Page 1


INFORMAȚII GENERALE Minoritatea romă este cea mai numeroasă minoritate etnică din Europa. Aproximativ 10-12 milioane de persoane de etnie Romă trăiesc în Europa, din care aproximativ 68% (7.5 milioane) trăiesc în țări acoperite de programul South East Europe. În ciuda diferitelor programe și inițiative care le-au vizat, comunitățile de romi din sud-estul Europei sunt în continuare expuse discriminării și excluziunii sociale. Fondurile de pre-aderare si alte fonduri UE au oferit diferite oportunități financiare pentru țările din aria programului South East Europe, care au vizat incluziunea romilor și a altor grupuri dezavantajate și combaterea (de cele mai multe ori separat) a principalelor probleme cu care aceștia se confruntă. Cu toate acestea, fie subvențiile alocate au atins doar parțial grupurile țintă, fie, chiar dacă fondurile au ajuns la acestea, pe termen lung, impactul și sustenabilitatea rezultatelor nu au fost asigurate. În același timp, chiar dacă în aria programului South East Europe există metode eficiente de lucru cu romii, adeseori rezultatele și lecțiile învățate din aceste inițiative nu sunt adoptate de organismele decidente de la nivel național și European. Inițiativele de succes sunt comunicate către nivelul decidenților în mod izolat, și de multe ori nu primesc suficientă atenție și recunoaștere. Nu se poate vorbi de un dialog coordonat și structurat între decidenți și organizațiile neguvernamentale care pun în aplicare aceste metode și proiecte inovatoare. Până în prezent, oportunitățile prin care diferite organizații au încercat să influențeze politicile și programele de jos în sus au fost foarte limitate. Prin urmare, partenerii proiectului PAIRS abordează aceste provocări într-un mod complementar, transnațional, pregătind măsuri concrete prin valorificarea experiențelor și a know-how-ului diferiților parteneri.


REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul PAIRS are drept scop colectarea acelor bune exemple de politici locale și sectoriale care au contribuit eficient la incluziunea comunităților de romi în opt țări din aria programului South East Europe. În plus, proiectul asigură o platformă de schimburi de cunoștințe și expertiză internațională cu scopul de a facilita incluziunea minorității rome în întreaga regiune. Tratamentul la care sunt supuse persoanele de etnie romă, atât în Uniunea Europeană cât și dincolo de granițele curente, au devenit termeni de referință în discursurile pentru apărarea drepturilor omului și în acțiunile îndreptate către incluziunea acestor grupuri. Incluziunea romilor contribuie la dezvoltare, prin faptul că se poate mobiliza un capital uman și social folosit în prezent în mod insuficient. Proiectul PAIRS urmărește mai multe obiective: în primul rând, pe baza unor analize în profunzime, se vor colecta acțiuni și metode de incluziune fragmentate, însă care și-au dovedit succesul; în al doilea rând, aceste cunoștințe, care până acum nu au fost diseminate în mod sistematic și prin urmare nu au atins o masă critică pentru a influența politicile publice, vor fi transferate către decidenți, în scopul de a îmbunătăți politicile destinate incluziunii romilor. În fine, proiectul stimulează cooperarea dintre societatea civilă și alți factori relevanți în elaborarea de politici și planificare a fondurilor destinate romilor în opt țări din aria programului. Partenerii PAIRS abordează transnațional aceste scopuri, într-o manieră cuprinzătoare, facilitând diseminarea de instrumente de lucru în domeniu prin valorificarea experienței și know-how-ului partenerilor prin:

• Elaborarea metodologiilor practicilor pozitive și programelor existente în contextul sud-estului european, care sunt eficiente în atingerea grupului țintă și asigură o incluziune sustenabilă a romilor. • Facilitează transmiterea lecţiilor învăţate din diverse iniţiative la nivel european şi naţional, pentru îmbunătățirea metodelor și mecanismelor de incluziune a romilor.


PRINCIPALELE REZULTATE ALE PROIECTULUI • Identificarea unor practici / metode existente în domeniul incluziunii romilor, care vor fi analizate și diseminate în opt țări • Transferarea unor elemente de succes la nivel local şi naţional prin planuri de acţiune, contribuind astfel la replicarea acestor soluții în toate țările partenere • Implicarea factorilor relevanți în incluziunea romilor într-un dialog pe marginea politicilor și lecțiilor învățate, ca prim pas către îmbunătățirea politicilor și programelor bazate pe date, în opt țări • Elaborarea unei metodologii comune pentru domeniile selectate pentru incluziunea romilor • Elaborarea unei serii de recomandări pentru politici la nivel național și european, în scopul orientării optime a fondurilor în noua perioadă programatică 2014-2020 • Formarea unei rețele PAIRS care să susțină schimbul interactiv de cunoștințe și dialog între practicieni chiar și după terminarea proiectului.


CINE SUNTEM? WHO WE ARE? Parteneriatul PAIRS implică 18 parteneri din 8 state din Europa de sudest, din care 11 parteneri cu buget alocat (cinci din state membre ale UE, doi din țări aflate în perioada de pre-accesie și un partener din cadrul European Neighbourhood Policy), țări în care incluziunea populației de romi reprezintă o mare prioritate politică – Albania, Bulgaria, Ungaria, Italia, România, Serbia, Slovacia și Ucraina. PAIRS reprezintă un amestec unic de factori relevanți – autorități locale, organizații ale societății civile, decidenți politici la nivel național, agenții de dezvoltare, care pot face împreună primul pas spre utilizarea, cu succes și pe scară largă, a metodelor eficiente și a programelor complexe de incluziune a romilor.

Albania • Malteser Helps in Albania – principalele activități ale acestei organizații sunt concentrate asupra domeniului medical și social în districtul Shkoder; Malesi a Madhe, Puka and Lezha; organizația oferă sprijin populației rome din regiune. • TEULEDA - Local Economic Development Agency, Shkoder – agentie de dezvoltare economică locală fondată de PASARP, prin programul UNOPS. • Ministerul Muncii, afacerilor sociale şi egalității de şanse – reprezintă guvernul central în Albania. Principalele domenii de activitate sunt: proiectarea legislației și politicilor privind ocuparea forței de muncă, formare profesională, protecţia socială pentru grupurile vulnerabile (copii, femei, persoane cu handicap, minoritatea rromă, persoanele în vârstă, migranţi etc.), furnizarea şi protejarea mediului de lucru.

Bulgaria • Fundația Open Society Institute – Sofia – organizație non-guvernamentală care lucrează activ în domeniul extinderii și garantării inviolabilității libertăţilor civile şi a respectului faţă de drepturile fundamentale ale omului. • AMALIPE - Centrul de cooperare etnică şi probleme de integrare – coordonarea și consultarea asupra politicii de integrare planificată şi realizată de către guvern, sprijin metodologic la nivel de district, acordat consiliilor municipale pentru cooperare etnică şi probleme de integrare şi monitorizarea punerii în aplicare a politicilor de integrare a romilor.


Ungaria • Hungarian Maltese Charity Service – cel mai mare ONG și un partener cheie care a cooperat cu agenții ale guvernului maghiar şi are un rol substanţial în transformarea politicilor în practică. Are 15 ani de experienţă în utilizarea fondurilor UE şi a altor instrumente financiare care vizează sprijinirea şi integrarea grupurilor dezavantajate şi marginalizate şi a persoanelor fizice. • Ministerul Resurselor umane, Oficiul ministrului de stat pentru incluziune socială – responsabilităţile principale sunt: promovarea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi a persoanelor de etnie romă; pregătirea şi implementarea strategiilor naţionale; planificarea programelor naţionale şi cofinanţate de incluziune socială.

România • Agenția de Dezvoltare Comunitara ”Împreună” – organizație neguvernamentală fondată în anul 1999 pentru păstrarea și afirmarea identității rome, prin activități de cercetare și diseminarea studiilor precum şi prin elaborarea şi implementarea politicilor naţionale care vizează romii. • Agenția Națională pentru Romi este o autoritate publică națională aflată sub incidența legii publice, înființată în anul 2004 pentru a asigura complementaritatea politicilor publice care au vizat la nivel naţional şi internaţional persoane de etnie romă și pentru a coordona şi a monitoriza implementarea acestora.

Italia • Ce.A.S. Centro Ambrosiano di Solidarieta ONLUS – organizație nonprofit cu o experiență vastă în gestionarea și identificarea de soluții pentru problemele cu care se confruntă tinerii, femeile, romii și alte grupuri vulnerabile. • Municipalitatea orașului Ferrara, Departamentul de Relații Internaționale și de Servicii Sociale și Departamentul de Imigrație colaborează îndeaproape pentru a promova politici fiabile în domeniile incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, al cooperării europene și al schimbului de bune practici.. • Opera Nomadi – promovează formarea și incluziunea socială, educația formală și vocațională în comunitățile de romi.

Serbia • Housing Center, Housing Development Center for Socially Vulnerable Groups (Centrul pentru locuire, centru de dezvoltare de locuințe pentru grupurile vulnerabile din punct de vedere social) – organizație neguvernamentală, non-profit cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale grupurilor dezavantajate şi de a sprijini integrarea lor socială şi independenţa lor.


Slovacia

• Kosice Self-governing Region –

Regiunea autonomă Kosice a implementat mai multe proiecte în beneficiul romilor, vizând educaţia, sănătatea, migraţia, ocuparea forţei de muncă. • ETP Slovakia – Centrul pentru dezvoltare durabilă - Misiunea principală este scoaterea familiilor de romi dezavantajate din sărăcie. • Ministerul Muncii, afacerilor sociale şi familiei al Republicii Slovace Slovace este răspunzător pentru toate politicile naţionale legate de excluderea socială, în special în comunităţile de romi segregate şi separate.

Ucraina • Malteser Charity Organization in Beregovo Region – Agenţia de intervenție la nivel mondial din ordinul suveran al cavalerilor de Malta, cu statut de organizație non-guvernamentala, intervine prin acțiuni umanitare și de sprijin.

Finanţat cu o sumă totală de 1.828.420 €, PAIRS este unul din proiectele strategice conectate la Axa Prioritară 4 - “Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale pentru zonele de creştere durabilă” a programului South-East Europe de cooperare transnaţională pentru combaterea problemelor cruciale care afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale ale comunităților. Data începerii/data terminării proiectului 2012-10 / 2014-09


Contacte: Ana Ivasiuc – Manager de proiect, ana.ivasiuc@agentiaimpreuna.ro Clara Constantin – Manager de comunicare, clara.constantin@agentiaimpreuna.ro www.pairs-see.net Fotografii: Clara Constantin

Brochure Romania  

PAIRS Brochure in Romanian

Brochure Romania  

PAIRS Brochure in Romanian

Advertisement