Page 1

ระเบียบโรงเรียนหอวัง ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒


ระเบียบโรงเรียนหอวัง ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวังดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจ ใน การปฏิบตั งิ าน ให้แก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนหอวัง จึงเห็นสมควรปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนหอวัง ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำ�นาจตามข้อ ๖ แห่งระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนหอวัง ว่าด้วย การจัดสวัสดิการ ภายในโรงเรียนหอวัง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๒” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนด ไวแล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนหอวัง “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหอวัง “รองหัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนหอวัง “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนหอวัง “สวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง” หมายถึง กิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่งาน สวัสดิการจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ และอำ�นวยความสะดวกให้ แก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน เพือ่ ประโยชน์ในการดำ�รงชีพ นอกเหนือจาก สวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ


“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง “ลูกจ้างของสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง” หมายถึง ผู้ได้รับการว่าจ้าง โดยได้ รับเงินค่าตอบแทน จากสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง “กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง กองทุนเงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ข้อ ๕ สวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพือ่ ให้สวัสดิการแก่สมาชิก นอกเหนือไปจากสวัสดิการของทางราชการ (๒) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน (๓) เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่สมาชิก ในการปฏิบัติราชการให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๔) เพื่อเผยแพร่ความรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และ การพัฒนาการศึกษาของชาติแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป ข้อ ๖ สมาชิกสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ประกอบด้วย (๑) ครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ� และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหอวัง (๒) ลูกจ้างสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ข้อ ๗ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสวัสดิการภายใน โรงเรียนหอวัง และสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็นครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ� ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ประกอบด้วย (๑) ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหอวัง เป็นประธานกรรมการ (๒) ข้าราชการครู/และหรือลูกจ้างประจำ�โรงเรียนหอวัง ที่ได้รับการแต่ง ตั้งจากผู้อำ�นวยการโรงเรียนหอวัง ไม่เกิน ๗ คน เป็นกรรมการ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง คน ต้องมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ด้านการเงิน และการบัญชี (๓) ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาจากการคัดเลือกตัวแทนครู ไม่เกิน ๗ คน เป็น กรรมการ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งสองปี ผู้ที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับคัดเลือก อีกได้ แต่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่กรรมการซึ่ง


เป็นผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระให้ดำ�เนินการคัดเลือกกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่คัดเลือกกรรมการ แทนก็ได้ ในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการมีจำ�นวนเท่าที่เหลืออยู่ (๔) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการของโรงเรียนหอวัง เป็นกรรมการ และเลขานุการ การคัดเลือกกรรมการตาม ข้อ ๘ (๓) ให้เป็นไปตามวิธีการที่ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนหอวังกำ�หนด ให้คณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกคณะกรรมการหนึ่งคน ที่มีคุณวุฒิหรือมี ประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี เป็นเหรัญญิก มีหน้าที่ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีของสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ให้ ผ ู ้ อำ � นวยการโรงเรียนหอวัง แต่ง ตั้ง ข้าราชการครู/และหรือลูกจ้างประจำ� เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จำ�นวนสองคน ข้อ ๙ คณะกรรมการสวัสดิการตาม ข้อ ๘ มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) กำ�หนดนโยบายอำ�นวยการ และจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับในการดำ�เนินการจัดสวัสดิการภายใน โรงเรียนหอวัง (๓) อนุมัติให้มีการจัดและยุบเลิก การจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ใน โรงเรียนหอวัง (๔) แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดำ�เนินการ จัดสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ตามระเบียบนี้ (๕) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี และการประชุมใหญ่วิสามัญของ ผู้เป็นสมาชิก (๖) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง


(๗) อนุมัติก ารจ้างลูก จ้างสวัสดิก ารภายในโรงเรียนหอวัง กำ�หนด ค่าตอบแทน จัดแบ่งงาน กำ�หนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหาร งานบุคคลของลูกจ้าง (๘) กำ�หนดอัตราค่าบริก ารสำ�หรับ การใช้บริการสวัส ดิการภายใน โรงเรียนหอวัง ที่จัดขึ้น (๙) อนุมัติหรือมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำ�เนินการ ก่อหนี้ผูกพัน หรือลงนามในเอกสารต่าง ๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจ่ายเงิน กองทุนสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวังร่วมกับเหรัญญิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ สวัสดิการกำ�หนด (๑๐) ปฏิบัติการ/กิจกรรมอื่นใดที่จำ�เป็นที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ภายในโรงเรียนหอวัง หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเอกสารใดมีข้อความจำ�กัดอำ�นาจของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำ�นิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยให้สมาชิก และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน ข้อ ๑๐ คณะกรรมการสวัสดิการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อรายงานผลงานการจัดสวัสดิการในรอบปีที่ผ่านมา การเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการจัดสวัสดิการในปีต่อไป การพิจารณาอนุมัติระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่สำ�คัญ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัด สวัสดิการระหว่างปี นอกจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี อาจให้มีการประชุมใหญ่ว ิส ามัญ เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร หรือสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิก ทั้งหมด เข้าชื่อร้องขอเพื่อให้มีการสอบถามปัญหา หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัด สวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ในเรื่องที่มีความสำ�คัญ และต้องการความเห็นร่วมกันจาก ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก ข้อ ๑๑ ให้มกี องทุนเงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง เพือ่ สะสมทุนและใช้จา่ ยสำ�หรับ การดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวังซึง่ อาจมีรายได้ ดังนี้


(๑) เงินรายรับจากการดำ�เนินการจัดกิจกรรมของสวัสดิการภายใน โรงเรียนหอวัง (๒) เงินบริจาคเพื่อสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง (๓) รายได้อื่น ๆ ข้อ ๑๒ การเก็บรักษาเงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ให้ปฏิบัติ ดังนี้ (๑) นำ �บัญ ชีฝากเงินไว้ก ับ ธนาคารพาณิชย์ ประเภทเผื่อเรียก โดยให้ ประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก เป็นผู้ลงนามในบัญชี (๒) การเบิก - ถอน เงินในบัญชี ให้ลงนาม ๒ ใน ๓ ของผู้ลงนามเปิดบัญชี (๓) เหรัญญ กิ เก็บรักษาเง นิ สด สำ�รองไว้สำ�หรับสมาช กิ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ข้อ ๑๓ การขออนุมตั ใิ ช้เง นิ สวัสดิการภายในโรงเร ยี นหอวัง ให้สมาช กิ หร อื เหรัญญ กิ บันท กึ ขออนุมตั เิ ง นิ ในแบบบันท กึ การขอใช เ้ ง นิ สวัสดิการภายในโรงเร ยี นหอวัง เสนอประธาน กรรมการพิจารณา ข้อ ๑๔ เงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ประเภทจ่ายเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก นอกเหนือไปจากสวัสดิการของทางราชการ ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจกรรม ดังต่อไปนี้ (๑) เงินบำ�เพ็ญกุศลฌาปนกิจของสมาชิก รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท บิดา มารดา คูส่ มรส หรือบุตรของสมาชิกโดยชอบด้วยกฎหมาย รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๒) เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย ครั้งละไม่ เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๓) ของเยี่ยม หรือเงินช่วยเหลือสำ�หรับสมาชิกที่เจ็บป่วย และพักรักษา ตัวในโรงพยาบาล ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท และสำ�หรับบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร ของสมาชิกโดยชอบด้วยกฎหมาย รายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท แต่ละรายและแต่ละกรณีจา่ ย ได้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง ข้อ ๑๕ เงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ประเภทจ่ายเพื่อส่งเสริมให้สมาชิก เกิดความสมัครสมานสามัคคี ให้ใช้จ่ายตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้


(๑) ค่ า พาหนะเดิ น ทางในการไปศึ ก ษาดู ง านของสมาชิ ก หรื อ นันทนาการนอกสถานที่ (๒) สนับสนุนการแสดงหรือนันทนาการ ในกิจกรรมทัศนศึกษาของสมาชิก (๓) ค่าอาหาร อาหารว่าง และน้ำ�ดื่ม ในการประชุมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาชิก ข้อ ๑๖ เงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ประเภทจ่าย เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำ�ลังใจให้แก่สมาชิก ในการปฏิบัติราชการ กรณีที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทาง ราชการได้ ให้ใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ (๑) เบี้ยเลี้ยงสำ�หรับสมาชิก ไปอบรม - สัมมนา ประชุม นอกสถาน ที่ หรือนำ�นักเรียนไปแข่งขัน หรือร่วมกิจกรรมอันนำ�ไปสู่การเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน ในอัตราเท่าที่เบิกจากทางราชการได้ กรณีมีเวลาไม่ครบที่จะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ให้เบิกค่า อาหาร ในอัตราวันละไม่เกิน ๒๔๐ บาท/วัน (๒) ค่าอาหารสำ�หรับนักเรียนที่ไปแข่งขัน หรือร่วมกิจกรรมอันนำ�ไปสู่ การเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน ในอัตราไม่เกิน ๘๐ บาท/วัน (๓) เบีย้ เลีย้ งสำ�หรับลูกจ้างของโรงเรียน ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีน่ อกเวลาราชการ ในอัตราไม่เกิน ๒๐๐ บาท/วัน หรือตามความเหมาะสม ตามที่ประธานกรรมการสั่งการ ข้อ ๑๗ เงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ประเภทจ่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ สำ�หรับ สมาชิกและบุคคลทั่วไปตามที่จ่ายจริง และหรือตามความเหมาะสม ข้อ ๑๘ เงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ประเภทจ่ายในกิจกรรมอืน่ เพือ่ สนับสนุน และส่งเสริม หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจ่ายตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าอาหารรับรองผู้ตรวจราชการ วิทยากรพิเศษ แขกผู้มาเยือนหรือ มาเยี่ยมชมโรงเรียน


(๒) ค่าพาหนะของวิทยากรพิเศษในกรณีทร่ี ถของโรงเรียนไม่สามารถรับ - ส่ง ได้ (๓) ค่ารับรองพิเศษสำ�หรับบุคคลที่ประธานคณะกรรมการเห็นควร ซึ่งจะ ส่งผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ข้อ ๑๙ เงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ประเภทจ่ายเพื่ออื่น ๆ นอกเหนือ จากที่กำ�หนด ให้เสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป ข้อ ๒๐ ในปีใด เงินสวัสดิการภายในโรงเรียนคงเหลือน้อย คณะกรรมการอาจจะ ระงับการจ่ายเงินสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวังบางประเภท หรือทั้งหมด หรือลดจำ�นวน เงินตามความเหมาะสม ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิก จำ�นวน 3 คน ซึ่งมิใช่ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือลูกจ้างสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ สวัสดิการภายในโรงเรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะ กรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง ข้อ ๒๒ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ� ตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ ข้อ ๒๓ ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการ สวัสดิการมอบหมาย จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เสนอคณะ กรรมการสวัสดิการเพื่อพิจารณา ข้อ ๒๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน ภาระหนี้ ที่ดำ�เนินการให้สวัสดิการอยู่ ก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้เป็นของสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง ตามระเบียบนี้ ข้อ ๒๕ ให้รองผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) ผู้อำ�นวยการโรงเรียนหอวัง


รายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนหอวัง -------------------------------๑. นายเลิศศิลป์ รัตนมุสกิ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ ๒. นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ รองผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ ๓. นายรัตนะ บัวรา รองผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ ๔. นางสาวอรินยา สถิรชาติ ครู กรรมการ ๕. นางเพ็ญศรี การเทีย่ ง ครู กรรมการ ๖. นางเกษร ถาวรวงศ ครู กรรมการ ๗. นายศุภกร วิรตั นิ นั ท์ ครู กรรมการ ๘. นายประยุทธ ชาญอักษร ครู กรรมการ ๙. นายคเน ดุภะสกุล ครู กรรมการ ๑๐. นางสาวกัลยาณี ชุม่ ชืน่ ครู กรรมการ ๑๑. นางรัตนา รุง่ ช่วง ครู กรรมการและเหรัญญิก ๑๒. นางสาวมยุร ี อินทรโชติ ครู กรรมการและผู้ ช่วยเหรัญญิก ๑๓. นางสาวบุญทวี จันทร์ประดิษฐ์ ครู กรรมการและเลขานุการ ๑๔. นายพิจติ ร โตวรรณ ครู กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ ๑๕. นายวัฒนพงศ์ วรคุณวิศษิ ฏ์ ครู กรรมการและผช้ ู ว่ ยเลขานุการ


งานสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหอวัง โทร. ๐๒ ๕๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๒๕

Profile for yanawan chaiyo

ระเบียบโรงเรียนหอวัง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2562  

ระเบียบโรงเรียนหอวัง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2562

ระเบียบโรงเรียนหอวัง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2562  

ระเบียบโรงเรียนหอวัง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนหอวัง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2562

Advertisement