Page 1

Share experience, encourage inclusion

NEWSLETTER #1


Share experience, encourage inclusion

ЗА ПРОЕКТА: Ромската общност е най-голямото етническо малцинство в Европа. Приблизително 10-12 млн. роми живеят в Европа, от които около 68% (7,5 млн.) са в страните, обхванати от Програмата за сътрудничество в Югоизточна Европа. Изключването и социалното неравенство на ромите е постоянен и нерешен проблем в целия регион. Въпреки множеството различни програми и инициативи, насочени към тях, ромските общности в Югоизточна Европа все още са подложени на дискриминация и социално изключване и техният равноправен достъп до работа, образование, социални помощи, здравеопазване, подходящо жилище, други обществени услуги и правосъдие все още е ограничен. Партньорските организации, участващи в проекта PAIRS, са 18 (11 са финансирани) от 8 държави от Югоизточна Европа (5 страни членки на ЕС, 2 участващи в IPA и 1 ENPI), където изолирането на ромите има нужда от висока степен на приоритизиране на политиката Консорциумът предоставя на хоризонтално и вертикално ниво различен експертен опит и компетенции в управлението (национално и местно) и изпълнението на програмата (местно/ регионално/национално ниво, в различни тематични области). Проектът предлага интегрирани, устойчиви решения, в съгласие с всички заинтересовани страни на ромското включване, които ще бъдат конвертируеми в програмирането. По-ефективни и широко използвани методи за интеграция и основано на доказателства програмиране и схеми за финансиране, насочени към интеграция на ромите, ще допринесат за постигане целта на стратегията „Европа 2020“ 20 милиона души да бъдат изведени от бедността през следващите 10 години. Резултатите от PAIRS ще допринесат също за постигане на стратегическите цели на „Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“, която гласи, че е задължително по-ефективното и ефикасно използване на финансовите ресурси, предназначени за интеграцията и социалното включване на ромите.


Share experience, encourage inclusion

МЕЖДУНАРОДНА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА: На 15 и 16 ноември 2012 г. в Будапеща бе организирана международна координационна среща по проекта PAIRS. В събитието участваха представители на всички партньори. Председател на срещата бе г-н Ласло Моравчик, ръководител на проекта от страна на водещия партньор в PAIRS. По време на двудневното събитие всички партньори имаха възможността да се представят и да обсъдят целите на проекта, очакваните резултати и постижения. Присъстващите бяха подробно запознати с общия бюджет на проекта, който включва дейности, работни пакети и бюджетни линии. Участниците бяха информирани, че в случай на нужда от промяна в бюджета, водещият партньор трябва незабавно да бъде уведомен. Преди да се пристъпи към промяната, трябва да се получи писменото му одобрение. По време на срещата бе организиран интерактивен уъркшоп, на който бяха дискутирани финансови документи по проекта и бе постигнато общо разбиране за отчитането на дейностите.

ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ: На 7 февруари 2013 г. в град Тарнабод, Унгария, се проведе откриващата конференция по проекта PAIRS: „Сподели опит, насърчи включването“. Събитието протече като полудневен семинар, по време на който известни лектори и официални лица говориха за различни ключови аспекти на проекта. Сред лекторите се открояваха г-н Миклош Вечсей, вицепрезидент на Унгарската благотворителна служба към Ордена на Малта; г-жа Каталин Виктор Ланжерне, заместник държавен секретар на Министерството на човешките ресурси; г-жа Дора Хуц, експерт от Европейската комисия; и г-н Атила Молнар, ръководител на проекта ROMA-NET. Видео обръщение на г-жа Ливиа Йорка, член на Европейския парламент, наречено „Общите цели трябва да се постигат заедно“, бе представено пред присъстващите.


Share experience, encourage inclusion

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ - УНГАРИЯ: Първото работно посещение се проведе между 20 и 22 март 2013 г. в Унгария. Програмата на събитието бе планирана така, че да може да се посетят няколко от предложените „добри практики“ в Унгария, а именно: пример за жилищно настаняване („Hell’s Tower“), пример за изграждане на общност („Presence“), пример за образование („Hódmezővásárhely“), представен в гр. Монор, и „Къща за сигурен старт на децата: Ранно детско развитие“ и „Tanoda“. За обща информация на участниците бяха раздадени наръчници за интервюта и въпросници (описания на примерите бяха изпратени на участниците няколко седмици преди посещението). Групата посети един от първите панелни комплекси във Веспрем, в промишлената зона на града, който скоро след началото на прехода се превъща в гето, давайки подслон найвече на безработни, изключително бедни и уязвими семейства от ромски и неромски произход. Вторият ден от посещението бе фокусиран върху различни елементи на интегрираната програма „Шанс за децата“, първоначално лансирана от Академията на науките през 2006-2007 г. в рамките на Стратегията за борба с бедността сред децата 2007-2032, в Szecseny - микрорайон в Унгария. Бивши служители на микрорайона (някои от тях наети в последващи дейности) бяха поканени да се представят и обсъдят постигнатото и предизвикателствата. На третия ден социалната работа, извършена в Монор, беше представена от г-н Дейвид Кис, бивш областен социален работник, днес регионален координатор в Унгарската благотворителна служба към Ордена на Малта. Той представи историята на местния ромски квартал, създаден основно от общината на общински терен по време на „урбанизацията“ на Монор (там общината си е затворила очите и позволила да се изградят „къщи“ без разрешително, когато преди около 50 години ромите били изведени от центъра на града).


Share experience, encourage inclusion

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ – ИТАЛИЯ: Работното посещение в Италия се проведе от 3 до 5 април в градовете Милано и Ферара. В Милано през първия ден групата посети проект, наречен „Villaggio solidare“ (Селото на солидарността), организиран от CeAS в сътрудничество с Casa Della Carità. На втория ден имаше още две посещения: най-напред участниците се запознаха с програмата за трудово приобщаване в предградието Rozzano, а след това - със заселването на Impastato Street в покрайнините на града. Групата присъства също така на концерт, изпълнен от ромски деца по проект за музикално образование. В последния ден във Ферара на участниците бе представен пример в сферата на заетостта, а именно „Насърчаване на самостоятелна трудова заетост при ромите и подкрепа за достъп до пазара на труда“. Втората презентация бе посветена на образованието – „Образователна подкрепяща програма и следучилищни дейности“, последвана от среща с училищния персонал и социални работници.

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ – АЛБАНИЯ: В продължение на три дни през април (от 22-ри до 24-ти) в Албания се проведе третото работно посещение. То започна от Тирана, Държавната служба за социални услуги, където директорът г-жа Козета Месити представи политиките на услугата за интеграция/ включване на бездомни деца, включително ромски. След няколко интересни презентации на проекти на ПРООН, ОССЕ/БДИПЧ и УНИЦЕФ, присъстващите посетиха социалния център „Romani Baxt“, където г-н Агим Фортуна, представител на местната ромска общност, представи добри практики. На втория ден в гр. Шко дра бе проведена съвместна среща на представителите на проекта PAIRS и заинтересовани страни на Ромската общност в регион Шкодра. Срещата беше открита от председателя на Регионалния съвет на Шкодра г-н Максид Кунгу, който в обръщението си изрази задоволството си от проекта PAIRS и обеща институционална подкрепа за него в Албания. Срещата бе уважена и от заместник-кмета на града г-н Ритван Трошани, който даде висока оценка за работата на Malteser Албания с ромите и египетската общност. Друг местен служител, директорът на Регионалната дирекция „Образование“ г-жа Артида Феркети, направи подробно представяне на предприетите от правителството образователни политики по отношение образованието на ромските деца, както и на образователното равнище на ромските деца в област Шкодра. Тя изрази ангажимента на нейната дирекция за продължаване на сътрудничеството с всички заинтересовани страни, за да се подобри


Share experience, encourage inclusion

положението на ромите в сферата на образованието. В края на срещата група ромски деца от училище „Beato Zeferini“,– ръководена от Minor Capucin Friars, изнесе кратък концерт. Срещата беше последвана от посещение на „Селото на мира“, където участниците бяха запознати с добри практики „Ромско училище“. След това те посетиха предприятие за събиране на метал, в което работят роми, живеещи в близкото село, както и мултидисциплинарното читалище във Фуше Кружа, където изслушаха презентация на тема „Ограмотяване и социални умения за ромските жени, мъже и деца“. В последния ден на посещението в Тирана групата посети Министерството на труда, социалните въпроси и равните възможности, което е асоцииран партньор на проекта PAIRS в Албания, и проведе срещи с високопоставени представители на министерството - г-н Спиро Ксера, министър; г-жа Денада Сефери, директор на дирекция „Социални политики“; и г-жа Блерина Зото от ромския секретариат. След министерството групата посети училище „26 ноември“ и бе запозната с всеобхватен проект за образование, насочен към ромските деца. Работното посещение в Албания завърши с визита в Дневния център за приобщаващо образование към общината на Тирана.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ – БЪЛГАРИЯ: В периода 11–14 юни тази година в България ще се проведат редица инициативи по проекта PAIRS, на които ще присъстват представители на международните партньори по проекта. На 11 юни в София се организира среща на международна експертна група по проекта. В същия ден, отново в столицата, ще се проведе и среща на екипа за управление на проекта. На 12 юни групата от експерти ще посети град Кюстендил с цел обмяна на опит. Там те ще посетят ромския квартал „Изток“, където ще им бъдат представени местни добри практики за интеграция на ромското население. На третия ден от посещението групата ще посети село Видраре, община Правец. Отново ще им бъдат представени успешни примери за ромска интеграция, като ще се акцентира на програмата за намаляване на броя отпаднали деца от училище и посещението на няколко центъра за развитие на общността. Последната планирана инициатива е международна конференция „Успешни модели за интеграция на роми в Югоизточна Европа“ на 14 юни в София.


www.maltai.hu

www.malteser.al/en/

Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance

www.amalipe.com

www.agentiaimpreuna.ro

www.nccedi.government.bg

www.anr.gov.ro

www.ceasmarotta.it

www.teuleda.org.al

www.malta.uz.ua

www.osi.bg

www.kormany.hu/hu

www.operanomadimilano.org/

www.comune.fe.it

www.housingcenter.org.rs

www.mpcs.gov.al


Share experience, encourage inclusion

Contacts: Laszlo Moravcsik, PAIRS Project Manager, moravcsik.laszlo@maltai.hu Yana Pelovska, PAIRS Communication Manager, ypelovska@osi.bg www.pairs-see.net

Информационен бюлетин #1 PAIRS  

Информационен бюлетин за дейностите по проекта PAIRS в периода октомври 2012 - юни 2013

Информационен бюлетин #1 PAIRS  

Информационен бюлетин за дейностите по проекта PAIRS в периода октомври 2012 - юни 2013

Advertisement