλαβε και ταύτα προς αδύτας καθάπου και θαλκαίος, καίτοιφήσας αφίχθαμκαλαυσός ας αίγυπιονιαδί προχώσεις,και εκ των αναβάσεων μίν δuύαν? Απονοώθαμ και ύβών διάτσετύδίτης φαβονο γαρίσορών ούτωτσόρι της φαρs,μάλλον δι και κοι ή φήμη,διότι μί, τότε τοσούτοναπείχαν αχό της απείρου όσον φυσι οβόμον νεώς μόhίσιον εκαλείς

4απέρυλλκμοί, αθί τοώύτονεψευσμοίως ότι διά ανάβασις,κ) απροχώσεις τοιαύται ίνδυ,κοι'


Σφάβωνος γεωγραφουμούωί,

4 4

της γές ή νίως,και

νότfδοντσέπύθαμ εκθς ιδιόβ ών σμυθες ο ποιητής ότι πλέον και τότε αφατάκα

τα την μονέλάου παρουσία, προσέθηκε παρεαυτόπολλαπλάσιον διάσημα τέμνθώωνεχάει". α δε μυθοποιίαιουκάγνοίασ' χάριν..σιμέια γο"δή που-σύ δε γαρ το πόδι τ8 πρώτίως, και των πυγ μαίων, συgία των φαρμάκων δuυάμεις.ου διείτι άλλο τοιούτον ώ πονται πλάfίκαισίου γω κατά

γνοια των όπικών λέγεται αλλιδονής και τώψεως χάριν πώς οιώ κα)αναβονούσανύσως φασιν (έκέιν, Εν δίλιμίω βύορμως ο δεν αθ'νίασ' είσας Ι

Η

22

Α'

/

Αλλ'ούτα ή υσ%ίον εκλείπει, αδuύαών,ούτο

ές πόντον βάλλουσιν αφυσάμ2νοι μέλανύσωρ,

τηνύερία εκ της νήσου γενέθα φκσίν αλλά τίύ αλαπογών μόνlu,% την τόλιμαίος αρετήν." ο ύ οωρεκτής πόδαίασαβύσαθαι παρίύ,όξομολογουμοίου πωςτέ οριηττύdiεμφάσεως, ότι τρελα" κία απεν και προς αλήθεια, αλλά πώς «zσδοβολή καμυθοροιία επειδίκα)τα πόδι της σλαξης Φέμενελάου λεχθείτασμυκγορών δοκά τη άγνοια, το πόδι τους τόπους εκάνους, ξέλτιοι ίσως έξι, τα οι τοις έπεσίτούροις ζητούμονα προεκθεμονους,άμα ταύτα το όgsείλαμ.κ)τσίδι ίξ οριητού απ'

λογίσαώα καθαρώτοδον φυσίδι προς τηλέμαρν ο μονέλαος θαυμάσαντα "ν των βασιλείων κό Χ)

Η γαό πολλά παθών και πόλλ'επαληθείς είγαιόμlu oινηισί", κρά ογδοάτωέτει ήλθου κύπρoν φοινίκην το και αιγυπτίους επαληθείς,

(σμολυ

Αιθίοπας θϊκόμlμ κoύ σιδονίους υ όδεμβους

και λιβύluυ.-

Ζητούσιδί πώς τίνασήλθεν αιθίοπας τσλέων ύβαγύπίου, ούτε γαρεί τη καθημάς θαλάfίκοι, κούσι τινές αιθίοπες, ούτε τώνάλω ώθκαταρράκτάς ίδdiελθένναυσί,7ίνες το οι σιδόνιοι ουγο οι γα οι φοινίκιούγαραλοο γόνος προθες,a άδος επήνεγκε.τίνες τα οι έδεμβοίικανόν γαρ ή όνομα, αρισόνικος λοιώ ο καθ'ημάς γραμματικός οι ζίς πόδι της μονίλάου σλαίας, ηλλών αλαγώγραφαν

αναβών αρφάσεις πόδι έωίσου ή εκκαμείων κεφαλαίων μάνθιαρκέσει καν επτέμνοντες λέ7 πωμονιοι λδη τσλβύ3μ φίσαντες εις τίύ αιθιοπίαν,οι λιπρίτσλουν, εν όg γαβείρων μέχρι της ίν δικής ασάουσιν άμακαι εν χρόνον το πλαί, σιμιοίκειούντας.όν φυσιν,ότι ογδοάτωέτει ήλθον οι ό; ό{3 f& ιθμού, i8 καταγόναβάβιονικόλορν.οι δι,όχg τών διωρύπων τινός, ούτε θ'ο τσερίπλους αναγ

καλος,όν κράτης εισάγει,ουχώς άδuύατος είναι και γαρ ου J" οδυωέως τσλαίν αδuύαβς, αλλ'ότι ούτε προς τας αυτοοθέσεις σας μαθηματικούς χρήσιμος,ούτε προς οον χρόνον της τσλαύης και γαρ ακούσιοιό/στειβακατέχον αυτόν ο τσο διασήoίασ.φήGντα,όπαχο εξήκοντα νεών πέντε ελάφθη (αν αυτώ.κου εκούσιοιχ "ματισμού χάριν.φυσι γω ο νέ5ωρ. άς ο μου,αίθα πολωβίοών και χυσενάγκίρωα -,

y

w

ν

Λ-

» ήλατοξαυννυσί.-

φ

Υ

ΟΝ" »

,

Α-

Α.

καίαιγυπήίους επαληθείς.ότι όg fκαι ιώθμούτσλούς

Κύπρον φοινίκίμ τα

και των διωρύπων,λεγόμενος με ακούετο αν οι μύθουχόματι μη λεγόμενος δι,πω τίώς,και απίθαίως εισάγ9ιτο αλιαπίθαίως διλέπω ότι π€ο των Φωϊκών ουδεμία εν διώρυέ.το δι επιχειρήσαντα ποιήσαμ σέσωΦιν,αχ:ςηναίφασ μετεωροτούαν Ντσολαβόντα πίύ της θαλάfίος επιφαίειαν αλλαμιμίου οι ο ιώθμός αν σλόϊμος, αλλ'ειρίζει ο όNατό θαίης ουκ6ύ.μεγάρ πωa έκριγμα ο κατα ταςςήλαο' γεγονεία νομίζa.ά. τζενταύθα σιωάπιαν τήνέξω θάλαήαντήεντός και καλύπΐaν ονιώθμόν με'

τεωροτήίαν ούσαν.ή, οι:κρίγματος γείρμείον ταπεινωθήνα, και ανακαλύψαμ τίύ γυν τίύ κατα το κρίσιον, και το πλούσιον,μέχρι της όξυθράς 7ίνα οώ έχoμονίσορίαντούδι ή εκρέγκμαώς τούτου, διότι προ των φωϊκώνούπω υπήρχαν.ίσως θιο φιητής άμαμαι τον οδυασία ταύτή διεκπολέοντα εις οών ωκεανόν τσεποικκώς,ώς ήδη εκρήγμακς γειτνότος,άμα διας τίύ όβυθρα ον μονέλαον, εκ της κιν γύπίουναυτολών,ώς ούπω γ«πονότος,άλλάκο) ήν πρωτία εισάγει λέποντα αυτώ. Αθαύατοι τσέμψονσι.Αλλάσες ηλύσιον πεδίον, και πείρατα γαίης Γοία οδώ και ότι εασύρμόντιναλέγειτόπον 6ίύχον έχαπιν, ο ξέφυρος παραταθείς δηλοί, Αλλ'αίρι ζεφύρoιο λιγυπνείοντας αήτας Ωκεανός αιίησι. Α"

ν

Λ. » »

-

ντ-

-,

4

y

,

"

ν.

Λ'

Α

w t1

w

w

Λ'

«Η

Α'

Ι

/

ι

/

Α'

Α'

Α'

γ

Α'

-

Α.

Ι

-

ν

-

-

Υ

ταύταταινίγματος πλήρειακού καισύρουν ποτε ύπάρξαντα ενιώ μονάϊ», ο ποιητής ισορήκει,πόσω μάζονα αν έθιμο τήςιν Φέ,ώ αιθίοπας διχβάθληρήθα πριμώ τηλικoύτω δειρα 2)

πομονους, τις δι και χρηματισμός παρατών έξω,καήκατεώνωκεανόν αιθιόπων, καίτοι γοι θαυμ μάζουσιτζ κόσμου των βασιλείων οι τσίδι τηλέμαχον ο πλήθος,ο όξι Χρυζού τ'υλέκφου τι και αβγύρου και ύ ελέφαντος, τούτων Jίου Μανός σληνελέφαν%ς,4ύορεία παρεκείνοις όβίνιαχορωπότοις ή"απίντων ουσιπίς arλείσοις, κρυ νομάσι Νησία, αλλ'ή αβαβία προσήν, και τα μέχρι της ινδικής τούτων δι'η μου, βυν ναέμων κέκληται μόνη των απασών.σίύ δι,ει και με ονοματι καλούσιν,ούτως Ντσολαμβαύουσίfέ, τίω λοιώ ινδικήν ουκόιλον έμκρος εισώς δι εμέμνητο αύ, και ίσυρούσιν,ώς βυθαμονετάτην. την διαραβίαν,ίύ βυθαίμονα προβ.πρώουσιν οι νuύ,τότε θ'ουκ δν πλουσία αλλά καιαύτη άπορος, -"

κρύ και πόλις

κ. C


Βιβ»

".

ι,7

ά,

και ο πόλις αυτής, σκηνιτών αναβών, ολίγι οι αρωματοφόρος θfuύκή δία-τούνoμα Αϋρετο και χώρα. ήg 5,και τον φόρτον είναι το τοιούτονούτοις παραμάνασάνιον,και ήμον.νιωί μί, οιιώ υπήρξ σι,και τσλουτούσι,όg & και την εμφeίαν είναι πυκνον,και θαψιλή.τότε θ'ουκακός αυτών οι χά" ειν των αρωμάτων εμπόρωμών κή καμηλίτη γόνοιταύτις εκ των ώιούτων φορτίων υποεία,μενελάω

δε λαφύρων, όωρεώ έλει παρά βασιλέων, ιαλδuυατών εχόντων τεά Φώσοισί,κ) βουλομονων «g σίύ επιφανεια αυτό,και Αύκλειαν οι μί, οιώ αιγύπτιοι,και οι πλασίο αιθίοπες και αραβόι, ούθ ούπω πλέωςάβιοι,σύτανήκοοι της τών άφ4οών δόξης κοιλμάλιςα όg πίύ κατόρθωσιντζιλιακού πυ

λέμου ώς τ'ελπις ίδτης ύβαυτώ όφελάασ.καθάπό αδή θώρακος Φύ αγαμέμνονος λέγε?. » Τόν,ορτς οι κινύρκς θώκε έανήιονέ"ναι, FΑύθ6ο γαό κύπρόν δε μέγακλέος. -

και ό" και τον πλειo χρόνoντής τσλαίνς,λεκτίον μί, οι φίς κατα φοινίκιω,κούσνεία", καλαί γυπίoν,και λιβύκν γενέθα,"αλταπόδι κύπρον χωεία, υ όλως την καβάμας παραλία,κjτας

τύωιβ.καιγαρέοία παρατούβις και 2,6ίαθώ, εκλεκλασίας φείσαθαι,κι μαλτα παρατών συμμαχισάντων τοίς Φωσιν,οντεύθενήνιοι διεκής καή πόρρω βαρζαροι,ουδεμίαντοιαύτινύπηγό ράιονελπίθανες οιώ την αιθιοπία, αφίχθα λέγετ ο μονέλαος ουχό 7 μέχρι των όρων των προς αν γύπjω-τάχα μια γαρ καλσλασιαίτύλοιήσαν ταϊς θήβας οι τότε όροι αλλά και οι ναυτολκσίον α' σιν,οι κατασυuύιν,κα)τας φίλας:ών αμιν,της αιγύπίον όξίναι διοίλα,κοινή κατοικία των αιθιό πων,καήτων αιγυπτίων,ο διά, ας θήβασαφμγμοίος,ά και μέχριτών όρωναφϊκκ και και ποιαιτέρω πών αιθιόπων,κολταύτατο βασιλικήέονία χρώμονος,ούλοί άλογονούτω δικαικυκλώπωναςία αναρίχθαμφκσιν ο οδύονόις,μέχρι τέασmλαίου πωεληλυθώς αχό θαλάτίας.επ'ε3απάς γαρ ιαβού ώθαι' ορυλέγει και ας αιολίανδί,καήλας:"υγόναο,και τους άλλους τόποιό όπου ποτέ κριθωρμίσα το,εκέσι φύσιν αφύχθαμ και ο μονέλαος οίω ούτως ας αιθιοπία ήκον ούτω δικ) εις λιβύκν,ότι προ σίο9 τόποις τιόν αφού,καλο κατασίύ αβλανία λιμίδ,σίύ {zσδο παρατονίου,μονέλαος «οιλά?-

ειδί φοίνικας απω ονομάζ4,και σιδονίους την μηφόπολιν αυτών,χόματι σιμυήθε χρüται ώς » - τρώάς τα,κα)έκόραννισfπίλαωε και » ουγο"έθοίνύος μεγαλήτορος ήίόυ ήσαν.

» ου διαθέτ’αυτός είμ θαίε δε έανθος μελίαγρός, και ίσιίω 3"κανον καιγάργαρον.- που οι όϊ4ύβοιαν έχων και χαλκίδατ'όNέΦιαίτε.κ) 6ιατφώ.έσι κύπρος, παίρος, η πανορμος κοι' τοικαι άλλότι δν & ποιήβων,καί που ήδη μνκάθοίτα της φοινίκης.ιδίως παλιν, και σίύ σιδόνασυγν καταλέξαμφκσίν όπου ζητούσινοίιοι προς λ% εταεφεξής έθνακαταλέξαμ,ικαιώς είχαν ούτως » κύπρον φοινίκιωτάκα) αιγυπΐίες επαληθείς. Αιθίοπας θϊκόμwν. (έιπείν

ίνακεμφlών καυσίύπαρατοίς σιδονίοις αχρδιμία την άθι πλέον γόνομονίω,εμφαίνε θg των επαίνων της παραυ%ίς Αυτυχίας καλής καλώς εχινάτ'αναλαβάν,είτε και παραβαλών Αυτοχαίας, καλεσίύελούuυ προεξονώώθαι τοις ανθρώωις μξα αλέξαίρ%και διόποι παρατώαλέξαίρβω ολ λάζιαύτα αρκάμΕνα λέγει, » ένθισαν οι τίτλοιπαμποίκιλοι.όργα γυναικώω. »

είνακ σιδονίνθον επιπλώς Αυρέαπίντον

Σιδoνίων.άς αυτός αλέξαΐορος θεοειδής

Τίμ οδδνών ελαίων που ανήγαγε και παρά τό μούελάω-λέγει γαρ πέος τηλέμαχον. 20

4ώσω%ι κρητήραπτυγμούoν,αβγύρεος δε,

έσινάπας χρυσώλ'αδικίλια κεκράανται

» έριονά φαίτοιο πήρανδεμοι φαίοιμος ήρως Σιδονίων βασιλλίς-ότιος δύμος αμφεκοίλυψε » Κεισίμενοςήσαντα.Δά δε δίξαώθαι προς ποδοβολίδ άρημoίoνε αφαίσου όδγονιώς λέγεν

τα αθηνάς έβγα,τακαλά,καήχαείτων,και μουσών επειόζικό αλβό, ηθιν καλλίτεχοι, δηλώ τι κρατήρα επαινών ονο Αύνεως έθώκο αντιλύιρίονος φκσι γαρ » - ενίο τώκοίλλει πάσαν επ'αιαν

Ρoλλον,επεισδύνό πολυσαίθαλοι Αυήσκαβιν 29

Φοίνικες διάγον ανοχθόθ.

-

Ρεειδί τών όβεμβών πολλά μου άρκταμ.πιθανώτακι Μασίνοι νομίζοντας τους αβαβας λίγων ώθαι. Ζίμfών δύο μέτοδος και γράφει ούτως. » Αιθιόπας θϊκόμίω και σιδονίους αβαβάς τα,

τίμ μονόδωγραφίωουκαλάγκκκινών παλαια ούσαν αίιάθαιδί βέλ7ιονσίύ ή ονόματος με

ταπιωσιν ολλών,κ) επιολαίανούσαν οι πάσιτοίς έθνεσιν αμέλ4όκαλοιoύσιτινες παραγραμματι ζοντας-αβισα διαλδύξ4ον απειν ο πυσείοώνιος,κρινταύθααχό της των εθνών συγγονείας κή κοινότητος

ετυμολοπών.a ή των αρμβοίων έθνος,κή οο των σύρων,κ) των αβάζων, πολλίύ ομοφυλίαν εμφαίν νίκοπίτς σίύ διαλεκκ.ν,") ύβίες,κι όυς ξζΕ" χαρακτήρας κjμάλιςακριθο Ε".χώροι ίΥabΟ•

C


Σλάζωτος γιωγραφσυμοιων.

34

ασί. Μιλώ κύμεώποταμίαεκ των φιών σιωεσώσαζύπωνεθνών μάλκα και οι τούσεις, ομοιότης διαφαίνεται ειδίτις παρά τα κλίματα γίνεται όgφορά τους περσβόροις,επιπλέον προς τους με σημβρινους,και ώύ%ις προς μίσους τους όρους,αλλ'αδύκρατείγιε κοινόν και οι αοσύeιοι δι,και οι αβιανοί, και οι αρμοίιοι παραπλυσίως πως έχουσι,και προς τούτοια,και πέος αλλήλους, εκρίζειν 5 λά και τας των εθνών τούτων καζνομασίασεμφόbές αλλύλας 8ή τους ή υφάμών σύρους κοιλουν μοίους υα αυτών των σύρων αρμονίες,και αβαμμαίους καλάθα πύτωδίεoικoίαιτους αρμονίες, και πυς αβαβασ',και όδεμβους,ταχα των πάλαι ελλήνων ούτω καλούντων πυς αβαβασάμα και σύ ετοίμου σμυόργοαύτος προς άϊο αγόγω τέας σίύ όβανεμβαίνφ ώύς ζωγλοδύτας ετυμολο και σιν ούτως οι πολλοί.ούς μξαλαβόντες οι ύσόδον αθε σαφετέρον ζωγλοδύτας εκοίλε(ανιού ώιδία" σιν αράβων οι επιθάτοδο μόνος φό αβαβίου κόλπου κεκλιμοίοι,ή προς αιγύπίω,κ) αιθιοπία-τέ των κακός μεμνιώθαι εν ποιητήν και προς τού»υς ακός αφίχθα λέfί τον μονέλαον.καθόν φόουν άρκτα και προς τους αιθίοπας,τη γαρ θηβαίο και ουτοι πλησιάζουσινιόμοίως ουκ όργασία σ',ου δί χρηματισμού χάριν φύτων ονομαζομοίωνου πολυγαό νάι, αλλά έμήκους,κjτης αγρδημίας, και άξονδύξου.ώδοξον γαρ πσούζν εκτοπίσαμιζιούτον δίκαια", Γολλών ανθρώπων ί6ίονάςτακρή νόον έγνω. και ο ΑΝ -

4

Λ'

Ν -

Α - Α» 2

\

Η

"

Η γαρ πολλά πάθον. κ) πόλλ'επαληθείς καιγαγόμίω:

Α Αν.

9

/

Ησίοδος διοι κοιτα λόγω φυσι

και κούρηναβάραιω την όξμάωναρίκντα rώναώ καλθρονίν κούρκ βάλοιοαίακτος, ούτω δι κjςuάχόροςλέfa ειρίζ{ν οδώ εσινότιακό τούτου κ, η χώρα αραβιαίδντότιώνομάζ6ο.καταδί ώύ ήρωας τυχόν ίσως ούτω οι δε πλάfίοντας όδεμβους ίδιόντι έθνος αιθιοπικών,κ) άλλο καφliύων, και 5ϊτεν πυγμαίων,και άλλαμυεία,δήoναλπιςεύοιν%.πρός τό μήαξιοτήτω, κjσύγχυσίντιναεμφαίν νοντας ή μυθικού,και ισορικού χάμαπς έμοιοι διεισιτούτοις,και οι σιδονίους οι τάκατα πόσας θα λάήκδιηγούμενοι ή άλλοθι που σύωκεανού.κjσίύ ήμονελάου αλαίων ύβωκεανίζοντες.") "υς φοί νιας δι ομοίως, της διαπιςίας αίμον ουκελάχισόν όξι,&ολαντίδα και αλλήλοις τους λέγοντας οι μεν, ιϊκού φυς φοίνικας,καια-υς σιδονίους ώκαθ'ημάς αποίκος εί"τώνει τώωκεανώφασι.περσπθέν

τις κj θg'7ίφοίνικόυ εκαλούν%.ότι κj ήθάλαήαόβυθρά.οι διεκάνους τούτων,άσιο'οί και την αιθιο πίαν εις την καθ'ημάς φοινίκην μετάγκσι κούτα τσόδι την αναβοδμέλαν οι ιόπσμσυμβίύα''φασιν,συ

δίου κατάγνοια τοπικών,και ώύτων λεγομείων αλλ'οι μύθουμάλλον χάμαπ.καθάπό καλτώκα παρισιολω,καλτίις άλλοις απροφόρα ο αγολλόθώρος ούθ'ον φόπον παρατίθησιζίς ομήρουταύ,

τα άοώς.ταμί τομήρου,τα ή εν πάο-ν,κ) πίύ αίγυπίoν παραίθκσιν,άγνοια αιτιώμονος, ώς λί γ«ιν μάι τα όντα βsλομοίου μάλέποντας δε τα όντα αλλά τα μη όνταώς όντα κατ'άγνοιαν άσιόθ και

ύ'συκα"ις αίμάσαμτοάνοιαν ημίκωαςλέπντος, υ μακροκεφάλες, ύπίμαίες και οι ταυή ομάρα ταύτα μυθώοντος.ών ασί και ούτοι οι πυγμαίοιου διαλκμαίος ςεγανόποδας ισορούντος ού διαθύν λου καυοκεφάλους,και σέρνοφθάλμες,κή μονομμάτους όπουγο και δε τους πιζήσνήράφoυσινοι ίσο

είας χόματι προσέχομοντέδιο»λλών,εαλμό ύβομολοπών% πίύμυθοιραφία φαίνεται η δυθύς ότι μύθοιό παρατσλέκονσινεκόντες.ουκάγνοία των όντων αλλά πλάσει των αδιυάτων τύδατείας, και τήίψεως χάριν δοκούσιδέκατάγνοια ότι μάλιτα,κjπιθανώς τα τοιαύτα μυθεύουσιτσίδι των αδή λων,κου των αγνοκαιμοίων.θεόπομπος διύβομολογώτη φάσας, ότι και μύθοιο οι ταϊς ισοείας όSέ; κρέτίον,ή ώς υρόδ5%ς ,κού κτησίασ',κ) ελλαίϊκος,κου οι ταινδικού συήράψαντες, Ρεειδί τών σε

ωκεανού παθών,άρηται μί, οι μύθου χιματικού ή τούβυσοχάζεώθαιδιά ενεριντόνιαχρ% τώκα αμπώπων και των πλημμυρίσων ή χάρυβδις αυτώμεμύθευτα και διαυτη παντάπασιν ομήρου

τσλάσμαέσα αλλαγή των ισορουμοίων η ον σικελικό, πορθμόν διεσκλιασμοίκαδε δις της παλιρ' βοίας γινομούκκαβέκοίgην αμόNαν,και νύκτα εκείνος Φις ειρηκε,

:

τείς μια κάρταυίησιν επήματι Φιςδι'αυαροιβοίοι, Λέιοι τα κρά ούτως συγάρκατ'άγνοιαν τηςίσορίας Απολητήίον γενέθαιάι, αλλά Φαγωδίας χάριν και φόβου.όν ή κάρκη πολιώοείς λό ποις προςίθησιν,αχρφοπής χάρινιώς τι κι ή ψεύδος παραμίγνυώθαμ.οι αυτοίς γομυζίς έτσεσι ώύν Τεις μάι κάρταϊίησιν ετοίμαπ-τεις δι'αυαροιβοίόι. (τοις άρικο ακίρκη Δφιδνμή σύfί κάθιτύχοιςότο ροιβδήσ4εχάρυβδις- ουγάρκο ρύσαι τόσυzνεκρικ5,8διολοσχβων. καιμίω παρέτυχίτε το αλαροιβδήσει ο οδιασβύς, κου ουκαπώλ6ο ώς φυσι αυτός, Η μάν,αλεόροίβδησε θαλάασης αλμυρόν ύσωρ. Αυταρ επω ποτί μακρόν όδινεδν Ά. Τώ, π€όσφυς εχόμluυ ώς νυκτόλίς. είσα πώιμάναστα ναυάγια και λαβόμονος παλιν αυτών σώζεται ώς τ'εψεύG«του κίρκη. ώς

οιώ άϊο- κακάνο ή τεις μί, γαρ'τανίησιν εαυματι,αυτό δις άμα και της ποδοβολής ή τοιαύ της σιωίθους πάσινoύσης,τεισμακαρίρνς,κούτεισαθλίους,λεπόντων και ο φιητής, τεισμάκαρες λαιαοί-και ααυαάιφίλλισος κ) φιχιάτι και ταλαχβά,


Βιβ.

βΧ •

19

-

Ισως να τις κολακό της χώρας τεκμέρατο ότι υπαινιτίεται πως εάλκθές μάλλον γο'εφαρμέτ

τοιε δις γενίώαι την παλίρροια",κατα τον σιωάμφω χρόνον,τον ύβ ομόNαο,κρανυκτός, ήσοφίς τοσού%ν χρόνο μένα τα ναυάγια Κασοβρύχια,οψε δι αναβληθίύαι πώούντι,και σιωεχώς προθ0 Νωλεμίως δεχόμανόφρύβεμέσειονοτήσω (μοίωπίς κλάσιοις, Ισον και Φότσίναυτις, ελδομοίω θέμoι ηλιθεν όψε ήμος τ'αθ' δόρπιν ανής απορύθεν αυίςη. κείνων νεϊκεαπολλά δικαζoμoνων αξιών, και τότε δήμοιδούραχαρύCδος ύβεφααΐθκ.παν ΛΑν

τα χαρταύτα χρόνου τινος έμφασιν αξιολόγoνoϊόωσικαλμάλιτα ο πώεσσέραν αθϊτέιναι,και μη κοινώς απόντα,μώίκο ο δικαςής αίταθαλλίωί ο κείνωννάκεαπολλά.ώς το βραδuύαι πλέον π, και άλλως δίου πιθανίω ανυτσέτεινε τώ ναυαγίωτίύ υπαλλαγεν,ε, πριν απ'τσικώθηναι πολυ"

καλαυίριας τουτήσω παλίρρους μετέπιπίεν απολλόφωρος δι επιτιμάκαλλιμάχω. σιωηγορώκα τοις πύδιόβατόθούν, διότι,και πού γραμματικός ων,παρατluυ ομνοικίω υπόθεσιν,και εκ, ύβωκεανισμόν τ?ν τόπων πώμον τίω τσλαόμυφράζει, καύνον και κόρκυρα ονομάζa, αλλά μου' μνθαμού γόγονων και τσλαών,αλλ'όλον σλάσμα έξινομήρου δή», έρθή ή επιτίμησις ή αγώγονεμαν, πόδι άλλους δε τόοοιβ,διέ, λέγΨν βυθυς,και τσίδι τνασ,επανορθούμΕυοναμασίμ άγιοιανμήτο δι' όλου πλάσματος είναι πιθανώς λεπ'μαύου, καθάπό ετσιλάκνυμον μήτάλλων τόπων κατα τήν πνμάζω λ4κιουμοίων αολύοιταντής αιτία σ' ο καλλίμα"ς, ουάϊο σκύψος 5 διμήτειος υ.αλλα

και τώαολλοσωρώτών αμαρτιών ολίωναίτιος εκείνος κατέση, πώς γαρ νεαήθη τον κυζικίμιόλα ολλοί μοτόρως αντιλέτων,ειπόντα ότι οι αργοναύται arλέοντας ας φάσιν ονύφ ομήρου,κατώκα

άλλων ομολογsύμονoντσλοαύ,ίε%ύGνώ τα της ιθαίασμwφος ιόρα ή κύζικον,αρχόνής φκσι με διαλοία σίύεις φάσιν αποδημίαν πύιάσονος όμκρονιάur Jίου μόνον πίς υφ'ομέρsλεγομΕύοις μά

χgται,αλλα και ο ίς ύφαυτύ.φκσι ή τον αχίλλίαλέσβον μέυ εορθήσαμ. και αλλά χωeία.λήν μνου διαφεοώθαμ,και των πλασίον νήσον όg τίω πώς &ν ιάσονα και τίύ πέος αρνήoν 4ύναίον συγή γόνεια το τοσίύ ήGν κατόρντα, πώς οιώ ο ποιητής άυ" μίλ άθia διότι συγγιάς και εμοεθνώς και

κίτρνό", εάλλως οποίραυ οικείοιυπερμεν, ό,τι αχιλλόμε,και ο Ιάσων,όπο ούσαμάθε άλλοθοι, αλλ'εκαευ θεθταλους αμφοτών, είναι σιωέβαινεκρά έμί, ιώλκιονιά ό"εκσ' φθιώτιδος άχαιf δος υπάρχειν.άιγ θ'υγνόe πόθο, ήλθε τώιάGνι θεήαλώ, καλίολκίωυπάρχονίι,οι με το παν τείθι μηδεμιανκοιταλιπείν διαδοχάν, λύμνου δικυκταςήσαμ κύeιον ήν ήδν,και πλία μου όλα καητας πελιάσας, και την αβίσην αυτών αλκήςιν, και τον ήδν αυτής 4ύμηλον. τον υπ'αμήτω τέκε 43 γυναικών,

Αλκηςις πελίαο θυγα;ών άδος αβίςη

των διδή

φνιάσονα συμβαίτων,κή πίύ αβαω κ} τουςαρποναυτας των μονομολογουμοίωνπαραπάσιν,ανήκοος ήνιου διτώ ωκεανώσον παραιέτου σλοιώ έτσλατταν αρχών μηδέμία ύβίςυείασλαβών. ώς μΕυ" γαρ άπαντες λέγουσιν ότι όβ αρχής όπλούς αθ' φάσιν έχει πιθανόντι,τότσελίου sτίλαντος και η επάνοδος,καή και οι τό παξάτσλωνίσων όση επικράτειακαή νησία και επιπλέον γεννηθέG σλαύκ, καθάτοδ καλτώ οδυωέι,και τώμονέλαω,εκτών έτι ναύJaκνουμcίων πιτσιςτυμοίων όξίν έκτα της ο

μήρου φωνής,ήτιαία 3άκνυται τσίδι φάσιν πόλις και ο αιώτης τσετή ενται βασιλόύσαμ της κολχί δος,και έσι ώύς εκεί ίξτεπιχώeιοντούνομα, ήτα μίλειαφαρμακις:ίτοράταμ, και ο τσλούτος της εκάχώρα σ',εκ τών χρυσείων και αβγυείων και σιόκρείων και δικαίαν τνα υπαγορβία πρόφασιν

της τζατείασικοβίύ,κούφείξος πρότόδονί5ειλεή πλοαυάιαν και έξι απ μνήματα της αμ φόινς−ατείασ',τό,π φρίξιον,οο οι τοις μεθορίοις της τα κολχίδος,κολ της Cνείαo',και τα ιασύν τίας»λλαχού,και της αρμονίασ',και της μνθείασ,καιτώντσλησιoχώρων αυτοάς τόπων Μάκνυται, και μία κούτσόδισινωπιν,και τίύ ταύτης παραλίαν,και σίύ π€οπονΐίσα,καλτο ελάασoντονμέν

χρι τών κατατίύλύμνοντόπων λέγεται πολλα τεκμήριατής τι ιάσονοςςςατείας, και της φείξs. της ονιάώνος, και των ετσιδίωξαήτων κόλχων μέχρι της κρότης,και της Ιταλίαo,καιπυ αορίου, ώνοία και ο καλλίμαχες επισημαίνεται, τότε μίν, Αιγλήτην ανάρην ταλακωνίθ γ«ίτονα θήρη Λέτων, αεχόμενος »-» » -αςς ρωόθ απ'αύταοκυταία, -

»

-

".

Υ

Α

Λ"

»!

"

Λ

/

Αύθις ες αρχαία έσλιον.αβμονίluω. οι μάι εzo'Ιλλυρυκδιο πόρου%άσαντας όδε?μα, Λάα παραξανθής αρμονίας όρμος Ασυρο, εκτκυανό. ή μυ φυγάσων 7ίς ολίσσοι

Μ

Α.

Λ'

Τό,τι τσίδι των κόλχων

-"

Γραικός, αταρ κείνων γλώω'ονόμluυε πύλασ'. τινες δικj τονίςξοναλατσλ4ύσαμφαση μέχρι πολλ5τΪ ή τον Ιάσονα,οι ό,κ) μέχει ή αερίου οι Α,κα τα άγνοια των τόπων,οι δικού ποταμών ίσ9ο εκπυ μεγάλου ίς"oν σίύ αρχήνέμενται εκ βάλν -

λαν αςήναφία φασί, τα δι ουκαπίθαίως ουδιαπίτως λέγοντας πιαύτας δίπσιναφορμαΐς Strabo.

b

β

ίι


2ο

Σφάζωνος γεωγραφουμεύω.

και ποιητής χρυσάμινος,τα ξομολογώτοίς ισορουμoίοις,προσμυθεύειδί ώύτοις, έθος ή φυλάfίων καήκoινδν,και ίδιον ομολογείμλι,όταν αίτην ονομάζα,κ) "νιάσόνακού τίύ κόπο λέγι, και παχ, ρασοναύτην πλάτη και τα Δυναίον ολλήμνω καθυε%ία και ποιότώαχλλά φίλη τίύνιών και παρά την μήλεία",σίύκίρκίύ φαρμακίθα ονιά.

Ά ολοόφρονος αέταο.

-

Fροσμυθοποιάδι τύβωκεανισμόν,το κριτα τίύ

τσλαίw συμβαύτα,σίύ απ' εκείνου φέ πλού.επει κακάνο, Ντσοκαμοίων μάι κύτων,4ύλέγ«9. αρ

πόπασι μέλουσα,ώς ο γνωρίμοις τύποις καλ4ύαναρούσι της ναυσολίας γενομοίκς, αθϊώς που ο σκά ψίος φκσι παραλαβών μαρτυραμίμνόδμον, ός ο τόωκεανώ οιήσας τίύ οίκκσιν τέαίτού, π€ός ταϊς ανατολάς έκός,πεμφθηναίφναν Νao f5 πιλίου εν ιάσόνα, και κομίσαι ή διόβας, ούταν υθ' ο Μόρας εκέισι πομπή πιθανώς λέποιτο εις αγνώτας,και αφανείς τόπους ούβο διόδήμων, και

αοίκων, και των καθ'ημάς τοώύτον εκτεώπισμοίων τσλούς,ούτoίδοξος,ούτε πασιμίλων.

ού θ'οκόταν μδα κώασανήγαγαν αυτός ίσων ήβεις τη πελί ταλέων χαλεπήρες άθλον. Μ

:

"-

«Ν

και Ντουβάς

-

y)

εξαίκς,τελέσας αλγινόεασαν οδδν 2

ΑΡ

νw

2)

9

ν

«Α,

&

Ο

ου θϊανεπώκεανούκαλόν ίκονζ, ρόον. 2 Α'

2

3

2)

Αιήταοπύλιν-τόθιτώκίως μελίριο

λκήνες χρυσύω κείαται οι θαλάμω ακεανού παρά χείλεσίνωχ«ώ θείος ιήσων, ουδί τότ’Αυ όβατοθένης,όζιαλορών ουκ αξίων μνήμης επιπλέον μέμνηται ταμίν, ελέγχωα τα δι,πςεύων κουμαότνσιχρώμονοςαυα-ίς,3ύσαμάς και τοιούτοις άλλοις και γαρ άτι λέγουσιν αληθές,ου μαρτνοίγε εκείνοις χοκςέον πόδιαυά".ου διπςευτίον % άϊο- αλλ'αθητών αξιολόπων αυαρών μόνον τώτοιούτω φόπωχρηςέον οι πολλαμί ειρήμασιν Αύ.πολλά δι και παραλελοίπασιν "έχικανώς ύβείπον,ου δίδεψευσμοίως ο δε,όαμάτη χρώμονος μαρτυει,ουδε όλαφόa ή, καλούν τος μαρτυρα ήν βόδιαλον, και ένμεωήνιον βυέμόδονικού τουςάλλους,ές αυτός άρηκε όgβάλλων την φλυαρία και άurν Μοϊατώνλήρων αυής λέγει, ενώ αβάβιο κόλον λίμνuυ Ναπολαμβαίων έιναι διότιμοι διορν σεδμβίχου, πρεσβείας αθηναίων αφνιούμονον, όg fύ κύλνου αλατσλάυίκ, εκ της κιλικίας αδ' ήν χοάασιν ποταμών, ός παρά ταώύσα ρά, κολαομκέθα τααπαρακοσαίονας Gύσα-ταύτα θϊαυτώθηγήσαωθα αυτόν τον διότιμον.έτα θαυμάζεινε, οον βυφάτην, και όντίν

γριν ινδuυατά όσκύψαντα ον κύJίνονας αόν 39άτσιν εκβαλάν, και μόνον διταύταύτις αθισημάν τβο,αλλ'ότι και πόδιπών τόπων ούδι καθ'εαυτόν πω γνώριμα,έ"ναι'φκσι τα καθέκασα ακριβο

λογούμΕυακαλκελλίσας αμίν μέραδίως ο ίς τυχούσπισύaν και τας αιΐίας ήg μακρών αρδες οίας ουθί πιςευτίον μεθ'ολέγμιό? πόδι των κοιτα τον πίν%ν,και εναοβία αυσος ετήςευσεζίς τυ

χρύσι.όιγάρτοι ονμίν ιαπκονκόλπο ετήςευσανεωθινώτα»ν της καθ'ημάς θαλάfίας,σημείον,τέ κα ταδιοσκουριάσα,σίύ οι τότε πόντου μυχώ%ωδόντιτειχιλίοις σαθίοις εωθινωτόέονόντος,κι καθ' αυτών εκτόςαόgσμουέφκσινή τι αορίου,και τα αρκτιρικού τα έ%ατα δεξιών ουδενός απίχ« τα μυθώλους πεπίτβυκε δε λατόδιτών έξωςηλών ιρακλείων ολλοίς μυθώδεσι κέρνίμ τενήσοκ, και άλλους τόσους ονομάζων,%υς μηδαμούναωί δίκνυμοίους πόδιών μνκώθησόμεθα καλύπίδον ελ πων τι τους αρχαιοτάβυς πλάνκου καταλησάαν, εμπορίαν,μη πελαγίζaνδί,αλλά παράγων, καθάπδο ονιάσόνα,όν που και μέχρι τηςαρμονίασ,και μwλεία σεκτών κόλχων σΡατεύσαά,αφού τα τας ναός,ύσόbόνφησιτοπαλαιον, ούτε τον βύξaνονθαρράν ίνα τσλάν, ούτε παραλιβύluυ, ύσυ

είαν,κή κιλικίαν.άμι, οιώ ώύς πάλα, τους π€ο της υμετήίασ'λέγειμνήμης, ουσίαν μοι μίλαλί γειν,πόδι εκείνων ούτε έπλεον,ούτε μία δι τούδι των μνημονάυομοίων,ουκα", οκνήσαμ τις απείν, ώς οι παλαιοί,μακρoτόχασοδίους φανούνται και καταγάν,κού κατα θάλαήαντελέσαντες των ύ

τθονιάχρι προσέχει τους λεγομείοις ό"διόνυσος καιρακλής, θαυτός ο ιάσών, ποιοι Απο ή ορικf5 λεγόμενοι,οδύωσόιξ,και μονίλαος και θησία δι,και πειρίθίωμακράς ακός όξις Ρατείας υ' πoμάναντας,καταλιπείν δόξαν πόδιεαυτών,ώς εις άλου καταβαίτας τους δε διοσκούρους αδμε λκτας της θαλάωις λεχείδαμ,και σωτήρας των πλεόντων ήτο μίνω θαλαίοκρατίαθρυλλάται,") και φοινίκων ναυτιλία,οι και τα έξω των ιρακλείωνςηλών επήλθόν και πόλεις έκΐισαν κακάκ) πεν

ει τα μέσα της λιβυης παραλιασμκρον των φωϊκών υποδονιανάαλ δι,και αυτήνορα καλείτου, κρύ άσλως ζύς εκ πύφωϊκού πολέμου πλαινθοντας εις πάβιν πίύ οικουμούνιν, άξιον μη των παν λαιών ανθρώπων νομίσαμ, σμυέβν γαρ δήζίς τότε έλλκσιν, ομοίως και τοίς βαρβαροις % αν τής σΡατείας χρόνον,αχοβαλάν,τατα οιοίκω,καήτής ατεία ονειώθoύτα ώς τι μδα τίύ Φέιλίου και ταςξοφήν,τούς τι νικήσαντας αθέλητείαν φαπίθαι όg τας απορείασ. κ) πολλώ μάλλον τους ήτ τηθέντας, και πώμγονομΕύους εκ του πολέμου, και δη κολπόλεις Ψπσο τούτων τσλέςαι κτι '

εθήνα λέγονται,κατα πάσαν σίύ έξω της ελλάδος παραλίαν έτι κόπου και τιμώ μεσόγαιακσ.

απων δι και αυτός όπόπιν προύβα τα της οικουμεύης ας γνώσιν τοις μετ'Αλέξαναβον, και

κριτ'αυήν, ήδη μιαβέβακενάθουν πόδι ή χάματος ήδη λόγο, ούχι'πόδι ή της οικουμένης


Ειβο

ά,

21

όπο δοικειότοδοντό σόδιαυτής λόγω αλλα τύ της συμπασης γίς. Λών μου κιό και τού, ζυ μνιώθίύα, με ατάκτως δι' άπων οώ ότι σφαιροειδής και σύμπασα, ουχώς εκτόρνου δίΑ αλλ'ί' βει τινα, ανωμαλίαo,άθιφ6ία & τσλήθος των οι μόδει μεταχιματισμών αυτής, οι συμβαίνουσικα έκταύσατος,και πυρός,και σεισμών,και αναφυσιμάτων, καλάλλωνπιούτων.ου Μουταύξασίω πί έιν φυλάfίων ή μεύκκφ σφαιροειδες τσίδιόλίμ τίύγώναχό της ή όλου ταξιως συμβαίνφ, οι δε οιούπιμεταχιμαίισμοί,σίώ λολίωγή ουσία ύβαλλάήoυσινοι ή πίς μεγαλοις oιαφανίζεται τα ούτωμικρά "δί οικουμοίκξόgθέσεις ετήίας κ' ετέραςτινας απόbγάζον2.κ) τας προσικές αιτί ασ',άλλας και άλλας έχουσι μάλισαδέ φυσι πίύ ζήτησιν παραχωϊν, πώς οι οιχιλίοις, και τει%λίν οις αχό θαλατίως τασίοις,κατα σίύμεσόγαιανόρατα πολλαξευκόλλων και όςξίων,κ) χ?ραμύσωκα αλήθος και λιμνοθάλατία,καθάπίο φισι πόδι το ιόδοντέ άμμωνος, και πιο ισαύτώ οδδ Φι χιλίων ταδίων ούσαν πολλίωγα είναι χύσινός, έωνιάλαστε και νιώ έτι Αρίκεώθαι πολλούς, αναφυσήματα τα θαλάτίας ας ύψος αιαβάλλει προς ώ και ναυάγαθαλαήίων πλοίων Jείκνυα".

αέφασαν % τ8 χάσμαζς εκβιβράδα καλαθοσηλιθίων ανακλώαι διλούνμο αθίγραφluυ έν χοντας κυρίωαίων θεωρών, ταύτα δι'επώντίύ ςεάτωνος επαινέ, δόξα ή φυσικού και 17 έαίν

δου τόλυδούιτόμινέαίθουλέιονκς, αδιαβτάξώξονγκνέθαιμέγα αυχμόν ώς τεκλιπέν ποτα μους,και λίμνασ,και φρέατα αυτήν διειλοία πολλαχ" πρόσω αχό της θαλάωπις λίθους το κογκ χυλιώθεις,και τα κτενώθιακαήχαραμύθαν τυπώματα καλλιμνοθάλαωαν οι αρμονίοις, και εκα μαήiίωόις. κ) οι Φρυγίατή κοίτω.ώνονικο πείθεώθα τα πεδία ο τί θάλαήα γενέθαι. Φό διςεά τωνος εί, μάλλον απίoμoύοντής αιτιολογίαο ότιφκσιν άεώθαι εν Αύξaνον με έχει πρότυλον ο κα τα βυζαίτιονσόμα-πυς δε ποταμούς βιάσαώθαμ,και ανοίξαμζύς εις αυτόν εμβάλλοντας έτ'εκπε σείν ή ύσωρεις τίύ προανήία.καιώνελλίσονών το θ'αυoo συμβίύα και τσάδι την καθ' ημάς θά

λαΐίαν, και γαρ ούταύθατό κοιταςήλασ'εκραγάνα πόρον.τσλκρωθείσης αυτό των ερταμών η" θα λάτης, καταδισία έκρυσιναύαολυφθήνα τα τιναπόδι, πρότόδον.φόNe. Μ'αιτίαν, πρώτνμίν όν τι τής έξω θαλάfίνς και της οιής τόυσαφος έτοδόν όξιν, έπειθ,ότι και ναδέτι ταινία ίς ύφαλος 43 τέτακοναχό της όβώπης αδή πίύλιβύw.ώς αν μάς ούσης πρότοδον,της τα οιαος, κου της εκ'

Φς,και βραχύτατα μίι είνκι,τα πόδια"ν πόνων ή δι κρητικών, και σικελικών, και σε ροώα τίλα γος,σφόοραβαθέα των γαρ ποταμών πλάτων,καή μεγίσων ρεόντων αχό της αίκζυρία της αναν α•λής,εκάναμί ιλύος σλκρού ώθαμ. τα άλλα δι,μούειν βαθέα Jιο και γλυκυτάτην έίναι σίύ ων

τικίω θάλαήίαντας ή εκρύσεις γίνεώθαι άς ού, τόπιο έγκέκλιτα τα εδάφη, δοκάδι και χ«ωθή' να εν πόντον όλον ας ύσόδον,αθμοίωσιν αι αθρίύσεις τοιαύτα και γαρνιώ ήδη τεναγίζει τα εκα αριτόφάσ5 πόντουτίντα σαλμυθιωθν,και τα καλούμβιαςήθη Νzσο τίν ναυτικών τα πόδι ενί σεον,και σίύ σκυθών όρκμία ταχα όη και ο ίύ αμμωνος , έδόν πρότoδoι άθι της θαλάfίας όν,

έκρύσεως γενομεύης ναώει το μισογαία κάθαιακάζαντί, καλή μαντέο Αλόας άδιζσούτικα γΖνέιθαμ αθiφανές π,καλγνώριμον άθι θαλά ήμον.τόν τα αδιπολυ ούτως εκτοπισμό αγό της θα λάfίνς,ουκάυλοπον ποιώντίύνιώούσαν αθiφανειαν,και δόξαν τήν τα αιγυπίων και παλαιον θαλάτν

τα κλύζεώαμ.μέχριτώνελών, των πόδι ο πλούσιον, και εκούσιον όρος, και πιο σιρβωνίσαλία

μνην.έτιοαύ καναώκατατίύ αίγυπιον της αλμυείδος ορυτίομεύς, υφάμμους, και κογχυλιών Jaς Αυείσκεώθα τους βόθρους ως αντιβαλαήωμαίας της χώρας και τζ τόπυ πανες ή πόδι το κρίσιον, κ) τα γύρξακολουμένα,ταναγίζοντος,ώς τα σιωάπίαν τωτής όRυθράς κόλπω ειδιούσης δί της θαλάfίκςαια αλυφθήναμένα δίπώσερβωνίσα λίμνίω ετικραγάνα,καλταύτην, ώς τι εν λώδη γενέθαιώς Μαύτως και της αλμυείδος λίμνης τους αιγιαλούς,θαλάτίας μάλλον και οταμού προσκοικία, το μί, οώ άθικλύζεώθαμ'σετζπολύ μόνος τών ηπείρων άθι καιρούς π νας κοιη πάλιν ανακαλύπίθα, λοί τις αξιώς Μαύτως και το τοις εδάφεσιν αιώμαλο είναι τίύγών άπα

σαν σίύναώύφαλον καθάπου γ«νη δίακουσίωέξαλον,οι οικουμεν, ωσαύτας το διχSμων,όσας

αυτός όβατοθοίνς άρακεμεταβολας.ώς το πρός γε ενέαίθουλόπον,ούδίοι ανέμει τις προσφό"4" άκπον. Γρος δι ρνςεάτωνα λέφιταύ,ότι πολλών αιτίων όντων,άφεις ταύτα ταμε όντα αλ πάται.πρώτην γαό αιτία φυσι ό" της οιός θαλάfίκς,και της έκής ου ταυτόν και ίσιαφος,καλό βυθές πρός γαρ &μετεωειζεώθαμ ταύτην,και ταπεινούθα,καλάδι κλυζίν τόφιότινας,και αν ταχωρών απ'αυτών,ου άιο- όξιναίτιον άλλα και άλλα εδάφη,τα μαύ, ταπεινότολα είναι τα δι, υψηλότελα αλλά ο τααυτα εδάφη ποτάμι μετεωρίζεώθαμποτού αυταπεινού θα υ σιωεξαι

ρίν, σμυανθίδύνατοτρίλαος:ύβαρθενήλιτεπίκλύσαια ταπεινωθεί δι,αλααράμoιαλες σίύ αέ χαία κατάτασιν αιτάτω,διάσει κj πλεονασμώσ' θαλάfίης αιφνιδίωΙανομούω 9J επίκλυσιν συμβαί των καθάπου οι ταϊς πλημμυρίσιη,"τ"αιαβάσισιή ποταμών.τοτελέπνεχβούτος ετούωθον,τοτε

θ πσούτον αθρόα,κj αιφνίδιοι γίνον 9,5θα πλημμυρίδιό καυξηθέν%ς fύσατος,αλλίδα αυξήσ4ς b C iii Strabo.


Σράβωνος γ«ωγράφουμανώr"

22

επιμελεσιχρόνον εκάτακτοιασίν έπκατατίύετήία επικλύζεσθάλκήανελόπονέτυχε.λκά πονοώ αϊμάαθ, οο εοαφος.ύ και τη θαλάffaύποκάμονον,ήa ετσικλυζόμινον.μάλλον δε ο ύφαλονιο», λύ ή 4ύκινητότόδον,κ) μδαβολας θάfίες δέξαα3 δuυάμονον ο οίύγρον.μ) τα πνάυματικών και πείν, των αίτιον των ώιούτων σλέον οι ταύθα αλλ'ώς έφίωτών τοιούτων απόδναςικόν όξι παθών.a, αύτα

τα εδάφη ποτάμι ύβαίρεώθαμ,ποτε διυρίζκσιν λαμβαίαν ούτω τα μίν,μάλλον είναι υψηλά,ται, δι,ήτίον.o δι,τότολαμβαία νομίζων όπου αδή των ποταμών συμβαίνει, άu» και αθτης θαλάτ:

της απανθάν, ή αχό των μετεώρων τόπων είναι τίύ βύσιν.ου οι γαρ αντέκαταβυζαί7ιον ρούa "" δαφος απατoλέπων υψηλότoδoνε τ8 Δυξάνου, και της προπονήθος και το εξής πελάγους, άμακ) αιτία προστιθάς.«χρ% της ιλύος της αχό των ροταμών καταφόδομείς τσλκρούώαι ον βυθόν, και βραχμύγίνεώαι.όg άϋ» δι ρέιν και ας τα εκτός "ν δι'αυτόν λόγον και αθ, σίύ μετόζαν θαν λαασαν σύμπασαν μδαφόNa προς σίύ εκτός.ώς και ταύτης μετεωρότόδον τούσαφος ποιούσης και υγ

πυκάμoνoντώ ατλανίικώτσελάκι και γαρ αύτη εκολλών οταμών πληρούται και πιο «τσον τάθμην της ιλύος,δέχ«ται τίύ ανάλοιον.έχνίδοώ και τον ασρουν όμοιο γίνεώθαι τώ καταβυζαίν, πονοών καταςήλαο,και την κοίλπιν αλλά άϋ"μίν εώμονόδoύσι γαρ κακά άu» συμβαίνφνιτσίδι

ασάθαι δι Απο των αμπώτεων, κ) των τσλαμμυείσων,κ) αθίκρύπίεώθαμ.εκάνο ότσμυθαίομαι, 7 εκώλυε, πριν ανεωγώνα ή σόμα και καταβυζαντιον, ταπεινότήνον ονοο ή Αυξάνον έθαφος ή τ', προπονίίδος και της εξής θαλάτίας arληρωθlώα υπό των ποταμών άτς θάλαήία ούσαν και πρόν

τόδον,άτι λίμνίμ και μάζωτής μαιώτιδος ά% άϊο συγχωρώτο προπρίGμομ και άυ".αβα γεή επιφαί4ατέυθατος εκείνον και η τής προποντίδος συχούτως έχεν,ώς τα μέχριμοι και αυτή έν, μη βιάζεώαι προς την έκρυσιν 33 τίύ ύβίσης αυτόφσιν,και θλίψιν,επειδή δε υπόδεπήλαπνύουν τος,βιάσαώθαμ και απόδάσαμαο τσλεονάζον,εκδι ώύτου γίνεώθαι σύρρουν και έξω τσίλαπς τό οντός και τίύ αυτίύ αθiφαίεια εκάνωλαβανάτε θαλαήίω.άταλιμναίωμά πρότίδονόνι... θαλαήίω δεύτύρον,θg την μίξιν,και τίύεπικράτειανά γαρ και άϊο σώσουσιν,άλ έκρυσις εκ αλκωλύοιτο, ύναύιουκαχο ποδυτόζκαι διεθάφους ουδί επικλινούς,όπου ξίου σ9άτων ταυτα δί μεταφόαν ή αθ'την όλαν,σίύ καθ ημάς θάλατίαν,και σίύ έκής,μή οι τοίς εσάφεσι,και ταις επικλυσεσιν αυή", σίύ αιτίαν τζέκρου τιθεμoίoυς,αλλ' οι τοίς ποταμόις.επειουκατσίθανον καθαυ%ύς.ου Jια πώ όλίμι. /

-

Λ'

4

/

/

ην

Α"

/

φ

4

ν.

ρ-

)

θάλαήίαν, την άμετόNαν λίμνίω πρότόδον ένκι σιιυέβαινε αλκρουμούκν Λzσο των ποταμών,επτ

πολασαβν εκπεσέιν έξω,83 των καταταςςήλασ'sτνών,ώς εκκαταρράκτεν επαυξομοίην αό, κρά μάλλον τίύ θάλαήίανσύρροαω γενέθαι υπ’αυτής τώχρόνω.κολ σιμυοβαμόν εις μίαν επιφανειαν εκ θαλαήωθήναι διόg τίύ ετσικράτειαννρυ φυσικόν δόλως,ούτο ζύς πταμόις ακάζαν τίύθάλαήαν.

οι λιγαρ φόβονται κατα επικλινές βόθρον-ά δε,ακλινες έτηκαν οι θι πορθμειβλιματίζονσί κατάλ λόν φόπον..ου όg & πίύύλίω,σίύ εκ των ποταμών προχραώ εν τέτσελάγοιό βυθόν ή γαρ πρό%ω σις τσίδι αυτα σιωίταται τα σήματα των ποταμών βυτσίδι μαι τα τζ ίσεου,τα λεπήμοναςήθη,

και η σκυθών όδημία. κ) ο σαλμυδιασύς και άλλων χειμάρρων σιιυόριοαύτων προς άu».τσίδι ότα σ5 φάσθος ακολχική παραλία δαμμος,καλταπεινή, κι μαλακή ούG.πόδι διαον θερμωθέντα, και ον ιειν όλη θεμίσκυραετών αμαζόνων τσεδίον, και της σιδηνής ο πλέον ούτω δι και αθετών άλλων.άπαντες γαρμμοαύται τον νέλονιόβκπερούντας εν προαυτών πόρον οι μιι μάλλον οιό, έήoν.ifίον μίν,οι με πολλLδιασταφόNοντας την ιλαύ,μάλλον δι,οι πολλίύ τς,κ) μαλακόγειο χώλ ρανετσιόντας και χειμάρρους δεχόμονοι πολλούς.ών όξί και ο πύραμος ο τίκιλικία πολυμέΝος προκ αθείς εφ'ού και λόγιον εκ πέπjώκέπτοιoύο-ν. έωεται έωομοίοις ότοπίραμος Δύρυοθίνης Ηϊονα προχώωνιόρήνες κύπρoνίκκταμ. εκμέσων γαήτων της καταονία σ'πεδίων οιεχθείς πλωτός κούδεκτπσί, ήg των τέταύρουςεν τών,ας τίύ κιλικία εκάfσωσιν.άς εν πθο ταυτής τα,κ) της κύπρου πόρον αίτιον διήμη φαίανσίύ χοαύεις a πέλαγος προϊούσαν σίύ αυτού των ποταμών κοίτω φόρομοίην,& σίύ θάλαήία ανακόπηύν αυτίύ ας του πίσω παλιρροξGν φύσει.έοικεγώ"τοίς ζώοις και καθάποδεκάνα σιμυεχώς αναπνώ το

...

Λ

και εκπνέιτον αυτόν φόπον κολαυτή ύβαυτής το και ας εαυτήν σιιυεχώς παλινοβομμκιν πνα κιλ νoυμούν κίνκσιν.δηλοίδι τώ αθΦύ αιγιαλού εσωτικατα πίύ κυμάτωσιν άμαχθ'κλύζονται οι πόν

δις κο) γυμνούνται, και πάλιν κλύζονται και άur σιωεχώς τώ5 κλύσώνι,και κύμαεπιζέχει, καν γαλκνότατον και ετσιρόδομονον έχει τιναβία τσλείω.κ) απορρίπτει πάνa αλλό?ιον εις την γην. . -Γολλον δε παρεξάλαφύκος έχ«υε. Μάλλον μίν οδώ οι ανέμω συμβαίνει άιο".αλλά κ) οι νη

νεμία,και οι αγγαίοις πνίύμασινού δι ή ήίον 5 γήνφόβεται και κύμαυτοενανίίως ό ανέμω:ώς αυ ήδίαν τινά της θαλάffης σίύ κίνκσιν συγκινούμονον αυτή.τοιούτιν δε και ο 4

.

. η"

» »!

w

» -Αμφιδί τ'άκρασ'

y

w

-

.

» Ηϊόν% βοόωσιν όNAυγ9μβύης αλος έξω. *...

".',

. •

Α'

Α2 α -

ψ

y)

κυρτόνεδν κορυφούται αχρπηύa διαλός άχαίω.

Ψ . 1

Και το -->

-

-, «1

--


Βιβ. "

α.

23

-

-

Η μί, οώ έφοδος σκαι κύματος έχει πιαβία. ώς ταρβάθαι ο άλλοτειον καλό και κρίθαρλ

σίντινατής θαλάτίας ταύτιν φαάκαδίωκαι τα νεκρά σώματα,και τα ναυάγαάς γυν εκκυμαίνε τα ήταναχώρησις ουκέχει ώσαυτην βίαν ώς το νεκρον, ξύλον, ο κουφόταπνφιλλι, Από το κύμα», ας γάν αναβλκθμόαι ούτω δί και των τσλησίον αυτή τόπων άς ή τσίλαγος πέρασε σει. Απο

λ4φθοίτων Από τά κύμαώς ούτω δη και την χθαύ,και ε (αό αυτή τεθολωμοίoν ύσαρέκκυμαίνε αθαι

συμβαίνει ύ τ βαρους άμα σμυόδιοαύτος:ώς τι θα ήoν κατανεχείδα πως τίύ γάν κgίπ., πριν

εις ή πρόσωπελαγίσαμ.καλ κκη ή τ8 ποταμού βία παύεταμ,μικρον π€ρελθούσα σε σόμαζος ού", τωμί, οιώ ενδέχεται προχωώθίδα ή πέλαγος πάν,αχο των αιγιαλών αέξάμΕυαν αι σιμιεχέι, έν χ"τας εκ των φταμών επιβίύσεις άυ» δια συμβαίκ «αν ή σαρδονίου πελάγους α ποθώμιδαζα

θύτόδον εν πονών όπου λέγεται τώναύαμεφκθέντων βαθυτατών που χιλίων αργιών,ώς ποσειν σώνιός φκσι την μιλοιώ πιαύτην αιτιολογία ήτίον αντις αχρδίξαώ μάλλον θ'αχτώ φαιόδωτά ρων και πών καουμόνα, τόποι Ώνα όρωμείων αναπήίον εν λέγον και γαρ κατακλυσμοί και σεισμοί, καλαλαφυσήματα,και αγριδήσεις της υφάλου γής,μετεωρίζoυσικα)τίο θάλατία, αδι σίωιζίσεις

ταπεινούσιν αυτήν ακόμύαροιμι ανανεχθlώα δuυανται,και μικραίνύσοι,μεγάλα οιού.ου δί νίσοιμοί."πειροιδιού.ομοίως δε και σιιυιζίσεις,καμκρα,και μεγάλα γόνoινταν, έπώ και τα

χάσματα και καταπόσεις χρείων,και κατοικιώνιος άδι βούρας το,και βιζώνκς και άλλων πλ4ό νων Ντσό σεισμών γονέωλαι φασί και την σικελίαν ουδιούτι μάλλον αγορβώνα της ιταλία σ' έναν

ζοι τις αύ, θαλαβλκθέ(αν Ατσο τ8 ατναίου πυρός εκβυθού συμμάνα.ώσαύτως δι και τας λιπαν ραίων νήζους,καλπίθηκούσας.όδWoύτως ήδύς όξιν,ώς τι και με μαθηματικός ών ουδί τίύ αβχιμάδες βεβαιόι δόξαν ότιφησιν εκάνος οι πίς πόδιτών όχρυμοίων παντος υγρg καθεσικό πυς, κ) μολον%ς, σίύ αθiφαίεια σφαιρικuώ είναι σφαίρασ'ταυτό κείζονεχούσης τη γάταύτιν ναό τίύ δύξανά ποδέχονται πάντως οι μαθημάτων πως άψάμΕνοι,εκάνος δε τίω ενός θάλατία και που μία ου/ σαν ώς φκσιν,σύ νομίζει από μία αδηφαίααντιταχθαμαλλου δε κίς σμώεγιοτόπεις και μαβν τυρας γκ της τοιαύτης αμαθίασαρχιτέκτονασανοβασ ποιειται καίτι των μαθηματικών, ο τίύ

αρχιτεκτονικίωμόβος της μαθηματικής αχρφιναμοίων φκσιγαρ και δημότειων όρκόπla αδικεί ρήσαμ οντών πελοποννησίων ιώθμών, προς και παραχωϊν διάπλοω ώις τόλοις, κωλυθήνα θ'α'πό των αρχιτεκτόνων αναμε3ησάντων,κή απαίειλαύτων μετεωροτέραν τίύ οι ό κορινθιακό κόλπω θά, λατία της κατακεγχοιας έή". ώς το ά ήgκόψ4a μδαξυ χωρίον.επικλυοθήναμα άπανταή παί

γναν πόρρνικ) πίύ αιγιναν,κή αυτάς τας πλησίον νίσους κοιλμηδι κ"νοιάτσλουν α γενέω% χρήσιμον, ήg διάϊ, υ ώύς Αυείους ροώλεις ί.μάλισα δε τον κατασικελία, πορθμόν ονφκσιν ομοιοπαθεια ταϊς κατα εν ώκεανόν πλημμυρίσι το κλαμπωτοσι-σίς τα γή μδαβάλλει το βούν έκρίσης μόδας, και νυκτός καθάπό τον ωκεανόν.δις μιντλημμυρών,όϊς διαιαχωρών τίύμι, οώ αλ"μμυείσα λά ομολογώντίύ εκφέτυόρκνικού τσελάτους ας ο σικελικό καταφόδομούνώς αν εκμετεωροτα? ρας επιφανείας.όν δη κ) κατιόντα ονομαζεω% ομολογών διότι, υ κατα ταυτον καιρό άρχιταίτε, κούπαύεση καθ'ονα πλημμυρίδες αρχ«σημί ή π πίύ ανατολίμ της σελήνης και την δύσιν.λίν

γει ή όταν σιωάπίκτή μεσουρανίσ4 εκατέρα-τή τα ποδο γής,κ) το υσε γόν-τό το άμπωτει τον οιαν τίον ύβιόντα καλάθα.ταϊς μεσουρανάσισιτής σελίύης αμφοτόλιας εναρχόμονον, καθάποδα, αμ'

πωτεις τας δι σιιυάψεσι,ταϊς προς τας αλατολάς κjδύσεις παυόμονον. Γεει μί, οώ + aλημ μνείσων,κή των αμπωταων,άρύωισιν ικανώς ποσεισώνιός το,κ) αθίύέθαρος ή δι τής των πορθμών παλιρροίας εχόνf,κοή αυτών φυσικώτερον λόσον κατα την υπόθεσιν,πσούτον απέϊν απόχ, και όπου διάς φόπος ή ροώΛεις είναι πυς πορθμούς όγ«κατ'άδος ουγο αλο με σικελικός δις έκρίσης ημέ7 ρασ'μετόβαλλον,ώς συζςφνσίνιο δε χαλκιδικός επίακας ο ο καταβυζαίτιον ου δίμετόβαλλον αλλ' ήδιετίλα ον έκρoυνέχων μόνον,οονεκτό πονίικού πλάγοιο εις τίύ προορνίθα, ώς δε ίππαρχος ισορά και μονάς ποπ εξοιάζ, ούτε Κόπονες άκ,ταύτιν ανέχοι πίύ αιτία νφκσιν ο όβατοώθοίες, ότι και εφευρίτολα θάλαήαάλλιμ και άλλLυ αθiφαίεια έχει ουδί γαή άδι των ποταμών άur ί νοι ταύ,άμι καταρράκτας έχοιον έχοντας διου παλιρρούσιν, αλλ'αθια" ταπεινότοδο, αει φόνον

τα κj άι- δε συμβαίνει όχg3 κεκλιμοίον ή ερίύμα,κjσίύ επιφαίεια αυό πελάfsς δε 7ίς α' φαίη κεκλιμούην επιφανειαν.κ) μάλιτα κατα τας σφαιροποιούσας υποθέσεις τα τίωαρα σώματα.ά δη'

κ) σοιχέιαφαμοί.ώς τουχ ότι παλιοβούντας,αλλ'και δικαθεσώτας, υμείοντας,σύρέοίας μί, οι αυ'

πίς ουσης,μ μάς διαθiφανάας αλλά "λυψηλοτήίας, της δι,ταπεινοτόέας, ου ή ώς πού και γι καταέξιν εχιμαίσαι σόδεάουσα,ώς το δ κοιλάδας έχει συμμονούσας.κ) αλασήματα,ούτω κι εύ σωρ,αλλ'αυτή τη κατα a βαρος ροασή τίώ όχισιν 5 της γης ποιέται.κ) τοιαύτιν λαμβαί4 τίύ έπι

φαίεια οΐαι ο αρχιμώης φιών επιφόδάδιζίς ή τέάμμωνος,κή της αιγύπίου ρκίέσιν,ότι δοκοί, κι & κρίσιον όρος πώκλύζεκα3 θαλάfίκ.κ) πάντα τόοον όπου ναυτα καλλoύμοναγόρακαθεκατά Strabo.

b

β

iiίι


Σλάβωνος γιωγραφσυμοιων.

24

το πναγίζειν σιιυασήoντατό της οδυθράς κόλασω σιιυελθούσης δι της θαλάοσης αγριαλυφθήνα. οό δη ταναγίζ4 ον λεχθοίτα τόπον σιωάπjoντατό της όβυθράς κόλπω,αμφίβολόν όξιν.επειδη &

σuυάπjar,σιμοιίνφκοή ή σιμώεγγυς,καλεψαύ4ν.ώς το aύσατα άκ,σύρροαυέιναι θάσόδον θατα? ρω.επωμί οιώ δέχθμομ κ) ο σμυεγγίζψν τα τενάγη το όρυθρά θαλάfίκίως άκμluδικέκλεισο τα κοι

τα ταςςήλαο'sϊνά, εκραγόντων δε,πίύαιαχώρισινγενέώα παπεινωθείσης σ' ιμετώασθαλάτίνς, 43 τίύ κατατάς 5ηλασ έκρυσιν. ίππάρχος δι έδιξάμονος ή σιuυάπiaν ταυαρντώ σύρροαυγε" νέωθαι σίύ υμετόζαν θάλασία τή όδυθρά όg τίύ πλήρωσιν,αιτιάται τίδήποτε ουχί τή κατατας sήλαιο εκρύσει,μεθισαμοί" εκάσε και καθημάς θάλαήα,συμμεθισα και τίύσύρροαυαυτή γίνομία νίω τίύ όρυθραίαλλοι τή αυτή διέμψοι αθiφανάα,μη ταπεινουμοίν. κ) γαρ καταύγονόβατοθέ να την εκρς θαλαήίαν άπασαν σύρέοω είναι, ώς το κ) τίύ εασίειον κουπίύ όβυθρα μία θάλαθ' ταν είναι, άϋ, διαπωνεπιφόβει ο ακόλουθον ", ή αυε ύψος έχειν τήντα έξωξηλών θαλαήαν,

και σίύ άβυθρα".κουέτι σίύ ταύταγωτονύαν σύρρον-άλλουτ'ειρηκοΐαι άλ5-'φησιν όδατύωθούης το συρροιω γεγονοία κατατίύ τσλήρωσιν τή όδυθρά,αλλα σιμυεγγί6μ μόνον,ούTακολουθέιντή μά, και σιωεχέι θαλάfία, οο αυgύψος έχειν,και τίύ αυτίύ επιφανειανώς που ουδε πίύ καθ'ημάς,καινή

δίατίύ κατα &λέχαιον, και τίύ τσίδικείχνεάς όπου και αυτος ο ίππαρχος επισημοιίνεται εκα τώ πεός αυgν λόγω αθως οώ σίύ δόξαναυτό ώιαύτην ιδίατί προς αυτόν λεγότω,και με ύβεζί' μου λαμβανέτω,ώς αρα ο φάσας μία είναι τίω έξω θάλα#αι σύμφυσι και ότι μία όξιν αυτής, και επί φαί4α ψβυθίλδί είναι φίσας σίύ αθ'τοις δελφίσιν επιγραφήν κυειναίων θεωρών,αλίία αχρδίσω σινου πιθανluύ, ότι η μίν της κυρίuύης κτίσις οι χρόνοις φόNεται μνημονίuoμoίοις ή δεμαντείον,ουν Διάς μέμνητα άδι θαλάfία ποτό υπάρξαν, Τί γαρ είμκδιειςμινίσορ6,εκδι των τεκμνείωσ, ύβών ειρίζoμoν παραλιόν ποτ &ν τόοον γίνεώθαμ, οίτα δελφίνες ανετέθη(αν ,και η επιγραφή εν

γόν6ο, ετσικυρίμαίων θεωρών, συγχωρήσας δε τώ μετεωeισμώτ8 εσάφες,συμμετεωειώθέ6 κα κρύ τίύθάλαωαν επικλύσαμ. ώύ μέχρι πύμαντείου τόοοιβ,τσλέον ή αχόθαλάήνς διέμεντας των Φι χιλίων σασίων,ου συγχωρεί τον μέχρι τοφύτου μετεωeισμόν ,ώς το και σίύ φαβον όλων καλυφθίν

ναι,και τα τολλα της αιγύπίου.ώς που ουχίκανού όντοςτό το(ούτου ύψουβ, κουταύτα επικλυ? σαμ, φίσας διάπό τσεσλήρω% άθι τοσου%ν ακαθ'ημάς θάλατία πριν είκριγμα, και κατα τας sήλασγενέώαι εφόσον άρηκονο όδατοθονης,χωlώα κουτίύ λιβύκν πάGμ,και τα πολλά της Αυ/ ρώπης, και τής ασίμα μκαλύφθαι πρότοδούκύωις επιφόβει οιόζι κου ο πόντος τώ αορία,σύς βους αν υπήρξε κατά μναστόφοιο άτο ό" τό ίςεου αχρσ%ύ κατα έν,πάνζν%ζομαίου,και ρέον

Ά εις εκατόζαν τίύ θάλαήίαν,όg τίύ θέσιν τής χώρασ'.

Αλλ'ουθαγό τ% κατα τον πίντοκα

μόδών ο ίς;"ος τας αρχας έχει αλλα Ταναντία,αχο των ζωδί του ασβείου ορών,ούτες εκατόζανσίύ θάλαήανρά άλλες ή πίνουν μόνον %ζεταίτι προς αυ%ις μόνον, τοίς σόμασι, κοινήν δίτιναη προ αυτό πσινάγνοιαν ταύτινήγνώνκον,υο»λαβούσιν είναι'τινα ομώνυμον τώύσsω οταμών,εκβάλ/ λοντα εις τον αφεία απεχισμοίον αυτού αφού και το γοίος ίσsoν,θιου φόβεται,λαβάν πίύ προ σιιποeίαν καλών ιάσοναταύτη ποιήσαώαι εν εκτών κόλχων αυάτσλοιω, προς δι πίύ αθαυμαςίαν των τοιούτων μδαβολώνοϊασ'έφαμον αιτίασ'ένα των αδίκλύσεων,κ) των τοιούτων παθών δια φ-

/

C

y

γ.

-

"

9 ΟΑ

Λ'

\

Α'

Αν

-

Τ*

ειρητα,τα κατα τίύ σικελίαν,καλτας αιόλου νήσοιβ, υ$ πιθηκούσάς,άξιον παραθείναι, και άλλα arλείω τών οι ετόβοις τόοοις όντων,ή γενομονων ομοίων τούτοις αθρόα γαρ τα κιαύτα παρα

Δάγματα προ οφθαλμών τεθούτα, παύσει τάυ έκτσλαξιν ναύει δι ή αλκθές ταράτla σίύ αιώθήν σιν,και Λάκνυσιν απειρία των φύσει συμβαινόντων,καήτου βίου πανες, οι άπελέγ«ιτας πόδι Α'

Λ

'

ι

/

2)

w

/

/

1

Α"

Φ"

και

η "

Α"

θήραν και θηρασίαν νήσους ιαβουμούα σ' ον τώ μεταξυ πάρω κριτις,και κυρκιαίαορών και θήραμκώο

πολίς όξι της κυράνης κολσίύ αιγυπΐον,και πολλαμόκ της ελλάδος τοιαύτα.ανα μέσον γδ θη" ρασ,καλ θηρασίαο εκπεσούGμ φλόγας εκτ8 πελαγους, εφ'ημόΝαστίασαρας,ώς τα πάσαν ζέω, καλ φλέγεώθαι τίύ θάλαωαν, ανεφύσησαν κατ'ολίγον όξαιρουμοίν,ώς αν οργανικώς,και σιωταθεί μοίηνεκμύρβων νήσον,επίχρυσαν σωθικα σασίων σίύ ποδίμεώον.μδα δε σίύ παύλαντζ πάθους,

εθάρρησαν πρώτοιρόθioιθαλα#οκραώαύτες επιπροτσλ4ύσαμ τώτύπω και ερσειδώνος ασφαλίκαι ιόδονία/ούGώθαμ κατα πίύνδών, οι δε τη φοινίκηφησί ποσεισώνιος γίνομοίκαι σεισμέ,καταποθήνα πόλιν ιαβουμούκν Uzσδο σιδόνος,κ) αυτής ο σιδόνος χυδόντι τα δύο μό"κπσεν,αλλούκαθρόως.ώς τα μη ολυν φθόρον ανθρώπων γενέθα, ή δι'αυτοπαίθος κ) αθσίύ συεία όλων διέτεινε, μετείως δί πως σιέζνό κι επί μνας νέζους τας τα κυκλάθίας,κ) την βύβοιαν ώς τα της αβεθούσης,έςι διοι χαλ"

κάθι κρήνη,τας πηγαςαρτυφλωθήναι συχναίς ό"μόδας ύσόδοναναβλύσαι καθαλλοτόμον.μκι παύεώθαμ δε σειoμoίκν την νήσον κριτα ταμόδι, πριν ή χάσμαγής ανοιχθο ο τόληλαύτω τπσίω,

πιλού β.πύρου ποταμών ύβάμεσα πολλών δισιμυαιωγας ποιησαμοίων τοιαύτας,αρκέσει τα ύπο ή σκηψίου δήμητείου σμυιγμοίαοικείως παρατιθέντα-μνηώθεις γδ των επών τούτωλο,


Βιβ•

25

βίο

κρουνό Λϊκανονκαλλιρρόω, αλθάδι πηγαι

θ»

Δοια αλαίωισι σκαμανοβου σινήοντος.

Η μάυλγαρ βύσαίι λιαρώ.

Η διετού θέρει πεορέα ακήαχαλάζι, ουκιά εθαυμάζειν,ει ναώ" μίν Φό ψυχρού ύσατος μοί4 πηγή, η διτέ θερμού ουχ οράσ7. Μέν χαρ'φη σιν είμαώθαμ τίύ έκθλιψιν τ8 θόρμού ύσαοος, μιμνήσκεται δε προς ταύτα τ% Από δημοκλέους λεγομοίων, σεισμούς ανασμεγάλους,ώύμών,παλιντσόδιλυθία, γόνομοίους και ιωνίαν, μέχρι σ' Φοάλος ίσοροαύτος ύφών και κώμαι καταπήθησαν και σίπυλος κατασsαφν,κατα πίύταντα? λου βασιλείαν και ύβελών λίμναι εγένοντο τίύ δε Κοία επίκλυσο κύμα και όφαβος και καταιγντήoν.

ίδοτιπελαγία ναώ δι όπον τιναχ«ρβόννησος γίγονονώς δΝαύπος και τυρος,και κλαζομώμα,υν μών διαθέδημοαύπων οι αλεξανορεία το προς αιγύπίω πόδιπmλέσιον, και ο κάσιον όρος μετεωr

ειάθον ο πέλαγος,επέκλυσα τιμυ γην και νυσον εποίησε ο όρος ώς το τσλωτίύ γουέωθαι πίύ παρά ή κgίσιον.όδον,σίύες φοινάκινου!ίο και θαυμασον ούθϊάποτε όχασας ο ιθμός ή ίζημαλαβών ο διάρ πων ή αιγύπτιον πέλαιος αχό της όβυθράς θαλάfίας,αχρφανέ, πορθμόν,και σύρρouυ οιήσει τίύ εκες θάλαήία της οιής,καθάπου αθί του κατα τας ιρακλείουςςήλασ πορθμού σμυέβκ.άρηση ότσόδι

των πιούτων τινα, και οι αρχαίς της mβαγματεία σ'. άδla συμφόNaν εις ού, και τίύ πίσιν ικυν ραδκοιτασκόυάζ{ν, τών τα της φύσεως όβπων, και των άλλων γινομοίων μεταβολών,τόν το πειραμά νκσιάζοντα πρότόδον,και πούα της ακτής κάμ?νον ούτως φασιν ονομαθήναι υτσεναντίως ό"ο λόυ

κας κορινθίων αρνιώμών διακοψαύτων,νήσος γόγονον ακτή πρότόδονούσα-τσούκ ταύτης γαρ'φκσι λέγειν ον λαό τι υ. οίος νήeικών ειλον εύκτίμΕυον πήoλίκθρον.

Ακτήν ήπείροιο. ένταύθα μΕυδή διακοπα χειρότμπτοι γ«γόνα σιι.άλλαχόθι δε πέρ%ώσεις'ή γωφυρώσεις, καθάπου άδι της προς συρακούσαις νήσου,ναυμίν γόφυν ρά όξιν και σμυάπΐουσα αυτίύ προς σίύ ήπειρον.πρότόδονό χώμαώς φκσινί6ύχος λογαίου λίθκαι,όν καλέ, εκλεκτόν-βούραδο, και ελίκη,ή μάνα τσο χάσματος, ήσια του κύματος αφανίθ", ή τσίδι μεν

θώίμ δε τίω αν τώζύμονικό κόλπω,επίαςαδίων και ύψος ανεβλήθη γωνηθέντος αναφυσήματος φλοπώθίους.μεθ'μόδα, μια απρόσιο» Από τ8 θερμού, και της θειώθλους οθιμής νυκτωρ δι'βυώλό",

εκ λάμπως πίρρω,και θερμούνoν ώς τιζάν σίύ θάλατία αδιςαθίους πέντε θολόθαλό είναι και αθάκοσιταδίους προχωθήναδεπίφας αγρόβώξι,πύριων ουκελάτloσιν. Απόδι της κωπαίους λίμνης ή το αβνη καταπύθη,και μίJεια.άς ονόμακον ο ποιητής οντό καταλόγω, 29

οι τα πολυτάφυλον αρνluυ έΆeν οίτο μήθlaαι.

και Ντσο της βιτωνίδος δί,και της νιώ αφνίτιδος λίμνης εοίκοσι κατακεκλύθαμπόλεις τιν

νές θρακών, οι δι,και φυρών ώς σιιυοίκων τους θραέινόντων και η πρόσοδον δι αβτιμία λεγομεύη μία των εχινάσών νήσων ήπειρος γύφνε καλάλλασ'δετών τσίδι ήν αχ«λώον νησίδων ή αυτό παθος φησί παθών εκτός Νzσο τ8 ποταμού προχώσεως τ8 πελάγους συγχραώτα δε,καλα λοιπαιώς

υσίοδος φκσί.κ) αιτωλικαίδι άκρατινές άσινησίζονθιμ πρότόδον και αστεία άλλακτη και ασύδίσα οι Α/

Α"

".

Δ"

Α'

-

«Η

Α

Σ

>

2

Φ

Α'

(σιν ο ποιητής,

ί'sι σί τις νήσος μέση αλιπάρήεαυα Σ)

Αν

Ασόδις ου μεγάλη λιμοίόυθWoλιναύλο39ι αυτή Νωί θ'ουδwαικυροβόλιον βυφυες έχει ούτε τη ιθάκ, ουδέν όξιναλώον τοιούτον εδίν νυμφαίον,οϊόνφκσιν όμηρος βέλτιον διαιτάω"αι μεταβολίω ή Αμρίδυμοι -

άγνοιαν, καταψΑισιν των τόπων κοιτα ο μυθώδες δί» μίν δη ασαφές όνεώοι κοινώ σκοπείν, ή δί αίματα νήGς ιδπρότόδον.ώς μυρσίλαός φκσι,της λέσβουκαλουμούκς πρότόδον ιόνς και τίύ νήσον αντιασαν καλά θα σιωέζη νιώδί της λέσβουπόλις όξίνιοι δεκαήτίύ λέσβον της ίσης απερρω

γόνα πετσιςεύμασι, καθάπό τίύ προχύτιν,κα)την πιθηκούGν fέμσινού, τας δε καπείαστε

αθηναίου πίύ σικελία δίτης ρηγίνας,την όασανό fύ ολύμου γ«γόνασι δικαλτσόδι ταύτα τοιαύτη μεταβολαί.κ) ολάσων δίο οι αβκασία επίχω'ποτα ο ρώμαδούεις ότας ραγάσας,τας καταμήδι

αν ονομάθαι'φησινα τσό σεισμών.ξαγάσης της τσόδιτας καασίασπύλασγής ώς τα αναφαπήνα πόλεις συχνάς,και κώμασ.και ποτάμους οικιλασ'μεταβολάς λέξαα3 ίων δι πόδι της Αυβοίασον σιν ο ομφάλι σατυρές Χ)

ευβοίθαμί, γάν λεπίος Αυρίπουκλύσωκ,

Χ)

Βοιωτίας ακτίς εχώρισαν εκ τέμνωκr. Γρος κριτα πορθμόκ5. -

Δημήτειος δυο καλαίιανός του καθ'ολίω τίύ ιλ

λάσικ ποτάγωνομοίους σεισμούς διηγούμονος των ταλιχάσων νήσων,κολτέ κίμαίοντα ολλάκατα δuύαμφησιτάτς θόρμα τα ανεδεψώκού θερμοπύλας άθι Φέις μόδας επισκεθοίτα παλιν βυή, ναι, τα διοιεδιψώ, κ} καθετήίας αναρραγήνα, πηγάς ώρεξΛεε προς θαλάfίκτείχς, και) Φοικειών ή


2&

Σφάβωνος γκωγραφουμεύων,

επΐακρόας συμτσεπιν εχίνουτέ, ύφαλαβνου,και ιρακλάας της 3αχίνος,ή"Μί πολύμόβοςτπσεϊνιρα λάρνκαιο κι ύβ εσάφκαις αναβαπήναια" κΐίσμα.παρατσλήσιαόσυμβίδα,κ) λαριεύσι, κjλαριασαίοις και σκαρφία εκθεμελίων αναρριφίδα κ) καταδιώα σώματα χιλίων,κ) έπιακοσίων ουκ ελάτίω,θρον νίους οι Κασδο ήμισυ ώυτων κύματα τούβαφθον τειχή. "Κ,πέος κρίρφανοιεχθμώα,και θρόνιον. ο δε περς θερμοπύλασ.άλλο δι εις ή πεβίον,έως 2ού φωκικού οίκφνοαύτος πηγάς τα ποταμώλα ξηρανθήνα περς μόρασίινάς, ον διασαρχιδν αλλάξα και βάθρον, και ποιήσαμ τας όλους τσλωι πάς. οονδίβοάγριον κατάλλης ονεχθμόαι φαραγγος, καλαλόπης δι,και κύνου καλόποαύτος πολ' λά καταβλαβίδαμόκ.βύδι ο «τσδοκάμΕυονφουρμονπαναλαφαπήνα, έλαθείασδί τ8 τείχες

καταρραγώνα μόNος . πόδι διάλγωνο, θεσμοφορίωνόντωνπίντε,και άκοσι παρθένους ακραιά σας ας πύριον των ιλλιμάυίων καταθέαν,τσεσόντος ζύ πύργουτσεσέϊν καλαυταςείς τίύ θάλαωακα, λέγουσι δε και της ταλαίτης, της προς βυβοία,τα μέσα ρήγματος γίνομΕύου, δάσλοιωδέξαώαι μεταξυ,και των πεδίων ονια,καλμέχριάκοσιτασίων αθ'κλυώθήνα, και τεμήρη ίινα εκ των νεωeι? σων ύβαρεθάσαν {zσδο πεσείν φό τείχους προςιθέασιδί,και τας εκ των μετασίσεων μεταβολάς αθiaπλέον τluυαθαυμασία μάν κατασκέυάζaν εθέλοντας ίμ"ύμνώδημόκειζς,και οι άλλοι οι λόζόφοι πάντες παρακαταιγαρτώαθαμβά,καιαταράχω,καλανεκτσλήκτω,3δί6ίρων μου τώκα εασαρίωνας τους Κzσδο τ8 πόντου ,και τηςgeλχίδιος τόποιό μετωκισμοίων.ούς Αeαφάξης ώς φιν σιναχολλώδροςαχο της αρμονίασορίζa.κύρος δι μάλλον και τα όρνταμοχωί αιγυπτίων διάς τα αιθίοπας και κόλχους ολετών 31'εκπαφλαπωνία σ', αθa'νασ%ίαν,άπόι,και άδι ή"ελλίωικών εθνών σιιυέβη ιώων το,και σωριέων,και αχαμών,καλαιολέων,και ανειανό" οι ναύαιτωλόις όμοροι τσίδι ο σάϊμον ώκοαυ,κολτίύ όασαν μέα πόbεβών και αυγοι δε πύρεβοι μξανάστα ίινες πλήν

ρης JWάξι των τοιούτων παραλ4γμάτων αναδοίεσώσαπίαγματεία τινάμω οιώ κ) πρόχειραζις ολλοίς εισιν αι ότών καρών,κου Φάρων,και πύκρων μετανασάσεις,καλχαλατών,όμου δικού των και εγωμόνωνοί αθίπολυ εκτοπισμοί,μάδυόςτι τό σκυθικού,και παρκώΦαιθίοος και κώβκαι η Φώ δς,και σισώεςιος καλψαμμιτίχου των αιγυπτίων,κολπόδσών τών αγό κύρου μέχριξόρξου,ουχ όν μοίως οι ετοίμω πάσιν ασίνοί τα καμμόΝοιούς και 3ήρωναο ονομάζουσιν ή εκείνων τί έθνος, πολλάκις ε τσέ%αμονταδεξιαμέρι ή πόντου,καλτα σιιυεχή αυτοίς, ποτάμι άδι παφλαγόναο,οτάδι και φρύγας εμβαλοντας μόίκα μίσαν αίμα'7. ταύρου πόντα φασιν απελθώνεις ή χρεών, λύγδα μς δε τους αυξάπων μέχριλυθίασ,καλίωνίασ, ήλασε,καισάρλεις άλoνιο κιλικίαδίδιεφθαβε, πολλάκις δι, κου οι καμμόδιοι, και οι 5ηρόθεποιήθμ% τας τοιαύτας εφόλους, κυς δε 5ύρασκαι κώβόν υπήμαδύος ή πλβυταίον ύβελαθήναι φασι τ8 των καμμόδίων βασιλέως. Ταύτα Αλ ειρήθω προς απαθαν κοινή τίύ πόδιοδον της γης έχοντα οικ5αρίσορίαν, επανη μου διαθ τα εξής

αφών παρέζημβω. ή γαρ ήροδότου μηλούαο Ζσδοβoρέους είναι φί6μτος μηδι γαρ Νzσδονοτί? ους λίγοι αυ', φκσιν είναι σίύ απόδειξιν,και ομοίαν ο όδατωθοίος τώ (βρίσματιτούτω άτις λέγοιμα

δένα σ' ένα επιχαρεκgίκους μηδι γαρ επιχαραγαθοιο,κατα τύχιν το ένα και Νασδονοτίους, καταγραώ τίύ αιθιοπία με ετσιπνών νόων αλλά και κατοτόζω,θαυμασον Κακαθέκασον κλίμα

πνέον%ς ανέμου και πανταχού fξαχό μεσημβρίασνόου προσαγ9ρβυομείου έσιτς οίκησις εκ" . και άϊχ- μη συμβανα τουναντίον γαρ ου μόνον αιθιοπίαέχειαλεν καθ'ημάς νότον,άλλά και η ανων τήία πάσα μέχρι πύ ισιμόδινού.άλαβα, ώύ ροδόώυ τότεχρίδαίμαθα ότι ώυς «τσδοβορε? ους τούφιβύπέλαβε λέγωώθαμ,παροις ο βορίας ου πνά,και γαρ α οι ποικτα μυθικώτύδονού τωφασιν οίτ’όβητούμενοι ο υγιές ανακούGμον, ποδοβορέους τους βορειοτάτοιο φασί λέγια".o? ρος δι των μίν βορείων ο πόλος των όνοίίων ο ισιμόδινός και των ανέμων δΝο αύος όρος εξής δι'

λέγ4 προς ώύς φανόδώς τσετσλασμοία,καιάδuύατα λέγοντας τα μίν,καρ οι μύθου χόματι τα οϊίσορίας τσήδιών oυ άξιον μεμνήa3 ουθ'εκάνονυχρlώ ο Ντσοθέσει τοιαύτη φλυαρους σκοπέιν.

ήμλι οώ πρώτιδιέξοδος αυτό των Ντσομνημάτων οιαύτα. ένδετήolβυτόζα πειράται θηρ θωσίντινα ποιάa3, της γεωγραφίας, και τας εαυρού λέγήν Ατσολήψεις, προς άς πίλινα έπι τις επανόρθωσις,πειρατίον προσφόβανοο μου οώ τας μαθηματικας, αUzσοθέσεις άγ«ιν,και φυσν κρις,βυ λέγεται και ότι άσφαιροειδής και γήκαθάπου και ο κόσμος πόδιoικάτα και άλλα τα οι αύτα, εί5 τηλικαύτα και λίκιμ αυτός ειρηκον,ουχ ομολογούσινοι ύσόδονδί'επαινούσι τίύ αναμέΦ" σιν όμως δε προς τίύ σιιμάωσιν των κατατας οικήσεις εκρίτας φαινομοίων,προχρήται κίς διαςην

μασιν εκείνοις ίππαρχος,αθ του όρμόδόης και αλεξανορείας καλβορνιθοίους μεσημβρινού μικρον παραλάή4ν.φήσας παρασίύ αλήθειαν.και πόδι τού χώμαζς θ'οι τοίς εξής όa τσλ4όνων, καλλ4 κνυς ότι σφαιροειδής και η γή (αυτή υγρά φύσει, και ο ουρανός αλλοτεμολογωϊναι δύξειον-αρκεί

γαρ το άθύ μικρόν εξής δε ο πλάτος της οικουμούκς αφορίζων φησίν αχό μου μόδόης αχότζσι

αυτής μεσημβρινού μέχριάλεξανδρείας,είναι μυείους, oιθούδι άς &ν έλλίασοντον, πόδιοκτακι%


ειβ.

ά.

27 8

:

λίους εκαενταδίους δέας Εορυθούν πεντακιχιλίους άταθή εν κύκλον ών και θούλης μύφκσι πυθίασαχο μΕύ της βρετανικής, εξύμόbών αλομώαπέχειν προς αρκώνεγγυς Μίναι της τσεπη γίας,θαλάfίνς,άλλους ως μυείτυς χιλίους πεντακοσίυς εαλοώ εί, προθώμο Ψσδόπιο μόλόκ ιω,άλλινς τειχιλίους τοφακοσίους, ίνακα τίύ των αιγυπτίων νήσων έχωμον, και σύ κιναρωμο

φόροι,και τίύ ταπgoβαίuυ, έσεώθα ταδίους τεισμυρίους οκτακιχλίους,τα μου οώ άλλα όχι 5ήματα διδύωθω αυτώ ώμολόγ«τα γαρ ικανώς και διαχρ ή ζορυθοίους αθλην όg θούλης κύκ

κλοντός ανδοίννοιώέχωνεότε γαή ίσορώντίύ θούλίμ πυθέασαλερψΑυδέταβς εξόταται και οι σίύ βρετανικίω ιόνιμιδόντες,ουδίον τούδι της θούλης λέγουσιν αλλασ νήσοιo λέποντας μικράς πόδι τluυ βρετανικίύ, αυτή το και η βρετανική, το μήκος ίσηπως όξιτήκελτική.παρεκτεταμέ να των πεντακιχιλίων ουμάζων τασίων και τοις άκροις %ίς αντικίμαύοις αφοειζομών αιτήκαν τα γαβαλλήλους τα,τα εώα άκρα Φίς εώοις, κοιτά έασίριαπίς έασκείοις.και τοίγω εώα εγν

γυς αλλήλων έξι μέχρις επόψεως,τό,τι καίτιον, ύαι ώύξίμύου εκβολαίο διτσλ4όνων,ή θισμυρίων αχρφαίνει το μήκος της νήσου και ε καίτον "μόδάδν τινων τσλοιώ απέχει της κελίικής φυσικοή

τα πόδι ώθώςιαίους δε,καλτα πούαντέραόκαι τα μέχρι σκυθών, πάντα κατόψευσα των τόπων,

ές τις οώτσόυι των γνωριζομένων τόπων τοσαύτα έψάυτα, χολή γαλτσόδιτών αγνοαμβύων πα ξα παση αλκάν διμύατο.a'νό όkίτε βορυθένους παράλληλον,ή αυτόν είναι τώ όg της βρετανι κός άκρίζουσιν,ίππάρχός τα και άλλοι, εκ τ8 ήν αυτών είναι, και ονσια ζυζαντίου,τώ όg μαωακ

λίασ. ον γαρλόπινάρηκε πύον μιοπαλία γνώμονος προς σίύ σκιαλ,8ν αυή και ίππάρpeς καται τον ομώνυμων καρονάυράνιο τό βυζαντίωφκσιν εκ μεαπαλίαo'διας μέσην τluυ βρετανικών, ου «σλέον όξι των τσιντακ χιλίων σασίων αλλά μίω εκμέσης της βρετανικής ου πλέον των τιφακι%" λίων προελθών,βύροι α οικήσιμον άλλως πως. άu» διαθεν ο πόδι τίύ ιόNνίω-ώς τα τα ιπίκίνα

εις άεκαοπίζ4τίύ θoύλιω,ούκετοικήσιμα,τίνιθία κι σοχασμώλέποιώ αγό Φόg θούλης έως τέ όg Coρυώθένους μυείων ήμου χιλίων ούχ ορώ,διαμαρπιν δε τό πλάτοιο, ανάγκασαμ και πύ ισοχέν.όΖ γαρπεντακοσίων τσλέον και διπλάσιον ο γνώριμον μήκος έξι ή γνωρίμου τσλάπυς,ον Δ'

μήκους αστιχέιν, ο

χαρ

γνωθμμον μ

γνωριμ

Α

μολοφύσικ) οι υπόδον κ) των άλλων οι χαριέσακιλέγω δε αχό των άκρων της ινδικής,καλάθι τα αν κρα της ιβηρίασ' ίύ αιθιόπωνέως ή καται ή'νίω κυκλου.oeίσας διτώλεχθοί τυλάτης, ο αχό ή" ι%άτων αιθιόπων μέχρι το όβ θούλης,εκτείν! πλέον ήδη & μήκος.ίνα πιάσι πλέον η διπλασιολα σ5 λεχθνήτος πλάτους.φκσι θ'οδώ.το μου της ινδικήςμέχρι Φέινθού εξταμού το τενώσατεν,σαν δίων μυρίων εξυκιχιλίων, το γαρ άθι τα ακρωτήρια τένον, τειχιλίοις είναι μείζον το ό είθον αθλ

κατσίους πύλασμυείων τιφακιχιλίων ά"αθί τον υφράτκνμυείων αθλοί τόννόλον αχό ώύ Δυ φράκ·υ πντακιχιλίων άλλους δε χιλίους κούτπντακοσίους μέχρι κοινωβικού σόματες και τα μέχρι της καρχαδόνος μυείους τειχίλιους πεντακοσίους άτα μέχρι 5ηλών οκτακ χιλίους θ'ουλάχισον, Κzσδδαίρ{ν δη τών επήαμυειάθαν οκτακοσίοις. δέν διέτι προώθάνατο εκτό, ρακλειων σηλώκα κύρτωμα της Αυρώπης,αλί, κάμονον λ τείς ίβνρσι, προτσεπίωκος δε προς τίύ εασόραν,έκέλαθτον τα δίων Κιχιλίων κ) τα ακροτήeματα τα αλλαν) τα τάν ατισομνίων έκολέτ κάλβιον,κ) τας κατα: άζύγ•

Ά διπώεχάτην ουξισάμίωφυσιπυθέας απέχει

μόλων τειών πλοιώ ταύτα JWειπων

τα τελευταία ουλοι προςτο μήκος σιωτείνοντα, προσέθηκε τα τσίδι των ακροτείων,καλτίν ότι θαμνίων,και της ουξισάμης, και ών φυσι,προσαρκτικοί όξι,και κέλτικοί,καλουκιέκρικοί μάλλον διπύθίου πλάσματα, προςίθησιοοις αρκμαύρις fέμίκους διασήμασιν,άλλους ταδίους διχιλίους

μου προς τη θύσει,δυ%ιλίους και προς τη αναβλήίνα σώσει το πλέον ήμισυ ή μήκους το πλάν ο•ς ένα... παραμυθούμενος ο αθήτσλέον, ότι κατα φύσιν όξι το αγό ανατολής αθί δύσιν διάσημα μάζαν λέγειν,κατα φύσι είναι αχό της έω προς τίωέασέραν μακροτούα είναι τίύ οικονμΕύμυ,

καθάπδ άρήκαμινώς οι μαθηματικοίφκσι κύκλον σιωάπlaν,συμβάλλου6μ εαυτίύ εαυτή,ώτα

με α-μέγεθος ή ατηαίικού πελάγους κώλυε,και, πλέν μάς εκ της ιβηρία σ' άς τίύ ινδικίμι ήg ή αυτό παραλλήλου, το λοιπόν μόνος παρα το λεχθει διάσημα τσδο το τείενμόκος ον : όλκκύκλs όπου ο β θινώνελάfίων όζινάκισιμυριάσων όπου τσεποίύμεθατο άρημoίoν ταδασμόν αχό της ινδικής ας πίύ ιβηρίαν. cυ δε ταύτα οιώ Αυ λέγει ούτος γαρ ο λόγος τα τής μου

πόδι υκράτου, καλώθύμας ζώνης λόγ9ιται κατα τους μαθηματικούς τμόδος και οι κουμοί όξί. τόδιδε της οικουμείς,καλούμαν γαρ οικουμείuυίύ οικουμενικα γνωρίζομεν ενδέχεται διεκ" τη αυτή βυκράτωζώνη, και δύο οικουμούαο' είναι,αα,και σλάσνιάκοιλμάλισα εγγύς πυ θα θι νών κύκλου του έβ του ατλαντικού πελάγους γραφομοίου πάλινό επιμοίων τίτσόδι του σφαιρο

ειλά την γλ, έλαιαχρλείει της αυτής επιτιμήσεως αν τυγχάνοιώς ό"αύτως και προς τον όμηρον

ευπαύεται τπώι των αυτών διαφόδόμονος.έξις 3 πόδι τών απείρων απών γεγονεία, ολμώ λό" γν, και ώύς μίν,τοις οταμοις %ράν αυτας, τότε νάλω και τώ ταναίοι νήσοιό αχρφαίνοντας,


ΣΣάβωνος γιωγραφουμείων,

28

ώύδι τους ιθμός,τώ κμξαξύ της κασσίασ,και της ποντικός θαλάωής και η μεταξύ της δυν

θράς,κατό εκρήγματος ώθόχεδέονίσοιo αυτας λέγειν,έχορώνοησί πώς αύεις πρώματα κατατεί «ροιό, ζήτησις αύτη αλλα μόνον όβιν διαιτώτωνμάλλον καταδημόκειών είναι μιόντων γαρακει ζών όρων καθάπου κολυήoύ,κούμελέτης βύςηλών "πώμβόλων, άur μεν έχειν φαία αμάς, ότι πυ τιμον'έξι κολυήός πυτιδί μελίθκ.του όρους διμή έχειναπέιν διδκαι συμβαίνει κρίσις πολλαν κις πύδι χωρίων τινών.καθάποδαβγάρις μιν,και λακεδαιμονίοις τσίδιθυραίαο αθηναίοις δι,και βοιωτοίς,πόδιαρωπού άλλως τε τους έλλίμασ'τας φώς ηπείρους ονομάσαμ,ούκ ας τίύ οικουμέν την αχρζλέψαντας άλλες τα σίύ σφετόζαν,κή τίύ απαντικρυ τίύ καρικάνερ νυνίωνες, κι οι εξής,

χρόνω5 επιπλέον π€οιόντας άa κjτλ4όνων γνωeιζομοίων χωρών,άς άur κατας:ί-ψα σίύ διαίρι ση, πότόδον οώ οι πρώ%ιδοείβιντες τας φόςίνααχό τ% εχάτωναρξομα διαιτώντας πίύ ε'' εινμικαταδημόκριτον αλλά κατ'αυτόν, ούτοιήβων οι πρώ%ιτίύ σφετόβα από της αντικλμΕύκς της των καρών διορίσαμζκτοιώτες, ουζι με τluυ ελλάδα ετσενόοαυμόνων,και τίύ καηία καισίύ ολίγκντίύ σιμυεχή.ούτε δι'Αυρώτην ούτε ασίαν ουτολιβύluυ ώσαύτως, οι δε λοιποι αδFόντας όσηκα

ικανοι επιγράψαμ σίύ της οικουμούκς επίνοιαν,ούτοιασίν οι ας τείαμβό διαρομύτες πώς οδώ ου της οικουμούκς εοριοαύτο διαίρεσιν, τίς διτείαμόρwλέπων και καλών ήπειρο έωκτον των μόbών ου περκπινσώ το όλον ου ον μόδισμόν ποιέιται, ειδι'αθινοέ, μα μη σίύ οικουμονίω,μόδους δι'τινος + μόρισμόν αυτής ποιάζ τίνος αϊτις μόβους της οικουμοίκς μόρος άτσε σίύ ασιανή τίύ Δυρώπηνή δ'Α

λως άπειρον. ταύτα γαφείρνταμ παχυμόbώς έζι δι παχυμόbέςόρον ο φύθμτα με όραν άς ί. π{αγματικόν κοιτας:"έφ4 &ούς όρες ζητέιν παραθώνα ή κωλυήδν και την μελίτην άτας ταλαν τία πώμφέτσεώθαμ.ε. γαρ οι πόδιθυραία σκαιάρω ού πόλεμοι &#τας των όρων αγνοίασαπέβα Gν,ώς πζαγμαϊ κόντικατας:έφον, ο διαχωρίζει τας χώρασ,ή &ία λέγειν ώς αδι'μίν τώκα χωρίων και τη δίατών καθ'έωςα εθνών mξαγμαώκών ή διορίζει ακριβώς,άθι δε των ηπείρων τσε" εισίόν.καίτοι,ου δ οι ταύθαύτίον ουδιού, γόνοια και αύ,και αθ'τούτων,ήγ«μόσι μεγάλοις αμφμ' σβήτισις,τώμίν,έχοντι την ασιαν,τό δε,την λιβύuυ ο οτόξου Μέξιν και αιγυπίος δηλονότι η κρίτω λεγομοίκτης αιγύπίκαι χώρα κατάνασ'δι'τις άιο- ήgή ασανιο, άλλως φατίον διαιρέωθα τας "πείρους κοιταμίχαν διορισμόν, και πέος την οικουμούuω όλίμ αλαφόbόμονον κο θόν ουδι τούτου φροντισέον ά οι τοίς ποταμός διορίσαντες αγολάπουσί%ινα χωeίαάδιορισα,

των ενταμών με μέχρι τέωκεανούδηκούντων.τας μάι δη νί6ιο ώς αληθώς αχ» λ4πόντων τας απείρους.5 τέλει δίφυσισύ Απομνήμαώς ουκ επαινέGς όυς δίχα διαμροαύτας άπαν και των αιθρώπων πλήθος άς πιέλληνας ") βαρβάρους κ) τουςαλεξαίρ%ω παραινώντας τοίς λέλλησιν

ώτνίλοις χρεώστείς διοαρβάροι;ώς ολεμίοιςξέλτιο, έήφια αρετή και κακία διαιρώνταύτα,πολλές -

γήκη των ελλήνων έή κρικάς κι ή βαρβάρων ατάεςκαθάπρινθιες κj αρίανές.έτι 5 έωμαίες κjκαρχιδινίες όλωθαυ ματώς πολιτευομοίους -

ισιόπερ αν αλέξαν ο/οον αμελήσαν τα τών παρανοαύν πων όσοιό οιόν

τιναχρδίχgώθαι των

Δυδοκίμων αναβών,κ) Δυν εργ«τέν άς που διαλλοί. Φ έτω διελόνύθες/λ οι ψόγω.θες Μεν επανωτιθεμoίων,ήδέπ όϊς μι επικραν τέισον νόμιμον κο) ή πολιτικόν και το παιδείαo'

κριλλόπον οικείον-τοίς διταναντία και ο αλέξανδρος ξύ

ουκαμελήσας των παραινέντων αλλ'απώιξάμιν νος την γνώμίω,τα ακόλουθα ου τα εν ναι 7ία εποία προς την οιαν νριαν σκοπών σίύ πώς

επιταλκότωΛυ


".

Α

Υι ο Θ Ε Σ τ ε τ ο ΥΔεχτέτο Υ ετε Α1' ο η

29

ε, τόκωτή, κατα λέξιν προσβαλλόμενο σαββατύθοίους,θιατάκαιοελέγχει όσαμ, αρν θώκέρντα. ώαγάγrαπία κjίππάρχου ότών πολλώ μιμνήσκεται αθέλαμζανόμενος, και άδι τέλα έκθεσις σιιότομος και φόπον μνα πιόοψις της όλης πραγκ -

ματείαo', τουτέσκ της κωγραφικής ίςοείασ. Σ τ Ρ Α΄ε ο Ν ο Σ

τ ε ο r Ρ Α και ι κ ά κι

ε 15 λί' ο Ν Δ Ε Υ Τ Ε Ρ ο Ν.

κ κτώτείτο των γεωγραφικών καθισάμονος, εντός οικουμούν, πίνακα, ραμμέτινιδιαρά.6ίχα ακο δύσεως επανατολίω παραλ λίλωτήίσιμόρινή γραμμή, πούατα Μ'αυτής τίθκσι πώς δύσει

με τας ρακλείου: 5ήλασ.επαναφλίδι τα άκρα και έχατα όρη τώ αφοριζόντων ορών,σίύ προς αρκών της ινδικής πλάραή.Ιράν Φε δε τίύ γραμμίων αλε smλών διά το ο-ύ σικελικού ερρθμού και των μεσημβεινών άκρων της το πελοοοννήσου και της αήικής και μι'

ροδίαo gjo-υ ιαπκού κόλπου, μέχριμί δηλώρο 4β της δι, χριτής εκλάπι, είναι γραμμίμώκου παρακειμέ

ε" ί." -

? . -

φησιν

τίύ λεχθείσαν

τών

νων απείρων και γοή αυτήν ολίω σίύ κριθ μάς θάλασία, ούτως 55

μώκός τε τα θαμ μέχρι της κιλικίασ.ετά επενθάας πως εκβάλλεα3 παρόλιμ, την ορίωινό τού ρου μέχρι της ινδικής, εν γαρ ταύρον απώθάαστή ακόςηλών θαλάfία τεταμοίον, θίχα την αν οία διαμράν όλων αδμίκος.κ. μίναύτης μόδος βόρειον ποιοαύτα, το δε νόμον ώςθ'ομοίως και αυλ,

οών αθετό και θινών ιε%ύωα παραλλήλου και πιο αχόςηλών μέχρι λώροθάλαήανταύτα οι ειπων οίεται δlών διορθώσαμ &ν αρχαίον γ«ωγραφικών πίνακα πολύ γοή 55 τας αρκτους παραλ»

λάήaντα εωθιναμόκ των όρων κατ'αυτόν σιωεφιασάιώθαι δίκ) σίύ ινδικών αρκτικωτήίαν νοκ γινομοίw.πισινότούτουφώς μία μίν τοιαύτιν ότι τα της ινδικής άκρα,ταμεσημβeινώτατα,ο μολογούσι πολλοί κίς κοιτα μόbόν αταίρων τόπας.«γ'τα των αόβων, και των ουρανίων τον κμωμρόμονοι, οι τευθονοί επί τα βορειότατα της ινδικής ταπώς όϊς καυκασίοις όρισι, παφον κλής ο μάλισατπςεύεώθαι δίκαιος διατεο αξίωμα και θg ή μη ιδιώτης είναι των γεωγραφαν κών,φκσιταλίους μυείους καλτσίντακιχιλίους.αλλα μίω και τον ακο μόbόνς επί ενόg θινώκα παράλληλον το(ούτό πως έσιν,ώς τα της ινδικής τα προσάρκτιαμόNν σιμυαπίoντα τοις καοιοι

σίοεξόρεσνας άϊο-ντελ4 τάνει κύκλον άλλίω δί τίτινφόβ4 ώιαύτιν ότι το αχο άξιαπκού κόλ, εου λιάσημα επισίύθάλαήαντίύ ποινίικίωΆ πως όξιςαλίων π€ός αβκτενιόντικ) ζους τσόδιαμινσον και σινώπιντόοριό.όGν,και το σλάζς των ορών λέγ«ταμ, εκ διάμινσού π€ός τήνιση μέδινήναια»λίωφόρομοίω,πρώτον μίι και κολχίς έξιν έπειτα και Ντσο τίύ υρκανία θάλαήαν υπέρ θεσις και η εφεξής και επιβάκφα και τους επίκίνασκύθαα οδός διέιά έχοντίτα όρνιαύτη διάγραμ

μη 43 αμνσού προς δύσινεκβαλλομοί».43 της προπονΐίδος όξι και του ελλασσόντου αχρ διμερό ης αθ'a'νελλάσσοντονου πλοίους άσιτών μυείων και οκτακιχιλίων τασίων.όβι και αχό τέμεσημ ξεινάτσλάυρό της ινδικής,πεδς τα πόδι του βακλίους μό"η π€osεθοίτων βιχιλίων τοις μυείοις κ)

πεντακιχιλίοις.ών οι μü,τό αλάτους δώιν των ορών, οι δι της ινδικής , προς δι τίω απόφασισ ταύτιν ο ίππάρχος αντιλέγ«ιδιαβάλλων τας πίξεις,ούτο γαρ παφοκλέατσισον είναι δυόϊκα, αντιμαρτυρούντων αυτώ δημάχου το καλμίγαθοίους οι καθoύς μεντόους θισμυείων είναι τα θίων ο διασημάφασι ή αχτής κοιταμεσημβεία θαλάfίης καβούς,δικαήτεισμνείων, τούτους γο ότι οιαύτα λέγειν,και τους αρχαίους πίνακασβύτοις ομολογείν,απίθανονδήπου νομίζει το μο νω Λών πισίύειν παφοκλέ, παρούτας τοσούτον άθιμαρτυροαύτας αυτώ,και διορθoύωθα παρ αυτό άι» τους αρχαίους πίνακάο, αλλάμκεανούτως,έως αίτι πισότοδοντίδι αυτών γνώμΕυς oιμαι δη πολλάς έχειν βύθμόας άϋλον τον λόιον-πρώπν. λεί πολλαίς μαρτυρίας εκείνεχ κσαμε νου,μιάφκσι,το παφοκλέους αυτόν χρεώθαμ-τινες οώ ήσαν οι φάσκοντες τα μεσημβρινά άκρα


Σφάβωνος γ«ωγραφουμWύων.

3ο

της ινδικής αιταίρων ώύςκατα μόδόίμ τνες διοι τόαχιμόbόης διάσημα μέχρι ώύ θg θινών παν

ραλλήλοντοσούρ" λέmντας τινες δι πάλι οι τετων όρων πλάτος και ταρ της κιλικίαα αθλσίύ αμινσον ή αυτοάιο-λέποντας μνες δε οι αποαμινώύ 33 κόλχων κι σ'υρωκνίας, μέχριβακ5ίωνκ) των επίκεινα εις τίύ εώα θάλαήαν καθηκόντων,ετσευθείας το είναι λέποντες,και επισιμόδιναςανα

τολάς και πόδι τα όρκο λεξιά εχόντων αυτά, και πάλιν ο αθπίύ δύσιν εασβυθείας ταύτη τη τίύ προποντίθα όξικήταν ελλήσσοντον ταύτα ή ο όρατοθεάης λαμβαί4πτίν

γραμμή ιδιότι αθή

τα,ώς και εκμαρτυρούμενα Ντσο των ενοείς τόποις γ«νομοίων-ουπτυχικώς η τσομνήμασι πολ' λόις, ών Αυορώ,βιβλιοθήκίμ έΆeντη,λικαύτιν, λίκuω αυτός ίππάρχος φησί, και αυτη'διά του παφοκλέους πίσις εκολλών μαρτυριών σύκέτα των βασιλέων τών αππις/υκότων αυτώ τηλιν

καύτην αρχών, των επακολουθησάντων αυτώ πών αντιδυξομύτων, ώς αυτός ο ιππάρχος κατονον μάζa, οι γαρ κοιτεκάνων έλεγχοι,πίσεις των Απσο τούτου λεπμείων ασίνου διάιο- διατήθανολα του παώοκλέους, ότι φυσι ώύς ΑλεξαίρρωσυσΡατεύGντας αθρομάλυν ίσορίστμ έκατα αυ ενδιαλέξανάβον άκριβώθμιαιαγραψαίτων σίύ όλίμ χώραν των εμπειροτάτων αυτό, την βίαια γραφίω αυτό δόθηναι φκσιν υπέρον Υπο έανοκλέους ώύγαζοφύλακος έπ φκσιν ο ίππάρν χος οι τό δAιτούω αUπομνήμαϊμ αυτόν τον όβατοθούν διαβάλλ4, την ώύ παφοκλέους πίσιν,εκ της προς μεγαθοί χαφωνίαo'τσίδι του μήκους της ινδικής τέκατα ώβόρφοντσλ4υρόν, τό μου μεγαθοίους λέγοντος τα λίων μυρίων τεντακιχιλίων.σύδι παζοκλέους χιλίοις λείπεινφαμΕυκαι. αχ- γαρ τινος αναγραφής σαθμών όρμηθέντα, τοις μίν απιστίν όg την όχαφωνιαν εκείνη δε περoσέ

χaνιά οιώ % την λιαφωνία ονταύθαάτσισος ο παφοκλής και ώι παρά χιλίους ταδίους της όg. φοράς ούσης-πόσω χρήμάλλον απίςείνοι οίς τσόδιοκτακιχιλίους και λιαφορά έξι προς δύο κουταύτα αίοβας συμφωνώντας αλλήλοις,ή λιλεγόντων το "ινλικής πλάως ταδίων λισμυείων.ή ομυρίων κjδιχιλίων ερ3 μονόWόϊ, ύψιλαν την διαφωνία και ιμάGζ, αλλά συλκείνων προς τίύ ομολογίαν κι τίύ αξιοπισία της αναίραφής τώνταθμών και θαυμασον διατσισού γίνεται"ί πισότοδονικjά τώαυώοιε τέροις μίι πιsεύομο ονετόβοις διαπισούμαν, όταν παράτινος τεθητι βεβαιότερον γλοιόντα τοτην παραπολυθgφωνίαναπισοτήίες ποιάν νομί6μ ώλιαφωνοαύτας, τουναντίον οι ή ώ παράμι κρον συμβαίνφν άu" μάλλον έρικε-παραμικρόν γοορ και τσλαίη συμβαίνει μάλλον οι τοίς τυχούν,

σι μόνον αλλά και τους τσλέονίατώνετόκων φρονούσνιοι δι τοις παραπολυ,ο μου τυχών αμαβ%ι, αν ο Μάθιςημονικώτύλος ήτίον αλάι" παίθοί, διδκα) πισίύεται θάττον άπαντες μάυτοίνuυοι,

πόδι της ινδικής γράψαντες ως επιτος»λύψουδολόγοι γ«γόνασι καθ'Ψzσδοβολιμιδί όkίμαχος, τα

διλ4ύσόδαλέγειμεγαθούκς ονηόκειώςδι και νέαρAeς,καλάλλοι ώιού%ιπαραψελλίζοντας ίδw,κ). ημάν Μ'υπήρξαν αθίτσλέον κατιλάν ταύτα.Απομνηματιζομοίοις τας αλεξαίρβου πράξεις, 437. φώόντως διαπισάν άξιον δικμάχωτόκjμεγαθοί4.5τοι κκρ'άσινοι τους οιω%κοίτας και τους άσο' μους καλάθρινασισορομύτος μονοφθάλμονς το καλμακροσκελές και οπιώθοσακτύλους, ονεκαΐνν σαν δε,καήτίύ ομηρικίωτών πυγμαίων γόρανομαχίαν τειτσιθάμους απόντες ούτοι δι,και τους χει, συρύχοιόμύρμυκασ,και παναο σφηνοκεφάλους,όφεις το,καήβους και ελάφους (μό κόβασικοτα τήνοντας πόδιανέτοδος &ν έτοδον ελέγχει, όπου κο) όβατοθούης φκσιν, απέμφθησαν μ@ύγοή

ας τα παλίμβοθραιό μου μεγαθοίκς π€ός αναβόκοτον.o 5 δήίμα"ς πώς αλλιζοχάJiίμ ονεκάνκαι ιόν κοιτα πρεσβείαν. Απομνήματα δε της αχοδημίασ'κοιτάλιπον τοιαύταύφής όη'ποτε αιτία σ'

περαχθούτας, παώοκλής δε ήκμτα τοιούκες και οι άλλοι δε μαρτυρό" ουκ ατίθανοι, οις κέχριν ταμ,ο όραταθούνς. άγαρο όg βόδου και βυζαντίου μεσημβρινος ορθώς έληπια, καλό όg της κμλικίασκαλαμινπύ ορθώς αλένειλημμοίος φαίνεται γαρ ή παράλληλον εκπολλών όταν μκν δετήίως η σύμπήωσις απελέγχ«ται ότι ύβ αμινσούπλούς αθ'τίύ Αθλκίδα ότι όξιν αθi ισιμόδιν νίω ανατολιω,και τούς ανέμοις ελέγχεται κολώρας και καρπούς και ταϊς ανατολάς αυταίς ώς

διαύτως και η αθυσίύ κατσίαν υπό βασις και η εφεξής οδδς μέχριβάκβων, πολλααθύ γαρ ή ε / νόβγαια,κου ή εκ παντων συμφωνούμoνoν οργάνου πισότύδόν όξιν επείκαι ο αυτός ιππάρAeς την -

Α-

/

-

/

Α

«Η

Σί

»

» Δ' «

Υ

ν

α'

καιν »

ν

?

ψ

. .»

ρ

αγοςηλών μέχρι της κιλικίασ γραμμήν ότι έσιν επ'βυθείασ', κ} ότι $ισιμόδινίω ανατολίμ'',σύ πά

σαν οργανικώς καλγιωμετεκτώς έλαβον άλλολίμ την αχόςηλών μέχρι ορθμού τους πλέουσιν επί 5ευσιν , ώς τoυθιεκάνος υλογ«ίτο, επειδή ουκέΆeμονλέγ«ινούθημόασ'μεγίσης πως τίύ βραχυν

πίτιν λέγον,ούτογνώμονος πρόσκια άδι τη παρορίατη αχό κιλικίας μέχρις ινσών-ουθϊει αδήπα ραλλήλου γραμμής έσινή λόξωσις έΆeμΕν απέναλλ'εαλ αδιόρθωων λοξίω' φυλάξαντες ώς οι ας χαίοι πίνακόυτσόδιέχουσι πρώτον μΕν γαρ ότι &μιέχειν επέν ταυτόν όξι τώ επέχειν ή δι'ετσέλ

χωνουόϊετόζωσα ρεπε εαλδίκελβύων ώς οι αρχαίοι εκάσω ρέπειν.μάλλον δι'αντακόλουθοι έφύλατ πνά σιιυέβουλίύε μηδε γωωγραφάν όλως και δε γαρ των άλλων ορών τας θέσεις, οιονάλπεων και

σή πυρηναίων και των θρακιωνηρήίλλυεικών και γερμανικών ούτως έχομο άπέιντίς θϊα"υγία


Βιβ•

C".

47.

παιτο πιςοτόβους τωνύπρον τους παλαιούς τοσαύτα πλημμελήβωντας τώισίύ πινακογραφία αν όσα ουδιαβίβληκονόματοθούκς ών ουλονι αιτέρωκονίππάρχος και τα εξής δι τήίρη μεγα λων αγρeιώ όξινιόραγαό αφότομβώου κινοίκπς ή τα άκρα της ινδικής ταμεσημβρινά αταίρεικ, •ίςκατα μθόν,μοι το διάτημα" αχρ μόδόκς, άθε ή σόμα, ο καταγό βυζαίτιον, ο μέσι πόδι κυειου, ταδίνς και οκτακιχιλίους.ποιοίκαι δίτειομυείων ή αποτών μεσημβρινών ινσών μέχρι τών

ορών,όσα αν συμβαίν άώπα ώπρόων μίλ κώ άπίο ο αυτός έξι παράλληλος ο διά βυζαντίου τώθg μαοπαλίαακαθάπού άρακανίππαρχος,πιστύσας πυθέα, ο Μαυής και μεσημβρινός άξικα, ο θg βυζαντίοντώ όg βορυώθοίους, όπου και αυτός δοκιμάζει ο ίππαρχος, δοκιμάζειδί και το ακό βυζαντίου διάσημα αδών βορυώθοίαςαδίους είναι τειχιλίους επίοώοίους ώσούζια"έεκ, και ή από μαωαλίασ55 a'ν θgξορυθαίους παράλληλον, ός γ« % της κελτικός παρωκεανίτιδος αν αν. κ6ύτους κέρ

πωςdiελθόντες σιωάπΐούσι τώώκεανό.παλινόϊ5 τίύ κναμωμοφόρου,

ε%άτην ίσμα οικουμείίω προς μεσημβεία και καθίππάρχον αυτό οδ'αυτής παράλληλος, αρν

χο της Ακρά»υκαήτως οικουμεύης όξί και διέχει ίύ ισιμόδινου πόδιοκτακιχιλίους και οκτακον σίους ταδίους, επειδώφηση αγό τύισιμόριιού εν όξ βορυώθοίους διέχειν τεισμυείους κατεβα κιχιλίους ταδίους εοναύλοιποι οι αχό το δείζοντος σίύ όgκεκαυμούuυ και τίύ ύκραώνας σίύ και βόρυθούονς καιτής κελτικός παρωκεανίτιδος, σάδοι δίσμύριοι τσεντακι%ίλιοι διακόσιοι, ο δε γν αγό της κελτικής πώς αβκκντσλούς έχατος λέγοτα παρά τους ναύ,ο αθί τίύϊόνluω.ετσέκανα μέδουσαν της βρετανικός αθλίως διόβί ψύχος οικουμοίω.ώς το ταετέκαια νομίζαν ανίκητα. ου αιλέον δε της κελτικής την όνlio διέχει φασιή πεντακιχιλίων.ώς τα πόδιτεισμυείους άοναλ και μικρώτσλείας οι πανταςοι & πλάτος της οικουμείες αφοβίζοντας φόε δη τίύ ανταίροεσαν τή κι ναμωμοφόρω καλάθι τύ αυτού παραλλήλου περς έω,καμείωα τσοβώμου, αύτη δίκαιξιν και πόδι σίύ τα προβαύίω. ή δι τα προβαίητεπίστυται σφόορα ότι της ινδικής πρόκειται πελαγία μεγαλ

λκ (ός προς νόων.μοκαύεται διαθεσίύ αιθιοπίαν πλέον ατεντακιχιλίους ταδίους ώς φασισ. έβής και ελέφαντακομίζεώθαι πολαύεις τα'τών ινσώνεμπόρια και χιλώνια,και άλλον φόρών. ταυτη ό" τήνόσω πλάως προςεθεί το ανάλογον τόμύκα καλοίαρμαρο επ'αυτήνεκτης ινδικής των μαυτεμκιχιλίωνςαλίων ουκα"έλαήίον ποιήσεις διάσημα,ό(βνίω το αχό σε όρους της οικουν μΕύης ας μόbόuυ, όπου μέλλει τα άκρα της ινλικής ανταέραν τη μόρόμ. πιθανωτίδον Μάξι κού τσλείους των τει%ιλίων πιθαύα,ειδή αξία- προώθείν τίς τοίς τεισμυείοις,οις φησιν ο Μαίμαχος μέν χρι της εις βακτέίουςκαι συγδανους ασθοθέσεως,εκπί6ια "παντα τα έθνη ταύτατης οικουμέ νης και της Αυκράκου,7ίςανοώ θαρρήσειεταύταλέγκιν ακούων και των παλα και των ναώ πίύθυν κρασίαν,και τluυ Αυκαρπία, λεγόντων, πρώων μου πίύ τών προσβόρων ινσών, έπειτα δε και σίύ οι τουρκονία και το αβία,κού εφεξής τίτιμαργιανά,καήτή βακτéιαό, άπασαι κκραυτα προσεχές μέν' ασιτή βοράω πλβυρά ή ταόρου και ήγ« βακτειανή, και τσλησιάζετή ας ινδίους

«zσδbθέσει ώσαύτη ο Αυσαιμονίακέχραντα,ώς τα πάμπολύt απέχει της ανικοίόυιού μου'γω σήυιρκανίατίύ άμτσελον μιώκτίύ οίνουφό'4, φασί τίύδι συκίμώμεδίμνους εξήκοντα. Αν δέσιτοκα έκή, εκτπσύνκς καρπού της καλάμης πίλιν φύεώθα εκδι τοίςοιοίε%ισισμlooυργειώθαμ και των

«φύλλων απορρέν μέλι όπου γίνεώθαμβυκοή τής μιλάασοι τάματίιανί. και της αρμονίασεκ, σήΘαιρισίνη και το αραξίνα, αλλ'ανταύθα μου ουκ επίσης θαυμασόν.άποί'εισινoτιώτύδα τηςυρκα νίασ'κρή αύκρασία διαφό συσαμ της άλλης χώρασ.εκάδε μάλλον, οι δε τιμαργιανάτον πυθμούαφαν σιν 4ύeίσκεώθαι της αμπέλου πολλάκις δνήναλοβών οργιίας πόδιληπιον, τον δί6όφοιωδίπηχαυ παρατσλκσίαν δε λέγουσι και σίύ αβίαν. Αυοινία δε,κα) Ψωδbβάλλ4νιού ή γω κριή ας τειετία πα" εκμαία, οι απτή ώοις άηκσι τον οίνον, παμφαρον Μέιναι και πίύ βακτειανοντολίδιλαίου, τσλκ άοντή αβία παρακαμοίuυ άδικου ψυχραμόβντων τόπων τούτων όξιν όσαυψηλα καλορενα,ου οίοι διέθαυμάζών,και χαροια-ίς μεσημβρινόις κλίμασταόρ! ψυχράόξι, και καθόλου τα μέτίων ρα εσbίφη κα"τσελία ή τής γοαύκαππαδοκείαo'και πέος τώβύξάνω εολυ βορειότεδα όξιτών π€ός σώ ταύρω αλλ'ή μου βαγασανία,τσεδίον ύβαίσιον μδαξύ πίπΐον τότε αργαμου όρους και τέταυ?

ρουτσάγιονάππουτών καηπίμωrλοίαρώούκ υπώνομότελατής ποντικί, αλάττεταδίοις .ταδί "recχιλίοις

της σινώπης προάστια και τηςαμινώύκρατης φαναρoίασο τσλέον,έλαμόφυταί

έξι κήδοναξον διον όeίζοντα πίύ βακτειακή από της σαγήgνής ούτωσασίν Αυσλοιώ είναι ώς το σίμ ινδικίδφόρτον Ψσδοκομμώούτα εις αυτόν,βαλίως ας την υρκανία κατάγωώθαι,και τους εν φεξήςτόριο μέχρι του πόντου όg των ερταμών,7ίνοώ τοιαύτην ίύροις 4ύσαιμονίαν τσόδι βoρυν αθοίκκjτην κελτικιν σίύ παρωκεανί7ινόπουμuδι φύεται άμπελος, με τελεσφορά, οι δίτοίς νο ?ιωτόζωις τούτων,και αθθαλαττίρις και τους καταβόασoρoν τελεσφορά οι μικροκαρπία δικ)

Φύχειμώνος ωκτορύήεται οι διπάγ9ι παραυτοίς πιoύτoι ίινές ασιν Ά τώσόματι της λίμνης


32

ΣΧάβωνος γεωγραφουμοίων,

της μωμώτιδος,ώςτοί χωρίg,οι ώκειμώνος ο ώύ μιθριδάζυ σΡατηγός ουίκησε τους βαρβαρες ίτσομαχών αθτό παγω, ώύς αυ%ύς καταναυμαχύσαμθέρους,λυθέντος ή πάγου-ο διόβατον αθοίης και πυσι ο γράμμα προφέρεται ή οι τό ασκλητσιάωτών παντικαταιέων αδιτάξαγίσι, χαλκό υσ%ώα 83 τον παίγον, είπς άραίθρώπωνμήπείθεται διαπαράμιν Γίνεται,άς την δε γνώτω ισωνυαρία, Η συχώς αλάθημα θώύ καλον αλλ'έπίθειγμα Χειμώνος μεγάλου θηχιόbόιξ ςεάτιος

οπονοώ ουδί βίς οι βοσνόρω συγκεκτίοντας φίς διαειθμηθάσιτόερις άλλου Λέτοις οι αν

μινσώκαισινόπα και καρεκάνων υκραώτδέους αλεποί τις,%ρλίγα παραβάλλοιώ Φίς κατα' ζορυώθούν και τοις ε%άο-ις κελτοίς, μόλις γοή αν ταυτoκλινάς ο κίς κατ'Αυμινσον καλσινώπιν,

κράβυζαντιον,καήμιοπαλία οι ώύ βoρυθένους και των κελτών ομολόγωντανητιότολοι ταλίοις τειχιλίοις και επακοσίοις, οι δίγετόδιδήίμαχεν,α-ίς τeισμυείοις, εαν προσλάβωσιαο άθι την τα προβαίην κουτους όρους "3κεκαυμούκς, ούς ουκελάττοιο τών πΦακι%ιλίων θετίον, εκτοπίζ σιντά το βάκφα κj πίύ αβία εις ώύ απέeνταςτόφιότης θgκεκαρμούς σασίες τεισμυείους,

καταφαμχλίους, όσοι από εισμόδινού αθρορυθαίκφνοι, ένα ofππαρχος, εκπεσοαύλ τα αβαάς του βορειοτόδους ή βορυοθοίους και της κελτικής,τασίοις οκτακι%λίους και οκτακο σίοις όσοις νοίμώτοδος όξινο ισιμόδινός άξοείζοντος κύκλsσίύδιακεκαυμοίω και σίύ Αύκρατου όν φαμΕν όg τής κινναμωομοφόρου ινδικός μάλιςαγράφεώθαμ. ημάς δι'γε άθελάκνυμου μέχρι

της ιθύνης μόλις οικίσιμαόντα τα «τσδο τίω κελτικίύ,άπό ου πλάω ήϋπεντακιχιλίων Κέϊλ"ούτος ΜΑυποφαίνς ο λόγος της ιόνκς έί βορειότοδο είναι τινα κύκλον οικήσιμον τασίοις τει λίοις οκτακυάις, έσι δε βάκζακαι τύσόματος της κρισσίασθαλάωπις, άς τουρκανίασ παμπολύ 7 αρκτικώτίδα όπου τ8μυχού της κασσίασ και των αρμενιακών και μυθικών ορών διέχει πόδι

εξακμ%λίους ταδίους και δοκά της αυτής παραλίαα μέχρι της ινδικής αβκτικώτύλον είναι σκλ μειον, και πόδια λοιωέχειν όg της ινδικής διυατόν ώς φυσινο των τόπων αγ«σάμΕνας τούτων πα φοκλής έί τoίνω και βακτειανά χίλιαςάδια αθισίύ αβκτον εκτείνεται, τα δε πών σκυθών πολυ μάζω, χώρα ταύτης επέκεινα νέμεται και πλάιτά πώς σίύ βόρειoν θάλαήαν, νομαδικώς μου' ζώντα Μόμως, πώς οιώ άπη και αυτα τα βακάρατης οικονμών, εκπίπla,άκα ο διάτημα" τοαχο του καυρίζου μέχρι της βοράασθαλάfίας τή όg βάκφων ολίγω σλ4όνων ήταφακι%ιλίων ταύτα Μή προςεθούπα τό αχό της ιόκαινης αδή τα βόρειασαδιασμώ,ποιά ή πάν όg της αοικήτου λιάτκμαάθ Φό όg της ιόνης ταλιασμού,σαλίων επίακιχιλίων και οκτακοσίων ειδί εάσειε τις

τούς το πώακιχιλίους ταλίους,αυτα τα τα πώςτό καυκάσω μό" της βακτειανός,έσαβορίό τύδα της ιόνηςςαλίοις τειχιλίους και οκτακοσίοις της δικελίικής και τ8 βορυώθοίους οκτα" κιχιλίοις και οκτακοσίοις.φυσι δι'γιο ίππαρχος κατα ενβορυώθένα και σίύ κελτικίδιοι όλας ταϊς θεειναις νυέι παραυγάζεώθαμ ο φώς του ηλίου πώμισάμονοναχό της δύσεως αδύ σίύ αλατο λίμύ, ταϊς δίχειμόδινας Κοπαίς τσλέισον μετεωρίζεώθαμενύλιον 5 πήχεις oινία, οι δίτοίς ατσέχου σιτήςμεωαλίασεξακ χιλίοις κράτειακοσίοις.ούς εκάνος μΕνέ7 κελτουςr"πολαμβαία επω όϊοι μαι βρετανούς είναι βορίοτόβους της κελίικής σαλίοιςχιλίοις τσεντακοσίοις πολύ μάλλον άϊο συμβαίνφνιο δι ταις χειμερινας ύμόδας ο ήλιος μετεωρίζεται πήχεις έξτέήαρασ'διοικίς απέχου

σι μεαπαλία σ' οινακμ%ιλίους σαδίους, και εκατόν ελάττυς δί τών τειών οι οίς ετοίκaια, οι και κατα ο μέτοδον λόγSν πολύ αι"έον αρκτικώτύδοντής ιόνης 5%ς δίπυθέατσιsεύων,κατα'τανο τιώτύλα της βρετανικής την oίκησιν ταύτην τίθησι,και φκσιν είναι σίύ μακρoπίτινoνταύθα ήμε?

ραν ωρών ισημόρινώνδίκαουνέα οκτωκαίδεκαδί όπου τέήαρασύλιος μετεωρίζεται πήχεις,ούς φυ σνατέχειν της μεωαλίαo'cυακμ%ιλίους και εκροών ταδίους.ώςθ'οι νο?ιώτατοι των βρετανών βο"

ρεότώοιούτωνασίν, έβιώ αδή αυτού παραλλήλου ασή τοις πως τώκαυκασίωζάκσοις εζ τίτινος πλησιάζονκς άρνταμγαό ότι καταζύς πύδιδήίμαχων συμβάσεται βορίοτήίες είναι σ' ιόνας ο ύς πρός τό καυκασίω βακτείους,σαλίοις τειχιλίοις οκτακοσίοις προςεθούτων δε τούτων

τοις,ακόμαωαλίασες ιόνwγίνονται μύειοι δν%ίλιοι πεντακόσιοι τίς οιώ ισόρυκονοι τοις εκατό ποις λίπο διαοίς πόδι βάκ5αάιο- το μήκος των μεγίσων μόδών.ήτοίξαημα τ8 ηλίου το κατα' τας μεGυρανήσεις οι ταις χειμόδινας Κοπαΐς. οφθαλμοφανή γαρ παντα ταύτα ιδιώτη-καιου διόμονα μαθηματικής σκμειώσεως.ώς το σιιυέγραψαν αι πολλοι και τ% παλαιών τών τα πόδσποι ισοροαύτων κού τώνύσόδον μέχρι,κολας εμάς πως οϊαλ και λίχθέσα αυθαιμονία πών τόπων, ομολό

το κίς τοιούτοις ο τό ουρανώ φαινομοίοις.εκότώνειρημοιωνδήλον ώς και σοφός αυίιλέγ4 προς τluυ απέήίξινώς ιώδuυαμοαύτων των ζητουμοίων, λαμβαύοντος προς ή αχρδιόξα ή ζηrύμνον. Ταλίν


Βιβ•

6'.

33

παλιν κεκάνου ονόνfμα"ν ιδιώτην οι Μάξκώθαμ βουλομαίου και άπειρον των τοιούτων,οιεθα γαρ σίύ ινδικuυμδαξύ κέιθαι της το φθινοπωρινής, ισημερία σκου των φοπών των χειμερινώκα.

μεγαθούe τέαίιλέγειφίσανί, οι κίς νοτίως μόNεσίτης ινδικής, τάς παρκτους αγρκρύπίεώαι καλτας σκιας αντιπίπΐaνιμο διέτοδον % ούτωνμκόαμού της ινδικής συμβαίναν. ταύτα δε φα, σκονηςαμαθώς λέκώα,τό,τοκορ τίύφθινοπωρινών της εαρινής διαφόανοιεθα κατατήκα διάσασαπίλαςες τας οπας,αμαθές σε τε κύκλου ή αυτό όντος και της αναζλις ή ποιαςήν ματος σε άδι της γες φοπικού από τέισιμόδινού ώμδαξυ τίθησιτίωινοικίωεκάνος, δειχθοίτος ετή αναμέ5άσει πολύ ελάfίονος τάνθισμυείων ταδίων, σύμβίδαμα και κατ'αυρονεκάνο, όπου

αυτός νομίζει συχόπου εκείνος δνών μΕυγαρ και κατειών μυριάσωνούσαν σίύ ινδικίuυ, ου δε τσεν σεiν μδαξύ ποσούζου διασήματος,όσιν διαύτοςάρηκε πεσείναι της θ'αυτής άγνοίασ' ένα καιa μκ

"αμού της ινδικής απεκρύπίθα φάσκοντας αρκτους μαδίτας σκιάς αλήπίπαν ότι κυττε, τακι%ιλίους π€ρελθόντιατσάλεξανορείαo'Αυθυς συμβαίνει αρχ«ταμ.ταύτα όη είπώντας δύθυν να πάλιν ουκΑυοίππαρχος, πρώτον από του χειμώινού Τοπικού εν θερμιόν δεξάμβυος.έιτ'συκοιό μενος διέν μαρτνει χρίδα των μαθηματικών αιασεολοήτω αιθρώπω. ώς πού ή όδατοθένους π€οκγουμένως τίύ εκάνου μαρτυρίαν εγκρίνοντας άλλου κοινώτινιέθει χρωμΕύου προς τους μαν

ταιoλoιoιώτας.ές καρ τις των προς τους ματαίως αντιλέγοντας ελέγχόν έξιν,όταναυσίύ πίύει κώων απόφασιν οποία ποτεέσιδάξωμΕν όμιν σιωνγορού6μ.νιωί μί, οώ Αποθέμβυοι τα νοτιώ τατα της ινδικής ανταίραν τοίς κοιταμόbόίω,όπου ειρήμασι πολλοί καλ πιπιςεύκασιν επιλέξαν

μοντα συμβαίνοντα άτοπα,επειδί οίππαρχοςουλοναλτειπων τή Αποθέσει ταύτη ναυλ,μξαν ταύτα οι τώδlώτούω Απομνήματιου συγχωρά,σκεπήίον και άυ"ν ή λόγον, φησί πίναυανται ρόντων αλλήλοις άδΦύ αυτό παραλλήλου κειμoίων,επειδα ο μξαέυ και μέγα διάσημα,μή δuύαα3,

γνωθμώαι άιο αυή ότιασίν αδή αύξύ παραλλήλου οι τόροι,αϊλτης των κλιμάτων συγκει? σεως της καταθάτοδον οντόπον ή με οδώ καταμόρόμω κλίμα,φίλωνάτα ον συγγράψαντα οον εις αιθιοπία, πλούν ισορών.όζι προ πέντε και παπαράκοντα μόδάδ της θερινής φοπής κατοίκον ρυφίωγίνεται ο ήλιος,λέγ«ιν δι και κυς λόγ9ιβΦέγνώμονος προς δι τας Δοτσιρις σκιάς και τας ίσκμόδινας,αυτόν το όβατοθούν συμφωνώνέγγιςαδοίλωνιτόοιοντή ινδικό κλίμα μιλoίαιςοράν

μη διαυτόν όραταθούκαδί δίκαια αρκτοι εκάαμφότολαώς οιoνται αρκρύπτονται, πισ4ύοντας Όίς πόδινέαρχον,μηδuυατό είναι αδή ταυ%ύ παραλλήλον κάθαι τήντα μόδόίω και ταύτα τα άκρα της ινδικής ειμί τοίνωτόδιτών άρκτων αμφοτόζων ότι αποκρύπτονται σιιυαουφαίνεται τοίς απουσιν όβατοθούνς,πώς πόδι σόου τήίνδικό κλίμαζς ουδείς αποφαίνεση, ού. Μ'αυooς όρατο

αθούκς-ούτος γαρ ο λόγος τσόδιτζ κλίματός όξιν ειδίου σιιυαορφαίνεται,απηλλαχέω της αιτίασ ου σιωαοφαίνεται δίγω, αλλά τζόκιμάaeυ φάσαντος,μνθαμού της ινδικής μύταποκρύπkώθα τας αβκκυς μάται μπίπΐίντας σκιάς άπό υπείλαφο, ο μεγαθένης,απειρία αυό καταγινώσκd. το συμπεπλεγμoύον νομίζων φεύδος.οι ώ ομαλοπουμ2ύως κολκοιτ'αυτόν τον ίππάρχον.τό γεμίδ

αυππίπia τας σκιάς ψεύδος εμπέπλεκταμ.και γαρε με τη μόδόματαίρ!,της γ« συίμύκς νομών τόλα είναι τα άκρατης ινδικής συγχωρών φαίνεται.λαιο κίς εξής 5 πόδιτών αυτών αθιχειρών, και ταυτα λέγειτοίς ύβελεγχθώσιν υφίμών, λίμμασι προχωϊται κίευδέσιν,ή αθiφόβει "μιακο λουθούν ούτε γαρ α' αγ. βαβυλώνος ας θάψακον είναι σααίους τερακι%ιλίους οκτακοσίους, οιτούν θεν δε πως σίύ αβκτον αδ' τα αρμονιαόρκ,χιλίους εκατόν ακολουθάσο αχό βαβυλώνος αθί του διαυτής μεσημβρινού, αθτα αρκίικοί ορη πλειους είναι των εξακιχιλίων,ούτε ο αχό θαψάκου εν πίτα όρη χιλίων και εκατόνφκσι, όNατοθούκς, αλλ' ένκι'τι ΆακαταμέΦκτον.ώς θ'ή εξής έν φοδος εκμή δίδυμούσυ λάμματος ουκ αν επώαίνετο ούτ'ατσεφίματοουσαμού όβατύωθούκς σίύ θάν ψακοντής βαβυλώνος προς αρκ»υς κάθαι τσλάοσιν ήταφακιχιλίοις και πεντακοσίοις ταδίοις εν έής δι σιωαγορών αθoofς αρχαίοις πίναξιν,ου τα λεγόμβυα Ντσο τί όρατίθοίους προφόρεπκι πόδι της σεέτης σφραγίδος.αλλ'εαυτώκεχαραγμοίως σλάfia τίύ απόφασιν προς αναφοπήν Αύν φυή.ο μί, γαρ ακολουθώντή θίσει τη προειρημούκαι φέτοταύρου και της αποσηλών θαλάfίνς, δε λώντή γραμμή ταύτα σίύ οικουμβύμυ δίχα και κολέGς ή μίν, βόρειονμόδος ή δι,νέτιον, πει,

ράται τούτων εκατόδον πίλιντίμνενας τα διυατα μό"η κοιλά διταύτα σφραγίλαο.κολδ τέ τοήoυ μόβους πρωτην απών σφραγίσα σίύ ινδικίδ, Μάυτόβαν δε τίύ αριανίuυ εχρύσας ή Αυτσόδιν

γραφονίκυσεν αμφοτύξων αποδοαύα και μύκος και τσλάτος, φόπονδίίνα και χώμα ώς αλγεων μετeικός τίύ μί, γαό ινδικίω, ρομβοειδή φκσι:ύg oο των τσλόυρώντας μΖυ,θαλά#κκλύζεώθαι τη τενοτίω και το εώα, μη πανυκολπώλεις αίόνασ οριούσκ.τας δέλοιπας σίύ μίν,τώ όρφ, σίύ δι,

τώ ποταμώκονταύθα ή; Αυθυγράμμου χώματος υποτισωζομαίου,σίύ διαβιανίω ορώντας γ« 5εις πυλώρας έχουσαν βυφυές προς πεπτί, παραλληλόγραμμο, χίμασίύ ό'έασίειονεκέχων tΙabΟο

C

γ


34

Σφάζονος γεωγραφινμοίων

σημάοις αφοείσαμόβ ο επαλλάfίον αλλήλοις τα έθνη,γραμμά μνι όμως δηλοί τό αγε κααοίων

πυλών αθί τα άκρα της καρμανίασταλAυτώσα τα σιιυάπίοντα προς ον ποδσικό κόλπον εασών ειον μί, οώ καλέ δήa και τσλβυρόνεώον δια, παρά τα ινδύν, παράλληλαδιού λέγειου διταλον πατό,τι το όρα γραφόμενον κοι) ή τη θαλάfία αλλά μόνον ο μίν,βόρειον ή δι,νότιον ούτωδίον λοχωρά τινι τύπω τίύ ΜΑυτό αναχροιδίους σφραγίσα,ολυ ταύτης όλο χωρίςόδοναχρδίσωσιτήκα τείτüυ σφραγίδα κατα πλάους αιτίασ. πρώτίμ μίι την λεχθάσαν, ότι ουκ Αύκεινώς άφώεισαι κά πυκασίων πυλών αθ'καρμανίαν, ήτις κοινή έξι τείτη, προς ές τίύ διάντόζα σφραήθα τσλ4ύραϊ.

έπειθό μας πώ νότιον σλ4ύρα ο ποδσικός εμπίπla κόλπος, όπου και αυτός φυσιν. ώς τίμύάγκα' στα πίύ εκ βαβυλώνος λαβέν γραμμίμω,ώς αι Αυθείαντινά όg σούσων καλπούσεπόλεως μέχρι τώκα

όρων της καρμανίαο και της προάλος, ιδιωατος uδώρώνμεμεώκμοίuυ οδύν σαδίωνουσαν τίύ ό'' λίμ μικρώτσλειόνων ή οινακι%ιλίων.luύνότιονμιν καλά τσλάυραί, παράλληλον δ'ου λέγει τη βο ράω, δήλον διότιού θϊο Αυφράτης ώa εασόριο αφορίζει πλβυρόν,σμώεγγύς έξιν Αυθεία γραμμής αλλαγό τίν ορών αθυσίύ μεσημβεία ρυεις άταθiςςέφει προς έω και πάλιν προς νότον μέχρι η" ας θάλαΐία εκβολής δηλοίδι και με βυθύποροντέ ποταμού,φράζων ή χώμα της μεGποταμίασ. ο ποιούσι συμπίπloντας ας ον,ότο ίίγρης και ο Αυφράτης υπηρεσίω παραπλήσιον ώς φκσι. κοιλμών & ακό θαψάκου μέχριτής αρμονία σ', ουδε πάν μεμεώκμοίον έχει ο εαυίριον πλβυρόν ή αφοειζόμε' τον Ατσο τ8 Αυφράτου αλλά φυσι και προς το αρμονία μόδες κουκίς αρκτικώς ορέσιμυ έχειν πόσοκα. έξι ήg ή αμέΦητον είναι.όβ δή παντα ταύτα, τυπωθώς φυσίναχροϊδύναμπίύ τείτην μερίθα, κή

καρ και τα θgςήματα άφκσιν εκπολλών σιιυάγειν τών τους σαθμούς πραγματευσαμοίων ίνας") ανεπίγραφους κολάν αγνωμονένδή δύξειων αλο ίππάρμες προς την κιαύτην ολοχώρεια γιωμε' τεικώς αντιλέπωνιοι και χάριν άλοΐαμοιβώΐς και οπωσοαώ απαγγειλασιν ημίν τίύ των τόπων φύλ σινιόταν διδή μή διύβών εκάνος λέγειλαμβαύν τας γεωμετεικούς αποθέσεις, αλλ'εαυτό τυλά σας εκ φανέςόρον αν ο ομλόζιμονκοιταμίμύοιτο,όμι, οή ούτως φκσι πίύ τείτην μερίδα τυπων θώς αχρσίδοθαι,μυρίων σασίων αχό κρασίων πυλών αθίσον βυφράτην-καταμόρος διδαρών ώς α

ταγεγραμμοίμυ βύρετίύ μέΦυσιν,ούτω ήθησιν έμπαλιντίύ αρχόν αχό τέβύφράτου οινσάμβυος. κου της καταθάψακον όgβάσεως αυτέ, μέχρι μίνδή φέ τίγριδες όπου αλέξαΐοβος διέζκ ταοίους χιλίους και ταώακοσίους γράφει ούτεύθεν διαθί τους εξής τύπους βγαυγαμήλων καλτέ λύκου ύ

αβοήλων κα) έκβατάνων, διαφάος εκ των καυγαμίλων έφυγε μέχρικο τσίων πυλών, τους μυεί" ου, εκ

Ε τειακοσίουςμόνον τσλεονάσας, ο μαυδη βόρειoν τσλάρον ούτω καταμεφά. ου πα"

ράλληλον ώΐς ορεσθείς.ου διτή όg τηλών και αθηνών και ρόλου fραμμή, ή γαρ θαψακος Φλυτών ορώναφέ5ηκε, συμπίπla δε και ο όρος και η άγρθαψάκου οδδς αθίτας καασίους πύλασ. κουτα

κπ€νσάρκίμαμόNντέδρους, ταύτόξίνιαχρδιους δε ο βόρειον ούτω πλευρόνο, δίνόϊκόν φυσι παχ ράμι τίύθάλατία, συκέπλάβών, θg ο ον πήσικόνεμπίσηαν κόλποναχό βαβυλώνος διόβ 6ύ σων καλπώσιπόλεως και των ορίων της το ποδσίδες και της καημανίασ, ταοίους είναι οινακμ

%ιλίους, νότιοι μου λέπών, παράλληλον οιουλέτων τό βοράω τον νότιον τίύδι 43φωνία τ8 μήκους φυσι συμβαίνειν, τέτο βορώνταθέντος τσλ4ύρου κουτό νοτίου όg o oν Δυφράτην μέχρι

τίνος πως μεσημβρία ονείται προς τίωέωφλυέγκλίναντήθί πελαγίων αλλιρώντίύ εαστεία, λέγειν πρώτον ίύ ο ποίατί, όξιν,είτε μία,άτα δύο,οι μέσω παρες σκοπείναγοή της καταθάψα κονφκσι διαβάσεως παραγον βυφράτη, ας μου βαβυλώνα ταοίους είναι τιφακιχιλίους οκταν κ9οίους ούτεύθεν διαθτας εκβολάς Φό βυφράτου και πήλιντόδηδόνα τειχιλίους τα διαπο θα ψάκου πώς αβκτοιο, μέχρι μου των αρμώίων πυλών καταμεμεφήθαι καλέ"ναι ώς χιλίους

εωτά. Φυς διόβ 29ρτυναίων και αρμονίων μακέτι, όλο ό" παραλάπει αυτους Φύ δε πως έω πλάυρού, ήμοι,θg της πορσικής κατα μήκος από της όδυθράς ώς αθ'μπλάανκούτας αβκτους, ουκ έλαήoν έλύκι δοκά τ%ύ οκτακιχιλίων από δίζινων ακρωτηρίων,και «τσδί τους οινακι%ιλί

ους ή δε λοιπόν β της παραπανικής και μιλάασ αθ'κατσίους πύλασάς τειχιλίων, οι δι τί γριν ποταμών και εν υφράτην,ρέοντας έκτης αρμονίαο προς μεσημβεία, επειλαν παραμείν ψωνται τα των 29ρτυναίών όρη κύκλον μέγαν πωμβαλλομαίους,κού εμπόδιλαβόνταο' χώρακα πυλλίω, πάυ μεσοποτα μίαν, αθίσεέφειν πέος χειμόδινίω ανατολίuυ και τίύ μεσημβείαν.πλέοκα

δί "ν βυφράτluυ κ.νόμαυον δι αήooν έγγιονάa iύ ήγριδος κατα'ή σεμιράμδος διατείχισμα και κώμμυ αλουμινίω δπιν, διαχόντα ταύτης όσον διακοσίους ταδίους καιρυούτα θg βαβυν λώνος εκπίπειν εις ην πόρσικό κόλπον γίνεται δί φυσι ο %ίμα της βαβυλωνία σ’ και μεν

σοποταμίασ, υπηρεσίω παραασλίσιον. ο μάυδή όρατίθαίης τοιαυτάρηκε. πόδι δε της τει? της σφραγίδος, και άλλα μόν'τινααμαρτήματα ποιά. πόδι ών αθίσκεψόμεθα, άδι ίππαρχος


Βιβ•

C'.

35

προφόζει αυτό ου πανυισκοπώμονδιαλέγει βουλόμονος βεβαιούν ή ύβαρχής,όπου μδαθετίον σίύ ινδικίιδάδ τα νοτιωτόδαώς που όβατοοθονης αξιδί σαφές αν γίνεώθαιάζύγ μάλισα φυσι κα

ύβών αυώς εκείνος προφόNεται τίύ καρτεάπίω μερίθα κατα την βόρειον αλ4ύρα απόντα αφορί ζεώθαι Απο της αχό κορασίων πυλών αθλαόν 4ύφράτην γραμμής τασίων μυείων ούσης,μέαταύτα

αδίφόN4",όϊ ή νόμον αλβυρον εαχο βαβυλώνος εις αους όρους της αρμονίασ,μικρώπλ4όνωνε si ή οινακιχιλίων και δε προς δύσει τσλ4ύροναχόθαψάκκαι παρά ον υφράτην όξινας βαβυλώνα,τι 3ακι%ίλιοι οκτακόσιοι σαδιοι.ηρή εξής αθί τας εκβολας τει%λιοι,τα όπως αβκπναχο θαψάκου, ή λάχ"μεφάται μέχρι χιλίων εκατό." λοιπόν λουκέτι έπει οίνωφυσιa λ βόρειον όξίτλAυν ρόν της τείτης μερίδος ώς μνείων ή δι τούτων παράλληλος αγό βαβυλώνος 4ύδέα,μέχριανατολικού σλάυρού, σιμυελογίωθk μικρώσλειόνων και είνακεχιλίων,άλλον ότι η βαβυλών,ού ολλώτσλείοσιν και

χιλίοις ταδίοις όξιν ανατολικωτόδατής καταθάψακον διαβάσεως.όβούμενοι όπ ά λ άθι της αυσ' μεσημβρινής θυθείασεπ'ακριβές ελαμβαίoντοαϊτικρίασιοι πύλαμ και οι όροι των καήμανίων κ) που

σών,προς ορθάς το άγονώ αγό της λεχθάσης μεσημβρινής ύθάασ, ότι αθi θάψακον, και ο επί βαβυ λώνα,σμυέβαινοναι αιο ή γαρ προσεκβαλλομοί, το βραβυλώνος μέχρι της 3Εθαψάκου Αυθάας μεσημβρινής ίση αλίδ προς αίθησινή παρισός γ«τή αγό κατσίων πυλώνας θάψακον ώς το τι υτσε ροχή εγίνεται ανατολικωτέρα ή βαβυλων της θαψάκου ή Ψασδοέχει η εκκασσίων πυλών, ας θάψακυν, της εκ των καρμανίων ορώνας βαβυλώνα αλλ'ούτασίύ διορίζουβων γραμμίμja ξασάριoν τσλάυρον

της αβΦανής αδ'μεσημβρινού κjμονίμ, άρακον όβατό θαίνς,ου δε σίύ άχρ'κασσίων πυλών αθή θάψα κον, πέος δρθαςτή όg τωνκρασίων πυλών μεσημβeινήν.άλλα μάλλον τίύ τω όρει γραφομηνίω.π€ός

και άθι θάψακον,πωνίαν ποιά αχρ ή αυτό σημείου κατηγμοί, αφού και και τί όρους γραμμή.ουθή'ε πιβαβυλώνααχο της καρμανίας, αγμούν παράλληλος άρνταμ τή αθ'θάψακον ιγμοίκ. και Jιεί πα

ράλληλος μδ, μη ορθήν δε τίύ όg κασσίων πυλών μεσημβeιναν,αλοι ανεγίνετο πλέον προς αον συλ, λογισμόν-ο δι, ταύταλαβών ό% επίμου και δείξασώς oίεται,διότι η βαβυλών κατα όδατοώθοί,

θαψάκου ανατολικωτήία όξί,μικρώπλάοσιν ή χιλίοις ταδίοις,πάλιν άλλως πλάfia λήμμαεαυτό πώς τίύ εξής απάλειξιν και φκσίν εαλονοκθήαχο θαψάκου αθ'μεσημβεία βύθάααγομούν, και αν ποβαβυλώνος αθ'ταύτηνκοίθιώς,τείτονον ορθοπώνιον έσεώθαι,σιμυεστικός έκτατης αγρθαψάκκ αθ"βαβυλώνα πεινούσης zσλάυράς,καητής αποβαβυλώνος καθέκυ αθ' σίύ ήg θαψάκου μεσημ’

βeινίωγραμμίω αγμοίκς κατ'αυτής της θg θαψάκου μεσημβρινής, ώύζυδί φέτειπώνον την μου Ατσοτείνου(αντή ορθό,τίύ αχρ θαψάκου ας βαβυλώνατίθησιν.#ν φυσι πώακι%ιλίων οκτακοσίων είναι σίύJWεκβαβυλώνος ας πώ όg θαψακκαι μεσημβρινίδγραμμlώκοίθεταν,μικρώayλειόνωνύχι λίων όζονlώ και κασθοχή της αθ' θάψακον προς τίύ μέχριβαβκλώνος.εκδί τούτων καλ σίύ λοιπόν

σών πόδι την ορθήν συλλογίζεται,πολλατσλάσιονούGων της λεχθείσης καθέτου προτίθησιδί ταύτα σüυ αχρ'θαψάκου προς αβκτον εκβαλλομβύuυ μέχρι τώναρμονίων ορών καις,& μεν,έφη μεμε3ιώθα έβατόθοίης και είναι χιλίων εκατόν, ο Ά εά, ούτος Α'αδή κυλάχισον Ψτσο7ίθεται χι λίων.ώς τα τζ σιωάμφω δι%ιλίων και ικαών γίνεώθαμ, ο προώθεις το εα''βυθείασαλλιράτζ τέιλ πόνου μέχρι της καθέτου της ζαβυλώνος πολλών χιλιάδων λογίζεται διάσημα ο αχρ πών αρμονίν

ων ορών και τύσια θηνών παραλλήλου μέχριτής έκβαβυλώνος καθέ&υ ήίις αθ'τέ όg βαβυλώ νος παραλλήλου ίοχουπκι.οο θίγω αγο'φέ δίαθηνάδν παραλλήλου αδι"ooνόg βαβυλώνος δείκνυν σινουμάζονος σασίων διχιλίων τοφακοσίων.rCaποταθένώς τέμεσημβρινού πανής ο σούτωνταδίων όσων όβατύθοίας φησίν είδε ζύο»,ουκαλίδ τα όρι, τα αρμοίια και τα τέταύρου αθ'φέ δίαθην των παραλλήλου ώς όραταθούης αλλά πολλαίς χιλιάσι ταοίων αρκτικώτίδα κατ'αυτόν εκείνον.ικα ταύθαδή πώς ο τοίς ανεσκάψασμούoις λήμμασι π€5%ιώθαι προς τίύ ίξορθοπωνίου τεμπώνονται

έιν,και άϊο» λαμβανει πώς και μη διδόμαυον, ή τίύ υποτείνουσαν το ορθό τονίατίύ αχρ'θαψάκου γραμμμυ Αυθείαν ένα μέχρι βαβυλώνος οι σαδίοις τιφακιχιλίοις οκτακοσίοις, παρά το γαρ ήλ, αύφράτην φησίν είναι σίύ οδδν ταύτινό όρατοθούνς κου σίύ μεσοποταμία (αυτή βαβυλωνία, μεγάλω κύκλωτσίδιέχgώαι λάτων,υπό το Φό βυφράπυκαήτ8 ίίγειδις, ή απλέον δι της πώμοχής Από τό 4ύφράτου συμβαίνει φυσίνιώς θ'"αχρ'θαψάκουεις βαβυλώνα Αυθεία όταν παρά εν Αφρά την έν,ούταύα-σούπωνςαδίων και διεγγύς ανατζαπία και ο συλλογισμός.μ)μην έρηταί γω ότι έχοϊόν τοδυόϊνδεδομοίων γραμμών αποτών κασσίων πυλών καταγ«α# σίύ μου,επίθάψακυν. τήν δι'επί τοι'

των αρμονίων όρητα κατάλληλα τη θαψάκω,απέχοντα σ' θα ψάκκαια-υλάχισον καθαδή τονίππάς χον διχλίες κj εκατόν ταδίες αμφοτέρας παραλλήλες ή κ) αλλάλαςκ) τη 43 βαβυλώνος.ήν νότιοι πλ4υρα όβατοθούης εκρίλεσεν εκείνος μου οώ ουκ έχων καταμεμεώνμοίω ειπείν σίώ παρά τα όρκοόδι, σίύδιαχο θαψάκου ανατί traDΟ•

π" επε και προσέθηκε ή, ώςγ τυπωθώς 11 C


36

ΣΧάβωνος γιωγραφουμοιων.

απέν.άλλως τετώβουλομοίωa μύκος απεί της μδα την αρέανόν μέχριλφράζυ χώρα σου πολύ διέφώε ταύτην ιεκάνίω καταμεφάν.όδιας παραλλήλους υπακονων λέγωώθαυτιλίως αν δύξ{ε

καταπνώσκίν παιδικήναμαθίανταιθρώπου ταύταμί, οι ωδί6εανώς παιδικοί.άδιαίτις αιτιάσαι το τζ όNατύθοίους,τοιαύτα έξι.καθάπου γαρ ακαταμέλοςτομή,της άλλως καταμόρος διαφόba.

διόμ και ζκαταμό, λαμβαί πόδιγραφίμο έχοντα φυσικεν ορθώσει μνι και τύσω σημψώθά και ο καλάϊ3 άρνταμ ενό,43μελείςιταμών ή λουλου έχει πιούτον,χρώμεθαδ'οικείας εκατόβασή

καιρόν,καισίύχράα σκος»uύτας,ούτως άδι των Ά μίν τομάς οριήGμ τών μόδαύκα ταλαβέρισα επιόντας,μιμάθαιδιτας καταμέλος ώμας μάλλον,ήτας,ώς έτυχε 8 γαρ σημειών δες και ο Αύπωμόρισον έκαθεν λαζάν όξιν,ού χρεία έχει ο γεωγράφος βυτσόδιόρισον δι όταν υποτα μός ιόρισινή θαλά ή"βuυατό ,κού έθν!5 ή έθνεσι.και μεγώθει ποσώ και χώματι,όου είir όμυατόν

πανταχού δι,αντιτέγεωμετέικώςτοάπλώς και ολοκ ρώς ικανόν μέγεθος γαρ οίω ικανό όξικ, αύa μέγισoν άπης μήκος κj arλάρος ώς τις οικονμοίως,επίάμυεμάσωνα τύχοι μήκος, πλάτος δWέλα) τον ή ήμισυ μικρώτ8 μήκους χώμαθ'αντιπών γεωμετεικών τινι χθμάτων είκοσι ίσως σίύ σικελίαν τειπώνω ή των άλλων γνωeίμων μνι χΙμάτων.δυ σίύ ιβκείαν,βύρση-τίύ δίπελοπόννη(ον,αλατάrs φύλλω.όσω Μ'αλμάζον και ο τεμνόμονον,τοσώδικαιολοχωρεςέρασ'πρέορια οιδώθαμ τας τομάς, και

μάι οίω οικουμοίηδίχασιάρνταμ.τώταταύρωκοιητή αδή 5ήλασθαλάfίκκοκλώς,και Φό νοτίονμέν ρους.κου και μίνινθική πόδιώρισαμ σελλόις καλκκό όρ! και οταμώκαήθαλάfίκ και οι ονόματι,ώς έ θνος ονός έθνους.ώς τα και τα άπλβυρος ορθώς λέγωτα και ρομβοφδής και διαβιανή ήτίον μίν ή βυ/ τσερίγραφο έχει,43 ο σίμ εασαρίαν πλάιρα, συγκεχύθα διώeισα ο όμως πάς τετεισιπλAυ ράς ώς αν βυθείας, και τώονόμαίιώς αλoνός έθνους, ή δι τείτη σφραγίς ταλέως ατπείγραφός όξιν, ούπω γι αφοειώθέ6.ήτα γαό κοινή πλβυρα αυτή το καλτή αβψανίσυγκέχυταιώς προώρκταμ, ή και νότιος πλβυρα αρπότατα άλμπία,ούτο γαρ πόδιγράφ4 την σφραγίσα,όg μέσης τι αυτής βασίλ

ζουσα και ολλά μόναχολάπουσα προς νόζνιου &μήκος Ψπογράφ4 ο μέγισον, ο γαρ προσά κτιον σλάυρον μείζον, ούθο βυφράτης εασύρμόν έξι πλβιρόν.oυ 3 αεασ'Αυθείασ' ρέοι, των άκρων αύξ'

μι άδι f8αυτό μεσημβρινού καμοίων.τίγαή μάλλον έασίεμονή νόμον.χωeίς δε τούτων ολίγες ού/ σης της άδι θάλαήία λοιπής,σίύκιλίκιον και τίύ συριακίω, ή με μέχρι θάρο προάγ«ιν δυόϊντηκα σφραγίδα ου πιθανόν της το σεμιράμδος και fένίνου σύρων λεγομΕύωνιών της Αλ ή βαβυλών κτι σμα και βασίλειον τύδι, νίνος ώς αλμκφόπολις της συρίασ.και της διαλέκώυδεμέχρι ναύ διαμεν

νούσης της αυτής τοίς τι έκής Φύ υφράτου και τους οιής,τα αιταύθαμού Φιζιούτω διαασαν μεν εισμό έθνος γνωριμώτατονικού ταμό"η σιωάπjaνόις αλλοεθνέσιν,"κιτα διαι πρέπoι, ου δεκαή

Νzσόμεγέθους απηναικάθαι λίγοιαί.καλ% τομέχρι θαλάfίνς,ουμάν πω ανύβισάζοιώτη ινδικό, αλλ'ου διτή αβψανή.προσλαβών και ο μέχρι τών ορών της Αυσαίμονος αβαβίασ και της αιγύπίου. ώς το πολύ κράτίονίδμέχρι ΜΑυρο προελθόν της τείτης απόντας σφραγίδος,τοσαύτη προώθήκη σή μέχρι της συριακής θαλά ήης ή μι νότιον πλ4ύρον,ουχ όπου εκείνος έχον απενου θ'ετσάυθείασ. αλλαγό της καρμανίασβυθυς τίύ δεξια παραλίαν.άς πλέονίι γαρ ον πόbσικών κόλον μέχρι της εκβολής ΦΑιφρά»υ,και μεταταύτα πής ορίοις της μεσίνης και της βαβυλωνίαο σιωάπίον ήπδο έξιν αρχή ή ιθμού Φ διορίζονος σίύ Αυθαίμονααραβίαν από τις άλλες ηπείρs. ατ'εφεξής αυτών άis"ν δεξιδνδιώκοντα μέχρι τόμυχού f5 αβαβίκαικόλου και πmλκάs.και έτι ή κανωβικού σήμαζς σύνάλου.άιο- μυ ο νόμον πλ4ύρόν.a'δι λοιπόν εαυάeιον πιυ αγό Φό κανωβικού σήματος μέχρι σ'

κιλικίασ παραλίανταπάρτη διαλενσφραγίς και σιιυεσώσα έκτα της Δυθαίμονος αβαβίας και η αν ραζίου κόλπου και της αιγύπίου πασης και της αιθιοπίασ.ταύτης δι της μερίδος,μήκος λέσαμσο αφοριζόμονον, Ντσο δυοίν μεσημβρινών.όμι ή γράφεται,83 τ8 δυσμικωτίπυ σημάκαι,τό επ'αυ της ο 5,63 fέεωθινωτάτου.πλάζς διο" μεταξύ δυοίν παραλλήλων ών ολ,γράφεται και φέ ζο ριοτάτου σημάκιο δι,4% τgνοτιωτάτου 53 γδ' των αιωμάλων χθμάτων εφάν πλάυρας ουδuυαϊ αφορίσαμπλάως και μήκος,ούτω ο μέγεθος αφοεμsίον καθέλκαιόνοκτίονότιουχώσαύτως λέγε? μήκος κj Fλάτος,αδή όλs καημόNες αλλ'εφ'όλκαι Ετομάζονδιάσημα,καλέσ7 μήκος, ο Μ'έλαήον, Γλάτος,αθμό καις διμίκος Αλ ή παράλληλοντώ Φόλκαι μήκε τμήμα εκείνου ο πότόδον αν μείζον, κοινgλκΦθεν διάσημα οι τότσλαπ, μάζον και τόληφθέντος οι τώμύκει σsήματος, διό και της οι'

κουμούης απ'ανατολής αθίδύσινμηκαυoμoύκς,αλό διαβκτων αθνότον τσλατννομοίνς και τέλμή κους αθ' παραλλήλου Ζινδς τώισιμόδινώγραφομοίου,σέ δίτσλάτους αθεμεσημβρίαν, ουλέ και τών μόδων λαμβαύεώθαμ.μήκη μου τα παράλληλατώ μήκει τμήματα αυτ8.πλάτη δίτοι ότσλάν

τει ούτω καραλάμεινον αUπογράφοι»,πρώτον λεμέγεθος της οικουμοίνς όλης έπειτα καλή διά θεσις και η χήματ%ύμόρων κοκβάμβυ αχρλάπειν, καθ'άδι σλεονάζειν,φαινομΕύων τή τοιαύτη


Βιβ.

37

C".

παραθέσει.όβατύθώες οι "μι της οικουμοίκλαμβαύαμάκος αθίτης και 5ηλώνκούκασοίων πυν λώνια) καυω%υγραμμής,ώς ανώθάασε δίτης τείτης μερίδος αθί της χέκαστήων πυλών κ) ιαψάκου ή δίτης τετάρτης,άδι της 3 θαψάκ» και ηρώων πόλεως,μέχριτής μεταξύ των σημάτων "νάλου,ανάγκη κατας:"έφενείς τους πόδικαίωβον και αλεξαίμααντόποιοιείταύθαγάρύξra έ%eτο σήμα "καλούμoνον κανωβικάτο και ιρακλεωτικόν άτοιώ έπ4ύθάασαλλήλοις ταμάκι ή θεσιν ,έθώςαλπωνία ποιούντα καταθάψακού αλλόπγιου παράλληλο ουδίτοδοντό της οικουν μονκμακα, φανέbόν όξινόβαυτών ών έρηκαν αυτός εμί, γαρ της οικουμεής μήκος 4β Φό ταύρου γραφα και τις επ'4ύθάασμέχρι smλών θαλάfίας, καταγραμμίωπίύ όg fύ καυκάσου και ρόλου και αθηνών αγόδι ρόλουάς αλεξαίβεια καταιονδiαυτών μεσημβρινον,πολύ ελάτους φιοι ή"

πΦακχιλίων είναι σαθίων ώς το όσούτον και οι παράλληλοι διέχριoναι αλλήλων ό,τι θg ρόλου και ο διαλέξαναβείασ. ο δ'αυαός πώς όξι τούτω,ο 4% της ηρώων πόλεως, και νοτιώτλός γι πύπυ.

ώς" συμπίπΐουσα γραμμίζύτωκτώ παραλλήλω και τώθg ρόλου και κρασίων πυλών, άτ8ύν θέαάτ κεκλασμοίν, ουκαλά, παράλληλος ουδετήίαιουκά γούν λαμβανεται τα μάκνιουκώδι

ούδιαθgβόρψιλαμβανονται μερίδες αλλ'αθώνΐππαρχον πρότώον επανιόντες,τα εξής ίσω μο".παλινκαρ αλάσας εαυτό λέμματα γεωμετεικώς,ανασκλάζaταύπεκάνου τυπωθώς λει πόμενα φκσι γαρ αυτό λέγειν ή εκβαβυλώνος ας μί, κρατήoυς πύλασδιάσημα ταδίων εξακι%ιλί

ωνέπΐακοσίωνας δε τους όρους της καρμανίασ και πέρσίδος τσλειόνων άουνακιχιλίων, όπου αθ γραμμής κειται προς ισιμόδινας ανατολάς, Αυθάασαγομούκς γίνεώθαμ δε ταύτην ρίθετον άθι σίύ κοινίδαλώρα της τα δί4ύτύδασκήτης τείτης σφραγίδος ώς τα κατ'αυτόν σιωίταθαι τείτωνον ορθοπόνιον,ορθήνέχονθαπίύ προς Άς όροις της καρμανίασ.κ) πίύ Αποτείνουσαν έή"ελάτίω μιάς των πόδι τίύ ορθήνέρρυθμ.δέν οδώ τίύ ποδάσα της ΛΑυτόξασε»ιών σφραγίδος προς ταύτα οιεί ρηται ότι ούθη εκ βαβυλώνος εις τίύ καρμανία αθ' παραλλήλου λαμβάνεται, ουθ'idioρίζουσα Αυθείατας σφραγίσας μεσημβρινή άρνταμ.ώς του Μονείρηται προς αυτον,ου δε ο αθΦόδόμωον. αρηκόως γαράγόκρατήων πυλώνας Α βαβυλώναρούς λεχθοίτας,άς θι (ούσαςαδίους είναι πώα κι%ιλίους οινακοσίους,ακό διβαβυλώνος τειχιλίους τιφακοσίους, πάλιν αχο των αυτών ορμαθείς Ατσοθέσιων,άμβλυπόνιον τείτονον σιιυίταώαι φυσι πρός τα ταϊς καασίοις πύλας και (ούσοις κj

βαβυλώνι, την αμβλάανέχον πωνία προς σούσοις τα δε των πλβυρώνμόκκ τα εκκείμονα,ά"αθή λογίζεται,διότι συμβάσεται κατά τας Ντσοθέσεις ταύτας,σίύ όg καασίων πυλών μεσημβρινήν

γραμμίμι, αθετ8 % βαβυλώνος και σούσων παραλλήλου δυσμικωτήία έχειν σίύ κοινίωτομάντι κοινής τομής τ8αυτού παραλλήλου και της αχό κασσίων πυλών καθηκούσης Αυθείας αθί τους όρες

Φυς της καρμανίασκαιτής ποδσίδος, σλάοστώνταφακι%λίων κι τιφακοσίων χωδών δίτι προς σίύ % κασσίων πυλών μεσημβρινuυ γραμμίμι, ημίσειαν ορθής ποιά πωνία τίύ όg κασσίων πυν λών και των όρων της τα καρμανίασηοιητής ποδσίδος κουνώaν αυτίύ αδ' τα μέσα της το μεσημ’

βρίασ'κή της ισημερινής αναζλής ταύτη Λ'έιναι παράλληλον τον ινδύν ποταμών.ώς τα και άυλον

αχό των όρων ουκ αθ'μεσημβρίανράν ώς φυσιν ό"ατύωθούης, αλλά μαξυ ταύτης και τ"ίσιμόδινής αια»λής,καθαπόδει τις αρχαίρις πίναέι καταγόγραπία, ας δώ συγχωρέσει ή νιώσνταθεν φί

πωνον αμβλυπώνιον είναι μη συγχωρών ορθοπώνιον είναι ο πόδιέχον αυτό, τίς Μάδ παραλλήλου κειμούuυ σίύαχό βαβυλώνος εις (ούσαμίαντώντίύ αμβλεία τσόδιεχουσών,σίύ όλίμ με συγχωρών σίύ μέχρι καρμανίασ,τις διτώ ινδlώ παράλληλον σίύ αχό κριτσίων πυλών άδι τους ορες της καρν μανίαα.ών χωρίς κονδς αν άκ ο συλλογισμός χωρίς διτούτων κακείνος άρηκαν ότι ρομβοφθές έξι το ήματ’ ινδικής και καθάπου εωθινή πλ4ύρα πώμέασασα πολύ προξέω και μάλιςατό ε%ρίτω ακρωτηeίω.ό και προς μεσημβρίαν προπίπή πλέον παρά την αλλίμ Αϊόνα,ούτω και παρά όλα ινδδντσλβυρά παντα δε ταύταλέγ«ιου γ«ωμετεικώς ελέγχων, ου πιθανώς, ταύτα δε και αυτός ετσενέγκασεαυτώ αγsλύεται φίσας άμλι παρά μικρά διασήματα υπήρχαν ο έλεγχος, συγγνών ταμανίδι επειδή δι παρά χιλιάJιασςαδίων φαίνεται διαπίπίων,ουκένα συγγνωσά, καίτοιεκάν τον γεκαι παρα πώακοσίους σαδίους αιώθητα αχρφαίνεώθαι τα παραλλάγματα, ώς άθι Φέσια" θηνών παραλλήλου και ίύ όg ρόθίου έσιδί a προςαίθησινουχάπτλούν αλλά ο Μλ,οι τσλάτε μάν ζονιτόδιοι ελάfίονιμάζονι μί, οι αυτό τό οφθαλμώ πιστυoμοί καρποίς ή κράσεσιν αόρων προς

τίύ των κλιμάτων κράσινελάfίονιδία διοργάνων γνωμονικών,ή διοπτρικών ο κοίλω δίαθηνών πα ράλληλος,γνωμωνικώς ληφθάς και ο όβ ρόθίου και κασίασακόπως οι σαδίοις ο σούτοις,αιωθητην εν εφίκσι σίύ όgφοραίο όλοι πλάτε, λ τείχιλίων σασίον μύκδίκαλτεφακισμυείων όρες πελάγες δε3ισμυρίων λαμβαίων πίύ αχρδύσεως εα'ισιμόδινας ανατολάςfραμμένκ)τα ενέκρίτεραεμόρος

θα λ νότια ονομάζων θαό,βόρία.κ) ταύτα πλινθίακαλών υσφαγίσας,νοόθω πώς κjταύθαλί4. ") σλάιράτα/λ,αρκτικοί.τα 5,νότια και) ": Εισαίο, τα δι,ιωθινά υεΑ παραολυ%.ν. traDΟ•

c

γ

111


38

Σφάβωνος γεωγραφουμεύων,

μαρτανόμονον παρορών,υτσεχέτωλόγονιδίκαιον γάρ ή δι παρά μικρονου δε παειδών ελεγκτέος όξίν.οιταύθα βυουθετήίως αυτό προσάγεται τις έλειπες ούτε γαρ ήν οι τοσούτων αλάτε γεωμε τeικά τις διμώαταλάπόλειξις,ουθοι οις άδιχειράγιωμεφέν,ομολογουμoίoις χρήται λήμμασια.

αλλ'εαυτώ πλάσας.ξέλτιον δ. πόδι της τετάρτης λέγειν μερίδος προτίθησιδί και τ8 ομλκτίου και σύμoίoνοος αθί τών αυτών Ψτσοθέσεων ή των παρατσλνσίων.άιο- λγαρ ορθώς αθίτιμά.διόλ τι μήκος ονομάζει της μερίδος ταύτης τιμυ αγό θαψάκου μέχρις αγύπΐου γραμμίω, ώς πόι άτις παραλληλογράμμου πίύ διάμεώον μήκος αυτό φαίη ου γαρ άδι τύ αυτού παραλλήλου κάταμ ή το θαψακος κου και της αιγύπίου παραλία, αλλάδι διεsώτων πολύ αλλήλων, οι δε τώμδαξύ διαπών νιός πως άγεται και λοξά ή αγρθαψάκου ας αίγυπίαν τα δι θαυμάζ&ν πώς έθάρρκσεν απέν εξακμ' λιων σαδίων,οο αχό πηλουσίου ας θάψακοντσλ4όνων όντων ή έπακιχιλίων ουκορθώς, λαβών γαρ όλαχρJιείξεως μίν,ότι ο όg πηλουσίου παράλληλος τ8 όg βαβυλώνος, πλάοσιν ή όχιλίοις κουτσεν τακράις σαθίοις νοτιώτoδός όξι.κατ'όβατιώθοίνδίώς οιεται.oiότι σέ όg βαβυλώνος ο δ/3 της θαν

ψάκου αρκτικώτοδος τζακι%ιλίοις οκτακοσίοιςταδίοις,συμπίπla φυσι αλάες τωνεπακ χιλίων, πώς οώ κατ'όβατίθοί διάκνυται και τσαύτη απόφασις τ8 33 βαβυλώνος παραλλήλου αχρ Φόβ.

θαψάκουζητών.ότιμί, γαραγό θαψάκου αδ'βαβυλώναπσούτον όξιν,άρηκανεκένος ότι δίκαλαχο τζοϊεκατόξου παραλλήλου αθώ όg θατόξου,ουκέρηκονιου δε γαρ ότι αθύταυτέ μεσημβρινού

έξι και θάψακος και η βαβυλων,τανανίία γαρ αυτός ο ίππαρχος έδειξε κατ'όδατοοθούκ αλείοσινή σι χιλίοις ταδίοις συμβαίνειν αλατολικωτίδαν ένα τίύ βαβυλώνα της θαψάκου.ημάς το παραήθεν μοντας όNατοθοίους «οφάσεις,οι ας έντίγρινκου τον βυφράτην εγκυκλούθαμτήν το μεGπον

ταμία και τίύ βαβυλωνία και ο πλέον γι της εγκυκλώσεως ενώφράτην ποιέν-αγογώ τώς" αρκτων αθ'μεσημβεία ρυούπα,αθις»έφειν πεις τας ανατολάς.εκπίπήaν διαδίμεσημβείαν.ή μά όδω αθ'μεσημβείαναθητών αρκτων οδδς,ώς αν μεσημβρινού τινός όξιν άδιαθέτας αναώλάς αθής εοφή, και αθί τίύ βαβυλώναέκνθυσίς τα όξιναχο ή μεσημβρινού καλούκεπ'Αυθείασιθg του

ρηθείσανεγκύκλωσιν.πίύ δίχε οδύν άρακετοφακι%λίων και οκτακοσίων σαδίων σίύ άδι βαβυν λώνααλό θαψάκου παρά τον Αύφράτην, προώθεις κριθάπου ετσίτη λόυτό μίτινα βυθείαν αυτήν δόξαν «θαι καλμέΦον τ8 μξαξύ δυόιν παραλλήλων διασήματος μη διδυμοίου δε τούτου κανόν όξι καλή ε?

φεξής Λάκνυώαι δοκούν ότι σιωκαμοίου ορθοπωνίου τειπώνου πρός τα πηλουσίωκα) θαψάκω και τη τομή τότητα ήg θαψάκου παραλλήλs, και τ8 ήg πηλουσίου μεσημβρινού,μία των τσίδι τίύ ορ' 3ήν και αθί τg μεσημβρινού μάζων ίται της πόδισίύ ορθήν της αχόθαψάκου εις πmλουσιον κανονδι κ) ο σμυάπίον ώύτω αχό με συγχωρεμοι και λίμματος κατασκέυαζόμινονού γαρ ό" δίδοται 8 ακό βαβυλώνος αθ' ον όg κοματήων πυλών μεσημβρινών είναι διάσηματοώακιχιλίων σασίων οκταν

κοσίων ελήλεγκτα γαρύφήμών εκ των μη συχωρουμοίωνύa'όδατοθρίους κατασκόυακότα άϊ» τον ίππαρχού.ίνα3"ανίχυρον δε Ψωδεκάνου διδύμόνον, λαβών ο έή τσλάους ή οιναμχιλίους εκζαβυλώνος αθλσίύ εκκοκασίων πυλών ούτωςαγομούluυ γραμμίμ ώς εκάνος ειρηκον αδαούς όλ ρους τής καρμανίασελάκνυετοαυτόου ά". οώ λεκτίον π€ος τον θιατίθεναλλόμ τών οι τσλά τε, λεγομείων και μεγεθών και χωμάτων, είναι τι λέ μέΦρ και όοου με μάλλοι, όπου διέλαήίον συγχωρητίον.ληφθέντος γαρ τό των όρων αλάτους των αθ’ τας ισημερινας αλαζλάς εκτεινομέν

των τειχιλίων σασίων,όμοίως δε και τ8 της θαλάτίως της μέχρι 5ηλών μάλλον αϊτις συγχωρήσειον ώς αθ'μας γραμμής ύβεταζεώθαμ τας παραλλήλους εκείνκς οντώ αυό πλατειάκομοίας, ήτας συμπισήoύGς και των συμπιπΐουσώντας οι αυτώ εκείνω τώarλάτε τίύ σύμπτωσι, εχούσας, και τας ικός ώσαύτως και θiίταμοίασ,μέχρι τέμιέκβαίνεν τό πλά»υς ήτας εκβανούGς, κούτας ικα μάζονιμάκα μάλλον και τας οι ελάfίονι,και γαρ αλισότης των μηκών συγκρύπίοι τα μάλλον και η αιομοιότης των χαμάη.βυοι ό πλάτε, ή ταύρκαι πανός και της μέχριςηλών θαλάfίης,ύποκ{μοίων τειχιλίων σασίων νοώτα έτι παραλληλόγραμμο χωρίον,ε πόδιγράφοντό, το όρος άπανκ) πίύ λεχέξ3.νθάλαήίαν.εαν οδώ διέλης ας σλείω παραλληλόγραμμα&μήκος, υσίύ διαμείον,όλκαι το 1άπυλάζνς υτών μόδών,βάδιον αλ ή Φόλκάιάμεζος και αυτή λογιώθάνπαράλληλός το κ) ίσι τή και ταa μήκος τσλAυρά όπου οι φίς μό"εσι.κ) όσωγαν ήoν και, και παραλληλόγραμμον ελάφθονο με ρ4%σίδε μάλλον ή θα συμβαίνοι ήταίtλοξότης της διαμέ52,5fίον ατσελέχ«2 και η ανισότης ή μά κους ο φίς μεγάλοις,ώς τ'33''αν οκνήσειας επ'αυτών σίύ διαμείον απέινμίκος τέ%άματος εαν οιώ σίύ διαμείβονλοξώσης μάλλον,ώς τα εκπεσείν έξωτών τσλβυρών εκατόβας,ήτης γιετή'ασ',ουκαύ, ομοίως έτι ταύτα συμβαίνει τοιούτον δήί λέπω και μέdρον τών οι πλάτειλεγομοίων ο διαχό τώκα

κρίαστων πυλών,σίύμι διαυτών τωνόρων λαμβαίων,ώς αλαθ'ταυτό παραλλήλου μέχριςηλώνα πομνηντίν Μαχρνίύουβαν ας θάψακον βυθύς έξω ολυτών ορών. κ) παλιν εκθαψάκου προσεκβάλ,

λων,άλλη μέχναιγύπisτοσούτον επιλαμβαίoν6μ. πλάτος ατατώμέκτώταύτις καταμεφών


Βιβ.

. C. .

. . .

-

39

* Εχωeών μήκος διάμεώον ταφατωνου,καταμεφώνοή δόξαε" τύπώαπίνουμάκος, όταν κ μιλ

διάμετος, ανακεκλαμούτι γραμμα ολυμάλλον αδύεαι πλημμελάν κεκλασμοίκκρίφιν από κασσίων πυλών g θαψάκου προςηνναλοι άτομών προςμυθικτο θεί, ταύτα, προς δε τον ίππάρχών,κακώο ότι έχοίδας καταπιεία ποίητα των υπεκάνου λεχθοίτων, ούτω και επαν τόρθωσίντινα ποιήσαώαι τ% και μαρτ"μοίων όπου μάς ποιόμον εκάνος μία καίου τούτυπφον πκ, κελύκιμά, βίς αρχαίρι, τόναέιπροσέχειιδιομοίοις παμπόλω 7ινί μάζονος ι πανορθώσεως ή ο όραταθούονς πίναξπροσδιείται και ο αθiφόbόμενονδίαθιχείρημα της αυτής έχ«ται μοχει ειασιλαμβαία καρε λήμμαϊ και εκ τών μεδιδύμοίων κατασκλαθοι,ώς λέγέαμον ημάς ότι θα ψάκου βαβυλων αναβλικωτόβα έξιν ούτσλάοσινή χιλίοις τασίοις ώς τα και πάνυ σιωάγκτα ό" σλάοσινή διχιλίοις καταφακοσίοις ταδίκις ανακλίκωτδέα αυτίω ένα έκτών λεγομοίων Από σε όβατοώθοίους οτάδι την τέτίγρκδις διάβασιν, ιαλέξαίρβος διέβν, αχόθαψάκκαι άξι σιμύρεμος ταδίων di%ιλίων τερακοσίων ο δε τίγεκς και ο Αύφράτης εγκυκλωσάμβνοι την μεσοποταμίαν,τόν ως μίν εα, ανατολάς φόβονταμ-άταθες;"έφoυσι προς νότο και σλησιάζουσιτότε αλλήλοις πάμα και βαβυλώνι,ου Μονάτοπον συμβαίνει τώλόγω-ατλκμμελάδι και οι τό εξής άθιχειρημαίι.oν ώ σιωάγκιν βούλεται,ότι τίύαχο θαψάκου άδικαστήνς πύλασοδύν,μόμυείων σαθίων όNατίθοίας

έενκο",ουκία Αθάααααμείαμείωώς επ'Αδάμο παραδίδωσι,της υδάασπολυελάfίρνος ού, σας ιό"έφοδός έξιν αυτό ζιαύτη.φιση είναι και κατ'ββατοθούν οι αυτόν μεσημβρινόν,τόν τα 33 Φό κανωβικούσόματης καλήν % κυανέων θέχει δε τούτον κύθg θαψάκου εξακιχιλίους τειακ, σίους ταδίους τας δίκυανέαστέκοασίεόρους εξακιχιλίους εξακοσίους ό,κάτα κατασίμ υπόθε σιν πίύ άδι και κοίτσιον πέλαγος εκκελχίδος.ώς τα παράτειακοσίους ταοίους,ώ ισον είναι διάσημα αχό τέ όg κυανέων μεσημβρινού αθ’ τίθάψακον και άθι ο κρίασον.φόπον δίτινα αθΦέ αυή με σημβρινού κάθαι,τήν το θάψακον και ο κρία στον ώύτωάϊακολουθενα αφυσάνα ίσοντας κρασίες πύλαο.θαψάκου δε και f8 κoιασίου, πολύ ελάfίους αφεσάνατών μυείων.όσους φκσιν άφεσανα όδά τοώθωίες της θαψάκου-αραολυ ελάτίους αμυείους αφετάνα τους εα 4ύθείασ.κυκλοφeίαν αβαειν να τους μυείους λογίζεται εκείνος επ'Αυθείασαχο κρασίων πυλών εις θάψακον.όβούμαι δε προς αυ οών ότι τό όβατύθοίους οι ασλάτε, λαμβανοντος Αυθάμσ' όπου οικειόν έξι γεωγραφίασ. οι τσλάτε!

δί και τας μεσημβρινάς και τας αδμεσημβρινίδαιαβλίω,εκάνος γεωμετεικώς αυτον Αύθυνα, καιώς αλσιοργάνων λάβοι τις τούτω νίκασον.ου δι αυτος διοργάνων αλλά μάλλον σοχασμώλαμβάν νων καλα προς ορθάς και ο παραλλήλους οι μάι δή τί θ'αμαβτημα.έτοδον δι ή μηδε τα κείμώνα παρεκάνων θgsήματα 7ίθεώαι ύπ’αυτό,μκδι προς εκάνα ον έλεγχον προσάγ«ώθαμ, αλλά πέος τα υπ'αυτό πλατίόμαυαδόπύο πρώην μυ εκάνoυτοαχο ή σόματος αδή φάσιν απόντες ταδίων

οκτακιχιλίων ύ προώθοίτες τους άς διοσκουριάσα ούτευθένθι'εξακοσίες τίύ Jϊαχόδιοσκεειάδος ώς και κοίτσιoν υπόθεσιν αμόbών πέντε άτις καταυσ ίππαβaeναρίζεται λέγια" όσον χιλίων τα σίων ώς το τίμυ σύμπασαν κατ'όβατοθούν κεφαλαμούιθαμ οινακιχιλίων εξακοσίων αυτής οώ τίθμ» κεκολφκσίν εκμίι κυανέωνας φάσιν πεντακι%ιλίους εξακοσίους άς δικgία στον ουθένδι άλλους χι" λίους ώς τουκόδατωθούν συμβαίνοια άδυτέ αυτό πως μεσημβρινού το τακοίτσιον είναι και τίω

θάψακον αλλά κατ'αυτόν.φόεJιοίω κατ'όβατοθούν πώς οώ πύτω έπεται και σίύ αχρ τόκοιωνίου αθ'κρατήoυςπύλασίσιν είναι το αχο θαψάκου άθι ο αυτοσκμάονο λί τώθAυτόζωα πομνήμα παναλαζών παλιν πίύ αυτίύ ζήτησιν σίύτσόδιτών ορώντών κατα όνταίροντσόδιών ικανώς άρή κοιμον,μξαβαίνει πώς τα βόρίαμόν της οικουμοίκς άτεκτίθεται τα ρηθέντα Νzτο ή όNατώθέ

τους πόδιτών μδα εν πά%ντόπων ότιφασιφώς άκρασαχο των αρκτών καθήκον μία λάφας άτσελοπόνκσος. ΜΑυτόζα δε την ιταλικίuύ.τείτίμ δίπkύ λυγυσικών υφών κόλπους αγολαμβαίν

ώθαμ τόντιαεριατικών και εν τυρβίωικόν ταύταθ'εκθέμενος καθόλου, πειράται τα καθέκασα πόδιαύτων λεγόμεναελέγχει γεωμετεικώς μάλλον και γεωγραφικώς έπδ 36ύτων αμαρτανομέ" τωνο αυτίς «τσο τζ όβατάθοίους το πλήθος και έτι 7ιμοωθοίους ή πυς λιμοίας συγγράψανο-ς όν επαμνά μου εκάνος μάλισα τών άλλων.43 φωνών ό"ελέγχεται πως αυτόν τσλέτα ώςτουκάν

έιον απούμκομ διαιτάν ούτ'εκείνους αθίζ6ύτον 43μαρτάνοντας τών όντων,ούτε ενίππαρχον και γαρ ούτοςτα μυ, παραλάπει τών αμαρτιμοίων τα πουκεπανορθή αλλ'ελέγχει μόνον ότι ψευή σώς άμαχομούως άρνταμ αιτιάσαμτομί, γαρ αλίσως και άur τις,ότιφνσνάκρασΦέις της βυρώ πης-μία μου τιθάς,σίύεφής και τσελοπόννσος έχει καφ'τι πολυ%ρδές και γοή εσοαύιον ακρωτην ειάζει ομοίως τη λακωνική, ου πολύ έήo μεσημβρινώτοδον οντό μαλέα και κόλπον αχ

λαμβαίoν αξιόλογ9ν: και άθρακία χερρόνησος αγολαμβαία προς ή σοαύιον,τόν τα μέλανα κόλ" πον,και τους εφεξής ζύς μακεδονικούς, ει διοίωπαεί"μβυ άιο".κου τ% διαςημάτων τα σλέιν εκ φανώ ως ψευδογραφούμενα, ελέγχει τluυ απειρία τ% τόπων «ασδοβάλλου6μ και ουδιον Strabo.

c γ iiii


4ο

ΣΧάβωνος γιωγραφινμενων

μούuω γεωμετεικών ελέγχων, αλλά φανερών,και αυτόθο εκμαρτυρά θα δuυαμείων, διο" ότι ύβ αθίσαμνου πέος γον θερμομον κύλων και υπό βασις έξι πλειένων ή διχλίων σαδίων, ο δι' είνακ5άων φκσίν, εκδι αλεξακράαρ' άς κρgχίδύνα «Ξσδί μυείους και τειχιλίους, ου τσλάους όντας των είνακιχιλίων από αδή σε αυτό όξίμεσημβρινούκατα άur",τι μεν αλεξαν%άα

καεία,καλρόδος,τηδι καηχαδύνιο πορθμός πάντες γαρ ομολογούσι πλειόνων είναι "ν εκκαεί" ασάθι πορθμών πλοιώ τασίων τσενσακι%ιλίων, ότι μεσημβρινός εν μεγάλωμΕν' τινι διασήμα' τι λαμβανόμενος, δοθάναι ο αυτός είναι τώ πώύτον δυσμικωτούω προς τον εωθινώτοδον ό" Gν η χαρχισών όξι του πορθμού προς δύσει μάλλον οι διτειχιλίοις τα θίοις έχει καταφαν: "Α" έλεγχον, ο δε κουτίύ ρώμίμω τιθάς άδι ταυτί, μεσημβρινού πίύ τοσούα"ν και καρχεδόνως δνσμιν

κωτίζαν,κασδοβολιώ ουκαρλάπει της τ% τόπων απορία σ'.και τούτων και των εφεξής προς δύσινμέχριςηλών ιππαέρχώ μου δώμη γιωγραφοαύτιάλλάβετάζονί, τα λεχθούτα οι τέγω γραφία ή; όρατοθεάους,όκειονίδαθιπλέον τα καθέκασα Αυθύνειν.άμεις JWoι oις μου καρ'ρθοί, το πλέον Μάξιν όπου,και πλημμελά, ο καθέκασα οικώον λόγονώύθ"μανδιέν πέρσάγειν, τα

μου,επανορθοαώτες. Ετσδοώνοϊαχρλυόμονοιτας αδιφόδομείαo' αιτίας «τσο ίύ ιππάρχ!υ, και αυτόν ο ίππάρμεν σιιυεξετάζoμο δορυτή ομλαϊίως άρακονιοι διώύο-ις ορώντας ο δή ωκα Ιλ, πλάως παραπαίοντα,εν δί,δικαίως άθικαλοαύτα αρκέν Ναπολαμβαύομεν αύει αυτό το γίωγραφία τα όντα λέγοντας επανορθώμον αυτίύ,εφών γαρ σιωεχόκαι αδιπολάζοντα έξι τα αμαρτανόμοια, κράfίον μηδε μεμνιώθαμ. τσλίμ ά ασοίνιοντικού καθόλον όπου παρασόμεθα ποι

άν οι τοίς καθ'έκατα,και ναύοίερίθω ότι, και τιμοθοίνς και όρατοθοίνς και ο έτιτούτων πρό τόδοι τολέως αγνόκαινπίτι ιέκριιοίκ) τα κελίικοί.μυρίω δε μάλλον τα Ιόδμανιοικ) τα βρετανικοί,

ώς Ναύτωςτα των γετών κι ζαςαρνώνεταιπολύ ή αγ9νίας ετύχανοναρχίμονοι,κ) + καθιταλία κι οώναοβία, καλούν πόνων και των εφεξής μόδών των προβιρκτικών αν) θα τοιαύτα ίσως ομλαίτια,

σύ γαρ όδατοώθένους αθ'τον πόρρω σιεςκκότων τα παραδιδόμοια φάσκονoος όBέιν διατήματα μα' διοχυριζoμoίoυ δικαιλέπονοος ώς παρέλαβε π€οςιθούτος δι'έσι, όπου τα επ'Αθάασ μάλλον και Ά προσαγωιν αον ακριβή έλεγα"ν τοις με ομολογουμούσις προς άλλκλασιαςήμασιν, όπου

ποιών πειράται ο ίππαρAeς οι δι τοις πρότόδον λεχθέισι και οι δις τα πόδι σίύ ύρωνία μέχρι βακτείων και των επίκεινα εθιών, εκτίθεται διασήματα, κολέτι τα αχό κολχίδος αθί σίύ υρκα τίαν θάλαθτανου Α' ομοίως επίπ πύτων ύβεταsέον αυτόν, κjθ5 των κριτα πίύ ηπειρωίιν παλινική είύ άλλες θες έπω νωρίμες τόωιό.αλλέή 3 τούτων κωμεΑικώς όπερ έναν αλλά κωραφικώς μάλλον, απασάμονος JW3ύτινα των αιθιοπικών αθί τίλα τέσιβυτόξονυομνήματος των προς πώ όδατοθέ νκς κωγραφίαν τσεποικμοίων οι τό τείτω φησί.τίύ με σλάω θεωρία έσεώαι μαθημαίικίuυ. αθ ποσόν δε,και γ«ωγραφικίω', ουθ'άδι ωσον μοντoιδοκόμοι οιήσαώαι γ«ωγραφικüυ,αλλά

πάσαν μαθηματικίμ, διδόντος,και fέ όβατοθένους την τοιαύτην πρόφασιν πολλαρυ τεκπίπια προς το επισημονικώτόδον της προκειμoύς ίσοείαo.εκ τσέσων δε ουκάκριβώς,αλλ'όλο χωράς ορια? τας αποφάσεις φόπον ίινα,εκμον κίς γιωγραφικής μαθηματικός, οι διζίς μαθημαί κόις γεω γραφικός άν,ώς τα προς αμφώθίσωσιν αφορμάς τοίς αντιλέγουσιν οι διτούτωτώ αυzσομνηματι και δικαίαο και ουτος κολό ίμοθοίας ώς θ'ουδιάμιν καταλλάπιται σιωεπισκοπείν.άλλαβκά, «θαι πίς Ατσο τ8 ίππαρχου λεχθείσιν.ίσωμοι δε και ο σεισώνιον άφκσινοι τοίς πόδι ώκεανού.δο

κά γαρ οι αυτοίς τα πολλά γεωγραφένταμον οικείως, τα δε μαθηματικώτίδον, ουκαζπονδυ είια,και των Απο ώύων λεγομείων διατήσαμιταμί νlώ, τα δύο ώfς καθέκαταιώς αλ Αποπίν σήημέΦου τινός ε χ"μείου, έσιν οώ τίτών προς γεωγραφία οικείων,το τίύγών όλίμ Ντσοθέωθας σφαιροειδή. καθαπό κουτόν κόσμον και τα άλλα παραδέξαώαι τα ακόλουθα τη Ντσοθέσει ταύ

τη φύτων Λίξικαλτόπιντάζωνον αυτίύ είναι φκσι δη οροσειδώνιος " εις πέντε ζώνας διαιρέσεως αρχαγόνγκνέωαι παρμονίδνναλλ'εκάνονμίν %ωδόντι διπλασίαν αχρφαίνει το πλάκες σίύ διακε καυμοίuω της μδαξύ των φοπικών ασδήπιπΐουσης εκατόζωντάν 3οπικών εις ο εκος και πρές ταϊς βυκράτεις,αβισοτέλης δε αυτήν κοιλέ τluυ μξαξύ των Φοπικών και των αρκίικών Δυκράτουβ.

αμφοτόβους όϊεπιτιμά δικαίως διακεκαυμονίωrfλέγεώθαμ εν αοίκητον % καύμα της δομέαξύ τών φοπικών πλέον και ο ήμισυ τέτσλάπυς, οικίσιμόν έξι εκ των {zσδο αιγύπίου συχαζoμονοις αιθιοπων άπδδ ομολόμισυ ώύ παντός τσλάκυς όξιν,όδιαρά έφειατόλαο ισιμόδινός τούτου διεμίν αχό της συήνης και που όξινόειονσέ θερινού Τοπικού, ας μόδόίω εισήμύριοι ή υιοθον δε ε? ως τής κιναμωμοφόρου παραλλήλου όπου όξιν αρχα της διακεκαυμούνς τειχιλίων.άιο- μια καιν ο διάσημα πανμπίντόν όξι, πλέίται το γαρ καιο διάλεται. & Jι'έξης μέχρι τούισιμόδινού. λέπω, διίκνυται καθα τίύ υzσόδάτοώθένους γ«νομοίuυ αναμέφκσιν της γης ότι έσιταδίων οκτακι%ιλίωκα

οκτακοσίων.όν διλόπιν έχει τα μύριατειχίλια προς τα οκτακιχίλα οκτακόσια, άδεια και,


Βιβο

C.

.

41

λει και μεταξύ των 5οπικών διάσημα προς ή της 3κεκαυμούς τσλάζς,και των νεωτήίων η αναν μεζέσεων ασάγ«ταύελαχίτην ποιούσατluυγών,οία ο ποσειδώνιος εγκείνα πόδιοκτωκαίδικαμυ εμάλασούGν, πόδιέμσύ ουαχρφαίν! τίύ διακεκαυμαύμο της μεταξύ των Τοπικών και μικρώ

3ξυμίσοιόμείζονα ίσινή και τίω αυτήν ουθαμώς τοίς το αρκτικός ούτε παραπάσιν οδών,ούτς

όϊεαυθίξπανταχού τις αίθορίζει πώς ακράπιβαπό άσίναμεταπίω%ι έλξ με παραπά σι ένα ου κβκτικούς,ουθεί αλάν προς τον έλεγεν. α και παρά τοις σίύ 4ύκράτεν οικούσιν έή πάσι π€ος ού, τόλκι λέγεται μόνες ώκραώς ο όμι πανταχύ έναυτιν Τόπο, αλλά μετατήπήν κολώς ειληπΐαι αυτός δε διαμρών ας τας ζώνας, πέντε μούφκσιν έή χρησιμους προς τα ουράνια τού των διπόδμοίκους δύο τας Ντσο κίς ολοίς μέχρι των εχόντων του φοπικούς αρκτικούς ετόλοσκιους δί τας εφεξής ταύτας δύο μέχρι τών Ατσο κίς Τοπικής οικούντων, αμφίσκιονδί σίύ μεταξύ των 3οπικών, προς δι ταίθρώπεια, ταύτας το και δύο άλλας τενας τας Ντσο ώfς φοπικός καβάς όμι σύπως μίωόςκατακορυφίύεςιν ο ήλιος δίχα διαιρουμΕύασα σό των Τοπικών έχειν γάρπίδιον τας ζώασ' ταύτας, αυχμαράς τα ιδίως και αμμώδί4ς ύπαρAeύσας κολαφόρους, πλίμο σιλφίου, και πυρωοών ινών καρπών συγκεκαυμοίων. έρι γαρ με είναι πλησίον ώς τι τα νέφη προσσίπΐον τα όμβρους οιέν.μηδεδη οταμόις διαράώθα,διόπτρουλότειχας και συλόκερως καλπfoχείλκς και αλατύριναο'γενναώαμ-τα γαβάκρα αυτών συgξέφεώθαμ.και κυς ιχθυοφάγους δε κατα ταύ σας τας ζωναο'οικάν , ότιδί ταυτίδια των ζωνών ώύτων δηλούνφκσιεζυς νοτιωτόβους αυτών,

έχειν ή πώ έχoν Αικρατωτή,ει και τίύγών καρπμωτόζα και Αύεβοτόζα πολύζιος ο οριάζω να σ' έξιδύο μΕύ ταςτοίς αρκτικόις Αττοπιπΐούσας δύο δι τας μεταξύ ώύτων τε και των βοτσιν κών ή ισιμόδινού ή μεύοίω εις πέντε διαίρεσις,δοκόμοι και φυσικώς άμα και γεωγραφικώς ειρήν ώθαμ. φυσικώς με ότι καλ προς τα ουρανιακού προς πιο τέ τσόδμέχοντος κράσιν πρός με τα ου' ρανία ότι πυς που σκίους και τους εμφμσκίους ούτως αν αβιτα διοειζομοίους σιωdioeίζεται και

τα πόδι τίύ θέαντωνάς:"ων ολοχωρά μνιμόδισμώλαμβαύοντα τίύ ύβάλλαξιν προς δι σίύ τέτσε ειέχοντος κράσιν,ότι της τούτου κράσεως προς τον ήλιο κεινομοίκς,διαφοραφάς ασια γενικώτα ται και σιωτείνουσαμπρός τα τας τωνζώων και φυτώνσιτάσεις και των άλλων ή μισυ ταλές των Απσο όαόικαλοι αυτώ εκάνω Κασδοβολη θάλποιο και έλλειψις και μεσίτης.αύτκδί τό εις τας ζώας μόρισμώλαμβα" πιο οικεία διάκρισιν αίτι ή ψυγμοίαι δύο τίύ έλλ4ψιν η θάλπους υπαγο

ρώουσιν,ας μία τ8 πώιέχον%ς φυσι σιuυαιόμΕυα,αϊτιώκρα»ι παρατσλνσίως εις μίαν τήκα μεσότητα άγονται εις δι πίύ λοιπίνηλοιπη μία και διακεκαυμοίη, ότι δε και γιωγραφικός όξικα

όμερισμός δήλον, ζητεί γαρ ή γεωγραφία της ετόζμο' των βυκράτων αφορίσαμ το οικούμενου υφάμών τμήμα προς λύσε μου οώ κρύαιατολή θάλατία όξιν και πόδατούσα προς δι τα νότια

τα βόρεια ο ανέρ, ομευμίσος ο Αύκρατος ών, και φυττής και ζώοις ο Κεφ'έκοίτδα δύσκρατος "τσδοβολή,και ελλείψει του θάλπους, ας δε τας φέις διαφοράς ταύτας, εδίασε της άς πέντε ζών

ναο διαιρέσεως, τό γαρισιμόδινώ τμηθάσα και σφαίραθίχα της εις τα το βόρειο ημισφαίριο εκα ώ μάς εσμοι και αον νότιον υπέγραψε τας Φέις διαφοράς, τα μεν και πέος τό ισημόδινώ κου τη διακεκαυμλυμζώνη διακαώμα αοίκητα όξι, τα δε πρός τό πόλω όg ψύχος, τα δι μέσα στα ύκρατα και οικήσιμα, ο δε τας Ατσο πίς Φοπικόςπέος θάς, ουκ ανάλοποντας τότε ταύ στκις πéesίθησιν. ουθ'ομίακεχεκμΕύας χαφορά αλλ'ώς αν ακολταϊς εθνικούς διαφοράς απέ7 φαινε ζώνασ'.αλλίω μΕυσίύ αιθιοπικίύ άλλίω δε τίύ σκυθικuύ, και κελτικίω, τείτινό σίύ αναμέσον.ό δίπoλύζιος άϊο μίν ουκ άυε ποιάν ίνας ζώνα στις αρκτικός διοριζομοίασιδιόμιν

τας υποπισήούσας αυταίς δύο δέτας μδαξύ τούτων και των φοπικών .έρντα, γαρ οί φίς μεν ταπίπΐουσισιμάοις ουχόeιςέοντα αμεταπίωτα, ου 5 τοις Δοτσικόις δι της δικεκαυμούης όροις χρε sίον... καηγαό ίύτερητα σίύδιακεκαυμοίuυ μου ώιδίχα διαιρών προς ούφαύλιω επίνοιανοαι νεται κεκινημαίος, πώς ήν και ολίω σίχαδιαιρούμΕν βυφυώς τίύ γδνες τα ή βόρφο και μισφαίριον και το νότιονό ισιμόδινώ, δηλον γαή ότι διαιρείται κατα ταύτην πίύ τομuδ,και η διακεκαυμοί,

ποιείινα αθίτηδειότητα.ώς τα κj & ιμσφαίειον εκατόδον,όβ όλων σιιυταπέχβατειών ζωνών ομοειλών τών οι θατήίω. υ μου δώ κιαύτη τομκ δίχ«ται σίύ ας έξζώνα σ'διαίρεσιν, άδι ετοβα ου πάνυ ά οώ τώθg των πόλων δίχα τέμνης τίύγών,ουκα"άκύτως εισίτοδον των "μσφαι' είων, τότε εαυόριον,και τοανατολικώντέμνοις ας ζώνα.σ.έξαλλα και εις πέντε αρκούσα ανών 8%

ομοιοπαθές των τμημάτων αμφοτήίων της διακεκαυμούνς ό"ποιά ο ισιμόδινός και η συγκειώας πόδιήuυ κούποδίώγοναχρφαίνει τίύ τομμύ ομοεισών μίν ουσών και των Ακράτων και των καν

τεψυγμοίων άλλου συγκαμοίων, ούτως οώ και σίύ όλίωτίο εκτών οριούτων όμσφαείων ετοι' νοουμείuω αρκouύτως αν εις πέντε διαιροίης άJιώς που όδαποθούκς φκσιν υπιτσίπήoυσα τώ ισημεν

εινώ έπν Αύκρατες.καθάτσερ και ο ολύβιος ομοδοξώ πέ»sίθυσιθίου»ς κ} διότιου ψηλοτάτη όξύ ολόπο και κριτoμβράται των βοράων νεφώνηστα πυς ετησίασεκάπίς ανασήμασι πεοασπιόν


Σφάζωνος γεωγραφουμείων

4.2

πων αλάτων,πολυκράfioντείται σίύ Αύκρατο ταυτην οιώ τίύπτα,έτας Αποζί, φοπικής /

σιωάγαν. σιωνιοράδια»ύτοις και τα τοιαύτα.ών μέμνητα και ποσειδώνιος "καλτας μιτατα?

σεις οξυτήίαα είναι τας ας τα πλάγια.ώς καύτως,καιτας απαϊακλώς αθόνσιν ή ηλίου, ο έύτοξα γαρα καταμεγίτου κύκλου ή ομοταχών κινήσεων ολίσαταθ'ο ποσειδώνιος δπολυβί, διότι φκσι σίύ Απο τώισιμόδινό οικισιν υψηλοτάτηνιου δικαή είναι κατα πίύ σφαεικίω'ε πιφανεια ύψος 43 πίύ ομαλότητα. ου διδή ορεινίω είνκι τίύ Ατσο'τό ισημβρινό αλλά μάλλον τσεδιάσα.ισόπεδύν πως το επιφανεία της θαλάfίης, ώυς δε σληροιώτας τον νόλον όμβρους έκτώΨ αιθιοπικών όρων συμβαίνφν, ταύτα διέπωνονταύθα,οι άλλοις συγχωρά φέGςύο νοών όρη είναι τα α πό τώΐσμόδινώ,πώς ή εκατόξωθεν αχό τών Δυκράτων αμφοίν πέρασίποντα τα νέφη,οοι

ών τους όμβρους αυτη μοί οδώ ή ανομολογίας ανόδά, αλλακ) δοθείας σε ορίνluυ είναι σίύ Ναό

τόισιμόδινώ,άλλη ίς ανακύπlψ αν δύξειoν, οι γαρ αυτισύβίοιω φασίν είναι ενώκεανόν πώς οώ όρικαταμέGν ιόρύουσιν αυτών, σλίω ανέφιότινας βούλονται λέγξ, όπως δέποτε τέτίχει, της γιωγραφικής μόδίδος έξωπίπia. δοτέον όϊίσως τώπέοθιμοίω τίύ τούδιώκεανού ηθιγμα" τεία ταύτύβεταζ4ν.μνηθείς διτών πώμαλίύσαμ λειομοίων τίύ λιβύν.υρόδοτονμίν οίεώθαμ'φη

αν Ντσο σαράου σεμφθοντας τινας ταλέ6μ ον ποδίτλον.ήρακλείδηνό εν οντικονς διαλόφ ποιάν αοιγμοίον παραγέλωνιμάγοντινα πόδιαλώσαμφάσκοντα αμαρτυραδί ταυτέ"ναι φιν σας. κου Αυθύξόντινα κυζικηνον θεωρον και ασονδύφέροντ8 των κυεινθίων απώνος, ελθένας αιγυ' πίονίσορώ κοιταουν δάντόδον βυόbγότnν συσαθένα δικα) τώ βασιλε και ζίς πόδι αυτόν καλμαέν λιτα κατατίθαλάτσλους σύνάλον θαυμασικών όντα των τοπικών ιδιωμάτωνάμα,καλουκ απαι? ΔΑυζν.τυχέιν δη τιναινδύν κομμαθούτα ώς έν βασιλέα Νzσο των φυλάκων τ8 αβαβίου μυχούιλε

γόντων Αυρόν αυτόν και μθανή καταχωθοίτα μόνον οινκΐ,ϊίς υ'άν κ) πόθεν αγνοών μη σιιυιούτας πάυ

όιάλεκτον. τον δε,παραδοαύα πίς διδάξουση ελλιμίζ4, εκμαθόντα διόκγόσαώθα-διότιεκ" ινδικής τσλέων τσόδιπίσοιτσλαύν,και σωθείη ΜΑυρο, τους σύμτσλους αγρβαλών λιμώ . Νzσυλει"

φθέντα δια τσοχώώθαι ένας ινδούς ασλοαδαγόσα θα ο ίς από ή βασιλέως προχειειάθεισιτού πωνό γενέθαμεν Δύθόξον, σλ4ύθμτα δημδα σωρων επανελθείν αξί, φορτισάμονον αρώματα κι

λίθους πολυτελές·ών πυς μον,καταφέρονσιοι οταμοι μδα των ψήφων, ώύς Μορυκτους Αυει? σκουσι-πεπmγότας όg υγρού.καθά πόδτα κρυφάλλινα παρυμάν, διαψβυωθήναι δι των ελπίδων.άφε λέώαι γαρ αυτον απαντα ην φόρων εν αυόργότιν.ταλάυτήσαντος διεκάνου αον βίον κλεοπα?

5αν τίύ γυναικο δίξαώθαμ τίύ αρχών,πάλιν όμω και αυτό ταύτης τσεμφθηνα ον Αύδοξον μδα μεί ζονος παρασκλής έπανιόνδίαιτανέμοις παρονεχβίδα "zσδο σίύ αιθιοπία προσφόδομανολα

δίτισι,τόφις ύβοικειούα# του ανθρώους μεταδόσει σιτίωντική οίνου κ) παλαθίσων.ών εκείνοις και με την ανί ότούτων υγείας το θυχάιφν και καθοδιfίας αερίράφιώθαμ'τα ή" ρημάτ’ οίια.Αυρόντα διακρό πρωρον ξύλινο εκναυαγίκιτσαον έχων έγγ«Ιλυμμοίον,πυθύμονον ας αχό της εασέρασ πλεόντων τι νών άκ και ναυάγιον άυ",κομίζει αυτο αλαφρέψαντα προς ενοικάοντσλοιώ, σωθούτα θϊας αίγνκ πΐον ούκέτι της κλιοπίφασ άγουμούης αλλά τό παιδος,αφαιρεθήνα πίλιν παντα..φωραθή, να γαό νενοσφισμοίνον πολλά ή δι'ακρόπρωρον φόβονταες ο εμπόριον, λ4κνuία τοις ναυκλκ?

ροις γνώναμ δε γαθlae των όν-τούτων γαρ τους με εμπόρους μεγάλαςέλλ4ν πλοία.πυς δι πίνητας μικρα άκαλών ίππους αγ’ τών οι ταις πρώρας επισήμωοντούζους δίτσλάν μέχρι τουλίξον ερ/

ταμού τάδι τluύμαυρουσία, αλιβυομονους αλλά των δη ναυκλήρων τινας γνωρίσαμ κ ακρόπρωρον ενός των Φαχό τύλιξoυ ποταμού πορρότδον σλάισάντων και μισωθοίτων υπαρξαν εκδί τούτου συμβαλόντα &ν βυθόξον ώς όμυαός αν ο ποδίτσλες ο λιβυκός,πυράυθοίτα οίκο δι, σίύ ουσίαν εκ θε μονον πάσαν ύβορμίστμ.κοι) πρωζνμάι ας δίκαιαρχία.έτεις μεασαλία ελθείν και την εξής ποι ραλία, μέχρι να λάρων πανταχού διόιακωόωνίζοντα ταύτακού χρηματιζόμονον κατασκβυάζει ώαι τσλόιονμέγα, ή εφόλκμαδύολέμβοις λησΡικός όμοια, εμβιζάσαα3 μουσικοί ύπαιδιισκάεια Α'

κρά ιαίους και άλλους τεχνίτας έπειτα τσλέιον αθλσίύ ινδικήν μετέωρο ξεφύροις σιιυεχάσι κον μνόντων δε τώπλώτων σιιυόντωνάκονταετσουείσαμ προς γεν. διδloικότα τας τσλwμμυείδασκή

τας άμπωτεις καλδή,και συμβήναμόπου έδεδία καθίσαμγαό και σλόιον, συχή διώς τιμήθΐαθρών, διαλυθήναιαλλανθήνα τα φορτίασωθούτα ας γίν.και των ξυλων τα τσλέτα.όβών τείτoν λέμ βον συμπuξάμoνoντσεντηκοντόρωπαράσιν,τσλάν έως αιθρώποις σμυέμιξε τα αυταξίματα φθιγ πομούρις από πρότoδoν αγγύγραπία.άμαδι άιο-',τι γνώναι ότι τα οι οι ταύθααίθρωποι ομοελ θνές εοντοις αθίοψιν εκείνοις και οι όμοιοιοι τη βόϊου βασιλεία.άφοίταδί &ν αθή ινδίους πλοαώ

αύαςξέφίν, ουδιτώ παράπλωνήσον βυνο/οον και βύθιονοβον όρήμην ιδόντα σημψώσαώθαμ.σωθέντα διας τίύμαυρουσίαν,διαθέμoνον τους λέμβους,τσεζή κομμοθήνα προς ενβόγον.και συμβουλίύaν αυτώτίύ ναυσολίαν επανελέωακταύτινιούσα. Μας ταλαντίατους φίλους υποτείνοντας φού 3


Βιβ»

C".

43

ξον με συμβό τίύ χώρα βυεπιβουλώτον γίνεώθαι. Μαχβάσης παρόλον φίς έξωθεν αθής ραπύαν εθελουσιν.ώς θϊεπύρ6ο λόγω μΕυ πεμπόμΕνον έαυήν άδι τίύ αναχβάσαν ναυσολίαν, όδγω Μ'εκτε

θησόμονονάς ό"άμηντινανύπιν,εκουγ«ϊν άς τίύ ρωμαίων αδικράτεια, κακάθονάς πίύιςπεία θα

ρα, πάλι δε κατασκέυασάμενον σΡογγύλον σλόιον,και μακρον τσεντικόντορον, ώς τα τώμων,πεν λαγίζειν, τώδί πειράθαι της γης,εκθέμίνoν γεωρπκα,όβγαλεία και ασύρματα και οικοδόμους, έρ μ"3μ πώςε αυτον ποδίτσλουν,θανοούμονονά βραδιμίριτο ότσλούς,ο όχαχειμάσαμ τη περεσκεμ

μεία νίσω,κολασείραντα καλαίιλόμονοι ή καφου, τελέ6μήν εγνωσμοίονύξαρχός πλοαύ,εν πω μί, δίωφυσι μέχρι της τσόδι τον Αύδοξονίσoeίασήκωτίδfύσόδον σμυέβη τους εκγα Μάρων και

της ιβκεια σ' ακός αλοία, εκπύτων δε ούτων φασιλάκνυθαι,διόμoικoυμούν κύκλωτσίδιρβάν πκι τω ωκεανω

» ρύ γαρ'μνδεσμος πώιβάλλεται ηπείροιο » Αλλ'ις απειρεσίuυ κέχυτα τόμινού7 μαίνει. Θαυμασος ό" κατα πάντα όξίν, όπως ονμί τύ μάγου ποδίτσλουνον ηρακλείfης ετσεν αμαήλ τυρο νομίσας κι αυτών ή από σαράντπμφθέντων ών ηρόδοτος ίσορά ο Μεβόβίαιον διάσημα ή το οι πίςτως μό,4%ιθάς άθυπ'αυτί τσετσλασμoύο άτάλλων πλασάντων, πιςευθέντι γαό τσιθαν νότης, πρώ%, με της κατα ενίνδδ πόδιπετεία οιου καραβάζιος κόλπος ποταμού λίκuυ στνός έξι και μακρός αθ'μυρίου που ταλίους μέχρι τ8 σόματος κου ώύζυ sενού παντάπασιν όντος εκ εικός οιούτ'έξω που τον αλouυ έΆeντα εις τον κόλον παρωθένα τους ινθίους κατα τσλαίluω.τα'

γαρ σενα από το σόμαώς δηλώσειν έμελλε τίω πλαίuυ,ούτες ον κόλπον ετήτηδες καταχράσια, είμ arλαίης ίδ πρόφασις και ανέμων ατάπων.λιμώ ταπώς πώιάδον άπανπας αχλλομβίους

σφάς σλίμ''ονός τσίδιγονόμονές το πώς ικανός luυ μόνος καταυθμύ4ν ή πλοίον και μικρόνον,ταίγω τηλικαύτα τσελάγκ διαίρίν δuυάμονον , τίς όWά οξυμαθία της Άσλέκτου, αφ'ής ικανός ίδ πειστια τον βασιλέαώς δuυάμονος ή απλού καθηγήσαα3 τίς όϊκασανις τώ Αύόδγότα,τών τοιούτων καθηγω

μόνων.ίδηγνωριζομούς Απτο πολλών ταύτης της θαλάτίας,όδι δη ασονδοφόρος και θεωρος των κυ ζικιμών πώς άφώς τίύ πόλινάς ίνθους έσλ4.πώς 5 επις Αίθκτηλικαύτην χρείαν, πώς θ'επανιών

αφαιρεθεις πάντα παραπάυ ελπίδα και αίμωθείς,ετιμάζονα αδίσώθη παρασκβυkυ σώρωκα. επανιών δικα) παρwεχθάς ας σίύ αιθιοπία, τίνος χάρινή σας ήgλέκτοιο απεγράφεώ."a, ακρο? Α'

Αν

Α'

Λ"

2

Α"

1

φ

1/

»

Α"

»!

/

/

πρωρον ιτσμυθαί6ο της αλιάδος πόθεν εκπίσοι.ή γαρ μαθεί ότι ακο δύσεως ίύ πλεόντων.ναυα

γιον όλωνος έμελλονύπαρξ4 σημάον επεικ) αυτός έμελλον απέδύσεως πλά κατατίύ επάνοδον ελ θών καιν εις αλεξανοβοψαηφωραθεις ώς νονοφμσμούoς ολλά, πώς ουκικολάοθη.άλλακ) πόδμάς τους ναυ κλήρους 43τσμωθανόμενος λ4κυς άμα ή ακρόπρωρον, ο δε γνωρί6:ς σύχι'θαυματος, ο δε πισίύν

σας ουχί θαυμασιώτολος,και καθ'ελπίδα ώιαύτην επανιών άς σίύ οικεία και μετοικισμό, έκέν «θενερικσάμονος άΊατα έξωςηλών, αλλεπόβόνίδαίAυ π€οτάγματος ύβ αλεξανορείας αυάγια", καήταύτανoνοσφισμοίω βασιλικοί χρύματα, ουδι'γω λαθών εκπλ4ύσαντα ονεδίχ«το τοσαύτη, φρουρά κεκλ4σμοίου τύλι μείος, ύ των άλλων ύβόσων,όσιν και ναό έτι 83μείεά, έγνωμΕν ήμές

επισήμωοιώτες τηαλεξαν%άαπολαυχρόνoν κoύτoιταναύπολύ αλάτα ρωμαίων εχόντων, αι βασιλ4και διφρουραι πολύ δGν πικρότόδα επειδή δι,και απήρον ας τα κάθειρα,καήναυτσεγιν σάμονος έπλ4 βασιλικώς,κα)διαλυθρίτος αυτό φέ πλοίου, πώς μο, ούαυπηγή6 το τείτoν λέμ' βονοί τή όξάμω πώς οι πλέον παλιν,κή ώρών κυςέασεεινούς αιθίοπας τοίς εώοις όμογλώτίες,

ουκαρέχει διανύσαμ ενεές πλοαύ, ούτωχαύνος ών πώς ή φιλέκόκμον μικρόν έχειν έλαίσας λοιπόν εάγνωσον αλλ'αφεις ταύτα,της θέβόπου ναυτιλίασ' επεθύμησε, πώς διέγνωσίύ λάθρα κατ'αυτό σιωιταμοίην επιβουλίω'.τί διτέ7 ιντό βόγω πλεονέκτημα,ότ’ αιθρώπου αφανισμόα

ύβον άλλως αποπέμψαθαι,γνους δε τίύ ετσιβουλίω πώς έφθη φυπώνες ασφαλές τόπους έκασον γαρ των ζιούτων ουκαδuύατον μί, αλλά χαλεπών και ασανίως γίνόμονον μδα τύχας τινός, τώδί Αυτυχέιν άει σιωέβαινον ας κινδuύους καθισαμοίωσιμυεχές, πώς θ'ουκέθ 4πν αχραβας ήν βόγο"

πλά, πάλι, παρά τίύ λιβύν σμυπαρασκλ5 διυαμοί, σιωοικύσαμνιώνιου πολύ οώ αρλάτσεν σαταύτατων πυθέκαι κj Αυημόου κολαντιφαίους ψβυσμάτ αλλ'εκάνοις με συγγνώμη φέταυτή

αθητιθίουσιν ώς που ο ίς θαυματοποιόις, τώ διαχρδεικτικό και φιλοσόφω%.δόν δέτι και πόδι πρωτείων απωνιζομοίω,τις αι συγγνοία ταύτα μίν οδώ ουκ άυο, διόβαίρεώθαι τίύγει ποτε και ζήματα λαμβαίαν και μεταβολας τας εκ των σεισμών ή των άλλων τών ζιούτων όG δίνειθμwσάμε

δα,κου μάς ορθώς κάτα, παραυτώ.πώς ο και ο τότυλάτωνος 4ύ παρατίθησιν όϊ, ολοέχτή, κουμή πλάσμα είναι ο πόδι της νύGυ της ατλαντίδος, τσίδι ής εκάνος ίσορίσομ σόλωναφκσιτσε/ πυσμοίον παρα των αιγυπτίων βρέων, ώςυπάρχουσα οντό αφανεώθέν τομέγεθος ουκ ελάfίωκα

ηπείρων και άϊο βέλπονδίεταιλέγ{" ή διότι ο πλάσας αυτήν αφαίησιν , ώς ο ποικτής και των αν


44

εφάβωνος γεωγραφουμοίων,

χαμώντειαβς άκρίζ4 δικούπίύ ή κάμβρων κουτίύ των συγγενών ύζανάτασιν,εκτήςοικάαο'γινε αθαι κατα θαλάήνςέφοδον,ουκαθρόα συμβάθυν. Απονοειδί ή της οικουμοίνς μήκος επία ου μυ'

ειάσων τασίων υπάρα"ν ήμισυ 3 ώύ όλου κύκλου καθ'ον άλ"πία ώς το φκσιν αχό της δύσεως 6ύρω τσλέον οι τοσαύταμς μυειάσινέλθοια ας ινοιούς, αθίχειρίσας διαίτιάώθαι τους ούτω τας ηπείν

ρους διορίGντας αλλά με παραλλήλοιςτισΐτώ ισιμόδινώσιών έμελλον όβαλλάξεις λάκνυα# ζώων τοκου φυτ%ύ και αόβων των μοντή κατεψυγμούκσιμυαπίόντων τών δε τη διακεκαυμεύκ ώς τα οιο

νε,ζόναο είναι τας ηπείρους, ανασκάψάζει πάλιν και oιαλύσει δίκμυ γίνεται επαινών παλικα σίύουβινδαίρεσιν θετικίώ ποιούμενος σίύ ζήτησιν π€ός ουδίοι χρησίμωος αγαότοιαύται διατί έεις ουκ εκπρονοίαο γίνονται, καθάπό ουσία κατα τα έθνη διαφορα ουδί διάλεκτοι,αλλα κατα' ετήπιωσιν και σuυτυχίαν.κ) τίχία τόκ) δuυάμεις και επιτηδί4ύσ4ς αρέαίττινών κρατούσιν αιτσλέες οιοπ5 κλιματικές, δίτι ή ή"άκλίματα. ώς το ταλ,φύσ4 όξιν επιχώριατισί,τα δε θέσ4,κι αν σκίσει και τούσε αθηναίοι λομλολόποι,λακεδαιμόνιοι διέ.κ) οιεί εγγυτόζω,θηβαίοι αλλά μάλλον έθει, ούτως ουδί βαβυλώνιοι φύσει φιλόσοφοι και αιγύπτιοι αλλα και ασκήσει καλέθει και ίτσν

πων δι και βοώναβετας και άλλων ζώωνιου τόποι,μόνον, αλλά καλασκήσει οιούσιν, ο δε συγχέι ταυ τα επαινώνδα τιμυ τοιαύτίμ διαίρεσιν τών ηπείρων,οία ναυ έξι παραδείγματι χρήται,τό τους ιν"

λους των αιθιόπων διαφόφν,όντων τη λιβύμ.όδάνεςέρους γαρ είναι και ιήoνέψάυσαμτή ένραν σία τύπωμέχρντος,διο καλόμιρον πάνταςλέποντα αιθιόπας Μίχαδιαλώ,

οι μών,δυσομοίου «zσδίονος, οι Καλιόν%ς.

4/

και εισάγοντα τίύ ετήία οικουμούluυ μυουκά Μαν όμηρος Μουλλίων Νzσοθέσει και έδει φυσι μεταγράφει ούτως ήμοναπδόaeμοίον ασδίονος διοναχότούμεσημβρινού πώμκλίνον%ς πρώ ζνμί οίω οι π€ός αιγύπίω αιθίοπες,και αυτοί ήίχαλιαρομύται οι μü του τη ασιαασίν,οι ή οι

τήλιβύκουλοι διαφόβοντας αλλήλων. έπειθ'όμηρος ου ήg άu» διαρά ώύς αιθίοπας ή ότι ώύς ινδους ιθετινας κιούτους τοίς σώμασιν ουδιγαή αρχών αλοία ώύς ινλους ακός όμκρον, όπου έδιο γ« βυόργότης κατα αον βυθόξ4ον μυθυν,ίλει τα κατα σίύ ινδικμύου δι τον πλούτον πλούκα εν επ'αυτή.αλλα μάλλον κατασίμ λεχθάGν υφ' ημών πρόσοδον διαίρεσιν εκά δικαιτσίδι της 289 φής της κρατιτείνοιητήσαμονότι ουσιαλδιαφόφ,ούτως ήεκάνως γράφ4νιο δί άϋλο μου όχg /

φόβ4 φκσί, κρέήoν Μ'ούτως είναι μεταθάνα. ημι, από Α2μΕύον.τί οιώ όgφόρ4 δίia- Φύ,υμίν δυσομοίου πάν γαρ ή τμήμα και αγό Φό μεσημβρινού αθλύσιν Μύσις κολώταμ κoιθάπου και ο

άξορίζοντος ημικύκλιον όπου και αόατος επισημαίνεται, Η κίπου άκρα -

-

Μίσ29νται δίύσιές τα και ανατολαίαλλήλκσιν,

ειοϊαθ' της κρατητείου γραφής,βέλπονούπωφίσει τις και αδή της αρισαρχείου λέν.τοσαύτα και προς ποσειδώνιον.πολλαγό" και οι πίς καθ'έκατα τυγχάνει της προσηκούσης διαίτης όσα για γραφικοί.όσα δίφυσικώτύδα,επισκεπjέον οι άλλοις, ουδεφρονίμsέον-ολυ γαρ'όξι το αιτιολοϊκών παρά αυτό , καλή αβισοταλίζον, όπου εκκλίνουσιν οι μέτοχοι όg τίύ ετήκρυψιν των αιτιώκσ.

πολύβιος ότιώ Αυρώπην χοροίραφών, ώύς υ αρχαίες εαλφκσίτους ή έκώους ελέγχοντας ύβετάζών δικαίαρχόντικ) βυρατίθονή πλέυταίον πGfματευσάμοιον ή σ' γεωγραφίας κλπυθέανύο3πα ρακρεοθήναμ ολλές.όλκνμούτοιβρετανικών εμβατ και επιλθέν φάσκονζς, σίύ δε περίμείον τσλειόνων ταήάρων μυειάσων αχρδόντες της νήGυ προσιτορίGντος δε κούτα ή σ' θέλνς κ) ή τόπων εκείνων

ο οίς ούτε γή καθ'αυτήν υπήρχ«νέζι,ούτε θάλαήα,ούτ'ανήρ, αλλά σύγκεμμάτι εκ τούτων τσλ4ύμων νιθαλαήίωέοικός, οι ώφυσι την γυν καλτήνθάλαήαναμωρήθαι,καητα σύμπαντα και δίχον ώς αύ δισμόν είναι τών όλων.μήπoτς εορβύτον μίτι σλωτόν υπάρχοντα &μί οίωτό πλ4ύμονιερικός αυτής έωρακένα τ'άλλαδί λέγειν όβακοής ταύτα μί, τατου πυθίου.και διότι επανελθών οι θέλα

δε πάGν ιτσέλθοι την παρωκεανίτιν της βυρώπης,αχόγαδιίρων έως τανάϊδος.φηάδιοίω ο πολύβν •ς άτοισον κι αυτό άυ", πώς ιδιώτη ανθρώπω, κj πίνκτι τοσαύτα διατήματα πλωτα,καλορίντα'

γόνοι» ενό'όρατοθοί διαπορήσαντα αχρηπίς Αλίν τούτοις, όμως πόδι'π της βρετανικής τσεν τσιτλικεία και των καταγάδ4ρακ) την ίβνείαν ολυδι'φυσιζέλποντώμεωηνίωπιστύψ και τούτώ. ο μoντoικά, μία χώρα την παγχαία, λέγ«ιτσλ4ύσαμιόδι και μέχριτών τύ κόσμου πόδάτωΛα κοιτοπίβυκούα, την προσαρκτιον βυρώπην πάβιν.uυ ουθιοντώ όρμή πιστύσαμτί, λέγοντι-όβατό θε'

ν» δι εν μίν βυέμόδoν βόbγαίον καλών πυθέα δε τσις Αίαν και ταύτα διμίτοδίκαιαέχουπιςευν σαντος:το μίν όμωμήτοοικουαόaeυ πιstύGντος γελοίονώς που εκάνω χρήσαα3 κανόνι προσήκον,

καβού 36ύζυς ελέγχους αυτός προφέρεται όρατοθρίες διάρνταμό πόδι ταξασέρια και τα αρ κτικά της βυρώπης άγνοια, αλλ'εκάνωμί και δικαιαβχω συγγνώμη τους μη καπλούσι τους τότειό

'κάνους πολυβίω δι,και ωστισωνίω7ίς αν συγγνοίκιαλλαμίδπολύβιός γι άξινο όλαο δογμαίι/


Π

Βιβ»

C'.

45

κρίτωλών ακόφάσεις ας ποιότα πόδισ%ύο φύζις τους τύποις %ςημάτων και οι άλλοις πολι

λώς αλλουδίον δις εκάνους ελέγχει καθαρώων, ή γούν δίκαιαβχου μυείους μου απόντος τους αδ' sήλασ' αό της τσελοποννήGυ ταοίους, σλάους δε τουτων τους αθί τον αιρία μέχρι του μυχού τέαϊάδ' sήλαιο και μέχρι του πορθμού,τειχιλίους αγρδόντος,ώς γίνεώθαι το λοιπον επίκι κ.κλίους ζ από ορθμού μέχριςκλών, τους μί, τέκλίους εαλφνσινάτ ώλαμβαίoνται άτιμά, τού ό'επίακι%ιλίους ουδετύξως και δε την παραλία εμμεώοιώτι ούτς τluυ ήg μέσου του πελάγους, σίύ με γαρ παραλίανέoικένα, μάλις αμβλέα πωνία βεβηκύκεπί τα φέ ρορθμού και των 5ηλώκα κορυφίω όWεχούση ναρβώνα,ώς το σιωίταθαιτείπωνον βάσιν έχονσίύ θg ή τσελάγους ύθώακα. αλ4ύρας δε τας πίύ τειπωνίαν ποιούσας πίύλεχθάσαν.ών ή μιναχο ώύ πορθμού μέχρι ναρβώνος, μυείων όξ' και σλ4όνων έδιακοσίων αδύτοις χιλίοις και οι λοιπm μικρά λοιπο, ελαήόνων η οκτα

κιχιλίων και με αλάτον μον διάσημααχ της Αυρώπης αθσίύλιβύην ομολογεία και καται ο τυό ρηνικό πέλαγος σαδίων ούτσλ4όνων ή τειχιλίων καταε σαροώνιον διλαμβαίjν σιωαπογών αλλά έσω φκσι και εκείνο τειχιλίων-περφλήφθωθιαθιτούτοις δι%λίων τασίων,2 ώύ κόλπου βάθος το καταναρβώνα.ώς αν κοίθετος αχό της κορυφής αθ’ τον βάσιν ώύ αμβλυπωνίου, δήλον οώ φιν σιν εκ της παιδικής μεζάσεως ότι και σύμπασα παραλία και αγό ή πορθμού αθί σήλας ίγγυσα «zσδοί χε της 33 του πελάγους βυθάασ,τσεντακοσίοις ταδίοις. πέρσταθέντων δε των αχό της πιλοποννη?

σου αδ' τον πορθμόν τειχιλίων οι σύμπαντας έσονται τάδιοι,αυτοι επ'Αυθείασ,πλάους ιδιτσλά

σιoιών δικαίαφίες απετόλειους δί τούτων Φυς αθτών μυχων τον αυριατικών δεάσει φυσι τιθένα κατ'εκείνον αλλώ φίλε πολύβιε φαίκπς ανώς που τούτου»ύψ4ύσμαώς οι αβγό παείξησι ώκα έλεγΑ2ν και πέραάβ αυτών ών άρηκασ'αυτός,εις μάι λάωρίσα εκ πελοποννήσου επίακοσίους, οι τού δεν δίτους ίσουςάς κέρκυρα",και παίλινων ταύθον εις τακεραύνια τους ίGυς και οι δεξιά εις τη σ

ιαπυήαν. αγό δε ή κεραμινίων την ιλλυρικίω παραλίαν σασίων ύβακι%ιλίων εκααρντσεντήκοντα, ούτωςκοικειναψ4ύσματαίξέν αμφότολα και ο δικαίαρaeς άπεε αχο πορθμού επιςήλασέινκι τα σίων επΐακιχιλίων και ο συδοκάς αγρόιέξαμ.ομολοπούσι γαρ οι τσλέσοι λέγοντας το όjά πελάους μυείων είναι αηδιχιλίων, συμφωνείδι άϊα και το αγροάσει το πόδι του μήκος της οικουμούκς, μάλιτα γαρ είναι φυσι μυειάσωνεπά.3ύφυδί ο εασόριο "μήματοαγό πύιωικού κάλου μέχρι των άκρων της ιβηρίας, από δυσμικώτύδαίξι,μικροναχολάπει τών τεισμυείων,σιμυτιθέασιδιά τως απομί, ώύ ιάπκ5κόλπυ μέχριτής ροδίας,τπντακι%ιλίες αίθονό επί σαλμωνιον της κείτης, όπου όξι ή εώον άκρον,χιλίους. αυτής δε της κρήτης μήκος σλάους και δι%ιλίονς επί κειού μέτω, πονιοι ταύθανόϊεπί πάχμωον της σικελίασ'τοζακιχιλίες και πεντακοσίες,και από παχαώου αθί

πορθμόν πλάους "χιλίους, έτα και λίαρμαή επι"Sήλασαπό πορθμού μυείους τειχίλιους απο τηλών διαθ'ταταλάυταία ώύ ιόδου ακρoτηρίου της ιβηρίαση τειχλίες, και κρίθετες διεκ άλλως άλμπίαι.άπου και άναρβώνετσιτού αυ%ύ παραλλήλsigρυτ, χρδόντιξ5 όg μεαπαλίας αύ

τη διτή όχg ζυζαντίου καθάπου κjίππάρμες πείθεσή.ή διόγα ώύπελάγους άδι του αυτού όξιτώ 4χg πορθμού και της βολίασ. αποδε της ροθίας εις βυζαντιον ώς άν,έπι του αυπυ μεσημβρινού κειμΕύων αμφόιν,τσούι τσεντακιχιλίους ώς άρήκοσιταοίους -τασούτοι γαρ αλ έιον και οι της α'

ρημαίνς καθέτου, επειδί και το μέγισον θίαηματούτσελαιους τούτου το από της βυρώπης, αθ' τluυ λιβύμυ, τσεντακιχιλίων πουταλίων λίποισίν από του μυχού του γαλατικού κόλπου, δοκά μοι τσεπλανημοίως λέγιώθαι άϊ3",ή ολυ τίύ λιβυίω καταάϊχ-τομόδος προσνίύaν αθ'την αβ

κτον,και σιωάπjaν τό όg τωνςηλών παραλλήλω και άξιο» ουκίύ λέγεται το πλησίον της σαροώ νος την λεχθεί αν κρίθετονταλάυτάνιου γαρ παρατσλήσιον αλλά πολύ δυσμικώτόδον είναι και βίν αρμαάιχ της σαροώνος όλον,%ωδόντιαπολαμβανονοί τώμξαξύ πρός τώ (άρδονίωτο λιςυκόκ, πέλαγος και της παραλίασ5 τα μήκ! πιασλεόνασαι τσλίμ' ουκ #5 τοσούτο γ« εξής δίτα του ε''

ρατίθοίους επανορθοί.ταμί ότακέιρον λέπων και εκείνος ύβιθάκης με καρ, ας κέρκυραντεια κοσίους απόντος πλάους φκσιν έήτων οινακοσίων ύβ επιθάμνον όας θεωαλονίκεια οινακοσίους αποδόντος, ασλείες των δυχιλίων φησί.ταύταμού, βύ.αποδάμεωαλίασεπ'sήλασλέοντος επία λίες απέδε πυρίμνς εξακισχιλίες,αυτός λέγωιχειρον, ασλάους,"είνακιχιλίες, ώύαπομεσα σαλίασ.αποδε πυρίνης μικρόν ελάfίες και οκτακισχαλίους.εγυτήίωή σ'αληθείας εκείνος άρνκεν. οι γαρ νιώθμολογούσινάτις τας των οσών ανωμαλίασα ποτάμνοιώ,μημάζω τών οκτακχιλίων τασίων έή ή μήκος σίύ σύμπασαν ιβηρίαν, αγόπυρίμής έως της εασκείου πλ4ύρας, ο δ'αυτήν εν

ταγονοταμών,οκτακιχιλίων ταδίων 7ίθησιοο μήκος αχό της πηγής μέχρι των εκβολών του δί7 που a (μυ ώύς σκολιώμασινου ή γεωγραφικών άυ» αλλ'εα''Αυθείας λέπων καίτοιγω από πυρίωκς αι

του πάγου πηγαι πλέον δέχρισίν ή χιλίους ταδίους, πάλιν δε άϊο μοί ορθώς ακοφαίνεται, ότι αγνοώπάιβηρικοί ο όρατήθονς, και διότι πίδι αυτής ο έθόπου τα μαχόμενα αποφαίνεται,


Σλάβωνος γεωγραφουμείων,

46

ός κ. μέχρικαλάρον αποκαλατώτίδιοικά θα φάσας έξωθεν αυτής είχε τας πως δύσιν τής Αυ ρώπης μέχρι χαθείρων έχρισίν εκείνοι του πων ουκ έκλαθόμΕνος κριτα σίύ της ιβκείαo' πύδίοδυν πών γαλατών, ουσάμού μέμνηται ο μήκος της βυρώπης ότι έλατίόν όξιτζ σιωάμφω της το λιβύης και της ασίμσεκτιθας, ουκ ορθώς σίύσύγκρισιν ποιέιται το μίνγοιώσόμα το καταςήλαο'φκσικ,

όπκατασίύ ισιμόδινάνδύσιν όξιν,ο ότάνας ρά,ακό θερινής ανατολής, ελαή8τα Μή ή σιωάμφω μήκους,σύ μεταξύ της θερινής ανατολής κου της ισιμόρινής άυ» γαρ και ασά πέρλαμβαύει πεός σίύισιμόδινίω ανακλίο,σύ πώς τας αβκτοιο ημικυκλίου.χωeις γαρ Φό τσίδισκελούς οι mίαΐ μασιν Αυαποδύτοις,και ψ6ύδός όξι ή από θεεινός αλατολής εντάναίνράν.άπαντες γαρ οι έμπειροι

των τόπων,αποτών αρκτωνρών φασιν εις την νομώτιν,ώς τα τα σήματα του ποταμού, και η σ' /

*

2

ν

ν

<

2

. » «1

Α"

/

2

Α ΓΥ

-

2 (7

-,

ρ-

ρ.

?

30

Μομώτιδος,και αυτόν τον ποταμόν έφ ό(όν γνώριμός όξιν 5 ζού αυ%ύμεσημβεινού κάθα-ουκα

έιον διλόπου πνίς έπον οι μι αποτών καταδενίσsoν τόπων αυτοντας αρχας έχειν,και αχρ' η"εν

ασόρασ. ουκον θυμηθέντες ως μεταξύο τύρασ',και βορυάθοίας και υπανις μεγάλοι ποταμοιβέ ουσιν εις τον πόντον, ο μί, τώfς"ω παράλληλος ο διτώ τανάϊdi ούτα ώύ τύρα ή πιπών κατωπίλι μοίων,ουδί ώύ βορυώθένους,ουδι του υπανιος πολύ αν εναγνωσότοδα τα εκείνων αρκτικώτύδα. ώς θ'οδ'εκάνων άγων ετσι τίύ μαιώτιν ήντάναίνιάταθής:έφων επ' αυτήν.αι γαρ εκβολαι φαν

νόbώς οι πίς περσαρκήoις μόδιστής λίμνης διείκνωτα,κουτούζις εωθινωτάτοις,πλασός αϊτις ών και απούανώς λότος ώς διαύτως από ανώς και ο 35 του καυρίσουπώς αρκων φίσας ράκ", ας τιπς έφ4 ας την μαιώτινιάρητα "κ) άϊο αχρ'μοίτοι της αλαζλής &aς άρηκε τίύ βύσιν. κραγδα ει έρξ4ούτως,ουκαλυτσένανίίως τώνάλω και φόπον τινά καταλιάμεώον βάναυτών ατσε" φαίνοντο οι χαριίτοδοιιώς αν επι τα του μεσημβρινού παρακάμoίoντινός της ρύπώς ούσης εκατό ρω ποτα μό ότιτου μήκους τή, οι κονμίεςμέρισις κατα παραλίλιν τό ισιμόδινό ίξιν,

επειών

κρύαυτή επιμήκος ούτίες εκ τόταται,ώς το κρά πών ήπείρων έκρίσης ούτω δη λαμβανει το μήκος με

ταξύ μεσημβενών δυοιν κάμινοι ,τα'τα μέφα των μυκών ταύg σμοί εισινούς θηράψόμον,ήdϊαυτών

εκείνων,ιόντας, και των παραλλήλων όσων, και πόρων,ο o &ίχαν αφεις τον Φόορν καμνόν άστίγει &ν μετα ξύ της το θερινής ανατολής,και της ισιμόρινής τμόματι ζύαβκτικού μικυκλίου, πώς δε τα αμε

τάπίωτα,έδεις κανόσι κ) μέζοις χο"2 τοις μδαπίωο-ις.εότοις κατάλλινκ) αλλαν χώσιν λεπιμoίοις προς τα καθαύτα, κι όgφορα ουκέAeντα ή μί, οιώ μήκος αμετάπίωτον και καθαύ» λέγ«2. ανατολήJWισιμόδινα και δύσις.ώς διαύτως χειμόδινή το κ) θερινή.ου καθαυτήν αλλά προς ημάς, η μών Jι'άλλο τ'άλλη μεταχωρομύτων,άλλοτ άλλοι τόοοικαι λύσεων ασι,και ανατολών ισπμόδινών το και ώοπικών, το δε μήκος μοί4 ταυτόν της ηπείρου, ταναϊνμί, οιώ κοήνέλο συκάτοορν πούαα', ποιά θα θεεινήν Λαια»λεν ισιμόδινών κανόν, προτοεπίωκιίασδι της Αυρώπης άκρας αλείωσε, βέλτον μοιουτος άρυκενόβατοθένους πόδιαυτών, ούπω δε ικανώς εκείνος μαύγο φέις έφη σίύ 55 τας sήλασκοιθήκου(αν,εφής και ιβηρία,και τον αδή πορθμόν,έφής ή ιταλία,κου τείτnν την κοι τα μαλέμσ. ευής τα μεταξύ του αερίου, και του Αυξείνου,παντέθνη,κου ώύ ταναΐδος, ούτς δε τας μίν δύο τας πρώτας ομοίως εκτίθεται, τείτnν ότίύ κατα μαλέα κουσούνιον εφής και ελλας,

πάσακαλί ιλλυεις και της θράκης ίνα, τετάρτην δι πίύκασασίύθρακια χ«βρόνησον εφής τα κοι τα ον συσον και άβυδύν σενά, έχουσι θ'αυτίύ θράκβι, πίμπίνδ την κατα τον κιμώικών βόασυροκα και το σόματης μαιώτιδος,ταςμον οίω δύο τας πρώτας, δoτίον.άπλοίς γαρ' Ζισιτσίδιλαμβαν νονται κόλποις, και μί, τό μεταξύ της κοίλπης και

ώύ ιόδου ακρωτηρίου αν και τα κάθldρα,κατό με

ταξυςηλών,κ) τ' σικελίασ'πλάγιι, δε φύτωτο και τώ αορία, καίτοι ήγι των ιαπύτων άκραπα ρεμτήπου6 και την ιταλία δκόρυφονποιούσα έχει μνα αυτόμφασνια λοιπαιδίτιούαηγότοδον ποικίλα και πολυμόδάς ιούσαμ, ζκπύσιν άλλον διαίρεσιν, ως οι'αύτως έχει και η εις εξ διαίρεσις

τluυ ομοίαν έτασιν ακολουθώς ταϊς άκρας διέλκμούκ ποικσόμεθα JWιμές οι ώις καθέκασα τήν προ σήκουσανεπανόρθωσιν και πύτων,κου των άλλων όσα ούτε τη βυρότσμοίημαβτητα, και οι τή τής λιβύης πόδιολία.νιώθ'αρκέσει ταύτα λεχθοίτα προς ώύ προήμων ό(βιβώύθημΕνίκανους "ή παραταθούτας εκμαρτυρών αμιν ότι δικαίως προφλόμεθα και αυο-ι το αυτο δίis- όβγον, τοσαυ?

της επανορθώσεως κ) προωθήκης δεόμονον επειο τοίς προς εκείνες λόγοις σιιυεχές έξι και εγχείρησις της μετέδασα πτυχώσεως,λαβόντες αβχάνετύξανλέγομον,ότι δι, αν χωρογé9 φέιν επιχειροαύν τα ολλάτων φυσικώς τα και μαθηματικώς λεγομοίων υορθέθαι, κα) προς την εκείνων υπόνοιάκα τι και πίσιν τα εξής η "αγματεύεώθαμ.άρντα γαό όπου οικοδόμος ουσιαβκιτέκτων οικία ή εφ' λιν ιαβύθμ καλώς οιός το γένοιται",άπρονοίπως έχων κλιμάτων τότών κατα ενέρανόν και χιμά των τε καιμεγωθών καλθάλους και ψύχους,και άλλων αοιέτωνμάϊ γ«την όλην οικουμεών τοποθε των αυτογο το εις επίτσεδόν γράφ4 επιφαλψαν μία κί την αυτήν, ταίτι ίβνεικοί, κου ταινδικοί και τα μέσα πύτων,καλμκλονίfίονδύσεις καλαιατολάς αφοείζar και με(ουρανήσεις,ώς αν κοιτάς

7

η


Βιβ»

€.

-

47.

πίσιτό μου προεπινοήσαντ, την ώύ έρανούλιάθεσίντο και κίνησιν κjλαζόντιόπ σφαεικι μου' έξιν ή κοιταλέδεια της γής ετσιφαίειά, τσλάfίεται δε ναυετήσεδός πως σίύο μν γ«ωγραφμκίμ)

έχει τίύ παράδοσιν τώθWάλλως,ου γεωγραφικίύ, ου γαρ ώς πού β πεθίων ιούσι μεγάλων, οιoκα των βαβυλωνίων, 3 πελάγους παείταται τα πρόσωπάντα, και ακατόπιν και έκπλαγίωκα επίτσεθα,καιούδεμίαναντέμφασιν παρέχει πεος τα ούραίια καιτας του ηλίου κινήσεις και %? σεις πέος ιμάς και των άλλωνας όμων,ούτω,κουγεωγραφούσιν ααθιά παείταθαι τα όμοια όμι, γαρ πελαγίζων,καλοδιλίων θg χώρα σ'πεθιάδος,κοινας πσι φαντασίας άγεται.καθάς κοιλό απαί λίντος και ο ολιϊικός οιόριά ταύτα άπειρος ώντ% ουρανίωνκαιτας προς ταύτας απμφάσεις

αγνοών ανατέλλονταμοι καφορά ενήλιον και διuίοντα και μεσουρανοιώτατίναδιφόπον εκεπί σκοπεί ουδεχθ'χρήσιμο αυτό προς ή προκάμονον,ώς που ουδί και παράλληλο ετάνα σώ παλ ειπωτι ή μή, τάχα ή επισκοπεί,Αλ αίτι, δύξειδίον τοίς μαθηματικώς λεγόμβόρις καθάπου οι επιν χώριοι έχει γυ"ο τόπος βιαύτα όμπιώματα, ο δε γωωγραφικός ουκ άδι χωeίωγωωγραφά, ου δί

πολιϊικώπιούτωός τις μαλαν εφρόντισε των λεγομοίων ιδίως μαθημάτων ουδιγο θερις και σκα πανά αλλά τώ πειθήναμόuυαμούω,σίύ γάν έχει ούτωπίύ όλίω,ώς οι μαθηματικοί φασί και τα άλ

λατα προς πώ υπόθεσιν την ώιαύτην κελλατε τους προσιούσινεκάνα προοντυμηθώσι τα εξής εφο ραν εκείνοις άτα ακόλουθαόβών.ώς τα μάλλον ποιήσαώθαι των παραδιδόμαίων ασφαλή σίύ χρήσικα ώύοιτυγχάνοντας αν ακούωσιμαθηματικώς τους ή άλλως έχεισίν,ούφησιγυωγραφέν, ένδίμκι κωγραφοαύτα πιsεύσαμ διέ τσόδιτών εχόντων αυτώ τάξιν αρχώς, πίς αναμεώύσασιτίω όληλα

γένκωμέζας ώύτοιο ο κίς ασsονομικής εκάνες δε τις φυσικής, η δε φυσική αρετή τις τας οιαρε τας αύυποθέζιο φασινόξ αυτών άρτημαίας.κ) οι αυταίς ερεύσας τάς τα αρχάς κjτας πόδι πάε των πίσεις τα μω οιώ παρα των φυσικών 34κνούμώματοιαύτα όξί. σφαιροειδής μίν ο κόσμος, και ο ουρανός, ξοπή διεπι ο μέσον των βαρέων-πόδι ώύτω το σμυετώG ή γή σφαιροεισώς, ομολ κενβος, όμλι ουρανώμούa,και αύτη και ο οΐαυτής άξων και πυ ουρανού μέσου τεταμοίος ο διον" ρανός πόδιφόβεται πάντα αυτήν,κου πόδι ενάξοναααααώλύς αθόύσιν (μύ αυτώδί οι άτυλα τές αςϊρόθ ομοταχέςτώ πόλω οι μά, οώ απολαιώς αςέρόσκατα παραλλήλων φέροντ, κύκλων, παράλληλοι δWάσιγνωeιμώτατοι ότι ισιμόδινός και οι Φοτσικοι δύο και οι αρκίικοί, οι διασλα?

ντεςάςέρύθ,καλήλιος και σιλίνη,καταλοξων μνων των τεταμοίωνοι τόζωόg κώ-πύ%ις δε πι stύβαντες επάσιν ήτισιν,οιας>ονομικοί,τα εξής ηθαγματεύονται κινήσεις και πόδιόοίους και ε% κλάψεις,καήμεγύθη και αρσάσεις και άλλα μυρία ώς διαύτως οι πιο γενoλαν αναμεώοαύτες γεω

μία προσιδένθτας των ασ5ονομικών υ ή φυσικών δόξας.τας οή κωμεζών παλινάγοβίράνοι τσεν τάζονoν λαϊύερθέα3 θέή έρανόν.πεντάζονονοθJγήν.ομωνύμως ό κjτας ζώας ταςιοίπωτ" αίω, τα διαιτίαςαράκαμο, σ' ας τας ζώαςδιαιρέσεως.dioείζοιν% διαλαζώνα κύκλοις παραλλήλοις 35 ισιμόδινό γραφομοίοις εκατόζωθεν αυτύδνσι ώς τους απολαμβαύουσι την διακεκαυμούκν-δνσι δε

πί, μήπυκιβιοι προς μυτή ό,κεκαυμοίκτας 4ύκράωυς δύο ποιεσι προς τας Αικράτoις,τας κατεψυίμοίας υορπίπllowειαςωτών ουρανίων κύκλων,ο βγής ομώνυμος αυδιυ ή ζώνό ώGύθως τη ζώνη βυκράωυς λζν φασι τας οικώαξ, όμωαμοίας αοικία"υςό τας άλλας,την μίν,% καύματας δε όg ψύχος, τον Jϊαυτόν φόπον,και τσόδιτών αρκτικών και των φοτσικών παροις ασιν αρκίικοι dioeίζουσιν,όμωονύμως τοιςαίω ους αθιγώς ποιοιώτες,και ώύ ικρίσοις wποπίποντας ώύ όWi

σημόbπούαίχα τέμνον%ς τον όλον ουρανόν,και την γυναυάγκη διαράθα Νao fέα αυτή ίσαμε

ευε καλά9οτών ημισφαείωνειρίσοδοντωνέρανίων υ ή$γές, "μοι βόρθοι ή δε νότιον όπως 5 και της διακεκαυμοίκς, «πο του αυτού κύκλου διχαλιαρουμοίως, το μοίξέιβόρίον αυτής μόδος

ο δε νοτιον.θήλονονόπ,καλτών υκράτων ζωνών και μοί όξιβόριος ή ο νότιος ομωνύμως τώ άμα" φαείωωνώ όξικολάταιο βόρειο μου μισφαίριοντο την ίύκρατο εκάιντσόδιέχgνιο εάδ την οίύσιναχο της ανατολής βλέπονίι,οι διέιάμο, Κέιν ο πόλος ο αρισόοάο ο ισιμόδινός και οι όπως μεσημβείαν βλέπουσιν, ο διέιάμοι έπλύσις, οι αρισόδά διανατολίνόϊμον δί τοειαίος έχρφ, ώς το δηλονόϊ ημάς έσμονο θατούω των άμσφαείων, και τώβορείωγ« οι αμφοτοβοις δVσύχ

δόντι μέσονγδ'μεγάλοι ποταμοί.ώκεανός ή πρώτα, έπειτα και διακεκαυμνί" ούτε δωκεανό, εκα μέσω της καθ'ημάς οικουμοίνς όξιτέμνων όλων,ούτοιώ διακεκαυμοίον χωοίοι ουδε δημόος αυτής ίσκεται ο ίς κλίμασιν υτσεναντίως έχοντοίς λεχβάσιν οντό βοράω ώκεάτωιλαβών οιώ ταύ"Ο

κωμέζης,προχρυσάμονος τοίς γνωμονικώς και πίς άλλοις πίς Νασο "άςroνομικού διακυμοίως, εν οις οι'το παράλληλοι τό ισημόρινώ Αύ9ίσκονται οι καθ'ειρίσιν την oίκησιν.κ) οι προς ορίας τέμνο,

τις τούρους-γραφόμονοιο β των πόλων,καταμεΞά την μοί οικόσιμoνεμβατούων την διάλλη έκό

λόπυ των αποφάσεων, ούτω καλ4ύeίσκοι πόσο ανόητο αχρ σέλσιμόδινού μέχρι πόλου, όπου έν πτεταρτημόριο, σύμtήσου κύκλου της γης έχω διάur,έχει και το ταφατολάσιο αυτού διο:


:

48

Σλάβωνοςγιωγραφουμένων

κίii, και πήίμιφος της γες ώς πού οδώ ο μου την γέναλαμβών παρα φέας"oνομοιώ%ς έλαβε1άς αρχάς,ο δι ας: ονόμος παρα ή φυσικού.οον αυτόν Κόπον χρ",κράουν γεωγράφονταρα κύαλαμε

μεάηκόως όλίω πώγών,ώρμηθούταπιςεύθιντα τούτω και ως επίτευσαν ούτος, πρώτον μου εκ θέθαι πίύ καθ'ημάς οικουμεύuω πόση 7ίς, και ποία,εχόμα καλσίύ φύσινοϊαέξι και πώς έχουσα πως τίμυ όλίμ γίν.ίδιον γαρ άu» φέ γιωγράφου, έπειτα τόδι των καθ'ίωισα, τών το κατα'

γίνκα) των καταθάλαΐία ποιέσαώαι εν προσήκοντα λότον.παρασυμαινόμονον όσα μυικοινώς ειρηται ώύς π€ο ημών, ώϊς μάλιτασεπί 5ευμαίνις αβίσοις γ«πονοία πόδιταύτα, Υορκείώθω οήσφαιροίδης ήγε,(μύτη θαλάfία μίαν,και τluυ αυτίύ επιφαίραίχρυσα τοίς πελάκσι συγ' κρύπίριτογαό αλεόβέχρι της γες οι τώτοσούτω μεγώθει μικρονονία λαθαίψ δuυάμονον.ώς το και σφαιροειδής αθί τούτων.oυχώς αι εκτόρνου φακοί-ουσιώς ο γυωμέ5ης προς λόγον αλλά προς αί «θησιν. και ταύτην παχυτώαν,νοειώθω ό" πενταζωνος και ο ισιμόδινός τεταμοίος oι αυτή κύη κλος, και άλλος ώύτω παράλληλος δείζων πίύ κατεψυγμοίuυ οι τώβορείωήμισφαείω,και 45 των πόλων τίς τέμνωντούκιο προς ορθάς, τκαι δη βορόου ημισφαιρίου διοτσίδιέχοντος τεταρτην μόρια της γης,άποιά ο ισημόδινος προς ή θα των πόλων ,οι εκατόζω ώύπων απολαμβαίεται τζ

Ξάπλ4ύρο χωρίον,ξήμοι βόρφος σλάιρα,ήμισυ ή προς το πάλω παραλλήλου όξίν, ή ό,"ότιος ή ισμόδινού ήμισυ.αι δε λοιπαιτσλάιρα τμήματα'ασιτό όg των πόλων,αντικείμονα αλλήλοις ίσα σε μήκος ο θατόζω δη των τιφασλάϊρων ώύτων, ο οτόζωδίουλο ανδιαφέρει δύξίον,ιοβύθα αραμο, πίύ κριθαμάς οικουμούκνπουίκλυσον θαλάfία,και εοικήαννίσω είρηται εκ) ότι τα αιωθήσει, τώ λόγωJιάκνυται άίο", αλατσιςεί τις τό λόγω τούτω,διαφόNoι αν προς σίύγώωγραφίαν,ου δί νιών ποιών,ή όπου εκ της πείρασελαβομοντούτω συγχωρών, όπ,και αχό της ιούς κατόξωθεσ ποδίτσλους όξί.κολαχό της εασέραστολίδολίπων των μέσων χωρίων ταύταδίουδιαφώe θαλάν τ",πόδαίξωθαι και γι' αυικάτω, ου γαρ γιωγραφών ζητέjτα γνώριμαμόρη της οικουμούνς απέκα. τα διάγνωσα εαλ,καθάπδδ,και τα έξω αυτής, αρκέσει 3'επιζβύξασιν βυθεία γραμμluυ 55 ταύτα τασιμέαί5 εκατόζωθεν παράτσλs, ή πάν εκπληρώ6μ χόματης λεπμοίης νήσου,πέρκάθω δί, ή μίινή(ός αυτό λεχθούτιπφατσλίύρωιδά όλαβάνο μέγεθος αυτής ή φαινόμονον αφελόντας

αχό μου τ8 όλουμιγώθους της γής το άμσφαίειον το καθημάς,αχό δε τούτου, το ήμισυ από Δι'αυ τούτου παλιντό το βάπλβυρον, οιώδη κάθαι σίύ οικουμοίω φαμού, ανάλογο δι και πόδισ5 χό μακ'ς υφλαβέν διέ, a φαινόμoνoντoίς αυτσοκειμoίoις εφαρμόfίοντα.αλλ'επειδή του μεταξύ του ί

σημόδινε κjληφθέντες παραλλήλs τούτω προς ό πόλω τμήματος ή βοράον,ημισφαιρίκαιασύνδυλός έξι ή χώμα.ό δί45 ώύ πόλου δίχα τέμνων το άμσφαίειον,δίχα τίμύa,και το ασόνδυλον, και ποιέ, το τεράσλβυρονιέσαι δηλονότιασυνθίύλου επιφανάασ, μειονετοίάτσλ4ύρον,ώ επίκειται, το ατσιανίικόν πίλαος, ιδιoικoυμούν χλαμυδοειδής οντούτω νυσος,έλατίον α' ήμισυ σε ταβατσλ4ύν ρον μόβους ούσα φανόbδν διάϊο έκτο γυωμετείαση του πλήθους της πόλικεχυμοίκς θαλάήνς.

καλυπίύσης τα άκρατών ηπείρων εκατό ωθον,καλσιωαούση, ας μύουρον χθμα,καήτείτονοούμήν κους και σλάβυς τέμεγίσου, ών και μου επάμυριαθώνταδίωνέζίν, ως επί 3 ολυπόθα»ύμουου

θαλάfίκ,μηκέϊ. τσλέιώθαι δuυαμούης,όg το μέγεθος,κουσίύ όδημία το Μέλαήoν τειών μυειά σων οριζόμκυοντώ αοικήτω όgθάλος ήψύχος αυε γαρ ή όσθάλπος αοίκηών ούτε απλώρs. σλάτος μαιλέχον οκτακι%ιλίων,καλοκτακοσίων σαθίων, μήκος δε το μέγισονμυειάσων σωθεια κολεξακιχιλίων,όζόν όξιν ήμισυ του ισημόδινού, τσλέον αι"άν το λοιπόν, φύκις δι σιμυωσάπως έξι,και τα αUzσο ιππάρχου λεγόμονα, φυσι γαρ εκείνος αποθέμονος το μέγεθος της γής όπου και τσεν όδατοώθονης οντεύθεν δη ποιέιθαι σίύ της οικουμούης αφαίρεσιν, ου γαρ πολυδιoίσειν προς

τα φαινόμονα των ουρανίων καθ'ειρίτιν την δίκησιν,ούτως έχειντίύ αναμέΆκσιν,κώς οι υπέροναχον δεσώκρισιν όντος δη'κατ'όβατήθοί ή ισιμόδινού κύκλου σαλίων μυριάσωνπίντα και άκοσι και

δι24λίων, το τεταρτημόριον είναι εξμυριάδου και τειχίλιοι άϊο» δί' έξι το αχό τούισιμόδινού αδή τον πόλον, τσεντεκαίδεκο εξηκοσα τασίων, οιόν όξιν ο ισιμόδινός εξήκοντα, ο Μαχο του ιση / μόρινού αδι' αόν θεεινόν ώοτσικόν, ταήίαρων, ούooς ή όξιν ο όg συίμύης γ69'φόμονος παράλληλος, συλλογίζεται όκτακαθίαςα διατήματα,εκτών φαινομούων μέΦων. "ν γαρ 5οπικών κοιτα συή

νίω κάθαμ συμβαίνει, διότι οι ταύθακατάτας θεεινάς ώοπας,άσκιός όξιν ογνώμωον μέσης / μόΝασ'. ο δι όg της συμύκς μεσημβρινός,γράφεται μάλισα θg της τού νάλου ρύσεως ώς αχρ με'

ρόκς,έως αλεξανοβόασ.σάλιοι διεισινούο-ιτσίδι μυείους, κατα μέσον δε ο διάσημα, σίύ συήνηκα ίσ%ύθα συμβαίνει ώςτονταύθεν αθέμόδόν τσεντακμ%ίλιοι. προίόντι Μ'επ'βυθείασόων τει χιλίουςςαλίους άδ μεσημβείαν, ουκέτι οικέσιμα τ'άλλα έξι 33 καύμα ώς τα bν 3 τούτωΨ

των τόπων παράλληλον ή αυτόν όντα τώθg της κινναμωμοφόρου, πούαο,και αρχών διά τί" θεώθαι της κοιβάμας οικουμοίκς προς μεσημβρίαν,επει οιώ πεντακι%λιοιμοι ασιν οι αποσυίμής,


Βιβ.

C".

49

άς μόhόμω- άλλοι δε προσγεγόνασιτει%ίλιοι, άοναλοι παντας αθ'τους όρους της οικσυμβώς, οι κτακιχίλιοι άδι δέκήν ίσιμόδινον από συμώης,μύριοιύβακι%λιοι οκτακόσιοι.τοσούτον κκρ'αν

συή των πήαβωνεένκοντίθων,ταθείσης έκρίσης ταφακιχιλίων και διακοσίων ώς τι λοιπον δεκα α' από των όρων της οικονμούς άδι εν ισιμόδινον,οκτακιχίλιοι οκτακόσιοι, αχ, διάλεξανορείασ' δισμυειοι χίλιοι οκτακόσιοι πάλιν διαχο της αλεξανοράασ' επ'Αυθείαστη ούσε τό νάλου,παίν

τες ομολογ9ύσι ήν άδι ρόδον πλοαώ κοντεύθεν δι, ον της κοιείαο παράπλουν κοιλιωνία σ',με? χρι της Φωάθος και βυζανίου κα) βoρυθένους, λαβόντες οώ τα όgςήματα γνώριμα και πλεον Αμανασκοπούσιτα Ατσό ί5 βoρυθοίους,επ'Αυθείασταύτη τη γραμμή μέχρι τίνος οικίσιμα όξι. και πόδαζί τα προσάρκία μόύν της οικουμούκς-οικούσιοι'Ψzσδο τ8 βορυώθοίους ύσαπιτών γνω' ριμων σκυθών, βοέλoαίοι, νοτιώτόλοι όντες των Ψω δι της βρετανικής ε%άτων γνωριζομΕύωλα. έδή δε τα επίκεινα όχg ψύχος αοίκητα όξι, νοτιώτύλοι δι,τούτων και 3 σό της μαμώτιδος,σαυρον

μαται και σκύθα,μέχριτών εώων σκυθώνιο μί, οώ μαωαλιώτης πυθίασ,τα πόδι θούλίω τίύ βορειοτάτων των βρετανιόωνύτατα λέγ«ιπαρώς ο αυτός όξιτώ αρκτικώο θερινός φοπικός κύ" κλος-παραδιτών άλλων συλoν ισορώr.ούθότι θούλη νήσος έτι ίς,ούτε τα μέχρι λ4ύρο οικίσιμά εν

σιν, όπου ο θερινός φοπικός αρκτικός γίνεται νομίζωδι ολυ είναι νοτιώτηδονά - και της οικουν μεύκς πδύασή προσαρκτιονιοι γαρνιώίσορούντες πόρατήίωτής ι%ίνης, ουλοι έχρισί λέγειν, α' προς αβκτον πρόκειται της βρετανικής πλησίον αγρίωνταλέως ανθρώπων, και κακώς οικούντωκz

όgψύχος ώς τονταύθα νομίζω ο πόδα σ' ένα θετίον, το δε παραλλήλουτέ έβ βυζαντίου, του θg μαωαλίαρ πως ιόνώς ώς φυσι ίππαρχος πισίύσας πυθέαφύσι γαρ οι βυζαντίω οι αυτοκ, είναι λόγoντέ γνώμονος προς τίύ σκια όνετσεν ο πυθέασοι μαοπαλία,τόδι & Coρυθοίους αν

ποζύ»υ δέχοντος πόδι τειχιλίους και οκτακοσίους,άκαλέκ τέθgsήματος, και ακόμαωαλία σ' άθι τίύ βρετανικίω,ονταύθα ορυ πίπfsν ο όχg f5 βoρυθούους κύκλος πανταχού πολλαχού δι' παρακρουόμβυος τους ανθρώποιό ο πυθέασ,κοιν ταύθα που διέψευσα ή μαν γαρ πίύ αγρsκλών

γραμμίμι άδι ώύς πόδι τον πορθμόν καλαθήνασκαιρόδοντόπους αθfέαύτου παραλλήλου κά ώθαι, ομολογήται παρα πολλών, όμωλογ«ίται δε ότι και όχg μέσου πως τέτσελάγοιο όξιν και αχό

των 5ηλών αθ' ήν ορθμόνιοϊτς πλέοντας το μέγισονοίαρμαάχο της κελτικής αθ πίύ λιβύuυ εί7

να ή από τό καλατικού κόλπου τασίων τσεντακι%λίων, άυ» δ'ένα και η μέγισον τσλάτος φί; πελάγοιβώς τ'είναι η αχό της λεχθάσης γραμμής αθ' ον μυχόν ίύ κόλπου,ταθίων διχιλίων τσεν τακοσίων,αδοί μαωαλία έλατίόνων.νοτιωτόζα καρ'όξινήμαωαλίατό μυχι υκόλoυ oo δίγια, πότης ροδίασαδή και βυζαίτιον έτι τιφακι%ιλίων που και οινακοσίων σαδίων.ώς τι πολυ αρκίμ κώτοδος αν είνο όg βυζαντίου ή όχg μαουαλιασ'.οο Μ'εκάθεν αθεσίύ βρετανικίω διμύαταμ συμ"

φωνέϊντώ αγό βυζαντίου αθλβoρυθένκ.το Λ'εκάθεν αθί τίύ ιόμνίω, ουκέτι γνώριμον πόσον αντις θείκ.ου JWaπόδατούωέζι οικίσιμά όξιν,ουλοι Μέτοίς επαίνω λεχθάσι φρονίζειν πρός τα καρ έπι sήμίω,αβκά όλαβάνκαθάπου άθι των νοτίων μόbών ότι ξοδο μόδόκς μέχριτειχιλίων τασίωκα προελθόντι της οικισίμου τίθεώθαμ προσήκον.oυχώς αν τούτου ακριβεςάπυ πόδαρος όντος άλλεγ γύς γετακριβούς,ούτω κακά τους ποδυ της βρετανικής ου σλάους τούτων θετίον "μικρό αλά ονς-οιοντιφακιχιλίους πρός τα τας γ«μονιας χράα σ',ουσιολαλάν αλεονέκτημα τας ώιαύτας γνωeίζaν χώραό και τους ενοικούντας και μάλισα ανάβυς οικοιάν ώιαύτας, αι μάτα λυπέιν μα' ταφελών υμάς δuύανταμ.μηδέν, όg oo ανεπίπλεκτονικού γαρ πίύ βρετανικίμ έχειν διωάμονοι ρω μοάοι καταφρόννών,ορώντας, ότι έτο φόβος ύβ αυτών ουδέες όξιν,ού γαρ ιθύουσι τοσούτον,ώς τ'ε πιδιαβαίνφ μίν,ούτωφέλεια τοσαύτη τις α,κοιτάχοιονιτσλέον γαρ αλέκτών τελών δοκά προσφέ ρεώθαιναύ, ή οφόρος δuύα? σιωτιλάν αφαιρουμούς της ας εσφαίιωτικόν δαπανκς, ή φρεράGν και φορολογίσον τίύ νήGν πολύ και επιγόνοιτο &άχονσον επί των άλλων των τσίδι ταύτιν νήσων,ά δε προςεθεί τώαχο της ροδίασ'μέχριβoρυθαίους διαςήματι, ή αχό βορυώθένους άδι τας αρκτοιο των ταρακμ%λίων ταδίων διάσημα,γίνεται και πάνμύριοι δι%ίλιοι επακόσιοιςαθιοι, τούϊαχο της ρον δίασαθ' ονόπον πούασόξί της οικουμοίνς,μύριοι εξακι%ίλιοι εξακόσιοι.ώς τα ή σύμπαν αλάτος της οικουμούης,ένα έλατίον των σεισμυείων,αχό νόζυ προς αρκτιν." δίχε μήκος, τσίδι επία μυ

ειάσας λέγεται.άιο οιό:ίν,αχώδύσεως αθέτας ανατολάς, ο αχότών άκρων της ιβκείας,επίτα' άκρα της ινδικής.a, μίν,όθίοις, ή δε,ταϊς ναυτηλίας αναμεμεΑκμoίoν ότι δυοντος Φλεχθοίτος τεία

πλ4ύρου τομέκός άξι άία»,εκτού λόγου των παραλλήλων ή προς ή ισιμόδινον δήλον ώς το τσλέον ήδίσλάσιόν όξ Φύ πλάζ,υς 2 μήκος λέγοται δε και χλαμυδο4θές πως είχόμα πολλή γαρ σμυαπων γο ή πλάτους, προς τοίς άκρης 4ύeίσκεται και μάλισα ώΐς εασκείοις,τα καθέκασα αδιόντων ή/ μών.ννιμί, οώ αθ"γεγράφαμών αθήσφαιρικής επιφανάασε χωείον οι ώφαμί ιήeύα και σίύ οικουμιών και δη τον είύτατω όg των χειροκμάτων οικημάτων μμέμονο σίύ ελα ποιίσαντα Strabo.

«λ


5ο

-

ΣΧάζωνος γεωγραφουμοιων,

σφαίρα, πιό γύν, καθάπη πίύ κρατήτειονιαδιταύτης αγολαβόνταή πόατσλΑιρον, οιτος του/ του ίιθένα όντήναια της γεωγραφίασ.αλλ'επειδή μεγάλης διάσφαίρασ' ώς το oλλoςημόριον αυ της ύπαραεντολεχθού τμήμα,ικανδν γονέωαι δίξαώαι σαφώς τα προσήκοντα μόνη της οικουμε? νης και πιο οικεία παραχωϊνόψιν Φίς αθiβλέποισί,τό λόuυαμοίω κατασκέυάσαώα τηλικαύ την, ούτωποιών βέλίμον.έσω διμάζων δέκα ποσών έχουσα τίμ διάμεώον, τό δεμά όμωαμοίω,τιλν καύτην ήμιο»λλώταύτης οι διεσέραν,οι αθϊπέλω καταγραπίέον πίνακα τουλάχισον επήα ποσών, διοίσει κκο μικρονοϊανί των κύκλων τών το παραλλήλων και των μεσημβρινών οίς τα το κλίμα τα και τους ανέμοιό διασαφούμΕν.και τας άλλασ4σφοράς, και τας χώσεις τών της γης μόδάδν. πéός αλληλάτα και τα ουραίια βύθάασ γράφομοντών με παραλλήλων παραλλήλους των διορν θών προς εκείνους ορθάς, της διανοίαο ραδίως μδαφόNaν δuυαμούης ο Ντσο της όψεως οι αθϊπέν λωθεωρούμoνoν αθiφαίεια, χθμα και μέγεθος,άδι τίωπώμφόρητικού σφαεικίιόαιάλογ9ν δε, και τσίδι των λοξών κύκλων και βύθειών φαμοί.ε διοι μεσημβρινοιοι παρέκρίσοις τ8 πόλου γραφό μονοι πάντες σιμυνόύουσιν οι τη σφαίρα προς ο σημέιον,άλλοι τώ αθπίλω γιου διοίσει πίνακι τας

Αυθάμσ'μικράς σιμωνάυούσας ποιέν κώνοντας μεσημβρινάς, ουδι γαρ ολλαχού τύταναγκαίον, ου διεκφανής όξιν ώς πού και πόδιφόβεια,ούτω καλή σιιύλισις, μδαφόδομβύων των γραμμάτων εις εν τήναια τον επίτσεδόν κρυ γραφομοίων βυθειών και δη κοι) ορν εξής λόγον ώς οι αθίτσέλω τίνακα

της γραφής γινομούνς εκθή6μον.όβούμανόη πιο μίν,επελθόντες αυτοί της γης και θαλάfίης, τούδι ής διπιστύσαντες τοίς ειπούσι και γράψασιν επήλθομον δι αθί δύσινμίν αχό της αρμονίασ'μέχρι τών

κριτα σαρίωνατόπων της τυρρίμίασιάδμεσημβείαν δι αχό τέΔυξάνου μέχρι τών σ' αιθιοπίασ όρων.ου δε των άλλων δίου διάς αλ4ύρεθείητων γεωγραφισάντων ολύτι άμών μάλλον ιτσελκλυ θως των λεχθούτων διαςημάτων.άλλοι τσλεονασαντες πόδι τα δυσμικοί μόνητών προς ταις αλατο" λαις ουτοσούα-νήψαντο οι διττόδιταναντίατών εασαρίων ύσέρισαν ομοίως δWέχει υτπίδι των προς

νότον καλτας αρκώυς ή μοίτοιτσλέον κακόνοικαλιμάςακού παραλαβόντες σμυτίθεμον καλτο' τα χίμα και ο μέγεθος κολτίω αλλίω φύσιν,ο ορίακρά οπόση,ήν αυτόν Φόερν όν που και διαίριαεκ' των αιώθητών σιμυτίθησιτανοκτά χώμα γαρ και χρόαν και μέγεθος μόλου, και οσμίωκου άφηκα κρύχυμών, απαγγέλλεσίναι αιώθέσεις εκδι ώύτων σιωτίθησιν ή δαίοιατίύ τέμίλουνόκσιν και αυ των διτών μεγάλων χμμάτων, τα μόνμίν αίθησις ορά, ο JWόλον εκ των οραθέντων και διαίοιατίθκν σιν, ούτω δι και οι ομλομαθείς αλορόυ,ώς που αιωθητηeίοις τσιτώσαντες τους ιδιούσικαλτσλανηθεί,

σινούς έτυχ«τόους,άλλοις κοιτάλλαμόρη της γης,σμυτίθίασιν εις ουδιάγραμμα σίύ της όλης οι/ κουμούνς όψιν, επε και οι σsατηγοί πάντα μάναυ%ι πράfίουσιν ου πανταχούδί παρεισιν, αλν λατσλέισα κοιooρθουσιάϊετήίων.άγγόλοις πιςεύοντας, και προς τίύ ακοήν όg πίμπεντες οικείως τα

προτάγματα, ο Μαξιών μόνους αλοία ώύς ιδόντας,αλαρέ ή της ακοής κριτήριον κίες πως επί sήμίω οφθαλμου πολύ κράfίον όξί, μάλισα Μ'οι ναυ έχoιoν άμενον αντιλέγειν, τσίδι των καταβρε'

τανούς και γερμανούς και τους πόδι ο ίςξον, τούς τα ονός και τους εκτός γάτας τα καλτυριγέλ τας καλβατάρνασ.έ7 δι τους πόδι ον καύgών. β) αλβανούς και ίβηρασ. απήγγελται διάμικα και Ατσο τών τα παρθικά συγγραψαίτων των τσίδι απoλλόφωρον αόν αρτιμείτην,ά πολλών εκεί, νοι μάλλον αφώεισαν,ταττύδι τίύ υρκανία κοιλτίύ βακτειανίμ".τών τα ρωμαίων καλείς τίύ Αυθαί μονααραβίαι εμβαλλόντων μδας:ατιάς νεωςί.:ς αγάπανήρ φίλος αμίν και εταίρος αίλιος γαλ'

λος και των εκ της αλεξανοράμο εμπόρων σόλος ήδη σλεόντων g i8 νάλου κολτέ αβαβίoν κόλν ερυμέχρι της ινδικής άπλυ μάλλον κολταύτα έγνωςαμπίς ναώ ή πίς προ ημών ότι παύγάλλος υπήρχε της αιγύπίου,σιμυόντας αυτώκαι σιιυαναβαύτις μέχρι συμύκς,και των αιθιοπικών ορών,ίν

σoρoύμονόζι και εκατόν και άκοσινιόυ πλέοιον εκμυός όρμου,πρός τίύ ινδικίύ πρόσόδονεκτώκα σήολεμαϊκών βασιλέων,ολίτν παντίπασι θαρρούντων σλέν,και ον ινδικών εμπορίύεώαι φόρ'

Άν-ταμίνοώ πρώτα και κυρίωτατα και προς αθisήμίμ κoύ προς τας χείρασ'τας πολιτικούς ταύτας,%ίμακα)μέγ«θος ώς απέν,άτσλούτατα εγχειρών, και πίπιον ας τον κωγραφικό πίνακα, συμπαραδηλούντα και η ποιόν ίι και πόσον μόβος της όλης γής όξι.άu» Αγώ"οικείοντώ γεωγραν φω.2 δική τσόδι όλης ακριβολογ«ϊώθαμ της γης, κ τσίδι ασυνδύλκαι παντός ύςλέπομον ζώκς,άλλας 7ινός αθigήμης όξίν.3ύ ει πόδιοικείται κjκαταθάτοδοντεταρτημόριον ο ασόνδυλος και γαρειούν τως έχει συχα σό τούτων γιoικά? των παρημάν,αλλ'εκείνlώ άλλίω οικουμούwνθετίον όπου έξι πι θανόν ημίν δε τα oι αυτή ταύτα λεκτέον,έσι δίτι χλαμυδο4δις χώμα της γης σ' οικεμονς οδεμοι πλάζς Ατσογράφ4a μέγισον, ήg fνάλου γραμμή.λαβούσα πιο αρχώναχο ή όg της κινναμωμ,

φόρου παραλλήλου,υτής των αιγυπτίων των φυγάδων νήσου,μέχρι ή όg της ιόνι, παραλίλκε όμικος, και ταύτης προς ορθάς αχό της εασόρας όki 5ηλών κ) ή σικελικού ορθμούμέχρι της όραίας και ή"ιαπκώκόλπου, παρά ή ταύρoνιέσα,&ν θεζωκότα πίύασίαν,κ) κατας:"έφονται επί σίύ ιώανθάν


5

C'.

Βιβ•

Ε

λατία",μδαξύ ινδών και των τσδί της βακώιανής σκυθών. Μάθινούσαμ παραλληλόγραμμόν τι.

ενώ "κλαμυδοειδές%Sμα εγγόγραπία ούτως,ώς τςη μίκος τόμύκα ομολογείν,καλόων είναι και μέγισον και η πλάκετό αλάτει "μι δίχλαμυδοειδές χύμα οίκουμούκ και ο διπλάτος ορίζει «θα έφαμε,αυτής,ται έκέτας παραλλήλως πλAυράς τας διοειζούσας αον οικίσμοναύτης κα; +,ανίκιών έφ'εκgί τολα αυτα οι ήσαν πθος αρκτους μίν, ή ήg τής ίόνης, προς δε τη διακεκαυ μοί, και β. τ"κινναμωμοφόρου, αύται δη πεοσεκβαλλόμοια επίτε τας ανατολάς,κή αθύτας δύν σεις μέχριτών ανταρόντων μόδών της οικονμοάνς,ποιήσουά ί, παραλληλόγραμμο προς τας άθι ζάιγνυούσας ήg τώναρκτων αυτά, ότι μίν οδώ οι τούτω όξιν και οικουμοίν, φανώο, εκ φύ.μάτι το πλάτος αυτής ο μέγισον έξω πίπiaν αυί, μήτε το μήκος, ότι ο αυτής χλαμυδιαδις και %ίμα όξιν, εκ σύ τα άκρα μυονείζaν τα τύμήκους εκατόβωθεν.κλυζόμΕνα Μαχό της θαλάfίας και άφαιράντό

τσλάτους-άir διή δήλονίκτάντσόδιπλάισάντωντατς εώαμόν,και τα δυσμια εκατόλωθεκα. της τα γαβινδικός νοτιωτδέαν πολύ πίύ ταπροβαίω καλουμοίμ νιώναχρφαίνουσιν. οικουμοίω

έζικολαυταίρου(αντί των αιγυπτίων νήσω,καιτή ή κιννάμωμονφόβούσογή.πίύμι, γαρ κράσιν των αόβων παρατσλασία είναι της τομέα τους ινλους σκυθίαστής ύσάτης,αρκίικώτη,αέξι τα κατα " τόματης ύρκανίασ'θαλάfίνς καλέτι μάλλον τα καταπίύιόνίω όμοίως δε λατόδι της ί

έωςηλών λέγεται δυσμικώτατον μί, γαρ σημείο της οικουμούκς," των ιβήρων ακρωτήριον-ο κοι' λούσινιόθόν.κείται δίκαταγραμμίύ πως π€ός τίύ θgχαλάρων το καιςηλών,καήτί σικελικού

πορθμού και της βοσίας, συμφωνώντυ τα ωροσκοπεία κι Φυς ανέμοιο φασί τους εκατόζω σιφορές, και τα μήκη των μεγίτων αμόρών τε και νυκτών,έσιγδ'τιαπαρεσκαιδεκαορών ισιμόδινών τι κρύ νυ κτών,ούτε τα παραλία το καταγάθειρα κολίβαρασποτα οράωθα ποσεισώνιος Λ'εκπνος υψηλής οικίασοι πίλαδιερεύση των τόπων ώύτων όσοντίφακοσίουςταδίους,φκσιν οιέναςέρα εν τεκμαίν ρεώθαμ εν καίωβον αυτόν εκπυτου τα μικρον εκ της ιβηρίασ προελθόντας άθι πίύμ σημβείαν ομολογών αφορα αυτόν και εκ της ισοείαστής ο κνίλω σίύ γαρ βυδόξου σκοπήν,ου πολύ τών οι

κάσιωνύψηλοτόαν είναι.λέγεώθαμ διότι εκάνος ούτεύθεν αφεώρασον κρίνωβονάςέρα, είναι οι επί σ5 ροδιακού κλίματος πίύκνίδον.έφού και ταγάJειρα καλή ταύτης παραλία, εντεύθεν δι προς μί, τανόζιαμόβα πλέουσιν, λίβυν κάτα.ταύτης δε τα δυσμικώτατα,μικρατώ γαλάρων προ καται μάλλον, ατάκρα, ποιίαιτα σενluυαιαχωρών προς έωκαι νόων,και πλατύνεται κατολίν γονέωςα κίς αιθερίοις αιθίοψι σιωάψα, ουτιδWυπόκεινται των τσίδι καηχαδύνα τόπων ύτατοι, σιωάπίοντας το θα της κινναμωμοφόρου γραμμή.άς δε τανανίκατσλέoυσι αγό ή ιόδου ακρωτη είου μέχρι τών αβταζρων κοιλουμοίων,ότσλούς όξιπρός αβκπνου δεξιά έχουσι τίύ λυσιτανίαν, ά θ'όλοιπος προς ίωπάς αμβλάα πωνία, ποιών μέχρι τών της πυρρίμύκς ακρων τάν ταλάυτώντωνας οών ωκεανόν ώύπις δε τα εαυίρια της βρετανικής αντίκεινται πθες αβκκν ομοίως δε και τοις αρ' τάβροις αυσίκεινται πώς αβκα»ν,ακαήιτολίδες καλούμ"ναι ή(βιτσελάγια κατα η βρετανικόν πως κλίμαιερυμοία.ώς τα δηλον εφόσον σμυάγ«ται τα άκρα της οικουμενς κατα μήκος από Φ πωμκεχυμοίου πελάγουςας στιόν τοιούτουδιόντες ή καθόλου χώματος,χρήσιμων φαίνεται δύο λα βέν Αυθάασ.αι τέμνουσαμπρός ορθάς αλλάλας,"μίν,όg. τέμήκους έξει τέμεγίσου παντός. ό, θg Φύ πλάτους και η μαι,των παραλλήλων έστα μία, δε,τών μεσημβeινών έπειτα ταύταμς παραλ λήλους αθiνοούντας,έφειριτόζανσιαμράν κατα ταύτην τίύ γόν και σίύ θάλατία και χρώμονοι τυγ χάνομΕυ.και γαρ ο χώμα μάλλον αν καταφανες γίνοιπο ποίον ειρήκαμο και 8 μέγεθος των ραμ

μάν άλλα και άλλα μέΦαεχουσών,τώντς ή μήκους κου fύ πλάους και τα κλίματα αχοδηλωθή σεταμζίλ7μον,τα τα εωθινα μάλλον και τα εασέρια.ώς Καύτως τα νότια και τα βόρία, επειδή

θg γνωρίμων τόπων λαμβαύια", λάτας ώθάασταύτας,αλ,ελήφθη Gν ίδν.λέπω δε τας μέ7 σας δύο,τήν τα τζ μήκους και το τσλάτους τας

Ά πρότερον.αι διαλλαόασίως γνωeίζοιντ'

αν % ώύτων.φόορν γάρτινασοιχείοιςχρώμαυοι κύβις τα παράλληλαμόβη σιωεχόμεθα κούτας άλλασχώσεις των οικίσιων.τας τ'αθηγής και προς τα ουρανια, τσλέισον 3 και θάλαήία γ«ωγραφά

χαματίζατίύγενικόλπουςαπογαζoμοί και πλάγ και πορθμούς ομοίως οι ιθμουςκακό

και ρονήσους κοιλάκρασ'. προσλαμβαύουσι δε ταύτι και οι ποταμοί καλτα όρι,4 καρτών πιούτων ή/ πειροιτς και έθνη-κρυπόλεων θέσεις,βυφυώς οινονοήθησαν καθ'αλλα ποικίλματα όσων μισός όξικα ο χώρογραφικός πίναέιοι δι τούζις κου και των νήσων τσλήθος έξι καπασαρμοίον είτε τοιςτσελάγκ σικοή κατα τίύ παραλία πάGν άλλων άλλας αρετάς τα και κακάαρ και τας απ'αυτών χλείας επί λεικνυμαίων και δυ%ρησίασ.τας λ,φύσει τας δε εκκατασκώύς ας φύσε λέ λέγειν διαμενόνσι κας α Διεπίθετοι δίαβνται μξαβολάς και τούτων δίτας τσλάω χρόνο συμμοί4νδuυαμεία σ',εμφανι sέον.μή πoλαό μού άλλως Καθαραίεια μίν εχούσας ίινας και δόξαν και π€ός "ν ύπίδον χρόνο" παραμλύουσα φόπο τινά συμφυή κίς τόοοις ποιά και μακέϊ ούGν κατασκέυuύ. ώς τι δήλο" Strabo.

d.

Μ

ii


Σφάβωνος γ«ωγραφουμένων,

52

όΊιλά και τούτων μεμήθαι, πώι ολλώνκκρές πόλεων φέταπέν,όπδ επεδίμοθοίες άδ' τώ, πώιόλαωθονιάς ούτως φανίώθαμ φυσν,ώς ταμιδί πώποτεώκίώθηθινγνώνα,αλτινα ετσελ

θύντα αλλόμως και ας τούωυς τους τόοοιόκαιας άλλους αφικνούνται άσμονοι,ταίχαν ποθοαύ πςιλά, τών ούτωδωνομασμοίων 65πων,καθάπου καλώύς τάφος των οδύξων αλαρών ούτω5 και

νομίμων και πολιτειών μεμψίμεθατώιμηκέτι ουσών οι ταύθα και της ώφελεία σ' πωκαλούμενες των αυγών Σόορν,όν που και αθετών πράξεων.ή γαρ ζήλου χάριν και αγρώοπής των τοιούτων,λέπομον

λαΐαλαβόντος αχρ της πρώτης Ψποτυπωσεως ότι η καθημάς οικουμεήγε πείξέντος ουσαδέχ«' τακόλπουςάς εαυτήνάχο της έξωθαλάfίας κατα ενώκεανόν,ολλούς μεγίσους διτάωαρασιώκα ο μυ βόρειος,καασίακαλέιται θάλα ήανοίύυυρκανίαν πέρσαφρίύουσιν, ο δε ποδσικός και αβάζιος ιά πή της νοτίασαλαχέονται θαλάfίας ο μίν,της κομασίασ' (οιπαντικρυ μάλτα ο δι, τής ποντικός, φ" δε τέταρτονός που πολύ τoύζυς ποδβέβλκται κατα ή μέγεθος, και ονής κg) καθ'ημάς λεγόμεγ νκ θάλαΐίααπώγάζεται πιο μυ δWεις αρχοναχό ιρακλεί ουςgήλασπορθμού.μηκαυομοίου ή προςτηςέωεασόρασλαμβανουά μόNος,οι άλλω σλάτει,κατέκατατας μδα δι ταύτα χιζομαι Κ.

καή πλ4ύτωσα εις δύο κόλπους τσελαγίους ονμίν,οιαβιςόθά όν που βύξεινον πά"ν προσαγ9gδύο' μοντον θ'έτοδον ον συγκείμενον έκτο τέ αιγυπτίου τσελάους καλτέ παμφυλίου,κου τείωικού,

άπαντες δε οι λεχθούτας αχό της έξωθαλάfίας κόλονι,sενδνέχoισι "νές ασλουν, μάλλον δε ό,το αβά βιος και ο κατασήλασ.ήτίον Jίοι λοιποί.άδι πώμκλείου6 αύτους γή, τειχθνoνέμηται καθάπου εί

ρητα.ιμύ οιώ Αυρώπη πολυ%ιμωνετάτη πασώνύξίν ύδι λιβύκταναντίαπέπονθον ή δι'ασίαμέσmν πως αμφόϊν έχει πώδιάθεσιν άπασαμόWεκτης οιής παραλία σ',έχρισί τίύ αιτία τ8 το ολυχέμ"

νος και τύμή. Διεκός πλίωτών λεχθοίτων κόλπωνασλήκ) χλαμυδοειδής όξιν ώς άοντας διάλ λαο'οι μικρώδιαφοράς εατίον ουδιού γαρ ετοίς μεγάλοις ο μικρόν εί, θ'επει «οιτασίύ γ«ωγρα ομκίμ ισοριανου χώματα μόνον ζητούμι και μεγώθη τόπων,αλλά και χώσεις προς άλληλα αυτών ώς που έφαμονικολούταύθα ο σεικίλον και οιώς παραλία παρέχεται μάλλον, και εκτός, ολυ δWόξί

καλή γνώριμων και η βύκρατον και ο πόλεσι και έθνεσιν Αυνομουμoίoις μάλλον σιωοικόμονον ενταύ θα, εκώ.ποθούμoντζελοία ταύτα,ολοίς ασλείους παραδίδονται πράξεις κ) πολιτειακή τέχνα, κρύ παλλαόσα ας φρόνκσιν σιιυόργοί.αχρέια σιιυάγοισίν ήμας προς εκείνα,ών οι ερμκτώ α έπι τσλοκαική κοινωνία ταύτα θϊόξινόσα οικέταμ.μάλλον διοικάτα καλώς προς άπαντα δε τα ώι αύτα ώςέφη και παρημάνθάλαήία πλεονέκτημα έχει μέγα.κολ όη και οήθεναρκτίον της πόδιηγία σιως..άρηται δε ότι αρχιτέδετέκόλπου όξινο κατατας.sήλασορρθμός.oo διςενώταροντούτουτσε είεβδομήκοντα ταδίους λέγεται πόδιατλβύGντι διαονςενωπό εκαooν κοιλάκοσιτασίωνόντα,όg? σασιν λαμβανουσιν αι υιόνόθ αθρόαν, ιδίοι αβιτόδάμάλλον ετ'όψις μεγάλου φαίνεται τσελάγους, όν

eίζεται JWεκλ Φζ δεξιού αλλιρού τη λιβυκή παραλίωμέχρι καρχιδόνος εκ δε θατήίου τήτοιβη εικά και τα κελτική καταναρβώνακoλμααπαλία και μδαταύτατη λιγυσική.ταλβυταία:5τά

ιταλική,μέχρι τ8 σικελικού πορθμού ή διεώον ή πελάγοιο τσλ4υρόν και σικελία καιξί.και οι εκατόν Ο

r.

Α

«

w

ν

•ν

2

/

«

Ψ.

Ο

\

Δ

"-

/

Α'

Α

ρωθεν αυτής πορθμοί,ο μίν πέος τή ιταλία επήαςασίοις, ο δε προς τη καρχιδόνι χιλίων και πεν

τακοσίων τασίων.ήθϊαχό της των σκλών αθέα, επίατάδιον γραμμή,μόNος μού όξι της αθρόδονκ)

ενταύρον μέσον δέπως τέμνει ή λεχθο πέλαιος λέγεται διςασίων μυρίων και δι%ιλίων, άϋ, μι δη ή μήκος τέτσελάγοιό, αλάτος δι ο μέγισον όσον πεντακιχιλίων σασίων τόαχ; Φό γαλατιλ κουκόλοφυμεταξυμαασαλίαο και ναρβώνος άδσίύ καταλτικρυ λιβύμυ καλούσιδί ή προς τα

λιβύη πάνμόδος της θαλάfίης ταύτης,λιβυκών πίλαπς, ο δε προς τη κατ'αντικρύfή, ή μάλ, ιβη εικόν, το δι,λιγυσικών, ο δι, σαροώνιον. πλβυταίον δι μέχρι σικελίασ' ο τυρρίμικών. νήσοι δWεια σινοι μολτή παραλίατή κατα ή τυρρίμικών πέλαγος μέχρι της λιγντικής συχνα μίγισα δε σαρ' σω και κύρνος μδα γω σίύ σικελία αύτη δε και των άλλων όξι μεγίση τ%ύ καθ'ημάς και αβίση, πο

λυδί τούτων λειπόμΕνα,πιλαγία μου πανθίαηίατο και ποντία-πρόσγειoιδιαίθαλίατικ} τσλαν νασία και ιλούα και πιθήκουσαμ.και προχύτη και κατσεία.καελβυκρισία και άλλα τοιαύται

αθ'θάτύδαδί της λιγυσικήςαι πέο της λοιπής είόνος μέχρισmλών ου πολλαί.ών εισιν το γυμνησία και βυώς ου ολλαι δ'ουδε π€ο της λιβύης και της σικελίασιών άσκόσουράτα και αγίμερος και α λιπαραίων νήσοι, ας αιολοντινές προσαγορώουσι, μδα δε την σικελία και τους εκοιτύξωθεκα εορθμούς άλλα πελάγη σμυάπja.τό το πθό των σύρτεων και της κυρίωαίαο και αυταια σύρτες

και ο αυσόνειον Μπάλαμ.νιώδίκαλoύμονον σικελικών,σύρρουν εκείνω και σιωεχώς ή μονοία, π€ό των σύρτιων και της κυρίωαάασκαλείται λιβυκόν.τολβυτά όϊεις αο αιγύπΐίον πέλαιος, τών δεσύρι τιων Αλελάτίων όξινόζόν χιλίων κj ύβακοσίων σασίων σίύ περίμεώον έχουσα-πρόκειντ; J'εφ'έκοί τόδα ή σόματος νήσοι μίωιγξτεκ) κόκινα της δι μεγάλης σύρτιως φκσιν όβαταθοίκς ον κύκλοκα είναι πεντακιχιλίων ή δι βάθος χιλίων οκτακοσίων αφέασκείσων εις αυτόμαλα, και ο τής


ειβ.

-

C".

-

κυρίμαίαο'μεθόριονπεδ σίύ άλλιω γλντίύταύτκλιβυίω. άλλοιδί όντπείτλεν τεφακιχιλίων παδίων απον και δε βάθος χιλίων καλτσεντακοσίων όσον και ο τσλάπς τύ σήματος, ο δι σικελικόκα

πίλαπς πώτης σικε λίασ5ξικα) της ίταλίασ άδε προς έωμόνος και έτι τα μέαξύ πόρου σ' τι ριγίνης,μέχριλoκρών,και της μεαπινίας μέχρι συρακ<σών,κ) παχύνου αύξεταμοΐαθήλή προς έω μόνος μέχριτών άκρων της κρήτης και τίύπελοπόννησον δε πωικλύζα πίύ πλάτην κοή πληροί τον κορινθιακό κριλούμΕνον κόλπον προς αβκτους ο επίτι άκρα ιαπνίαν κ) ή σόματέ ιονίκαι κόλ που καετής απείρου τα νότιαμόNν,μέχρι τέαμβρακικού κόλπου και της σιώερούς παραλίας της ποιούσης ενκθεινθιακό κόλον προς τίύπλοπόννησον, ο Υιόνιος κόλπος μόνος άξι ή ναώ αορίου λεγ9μείον τούτουδιτίύμι, οι δεξιά τσλ4ύρα ήίλλυείς ποιά σίύθWAυώνυμων και ιταλία,μέχρι τέμυ χούφ8 καταακυλήίαν.ές δε προς άρκτον άμακαή προς τίύ εασόρα αλέχων,sενός και μακρός, μην

κος με όζον εξακιχιλίωνταδίων.πλάτος δι ή με μέγισον %κοσίων αθλπίς χιλίοις νή6ιδέασία οιταύθα,συχαιμόνααι προ της ιλλυρίδος αϊτο άψύρίμδες και καρυκτική καιλιβυρνίθις.έ7 Jϊίσ δακα)Φατούριον. ια) ή μέλανακόρκυρα.καλφαβος πω'της Ιταλίασ διαδιoμίλειοι.τέ σικελικό διή άδκρήτίω αχό παχαύου,τοφακι%ιλίων και πεντακοσίων σασίωνφασί,τοσούτον δι και ο εν

πιταίναρον της λακωνικής ή διαχρ άκρασιαπυγίασαδή ο μυχόν Φύ κορινθιακού κόλπου,τών μευτειχιλίων όξιν έλαήoν το διαχρ άκρασιαπυγίασεις σάυ λιβύuω τσλεόντων, το φακι%λίωκα Εξί,νήΦιδίασίνονταύθα,ήτα κύρκυρακαλσύβοτα προ της ηπειρώτιδος και εφεξής προτε κορινθια κού κόλπου κεφαλλίωία.καλιθάκη καλζάκαωθος καλεχινάδες τώδί σικελικό σιωάπja ο κρητικών

πέλαος,κατοσαρόωνικό και ο μυρτώονόμεταξύ της κρότης όξί και της αβγείας και της ατίν κός-πλάτος έχον ο μέγισον ο αχό της αήικής, όσον χιλίων και διακοσίων σασίων.μήκος δι έλαήίον ή διπλάσιον ο φύτω δινή6ι κύθηρατε και καλαυρία και αττύδιαίγινα και σαλαμάνα και των κυκλάσων μνές.oo δεσμυεχές ο αιγαίον όξιν ήδη (μύ τό μέλανι κόλασω καλτώ ελλκασόντω.καιο,

ικαβιονκαι καρποίθιον μέχρι βόδου κο) κρήτης κα)κύπρου και των πρώτων μόbών τής δι'ασίασ' «ά το κυκλάδες νή(βιάσι και αι ασοράδες.καια προκάμδυατής καηίασκαλίωνίασ και αιολίδος μέχριτής φωάδος.λέπω δικώ,και σάμον καλχίον καλέσβονκ) τόνεδόν ώσαύτως δία, προκείμoναι της ελλάδος μέχρι της μακεδονίασ'κολ της ομόρου θράκης,βύβοιά το καλσκύρος και τσεπάρηθος, κj. λύμνος και θάσος καλίμβρος και σαμοθράκη και άλλα τσλείους τσάδιών οι τοίς καθέκατα δκλω? σομον.έτιδα ή μήκος της θαλάfίας ταύτης, τσόδιτεφακι%ιλίους και μικρό τσλείους, ο δε πλάτος πε ειfδι%ιλίους.πόδιέχεται δε Ντσο των λεχθοίτων μόδάν της ασιασ',και της αγό (βαυίκαιμέχρι θόρ μαίου κόλπου προς αβκτονεχούσης εντλοιώ παραλία σκαλτών μακεδονικών κόλπων μέχρι της θρακάαο'χερρονήGυ καταδί ταύτην όξί,οο επίαταδίον ο καπα σιισον καιάβυδον σιου ή αιγαίον και ο ελλάσσοντoς εκθίσωσι προς αβκτον εις άλλο πίλαγος οκαλούσι προποντίσα, κακέινο εις αλλο

οο θύξaνον προσαγ9ρλιόμονον πόντον.έσιδί διθάλαήίος φόορντινα ούρος, κατα μέσον γαρ'πως αν

κραδύο προατήπήoυσιν ή μου, εκτής Δυρώπης και των βορείων μόδάδν, ίδιεκ της άσίασ' ολαντία ταύτα σμυαπούσα ον μεταξύ πόρον και ποιούση δύο τσελάγ«μεγάλα ή μΕν οδώ της βυρώπης α' κρωτήριον, καλείται κειού μέτωπον ή δι τής ασίασ'καβαμβις, δέχοντα αλλήλων πύδι δι%ιλίους ταθίους,και τσεντακοσίους, ή μί, οιώ προς εασόρανπίλαπς,μήκος έξιν αχό βυζαντίου μέχρι τώκα

εκβολώντέβορυώθοίους,τασίων τειχιλίων οκτακοσίων, πλάτος δίδ%ιλίων οι ώύτω δήλλική'' νήGς έξί, ο Μ'εώον έξι παράμνκό".άς στνον ταλAυτών μυχόν, εν καταδιοσκουριάσα, άδι πενταν κι%ιλίους ήμικρότσλάους σαδίους, ο διτσλάτος τσίδι τειχιλίους, άδι περίμεώος ή σύμπανκς πλάτουςέξι δισμυείων φυ και πεντακιχιλίων ανοίζουσι δίτινό ο χόματης πώιμέρου ταύτης ει τεταμοίω σκυθικώτύξω τίύ με νάυρανόβομοιούντες τοις δεξιόις καλουμoίoις μόβισιτ8 πόντους

ταύταδίζξιν ο παρατσλους ο αχό ή σόμα»ς μέχρι τόμυχού ή καταδιοσκουριάσατσλίδ γαρ σ'

Μ

καράμβιος, γ«πάσα άλλη υΐών μικράς έχει εσυχάς το καλόβοχάς, ώς τ'Αυθεία εoικoία, τίύ δι λοι' πήντώ κόματι τύ τόξου διήuυ έχοντισίύ αθισ5οφuύ.σίύ μάναίωτσόδιφόρεσέρανιτίύ δε κοίτω βύ θυτόζαν ούτως,δί κακάνuυ απόbγάζεώθαμ δύο κόλποιβών ο εασόeιος πολύ θατόξου πόδμφόρέςεν ρός άξιν υπόκειται δε τό εωθινού κόλου προς αβκτον,άμαιώτις λίμνησίύτσερίμεζονέΆeυσα οι νακεχιλίων σαδίων, ή μικρώτσλεόνων, εκ δίσωσιJίαύτη μιι ας πόντον καταγον καμμερικών καν λσύμόνον βόασυρονιού%ς ό,κατα ενθράκιονας τίύ προποντίθα, ο γαρ βυζαντιακόνσόμαούτωκα λούσιθράκιον βόασυρονιόταφατάθιονετίν ήδί προορντίς χιλίων και τσεντακοσίων λέγεται ο μύχ κος ταδίων ραγό της βωάδος αθί ο βυζαύ7ιον παίριών δι'πως άξι και το τσλάο"ς, ούταύθαδιά"

κυζικίωών ορυτα, νήσος και τα πόδιαυτίύνκσία τοιαύτη μου και προς αβκαν,τέ απαίου πελάγ'

γους αιάχισίς,κή ώσαύτη.παλιν Μαχό σ' βοσίας και ο αιγύπlιον πίλαγος οιξσα,κja παμφύλιον,9 +ιωικών,αδή της έω και της κιλικίας κατα ίσονεκτείνεται μέχρικαι τπντακάχιλίων σασίωκ5. Strabo.

ε

d

iii


ΣΚΑΙάβωνος γεωγραφουμοίων,

» ή

παράπλυκία και παμφυλίανκα)σίύ κλίκων παραλία πάGν είτεύθεν δε σύeία,τεκα φοι" νίκη,και αιγυπος εγκυκλοι προς νότον τίύ θάλατία και προς όύσιν,έως αλεξαν%άαοιονότώ ιωί

κώκόλτσω κjτό πάμφυλίω, κάθαι συμβαίνει τίύ κυπών, σμυάπίουσαν τώ αιγυπΐίωτοελάγοι." sι θϊαχο ρόδιουσίαημαάς αλεξαΐορεια, βορεία πΦακιχιλίων που σασίων, ο δε απείαλους σιτλα'

σιος ο Κόβατοθείας ταύτιν/λ των ναυτικών είναι φυσι πίύ υπόληψιν, παρά το διαρμακς ή πλά γοιό.τών μίν, ούτω λεπόντων, των δι,και τσεντακμ%ιλίους ούκ οκνούντων απέν αυτής ό όχα των σκιο θηeικών γνωμόνων, αιθυράν τειχιλίους επακοσίους τεντήκοντα, τούπυ ό" τ8 τπλάτους ή προς το κιλικία και παμφυλία και τ8 ποντικού τα καλούμαυα δεξιαμόκ καλή προποντίς κου και έφεν

έής παραλία μέχρι παμφυλίασ,ποιά τιναχ«ερόνκών μεγάλίω,και μέγαν ταύτης ιώθμών,ήν αγ' της πέος ταρσώθαλάfίης,άθε πόλιν αμινσον,κράa τών αμαζόνων τσεοϊον τίύ θεμίσκυρα και γαρ οι ώς της γραμμής ταύτης χώρα μέχρι καρία σκολίωνίαo', κου ή οντός άλυος γίνομένων εθνών,τσε είκλυσος άπασα όξινα σό τζαμπαίου και των εκατόλωθαν λεχθοίτων της θαλάfίης μόδών, και όχι'

και καλούμονασίαν ταύτην ισίως και ομωνύμως τη όλμ.συλλάβλίωοϊαπέντής καθ'ημάς θαλά)

της,νοτιώτατον λέπισημάον,ο της μεγάλης σύρτεως μυχός υμζά άurν και κατααίγνπίον αλεξαι εβεια και το νεϊλoυ πρoaeαίζορφόταπν δε τ8 βορυώθοίους εοι και σίύ μαμώίι προώθών τις τό πε λάγμι,καγάρόξινώς αιμόβοςε ή τανάϊδος δυσμικώτατος ό,ο κατα τας σήλαο πορθμός εωθινώ ταζς Wo λεχθείς μυχος κατα τίύ διοσκουρίασα.όδατοθένης θ'ούκ Δύοόνιαπκό κόλπον φκσίνιο λ, γαρ αθiύ αύώύ μεσημβρινού ιαβυται, εφου που ήτα αμνσός και θεμίσκυρα, άδι βούλ4 πρόσ

λαζεκ) τίύ σιδηνίω, μέχριφαηνακίασ.άχ, διπύτων των μόδών προς έω,αλούς όξι τσλ4όνων ου ή τειχιλίων σασίων ας διοσκουρίασα. ώς έται μάλλον εκτής οι μόδει πόδμοσίασ φανόδόν, ή μίν δι' καθ'ημάς θάλατία,τοιαύτη τις αιτσογρασήίον δε και τας πόδμεχρύσας αυτήν γάς,αρχήν λαβούσινα

ποτών αυτών μόδών,αφών που καλπίύ θάλαΐία υπεγεάψαμανάασλέονσι τείνω τον κοιταςήλασ'

ορθμών,ο δεξιάμοί όξινάλιζύν μέχρι της τένάλου ρύσεώς οι αρισόδάδιαίξορθμος και Δυρώπη, με χριό πανάϊδες ταλόυτώσι Jϊαμφότοδα τσόδι τίύ άσιαν,αβκτίον διαγό της βύρώπης ότι ολυχόμων τεκα) προς αβετην αναβών βυφυεσάακ, και σελιτών,κοιηταίς άλλας σλέισον μδαόισώκήαπών οι/

κâων αγαθών.επειδη σύμπασα οικέσιμός όξι τσλίμο ολίγες της αοικήώυ όg ψύχος, αύτη διόμορεί ζίς αμαξικόις τοίς τσόδιήνταναν και τίύμαιώτιν και εν βoρυθούν,της διοικήσιμου και με διοξί μόδο και η ορεινον μοχθηρώς οικείται τη φύσει επιμελκτας δε λαβόντα αγαθους και τα φαύλως,

οικούμονα κjλιςς ικώς, μόboύται καθάπου οι έλλίωόθ,όρα καλτσέφασκατέχοντας,ώκουν καλώς 43 πρόνοιαν τίύ τσύδι τα oλιτικoίκολτας τέχνασ',κου τίύ αλλίμ σμύεσιν τίύ τσίδι βίον, ρωμαίοι w

w >

Α'

\

11

-

Λ'

και Λ'

-

ψ.

"

»\

Α

»\

»

"

το ω»λλα έθνη παραλαβόντες και άπίύ φύσιν αίύμόδα όg κυς τόοους ή Φαχές όντας, "αλιμονους ή

ψυχρους και απαλλης αιτίασδυβικάζους, πολλοίς τούς το ακπιτσλέκκυςαλλίλοις επέπλεξα και τους αγειωτόβους Φλιτικώς ζώνευίσαξαν όGν διόξιν αυτοίς οι ομαλώ κ; Αυκράτα την φύσιν, έχει συ νόδγον πεός ταύτα, επειδή "μίν ο τη βυθαιμονι χώρα πάν όξιν ειρίωικόν.οο διοι τη λυπρά μάχιν

μο και αλαβικό και δέχεταίτιναο παραλλήλων δυόλκσίαστακίνηταύτα ταλ,κή αδίκου ρά όϊς ότσλοις, τα δι, καρπούς και τόχιας και ιθοοιίας.φανόδαιδί και ύβ αλλήλ. ν βλάζα,με

πικερόντων έχει δί7 πλεονέκτημα και ξίατών τα όπλα εχόντων, πλίωαό σλάθα κρατέζιυπαρ κει δίτικου προς άur Αυφυες τι απείρωταύτι.όλη γαρ όg πεποίκιλτα τσεθίοις τι και ορεσιν.ώς τα πανταχού και 8 γεωργικόν τε καλή γεωγραφικών και η ηλιτικών και εμάχιμων παρακάa3 /

4

πλέονόWένα θάτύδον,a της άρήνης οικειον ώς τ'όντων αθiκρατέι άux- προσλαμβανόντων και των

"γεμόνων,έλλίύων λ πρότόδον μακεδόνων δι,") ρωμαίωνύτύρον.διαάϊ3 δι και προς αρμόνι και προς πόλεμον αυταρκετάτη όξίκολγοή &μάχιμοντσλήθος άφθονον έχει και και όδγαζόμωον τίύ γήν και ο τα, πόλ4, σιωέχνθιαφ64% και ταύτι.diό τι τους καιρούς εκφό"4%υς αρίσους κ) του ς αναγκαίους τω βίω,καιμέταλλα οσα χρίσμα θυ μώματα οι καλλίθους ολυτελές έξωθεν

μέτεισινών τοίς ασανιζομοίοις ουδίον χείρων ο βίος όξινή τοις βυπορουμoίοις.ώς διαύτως βοσκημάτ'

Αλ πολλών αφθονία παρέχει.θκείωνδιασανινο-ιαυτη λ ι ήπειρος αύτη καθόλου την φύσιν όξί και ταμόρος θϊόξί πρώτη πασών αχό της εαυίρασή ιβηρία βυρση βοεία παραπλησία, τών ώς αλ Φαν χιλιαίων μόδών υπόδησπίόντων εις τίύ σιωεχάκελτικίμύταύτα J'έξι τα προς έω, και ώύ»ις εν ναποτίμνεται ο τσλβυρόν όρος και καλουμβίκ πιρίμώη αύτη Φιόξι περίβρυοος τη θαλάfίμ, ο μΕυνόν ποντή καθ ημάς μέχρις ιλών, τα δε λοιπατη άτλαντικό μέχρι τ% βορείων άκρων της πυρίμύες μήκος δι της χώρασ' ταύτης όξί πόδι εξαιμ%λίους ταοίους οο μέγισον. πεντακιχιλίους διπλαν τος μδα δι ταύτίμ όξινή κελτική πέος έωμέχρι ποταμού ρίuόου ή μου βόρειον arλβυρόν τό βρετανικό κλυζομούν πορθμώ πανί. αντιπαρήκει γαό αυτή παράλληλος ή νήσος αύτη πά

σα πίσ2 μήκος όσον πεντακιχιλίους επίχρυσα ή ο εωθινόν τω βίιόω ποταμό πόδιγραφο


Βιβο

ς".

55

μίύν, παράλληλο, έχοντι ο ρεύμα τάπιρίύν, ή δι τόπον πώς μιλάλπσι ο αρ του ρή νον,τόδιαύτητα καθημάς θαλάfία κοιβο χωeίον ο καλσύμονος καλαίικός κόλπος αναχέεται και οι αυτώμεωαλία τεκαλναρβώνΐοραυται πόλεις επιφανέσαταμ. αντίκίται διτώκόλπω ώύτω

καταγρς:"οφών,έτοδοςκόλος ομώνυμος αυτό, καλούμενος καλαίικός, βλέπω προς τας αβν κπυςκαλπίύ βρετανικίύονταύθαδικα) στνώτατενλαμβαί4 το σλάτος ή κελτικό. σιιυάγετ7 %.

ας ιθμών,ελαίόνων λετειχιλίων ταδίων.τλ4όνων ότι δικλίων μεταξύ Μέσι ράχες ορφή προς ορθάς τάπιρμό", "καλούμενο κέμμονον όρος τελ4ύτάδι άϊο ώςμεσαίτατα τατών κέλτώνπεν δίαιτώ διαλτσεωνά όξινόρι σφόοραύψηλά, πόδιφόρή οριούντων γραμμίο, ο μύ κυρενίς: απία

προς τα λεχθείτα των κελτώνταεθίακαι εκέμμονον όρος και δικηλοι προς πώλιγυξικίωκασίύ ιταλίαν-έθνη δεκατέχει πολλά &όρος άϊο κελτικοί,πλίωτών λιγύων.3τοιJίετόδοεθνάς μού εισι. παρασλ ήσιοιδί πίς βίοις νέμονται δί μόNος των άλτσεων το σιωάπίον τοίς ατσέννίνοις όρεσί. μόδος

δί και τών απεννίνων ορών κατέχουσί.ταύτα όϊάξιν ορεινή ράχις όχg fέμήκους όλου της ιταλίας δια

τριφυκήααλότών αρκτων αδμεσημβείανταλ4ύτωσα όϊάδι ή σικελικών πορθμόν,της 3 ιταλίας

Είπαμε πρώταμίύντααποπίποντα τα άλτεσιπιδία μέχρι τέμνχούταιρία, ότώτσλ, οίοι τόπων,ταθ'εξής άκραςτνικα μακρά κόρονησιάζουσαβίες ώς δον αθημήκος τέταθή από νιιον όρος όσον έπιακμ%ιλίων-τσλάρος διαιώμαλον.cριε δε τίύ ιταλία χ«βρόνυσον,τότο τυρρίμικών

τσίλαγος αρξάμονοναλοτέλιγυσικού και ο αυσόνειον,και ο αρείασ. μξάδι τίύ ιταλία και τίύ

κελτικίω, τα προξέωλοιπά έξιτής υρώπης,ά δίχατέμνεται ό ίσsω ποταμώφέΝεταμοιούτος αύ τής εαυάριο αθή την έω και ον βυξίνον πόντον,οι αβιτόδάλιπων τήντα γερμανία ολίω αβξαν μίνι αποτέ ρίύου και εγωί.κθνπάν και ο τώντυειγετων και βαταριών και σαυροματών, μέχρι τανάίδος ποταμού κου της Μομώ ίιδος λίμνης.o δεξιά δε τήν τα θράκίω άπαβμ κρύ τίμ ιλλυρισα

και μακεδονίαν.λοιπην δε και τελώταίαντίύελλάθα.πρόκjνται οι νήσοι της Αυρώπης,άς έφαμονέ έωμεν 5ηλών,κίλ4ρά το κjκαήιτολίδες, και βρετανικαί οιους διςηλών,αϊτο γυμνκάα και άλλα νησί% φοινικών και τα των μαοπαλιωτών και λιγύων.καια προ της ιταλία σ'μέχριτών αιόλκαινάν σων και της σικελίασόβα το πόδι πιυ ηπειρώΖινκολέλλάσα και μέχριμακεδονίας και της θρα' κάασ' χερρονήσου αγόδι τ8 σανάϊδος και της μομώτιδος της ασΐας,έςιν ήδη τα ονός τέταύρου σιμυς

χ5,%ύτοις οι εξής τα εκτός διαιρουμοίκς γαρ αυτής από τό όρους σε ταύρου δίχαqστείνοντος ακό τ%ύ άκρων της παμφυλίαo'αθισίω εώα θάλαήαν,κατ'ινλους και τους ταύτη σκύθας, ή/λ προς

αρκώυς νονώκές της υπερκαι μόNος,όκαλουσιν οι έλλίωβυοιής φέταύρου ή δε προς μεσημβείακα εκτός.ταδισμυεχή τή μαιώτιδί και τότανάϊοί,μόκ τα εκτός ή ταύρου όξί ώύτων δε τα πρώτα μόNν τα μεταξύ της καατήασθαλάfίας άξι και φέ Αυξείνου πίνζυ,τη μίι αθίσον πίναϊνκου αρνών κεανόν ταλάυτώντα τόντι έξωκολοον άθι της υρκανίασθαλάfίκς τηg'αθώνιώθμόν, καθόεγγυ τατω όξιν,αχό Φό μυχού ή πόντου, αθετίύ κρατήαν έπειτα τα εκτός τέταύρκαι τα ζωδί της υρκοι νίασ'μέχρι πρός τίύ καταινθίους και σκύθασ,τους π€ός τίύ αυσίύ θάλαήαν και η ίM9ίλον όρος,

ταύτα όϊέχουσιταμίν,ώμαμώται σαυρομάται, υ οι μεταξύ της υρκανίασ κατόπινώυ,μέχρι σκαι

Ά ιβάρων και αλβανών,σαυρομάται καλσκύθαμ κoλαχαιοί, και ζύποι,καλή νίοχοι

τα JW Szσδο της υρκανίασθαλάfίνς,σκυθαι κραυρκαοίκου παρθιαίοι και βάκτειοι,και (βγοία νοί.κουταλλα τα Κzσδοκάμoναμόρη των ινσών προς αβκτον προς νότον 5 της ύρκανίασθαλάfίνς, εκ μόνους και τό ιώθμού, πανής μεταξύ ταύτης καλτ8 πόντου, της το αβμονίαο και τσλάση κάται

που κολχές και καππαδοκίαξύμπασα μέχρι τό βυξάνου πόντου και των ίιβαρανικών εθνών, εί, δε ίοιος άλυος χώραλεγομούν πόδιέχουσα προς μίν τώπάτω και τη προορντίθι,παφλαγόναστε καή βιθυνους και μυσούς και σίύεφέλληασύντωλεγομοίω φρυγίαν.ίς έξι καλάφωάς, προς δε τώ αιγαίω κουτή εφεξής θαλάτlaτήν τα αιολίσα και την ιωνία και καείαν και λυκίαν, οι δε τήμισο"

παίατήντα φρυγίανής όξιμόδος ήτα των καλογραικών λεπιμείνγαλατιακαλή επίκτη%ς καλλυκοίο νες καλλυλοί εφεξής δίτοίςοιτος ταύρου,οϊτς τα όρηκατέχοντας παροπαμσάσα, και τα παρ' θυαίων τεκα μύθων και αρμονίων και κιλίκωνέθνη και λυκρίονες και πισίσαμ.μδα δίζυς ορείους έτι πεικός τζταύρου,πρώτη Jιόξι κύτων και ινδικό έθνος μέησον ή πίνύκ) Αυθαιμονέτατον ταλ4, τών πρός τα τήνεώαι θάλαήανκ) τίύνοίμαν της ατλανίικής, οι δε τήνοτιωτάτη θαλάfίκαι πρόκ!? της ινδικής νήσος ουκελάfίων της βρεθανικής ήταπροβαί μξα δίπώ ινδικίιδάδ τα εαυκείανάjκαι σιν οι δεξιά διέρρισί τα όρη, χώραόξί συχνή φαύλως οικουμβύη ήg λυπρότητα, υπ'ανθρώπωλα πλέως βαρβαβων ουχ ομοεθνών καλούσι Μαριανούς αχό των ορών διατείνοντας μέχρι γω ορωσία ασκού καρμανίασ. εξής δεάσι πέος μου τη θαλάηκπούσαμ και σούσιοι και βαβυλώνιοι-καθηγ κοντας άθι τluυ κατα'πούσας θάλαήαν και τα πόδιoικοαύτα τούτοιο έθνη μικρά προς δε τοις ορεσιν οι οι αυτοίς ζίς όρεσ παρθυαίοι, και μιλοι και αρμλύιοι και τα τούτοις πρόχων Strabo.

d

iiii


56

Σφάβωνος γεωγραφουμοίωt. *

ρα έθνη και η μεσοποταμία, μξά δι τluυ μεσοποταμία τα ονός Δυφράτον. ταύτα Μέfiν ί το βύσαίμων αραβία πάσα, αφοειζομούντώτα αραβίωκόλπω παντί,και τώ ποδσικώ.και ό σmν οι σκίμιίται καλοί φίλαρχοικατέχρισίν οι αθ' ήν βυφράτινιωθήκοντος κοιητίύ συeίαν άβοι πούαν Φέαραβίου κόλπου μέχριό"νάλου,αθίοπές το καλαβαβό",και οι μεταυτους αιγύπτιοι και

σύροι και κάλικες.oίτε άλλοι,κ) οι Καχιώτα λεγόμονοι.ταλάυταίοι δι παμφυλίοιμζα δε τίύ ασίαν άξιν και λιβύησιμυεχώς ούσα το παιγύπjωκοιητή αιθιοπία, τίύμι καθ'ημάς αίόνα,επ'βυθείαo έχουν σα χωδόντι μέχριςπλών αχό αλεξανορείασαβέαμονίω,σλίμ τών σύρτεων.και άπου τις άλλη κόλ

πων αθϊς"οφίμετεία και των ταύτη ποιoύντωνακρωτηeίωνόξοχa.πίύδι παρωκεανί μν από της αιθιοπίασμέχρι τινος,ώς αν παράλληλο σύσαντή προτόβα, μία διταύτα σμυαγομοίω αχό των νοτίων μόhών, εις οξέανάκραν μικρονέξωςηλών προτσεπίωκήαν και ποιούσαν απέζιόν πως ο χάν μα έπαϊώς που δίτε άλλοι δηλούσι,και δη κολγναίος πείσων άγαμων γυνόμενος της χώρασ διηγά ζ αμάνιοικύα παρσάλα κοιτοίςικτος γαρβέιταϊς oικάσισι πόδιεχομoίας όbήμωκ) ανύοήθωγή, κοιλ λούσιτο τας τοιαύτας οικίσεις αυάσεις οι αιγύπτιοι τοιαύτη δε ούσα έχει τινας άλλασdiαφοράς Φι χάδιαιρουμοίασ.της μί, γαρ καθ'ημάς παραλίασ,4ύσαίμων όξιν και τσλείση σφόορα και μάλιτα ί κυρίωαία,και η τσίδι καρχαδόνα μέχριμαυρουόων και των ηρακλείωνςηλώνιοικείται όμιζίως,και ή παρωκεανίτις και δε μέση φαύλως, ή άλομον φόβoυσα,όβκμως και πλάτη και φακέιακούαμμων οκς ή δι'αυτό πέπυνθε,και της ασίαση επ'Αυθείασταύτη διάτα της αιθιοπίασdiήκον6..της τα Ιω

3λοδυτικής και της αβαβίασ',ηρι) της γερ%ωσίαστής των ιχθυοφάπων. νέμεται δι'έθνη τίμώλιζύuυ τα πλέτα άγνωτα,ου ολλοίς γαρ εφου 4ύεώθαμ συμβαίνεις ξαώτσέλοις, ου θ'αλλοφύλοις αναρά, σιν,οι οι επιχώριοι,και ολίγοι παραμάς αφικνούνται οι πόρρωθεν, και ουπιςασυ δε παντα λέγον

σιν όμως δίοδώ τα λεγόμενα τοιαύτααάτους με μεσημβεινωτάτους,αιθίοπας προσαυράψουν σι τους ΜΑπό τούτοις τους τσλέσους,καράμαντας κράμαυρουσίους καινιγείτας.ooυς owέπύσε ώύ τους,γατούλους ώύς δι της θαλάfίς εγγύς και απΐομοίους αυτής, προς αιγύπίω μου μαρμαρύ θας,μέχριτής κυρίμαίασ. Τσδί δε ταύτης και των σύρτιων ψύλους και νασαμώνα.ο.και των γαι

τoύλων τινάς έπασίντας και βυζακίους,μέχρι της καρχαδονίασ.πολλή δόξιν και καρχαδονία,σμυά πΐουσιό'οι νομάδες αυτή ώύτων διο-υς γνωριμωτάτους, τους μινιμαωαλιός τους δί, μασαμσυλίν ους προσαπρίύουσιν ύσαοιδίασμαυρέσιοι πάG δWιαχρ καρχεδόνος μέχριςκλών, έτίν 4ύσαίμων.

θκειοφόφοςό,ώς που και άμεσόγαια πάσα ουκαπεικός δίκαινομάσας λεχείωα πιάς ύβαύf. ούδιωαμοίες γεωργείν, ήg ή αλήθος των θηρίων ώπαλαιόνιοι δίνιώ άμα τη εμπειρία της θήρας 4gφόβοντας και των βωμοιίων προσλαμβανόντων προς άϊ3- όg σίύ ασουλίμ τίύ πόδιτας θην

ειομαχία",αμφοτδέων πόδιγίνονται καλτών θκείων και της γεωργίασ.τοσαύτα και πόδιτών αν πείρων λέιομβυ. Λοιπόν απέιντσόδιτών κλιμάτων όπου κι αυτό έχει καθολικίμια τσοτύπωσιν. όρμηθέισιν εκ των γραμμών εκείνων, άσοιχέιαεκολέGμον.λέπω δι της τα ο μύκος αφοειζούσης και με

γισον, και της ή πλάτος μάλισαδίτης επλάπς ώΐςμ οδώ ας>ονομικός αθίτσλέον άιο- ποια τέονκαθάπό ίππάρχος εοίκπν.ανέγραψε γαρ ώς αυτός φυσι τας γιγνομοίας οι τοις ουρανίοις δια φοράς καθ'έιρισον της γής τόοριτών ρυτή καθ'ημάς τεταρτημοείωντεταγμοίων.λέπω δι οναχό ίύ λσιμόδινού μέχρι τ8 βορείου πόλου ώίς δε γ«ωγραφούσιν ούτε τών έξω της καθ'ημάς οικουμοίης φρον τιsέον ούτοι αυτοίς τοίς της οικxμούκς μό"εσι,τας τοιαύτας και ώσαύτας όχμφοράς παραδεκτέον τώ o»λιτικώ.πόδμσκελές γαρ εισιν αλλ'αρκέ, τας σημειώθί4ς και απλουσέρασεκθέωθαι των υπ'αυ Φ8λεχθεισών. Ντυοθεμαίοις ώς που εκάνος είναι ο μίγωθος της γυς τασίων είκοσι πέντε μυειασων.

καλό χιλίωνώς καλόβατοθένης αγρδίσωσιν.oυ μεγάλυγαρ παρά τέτίσαι όgφορά προς τα φαιν νόμοναούτοις μέαξύ των οικίσκωνδιατήμασιν.ά δή τις ας τειακόσια εξήκοντα "μήματα τόμοι ονμί γισον της γης κύκλον,έσαμεσήακοσίων τασίων έρισον των Τμημάτων τούτω δη χρήται μέΆω προς τα διασήματα οι τώλεχθοίτι θg μόδόνς, μεσημβρινώλαμβανεώθαμ μέλλoντι εκείνος μιι δη αρχ«9,α/ ποτών οι τώμεσημβρινώοικούντων καλλoιποναει σίιπίακοσίων σαθίων τας εφεξής οικήσεις αδιών

κοιτα εν λεχθοίτα μεσημβεινόν, πειράται λέγειντα παρέκρίσοις φαινόμoνα μάν Μαύοντεύθεν

αρκτέον, και γαρ οικήσιμα κ) ταύτα όξινα ώς πού οίoνται μνό". ιδίαγώ τις οικουμούναύτη έξι θg. μέσης της αοικήτου όg καύμα,sενη τεταμοίνιούκούG μόNος της καθ' ημάςοικουμούκς ο δι γ«ωχράν φος αδισκοπει ταύτην μόνην τίύ καθ'ημάς oικoυμονίμω.αύτη Jιαφορίζεται πούασινοίίω/λ,τώ όχg της κινναμωμοφόρs παραλλήλω.βοράωδι δόβ της ι όNνκς.έτα ότας τοσαύτας οικίσεις αθ'τίον

όσας υπαγορώ4 ή μεταξύ λεχθο μεθαξύ διάςημα,ουτε πάντα τα φαινόμoναθετίον μεμνημονοις ό" γωωγραφικ5 χώματος αρκτίον δWώς που ίππαρχος αγό των νοτίων μόbών.φυσιδή τους οικούσιν επί ώ 43 τής κινναμωμοφόρs παραλλήλω ος απέχει της μόδόκς "ιχλίες σασίες προς νόζντούττυ Μ'ο ιση

μόδινός οκθακιχιλίες κ) οκ)ακοσίες,ή πίύοίκησιν είύθάτω,μισιν ή το ισημερινό καλή θόριιού5οπι


Βιβ»

C".

/

57

κ5 fέκατα συμίαν,απίκινγδ'τίύσνινίωπεντακιχιλίες της μώόνς παραδί τούτοις πρώζι, σίύ μικραναέκών όλμωριτώ αρκτικώπωμέχεθα,και αειφανεθα ενκκρεπάκραστης ουράς λαμπζόναςέρα,νοίιώτατονόντα επ'αυ%ύioρύθαι ή αρκτικού κύκλου ώςτ'εφάπηκώθαμ τού όν είζονώς τώδελεχθοήτιμεσημβρινώ, παράλληλος πως παράκ!9 έωθον, ο αβάζιος κόλπος.τούτου διέκβασις άς ή έξωπέλαγος, κινναμωμοφόρος όξίν έφής ή ελεφαύτων γώγονεθήρα και παλαιόν, εκτύπία δύο παράλληλος ουτος,τήμιου αθώύνοτιωτώνς,μικρον της ταπερβαίνς,"αθώύ ε3αο-ιο οικοαύτας τη διαδι'τανοπώτατα, της λιβύης.o-ίς δε καταμόbόμο και πήολεμαΐδα, τluυ οντό Φωγλοδυτικά, μεγίς. "μόδαώρών ισημόρινών έξι τεισκαϊδικοι. έτι Μαύτη ή οίκη

σις μέση της του το ισιμόδινού και του διαλέξανορείας, παραχιλίους και εκατόν ώύς πλεονάζον τας πως τώισιμόδινώθάκε όϊο όχά μόbόνς παράλληλος, τη μου,% γνωeίμων μόδάδντή ό,43. τ?ν άκρων της ινδικής, οι δε συήνα και βόρενίκητη οντώαραβίω κόλπω, και τη Φωγλοδυτική, κοιταθόρινας Φοπας ο ήλιος κατακορυφής γίγνεται... δίμακροπίτη μόδα,ώρών ισιμόδινών καιέ, τεισκαίδικα και όμωeίου οι διτώ αρκτικώφαίνεται και η μεγάλκαρκώς όλα κόόντι τσλίμο ή σκελώνκολτού άκρου της ουράς, και οιός τών οι τότλίμνθίω αςέρων.o δι όg συuόνς παράλληλος, τέμενήg της πών ιχθυοφάπων τών κατατίuυ γιορωσία και της ινδικής διάκει τη δι,όg των νοι Ζιωτόζων, κυρίύης

μεν πεντακιχιλίοις ταδίοις παραμικρόν άπασιδι τείς μδαξυ κειμΕύκς ή;

τα Φοπικού και τ8 ισημόδινού κύκλου, μεταπίπloισίναι σκιαι εφ'εκρίτιδα, πρός τα αβκοοιό και μεσημβείαν της διαχρ συήνης εκ του θερινού Τοπικού πέος αβκτοιο πίπΐουσιν αι σκια, καταμε

σημβεία καλοαύτα διοι μεν,αμφίσκιοι,οι διετέδόσκιοι.έσιδί"μς και άλλη %φοραζίς άθι ώ Φοπικώ,ίμ" π€νάπομενο τώπύδι των ζωνών λόγω αυτκίτς γάρ όξιν ή diαμμος,και σιλομοφο? ρος,καλξηρατών νοίκωτόβων μόbών 4ύύοίρων το καλ4ύκαβπων όντων, οι διζίς διαλεξαιρ%άαο', και κυρίμύκς νοτιωτόζοις όζον τεώακοσίοις 5αδίοις, όπου, η μεγίση αμόα ώρών όξιν ισιμόδινών δεν

κοιταωάρων,κατακόρυφίωγίνεται ο αρκώύρος, μικρόν εκλίνων π€ος νότονο δι το άλεξανεράα ο γνώμων λότον έχει προς πιο ισwμόδινίο σκιαν,όν έχει τα πέντε προς επία.καρχιδόνος δι τοίμων τόδριάσι χιλίοις και τειακoγίοις τασίοις και αλεξαιοβάασ'δι νοτιώτόδοι, όπου οι καρχιδόνιο γνώμων λόγον έχει προς σίύισιμόδινίω σκιαν,όν έχει τα οήθεια προς τα επία, λιώκίδιο παράλ λκλος ούτος,τή μεύθg κυριόνς και των νοτιωτόζων καρχαδύνος,οινακραίοις σαδίοις,μέχρι μαυρον σίασ'μέσης θα δι αναιγύπίου και κοίλκς συεία σκου της ανω συcίασ',και βαβυλώνος, και συσαν δος.πουσίδος, καημαι ασ.γιορωσίαστής αύω, μέχρι της ινδικής οι δια"ις τσίδι πΐολι Ησα πίύ

οι θάφοινίκ καλσιδόνα,και τύρον, "μεγίτηημόβαίξινωρών ισιμόδινών δεκατιαπίρων και τετάρτου, βορειότοδοι διείσιν ούτοιαλεξανοβάασμίν, ώς χιλίοις εξακοσίοιςςαδίοις.καρχαδόνος δεώς επιακο" άοις οι δι% τσελοποννήσω κολπόδι τα μέσα της ροδίασ κουτσίδιέαίθον της λυκίας, και τα μικρώ νοτιώτύδα,καιέτι τα συρακοσίων νοτιώτύδαταφακράις σαλίοις, ούταύθαήμεάση μέΝα όξιν, ώ" ρόνι σημβρινών διωκτόξων και υμίζους απέχρισί Jίοι τόοοιξτοι αλιέανορεία, λ, τειχιλίους εξακο σίους ταασαράκοντα.diήκ! Jίο παράλληλος ούτος κατόδατοθούν 43 καρία σ' λυκοκονίασ'κοιταο νίαo'μκλάασκασσίων πυλών, ινσών των κατακαίασον, οιό βίς πόδι αλεξαίβειαν μό"εσι τής φωάδος καταμφίρρλιν και αχρλλωνίαν πίύ οι απείρω και του ρώμης μο, νοτιωτόβους βορφοτύξες δί νεαπόλεως και μεγιση ημέρα όξινωρών ισιμόρινών δέκαπέντε ατίχει δε ο παράλληλος ούζος ταμίν

διαλεξανορείαστης προς αιγύπίω ώςεπίακιχιλίους ταυίους προς αρκών του ισημόδινού ποδο δυσμυείους οκτακι%ιλίους οκτακοσίους, ή δε όg ρόθίου τει%ιλίους ταώακοσίους, προς νότολα δε βυζαντίκκουνικαίαο και των τσόδιμαοπαλίαν,χιλίους πεντακοσίους, μικρονθιαβκτικώτοδος ίξιν ο όg λυσιμαχίασ. όν φκσινερατοθοίνς όg μυσίασέίναι και παφλατονίασ',και των τσίδι σι νώπmν και υρκανίαν,και βάκρα οι διο-ίς τσόδι ή βυζαίτιον και μεγίση αμόα ώρών όξιν ισημόδινώκα δύο πίντο και τετάρτου,ο δε γνώμων προς τίύ σκιαλλόπον έχει ούΊή θερινή Κοτσό ον, τα εκαεκ, είκοσι προς ταωαράκοντα δύο λείποντα τσίμπίω απέχεισίοϊοι τόοοι ούτοι σέ όg μέσης της ροκ δίασ πόδιταώακιχιλίους καλούνακοσίους,τέ διισιμόδινούώς τεισμυείους τειακοσίους εις τσλ4ύν σασιδι ας "ν πάτον,κα) προελθούσινετσι τας αρκώυς όGν χιλίους,και τιφακοσίους,ή μείίση με'

ρα άνεται ορών ισημόδινώνδικαπέντε,και ημίσους απίθισίοϊοί τόποιούζιίσον από το Φέπόλου, και τζ ισημόδινού κύκλου και ο αρκίνος κύκλος κατακορυφίω αυα-ίς όξιν, εφου κάται ότι αν

τώ Φαχόλω της «σιωπεπείασ. και ο οι τώδεξιό αγκών του πόθσόως μικρώ βορειότοδος ώκα,

είτε φίς απέχοισί βυζαντίου προς αβκών, όσον τειχιλίους οκτακράους, η μεγίση αμόβα όξικα ώρών ισιμόδινών δεκαέξ. ή οώ δη κααπέπεια, οι τό αρκτικώ φόρεται άσ' ό"οι τόποι ούτοι τούδι βορυώθούν και της Μομώτιδος τα νότια. ατίχρισίδι του ισιμόδινού, τσίδι τεισμυείους το λακιχιλίους εκατόν ο δικατα τας αόκους τόπος ή ορίζοντος οι όλας χωδόντι ταις θεειναΐς νυν Ο


ΣΧάβωνος κωγραφουμοιων.

38

έι παραυγάζεται Ατσο του αλίουαχό δύσεως έως και αναβλής αντιπύδιταμένου τύ φωτός, ο χαή θεεινός φοπικός, απέχει αποτύ ορίζοντος οιός ζωδίου, άμισυ και Φωδικοίκν. άιο"ν οιώ κρά ο ήλιος αφίσαται τό έeίζονκς κατα ή μίσον νύκίμον και παράμιν δίτο(ούτιν τζ οείζον Ώς αποθών,προ ώύ όρθρου καή μδα τηνεασέραν ήδη καταυγάζaa'ντπώισίύ αναζλίω ή τίύ δύσιν αόβα,οι διταϊς χειμόδινας, μόδας ο ήλιος ή arλέισον μετεωρίζεται πήχεις είνία.φυσι διερατωθεί

της τους της μερόης διέχει μικρότσλάους, δυσμυείους τειχιλίους.όβ γαρέλλησπόντου είναι μυν

είους οκτακιχιλίους έταπεντακιχιλίες ας βορυώθούν, οι δε τις άπίχρισίτου βυζαντίου,τασίες πόδιεξακιχιλίους βιακοσίους,βορίοτόβοις δσ της μαιώτιδος, κατατάς χειμερινας ημέρα σ'μετεω είζεταιτο τσλέιτον ο ήλιος,ετσι πήχεις εξ ιδί μεγίση μέρα όξιν ώρων δεκαεπά, τα δί'επέκεινα ήδη τσλησιάζονπα το αοικήθω όg ψύaeς,σύκέτι χρήσιματώγωωγράφω όξίνιο διβουλόμβυος κουταύ

τα μαθέϊν, κι όσα άλλα των ουρανίων,ϊππαρχος μΕυδάρηκον μάς ο παραλείπομΕν ό/3 το 3ανόν τόδα είναι της ναώ π€οκειμoύς αιθαγματεία σ',παρεκάνου λαμβανέτω,φανώτύλαόϊόξί και τα πόδιτών τούδισκίων και αμφισκίων και ετόδοσκίων άφκσιερσεισώνιος, όμως γεν) τούτων, τόγω τοσούτον,επιμνηςέον ώςτς σίύ επίνοια, διασαφήσαμ,και πηχρίσιμον προς τίύ γ«ωχθ9οία κούπη άχρησον.επει διτσίδι ή αφηλίου σκιών ο λόγος όξιν, ο διάλιος προς αίθησιν κατα' παραλλήλου φέ,

ρεται καθ'ού καλοκόσμος,παροις καθέκρίση κόσμου πόδις.soφίω ημέρα γίνεται και νύξιότιμί, Κzσδο γής του ηλίου φερομοίκαι,ότι οια τσογήν παραιτούτοις, οίτο αμφίσκιοι επινοομύται καλοί ε/ τόδοσκιοι αμφίσκιοιμοι, ό(όικατα μέσον μό"ασ',τότε μαύ,επι πα'δι πισήούσας έχρισίτας σκι ας,όταν ο ήλιος αχόμεσημβείαστώγνώμωνι πέρασίπήκό ορθώ, πώς ο Νzσοκάμονον ετήπιδοκα, τότε διας τουναντίον, όταν ο ήλιος ας τουναντίον πωςη.άιο δε συμβέζηκε μόνοις %ίς μεταξυ ή" φοπικών οικούσιν ετολόσκιοι θ'όσοις ή άθι σίύ αέκτοναει τίπΐουσινώς που ιμάν.ή αθί ταινί"άα.

"--

ώς που τοίςοιτή ετόζα θυκράτω ζώνη οικούσι-άι:" δε συμβαίνει πάσι τοις ελάfίοναέΆeισί τό Δον πικzooν αρκτικόν όταν δι εναυά, και μείζονα,αρχο ή πώισκίων όξι,μέχρι των οικοαύτων υπό τώ πόλω τού γαρ ηλίου καθ'όλίμ τίύ του κόσμου πόδισsoφίμ Ψασδ'γής φόρομελ νιν,δηλονόζι,καλή σκια κύκλω πώμονεχθήσεται τσίδι ον γνώμονα καθοδη '

Ας

ν

Α'

Λ'

V

Α

α' Λ..ν

κρή πόδμσκίους αυτούς εκοίλεσεν - ουδιον όντας πέος σίύ γεωγραφίαν,

ουγάρήξινοικήσιματαύτα ταμόν 43 ψύχος ώς που οι τοίς προς πυθίανλόποιςειρήκαμο, ώς τ8δι ή μεγέθους σ'αοικήώυταύ της φροντισέον εκ τέλαβάν,ότι έeντας αρκτικόν εν 5οτσικόν, Νzσοπεπjώκασιτώγο9'φομΕύω κύκλω Από τούπίλου κύζωόgκού, κοιτασίύ Φ κόσμου τίδαςξοφίμύ. Απσοκειμί ν

του ώύ μεταξύ όgsήματος, ζου τι ισιμόδινού κ) ή; 3οπικ5,πήίαρων και

έκκosών ώύ

μεγί, σου κύκλ8.


Σ Τ Ρ Χs n Ν ο Σ τ ε η Γ Ρ Α και 1 κά»

59

Ε Ι Ε Λ ' ο Ν τ ρ ι"r ο Ν.

ποδιώκόσι Μέμίν τον πρώτον τύπον της γεωγραφίας, οικόός

έξιν ο εφεξής λόγος πύδι ήϋκαθέματα και γαρυπίχόμεθαού τως και δοκάμέχριναώ ορθώς η(αγματέαμίμώfθαμιαν κτέον δε πάλι από της Δυρώπης,και πών μόδάν αυτός τούτων,

αφών πδδ και πρότυλον κριτα τας αυτας αί7ίασ.πρώ%ν δι, μόβος αυτής όξι 8 εαυάeιον ώς έφαμων οι βνεία ταύτης όη' το Αμβυ' πλέον, οικείται φαύλως, όρη γαρ και σ%υμους και τσεσία

λεπfν έχοντα γέν, ουδε ταύτην ομαλώς 4ύύαρον oικoίσι τluυ

πολλίν, και δε πρόσβορος, ψυχραπ'έξι ταλέως προς τη Φαχύτη τι,και παρωκεανίας, προσελκφύα εάμικτού και ανεπίπλε

κτον όϊς άλλοις, ώςθ«τοδοβάλλ4τήμοχθνεία της οικίσεως ταύ τα μέυ διταμές",τοιαύτα.ιδί νότιος πάσα, Αυθαίμων χρδόντι,κ) ήgφώόντως και έξω5ηλών. -=-=

έται δε δήλον,οι ώύς κοιθ έκαςα. Ντσογράψασιν μάν πρότόδον το τι χάμα, και το μέγεθος, έρικε ή 6ύρσα καταλ μήκος από της εασέρασαθισίύ έω.τα πρόθια εχούσαμόν προς τη έω,και θα σλάτος διαχο των αρκτων προς νότον έχει δεσαθίωνέέακιχιλίων ομού ή μήκος, πλάοος δι πιν

τακιχιλίων, το μέγισον. έτί ό όπου πολυέλατίον των τειχιλίων,και μάλισα προς το πυρίμύν τη ποιούσκ τluυ έώαν σλ4ραντόρος γοή διηνεκές αχό νότου προς βορρα τεταμβύον ορίζ! σίύ κελ,

πκίδαγό της ιβηρίασ.ούσης δίκρα της κελτικής ανωμάλου οο τσλάτος,κου της ιβνείασ. ο δε sεν

νώταών ή σλάβιο εκατόασαχο της μετόβασθαλάfίας αθή τον ωκεανόν άξι,ετή πυρίωκτσλα σιάζον μάλιςαεφεκοϊτόδον αυτής τομόβος και ποιοιώκόλπους ώύ μου, άθι τόωκεανώ, ώύδι, αδ' τάκοβάμας θαλάfία, μάζους δι τους κελτικούς, ούς ό" και γαλατικούς καλούσι.τενώσόδον εν

ιαθμό ποιοαέτας παρατοίβνεικό και διεμίνεώον αλβυρόν της ιβηρίασ, πυρήνη ποιά ή δι, νότιον, τα κριθαμάς θάλαήα,αχο της πυρίμύες μέχριςηλών,κ) κι εκούς ο έής,μέχριό ιόδούκαλου μοίoνάκροτηρίου, τείτονέξ το εασάριoντσλβυρόν,παράλληλόν πως το πυρήνα,οο αγό τζίβώού αν κροτηρίου, μέχρι της προς αρτάβροιςάκρας "ν καλούσινιόνluυ τέταρoον δε το ενθοί δε,μέχρι τών βορείων άκρων της πυρίμώης.αναλαβόντας διλέγομον τα καθέκασα,αχό του ιόδου ακρωτη είου αβ/

εάμονοι.άιο- ή έξιδνήικώταζν,ού της Αυρώπης μόνον αλλά και της οικουμοίνς άπασης σημάονται ραήίται μάλ γαρ Ντσο τ%ύ δυοίν ηπείρων και οικουμούκ προς δίύσιν τοις τα της βυρώπης άκροις,και

τοις πρώώις της λιβύης, ώ τα μίν,ϊόνρό έρεισί.ταδι μαυρούσιοι πρoύχει διταιβνεικό όσοκα χιλίοις,και πεντακοσίοιςςασίοις κατα τολεχθολακροτήριον και δη κρασίύ προσεχή τούτω χω''

ραντ"λαϊίνμφωνύκαλούσι κούνεον σφίύα σημαίνgν βουλόμονοι,αυτο δίκαιάκρον και π€οπεπίων κός ας την θάλαήίαν,αρτεμίσωρος αμάζ4 πλοίω γινόμονος φησίν οι τό τόπω π€οσλαμβαύειν κό χόματι,νκσιόg τεία, το μον,εμβόλου ταξιν έχον, τα διεπωτίθων εφόρμους έΆeντα μετείονς,ή ρακλέους βιόδον ολταύθα διάκυώθαμ. ψ4ύσαώαιδί &ίο έφορον ούτε γαρ ηρακλέους βωμών, ούτ' άλλοτ τ% θεών έιναι,αλλά λίθοιο, συγκέιθαμ Φέις ή τέήαρασκατα πολλούς τόπους.ές Ατσο

σ%ύ αφικνουμcίων σsέφεθαι κατα τι πάτειον,και μεταφέρεθαι ψΑιδοποιησαμοίων θύειν δι,

ουκ είναι νόμιμονίου δίνύκτωρ επιβαίνφν ίύ τόοου,θεους φασκόντων κατέχειν αυτών οι τώτο τα χρόνω.αλλα του αθ' θέανήκοντας ο κώμι πλησίον νυκτόβύ{ν.άταθϊβάλλει μό"ασ',ύσωρε τηφόρομοίους 3 τίύ ανυαρίαν ταύτα μίν οδώ ούτως έχειν εγχωρώ και διέιτσιτίύεινά δι τοίς ολ λόις και χυδαίοις όμοίως άρνκεν,ου πανυ, λέγειν γαρ διέφκσι ποσεισώνιος πυς πολλούς μάζω δύν νίν ον ήλιον οι θά παρωκεανί7μdi μία ψόφο παρατσλκσίως,ώσανε σίζοντος τούτπλάγους κατα σβέσιν αυτού 43 το εμπίπlaνας ον βυθόν. ψώδος δι'είναι και η παραχήμανύκτα ακολουθείκα

μξα τίύ λύσιν ουκκή παραχρήμα, μικρόν δίύτερον,καθάπίο,καιο"ις άλλοις πλάγκαζίς μεν γάλοις,όπου μί, γαρ εις όρήοίύεται,πλείω το μδα ούσινχ όνον της μόδας συμβαίνφνεκ ζύ παρα φωτισμσύ.εκέ, Jί, τσλέον μιι ουκεπακολουθέιν, μιμούτοιμή δι παραχρήμα σμυάπίΨν ή σκότος,

καθάπου και οι τοιςμεγάλοις πεδίοις,τίύ διώύ μεγέθους φαντασίαν, αύξεω% μί, ομοίως κατά το


και δ

-

Σφάζωνος γεωγραφινμοίων

"

"

.

. .

.

.

--

, ---".

τας λύσεις κjτας ανατολάς οι τοίς πελάχισι,όg & ταςαναθυμιάσεις πλάες εκ των υγρώνακφί ρεώαμιθgδίτούτων ως δίαυλών κλωμοίuω τluυ όψιν,αλατντόασδίχιώθαμ τας φανταάασ, καθάπη και 43 νέφους έκρού,και λεπίου Cλίου(αν,δνόμονον και ανατέλλοντα ο ήλιον και τίύσια, λίύιν,μώίκα και οιόρAθες φαίνεώθαι τοάς:ον η δίψώδος έλέγξαφνσι,τειάκων θύμόβασήg/ τείψάο'οι γαλάροις,κατκρίσας τας δύσεις.o δίγ« αρτεμίσωρος,έκαώνταπλασίονα φυσι δίύς ώθαμ ον ήλιον.κολαυτίρι νύκτα καταλαμβαίανώς μόνοώ αυγος άδι άϊο οι τό όbώ ακρωτην είω,ουχα συλκσήίον προσίυντας θίαχρφάσει αύζυέφη γαρ'μηλοίανύκτωρ αθtβαίνειν ώςτ' ουδί ouωομείου ιλίου ουδείς αν επιβαίνοι,άπό βύθυς ή νύξκαταλαμβαί4,αλλoυθoν άλλω τόασω

της παρακωανίτιδος, κου γαρ τα γαθήρα άδι τώωκεανώ και ο ποσεισώνιος αίτιμαρτυρά και άλ" λοι τσλείους,της δε σιιυεχούς τώι όbώ ακρωτηείω παραλία σ',ή μίν,όξιν αρχήτου έασεείου αλ4ύν ρουτης ιζνείας,μέχριτης εκβολής του πάγου ποταμού, η διζύνοτίου,μέχριάλλου ποταμού, ώύα τα και της εκβολής αυτού. φόβεται όϊαχθ των εώων μόbώνειρίτοδος, αλλ'ο μίν,επ'Αιθιίασάς τίύ

ιασόραν αορδίσωσι πολυ μάζωνών θατήίου ο θαλασ προς νότενέπιερέφει τίύ μεσοοοσαμία, αφορίζων. lύκελτοι νέμονται το πλέον, και των λυσιτανών τινες,εκτής ποδέασζύ ταγουμιτοι

κιώοντας από ρωμαίων ο διτοις ανωμόβισι,και καρπητανοί,καλώρυτανοι καλούεήόνων συχοι νέμονται αυτή μί, οώ και χώρα μετείως όξιν αυθαίμων, διεφεξής προς έω,κ{μαίνκ)νόκ.ν, ασδο Coλίμι ουκαχολείπει προς απα(αν κρινομούν σίύ οικουμοίluυ, αρετής χάριν κοιητών εκγής και θα λάfίας αγαθών, αύτη οιόξιν luυ ο βαίμς διαρρέ, ποταμός, αχότών αυτών μόρών τίύαρχήνέχω κα αφών που και ο ανασ και ο ταπς-μίσος πως αμφόιν τούτων υπάρχων κοιτα μέγεθος, παρατσλ».

σίως μείζιτώ ανακαταρχάς άδι σίω εασέραν φυείς άταθής"έφ4 προς νότον,και κατατίωξαυ σίύ εκδίβωσι τούΊω παραλία καλούσιθϊάχό μυ του ποταμούβατικήνιαχοδιτώνoιoικoμύτων, πυρδετανία, τους διοιoικouύτας ώυρθετανούς τε και τουρδούλους προβγορώοισί, οιμοι,ώύς αύ

τους νομίζοισίνιοι Μετόβες.ών όξικ} πολύβιος.σιωοίκκαι φίσας τοις ώυρδιτανώς προς αβκτον, ώύς τουρλούλους,ναυι διοι αυτοίς ουδείς φαίνεται διορισμός ώφώταζι δίύβετίζονται των ιβήρωκα. ουτοι και γραμματικό χρώνταμ.κ) της παλαιάς μνήμης έχρισίτα συγγράμματα, κ) ποιήματα και νόμους εμμίζες εξακεχιλίωνέθώς φασική οι άλλοι Λίβηρες χρώντ7ίραμμντικ5, έμμά ιδέα ου,

δίrtfλώτίκιοϊα, τεν!3 άχώρααύτη και ούτος ή αύα,προς έωά μέχρι τ'αρηπανίας, προς νό»νό ασέ ά" εκβολών,μέχρι της παραλίας τ" του ανα,μέχριςηλών ανάγκη ό θα τσλειόνων τσίδι αυτής απένκ) των σιιύειγυς τόπων,όσα σιμυτενς ποδς τομαθεν την βύφυίαν ή τόπων,κ) τίύ βυθαιμονίαν της όποι

ραλίας ταύτης,"νό,τοζαιτις και ανας εκθίσωσι,και των ε%άτων της μαυρεσίας ώς μεταξύ εμπίν πίο το ατλαντικών πίλαος,ποιείουν κατα sίλας πορθμόν καθόν ή οι &ς θάλαήία σιωάπίε:"ξεκ τός, οι ταύθαδή όρος έξι των ιβήρων των καλουμοίων βασισανών,ούς και βασύλκαις καλούσν άκρίλ πη, το πόδιοχή μίν οιώ μέγα, τώοίύψει μέγα,και όρθιον ώς τι πόρρωθεννησοειδις φαίνεω% , εκ τσλέουσιν οιώ εκ της ημετόζας θαλάfίης,ας τluυ εξωδιέιόν έξι άυ" και προς αυτοκολπη πόλις ενταήαράκοντα ταδίοις,αξιόλογος κ παλαιά ναόταθμόν ποτιγινομούντών ιβήρων ολιοι δικ) και ρακλέους κτίσμα λέγουσιν αυσίμ'', ών όξι και τιμοθούνς.ός φκσικού ήρακλάαν ονομάζεω% το παν λαόν δείκνώθα'ταμέναν πύδίβολον,και νεώGίκους.έτα μελλαβια,ταειχείασ'έχουσα καλ μεν ταταύτα βελών πόλις και ποταμός, ανταύθαν οι διάπλοιμάλισα ασινάς τήίν της μαυρονάασ', και εμπόριακούταραχέιαμ.luυ δι,και ζέλης της τίγγιοςασνγείτων.άλλαμετώκιθμ ταύτηνας πιο

περαία ρωμαίοι υ εκσ'τάγιος π€οσλαβόντος τινάς τσεμψαν ο υ παρεαυτών εογίκες κjωνόμαθαν ιελίανίοζαν την πόλινιάταγάλ4ρα πορθμώςενώdi4ργομείνήσος από τ'πυρδιτανίας δέχεσα σ' κάλπης ή επακοσίες κ) πενθήκονθασαδίες οι διοκτακοσίας φασίν.έσι δίνύσος αύτη τ'άλλα λ ουθοι 4gφόδουσα των άλλων ανορείαό των οιoικouύτων,τη ήτας ναυτιλίας, υφιλίας πώς ρωμοιίους, τοσαύτην επίδοση εις πάσαν Αυτυχίαν έχων,ώς τα καίπή ε%άτη ιερυμού της γης ονομασοπίτη ή" απασών όξιν, αλλα τσόδιμλι ταύτης όβούμαν όταν, καλτσόδιτών άλλων νόσων λίπωμον, εξής διεν

sίνoμονεθέως καλούμενος λιμίδ,καλάκατα άταν αλάχυσις καλαλάβρασις.λέπονται δε αύαχύσεις, αι

πληρούμενα το θαλάfία κοιλάθιόθ οι ταις πλημμυρίσι,κου ποταμών θίκην αλάa"λους αθ!

σίύ μεσύχαμαν έθυσαμκα) τας εα''αυτής πόλεις. άτ'Αυθυς αι εκβολαιπύβαίτιος διχ5 χιζόμεν να - ή δι αχ, λαμβανομούκ νήσος αχό των σομάτων, εκατον, ως διοίκι και τσλ4όνων σαδίων αφοεί, ζa παραλιαν, ούταύθαδι'που και το μαντέϊονοούμανεώθέως όξί, καλό%ύ καπίωνος πύριοςϊρ%υπ. αθ. πίφα" αμομκλύσου-θαυμασίως κατασκλασμονος,ώς που ο φαβος,τής των πλοίζομείων σω τηeία σ' Ά ήτακκή εκ βαλλομον, χούς αUτσο του ποταμού,βράχιαοριέ και Αειρασώδης όξιν ο π€ο αυ%ύ τόπος ώς τι λέ σημείου τινός αθίφανούς. oιταύθα ονο πύβαίτιος αυάτσλους έξι,και

πόλις έβούρα, κατό της φως φόρονιόθόν, ίύ καλούσι λουκεμδουζία άθοί των αιαχύσκω πώκα,


Ριβ,

β'.

-

Δ Ι.

-

έλλον αιάπλοι, και μεταταύτα ο αϊααποταμός,δίτομος καιούτος και ο βαυτών αιάπλους: ίδι Φούακρωτηρίου,αθιε ζύ ανασόμα εξήκοντα μίλιαφασί,ούτεύθο, ο 5 ο τούβαίτιος σόμα

είύτατοι το ιόρδνακρωτήριον.δέχων τ%ύγαθίερων ελάτίους, ή θ%ιλίους σαδιείους-πνες 3ϊαχο μίν

εκατόν.έτα εις γάθειρα εβδομήκοντα της διοίω οιες σέ αύα,παραλία σ', {zσδοκάθαι συμβαίν!

σίύ ώυρδιτανία μύο βαϊτις διαρά οταμός, αφοείζaδι αυσίύπώς μών σώεασόρα και αήλ κτον,όαύασ ποταμός, π€ός δισίύ έω,κολπητανών τα μνό",καλώρητανοί.πώς νότινό,βαςητα νών οι μεταξύ της κοίλπης και των γαλείρων, τενίδνεμόμενοι παραλία αυεξής θάλατία μέχρι α' να-καλοι ασυτανoίδιους αορν,τήτουρδιτανία πρόσκεινται καλή ίξω τι ανακαλοι πολλοί τώκα

περ%ώρων μέγ«θος δΐου τσλέον έξι της χώρας ταύτης αθήμύκος και πλάκς, ή διχίλιοιτάλειοι.πό λεις δικασδοβάλλουσαι το πλήθος,καγαό όgκοσίας φασί, γνωριμώταται οι αι αθίζύς πον ταμός!ορυμούα και ταϊς αιαχύσεσι,υ τη θαλατίκ όg τας χρείας, σλέσον οιήτακόρδυβα ηύξη9. μύρκέλλου κτίσμα και δόξακολδuυάμεικού και των γαοιτανών πόλις.ή μάι όg τας ναυτιλίας,κου όg το περθέθαι ξωμαίοις κατα συμμαχίας, η δε χώρας αρετή,και μεγώθει προσλαμβανον η

ζς και φέ ποταμού βαίζιος,μέγα μόδος, ώκκβιν'το όgαρχός ρωμοιίων τα κρά των αθ χωeίωκα επίλεκτοιαύρ%όυ, και δη και πρώτην αγοικίαν ταύτην εις τούς δε τού τόποιβές 3λαν ρωΜοάοι μ?

διταύτην και τίύ τών γασιτανών και μανίασαλις επιφανής και αύτη άποικος ρωμλοιίων.ναυι δε ή μΕνεμπόριον,συμμοί4 τίτιμή δι,καλτώ ιοικήσαμνεως τους καίσαρος σεατιώτας, βαίας «zσδbέχει,καίπου και σμυοικουμούν λαμπρώς μδα διταύτας ιταλικοι καλίλιπα αθi τώβαλτι. α sήνοσοϊαπωτόζω,και καβμων και ο βούλκων, έσι δε οι ας οι πομπmίου παίJιόυκατος»λεμήθην

(ανμομύθα και απέπυα και ούρσων,και τ8κις, κ) ιουλίακ) αίγουα άπασαμοι'αυτα κορδύβης ουκ άπωθεν, φόπον λέτιναμηφόπολις κατίση φέ τόπου τούτου μοαύσα διέχει δι καρτπίας ήμοαύν σα ,ταθίους έξχιλίους και τα Φακοσίους , εις μυέφυγαν αήηθείς ο γναίος ειτεκτολ6ύσας οίδεν,κή εκζας εις μνα ποδοκειμούν θαλάfίκς ορίνην διεφθαβαιο όϊάδελφος αυτ8 σέξσος εκκορδύβης σων θεις,και μικρον οι ζύς ίβυρσι πολεμήσας χρόνον, ύσόδον σικελίαν άπίσησαν, άτεκτσεσων οίθίν δι εις σίύασίαν, αλους Νzσο τών αντωνίου σsατιωτών, οι μιλήτω κριτέςξειψε ον βίον, οι δε τοίς

κελίικόις κονίσωρσις έξι γνωeιμωταίτι , αθίδι ταίςαλαχύσισινή μάτα, εις ή οι πυρδιτανοί συν νιάσι,μάλτα «τσδοκίμοίην ώύ επινάουτης νήσου ταδίους oύ πoλυ τσλάους των εκατόν παροικείται δι. Από πλείσων ο βαϊτις, και αναπλάται χωδόντιαθ'χιλίους και θgκοσίους ταοίους,εκθαλαθ

της μέχρικορδύβνς,καετών μικρών πάνωτόπων καιόψεωξτδ, κυβερνοτα πουκαιτίως, ότι παραποτα προσεξίδι και το τις πνό άλσίσι ταάς άλλας φυώυς

μα κι τα ον τώ ποταμω νόν"

γίας εκτσεωνημοίων τών χωeίων μέχριλλ καινίασαλιος ολιρίσιν αξιολόίοις ο αυάτσλzς όξιν $ςαοίους

και ολυ λάπντας ή πεντακοσίων.355 τας αύω πόλεις μέχριλίπας,ταίς ελάτloσι μέχρι 5 κορδύβης

τους οταμίοις σκάφεσι πυκβίς λτανιώνο-παλαιον δικού μονοξύλοις, το θαλωτο αδί κλατών ούκές πλόϊμον παράλλoιδίτινες ράχεις ορών παρατείνεσιτώ ποταμώιμάλλον το καλύτίον σιιυά σήκσομπώς ζορραύ,μετάλλων τσλήρ{ς τσλέσος όϊέσιναβίύρος ω' ζής τόοοις,καθά ιλίπαν κ) αείς και τα σισάπωνα,τόν τα παλαιον λεγόμενον:και τον νέον καταβταςκωτίνας λεπμονας χαλκός το άμα γεννάται και χρυσός ο αρισόδά μΕν οιώ έσιτοίς ανατσλέσυσι τα όρη ταύτα, οι δεξιά δε,πεδίον μέγα,και υψηλον καλά καρπον και μεγαλόθloνoβooν και βύβοτον, έχει δε και υιόνας ο αλάτσλους.oύ το θύτηλικούπις σκαφεσιν,ούτ'ετσι κ σούτον.υπούκταμόκ) τα μεταλλάας έχοντα όρη. καθήκ! δί ταύτα πώς όνταπν. ταμί, οιώ τας μεταλλάας έχοντα χωeία,ανάγκη Φαχέατα είναι και παράλυσηζα, οια που καλτατή καρπητανία,σμυάπioντα κολέτι μάλλον αείς κελτίβκρσι, τον

αύθαδικαλίζατουρία.έιρα έχουσα πεδία τα παρήκοντα τώ αδα αυτη διύζυρδιτανία θαυμα τως Αυτυχέι. παμφόρου οΐούσης αυτής,ώσαύτως δε και πολυφόρου,διπλασιάζεται τα Δυτυχί? ματαταύτα τώ εκ κομμσμώ, ο γαρ πόδιήίύοντών καρπών ατσεμπολέιται ραδίως τώ πλήδει των ναυκλνειών. οριούσιο άϊο ο τοποταμοι και αι αύαχύσεις ώς απονεμφόbές τοις οταμούς και σαμ.και αλατσλεόμονα παρατσλνόίως εκθαλάfίνς,ου μικρός μόνον αλλά και μεγαλοις σκάφεσικα

άς σας αυτή μεσογαίαπίλας άπασα γαρ'έξι πεδας υπέρ της παραλίας επί ολυτής μδαξυ ή το ιώξακροτκείκαι κ) fsmλών, οι ταύθαό ολλαχού κοιλάJίες εις σίύ μεσόαμαν εκ της θαλάfίκς ανέχεσι,

φάραγείμείίας ή υ βάθροις εοικήαποταμίοις εκτεταμοίοις επί ολλούς σαλίκαις ταύτας ότσληρώ σπάτης θαλά ήης έτοιβάσεις,κατα τας τσλημμυείσας ώςτ'αλατσλειώθαι μκδο ήττον,ή του πο' ταμούς - άλλα και βέλτιον. πίς γουρ κατατσλοις έρικε ζής ποταμίοις αυίικόπΐονώς μίν καισίονός. /

Σ)

Αν

w

Α"

ρ"

w

ή

»/

-

Α"

9

/

ν

?

Λ'

ιονείζοντος ότου πελάγους καθάπου του φταμίν ρώμαώς όg σίύ σλημμυείδα αι δι'επιβάλ σεις μάζους άσινοι ταύθα και οι τοις άλλοις τύποις, ό?ι ας πόρον σιωωθουμοίν sενον η θάλαττα εκμε'

γάλου πελάγουε,όν αμαυρεσία ποιά πώς τίύ ιβηρίαν,ανακοπας λαμβαία κ) φόβεται προς τα ά'


62

Σφάβωνος γεωγραφουμοίων

κσνταμών της γης Αυτσεπώς, είιαμί ολώτων ώιούτων κοιλανων κενοαύταμκαταταςαμπώτες πνάς του παντόπασινετσιλάπει ο ύσωροίιαμό και νήσοιβαγολαμβαύοισίνο εαυταίς τοιαύται μι, ξύ άάνα αιαχύσεις,αι μδαξύ ίύτε ιόδου ακρωτηρίου και των sηλών επίδοσιν έΆeυσαμισφοσβο τδέα ή" τας οι τοις άλλοις τύποις τοιαύτη δ'επίδοσις έχ4μον'7, κjτσλεονέκτημα προ τας χρείας τωντσλοϊζομοίων.τσλείους Αϊκ) μείζoυς πoιέ, τας αύαχύσεις, πολλάκις κ) επίοκτωςαδείους ανατσλερ

μείας ώς το 5οπονίινα πάGντσλωτίύ παρέχ«2σίωγήν,ν) ευπιθή πρός τι τας εξαίωίας ή φορτίων

κjτας όσααγάς έχει δίμ υ οχληρόνια και οι τοις ποταμός ναυτιλία,αθέτω σφοδρότητα π"

πλημμυείδος, χυρότόδον τη ρύσει των ποταμών αντιπνέονσομ,κίνδuυονου μικρον τοίς ναυτιά λίοις επιφόουσι, ο τακομιζομοίοιςτεομοίως καλαιακομιζομείοις, αι διαμπώτες οντας ανακύ σισινάσι βλαβόραίταϊς γαρ τσλκμμυείσιν ανάλογον και αυται,παρoέαύονται διατε το ταλ

3eς,και επιέιράς πολλάκις εκατέλιπον την ναυντατεβοσκίματα άρταςνίσοιoδιαβαίνοντα τας προς τον ποταμών ποδτώναύαχύσεων,α-τεμίν όμω και ετσεκλύωθή, ζτα δικαι ατσελάφθη.βιαν ζόμοναό επανελθείν ουκίουσιν, αλλά διεφθαρη , τας δεβούς φασί και τετρακιίας ή συμβαία τον, πόδιμοίαν τίύ αναχώρησιν της θαλάττης,και το τι απαίρεινάς σίύ άπειρον, κοιταμαθόντες δι'

οιώ τίύφύσιν των τόπων οι ανθρωοοικjτας αλαχύσεις ομοίως υουργείν όϊς οταμοις δuυαμoίας, πόλεις έκτιβων εσ'αυτών,καλάλλαςκοοοικίας καθάπου επί των ποταμών τούτων δ'έξιν ότι άτα,

και νάβριωακ) όνοβα και σόνοβα καλμοιίνοβα, άλλα πλάους, προσλαμβαύουσίδι,και δώρα γως έθ'όπου γιονήαι του πολλαχόθει είναι . και πλαχόσι τίμυ κομμδην προς αλλήλους, και προς ώύέξω καλα σύρξοιαδιώσαύτως ώφελούσικατατας επιπολύ τσλίμασ,και διεργομείας Λ"τσο των θεριόντωνιώθμών τους πόρους και τσλωτών από γαζομΕύων, ώς τα πορθμώεώθαμ και εκ των ποταμώνας τας αιαχύσεις, κακάθονό Αύρο, άπασαδή εμφράαπ€ός σίύ ιταλία όξι και

τίύ ρώμίω.έθυσα τον τσλοιώμέχρι τώνςηλών αγαθόν, τσλιμ άτις έξι πόδι ον πορθμόν δυσκολία καλών τσελάγιον τόνο τη καθ'ημάς θαλάfία.όg γαρ'Δυδίου κλίματος οι οβόμοι σιωτιλοαύται-κj μάλισα τώ πελαάζοντl.άιο-δι πρόσφορόν όξιπάς εμποκάς ολιρίσιν, έχρισίδικου οι ανεμοι τα'' έιν οι πελάποι, πρόσεςι δι,και άναδαρίύκτών λκςηeίων καταλυθούτων:ώς θ'η σύμπασα υπάρχει ρατώνηπίς τσλοϊζομoίoις ίδιον δίπφηση ποσειδώνιος τηρή6μ κατατον αλάσλουν "ν εκ της ιβη είασ', ότι οι ύροι κατ'εκείνο ο πέλαγος έως ώύ Gροώου κόλπου πνέοιoν ετησία, διδκαλτεσι και σινάς ιταλία κατάρα, μόλις γαρδιονεχθείς πόδι τα τας γυμνησίασνήσοιό, καλτσόδι σαρδόνα,

και τ'άλλααπανίικρυμόκ τούτων της λιβύης.ύβάγιται ανεκτής τουρδιτανίασοιτος τς και οίνος τολύς,κο) έλαιονου πολύ μόνον,αλλακου κοίλλισον και κηρός δί,και μέλι,και πίτίαύξάγ«τρα, κή κόκκος πολύς,κολμίλτος ου χείρων της σινωτικής γης τα'το ναυπήγα σιωπάσιν αυτόθι ύβ άδιχώ

είαoύλης,άλου το ορυκτοι παραυτής εισί και ποταμών αλμυρών ξ4ύματα ουκ ολίγα ουκ ολί7 γι δι ουδιέκτών όψων ταραχεία ουκοίθαν μόνον αλλα καλεκτής άλλης τής εκεςςηλών παραλίας ουκέρον της πονίικής, πολλά δι,και εάθης πρότόδονήρχετο ναύδι όβια μάλλον των κοραξών, κού Κασδοβολύ τις έξι τού κάλλους, ταλαντιαίους ποιώώνοαύτα ώύ κριους ας τας οχείασ. Κzσδβον

λη δι,και των λεπτών υφασμάτων,άπου οι σαλτίδται κατασκευάζουσινάφθονος δι,και βοσκημά των αφθονία παντοίων υ κιωγκάονιτών διελεθείων θκείων ασανις-πλίω των γεωρύχων λαγδίω. ούς ώιοι λεβηρίδιας προσαπορώουσι-λυμαίνονται χαρ φυτα, και ασύρματα ριζοφαγ9αύτες, καλάι, συμβαίνει καθόλίωπίύ ιόμεία χωδόν διατίνε ό,και μέχριμεωαλίας οχλάδι και τας νίσους οι δε τας γυμνησίασ' οικοαύτες, λέγονται πρεσββύσαώθαι'ποτε πεος ρωμαίους κατα' χωραο'αίτησιν εκβάλλεώθαμ γαρ Νzσο τΚ ζώων τούτων αιτέχεινμάδuωαμβύωνόβ ή πλήθος, πώς μΕύ οδώ κντοσούτον ίσως πόλεμον,ός ουκ αεί συμβαίνει φθόρον δί7ινιλοιμική καταστία σε καθάπου όφεων καλμυών τ% αβουραίων, χράα της τοσαύτης αθκουείας, προς δι εμέτει, ον,ύβώρητα τλάν, θήρα και δη και γαλας αγρίασάς και λιβύν φόβe,φόβονσιν ετήτηδες, α φιμωθντας παρίασινάς τατοπας αθίύβίλκουσιν έξω ζίς όνυξιν ούς αν καταλάβονσιλ", ήφώγειν αναγκάζουσιν εις τluυ επιφανειαν εκτπσόντας δε θκρίύουσιν οι εφεσώτας,σίύ ό αφθονία, τ7ύ εκ κομιζομοίων εκτός τουρδιτανίας, εμφανίζει το μέγεθος, και ο πλήθος των ναυκλα',

ρων, όλοιδιόθ καρμίγκα παρα όύτων πλέoυσινάς τίύ δικαιαρχία και τα όσια της ρώμης επί

τίον τό το πλήθος μικρού διέν ανάμλλον πίς λιβυκής εκολλαπλασιάπως πιαύτηςότηςμεσ' σοαίαςέσης σ' οι τά κυρδιτανία,κjσίύ παράλιον ενάμιλλον σ'4ύροισής αύζίς εκθαλάfίης αναθόις. τότε γαρ οπόδεώδη πάντακjκογέΦδή,κατοίς αλήθεσινΨzσδξάλλ4και ώύς μιγίθεσικαθόλκ κατατίύ έξω θάλαθταν πάβιν, οι ταύθαό όgφόbόντως,άτι και των πλημμυρίσων και των αμν πωτωνονταύθααυξανομοίων.άς ακόςατίας είναι καλο»ύ πλήθους.και ώύ μεγέθους 33 πίύ γυ μνασία ώς δΤαύτως έχει και πόδιτών κητέων απάντων ορύπωντοκα) φαλαινών καιφνσιτήρωσ.


Βιβ•

γ.

63

ώ αναφυσισάντων,φαίνεται τις νεφώθους όψιςκίωνος%ίς πόρρωθεν αφορώσι και οι γόγγροιο αρ θκειοαύτα ηλυτών παρυμάν «τσδοβεβλκμΕύοικοιτα το μέγεθος, καλαι σμύραινα και άλλα τσλάω τών "ιούτων όψων, οι δε καρτκία κήρυκας δεκακοτύλους υ ορφύρας φασίναι δε όϊς ύβα τήίοις τόοοις καημείζονασόγδοήκοντα μνώντίύ σμυραίνα και ονγόγγρον ταλαίπονό τον ολύν πoθα διπήχειςό,τας ταυθίθίας κ) τα παρατσλήσιαοολυς ό,κ} ο θυννος σμυελαύνέ) ΛΑύρο,αχο σ'α λίνς σ'έξωθο, παλαιάς,τίων και παχύς. Ξέφεται δε βαλάω αρνίνα, φυομμύ κατα της βαλάτ της..χαΜομζήλω τινι παντοέπασιν, αερότατον ή εκφόβούση καρπίν. άποί, και αν τή γίπολη

λεφύεται κατατίύ έβνείαν: βίζασ' μου έχουσα μεγάλασ' ώς αντελάασαρυός, ύβαιρουμούκ διεκθάμνου,ταπεινής ήoν, όπύτον δεκφό 4 καρπον,ώς τι μία πίύ ακμlώ τσλέρύτίω παραν λίαν είναι σίω' το ονες,και τίύ έκής smλών,ίύ εκβάλλουσιν αιτσλαμαμ. ή οιονός ξηλών,ελάτν των αεί και μάλλον βύeίσκεται, λέγειο'ο πολύβιος και μέχρι της λατίνης εκπέμπει τίύ βάλανον ταύτιν-ά μη αβαφκσι και και σαράω φόN4,κα) και αλησιόχωρος ταύτη,και οι θύνoι Jνόσω πλέιοκα σιωεγγίζουσιταϊς sήλας έξωθεν φόbόμωνοι,τοσώJWίσχναίνονται, σλέον της φοφής αθλιπουν σης, είναι τα παραθαλάfίιον α' ζώον άυ», ήθεώθαμ γαρ τη βαλαίω και πιαίνεώθαι όχgφόδόντως

υπ’αυτής φοράς τα της βαλαίου γίνομβύης,φορα και των θυννων είναι. κ (ρύζις δι της περαριν μοίνς χώραο'αγαθόις κεχωριγμοίως,ούχ"κιτα,αλλα,και μάλις'αύτις αγδέξατο και θαυμάσειε, το πόδι τας μεταλλεία σ'βυφυές άπαβιν μου γαρ μετητών ώιούτων όξιν και των ιβήρων χώρα. ου πάσα θwΑύκαρος, ουδι'Αυθαίμων ούτως και μάλισα και των μετάλλων υπορούσα, ασανιον ό"οι αμ φοτόχοις τυχόν ασάνιον δε,καλτο τίμυ αυτήν οι ολίγω χωeίω παντοίοις σλκθυνών μεταλλοις,

έτο ώυρθιτανία και η περσιχος αυτή, λόσον ουδιούαάξιον καταλείπει τσίδι τήν δι τluυ αρετής, τους επανένβουλουμ"λίοις ούτα ή χρυσός,ουκαβγυρος.ου διδή χαλκός και δε σίδηρος,ούσαμού της

γή, ούτε το(ούτος ούθoύτως αγαθό, όξύτατα,γενόμενος μέχριναυιόδι χρυσός ον μεταλλάίεται μόνον-άλλα και σύρεται καταφόρoυσι διοι οταμοι και οι χείμαρροι τίύ χρυσίτν άμμον πολλαχού, και οι τοίς ανύο/οοις τόποις ου(αν άλλ'εκέ, μην αφανής όξιν, οι δε τοις άθικλύσοις αχρλάμπει το

του χρυσού ψήγμα, καήττυς αυσβους δε φορητό επικλύζοντας ύσαπ, σιλπνόν ποιούσι ή ψήγ μα και φρέατα Μορύωποντας και άλλαστόχασ ετσινοοιώτες, αλύσει της άμμου τον χρυσόν εκ λαμβαύουσι και πλείωτών χρυ(ορυχείων όξι ναύτα χρυσοσλυσιαπέρGroρβυόμμα, αξιoύσιοιγαν λάται τα παρεαυτοίς είναι κρετίω μέταλλα οι τό κεμμοίωόρει.και υπ’αυ% κάμ"νατό πυν ρίuύα. αμούτοι τσλέον και τευθον βυδοκιμά, οι δε τις ψήγμασιτου χρυάου φασιν βύeίσκεώα' ποτοκού και μιλιτειαία σ’ βώλους ,άς καλούσι παλαο μικράς , καθαβσεως διομοίαο' φασί δε και λίθων χιζομοίων βυρίσκειν βωλαβια θηλαΐς όμοια εκδί ου χρυώύ έψομαίου και καθαρο μοίου,σνπίνειώla πνιγό,τοκρίθαρμα ήλεκβον είναι παλινδ ώύτου καταψομοίου,μίγμαέχων της αργύρου,και χρυσού,ην μαύαργυροναχοκαίεώθαμ, ενδι χρυσόν απομούaν. Αυδιάχυτος γαρ

ο τύπος κjλιθώfης, όgάιο και τώαχύρω τήκεται μάλλον ο χρυσός ότι η φλόξμαλακά ούσα,συμ μέΦως έχει πώς ο άκυν,κολδαχ«όμονονέαδίως ο δανθραέεπαναλίσκ ολύ. Ζοδοτήκωντήσφο ε%ότητι καλύβαίρων, οι ο τοίς όSυθροις σύρεται κολ σλαύεται τσλκόον εκσκάφας ή θρύπτεται φρέαρ.ή δι'ανονεχθάσαγή τσλαύεται.τας δι του αργύρουκαμίνους ποιούσιν υψηλάς;ώς τα σίύ εκ αών βώλων λιγνuώμετέωρον όβαίρεώθαμ.βαράα γαρ'όξ και ολέθριος τών ο χαλκουριών πνακοι'

λέτα χρυσεία υβώντακμαίρονται χρυσόν ύβαυτών ορύfίεώθαμ πρότόδον ποσεισώνιος5 ο ετσλά θος των μετάλλων επαινών και σίύ αβετίύ, ουκαπίχ«ται της σιωίθοιο ρυβείας, αλλά σιμυονθου

σιάταϊς Uzσδβολαίς ου βαπιτών όμύθωφκσιν,ό? των ορυμών δοτο εμπρκάθoύτων ή γή τα καμά

να άτο αβγυεί?ις υχνόϊτις ύληνας σίύ επιφαί4ανόβίζεσαιόg ή πάνόρος,κ, πάντα βουνό εί" νομίσμαώς. Απο τινος αφθόνου τύχας σισωρόυμούν καθόλs δι'αν έπεφησιν ίσων ίς τους τόπους θησαυρούς είναι φύσεως αοννάου, ή ταμιάον ηγεμονίασανεκλείπΐου ουγαό αλουσία μόνον άλλα

και υπόπλουζς μδφκσιν ή χώρα.κ) παρεκάνοις ως αληθώς ένα τσοχθόνιοντόουν, ούκο άδης,αλλ' ο τσλούτων κατοικά τοιαύτα μίν οδώ οι οραίω χόματι άρηκε τόδιτούτων ώς ανεκμετάλλου και αυzς ολλώ χρωμονος τώλόγω τίύ οι επιμέλεια φράζων τίύ των μεταλλουόντων, παροίθησι 3'

σύ φαληρέως ό?ιφνσιν κάνος αθί των αήικώναργύρέων ούτω σιιωτόνως όρύπiaνζυς ανθρώπου, ώς αν περσδοκώντας αυτόν αλάξειναν τσλούτωνα και ώύτων ναυ εμφανίζ! παραπλησίαν τίύ ασκαι

δίνκοήτίύ φιλώγία, σκολιας τιμιόντων και βαθείαστα, σύριγγαο'. και προς $υς οι αυταίς απαντώντας οταμούς, ολλάκις ταις αιγυπίας αλαντλοαώτα σκολιας εν δόλον, ου εναύει είναι άtooν ποτέ τους αήικής αλλ'εκάνοις μυ αινίγματι εοικένα σίύ μεταλλάαν, όσα μίλι γαβα/ νέλαβον φυσίν, ουκ έλαβον, όG διερν απέβαλον ούτοις θ'Ψασδάγαν λυσιτελή. "ίς μεν γαρ

χαλκουργοίς τέταρτον μό"ος ύβάφισί της γής &ν χαλκόν.τών διαβγυράιόντων των ιδιωτών οι Δια


64

εφάβωνος γεωγραφουμοίων,

σιν ημώας Αυζοίκονταίλαντονόβαίρεσιώνοκαήίτοδον,εκάδυ ολλές ώeίσκεώθαι'φνσιν,ώς oύς ισορικούς θρυλλένιαλλ'ορυτίεώαι γίννάθαι δυούτε ώΐς Uzσδο τους λυσιτανούς βαρβαβους,και οι ταις καήιτήδίπνίσοις,και εκ των βρετανικών δεις την μαοπαλίαν κομίζεώα,οι ότοίς αβτάν βροις,οι της λυσιτανίασύτατοι, προς αρκτον και δύσιν ειαν,όξανθέν φασιν αβγυράω πίύγών κατ' πτόζω χρυσίωλβυκώ, αργυρομιγώς γαρ' όξι τίύ όγδν ταύτιν φόβειν τους ποταμούς, σίύ ό,σκαν λίσιτας γυναικασδαμώσας πλαόψνονιώθητηρίοις τσλεκτοίς άδι πίύ πιςήν, ετος μιντσίδι των

μετάλλων ώιαυτάρηκε.ολύβιος δε των πόδι καρχαδύνανέα αργυράων μνιώθεις,μίγιταλ είναι φνάσιέχειν δε της πόλεως όσον άκοσιταδίους,τσόδιειλιφότα κύκλον,ταφακωάων σασίων όπου τέ7

σαρασμυειάθίασ'ανθρώπων μαύει των όργαζομοίων αναφέροντας τότε τώδήμω, των ρωμοιίων κριθειωίςην ιμόNα θισμυείασ'κατσεντακιχιλίασαβαχμας,τίύδι κατόδγασίαν, τίύ λ άλλίμνεώ. μακρά γαρ' έξι, την δε συρτίύ βώλον σίύ αβγυείτινφκσι κόπηκώθαμ. και κοσκίνοις άς ύσωρδιαρ' πάθαι. κόπιειθαι όπoίλιντας Αποστάσεις και πάλινδικ,θουμοίας αχρχ4ομοίων τών ύσατων κ5''

πίεώ% σίύ διπέμπluυ υπότασιν χωνάυθεί6μ αγχυθένως τέμολύβδου,καθαρόν ο αργύeιονύβά Αν.έσιόκή ναυτα αβυρέια,ου μoύτoιόκμόσια.έτο 5 αίθαύθα,ότι οι τοις άλλοις τόποις άλλες ιδιωτι

κρις μετέςηβιν εκτίσεις τα όχρυσεία,δημοσιβύε) τα πλάω ούθεν όν) καταταώνικjάλλοις τύποις ίδιόν όξι μέταλλο ορυκτού μολύβδου, παραμέμκπαιδίτικου τούτωτό αργύρου,μικρόν.oυχώς

τι λυσιτελών αγκαθαίρα, αυτόνου πολύοϊάπoθεντέκαταώνος όξί και ο όρος:ύβουρών φασι τον βαπνόν κοιλούσιν αβγυροαύ, όg αβγυρέιατα'οι αυτώ. πολύβιος θε,κοι) ή ανανκαι άί»κα εκτής κελτιβηρίας βάνφνσί διέχοντας αλλήλων όζον οινακοσίους σασίους, αυξηθέντας γαρ οι κελ

7ίβερό",εποίηβιν,και σίύ αλησιόχωρον παθινό μώνυμονεαυτοίς εοίκασιθίοι παλαιοί καλάυ τον βαλτιν,ταρτιωόν, τα δε καθί4ρα και τας προς αυτίύ νήζους, όδυθείαν.δόπου ούτως ειπεία

Απολαμβανουσςησίχοροντσίδι τ8 γυειόνου βουκολι και,διότι γουνηθείν χυδόν αντιπούας κλ4νάς ε

ταρτιωού ποταμού παραπηγαςάπείρονμα 92

(ρυθίασ.

Αργυρορίζους- ένκβυθμώνων πέβας, δυοίν δεουσών εκβολών τύ ποταμού,πήλινοι το μεταν

έυχώρωκα»ικάο" πρότδδόν φασιν μύκαλάθαταρτιωί ομώνυμονώ ποταμώθ τώχώρα, ταετίαύα καλά" φυσινίωνώταυρδούλοινέμονται καλέδατωθώςθέτίω σιωεχ£τή καλπ", ταρτιαήoίκκολάοθαιφκσι, κ) έβυθίαν νήσον 4ύσαίμονα προς ον αβταμίσωρος αντιλέπων,κ) ταύ τα φκσιψ6ύθώς λέγωa% υπ’αυτού, καθάπου κ) ή αχό καδείρων άθι τοίόδον ακρωτήριον διάσημα απέχειν ύμόbών πέντε τσλοιώ.ουτσλειόνων όντων ή χιλίων και επακοσίων σασίων και οι τας αμπώ

τεις μέχρι δώρο πόδαίξα" αιτιο»ύ κύκλωτσίδι πά(αν σίύ οικουμεύluυ συμβαίνφνικjτο τα πω σαρκτικοί μόδα της ιβηρίασ4ύπαραδοξότόδα είναι πως σίύ κελί κίω, η κατα εν ώκεανόν τσλέ, ουσι και όσα δη'άλλαάρηκε πυθέα πιsίύGς θιαλλαζονίαν, ο δι ποιητής πολυφωνός τις ών και ορν λυίσωρ,6ίσωσιναφορμάς, ως ουδί ώύτων αδίκοός όξι των τόπων είτις ορθώς βάλοια συλλογίζεω% απαμφόιν, τών το χάρον λεγομΕύων τσόδιαυτών,και ενάμεινον και αλιθέτίδον. χέρον μου ότι π8ος όύσι ε%άτην ακουων αυτήν όρρυ καθάπου φησιν αυτός ας ενωκεανόν

εμτήπή λαμπρόν φάος ιελίοιο. 22

έλκων νυκταμέλαιναν άθι ζείδωρον αρουρα, Η δε νύξοί δύσφκμον,και τώαδικασλησιάζον δήλον, ο δε άδης τό ταρτάρω,εκρίζοι αντις αν κoύων τα πόδιταρτιοσούτον ταρταρον εκάθον παρονομάσαι όν έχαοον των Αποχθονίων τόπον περώθένα δι,κοιλμύθον εποιήίικόν σώζονται καθάπου και ξύκιμμόδίους,αθώς ο βορείοις και ζεφυρίοις οικίσαντας τόοοις,τοίς κοιτα ονβόασυρον,ΐοβυσιν αυτους προς το αδίκ-πάχα και κοιν τα'7ι κοινόν τών ιώνων έθος πρόξε φύλον άϊ" καηκαή καθ'όμηρον και προ αυτού μικρον λέγουσι σίύ τών κιμμόδίων έφοδον γ«νέωθαι, τών μέχρι της αιολίδος και της ιωνίασ. πάς δι κυανέας εν ποίησε παρατσλκάωςτας τσλαγκτας,άει τους μύθοιο απότινων ισοειώνειάπων.χαλεπάς γαρ τι ναο'μυθ4ύει πέΦασκαθάπου τας κυανέασφησνόβου και συμπληγάθιόθ καλοαύταμ.δοπώκού φνιάσονος παρέθηκε θϊαυτών τσλοαύ,και ο κατά ταςgήλαο' διορθμός, και και κατα σικελία,

υπηγόρουον αυτό τον τσίύιτών τσλαΐκτών μύθον προς μίι δη το χειρον,αχό της τέταρταρου μυθοι ποιίασανίfίοι τόίες αντίύ των τόπων μνήμίωτών τσόδιταρτηοσύν, προς ότοβέλτιον, έκζύf. ή το γαρ ηρακλέους σ5ατία μέχρι δώρο π€ρελθούσα και των φοινίκων. υτίγραφο αυτό πλού

τόντινακα) ραθυμία των ανθρώπων έτοιγο"φοίνιξιν ούτωςεγίνοντο αUτσο χείριοι,ώς τα τας αλά ους των αιτή ώυρότανία πόλεων και των πλησίοντόπωνυτσεκάνων ναώ oικάθαι. και σε οδυσν

σίως διςξαία δοκάμοιό βυρογεννηθάσα και ισορηθάσα, υπ'αυτού παραδοαύα πρόφασιν ώς το και τίύ οδύωεια καθάπου καισίύ ιλιάσα αγό των συμβατων μεταγαγέϊνάς οίνσιν, και σίύ σιιυί

θη ώύς ποιηταίς μυθοπιίαιουγα μόνον οι κατα πίύΙταλία και σικελίαντός»,και άλλοι μνες 7ζωιν Τυιρν -


Ι

65

γ.

Βιβ•

πων τοιούτων,σημώα Ατσ5γράφονσιν,αλλά και οιτήίβueία οδύaπιαπίλις λάκνυται κρύαθηνάς ιε

ρόν και άλλα μνείαίχακ,της έκώου σλαίας και άλλων των έκτύ φωϊκού ολέμου κι ομοίων,και επίσης κοκκωσάντων πύς το ολεμηθέντας,και τους ιλόντας σίύ Φοία και γαρ ουτοι καλμάαννί κίω ετύγχανονυρμοίοι τών τε οίκων αυγείς καταφθαρμoίων,και των λαφύρωνας έκασον ολίπονέλα λυθύτων, σιωέβητοίςτσόδιλειφθείσιναπιούσινεκτών κινδuύων,καταλκ5είασ5έτπώθαμ,και κίς έλλκσι ζής μίν, όχg ο εκτσεπορθιώθαμ. ώύς δί? θg τίύ αιχύνuυ εκρίτου Ατσολαβόν%ς. Αιχρόνζιδηρόντο μοί4νων,αϊAιτώνοϊκάων κονεόν τι νέπώθα παραυτούς παλινίτα Φύ ανάκπα

ραδίδοται τσλαίικα)αυτήνορος και των οιετών ώσαύτως καλά δομίλουςτικαήμονελάου και οδισ σίως και άλλων πλειόνων, ο Ε οιητής τας όσαυταςςςαίας αθ'τα έχατα της ιβνείαο ίσο ρικώς, τσιμυθανόμβυος δεκαή πλούτον και τας άλλασαρετας,οι γαρ φοίνικες εδήλoυν άur.οιταύ θααον των Αυσαβών έτσλασο χώρον-κου ή ιλύσιον.τ.ποίον ου φκσιν ο πρωτεύς αοικίσειν αον μονέλαον. Αλλάσες αλύσιον πεδίον και πείρατα παίας

λθαίαζιπίμψοισfν όθιξανθός ραδάμανθυς. Τύπου ρwίση τσέλε βιοτή ανθρώποισιν.

.

ούνιφετός ούτ'άρ χειμων πολύς ουδέποτόμβρος. Αλλαια ζεφύροιόλιγο πνάοντας αήτας

άκεανόςαίεση,αναψύχει αθρόους: τότε καράυάόρον και η Αύπνουν fύξεφύρου ταύτης και της χώραο'οικώον, ασκείουτίκ)αλε! rύς ούσης τότε ετσιτοίς ποιασιτής γες,εφής και αλίμ μεμυθεύθα φαμοί.ότις ρασάμανθυς παν

ταθείς, Ντσογράφει τον τσλασίοντώ μίνω τόπον, τσόδι ούφισιν. ένβήτοι μίνωα είδον διός αγλαον ιόν. » Χρύσιον σκήπίρον έχοντα θεμsεύοντα νέκισί. και οι ματαύτα δε ποιαται παρατσλίσια θρυλλούσι,τήν τα αθ'τας γκρυόνου ζόασ' αίμαι, κα) τίύ αδταμήλατών εασκείθων τα χρύσεια ώσαυτως σ9απαύ,και μακαβων πνάς Ά Κ9 το r

νομάζοντας ας και ναώδάκνυμοι ας ίσμονού πολυάπωθεν των άκρων της μαυρουσίασ,τώ αιτικέμί νων βίς καθείροις ώύς διφοίνικασλέπω μίωυτας και της ιζκείαό και της λιβύης πίύ αείςην ουτοι

κατέχρι π€ο της ηλικίας σ' ομήρού.κ) διετέλεσαν κύριοι ή τόπων όντας μέχρις έ ρωμαίοι κατέλυν σαν αυτών σίύ άγεμονία ή ουιζνεικού πλού»υ και ταύτα μαρτύρια,καρχηδόνιοι μξα σέ βαβ, κας:ατεύσαντες,κατέλαβον ώς φασιν οι συώραφάς,φάτνας αργυρας,και πίθοις χρωμοίους ώ ει το πυρθιτανία.r aγολάβοι Μανίις εκτής ηλλυς Αυθαμμωνίαο κ) μακραίωναο' ονόμαοθήνα εξύ

ενθάδε ανθρώους και μάλιτα τους γιμόνα.o.και 3 άιο-ανακρέοντα λούτως ειπείν, επω ταλού ταμαλθίης βουλοίμμυ κόδασ',ούτε τα τσεντήκοντα το και εκριών ταρτη ωού βασιλεύσομ. ρόδο"

τον δίκαλή όνοματέβασιλέωςκαταγράψαμ.καλέσαντα αρχανθώνιονύκκη ούτω δίξαμτανίας, και ίGντούτω fύ ανακρέοντος,ή κοινότοδονούτα ταρτιωέπολαυχρόνoν βασιλλίσαι.oνιοι διταρτισ

σο, πώνιώκαφταία προσαγορώνσιτήδι της χώρασ4'σαιμονίακαλώ "μόδο και ε πολιτικοκα

σιωκολούθησε τοίξουρδιτανής και κίς κελτική, διόβτην γειτνίασινά, άρακε ο»λύβιος όg' τluυ συγγένεια αλλ'έκώοις μΕυξήoν τα πλάγαό κωμιδδ ζώσιν οι μοίτοι τουρδιτανοί και μά λιτα οι πύδιήν βάτιν,τιλέως ας ονρωμοιίων μδαβέβλίωται φόοον ουδί της διαλέκο"υ τής

σφετήίασ' έτι μεμνημΕύοι.λαϊίνοι τι οι πιλότοιγ«γόνασι και εοίκους αλίφασιρωμοιίους ώς το μικρόν απέχοισί τύπίντος είναι ρωμιοάοι,οίτα ναύσιμυωκισμοίαι πόλεις, ότι οι τοίς κελτικός

τσεζαυγούτα και οι ώύς πυρλούλοις αυγούτα μερίτα και έτσόδι ώύς κελίζιραο' καισάραυτού τα κι άλλα ονιακατοικία,τίύ μδαβολίωτών λεχθεισών ολιτειών εμφανίζονσι και δή των ιβήρωνό

(οι ταύτης ασι της ιδίασ,σολάτοιλέπονται ή'τογάτοι.ο δίτούτοις ασίκ) οι κελτίβηρες οι παντων

νομάθοίτας οτι θκειοδέταζι,ταύταμβυ πόδι τούτων αγρδιά" ιόδου πίλιν ακρωτηρίου τίύ αρχών λαμβαίοισf αθ'θάτοδονμό"ος της παραλία σ', ή πώς εντάγ9ν,κόλως ίξύ, έπειτα α? κρασο βαρβαριον, καλα τύ ταίου εκβολαι πλησίον εφας Αυθύπλοια τάδιο διεισιδίκαιούταύν

ια ή καλαιαχύσεις, ών μία αδτσλάους "τιφακοσίους ταδίους αγό τ8 λεχθείτος πύριου, καθ' όλα υ%ώονται δον λακάα,ο δε πάγος και ο πλάως έχει ή σόμαώς,άκοσίπουςαδίων,καή ή βάθος μένα. ώς τομυριαπωroίς αναπλάθα, δύο διαιαχύσεις οι ώύς «τσδοκαμΕύοις πιάτα τσεδίοις ό"

τα αι πλημμα, γόνωνται ώς τοπελαγίζaν μου άθεια ών και τσεντήκοντα σαδίους και ποι' ώ πλωήν ετσεθίον, οι διτή επαίνω αλαχύσει και νέων αγρλαμβαία, όσoν τειάκοντα σαδίωκα κριή Αυαμπλον, κείται οι ή νόσος κοιτα' ή μήκος, τυλάτος δι μικρόν αρλέιπον τί;

Ε", ίLabΟ•

62


66

Σφάζωνος γεωγραφουμοίων,

λόπον αρλιπείν καμείωει όρ! Φύ ποταμούτσλησίοναφετώσαν της θαλάωπις,όσοντπντακοσίους ταθίους.έρευσαν δι και χώρα αγαθην τίύ πόιξ, και ζους ανάπλους Αυτοετείς μέχριμί πολλού, κι μεγάλοις σκάφεσι, ο δε λοιπον τοίς ποταμίοις λέμβοις και Κασδο ήν μόρωνα διέτι μακρότοδος αν

νάτσλους ό:ί. ταύτη θι τη πόλει βρούτος ο καλλαϊκός προσαορίύθεις,οέμντηeίω χρώμενος έπολί μησε πώς τους λυσιτανους,και κατέτρεψε κύφισ.osίς διτέ ποταμούτσλίθρoις επεχείρησε τίω ό λοσινώς α εχριτους ανάπτλους ελλιθέρους,καλτας ανακομιδας των αδίτηδείων ώς το καλτών πε ειο"νταπον πόλεων αυτα κράτισαμ, πολύΐχέιβαίο ποταμός,καλος:ίων πλήρεις ρέ, Μ'έχωντας

αρχας,εκκελίιβήρων,όg oυετιώνων και καηπητανών,καλλυσιτανών,άδι δύσνίσημεεινίω,μέχρι ποσού, παράλληλος ων τότε ανακαή τό βαλτι.μξα δίτούτα άρμσάμονος εκείνων αποκλινόντωκα πώς πίύνότιον παραλία, οι ή Ψzσδ>κείμονοι των λεχθοίτων ορών,ώρητανοί μού άσινoτιώτατοι και

μέχρι της παραλία ο διάκοντες εκμόους της έκής σπλών καρπητανοίτα μια τούτοιο προς αέλ κτοιο. άτα ούετίωνες και ουακαίοι, δώ ο Μουρείασρά,κατ'ακοντία πόλιν των ουακαίων έχων δια? ζασιν.ιαλλαϊκοί όϊύτατοι, της ορεινής ετσέχοντας πολλίμύθιο και δυσμαχώταπτιόντας,τώ τα κατα/ πολεμήGντι ώύς λυσιτανούς αυτοί παρέχον τίύ επωνυμία και νιώ ήδη τους τσλείσους τών λυσν

τανών,καλαϊκούς καλά θα παρεσκΑύκσάν της με οίωώρετανίασ,κρατιsτύουσα όξι πόλις και φυ λον, υώεία,σύδι πίου τα προς αρκών,ή λυσιτανία όξί,μέγισον των ίβηeικών εθνών και πλείσοις χρόνοις από ρωMοιίων πολεμκθέν, που έχει δι της χώρασ'ταύτης ή μΕυ. νόπον τσλάυρον ο ταπς τού 'εαυωρίον και ο αρκτικόν,ο ωκεανός.το διεωθινόν,οϊτικαρπητανοίκ) οι σύιτίωνες κ) ούακαλοι, καλ «αλλαϊκοί τα γνώριμα έθνη.τάλλαδί συκάξιον ονομάζών,% σίύ μικρότητα καλσάο άδοξίαν.

ύσεναντίως οι τοίς ναώ, ούιοι υ τούφιο λυσιτανούς ονομάζουσιν.όμοροι θιασίν εκτ8 προς έωμόβας, οι μυ κολλαϊκοί.τώ των ασουεί, νεθνε και ο ίς ίβνρσινό διάλλοι φίς κελτίβνρσι ή μί, οιώ μήκος μυείων και βις χιλίων σασίων, οο δίτσλάτος, πολυέλατίον οποιεί ο εωθινόν τσλάυρον,άς τίύ αν

τικειμονίμ παραλίαν υψηλόν Μ'όξι ή εωθινόν και Φαχύ ή όϊα σοκειμούν χώρα,πισίας πάσα και μέχριθαλάfίας τσλίμλολίπων ορώνου μεγάλων ήδη και εν αρισοτίλνφκσινο ποσειδώνιος,ουκόρν θώς αίιάώθαμ τίύ παραλία και τίύμαυρουσία των πλημμυρίσαν και τών αμπωταων, παλιέ" βοά γαρ φανατίύ θάλατίαν,όg και τας άκρας,υψηλάς τι και Φαχείασ είναι διχομοίαστορο κύ μα σκληρώς,και ανταποδίδούσαςτήίβνεία,ταναντία γαρ θινώλεις ή κj ταπείνας τας τσλέτας,

έρθώς λίων." διοίω χώρα πόδιής λέγομεν Αυσαίμων τίβέικ) ποταμούς μεγάλοις διαρξ6ύ υμιν κρής άπασινέκτών εωθινών μέbών, παραλλήλοις τό τάγω, έχοισίδι και αλάτσλους οι τσλειους,

και ψιγμα τ8 χρυώύ τσλάισον γνωειμώτατοι δι των ποταμών, εφεξής το πάγωμουλιάοιαο',ά νάτσλους έχων μικρούς, και ουακούα, ώσαύτως, μια δια»ύζυς, Μούριος, μακρόθεν τα ρέων παρα νουμαντίαν και ολλας αλλαστών κέλτιβάρων, και ουακκαίων κατοικίασ. μεγάλοις ταλατπλέον μοίους σκάφεσιν, αθ' οκτακοσίους κωδόντι,τασίους έταλλοι ποταμοί, καλμξα κύρους,ο τής λκ? θης οντινές λιμαίαν οι δι,βελιώνακαλούσι, και ούζς JWεκκελτιβάρων και ουακκαίων ρά και ο μετ'αυτών βαίνις οι δι,μίνιον φασί.πολυ μέγισος τών οι λυσιτανία ερταμών.άθε οκτακοσίοις και αυής ανασιλεόμενος ταδίοις ποσεισώνιος δε εκκαταβρων και αυτόν ρέφκσί, πρόκειται δε της εκβολής αύf8 νήσος,καλχ«λαίδύο όρμοιο έχουσαμ, επαινών Μάξιοντίύφύσιν ότι τας έχβασ υψη λας έχρισίν οι ποταμοί και ικανάς δέχ«ώθαι τοίς βάθροις,τίύ θάλασία, πλημμυρούσαν, ώς τι μα' κzσδοχείωθαι,μή 3 αδίπoλάζειν οι κίς πεδίοις της μΕυ οώ βρούτου σεατείασ όρος ούτος, πώαι τούω ό"άσιν άλλοι τσλάους ποταμοι παράλληλοι αοίς λεχθείσιν, ύσαπιJιοικούσιν αόπα βροι πόδι σίύ ακραν, και καλείται νόδιον, και της εασκείου πλβυράς και της βορείου,πούασ' όξί. τσόδιοικούσι ναυτίύ κελτικοί συγγενάς των αδιτώαία και καρτούζιο και πυρλούλους σεαπύσαντας εν κε, τι σασιάσαμΦασί μξα τluυ διάβασιν τέλκμίου οταμού, πώς δίτη σάσει κολαχοβολής σύ αγεμένος γίνομούς,καταμώνα σκεσαιωθέντας αυτόθι εκπύφυ δικα) ονοοταμών λύθης αγορών θήνα έμβισί Jι οι αβταβροι πόλεις συχνάς, οι κόλασω σιωοικουμεύασ.ών οι τσλέοντες,χρώμάνοι τοίς τόποις,αβτάβρων λιμΕύασπένσαγ9ρίύουσιν οι δι ταύτους αρτάβρους,αβοφέβασ'καλού

σιν, εθννμί, οώ πόδιτειάκοντα πίύ χώρα νέμεται,τίύ μδαξύ τάπυ και των αβταβρών Αυσαίν μονος δι τής χώρισυπαρχούσης,κατα το καρους και βοσκόματα και ο Φέχρυσού και αργύρων και τ% παροπλκσίων σλυθος ομοίως, οι πλείους αυτών, οναχό της γης αφοίτας βίον, ούλαςην είοις διετέλoαυ πρός τι αλλήλους καλσιμυεχέ πολέμω,και τους ομόρους αυτούς, όgβαίνοντας όλα

ταγ9ν, έως επαυσαν αυτούς ρωμιοάοι ταπεινώσαντος κολ κώμαο ποιήσαντες στις πόλεις αυ? σΐν τας αλάσμσ' ολίασ' δε κοή σιωοικίζοντες βίλίμον, ήρξαντο δι της αιομίμο ταύτης οι ορεινοί καθαπή ακός λνπγαν κο νεμόμενοι και μικρα κεκτημίύρι, τΚ άλλοτείων επε


Ειβο

γ'.

βγ

θυμοιω. οι δι, «μαυόμονοι πύτους, άκυροι των ιδίων όπον καθίπαντο άβαιάγκας ώς αντιφύγ«ως κι επολέμοω και ούτρι και σμυέβαινε πίύ χώρα αμελουμοίuυ, σπίρα είναι των εμφύτωκ,

αγαθών, οικειώθα θία πολιτών, ώύς θ'όδω λυσιτανούς φασιν, ρίεάρβυτικούς, ύβόλ4ύνκτικούς όν εάς κούφους θύεξελίκπυς αατήθιονδίαύ%υς θίποινέχειν τίύ διάμεζον κοίλον ας ο πρόθων πλα μώσινόβνρτιμοίον ούτε γαρ πόρπακασ',ούται?ιλαβάς έχει παραξιφις προς τούτοις ήκοτής.λιν

τοθώρακόθοι τσλείους,ασάνιοιδί αλυσιδωτίς χρώνται και τελοοίας, οι Μάλλοι νάυρίνοις κραίει' σιν οι τσέζοι δε και κυκμίλαο έΆeισίνακόνία όϊέκασος τσλάω.7ινες δεκαιδόραίι χρώνταμ.άθίδο ρατίδες διχάλκεαμονίους δε των προσoικοαύτων τώδίουείω οταμώλανωνικώς διάγει φασίν αλαν πheίοις χρωμοίους οίς και πνείαςεκλίθων 43πύρων,και ψυχρολουώούντας, και μονοώοφούν

σας καθαείως καλλιτώς θυτικοί θίασι λυσιτανοί, τα τα τσλάγχνα αθi βλέποισίν ουκ εκτίμνον τις προσεπιβλέπουσί δε και τας αυτή πλ4ρά φλέβαιο και ψηλαφώντας δε τεκμαίρονται ασλαγχνάίονται δε και ο ανθρώπων αιχμαλώτων καλύπτοντας σάγοις, έθόταν πληγή κzσο τα'

ασλάγχια, Αποτέ ιόδοσκόπυ μαντεύονται, πρώτον εκ f5 πίόματος των ''αλόντων τας χείρας αποκόπτοντας τας δεξιάς,ανατιθέασιν άπαντες δε οιόρειοιλιώί, υ%οπόταμ.χαμαιβύναμ. βαθείαν και κατακεχυμοίοι τίύ κόμίμ γυναικών οίκίω:μφωσάμονοι δι τα μέτωπα μάχονται φαιοφαγού

σιδί μάλτα και τώ αβα Φάγον θύουσι καλ%ύς αιχμαλώτους και ίσσοιό,ποιούσιδί και εκατόμ' βασικοίσου γόνους έλλίωικώς ώς και πίνθιαβός φυσι Γαύτα θύaν εκατόν.

Τελούσι δίκαιαπωνασ'γυμνικους και ο σλιϊικούς και τοπικούς πυγμή καλοβόμω και ο 3κρο βολισμώ, καήτύσσειρυδδν μάχι, οι Μόρφοι τα δύο μόκ ί5 έτους ομυοβαλαίω χρώνται. έκραίαν τες και κόψαντες άτα αλέσαντες και αβ%ποινσάμονοι.ώς τ'αρτίθεώαι ας χρόνον, χρώνται 5 και ζύθει.oίνω δίασανίζονται "ν δε γινόμονον ταχυ αναλίσκουσι κοιτευωχούμοιοι μέα τών συγγενών. αυτ'ελαίου δε βουτύρω χρώνταμ. καθήμονοί τα δειπνούσι πόδι τους κί χυς,κοθέορασ οικοδομκν

τοις έχοντας προκρίθηνται δε καθηλικία κού Ζιμμό.τσίδιφόρνήν δι τού άπνον και παρα πότοκα δρχομύται προς αυλόν και σαλπιγγα χορώοντας αλλα και αναλλόμονοι και οκλάζοντας, οι βαςπ' τανία δικού γυναικες αναμιξαντι προσαντιλαμβανόμονα των χειρών μελανώμονες άπαντες, το πλέον ουσάοις,οι οίς που παςιβαδοκοιτούσι-κκείνοις διαγγ«ίοις χρώνται καθάπου καλ οι κελτί

αι δε γυναίκόυ οι ουδύμασικαλαιθκνας εθiσιδαγοισιν αντί δε νομίσμα»ς οίδι λίαν οι βαθιά φρον τίων αμοιβό χρώνται."τέ αργύρου ελάσματς αχτέμνοντες διδύασι τους δε θαναζυμοίους καταν πώούσι.πυς δι παφαλοί ισ έξω τών ορών και των ποταμών καταλλίουσι.γαμούσιο ώς που οι έλλη νόθ.κυς Μ'αρρώσους ώς που οι αιγύπτιοι ώπαλαμόν, προτιθέασιν εις τας όλους, τοις τσεπειραμοίοις τκαι παίθοιό Ατσοθήκης χάριν.διφθερινόις τα τσλοίοις εχθώντο,έως αδ' βρέτου,όχg τας τσλημμυ είασκα) τα τινάγανω δε και τα μονόξυλαάδη ασάνια.άλες πορφυροίτειφθέντες οι λAικοί

έσιδί τών οράων ο βίος ούτος ώς που έφίω. λέπω τους τίω βόρειον αλ4ύρα αφορίζοντας της ιβιν είασ',«αλλαϊκούς και ασούρους και καντάβρες μέχρις ουασκώνων κολ της πυρίμίως όμω4λές γαρ α' πτίντων οι βίοι.όκνώδί κίς ονομασι πλεονάζaν φ4ύπων ή αηδες της γραφής, ε, μήτινι προς ιδονής έν

σιν ακούαν.τλβυταύρους και βαρδύκτας καλαλλότειγας, κολάλλαχείρω και ασιμότολα τούτων ονόματα.οο δίδνσήμόρον και αγριάδες,όουκ εκφ5 ο λεμάν συμβέζηκε μόνον αλλά και όg εν εκτο

πισμόν,και γαρ όarλούς επ'αυκυς μακρος και αι ολοί δυσεπίμκτοι δίοντας αχ βεβλώρισι ο κοινωνικών και ο ομλανθρωων ήτίον δι ναώ &ίο παίχρισί,θg πιυ αρίων και σίύ των ρωμοιίων επι όημίαν.ό%ις JWδήoν άu» συμβαίνφ,χαλεπώτύλοι εισί και θκειωδέςόροι.τοιαύτης όϊούσης, και α'' ποτών τόπων λυπρότητος ολίοις,κοιητών ορών,άκος αθέτείνεώθαμ την πιαύτην ατοτσίαν, αλλά ναύ ώς άπον πίπαυτα οολεμομύτα πάντα.τούς τα γαρ σιωέχοντας έτι νιώμάλιςαταλησήeιακαν

ταίρους,και κυς γαιώνΑύοντας αυ%ίς, κατέλυσιν ο σιβασος καίσαρ.και αιτι ή πρθών τους τώκ,

έωμαίων συμμάχοι",σεαταύουσινιώ {zσδι των ρωμαίων.oίτα κωνιακοί καλοί προς τας πηγαίς ήίβαρος οικοαύτες,πλίο τουί6ιότ’εκάνονδιαδίξάμονοςτιβόβιος τειών ταγμάτων σεαίωίικών άθιςήσας τους τόποις, ή αχολ4χθοί Από το σεβασούκαίσαρος, ου μόνον ειρίωικους αλλά και ολιν πκους ήθη πνάς αυτών απόργασάμονος τυγχάνει, λοιπή διόξι της ιβηρίασ', ήτα αχό των smλών,μέλ

χρι της πυρίμύκςκριβήμάς παραλία,καλή ταύτης ποδοκαμούν μεσόγαμα πάσα, ή μάλτσλάρος ανώ μαλον ο δι μήκος μικρώ πλέον ήταφαιμ%λίων τασίων, τα δε της παραλίασ αδ' πλάονι και κάρνταμ ταδίοις.φασί5 ακόμύκοίλπης ή καταςήλαςόρες, επικαρχαδύνανέαν,διχιλίοις κου δια κοσίοις ταδίοις oικά 35 τίύ είόναταύτην αχόβαςητανών,ές κ) βασούλους καλούσιν εκμόδους δε και υποώρετανώνονταύθονό επί αυν ίζηραάλλες χρδόντι.ταύτιν και έχει αλκτανές-οιτος 5,

Ε"

Strabo.

ε

ε

ii


48

εφάβωνος γεωγραφουμοίων,

σύfβιρος μέχριπυρίύνς και των ομπήίου αναθημάτων,χίλιοι κα) εξακόσιοι δικών δί αλαταιώκα τα ολίγοιο,και λοιπών τους προσαπορόυομοίους ί νδικέτας μεμεισμοίους τέφαχα, κατα μίύος 5, αβέαμoίoις αγοκολπης,όαχις έξι ορεινά της βαςητανία" κοιητών όρντανων δασέα, υλαν "χρυσά και μεγαλόψιον βον διορίζου6 τίύ παραλία τίύ αγό της μισογαίαο πολλαχύ δι καν Ταύθα και, χρυσεία και άλλα μέταλλα πόλις δWόξιν οι τη παραλία ταύτα πρωτι μαλακο ίσον δέχρυσα ΤΝς κάλπης, όGν υ ταγάλαραεμποράον 3 όξινοι τοίς οι τυπόδαία σαμασικού ταειχείασοιχεία

γάλασ.ταύτην πνε, το μανάκι πώ αυτά νομίζουσινήνυσάτα των φωκαϊκών πόλεων προς ού, σε καμούιν παραλάφαμονιούκές δίαλλικών με απωτδέω της κάλπης ΚΑΙξη κατεσκαμμική, τα ofίχια σώζουσα έλλίωικής πόλεως. δεμάλαια και πλησίον μάλλον φοινίκης τώ χιματι, εφ εξύς ή

έξιν των έξιτανών πόλις βής και τα ταρίχι επωνύμως λέγεται, μδα ταύτην αύδρα. Φοινί"

κων κτίσμα και αυτή.κασδΣδι των τόπων οι τή ορανέ,όιάκνυται οδύωεια και "ιόδοντής αθηνάς ολαυτή.ώς ο σεισώνιός το άρηκε και αρτεμίδωρος,και ασκληπιάδης ο μυρλιανός ανήρ, εί τη τουρ

ότανία,παλ4ύσας τα γραμματικοί και πωήγασίντινατών εθνών έκδεσωκώς των ταύτης, οδ' ζς δίφηση "πομνήματα της πλαϊνς της οδυωέως οντώ ιόδώ της αθηνάς, αατήσας προσπεπατ ταλ4ύθα και ακροσόλια οι αλλαϊκής διτών μία ταύκρους, ατευσάντων τινας οικόσκι και υπας έα πόλεις αυτόθι πώ μί, αλουμοίuυ,έλλιμιόθ.πίύ δι,αμφίλοχιώς και του αμφιλόχ"υ τελAν τήσαντος J&ρο.κου των σιωόντων τσλανηθέντων μέχρι της μεσογαίας και των με ιρακλέους, Τα

ναο και των αχόμεωήνης ισορδώθαμ'φνσιν εποικίσαμσίύ ιβκείαν τής δι κανταβρίασ, μόρος μ Κρζ

τακίνλάκωνασκαλού%ς φυσι και αλλος.οιταύθαδί,καλώψικέλλα πόλιν, ο ώμκέλλα,κΐίσμα λέφισί τό μέααντήνορος,και των παίθων αυτού.θgβαύτος ες τίω Ιταλία και οι τηλιξύκδιτσε

πετύοσιτινές τους των καλαρντώ εμπάροι, προσέχοντες, οι καιαρτεμίδωρος άρ" κονόϊ, οι υπέρ της μαυρουσίασοικούντες προς τους εαστείοιξαιθίοπες λω%φάπικαλούνται σιτούμε οι λωτος πία τινά υβίζανιουδιόμονοιδί ποτού ουδι έχοντας,% σίύ αλυφείαν διατείνοντας μέχρι Φ.Απει της κυρίωής τόπων.άλλοι το πίλιν καλούνται λωτοφάγοι,σίύ ετήίαν οικούντες των προ της μεζ κράς σύρτεωςνήσων σίύ μluίυγγα. συ δη θαυμάζοι τις ανούτα ή ποιητού τα πόδι τίύ οδνασίως απλά την μυθογραφίσαν»ς άιο"ντον Φόπον ώς τ'έξωςηλών οι ό ατλαντικώτσελάγ«ιτα πολλά όχαθέν ώθαμ, πών λεγομείων πόδιαύφύ.ταγαρίσορούμώμαεγγυς ίδκαι τύποις και τοις άλλοις

τών υπ'ε'Α'

κάνουτσεσλασμοίων.ώς τα ουκαπίθανον εφίκσι και πλάσμα.ουτετινόσαυταίς τα ταύτας ταϊς ίν

σoρίας πισίύσαντες, κjτή πολυμαθία ή οριζύ.κοή προς αθisημονικούς Υποθέσεις έ5εψαντίύ ομήρού ποίησιν καθάπου κράτης το ομαλωτης εποίησε καλάλλοι τινές.ουδιούτως αγροίκως εδέξαν το τluυ αθχείρησιν τίύ ώιαύτην. ώς τι ου μόνον ον ποιητήν σκαπανέως ο θεεισού όϊκαν εκ παί, σης της πιαύτης αθisήμης ύβέβαλον,αλλα ή τους αψαμοίους της τοιαύτης πραγματείασ',κ) μοιε νομβύους ύπίλαβονισμυκγοείαν δι η επανόρθωση ή τίπι8τον έτίδονάς τα λεχθούτα υπ'εκάνων, άσινεγκώνουκεθαρρησιν,ούτο των γραμματικών,ούτα των τσίδι τα μαθήματα διεινώνουδάς και τοιέμοιγ« δοκάδμυαιον είναι και σιωηγορήσαμε»λλόις των λεχθούτων και ας επανόρθωσιν αγαν

γ«ϊν και μάλισα ας ταύτα όσα πυθέασπαρεκρούΘατο ώύς πιςεύσαντας αυτό καταάγνοιαν των τιέτσεείων τόπων,κου των προσβόρων,τών παρά εν ώκεανόν αλλά ταύτα μί, εάθω,λόγον έχον τα ίδιον καημακρόν-της δε των ελλίμύων σλαύνς της εις τα βαββαφα έθνκ, νομίζοιίας αναίτιον γο

διετσάωθα καταμόNν μικρά,κολόιωατείασαδιτσλοκίμλουκ εχυσας πώς αλλήλους κατ'αυκ θάλειανώς τα εκ τούτου προς τους αθόντας έξωθεν αιθονός είναι άυ» διαύθαδες , οι δε τους ί', βυρσιμάλκα επέτεινε προσλαβούσι και ο πανούργον φύσει,και η μιάτσλοιώ. επίθεώιγα και λης οικοί τους βίοις εγίνον% τα μικρά τολμώντας, μεγάλοις θϊουκ αθλαβόμενοι, θg ή μιγαν λαό κατασκέυάζεώθαμ όμωάμεις και κοινωνίασ. αγαρδή σιωαατήζειν εβoύλον» αλλήλοις, ούτε

καχεδονίας υπήρξαν αύκαταςΣέψαώα,ετσελθούσι σίύ πλώςην αυτών εκπόυουσίασ. και ότι πρότόδον τυρίοις έτα κελτοίς οι νιώκελίίβκρες κουβήρωνόυ καλούνται,ούτε τώ λησί ούeιάθω κούσόρτωe μξαταδτα, καλή τινες έτόλοιδιωατάασ' επεθύμησανμάζονος ρωμιοάοι το τώ κατα' μόβκ προς τους ίβκρασπολεμάν καθ'εκgίςην 33 ταυτην πίύ δuυαςείαν,πολαύ7ινα διετέλ4ύσακα όνον άλλοτ'άλλους κατασsεφόμονοι τίως έως άπαντας ασυχετείους έλαβονδιακοσίοις έτσι χω

δόντι,ήμακρότοδον, επαναμιδί αθ’ τίύτίδιάγισιν μεταταύτα τοίνwνος άβδηραίξινή καηχαν σων ή νέα, κτίσμα ασοβσύβά,τέ όgδεξαμΕύου βαβκαν εν αινιβά πατήία, κρατςη πολύ τώκα ταύτη πόλεων και γαρ όNυμνοτάτη, και τείχε κατασκέυασμούω καλώς και λιμέσι και λι''

μνκ κεκόσμητα και ο ίς τ%ύ αργυράων μετάλλοις τσίδι ών άρήκαμΕυ. καν ταύθα δι και εκα τοίς πλησίον τύπεις πολλά και ταριχεία και έξι άιγ μέιζον εμπορειoν ήί μηδεκ θαλά ήης της


γ.

Βιβ,

"

69

,

ει τα μεσογαία τ7ύθ"εκάδεν Φίς έξωπάσιν. Μοιθένδε μέχρι τό ίς"ρος παραλία, καταμέ σύν πως ο διάσημα έχει ων σούκρωνα ποταμών, και τίύ εκβολήν αυτό, και πόλιν όμωνυμονβεί δί εκ τί σιιυεχούς όρους τα ασδoκειμούκράχει, της τα μαλάκαο και των τπώι καρχαδόνα Κzσδο,

καμείων τόπων,πόδατος πεζή παράλληλος δέ πως τώίβneι μικρόν διδέχει της καλχεδόνος,ή ή ίβηρος μδαξύ με διώτ86ύκρωνος και της καηχαδόνος,τεία πολίχια μαουαλιωτών ασίνου πον λύ άοθεντ8 ποταμού.πύτων Μάξι γνωeιμώτατον, ο "μόδοσκοπείον έξυν άθι τα άκρα της εφε

σίασαρτέμιδοείθον σφόδρα τιμώμενον,ώεχούσα» ορμκτηeίω κατα θάλατία σορτώειος.όδυν μνον γαρ' όξικαιλκςεικόν κοίτοπίον δι εκπολλούτοις πέρασλέονσι, καλείται δε diαίιον, δι' αρκ τεμίσιονέ"ν σιδήρα Αυφυή αλκσίον,καννήθg, πλανησία και σλουμβαρία και λιμνοθάλαήαν

κzσδοκείμείω,έχουσανοικύκλωσαοίων τιφακοσίων αθί τέήρακλέους νυσος ήδη προς καρχαδο? τα, "ν καλούσι σκομβροαεία αλο των αλισκομοίων σκομβρων ύβών ή αβισον στιβυάζεταγάρονιά,

κοσι διθιέχει σαθίους καιτίαπαραστής καηχαδόνος,παλινθιαθθάτολα τέ6ύκρωνος ιόντι αθί

σίω εκβολίύ τζί6κρος,Gπαύτου κτίσμα,ζακμυθίων,μύαινίβασ κατασκάψασπαρά τα συγκά μΕνα προς ρωμαίους, ενδιάντόδον αυτοίς ύβήψε πόλεμο προς καρχαδονίους, πλησίον οι πόλεις ασυχερόνασός το και ολέαφον και καρταλία.σ.ια αυτή δι τη διαβάσει ή ίβηρος, Μόκμασα καν τοικία ράδι ο ίβκραχ κανταβρων,έχωντας αρχας αχό μεσημβρίασ,83 ολλού πεδίου, παράλλη

λος πίς πυρίμαίοις όρισιμδαξύ διτών ήίβαροςεκφοπών,και των άκρων της πυρίμώνς,έφωνία/ου ται τα αναθήματα τύπομπήίου, πρώτη ταρακών όξιπίλις.αλίμονος μαύ, εικόλασω διίαρυμένη. και κατασκόυασμοί" κίςάλλοις ικανώς και συχήτίον βυαν%ούσα νωι της καρχιδόνος, πώς γαρ τας των αγεμόνων αδόκμίας, βυφυώς έχει καλέσινώς πόδμηφόπολις,ού της ονος ίβηρος μόνοκα, αλλά καλτής εκτός της ολλής αίτι γυμνάσια, νήσοι πéοκάμΕνα τσλκσιον και η βύρσος,άξιόλογοινή

συμπίω θέσιν όκαιρο, τής πόλεωςυπαγορεύουσινιόρατοθενς" και ναύταθμον έχεινφησιν αυτήν, ου διαγκυροβόλοις,σφόορα βυτυχούσαν,ώς αντιλέτων άρκκον αβτμίσωρος και ο σύμπασα 3ϊαχα

σκλών, ασανίζεται λιμέσι μέχριό βύρο εντεύθενώ ήδη τα εξής,4ύλίμΕυακή χώρα αγαθά, τώντε λεντανών,καλλαρτολαντών καλάλλων ώιούτων μέχριεμπορώυ αυή ή όξιμαουαλιωτών κΐίσμα, ο συντεΦακιχιλίους δέχοντής πυρίμύης ταδίους,και των μεθορίων της ιβκείασ προς πίύ κελτικόν, και αύτη οι έξι πάσα αγαθη και Αυλίμονος.οιταύθαδιέξiκαλή ροδόπη,σελίχιον εμποριτών, τινές δικήσμα βοσίων φασί.κανταύθαδί καλοί τό εμoρέωσίύ αότομν τίύ εφεσίαν τιμώσιν όNούμε, δί σίύ αιτία".ούτοις τσόδιμαουαλίαν ώκουν οι εμoρείται πρότόδον, νκσίoν τίπéοκείμενον, ό,ναύκοι'

λάται παλαιάπόλις,ναύJιοικούσιν οι τή απείρω.θιόπολις 3'όξi,τείχε σιωeισμοίω,πρότίδοντών ινδικητών τινας προ(βίκους έχουσα οι καμ"πό ισία πολιτευόμονοι, κοινόν όμως τσερίβολον έχεινε'' βούλον% προς τους έλλίωαό ασφαλείασχάριν.διπλούν ο άϊο-ν, τείχε μέσω διωρισμοίω,τώχό νω θιάς ταυτό ολίτευμασμυήλθον μικτόντι,έκτιβαρβαρων και ελλιμικών νομίμων όπου και επάλλων πολλών σιωέβη ράδι και ποταμός πλησίον εκ της πυρίωης έχωντας αρχάς, και διεκβολή λιμίύ όξι τοις εμποείταις λινουριοι δείκανώς οι εμονείται χώρα δι πια μεσόγαμανέΆeισί.σίύ μίν, αγαθήν σίύ δι,ασαρτοφόρον της αχοκςοτήίασ και ελάασ χοίνου καλούσι διιουγγάριον πεδίον, τι νές δίκαήτων της πυρίωκς άκρων νέμονται,μέχρι τών αμαθημάτων ή πομπmίου, οιών βασίζονσικ, ας σίύ έξωκαλουμούuυ ιβηρία, εκ της ιταλίασ.καλμάλισα τίύ βασικίύ.αύτη διή οδδς, ποτάμι, πλησιάζει τη θαλάfίκιο»το Καφέτηκε και μάλισα οι πίς προς εασέρα μόεσι.φόβεται αδ' τα' -

»

/

--

"

Α"

ΥΝ

-

Α"

.

«Α" »

Λ'

Μ

Αν

ν.

-

Αν

ρακώνα.αχρ'τα των αναθημάτων ή πομπηίου,% τ8 ιουγγαρίου πεδίου, και βεή όNων, κ} τέ μαηαθώ νος καλουμοίου πεδίου τη λατίνη γλώτίκ,φύοντος ορλυ ή μαβαθον εκδι παρακώνος αδ' ήν πύρον ή: ίβαρος,κριτα Μόρτώουαν πόλιν,ονταύθεν θg Gγοίύθου καλσιταζιος πόλεως ονεχθέισα κριτα μι

κρονάομταται της θαλάήνς,και σιωάπja τότσαρταείωιώς αναλιχρινoύντι καλουμοίωτοεδω,

αξία- Κόξί μέγα και ανάβοντίύ χοινοπλοκικίωφύον τσάρτον ύβαιογενέχουσαν ας πάντα τον πον.και μαλιτα ας σίύ Ιταλία πρότοδονμί οώ όg μέσού τύ πεδίου και έγ«λάτας, σιιυέβαινον

ένα σίύ οδδν,χαλεπήνκαι ολλίδ.νωι δι,αθε τα πέος θάλαήαν μό, περειάρισιν αυτήν αδιν ψαύουσαν μόνον σό χοινούν%ς ας ταυτό και τείνονών τή προτοδα τα πόδικλάτωνα και ο βουλ κωνα.diώνες τα κορδύβίω,κρά ας κάθειραιόδδς τα μέγιτα των εμποείων, διέχει δι της κορδύβης και οβούλκων πόδιτειακοσίουςταδίους φασί ή οι συγραφάς, ελθείν και καίσαραεκβώμης επία κλεί κοσιν αμόNας ας σίύ οβούλκωνα,κja σsατόπεδον και ο ταύθα, ανίκο έμελλε σιωάπiίνεις όντσίδι εν

μούσαέν πόλεμον άλλον παραλία πάσα και απέςηλών μέχρι τ'μεθοείας σ' ιβήρων ύκελή,τοιαύτης 44'υτσερκίμαία μεσόαμα,λείω5 την οντός ή"θε πυρηναίων ορών κι η προσαρκτiκαι αλλιράς μέχρι σατό ρων δυοίν μάλιςαόρισιδιορίζετή.οούτ δε,8 έξιτή πυρίμα πω αρχών από ή κατά

Ελλ" trabΟ •

C

1 11


7ο

Σφάβωνος γεωγραφουμείων,

βρω, έχει πλά την διάθπίύκαθεμάς θάλαήαι καλούσιδιά» ιλέβιοικ. έτυλον Μαχό Φμίσου, 3ήκον άθι πώδύσιν,εκκλίνον δε προς νότον,και πίύ αχό σηλών παραλία, ο καταρχώς μυ κώλον φόν καιϊικρή ψιλένθιέξaσιδί ή καλούμ"υον τσαρτάeιον τσεδίον.έτα σμυαπί"τώ ορυμώδΝzσδ' καμείωτής τι καρχίδονίαoκαι των πόδι πίύ μάλακαντόπων.καλάται διόρόασεθα μξαξύ μι"

οή της πυρίωες και της ιδιουβέλαο ο "βνερά ποταμός, παράλληλος τοί, όρισιναμφοτήρις αλ, ρούμανος εκτών εντεύθεν καταφθομοίων ποταμών, αυτών άλλων υσα των αθ δι τώ ίCηeι, πό' λις έξι καισαραυγ9ύσακαλoυμούν κακέλσα κατοικίατίς.έχρυθ γεφύρασλιθίνης διάβασιν σιιμοι κάται δια σό πλειόνων εθνών και χώρα γνωeιμωτάτου δι ή τώνιακκατανών λεγομοίου.άur διάς

εάμονοναχό της παρορίαο της κατα την πυρίμύκν ας τα τσεθία αλατύνεται και σιωάπία τοις πόδιιλώβιανκουιλιόσκα χωeίοις,τοις των ίλόγ«τών ου πολυ άποθεν τζίβαρος, οι δε ταις πόν λεσι ταύταμς,επολέμε ε πλάυταίον σιρτωριος και οι καλάγουει ουασκώντων πόλει και τός 7Τοζ/ ραλίασε ταρακώνι και οι τό ιμόδοσκοπείω,μξα τίύ εκκελίες όρων έκτηωσιν, επλβύτα 5 νόσω, καήττύδιιλόδάιανύσόδον αφραγιός και πτώύϊος οι τύπομπηιούς:ατηγοί καταπολεμήθησαν Νασο

καίσαροςδιήπρος θεούνόζι βιέχει δι ήίλόόσα άξμι ίβκρος,ώς αδδύσιν ιόντισαδιους εκατόνόg. εξέκοντα ρακώνος πόδι υέ προς αρκτο διοίσκαστσεντακοσίουςτιωαράκοντα, τούτων τα θt' πών ορών ή εκταρακώνος αθί τους ε%άτους αδιτώ ωκεανώουάσκωναο ζους κατα πομβιαίλωνακ) σίύ έπαυτώ τώ ωκεανώ ισάνονβιν πήλιν, οδός έξιτασίων διχιλίων τεώακοσίων, προς αυτα τα της ακουίτανιασ όρια και της ιβηρίασ.ιακκντανοί διεισιν ο δις τότε μί, σερπύριος επολέμε προς

πομπήίονύτερον δε τόπημπmίονύδ, σίέτος,πώς τους καίσαροςςςατηγούς, υπόκειται οι της ιακ κυτανίας προς αβκτον ή τώνουασκώνων έθνος, οι ώ πόλις πομτσίλων ώς αι ομπηίπολις αυτής

δί της πυρίμώς και μίνιβαεικών αλλρον,άλλονοβόν όξι πανώσαπής ύλης, κι της αειθαλές ή δίκελ πκών ψιλόν, τα δε μέσα τσόδιέχει,καλώς οικειώθαμ όμωαμοίους αυλώναο.έχρισί δίαυκυς κερφατα νοι κ τσλέον τ8 ιβηρικού φύλου, παρόις πούναι διάφοροι σιωτίθενται ταις κανθαεικας ολάμλ λοι,πρόσοδον ου μικραν πείς ανθρώποις παρέχουσαμ, Ζοδοβάλλοντ δε τίύ ισλούζελαν, κελτιβη" εία, παραχρήμα, ρολλά και ανώμαλος ή μί, τσλέον αυτής έξι βαχύ,και οταμόκλυσον,όg χαρτού πων ότι αύασφόδεται και ο ταπς, και οι εφεξής ποταμοί οι σλέως οι αθ’ τίύ εασκεία θάλαήαν

καταφέρόμενοι τίύ αρχόν έχοντας εκ της ιβηρίασ,ών ο Μουρίας φόβεται, παρατίύ νομανία κj σίύ σεροωίίαν o διβαίας εκ της οροασέλαστας αρχάς έχων,όg της ώριτανίασάς πιο βατίν κίω ρά.οικούσι. Μ'εκμίν τών προς αβκτον μόδάν τοίς κελσίζwρσιβόρωνες καταβροις όμοροι πίς κο

νίσκοις.λαιαυώλτό κελίικού σόλου γεγονότος.ών όξι πόλις ούαεία κατα πίύ ή ίξπρος διάβασιν και μεί σιωεχώς πάσι και βαρόνίτας ούς οίνιώβαρδνάλους καλούσνιεκδι το έασεβώντώντιαςν ρων ίνες και των μαλακών και ουακκαίων επόουείόνων και καρπητανών εκδοτών νοτίων,ώριτα

νοί τε και όζβιάλλοι τίύ ορόασωλα οικουσιζαςητανώντικού διήανών προς έωδι ιδιούβεδα αυτών "7ζ, των κελί,βίρων ας τόωαραμόν διεκμείων,ο κράτισοι μάλιςα προςϊωασί και προς νόων,οί" ουρακοι-σιωάπίοντας καρπητανόις και ταϊς τ8 πάγου πιαϊς-πόλις δwαυτών ονομασοτάτη νομαν"

τία έδειξαν δι σίύ αρετήν τώκελτιβueικώπολέμω τώπρός ρωμοιίες,άκι 6ετέιγουομούω πολλα γαρ σΡατεύματα (αύ αγ«μόσινεφθαρη ή δι τελβυταίον οι νομανίινοι πολιορκούμαυοι δεκαρτών σαν.τσλίμο ολίπων των οδόντωνε τείχος και οι λούσωνόυ διεώοιεισί, σιωάπΐοντες κ) αυ%ι ταις Φύ πίτου πmγαζς,τών διαβουακτών όξι και σόγισα πόλις και παλλαντία θιέχει δινομαντία της καιν

σαραωπούσας,μό έφαμονoντώ ί6κει ιαβύθα,ταδίους αθ' οκτακοσίους και σιπόβειοαοϊόξι τώκα κελτιβάρων πόλις και βίλβιλις, τσίδιας μέταλλος και σιρτώριος επολέμησαν.ολύβιος δι τα τών ουακκαίων καλτών κελί βήρων έθνη και χωeίαδεξιών,συλλέγ«ιταϊς άλλας πόλεσι και σιγ«σάμαν

κολιντόδιαίίαν, φκσιδί ποσεισώνιος,μαβκον μαόκελλoν πράξαώθαμ φόρονεκτής κελτιβweίασ' ταλαντα εξακόσια άβ ούτακΜοιάρεώθα πάρεςιν ότι και πολλοί ήσαν οι κελτίβκρόν, και χρημαν των Δυπορούντας, καί πoυ oικoύντος χώρα παράλυπ€ον πολυβίου διαπίνοος τειακυσίαο αυτώκα καταλύσομπόλ4ς τιζέριον γράχε,κωμωθών φκσι πύτωτώ γράrχω χαρί6ιώθαι αόν αλοβατού πύργοιο καλούντα πόλεις ώς που οι ταις θριαμβικας πομπαΐς, και ίσως ουκ άπισον δι» λέγει, κρύ γαρ οι σsατηγοί και οι συγγραφείς, ραδίως άδι άυ» φόβονται ή ψεύσμα, καλλωπίζον

τις τας πράξεις επε κου οι φάσκοντόυ τσλείους ή χιλίασ' τας τ% ιβήρων υπάρξαπίλας,

αθ' άρ- φόβεώαι΄μοιδοκούσι τας μεγάλασκώμασ, πόλεις ονομάζοντας, ούτε γαό της χώ, ρασ' φύσις, πόλεων αθιδικίική πολλών έξι ήg τluυ λυπρότητα, ή 33 οών εκώπισμόν μου το ανάμβρον, ούθοι βίοι και αι πράξεις αυτ% έξω τ%ύ κατα τluυ παραλία τιμώ καθ'ημάς υ παγ9ρώοισι "ιούτον ουδιού.άγριοι γαρ οι κριτα κώμαο εικοαύτες τοιούτοι Διοι πολλοί τώκα


διβε

γ.

. . .

Ιβήρων, αι δε πόλεις ύμόρoυσινού διαύται ραδίως όταν πλεονάζι ο-'τας ύλαο' άθιακότώλα. τολησίον οικούντων με ιδί τους κελίίβηρασ, πεός νότονασιν ο ο όρος οικούντες, τluυ ορoασία

οια και την πόδι τον 6ύκρωνα χώρα, σιδήταίοι μέχρι καηχαδόνος,κού βασητανοί, και ώρεται τοί χυδδνδέί υ μέχρι μαλάκαστσελταται διάπαντες ώς απένυπήρξαν ίβκρόυ,κουκούφoικαν τα "ν οπλισμόν 3 τας λησεία σ'.οίους έφαμβυτους λυσιτανούς, ακοντίω και σφενδόνι και μαν χαίραχρώμενοι ταϊςδι πεζάς δuυάμεσι,παρεμέμικό υίππάα, δεδοαίμοίων ίππων ορειβατέν.

και καζκλάζεώθα βαδίως από πέρτάγματος,ότε κύκύδίοι φόψ3 ή ιβαείαδόρωίλαος»λλάς, κοιλίτσαουςαγρίους.έςιδί'όπου και αλίμναι αληθύουσιν.όρνές δε κύκνοι κ) τα παρατσλίσια ολ. λαι δίκαλώΐίδες κρίσυρασφόουσιμί, οι ποταμοίτοδι κασόριονουκέχει τίύ αύτίώ δuύαμν τώ οντικώ, ίδιον γαρ τόπονίικώπάρεςι τώφαρμακώδες,καθάπου άλλοις πολλοίς, επε, φκσιν όπολ

σειδώνιος και ο κύπριος χαλκός μόνοςφόa πίύκούμεία λίθον και ο χαλκανθες και ο ασόδιον» ίδιον δ'έρικανοί ιβκεία ο οσειδώνιος,καιο τας κορώνασ μελαΐνασένκμ. και το τους τσοποιό πυς των κελτιβάρων Ατσοψαβους όντας, επειδίαν εις την έξω μδατεθώσιν ιβηρίαν,μεταβάλλει και σίύ χρόαν.έοικoίαιδί τοίς παρθικόις.και γαρ ταχές είναι και βυοβόμους μάλλον τών άλλων, και των ριζών τών εις τluυ βαφluυ χρησίμων, πλήθος ελαίασ5 πόδι, και αμπέλου κου συκής και τώκα

παρατσλησίων φυτών, και καθημάς ιζηeική παραλία παντων Αυορρά.συχνή δι και τών εκτός και μου παρωκεανί7ις ή πρόσβορος αμοιράθg τα ψύχα. διάλλη οο πλέον 43 τίύ ολιπωρία των ανθρώ. πων και και με πρός όgrώγεν,αλλά μάλλον προς ανάγκίμ και ορμίωθηeιώδη μδα έθοιο φαύλs ζών, αμή τις oίεται προς διαπογενζίδ, ώύς ουρωλουομοίους οι δεξαμoνας παλαιουμοίω και τους οδόντας σμιχομονους καλαυ%ύς και τας γιωακασ αυτών, καθάπου τους κανταβρους φασί, και ζύς ομόρους αυτούς και άa δικαι ο χαμλινάν,κοινόν έξι τοις ίβηρσι προς τους κελώύς, ώιοι δε! ζυς κοιλαϊκούς αθέους φασί τους δίκελίέβηρασ και τους προσβόρους των ομόρων αυ%ίς αλωνυν μω τινι θεώ, ταϊς πανσιλιμίοις νύκτωρ προ των πυλών πανοικάτοχορώaν και παννυχίζειν, ώύς δε ουέτίωνασ'τότε πρώτον,άς ή των ρωμαίων σ9ατότσεδόν ίδύντας των ταξιαρχών ίνας ανακρίμ σήοντας ο ταϊς ολόις πώμπατου χάριν.μανία Ατσολαβόντες,άγωia3 σίύ οδδναύ%ις 5 τας σκα νάς.ώς δίoν ήμοίαν καθησυχίανίοβυθέντας, και μάχιώθαμ. της δε βαρβαρικής ιδέασ καλήν των γυν ναικών οιίων κόσμoνθεί"τις αλ,όνειρηκoναρτεμίσωρος, όοου μΕυκκώτσίδιφαχάλια σιδηρά φορών αυτοίς φησιν,έχοντα κόρακασκαμπΐομοίους Κzσδο κορυφής, και προασήπjoντας πεο τέμετώπου ολύ.κοιτα αούτων δι των κοράκων ότι βουλoνται, καταασάν ο κοίλυμμα, ώς τα εμτσίταθέκα σκιάθοντώ προσόασω παρέχειν, κου νομίζει κόσμον. όρου δε τυμπανιον τσίδικειώθαι, πβός μεν τώ ινίωπώμφόδες,και σφίγγοντίύ κεφαλίιο μέχρι τών παρωτίσων.άς ύψος δικού τσλάτος όξυν πίασμοίονκατ'ολίγον άλλασδί τα προκόμμα ψιλούν.άθος(ούτον, ώς τ'αγsίλβεντό μετώπου μάλλον τας Μόων ουδαίον ο ύψος άθι θεμοίασgνλίσκον,πώιπλέκειν αυτώ τίύχαίτίμ άτα καλύπίρα μελαίνε πωςέλλαν, προς διτή αλκθείασή τοιαύτη πολλάκαλεώρατα και μεμύθευν τα πόδι πάντων κοινότών ιβηρικών εθνών, διαφόbόντως δε των προσβόρων, σύμόνον δι τα προς

αιοβίαν,αλλακούτα προς ωμότητα και απίνοια θneιώδη, και γαρ τέκναμητδέες έκτειναν πριν αλώνα, κατα ον πόλεμον όνει κανταζροις και παιδίον διτών δεδομοίων αιχμαλώτων,ιονέων και αδελφών έκτεινε πάντας, κελίύσαντος τ8 παφος σιδήρου κυεμβύσαμ, γυνήδι τους σιμυαλόντασ'.

κληθείς δέτις ας μεθυσκομοίους,έβαλον αυτόν ας πυραή κοινα'δι και ταύτα προς τα κελτικοί

ινε, καταθράκια καλσκυθικα, κοινα δικα, προς αλφάατήντα τών αισθών και τωτή γυναι κών γεωρούσαι γαρ αύται, τοκούσαίτα διακονούσιοοίς ανοβάσιν,εκάνους ανθ'εαυτών κατακλίναν

6μ.οίταζίς ό, τις πελλάκις αυτα κουλούονσικάλασαργανούσινιαχοκλίνασαμπρός τι βάθρον, ικα δε τη λιγυσική φησιν ο πεσεισώνιος δικγίGώθαμ αονέοίον εαυτώ χαρμόλεων,μαουαλιώτην ανοβα,

ότι μώθώσαμτοαλαβασομού και γυναικασ άθισκαφντον, ωδίνασα δι μία των γυναικών απίλ' θοι αχό ή όβιου πλησίον.τικούσα Μ'επανέλθειάθε ο όδγοναυτία, όπως μη απολέσειε εν μ' θόν, καυτός αθπόνως ίσων έβγαζομΕύluυ, ουκασίως τluυ αιτία πρότoδoν όψε μάθοι, και αφίν

σι,θίους ονμοθόν." "εκκομίσασα εννήπιον,πρός τι κρίμιον,λούσασα και ασαφγανώσασα ως εν χεδιασώσειον οίκο δε ουκίδιον διτών ιβήρων ου δε άία (μυ δύο εφϊτσισων κομίζεώθαμ, καταδε

πιςμάχας ον έτοδοντσεζόν απωνίζεώθαμ ουδε ο τ%ύμιών πλήθος ίδιον, αφού και λοιμικού νόν αρνυώα, καήμιμοθκροαύτες προς μέΦον αχοθειχθεν διεσώζοντο μόλις προσελάμβακ δί και

σοι πολλάκις ακολούθησαν. σιωέβκοί'οιτή κανταβρία άϊο- όϊς ρωΜοιίοις, ώς το καλμάθους

αλών ασοίνις και σίτου επισιτίζοντο δε εκ της ακυίτανίασχαλεπώς όg τας δυ%ωρίασ. της

καχρνοίαο και άϊα- λέγωτα της κανταύρων, ότι αλόντας τινες, αλατσεπιγότις άδ' τώ σαν Strabo.

e

&

iiii


72

Σφάζωτος γεωγραφουμοίων

ρών, επαιώνιζον, τα μονόω τοιαύτα των αθών, αγριότητός τινος παραλάγματα άκ, τα δί τοιαύτα,ήτίον μΕν ίσως πολιτικοί. ου θκειώδη δε, οιον ή παρά ο ίς κανταβροις τους αύ

είοασ διδόναι ταϊς γυναιξί προίκα, η τας θυγατόλαο κληρονόμοιό αχρδιάκνυώθαι , τούς το αν δελφους Ντσο ούτων εκδίδοώθαι γαυαξίν έχει κάρτινα γαυαικοκρασία άιο- δίου πάνυ πολι' τικών ιβηρικόν δίκαια οι έθει παρατίθεώθαι τοξικών,όσμυίιθίασιν εκβοτάνης σιλίνω πένσομοί" ασ,άπονο ώς τέχεινονέα-ίμω προς τα αβούλκτα, και ο καταασένjaναυ%ύς,οις εαι προώθών ται.ώς το αγοθνήσκειν αυτούς Κασδο εαυτών,τινες μί, οώ,άς δύο μόβκσικράώαι φασισίύ χώρακα ταύτίω, καθάπό άπομον άλλοιδί πενταμόδήλέγοισίν ουκίσι δε τακριβές οι κύκις αγροιδόνα, 43 τας μδαβολάς και την άδοξία των τόπων.οι γαρ τοίς γνωeίμοις και οι δύξοις,αίτι μετανασάν σεις γνώριμοι,και οι μερισμοί της χώρασ,καλα μδαβολα των ονομάτων,λαιάτιάλλο παρατσλάν σιον θρυλλάται κιό Νσο ολλών κοήμαλιτα των ελλιμύων οι λαλίσαφι παντων γ«γόνασιν, όσα δε και βαρβαρα και έκτατοπισμοίακαήμικρόχωρακα)διεσσασμοία,%ύτων Νασομνήματα ούταν σφαλή όξιν,ούτς ολλά.όσα διδή πόρρω των ελλίύων,αδίτεν τίύ άγνοια, οι δε των ρωμοιίων συγ' γραφώς μιμοιώται μί, ώύς έλλίωασιαλwoυκαθ'πολύ.και γαρ αλέφυσι παρατώνελλίωωκ, μξαφόβονσινιόβ εαυτών θϊου πολυμι προσφέρονται ο ομλόθκμον, ώς βοπόταν έλλειψις κύκν πκι παρεκείνων,ουκέσι ολυ ο αναπληρούμΕνον rSzσο τώνετύλων, άλλως τα και των ονομάτωλ, όσα οίδύξόθατα των τσλάτων όνή ελλιμικών έπει και ιβηρίαν ασήμι των προτύξων καλάθα

πάσαν πίύ έξω Φέροσανού και τζιώθμού τύ "τσο των γαλαίικών κόλπων σφιγγομοίκαι οι διναύ, ο ειο" αυτός τίθενται τίύ πυρίμύκν σιιυωνύμως το τίύ αυτίύ ιβκεία λέγουσι καλιασανία μόνον εκοίλοαυ-τίύ οιής τέίβνρος οι διέτι πρότώον αυτους τούτους ίγλήτας και πολλίω χώρα νεμομέα νους ώς φκσιν άσκληπιάδης ο μυρλεανός ρωμιολοιδί σίύ σύμπασαν καλέσαντες ομωνύμως ίβιν είαντεκ) ιασανίαν, ή μίι,αυτής μόβος άποντίύ εκτός.z διέτίδον σίύ αυτός άλλο το διάλλως διαμ

ρούσιατος του καιρούς πολιτευόμενοι ναυι και των επαρχιών, των μυ,αρλεχεισυντώβήμωτι και τη συγκλήτω, τών δε,τώ γεμόνι των ρωμαίων, Αλ βαίικά πρόσκειται τώδήμω.και πίμπεν ταις;"ατηγός ετσ'αυτίύ,έχων ταμίαντο και πρεσβ4ύτίν.όριον Μ'αυτής τα θείκοσι προς ιω πλην

σίον κοιτάωνος άδι λοιπή, καίσαρός όξι-πίμονται διαπ'αυή δύο πρεσβΔυταί:ς»ατηγικός το και ύ παίικός όμινς:ατηγικός,έχων (μό αυτό πρεσβΔυτήν, δικαιοδότης ών,λυσιτανόις τοις παρακεν μοίοις σάβατική.κολόιατεινούσε μέχρι τέλουείου ποταμού και των εκβολών αυή.καλούσι κκή

σίύ χώρα ταύτινιδίως,ούτως,οι τώ παρόντι,οιταύθαδίζξικαλί αυτούςα ημερίτα και λοιπή αύτη διόξιν άτσλείςη της ιβηρίασ'υποδύπατικώ γεμόνι, σεαπαντιέρντι αξιόλοτον τειών που ταγ μάτων και πρεσβάντας φέις, ών ομίι,δύο έχων θάγματα παραφρουρά τluυ πούα ή διουράου πάσαν,άδεώύαρκτους. Εν οι μου,πρότόδον,λυσιτανούς έλεγονιοί δε ναύκαλαϊκούς καλούσι συν

εάπΐαδιτούτοις τα προσάρκτιαόρνμδα των ασύρωνκ) των κατάβρων.ράδι ήa των ασύρων μίλ (ός ποταμός και μικροναχοτόωπόλις νοίκα και πλησίονεκτέωκεανούαϊάχισίς, οείζου@ τους άσυρασ',αχο των κανταβρων της διεξής παρoείασ'μέχρι πυρίμύης,ο ΛΑύτόλος των πρεσββυτών μεν σαφύετόου πίγματος αθίσκοπέδι ο τείτος σάυ μεσόγαιαν.σιωέχει δίπι των ήδη λεπμβύων ώς αναρίωικών,καλείς "ν έμόρον και τον ιταλικό τύπο μετακεμβύωνει τή τηβοινικό εθήτιου ποιό εισινοι κελτίβηρες και οι πλησίον Ρίβαρος εκατόζωθεν οικούντες, μέχωιτών προς θαλάτία με ρών αυτός δίο γεμων όgχειμάζει μου οι τοίς αθΡθαλαήίοις μόNεσι, καλμάλισα το καηχεδόνική τάσαρακώνι,δικαιοδοτών, θέρους διτσερίεισιν εφορών αειτινατών δεομοίων επανορθώσεως ασί δε

καλεπίφοποιό καίσαρος,ιτσικοί αναβόσιοι διανέμοντας τα χρήματα ώύς τρατιώταςας τίύ διοί κκσιν ή βίου των διπροκαμβύων νήσων της ιβηρίασ,τας μου πιτυούGς δύο,και τας γυμνασία σ'

δύο, καλούσι βαλερίθίασ,άς προκάθαι συμβαίνει της μεταξύ ταρακώνος και σούκρωνος παραλί αο,εφές ορυταμεσάοuυπνάσιθί και τσελάγια μάλλον απιτνούσαμ και προς εασόρα κεκλι

μoία των γυμνασίων,καλείται διαυτών ήλ,ίζονσος πάλι, έχουσα ομώνυμον κύκλος δε της νίου πάρακόσιοι ταίθιοι.παρώμαλος ή τσλάτος κι ο μήκος και δι,οομούσα. έξιμος και πολύ ελαήίων ταύν πλησίον κίμονιτών δί γυμνασίων και λιμάζων,έχει δύο πόλ4ς παλάμαν κοής»ταντίανσίύ μικα, πως έωκίμονίμ",τίύ ερπντίαν πίύ βιετήίαν προς δύσιν-μήκος δι της νήσου μικρον αχολάπον τ%ύ εξακοσίων τασίων.πλάτος δί διακοσίων αρτεμίσωρος δίdia"λάσιον άρηκε και ε πλάτος κολή μάλ κος." "ελάωπωνώςέβδομήκοντα διέχει ταδίους της ορτανσίασ.κατα μέγιθος μοι οίω πολύ της μεί ζονος α»λείπεται κατα δί τίύ αρετήν ουδιον αυτής χείρων όξίν, άμφω καρ Αυθαίμονόυ και Αυλίν μονοι χοιραίωνας δί έξι,καθά τα σόματα,ώς τα Μέιν προώχής τους ας τσλέρυσι.όg δισίύ αβετίύ ή" 7Νς

τόπων καιά κατοικούντες άριναίοι καθάπη και οι κατα πίύ έβsών κοκέρπων δίτινων ολίων κοινω


Βιβ,

γ.

73

τία συτισαμείων προς $υς οι βίςπελάγ«σιλκας,διεβλήθησαν άπαντες και διέβνμιτελλος επ' αυ%ύς,ο βαλλιειακός π€οσαγορώθώς ό,τι και τας πόλεις έκτισε.4 λπιδαυπώαρεσιώ αδιβου λάυόμενοι,καπο άρίμαίοιόντες,όμως σφονδυνυταιαβισοι λέπονται και φέήσκασαν ώς φασι

θgφόhόντως,ύβότου Φοίνικό"κατέχοντας νέζβισιούζιδικαιολδύ6μ λέγονται πρώτοι φυς αι ιρώπους κτωνας πλατνσήμους, άζωτοι διαθ' ου αιώνασύβάεβιν, αιγισα πόδι το χειρι έχοντας ή πεπυρακτωμεύον ακίνζιον ασανιον δε,κοιλλελοχωμΕύον σιδήρω μικρώισφονδύασρί πόδιτή κεφαλξφές μελαγκραίνασ,%ρίναείδος, ύβού αλέκεται τα χρπία, κjoμλίτας τοοι όρμηνεία, λάυγαλέοςδιχτων τσεπινωμοίος αμοι'3ϊαβαν ιξυς αλάται κόμμα μελάκραινον ώς %ρίνω εζων σμοίω μελαγκραίνας,"τειχνας ή νάυείνας πίύ λμακρόκωλον πώςταςμακροβολίας τίύ ο βραχύ

κωλον πως τα εβραχείβολάς την όμέση, πώς τας μέσας:ίσκoιώτου εκπαίθανέτως τ"σφα, δύναμς,ώς το άθWάλλως τοίς παμσιναβο"νεσίδοσαναίβυτού της σφονδόνης τυχών.diόπου ο μέταλ/

λος πέρασλέων πως τας νήσους, λέρας έτεινο τσδο τ% κατας ρωμάτων σκέπην προς τας σφενδόναα, εισήγαγωδίεποίκους τειχιλίους των εκτüς ιβηρίμορωμαίων προς δι τη Δυκαρπία τής γές και ο μαδιν των σινομεύων θκείων βυρίσκεώθαμ,βασίως οι ταύθα πρόσεςιν, ου δι γαρ τους λαγίδlaς άδιχωρίους είναι φασίν αλλα κομμώοίτωνεκτής περαίαο'. Απο'πνος άρρωνος και θη λάασκνέώαι τίύ άδιονίμύ "ώσαύτη καταρχάς υπήρχαν,ώς τι και οίκους αναφέπει, εκτός υπη τομές και λοίοβα, κοιλαδούρωμοιίως ώς που απον αναγκαθήναι καταφυγείν αους ανθρώπους, ταύμεύπι το υμεταχείρισον της θήραο'επικρατέν ουκιά πίύ βλάβίω, αλλά λυσιτελώς οι έχον τες καρποιώται τίύ γόνιαύται μανοίύ οιώςςηλών των ιρακλείων καλουμοίων προς αυταίς δε δυονησίύg.ών θάτοδον όρασήών ονομάζουσι, και οήτινό και ταύτας sήλαο καλoύσιν. έξω δι' smλών, τα γάδαρα πόδιών το(ούζν μόνον ειρίαμου όζι της κοίλπης διέχει, πόδι επακοσίους,

και πεντήκοντα σαδίους τηςδιεκβολής Φύ βαίτιδος τσλκσίονίο/ουταμ. τσλάους θιασιλόποι πόδι αυτής ούζι χαρ'άσινοι αναβόσιοι τα τσλώτα,υμέγισανναυκλήριαςέλλοντες, ας τι πίύ καθυμάς θάλαήίαν,καλας τίύ εκτός, ούτε μεγαλμυ οικοαύτες νήσον, ούτε της πόδαίαο νεμόμΕνοι πολλίω' ούτ'άλλων Αυερροιώτες νήσων, αλλα πλέον οικοαύτες πίύ θάλαήαν ολίroι Μ'οίκουροιώτας.ή οι ρών μα όστείζοντες-επει'τσλήθειγε ουδεμάς αν αχολείπεώθαμ δόξ4ετών έξωρώμκς πόλεων, ύκούσα γοαύοί μάτών κοιδήμας τιμήσεων, τσεντακοσίους αγορασ τιμηθούτας ιτσοικους καθlaτανους,όν σοιό συλoίασου δίτ%ύ ιταλιωτώντσλίωτών παταουνίων, ώσου%ιθϊόντες νήGν έχισίνου πον λύ μάζονατών εκατονταδίων "μήκος, πλάτος3'έθ'όπου,και σαδιαίον, πόλιν δε καταρχας μΕν', όκρω παντάπασιμικρον,προσέκτησε Μαύφιςβάλβος καθί4τανός ο θριαμβΔύGς,αλλίω μόνία, καλούσι, σίύ διόβαμφοίν διδύμίω,ου πλ4όνων είκοσιςασίωνούσαν την ποδίμεώον..ου δε ταύτικα sενοχωρoυμβύμύ.ολίγοι γαρ οίκουρούσιν ο αυτή, όχg oo παντας θαλατί4ύειν το τσλέον, δύδε και σίύ πήγαλαν οικών, και μάλισα πίύ αδή της προκειμoύης νησίδος ήg τίύ βυφυίαν luυ ώς που αντί

πολιντσες, ιέρισιτήδιδύμ"χαίροντας τό τόσω ολίφι δίκοιτα σύγκρισιν και ταύτην οικούσι και ο επίνιον ο κατασκβύασιν αυ%ίς βάλβος οι τά πόδαία της ηπείρου, κείται διαθέτ% εασαρίωνα της νήGυμόδάδν απόλις, προσεχώς θϊαυτή ταλάυταίον όξιού κρόνιον προς τη νησίδι. & οι ηράκλ4ον ειθ θάτυλατίφαση μτα προς έω, κοιβο δήμάλισα τα επείρω, σιιυάπίουσα τυγχάν! και ήσος ό(οκα

σαδιαίον εορομόναχολάουσα καλλίγοισfμίν διέχειν της πόλεως σώδικο μίλια ειόδον, ίσον ορίεν πςεν πών άθλων και τόντων μιλίων αριθμόν έσιό μείζον και χωδόντιπσούτον,όσον άξια ή μάκες της νίζου,8 αχό της δύσεως 55 την ανατολήν.όβυθία 5 τα χαδιάραίοικελέγ«ινο φόρεκύδης.ιν και τα πόδι τον γαρυόνιμωμηθούκσιν, άλλοι δε την παραβεβλημoίluυ ταύθα τη πόλει νύσον, πορθμώςαδιαίω

διεργομοίuώ, ο Αύβοτον ορώντας, ότι τ% νεμωμούωναυτόθι προβάτων ποικίλα, ορόν οιέι, τν

ροπαούσι τι πολλώ ύσαπ μίξαντες θg την ποιότητα, οι πιντήκοντα τεύμόδας πνίγεται το ζώονει μήτις αχρ%άζ47 τέαϊμακς, ένραδι'έξινώννέμονται βοτάνuυ, αλλα τσιαν! σφόορατς κμαίρονται δεκτό τσετσλάθαι τον μύθοντά πόδι'τα βουκόλια τέγρυόνον κοινό με το σιιυών κιςαμπάς ο αιγιαλός, πόδι δι της κίσεως των καοίdρων ώιαύτα λέγεται, μέμνονται καδιτανοί

χρκσμάτινος.όντιναγμέα" φασίτνείοις,κελ4ύοντα και τας ηρακλέαςςήλας απεικίας πέμψαμ.οους δίπεμφθέντας κατασκοπής χάριν επειδη κοιτα ή πορθμόν είνοντο άκριτα την κοίλπιν,τομίσαν τις τύξμονας ή της οικκμοίκς κjτης ιρακλέας σΡαπάς τα άκρα ποιξντα ον πορθμόν ταύτα δίαυθα καισήλασ ονομάζ! το'λόγιον,καταχωϊνάς πχωρίονοιής των σενών, οι ώνύν όξινά των αξιτανών πόλις, ούταύθαδί θύσαντες μή γίνομοίων καλώντώνι όbείων, ανακοίμψαμπίλπ.χρόνωδίύτοιον

ζύς πεμφθέντας προελθών έξω ίύ πορθμούτσόδι χιλίους και πεντακοσίους σαδιάoυς ας νιών άρα κλέουςιέραλ,κάμοίωκαταπίλι ονόβαντήςιζνείασ,καινομίώντας ο ταύθα είναι ταςςήλας


74

ΣΧάβωνος γεωγραφουμείων,

θύσαμτώ θεώ.μ. γουομοίων δι παλινκαλώντών ιόδάων επανελθών οίκαδε ό" τείτωςόλω τους

αρμκομείους,νά λίρα,κτίσαμ καιίσ%ύσαα3,τοί όρον αθα-ίς ιώσις της νόσου, την δι πόλιν ότofς ί

ασκείοις %ίδι άϊ»,%ίς μίν,δοκάτα άκρατου πορθμούταςgήλαιο είναι ο ίς δι,τα κάλες, τις διέμ πρρώσόδοντών καυάρων έξωπροκαα3 ολιοι δεςήλαο υπίλαβον την κολπι και την αβύ λυα,το αλπικάμονον όρος έκτης λιβύης, ο φυσι, όβατοθούκς οντό μδαπωνίωνομαοϊκώ έθιεί ιαρύ ε°αι οι ό,τας τσλκάον εκατόξουνκάλασ.ών την ετόζα ιρασνίών ονομάζουσιν αρτεμίσωρος 3

την μοί της όρας νόσον,και ιόδονλέγει αυτήςαλλίω δι'φυσι είναι μια ουδWάζύλυκα,κού όρος,ού οι μεταπωνιό έθνος και τας πλαγκτας και τας συμπληγάλασοίθάδι μεταφόβουστινό" ταύ τας είναι νομίζοντας σάλαριά, πίνθιαφοςκαλά πύλασγαλ4ρίλαο.άς ταύτας υσάτας αφίχέα

φάσκων ων ιρακλία και δικαίαρχος δε,και όξατάθρίας κολπολύβιος καλό, τσλέπι των λή, νων πόδι ή πορθμοναχρφαίνκσιταςςήλας οι διίβηρες κj λίβυες οι γαλάροις έήφασνιέλα ή έρικέ ταςήλας τα πόδι εν πορθμόν και δε σας ολό ιρακλάω τώοι καλάροις χαλκας οκταπήχεις οι αις αιαγόγραπία ή αλάλωμα της κατασκλής Φιόδου ταύτας λέγ«ώαι φασιν, εφ'άς ό"χέμενοι ή τι

λέβοντας ο πλούν,κjθύοντας το ηρακλά, όgβοηθήνα παρασκλασαν ώς τέτέή και της και θαλάήης ο πώμο.άιχ"ν Μ'είναι πιθανότατον και ποσειδώνιος ηγείται ο λόγον ενόχ, wσμόν κ)

πυς πολλούς αγρσόλες,ψ4ύσμα φοινικών.πόδι λοιώ των αχρσόλων τι αϊτις διίχυείσαιζ, πως " λεγΑρν και πίσιν,ουδετύ8ως παραλόγον, οο δι τας νησίJίασή τα όρκ με φάσκειν εοικείαςήλας αλ" λάζντέν αδιτών κυρίως λεγόμείωνσηλών τους της οικουμοίνς όρους ή της τζατείαστης ηρακλέας. έχει μούτινανοαύ, έθος γαρ 5 παλαμόν υπήρχε το τίθεώθαι τοιούτοιο όρους, καθάπου οι ριγίνοιτών smλίδα έθεβιχσίύ αθό πορθμώκειμούν πυργίοντίκρυ ο τού πελώρου λεγόμενος πίργκς αντίκει? ταύτή τηςηλίθι, κι οι ομλανων λεγόμενοι βωμοί,κατα μέσmν ρουτίω μεταξύ των σύρτιων γενικ, 5 διαθμώξ5 κορινθιακώμνημονίύιθςήλι τις ισ%υμούν πρότυλον, οιέςκ6μ κoινά οι τίύ αήικήν (μυθάμι

καείθι καταχόντας ίωνό",ύβελαθούτας εκσ'πελοποννήσου και οι καταχόντες τίύ πλοπόννσολα έτίγραψαν, αδμί του προς τη μεγαείθι μόνους, τα αιουχ και τσελοποννησος,αλλίωνία.εκδι θατό

ροντα' διέσιτσελοπόννσος ουκιωνία αλέξαναρος δε της ινδικής σεατιάς όeια βωμους έθεο, οι τοίς τόφις, ας oύς ύσάτους αφίκετο των προς ταϊςαιαζλας ινσών, μιμουμονος τον ιρακλέα και όλα διόνυσον.ίδ μίι δη ή έθος άuy" αλλά και τους τόπους ακός έξι μεταλαμβαί4ν σώαυτίύ πέρσκιο είαν - και μάλισα επειδαν ο χρόνος όgφθάρει ζύς τεθοίτας όρους, ου γαρ νύν οι ομλαίνων,μούονσι

βωμοι αλλ'ο τόπος μετείλη φετίύ π€οσηroείαν.35 οι θή ινδικήςήλας φασίν αραθήναι καμούας:έθήρα κλέαςέπ δονύζυ, ηλεπιμονων μοί ώι,κι 94κνεμοίων ή τόπων τινών,οιμακεδόνες επίτευον ώύζυς έήςήλας ο οίς ασημέιον βύρισκον και τών ή η διόνυσον ίσορεμαίων και ή" ή η ιρακλέα και ταύθαδή

μι, πρωζυς ουκαι απισήσαμτίς όροις χρίσαώαι χειροκμάπις πσι βωμοίς η πύριοις ύςη λίσιν άθι των πώπων εις ούς υσάτους ήκον τους επιφανεταπυς αθiφανέταπιό οι πορθμοί και τα επικείμε να ορη,και α,νησήλου προς &αχεδκλούν εχατιάς τα και αρχάς τόπων, έκλειπίντεν δε των χειρο κμάτων "σομνημάτων,μετανεχθμώα πύνομαεις αους τόπους,ότι τας νησίλαστής βούλεται λί, γεινέτι τα άκρα, τας φιoύσας ον πορθμόν άυ» γαρ ήδη σιoείGμώαι χαλεπόν, ποτόβοις χει

προσάψα τίύ ιπίκληση,θg &αμφοτόδοις εoικένα, ταςςήλας.λόγωδί εοικίνα Λιο?ι οι τοις πιά τρις οραυτα τόσεις,οι (αφώς υπαγερίύουσι τας έχατιάς, καθ'όκασόμαειρκταμο πορθμός,και ουτος κοιλάλλοι πλάους, ο διςόμα προς μίι άτσλεναρχι''όξι προς ό εκπλοίωίχατον, τα οιώ 55 τώσόματι ινσίύg έχοντα,το Αυ πόθίγραφόντα,και σημειώθόυ,ου φαύλωςςήλας απεικοίξοιτίς

αν.ώς Μαύτως και τα όρι, τα αθiκάμονα τώ ορθμώ.και ύβοχάντινα τοιαύτην εκφαίνοντα δίολα

α τηλίθιόθ ξαςηλα, υο πίνλαφοςέτως αν ορθώς λέγοιπύλας καλερίλας ά% ή σόμαπς νοοιν» αςήλαιο πύλας γαρ έδικε τα σήματα, τα διγαβαραεκοι ώιούωις ίσβυτί τόποις,ώς ταχ δηλών έχα παί, αλλ' οι μέση πως κάται μεγάλη παραλία κολπωJia.a, δι επ'αυτας αλαφόψντας οι ώ ιρακλείωςήλας &ο βαθι,ήτίον βυλoγoνός ιμοι φαίνεται, ου γαρ εμπόρων, αλλ'ηγεμόνων μάλλοκ, αόξαώπων,πυ ονόμα»ς κύτου κρατήσαμ πιθανόν την δόξαν.ιριθάπου και 5 των ινδικών σηλώκα, άλλως τεκαλ4 ετσιγραφή μόφκσιν ουκαρίγουμαι όρον δηλούσα,αλλά αναλώμαώς κεφάλαιον, αντιμαρτυρεί τώλόγω,τας γαρ ιρακλείους σήλας, μνημεία έή δη της εκείνον μεγαλουργίας ου της φοινίκων σαπάνης,φκσι δι ο εολύβιος κρίμών οι τό ιρακλάω τώον γαύειροις έή, βαθμών ολιπων κοιτοίβασιν έχουβαν εις ή ύσωρ, πότιμον δι έή.ίύταϊς παλλιρξίας της θαλάfίης αντιπαθείν κον ταμί, τας πλήμασ',εκλάπαυσανίατα δε τας αμπώττις,τσλνρουμοίμω.αίιάσ7 Α'οτι ο πνάμα

ή εκ ή βάθες ας τίύ επιφαί4α της γης εκτίπloν,καταλ4φθάσης Μ αυτής από ή κύμαοοςκατα σας επιβάσεις της θαλάfίας,άρκη των φιούτωνάβόθων οικείων αλας:ίψανδίας &ς οιώ,εμφάτι


ειβ•

γ.

75

πει όυς τις πηγές πάους, α) ποιό λίψυε%ία γυμνωθείσης ο πάλα'Αυθυπρίσανελαθερήσας φλίβαστης πηγής, ώςταλαβλύψ Δυπήρως αβτεμίσωρος ο αντειπων άϊο- και άμα παραώ%ύπ τα θεις αιτία",μνιώθεις διε,και της σιλανού δύξης τ8 συγγραφέως,ούμoιδοκάμνήμης άξια απέκα ώς ανιδιώτης τρόδιταύτα,και αυτός καλσιλανός,πισεισώνιος δεψΑυδή λίπων είναι τlώ ίςορίακα

ταύτιν,δύοφκσινέήφέατα οι τό ιρακλάω κατείπνο τη πόλ4.τών και τώύρακλάω, τολ μικρότόδον,υορAιμεύων συνεχώς αυθόρον και εκλάπεν, και όχσλ4πόντων της ύσβάασ'τσλιν ρουθαι πάλι".33 μείζον δ'όλης της αμόβασταυσβάανέχον μloύμόνον μούζικαθάπου κ) τα' άλλα φρέατα πάντα,νύκτωρ αληρούa3,μικέ7 υάρβυομοίων επειδή δε συμπίπήματα οδή της συμπλ "ρώσεωςκαρονή άμπωτις,πολλάκις τσεπιτάνωθα ανώς Απο των εγχωρίων πιό αιτίτλοι αν ότι μάυ οιώ ή ίσορία πεπίσευτα,και ουρος άρκκε,και ημείς οι τοις παραδόξως θρυλλoυμβύρις παραλήφαμβυ.ηκούομών δι,κου φέατα είναι ταμί, , προ της πόλεως οι τοίς κόποις.τα 3 εκα

τός θg δισίύ μοχθηρίαντού ύδατος κατα την πόλιν διέαμoνας αθfπελάζει άκαι λακκαίου ύσαζς.

άμοι ώικαι ώύπών πτών φρεάτων επιλάκνυται,τüυτής αντιπαθείασ υπόνοιαν,ουκίσμεκσ. τας δίαιτίασά που συμβαίνει ταύτα ούτως,ώς οι χαλεπούς αγρδίχ«ώθαμ διέ, ακός μοι' ούτως

έχει ως ο πολύβιός φασιν, άκος δι και των φλεβώντίνας των πηγαίων νοτιθάσας ίξωθεν χαυνού ώαι και παράχυσινάς τα τσλάγια μάλλον διδόναι τοίς ύσασιν,θαλαθλίβ4, κατα το αρχαίον ρέν θρον ας τluυ κρίιώην νοτίζεώθα διαναγκαίον ετσικλύσαντος του κύμαζς εθόπη αθηνροωροςφν σίναςπνοή το,και εκπνοή το συμβαίνον σόδιτας πλημμυρίλασ και τσουίτας αμπώτες έρικαν είναι,αύτινατών ρεόντων υδάτων ακατάλλsς μί, πόρους εκχέι τίύ έκρισιν καταφύπνάς πίύ επι φαί{αι ών δη τα σόματα πηγας και κρίνασ καλούμoν κατάλλους δί πόρους σιμυέλκεται προς

το της θαλάfίης βάθος και σιωεξαίροντα μου εκείνuυ ώς τα πλημμυρών όταν η εκπνοή γε νητα, ή οικειον αγολάπει ράθρον πάλιν αναχωρεί προς ο οικώον ρήθρον, όταν κακάνη λάβα σίύ αύαχώρκσιν ουκ δισα δε πώς καταλλαόaνους αχρφαίνων όποσειδώνιος ώύς φοίνoικασ',οι ταύ θα μωeία μάλλον,ιοριμύτητα αυτών κατέγνωκον, αμόαμί, γαρ και νυκί και του ηλίου πόδι φορά μεφάται ποτέμίν Νασο γες όν%ς,ποτεδ: «zσδο γής φαινομείου, φυσιδί πίύ του ωκεανό κίνκσιν υπέχεινας-οέδή πόδίοδον τίύ μάν, αμόρoύσιοναχοσιόιούσαν . τιμο δίμηνυαίαν την διοιιν

αυσιαία",συμπαθώς τη σιλίμύμ.όταν κκή αύτη ζωήgκού,μέγεθος {zoδέχα σε ορίζοντος, αό, χ«θαι δεν την θάλατία, κου επιβαίνον της γης αιθητώς μέχρι μεσουρανέσεως, εκκλίναντος δε τζά σοου,παλιν αναχωρών ο πέλαγος κατ'ολίγον.έως αν ζώδιον υπούχμ της λύσεως ή σιλίμύνετα μοί4 το(ούτον ούτη αυτή κοιταςάσει χρόνον,όσον ασιλίμύκ σιιυάπια προς αυτήντην δύσιν,και εν

τι μάλλον τοσούτον,όσον κινηθείσα αξσό γύς ζώδιον απίχρι αυτού ορίζονος ατ'επιβαίνφν πα? λιν,ίως άκαι από γεν μεσουρανήματος, ατ'αναχωρών έωςαι προς τας ανατολάς πόδιχωρίσασα και σε λίύν ζώδιοντέ ορίζοντος απόχ. μοί4ν δεμέχρια"ζώδιο Uzσδογύς μετεωριώθη, και πάλιν επιβαι rψ,ταύτην μίι είναιλέγει την ομόρισία πόδίοδον,την δι μανιαία ότι μέγισαμ μίναι παλίρροια γίγνονται πόδιτας σιιυόλους, εταμίοιώτα,μέχριδιχοτόμου πάλιν Μαύξονται,μέχρι πανσεν λίύου,και μjouώται πάλιν έως διαβτόμονφθινάδος. άθ'έως πών σιιυόθωνα αυξήσεις.arλεονάζειν κύχρόνω κjταχει τας αυξήσεις τας Κομιαυσίας,παρα τών οι γαλάροις πυθέω% φησί.λεγόντων ώς καταθόρινας οπας μάλισα αύξoιντο κjαι αναχωρήσεις. κ) επιβάσεις εικοίζει δίαυτός αγό των Φο πών μιούιθαιμι έως ισημόhίασ.αύξεώθαιδί έως χειμόδινών φοπών εταμψούθα, μέχρι ααρινής

ισμόδίασάτα αύξεθαμμέχριθερινών φοπών των διπωμόσων τούτων,ουσών καθ'εκρίση, μό"αν και νύκτα,a, σμυάμφω χρόνον δις μίι επιβανούσης της θαλάfίης,δις δίαιαχωρούσης,τεταγμέ" νως δι,και των ιμόρησίων χρόνον,κ) των νυκτερινών, πώς ίoναι "πολλάκις και συμβαίνjν κοιτα τας

αμπώτεις την τσλήρωσινάξφρέαώς,με πολλάκις δε την λειψυοβία." πολλάκις μίλμισάκις δι,'' και ισάκις δι,τους όγαλ4eίτας ταύταμαι ικανούς γενέα3 τηρήσαμ καθημόβαν γινόμονα, θας διοι αυσίους πωόδους,εκτών άπαέσυμβαινόντων κατ'έτος τηρήσαμτα καθμό"αν γινόμοια αλλά μην

ότι γεπιsίύaαυτοίς,δήλον ύβών κjπ€οσεικαζ4κνέθα τας μψώσεις και πάλιν αυξήσεις από βο πών αθ’ φοπάς τα έτη ασιακάδα πάλιν επανόδους κουμίδ,ου διεκάνο ακός,ότι τηeιτικοί όν τις τα'μυ συμβαίνοντα ουκδfν, τοις δεμίσυμβαίνκσιν, επίτευβιν,φυσι δ'οιώ, σόλουκονο από της Φυθράς θαλάήνς,καλαίωμαλία αναεκτούζις υ ομαλότητα λέγειν κατα'τας των ζωδίων 4.gφοράς,οι μια γοώ τοις ισημβρινόις ζωδίοις της σελίύης ούσης ομαλίζάντα παθι",εί διζίς 5ο τπκοίς ανωμαλία έήκ) πλάθεική τάχει..τών Κάλλων εκατον καταζύς σμυείισμες:ί την ανωμα λίαν αυτός δικατα τας θερινας ζοπας πώι την πανσέλίωονφνσινοι τώ ιρακλέω γινόμονος τό

ευκαλάροις, πλείους μήίασ, μη δuύαθαι σμυένα τας ολιαυάους διαφοράς πόδι μοτοι της


76

Σφάβωνος γιωγραφουμ"ύων,

σuόοδονικάνου ώύ μίωές,τηρή6μ μεγαλLυ παραλλαγών,οι ιλίπα της τούβαί7ιος ανακοπής παν'

ρατας έμπgρθαν οι ας ουδί έως και μίσους τας όχθμσέβρεχ«, τότε οι «τσδοχεία και η ύσωρώς6', υσή Αύιώθαμ ώύς σεατιώτας αυτόθινόιέχει,0ϊάιλίπα της θαλαΐίκς'απόδι επακράους ταδίους.τών Μ'αθή θαλά ή και πισίων,και αθ' λταδίους εις βάθος κολυπioμoίων Νzσό της σλημμυρίδες-ώς τα

και νίζους απολαμβαίεώθαι,το της κρηπίδος ύψος της τα ήθνεώτούο τώ ιρακλάω,καήτης τύ χώ μαζς,ο ώύ λιμοίος πρόκ!9,του ον γαδάροις, ουδιαδεδίκοι πήχεις καλυπτόμενον, αναμέ5ήσαμφν σί.και περιθή δίτις και 2 διτσλάσιoν κύτου,κατα τας γίνομοίασ'ποτε παραυξήσεις,ούπω παν ραοκά, αντluυ έμφασιν,μύο τοις πισίοις παρέχ«ται ή μέγεθος της τσλημμυρίδος. άϋλ μίν δι' το παθος,κοινόν ισοράται κατα πάσαν σίύ κύκλο παρωκεανί7.ν.οο δι ή ίβκρος ποταμού,καιν νόνκ, ίδιον φκσιν ουτος τσλημμυρώ γαρ έθ'όπου και χωρίς όμβρων κ) χιόνων,εασ4θα τα βόρία πνίύ ματα πλεονάσα αιτία Μέιναι πίύ λίμνίω,δfής ρώ.σιμυεβάλεώθαι γαρ ή λιμναίον Απσο τώκε ανέμων.ισοράδι κj δlcίορων οι γαδάροις,όζες έχονκριμπΐομούκαις άς έσαφος.πολλάκις δε φύλλα,ξι φο{δή πηχυαία το μήκος, πλάτος δε ταβασάκτυλα ή δι νέαν καρχαδόνα, Μούρ%oνόβ ακανθης φλοι διαφιούα-ύβου υφάσματα άνεται κρίλλισα τώμίν οδώ οι καλέιροις,και αμάς είθομονόμοιoν οι αι' γύπίω κατα την των κλάσων κατακομψιν τοίς ό φύλλοις ανόμοιον.ου δε καρπόν έΆeν, δή;» διε?

κεινφκσί,τα διακοίνθιναύφαίνεται και οι καππαδοκία,φόβενθιάλο διοίoβoν την άκονθανόβ ύς ο φλοιός αλλά χαμαίζηλος ή βοτανη τώδεολονορωδοί γαλάροις,και άιο προσιτόρνταμ.ό? κλά

λον με αοκλωμοίου κάλαρά ρίζας δίτιμνομός,μιλτώλ% υγρόν αλαφόζεται ώσαύτα και

πώι των χαλάρωνα, δεκαήιτήίλου ,διέκοιμού εισι, κάνταμ διεγγυς αλλίλων, προς αβκηνιακό ή: των αβταβρων λιμονος πελαγία, μία διαυτών όNκμός όξι.τας όWάλλασ'οικούσιναίοι μελάχλανοι

παίρίς ουδιδνκότες ο-υς χιτώναό.έζωσμοίοι τσόδιταςέρνα.μξαράβλων πόδι πατριώτες,όμοιοι, ζής 5άοις τας υπήνας.ζώσι Λάσο βοχαμάτων νομαδικώς ή πλέον,μέταλλα δεέeντας καθ τιτδίου και μολύβδου κέραμο αντί ώύτων καλτών λόδμάτων διαλλάήoταμ. και άλαιο και χαλκώματα προς τους εμπόρους, πρότοδον μου οώ,φοίνικό"μόνοι την εμπορίαν έsελλον ταύτην εκτ% γαλάρων, κρύπτοντας άπασι ο Κα

τσλοαύτfύθερωμοιίων επακολουθομύτων ναυκλήρω τινί,όπως κολαυτοι γνοιοντα εμπορώα,φθόνω ο ναόκληροςέκώνας τί ναος όgέβαλε την ναύν. επαγαπον JWεις &ν αυτονόλει θρον.κ) τους επημoίκαις αυτοίς ισόθη 33 ναυαγίου,

κ) απίλας.δημοσία την τιμηνών απέλας, φορτίων οι ρωμαίοιό όμως πειρώμονοι

πολλάκις,όgέμαθονή πλ5ν.εν πειδή δίκ) πήσλιος κράσι σος διαβας εασ'αυ

θας έίνω θα μέ "πχλλα

εκμικρύβά θκαις όρνήόμονα, και του αναβας ειρηναίκς εκ περιεσίας ήδη την θάλαήαν

εργάζεω%,ταύτην ώύς εθίλκσιν επίλ4

έε, καίπερ 3Gν σλείωσ' διόργούσης ας την βρετανική κ) πόδι μü της ιβηρίας κ) των προκάμοίων νήσων ταύ

τα,εφεξής θϊόξιν αυτερ τ%ύ άλπωλα κελτική.

ν


ήro e εετε το ή τε α λ ε τον ετε μία και 2χ εν τω πτα,θω ταπόδιψι κιλία ή ί εκεία, και όσα δεργοισίναι άλπεις της ιβηρίας είθον. Δ

-0

ν. 2

-

-

ειάς και βρετανία, και των ωκεαιτίων νήσων ανές.όGμμα, δοκούση ακάθαι "

Ο

21

-

- 2,

και βαρβαρων χωρα",και έθνη παροικοιώτατου ίς"oυ πoύακα. ΣτΕΑΒ α κ σ ε τ ε ο τ ε λ και η κάκι και τα 8 Α 'ο Ν

τέα Α Ρ το Ν.

"εές κΚέιν και «ποι των άλτπων κελίκι. ταύτης" και το χόν μα Ντουγώγe9πία προτύδοντυποσώς, και ο μέγ«θος, ναυίδι λεκτίοντα καθέκατα, οι μι",δή τειχοδιέρουν ακυίτανούς κ) βέλ

γας κοιλοαύτες και κέλτας,ώύμι ακυίτανους,τίλεως ύβαλλαγμέ τους, ούτε κλώτί μόνον,αλλάκαι ώύς σώμασιν, εμφέΝάς ίβκρσι

μάλλον, καλάταις, ώύδι λοιπούς,καλατικιωμί,,την όψιν.όμον γλώfίους οιουπαντας,αλλοιίους μικρον παραλλαήοντας ταϊς κλώτίας και ολιτείαό,καλοι βίοι,μικρον άξηλλαγμοίοιάσία. ακυιτανούς με οίω και κέλτας λέγον, τους πως το πυρίδα,δω Φ_ ! . Αι

Α. -'Α "

Α'

εισμοίους τώ κεμμείω όρα άρντα, κκο ότι τίωκελτικίμ ταύ

την αξγο μέ τής λύσεως ορίζει τα πυρηναία όρη της εκατέρωθεν θαλάfίης, της τα ονός και της εκτός,

προσαπίόμενααγόδι τ%ύαιαώλών ο όμιλος παράλληλος ώντή πυρίως τα λαχό των αρκτων και της μεσημβείασ,τα μü,ο ωκεανός πόδιάλwφον αβέάμονος αγό των βοράων άκρων της πυρίμώνς μέχρι τών,εκβολών ή; ρίμώου. " κ%ωανήμα και κοιταμαωαλίαν καλ ναρβωνα θάλαήία,καλα αλ

πεις από της λιγυσικής αρέαίμονα, μέχρι τών πmrών Φρίμύου.τή ο πυρίμών, προς ιρθας οκται ο κεμ μΕύο όρος "β μέσων τώντπόίων,κούπαύεται καταμέσα τσλησίον λουγλένου πόδι δυ%ιλίους εκταθο ταδίους άκουιτανούς μί, πίνιν έλεγαν τους τα βόρεια της πυρίμίας μόNν κοιτάμεντας,κή της κεμμοίκς,μέχρι πώς ονωκεανόν,τα οιός γαροαύα ποταμού. κέλτας διζυς αθ θάσοδα μό"καθήκοντας καλσίύ καταμαωαλία και ναββωναθάλαήαν,απΐομοίους δι,κού τών άλτσεων ορώ ενίων βέλγας διέλειον πύλοιπούς τα τών παρωκεανιτών μέχρι τών εκβολών τέρμύου.καί πναστών παροικομύτων ονρίύον κολτας αλπεις ούτω δι,καλο θεός καίσαρ οι τοις αυzσυμνή μασιν ειρηκεν ο δι σιβασος καίGρτιφαχά δελών, τους μίι κέλτας της ναηζωνίτιδος επαρχία σ' απέφκνεν ακυιτανους Μέ, που κακάνος προσέθηκε δι επίρασκj δέκα έθνκή"μδαξύ "γαηοαύα, και τέλίγυρος ποταμου νεμομοίων,τluυ δε λοιπήν θελών δίχα,σίύμι λουγλούνω προσώρισε με

χρι τΚ αλωμόρων φέρύου,σίύδι πίς βέλγας, όσα μί, οιώ φυσικώς διώeια,θάλέγειν όλα

γεωγράφοι και όσα εθνικώς και ότι αν εκ) μνήμνάξια όσα διοι έγκμόνούπώς ού καιρούς πολιτευό κυοι 3ήάfίοισί ποικίλως,αβκά καλεί κεφαλέω τις άτσα ή Φιάκειβούς άλλοις παραχωρητίον, άπασα μονοιά αύτη,ποταμός κατάρρυτος η χώρα πίς μου,εκ των αλπων καταφόδομοίοις τοις

διέκτου κεμμοίκ,κή της πυρίνης, και τους μονάς τον ωκεανόν εκβάλλουσι όϊς δε,ας πίύ μετδύαν θάλαήα. Αιών διφόβονται χωρίων,τσελίαέξι τα τσλέτα.κ) γκωλοφία,διάρρουςέχουσα ασλων ο•υς.έτως δίαυρυώςfχρι τα βάθρα προς άλληλαώςτόβ εκατήίας σ' θαλάfίκς ας σίύ εκατέρα και τακομίζεω% ορβυομοίωνεπ'ολίγον ή φορτίων κολοβίτσελίων θυμαρώς ε5 πλέον τους ποταμόις, πίς/λ,αιαγομοίων.ζίς ο καταπομοίων έχ& Μέϊιτσλεονέκτημα προς άιο ο ροθανός. κ) ή πολλαχό δεν άξι σύρρους ώς πού άρνταμ υ σιωάπΐa προς τίύ μετόβα θαλαήαν κρείiίωτής εκ της ουσασ. κα) & χώρα σ' διέξ4σι της Δυταίμονεςάτης τώνταύτη, πυς Μαυσους εκφόδει καρπούς ή ναρβω νίτις άπασα,ώς που η ιταλία, παριόντι οι'αθι,τας αβκτους και ο κεμμοίoνόρος, μοναλαμόφυ τος κ} συκοφόρος, εκλάπει τ'άλλαδί φύεται και η άμπελος ό προϊούσιν,ού βαδίως τελεσφορά ή Μ'άλλη πάσα,σιών φόa φλαω,και κέγχρον και βάλανον, και βοσκήματα παντία,αβroν οϊαυ της ουδιού, πλίω άπέλεσι κεκώλυτα κολοβυμόις και κι,κα) άιο σιμυρικάται πολυανθρωπία


28

ΣΧάβωνος γιωγραφουμοιων.

*

μάλλον και επιμελάακαι ή"Άκοίθιεςαίωακες,κ) Ξέρει αγαθά οιό"αύρβες μαχεται μάλλον, όπως πίνιώ υιαλαικάζον? γεωργ«ϊν,καθέμοιοι τα ότσλα κοινή μίν οιώ ταύτα λέπομον,π της έκής - σης κελτικής.πόδι δι των τεταρτημορίων ικρίσου όgλαβόντος,λέγομεν ναυι μεμικμΕύοιτυπω οώς και πρώτον τσίδι τής ναρβωνίτιδος, ταύτης δι ή χύμα παραλληλόγραμμόν πως όξίν εκλ της εασάρμσ γραφόμΕνοντή πυρίμύκ - πέος δε τας αρκ ποιο τώ κεμμούω τας δε λοιπας, τηλ." μά νότιο και θάλαήαποιεί, μεταξύ πmρίμύης καλ μεαπαλία.σ. τίύ θϊεωθινήν αι άλπεις εκμόδες,και το μεταξύ διάσημα τών άλτσεων,επ'βύθάασ αυταίς λαφθον, και των υπώρειών τ8 κεμμονου ή κοι

θηκουσών αδαον ροσανόν, και ερισυσών όρθιν πωνία πρός τίύ λεχθέισαν από των άλτσεων βυθάακ, τώ δε νοτίω πρόσκειται παρα ελεχθο χύμα και εφεξής παραλία, ίύ έχουσιν οίτι μαουαλιώται και οι σαλύες μέχρι λιγυων, αδή τα προς ιταλίαν μόκ, και ονούαρονποταμόν, ούτος Jϊόξιν ώς απoν πρότόδον, όριον της ναρβωνίτιδος, υπάρχει δε, και της ιταλίασ, θέρους μου μικρός, χειμώνος δι μέχρι επίαταδίων αλατυνόμονος, ούτεύδον μί, όμω ή παραλία παρατείνει μέχρι το ιόδου τής πυρίμοαίμσ' αφροδίτης, και άur owόξινόeιον ταύτης τι της υπαρχία σ’ και της ιβηρι' κής ολιοι δε γον τόπον οι ώ όξι τα πομπmίον φόπαια, όeιον ιβηρίας αγρφαίνουσι και της κελτικής

έσιJϊονθονδίας ναββωνα μίλια ένεκάθον άδι νέμαυσον, όϊδοήκοντα οκτώ εκνεμαυσου 543 έργωνκαι κjταράσκωνος άς o τα δερμαύσατα τα σύκίμακoλoύμοναάπου πλησίον μαωαλίας όξινγ ενταύν θο διάς αντιπολιν και εν σύαρον ποταμών όγ ώς τα τα' σύμπαντα γίνεται μίλια διακόσια εβδο" μήκοντα επία,είιοιόαχ ώύ αφροδισίου μέχρι ώύ ουαβουταδίους αλέγραψαν δι%λίους εξακ"άους οι δι,και όχg κοσίους π€οσίιθέασιν ουκκή ομολογείται πύδι των "3 σημάτων κοιτα δε τίύ ετήίαν

οδοντίύ θg ούοκονίων και της κοντίου μέχρι μί, οώ γύρνου,καλταράσκωνος κοινή οδός και αγενε? μαύσου, οι ταύθον δε άδι μεν τους ουοκοντίων όρους και τίύ αρχών της αναβάσεως των άλπεων &

ερουοντίας καικαβαλλίωνος μίλιαξέήκοντα τεία πίλιν οι οι τεύθεν άδι ώ ετοίους όρες των ούρ κουντίωνπώς τίύ κοήίκαιμίλια εκατονος δέοντα,ας ετσεβρόδουνο κώμluυ.έταλλο τοσούτιβ άρι

γαντίον κώμης,εκ σκιγγομάβυκού της των αλπιων «ασδοθέσεως, αθάκελoντo πόδας της κοήίκαι γές και αχ, σκιγγ9μάζυ οι ίδκιταλίαλέγεται έτιδιαίθονθιαθώκελον,μίλιακά κτίσμαύι έξι φωκέων ή μαωαλία, κάται δι'αδή χωείοντσεφώιους υποπίπίωκε οΐαυτής, ο λιμόν, θεαφοεν διάπίφα,βλεπούσμπθος &ννότον-τετείχισαι δίκαλώς και αυτή κου η πόλις σύμπασα, μέγεθος

έχυσα αξιόλογοι , οι δε τα άκρα ή εφέσιον ορυται και ο τύ διλομνίου απόλλωνος ιόδόν δήa- Κ κοινόνιώνων απάντων, η δε εφέσιον, της αρτέμιδος,όξινεώς της εφεσίας, απαίρουσι γαρ τοις φων καώσιν εκ της οικείας λότον εκπεσείν φασίν, άγ«μόνι χρίG ώθαι του τσλού, παρατής φεάας αρ' τέμιδος λαβούσι, ώύμι δή πέρσαχθοντας τη εφέσωζατέν όν μια βόπον εκ τηςθεού πορίσαμντο η προσαχθν,αριταρχκότών οι τιμων σφόορα γυναικών, παρασήνα κατ'όναρσίύ θεόν και κελ" σαμ σιωαπαίει πίς φωκεύσιν, αφίσ%υματι των ιόδών λαβούση γ«νομοίου διτούτου κολ της αον κίας λαβούσης τέλος, ότι ιόδονιοβύθιώθαμ κoυ τίύ αέιτάρχαν τιμήσαμ θgφόρόντως ιόδάακα αποθάξαντας είτε ταϊς αποίκοις πόλεσι πανταχού ιμαλοί κίς πρώζιςταύτιντίύ θεόν και τις έοαίου τίύ θιάθεσιν τίύ αυτίμ και τ'άλλα νόμιμα φυλάfiaντα αυτα, άπίύ οι τη μκφοπόλει οι νόμισαμ, διοικ3αύται οΐαβισοκρατικώς οι μαοπαλιώται παντων βυνομώτατα αναβών χ κατα/

σή3.ντας σιμυέ%ιον.ό/3 βίου ταύτιν εχόντων τίύ πμάν.ές τιμούχοιο κολ5σιπεντακαίοι«ο διείσι ή:

σιωε%ίου προετώ του, ώύπις δε τα πρόχειρα διοικά δίδοση παλινδt των τσεντεκαίδικο προκρίν θmνται Φώς οι τσλέισον ί%ύοντας τούτων δι'είς τιμούμες ου γίνεται μητέκναέχων μνδ. 43 τεμγον

νίας εκπλή Ειονώς ή οι νόμοι ιωνικοί, πρόκειν2ο δημοσία χώρα "έχεσιν ελαιόρντνίλκή καταμ πελον-σίθω5 λυπροτοδα όχg τίύ Δαχύτητα ώς τα τσεοιθύτας τη θαλάfία μάλλον και τη γή, ή προς

ναυτιλίας υφυές,άλον% μάλλον ύσόδον μαήτοι ταις αιοβαγαθίας ίχισαν προσλαβάν ζιασάλ, πούιέτσεθίων,αχο της αυτής διωάμεως αφής καλτας πύλας έκ7 σαν αθίτεχάσματα, τας μελ" κοιτασίύ ιβηρίαν τοις ίβκρσιν,οις και τα όδα της εφεάας αρτέμιδος παρέδοσαν τα πατειαώς τς ελληνις θύaν την δεξόκν αγάθην τείς πόδι τον ποταμών οικούσι &ν ροδανόν βαρβαβοις, ή δι' ταυροίζιον, και τluυ ολβίαν και αντιπολιν καινίκαιαν,τότώ σαλύων έθνε και τίς λίγυσια-ίς τας άλπεις οίκούσιν εισιβ,και νεώσικοι παραυτοίς.κ) ο πλοθήκη-πρόσύδονδι',και ασλοίωνίύς»eία και ότσλων,και οργάνων, τών τε πώς τας ναυτιλίας χρησίμων,καλτών προς πολιορκίας άφώκ,

πρός τι ώυς βαρβαβους αιτέχον,και ρωμοιίους εκτίσαντο φίλους,κjπολλά και Άώ. Κ94

τέτκβαν εκείνοις.κακάνoιπροσιλάβοντο της αυξήσεως αυά".σικέτιος ποάδοκοιταλύGςτους σάλνας

και πολύ άοθον της μεασαλίας,κ7ίGς πόλιν ομώνυμον εαυτoύτε και των υσοίτων των θερμών ών

Ζινα μεταβιβλακένα φασιν ας ψυχρα,οι ταύθα τεφρουρανκριθώκισι ρωΜοιων κολεκτής παν


"

\ Βιβ.

-

Μ'.

-

7 και

ραλίαo'τη, ας τίύ Ιταλία",αγούσης από μοωαλίασανέτειλε%ύς βαρβαέους,ου όμωαμείωκα τώ μαωαλιωτών αλώςγει αύτιυς ταλέως oύο αυτές οι πλέον ίχισιν αλλ'υτοώύπνμίνον,έσοκα κατα μαν τα θύλίμενα,αχο της θαλάfίς ατσελθών αθί κυς βαήβαρους,άθιβ ταοίους κατα' δί τζ Φαχωνος 55 και τίύ 3, λειφθεί6μ υπέκάνων, τείς μαουαλιώτας παρίσωκεν αιάκειτ7 ή εκα πόλει συχνα των ακροθιεί ων, αέλαβον αεί καταναυμαχοαύτες του αμφισβητοαύτας της θαλαήης αδίκως πρότεροι μι, οώ 4ύτύχρωδιαφόbόντως,πόδι'τε τα άλλα,κ) ασύδι σίύ π€ος ρωμαίους

φιλίαν, ής Φλλα αίτις λάβοι σημεια;και ό" και "ξόανον της αβτίμμδος της αν το αβαντίω οι ρω Μ9άοι, σίύ αύτίύ διάθεσινέAeντας, παρά %ίς μαωαλιώτας ανέθεσαν κατα δε πιο πομπηίκαι πώς

καίσαραςάσιν, τώ κρατηθούτι μόN4 π€sώθίμονοι,σίύ πολλίωτης Δύσαμoνίασατέβαλον όμως γι' οιώ ίχνηλάτσεταιτό παλαιού ζήλου παρατοίς ανθρώποις και μάλισα πόδι'τας οργανοποιίασ, και τίω ναυτικίω παρασκβυίμ'',υβημόθουμοίων διάe των 'τσδακαμοίων βαηζαβων,και αί7 του

πολεμέν, τεώαμμοίων ήδη πέος πολιτείασ και γεωργίασ,όg σίύ των ρωμοιίων επικράτειακσ, ουθϊαυτείς έτι τούτοις συμβαίνοιαν τσόδιταλεχθοντα ώσαύτη τσουλή όηλόιδί τα κριθετικότα νωί.πάντες γαρ οίχαείοντας προς ή λέγ«ιν ζέονται και ομλοβφάνιώςθη πόλις μικρώμι πρό τόδον τοίς βαρβαβοις ανέτο παμοιβυτίειον, και φιλέλλίωασκοιτασκίύασιώύ γαλάτιας..άς τι και

τα συμβόλαια έλλίμισι γράφειν οι ότώ παρόντι και τους γνωeιμωτάο-ιο ρωμοιίωνπίπεικεν. αιτιτής ας αθήνα σ' αγνόημίασ' εκέισι φοιτάν ομλομαθές όντας ορώντας δε τούρους οι γαλάτα, και άμα αρμόνwάγοντες,πίύ χρλέν άσμονοι περς κυς τοιούζυς διατίθονται βίους,ου κοίταΐορα, μόνον,αλλα, και δημοσία σοολτας παύα τσοδέΆeνταμ του μαν, ισία.ώυς δι απόλ4ς κοινή μεθ" μονα,καθάπου καλίαφούς της δίλιτότητος των βίων και της (οφροσιμόνς των μααπαλιωτών,ούκι λαχισον αήτις θεί, άιο- τεκμήριον.ή γαρ μεήση προιξ αυτείς όξιν εκατόν χρυσοί.κ) εωθήτα,άς πέν τα κρατσέντο ας χρυσοαύκόσμον, τσλέον οϊούκιέιπ υ ο καίσαρό,και οι μέθ'εχάνον γ«μόνού προς τας οι τό πολέμω γίννηθείσας αμήίίασ',εμμετείασαν μεμνημοίοι της ομλίασ, κ) σίύ αυτονο

Ε

μία- εφύλαξαν ήν ύβαρχής και πίλις ώς τα μη υπακούειν τώνας σίύ υπαρχίαν σεμορμοίωκα ςςατηrών,μή τα αυτίύ,μάτο ώυς υπηκόους τσίδιμον μαοπαλίασταύτα.άμαοϊίτα των σαλύων ο

ρήνη προς αρκών αχό τηςέασόρασ κλίνει μάλλον,και της θαλάfίας αοίταται καταμκρον,και η παραλία παρα πίύ εασόραν πόλινώ4. μικρόν διαχο της πόλεως των μαουαλιωτών π€ρελθούσα ο' συνεκαόν ταδίους,αθάκρα Α'μεγέθη τσλησίον λαώμών τινών,οιπύθο, αρχ«τα κολπούα",κή ποιάν αρν καλαίικόν κόλπον, προς 3 αφροδίσιoν τo της πυρήνης άκρον καλούσιοι αυτοκα) μασή σαλιωτικόν,ές και ο κόλπος διαλούς,οι γαρ τή αυτή πόδιγραφή,δυοκόλoιo αφοείζον έκκφται, τό σίγιον όρος, π€οσλαβόν και σίύ βλάσκωνανή(ον πλησίονία/ευμοίων, των δι κόλπων ο μου μείζων

ιδίως πάλιν καλάτα, γαλατικός, εις όν όξόδ4ύγωτα ή τζ ροδανού τόμα, ο διελάfίων ο κριτα ναββωναόξί,μέχρι πυρήνης.ήμο, οώ ναόβων υπόκφται τών τ8 άτακος εκβολών και της λίμνης της ναρβωνίτιδος, μέγισον εμπορείονταύτι.πρός ότώροθανώ πόλις έξι και εμφρέον ού μρον, αν

ρελάται. ίσον δί πως διέχει τα εμφεία ταύτα,αλλήλων τοκαί τώναρκμοίων άκρων.ή μεν ναό ζων,ή αφροδισίου.a. Διαβελάτη,της μαοπαλίαo.εκατόζωθον ότής ναρβωνος άλλοι ποταμοίρέου σινιό λ εκ των κεμμοίων ορών οιόWεκτής πυρήνης,πόλ4ς έΆeντεςείς ά, αλάτσλες και ο λύς έξι μικρώς πλοίοις εκμοι της πυρίνης ότι ρουσκίνων ο ίλυβίρεις πόλιν έχων ομώνυμον εκρίτοδος αυτών, η όρ» σκίνωνος κj λίμνκ πλησίον όξι,κ) χωeίον έφυσ%ον, μικρόν υπερτ θαλάτης αλυκίσων μεσόν, ο τού ορυκθές 5άς έΆθν,δύortή Ιάς ορύξαντιπάλας,κή κριθέντι 3ιώδόντα εις ύσάβιλιώδες ίς παραπέρα αν χθμώαξιόλογον τομέγωθος. Φέρεται JWυσέτης ιλύος κριθάπου οι εγχάλυόθ. σύζιμον έκτής πυ

είνης ξέρυσι, οι οταμοι,μξαέυναρβώνος και πυ αφροδιάου,άδι θάτδδαμόντής ναρβώνος,έκ σύ κεμμοίκφ4ύονται προς πίύθάλαήαν,ύβουπο υ ο άταξ, ότι όβεις καλό φαύραεις, τούτων έφουμε ζιλτόζα πόλις ασφαλής Λευται,αλκάοντής ναρβώνος έΦούδι αγάθη, κτίσμα μασ'

Gλιωτώνει με οδώ έχει παράδοξο και προέρημο"ν παραλία,το πόδι τους ορυκτους ιχθύς έτοδον δεμέιζον τούκυ χωδόν π, ο λεχθκσόμονον ματαξυ γαρ της μεωαλίας κου των εκβολών πύροθαν

νού,τποίον έξι της θαλά ήης διέγενάς εκατονταδίους, τοφύτινό "ν διάμεώον,κυκλοτδδες 8 χι μα καλείται όλιθώΛόυ αχό του συμβεβηκόκς, μεσον γαρ' όξιλίθων χειροτσλνθών, ΝτσοπΦυκήα"

εχόντων αυτής άγρωσιναφος άφθονοι νομαι βοσκόμασιν εισίνιο μέσω Τύθαίμ, κι άλυκάθιά" οιία ταύτα.καλάλες άπασα μονόδω και «τσδοκειμoίν χώρα, προσήνεμός έξι διαφόbόντως διάς το πσίον αξία»,μελεμβόριον καταιγίζ4πνίύμαβίαιον και φρικώδις.Φασι ποαύ,σύρεώθαμ, κρυ κυλιν

λάθαι των λίθωνε:ίους, κατακλάθα ο κυς ανθρώτους αγό των εχθμάτων, καλγυμνούθα, καλότσλων,και εθίως από της εμπνοής αρισοτίλας μο, οιώ φασιν, Ναό σεισμών των κοιλουμείο"


8ο

ΣΧάβωνος γεωγραφουμοίων,

ερσών,εκπεσόντας»ύς λίθοιβές τluυ αθiφαίκαν,σμυολιθώναςτα κοίλατών χωρών ποσεν σώνιος δι λίμνίω οδGν,παγüναι μία κλυδιασμού, και όσάur αςτσλείονασ' μόκθήναλίθοιο,

καθάπη τους ποταμίουςκοίχλυκαοκολτας ψήφους τας αγαλίπλασιόμοίως δίμαιλέους ,κ) ισομεγέθεις τη ομοιότητι,και πίύ αιτία αγρδεθώκασιν αμφότοδοι, πιθανός μεν οιώ ο παραμ φόινλόπος αιάγκα γαό τους ούτω σιιυεsώταςλίθοιό,ού καθεαυ%ύς ή όg υγρού παγώντας μετα

βάλλψ,εκπόων μεγάλων,είγματα σιωεχέλαβουσών αρκοιθήνα και με "όι όνσαπολόγι: τονα χύλος καταμαθών και παράλλου παραλαβών,άς μύθονύξετόπισε φυσίγοιώπ€ομυθόιξ παξ αυτώύο θητούμενος ήρακλά, τ%ύ οσίων των αγώκουκοίζου πέος τας ιασκείλαο,

ήξί, οι λιγύωνες ασαρβιτονς: αε",

Α"

ένθου μάχης σάφοισα,και θηρός πδδών μέμψι.

.

Γέπρωται γαρ'σι και βέλη λιπέιν. ένταύθελέωαμ Μούτινεκ γαίασλίθονέξεις,

έπει πας χώρος όξιμαλθακός, ίσων Μαμιχανοαυτασο ζόιξ οικτόδοί.

Ρέφων υπίσκιον θήσει χβόνα.Νεφέλluυσία τσοχων νιφάδι σ5ογγύλων οίς έπειτα συμβαλων διώσεις ραδίως λιγυν σ5ατόν. άς πόροώ κράfίον όνφκσινό ποσεισώνιος ώς αυούς τους λίγυας εμβάλλεινούς λίθοιό και κα ταχώσαμπάντας,ήτοσούτον διόμονον ποιήσαμλίθονοον ιρακλέα.ή μου όμωτοβύτον αναγκαίοι ίδ,έπή και προς όχλον παμπληθή. ώς τι ταύτης γ«τσίθανωτoδoς ομυθογράφος τ8 ανασκάιά ζοντος οι μύθον αλλά και τ'άλλα, πεπρώώθαι φίGς ο οριητής,ουκιά μέμφεθα φιλαϊίως και γοή οι τοίς πόδι της προνοίας και της άμώμοίυς λόγοις,4ύροιτς αν πολλά τοιαύτα ή ανθρώπων και των φύσει γουομβύων.ώςτεπ'αυτών φαλαμ,πολύ κρέτίονέ"ναι,τόδε ή το δε γίνεώθαμ.βυ βύομ βρον είναι τίμυ αιγυπΐον, αλλά με πίύ αιθιοτήαν ποτίζ4, σίύγών, καλών παειν ας σίύ ασάρτη, πλέοντα,ναυαγίωτσίδιτπσεϊν,αλλάμη τίύ ελοίμ αρποίσαντα,δίκαστίσαμτοίς αδικηθείσιν ύσε

ρον,μώίκο ώσουών απειργάσατοφθόρον,έλλήνων και βαρβαρων,όπο αυριπίδης ανόνεικονας ή δια » Ζόιξ γαρ «οικ5ν μου Φωσί, πήμαθιελλάθι

»

Θέλων γονέω"αι,τα Διεβούλβυσι πατήρ, Fόριδί τ% του ροδανού σομάτων, ολύβιος μου αθ?ιμά τιμαίω, φάσας είναι με τσεντάσον μον. αλλα δυσομον αρτεμίσωρος δι τείσομον λέγαι τίμιοιιος δεύτύρον ορών τυφλόσομον γινόν

μόνον εκτός περ%ώπως, καλόνσείσβολoν,καινήν έπμε διώρυχα καλταύτα διξάμινος ο απλέον σ5 ποταμού,μαουαλιώτας έδoκεν αρισάον κατα &ν προς αμβρωνασ',κρά τωύγίνους πόλεμου.

ύξου πλούτονήνέγκαώ πολυτελή.mζαήόμενοι ώύς αλατσλέοντας και τους καταπομεύονς όμως οιώ,εί μοναδυσείαπλοα, θg'τι τίύλαβρότητα και εν πρόχωσιν και σίύ ταπεινότητα της χώρα σ'ώς το μήκο.θοράώθαι μη διεγγυς οι ταϊς δυσαόβίας δόπο,οι μαωαλιώτα πύριοιβαιέ ση/αν σημεία,όβοικειούμοωιπαίντα Κόπον την χώραν καλδη και της εφεσίας αρτέμιδος και ταύθα ιαβύσαντοίόρον χωρίον αγολαβόντος, όποιά νίζονταςόματα του οταμού υπόκειται διά εκ

των εκβολών τ8 ροδανού,λιμνοθάλαπα, καλούσιδί σομαλίμνι. oς"άκιαό"έχει πάμπολλα και άλλως Αυοψ5.ταύτην διοίιοι συγκατηeίθμησαν τους σόμασι ώύροσανού. καλμάλισα οι φήσαντες

-επίάσομοναυτόν ούτε ίξτ'Αλέποντας ούτ'εκάνο όρος γαρ'Εξ μεταξύ, το θέρον από του ποταμού, τluυ λίμναν και μου δώ αχρ της πυρίνης από μαοπαλίαο,παραλία,τοιαύτη και όσαύτη τίς.ή Διαθ'τον σύαρον οταμών,και τους ταύτι, λίγυασ,τας το τών μαωαλιωτών έχει πόλεις,ταυροου πον,και ολβία κ) αλίπολιν καινίκαιαν και ο ναόςαθμον και καίσαρος το σεβασού.ο καλούσι φό ρονιoύλιoν ί6%υται δε άϊ, μεταξύ της ολβίασ και της αντιπόλεως, λιέχονμαωαλίαo,άς έξα κοσίους ταλίους, ο δι ούαρος μέGς όξί της αντιπόλεως καίνικαίασ. της μαύ, όσον είκοσι, της δε όσον εξήκοντα σαλίους δέχων , ώςθήνίκαια της ιταλία σ' άνεται καταουν ναώ αγοδεδειγμοίον όλ

ρον,και που ούσαμαοπαλιωτών ετείχισαν και τα κίσματα ταύτα τοις Uzσδοκίμοίoις βαρβα ροις οι μαοπαλιώταμ, τίύτε θάλατίανέχειν ελβυθέραν βουλόμωοι της χώρας υπ'εκάνων κραζυ μεύης , ορίνη καρ'έξι και όθυμνν προς μεν τη μαοπαλία τσλάβς μμέτειον καταλούσα των χω είων των επιπέδων προϊόντι διαθ τίύ έω πανταπασινάχοθλίβουσα προς σίύ θάλαωαν - και

μόλις εώσα ο ρώσιμoναυτίύ σίύ οδόν κατέχρισfδι τα μιι πρώτα σαλυες, τα διπλAιταια προς σίύ ιταλία σιωάποντες,λίγυες.τσόδιών λέχθίσεται μεταταύτα.νιωί ότο(ούτον προώθετίου, όϊ της μονα"ιπόλεως οι φίς της ναρβωνίτιδος μόεσι κjμοίκς, της δίνικαίας οι τούς της ιταλ

λίας,ή μο, νίκαια από τοίςμαασαλιώτας μοία,καήτης υπαρχίας όξίν.άδιαιτίoλις τών jταλιο Τήθων


Βιβ•

«Μ. Α" 8 Ι

τίων ύβετίζεται, κειθείσα προς τους μαωαλιώτας,και ελAυθερωθείG των παρεκώωνηθαγ. μάτων πρόκεινται δεκωργούσιοϊ ασαβέαμαίοις,ασοχάθις ή6ί, φός μο, αείο των sτιώντούτωναχόμαυαλί λοποι- δύο δε μικραί αυτας μαουαλιώταμ.οο δι παλαιον,και φρουραλεμο ν ιερυμέν

νuυαυτόθι προςτας των λαsneίων εφόδους, Αορούντας και λιμοίων.μζα δε τας σoιχάJιαο' ή πλα νασία και λήρων,έχουσαμ κατοικίασ. οι δε τήλήρωνι και ηρώον έξι ο φύ λήρωνος κάται διαύτη

πέρ της αντιπόλεως, άλλαό όξιννησίύg oυκάξια μνήμης, τα μίι, προ της μααπαλία σ' αυτής, τα' δι, πεο τής άλλης της λεχθάσης είόνος των δίλιμούων, όμλι κριτα γον ναύταθμον αξιόλοπς και

ότών μαουαλιωτών, οι Μάλλοι μέτειοι, τούτωνό"άξι και ο οξύβιος καλούμόνος λιμίύ, επωνυμος τΚ όξυβίων λιγύων, τσίδι μεν της παραλιασταύτα λίπμαν, σίύ Jίψzσδοκαμείuω αυτής χώ, ρα,μάλπα κωγραφ6,τάπ όρη τα τόδικείμενα και ά ποταμοί.43 φόbόντως δι όροβιαιός μέν γισός το ών και ασλέισον αυάτσλοαυ έχων, εκφλλών τσλνρούμενος ρίύμάτων, λεκτίoν οίω εφεξής

τόδιτούτων, ακόμαουαλίαστοίκω αρξαμείοις και προϊούσιν άθισίύ μξαξύ χωραν των τα αλ τσεων καλής ροδανού,μέχριμί τέαίρουοντα ποταμού, σάλλυόθοικούσιν, άθι τείτακράους σασί ους πορθμάω δε όgβάσιν ας καβαλιώνα πόλιν,και εφεξής πάσα,χώρακουαρων όξι μέχρι τ%ύ τζί, σαρος συμβολών, πώς εν βοσανόν, οίταύθαδί και ο κεμμοίον σιιυάσήa πως τώ ροδανώ, μή7 κος και μέχριθlβύροαγότι ο/οουοντία,τασίων όξιν,ψ.οι μου οιώ σαλλυόθ,οι αυτοίς πάτα πεδία και τα Κασδοκάμινα όρη κατοικούσι των τακουαβων υπόκεινται ουοκόνίμοίτα,καήτεικόριοι,καιικό

νιοι και τσίδύλοι μδαξύδι τ8οβουοντίακαι ή ίσαρος και άλλοι ποταμοί ρέονσιν αχό άλτσεωκσ, αδ' τον ροθανόν δύο μου οι πόδιρρέοντος πόλιν κουαβωνκαλουαβων, κοινώ ρείθρω συμβάλλοντας ας εν ροσανόν, τείτος δίσούλγας, ο καταουνσαλον πόλιν, σμιγόμονος τό βοσανώ. όρ υ γναίος ο βαρβαρος μεγάλη μάχη ολλας εφέψατο κελτών μυεια Μασάσι διοι τώ μεταξύ πόλεις αιονιώκα

καλαβαυάων,κού αεεία τωόντιφνσιν αρτεμίσωρος αερία ήg και έφύψοιο ιοβύθαι μεγάλου και μάν οίω άλλα πάG,έξι πεδας κου Αυβοτος και ανεκτής αερίασάς σίύ δουείωνα {zσδSθέσεις έχει sεν νας καυλώθlaς (οιβο δ. συμπίπλουσιν ο ίσαρ ποταμός και ο ροσανος,και ο κεμμοίoν όρος,κόϊν της φάβιος μάξιμος αιμιλιανός, ουχόλαις τeισι μυειάσιν,είκοσι μυριάδιασκελτών κατέκυψακα, καλέτισε φόπαιον αυτόθι λάυκού λίθου και νιώς δύο ον μου,αβιος, ονοιήρακλέους, από δι ή ίσαρος ας σίύ ουίεναντίύ των αλλοβρόπων μηφόερλιν κειμούuυ αθτό ροσανώ, σάδοι ασι τκ. τυλησίον δι'υπόκειται της ουϊούνης οο λούγδοιωον, αφού συμμίσγκισίν αλλήλοις,ότα αβαφ,και ο ροσανός, τάσιοι διεισιν εα''αυτό πζί μου πόδι σ όg της αλλοβρόπων ανάπλωδί μικρώτσλεϊ, ους αλλόβρογκςδι μυειάσι πολλαίς πρότόδον μου εσ5άτευον, ναώδι γ«ωριούσι τα τσεθίακού τους αλώνα στους οι ταϊς άλτσεσι, και οι μου άλλοι κωμιόδν ζώσιν, οι διαθiφανέςατοι σίύουΐοίναν

έeντες,κώμίω πρότόδονούGν,μαφός»λιν Λόμως ίύ έθνουςλειομΕύuυκατεσκλιάκασι πόλιν. " ορυται διαθετώ ροθανώ. φόβεται λαίω τ% πόλεων ούτος ολυς και σφοορός, ός γι καλ όg. λίμνης ύβιών της μεγαλης,φανόδον Λείκνισf o βάθρον αθ' ολλούς σαοίους κοιτάλθών διείς τα πεδία της χώραστής αλλοβρorών και σιγroσιαλων συμβαλλει τώαβαρι κοιταλουγδοαύων πόλικα των εγroσιάβων, ράδι και ο αβαη εκ των άλπεων, ορίζων σιικοανούς το και αιδονιούς, και λιγκαν σίους, παραλαβών διύτύρον ον δούβι έκτών αυτών ορών φόρόμονον, πλωτόν άθι κρατήσας τώ ονόματικού γονόμονος ύβαμφόιναβαρ,συμμίσγ«ιτό ροδανώ παλιν Μάθι κρατήσας ο ροδανός άς τίύουΐοίαν φόβεται, συμβαίνειδή καταρχας μλι τους Φέις ποταμούς φόNεώθαμ προς αέκτον

ετα προς δύσιν. ας ο οιήδη συμπεσον βάθρον, παλιν άλλίω κρμπιν λαβών νότιον φόβεται η

ρώμα μέχρι τ% εκβολών, διέάμονονκούους άλλους ποταμούς, κακάθε ήδη τίύ λοιπόν ποια; ται, μέχρι της θαλάήνς βύσιν ή με οώ μδαξύ των άλπεων και τέροάανού, τοιαύτη τίς,σμυ διαδι θάσόδαμόν ίύ οταμού,ουώλκαμνέμονται,σίύ πλάτηνιούς αβικομικούς προσαγ9ρίύουσι τούν τωνoιετήaονοναρβών λέγεται δικαιότελούδια και της άλλης κελτικός λέγοιτο πσούων και βέβληται τώ πλάθει των χρόνων τώεμπεράω. οι μυ όμω ούωλκαιγειτονΑύουσι τώ ποταμώ τώρο' θανώ,τους σαλλυασέχοντας αντιπαράκοντας αυο-ίς οι τή πόδαία, υο-υς καθυαβους αδικρατεί δί ή των καθυαβων όνομα κι πάντας ούτως ήδη προσαπορίύουσιτους ταύτη βαρβαρους, ουδε βαρ βαβους έτιόντας, αλλά μετακαμοίους ο τσλέον ας ήν των ρωμαίων τύπον και τη γλώfία και κίς ζίοις. τινας δίκαητή πολιτεία, άλλαδί όξιν άδοξα έθνη και μικρά, παρακείμονα ο ίς αβικ"μίσκοις

μέχρι πυρίμύνς, μκώός»λις διτών αβικομσκών όξι,νέμαυσος κατα μίν ήν αλλότριο όχλον και ή εμπορικών, πολύ ναρβώνος λειπομοίκ, καταδί τον πολιτικόν Κzσδοβάλλουσα υπηκόους καφέ,

κι κώμαστέήαρασκoύ άκοσιτών ομοεθνών. Αυανοβία διαφόboύσας, σιωτιλούσα, άς αυτίύ ε 3eύσας και ο καλούμoνoν λατέον ώς τι τους αξιωθέντας αγορανομίαο και ταμεία σ' οι νεμαν πράγμασι τών εκ τής ρώμης γει ί57

σω ρωμαίους υπάρχειν . 43 δι άur

"Άι tΙabΟ•

-


82

Σφάβωνος γεωγραφουμοίων,

το έθνος αξία», σχουταμ Μ'η πόλις κριτα την οδδ σίύ εκ της ιβκeίασεις πίύ ιταλίαν, θέρους μεσ Αύβατονούσαν.χειμώνος δικαι έαρος,πηλώδη και ποταμόκλυσον τινα μίν οδώ τών ρίύμάτωλα, πορθμάοις ποδάται ανά δίγεφύρας, ταϊς μίν, ξύλων πεποικμονας ταϊς δι, λίθων, ποιούσι δι' σας εκ των υσάτων δυσκολίασ οι χείμαρροι και μέχρι τέ θέρους έθ'ότι έκτών άλπεων καταφόbό μονοι μδα τίύ απότηξιν τών χιόνων, της διόδου της λεχθάσης, ή μίν Αυθυς,αθ'τας άλπεις όξι, κον

θάπό άπομονα σιμότομες βουοκοντίων, ιδί όg της παραλίαστής μαουαλιωίικής και της λιγν

τικής, μακροτήίαμοί τας"ϊκzσδοθέσεις τας ας τίύ ιταλία,βύμαρεςέρασ έχει ταπεινουμοίω4" ενταύθαύση των όρων, διέχει διήνέμαυσος ήμο ροσανού, πόδιεκοιτοντασίους, καθοριτή πόδαία πολίχιον όξι ταράσκων της δεναρβώνος ψ και είκοσι πέος διη κεμμοίoν όρος σιωάπΐοντες, εν πιλαμβαίοντας δικαιώ νόϊμον τσλίύροναυτ8,μέχριτών ακρωτηρίων oικoύσι, τών τα ουολκώς, οι τεκ»σάγας καλούμλνοι,κολάλλοίτινες τσίδι μονόω των άλλων όβούμoνύσόδον, οι δι τακτοσά"

γες καλούμενοι το πυρίμύ, πλησιάζουσιν, εφάπτονται δε μικρά κουτ8 περσαρκίον αλβυρού τώκα κεμμοίων πολύ χρυσόν το νέμονται γάν εοίκοσι δι και όμυαςτύσομ ποτό και Αυανοβούσαμ πσού

τον, ώς τα τάσεως εμπισούσης,ύβελάσαι πολύ τσλήθος ύβ εαυτ% εκ της oικάαο, κοινωνήσαμ δε τού τοις και άλλους ύβάλλων εθνών τούτων θιέ"ναι και τους καταχόντας πίύ φρυγίαν πίύ όμοροντά

καππαδοκίακατοίς παφλαγόσι τoύζυμο οώ έχομοντεκμήριον Φυςέϊ και ναώλεγομενους το κτοσάγας, τειών γαρ όντων εθνών, ονόβ αυτών ο πόδι άγκυρα",πόλιν τοκτοσάπων λέγεται, τα δε λοιπα δύο άξι,φοκμοι και τοιλισοβόσγιοι ώύτους διότιμονεκτής κελτικής ατσωκίωθησαν, μη

νύει τότε προς τους τοκώσάνας σύμφυλον, ύβών δίχωeίωνώρμέθησαν,ούκ έχομονφραζανιού καρ παραλήφαμον οικουντας τινας ναυι Φόκμους ήτοιλισοβοσγίους εκής τών άλτσεων,ούτου αυταίς ούτ'οίτός ακός,ο εκλελοιπίναι θg τας αθρόασ' απανασάσεις, καθάπου και επάλλων συμβαίνει τσλειόνων, επε καλοον άλλον βρoίνον ήν ετσελθόντα αδιδέλφους, πραόσον τινες φασίν αλλου δε

τους πραόσους έχομοναπείν, όπου γες ώκισαν πρότοδον καλζύς τεκκσάνας δίφασι μετακίλ, της αθ δελφούς στρατεία σ', κοι) τούς το θησαυρούς τους βυρεθέντας παραυτοίς, ο «σο σκηπίων

νος ίύ σΡατηγού των ρωμαίων οι πόλει»λώωση, τών εκείθεν χρημάτων μόδος είναι φασί.προώθάν να δι%ύς ανθρώπους και εκ των ιδίων οίκων αλιόδoύντας και ύβιλασκομοίους τον θεόν. προσαψά

- μονον δι'αυτών εν σκηπίωνα,διατoύτooν δυσυχάμασικατασsέψαμ ον βίον,ώς ιόδόσυλονεκβλκ, 3έντα Ντσο της πατείjυς διαδόχους διαχωλιπόντα παιδίασ,άς σιωέζι καταπυρνάυθείσας ώς ά ρηκε τιμα

ά",αχρώ,αελέωα, πιθανώτύδος Μάξιν ο ποσειδωνίων λόπς. τα μου γαρ βυρεθέν

τα οι τή ώλώσα χρήματα,μυείων φυ κου τσεντακι%ιλίων ταλαίπων γονέωαι φησί.ταμού,εκα σηκώς αγοκάμονα τα διοι λίμνας ιόδας, ουδεμία κατασκόuluυ έχοντα, αλλ'αβroν χρυσον και αβγυρον, η δίοι δελφόις ιόbδν κατ'εκάνους ήδη ώύς χρόνους υπήρξε κονδν, τών ώιούτων. σεσυλκ μοιον Απσο τών φωκέων κατα ενιέδον πόλεμον άδι και τι έλείφθη;diανάμαώθαμ πολλους,ού δε σωθήναι δε αυτούς άκος εις τίύ οικείαν,αθλίως απαλλάξαντας,μζα την εκδελφώναχοχώρησικα -

και σκεσαώέντας άλλους επ'άλλα μόβκ καταδιχοςασίαν, αλλιώς που εκείνος τοείρακε και άλλοι πλάους, η χώρα πολύχρυσοςουσα,και δεισιδαιμόνων ανθρώπων και ου πολυτελώς πίς βίοις πολ λαχού της κελτικής έχω θησαυρούς, μάλισαυϊαυτοίς αλίμναι σίύ ασυλία παρέχον, ας άς και θιεβιναβγύρου,ήκου χρυσίου βαβα οι γοώ ρωμιομοικρατίGντας τ% τόπων,απίδοντζτας λίμνας δημοσία και των ώνκσαμοίων πολλοί μύλους 4ύρον σφυρηλάωυς αργυρούς, οι δε τή ώλώσσα και ο ιόδονίιδαγιον. ιιμώμενον σφόορα Ατσό των πέδιοίκων, κούτα χρήματα επλεόνασι όg άu». πολλών ανατιθέντων και μαλονος προσαπίεώθαμ θαρρούνώς, ορυται διά ζλώωα κατα'ο sτ νώτατον τέιθμού, σε διάργονκς αχό της κοιτα ναρβώνα θαλάfίης ον ωκεανόν,άς φκσι ποσεν οώνιος, ελάfίω τών τειχιλίων σαθίων, άξιον Μ'αντι παντων αθισημίμύαώθαι παλιν όπου είπυ μο, πρότόδον πίύ ομολογία της χώρασ, πρός τα ώύς οταμούς και τίύ θάλαήαν, τήν τεκαος ό" μοίως κρύ τίύοντός.Αύροι γαή αίτις αθiςήσας,ουκελάχισον μόρος τέθ'υπαρχον,της των τόπων α' ρετής.λέπω δε ο τας χρείασάθ"πλέκεώαι τας τζ βίου μδα ραsώνης,άπασι προς άπαντας και τας ώφελείασανέιάθαι κοινάς, μάλισα δε ναυ ή νίκο άποντες χολίμι αχό τών όπλων όργαζονται σίύ χώρα αδιμελώς και τους βίους κατασκβυάζονται ορλιτικούς.ώς τα άθι των αοιούτων κρίσ ή της προνοίασ' όδον αθέμαρτυρέιώθαι"ίς α' δόξαιον. ουχ όπως έτυχαν άλλως αν μία λογι

σμού τινος διακειμηλίων των τόπων. ο μαύγω βοσικνος,πυλαό τα έχει ο ανάτσλομυ, και μεγαλ λοις φορτίοις και άδι πολλά μόρκ της χώρασ', όg ή τους εμπίπτοντασ εις αυτόν ποταμούς ύπαίρχεν, πλωτους και διαδέχιώθαι αόν φόρτον τσλέισον, ο διαβαρ εκδέχεται και ο δούβις ο ας άιο"ν εμβάλλων, έτα τσεζΑύεται μέχρι σ5 σιικοαία φέ οταμού, κοντεύθεν κόκ, κατα φόβεται ας ήν ωκεανό και τους ληξοβίους και ύαδέτοιο, εκδί τούτων εις τluυ βρετανικήκα,


Βιβ.

δί,

8 3.

-

-

ελατίων, μόbίσιος δρόμος όξίν, έπει ή όξιν οξυς και δυσανάτσλους ο ροδανός,τινά τώνονταύθαν

φορτίων,πεζίεται μάλλοντάς αρμαμάξας,όσα ας αβουόνους κομίζεται και ονλάγιρα πο ταμόν καίπή φέροδανού και τούβις πλησιάζοντος εκμόNους άλλη οδός πεδιάς ούσα κρύου πολι λή, πόδιώταδίους εποίγεται με χρήσαώαι τώαλάτσλωθg ο τσεζΑύεώθαι ράον, είτεύθεν κολάν γιρλιφυώς εκδέχεται ράδι εκ των κεμμοίων,άς εν ωκεανόν εκδι ναηβώνος αλαπλάταμών

άδι μικροντώ άτακι-τσεζ4ύεται διτσλέον αθ' ον χαρούναν ποταμών και τέθ'όGν ώ ήψ' τασίων.

ξε δο και ο κρουνάιάς", ωκεανό. ταύτα μίν Νzσδι τωννεμομονων τίύ ναρβωνίτιν άθικράτεια, λέγ9μενούς οι πρότόδον κέλτας ωνόμαζον, αχό ορύπων θίοιμα και τους σύμπαντας γαλάτας

κελτους Ντυο των ελλιμίων πωσαπρόυθήνα, όg τίύ επιφανειαν και προσλαβόντων προς άϊχ» και τωνμαοπαλιωτών όg και τσλησιόχωρον.έξυς διτσόδιτών ακουΐτανών λεκτίον, και των προσωριν

σμοίων αυτοίς έθνών, τέωαρεσκαίδεκα γαλατικών των μδαξύ τέγαρουνάκατοικούντων,και άκαι λάν γ«ρος.ώνοίια αδιλαμβαίει κα)της Φέροσανού ποταμίασ',κου των πεδίων των κατα πίύ ναρβωή τινάarλάδς γαρ ειπείν,οι ακουΐτανοί δgφόNουσιτόγαλαίικού φύλου.κατα τα τας των σωμάτων

κατασκλας και κατατίύ κλώτία.εοίκοσιδί μάλλον βυρσινόeίζονται δε τώγαρουνά οταμώ,οι'

Φς τούτου και της πυρίμύης οικούντες έπδο έθνη των ακαϊτανών πλείωβιτών είκοσι μικρά δε θα ξα τα Φλλα μίν παρωκεανιτικοί τα διας σίύ μεσόγαιαν,και τα άκρα των κεμμοίων ορών μέχρι

πκκσάων ανέχοντα επειδή δε μικράμερίς να τοσαύτη, προσέθεσαν και σίύμξαξυ τέγαρούν νάκαί τό λείγυρος, παράλληλοιδί πώς ασιν οι ποταμοίτη πυρίμύα και δύο ποιούσι παραλληλόν γραμμα προς αυτήν χωeίαιοειζόμίνακατα τας άλλαστσλ4ύρας τό το ωκεανώ και τοις κεμμέ νοις όρεσί.6%ιλίων θ'ομούςασίων,όξιν ότσλούς έκατύξων των ποταμών-εκβάλλει θιο Μλγαρουνάς, τεισί ποταμοίς αυξηθείς,εις ή μεταξυ βιο-υείπωντο των ιοσκών αθΙκαλουμoύων και σαντόνωνιαμ φοτύξων γαλατικών εθνών μόνον καρδη α' τών βιώνείπων ούτων έθνος οι τοις ακεϊτανόις αλλόφυ

λονΐορυτα,και συ σιωτιλέαύ%ίς έχει δε εμπορώον βουρδίγαλααθικάμΕνον λιμνοθαλάfίκπν νλ,μύοριούσιν αι εκβολαιτε οταμούιόδολάγερ μεταξύ πικτόνων το καλναμνιτών εκβάλλ4.προ σύδονδί κορβίλων υπήρχαν εμποράον.άθεζύτωτώ ποταμώ πόδι ίς άρηκε πολύβιος μνκθεις ή" «3ο πυθέου μυθολογηθέντων, ότι μαουαλιωτών μί, των συμμέαίτων σκηπίώνι, ουδείς έχ« λέν γειν ουδέν μνήμης άξιον, όSωτηθείς αΞσό ή σκαπίωνος Νzσδι της βρετανικής, ουδο των εκ ναρβών νος,ου δι των εκκοειβυλώνος,αϊπου ήσαν αβιταμ πόλεις των ταύτης πυθέασ'διεθάρρησε κίεύσαα; τοσαύτα τών δι Gντόνων πόλις έξι μεσολαίιον.έτι θ'ή μίι παρωκεανίτις των ακουιτανών αμμών

δης και τσλέτη και λεπή, κέγχρω φέφουσα, ώΐς οι άλλοις καρπούς αφορωτήία,οιταύθα θϊόξί και ο κόλος ο οριών ονιώθμόν προς ενοι τη ναρβωνίτιδί παραλία γαλατικόν κόλον ομώνυμος εκεί,

νω κολαυτός έΆeυσι δε τάρβελλοι αον κόλον.παρ'οίς εισιτα χρύσεια,σσουσαμότατα παντων, οι ή βόθροις ορυχθέσι, αθ'μικρόν,4ύeίσκονται και χειροτσλκθές χρυσίου τσλάκες,έθ'ότι μικράς αχρ κριθαρσιώς θεόμενα, ο δε λοιπόν ψήγμαέξι και βωλοι και αυται κατόδγασία ου πολλίuυ έχουν στιμ. δίμεσόγαμος και ορεινή, βελτίωγών έχει προς μιντή πυρίμύκ,σίύ των κονoυοίων όξισυγκλεί7 σων.οι και πόλις λούγδομυος,και τα των ονησιών θερμα,κρίλλισα οτιμωτάτου ύσαους καλή δι και

ή των ψαυσκιών, τα δε μεταξύ ή καρανά και άκαι λείγυρος έθνη, τα προσκόμαυαοείς ακουιτανόις εν siν,ελουοι,μίν από αέροδανού τίύαρχήν έχοντος.oυελλάϊοιδί μξα τούκους οι προσωeίζοντο,ποτα αβσυόρνόις νιώδί πέτίονται καθ'εαυτούς έτα αλουόρνο και λεμοθρίκες και τσεώοκόeιοι π€ός5

α»ύο-ις,νιτιόβειγες και καλούρκοι και βιώυείγες οι κουβοικαλούμενοι προς διτώ ωκεανώ,σαν%, νοιτο και πίκτονες, οι μιν, τώγαρουνά παροικούντες ώς είo"μονοι δι, τώλείγue.βοντανοί δακρυγα βάλεις τη ναρβωνί7μό τσλκσιάζουσι, παραμέι οίωτοίς τπώοκοείοις, σιδηρουργία όξιν,αςεία και τοίς κούβοις βιώύειέι, παραδί πίς καδουρκόις,λινουργία παραδί τοίς ρουτινόις,αβγύeια.έχρισί αναβγύρια και οι γαβαλές, δεσωκασιδί λατίνιον οι ρωμαίοι,κ)τών ακουιτανών ισί.καθάποδαύ/ σκίοις κα) κωμωυοίας, αβονόNνοι δείοραυταμ μου αδή τώλάγue.μνζόπολις δι'αυτών όξινεμωση

σος, αθετώ οταμώκειμoίκρυείς θ'ούτος παρακμliύαβονή των καρνούντων εμπορείον,κατα μέσον του ον πλούν σιιυοικούμενον,έκβάλλει προς εν ώκεανόν της διμάμεως δι της πρότώον αβέβbνοι,

μέγα τεκμήριον παρέΆeνθεολλάκις πολεμήσαμπρός ώύ ρωμαίες, ο τολμυριάσιν είκοσι πάλιν όσιτσλασίας.τοσαύταμς α πθός καίσαραή θεον δικαωνίσαντο,μ? αόρκμήκτόeιπος-πρότερον ό κλει

κοσι πεός μάξιμονταιμιλιανόν.κ) πώς δομήτιον δώσαύτως ανόβαρβον-πέος Μέν καίσαραπεείτο Ιόδιονυίαν πόλινή"αρκόνων,ερυψηλ8όρες κjμοίκν,συνέσηβιν οι αιώνες ύβής ήνο καιόρκμήίτόeιέ.κ) ο πουιλλησίαν πόλινμανθιβόλων έθνκαις ομόρκαιτοίς αρsόνοις κ ταύτην ευυψηλ8λόφκαι κ{μούκνιπώμε

χoμoίκνόWόρεσίκ) οταμόις δυσίνιοι και θεάλω ο ηγεμών.κ) ο πόλεμος τέλος έχω π€ός ομάξιμονα

μιλιανόν καταπίύ συμβολίωφέ τίσαρος και φέ ροθανού, καθ'ίύκα) ή κίμμα όρος τσλησιάζει Strabo.

Χ

ii


Σλάβωνος γεωγραφουμείων,

84 και

τώρολανώ.προς δι δομίμον κατωτέωέπ,κατα τίύ συμβολή ή το σουλγά,και φέρολαιούιδέα τειναν δι σίύαρχήν οι αρουόρνοι μέχριναρβώνος και των όρων της μαωαλιώτιδος έκράτωθι κριη Τ' μέχρι πυρίμίας εθνών, και μέχριωκεανού και βίαΐου.βίτίου δε προς "ν μάξιμον και ενδυμάτων πο' λέμήσανός, ο πατήρλουόβιος,το6ύτον πλούζνλέγεται υ Φυφυν διανεγκέν, ώςτς, οτι επίλε

ει, ποιούμενος πίς φίλοι της Αυποείαo,ta"απήνης φόρεώθαι 33 τεθίσυχνώύ νόμισμα, και αφ' γύρου βάρο κακάσισσάρων ώςτς συλλέγει εκείνους ακολουθούντας μδα δι τίύ ακουιτανία μεεί' όα,και πίύναρβωνήίιν, εφεξής όξί,μέχρι τέρίμύου παντός,αχό Φλέγκαιρος ποταμού και η βρόικ νού καθ'ούσιωάπη προς ή λουγδοωον,ακό της πηγής κατανεχθείς ο ροδιακός ταύτης δ της χώρας

σαμιναίωμόντα προς τας πηγαίς των ποταμών,ό το ρίύου και τ8 ρολανού,μέχρι μέσων κ. δύν ιτών πισίων από τώλουγδοαύω τίτακτα τα διλοιπα και παρωκεανίτικα,υπάλλ"τέτα /

«W φ Λ/

/

Λ"

C

".

1

/

ν

2ι Ι

Λ.

2

ν.

Υ

κταμ μερίση.luυ ισίως βέλγως πρoσνέμουσιν ιμέις δε κοινότόδον τα κοιθ έκοσα δηλώωμον, αναμε"

δήa λούγδομυον,εκτισμοίoν Απο λόφω κατα πίύ συμβολίω φέ το αβαρος οταμού και φέροόδι

νού,κατέχoυσιρωμοάοι,4ύανορά δεμάλτα των άλλων τσλίωναρβώνος και γαρ εμποράω χέων

ται.και ο νόμισμα χαράτlsπνοιταύθα,τότε αργυρούν και εχευώαδόιτών ρωM9ίων "κμόνες, καίσαρι τώσεβασώ, π8ο ταύτιςίοήν τότειώδν το αναδειχθού Από παντων κοινό των γαλατών, τα της πόλεως, αθ'τη συμβολή των ποταμών.έτιδί βωμός αξιόλογος αθίγραφίμ έχων των εκ θνών έων αριθμόν καλάκόνες τούτων εκρίτου μία και άλλος μέγας προκρίθητα διτέ έθνους ή συμ πσιαίων η πόλις αύτη.καμούν μεαξύ fέ ροδανού και τέθιούβιος, τα διεξής έθν" τα σμωτείνοντα

προς όνρίδον,τα μίν, «πο ή λούβιος ορίζεται τα οικzσο τέαβαρος ούτοι λοιώ ώς έρεται προτόδον, αυτό των άλτσεων κολαοζί κατανεχθοίτας,έπειτες ο βάθρον συμτπσόντες,ες ενδο θανόν καταφέΝονται άλλος διόξινόμοίως οι τοίς άλτσεσιτας πηγας έχων σηκουανός όνομαρέων βά "'άς ονωκεανόν, παράλληλος τώρίμύω όg έθνες ομωνύμου..σιωάπΐοντος ώριμίωτα προς έω,τα οϊας τανανίατό αβαριόθεν ακρίλλιτα ταριχέια των υάων κρεάν,άς σίύ ρώμίμ κατακομίζον ταμ.μξαξύ μί, οώ ή; Μούβιος και άκαι αβαφος oικά ή τών εθloύων έθνος, πόλινέχνκο βυλλίνoν ε/ πί τό αβαρι,και φρούειoν βί6ρακτα οι δε εδούοι καλσυγγ«νές βωμφιίων ώνομάζονζ. κ) πεώζι ή"

ταύτη προσήλθον προς τίύ ομλίαν και συμμαχίαν τέραν δε τ8 αβαρος oικoύσιν οι σηκουανοί.diαν φοροι καλτοίς ρωμαίοις εκπολλού γεγονότος και ο ίς εδούοις, ότι προς γ«ρμανούς προσαχώρουκ» εολλάκις,κατα τας εφόσιους αυτών,τας άθισίύ ιταλία και ετσελάκνιωτόγειου τίύ τυχούσακα δuύαμν αλλά και κοινωνούντες αυτοίς εονίουν μεγάλους καλαφατάμονοι, μικρούς, προς διζυς ε? δούους,και όg ταύτα/λ,αλλεπέτεινε πίύ έχθρανα ή οταμού όβις, φέδειραντος αυτούς έκατέα ρε,έθνους, ίδιοναξούνώς έήκεών αβαρακ) εαυτό προσήκειντα διαπωγικοί τόλη.ναυίδ Απότοίς έωμαίοι, άπαντ'όξί. τίο θ'άδι τώβίμύω πρώτοι των απαντων οικούσιν απυάτιοι, παρ δις εισίναι πια ή 7εταμου οι ό όgδουέλλα ορει άu" ό"όξιμόNος των αλπων,όθενκ) ο αδούας εις ταναντία μόδκρά,τα πώς σίύ οιής κελίικίύ και πληροί τίύ λαβιoν λίμνίω, προς ή έκτισαι ο κώμων, άτοιθένδεείς εν παίθον συμβάλλει τσόδιών,ύςόρον όβούμαν, και ο ρίδος διάς έλα μεγάλα καλλίν μνίω αλαχάται μεγάλίω ίς εφάπτονται και κερεώι καλσιινδολόγοιτών αλπείων τινες,και των υ πόδαλπείων φυσι διαο μήκος αυά",τασίων εξακιχιλίων ασίνιος-ουκέτι δί.αλλ'επ'βυθείασμά τ8 ν μίζους,ολίγον αν «τσδοβάλλοι.τοις δεσκολιώμασι και χίλιοι προςεθέντες, ικανώς αν έχοιονκ) γο οξύς όξιόg &ίο δεκαήδνσγ«φύρωβς και όg τσεδίωνύπίος φόρεται καταβας αχό των ορώντοι λοιπόν, πώς οιώ οιόν τομοίαν δέαώκ) βίαιον, α τώύπjιασμώ προσδιοίκμονικού σκολιότητας σελλας και μακράς φκσι δεκαηδίτομο, είναι,μεμψαμονος τους σλείωλέποντας εγκυκλούνται μί, δήί.

ναχώρανταϊς σκολιότησική ούζς ο σηκουαία σου τοσαύτην αμφότοδοι δι ρέκσιν αθ'τας αρκθες, αχότών νοϊίων μόδάδν πρόκΨταμό αυτών η βρετανική τέμι βίωου και εγγύθεν,ώς το καθυράα" ο καίμον, όπου όξι ή εώον άκρον της νόσου, τ8 δε σηκουαϊαμικρόν απωτόζωονταύθαδεκ) ο ναυλ πήγιον σιωεσήσακ", καίσαρο θεός αλέωνας πίύ βρετανικίύ, ή δε σηκουαία o arλεόμονον Ντσή

τών εκτέ αβαρος,δtaeμοίων τα φορτία μικρό πλέον όξιν, ο τg λήγίρος,και a fέγαρουνά, οο δί αχόλουγδοαύον μέχρι τ8 σηκουαία, και χιλίων σασίων όξιν έλατίον,ήdia λάσιονζύττυ,αχο των εισβο

λώντ8 βοθανού μέχριλουγδοαύου.φασί δεκ) πολυχρύσους τους ελλoυεήίκαις ληστία,μκδινμοί ώι θ τον αθλκσεία Φάπα", ταςτών κίμβρων άυπορίαο ιδόντας αφανιωθήναμό αυτών τα δύο φύλα τειών όντων κατα'ςξατείας όμως διεκτών λοιπών τόπων ή των αθιγόνων πλήθος εδήλωσιν ο

προς καίσαρα "νθεον πόλεμος, οι ώ πόδι τετίαηάκοντα μυριάδες σωμάτων διεφθαρν(κν. πυς δε

λοιους,σόζεώθαμεθήκον εις οκτακιχιλίους, όπως μαζίς γερμανός ομόροις ουσιν,όβημoντηκα χώρα, αλαφή, μδα δι γους ελοννήίου, σηκουανοί και μεθοματει κοι,κοζικούσι εν ρίδον, οι δις J

ίο/ονται γ«ρμανικό έθνος πύραιωθεν εκ της οικείασ, τειβόκχοι, οι δι πίς σιικονανόις έτι ή ό


Βιβ•

Α'.

85

-

ρος κουράσος διορίζα Μελουκήίους,και συκοναίους. Ετσδί ώ των λουκήίωνκαι σηκουαίων η δούοι,καλλίγγονόσoικoύσι προς δύσιν κασδο διτώνμεθιοματεικών,λίύκοι και των λιγνόνων τίμέν

ροντα" μεταξύ έθν", ή ταλόγερος καλό σακουαΐαποταμού,τα πούα ή ρουαούτικατύ άν βάρος,παράκαται προς αόκών κίς τι αλλόβειξι,και τους πόδιελούγλουνον.3ύτων Λαθiφα' είπατό έξι, "τώναρου6νων,κ) ή των καρνούτων.diώναμφήνειεχέας ολάγερ, ας ορν ακεανονέ, έασιδίαρμαοϊόξιν εις τίύ βρετανικίω,αλό των ποταμών της κελίικής,άκωσίκα τ' τάσιοι.Από κφ πίύ άμπω?ναφέασέρασαλαχθείτες,τή υπόδαία πόδι ογδόμω ώρανκαταίρουσινάς τίύ νήσον. μδα δε τους μισιοματεικούς και τεμβόκχους,παροικούσι εν ρίύον τειουάγροι καθ'ούς τεποίκ,

τα "ζυγμα Ψτσο των ρωμαίων νινί, τών σ5ατηγοαύτων τον γερμανικών πόλεμον. πήία 3, ώ κρω ουίβιοι κατα' άϊο ναόν τόπονιούς μετήγαγεν ανείππας εκόντας άς πιο οντός τύ ρίύου, τειουά γροις δεσμυεχές,νόδούϊοι,και άϊ» γ«ρμανικόν έθνος, ταλAυταίοι δε μονάπιοι τών εκβολών.ιφέκρίν τδρα 73 ποταμού κατοικούντες έλη,κα) Άρυμούς, ουχ υψηλής, αλλά πυκνής ύλης,κου ακανθώJικαις.

κατα 3ύτους σιί%ω9,σουγάμβροι γερμανοί πάσης θϊύπόκεινται της ορταμίας ταυτης, οι σόι, έρι προσαφρόυόμονοι γερμανοί και οιωάμε και τσλήθειώgφόNοντες των αλλων υφών οι όξιλαυ νόμονοι,ωτέφΔυγονας τίύονής τ8 ρίμιουνινί.κουάλλοι δικαιάλλους τόπους οιωαςτύουσι και όχσν

δίενται τα ζώπυρα και ολέμου των πρώτων αακαταλυομοίων, των διώκονίρων και νεβείων,σίν τοντας κριλβήμοι προς εασέρα oικoύσιν έζι διαφέβαπικαλιεβούρωνες τις μοναπίοις 9ίdσι σιωεν χάς αδή τί θαλάτίκμόκνοι,καήβελλοάκοι και αμβιανοί αιώνεσιώνες και καλέτoι,μέχρι τις εκβο λής τ8 συκοναία ποταμού έμφόδας JWόξιτή των μονατίων ύτε τών μωρινών καλή των αξεβατίωκα θέβουρώνωνύλιγαρ όξιν ουχυψηλών Μοίρων.ολλή μοί ούτοσαύτη δι,όσιν οι συγγραφώς άρι'' κασι τιφακιχιλίων σαδίων καλούσι θ'αυτίύαβλουcίναι καταδιτας 7ελεμιρις εφόJιες συμπλέ

κοντάς τας των θάμνων λύπους,βατώλεις όντας,ανέφρατίον τας εισόλους,ές Διο ορυκου στόλοπας κατόπηfίον αυτοί δε κοιτίδuυονας τα βάθη πανοίκιοι,νησίύg έχοντας εν τοις έλεσι,ο μυ οίωταϊς

επομβρίας ασφαλάς τας φυγα, έχονιοι δι ώίς αυχμής άλίσκονώ ραδίως ναυιJWάπαντες οι αιτος ρίιώκαι κοιθήσυχίαν όντας υπακούουσι ρωμωιλων, πόδιοι τον σηκουανανποταμόν,εισκού οι παρίσιοι, τύσον έχοντας οή τώ οταμώ, κ} πόλιν λουκοτοκίαν.κουμέλλοι, υ λοξοούίοι, παρωκεαμίται ουτοι. αξιολοπώτατον Jϊόξιν έθνος των ταύτη ρήμοι και άμηφόπολις αυτών λουρικόρτυρα, μάλισα σιιυοιν καται,και δέχεται πυς των ρωμοιίων αγωμόνασ.μξα διταλεχθνίτα έθνη, ταλοιπα βελrών εν σινεθν»,τώ παρωκεανιτών.ώνουοίεώιμί εισιν οι ναυμαχίσαντες προς καίσαρα.έφιμοι γαρ ήσακ, κωλύειν ένας τίω βρετανικίμ τσλούν, χρώμoνοιτό εμoρείω καταναυμάχησε δι ραδίως ουκ εμβό, λοις χρώμονος.ίδ γαρ παχίατα ξύλα,άλλανέμωφόρομοίων επ'αυτών,κατίατων οι ρωμωάοιται» sίαδορυ%επάνοις μύγαρ σκύτινα, 3 τίύ βία των ανέμων,αλύσεις θ'έτεινον αντικοίλων τσλαν τύπυγα,όποιούσι,καλύψήπρυμνακαλύψόπρωρα θg τας αμπώτες,αβυίνκς ύλης, καις όξιν Αύποεία, διόπδοου σιωάουσι τας αρμονίαστών Gνίσών, αλλ'αβεώματα καταλείπουσι, ταύτα δε βρύοις

διανάfίoυσι,τέμή κατατας νεωλκίασ καπυρoύωθα τίύ υλιω, νοίαζoμονίμ.τό μίν βρυου νόμων τόξου όντος τη φύσει της διαβυος ξηράς και αλιπούς πύπυς οίμα τους ουονεκυς οικισας είναι, των κατα "ν αορίαν και γαρ οι άλλοι πάντες χωδόν τοιοι οι τήίταλίακελτοι,μετανέςησαν εκ σ' Ψzσδο των αλπεων γής καθάπου κολοι βίοι και οι σένονες.fg δε τίύ όμωνυμίαν παφλαγόνασ φαν

σιν αυτούς.λέπω ό"συκικυειζόμονος αρκέή ή ή πιούτων ή ακός ασιδέο σίσμιοιό εισινές τιμά ους ονομάζει πυθέασ',επί τινος προπτίωκιίασικανώς άκρας, ας εν ώκεανόν οίκούντας ουκ άδι το 6ύα-νδί,εφό(ον εκάνος έχεινφκσι,κ} οι πιστύσαντες,εκείνω.τών δι μεταξύ εθνών τότε σηκσαία και

φό λάγκρος,οι μάν,πλς σηκονανόις,οι δι, πίς αβονώνοις όμορούσι, ή δι σύμπαν φύλον ο νuύ, γαλν κάντο και γαλατικών κοιλούσιν,αβιμανιόντα και θυμικόν όξι κ} ταχυ προς μάχαν.άλλως διάπλ8ν

και ουκρικόν θες θα δι άu».όβεθιώθοντας μίν,αθρόοι σιιυίασι προς τους άπωνασ,και φανόbώς και ου μεταπήδισκέψεως ώς το και Αύμεταχείρισοι γίνονται τοις κατασsατηγ«ίνεθέλουσικολκκρό

τι βούλεται και όσου,καλάφας έτυχ« προφάσεως, παροξαύαστίς αυτούς, εκίμους έχω προς οι

κίνδuυονιτσλίμοβίαση τόλμης,ουλο έχοντας, ή σιωαπωνιζόμονον, παραπειθοίτες δε Αυμαρώς οι διδέασι πως η χρήσιμων ώς τι και παμ Μάασάπίεώαι,καλλόπων, της δι βίασ, ή μίν, εκτών

σωμάτων όξι μεγάλων όντων, ο Μεκάξτλίθοιο. σιωίασι θι και κοιτα αλήθος βαδίως όg ή αν αλσύν, και αυθέωκσον, σιμυαγανακζιώτας τους αδικά θα δοκούσιν αειτών σλησίον νuωί μια

ώ,οι αρίύμπαντος αση δεύΙουλωμαίοι και ζώντας κατα τα προτάγματα τών ελόντων αυ τους ρωμοιίων -αλλ'εκτών παλαιών χρόνων άυχ• λαμβαύομαι τσόδιαυτών, εκ των μέχρι νύλα

συμβαινόντων παρατοίς γ«ρμανόις νομίμων και γαρ τη φύσει και τοις πολιτεύμασιν, εμ φόράς ώσν ουτοι και συγγνώς αλλήλοις όμορόν το οικούσι χώραν διοριζομείuυτό όμύωπο Stzabo»

{

ζ

iii


86

εφάβωνος γεωγραφινμοίων,

ταμό και παραπλήσια έρυσαν τα πλέτα, αρκτικωτούα ήίθι κεμαία κεινομείων των τινοήων μίλων προς τα νότια, και των αρκτικών προς τα αρκτικοί 3 &λα δε και τα...μα νατάσεις αυτών,βαδίως υπάρχειν συμβαίνει φόρομοίων αγελαδο, κ) πανσεατιά μάλλον κεκπα' νοικίων ύβαρόντων, όταν υπάλλων υτσεκβάλλωνται κρατίόνων, οίτο βωμωάοι πολύ ραον τουτους εχειρώσαντό,4%υς ίβηρασιώκαρίρξαντο πρότερον,ώ επαύσανό, πολεμοιώτες, τούτους Μοντό μδαξύχρόνωπάντας κατάλυβαν τους αναμέσον ρίύονύπίδονικάνοι, κοιτών πυρίμαίων ορώΛΣ' σύμπαντας αθρόοι γαρ και καταπλήθος εμπίπΐοντες αθρόοι καταλύοντο οι Μεταμίλιον και κον τεκθμάτιζοντούς αιώναο άλλοτε άλλοι, και κατάλλαμβίκλητεικώς πολέμοαύτες άσι Αλ οίωμα χαταπίντες τη φύσει κράτους θύτσαύται ετσεζοί, και έσπρωΜοιίοις της ίππάαρ αβίση παρα τούτων αειδίοι πέρσβορώτοδoικoύπαρωκεανίταιιμαχιμώτόλοι τούτων διζυς βελγας αβίτοιο

φασιν,άς πεντεκαίδεκα έθνη δίκρυμοίους τα μέαξύ ή βίνου και η λείγκαιρος παροικούντας εν ωκεα νόν,ούτε μόνους αυτόχειν προς σίυτών γερμανών έφοδον,κάμβρων κράτευτόνων, αυτών διτών βέλη πων,βελλοάκους αβίτοιο φασι, μδα δε τούζους ουεωίωνασ.της δίπολυανθρωπίαο σημέιον εις ή λ' μυεάλασύβετάζεώθαμ φασίτων βέλπων πρότοδο των διυαμοίων φόβειν όπλα ειρκτα δικού το

των ελoυκήίων τσλήθος, και ο των αβουόνων και των συμμάχων, ύβών και πολυανθρωπία φαίνεν ταμ κoλόπο άπονα των γυναικών αβετη προς 87ίκτειν και εκφέφει τους παιδίασ. Gγκφορούν

σιδίκακομοφοφούσι θαναξυείσιχρώνταπόδιπταμοίας,αλί, δίχιτώνωικτους κείειόω%υς φόβoυσι μέχριαλoίωνκάγλονήων. Λόβία,Φαχέαμ",ακρόμαλος δέαφής Φυς όασέις σάγοιο ε ξυφαίνουσινούς λαέναο καλούσνιοι μοίτοιρώμιολοικαιοί κίς προσβορωταίτοις Ντσοδιφθέραιο φέφονσιοοίμναο ικανώς ασάασόβίασ.ο αλισμός δε σύμμεώοςτοίς των σωμάτων μεγώθεσιμά χαιραμακρά,παραρτιμούν παρά ον δεξιον αλβυρόν. κ) θηραμός μακρός και λόγχαμ καταλόγον, και μόλις πάλτου τίβδος χρώνται δε και τόξοις ούιοικοήσφονδόνας έσιδίτικ)γρόσφω ερικώς εύν λον, εκ χειρός ουκόβ αγκύλκς εφμέμΖυον τηλεβολώτόδον κο) βέλους,ώμαλίτα,κ) προς τας των ορνέων χρώνταμ θήράσχαμβυνούσιδί και μέχρι ναύοι ολλοί, κjκαθεζόμενοι δειπνούσιν, οι sιβάσι. φοφή διτσλάση μξα γάλακτος και κρεών παντοίων μάλισαδιτώνυίων και νέων καιάλιτώνια δι' ύες καλαγραυλούσιν.ύψει το κου αλκή και ταχε, όgφόβουσαμικίνδuυος γραώ έτι τό αήθειπροσιόν

"ίι ώσαύτως και λύκω-τους θ'οίκους εκσανίδων και γύρρων έχρισfμεγάλους,θολοειλές όροφον ορ/ λιώαθιβάλλοντος, ούτως θϊόξίσαψιλή κου τα ποίμνιακουταύοφόρβια,ώς το τών σάπων και της

ταριχείασαφθονία με τη ρώμκχορηγειώθαι μόνον,αλλά και τους σλάσοις μόNεσιτης ιταλιασαν εισοκρατικαι οι ήσαν απλόους των πολιτειών.ολαυ'"γεμόνα άρούνώ κατ'ολιαυτοντοπαλαμόν, ώς διαύτως ας πόλεμον,εις Ατσο fέ πλήθους ατσεθιείκνυτος?ατηγός ναυιδί προσόχοισf τοίς τ%ύρων μοιίων προς άγμασιτοτσλέον.ίσιον δε ή οι οίς σιμυερ%ίοις συμβαίνον.εαυγάρ Ά θορυβήooν λέπν τα και αποκρούση, προσιών ο υπηρέτης εασασμoίoς ή είφος,κελ4ύει σιγαυ μεταπειλής μη παυο μονου δι,και διά'τόδονηρήτείτον ποιά τα αυτά.πλώταίον διαφαιρώ ή σάπου τοώύτον, όσονάχο" σον ποιήσαμ α λοιπόν, ή δι πόδι τους ανορασ και τας γυναικασ', ο διηλλάχθα τα όργα υπεναν τίως τους παριμάν,κοινόν και προς άλλους συχνούς των βαρβαβων όξί.παράπασιά'ώς επίπαλα

τείαφύλατών τιμωμοίων διαφόρoντως όξί βαρθιοιτο και ουάτεις καλοφυΐσαμ βαβλοιμώύμνη ται κοι) οριηταί, ουάτεις διίόδοποιοί και φυσιολόγοι, ο/ουίσαμ δε προς τη φυσιολογία, και πίύ άθι κίμ φιλοσοφίαν ασκούσι, δικαιόταο-ι δε νομίζονται, και όχg άur πιςεύονται,τας τα ιδιωτικούς

κρίσεις και τας κοινάς, ώς τι και πολέμουροιίτων πρότυλον, και παρατατίεώθαμ μέλλοντας,έπαυοντας δε φονικούς όϊκασ,μάλισα τούζις επετέφαπΐοδικάζ4ν.όταν το φορά τούτων ή,φοράκ, ηα) της χώρασ'νομίζουσιν υπάρχειν άφθαρτους διλέποισί και ούτοι και άλλοι,τας ψυχάς και τον κόσμοναδικρατήσειν δίερτς και πυρ και ύσωριτώ διάτσλώκαι θυμικώ, ολυ το ανόητο κ) αλα

ζωνικών πρόσεςι,και η φυλόκοσμον χρυσοφορούσιτς γαρ πόδι με τους Φαχάλοις ς επια έχοντες, τσόδιδε τους βραχίοσικού τους καρπούς ψέλια, καλτας εαθύτας βαπίας φορούσι και χρυσοποίσοιό,

οι οι αξιώμαίι. Νzσο τοιαύτης δε κουφότητος,αφόρατοι μιι νικώντας εκ πλαγάς δικήηθέντος ορών ταμ.πρόσεςιδε τη διανοία και το βαββαρον κι ή έκφυλον, ότώς προσβόροις έθνεσιν πόδακ5λεθέ; τλέισον, ή αχό της μαχaς απιόντας,τας κεφαλάς των πολεμίων ύβάσήaν εκ τ%ύ αυχένων ή"ίπ' πων, κομίσαντας δε,προασατίαλβύ4ν σίύ θέα της προπυλαίοις φησί γομώ ποσεισώνιος αυτος ι

διέν ταύτιν πολλαχού και ο μάι πρώτον αιθίζεώθαμξα διταύτα φόNaν πράως όg τίύσιμωήν θειαν, τας δε σ%ύ ανδόξων κεφαλάς,κεοβούντας,επεδείκνυον τοίς ξοίοις και ουδι προς ίσοςασιου χρυσον αγλυφούν αξίουν, και τούτων ό"έπαυσαν αυτούς ρωμωάοι, και των κριτα τας θυσίασ'

και μαντεία ούτσεναντίως τώς παρυμίν νομίμοις ανθρωπονό καταασεισμοίον παίσαντες εις νω, τον μαχαίρα,εμαντεύοντο εκτέ σφαδασμού, έθυον δι ουκαλίνοβυΐθών και άλλαδί ανθρωποθυ"


Βιβ»

87

ή',

σιών έθ" λέγεται, και γαρωιπτόξΑιόντινας και ανεταύρουν,οντάςιώώς και κατασκευάσανπς. κολοωο χόρτον,και ξύλονεμβαλόντες ας άϊο-ν,βοσκήματα και παντοϊαθηeία και ανθρώπους ώ/ λοκαύτουν οι διτώ ωκεανώφασιν είναι νήσον μικραίνου πίνντσελαγίαν πέρκαμοίαν της εκβολής

Φ5 λάγιρος ποταμού.οικίνδ. ταύτίω,τας των σαμνιτών γυναίκασ,δόνύσωκαταχομονασ.κυίλα σκομοίασών δεδν άia"ν τελεταίς το, κjάλλας! όδοποιίας ύβιλεκμoίας, ουκ επιβαίνεν δε ανοβα

της νήσου,τας δε γυναίκασαύτας πλεούσας,κοινωνώντοίς ανοράσι,κ) πάλιν επανιαία έθος 3ϊάν να κατ'ολιαυτό άπαξεί4δόν αχρstyάζεώα, υ ςτγαζιώθαι πάλι αυθημόδον πρόδύσεως,έκοί, sης φορτίο αδιαρόboύσης ής όταν εκπίσοι και φορτίον,ήgασάώαι ταύτιν κSaή των άλλων, φώκαι σις δε τα μόδα τσίδι ή ιόρδν μετ'Αυασμού,με παύεώθαι πρότυλον,πριν παύσονται της λύfίας.άει

δε συμβαίνειν.ώς τίτιναεμπίπiaν πίύ άur πmώμονίμι, δήo-ofέμμυθωδίπή,ονέρικο αρπμίσων ρος ο πόδι τους κόρακασ'συμβαίνον.λιμoία γαρ'τινατής παρωκεανίτιδος ισορέίδύο κοράκων εον

νομαζόμενον φαίνεώθαμ δίον τούτω δύο κόρακα στην δεξια πΐόρυγα παράλλικον έχοντας τους οιώ πείτινων αμφισβητοιώτας,αφμκομονες δεύρο εφ'υψηλού τόπου,Gνίθα θέντας αθiξάλλαν

ψαμτα,έκοίτoδoν χωeίς ώύς δίόρνεις αδήπάντας τα μίν,εθίαν τα δι,σκορπίζάνιου Λαι σκορπν ώθη τα ιαμςα εκείνον νικαλ.ταύταμί, οώ μυθωδίπήραλέγει πόδι δι τής δήμνώος κj της κόρης,πι σύτύδα όϊ φκσιν είναι νήσον προς τη βρετανική κοιθίύ ομοϊατοίς οι σαμοθράκ"τσίδι σίύ δήμκφαν και πίύ κόρίωίόδοποιείται και άλ, δι των πιστυομοίων όξίν ότι αντίκελίικό φύεται λοίορον, ο μοιο συκή.καρπόν υ'εκφόβα παρατυλήσιον κιονοκραίω κορινθιουργά αθ' θμκθεις δυούτος, αφίν σιν όπον θανάσιμων προς τας αθίχρίσεις των βελών και άυ» δε των θρυλλoυμοίων όξίν, ο ί, παντας

κελτοιοιλόνίκoίτιεισι,καιον νομίζεται παραυταίς αιχρόν,ετήςακιάς αφί έντους νέες έφο ρος δι, τσδοβαλλουσαν το τώμεγώθειλέγ«ιτίύ κελίικών ώς το ύς που ναώ ιβκείαο καλούμαν,εκά τοις τα πλέτα προσνέμ{ν μέχρι γαλάρων-ομλέλλιμάς τα αχρφαίνΨτους ανθρώπους.κ) πολλά ιδίως λέγμι πόδιαυτών ούκέoικότα κίς ναδίθioνδικού άur ασκών χαραυ%ύς γμή παχές εί"μκδι προ γασορασ. ο δικασδοβαλλόμονον των νέων και της ζώνης μέζον, ζαμούθαμ.ταύτα λί της ζωδί ή" άλπιων κελτικής ιδε βρετανική,σείπωνος μοί όξι τώχόματι παραβέβλκταμ διέ μέγισον αυτής τσλ4ύροντάκελτική.τέμήκους ούθΨzσδοβάλλον,ουτ'ελλείπον έπχαρ ό(βντιφακιχιλίων και τ' α' ύςαδίωνέκρίτοδοντό, τα κελτικόν ο αχό των εκβολών τ8ξίμου μέχρι προς τα βόρεια της πυρίμύκς άκρατα κατα,ακουίτανιαν και ο αγό κανΐίου τ8 κοιται 7 κρυ των εκβολών σε ρίμίου εωθινωτά, ζυ σημείου της βρετανικής,μέχρι προς ο εασάριονάκρον της νήσου, ο κατα πιο ακουϊτανία κ) τίύ πυρίμώην αντικάμονον.άιο-Αλό" πυλάχισονδιάσημαάχο της πυρίμύης,αδών ρίδον όξίν.επε εμέ

γισον άρη),ότικ) πεντακιχιλίων σασίων όξί αλλ'ακός έή"ίινα πιόευσιν εκτης παραλλήλs θέσεως τώ ποταμώ προς και όρος αμφοτήίωθεν, αθίσsoφής τινός γ«νομοίνς,κοιτα τας προς εν ωκεανόνε

3απάς.τέήαραοϊόξίδιαβματα,οις χρώνται σιμυήθως άθι τίω νιών εκ της ηπείρου, τα αχό τώς, έκζολών των ποταμών ή το ρίμύονικού ή σιικοαύα,κού τέλόγερος και τέγαρουνάιτοίς Μαχό των απώι ον βήνον τόπων αναπομοίοις,ουκαπ'αυτών των εκβολών οσλούς όξιν,αλλά αχό των όμορούνf

Ζόις μοναπίοις μορινών.παρώς όξι και ε ίτιον ώ εχρήσαζ ναυταθμω καίσαρο θεός,διαίρων άς πίύ

νή6ν.νύκτωρόϊαιέχει και το υπόδαία κατήρε η τεταρτινόραν,τ'κ) είκοστασίου, σε διάτσλετε λέσας κατέλαβε διοι αβούρας ονότον.έτιδί" σλάση της Ά τσεθίας,κου κατοίορυμος.πολλά δε γόωλυφα τών χωeίων όξί.φόNa δε στον καλβοσκήματα και χρυσον κολαβγυρο καλσίδηρον-ταύτα

ό» κομίζεται όg αυτής και λόNματα,και αναβάωροα.κ) καύεξ4ύφυές προς τας καυνγκσίας, κελ του δικού προς κυς πολέμους χρώνται και τούζις καλπίς αδέχωeίοις, οι δε ανοβόθ 4ύμηκέςόροι σών κελτών ασί και ίωον ξανθότειχ«ς χαυνότώοιδί τοίς σώμασι σημέιον διτέ μεγώθοιβ. αντίπα

σας γαό μός άδομονοή ρώμα,τώνύψηλοτάτων αυτόθι Κασδέχοντας, υ ημποδίω.βλαβύς δι, και τ'άλλα ουκ 4ύγράμμους τη συσάσει τα όWήθη τα μίν,όμοιατοίς κελτοις, τα διάπλούτίδακ) βαρβαρότολα.ώς τολίους γάλακκς Δυπορούντας με τυροποιώ όg τίύ απειρία απείρους" είναι και καπείασκαλάλλων γεωργικών δuυασάα διάσπαβαύ%ίς, προς δε τους πολέμους, απηνείας άδνται τοπλέον καθάπου κjτών κελή ολιοι πόλεις δ'αυτών εισινοι ορυμοί, πόδιφράξαντες κκρ'

λοιαρεσικαταβεβλημoίοις,λύρυχωρήκύκλον και αυτοί ούταύθακαλυβοποιούνται κούπα βοσκή ματα κατασαθμίύουσιν,ου προς πολαυχρόνοι έπομβροι διεισινοι αό"όθ μάλλοι και νιφετώδεις οι δι στάς αιθείας ομίχλη κατέχει πολιω χρόνον ώς τα dfμόδας όλης άδ Φέις μόνον ήτίfίαηας ώρας στις πόδι σίύ μεσημβρία οράώθαμ ον ήλιον.άια δικούν τοις μοεινόις συμβαίνει και τώς μισαπίοις, κ) όσοιτούϊ πλησιόχωροι.δ, δε διέβη καίσαρας σίύ νήGν ο θεός επανήλθε ο 46 ταχίων και Μει με να διαπραξάμονος και ο προελθών 5 ολυ της νήσου,διάτα τας οι τοίς κελτοις γενομοίας τασίς, ή τι ζαρζαβωνική ή οικείων φραίμωf.κ) θg & τσλοίων αγολία3 καθα τίύ Οίθ

Ε

ίΊ2bΟ•

πρώ" ζ

iiii


88

εφάβωνος γιωγραφουμεύων.

λαβοισδι των αμπώτιων και των πλημμυείθων δύο μο''πιέΦά, ή καρ είκοσι κυς βρετα τους,και που δύο πίγματα μόνον πόραιάσας της στατιάς και απήγαγαν όμηρα τα και αιφάπο οικ, και της άλλης λείαο τσλήθος, ναυι μoύτoιτών δuυασών τινες τών αυτόθι πρεσβύσισι κ) θερα πείας κατασκευασάμοιοι πίύ προς καίσαρα εν σεβασόν φιλία", αναθήματά το ανίθ"καν" τώ κατπτωλίω, και οικεία, χυδύν παρεσκάίασαν κίς ρωμαίοις όλίω τίωνίσοι τέλη τα ούτως υ

πoμείoυσι βαρέα,σ% το εισαγομώων ας τίύ κελτικίω εκείθεν, και τών άσαρsμείων ενδέν", ταύτα Μέξνέλεφαντιναψάλια,καλπώμαυχένιακαιάλλυγούρια κολυαλάσκλή, και άλλοι ξώπος %ιού%ς.ώς τιμνοι λένφρουράς της νήσου ώυλάχισον μι ύ,ενός τάγματος χρέζοι αν, και ίται,

κού πνος ώς το καλφόρους απάγεθαι παραυτών εις ίσον δικαθίται» πάνε ανάλώματά 5ξαπά τους περσφόδομείοιςχρήμασιν ανάγκη χαρμειούωθα τατέλ" φόρων αθi'βαλλομοίων άμαδι και κινόμύος απαντάν τίνας,βίασ' επαπομοίνς,ασίδι και άλλα πόδι σίύ βρετανικίωνήσοι μικραί: μεγάλη ανή ιόνι προς αρκών αυτή παραβεβλκμοίηπ€ομάκης μάλλον πλάτος έχυσα πόδιυςε

κι έχομανλίγκιν σαφές πλίωότιαγριώτίλοι των βρετανών υπάρAeισίν οι κατοικημότες αυτή: αίθρώποφάπιτζόντις και πολυφάγοι ώύς τα πατήίας τελAιτήσαντας κατεώθϊενο καλώτιδέζ μάνοι καηφανόβώς μίσγεώθα ταίς τι άλλας γυναιξί, καμιά άσι καλαδελφάς, και ταύτα" ούτωλέγομίν,ώς ουκ έχοντας αξιοπίσοιό μαρτυρας και τοιτόγω της αίθροοφαγίαo,9 σκυθικών ένκι λέγεται καλοί αλάγκας πολιορκητικαίς καικελοοι και ίβηρες και άλλοι απλάους,ποιήσα" άιο-λέον%.πόδιδε τ'θούλης,έτι μάλλον ασαφής ή ισοεία,όg oον εκτοπισμόν ταύτίν καρτώ"

όνομαζομείων,αρκτικωτάπίυ τιθίασινάJWάρηκε πυθέασπίδι ταύτης και των άλλων τώνταύτα τόπων,ότι μί, πίσλασαι,φανώδνεκτών γνωριζομείων χωρίων κατόψΑιται γαρ αυτών τα πλέι τα ώς πού και πρότοδονείρηται ώς τι δήλός όξινέψευσμοίος μάλλον πόδι των εκτετοπισμοίωκα, πώς μοί πιτα ούραίιακjτίύ μαθηματικίδ θεωeία ικανώς δύξaεκεχελώαι τοις πράγμασι, πίς τήκατεψυγμοίαζών πλησιάζουσι,a των καρπών είναι των ομόρων και ζώων των μίν,αφορίας

παντελή,τών δί,ασάνινικέγχρωδικολάλλοις λαχάνοις,και καρπούς και βίζας Ξέφεώα παιδις δι, ήτοςκουμέλι γίγνεται και ο πήμα ολτεύθεν έχειν.ήν διόϊτον επειδή ώυς κλίους ουκέeυσικο, θαρους,οι οίκοις μεγαλοις κόπηκαισι,συγκομιώθέντων διύρο τών ταχύωνα γδάλλως,άχρησοι γίνοντ7,

43 αο ανήλιον κουτους όμβρους, μδα δι πίύ ποδο των άλπεωνκελτικίδκ) τα έθνη τα έχοντα σίύ χώρα ταύτιν,πόδιαυτών τωνάλπιων λεκτίον,καλτώνκα»ικούντων αυτάς έπειτα πόδισ συμ' πίσης ιταλίαo',φυλάτloυσινοιτήγραφή,σίύ αυσίύ ταξιν,ύν που θίσωσιν και της χώρασφύσις αβ,

χρνταμ, οώ αάλπεις εκαέμονοίκ» λιμαίος ώς αρέαστινές αλλαχτών αυτών χωeίων αφ' δ που και τα απέννινα όρκιαταγώνουαν, εμο»ρώον λιγύων. κ) τα κοιλούμΕναGββάτων ούασα-ά πή έξι τανάγκ.ελ γαρ απέννινοναχό γίνoύασ.αδάλπεις αχό ή σαββάτων έχρισί τίύ αρχήν, τα

διοικεσίμαξύ κνούα καλσαββάτων,σ προς τοις,έ, μία οι τ'προςτοις ό,άλβιν γαύνον έξι πό λισμα οι διοιοικούντες λίγυόθ γαυνοι κοιλοιώταμ.οντεύθεν δεις μονοίκκαι λιμοία ύ και τσί,οι δε τώ μδαξύ,πόλις 4ύμεγώθης,άλβιον,ιντεμέλιον και οι κατοικοαύτις ιντεμέλιοι και δη κολσημέιον άθον

ται, ή πίύαρχόναχο των Gββάτων έή ώΐς άλτσεσιν εκ των ονομάτων ούτων, ταγαράλπια,κον λέξώθαι πρότίδονάλβια, καθάπου και αλτσιόνια.κ) γύ"ναύαδοο οι τοίς ιάερσιν, όρος υψηλόν συ νάπίoν πως τα άκρα και ταις άλτσεσιν,άλβιονλέγοώθαμ. ώς αλμέχριδίύρο των άλτσεων εκτεταμε' των τών οώ λιγύων τ% μίι,όντων ιγαύνων, των δι,ινίιμελίων, άκότως τας αορικίασ' αυτών 55 τή θαλάήκ,σίύλ,ονομάζεώθαμάλβιονιντιμίλιον.3ύ άλποντίύδι,επιταθμιμοίως μάλλον άλβιν γαύ νον.πολύβιος δε προςίθησιτοίς όνσι φίλοις τών λιγύων τοίς λεχθέισι τότς των οξυβίων και το πών δε

καϊτών.όλως δε και παραλίααύτη πάσα μέχρι της τυρρίuίασαχο μονοίκουλιμοίος,προπχάς τε'έξι καλαλίμονος αλίμοβραχώων όρμων και αγκυροβολίων υπόκεινται διοι των ορών ύβαίσιοι κρη μνοί,sτνίωαχρλιπόντος ποδς θαλάfίκ πάροδον κατοικέσιδί λίγυόθ ζώντας αχόθρεμμάτ ώτσλέον και γαλάκτος και κριθίνουπόματος.νεμόμΕνοι τατα προς θαλάfίκχωeία καλ8 τσλέον τα όρη έν 3eυσιθίύλίω ο,ταύθα παμπόλλίω,ναυπηγήσιμον,καιμεγαλόθloνoβον.ώς τ'ολίων σε πάχουςτηκα

διάμεώρν οκτω ποσών Αύeίσκεώθαμ.σελλα δε κράτη ποικιλία των θυίνων, έκές χείρω, προς τας Φα πεζοοιίασ.ταύτατεδη καταπουσινάς & εμποράον τίύ γίνουανικού θρέμματα και διόδματα.κ) μέ λιαντιφορτίζονται διέλαμον κου οίνον ονεκτής ιταλίασ.ο δε παραυτοίς ολίτης όξί πήίτης αυ τηρός ούτεύθεν θίασιν οι γιγάνιοι λεγόμονοιίπποιτό και η μίονοι και οι λιγυπνάτοχιτώνες και σαν ποι πλεονάζειδί και το λιγγούριoν παραυτοίς.o kνες ήλεκφον προσαγοράκσι. ςξατεύονται οι ασ

πές μίνου παύυ, ο τυλίται διακαθοι και ακροβολισαίαχο διά"χαλιρία πλασέίναι,τεκμαίρον ταίτινεςέλλίμιας αυτούς είναι ο δε τέμονοίκου λιμoύος όρμός όξιν, ου μεγάλας ουδε ολλαίς ναυν αν,έχωνίόδον ιρακλέους μονοίκουκολούμοίου έρικε διαχτά ονόματος και μέχρι δεύρο 83 τενίνο


Βιζ•

λ'.

89

μαωαλιωτικός παράσλους.diίχε ο αντιπόλεως,μικρό πλειους ή σταθίους,τουντιύβον Μίλιμέν χειμαωαλίας ή μικρόν προσωτήίο ή των Gλύων έθνος, oικά τας άλπεις τας Ψτσδοκειμώναο'. καίτιναστής αυτής παραλία σ'αλαμιέτοις έλλησι καλούσι δι τους σάλυασ οι μου παλαιοί σ%ύ

ελλιμίων λίγυασ και σίύ χώρα, μόέχρισίν οι μαωαλιώταμλιγυσικίμ,οι Λύσόδον κελτοι λίγιας ονομάζουσι και σίύ μέχριλονερίωνος κούτε ρούιανούπεθάσα τούτοις πρoσνέμοισίναφ'ης ουτσεζών μόνον αλλά και ίσσικίωέςελλονς:ατιαλ,ες δίκοιμόν θιερημονοι πρώτοιο λεχειρώGντο ρωμιούρι τούτοιο,τfύ Καδδαλπείων κελτών,πολάυ χρόνον πολεμήσαντες και τούτοις και πως λίγισί.άν "κεκλάκοφ τας εις τω ιβηρία, παρόθίες, τας όg της παραλίας ύ γαρ κου καταγήν κ) κοιτα θά λατίανέλκίζοντο και τοσούτινίχυον ώς τα μόλις σεατοπίλoις μεγαλοις Φρόυτήν είναι σίύ οδόλσ. ογδοηκοσον"έως πολεμοαύτες διεπράξαντο μόλις ώς τ'άθλιβ.ταθίους και πλάτος ανακάθαι, τίω οδδητοίςού 4ύουσι δημοσία μδαταύτα μάν τοικατίλυβιν άπαντας και διέταξαν αυοοι τας πολυτεία σ' αδιςή αντες φόρον, μδα δι τους σάλυαο αλβιώς και αλβίοικοι και ουοκραόμοι νε?

μονται τα περσάρκτιαμόκτών ορών παρατείνονσιό οι οικοαόμοι μέχριάλοβείπων. έgντας αύ λώναρ'ει βάθει της ορεινής αξιολόγους και οχυρους ών έχρισίνεκένοι αλλόζειγις μΕυοίω και λύ γυες Ατσοζί, σεαταγοίς ταΐίονται κίς αρμκνεμοίοις άς τίωναηβωνίτιν, ουοκοκόμοι δικαθάπρ τους ουόλκασέφαμεν,»ύς τρόδινέμαμσονταήονται καθ'αύ%ύς των δι μεταξύ του ουαρoυκοή τής κιούμολιγύων, ή μι αθίτη θαλάfia όις ιταλιώτας άσιοι αυτοί, αθίδι τους ορεινούς πίμ πίεται τις ππαρχος των ι τσακων αορών καθαπό και επ'άλλους τών το λέως βαρβαβων μδα 5 ούοκ9ωτίους σικόνιοι και τεικόοιοιικούμεθαυ%ύς,μεδοάλοι {zσδο τας υψηλοτάτας έχρισί κ$ρυν φας," 29αδόρθιώτατον αυτών ύψος,ταδίων εκατόν έχειν φυσι τίύ αιάζασιν καίτεύέον παλίλ, σίύ άδι τους όρους κυς της ιταλία σκατάβασιν, αθωό'οίτισικοίλοις χωρίοις λίμνητί σιωίταται μεγάλκ.κολπηγαε δύο ου πολυαποθον αλλήλωνών εκμί της ετήίασάξιν ο Jιαβυέντιος φταμος χαραοβώδης , ώς άδι εν ροθανόν καταράτίν και ο Μουρία σ' ας τααντίατό γαρ πάλω συμμίση γωι κοιτανεχθείς όg σαλαωπώνεις σίύ ονες των άλπεων κελτικίμώ. εκδί της ετήίασ πολύ ταπειν

νότόλος των χωρίων ώύτων αλαοίσωσιν αυτός ο πάδος, πολύς τα,και οξύς,π€οίων δι γίνεται μάζων και mβαότοδος εκπολλών διλαμβαίει τίύ αύξκσιν, οι δε τους πεδίοις ήδη γενόμενοςκαι πλατυν νεται το ομώ όgχύσει πύδιασά και αμβλαύνει εν βούν, εις δε σίύ αοριατικίω θάλατία εμπίπια

μέγισος κι όμονος των κατα τίύ Δυρώπmν ποταμών πλίω το ίς;"ου υπουκίνται διοι μίνμέδουν λοι μάλιτα της συμβολής του ίGρος προς τον ροσανόν επί δε θατόδαμόκ τα προς τίύ ιταλιαν. κεκειμoνατής λεχθείσης ορεινής,ταυρινοί τα οικουσιλιγυςικόν έθνος,και άλλοι λίγυόθ.πύτων διετί κρύ και του ιδεόνου λειομοίνγή, και του κοήίου, μδα δε'τούτοιο και εν πάδον σαλαωοι'. Uzσδο δο

ζύτων οι ταϊς κορυφαίς κώφωνό", και κατάειγες και ουαηάγροικουναυτουατα, υ η τσέλαμεία λίμνη.ό"ις ο ροδιακός φόβεται και η πηγή fέ ποταμού ουκ άοθον δε τούτωνου διάρήνκαια πηγαι ουόνο αδυάλασε όρος, ύβ ουρέκολο βήνος αθί τας αρκώυς, και ο αλoύασείςταναντία εμβάλ,

λωνας τίω λαβιoν λίμνην την προς ό κώμωύπούκαθότού κωμs προς τη ρίζα των άλτσεωνιακυμί ναι,τή μου,βαιών και ουκέτονόσαδή πώ έωκεκλιμΕύοιτή όληπάϊμοι και τειλοίτινoικού τόνοι κολάλλατσλάω μικρά έθνη κατέχοντα τίύ ιταλία οι ώίς πρόθοι χρόνοις λησειο και άπορα,

ναυίλταμίνύξέφθαρτατακύμόω9πλάως ώς το ταξοϊαυτών υπερβολάς Φόρες πρότεροι ούσας ολίγας κούδνασεράτους,ναυι πολλαχόθων έιναι και ασφαλώς αχο των αιθρώπων,και υβά ζιο.ών οι έξι g πίύ κατασκόυίμ''.π€οσέθηκε γαρ ο σεβασος καίσαρ, τήκαταλύσει τ%ύλισίωκα σίύ κατασκώβυίω των οσών,όσιν βυ τl.δ. ου γαρ δuυαόν πανταρού βιάσαώαι τίύ φύσιν όg με Φών,και κρεμνών ύβαισίων, των μΕύ, «ποδκειμoίων της οδού των διαUποτσιπίόντων, ώςτς,και μικρόν εκβάσιν,άφυκτον είναι ον κίνδuυονείς φαραγγας αβύωπισ Φέπΐώμαζς όντος ούτω δι' όξι sενή κριτα τι αυτού ή οδδς, ώς τίλιγιον φόβειν τοίς τσεζή βασίζουσι κoύ αυτείς και Ντσοζυ

γίοις τους αήθεσιιτα οι επιχώριακομίζάν ώυς κόλποιβασφαλώς ουτά ταύτα ιάσιμα.έβαιαζλι θαίνουσαμτσλάκό", ή κρυφάλλων αλωθο εξαίσιοι,σμυοδίαν όλην αχολαμβαίεινόuυάμονα κjσμυε έωθείν εις τας α3οοπιπjσύGς φαβαγγας-ολλαιά αλλάλας επίκjνται πλάκες πίπων αδήποίοις γινομΕύων τής χιόνος χρυταλοίσών, και των αθ'πολλής αα ραδίως αχρλυομΕύων αχο των οιώς πριν %ιλαθήναταλιως οι φίς ιλίοις ή δί τ% σαλαοπών πολλή μου όξιν,οι αυλώνι βαθεί. τών ορών

αμφοτούω, κλ4όντων

ή χωeίον μόNος δέτι αυτών αιατείνει και πώς τας Ψαδικαμβύασ

κορυφας.τοίς οώ εκ της ιταλίαο «τσδοίιθείστα όρκ,45 τέλεχθούτος αυλώνος όξιν η οδός.ότα %ζεται δίχα,κ) ή μεν,όg f8 ποινώνουλειoμoύου,φέρεται ζAίπσινου βατή κατα τα άκρα ή άλ πίων.ή δι,όg κλιφώνων δυσμικωτόζα έχει δεχoυσιαή ή σαλαωπών ακατέχονιούοντας οι σαλασν (βι πρότερον,καθάπου κλή παρόσων σαν κύριοι, προσελάμβανε πλάσονας τίύ μεταλάαν αυ


9ο

Σφαβωνος γιωγραφουμοίων,

ο ίς,όλουείαο εοταμός,άς ταχευώa"λάσια δόπο αθ'σελλους τόπους,%ζοντες τας ύβοχατείας οούσωρ,& κοινόν βάθρον όβεκένοαυ άϋ2 διεκάνοις μίν σιιυέφόρε πωςαίο ή χρυ(βύ θηραν:

υς δί

κωργοαύτας,ταύπαυτοί πιλία της αρλάαστίδουμείους, λύπει, ή ποταμού ouυαμείου πο" Ζίζάν σίύ χώραν,όg & Ψωθοδέξιον έχειν "ρέθρον εκ διταύτηςτης αιτία σ', πόλεμοι σιωεχές Εθν

αμφοτέζης της έθνεσι πώς αλλήλους κρατησάντων οι ρωμαίων, των μεν,χρνώνεγιών ύβίτσε' σον,και της χώρας οι Gλαοπίτα οιόρ κατέχωντας ακμίύ ή διύθως επωλοαυτοίς δημοσιώνας τοις όπολαβέβσιτα χρύσεια. κ) π€ός ζύφις όϊβιναει όgφορα θg σίύτσλεονεξίαντών δημοσίων ούτω λί σιιυίζανε οους σΡαππώντας αει των ρωμοιίων,και τσεμπμοίους άδι τους τόοους,βύποράν

προφάσεων,αφών ολεμίσοισί, μέχριμί δη των νεωσι χρόνων, ώτα μη πολεμούμενοι τοτεδίκο. ταλυόμοιοι, εν προς ώύς ρωμαίους πόλεμων,ίχυον όμως, και πολλά κατόβλαπΐον πυς δι'αυ/ των Κασδοβάλλοντας τα όρη,κατα ολκς: Ικόν έθος, οίγε και δίκιον βρούτον φυγόντα εκμουτίν

νκς, επράξαν» οραχμίω καταλαβα, μίωαλασδί, αλησίον αυτών χειμαδιάίων, τιμίω ξύλων κο" τίζαλετών τα καυσίμων, ή των πhλείνων ακοντισμάτων,και των γυμνασικών εσύληθινδέοντα και

χρήματα καίσαρος,οι αλήθά ούζικ) επίβαλον κρημνους σε ατοπέδοις πρόφασιν ώςόδοποιοαύτες" γιφυροιώτας οταμούς ύςόρον με το κατος:"έψατο αυτούς αρθίluυ ο σεβασός, και πάντας ελα

φυροπωλυσι, κομμώοίτας ώς επoραθίαν, ρωμαίων αγρικία, μύ σιιυώκισαν μΕύ Φρουρα αν να βουλόμονοι τοίς σαλαωοίς, ολίγον δίαιτέχειν εδuύαντο οι αύτόθι, έως ή φανίώθη το έθνος -

τών μου οώ άλλων σωμάτων Φάς μυειάθιόθ ύgνταθk(αν επ' τοίς εξακιχιλίοις των δεμαχίμωκ"

αυαρών οκτακιχίλιοι πάντας όWεπώλησε τόδοντιος ουάρρων Νzσό δόρυ καπς:"εψάμονος αυτούς

τρατηγός τειχιλίους δι ρωμαίων τσέμψασ',ώκμσι τίύ πόλιν αυγούταν ο καίσαρ ενώ εξαφτίλα

σε χωείω, ουάρρων. κ) ναύειρίύηνάγει πάσα ή τσλησιόχωρος,μέχρι τών άκρων Κzσδοβολών ή ορες εξής,δι τα προς έωμόν των ορών και τα αθςεέφονται προς νότον, ραίοι κου ουίνδtλικοι κοιτάν χρισί.σuυάπίοντος ελυκήίοις και βοίοις επίκjνται "τοίς εκάνωνταεδίοις.οιμοι οώ ραιτοι μέχει

της Ιταλίας καθήκoυσι,της Κασδο ουίρωνος και κώμου, και όγορατικός οίνος των οι%ίς ιταλι κός επαινουμοίων ουκ αχολάτσεώθαμ δοκών, οι ταϊς τούτων υπωρείας γίνεται, όχs τείνουσίδι,και μέχρι τών χωeίων,σιών ορίώνος φόβεται, ώύζυ Κάσι του φύλου και λ4πόντιοι και κοιμούλοι, οι δί ουΐνδελικοί και νωρικοί τίύ εκ&ς παρωράαν κατόρθισί ή τσλέον μδα βρέγκων καλτιναίωκα. ήδη αούτων ιλλυριών άπαντες θϊουζι,κού της ιταλία στα κιονίύονταμό, κατάφεχρναεί, και της ελακήίων,και σικκαίων και βοίων,και γερμανών, ιταμώταο-ιδί των μονουϊνδιλικών ύβντάν ζοντο,λιοίfίιοι και κλαυτινάζιοικ) ουοινωνες τών διόατών, ρουκαίτιοι,καήκωθουαίτιοι καλοί εκ sίωνες διτών συϊνδιλικών ασι, και βeιγάντιοι και πόλ4ς αυτών,σηκαίζιον και κανδόβουνον, και ί

τ% λικαντίων, ώς πού ακρόπολις σαμασία της διπώς του ιταλιώταστών λησών ώύτων χαλε" πότητος, λέγοτα'7, ο-ιούτον ώς επειδαλέλωσι κώμίω ή πήλιν, ου μόνον ύβνδδν αλοβοφονοιών τας,αλλά και μέχρι τ%ύ νηπίων π€οϊόντας των αρραίων και μαύνονταύθα παυομαίους, αλλά,και

τας εγγύους γυναικασ'κτείνοντας,όGς φαίοι οι μαύτεις αρρoνοκυάν.μξα δίτoύζυς, οι εγγυς ήδη. σ5 άοβιαίικού μυχού,καή τ%ύ καταακυλκίαντόπων oικoύσι νωeικών τίτινό και καβνοι τών δί

νωeικών εισι, και οι ταυτίσκοι, παντας ό"έπαυσε τών αναίδη κοιταερομώντιβόβιος και ο αδελν

φός αύ%ύ οβούώς θεεία μά, ώςτίδη τείτον,και τειακοσονέως όξιν,ύβούκαθ'ήσυχία όντες,α πευκτατούσιτους φόρους κοιτα πάβιν δε τίύ των άλπεων ορίνίω', έτι μάυ κρυγ«όλοφαχωeία, καλώς γιωργωιώθαι δuυάμονα κολαυλών% άυ σιωεκτισμοίοι,8 μοίτοι πλέον και μάλιτα πόδι

σας κορυφας τσόδιο δική σιιυίταντο οι λητα,λυπρόνκ) άκαρπον διάτα τας τίχιασ και την φα χύτητα της γης.κοιτα ασανιν ν 3οφής το κι άλλων,εφάδυνο εθ'όπτών οι κίς πoίoις ίναέχριεα aeρυπούς αυτοδίδο(αν δεόκτινίμ, πίfίανσάσα.κκρόν μέλι-τυρόν τούτων ή υπόροω-υπούκίται ο των καρνών, ή απίνινονέρος.λίμνluυ έχονόβιέιβινας ή ίσαρον ποταμόν.ώς παραλαβών άταπνάλ λoνoρταμόν εις ένα βίαι εκβάλλει έκδί τής αυτής λίμνης καλάλλος οταμός εις gνίσεων ρά,κοι λούμoνος ατησινός,και γοή ο ίς "ος τας αρχάς αχό τούτων λαμβάνς τ%ύ ορών, ολυ%άών όντωλy,

κ) πολυκεφάλων μέχριλάθιβύρο,αλο της λιγυςικής, σιωεχόταύψιλά ή"άλπωνδέτεινε κjοίος δρους φαντασίαν παρέχει έTανεθούτα κjταανξιοθαύτα όξαίρε? παλινας arλάωμόρηκ) πλείες κορυφάς, πρώτη θ'όξι ζύτου και του ρίύου πούαν, και της λίμνης κεκλιμούν προς έωραχις με3ιως

υψηλή, όπου αι τό ίσ9ου πηγαι'τσλησίονσουέζων,και το όβκuυίου ορυμού.άλλα θίεση αθής:"έ φουσαμπρός τίύ ιλλυείσα και έναοήθίαν, ών όξι τότε απένινoν όρος 2 λεχθοί,καλa fέλλον.μ) ολυ γασία και τα Κασδοκάμονα των ουϊνδιλικών, ύβών ο δούρασ,και ο κλανς και άλλοι πλείαςχαν ραορώ 4ς οταμοι συμβαλλουσιν εις 3 και ίσ9ου βάθρον, και οι ιάσεJιόθ διάu» ήθη ετήμικτον λι λυριόις ηρήκελτοις έθνος, οίδι τούκνς oικoύσιτους τύους,και, άκρατσλασίον ώύτων όξίν. οι μί,


.

--

Βιβ.

Μ'.

'

-

Α

91

οώ ιάπολες πρότόδον και Αυανοβοαύτες,και τους όρους εφ'ειρίτυλον σίύ οίκοσι έχοντες, και κίς

λησηeίοις άδεκραζαύτες,εκπεπόίωτα ταλέως από του σεβασού καίσαρος καταπολεμκθέντες, πόλ4ς δΐαυτών,μέτoυλoν,αβούπείνον,μονήτίιον, ούονδυν, μεδούς ή σιγ«σική πόλις οι τπdiω.παρίν ορίώος αυτός παραβρέ, οταμός, εκdioloυς ας ήν "σsoν..κάται δε η πόλις βυφυώς, προς εν κριτική"

σακών πόλεμον α'διόκραταπεινότατον μόνος των άλτσεων όξί, καθ'ο σιωάπιουσια-ίς καρνόις και δίου τα εκτής ακυλίαν φορία, κ"μίζοναν αρμαμάξας,ες &ν καλούμενοιπίμορπν,ταδίου Α

οδδν,ου ασλειόνων και υ έκέιθαν 5 τοις ποταμόις κοιτοίγωτικι, μέχρι τ8 ίς"oυ και των ταυτή χωeίων -

παραρρά γαρ ο παμο»ρών ποταμός,εκτής ιλλυρίδος φόρόμονος,τσλωτός, εκβάλλει διεις έκα σάον, ώςτ'Αύμαρώς ας τluυ σιγ«σικίμ καταγωτα, και κυς παννoνίους και ταυρίσκους συμβάλν λ49ίας ών σάον καταπίύ πόλιν,κ} όγδολάπις αμφότοδοι διάση πλωτοί.ρέουσιά'αχρ τωνάλπων έeισί κάλπες,και "τσοους αγρίους, και βόας , φυσι διολύβιος κολιδιόμορφόντιζώοιγουνάα" οι αυταίς, ελαφoίδες 8%ιμα, αλίμ' αυχένος και τειχώματος.ταύτα διεοικίνακoίπρω. Νzσο δί τώ γονείω πυρίδα ίχωιν όσον ασιθαμιαίον ακρόκ5μον. πωλικής κόgeυ & πάχος των δι'Ψωδοθέν σιων τών εκ της ιταλίασεις σίύ έξω κελτικίω,και τluυ πέρσάρκτιον, ήg σαλαωών όξινάγουν σα αθλούγδουνον, διήνοϊόξίν, η μου,αμαξ4ύεώθαμ όμωαμβύκ, όg μήκους πλ4όνος ή όg κάυφώ νων, η διόρθίακαι σενή,σμόζμως δι,ή ήg του ποινίνου." όλoύγδουνoνον μέσω της χώρασβέιν,ώς πή ακρόπολις, όg'τς τας συμβολας των ποταμών,% και το εγγος είναι,πάσιτής μόδεσιδιο πόδμη αγρίππας ούτευθοντας όλες έταμε,την θg των κεμβύων ορών μέχρις αυτώνων κ) της ακουν τανίασ.κ) την αδαών ρίύον.μ) τείτην πίύ 55 ή ωκεανόν,σίύ προς βαλoακός.κ) αμιανόις, τετάρ τη θϊόξιν άδι τίύναρβωνίτιν και τluυ μασαλιώτιν παραλίανέτιδί,και οι αρισόδάαφίσει ο λούγ λοιωον καλ πίύ {zσδοκιμανίω χώρανο αυτό τό ποινίνω πείλιν εκώοπήν όgβαύτι εν ροσανδ", ή σίύ λίμνίμωσίύ λιμούναν εις τα ελsnήίων τσεθία και ταύθον εις σηκ5αίους υπόθεσις όg f8 ιόρα,

όρους,κολάς λίγγονασιδιάτα ώύτων εα άμφω καλαθιών ρίύον και αθεν ωκεανόν διόδι,%? ζον2 επείφκσι πολύβιος εφ'εαυ%ύ καθακυλιανμάλισα,ούτοις ταυρίσκoις τοίςνωeικός,4ύρέθύν

να χρισίοι ούτως υφυές,όςτεπiδύο πάλας αρσύρανί σίύ αθπιλές γέν,4ύθυς ορυκτο, ώρίσκε ώθαι χρυσόν, ο δόρυγμα μη τσλειόνων υπάρχειν και τπντεκαίδεκαορσών, είναι δι του χρυσού εν μίν αυτόθεν καθαρόν,κυάμουμέγεθος ή θήίμου, σε ογδόου μόνον αφεψηθούτος &ν δε διέθαι μεν χων

τάαστσλάονος,σφόορα οι λυσιτελούς, σμυόργασαμένων διζίς βαρβαβοις των ιταλιωτώ" οι διμήνω, παραχρήμα και χρυσίον βυωνότόδον γίνέθαι τώ τeέτω μό"aωθ'όλίω τluυ ιταλί α.αιθανομοίους δε τους παυεικους, μονοπωλέν εκ βαλλόντας τους σιωόργαζομένους, αλ' λά νιώ άπαντα ταχεύσεια, Από ρωμοιίοις όξί.καταυθαδWώς που κατατίύ ιβκείαν, φέδουσιν

οι ποταμοί χρυσού ψήγμα πρός τό ορυκτώ.ουμέντο τοσούτον ο καυής ανς πόδι φύ μεγέθους των αλπων και ζύ ύψους λέπωή,παραζαλλ4τα οι τοις έλλησιν όρε τα μέγισα ή ταύγε τον ή λύκαιον, παρναοπνόλυμπον πήλιον όασαν οι δι θράκ" αίμον, ροδόπην, δ'σύνακα,κολφκσικα ότια-ύτων μυ έκοιτον μικρού οιάν αυθημόρδν Αυζώνοις αναβίύαμδuυατόν αυθημόhδν δε,και τπίδι/ ελθόντας ή άλπεις, και να πμπιάος αλαβαίνσίς ή διμώως άξιοιχιλίων και διακοσίων σαδίωκ", ή παρήκον παραταπιθία, τίfίαρας ή ασδύβάσεις ονομάζει μόνον διαλιγύων μΕυσίύ έγγισα τώ τυρρηνικόπελάκι, αταπίο θg ταυρίνων,μυαλίβασδήλθεν ετατίύ θg σαλαωών,

τετάρτην δι,τίύ ήgρατών,απάσας κρημνώ,4 λίμνασο είναι φυσινοι τοίξόρισι τσλείες μίι,φές διμεγαλασιών και μίν,βίuίακος, έχει μήκος πεντακοσίων ταδίων

πλάτος",εκαενσεντήκοντα εκβάδι ποταμός μίγκιος ιό"ξής ρυθ' βανος, το φακοσίων, πλάτος διςενοτήία της πρότόδον ύβίκσιδί ποταμών &ν αύιούαν, τείτη δε λαβιος μήκος εγγυς τειακυ'

σίων παθίων, πλάως δε λ. ποταμόν δύβίνσι μέγαν πκίμιόν, πάντας Μ'ας ον παίδύν συρρέονσι, τον

σαύτα και πόδιτών ορών έχομεν λέγειν των αλπινών, μδα δε την υπόρειαν των άλπεων αρχα της νιώΙταλίασ.


92

Υπο ο ε Σ Ι Σ τ ο λ ι έ Μ Ε το r

ετ τό πέμπίωτα πόδι Ιταλία αχ της υπωράαρ των άλπιων, μέχρι αύ σικελικού πορθμού και ταρανίου κόλπου, και τι ποσειδωνιάτoυ oι oις βονετία.λιγουεία, πίκιν τον, ώυσκία ρώμη, καμπανία, λAκοινία-απουλία, και όσαμνήσοιτήταύν της θαλάωιπαράκανται ακο γίνουϊτών μέχρι σικελίασ. Σ Τ Ρ ΑΕ ο Ν ο Σ

και λ ί ο Ν

Τ Ε Ω Τ Ρ Α Φ Ι κ ό Ν και τη

Ι Ε Μ Ε το Ν.

ετα δε την υπωρίαντώνάλτσεων,αρχή τηςνuύiσαλίασ.οι κκή

παλαιι την οινώτείαν, ειρίλοιωιταλίαν,αγό ή σικελικού πυρ θμού, μέχριό ταραντίκκόλσεν,και του ερσειδωνιάτου διήκονσαν, αδικρατιώνο τύνομα, ύ μέχριτης υ πωράαρ τών άλτσεων πρέ, ά ς προσέλαξιόκούτες λιγυσικής μέχριούαβαν ποταμού και π" ταύτα θαλάfίης,αχο ή" ορίων ή τυρρηνικών κj της!ς:ίασ'μέχρι

πέλασαρίσειεύϊαϊτις υτυχέσαντας αυτού πρώύς ανομαθεί Ιτας ιταλούς, μδαδοαόα και ώις τσλκσιωχώροις άδoύπως αδι' δύσινλαβών, μέχρι της ρωμαίων αδικρατείασιοψέδί οτι αφ' ούμετέδοσαν ρωμωιλοι τοις ιταλιώτας την ισος»λιτείαν,έδόν "-"ξε,καί τοις οιες άλτσεων γαλάτας,και ονετοις, την αυτήν αχνέι

μπμάν,πώσαπράυσαμ5,κj ιταλιώτας παντας κj ρωμαίους αγρικίας τα πολλά, σήσαμ.τας και πρότώον,τας δίύςερον.ών και ράδιον απέναμάνους ετήίας,οι μüν ν χόμαίι σύμπαβιν την νιώι τα λίαν,ου ράδιον πωλαβάν γεωμετεικώς κατοιφασιν άκρα είναι τείωνον εκκαμούκ προς το τον και χαμόδινας αλατολάς, κορυφουμοίαν δι προς τώ σικελικό πορθμώ.βάσιν διέΆeυσαν τας άλ

πεις, συγχωρήσαμό, υ τίύ πλάιρών μίαν, την επί εν πορθμόν πλωτώσαν κλυζομοίωνό Ατσο σί, τυρρανικού πελάγους, τείτωνονό ισίως και βύθυγexμμον καλείται χύμα οίταύθαδελαια, βά σεις κ) αι πλβυρα, πόδμφόbεις ασίν.ώς τιά φκμ'δlâν συγχωρών,πώμφόροιράμμκαι χάμα»ς θετίον και την βάσιν κj την πλAιραϊ.συγχωρητέον δε,κρήτων λόξωσιν ταύτης της αλβυράς την έτσι τας α' νατολάς.τ'άλλαδίου ικανώς ειρίκοσιν, Ντσοθεμoνoι μία πλάιρα αχρ'τύ μυθύ ή αορίκαι μέχρι σύ πορθμού.τσλ4ύρα γαρ λέγομών την απώνιον γραμμών.απώνιος θϊόξιν όταν, με σμυνών προς τα άλληλα μόν,ήμη 55 εολύ.άδι'αποαβιμένου επί την άκρα σίύ ιαπυγίαν, κ) ή από τ8 ορθμού επ'

την αυτήνάκραν, παμολύτι σιιυθύνσινιόμοίως όWέχειν οίoμωμκα)την αποό μυχού ώύ ασβίκαι, υ την από της ιαπυγίασ.συμπίπΐουσαμ γαρ ετσί τους τσόδιαβίμινον κ) ραβούναν τόπους,πωνίαν ποιού σιν,αό μήπωνίαν, πόδιφάδεια γι αξιολογον ώςτά αβα ήταθέν μία πλβυρά ο παράπλες,ο ασε του μυχού επιτή, ιαπνίαν,ουκ Διάκη ό λοιπη ο υθαίδι επί εν πορθμων, αλλαν αι Ασπγρα' φοι τσλάιρα, ουδε ταύτην Δυθεία ούτω5 ταφάτσλάυρον μάλλον, ήτeίασλAυρον φαίν αίτις τοιχν μα, τείπωνον Λουδοπο(οιώ τσλήν ακαταχρώμονος βέλτιον Jϊομολογείν,ότι τ%ύ αγ«ωμεώύτωΚ, χωμάτων,ουκ βυποδίγραφος και απόδοσις καταμόρος διέπως επένδuυατόν,ότι τ% μίι άλτσεωκά, πόδμφόδης και υπωρία όξι, κ} κολπώδης, τα κόιλα έχουσα ες αμμοία προς την ιταλία ή δεκόλ

που τα μαι μέσα προς τους σαλαωπίς έξι τα δάκρα ετσισsoφήν λαμβανει τα λι, μέχρι της άκρας και άμυχού του κριτα όν αορίαν ταοϊάς σίύ λιγυςικίω παραλία μέχρι γίνέας,του τ% λιγύων εμφείου, όπου τα απένιναόρη σιωάπία ταις άλπεσιν-υπόκειται δι'βυθυς τποίον αξιόλογον παεισόν

πως έχον και πλάτος υ ή μήκος τασίων εκατόν υδιχιλίων εό μεσημβρινον αυό αλβύρονκλά). τήτς ή ολετών παραλία, κ) ώίς ατσεννίνοις ορεστείς ή αβίμνον,και αικώνα καθήκοισί.ταύτα γαό αρξάμηναάποτης λιγυτικής άς τίύτυρρίμία εμβάλλει.sενluυ παραλία, απολιπόντα, ετα αναχωρομύτα ας σίύ μεσόγαμα κατ'ολίγον,έπειλαν γένηται κατα σίύ πισάτιν, επιςξέφει πώς έω καλπώς "ν αορία έως τών πόδιαείμνον κολαγκώνατόπων σιωάπjoντα εφ'βύθείαστή ή αυτών παραλία, ιμί, οιώ οιής άλτσεων κελτικό,πύώις κλείεται πίς όροις και ες της μει παρα


ι

Βιβ.

«'.

93 :

λίασ' ε μήκος όσοντ.ταδίων αθ'τοίς ύβακιχιλίοις,μέα των ορών, μικρόν διέλαήίον το τσλαπς , των χιλίων ή λοιπήδWιταλία,sενή,και παραμέκης όξι κορυφουμού, δίχως τη μί, πως τον σικελικ και πορθμόντή 5,προς την ιαπυγίανσφιγομούνώ εκατόζωθοντή μί, Κτσή τεύαρ%ίου,τη 3 Νzτο σ5 τυρρηνικού πλάτους, έστ Μ'όμοιον το χώματ8 αορίου και το μέγεθος τη Ιταλίατή τι αφοριζο μο"τοί, ατσέννίνοις ορεσι, υτή θαλάfίκειατόβα,μεχρι της ιαπυγίασ και ίξιώθμού ή κατατοκα

ταραντίνο κο)τον οσείσωνιάτην κόλπον τότε γαρ πλάτος τομέγισοναμφοίν έξι,πόδι χιλίους κή τεξακοσίους σαδίους, το δε μήκος έλαήον,ου 2»λυτών,εξακι%ιλίων και λοιπή9'όξινόσην κατάρρυσι

βρέϊμοι καιλάικανοί φασίδι πολύβιος,τσεζά μου είναι τlώ παραλία την αποιαπυγαο μέχρι πορθμού καλτειχιλίων τασίων κλύζεώθαμ δ'αυτήν τω σικελικό τσελάγει.τσλέονίι δι,και πεντα

κοσίων δέουσαν τα διαπίννινα όρη σιιυάψαντα τοις πύδιαβίμνονκαλαγκώνα τόποις και αφοεί σαντα το ταύτης τσλάτος της ιταλίασ,άπόθαλάfίας αθi θάλαήαν επις"οφίμ, λαμβαί4 παν λι και τέμνασίύ χώρα όλμω επιμήκος μέχριμί δή τσευκετιων κj λάυκανών,ου πολυαρίτατη ή αορίου, σuυάψαντα δίλβυκανδίς επί πίύετόζα, θάλαήαν αποκλίνει μάλλον,και λοιπόν θg με

σων τών λάνκανών καλβρετίων διεξιόντα, τελέυτά προς σίωλά κότσεφαν της ριγίνης καλουμοίνς, τυπωθώς με διά, άρητα πόδι της ναυίταλίας απασης ταύτα πειρασόμεθαδί αναλαβόντας ειλ πείν πόδι των καθέκασα και πρώτον τσίδι των Νzσο ταιςάλπεσιν έσιδίτσεσίον Αύσαμoν σφόλ ε%α,και κωλοφίας 4ύκαρποις τσεποικιλμoίoν..διαράθϊαυτό μέGν πως ο παίδος και καλείται το

μίν, εντός 2-υπαίθίου,τοδο πούαν,οιτος μί, όσον όξί προς τους απννίνοις όρισι,κουτή λιγυσική.πί ραν ότoλοιπόν οικάτα δίτομίν, Ντσο ή λιγυςικών εθνών και των κελίικών των μίν, Ντσο πίς ο

ρεσιν οικοαύτων, των διοι ώίς πεδίοις, το ΜΑπο των κελτών και ολετών, οι μου οιώ κελτοι της Υποδδαλπείοις όμοεθνές εισιτσίδι των ονετών,δήός όξιλόπος, οι μίν γοή και αυτυς φασί κελ"

σών είναι αποίκους των ομωνύμων παρωκεανιτών, οι οιεκ ώύ Φωϊκού πολέμου μεθαυτήνορος σωθήναι λίύροφασιτών εκ της παφλαπωνίας ονετ% ανάς, μήτύειoνό κύ%υ πρoφόβονται,τηκα ασύδι τας ιτσωποφορίας ετσιμέλεια ή ναυμίν,ταλέως εκλέλαιπε πρότόδεν δι ετιμάτο παραυτείς από του παλαιούζήλον τ8 κοιτατας ώμονίτιδιασ7'τσιπυς τούτου ό,και όμηρος μέμνκτα. έξοιετών.όθεν "μόνων γόνος αγροτοδάων.

και διονύσιος ο της σικελίασ' τύραννος,οιπύθεν & ιτσιπώοφέιον σιιυετήσατο των αθλητών ία, πων ώς το και όνομα αυτοίς έλλησιγενέθαι της ονετικά, πωλείας, και πολιω χρόνον Αύδοκιμάσαι το γόνος άπασαμί, οιώ η χώρα, ποταμόις πληθύa,και έλεσι, μάλισα Μ' των ονετών, πρόσες δε ταύτη και τα της θαλάfίνς πάθη, μόναά ταύτα ταμόν, χυδόντι της καθ' ημάς θαλάfίνς, ομοι, παθεί τώ ωκεανώ, και παραπλκσίους εκείνω ποιείται τας τα αμπώτεις καλτας τσλημμυείσας,

ύφών το τσλέον ή τσεδίου,λιμνοθαλάfίνς άνετα μεσόν διώρυέιό,και παραχώμαπκαθάπου ή και πωλεπομείν χώρα της αιγυπίου διοχ«ύεται και τα μοναλέψυκταμ και γιωργείται, τα δι,διαία τλους έχει τών 3 πόλεων,αι μαύ,νησίζουσιν αίθϊ εκμόNους κλύζονται όσαμ δε Ψωδο τ%ύ ελώκα,

εν τη μεσοαία κάντα, ώύ εκ τ%ύ εοταμών αλάτσλους θαυμασους έχρισί μάλισα ή ο παίδος,μέγι σός τα γαρ' όξικαλ τσληρούται πολλάκις έκτα όμβείων και χιόνων,όgχ«όμονος δWεις πλλά μόν κοιτα τας εκβολας, τυφλοντοςόμα ποιά, και δυσείς βολός όξιν, και διεμπειρία τσίδι γίνεται,κα'

τ%ύ χαλεπωπίπων.τομου οίω αρχαιονός που έφίω, αUτσο κελτών τσόδιώκειτο, των πλείσωκα ο ποταμός, μέγιταμό των κελτών έθνη βοίοι και ινσουβροι,καλοι την ρωμαίων ποτούξ εφόδου οι ταλαβόντας σίνωνόθ μία γαμσατών τούτοιο μου δώ όgέφθειραν ύσόδονταλέως ρωκοάοι-ιόθ δε Cοίους ύβάλασαν εκ των τόπων. μίαςανταςσιας εξύτσόδι τον ίςξοντόποιο, μδα ταυρίσκoν ώκgω

πολεμοίώπς πώς δακασέως απωλoιζ πανεθνά. τίω δίχώρανούθων της ιλλυρίδος μπλόβοι ζν πίς πώιοικούσικατίλιπο , ίνσου βροι δε,και ναυ εισίμεθιολαίιον ό"έχον μηφός»λιν, παλα μΕυκώμuυ άπαντες γαρ ώκουν κωμκόόν, ναώ Μ'αξιόλογον πόλιν,πούαντέ παίριου σμυάπΐουσάν πως ταϊς άλτσεσιτσλησίονό,και βηρών καλαύτη πόλις μεγάλα ελάfίους δι τούτων βρκξιακή μαύ

πυα καιρόγιον,κού κώμοναύτη όWίδμου κατοικείαμετεία πομπήιος δις;αβων ο μάγνου πα/ τιρκοκωθώ αν «τσδο των «τσδοκαμαίων ρατών σιωώκισιν άτα γάιος σκιτσίων π5ιχιλίους πέρσι θηκον, άπα ο θεός καίσαρ τσεντακι%λίους ετσισμυωκμσεν ων οι τσεντακόσιοι των ελλήνων υπήρ'

έαν οι επιφανέσαφι ώύτοις δι,καλολιτεία εσωκε,και ειέγραψε αύξύ ας ώύς σιιυοίκους ου μοί οι ώκησαν αυτόθι, αλλα και τούνομαγωτό κτίσματι εκάνοι κατέλιπον νεοκωμόίται γαρ εκλκ? θηβιν άπαντες, άιο δε μεθόδμννάυθοινοβουμκώμουμ λέγεται,εγγυς διτούχωρίου αούζου λίμμη

λάριον καλoυμούν πληροί Λαυτήν ο αλoύασ ποταμός ατόβίνσιν εις τον παδύν τας δι πηγας

ίχακενοι τώαλούλα όρ!,όπου κι ο ξάνος αυται μόνοώ πολυ Στσδο των ελών ώκίμιται τσλησίον δί και παταάιον,πασώνταύθι αείς ή πόλεων μύουεωςιλέγύθ?ιμάσαώαι πεντακοσίες ιτσοικους


94

Σφάζωνος γεωγραφουμούων.

αίσβασ.και το παλαιονδιέςελλειβ μυειάδας σΡαπάς δηλοί5 κουτο πλήθος της τσεμπoμoύης κοι τασκΑυήςας τluυρώμίμιατεμπορία των τι άλλων και εθίως παντοδαπής,σίύ Αυανοβία της πόλεως και πίύ Αυτυχίαν, έχει δεθαλάfίκαιάτσλανηταμώθg των ελών φόλομοίωςαδίων και σικλιμαίος μεγάλου καλείται πολιμίω μεδύακος ομώνυμος τώ ποταμώ ινδιπίς έλεσι, μεγν

σημΕυ'έξι ραβαίνα,έυλοπαγες όλν, και διάρρυτος, γ«φύρας, και περιμίοις ο δάνομοί", δέχεται Jιου μικρον της θαλάfίκς μόδος οι ταϊς τσλκμμυείσινώς τς,καλα τσο ώύτων καλα τσο ποταμών ας κλυζόμονον ο βορβορώ λό"πάι.ιάται τίύ δυσαβδίαν ούτως ποιώύγενονόβίτατα ή χωeίον, ώς τι cίταύθα ώύμονομάχους φέφειν και γυμνάζειναπίδlaξαν οι ηγεμόνό" όξίμι, οιώ και άur θαυμασόν των αιθάδι, ο ο έλει του αόασαβλαβάς είναι καθάπου και οι αλεξανορεία τή π€ος

αιγύπίω. Φύ θέρους ή λίμνκ,σίύμοχθνεία αγρβάλλ443 σίύ αιάζασιν τ8 ποταμού,κα) ήντώκα τολμάτων αφανισμόν αλλα και ο πόδι την άμτσελον παίθος,θαυμάζa άξιον.φύΆμίν χαραύτηκα

τα έλη,καλποιά ταχυ,και ολιν αποδίδούσαν καρπίνιφθείρετ διοι έπσιτίφασινή πέντε,ές δί και ο άλμνονο έλει παραπλήσιον έχοντήραουαίνκσίύ θέση μεταξύ δε βούτειο της ραουανκς πόλισμα και η ασίνα, νιώμι κωμίον παλαιό ελλιμις πόλις είδοξος, θησαυρός παύασινιτώ", οι διλφόις λάκνυται και τάλλαίςοράτα πόδιαυτών, ως θαλαήοκρατισάντων, φασίδι και άδι

θαλάήκυπαρέα, ναώJϊόξινοι μεσογαία το χωρίον πόδι oινoνήκοντα της θαλάfίας ταοίες απέχθν, και άραουούναόθε#αλών λέγοτα κτίσμα, ου φόβοντας δίτας τωντυρβίωών ύβρεις εδέξαντοέ, κόντες των ομβρίκων μνας,οι και νιώξχρισί σίύ πόλιν αυτοί οι επιχώρισαν απ'οίκου.αυτα με ξύ αθ'πλέον πωμέeνται πίς έλεσινώς π,κjκλύζεώθαμ ιτήτώπονδίύ ορθίακ) άδειακ, ουκέτια, και άλλα τοιαύτα ορλισμάτια,ήτίον μου κασό των ελώνολοχλάται μικρής δι'αυάτσλοις πέες τίύ θάλαήαν σιιυήπία τίύ ό'αορίαν επιφανή γονέω"αι πόλιν φασιν,αφής και πύνοματώκόλασω γι' νέθαι τώααβία μικραιμετάθεση λαζόνακυλνία θϊ ήπο μάλιτα όμυχώ αλκσιάζ4 κτίσμαμον' Αξι ρωμοιίων έτσιτειχιώθοι κίς {zσδοκίμοίoις βαρβαροις.αλατσλέ,5 ολιούσικατα έννατίσωνα πο

ταμών, αθέτσλάςους εξήκοντα ταδίους, αυάται ο εμπορώον ώίς πόδι τον ίσsoντών ιλλυειών έθνε σι, κομίζουσι 3ϊ5τοι/λ τα εκθαλάτίης-κ) οίνον 5ξυλίνων πίθων αρμαμάξας αναθέντες κι έλαμον

ικάνοι σ'αλαράπούα,κή βοσκήματα, και δέρματα,έξωθϊόξι τών οιείικών όρων κακυλνία διορίζον τα δίποταμώρέοντι αχό τών αλπίων ορών,αλάτσλον έχονίι,και σταδίων αθί τοις χιλίοις,εις νωράειαν πόλιν τούδι "ν γναμος ο καρβων συμβαλών καμβείοις, ου Μονέπζαέον, έχει δι ο τόπος συν

τος,χρυσιοτσλέσια Δυφυή, κj σιδηρουργεία, οι αυτώΦτώ μυχώ σε αορίου,και ιόδον πύθιομήδους έξινάξιον μνήμης το έμαυον,λιμαία, γαρ έχει και άλσος υπρεπές,κου πηγας ζ'ποταμίου ύσαζς Δυθύς εις τίιάθάλαήανεκτήπίονώς,τσλατέκήςαθά ποταμώ πολύζιος Μέρηκε πλήνμάς,τας άλ λαο άλμυρου ύσαίως και δική τους επιχωρίους, πηγών κjματίραθαλάfίης ονομάζών εντόπον,πο σειδώνιος δίφκσι ποταμοντόντίμαιο εκτών ορώ φόbόμενον,καταπίπiίνας βόλεθρονιέβα τσογής ειεχθούτα τσόδι εκατόν και λί ταλίους αθίτη θαλάfίκσίύ εκβολήν ποιάθαμ. της ότου δομήδίκαις δuυαςεία σ',τόδι τίύ θάλαήίαν ταύτην, αίτα οιoμίλ4οι νήσοι μώτύρια και τα τσίδι δίαυνίους και

η αβγ9ς είτσιονίσoρoύμονα.πόδιών όRoύμον,εφόσον προς ίσορίαν χρήσιμον τα δίπολλα τώκα μυθευομείων ή καταψΔυσμούων,άλλως εαλ Μά.6ύ,ταπόδι κον ραέθοντα και τας ιλιάσας τας επ'α

γίρουμoίας τσίύι τον αριθανόν,το μνόαμού γήςόντα. τσλνάινό του παλου λεγόμενον και τας ιλ λεκτεί.Μασνέζους τας προτε παίθίου, και μελεαγρίοιόυ οι αυταίς, ου δικαό τούτων ουδιού όξιν οι%ίς τόποις τώδί δομώa παρατείς οίεπις,αχρδεδειγμεία πνεςίσοροιώται τιμα,και γαή

θυεται λ4κός ίσσος αυτό και δύο άλση, ε μου ήρας αβγείασ4 άκυτα 3 Μαρτέμιδοςαι τωλίθως, προσμηθεύονσιόWώς ακός ο ο τείς άλσιστεύωις άμόδoύωθα τα θκεια και λύκοις ελά φους σιωαγωλάσεώα - προσόντων δε των ανθρώπων και καταψαυόντων,ανέχιώθαμ-τα δίσιων κόμΕνα από των κωών,επεισαν καταφύποι ήφιο μνκέί διώκεώθαμ φααιδί μνα των πανυγνω

ειζομΕύων ώς εί" φαλάγνος κοι) σκωπίόμονον αθί τούτω παρατυχέιν καυκγόταμς, λύκονο τοις δικτύοις έχουσfν απόντων δικατα παιδια α εγγυάται &ν λύκων,έφώτι τας ζημίασάς άργασα, όjgλύειν άφύσειν, αυτόνεκτών λίνωνομολογήσαμ.αφεθοίταδί τον λύκων, πατώναγώλην απελα? σαντα άκαυσηeιάτων ικρινή προσαγαγωϊν προς αοντό φιλεγγύονταθμόν αόν διαχ"λαβόντα πίύ χαριν καυτηριάσαμ τα ώύςϊτσσους λύκον,και κληθήναλυκοφόρος, τάχει μάλλον και κρίλλ44gφε ρούσας, τους διατσεκείνου &δεξαμβύους τότε καυσήριον φυλάξα,και τoύνοματώγών! τ% ίπι πων έθος δε ποιήσαι θήλειαν,μιάβαλλοτειοαδίναμοίοι παραμόνοις 3 γνήσιον γόνος ουδόξου γάμο μεύης αιθοίθι ιππάασ. νωιδί ώς που έφαμΕν πάσα εκλελοιπεν τοιαύτη άσκησις, μξα ο ί.'

μαυον, ή των ισsίων όξι παραλίας μέχριπόλασί πρόσκνταμ τη Ιταλία μεταξύο φουριον τύδγό σαι ακυλκίασδέχονβ.καπιταοίους ή δι πήλαίψουται μόνο κόλπωλιμονοψή6,ννά% έχρι


Βιβ• Τ7

t. '•

95

,4ύρμακα Ακαρπα κτίσμα θίΕι, αρχαίοι κόλχων αθ' τω μέλεια, εκ πεμφθοίτων,διαμαρτίν

των κίτης πράξεως,υκαταπόντωνικούφυγών, τώμεν φυγάδων κολονίασοι γραικός, άςκαλλίμαχοςέρωκεν.

Αταρκώων γλώοπκις οιόμμυεπύλαό.

τα μου δε ποία τίπαίθίον χωeία οίτι ενεώι νέμονται και οι μέχριπόλαο κασδυ ή των ελεν

των καρτοι και κονομαίοιυ μεδύακοιυ σύμβροιιών οι λιπολίμοιτοις ρωμαίοις υπήρξαν κενομαίο, 3 ή ανετοι σιωεμάaeω, υπέρ της αννίβας:ατιάς ανίκο βοίες κ) συμβείες εορλέμεν,κ) μεταταύτα οι οι

ειεςf πάλου, ο τέχρισί.Αλάπασαν,όσην εγκυκλοαύτατα απώνιναόριπώς τα άλτσιαμό

χρι κνούα σ’ καήτων σαββάτων κατέι ενδεβόϊοιηριλλίγυόθ,και σίνωνόυ, και καζάται ότσλέον, των δι βοίων όβελαθοίτων,αφανιώθοίτων δε,και των γεσατών και σενώνων,λείπεται τα λιγνκ σικά φύλα,κα) των ρωμαίωνα, άποικία,τοίς όρωμοιίοις ανεμέμκτα κατο των ομβρίκωλα, φύλον ίσιο όπου,κή τυρρηνώνταύταγαράμφω τα έθνη, πέρ της των ρωμαίων άθι πλέον αυξή σεως,έχ« πναπ€οςάλληλα τέδιπροτείων άμιλλα",καλμέων έΆeντα, ον άβόδιν ποταμών, βαν δίως επιδιέβαινον αλλήλοις, καλέπουτίνας εκgξατείασ' εοριοαυτοεπαλλήλους οι έτυλοι και ό,

ετόβοις έeις uδμιαχολάπτώθαμώίς ας τους αύζυς τόπους ύβόλου, και όη και των τυρβίωών τεν λαύτων σ5ατεια",εις τους πόδι τον παίθον βαρβαβους,καλπαξαήτων β, ταχυδί πάλιν εκτπσόν

των θg τίύ Φυφίω,επεσΡάτευσαν οιέτοδοιτοις εκβαλούσιν.άθεκδικδοχής των τόπων αμομσβκ τοαύτες,πολλάς των κοι»ικιών, τας λ,τνόρwnρίς εποίησαν.τας όWόμβεικοίς.πλάκς ότών όμβει

κών.έήντώωή ήσαν οι δι ρωμαίοι παραλαβόντες κ) πίμψαντες εοίκους πολλαριού, σιωεφύλαξαν κ}τα των π€οεπικησάντων γόνη και νιώ ρωμωιλοιμοί ασιν άπαντες. ουδιού ή τίoν όμβρικοί π' πνόυλίονται και τυρρίωικοί καθάπου ονετοι,και λίγυόυ καλίνσουβροι πόλεις Κασίν είσος του πείλου και πόδιτον πίδον,ετσιφανές, ασλακοντίαμί κ) κρεμώνη ασλησιαίτατη,κατα μέσων που σίύ χώραν μεταξύο τούτων τε και αριμίνον πάρμα και μουτίνηκαβωνωνία, πλησίονίδη ραουοί της κοιλμικρα πολίσματα, αναμέσον του των διών ή ας ρώμίω οδός άκαρα, ράγιον λέπιδόννάκροι κοίμοφιόπου πανίγνεις σιωτιλάται κατ'έτος κλίτύδνα, φόρον κορνήλιον, φαουοιίαθι,και σί,

να προς τώισάσι οταμώ και τώ ρουβίκωνιάδη σιιυάπιουσιτώ αριμίνω.το διαβίμενον όμβει' κων όξικρικικία. καθάποι,και άραούουνα δίδεκτα σ'εποίκους ρωμαίους εκατόζα, έχει δε ο αν είμνονλιμΕύα,κου ομώνυμονο ταμόν, αγρό σλακεντίασεις αείμνoντάσιατ. ποδο διατλαν κεντίασ,αθ' μου ώύς όρους της κυήστης, άκινονον λς".μλίοις πίλις,και ομώνυμος ο παραο ρίων φταμός, συμβάλλων τώ πάλω και κλατίδιον και οιόθων και ακουdiςατόλλα μικρον έκα παρόλω, ή δι'Αυθεία εισώκελον, παρα οών πείδον εν δίουείαν ποταμόν βαραθρώδης ή πολλκ' τσλάους και άλλους έΆeυσα ποταμούς, ών και ον οβυοντίαν, μιλίων όξι, πόδι εξήκοντα ούτεύ

θεν διήδη ταάλπεια όρη καλή κελτική, πώς διζίς όρεσιν έξι πόλ4ς ζής Ψzσδοκειμoνoις της λου'' νης λούκα οίιοι 5 κωμκδδν οικούσιν.ΑυανοβάθΥόμως και χώρα.κ) 5ξαίμωίικών ούτεύθο και πλέον έξι κα) ή τωνίτσαικών σλήθος.εξών κj η σύγκλητος λαμβαύa πίύ σμύταέινέτι ο ιδέρθων πόλις αξιό λοιος κειμούν καταμέσαντην οδδν,7ίύ αργονούασ' ας τολακενίανίκατόα διέρευσαςαδίους ύ καταόταύτην τίω οδυν,και διακούπακαλιέλλεια αγρότσλακοντίασ',εις μεδαβίμνον,άρνταμ, ας δραούωναν, κοιτάτσλους τό παθιωδνών μόbών κρυνυκτών, ολυ'ό,και ζίς οιτος του παίλου κατείχε% Ντόιλών. οιών ανίβασχαλεπώς δήλθε προϊών αδ' τυρρίμία αλλανέψυξε τα

πεδία όσκαύρος θωρυγαΐς πλωτας από τούπίθίου μέχρι παρμυσών καταραότολακεντία", ο φιζίαο συμβάλλων τό πίλω,καλέτι πρότόδον άλλοι τσλέες αληρούσι πούαν ί5μετείου του τος 3ο σκαύρος όξινο κασίύαιμιλίανοδδνςrώσας τίύθg πεισών καλλούνκς μέχρι σαββάτω"-

και πύθο, ήg δέρθωνος, άλλη όϊόξιναιμιλία διαδέχομούν τίύ Φλαμινίαν (αυ υππάτουσαν γαρ

αλλήλοις μαόκοςλέπιδος,κουγαίος φλαμίνιος, καθελόντας ο λίγυασ,όμι πίύ φλαμινία, έξω σεν εκδώμης ήg τυρρηνών,κολ τής ομβeικής, μέχρι των τσίδι αρι μνον τόπων. o 5, πίύ εξής μεχρι

βωνωνία σ', κακάθον εις ακυλήίαν παρά τας ρίζαο'τας τών άλτσεων εγκυκλούμενος τα ίλη.όριον οι της χώρασταύτης, μυοιτος κελτικίω καλούμαν,πεδς πίύ λοιπόν ιταλία...τό τα απίννινο, όρος ο πόδ της τυρρανίασαπελέλ4κτο και ο αισις οταμός, ύσόδον δε ο ρουβίκων εις τον αε%ίαν ικα" δίντας αμφότοδοι της Λ'αρετής των τόπων τεκμήριον, ήτ'Αυανοβία και τα μεγώθη των πόλεω",

και ο πλούτος, οις πάσιν Ψσδοβίζλίωτο σίύ άλλίω ιταλία, οι ταύτη ρωM9άοι,και γαρ ή γε' ωριουμοίνγή,πολλούς, και παντίους εκφόβ4 καρπούς, και αύλαμ τοσαύτω έχρισί βάλανοκ

ό,τ'εκτών είτεύθυνυοφορβίων, ρώμη έφεται το σλέον ίσιο και κεγχροφόρος διαφόhόντως θΕ. σίύ Αυυαρίαν. άϊο ο μέγισον λιμού όξινάκος, προς άπαντας και καιρούς αόκων αντέχει και ου δί ποπεπιλείπει όμύαται και ώύ άλλου άτου γόνηταμασάνις, έχει δι, και πιπίoυργία θαυμα" τά, ή καίνε το πλήθος μίωούουσιν οι πίθοι,ξύλινοιγαή μάζους οίκων εισί π8οσλαμβαί4 δωλύ και


Σφάβωνος γιωγραφουμεύων,

96

της πίπις Αυποεία προς το Αυώκτον όβία δισίύ με μαλακuό,ο πόδι μου τήίω τόποι και εκσ σκουπίναν ορταμόν φόNoυσι πασών ολυ καλλίσην,τίύ δι Φαχέιανά λιγμσικ, και ι σύμβρων ύβίς το πλέον της οικείμσ',σή ιταλιωτών αμτσίχ«τα, τίύ διμίση, οι πάει παταούιονύ; ύς οι τα πητος οι πολυτελώς,και γαύσαποι, και ο τοιούτον είδος πάν,αμφίμαλλόντι και ετή όμαλλου, 7ζώy

τα Jι μέταλλα νω, μου ουκ ομοίως τα οι ταύθασσουδάζεθ, όja το λυσιτελέσοδα ίσως είναι, σα υ πίς Κασδαλπείοις κελείς και τήίζκεία, πρότοδον δι ασουδάζετο επε καλεί ουόλκέλι

λοις χρυβρύχιόνιώ,κώμι Μάξι τσλνάον ίκτουμούλων και ταύτης της κόμης άμφω δάσι πόδι πλακεντία αύτη μί, όη πρώτη μόλις της ιταλίας, μέχριθώρο πάνωδίλέδωλάντόαδελεγώ «θω ή λιγυσική ή αν αυτούς τους απεννίνοις ορεσι,μξαξύ ά%υμεύητής ναύλεχβάσηςκελτικής και της συρρίμίας.ουλειέχουσα πόδιηγίσεως άξιον σλίδοί κωμνδδ ζώση,5αχβα γδ αβοιώτες ύ σκάποντες μάλλον όλακμώντας,ός φκσιποσεισώνιος βίζιό'ασισμυεχές "ύβις οι τυεξίωοι,τα πε δία έχοντας τα μέχρι ώύ ποταμο ή μβόιλος κλυζόμανοι ταλ πώς έωμάλισαμόκ όποταμώ μέχρι της εκβολής αυγού κατα διθάτορα,τότυεξίωικώκαι (άρθώω πλάκι ρά δε εκ σή ατσεννί νων ορών,ο τίβόδις.τσληρούται,θ'εκπολλών ποταμών μόδος μΕύ ζι διαύτης φθόμενος της τυρβίωίασ. ο νεφεξής όλοείζων ατσαυτής, πρώτον μέντluυ όμβρικίύ.άτα ού Gβίνους,και λαϊίνους τους προς τη ρώμα μέχριν παραλίασ. παραβίβλ" ται δίπως τώ ποταμώ μου κ) ζοίς τνόβίωόις κατα τσλάρος αλλήλοις δέκατα μήκος, ανέχοισίδι προς τα απύνινα όρ" τα πλησιάν ζοντα σώαρία πρώ%ι μίύομβeικοί.μδα δια»ύζυς σαβίνοιτολώταίοι διοι σίύλαΐίνuυ έχον πς αβέάμΕυριπάντις,αχρή οταμού, και μην καιν τ% λατίνων χώρα,μεταξύ κάτα της το αγό ή ώσίων παραλίασ, μέχριπόλεως σινυέωσης και της σαβινός,ταδιώξιαόξιν επίνιον τηςgώμας εις ο εκ δίσωσιν ο ήζόδις παβαυσίύ ρυάς εκτείνεται διαθμήκος,μέχριτής καμπανίασ και τ%ύ σαμνη τικών όρων, η δε σαβίνι μεταξύ των λαϊίνων κάτα,και των ομβρίκων εκτείνεται δι, κα αυτη' προςτα σαμνκτικαόρ", κα μάλλον σιωάπία τοις απενίνοις της κατα ρύετίνους το, και τηλι γριους, και μαρσους, οι οϊόμβeικοί, μέσοι μεν κάντα, της σαβnύς και τις τνεμοι αο, μέχρι αριμίνου και ραουούνης, περσίασιν Uzσδοβάλλοντας τα όρη τυρρηνοι δε παύονται υπ’αυτοίς ζοίς όρεστ, ώΐς τσόδικυκλίονσιν εκτής λιγουςικής εις ή αορίαναχο της οικείασαρξάμονοι θαλάfίως, και

σύτίβόιδος, τα καθέκασαοδιέξ4μοναπ'αυτών τούτωναρξάμενοι οι τνρίκνοι κίνω παρα ώfς ρω μοιίοις εώούσκοικαλτέ, σκοιφοσαγορώονται οι Μέλληνόσούτως ονόμασαν αυτού ή αχ, τυφέινού

φ5 άτνος ώς φασι,τόςdλανώς εκλυδάμσαποίκους Φάιρο, αγό γαρ λιμού και αφοείασό άτυς εις των αγγόνων ήρακλέους,κου ομφάλης, δυοίν παίθων όντων,κλήρωλυδδν μΕυκατόχωιτών δι'

τυρρηνών τον τσλάω συσάλασλαονόgέταλο ελθών δι τluυ χώρα αφεαυτ8 τυρρηνία έκοί λεσι και σώδεκα πόλεις έκτισιν δικήςην άθιςήGς, πάρκωνα.αφούταρκίανίαή πόλις.όν όg τηκα εκ παίδων σμύεσιν πολιονγκγενή θα μυθώουσι τότε Μ. &ν υφολι εκμόνιταήόμονοι μέγαίχιον χρόνοις όWύσόρον όgλυθήναμε σύςημα,ακός κ) κατα πόλ4ς διαασκώθύναμ βία ή τσλκσιoχώρωνάξα, τας και τα χώρα βυθαίμοναάφοντας τη θαλάτίκκαταλησάαν απίθεντο,άλλοι προς άλλα 5επόμονοι τσελά, έπει όπου R συμπνίύσαμο ικανοί (ανέκαμύναα3 μόνον τους επιχειροαύτας αυτούς αλλα, και αντεπιχειρών και μακράς σεατείασ ποιά θα μδα διτίύ τής ρώμης κτίσιν δημαβατoς άφμκνέ,9 λαόν άπων εκ κορίνθου, και δεξαμβύων αυτών ταρκωντών, γεννά λουκούμωναόβετσίχωeίασ' γυν

ναικός,κνόμενος δε άγκώμαόκω,ώ βασιλετών ρωμοιίων φίλος εβασίλβυσινούαος,καλμετωνομά ώθη λίύκιος,ταρκuύιος πρίσκος, έκόσμισε θ'οδω τίύ τυρρηνίαν και αυτός και ο πατήρ πρότόδον όμιν,βυο»eία δημιουργών των σιιυακολsθησάντων οίκοθεν,ο δε ταϊς εκτής ρώμης αφορμλ9άς, λέ γ«ται δικ) ο θειαμβικός κόσμος και υπατικός, κ) άτσλώς ο τών αρχόντων,εκταρκuυίων 34ύρο με

τενεχθήναι και ράβδοι και πλέκεις,και σάλπιγγες και ιόδοποιία, και μαντική και μουσική όν σι δημωσία χρώνταμβωΜοάοι, ώύτου JWύος ή ο θάϊτόδος ταρκuύιος ο σούποίβος, ός που, και ταλόυταίος βασιλβύGς όΖέτσεσι. πυρσινάς θ'ο των κλουσίων βασιλόιξ πόλεως τυρρηνιδος κοιτοί γ«ιν αυτόν επιχειρήσας d'ότσλων ουχοιός τα ην,καταλυσάμονος την έχθραν,απήλθε φίλος,μέα τιμής και σωρεών μεγάλων πόδι μιντής ετσιφανείασ' των τυρρηνώνταύτα και ότι τατοίς καμρεν τανόις σιζαχθούτα και γαρ ώυς ελόντας τluυ ρώμην γαλάτας, καταπολέμησαν επιούσιν επιθέμε νοικοιτα(αβίνους και από εκόντων έλαβον ρώMοιίων εκάνοι λάφυρα άκοντας αφείλοντο προς δε τούτοις τους καταφυγόντας παραυτούς το εκ της ρώμης έσωβιν και &αθαίατον πύρ, κρύ τας της εσίασ ί όbείμο, οι μον οώ βωμαίοι όg τους τότε φαύλωςdioικοαύτας την πόλινιουχικρινώς αχ"μνημονίύσαι πώ χάριν αυ%ίς δοκούσιοολιτεία γαρδόντας ουκανέγραψανεις ζύς ορλίτας αλ λα,και τους άλλους του με μετέχοντας της ιώνομία σ',εις τας δίλώυς ύβώειζονταςκαρετανών.

παρα θεζίς έλλησι Δυδοκίμησαν πόλις αύτη θα'τιαλορία και δικαιοσιμίαν. τ% το γαρλςην -

είωυ


8ιβ•

ί.

97 .

-

είωνατέχωζ και'πό δuυαμοντσλέισον,και πυθό ή αγνλλαίωνκαλούμενον,ανέθηκε θησαυρόν, άγυλλα γαρ ελογίζ6ο τοπρότόδον, ναύκαιρία, και λέγεται πλαστών κτίσμα των εκ θεfίαλίας αρμγμοίων τ% δε λυσών οίπου τνόβίωοι μετωνομάθησαν άθιςξατευσάντων τοίς αγυλλέοις,

πέρσιών, τώ τείχε τίς,ετσιμιθακτoτούνοματης πόλεως τ%ύ διαχό τέ τείχους θετίαλών Ά ανζι τέ απoκείναώα, π€οσαγορβύσαντος αυτόν χαίρε,διέαμΕνοι οον οιωνον οι τυρξίμιοι άϊ"ν,αλούσαν την πόλιν μετωνόμασαν και δε ούτω λαμπζα και επιφανής πόλις,ναυίχνη σώζει μόνον. Αυανοβέ, δι' αυτής μάλλον τα τσλκάον θόρμάιάκαλούσι καρετανα, όg ώύ φοιτώντας θόραπείας χάριν τους 5 πλασγους ότι μία αρχαίοντίφύλον κοιτασίύ ελλάσα πα(αι επιπόλασι,καλμάλισα παρα πίς

αιολάυσιοείς κατα θεήαλίαν,ομολογούσιν άπαντες χωδόντι,νομίζειν δι φυσι έφορος και αλέκα, θεν αριωίθιας όντας ελέα3 σεατιω%ικόν βίον.άς δε σίύ αυσίύ απογεν π€ο"έονθο»λλες, άπασιτέ ονόμαοος μεταδοαύα και πολλίω ετσιφαί4αν κτί6 ώθαμ,κου παρατόις έλλησικ) παρατείς άλλοις

παρόζοιο ποτό αφγμοίοι τετυχάρισι.και γαρ της κρίσηςέοίκοιγ«γόνασιν, ώς φκσιν όμηρος λέ" χι οιώ οδυωτόιξ,πώς πηνελόπιν,

.

Αλλη διάλλων γλώωα μεμιγμούν οι μαύαχαιοί, εν δίτο και κρήτες μεγαλύτερόθ,εν δικυσώνό", Δωeιέ% το Φιχάίες διοι το πελασγοι, και το πελαστικόν αβγsς, η θεήαλίαλέγεται, και μεταξύ ή"εκβολών ή πινειού,και ήθόδμωπυ λών,έως της ορίνης της κατα τήνδον.4g ή επαρξαμή τόπων τούτ πλασΓούς,τόντασία τον σώσω ναϊον αυτός ο ποιητής ονομάζΆπελασπκόν. ΖΑύ αύασώσωναίετσελασγικέ,

Γολλοί δι, κράτα ηπειρωίικά έθνη,τσελασγικοί ειρήκρισινών κολ μέχρι 34ύρο επαρέαύτων,τσέλασ πούς πολλούς και η ηρώων ονόματα καλέσαντες, οι υπέρον απο εκείνων πολλα των εθνών επώνυμα

τσεοιόκασι και γαρ την λέσβοντσελασγία αρίρισι και οοίςοι τη Φοάδικίλιξιν όμηρος άρηκε ν ομήρους τσελασγούς, ι'τσσόθοος διάγο φύλα τσελασπών έγχωσιμόρων, τών οι λαβιασαν όριβώλακα να εταασκον.

τώγεφόρωτώύβ αβκοδίασ,έ"ναι & φύλον άίο ήρξονασίοδος.φυσι γαρ Υιάς ύβ εγώνoντoλυκάονος αντιθίοιο όν ποτο ίίκτο πλασγός. λι%ύλος J"εκτέ τσίδαμυκίναο αρτοιο φυσικα οι ικέτισιν ήσαναδίσι ο γόνος αυή",κού τίύτσελοπόνησον δι,πελασγίανφκσιν έφορος κληθήνα, και 4ύeμπίδης θ'οι αρχ«λάωφκσιν ότι σαναός ο ν θυγατόζων πατήρ ελθών,εις αβγος,ώκησαν ινάχου πή λιν-τσελασγιώτας δWώνομασμοίκαις τοπριν,θαναους καλέια" νόμονέθηκαν αντικλείδης 5 πρώπιό ρι,

σιν αυτούς τα ή λίμνον κjίμβρoν κτίσαμ,κ) δη του ή μνας,κουμλτυρρηνού Φάτνος εις ιταλίακα σιωαβα,και οι τίω ατθίσα συγγράψαντες, ισορούσιτσίδι ή πέλασπών.ώς καλαθήνκσιγ«νομοίων ή

πελασπών.33 δι ο πλανήτας έήκ} δίκην ορνέων επιφοιτάνεφούς έτυχ« τότευς,τσελαργούς από σών αήικών κληθήνα σ'δι τυρρίωίας,μήκος λεμέγισον έή"φυσιπίύ παραλιαναχό λούνκς μέχρι, ώςείων δι%ιλίων ορυ και πεντακοσίων σασίων. arλάτος δε ή μίGυς έλατίoν & προς τις όρεσιν εις Ελ Σν πίσας αχολούνης,ayλείας ή ύςασίωνάσιν,οι ταύθο όνες ουαλδετύξασσα παλινδ αίθοήθε εις ποπλώνιον,σό εκδίο»a"λωνίου ας κόωανεγγυς,ώ.οι ό,χ φασιοολύβιος Μούκέή τους πίντας

ά υ λ λέγ«ιτούτ δήλ λένα,πόλις όξι,κή λιμόν,καλεσιδίοι έλληνό" σιλένκς λιμαία,κ} πόλιν. Κι αν πόλις ου μεγάλκ.ή δολιμών,μέπσός τα κράκοίλλισος,οι αυξοτσόδιέχωντσλάες λιμονασ. εγχβαθάς

πρίντας,ού αιγώνοιώ ο ορμητήριο θαλαίοκρατησαν ή ανθρώπων,οσαύτης Αλθαλάήνς, ζώύουν δε χρόνον,τόδικλάεται ό’ολιμήν ορεσιν υψηλόις ανών τα τσελάγκ κοιτοπί4ύεται και ισαρίων, και σ' ύιόνος εκατόβωθε πολύ μόνος μέταλλαδί,λίθουλβυκέτα κλπεικίλs γλαυκάζοντος πσαύτόξί κ} τπλικαύτα μονολίθους εκδιδόντα πλάκας καιςήλαο',ώς τα τα πλέτα ή εκπρεπών ό"πων ή"

εν τήρώμικjτ"άλλαις πόλεσινριταύθανέχ4, 1539ρηγίανικήrt βυεξάπωγός όξιν ή λίθος ή"μετάλλων.

υπερκάμοίων σ'θαλάfίας πλησίον.έκό σ'θαλάfίος διαδέχομοίκΦτιβέριος τίύ κομιδην κjσίύξυλάαν σίύ εις τας οικοδόμας,σιλμάτ Αύθυτάf,και Αύμνκετάf, τυρρηνία χορηγεσίύτσλείςηνό ποταμό, καταγsGν εκθερών βυθύς μεταξύ διλούνης κλπίσης,ομάκρης όξιχωρίον.ώπoύατι σ' τυρηνίας κή σ' λιγυσικής κέχονται ή συήραφέων πολλοί, όπίG κτίσμα έξι ή"cί το πελοποννήσωπείσατών οι μξα νέφορος αδήίλιον σ5ατεύσαντες κατατον αλάτσλουν όν επλανήθισαν,οι λί,ας το μεταπόντιον οι 3"εις τίύ πεισάτιν άπαντες πύλιoικoλoύμονοι δνόϊν δεορταμών κάτι μεταξύ καταυσίύ σίύ συμ

Coλήνιαρνκαιτέ,κ) αίσαρος ών ο Μλ,ύβαρόκΐίκαι

Ε πολύς όχι πάς, αλλά trabΟ•

ιχή, χιώθείς ο διεκή" 2,

η


και 8

Σ ΚΑΙάβωνος γιαγραφουμοιων,

απννίνων ορών συμτσεσόντες όWάς ο βάθρον,μετεωρίζκσιν αλλήλους ταίς αντικοπαίς αθε τοσούζιν, ώς τι τους αθσ%ύ ειόνων εσώτας αμφοτόζων,μνό"έτίδον Νzσο θατών καθοραώθαμ.ώςταλάγκη δυσανάτσλωτα εκθαλάfίας είναι σαθιοι 3 εισιτ8αιάπλον,τσίδικ μυθΔύουστό ότι πρώτον εκτ%

ερών καταφόρν» οι ποταμοιουτοι, κωλυόμενοι Από ή επιχωρίων μη συμπεσόντες ας οι καταν κλύζοιον τίύ χώραν, «τσοχώώθαμ με κατακλύσειν.καλφυλάξαμσίω πίσιν.δοκάδια πόλις βυτυχόν θάποτα και ναώουκαδυξά,όg'τα βυκαρπίανκα)τα λιθgργία,και πώύλίω τίύ ναυπηγέσιμου. ί ο μαν παλαδν εχρώντο προς ώύς καταθάλαήαν κινδuύους κ) ή μαχιμωτόδοι τυρρηνών υπήρ

έαν.κού παρώξωα αυτούς οι λίγυες,πονηροίγείπσι ή τσλ4υρανόντος νιώδί ο πλέον εις τας οικοδόμας αναλίσκεται τας ο ρώμα,κανταίς επαύλεσι βασίλ4ακατασκβιαζομοίων πήσικοί, ή"

δίου λατερραίων, λ.χώρακλύζετ, τη θαλάτίκια δε κΐίσμαον φαβαίι βαθάαλόφος όξινύψηλος

πήίκριμνος πάντα πίύκορυφίμ επίπεδος,έφείορνταμ και τέλος σ’ πόλεως. Μεσ'αυτην αιάζα σις πντεκαίδεκα ταδίων όξιναχό σ' βάσεως, οξέα πάσα και χαλεπί.ειταύθα σμυέσηβιντίνες των

τυρβίωών και των προγεγραμμείων από σίλλα, πληρώσαντες δε τίfiαρατάγματα τζατείασ, διεθό χρόνο επολιορκήθηβαν αθυπότσονθίοι παρεχώρησαν ώύ τόπου, ο διποπλώνιον, επ'άκρας υψηλής "ορυτα καταβρωγήμο'εις τluυ θάλαωαν.και χ«βρονησιζούσης.o»λιορκίανκού αυτό δεδίγ' μίύον τσίδι τους αυτούς καιρους ή με οώ πολίχνιον πανέρυμόν όξι τσλίμοτώνιώ ων και των κατοικιών ολίπων ή διεπίνειον οίκάται βέλίκον, προς τη ρίζα του όρους.λιμΕύιον έχον,κανεωσί

κους, διο,υ δοκόμοι,μόνη τών τυρρίμίσων των παλαιών, αύτη πόλεων,επ'αυτή τη θαλαήμιο/ού ώαι.αίτιονδWόξι' ή της χώρασαλίμονον, διόπου παντάπασιν έφθυγον οι κτίσαμ τίμύθάλαήαν.

ή προεβάλλοντο όβύματα προς αυγοις,ώς το μελάφυρονέτοιμον εκκέια" πίς επιπλ4ύσασιν.ίσιό και θυνοσκοπείον Νzσο Τ5 άκρα,κατοπiδύεται διαχρ της πόλεως πόρρωθεν μου και μόλις η σας οών εγγυτόζω όWά κύρνος έπώς θιέχουσα της σαρδόνος σαδίους, πολύ δε μάλλον τούτων,η αίθοί λία προσεχώςόβατο ηπείρω όξιν,όβιν,τόιέχουσαςαδίους, όσους κουτης κύρνκαι διέχει αρισον 3ϊαν φετήριον άϊο- ή χωeίον όξιν άδι τας Φέις τας λεχθάσας νήσουβ.είδο μου δι,κραταύτας υμείς,αια βαύτες αθή ο οραλώνιον και μέταλλα τιναοί τη χώρα εκλελειμμcία. άδο μαυόκή πυς όργαζο μοίους ή σίδηρονη εκ της αίθαλίασ.κομμζόμονον ου γαρ δuύαται συλλιπαίνεώθαμια μνθυόμενος ει% νήσω.κομίζεται ό"βυθύς εκ των μετάλλωνεις τίύ ήπειρον.άι;- διδή παράδοξον η νήσος έχει..κ) και τα ορύγματα αλατσλαρούθαι πάλιν τω χρόνω ταμεταλλAιθέντα, καθάπου ώύς πλαταμώ τας φασή τους οι ρόθίω,και τluυ οι παρωπίΦαν σίύ μαρμαρον, και τουςοι ινδοίς άλασ,ούς φυσι κλάταρχος,ούτοώ όδατύθοίης ορθώς ο φίσας με καθαράθαι μήτε τίύ κύρνον εκ της ηπείρου, μή το τίύ Gρδόνα,ούταβταμίσωρος ο φάσας ο χιλίοις ένα και όgκοσίοις τασίοις πελαιίας αμν

φοτήίας κjχαράτσιν, μάνγιουκαΐυπήρξανόραταια αθ%6ύτον,εφόσον σαφές εωρθώντοκ) μάλιτα η κύρνος, έτι δε κατα τluυ αιθαλίανλιμίω αβrώος αχό της αργούς ώς φασίν εκάσι γαρ

τπλ4ύθμ,σίύ της κιρκης οίκκσιν,ζητταύτα τον Ιάσονατής μηδείας εθελούσης ιδιάν πίύ θεαλ.ν) δηκή αχό ή αχοςλεγγισμάτων παγόντων, αεποίοιω οι αρπναύται, σιαμούεινέτι,κου νιώ όg οικίλους τως βα"ιόνος ψύρους αδε%ιαύταμυθοποιία,τεκμήρια των λεγομοίων υφημών ασιν.ότι ου παν

τα όμηρος αυτός έτσλαήίοναλλακoύων θρυλλoυμοίων τών κιουτων πολλών, αυτός προσιτίθ4μήκη" διαςημάτων και εκτoτσισμών.κοιλιωθάπου &νώδυασέκεις &ν ωκεανόν ύβέβαλε, παραπτλκσίως και τον ιάζονα γινομούης και τούτω πλαής μνός κακάνω καθαπόδ«αιμονελάω.τσόδι μί, οιώ σ' αιθα

λίας,τοσαύτα, ιδί κύριος Ντσο ή"ρωμαίων καλά9κόρσικα οικόπαιδί φαύλως ζαχέιατί ουσα ύ ζύς τσλείσοις μόδεσιδύσβακς ταλέως ώς το τους κατέθντας τα όρη, και αχείληςηρίων ζώντας, αγριωτήίους είναι θηρίων.οπόταν πuύ ορμήσωσιν οιή"βωμοιίων σ5ατηγοί και προτσεσίντας τους όρύμασι.πολυ τσλήθος έλωσιτών αναβαπόθων, ορα όξινοι θα ρώμη, και θαυμάζφ όσον εμφαίνεται το θηριώδιόθ και το βοσκηματώJιόθοι αυτοίς. γαρ ουχα τσομοίουσιζήν ή ζώντας απαθεία, και α'

ναμώθησία ώθώνκσαμοίους επιτείβονσιν.ώς το κουπί και τυχόν καταβάλλουσιν Uzσδο αυθ", όμως μεταμίνφν. έτι δWόμωςοικήσιμάζιναμόν,και πολισματα που βλνσίνων τόκ) χάραξκή οικονία,

και ουάπανό".μήκος δι σ'νάβυφνον ο χωρογράφος μίλιαό ε.πλάτος διόGρδόνος δεμήκος σ κ αυλάτοςό τη κατάλλους δε κύριου Αλ πουίμερος,ή χιλίες λέγωτα κ) θg κοσίους ταδίους της δε σαρδόνος, καταλακιχιλίους.έσι δε αυτής και πολυμόζος Φαχύ,και ουκ ειρηναίον πολυδι, κjχώραν έχον Αυδαίμονα τοις πάσι, σίτω δι,και διαφόρόντως πόλ4, θ'ασιλ πλείες αξιόλογοι δικαιραλις καέσουλχοί τή διαβεθό ή τόπων αντιτάωεται τις καλμοχθήρια νοσερά νήσος ή θόκαις κjμάλιστα

ει όϊς Αυαρούσι χωeίοις.ταδιαυτα ταύτα,καλοορθώσ7 σμυεχώς υποτών οράων, οι καλοιώθάλα πίσβίς.ioλαός πρότυλον ονομαζόμοιοι, λίγ«η τιόλαοςάποντίνας των παίδων ή ηρακλέας ελθών


Βιβ•

έ•

99

*

οιάρο.κή σιιυδικήσαμζίς σίύνύσον έχρισίβαρβαροις.τυρέννοιοί (ανύση ονο φοίνικό"κατακράτη

6μ οι εκκαρχ«δύος κjμξα τούτων ρωμαίοις επολέμεν καταλυθείΦδεκάνων πανθ' υπόδωμαίοις ύλ

πήρξεπέήαραθιέξ: Φοράω έθνηταράτει.6απνάτοι.βαλαροί, ακόνιθόυ,οι ασπλαίoις οικώνταςει και τιναγών έχρισί ασύe μοναδι ταύτιν άδιμελώς ασέροντες αλλάτας των όργαζομΕύων καθαρν πίζοντας-6ύ"μίντών αυτόθι άυ» διαθ'πλέον.ζίς οι τά πόδαία πεισάτας μάλισα ,οι διτσέμ

πόμονοι 5ξατηγοι,ταμΕυ αντέχουσι π€ός άδιαπαυθώσιν,επειδαν μιλυσιτελή Φέφαν σιωεχώς οι τόωις νοσερής σ9ατότσεδόν.λείπεται δήςξατηγάν τέχνας τινάς,και όητηρίβοντας έθνος 7ίτων βαρβαβων πανηγυρίζουσιγαράθε πλείας μόδας από της λεηλασίας, επιτίθονη τότε κ) χειρών? πολλούς άνονταιδιούταύθα οι τείχαφύοντας αγάαναιτόβείας,κειοι, καλέμουοι ο μέσμονού, ών

ταϊς δοράς θωρακίζονται, χρώνται όπίλτει,κλειομοίω αρπασης ο σ' μξαέυποτσλωνίκαι υπ' σής,ϊκανώς ανεώι καπίδύονται 5μήκεις όϊασική παράλληλοι ομόδι,και Φές αθηνότονκούλιν βύν Φαμμεία, πολύ μου'τοι τώμεγώθειλείπεται των άλλων η αίθαλία.άχρ'π σ'λιβύκς τώεγν

γντάτωάϊαρμαφκσινό χωρογράφος,άς τίύ σαρσώμίλιατ"μδα λιποτσλάνιονκόωπα πόλεις μιν κρονζτσδο της θαλάfίκς. εςιδίοι κόλπω βουνος υψηλός αφού το κτίσμα, υπόκειται 3 ιρακλέους λιμίδ και απλησίον λιμνοθάλαήα,και παρασίύάκρανσίύ κzσδή κόλoυθυνoσκoπέον, ακολον θέγδεθύνος ο τάβαλαίωμόνον αλλά,κjτή πορφύρα παρά γων, αβέάμονοςαχό τ' έξω θαλάfίας, μέχρι και σικελίας από δι ή κυασώνας ωτία παρατσλέκσι,ολίχνιαίξι. Φαουίσκιονικού πύργοι, ύ άλέον και φεγκαινία ας μίλ δε φαονικίσκουςταθλοι τ.οιότο μεταξύ τόπος όξικαλούμενος ρίγεσού ιλλα,ίσοράτ75 γενέθαι άϊ"βασίλ4ον.μαλαώπυ πλασγουόν φασιομυος Αίσαντα οι τοις τύποις

μλή σιωοίκωνπελασιών,απλθάνονθοάδεες αθήνας, τούτου Μασί ή φύλου.κ) οι σίύ άγυλα κοι τε%ικότες από 55αουίσκων εις πύργους,μικρόν ελάfίους τ%ύ όπ".ές θ'επίνειον τ% καιρετανώλα αχό νςαδίων, έχει ο αληθιίασιόδοντσελασιών ορυμα σλούσιόν ποτο γινόμβνον εσύλυσιοϊαυ ο διονύσιος ο ή σικελιωτών τύραννος καταδύτσλομυή αθή κύρνον αχό δε τ%ύ πυρπων εις ώςία σέ. εν δίδ μεταξυ το αλείον και η φρεγκνία τσόδι μβ της παραλίαο της τυρρηνικής, ταύτα, οι δε το

μεσογαία,πόλ4ς, πώς ταϊς άρημoίας,αβέτιόντα και πόδoυσία και ουλσίνιον κ) σούτειον προς 3 ταύταμς πολίχναμσυχναι,βληράτοι καηφόδοντινόν και φαλόβιον,καήφαλίσκον,καινέτσιτα και

τατωνία,") αλλαιτσλείας.αλ,όgαρχές σιιυεσώσαμ.τινες δή"ρωμαίων οικισάντ ταπ4νωσανf.κοι θάπερώύουικίες πολεμήσαντας ελλάκις, κ) τας φαδήνας,οϊιοι διετυρρηνες φασί του φαλόβίες.αλ λάφαλίσκους ίδιον έθνοςτινες,και ώύς φαλίσκους πόλιν ιδιόγλωωον, οι δε οιακού συμβαλίσκον

λέγοισίν άδι το φλαμινία ολώ κάμένον μεταξύ οχ«κλών καλρώμης.r aγο δε τώ σαράκτωόρφος φωνία πόλις όξινομώνυμος αθίχωeία τινι θαίμονίτιμωμούν σφόορακUzσο ή"πώμοίκων.ίς τέμεν νός όξιναν τότόσω θαυμοςηνιόδοποιία έχον γυμνόις γαρ ποάδεξίασιν αιθρακια και ασoδια με γάλίμ oικατεχόμβυοι Νzσο της δαίμονος ταύτης απαθής,κ) σμυόχ«τ' αλήθος αιθρώπων άμα της τ'επανηγύρεως χάριν ή σιωτιλείται κατ' έτος και της λεχθείσης θέασ'μαλισα όWόξι μεσογαία

το αόρήτιον προς τις ορεσιν απέχει 29αύτες ή ρώμης οι μεσογαία χιλίους ταδίους, ο δε κλέσιον ώ.εγγυς δε τούτων έξι,καλή πόρουόα.πώσλαμβαύουσι δε πως τίω βύσαμονίαν σ' χώρας κολλίν μνα.μεγάλα το υ ολλαιούσαμ.μ) γJ' arλέον9 έφονθκj Jέφονσιν όψον ολύ.κ) των πhινώνταλι μναία τύφοι τι και πάπυρος αλθήλητο πολλά κατακυμίζετ ποταμός ας σίύ ρώμίμ.ούς εκδιδύα σιναι λίμναι μέχρι τό ίιβόρεως.ών όξιν και άτοκιμνία και η πόδι ουελσινίους και έτσίδι κλούν σιον και η εγγυτάθωτής ρώμης και τηςθαλάffης Gβάταιαχρτατωδε,κ) και προς αρρυϊίωγή πα(ου/ μοία,καθ'"ναι εκ "κελτικής ας τίύ τυρρηνίαν εκβολαί. ςεατοτσίδος ας που κυανίβασεχήν σαο»,δυοίν ουσών-ταύτης-τό,κ) της ετσαβιμίνου όg της όμβeικής βελτίων μάι οίω και ετσαβιμίνου ταπεινούται γοορ ούταύθα ικανώς τα όρνιτρινρουμείον δε'τών παρόσων πύf επιμελώς, ναικα εθh σίύ χαλεπωτύλαν ελέωθαμ.κ) εκράτησαν όμως νηκάσας μάχας μεγάλασ. φλαμμίνιον, πολλή

δεκ) των θερμών υδάτων αφθονίακατά τluυ τυρβίωίαντώ πλησίον είναι της ρώμης,ούχ δήοκα δ'6ύανορά των οι βαίας άδιoνόματα ολυπαντων μάλισα τί ότνρίκνία παράβέβλντι κατα' το προς έωμόNος,ή ομβeικά.σίύ αρχήν ασετών ατσεννίνων λαβ8σα κjέτι πόραιτέρω μέχρι Φαε%ίκαι

αχρ Αϊό" ρακούνης αβέάμενοι κατέeισίν ούζι και τσλησίον υ εφεές,σάρσιναν αείμνονισίναι υκοι μαβινον αυj Μέξι υ ο αισις οταμός,κjτογιγνούνoν όρος ύσανίνον.κ)μέταυροςποταμός.κ) τοίε ρόν σ'τίχας.ήγο" τούτους ώύ τόπους εισίτα όριασ"Ιταλίας σ" πρότερον, ύ σ'κελτικής καται το προς τη θαλάθτηταύθα, μόνος και που μεταίιθέντων πολλάκιςτών και γιμόνων.πρότόδον μον'

γε η αισιν εποιοαύζ, όeιον.παλιν δε αόν ρεβίκωνα ορταμόν.έτιά'ο μαι αισις μ