Page 1

T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI

KO S G E B

Yunus Emre Mah. 7402 /3 sokak No : 32C Pýnarbaþý / Ýzmir / Türkiye Tel: +90 232 342 06 93 Pbx Fax: +90 232 342 06 95 www.yamerend.com.tr info@yamerend.com.tr

HAZIRLAYAN, BASIM ve TASARLAYAN: TEKNOFSET

YAMER ÖLÇÜ ALETLERÝ ÜRÜN KATALOÐU - 2018 info@yamerend.com.tr

Yamer Endüstriyel Ürünler Ticaret Limited Þirketi

Basým hatalarýndan firmamýz sorumlu deðildir. Katalogtaki bilgiler bilgilendirme amaçlýdýr. Genel bilgiler ve þartlar verdiðimiz teklifte geçerlidir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ SANAYÝ GELÝÞTÝRME VE DESTEKLEME ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI

ÖLÇÜ ALETLERÝ ÜRÜN KATALOÐU 2018


Hakkýmýzda Yamer Endüstriyel ürünler San.Ve Tic.Ltd.Þti sektördeki 20 yýlý aþkýn tecrübe ile Mayýs 2012 tarihinde kurulmuþtur. Amacýmýz hem yerli hem de yurtdýþýndaki sanayi kuruluþlarýna uygun fiyatla kaliteyi birleþtirerek malzeme tedarik etmektir. Firmamýzýn satýþ programý þuanda Kalite Kontrol ekipmanlarý ve Dökümhane malzemeleri konusunda iki farklý departmandan oluþmaktadýr. Kalite Kontrol bölümündeki ürünlerimiz her biri kendi alanýnda güçlü üreticiler tarafýndan Yamer markasý ile üretilmiþ yeni ve teknolojik ürünlerden oluþmaktadýr. 2016 yýlý sonu itibari ile yamer markalý ürün çeþidimiz 1100 kalemi aþmýþtýr. Satýþa baþladýðýmýz ilk günden beri özellikle Yamer markalý ürünler için vermiþ olduðumuz Türkak akrediteli ücretsiz kalibrasyon sertifikasý sektörde yeni bir trend baþlatmýþ ve tüm müþteriler tarafýndan takdirle karþýlanmýþtýr. Sektöre yaptýðýmýz bu öncülük sayesinde tüm kullanýcýlarýn ayný hizmeti bütün firmalardan talep etmesi sonucu diðer firmalarýnda bu tip hizmetler vermesine sebep olduðumuz için Yamer olarak bu konunun haklý gururunu yaþýyoruz. Firmamýz Yamer markasýnýn dýþýnda kendisini tüm dünyada ispat etmiþ Sylvac, Teclock, Phynix, KB Prüftechnik, Tschorn, Status Pro vb. birçok markanýn Türkiye temsilciliðini, Ferter, Accretech, Metkon gibi firmalarýnýnda bayiliðini yapmaktadýr. Satýþ programýnda bulunan tüm ürünleri stoktan müþterileri ile buluþturan satýþ ve servis bölümleri ile %100 müþteri memnuniyeti saðlamayý kendine ilke edinen yepyeni bir anlayýþla tüm müþterilerimizin taleplerini karþýlamaya hazýrýz. YAMER Ölçü Aletleri • Profil Projektörler, Ölçme ve Ýnceleme Mikroskoplarý • Yüzey pürüzlülük, Kontur ve Ovallik ölçme cihazlarý • 3D Tester ve Kenar Problarý • Sabit tip ve Taþýnabilir Sertlik Ölçme Cihazlarý ve Aksesuarlarý • Kaplama ve Malzeme Kalýnlýðý Ölçüm Cihazlarý • Granit Pleytler, Dolaplý ve Profil standlar • Dijital, Saatli ve Verniyerli Kumpaslar • Dijital ve Analog Mikrometreler • Dijital ve Analog Komparatör Saatleri, Manyetik ve sütunlu standlar, • Manyetik ve kelepçeli V bloklar • Dijital, Saatli ve Verniyerli Yükseklik Mihengirleri • Dijital Açý Ölçer ve eðim Ölçer, Analog Su Terazileri • Gönyeler,Radyus Mastarlarý, sentil ve Diþ taraklarý • Kumpas, Mikrometre kalibrasyonu için ve genel amaçlý mastar blok setleri • Numune Hazýrlama cihazlarý ve Sarf Malzemeleri • Özel ölçülerde iç çap ölçme aletleri • Geçer Geçmez Kontrol Mastarlarý • Özel mastarlar VÝZYON Yamer markasý ile ürettirmiþ olduðumuz kalite kontrol ve döküm malzemelerinin Türkiye, Avrupa ve Ortadoðu'da aranan bir marka olmasýný saðlamak. MÝSYON Ürün kalite ve çeþitliliðimiz, satýþla birlikte sunduðumuz kalibrasyon hizmetimiz , satýþ sonrasý servisimiz ve güçlü satýcý aðýmýz ile sektördeki en iyi firma olmak.

Teknik servis ve kalibrasyon

Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz.


Hakkýmýzda

Ürünlerin daha yakýndan tanýmak isteyen müþterilerimiz için bütün ürünlerimiz showroomumuzda çalýþýr durumda sergilenmektedir.


Hakkýmýzda


Ýçindekiler DATA AKTARIM & YAZILIMLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, ÖLÇÜM PROBLARI VE GÖSTERGE ÜNÝTELERÝ

0

6

Sayfa 01-12

Sayfa 123-160

KUMPASLAR

MANYETÝK STANDLAR VE ÖLÇÜM TABLALARI

1

7

Sayfa 13-36

Sayfa 161-172

DERÝNLÝK ÖLÇÜM

ÝÇ & DIÞ ÇAP VE KALINLIK ÖLÇÜM KOMPARATÖRLERÝ

2

8

Sayfa 37-46

Sayfa 173-188

MÝKROMETRELER

MASTAR BLOKLAR & KONTROL MASTARLARI

3

9

Sayfa 47-76

Sayfa 189-206

ÝÇ ÇAP ÖLÇÜM

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, SU TERAZÝLERÝ

4

10

Sayfa 77-112

Sayfa 207-214

YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRLERÝ

5 Sayfa 113-122

GÖNYE, CETVEL VE MUHTELÝF KONTROL MASTARLARI

11 Sayfa 215-226


Ýçindekiler TAKIM ÖLÇME SÝSTEMLERÝ

FORM ÖLÇÜM

12

16

Sayfa 227-242

Sayfa 261-264

PLEYTLER, PUNTALAR, V & X BLOKLAR

BOYA KAPLAMA VE KALINLIK ÖLÇÜM

13

17

Sayfa 243-248

Sayfa 265-278

DÝNAMOMETRELER

SERTLÝK ÖLÇÜM

14

18

Sayfa 249-252

Sayfa 279-310

TORK ÖLÇÜM

OPTÝK ÖLÇÜM

15

19

Sayfa 253-260

Sayfa 311-364


DATA AKTARIM & YAZILIMLAR


SPC SÝSTEMLER Veri Çýkýþ Kablosu Ara Ünite * USB den bilgisayara baðlanarak verilerin hýzlý transferi * Tek bir ünite ile kumpas, mikrometre komparatör ve mihengirden veri transfer olanaðý * Bazý diðer marka ölçü aletleri ile birlikte kullanýlabilr. * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir.

Veri Çýkýþ Kablosu Ara Ünite

Kod No. 35000 DP-UN

ABS Dijital Kumpaslar

ABS Dijital Mikrometreler

ABS Dijital Komparatör Saati

ABS Dijital Yükseklik Mihengiri

2

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


VERÝ ÝLETÝMÝ VE YAZILIMLAR - BAÐLANTI OLANAKLARI

Kablolu

Detaylar için sonraki sayfalara bakýn

Çýkýþ Yok

Bluetooth® Profil: HID over GATT Bluetooth® Profil: Basit veya eþleme Giriþ: Proximity, güç, mini-USB, RS 232

Çýkýþ: RS veya USB

Dongle

veya

veya

veya

veya

veya

veya

Sylvac yazýlýmlar veya müþteri yazýlýmlarý

Aktarma

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

3


VERÝ ÝLETÝMÝ VE YAZILIMLAR - KABLOSUZ BAÐLANTI PROFÝLLERÝ

Menü BT konfigürasyon

Bluetooth® Profil 1

Bluetooth® Profil 2

Bluetooth® Profil 3

BASÝT

EÞLEME

HID over GATT

MAC adres tanýmlý

Uzun süreli tuþ deðiþim Çoklu baðlantýlar sadece bir etkin baðlantý

Cihaz 1

Cihaz 2

Cihaz 3

Ana Cihaz

Ana Cihaz

Klavye 1

veya veya

Barkod Okuyucu

Klavye 2

(Network kart kumanda güncelleme gerektirir )

veya veya

veya veya Android

veya

veya iOS

veya veya

macOS

veya veya

4

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


BAÐLANTI VE YAZILIM Günümüz teknolojisinde ölçüm cihazlarýnýn yetenekleri sadece ölçülen deðerlerin gösterilmesi ile sýnýrlý deðildir. M e v c u t B a ð l a n t ý v e Ya z ý l ý m olanaklarýmýz cihazlarýmýzý çok daha hassas, verimli ve etkin hale getirmektedir. Baðlantý kablolarýnýn çeþitliliði sayesinde Sylvac cihazlarý veri aktarma sistemlerinin büyük çoðunluðu ile uyumlu haldedir. RS 232 veya USB veya Wireless (kablosuz) veri çýkýþlarý.

BLUETOOTH VERÝ AKTARIMI ÝÇÝN DONGLE Özellikler: *8 cihaza kadar baðlanma imkaný *Çift yönlü veri aktarýmý *Kolay programlama *Her cihazýn ayrý ayrý tanýmlanmasý *Veri aktarýmýnýn onaylanmasý

Kod No.

USB

Her modülle eþlenik cihaz

Cihazýn otomatik algýlanmasý

Cihaz ve yazýlým uyumu

Veri aktarma mesafesi (m)

981.7100

8*

D300S & SylConnect

15*

*SYLconnect ile kullanýldýðýnda her cihaz için bir modül gerekir (8 Modüle kadar) ** Çevre koþullarýna baðlýdýr.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

5


WIRELESS (KABLOSUZ) VERÝ AKTARIMI Özellikler: *Sadece bir alýcý üzerinden 120 cihaza baðlanabilme imkaný *Cihaza göre modül seçimi *Uzun mesafelerde veri aktarýmý *Kolay programlama *Her cihazýn ayrý tanýmlanmasý *Veri aktarýmýnýn onaylanmasý *Batarya ömrü: standart kullanýmda 2 yýl

926.5131

Kod No.

USB

Veri aktarýmýnýn onaylanmasý OK/KO

926.5110

926.5132

926.5110

Modul tanýmlamalarýnýn yazýlýmla Yazýlým arayüz ve Veri aktarma yapýlabilme özelliði konfigürasyon menüsü mesafesi (m) •

200*

6

USB Bluetooth Alýcý

981.7100

Opto Modül + USB Alýcý

926.5131 926.5110

RS Güç Modülü + USB Alýcý

926.5132 926.5110

Proximity Modül+ USB Alýcý

926.5133 926.5110

RS232 / Opto Adatör + Opto Modül+ USB Alýcý

926.5130 926.5131 926.5110

RS232 Modül+ USB alýcý

926.5120 926.5110

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

PC input

D302 / D304

D300S output PC

D300S instr. input

S_View D200S

S_View D50S / D80S PC output

PS16 VS

Hi_Cal

Digital microscrew

Xtreme

S_Dial ONE / S_Dial WORK Hi_Gage ONE

S_Dial S233 / S234

Protractor

S_Depth PRO / S_Scale WORK

S_Cal Work, Ultra UL

S_Cal Pro / S_Mike Pro

Baðlantý Tipleri

PC ile programlama

Çift Yönlü

* Uzun anten ile.


+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

7

926.6521

926.6538

926.6539

926.6621

-

-

-

-

-

Opto RS

Opto RS

Opto RS

Opto USB

Güç RS

Güç RS (kavisli)

Güç USB

Güç RS (kavisli)

PLC dijital komparatör

1) Maksimum 7 m (standart 5 m)

926.5521

Opto RS

Standard 2 m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

926.6101

-

-

-

-

-

905.4516

905.4538

926.6821

926.6838

-

Standard 3 m

Standard 5 m

-

1)

1)

1)

905.4519

1)

926.6543

926.6542

926.6535

926.5535

<15 m

Çift Yönlü PC ile programlanabilir

S_Cal Pro / S_Mike Pro S_Cal Work, Ultra UL 3 S_Depth PRO S_Scale WORK Protractor S_Dial S233 / S234 S_Dial ONE / S_Dial WORK S_Dial PRO / Hi_Gage ONE Xtreme 2 Digital microscrew Hi_Cal PS16 V1 VS S_View D50S / D80S PC çýkýþý S_View D200S D300S cihaz giriþ D300S PC çýkýþ D302 / D304 D400S

Our cables are available in various lengths indicated below. On request, we can deliver our special length cables, within the following limits: • RS232 cables: maximum length 15 meters • USB cable: maximum length 7 meters.

D70S/H/I S_Dial WORK PLC

KABLOLAR - S_CONNECT


KABLOLAR - S_CONNECT

-

-

925.1142*

-

-

-

-

-

804.2201

926.5505

925.1143 2)

-

926.6001

804.1210

925.5609

926.6721

926.6723

1)

Proximity RS232

-

804.2204

RS232 1:1

USB-USB

Mini USB-USB

Özel - mini - RS232

RS232 1X1 (3 telli)

RS232 1X1

M8-RS485

-

-

-

-

-

-

-

-

1)

1)

Adaptör RS-USB

-

804.2205

<15 m

Proximity USB

Yükseltici + Ayak pedalý

-

Standard 3 m

1) Maksimum 7m (Standart 5m) 2) Sadece çift yönlü kablolarla baðlanýr *D70 ve D400S bu adaptör ile Vmux programýnda çalýþmaz.

S_Cal Pro / S_Mike Pro UL

S_Depth PRO / S_Scale WORK Açý Ölçümü

S_Dial S233 / S234

S_Dial ONE / S_Dial WORK Hi_Gage ONE PS16 V2

Dijital anahtar

Hi_Cal

PS16 V1 VS

S_View D50S / D80S PC çýkýþ

S_View D200S

D300S cihaz giriþ

D300S PC çýkýþý

D302 / D304

D400S

3) RS 232 kablo ile baðlanmalýdýr 4) MB-XX modül ve RS232 PC baðlantýsý için 5) PC' ye RS 232 baðlantýsý (sadece D70S versiyonu ve D400S için) çift yönlü. D70I/H versiyonlarý köprülü RS 232 kablo gerektirir. 6) PC de çalýþmaz

D70 H/I

D70 S

D70 A

D62S

Xtreme 3 / UL4

7) Ünitelerin güncellenmesi 8) PC baðlantýsý için köprülü kablo 9) MB-I/O için baðlantý kablosu

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

8

Standard 2 m

Çift Yönlü

PC ile pogramlanabilir

M-Bus (RS hariç)

Z5


YAZILIM UYGULAMALARI - VERÝ TRANSFERÝ Bluetooth Kablosuz Teknolojiye sahip Cihazlarda okunan deðerlerin dokunmatik ekranlý touchpadlerde ve Android 4.3 versiyonundan itibaren akýllý telefonlarda ve BT donanýmlý IOS7 versiyonundan itibaren Apple cihazlarda gösterilmesini saðlar. Bu veriler saklanarak PDF veya Excel'e aktarýlabilir, Google Drive veya iCloud ortamlarýna aktarýlabilir. Google Play Store ve App Store ortamlarda ücretsiz olarak bulunabilir.

En basit profiliyle sadece Bluetooth® donanýmlý Sylvac cihazlarda kullanýlabilir.

Standart

Sylconnect Sürüm Yükseltme

981.7139

Cihaz baðlandý

Ýsim deðiþtirme

981.7161

PRO Paket 981.7134

LITE

Geliþmiþ Paket

VMUX

981.7133

Yazýlým ve Fonksiyonlara Genel Bakýþ

981.7132/ 29 Standart

LITE

SYLCOM

BAÐLANACAK CÝHAZ SAYISI Maks. 1 Maks. 16 1)

Maks. 32 2)

128'e kadar ÇALIÞMA PLATFORMLARI

Ýnfo

Windows 7

Veri Saklama

Windows 8.1 Windows 10 Akýllý Cihazlar için gereken dongle

( )

( )

( )

( )

( )

FONKSÝYONLAR ASCII Karaktere Aktarma Microsoft Excel'e Aktarma

Dongle Gerekmez!

Dýþ Programa doðrudan Aktarma Haberleþme Aracý (Sanal COM Port) Deðer Gösterimi Tolerans Gösterimi Analog Gösterge Grafik Gösterimi Çoklu Kanal Düzlemsellik ve geliþkin Formüller Kontrol Planý Ýstatistik Aksiyon Serisi Kullanýcý Yönetimi Çalýþma Menüsü (Cihaz Menü Kontrolü) 1) 2)

Maks 32 USB veya 16 USB ve Bluetooth® Kablosuz Teknoloji ile 16 cihaz Mbus vasýtasýyla (donanýma baðlý olarak) Bluetooth® Kablosuz Teknoloji ile maks 40 cihaz.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

9


SYLVAC YAZILIMLAR (SYLCOM) SYLCOM Sylcom yazýlýmý Bluetooth Kablosuz Teknoloji ile veya USB kablo ile baðlanmýþ olan cihazlardan veri aktarýmý için Sylvac tarafýndan geliþtirilen en son yazýlýmdýr. Neredeyse sýnýrsýz sayýda kanalýn bir veya çoklu sayfa üzerinde gösterimine olanak tanýr. Çeþitli ölçüm yöntemleri (Geçer / Geçmez) ayný anda görülebilir. Sylcom ayný zamanda seri ardýþýk ölçüm için ve zaman aralýklý verilerin saklanmasý içinde kullanýlabilir. Veriler Sylcomda saklanýr ve sonra bir Excel dosyasýna aktarýlýr.

Veri Ýþleme Yazýlýmý

Sylcom Lite ücretsiz sürüm internet sitesinden indirilerek sadece bir baðlantý için kullanýlabilir. 16 adet cihaz baðlanan Sylcom Standart ile 250 adet cihaz baðlanabilen Sylcom Advanced (Bluetooth Kablosuz baðlantý teknolojosi ile ve M-Bus baðlantýlarda maksimum 40 adet cihaz sürümlerini internet sitesinden veya ülkenizdeki Sylvac yetkili temsilcisinden alabilirsiniz. Ücretsiz Sylcom LITE versiyonuna www.sylvac.ch adresinden ulaþabilirsiniz.

Gelecek ölçüm yenilikleri için çözüm ortaklýðý ! Tüm bu bilgiler ýþýðýnda Sylvac 'ýn sadece yenilikçi ve geliþkin ölçüm cihazlarý üreten bir firma olmadýðýný ama ayný zamanda yeni endüstriyel uygulamar için size çözüm ortaklýðý sunduðun bilmenizi isteriz.

Yazýlým

Kod No.

Sylcom LITE Sylcom Standart (Dongle lisans) Sylcom Standart (Dijital lisans) Sylcom Advanced (Dongle lisans) Sylconnect sürümün Sylcom yazýlýma yükseltilmesi*

ÜCRETSÝZ 981.7132 981.7129 981.7133 981.7139

*Yükseltme iþlemi için bizimle temasa geçin.

10

Aksesuarlar

Kod No.

Bluetooth® Dongle USB pedal USB kuvvetli pedal Bluetooth® ayak pedalý

981.7100 926.7020 926.7021 926.7022

Kanal Gösterimi

Renk kodlarýyla ayrýlan toleranslarýn çoklu kanalda gösterimi

Çoklu kanal analog gösterim

Eðri þeklinde gösterim

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SYLVAC YAZILIMLAR (VMux) VERÝ TRANSFERÝ -Vmux Sylvac Bluetooth Smart ve USB ürünlerin tümünü yeniden COM portlara dönüþtürerek baðlamanýza ve düzenlemenize imkan tanýyan çoaðaltýcý ünite. Yazýlým desteði 32 cihaza ( maks 32 USB veya 16 BT ve 16 USB) kadardýr.BT için PC ' ye USB port ile baðlanacak bir 981.7100 kodlu dongle gerekir. Bir dongle ile 8 BT cihaz baðlantýsý. COM portlar yoluyla tüm verilerin gönderilmesi ve alýnmasý sayesinde bütün SPC yazýlýmlarý ile haberleþir. Mevcut uygulamalara (Q-das, canias, SAP, Minitab, Solidworks vb...)veri gönderir. Excele veri gönderimini düzenler. -Vmux LITE Bir cihaz ve bir pedal baðlanmasýna izin verir.

Yazýlým

Kod No.

Vmux LITE Vmux

ÜCRETSÝZ 981.7161

Aksesuarlar

Kod No.

Bluetooth® Dongle USB pedal USB pedal sert Bluetooth® ayak pedalý

981.7100 926.7020 926.7021 926.7022

-Vmux Standart 32 cihazýn baðlanmasýna izin verir.

Temel Gösterge

Bir dizinin tanýmlanmasý

Excele veri aktarýmý

Port COM deðiþtirme iþlemi

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

11


KUMPASLAR


KUMPAS HAKKINDA Tespit Vidasý

Ýç Ölçüm Çeneleri

Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar.

Verniyer Skalasý (Ýnç)

Ana Skala (Ýnç)

KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ - Verniyerli Kumpaslar - Saatli Kumpaslar - Dijital Kumpaslar - Özel Kumpaslar - Verniyerli Derinlik Kumpaslarý - Dijital Derinlik Kumpaslarý Ana Skala (Metrik)

Derinlik Ölçme Çubuðu

Verniyer Skalasý (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri

Tespit Vidasý

Ýç Ölçüm Çeneleri

Gövde ve Cetvel

Pil Kapaðý ve Yuvasý

Fonksiyon Düðmeleri

Derinlik Ölçme Çubuðu

LCD Gösterge

Dýþ Ölçüm Çeneleri

IP54

IP65

IP66 IP65

Toza Karþý Dayanýklýlýk Sert Cisimlere Karþý Koruma 1. Rakam Açýklama

14

IP67 * DIN40050 / IEC529

Suya Karþý Dayanýklýlýk Suya Karþý Koruma 2. Rakam Açýklama

0

Korumasýz

0

Korumasýz

1

50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

1

Dikey damlayan suya karþý korumalý

2

15 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý

12,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

2

3

2,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

3

60 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý

4

1 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

4

Tüm açýlardan püskürtmelere karþý korumalý

5

Toza karþý korumalý

5

Alçak basýnçlý su jetlerine karþý korumalý

6

Toz geçirmez

6

Yüksek basýnçlý su jetlerine karþý korumalý

7

1 m'ye kadar derinliði olan suya daldýrýlabilir

8

1 m'den daha derin su içerisine daldýrýlabilir.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


VERNÝYERLÝ KUMPAS Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Derinlik ölçme çubuðu * Deri kýlýf ve karton kutusundadýr

32110 515A

32110 215A

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

32110 515A 32110 520A 32110 530A

0-150 0-200 0-300

0,05 0,05 0,05

± 0,05 ± 0,05 ± 0,05

235 290 414

20,5 23,5 27,5

15,5 19 22

16 16 20

40 50 64

32110 215A 32110 220A 32110 230A

0-150 0-200 0-300

0,02 0,02 0,02

± 0,03 ± 0,03 ± 0,03

235 290 414

20,5 23,5 27,5

15,5 19 22

16 16 20

40 50 64

KUMPAS SAATLÝ Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Derinlik ölçme çubuðu * Özel lazer markalama * Döner kadran sayesinde kolay sýfýrlama, sýfýrlama sonrasý tespit vidasý ile sabitlenen darbelere dayanýklý kadran

32313 315

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

32313 315 32313 320

0-150 0-200

0,02 0,02

± 0,03 ± 0,03

233 288

21 24

16,5 19

16 16

40 50

39 39

32313 115 32313 120

0-150 0-200

0,01 0,01

± 0,03 ± 0,03

233 288

21 24

16,5 19

16 16

40 50

39 39

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

d (mm) D Ø (mm)

15


DÝJÝTAL KUMPAS Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Tüm kullanýmlar için ideal ve profesyonel * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Geniþ Lcd ekraný sayesinde hýzlý ve kolay okuma * Açma /kapama düðmesi, her pozisyonda sýfýrlama, * Metrik - inç dönüþtürücü * Derinlik ölçme çubuðu * Plastik kutusundadýr

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

236 286 400

40 50 60

21 24 25

16,5 19,5 20,5

16 16 17

32523 815

Kod No. 32523 815 32523 820 32523 830

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-150 0-200 0-300

0,01 0,01 0,01

± 0,03 ± 0,03 ± 0,03

DÝJÝTAL KUMPAS (ABS) Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýr noktasý özelliði, ölçüm aralýðýnýn herhangi bir yerinde, bir baþlangýç noktasý ayarlanarak, ara ölçüm ve toplam ölçüm sonucunu görebilirsiniz. * Kumpas ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar ve bir dahaki pil deðiþimine kadar sýfýrlama pozisyonu ayný kalýr. * Kumpas hangi pozisyonda açýlýrsa açýlsýn bulunduðu yerdeki deðeri gösterir. * Geniþ Lcd ekraný sayesinde hýzlý ve kolay okuma * Geniþ Lcd ekraný sayesinde kolay okuma * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Metrik - inç dönüþtürücü * Derinlik ölçme çubuðu * Plastik kutusundadýr

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

236 286 400 236 236 286 400

40 50 60 40 40 50 60

21 24 25 21 21 24 25

16,5 19,5 20,5 16,5 16,5 19,5 20,5

16 16 17 16 16 16 17

32520 815

32520 815R

Kod No. 32520 815 32520 820 32520 830 32520 815R 32520 815CA 32520 820CA 32520 830CA

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm) Hata sýnýrý (mm) Ýç Ölçüm Ucu Dýþ Ölçüm Ucu

0-150 0-200 0-300 0-150 0-150 0-200 0-300

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03

Karbür Karbür Karbür

Karbür Karbür Karbür

32520 815R modelinin derinlik ölçme çubuðu yuvarlaktýr.

16

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP54 Özellikler: * Mutlak sýfýr noktasý özelliði, Ölçüm aralýðýnýn herhangi bir yerinde, bir baþlangýç noktasý ayarlanarak, ara ölçüm ve toplam ölçüm sonucunu görebilirsiniz. * Kumpas ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar ve bir dahaki pil deðiþimine kadar sýfýrlama pozisyonu ayný kalýr. * Kumpas hangi pozisyonda açýlýrsa açýlsýn bulunduðu yerdeki deðeri gösterir. * Geniþ Lcd ekraný sayesinde kolay okuma * SPC veri çýkýþlý * Yüksek hassasiyet ve uzun pil ömürlüdür. * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Plastik kutusundadýr * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir.

32520 815AT

IP54

Kod No. 32520 815AT 32520 820AT 32520 830AT

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

0-150 0-200 0-300

0,01 0,01 0,01

± 0,02 ± 0,03 ± 0,03

236 286 400

40 50 60

21 24 25

c (mm) 16,5 19,5 20,5

d (mm) 16 16 17

DÝJÝTAL KUMPAS IP67 KORUMALI (S_Cal EVO) Özellikler: * IP67 profesyonel kumpas * Yeni çok büyük gösterge * Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge. (Absolute System S.I.S) * 20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sitemi. (Absolute System S.I.S) * Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði , Absolute System S.I.S* * En hýzlý hareket: 2.5 m/sec * Paslanmaz çelikten sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ mekanik gövde * Ergonomik gövde sayesinde çok rahat kullaným kolaylýðý * Talep üzerine sürme tekerleði (aksesuarlara bakýnýz)

IP67 Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Derinlik Çubuðu (mm)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

810.1502 810.1507 810.1522 810.1532

0-150 0-150 0-200 0-300

20' 20' 30' 30'

4X1.4 Ø 1.5 4X1.4 -

234.5 234.5 290.5 388

40 40 50 64

11 11 14 14

16 16 19 19

16X3,5 16X3,5 16X4 16X4

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

17


DÝJÝTAL KUMPAS IP54 & IP67 KORUMALI KARBÜR UÇLU (S_Cal EVO) Özellikler: * Bünyesinde kurulu Bluetotth ile veri gönderme özelliði (modele baðlý) *Excel, SAP, QDAS vs. istenilen tüm veri tabanlarýna veri aktarýlabilir. * Karbür Uçlar * Yeni çok büyük gösterge * Ýhtiyaca uygun proglramlanabilir tuþlar (modele baðlý) * Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge. (Absolute System S.I.S) * 20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sitemi. (Absolute System S.I.S)* *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði , Absolute System S.I.S* * En hýzlý hareket : 2.5 m/sec * Paslanmaz çelikten sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ mekanik gövde * Ergonomik gövde sayesinde çok rahat kullaným kolaylýðý * Talep üzerine sürme tekerleði (aksesuarlara bakýnýz)

IP54

IP67

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

Kod No.

234.5 234.5

40 40

11 11

16 16

16X3,5 16X3,5

810.1409 810.1509*

Ölçüm aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Derinlik Çubuðu (mm)

0-150 0-150

20' 20'

Ø 1.5 4X1.4

*BLUETOOTH® 4.0

DÝJÝTAL KUMPAS IP67 Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Metrik ve inç dönüþtürücü * IP67 spesifikasyonuna göre su ve toza karþý dayanýklýlýk * Yeni tasarlanmýþ yapýsý yüksek kalite ve hassasiyet içermektedir * Plastik kutusundadýr

32510 815

IP67

18

L (mm)

a (mm)

b (mm)

236 286 400

40 50 60

21 24 25

c (mm) 16,5 19,5 20,5

d (mm) 16 16 17

Kod No. 32510 815 32510 820 32510 830

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-150 0-200 0-300

0,01 0,01 0,01

± 0,03 ± 0,03 ± 0,03

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KUMPAS IP67 KORUMALI (S_Cal PRO) Özellikler: *Soðutucu sývý ve yaðlarýn bulunduðu aðýr çalýþma koþullarnda suya karþý dayanýklý, IEC 60529 standardýna göre bilgisayara baðlý haldeyken bile IP67 koruma sýnýfýnda. *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge (S.I.S sistemi) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði (S.I.S sistemi), mutlak deðer özelliði *En hýzlý hareket : 2.5 m/sn *Paslanmaz çelikten ,sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ mekanik gövde *Ýstek halinde sürme tekerleði (aksesuarlara bakýn) *Ergonomik gövde sayesinde çok rahat kullanma kolaylýðý *IEC 60529'a göre Koruma: Baðlantýsý olsun olmasýn IP 67 *S-Baðlantý-Yakýn:USB-RS232-Wireless (Kablo bölümüne bakýnýz) *Sýfýrlama ayarý *Akýllý indüctif Sensör (S.I.S)

Proximity çýkýþ

IP67

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Model

Hata sýnýrý (µm)

Derinlik Çubuðu (mm)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

910.1402 910.1407 910.1422 910.1432 910.1502 910.1507 910.1522 910.1532 910.9502 910.9507

0-150 0-150 0-200 0-300 0-150 0-150 0-200 0-300 0-150 0-150

Bilgi Çýkýþsýz Bilgi Çýkýþsýz Bilgi Çýkýþsýz Bilgi Çýkýþsýz Proximity Proximity Proximity Proximity Proximity Mikron Proximity Mikron

20 20 30 30 20 20 30 30 20 20

4x1.4 Ø1.5 4x1.4 4x1.4 Ø1.5 4x1.4 4x1.4 Ø1.5

234.5 234.5 290.5 368 234.5 234.5 290.5 368 234.5 234.5

40 40 54 64 40 40 54 64 40 40

11 11 14 14 11 11 14 14 11 11

16 16 19 19 16 16 19 19 16 16

16X3.5 16X3.5 16X3.5 16X4 16X3.5 16X3.5 16X3.5 16X4 16X3.5 16X3.5

DÝJÝTAL KUMPAS IP67 KORUMALI VE BLUETOOTH VERI TRANSFERÝ (S_CAL EVO BT) Özellikler: *Bünyesinde Bluetooth barýndýran, veri gönderme tuþuna sahip son teknoloji Kumpas. *Excel, SAP, QDAS vs. istenilen tüm veri tabanlarýna veri aktarýlabilir. *Kolay okuma için ektra geniþ ekran *Ergonomik data transfer tuþu *Soðutucu sývý ve yaðlarýn bulunduðu aðýr çalýþma koþullarýnda suya karþý dayanýklý, IEC 60529 standardýna göre bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 koruma sýnýfýnda. *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge (S.I.S sistemi) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði (S.I.S sistemi), mutlak deðer özelliði *En hýzlý hareket : 2.5 m/sn *Maksimum Hata: 20mikron *Bluetooth 4.0 hýzýnda veri aktarýmý *15 metreye kadar veri aktarma mesafesi *CR2032 pil ile 3 yýla kadar çalýþma ömrü Fonksiyonlar: -Sýfýrlama, -Ön deðer girme(max 999.99), -mm/inç, -veri dondurma

IP67

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Derinlik Çubuðu (mm)

810.1506 810.1516 810.1526 810.1536

0-150 0-150 0-200 0-300

20' 20' 30 30

4*1,4 Ø 1,5 4*1,4 -

' : > 100 mm: 30µm / DIN862

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

19


DÝJÝTAL KUMPAS IP67 KORUMALI MÝKRON GÖSTERGELÝ (S_Cal PRO µm) Özellikler: *Soðutucu sývý ve yaðlarýn bulunduðu aðýr çalýþma koþullarýnda suya karþý dayanýklý, IEC 60529 standardýna göre bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 koruma sýnýfýnda. *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge (S.I.S sistemi) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði (S.I.S sistemi), mutlak deðer özelliði *En hýzlý hareket : 2.5 m/sn *Paslanmaz çelikten, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ mekanik gövde * S-Cal Pro modeline göre daha geliþkin iç çene parelelliði *Önayar imkaný *Çözünürlük: 0.001 veya 0.00005 '' * 4 µm tekrarlanabilirlik *IEC 60529'a göre Koruma: Baðlantýsý olsun olmasýn IP 67 *S-Baðlantý -Yakýn: USB-RS 232-Wireless (Kablo bölümüne bakýnýz) *Fonksiyonlar: Ön Ayar, mm/inch, sýfýrlama ayarý *Akýllý indüctif Sensör (S.I.S)

IP67

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

Kod No.

234.5 234.5

40 40

11 11

16 16

16X3.5 16X3.5

9.109.502 9.109.507

Ölçüm aralýðý (mm)

Sýfýrlama Ayarý

Hata sýnýrý (µm)

Derinlik Çubuðu (mm)

0-150 0-150

Var Var

20' 20'

4X1.5 Ø 1.5

' : < 100 mm: 15µm / > 100 mm: 30µm / DIN862

DÝJÝTAL KUMPAS IP67 KORUMALI ve BLUETOOTH VERI TRANSFERÝ MÝKRON GÖSTERGELÝ (S_Cal EVO BT µm) Özellikler: *Entegre Buetooth Akýllý Veri Aktarýmý *Yeni çok geniþ mikron gösterge *Ýhtiyaca göre programlama butonu *IEC 60529‘a göre IP 67 koruma sýnýfýnda aðýr çalýþma koþullarýnda suya ve yaða karþý dayanýklý. *Hareket ile otomatik uyanma (ABS sistem S.I.S) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (ABS S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði, ABS, S.I.S sistemi. *Maksimum hareket hýzý : 2.5 m / sn. *Sertleþtirilmiþ, taþlanmýþ paslanmaz çelik mekanik gövde. *Ergonomik gövde sayesinde çok rahat kullaným kolaylýðý *Ýstek üzerine sürgü tekerleði

IP67

20

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Derinlik Çubuðu (mm)

234.5 234.5

40 40

11 11

16 16

16X3,5 16X3,5

810.9506 810.9516

0-150 0-150

15' 15'

4X1.4 Ø 1.5

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


AKSESUARLAR Özellikler: *Teknik özelliklere uygun cihaz *Lityum batarya, Cr2302 dahil *Kullaným Talimatý *Kalibrasyon Sertifikasý (S-Cal Pro µm)

Uygulamalar:

Derinlik Ölçümü

S-Cal 910.2207 ile birlikte Küçük iç çapta derinlik ölçümü

910.2207

S-Cal Pro µm Karþýlaþtýrmalý ölçüm

S_Cal PRO

S_Cal ONE

*

*

S-Cal için Aksesuar Kiti

Kod No.

Boyut mm (L*H*W)

32000 010

Özellikler: * Paslanmaz çelikten * 0-150 , 0-200 mm ve 0-300mm verniyerli ve dijital kumpaslar içindir.

75*30*16

32000 010

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

21


VERNÝYERLÝ KUMPAS Özellikler: *Ölçüm Çeneleri Paslanmaz sertleþtirilmiþ çelik veya istek üzerine Antimanyetik pirinç veya alüminyumdan olabilir. *Paralaksýz okuma *Lazer skala okuma sýrasýndaki parlamalarý önlemek için karartýrlmýþtýr. *Ultra hafif, özel alaþým alüminyum profilden çift prizmalý *Boþluk ayarý yapýlmýþ prizmatik kýlavuz yatak, aþýnmaya dayanýklý plastik (delrin) optimum kayma saðlar.

GERMAN MADE

Kod No. 510336341 510336342 510336343 510336344 510336345 510336208 510336209 510336210 510336211 510336212 510336361 510336362 510336363 510336364 510336365 510336371 510336372 510336373 510336374 510336375 510336381 510336382 510336383 510336384 510336385 510336391 510336392 510336393 510336394 510336395

22

Ölçüm aralýðý (mm) 500x200 500x250 500x300 500x400 500x500 600x200 600x250 600x300 600x400 600x500 1000x200 1000x250 1000x300 1000x400 1000x500 1500x200 1500x250 1500x300 1500x400 1500x500 2000x200 2000x250 2000x300 2000x400 2000x500 2500x200 2500x250 2500x300 2500x400 2500x500

Çözünürlük (mm) Ölçüm Uçlarý Toplam (mm) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


VERNÝYERLÝ KUMPAS Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Hassas ayarlamalý * Ahþap kutusundadýr

32147 530A

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm) Çözünürlük (mm) Hata sýnýrý (mm) Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min. (mm)

32147 530A 32147 550A 32147 560A 32147 5100A 32147 5150A

0-300 0-500 0-600 0-1000 0-1500

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

±0,05 ±0,06 ±0,06 ±0,08 ±0,12

410 670 770 1230 1820

10 20 20 20 20

a (mm)

d (mm)

90 150 150 150 200

20 24 24 24 31

e (mm) 5 10 10 10 10

f (mm) 12 18 18 24 24

VERNÝYERLÝ KUMPAS Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Hassas ayarlamalý * Ahþap kutusundadýr

32142 530A

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm) Çözünürlük (mm) Hata sýnýrý (mm) Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min. (mm)

32142 530A 32142 550A

0-300 0-500

0,05 0,05

± 0,06 ± 0,08

410 670

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

10 20

a (mm)

d (mm)

e (mm)

f (mm)

90 200

20 24

5 10

12 18

23


VERNÝYERLÝ KUMPAS Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Ýç ölçümler için üst sivri çene * Hassas ayarlamalý * Ahþap kutusundadýr

a (mm)

b (mm)

d (mm)

e (mm)

f (mm)

60 90 90 90

38 45 45 45

20 24 24 24

5 10 10 10

12 18 18 18

32137 530A

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm) Çözünürlük (mm) Hata sýnýrý (mm) Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min. (mm)

32137 530A 32137 545A 32137 550A 32137 560A

0-300 0-450 0-500 0-600

0,05 0,05 0,05 0,05

±0,05 ±0,06 ±0,06 ±0,06

440 600 670 770

10 20 20 20

VERNÝYERLÝ KUMPAS Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Dýþ ölçümler için üst sivri çene * Ahþap kutusundadýr

32134 580A

Kod No.

24

a (mm)

b (mm)

d (mm)

e (mm)

f (mm)

90 90 150 150 150 150

40 40 56 56 67 67

20 20 24 24 31 31

5 5 10 10 10 10

150 150 150

56 67 24

24 31 31

10 10 10

Ölçüm aralýðý (mm) Çözünürlük (mm) Hata sýnýrý (mm) Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min.(mm)

12 12 18 18 24 24

Hassas Ayarlamalý 32134 530A 32134 545A 32134 550A 32134 560A 32134 580A 32134 5100A

0-300 0-450 0-500 0-600 0-800 0-1000

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

± 0,07 ± 0,08 ± 0,08 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11

440 670 670 770 930 1230

10 20 20 20 20 20

18 24 24

32134 550B 32134 580B 32134 5100B

0-500 0-800 0-1000

0,05 0,05 0,05

± 0,08 ± 0,10 ± 0,11

670 930 1230

20 20 20

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KUMPAS IP66 Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanýklýlýk * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Dýþ ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç , ABS , REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir. ) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

32540 830

IP66

Kod No. 32540 830 32540 850 32540 860 32540 8100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

Ýç Ölçüm min. (mm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

d (mm)

e (mm)

f (mm)

0-300 0-500 0-600 0-1000

0,01 0,01 0,01 0,01

± 0,04 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,07

10 20 20 20

420 675 770 1220

90 150 150 150

45 56 56 67

20 24 24 31

10 10 10 10

12 18 18 24

DÝJÝTAL KUMPAS Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Dýþ ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç , ABS , REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

32533 830

Kod No. 32533 830 32533 850 32533 8100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

Ýç Ölçüm min. (mm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

e (mm)

0-300 0-500 0-1000

0,01 0,01 0,01

± 0,04 ± 0,05 ± 0,07

10 20 20

420 675 1220

90 150 150

38 56 67

17 24 31

12 18 24

10 10 10

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

25


DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP66 Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanýklýlýk * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Ýç ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç , ABS , REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

L (mm)

a (mm)

b (mm)

d (mm)

e (mm)

f (mm)

420 675 770 1025 1220

90 150 150 150 150

42 45 45 60 60

20 24 24 31 31

10 10 10 10 10

12 18 18 24 24

32541 830

IP66

Kod No. 32541 830 32541 850 32541 860 32541 880 32541 8100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

Ýç Ölçüm min. (mm)

0-300 0-500 0-600 0-800 0-1000

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08

10 20 20 20 20

DÝJÝTALKUMPAS ABS Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Dýþ ölçümler için sivri alt çeneler * Ýç ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç , ABS , REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi , sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

26

L (mm)

a (mm)

b (mm)

d (mm)

420 625 675 1220

90 100 150 150

42 45 60 60

20 24 31 31

32534 830

Kod No. 32534 830 32534 845 32534 850 32534 8100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-300 0-450 0-500 0- 1000

0,01 0,01 0,01 0,01

± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP66 Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanýklýlýk * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç , ABS , REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

32542 830

IP66

Kod No. 32542 830 32542 850 32542 860 32542 880 32542 8100 32542 8150 32542 8200

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

Ýç Ölçüm min. (mm)

L (mm)

a (mm)

d (mm)

e (mm)

f (mm)

0-300 0-500 0-600 0- 800 0-1000 0-1500 0-2000

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,11 ± 0,14

20 20 20 20 20 20 20

420 675 770 1025 1220 1780 2290

90 150 150 150 150 150 150

24 24 24 31 31 42 42

10 10 10 10 10 10 10

18 18 18 24 24 24 24

DÝJÝTAL KUMPAS ABS Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç , ABS , REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

32535 830

Kod No. 32535 830 32535 850 32535 880 32535 8100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

Ýç Ölçüm min. (mm)

L (mm)

a (mm)

d (mm)

e (mm)

f (mm)

0-300 0-500 0-800 0-1000

0,01 0,01 0,01 0,01

± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08

20 20 20 20

420 675 1025 1220

90 200 200 200

20 31 31 31

10 10 10 10

12 24 24 24

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

27


ATÖLYE KUMPASI (S-Cal EVO Form E) Özellikler: *Entegre Bluetooth Teknoloji *Ýç/Dýþ ölçümler için Atölye tip kumpas *Ýhtiyacýnýza uygun program tuþu *Aðýr çalýþma koþullarýna su ve yaða dayanýklý IP 67 *Elektronik ünite hareketi ile uyanma sistemi (Abs SIS) *20 dk sonra uyku moduna geçiþ Abs.SIS *Uyku modunda pozisyon hatýrlama Abs.SIS *Maks deplasman hýzý: 2.5 m / s *Sertleþtirilmiþ taþlanmýþ paslanmaz çelik gövde *Ergonomik gövde sayesinde çok rahat kullaným *Dijital Gösterge LCD, Karakter boyu 11.5 mm *Gövde kalýnlýðý 5 mm *Ýç ve Dýþ ölçüme uygun çeneler *Basit ve sezgisel fonksiyonlar *Bir dongle ile Sekiz cihaz baðlanabilir, *Fonksiyonlar: Sýfýrlama,Preset (maks 999.99), mm/ inç, Tutma, Veri *Akýllý Ýndüktif Sensor

IP67

A (mm)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hassasiyet (mm)

Çözünürlük (mm)

Çubuk Kesiti (mm)

495

810.1546

0-300

0,03

0,01

17X5

ÜST ÇENELÝ ORTA ÖLÇEKLÝ R5 ATÖLYE KUMPASI (S-Cal EVO Form B) Özellikler: *Entegre Bluetooth Teknoloji *Ýç/Dýþ ölçümler için Atölye için kumpas *Ýhtiyacýnýza uygun program tuþu *Aðýr çalýþma koþullarýna su ve yaða dayanýklý IP 67 *Elektronik ünite hareketi ile uyanma sistemi (Abs SIS) *20 dk sonra uyku moduna geçiþ Abs.SIS *Uyku modunda pozisyon hatýrlama Abs.SIS *Maks deplasman hýzý: 2.5 m / s *Sertleþtirilmiþ taþlanmýþ paslanmaz çelik gövde *Ergonomik gövde sayesinde çok rahat kullaným *Dijital Gösterge LCD, Karakter boyu 11.5 mm *Gövde kalýnlýðý 5 mm *Ýç ve Dýþ ölçüme uygun çeneler *Basit ve sezgisel fonksiyonlar *Bir dongle ile Sekiz cihaz baðlanabilir,

28

IP67

A (mm)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hassasiyet (mm)

Çözünürlük (mm)

Çubuk Kesiti (mm)

495 595

810.1556 810.1558

0-300 0-500

0,03 0,03

0,01 0,01

17X5 17X5

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ULTRA HAFÝF ve UZUN KUMPASLAR (UL4) Özellikler: *En hýzlý hareket:1.5 m / sn *Ýç ve Dýþ ölçüm *Darbelere karþý mükemmel koruma sistemi *Alt-Üst toleranslarýn gösterimi *Çok hafif tasarým *Tungsten Karbür ø 5 pimler *Hareketli Çene 1000 mm *LCD Gösterge *Çelik çubuklarla takviyeli içi boþ kesitli Alumiyum gövde sývýlara dayanýklýdýr. *Titanyum kaplý paslanmaz çelik dýþ ölçüm çeneleri 7 mm kalýnlýk *S_Baðlantý : Opto USB / RS232 / Wireless *PC ile programlanabilir *Memory set *2 referans *RESET fonksiyonu *Min/Max fonksiyonu *Tolerans limit göstergesi

811.1404

Ýç ölçüm

3m=3,3kg

IP67

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

Hata sýnýrý (µm)

Aðýrlýk (kg)

A (mm)

B fix(mm)

C mobil (mm)

811.1404 811.1406 811.1410 811.1415 811.1420 811.1425 811.1430

0-400 0-600 0-1000 0-1500 0-2000 0-2500 0-3000

20 20 20 20 30 30 30

30 40 50 90 120 150 200

1,1 1,3 1,6 2,0 2,3 2,6 3,0

330 630 1025 1525 2040 2545 3050

618 918 * * * * *

* * 1306 1806 2306 2806 3306

* istek üzerine

Kod No.

Açýklama

811.2316 811.2317 811.2319

Özel UL Çene Çifti <=300mm (tip A) Özel UL Çene Çifti <=400mm (tip A) Özel UL Çene Çifti 150-300mm (tip C)

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

29


ULTRA HAFÝF ve UZUN KUMPASLAR (UL H4) Özellikler: *Sol çene hareketli *IP67 Koruma sýnýfý *S_Baðlantý : Bluetooth Smart, USB, RS232 *Ölçüm Kuvveti: 5N *Preset Maks: +9999.99 mm / +399.9995 IN *PC ile programlanabilir *Memory set *2 referans *Min/Max fonksiyonu *Tolerans limit göstergesi

IP67 B (mm)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

Hata sýnýrý (µm)

Aðýrlýk (kg)

796 1001 1411 1926 2441 2956 3471

811.8040 811.8060 811.8100 811.8150 811.8200 811.8250 811.8300

0-400 0-600 0-1000 0-1500 0-2000 0-2500 0-3000

20 20 20 20 30 30 30

30 40 50 90 120 150 200

1,1 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5 2,9

AKSESUARLAR Kod No.

Taným

811.2301 811.2302 811.2303 811.2305 811.2307 811.2309 811.2304 811.2310 811.2311 811.2312 811.6306 811.6310 811.6315

Üniversal taban (2 adet) Ø8 Prob tutucu (2 adet) Aksesuar tutucu (2 farklý parça) M2,5mm iç diþli destek, uçlarýn ölçümü için (2 adet) Delik ölçümü için 60° konik, sertleþtirilmiþ çelikten insert 10mm (2 adet) Ýç diþlerin ölçümü için kompatör temas uçlarý tutucu parça (2 adet) Diþ ölçümü için tutucu parça (2 adet) Ø10mm Prob (2 adet) Ø20mm Prob (2 adet) Ø25x5mm Prob (2 adet) 400mm ve 600mm UL4 kumpas için tahta kutu 1000mm UL4 kumpas için tahta kutu 1500mm UL4 kumpas için tahta kutu

UL4 ULH4 • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

811.2302

811.2301

811.2303

811.2304

811.2305

811.2307

811.2310

811.2309

811.6306 811.2312 811.2311

30

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KUMPAS SÝVRÝ UÇLU Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Çok dar kanallarý ölçmek için tasarlanmýþtýr * Sivri uçlu ölçüm çeneleri * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

32561 815

Kod No. 32561 815 32561 820

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

0-150 0-200

0,01 0,01

± 0,03 ± 0,03

170 286

40 50

21 24

16 19,5

16 16

DÝJÝTAL KANAL KUMPASI BIÇAK AÐIZLI Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Çok dar kanallarý ölçmek için tasarlanmýþtýr * Býçak aðýzlý ölçüm çeneleri * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

32560 815

Kod No. 32560 815 32560 820

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-150 0-200

0,01 0,01

± 0,03 ± 0,03

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm) g (mm) 236 286

21 24

16,5 19,5

16 16

2004 3,2 2005 3,6

0.75 0.75

31


DÝJÝTAL KUMPAS ÝÇ ÇAP KANAL Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Ýç ölçümlerde kullanýlýr. * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

32555 821

L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) Ø (mm) 250 310 450

30 40 50

3 3 3

7 7,5 10

16 16 16

5 5 5

2 2 2

Kod No. 32555 821 32555 822 32555 833

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

24-150 25-200 30-300

0,01 0,01 0,01

± 0,04 ± 0,04 ± 0,05

DÝJÝTAL KANAL KUMPASI IP54 KORUMALI ABS Özellikler: * Ýç kanal, slot benzeri iç boyutlarýn ölçümü * Absolute ( mutlak ) enkoder ölçüm sistemi *3V Lityum Pil, Pil ömrü > 1 yýl. 32552 815K

IP54

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

e (mm)

235 285 300

40 50 60

2,4*1,2 2,4*1,2 2,4*1,2

6 6,2 7,2

16 16 16

4 4 4

32

Kod No. 32552 815K 32552 820K 32552 830K

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

14-150 15-150 15-150

0.01 0.01 0.01

0,03 0,04 0,04

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ÝÇ ÇAP KANAL DÝJÝTAL KUMPAS IP67 KORUMALI (S_Cal EVO BT) Özellikler: * Bünyesinde kurulu Bluetotth ile veri gönderme özelliði (modele baðlý) *Excel, SAP, QDAS vs. istenilen tüm veri tabanlarýna veri aktarýlabilir. * Dýs kanal ve yuvalarýn ölçümünde özel çeneler * Ihtiyaca uygun proglramlanabilir tuslar * Kesme sývýsý ve yaglara karsý koruma sýnýfý IP67 IEC 60529, * Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge. (Absolute System S.I.S) * 20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sitemi. (Absolute System S.I.S) * Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði , Absolute System S.I.S * En hýzlý hareket : 2.5 m/sec * Paslanmaz çelikten sertlestirilmis ve taslanmýs mekanik gövde * Ergonomik gövde sayesinde kolay kullaným

IP67 Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Derinlik Çubuðu (mm)

810.1600

0-150

20'

4X1.4

BÝLYA UÇLU KANAL DÝJÝTAL KUMPAS IP67 KORUMALI (S_Cal EVO BT) Özellikler: * Bünyesinde kurulu Bluetotth ile veri gönderme özelliði (modele baðlý) *Excel, SAP, QDAS vs. istenilen tüm veri tabanlarýna veri aktarýlabilir. * Uzun üst çeneler * Ihtiyaca uygun proglramlanabilir tuslar * Kesme sývýsý ve yaglara karsý koruma sýnýfý IP67 IEC 60529, * Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýsmaya baslayan otomatik gösterge. (Absolute System S.I.S) * 20 dakika çalýsmadýgýnda otomatik uyku sitemi. (Absolute System S.I.S) * Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelligi , Absolute System S.I.S * En hýzlý hareket: 2.5 m/sec * Paslanmaz çelikten sertlestirilmis ve taslanmýs mekanik gövde * Ergonomik gövde sayesinde kolay kullaným

Temas uçlarýnýn yönü deðiþtirilerek iç ve dýþ ölçüm yapabilir

IP67 Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Derinlik Çubuðu (mm)

810.1601

0-150

20'

4X1.4

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

33


DÝJÝTAL KUMPAS DIÞ ÇAP KANAL Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Dýþ ölçümlerde kullanýlýr. * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

32551 815

L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) Ø (mm) 250 310

40 50

3 3

10 12

16 16

5 8

2 2,5

Kod No. 32551 815 32551 820

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-150 0-200

0,01 0,01

± 0,03 ± 0,04

DIÞ ÇAP KANAL DÝJÝTAL KUMPAS IP67 KORUMALI (S_Cal EVO BT) Özellikler: * Bünyesinde kurulu Bluetotth ile veri gönderme özelliði (modele baðlý) *Excel, SAP, QDAS vs. istenilen tüm veri tabanlarýna veri aktarýlabilir. * Dýs kanal ve yuvalarýn ölçümünde özel çeneler * Ihtiyaca uygun proglramlanabilir tuslar * Kesme sývýsý ve yaglara karsý koruma sýnýfý IP67 IEC 60529, * Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge. (Absolute System S.I.S) * 20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sitemi. (Absolute System S.I.S) * Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði , Absolute System S.I.S * En hýzlý hareket : 2.5 m/sec * Paslanmaz çelikten sertlestirilmis ve taslanmýs mekanik gövde * Ergonomik gövde sayesinde kolay kullaným

IP67

34

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Derinlik Çubuðu (mm)

810.1602

0-150

20'

4X1.4

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KUMPAS SOL ÇENESÝ AYARLANABÝLÝR Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Kýzaklý sol çene tasarýmý ile kademeli yüzeyleri ölçmek için tasarlanmýþtýr. * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

32563 815

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-150 0-200 0-300

0,01 0,01 0,01

± 0,04 ± 0,04 ± 0,05

32563 815 32563 820 32563 830

L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) 239 289 389

110 120 130

40 50 60

10 10 10

16 16 16

7 7 7

UZUN ÜST ÇENELÝ KANAL DÝJÝTAL KUMPAS IP67 KORUMALI (S_Cal EVO BT) Özellikler: * Bünyesinde kurulu Bluetotth ile veri gönderme özelliði (modele baðlý) *Excel, SAP, QDAS vs. istenilen tüm veri tabanlarýna veri aktarýlabilir. * Uzun üst çeneler * Ihtiyaca uygun proglramlanabilir tuslar * Kesme sývýsý ve yaglara karsý koruma sýnýfý IP67 IEC 60529, * Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge. (Absolute System S.I.S) * 20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sitemi. (Absolute System S.I.S) * Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði, Absolute System S.I.S * En hýzlý hareket: 2.5 m/sec * Paslanmaz çelikten sertlestirilmis ve taslanmýs mekanik gövde * Ergonomik gövde sayesinde kolay kullaným

IP67 Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Derinlik Çubuðu (mm)

810.1603

0-150

20'

4X1.4

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

35


MODÜL KUMPASI Özellikler: Modül kumpasý, diþlinin diþlerinin kalýnlýðýný hýzlý ve kolay bir þekilde ölçmede kullanýlýr. Dikey skala ile diþlerin derinliði ölçülürken yatay skala ile diþlerin kalýnlýðý ölçülebilir. * Paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr. * Gövde krom kaplý * Sertleþtirilmiþ karbür uçlu çeneler. * Sýkýþtýrma vidalý ve hassas ayarlý. * Ahþap kutusundadýr.

Kod No. 32155 301

36

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

M1-26

0,02

± 0,03

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DERÝNLÝK ÖLÇÜM


VERNÝYERLÝ DERÝNLÝK KUMPASI Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Paslanmaz çelik * Taban ve cetvel krom kaplý * Taban, verniyer ve cetvel kýsmý sertleþtirilmiþ * Plastik kutusundadýr

L (mm)

a (mm)

250 300 400

100 100 100

b (mm)

33100 615

d (mm)

5 5 5

10 10 10

Kod No. 33100 615 33100 620 33100 630

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-150 0-200 0-300

0,05 0,05 0,05

± 0,05 ± 0,05 ± 0,08

DÝJÝTAL DERÝNLÝK KUMPASI Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Taban ve cetvel kýsmý sertleþtirilmiþ * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

32500 815

38

L (mm)

a (mm)

b (mm)

d (mm)

230 280 380 585

100 100 150 150

6 6 6 7

14,5 14,5 14,5 15

Kod No. 33500 815 33500 820 33500 830 33530 850

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-150 0-200 0-300 0-500

0,01 0,01 0,01 0,01

± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,05

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL DERÝNLÝK KUMPASI IP54 KORUMALI ABS Özellikler: *Yeni teknolojiye uygun ABS dijital kumpas *ABS enkoder sayesinde hýz sýnýrlama yok ve sýk sýk sýfýrlama gerekmez *Uzun pil ömrü *3V Lityum Pil, Pil ömrü > 1 yýl. 33540 820

IP54

Kod No. 33520 815K 33520 820K 33520 830K

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

d (mm)

0-150 0-200 0-300

0,01 0,01 0,01

0,02 0,03 0,03

230 280 380

100 100 100

6 6 6

14,5 14,5 14,5

DÝJÝTAL DERÝNLÝK KUMPASI IP67 Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * IP67 spesifikasyonuna göre su ve toza karþý dayanýklýlýk * Taban ve cetvel kýsmý sertleþtirilmiþ * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

33520 815

IP67

Kod No. 33520 815 33520 820

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

d (mm)

0-150 0-200

0,01 0,01

± 0,03 ± 0,03

230 280

100 100

6 6

14,5 14,5

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

39


IP67 KORUMALI VE BLUETOOTH VERI TRANSFERLÝ DERÝNLÝK KUMPASI (S_Depth EVO BT) Özellikler: * Entegre Bluetooth® Smart veri transferi * 100mm köprü ve sabitleme vidalý özel ölçüm kumpasý * Ihtiyaca uygun proglama butonu * Kesme sývýsý ve yaglara karsý koruma sýnýfý IP67 IEC 60529, * Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýsmaya baslayan otomatik gösterge. (Absolute System S.I.S) * 20 dakika çalýsmadýgýnda otomatik uyku sitemi. (Absolute System S.I.S)) * Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelligi , Absolute System S.I.S * En hýzlý hareket: 2.5 m/sec * Paslanmaz çelikten sertlestirilmis ve taslanmýs mekanik gövde A(mm)

B (mm)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

300 400 600

16x3,5 16x3,5 16x3,5

812.1601 812.1603 812.1605

0-200 0-300 0-500

PRA (dahil) 810.2231

Çözünürlük (mm) 0,01 0,01 0,01

PRB 812.2232

PRC 812.2233

Deðiþtirilebilir Ölçüm Uçlarý:

PRD 812.2234

PRE 812.2235

PRF 812.2236

PRA-W (titanium) 810.2237

IP67

40

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


IP67 KORUMALI VE BLUETOOTH VERI TRANSFERLÝ DERÝNLÝK KUMPASI (S_Depth EVO BT) Özellikler: * Entegre Bluetooth® Smart veri transferi * 100mm köprü ve sabitleme vidalý özel ölçüm kumpasý * Ihtiyaca uygun proglama butonu * Kesme sývýsý ve yaglara karsý koruma sýnýfý IP67 IEC 60529, * Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýsmaya baslayan otomatik gösterge. (Absolute System S.I.S) * 20 dakika çalýsmadýgýnda otomatik uyku sistemi. (Absolute System S.I.S)) * Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði , Absolute System S.I.S * En hýzlý hareket : 2.5 m/sec * Paslanmaz çelikten sertlestirilmis ve taslanmýs mekanik gövde Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

812.1611 812.1613 812.1615

0-200 0-300 0-500

Çözünürlük (mm) 0,01 0,01 0,01

A(mm)

B (mm)

300 400 600

16x3,5 16x3,5 16x3,5

IP67

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

41


DERÝNLÝK KUMPASI (S_Depth PRO) Özellikler: *Preset fonksiyonu *Ölçüm yönü otomatik ayar imkaný *Küresel veya silindirik uçla ölçüm imkaný *Ýlave taban olanaklarý (aksesuarlara bakýn) *S-Baðlantý : Güç *2 Referans *Preset Fonksiyonu A(mm)

L (mm)

Kod No.

335 483

483 773

805.6005 805.6006

Ölçüm aralýðý (mm) Tekrarlanabilirlik (µm) Hata sýnýrý (µm) 0-300 0-600

10 10

30 40

Temel Cihaz: *Teknik özelliklere uygun cihaz *Lityum batarya, Cr2032 dahil *Kullaným Talimatý

Uygun Aksesuarlar: 805.2180 805.2260 805.6101

805.6102

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

805.2180 805.2260 805.2320 805.6101 805.6102 805.6103

Ýlave Taban Ýlave Taban Ýlave Taban Bilya Uç M 2.5 Standart Aþaðý/Yukarý Yönlü Uç Ø 4 mm pimli Uç

805.6103

805.2320

Uzunluk (mm)

Kalýnlýk (mm)

180 260 320

8 8 8

Uygulamalar:

Sabit ölçüm ucu sayesinde bir iç kanal yüksekliðinin ölçümü.

42

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


IP65 KORUMALI LINEAR SKALA (S_Scale WORK) Özellikler: * En yüksek hýz 2 m/sec * RS232 veya USB Data çýkýþý * Kablo ile baðlanan harici güç kaynaðý

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

816.1015 816.1020 816.1030 816.1060

0-150 0-200 0-300 0-500

0,01 0,01 0,01 0,01

Tekrarlanabilirlik (µm) 10 10 10 10

Maks. Hata (µm)

A(mm)

B (mm)

C (mm)

20 20 30 30

185 235 335 665

282 332 432 762

298 348 448 778

IP65

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

43


DERÝNLÝK MÝKROMETRELERÝ Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Taban, kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Ölçüm tabaný uzunluðu (H): 63 mm * Plastik kutusundadýr

35178 025B

Kod No. 35178 025B 35178 050B 35178 100B 35178 150B 35178 200B 35178 300B

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Ölçüm Çubuklarý (adet)

0-25 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4 4 4 4 6 7

1 2 4 6 8 12

DÝJÝTAL DERÝNLÝK MÝKROMETRELERÝ IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Toz ve su sýçramasýna dayanýklý IP65 korumasý * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Taban, kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Ölçüm tabaný uzunluðu (H): 63 mm * Plastik kutusundadýr 35578 025-E2

* Ölçüm Çubuklarý belirsizliði: ± (2+L/75) µm L = mm

IP65

Kod No. 35578 025-E2 35578 050-E2 35578 100-E2 35578 150-E2 35578 200-E2 35578 300-E2

44

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Ölçüm Çubuklarý (adet)

0-25 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

3 3 3 3 3 3

1 2 4 6 8 12

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DERÝNLÝK ÖLÇÜM KOMPARATÖRÜ Özellikler: *Derinlik Ölçüm komparatörü iþ parçasýndaki derinlik ve kademeleri ve kaplama kalýnlýðýný ölçmek için kullanýlýr. *50-240 mm aralýðýnda (uzatma çubuklarýyla birlikte) modeller mevcuttur. *Kaldýrma kolu monte edilebilir (opsiyon)

JAPAN

DM-210

DM-213

DM-211

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

DM-210 DM-211 DM-213 DM-214

10 10 10 10(220)

DM-214

Çözünürlük Hassasiyet (m) (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01

12 12 12 12

Uç Þekli

Standart Uç

Ölçüm Kuvveti (N)

Aðýrlýk (gr)

Taban Ölçü (mm)

Delik Çapý (mm)

Kafa Ø2 Düz Ø3,2 Küre Ø3,2 Küre

ZS-523 ZS-530 ZS-034 ZS-034

1,4 1,4 2,5 2,5

270 270 270 335

75x16 75x16 75x16 100x16

Ø2,5 Ø2,5 Ø5,2 Ø5,2

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

45


DERÝNLÝK ÖLÇÜM KÖPRÜSÜ Kullaným: Her türlü derinlik, kademe, kanal, oluk ölçümü için kullanýlýr. Hassasiyet: DIN 874 Bölüm 1, GG 00‘a uygundur. Özellikler: *Komparatör kullanýmýna uygun *Sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ yüzey *Mil Ø 8 h6 Talep üzerine özel boyutlarda ve özel tasarým yapýlabilir.

Kod No. 421000050 421000080 421000100 421000120 421000150

Ölçüler (mm)

Hassasiyet (µm)

Aðýrlýk (kg)

50*16 80*16 100*16 120*20 150*20

1,3 1,5 1,7 1,8 2,0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Yamer, Teclock, Sylvac vb. saatler ile birlikte kullanýlabilir.

46

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


MÝKROMETRELER


MÝKROMETRE HAKKINDA Karbür Ölçüm Yüzeyleri

Mikrometreler parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Kumpaslara göre daha hassastýrlar. Ayrýca özel amaçlar için üretilmiþ modelleri vardýr.

Hareketli Mil

Kilitleme Tertibatý

MÝKROMETRE ÇEÞÝTLERÝ - Dýþ çap mikrometreleri - Numaratörlü mikrometreler - Dijital mikrometreler - Özel mikrometreler (vida, diþli, gibi) - Ýç çap mikrometreleri - Dijital iç çap mikrometreleri - Derinlik mikrometreleri

Tambur

Cýrcýr

Kovan

Gövde

Karbür Ölçüm Yüzeyleri

Hareketli Mil

Fonksiyon Tuþlarý

Kilitleme Tertibatý

Tambur

Cýrcýr

Kovan

LCD Gösterge

Gövde

IP54

IP65

IP66 IP65

Toza Karþý Dayanýklýlýk Sert Cisimlere Karþý Koruma 1. Rakam Açýklama

48

IP67 * DIN40050 / IEC529

Suya Karþý Dayanýklýlýk Suya Karþý Koruma 2. Rakam Açýklama

0

Korumasýz

0

Korumasýz

1

50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

1

Dikey damlayan suya karþý korumalý

2

15 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý

12,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

2

3

2,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

3

60 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý

4

1 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

4

Tüm açýlardan püskürtmelere karþý korumalý

5

Toza karþý korumalý

5

Alçak basýnçlý su jetlerine karþý korumalý

6

Toz geçirmez

6

Yüksek basýnçlý su jetlerine karþý korumalý

7

1 m'ye kadar derinliði olan suya daldýrýlabilir

8

1 m'den daha derin su içerisine daldýrýlabilir.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DIÞ ÇAP MÝKROMETRELERÝ Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý sürtünmelidir * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý krom üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr

35101 025B

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

L (mm)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

0-25 25-50

0,01 0,01

4 4

32 57

3 3

6 8

24 32

35101 025B 35101 050B

DIÞ ÇAP MÝKROMETRELERÝ Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boyalýdýr. * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr

35102 025

Kod No. 35102 025 35102 050 35102 075 35102 100 35102 125 35102 150 35102 175 35102 200 35102 225 35102 250 35102 275 35102 300

Kod No. 35102 106

Ölçüm aralýðý (mm) 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300

Ölçüm aralýðý (mm) 0-150 mm x 6

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

32 57 82 107 133 158 183 209 234 260 285 310

9 14 15 15 16,5 16,5 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

28 38 49 60 73 85 104 117 130 142 155 168

Set Ýçeriði 6 adet mikrometre, 5 adet ayar mastarý

35102 106

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

49


NUMARATÖRLÜ MÝKROMETRELER Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Mekanik sayaçlýdýr * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr

L (mm)

a (mm)

b (mm)

32 57 82 107

6 8 8 8

26 32 44,5 57

35106 025

Kod No. 35106 025 35106 050 35106 075 35106 100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,01 0,01 0,01 0,01

4 4 5 5

DÝJÝTAL MÝKROMETRELER EKONOMÝK MODEL IP54 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * IP54 korumasý , toz ve suya karþý dayanýklýlýk * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Pil deðiþiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur. Geniþ LCD , otomatik güç kapatma * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Metrik / inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr

35507 025

IP54

50

L (mm)

B (mm)

A (mm)

D (mm)

32 57 82 107

6 8 8 10

24 32 45 57

3 3 3 3

Kod No. 35507 025 35507 050 35507 075 35507 100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,001 0,001 0,001 0,001

±2 ±2 ±3 ±3

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL MÝKROMETRELER IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * IP65 korumasý , yað,su,toza karþý mükemmel dayanýklýlýk saðlar * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Pil deðiþiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur. Geniþ LCD , otomatik güç kapatma * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Plastik kutusundadýr

35501 025-E2

IP65 Kod No. 35501 025-E2 35501 050-E2 35501 075-E2 35501 100-E2 35501 125-E3 35501 150-E3 35501 175-E3 35501 200-E3 35501 225-E3 35501 250-E3 35501 275-E3 35501 300-E3

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

±2 ±2 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4

0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300

L (mm) 32,5 57,5 82,5 107,5 133 158,5 184 209,5 234 239 285 310

a (mm)

b (mm)

c (mm)

6 8 8 8 10 10 12 12 19 19 19 19

24 32 44,5 57 70 82 94,5 107 129 142 155 167

3 3 3 3 3 3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

DÝJÝTAL MÝKROMETRELER (HIZLI TÝP) IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * IP65 korumasý yað ,su ve toza karþý dayanýklýlýk saðlar. * Hýzlý ölçüm imkaný (Tamburun her devrinde hareketli mil 2 mm hareket eder) * Ýkinci cýrcýr mekanizmasý sayesinde tek elle ölçüm imkaný * Pil deðiþiminden sonra bile veri görüntüsünün saklanmasý. * Otomatik güç kapatma ve geniþ LCD ekran * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Plastik kutusundadýr

35500 025-E2

IP65

Kod No. 35500 025-E2 35500 050-E2 35500 075-E2 35500 100-E2

Ölçüm aralýðý (mm) 0 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

0,001 0,001 0,001 0,001

±2 ±2 ±3 ±3

32 57 82 107

6 8 8 10

27,5 37 50 61

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

51


PROFESYONEL DÝJÝTAL MÝKROMETRE (S_Mike PRO) IP67 Özellikler: *Soðutucu sývý ve yaðlarýn bulunduðu aðýr çalýþma koþullarýnda suya karþý dayanýklý, IEC 60529 standardýna göre bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 koruma sýnýfýnda. *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge (S.I.S sitemi) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði (S.I.S sistemi), mutlak deðer özelliði *Sadece 5 adet mikrometre ile 0-161 mm ölçüm aralýðý *Sadece 3 mikrometre ile 0-102 mm ölçüm aralýðý *Hýzlý ölçüm mili, 10mm/tur *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti 5N-10 N 903.030X modeli) *Mükemmel tekrarlanabilirlik *Poliasetat kopolimer tambur *Ölçüm Ucu Tipleri: Ø6.5 *S-Yakýn Baðlantý: USB / RS 232 / Wireless *IEC 60529 Koruma Sýnýfý: IP67 even connected *PC ile Ayar *Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti *Dönmeyen Mil *Hýzlý Ölçüm *Preset Fonksiyonu *Akýllý indüktif sensör (S.I.S)

1 tur = 10mm

IP67

Silindirik Ø6.5 A (mm) 37.3 73.3 109.3 143.3 168.3

B (mm) C (mm) D (mm) 27.5 43 60 95 110

62 74 74 74 74

12.5 13.5 14.5 19.5 19.5

E (mm) F (mm) 63 86 106 151 169

174 230 269 306 339

Kod No. 803.0300 903.0600 903.1000 903.1360 903.1600 903.1300 903.1301 910.1301 910.1304 910.1306

Ölçüm aralýðý (mm) Tekrarlanabilirlik (µm) 0-30 30-66 66-102 100-136 125-161 0-102 0-102

0-102

Hata sýnýrý (µm)

Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti

1 1 1 2 2

3 5N / 10N 4 10N 5 10N 7 10N 8 10N mikrometre seti 3 adet (Plastik kutu içinde) mikrometre seti 3 adet (Aluminyum kutu içinde) 0-30 mikrometre, 0-150 kumpas seti (IP67) (Aluminyum kutu içinde) 0-30 mikrometre, 0-150 kumpas, 12,5 komparatör saati seti (Plastik kutu içinde) Bluetooth mikrometre seti 3 adet (Plastik kutu içinde)

910.1304

903.1301

52

903.1303

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL HIZLI TÝP MÝKROMETRE IP67 KORUMALI VE BLUETOOTH VERI TRANSFERÝ (S_Mike PRO Bluetooth)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

Hata sýnýrý (µm)

Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti

803.0306 903.0606 903.1006

0-30 30-66 66-102

1 1 1

3 4 5

5N / 10N 10N 10N

Özellikler: * Bünyesinde Bluetooth barýndýran, veri gönderme tuþuna sahip son teknoloji Mikrometre * Bir turda 12mm ilerleme sayesinde çok hýzlý ölçüm ve kablosuz veri aktarýmý * Maksimum Hata : 3 mikron * Tekrarlanabilirlik 1 mikron * Bluetooth 4.0 hýzýnda veri aktarýmý * 15 metreye kadar veri aktarma mesafesi * CR2032 pil ile 3 yýla kadar çalýþma ömrü *Soðutucu sývý ve yaðlarýn bulunduðu aðýr çalýþma koþullarýnda suya karþý dayanýklý, IEC 60529 standardýna göre bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 koruma sýnýfýnda. *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge (S.I.S sitemi) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði (S.I.S sistemi), mutlak deðer özelliði *Sadece 5 adet mikrometre ile 0-161 mm ölçüm aralýðý *Sadece 3 mikrometre ile 0-102 mm ölçüm aralýðý *Hýzlý ölçüm mili, 12mm/tur *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti 5N-10 N 903.030X modeli) *Mükemmel tekrarlanabilirlik *Poliasetat kopolimer tambur *Ölçüm Ucu Tipleri: Ø6.5 Ölçüm Ucu Tipleri: Silindirik, Bilya, Disk, Býçak aðýz

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

53


DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLU MÝKROMETRELER Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Deðiþtirilebilir uçlar geniþ ölçüm aralýðý saðlar * Yüksek hassasiyetli deðiþtirilebilir uçlar. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Gövde kýsmý boyalýdýr. * Ayar çubuklarý dahildir * Gövde kýsmý 300 mm e kadar olanlarda döküm, 300 mm'den yukarýda olanlar çelik borudandýr. * Ahþap kutusundadýr

35113 150

35113 600

L (mm) b (mm) Ölçüm Ucu (Adet) Ayar Çubuðu (Adet) 158 308 409 509 609 709 810 910 1010

82 165 224 275 321 371 445 495 545

6 6 4 4 4 4 4 4 4

5 6 2 2 2 2 2 2 2

Kod No. 35113 150 35113 300 35113 400 35113 500 35113 600 35113 700 35113 800 35113 900 35113 1000

Ölçüm aralýðý (mm) 0-150 150-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900 900-1000

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

6 9 11 13 14 16 16 16 17

DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLU DÝJÝTAL MÝKROMETRELER IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * IP 65 korumasý , su sýçramasý ve toza karþý dayanýklýdýr * Deðiþtirilebilir uçlar geniþ ölçüm aralýðý saðlar * Yüksek hassasiyetli deðiþtirilebilir uçlar. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Gövde kýsmý boyalýdýr. * Ayar çubuklarý dahildir * Gövde kýsmý 300 mm e kadar olanlarda döküm, 300 mm'den yukarýda olanlar çelik borudandýr. * Ahþap kutusundadýr

54

35509 100-E2

IP65

L (mm) b (mm) Ölçüm Ucu (Adet) Ayar Çubuðu (Adet)

Kod No.

105 305 305 405 505 605 705 805 905 1005

35509 100-E2 35509 200-E2 35509 301-E2 35509 400-E2 35509 500-E2 35509 600-E2 35509 700-E2 35509 800-E2 35509 900-E2 35509 1000-E2

57 165 165 224 275 321 371 426 476 576

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 4 2 2 2 2 2 2 2

Ölçüm aralýðý (mm) 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900 900-1000

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

±3 ±4 ±5 ±6 ±7 ± 15 ± 16 ± 18 ± 20 ± 20

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


HASSAS GÖSTERGELÝ PASOMETRELER Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Göstergeli geri çekilebilir uç, Seri ölçümler için idealdir * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Ayarlanabilen tolerans göstergelidir. * Plastik kutusundadýr

35303 025

Kod No. 35303 025 35303 050

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0-25 25-50

Gösterge : 0,001 / Mikrometre 0,002 Gösterge : 0,001 / Mikrometre 0,002

Gösterge : 1 / Mikrometre : 3 Gösterge : 1 / Mikrometre : 3

L (mm) 28,5 53,5

a (mm) 19 30

DÝJÝTAL GÖSTERGELÝ PASOMETRELER ABS IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * IP65 korumasý yað, su ve toza karþý dayanýklýlýk saðlar. * Dönmeyen mil sayesinde ölçülen parça zarar görmez * ABS özelliði sayesinde hangi pozisyonda açýlýrsa açýlsýn bulunduðu yerdeki deðeri gösterir. * Pil deðiþiminden sonra bile veri görüntüsünün saklanmasý. * Otomatik güç kapatma ve geniþ LCD ekran * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir. * Plastik kutusundadýr

35511 025A

IP65

Kod No. 35511 025A 35511 050A 35511 075A 35511 100A

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

L (mm)

a (mm)

b (mm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,001 0,001 0,001 0,001

±3 ±3 ±4 ±4

32 57 82 107

6 8 8 10

27,5 37 50 61

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

55


BÝLYA UÇLU MÝKROMETRELER Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Borularýn et kalýnlýðýný ölçmek için ideal bir mikrometredir * Sabit ölçüm yüzeyi SR 5mm'dir * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr

L (mm) 32 57 82 107

b (mm) 24 32 44,5 57

35160 025A

Kod No. 35160 025A 35160 050A 35160 075A 35160 100A

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,01 0,01 0,01 0,01

±4 ±4 ±5 ±5

DÝJÝTAL MÝKROMETRELER BÝLYA UÇLU IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Dijital mikrometreler IP65 korumasýný içermektedir. * Borularýn et kalýnlýðýný ölçmek için ideal bir mikrometredir * Sabit ölçüm yüzeyi SR 5mm'dir * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr

L (mm) 32 57 82 107

56

b (mm) 24 32 44,5 57

35560 025A-E2

IP65

Kod No. 35560 025A -E2 35560 050A -E2 35560 075A -E2 35560 100A -E2

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,001 0,001 0,001 0,001

±2 ±2 ±3 ±3

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


PROFESYONEL DÝJÝTAL DÜZ-BÝLYA UÇLU MÝKROMETRELER (S_Mike PRO) IP67 Özellikler: *Soðutucu sývý ve yaðlarýn bulunduðu aðýr çalýþma koþullarýnda suya karþý dayanýklý, IEC 60529 standardýna göre bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 koruma sýnýfýnda. *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge (S.I.S sitemi) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði (S.I.S sistemi), mutlak deðer özelliði *Sadece 5 adet mikrometre ile 0-161 mm ölçüm aralýðý *Sadece 3 mikrometre ile 0-102 mm ölçüm aralýðý *Hýzlý ölçüm mili, 10mm/tur *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti 5N-10 N 903.030X modeli) *Mükemmel tekrarlanabilirlik *Poliasetat kopolimer tambur *S-Yakýn Baðlantý: USB / RS 232 / Wireless *IEC 60529 Koruma Sýnýfý: IP67 even connected *PC ile Ayar *Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti *Dönmeyen Mil *Hýzlý Ölçüm *Preset Fonksiyonu *Akýllý indüktif sensör (S.I.S)

903.0304

1 tur = 10mm

IP67

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Uçlar (mm)

803.0304

0-30

Ø7 düz & Ø7 küresel

Paralellik Tekrarlanabilirlik Hata sýnýrý Ayarlanabilir (µm) (µm) (µm) Ölçüm Kuvveti 1

1

3

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

5N / 10N

57


PROFESYONEL DÝJÝTAL BÝLYA-BÝLYA UÇLU MÝKROMETRELER (S_Mike PRO) IP67 Özellikler: *Soðutucu sývý ve yaðlarýn bulunduðu aðýr çalýþma koþullarýnda suya karþý dayanýklý, IEC 60529 standardýna göre bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 koruma sýnýfýnda. *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge (S.I.S sitemi) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði (S.I.S sistemi), mutlak deðer özelliði *Sadece 5 adet mikrometre ile 0-161 mm ölçüm aralýðý *Sadece 3 mikrometre ile 0-102 mm ölçüm aralýðý *Hýzlý ölçüm mili, 10mm/tur *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti 5N-10 N 903.030X modeli) *Mükemmel tekrarlanabilirlik *Poliasetat kopolimer tambur *S-Yakýn Baðlantý: USB / RS 232 / Wireless *IEC 60529 Koruma Sýnýfý: IP67 even connected *PC ile Ayar *Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti *Dönmeyen Mil *Hýzlý Ölçüm *Preset Fonksiyonu *Akýllý indüktif sensör (S.I.S)

58

903.0305

1 tur = 10mm

IP67

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Uçlar (mm)

803.0305

0-30

2 x Ø7 küresel

Tekrarlanabilirlik Hata sýnýrý Ayarlanabilir (µm) (µm) Ölçüm Kuvveti 1

4

5N / 10N

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝSK ÇENELÝ MÝKROMETRELER (DÖNMEYEN MÝLLÝ) Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Dönmeyen hareketli ölçüm mili * Diþli "W" ölçüsü, Kaðýt, folyo kalýnlýðý ölçmek içindir * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35167 025

Diþli "W" Ölçüsü

Kod No. 35167 025 35167 050 35167 075 35167 100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

L (mm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,01 0,01 0,01 0,01

±4 ±4 ±5 ±5

43 68 93 118

B (mm) d (mm) (Ø) D (mm) (Ø) S (mm) 32 44 57 70

8 8 8 8

20 20 20 20

0,7 0,7 0,7 0,7

DÝJÝTAL DÝSK ÇENELÝ MÝKROMETRELER (DÖNMEYEN MÝLLÝ) IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Dijital mikrometreler IP65 korumasýný içermektedir. * Dönmeyen hareketli ölçüm mili * Diþli "W" ölçüsü, Kaðýt, folyo kalýnlýðý ölçmek içindir * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35567 025-E2

Diþli "W" Ölçüsü

IP65

Kod No. 35567 025-E2 35567 050-E2 35567 075-E2 35567 100-E2

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

L (mm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,001 0,001 0,001 0,001

±2 ±2 ±3 ±3

43 68 93 118

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

B (mm) d (mm) (Ø) D (mm) (Ø) S (mm) 32 44 57 70

8 8 8 8

20 20 20 20

0,7 0,7 0,7 0,7

59


PROFESYONEL DÝSK ÇENELÝ MÝKROMETRE (S_Mike PRO)

Özellikler: *Ölçüm Ucu Tipleri: Ø25mm *S-Yakýn Baðlantý: USB / RS 232 / Wireless *IEC 60529 Koruma Sýnýfý: Bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 *PC ile Ayarlanabilir *Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti *Dönmeyen Mil *Hýzlý Ölçüm *Preset Fonksiyonu *Akýllý indüktif sensör (S.I.S)

IP67

A (mm) 37.3

60

B (mm) C (mm) D (mm) 27.6

62

12.5

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

Düzlemsellik (µm)

Paralelellik (µm)

Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti

803.0303

0-30

4 (tam temas) / 10 (kýsmi temas)

1

2

5 (tam temas) / 10 (kýsmi temas)

5N

E (mm) F (mm) 63

174

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


VÝDALARIN BÖLÜM DAÝRESÝ ÇAP ÖLÇÜMÜ ÝÇÝN MÝKROMETRELER Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Dýþ Vidalarýn bölüm dairesi çapýný ölçmek içindir. * Dönmeyen hareketli ölçüm mili * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35176 025

* Ölçüm Uçlarý ayrýca talep edilmelidir. * 25mm'den büyük olanlar için ayar mastarlarý ayrýca talep edilmelidir

Kod No. 35176 025 35176 050 35176 075 35176 100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

L (mm)

b (mm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,01 0,01 0,01 0,01

4 4 5 5

42 67 92 117

26 38 50 62

VÝDALARIN BÖLÜM DAÝRESÝ ÇAP ÖLÇÜMÜ ÝÇÝN DÝJÝTAL MÝKROMETRELER IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Dijital mikrometreler IP65 korumasýný içermektedir. * Dýþ Vidalarýn bölüm dairesi çapýný ölçmek içindir. * Dönmeyen hareketli ölçüm mili * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35576 025-E2

IP65

* Ölçüm Uçlarý ayrýca talep edilmelidir. * 25mm'den büyük olanlar için ayar mastarlarý ayrýca talep edilmelidir

Kod No. 35576 025-E2 35576 050-E2 35576 075-E2 35576 100-E2

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,001 0,001 0,001 0,001

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Hata sýnýrý (µm) ±2 ±2 ±4 ±4

L (mm)

b (mm)

42 67 92 117

26 38 50 62

61


DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLAR Özellikler: * Metrik vida (60°) * Whitworth vida (55°) * Plastik kutusundadýr

Metrik vida (60°) Kod No. Hatve / Parmakta diþ sayýsý

Whitworth vida (55°) Kod No. Parmakta diþ sayýsý

35176 01 35176 02 35176 03 35176 04 35176 05 35176 06 35176 07

35176 20 35176 21 35176 22 35176 23 35176 24 35176 25 35176 26 35176 27 35176 28 35176 29 35176 30

0,4-0,5 mm /64-48 TPI 0,6-0,9 mm /44-28 TPI 1-1,75 mm /24-14 TPI 2-3 mm /13-9 TPI 3,5-5 mm /8-5 TPI 5,5-7 mm /4,5-3,5 TPI Tam set (60° vida)

64-48 TPI 48-40 TPI 40-32 TPI 32-24 TPI 24-18 TPI 18-14 TPI 14-10 TPI 10-7 TPI 7-4,5 TPI 4,5-3,5 TPI Tam set (55° vida)

AYAR ÇUBUKLARI Özellikler: * Vida mikrometreleri için ayar çubuklarý * Vida mikrometrelerinin sýfýrlamasý içindir.

62

Kod No.

Uzunluk ve Açý

35176 08 35176 09

25mm*60° 50mm*60°

35176 31 35176 32

25mm*55° 50mm*55°

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝÞLÝ BÖLÜM DAÝRESÝ ÇAPI ÖLÇÜM MÝKROMETRELERÝ Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Deðiþtirilebilir bilya uçlarý ; 0,6 -3,5 modülleri arasý diþlilerin bölüm dairesi çaplarýný ölçmek için elveriþlidir * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35172 025

Kod No. 35172 025 35172 050 35172 075 35172 100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

L (mm)

b (mm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,01 0,01 0,01 0,01

±4 ±4 ±5 ±5

67 92 118 143

38 50 62 70

DÝJÝTAL DÝÞLÝ BÖLÜM DAÝRESÝ ÇAPI ÖLÇÜM MÝKROMETRELERÝ IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Toz ve su sýçramasýna dayanýklý IP65 korumasý * Deðiþtirilebilir bilya uçlarý ; 0,6 -3,5 modülleri arasý diþlilerin bölüm dairesi çaplarýný ölçmek için elveriþlidir * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35572 025-E2

IP65

Kod No. 35572 025-E2 35572 050-E2 35572 075-E2 35572 100-E2

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,001 0,001 0,001 0,001

±2 ±2 ±3 ±3

L (mm) 67 92,4 117,6 143

b (mm) 38 50 62 70

DÝÞLÝ BÖLÜM DAÝRESÝ ÖLÇÜM MÝKROMETRESÝ DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLARI Özellikler: * Opsiyonel deðiþtirilebilir uçlar Kod No.

Bilye çapý Ø (mm)

Modül

Çapsal Adým

35172 01 35172 02 35172 03 35172 04 35172 05 35172 06 35172 07 35172 08 35172 09 35172 10 35172 100-K

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 Deðiþtirilebilir Uç seti

0,6-0,65 0,9-1,0 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3,5

45 28-26 22 17 15 13 11 10 9 7

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

63


DÝÞLÝ DÝÞ DÝBÝ ÇAPI ÖLÇÜM MÝKROMETRESÝ Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Diþli Diþ dibi çapýný ölçmek içindir * Ayarlanabilir ucu nedeniyle geniþ ölçüm aralýðý * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boyalýdýr * Plastik kutusundadýr

L (mm)

A (mm)

C (mm)

137 237

17 17

73 130

35173 100

Kod No. 35173 100 35173 200

Ölçüm aralýðý (mm) 5-100 100-200

Çözünürlük (mm) 0,01 0,01

Hata sýnýrý (µm) Uç SR (mm) 5 7

0,4 0,5

DÝJÝTAL DÝÞLÝ DÝÞ DÝBÝ ÇAPI ÖLÇÜM MÝKROMETRESÝ IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Toz ve su sýçramasýna dayanýklý IP65 korumasý * Diþli Diþ dibi çapýný ölçmek içindir * Ayarlanabilir ucu nedeniyle geniþ ölçüm aralýðý * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boyalýdýr * Plastik kutusundadýr

35573 100-E2

IP65

64

L (mm)

A (mm)

C (mm)

137 237

17 17

73 130

Kod No. 35573 100-E2 35573 200-E2

Ölçüm aralýðý (mm) 5-100 100-200

Çözünürlük (mm) 0,001 0,001

Hata sýnýrý (µm) Uç SR (mm) ±3 ±4

0,4 0,5

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


PROFESYONEL DÝJÝTAL SÝVRÝ UÇLU MÝKROMETRE (S_Mike PRO) IP67 Özellikler: *Soðutucu sývý ve yaðlarýn bulunduðu aðýr çalýþma koþullarýnda suya karþý dayanýklý, IEC 60529 standardýna göre bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 koruma sýnýfýnda. *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge (S.I.S sitemi) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði (S.I.S sistemi), mutlak deðer özelliði *Sadece 5 adet mikrometre ile 0-161 mm ölçüm aralýðý *Sadece 3 mikrometre ile 0-102 mm ölçüm aralýðý *Hýzlý ölçüm mili, 10mm/tur *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti 5N-10 N 903.030X modeli) *Mükemmel tekrarlanabilirlik *Poliasetat kopolimer tambur *S-Yakýn Baðlantý: USB / RS 232 / Wireless *IEC 60529 Koruma Sýnýfý: IP67 even connected *PC ile Ayar *Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti *Dönmeyen Mil *Hýzlý Ölçüm *Preset Fonksiyonu *Akýllý indüktif sensör (S.I.S)

IP67

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Uçlar (mm)

803.0310

0-25

300 nokta & Ø7 küresel

Tekrarlanabilirlik Hata sýnýrý Ayarlanabilir (µm) (µm) Ölçüm Kuvveti 1

3

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

5N / 10N

65


DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLU ÜNÝVERSAL MÝKROMETRELER Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Geniþ kullaným için 7 parça deðiþebilir uç ile birlikte (düz ,küre, küçük temas aðzý ,disk ,býçak, sivri(60°) 55° opsiyonel, keskin(60°) 55° opsiyonel * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

L (mm) 42 67 93 118,5

b (mm) 26 38 50 62

35177 025

Kod No. 35177 025 35177 050 35177 075 35177 100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,01 0,01 0,01 0,01

Hata sýnýrý (µm) ±4 ±4 ±5 ±5

DÝJÝTAL DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLU ÜNÝVERSAL MÝKROMETRELER IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Toz ve su sýçramasýna dayanýklý IP65 korumasý * Geniþ kullaným için 7 parça deðiþebilir uç ile birlikte (düz ,küre, küçük temas aðzý ,disk ,býçak, sivri(60°) 55° opsiyonel, keskin(60°) 55° opsiyonel * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35577 025-E2

IP65

L (mm) 42 67 93 118,5

66

b (mm) 26 38 50 62

Kod No. 35577 025-E2 35577 050-E2 35577 075-E2 35577 100-E2

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,001 0,001 0,001 0,001

Hata sýnýrý (µm) ±2 ±2 ±3 ±3

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLAR

35177 01

35177 04

35177 02

35177 03

35177 05

35177 06 35177 07

35177 08 35177 09

35177 01

35177 04

35177 07

35177 02

35177 03

35177 05

35177 06

35177 08

35177 09

Kod No.

Açýklama

35177 01 35177 02 35177 03 35177 04 35177 05 35177 06 35177 07 35177 08 35177 09 35177 12

Düz Küre Küçük temas aðzý Disk Býçak Sivri (60°) Sivri (55°) Keskin (60°) Keskin (55°) Tam set

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

67


BIÇAK AÐIZLI MÝKROMETRELER Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Dýþ kanal çap ve kalýnlýklarýný ölçmek içindir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

L (mm)

b (mm)

57 82 107 132 158 183 209

32 45 57 70 82 95 107

35162 025A

Kod No. 35162 025A 35162 050A 35162 075A 35162 100A 35162 125A 35162 150A 35162 175A

Ölçüm aralýðý (mm) 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175

Çözünürlük (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Hata sýnýrý (µm) ±4 ±4 ±5 ±5 ±6 ±6 ±7

DÝJÝTAL BIÇAK AÐIZLI MÝKROMETRELER IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Dijital mikrometreler IP65 korumasýný içermektedir. * Dýþ kanal çaplarýný ölçmek içindir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35562 025A-E2

IP65

68

L (mm)

b (mm)

57 82 107 132 158 183 209

32 45 57 70 82 95 107

Kod No. 35562 025A-E2 35562 050A-E2 35562 075A-E2 35562 100A-E2 35562 125A-E2 35562 150A-E2 35562 175A-E2

Ölçüm aralýðý (mm) 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

±2 ±2 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


PROFESYONEL BIÇAK AÐIZLI MÝKROMETRELER (S_Mike PRO) Özellikler: *Ölçüm yüzeyleri sert metaldendir. *Ölçüm Ucu Tipleri: 0.75x6.5mm *S-Yakýn Baðlantý: USB / RS 232 / Wireless *IEC 60529 Koruma Sýnýfý: Bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 *PC ile Ayarlanabilir *Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti *Dönmeyen Mil *Hýzlý Ölçüm *Preset Fonksiyonu *Akýllý indüktif sensör (S.I.S)

IP67

Býçak Aðýzlý Kod No. 803.0302 903.0602 903.1002 903.1302 903.1602

Ölçüm aralýðý (mm) Tekrarlanabilirlik (µm) 0-25 25-60 60-95 95-120 120-145

1 1 1 2 2

Hata sýnýrý (µm)

Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti

3 4 5 6 7

5N / 10N 10N 10N 10N 10N

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

A (mm) 34.3 70.3 106.3 140.3 165.3

B (mm) C (mm) D (mm) 27.5 43 60 95 110

62 74 74 74 74

15.5 16.5 17.5 22.5 22.5

E (mm) F (mm) 63 86 106 151 169

174 230 269 306 339

69


KÜÇÜK ÖLÇÜM YÜZEYLÝ MÝKROMETRELER Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Kama yuvalarý, Kanal ve spline diþ dibi çaplarýný ölçmek için idealdir * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

Ø2

35165 025A

5

L (mm)

b (mm)

57 82 107 132,6

32 44,5 57 69,5

Kod No.

5

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,01 0,01 0,01 0,01

±4 ±4 ±5 ±5

35165 025A 35165 050A 35165 075A 35165 100A

DÝJÝTAL KÜÇÜK ÖLÇÜM YÜZEYLÝ MÝKROMETRELER IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Toz ve su sýçramasýna dayanýklý IP65 korumasý * Kama yuvalarý, Kanal ve spline diþ dibi çaplarýný ölçmek için idealdir * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

Ø2

35565 025A-E2

5

5

IP65

70

L (mm)

b (mm)

57 82 107 132,6

32 44,5 57 69,5

Kod No. 35565 025A-E2 35565 050A-E2 35565 075A-E2 35565 100A-E2

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,001 0,001 0,001 0,001

±2 ±2 ±3 ±3

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


PROFESYONEL DÝJÝTAL KÜÇÜK ÖLÇÜM YÜZEYLÝ MÝKROMETRELER (S_Mike PRO) IP67 Özellikler: *Soðutucu sývý ve yaðlarýn bulunduðu aðýr çalýþma koþullarýnda suya karþý dayanýklý, IEC 60529 standardýna göre bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 koruma sýnýfýnda. *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge (S.I.S sitemi) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði (S.I.S sistemi), mutlak deðer özelliði *Sadece 5 adet mikrometre ile 0-161 mm ölçüm aralýðý *Sadece 3 mikrometre ile 0-102 mm ölçüm aralýðý *Hýzlý ölçüm mili, 10mm/tur *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti 5N-10 N 903.030X modeli) *Mükemmel tekrarlanabilirlik *Poliasetat kopolimer tambur *S-Yakýn Baðlantý: USB / RS 232 / Wireless *IEC 60529 Koruma Sýnýfý: IP67 even connected *PC ile Ayar *Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti *Dönmeyen Mil *Hýzlý Ölçüm *Preset Fonksiyonu *Akýllý indüktif sensör (S.I.S)

903.0301

IP67

Küçük Ölçüm Yüzeyli Ø2 Kod No. 803.0301 903.0601 903.1001

Ölçüm aralýðý (mm) Tekrarlanabilirlik (µm) 0-25 25-60 60-95

1 1 1

Hata sýnýrý (µm)

Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti

A (mm)

3 4 5

5N / 10N 10N 10N

34.6 70.6 106.6

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

B (mm) C (mm) D (mm) 27.5 43 60

61.5 74 74

15.2 16.2 17.2

E (mm) F (mm) 63 86 106

174 230 269

71


ÖZEL ÖLÇME ÇENELÝ MÝKROMETRELER Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Düz býçak ve sivri ölçüm çeneleri sayesinde ulaþýlmasý zor kývrýmlý kanal ve deliklerin ölçümünde kullanýlýr * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35190 025A

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

0-25 25-50 50-75 75-100

0,01 0,01 0,01 0,01

35190 025A 35190 050A 35190 075A 35190 100A

Hata sýnýrý (µm) ±4 ±4 ±5 ±5

DÝJÝTAL ÖZEL ÖLÇME ÇENELÝ MÝKROMETRELER IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Toz ve su sýçramasýna dayanýklý IP65 korumasý * Düz býçak ve sivri ölçüm çeneleri sayesinde ulaþýlmasý zor kývrýmlý kanal ve deliklerin ölçümünde kullanýlýr * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35590 025B

IP65

)mµ( ýrýnýs ataH 2± 2± 2± 3± 3±

)mm( külrünüzöÇ

)mm( ýðýlara müçlÖ

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

52-0 52-0 05-52 57-05 001-57

.oN doK 2E-B520 09553 2E-A520 09553 2E-A050 09553 2E-A570 09553 2E-A001 09553

35590 025B

35590 025A

KONSERVE KUTULARI ÝÇÝN MÝKROMETRE Özellikler: * Konserve kutularýnýn kapak birleþim yerlerinin derinlik ve kalýnlýklarýný ölçmek içindir * Kovan, gövde ve tambur krom kaplýdýr. * Plastik kutusundadýr

35116 013

Kod No. 35116 013

72

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0-13

0,01

4

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


PROFESYONEL DÝJÝTAL CRÝMP MÝKROMETRELER (S_Mike PRO) IP67 Özellikler: *Soðutucu sývý ve yaðlarýn bulunduðu aðýr çalýþma koþullarýnda suya karþý dayanýklý, IEC 60529 standardýna göre bilgisayara baðlý haldeyken bile IP 67 koruma sýnýfýnda. *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalýþmaya baþlayan otomatik gösterge (S.I.S sitemi) *20 dakika çalýþmadýðýnda otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi) *Uyku modunda pozisyonu hafýzada tutma özelliði (S.I.S sistemi), mutlak deðer özelliði *Sadece 5 adet mikrometre ile 0-161 mm ölçüm aralýðý *Sadece 3 mikrometre ile 0-102 mm ölçüm aralýðý *Hýzlý ölçüm mili, 10mm/tur *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti 5N-10 N 903.030X modeli) *Mükemmel tekrarlanabilirlik *Poliasetat kopolimer tambur *S-Yakýn Baðlantý: USB / RS 232 / Wireless *IEC 60529 Koruma Sýnýfý: IP67 even connected *PC ile Ayar *Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti *Dönmeyen Mil *Hýzlý Ölçüm *Preset Fonksiyonu *Akýllý indüktif sensör (S.I.S)

IP67

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Uçlar (mm)

803.0309

0-25

0,5 býçak aðýz - koni 300/Ø0,5

Tekrarlanabilirlik Hata sýnýrý Ayarlanabilir (µm) (µm) Ölçüm Kuvveti 1

3

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

5N / 10N

73


MÝKROMETRE AYAR ÇUBUKLARI Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Dýþ mikrometreler için sýfýrlama ayar çubuðu * Ýzoleli tutma kýsmý * Çubuk yüzeyleri krom kaplý * Kontrol yüzeyleri hassas leblenmiþ * Kontrol yüzeyleri 275 mm 'ye kadar parelel düzlemler þeklinde, 300 mm'den sonrakiler küreseldir. * Karton kutudadýr

Kod No. 35113 01 35113 02 35113 03 35113 04 35113 05 35113 06 35113 07 35113 08 35113 09 35113 10 35113 11 35113 12 35113 13 35113 14 35113 15 35113 16 35113 17 35113 18 35113 19 35113 20 35113 21 35113 22 35113 23 35113 24 35113 25 35113 26 35113 27 35113 28 35113 29 35113 30 35113 31

Ölçü (mm) Hata sýnýrý (µm) D Ø (mm) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 575 625 675 725 775 825 875 925 975 1050

± 1,2 ± 1,2 ± 1,5 ±2 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 3,5 ± 3,5 ± 3,5 ±4 ±4 ± 4,5 ± 4,5 ± 4,5 ± 4,5 ±5 ±5 ±5 ±5 ± 5,5 ± 5,5 ± 5,5 ± 6,5 ± 6,5 ± 6,5 ± 7,5 ± 7,5 ± 7,5 ± 7,5 ±9

7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 23

MÝKROMETRE STANDLARI Özellikler: * Döküm gövdeli ve üzeri boyalý * Mikrometre gövdesinin hasarlanmamasý için sýkma bölgesi lastik korumalý

35124 007

74

Kod No.

Açýklama

35120 012 35124 007

0-100 mm mikrometreler için 0-50 mm mikrometreler için

35120 012

Aðýrlýk 1,2 0,7

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL MÝKROMETRE KAFALARI

35503 025P1-Z

Ölçüm aralýðý (mm)

Kod No. 35503 025P1-Z 35504 025P1

0-25mm*0,001mm Dönmeyen milli 0-25mm*0,001mm

TAKILABÝLÝR MÝKROMETRE KAFASI Özellikler: *Harici güç kayaðýna kombine RS 232 veri çýkýþý *Ýnce ayar mümkün (aksesuar) *Dikey veya yatay kullaným (ayný tip) *Küçük ölçüler (kompakt) *Talep üzerine diðer tip el çarklarý *S-Baðlantý-Güç:USB / RS232 / Wireless (Kablo bölümüne bakýn.) *Ölçüm Yönü Seçimi *Preset fonksiyonu *Mutlak veya gerçek ölçüm

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilrlik (µm)

852.2001 852.2011

0-25 0-50

5 8

2 2

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Çözünürlük (mm) 0.001 0.001

A (mm)

B (mm)

74.5 98.5

33.1 57.1

75


ÝÇ ÇAP ÖLÇÜM


ÝÇ ÇAP ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA

Ýç çap ölçüm cihazlarý parçalarýn iç çaplarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Üç nokta temaslý olanlar diðerlerine göre daha hassastýr. Ayrýca özel amaçlar için üretilmiþ diðer modelleri vardýr. ÝÇ ÇAP ÖLÇÜM CÝHAZLARI - Ýç çap mikrometreleri - Boru tip iç çap mikrometreleri - Üç nokta temaslý iç çap mikrometreleri - Silindir komparatörleri - Hassas ölçü tampon mastarlar - Havalý iç çap ölçüm cihazlarý

IP54

IP65

IP66 IP65

Toza Karþý Dayanýklýlýk Sert Cisimlere Karþý Koruma 1. Rakam Açýklama

78

IP67 * DIN40050 / IEC529

Suya Karþý Dayanýklýlýk Suya Karþý Koruma 2. Rakam Açýklama

0

Korumasýz

0

Korumasýz

1

50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

1

Dikey damlayan suya karþý korumalý

2

15 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý

12,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

2

3

2,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

3

60 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý

4

1 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

4

Tüm açýlardan püskürtmelere karþý korumalý

5

Toza karþý korumalý

5

Alçak basýnçlý su jetlerine karþý korumalý

6

Toz geçirmez

6

Yüksek basýnçlý su jetlerine karþý korumalý

7

1 m'ye kadar derinliði olan suya daldýrýlabilir

8

1 m'den daha derin su içerisine daldýrýlabilir.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Ölçüm uçlarý karbür ve leblenmiþtir * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Gövde, kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr 35179 030

Ölçüm aralýðý: 5-30mm

Kod No. 35179 030 35179 050 35179 075 35179 100

Ölçüm aralýðý: 25-50mm'den itibaren

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

5-30 25-50 50-75 75-100

0,01 0,01 0,01 0,01

5 6 7 8

DÝJÝTAL ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ IP65 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Toz ve su sýçramasýna dayanýklý IP65 korumasý * Ölçüm uçlarý karbür ve leblenmiþtir * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Kilitleme tertibatlýdýr * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Plastik kutusundadýr

35579 030-E2

IP65

Ölçüm aralýðý: 5-30mm

Kod No. 35579 030-E2 35579 050-E2 35579 075-E2 35579 100-E2

Ölçüm aralýðý: 25-50mm'den itibaren

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

5-30 25-50 50-75 75-100

0,001 0,001 0,001 0,001

±3 ±3 ±4 ±4

ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ BORU TÝP Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Uzatma çubuklarýnýn kombinasyonu geniþ ölçüm aralýðý saðlar * Mikrometre kafasý 50-63 mm ölçme aralýðýndadýr. * Uzatma çubuklarýnýn çapý 15.5mm'dir. * Sýfýrlama mastarý set içerisinde mevcuttur. * Ölçüm uçlarý karbür ve leblenmiþtir * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Plastik veya ahþap kutusundadýr Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm) Çözünürlük (mm) Hata sýnýrý (µm)

35130 063 35130 150 35130 300 35130 500 35130 1000 35130 1500

50-63 50-150 50-300 50-500 50-1000 50-1500

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3+n+L/50 3+n+L/50 3+n+L/50 3+n+L/50 3+n+L/50 3+n+L/50

35131 2100

100-2100

0,01

3+n+L/50

Uzatma çubuklarý

** Hata Sýnýrý : (3+n+L/50) µm n: Çubuk sayýsý L : Maksimum ölçme uzunluðu mm

mikrometre kafasý 13,25,50 mm 13,25,50(2 ad.),100 mm 13,25,50(2 ad.),100,200 mm 13,25,50,100(2 ad.)150,200,300 mm 13,25,50,100(2 ad.) 150,200(2 ad.) 300 mm(2 ad) 25,50,100,200 (1 ad.), 400 mm (4 ad.)

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

79


ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ (ÜÇ NOKTA TEMASLI) Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Kör delik ölçmek için elveriþlidir. * Ayar halkasý beraberindedir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Gövde, kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Ø 12mm'den itibaren ölçüm uçlarý karbür ve leblenmiþtir * Alüminyum kutusundadýr

2-6mm

6-12mm

12-100mm

Ayar Halkasý

80

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

80 80 90 90 97 97 114 114 114 114

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6 6 8 8 14 14 17,5 17,5 17,5 17,5

4,5 4,5 6 6 12 12 14,5 14,5 14,5 14,5

Kod No. 35182 008 35182 010 35182 012 35183 016 35183 020 35183 025 35183 030 35183 040 35183 050 35183 063 35183 075 35183 088 35183 100

Uzatma Çubuðu

Ölçüm aralýðý Ø (mm) Çözünürlük (mm) Hata sýnýrý (µm) Ayar halkasý (Ø)mm Uzatma Çb. (mm) 6-8 8-10 10-12 12-16 16-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-63 62-75 75-88 87-100

0,001 0,001 0,001 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

6 8 10 16 16 25 25 40 40 62 62 87 87

100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ (ÜÇ NOKTA TEMASLI) IP54 Özellikler: * DIN 863 normuna uygun * Toz ve su sýçramasýna dayanýklý IP54 korumasý * Kör delik ölçmek için elveriþlidir. * Ayar halkasý beraberindedir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Gövde krom kaplýdýr. * Ölçüm uçlarý karbür ve leblenmiþtir * Alüminyum kutusundadýr

IP54

2-6mm

6-12mm

12-100mm

Ayar Halkasý

Uzatma Çubuðu

Ölçüm aralýðý Ø (mm) Çözünürlük (mm) Hata sýnýrý (µm) Ayar halkasý (Ø)mm Uzatma Çb. (mm)

Kod No. 35582 008-E3 35582 010-E3 35582 012-E3 35583 016-E3 35583 020-E3 35583 025-E3 35583 030-E3 35583 040-E3 35583 050-E3 35583 063-E3 35583 075-E3 35583 088-E3 35583 100-E3

6-8 8-10 10-12 12-16 16-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-63 62-75 75-88 87-100

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

6 8 10 16 16 25 25 40 40 62 62 87 87

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

L (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

80 80 90 90 97 97 114 114 114 114

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6 6 8 8 14 14 17,5 17,5 17,5 17,5

4,5 4,5 6 6 12 12 14,5 14,5 14,5 14,5

81


ÝÇ ÇAP MÝKROMETRE SETLERÝ(ÜÇ NOKTA TEMASLI)

35183 104 Ayar Halkasý

Kod No. 35181 102 35181 103 35182 103 35183 102 35183 103 35183 204 35183 105 35183 104

Uzatma Çubuðu

Ölçüm aralýðý Ø (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

2-3 x 2 adet 3-6 x 3 adet 6-12 x 3 adet 12-20 x 2 adet 20-40 x 3 adet 20-50 x 4 adet 40-100 x 5 adet 50-100 x 4 adet

0,001 0,001 0,001 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

4 4 4 4 4 4/5 4/5 5

Ayar halkasý Uzatma Çb. (Ø)mm (mm) 2,5 4,5,6 6 , 8 , 10 16 25 , 40 25 , 40 40 , 62 ,87 62 , 87

100 100 100 150 150 150 150 150

DÝJÝTAL ÝÇ ÇAP MÝKROMETRE SETLERÝ (ÜÇ NOKTA TEMASLI) IP54

Ayar Halkasý

Kod No. 35581 202-E3 35581 203-E3 35582 203-E3 35583 202-E3 35583 203-E3 35583 204-E3 35583 205-E3 35583 214-E3

82

Uzatma Çubuðu

Ölçüm aralýðý Ø (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

2-3 x 2 adet 3-6 x 3 adet 6-12 x 3 adet 12-20 x 2 adet 20-40 x 3 adet 20-50 x 4 adet 40-100 x 5 adet 50-100 x 4 adet

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

4 4 4 4 4 4/5 4/5 5

Ayar halkasý Uzatma Çb. (Ø)mm (mm) 2,5 4,5,6 6 , 8 , 10 16 25 , 40 25 , 40 40 , 62 ,87 62 , 87

100 100 100 150 150 150 150 150

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DELÝK ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ (Xtreme 3 Smart) Özellikler: *Geniþ ölçüm aralýðý (2-300mm) *Bluetooth® Smart ve Proximity *2 mm'den 6 mm'ye kadar kör delik ölçümü *Sabit ölçüm uçlarý *Bütün halka mastarlarda UKAS sertifikasý *Bütün mikrometreler için UKAS sertifikasý *DIN 863'e uygun imal edilmiþtir. *4 Halka mastar deðerinin hafýzada tutulmasý *Suya ve yaða dayanýklý, IEC 60529'a göre IP 67 *PC ile programlanabilir *Deðiþtirilebilen Kafalar *Çýkýþ kablo Proximity 'den USB'ye (926.6721) veya RS232'ye (926.6723) ve Kablosuz Bluetooth Teknoloji *Mikrometre Cýrcýrý *LCD dijital gösterge Rakamlarýn Boyu 9 mm *12.5 mm'den itibaren Tungsten Karbür temas uçlarý

X_Treme XT3D

IP67 Delik Ýç Çap Mikrometreler- XT3D Cihazlar Teknik Özellikler Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Tip

Derinlik (mm)

Hata sýnýrý (µm)

950.6006 950.6007 950.6008 950.6009 950.6010 950.6011 950.6012 950.6013 950.6014 950.6015 950.6016 950.6017 950.6018 950.6019 950.6020 950.6021 950.6022 950.6023 950.6024 950.6025 950.6026 950.6027 950.6028 950.6029

2-2.5 2.5-3 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 10-12.5 12.5-16 16-20 20-25 25-35 35-50 50-65 65-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300

XT3D BT 1M XT3D BT 2M XT3D BT 3M XT3D BT 4M XT3D BT 5M XT3D BT 6M XT3D BT 8M XT3D BT 10M XT3D BT 12M XT3D BT 16M XT3D BT 20M XT3D BT 25M XT3D BT 35M XT3D BT 50M XT3D BT 65M XT3D BT 80M XT3D BT 100M XT3D BT 125M XT3D BT 150M XT3D BT 175M XT3D BT 200M XT3D BT 225M XT3D BT 250M XT3D BT 275M

9 9 12 18 18 58 58 58 62 62 66 66 80 80 80 100 115 115 115 115 118 118 118 118

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

Ayar Halkasý Ø (mm) 2.5 2.5 4.0 4.0 5.0 8.0 8.0 12.5 12.5 20.0 20.0 35.0 35.0 65.0 65.0 80.0 125.0 125.0 175.0 175.0 225.0 225.0 275.0 275.0

Delik Ýç Çap Mikrometre Setleri- SXT3D Cihazlar Teknik Özellikler Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Tip

Kafa Sayýsý

Ayar Halkasý Sayýsý

Ölçüm Kuvveti

951.6102 951.6103 951.6104 951.6105 951.6106 951.6107 951.6108 951.6109

2-6 6-10 10-20 20-50 50-100 100-150 150-200 100-200

SXT3D 1M BT SXT3D 3M BT SXT3D 4M BT SXT3D 5M BT SXT3D 6M BT SXT3D 7M BT SXT3D 8M BT SXT3D 9M BT

5 2 3 3 3 2 2 4

3 1 2 2 2 1 1 2

8N 7N 15N 21N 28N 32N 32N 32N

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

83


DELÝK ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ (Xtreme 3 Smart) Özellikler: *Geniþ ölçüm aralýðý (2-300mm) *Bluetooth® Smart ve Proximity *2 mm'den 6 mm'ye kadar kör delik ölçümü *Sabit ölçüm uçlarý *Bütün halka mastarlarda UKAS sertifikasý *Bütün mikrometreler için UKAS sertifikasý *DIN 863'e uygun imal edilmiþtir. *4 Halka mastar deðerinin hafýzada tutulmasý *Suya ve yaða dayanýklý, IEC 60529'a göre IP 67 *PC ile programlanabilir *Deðiþtirilebilen Kafalar *Çýkýþ kablo Proximity 'den USB'ye (926.6721) veya RS232'ye (926.6723) ve Kablosuz Bluetooth Teknoloji *Mikrometre Cýrcýrý *LCD dijital gösterge Rakamlarýn Boyu 9 mm *12.5 mm'den itibaren Tungsten Karbür temas uçlarý *Geri Çekme Kolu

X_Treme XT3H

IP67 Delik Ýç Çap Mikrometreler- XT3H Cihazlar Teknik Özellikler Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Tip

Derinlik (mm)

Hata sýnýrý (µm)

954.6006 954.6007 954.6008 954.6009 954.6010 954.6011 954.6012 954.6013 954.6014 954.6015 954.6016 954.6017 954.6018 954.6019 954.6020 954.6021 954.6022 954.6023 954.6024 954.6025 954.6026 954.6027 954.6028 954.6029

2-2.5 2.5-3 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 10-12.5 12.5-16 16-20 20-25 25-35 35-50 50-65 65-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300

XT3H BT 1M XT3H BT 2M XT3H BT 3M XT3H BT 4M XT3H BT 5M XT3H BT 6M XT3H BT 8M XT3H BT 10M XT3H BT 12M XT3H BT 16M XT3H BT 20M XT3H BT 25M XT3H BT 35M XT3H BT 50M XT3H BT 65M XT3H BT 80M XT3H BT 100M XT3H BT 125M XT3H BT 150M XT3H BT 175M XT3H BT 200M XT3H BT 225M XT3H BT 250M XT3H BT 275M

9 9 12 18 18 58 58 58 62 62 66 66 80 80 80 85 100 100 100 100 100 103 103 103

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

Ayar Halkasý Ø (mm) 2.5 2.5 4.0 4.0 5.0 8.0 8.0 12.5 12.5 20.0 20.0 35.0 35.0 65.0 65.0 80.0 125.0 125.0 175.0 175.0 225.0 225.0 275.0 275.0

Delik Ýç Çap Mikrometre Setleri - SXT3H Cihazlar Teknik Özellikler

84

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Tip

Kafa Sayýsý

Ayar Halkasý Sayýsý

Ölçüm Kuvveti

955.6102 955.6103 955.6104 955.6105 955.6106 955.6107 955.6108 955.6114 955.6115 955.6116

2-6 6-10 10-20 20-50 50-100 100-150 150-200 6-20 20-100 100-200

SXT3H 1M BT SXT3H 3M BT SXT3H 4M BT SXT3H 5M BT SXT3H 6M BT SXT3H 7M BT SXT3H 8M BT SXT3H 10M BT SXT3H 11M BT SXT3H 12M BT

5 2 3 3 3 2 2 5 6 4

3 1 2 2 2 1 1 3 4 2

4N 9N 9N 19N 19N 22N 22N 9N 19N 22N

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DELÝK ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ (Xtreme 3) XT3D ve XT3H Temel Cihazlar: *Teknik Özelliklere Uygun Cihaz *Ahþap Kutu (XT3D : 150 mm'den itibaren= 2 Kutu XT3H : 200 mm'den itibaren = 2 Kutu (ISPM 15 veya NMP 15'e uygun fýrýnlanmýþ ahþap) *Teknik Özelliklere Uygun Ayar Halkasý ,UKAS Sertifikalý *XT3DU veya XT3PG Dijital Gösterge *Lityum pil CR 2032 *Kalibrasyon Sertifikasý

Elektronik Üniteler XT3DU ve XT3PG Teknik Özellikler Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Tip

Diþ Ölçüsü

951.5001 951.5002 951.5003 951.5004 951.5005 951.5006 951.5006

2-6 6-10 10-20 20-50 50-100 100-300 200-300

XT3DU 2M XT3DU 6M XT3DU 10M XT3DU 20M XT3DU 50M XT3DU 100M XT3DU 200M

1/4‘‘x 40 TPI M5 x 0.5 5/16‘‘x 40 TPI 5/8‘‘x 24 TPI 5/8‘‘x 24 TPI 5/8‘‘x 24 TPI 5/8‘‘x 24 TPI

955.5001 955.5002 955.5003 955.5004

2-6 6-20 20-100 100-300

XT3PG 01M XT3PG 02M XT3PG 03M XT3PG 04M

1/4‘‘x 40 TPI 5/16‘‘x 40 TPI 5/8‘‘x 24 TPI 5/8‘‘x 24 TPI

Ölçüm Kafasý XTHD Teknik Özellikler (2 Nokta Kafa) Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Tip

Uygulama

953.2496 953.2497 953.2498 953.2499 953.2500

2-2.5 2.5-3 3-4 4-5 5-6

XTHD1 XTHD2 XTHD3 XTHD4 XTHD5

2 Nokta / ST 2 Nokta / ST 2 Nokta / ST 2 Nokta / ST 2 Nokta / ST

Ölçüm Kafasý XTHD Teknik Özellikler (3 Nokta Kafa) Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Tip

Uygulama

953.2501 953.2502 953.2503 953.2504 953.2505 953.2506 953.2507 953.2508 953.2509 953.2510 953.2511 953.2512 953.2513 953.2514 953.2515 953.2516 953.2517 953.2518 953.2519

6-8 8-10 10-12.5 12.5-16 16-20 20-25 25-35 35-50 50-65 65-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300

XTHD6 XTHD8 XTHD10 XTHD12.5 XTHD16 XTHD20 XTHD25 XTHD35 XTHD50 XTHD65 XTHD80 XTHD100 XTHD125 XTHD150 XTHD175 XTHD200 XTHD225 XTHD250 XTHD275

3 Nokta / ST 3 Nokta / ST 3 Nokta / ST 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC 3 Nokta / TC

ST :Çelik TC : Tungsten Karbür Bütün Kafalar XTD ve XTH sistemlerine uygundur.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

85


DELÝK ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ (Xtreme 3) Ayar Halkasý Setleri XTR Teknik Özellikler Kod No.

Ölçü (mm)

Tip

953.2598 953.2599 953.2600 953.2601 953.2602 953.2603 953.2604 953.2605 953.2606 953.2607 953.2608 953.2609 953.2610

2.5 4 5 8 12.5 20 35 65 80 125 175 225 275

XTR2.5 XTR4 XTR5 XTR8 XTR12.5 XTR20 XTR35 XTR65 XTR80 XTR125 XTR175 XTR225 XTR275

SX Uzatmalar Teknik Özellikler

Diðer Aksesuarlar Kod No.

Taným

Ölçüm Aralýðý (mm)

Kod No.

Ölçü (mm)

Tip

Uzunluk (mm)

953.2010 953.2011

Stand Derinlik Stop

2-50 2-6

953.2001 953.2002 953.2003 953.2004 953.2005

6-10 10-12.5 12.5-20 20-50 50-300

SX200 SX400 SX500 SX1 SX4

63 76 100 150 150

Uygulamalar Taným Her ne kadar iç çap ölçüm mikrometrelerimiz çok geniþ bir uygulama sahasýný içerse de bütün uygulamalarý standart olarak karþýlamak çok mümkün deðildir. Aþaðýda görülen resimlerdeki uygulamalar da imal edebileceðimiz özel ölçümler olarak mevcuttur. Örneðin bazý özel uygulamalarýn resimleri yanda dýr.

XTH Tabanca Ölçüm Sistemi

Cýrcýrlý XTD Ölçüm Sistemi

Tabanca ile Ölçüm Sistemi

Kanal Ölçümü

Küresel Uçlu 2-nokta temaslý kafa

Diþ Ölçüm Kafasý

86

Küre Uçlu Diþ Kafasý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


YÜKSEK HASSASÝYETLÝ ÝÇ ÇAP ÖLÇÜMÜ (Ultima) Özellikler: *2 mm ile 310 mm arasý ölçüm aralýðý *0.0001 mm'ye kadar çözünürlük *Mekanik tekrarlanabilirlik: 2 ile 210 mm arasý 1µm ; 210 ile 310 mm arasý 2µm *Muayene ve atölye kullaným amaçlý saðlam gövde *Her kafa için UKAS sertifikasý *Her ayar halkasý için UKAS sertifikasý *DIN 2252-2'ye uygun (standart) ayar halkalarý *12 mm'den 310 mm'ye kadar kör delik ölçümü *Sylvac dijital göstergelere uyumlu *Talep üzerine özel kafa imalatý (diþ,içdýþ kanal ,kanal geniþliði,vs)

XT 500 Cihazlar Teknik Özellikler Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Halka Ø (mm)

Derinlik (mm)

Hata sýnýrý (µm)

960.1006 960.1007 960.1008 960.1009 960.1010 960.1011 960.1012 960.1013 960.1014 960.1015 960.1016 960.1017 960.1018 960.1019 960.1020 960.1021 960.1022 960.1023 960.1024 960.1025 960.1026 960.1027 960.1028 960.1029 960.1030 960.1031 960.1032 960.1033 960.1034 960.1035 960.1036 960.1037 960.1038 960.1039 960.1040 960.1041 960.1042 960.1043 960.1044 960.1045 960.1046 960.1047 960.1048

2.0-2.5 2.5-3 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-17 17-20 20-24 24-28 28-32 32-38 38-44 44-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 130-140 140-150 150-160 160-170 170-180 180-190 190-200 200-210 210-220 220-230 230-240 240-250 250-260 260-270 270-280 280-290 290-300 300-310

2.5 2.5 4 5 5 8 8 12 12 17 17 24 24 32 32 44 44 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260 280 280 300 300

9 9 12 18 18 60 60 61 61 61 61 69 69 69 72 72 72 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

87


YÜKSEK HASSASÝYETLÝ ÝÇ ÇAP ÖLÇÜMÜ (Ultima) Temel Cihaz: Cihaz *Teknik özelliklere uygun cihaz (probla entegre tutma sapý +kafa) *Teknik özelliklere uygun ayar khalkalarý *Ahþap kutu (ISPM 15 ve NMP 15 'e uygun fýrýnlanmýþ) *Kullanma talimatý Setler *Teknik özelliklere uygun cihaz (probla entegre tutma sapý +kafa) *Teknik özelliklere uygun ayar halkalarý *Dijital gösterge D50 S (804.1050) *Ahþap Kutu (ISPM 15 ve NMP 15 'e uygun fýrýnlanmýþ) *Kullanma Talimatý

Setler Teknik Özellikler Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Halka Ø (mm)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Halka Ø (mm)

961.1102 961.1103 961.1104

2-6 6-10 10-20

3 1 2

961.1107 961.1108 961.1109 961.1110

6-20 20-50 50-100 20-100

3 3 3 6

Tutma Sapý Teknik Özellikler

Uzatmalar Teknik Özellikler

Kod No.

Prob Dahil Ölçüm aralýðý (mm)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Uzunluk (mm)

961.3001 961.3002 961.3003 961.3004

2-6 6-20 20-100 100-310

961.2001 961.2002 961.2003 961.2004 961.2005 961.2006 961.2007

6-10 10-12 12-20 20-50 50-310 20-50 50-310

63 75 100 50 50 150 150

Uygulamalar:

RS 232 vasýtasýyla veri çýkýþý

88

Sadece bir D50S ünitesine baðlý 2 adet Ultima ölçüm kafasý

Ayarlanabilen derinlik (talep üzerine)

6 adet ölçüm kafasý, 3 adet halka mastar 1 adet D50S ünitesi ve probu, þarj aletini kapsayan set.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ Özellikler: * Sert Metal bilyalý, hareketli ölçüm pimi * Krom kaplý çelik gövde * Gövde üzeri plastik tutamak * Ölçme aralýðý 0-3mm, çözünürlüðü 0,01 mm olan komparatör saati ile birlikte. * Deðiþtirilebilir ölçüm uçlarý ile birlikte * Plastik kutusundadýr

36304 0046 36300 035

4-6 mm

36300 050 36300 160

Uç setleri için lütfen sorunuz!

Kod No. 36304 0046 36300 010 36300 018 36300 035 36300 050 36300 100 36300 160 36300 251 36300 450 36300 800 36300 801 36300 1000 36300 001S

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Kadran Ø (mm)

4-6 6-10 10-18 18-35 35-50 50-100 50-150 160-250 250-450 400-800 600-800 800-1000 Silindir komparatör seti 18 - 150 mm

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

± 12 ± 12 ± 12 ± 15 ± 18 ± 18 ± 18 ± 18 ± 18 ± 25 ± 25 ± 25

42 42 42 58 58 58 58 58 58 58 58 58

A

Kod No. 36301 010 36301 018 36301 035 36301 050 36301 160 36301 250 36301 450

B

C

Ölçüm derinliði Ölçme kafasý (mm) tipi 42 40 100 150 150 150 150 250 250 300 300 300

A B C D D D D D D D D

D

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Kadran Ø (mm)

6-10 10-18 18-35 35-50 50-150 160-250 250-450

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

±5 ±5 ±6 ±7 ±7 ±7 ±7

42 42 58 58 58 58 58

Ölçüm derinliði Ölçme kafasý (mm) tipi 40 100 150 150 150 250 250

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

A B C D D D D

Özellikler: * Sert Metal bilyalý, hareketli ölçüm pimi * Krom kaplý çelik gövde * Gövde üzeri plastik tutamak * Ölçme aralýðý 0-1mm, çözünürlüðü 0,001 mm olan komparatör saati ile birlikte. * Deðiþtirilebilir ölçüm uçlarý ile birlikte * Plastik kutusundadýr

89


SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ (CN TÝP ) Özellikler: CN 10 * Küçük Ölçü * Ölçüm Aralýðý 6-10 mm * Saat opsiyonel

JAPAN

CN-18 * Küçük Ölçü * Ölçüm Aralýðý 10-18.5 mm * Saat opsiyonel

Komparatör Koruma Kapaðý (ZY-094) Bu normal silindir kompararatörü için kullanýlan bir koruma kapaðýdýr ve mikrodelik komparatörü için kullanýlamaz.

CN-10

CN-18

Kod No.

90

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

80 76,7

49 100

5,4 8,5

4 6

CN-10 CN-18

Ölçüm aralýðý (mm)

Derinlik (mm)

Uç Sayýsý

Rondele Sayýsý

Aðýrlýk (gr)

6-10 10-18,5

49 100

9 9

1

70 80

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ (CD TÝP) Özellikler: * Ölçüm Aralýðý 18-400 mm * Saat opsiyonel

JAPAN

Komparatör Koruma Kapaðý (ZY-094) Bu normal silindir kompararatörü için kullanýlan bir koruma kapaðýdýr ve mikrodelik komparatörü için kullanýlamaz.

CD-60

CD-150

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Derinlik (mm)

Uç Sayýsý

Rondele Sayýsý

Aðýrlýk (gr)

A (mm)

B (mm)

L (mm)

H (mm)

W (mm)

CD-35 CD-60 CD-150 CD-160 CD-250 CD-400

18-35 35-60 50-150 100-160 160-250 250-400

100 150 150 150 250 250

9 6 11 13 6 5

2 4 4 4 7 7

160 230 250 310 680 775

229.4 282 282 282 385 385

100 150 150 150 250 250

11.9 18.2 28.9 28.9 100.9 100.9

3.4 9 9 9 12 12

Ø12.7 Ø20 38 50 90 90

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

91


SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ (CN TÝP) - KÖR DELÝKLER ÝÇÝN

JAPAN

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Derinlik (mm)

Uç Sayýsý

Rondele Sayýsý

Aðýrlýk (gr)

CN35F CN60F CN150F

18-35 35-60 50-150

100 150 150

9 6 11

2 4 4

160 230 250

SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ SIFIRLAMA CÝHAZI Özellikler: * 150mm'ye kadar silindir komparatörlerinin ayarlanmasýnda kullanýlýr * Ayarlama hassasiyeti 2,5 mikron * Halka Mastar ve mikrometreye ihtiyaç kalmaz * Seri ayar için hýzlý ayar tutucu * Ýç Kapasite : 160mm * Derinlik : 25mm * Merkezleme kapasitesi : 70mm * Cihaz Ölçüleri : 72*106*200mm * Alüminyum kutudadýr. * Sýfýrlama cihazýnýn içindeki standart paralel boy ölçekler 33 parça

Kod No.

38104 114

Sýnýf

2

Adet / Set

Nominal deðer (mm)

Derece (mm)

Adet

33

1,005 1,01-1,09 1,1-1,9 1-9 10,20, 30, 50 ve 100

/ 0,01 0,1 1 10

1 9 9 9 5

SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ ÝÇÝN UÇ SETLERÝ Kod No. 36300 PGD010 36300 PGD018 36300 PGD035 36300 PCZ050 36300 PCZ160 36300 PCZ250 36300 PCZ450

92

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

6-10 10-18 18-35 35-50 50-160 160-250 250-450

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SUBITO® HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ (SU/SK/SW) • 4.5-800 mm Arasý Ýç Çaplarýn Ölçümü

GERMAN MADE

Standart Versiyon SU Serisi imalatçý sertifikasýyla birlikte, tutucu gövde, sabit ölçüm uçlarý, rondela, tahta kutuda, saat olmadan verilir, hareketli temas ucu standart olarak Tungsten Karbür. Ruby Versiyon SU: Ölçüm ve temas uçlarý ruby. Merkezleme Plakasý aþýnmaya karþý kaplamalý Versiyon: Ölçüm uçlarý tungsten karbür malzemeden standart. Kýsa Versiyon Serisi SK imalatçý sertifikasý ile birlikte, SU serisi ile ayný, tutucu gövde kýsa.

SUBITO® SU 50 - 100

Açýlý Versiyon Serisi SW SU sersi ile ayný , tutucu gövdede sabit açý parçasý. Özel alaþýmý sayesinde ýsýdan etkilenmez. SUBITO® SW

Uygulama Aralýðý (mm) 4,5-6 6-8 8-12 12-20 18-35 35-60 50-100 50-150 100-160 100-230 160-290 160-360 280-410 280-510 400-800

Ölçüm Uçlarý (Çelik) Kod No. SU SK 104 00000 105 00000 106 00000 107 00000 108 00000 109 00000 110 00000 111 00000 112 00000 113 00000 114 00000

104 00001 105 00001 106 00001 107 00001 108 00001 109 00001 110 00001 111 00001 112 00001 113 00001 114 00001

SW 204 00000 205 00000 206 00000 207 00000 208 00000 209 00000 210 00000 211 00000 212 00000 213 00000 214 00000

SUBITO® Tutucu Gövde

Ölçüm Uçlarý (Tungsten Karbür) Kod No. SU SK SW 100 00000 101 00000 102 00000 103 00000 104 00002 105 00002 106 00002 107 00002 108 00002 109 00002 110 00002 111 00002 112 00002 113 00002 114 00002

100 00001 101 00001 102 00001 103 00001 104 00003 105 00003 106 00003 107 00003 108 00003 109 00003 110 00003 111 00003 112 00003 113 00003 114 00003

200 00000 201 00000 202 00000 203 00000 204 00001 205 00001 206 00001 207 00001 208 00001 209 00001 210 00001 211 00001 212 00001 213 00001 214 00001

Ölçüm Uçlarý (Ruby) Kod No. SU SK 101 00002 102 00002 103 00002 104 00004 105 00004 106 00004 107 00004 108 00004 109 00004 110 00004 111 00004 112 00004 113 00004 114 00004

101 00003 102 00003 103 00003 104 00005 105 00005 106 00005 107 00005 108 00005 109 00005 110 00005 111 00005 112 00005 113 00005 114 00005

SW 201 00001 202 00001 203 00001 204 00002 205 00002 206 00002 207 00002 208 00002 209 00002 210 00002 211 00002 212 00002 213 00002 214 00002

SUBITO® Serisi küresel çaplar, 800 mm.den büyük çaplar ve paralel yüzeyler için firmamýza danýþýn.

Uygulama Aralýðý (mm) 4,5-6 6-8 8-12 12-20 18-35 35-60 50-100 50-150 100-160 100-230 160-290 160-360 280-410 280-510 400-800

SUBITO® Segman

Merkezleme Plakasý (Kaplamalý) Kod No. SU SK SW 101 00004 102 00004 103 00004 104 00006 105 00006 106 00006 107 00006 108 00006 109 00006 110 00006 111 00006 112 00006 113 00006 114 00076

101 00005 102 00005 103 00005 104 00007 105 00007 106 00007 107 00007 108 00007 109 00007 110 00007 111 00007 112 00007 113 00007 114 00077

201 00002 202 00002 203 00002 204 00003 205 00003 206 00003 207 00003 208 00003 209 00003 210 00003 211 00003 212 00003 213 00003 214 00003

SUBITO® SU 4,5-6 ve SU 35-60

Tutucu Gövde Kod No. SU SK 100 00049 101 00045 102 00046 103 00055 104 00067 105 00062 106 00077 106 00077 108 00064 108 00064 110 00044 110 00044 112 00068 112 00068 114 00060

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

100 00050 101 00046 102 00047 103 00056 104 00068 105 00063 106 00078 106 00078 108 00065 108 00065 110 00045 110 00045 112 00069 112 00069 114 00061

93


SUBITO® HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ (SU/SK/SW) • 4.5-800 mm Arasý Ýç Çaplarýn Ölçümü Çeþitli Komple Setlerin Kombinasyonu imalatçý sertifikasý ile birlikte, 2 veya 3 komple ölçüm seti tek bir tahta kutuda, saat hariçtir.

GERMAN MADE

SUBITO® Çeþitli komple setler

Uygulama Ölçüm Uçlarý Ölçüm Uçlarý (Çelik) (Karbür) Aralýðý (mm) Kod No. Kod No. 18-100 18-150 50-160 50-230

115 00000 116 00000 117 00000 118 00000

115 00002 116 00002 117 00002 118 00002

Merkezleme Plakasý Ölçüm Uçlarý (Kaplamalý) (Ruby) Kod No. Kod No. 115 00006 116 00006 117 00006 118 00006

115 00004 116 00004 117 00004 118 00004

Derinlik Ölçüm Uzatmasý - MTV SUBITO® Silindir Komparatörleri için Uzatma Baðlantýsý, Sýkma Kelepçesi Ø 8 mm 35 mm'den baþlayan çaplar için uygundur.

Kod No. 120 00000 120 00001 120 00002 120 00003 120 00004 120 00005 120 00006

Tüp Çapý Uzunluk Ø (mm) (mm) 12 12 12 12 18 18 18

250 500 750 1000 1000 1500 2000

CFK (Karbon Fiber) uzatmalar için firmamýza danýþýn.

94

Derinlik Ölçüm Uzatmasý MTV

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SUBITO® VARÝO HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ (SV/SVS) • 6-800 mm Arasý Ýç Çaplarýn Ölçümü

GERMAN MADE

SV Model Teslim Þekli: Subito Vario SV modüler sistem; bir adet üst parça ve Vario tasarým farklý ölçüm kafalarý, sabit ölçüm uçlarý, rondelalar, saat olmadan tahta kutusundadýr. Özel alaþýmý sayesinde ýsýdan etkilenmez.

SUBITO® Vario SV

Tip SV

Uygulama Aralýðý (mm) SUBITO® Vario Ölçüm Kafalarý

6-18

6-10 10-18 6-10 10-18 18-50 50-160 18-50 50-160 160-430 430-800 160-430 400-800

6-10 10-18 18-160 18-50 50-160 160-800 160-430 400-800

Ölçüm Uçlarý (Çelik) Ölçüm Uçlarý (Karbür) Kod No. Kod No. -

122 00000

123 00000

122 00001 122 00002 123 00008

123 00001 123 00002 124 00000

123 00009 123 00010 124 00004

124 00001 124 00002

124 00005 124 00006

SVS Model Teslim Þekli: SV serisi gibi, fakat daha kýsa üst parça, ilave kör delik ölçüm kafasý, ulaþýlmasý zor delikler için 90° açý parçasý ve 192 mm derinlik uzatmasý, saat hariç tahta kutusundadýr. Özel alaþýmý sayesinde ýsýdan etkilenmez.

SUBITO® Vario SVS

Tip SVS 18 - 160

Uygulama Aralýðý (mm) SUBITO® Vario Ölçüm Kafalarý Kör Delikler 18 - 50 50 - 160

20 - 50 50 - 140

Ölçüm Uçlarý (Çelik) Kod No.

Ölçüm Uçlarý (Karbür) Kod No.

123 00005

123 000013

SV/SVS Aksesuarlar Kod No.

Ýç vidalý derinlik uzatmasý, 250 mm uzunluk, tüp çapý Ø 5 mm.

Uygulama Alaný (mm)

122 00005

6-18 mm Derinlik uzatma 250 mm boy, tüp çapý Ø5 mm.

123 00007 123 00033 123 00034 123 00035

18-160 mm Derinlik uzatma 192 mm boy, tüp çapý Ø 10 mm Derinlik uzatma 500 mm boy, tüp çapý Ø 10 mm Derinlik uzatma 750 mm boy, tüp çapý Ø 10 mm Derinlik uzatma 1000 mm boy, tüp çapý Ø 10 mm

124 00003 124 00007 123 00601 123 00603 123 00605 123 00604

160-800 mm Derinlik uzatma 485 mm boy, tüp çapý Ø 24 mm Derinlik uzatma 1000 mm boy, tüp çapý Ø 24 mm Derinlik uzatma CFK 1000 mm boy, tüp çapý Ø 24 mm Derinlik uzatma CFK 1500 mm boy, tüp çapý Ø 24 mm Derinlik uzatma CFK 2000 mm boy, tüp çapý Ø 24 mm Derinlik uzatma CFK 2500 mm boy, tüp çapý Ø 24 mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Ýç vidalý derinlik ölçüm uzatmasý CFK (Karbon Fiber) 1000 mm uzunluk, tüp çapý Ø 24 mm.

95


RABITO HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ (RA) • 18-300 mm Arasý Ýç Çaplarýn Ölçümü RA Teslimat Þekli; tutucu gövde, çelik sabit ölçüm uçlarý, saat hariç tahta kutusundadýr.

GERMAN MADE

Kod No.

Uygulama Aralýðý (mm)

404 00001 405 00001 407 00001 416 00001 410 00001

18-35 35-60 50-150 18-150* 150-300

RABITO 50-150

* Komple 2 set tahta kutusunda

SUBITO® HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ (SS/SSV) • Kör Delik Çaplarýnýn Ölçümü SS Teslimat Þekli: Tutucu gövde, kayar ölçüm plakalarý ve temas ucu standart olarak tungsten karbür, saat hariç tahta kutusundadýr. h=1 mm olan versiyon delik tabanýna çok yakýn ölçümler içindir.

GERMAN MADE

SSV Teslimat Þekli: I adet kýsa üst parça, 2 adet kör delik ölçüm kafasý, saat hariç tahta kutusundadýr. Özel alaþýmý sayesinde ýsýdan etkilenmez. Kör Delikler için SUBITO® SS

Uygulama Ön Mesafe Ölçüm Uçlarý Ölçüm Uçlarý h (Karbür) (Ruby) Aralýðý (mm) (mm) Kod No. Kod No. 20-50 20-60 50-110 50-140 110-300 110-400 300-600

1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0

140 00000 141 00000 142 00000 143 00000 144 00000 145 00000 145 00100

20-50 20-60 50-110 50-140 110-300 110-400 300-600

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

140 00002 141 00002 142 00002 143 00002 144 00002 145 00002 145 00102

Uygulama Ön Mesafe h Aralýðý (mm) (mm) 20-140 20-140

1,5 1,0

140 00001 141 00001 142 00001 143 00001 144 00001 145 00001 145 00101

Tutucu SS Kod No. 140 00024 141 00024 142 00027 142 00027 144 00032 144 00032 145 00105

s: kurs D: Ölçülecek çap h : ön mesafe

Kayar Plaka (Karbür) Kod No.

Kayar Plaka (Ruby) Kod No.

146 00000 146 00002

146 00001 SUBITO® SS için ön mesafe h

96

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SUBITO® HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ (SMTV) • Çok Derin Deliklerde Ýç Çaplarýn Ölçümü

GERMAN MADE

SMT teslimat þekli: SU serisi gibidir, fakat tutucu gövde özel uzunlukta, sabit ölçüm uçlarý ve hareketli temas ucu standart olarak karbür uçlu, merkezleme plakalarý kaplamalý, saat hariç, tahta veya nakliye kutusunda. Talep halinde daha büyük derinlikler mümkündür. Özel alaþýmý sayesinde ýsýdan etkilenmez.

SMT, SU, SK

Uygulama 250 500 Aralýðý (mm) (Kod No.) Kod No. 4,5-6 6-8 8-12 12-20 18-35 35-60 50-100 50-150 100-160 100-230 160-290 160-360 280-410 280-510

230 00000 231 00000 232 00000 233 00000 234 00000 235 00000 236 00000 237 00000 -

231 00001 232 00001 233 00001 234 00001 235 00001 236 00001 237 00001 238 00001 239 00001 240 00001 241 00001 242 00001 243 00001

750 Kod No.

Ölçüm Derinliði (mm) 1000 1250 1500 Kod No. Kod No. Kod No.

2000 Kod No.

2500 Kod No.

3000 Kod No.

231 00002 232 00002 233 00002 234 00002 235 00002 236 00002 237 00002 238 00002 239 00002 240 00002 241 00002 242 00002 243 00002

231 00003 232 00003 233 00003 234 00003 235 00003 236 00003 237 00003 238 00003 239 00003 240 00003 241 00003 242 00003 243 00003

235 00006 236 00006 237 00006 238 00006 239 00006 240 00006 241 00006 242 00006 243 00006

235 00007 236 00007 237 00007 238 00007 239 00007 240 00007 241 00007 242 00007 243 00007

235 00008 236 00008 237 00008 238 00008 239 00008 240 00008 241 00008 242 00008 243 00008

234 00004 235 00004 236 00004 237 00004 238 00004 239 00004 240 00004 241 00004 242 00004 243 00004

235 00005 236 00005 237 00005 238 00005 239 00005 240 00005 241 00005 242 00005 243 00005

SUBITO® HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ (SE) • Çok Derin Deliklerde Ýç Çaplarýn Ölçümü

GERMAN MADE

Elektronik uzunluk ölçüm probu ve gösterge vasýtasýyla 12 metreye kadar derinlikte ölçüm imkaný verir. Komple cihaz ölçüm kafasý, kardan baðlantýlý tüpler (1000 mm), uzunluk ölçüm probundan oluþmaktadýr. Teslimat nakliye kutusunda probsuz ve gösterge olmadan yapýlýr. Özel alaþýmý sayesinde ýsýdan etkilenmez.

SUBITO® SE 12 metre derinliklere kadar delik ölçümü içindir.

Kod No. 130 00000 131 00000/01 132 00000 istek üzerine

Uygulama Aralýðý (mm) 35-60 50-90/(120)* 100-230 >200

*Ø 120 mm/160 mm'ye kadar uzatmalar talep üzerine saðlanýr.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

97


SUBITO® HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ (KT) • Diþli Ýki-Bilya Arasý Boyut Ölçümü KT Teslimat Þekli: Temas uçu ile birlikte tutucu gövde, bilyalarýn gireceði iç diþliye sahip deðiþtirilebilir ölçüm uçlarý, bilyalar ayrýca sipariþ edilmelidir. Ýç diþliler için 8mm den büyük ölçüm uçlarý OSIMESS prensibine göre yapýlacak olup firmamýza danýþýn.

GERMAN MADE

Özel alaþýmý sayesinde ýsýdan etkilenmez.

Çift Sayýlý Diþ

Kod No.

Model

Uygulama Aralýðý M (mm)

160 00000 161 00000 162 00000 163 00000 164 00000

KT 12 KT 22 KT 55 KT 250 KT 510

8-12 12-22 22-55 55-250 100-510

SUBITO® KT ölçüm uçlarý ve bilyalar

KT Aksesuarlar

Tek Sayýlý Diþ

Model

Uygulama Aralýðý M (mm)

KT 12

Çap seçimini sizin yapacaðýnýz 1 adet tungsten karbür bilya seti *; bilya çapý Ø d 0.8 den 2 mm ye kadar (1 ölçüm ucu, 1 bilya uç), yukarda belirtilen aralýkta özel çaplar. Çap seçimini sizin yapacaðýnýz 1 adet tungsten karbür bilya uç*; bilya çapý Ø d 0.8 den 4.0 mm ye kadar yukarda belirtilen aralýkta özel çaplar. Çap seçimini sizin yapacaðýnýz 1 set tungsten karbür bilya uç *, bilya Ø d 7 mm ye kadar. Yukarda belirtilen aralýkta özel çaplar. Çap seçimini sizin yapacaðýnýz 1 set tungsten karbür bilya uç *, bilya Ø d 7 mm den 10 mm ye kadar. Yukarda belirtilen aralýkta özel çaplar. KT 22 bilyalarýn KT 55'te kullanýlmasý için redüktör soket Çap seçimini sizin yapacaðýnýz 1 set tungsten karbür bilya uç *, bilya Ø d 7 mm ye kadar. Yukarda belirtilen aralýkta özel çaplar. Çap seçimini sizin yapacaðýnýz 1 set tungsten karbür bilya uç *, bilya Ø d 7 mm den 10 mm ye kadar. Yukarda belirtilen aralýkta özel çaplar. KT 22 bilyalarýn KT 55'te kullanýlmasý için redüktör soket

KT 22

KT 55

SUBITO® KT - Boyutlar

KT 250/510

Diþ

Kod No.

M 1,6

160 00001

M 1,6

160 00101 161 00001

M 2,5

161 00101 162 00001 162 00101 162 00003

M1,6/M2,5 M4

162 00103 162 00032 163 00001

M4/M 2,5

163 00101 163 00003 163 00103 162 00004

*< 10 mm küçük bilya uçlar için aþaðýdaki tabloya bakýn. < 0,8 mm ve > 10 mm bilyalar talep üzerine yapýlabilir.

SPLINE (DÜZ DÝÞLÝ) TAMPON MASTAR 12-100 mm aralýðýnda iki-bilya üstünde M (Bilyalar arasý mesafe) ölçüm aralýðýnda çap ölçümü için uygulanýr.

GERMAN MADE

-Tam diþli tasarýmý -talep üzerine pozisyonlama ucu ile düz tasarým

Spline (Düz Diþli) Tampon Mastar

98

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


TUNGSTEN KARBÜR HASSAS BÝLYALAR Aþýnma ve Paslanmaya Karþý Mükemmel Dayaným GERMAN MADE

Uygulamalar: Ölçüm mastarlarý, kalibrasyon aletleri, yüksek basýnçlý sübablar, boya püskürtme cihazlarý, tükenmez kalem, havacýlýk. Malzeme: % 94 WC ve % 6 Kobalt Sertlik: 1550 ± 50 HV Hassasiyet: Kalite Sýnýfý 2

Tungsten Karbür Hassas Bilyalar

Çap (mm) 0,793750 1,00 1,190625 1,50 1,58750 2,00 2.381250 2,50 2,778125 3,00 3,1750 3,50 3,968750 4,00 4,50 4,76250 5,00 5,50 5,556250 6,00 6,350 6,50 7,00 7,143750 7,50 7,93750 8,00 8,50 8,731250 9,00 9,50 9,5250 10,00

Çap (inç)

Kod No.

Çap (mm)

1/32

680 00008 680 00011 680 00012 680 00015 680 00016 680 00018 680 00019 680 00020 680 00021 680 00022 680 00023 680 00024 680 00025 680 00026 680 00027 680 00028 680 00029 680 00030 680 00031 680 00032 680 00033 680 00034 680 00035 680 00036 680 00037 680 00038 680 00039 680 00040 680 00041 680 00042 680 00043 680 00044 680 00045

10,50 11,00 11,50 12,00 12,69988 13,00 13,493750 14,00 14,2875 14,50 15,081250 15,8750 16,00 16,668750 17,00 17,46250 18,00 19,00 19,050 19,843750 20,00 20,6375 21,00 21,431250 22,00 22,2250 23,00 23,81250 24,00 24,606250 25,00 25,40 26,00

3/64 1/16 3/32 7/64 1/8 5/32

3/16

7/32 1/4

9/32 5/16

11/32

3/8

Çap (inç)

1/2 17/32 9/16 19/32 5/8 21/32 11/16

3/4 25/32 13/16 27/32 7/8 15/16 31/32 1

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Kod No. 680 00047 680 00048 680 00050 680 00052 680 00054 680 00055 680 00056 680 00058 680 00059 680 00060 680 00062 680 00064 680 00065 680 00066 680 00067 680 00068 680 00069 680 00071 680 00072 680 00073 680 00074 680 00075 680 00076 680 00077 680 00078 680 00079 680 00080 680 00081 680 00082 680 00083 680 00084 680 00085 680 00086

99


SUBITO® HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ (SN) • Kanal ve Yataklarýn Ölçümü 3mm geniþlikten baþlayan kanalllarýn ölçümü için çekme kollu tutucu gövde. Ölçüm aralýðý içinde istenen çap için bir adet ölçüm ucu ile birlikte teslim edilir.

GERMAN MADE

Özel alaþýmý sayesinde ýsýdan etkilenmez.

SUBITO® SN kanal ve yataklarýn ölçümü için

Kod No.

Uygulama Aralýðý Geri Çekme Mesafesi (mm) (mm)

165 00000 166 00000 167 00000

60-120 120-180 180-300

8,5 23 30

SUBITO® HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ (ST) • Muylu-Silindir Gövdeleri Ýçindeki Kanal ve Yataklarýn Ölçümü 180° dönebilen sabit ölçüm uçlu, saat hariç tahta kutusundadýr. GERMAN

Özel alaþýmý sayesinde ýsýdan etkilenmez.

MADE

SUBITO® ST içeri dönük sabit ölçüm ucu

100

Uygulama Aralýðý (mm)

Model

30-52 50-70 60-100 80-150 120-220 180-360 290-530

ST 52 ST 70 ST 100 ST 150 ST 220 ST 360 ST 530

Standart Kod No. 170 00000 171 00000 172 00000 173 00000 174 00000 175 00000 176 00000

Ölçüm Derinliði (mm) 200 400 Kod No. Kod No. 170 00001 171 00001 172 00001 173 00001 -

170 00002 171 00002 172 00002 173 00002 174 00002 175 00002 176 00002

750 Kod No. 170 00003 171 00003 172 00003 173 00003 174 00003 175 00003 176 00003

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SUBITO® HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ (ON/ONM) • Kanal ve Yataklarýn Ölçümü Komple set esas üniteyi ve ölçüm ucu ON-ONM yi (ilaveten ölçüm kýzaklarýný) kapsar, geri çekme hareket mesafesi 10 mm (standart) Ø40 mm'den itibaren 20 mm mümkündür, ahþap kutusundadýr, ölçüm ucu ve komparatör saati dahil deðildir.

GERMAN MADE

Özel alaþýmý sayesinde ýsýdan etkilenmez.

ON/ONM ölçüm uçlarý ile esas ünite ON/ONM ölçüm kýzaklarý

ESAS ÜNÝTE ON/ONM

Kod No. 190 00000 190 00042

ON ve ONM ölçüm ucu tutucusu Ø 6-55 mm için Ø 200 mm den itibaren*

*daha kuvvetli yay

ON Uzatma Problarý

Kod No.

Uygulama Aralýðý (mm)

190 00001 190 00002 190 00003 190 00004 190 00005 190 00035

6-8 8-12 10-14 12-18 16-22 Özel aralýklar

ONM Uzatma Problarý

Kod No. ON/ONM derinlik uzatma ve stoplama ölçüm aksesuarlarý

Uygulama Aralýðý (mm)

Kurs (mm)

20-55 40-200 40-200

10 10 20

190 00006 190 00013 190 00041

ONM Ölçüm Kayar Plakalarý

ONM Ölçüm Kayar Plakalarý

Kod No.

Kod No.

ONM 20-25 için Uygulama Aralýðý (mm)

190 00007 190 00008 190 00009 190 00010 190 00011 190 00012 190 00036

20-30 25-35 30-40 35-45 40-50 45-55 Özel aralýklar

190 00014 190 00015 190 00016 190 00017 190 00018 190 00019 190 00020 190 00021 190 00022 190 00023 190 00024 190 00025

ONM 40-200 için Uygulama Aralýðý (mm) 40-50 45-55 50-60 55-65 60-70 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95 90-100 95-105

Ölçüm

Yerleþtirme

AKSESUARLAR / OPSÝYONLAR

Kod No. 190 00032 190 00033 190 00034 190 00901 190 00902 190 00900

100 mm derinlik ölçüm uzatmasý Ø 20 mm den baþlayan çaplarda 250 mm derinlik ölçüm uzatmasý Ø 20 mm den baþlayan çaplarda Derinlik Stoplama Uzatma probu-sert krom kaplama Ölçüm kayar plaka -Sert krom kaplama uzatma prob adaptörü/B geniþliði küçülen ölçüm plakalarý

Talep üzerine Çap <6 mm'den küçük kanallar için özel.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

101


ON-OD KANAL ÖLÇÜMÜ • Kanallarýn Güvenli ve Seri Ölçümü OD ölçüm kovaný merkezleme çapý 20 ile 100 mm arasýdýr. ON/OM serisi ölçüm uçlarý OD kovanýna entegre þekilde ölçüm eksenini otomatik olarak bulur. Özel talepler, saat hariç karþýlanýr.

GERMAN MADE

ON-OD Kanal Ölçümü

SUBITO® AYAR CÝHAZI (ESU) Mastar Bloklar yardýmýyla Hassas Silindir Komparatörü Ýki-Nokta Temasla Sýfýrlama Ayarý için kullanýlýr. ESU Teslimat Þekli: Ayar çeneleri tutucu gövde, bir çift ayar çenesi, mastar blok kalitesinde tungsten karbür ölçüm uçlarý, kilitleme ünitesi, mastar blok hariç tahta kutusundadýr.

GERMAN MADE

SUBITO® SU/ SK/ SW/ SMT/ SP/SV için

Kod No.

Sýfýrlama Ayar Aralýðý (mm)

125 00000 125 00001 125 00029 125 00028 125 00002 125 00003 125 00030 125 00043 125 00045 125 00046

4,5-35 4,5-160 4,5-290 18-160 18-290 160-510 160-800 160-1.200 160-1.500 160-2.000

ESU dikey ölçüm ekseninde ayar cihazý

Talep üzerine diðer markalara ait silindir komparatörleri için özel modeller

ESU 510/290/160 yatay eksende ayar cihazý

Kod No. 125 00005 125 00038 125 00006 125 00007 125 00034 125 00035

Seriler

Sýfýrlama Ayar Aralýðý (mm)

SS SS ST ST OD-K/OD-KK OD-K/OD-KK

20-300 20-600 30-220 180-530 130-300 130-500

YEDEK PARÇALAR ESU aksesuarlarý ayar çeneleri/ölçüm uçlarý

ESU Sýfýrlama Ayar Cihazý; OD çapraz kovan / ayarlý çapraz kovanlý modeller içindir.

102

Kod No.

Sýfýr Ayar Aralýðý (mm)

125 00008

Çift taraflý çene tutucu (SP hariç tüm çene çiftlerine uygundur)

125 00009 125 00011 125 00012 125 00013 125 00014

Tespit Civata ve Somunla birlikte ayar çene çifti 4.5-35 18-290 20-300 SS için 30-220 ST için 6-160 SP için ayar çeneleri tutuculu

125 00033

OD çapraz kovanlar için prizma çifti/ayarlý çapraz kovanlar

125 00015

ESU 4.5 -300 için tungsten karbür ölçüm uç çifti

125 00036

ESU 160-800 için tungsten karbür ölçüm uç çifti

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


OSIMESS HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ OS/OSH/OSS • 1.0-20 mm arasý Küçük Çaplar için

GERMAN MADE

OS Komple Setler Standart Tasarým OS Teslimat Þekli; 4.5 mm den itibaren sert krom kaplamalý tasarým, 1-4 mm için tungsten karbür, kama þekilli ölçüm iðnesi genellikle tungsten karbür, gövde müþteri seçimine baðlý, ayar halka mastarlar ve saat hariç tahta kutusundadýr. OSH Tasarým Komple Set OS için tarif edildiði gibi, ama tungsten karbür uçlu

OSIMESS - çeþitli ölçüm kafa ve uçlarý

OSS Tasarým Komple Set OS için tarif edildiði gibi, ama Ø 1.75.mm den itibaren kör delikler için uçlarla birlikte

Tahta Kutusunda OSIMESS Seti

Uygulama Alaný (mm) Nominal Aralýk

Efektif Aralýk

1,00-1,40 0,95-1,55 1,75-4,00 1,50-4,20 1,00-4,00 0,95-4,20 4,50-7,50 4,15-7,80 8,00-12,00 7,70-12,50 4,50-12,00 4,15-12,50 13,00-20,00 12,20-20,60

OS Setleri Ölçüm Geri Geri Ucu Çekmesiz Çekmeli Sayýsý Gövde Gövde 5 10 15 7 6 13 8

627 00200 627 00300 627 00000 628 00000

627 00201 627 00301 627 00001 628 00001

OSH Setleri Geri Geri Çekmesiz Çekmeli Gövde Gövde 626 00200 626 00202 626 00000 627 00202 627 00302 627 00004 628 00004

626 00201 626 00203 626 00001 627 00203 627 00303 627 00005 628 00005

OSS Setleri Geri Geri Çekmesiz Çekmeli Gövde Gövde

Talep üzerine

626 00003 627 00204 627 00304 627 00003 628 00003

Ayar Halkasý Setleri 626 00204 626 00205 626 00004 627 00205 627 00305 627 00006 628 00006

OSIMESS HASSAS SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRÜ OS • Gövde

GERMAN MADE

Gövde 4 mm'ye kadar olan çaplar, kör delikler ve ölçüm uçlarýnýn ömürlerinin uzun olmasý için geri çekmeli tip gövde önerilir.

GÖVDE

Kod No.

Tasarým

625 00009 626 00010

1.0-20 mm geri çekmesiz gövde 1.0-20 mm geri çekmeli gövde

OSIMESS gövdeli 90° açý parçasý AKSESUARLAR

Kod No. 626 00005 627 00007 628 00007 625 00008 625 00101 626 00102 627 00103

Ölçüm Aralýðý (mm) Derinlik Stop mekanizmalý kelepçe

Açý Parçasý 90° Ø 10 mm den itibaren derinlik ölçüm uzatmasý

1,0-4,0 4,5-9,0 10,0-20,0 1,0-20,0 50 mm uzun 100 mm uzun 250 mm uzun

Talep üzerine Ø < 10 mm için özel uzunlukta OS- ölçüm ucu

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

103


OSIMESS Ölçüm Ýðneleri OS Komple Setler Standart Tasarým OS Teslimat Þekli; 4.5 mm den itibaren sert krom kaplamalý tasarým, 1-4 mm için tungsten karbür, kama þekilli ölçüm iðnesi genellikle tungsten karbür, gövde müþteri seçimine baðlý, ayar halka mastarlar ve ssat hariç tahta kutusundadýr.

GERMAN MADE

OSH Tasarým Komple Set OS için tarif edildiði gibi, ama tungsten karbür uçlu OSS Tasarým Komple Set OS için tarif edildiði gibi, ama Ø 1.75.mm den itibaren kör delikler için uçlarla birlikte

Kod No.

Ölçüm Ýðneleri

626 00067 626 00068 626 00069 627 00095 627 00096 628 00055 628 00056

1,0-1,4 OS-OSH 1,75-2,25 OS-OSH-OSS 2,5-4,0 OS-OSH-OSS 4,5-9mm OS-OSH 4,5-9mm OSS 10-20mm OS-OSH 10-20mm OSS

OSIMESS Uç kör delik tasarýmý OSS (Üstte) OSIMESS Uç standart tasarým OS (altta)

OSIMESS Montaj Sistemi Hassas Saat Elektronik Prob

Saat

Temas Noktasý

Geri Çekmesiz Gövde

Geri Çekmeli Gövde

Derinlik Stop Mekanizmalý Kelepçe

90° Açý Parçasý

Ölçüm Ýðnesi

Ölçüm Ucu

Kör Delik Tasarýmý

104

Standart Tasarým

Tungten Karbür Uç

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


OSIMESS - YEDEK PARÇALAR

GERMAN MADE

OSIMESS Standart Uç

1,0-4,0 mm Uçlar için

OSF Özel Uç, Kama Yuvasý için

Nominal Ölçü (mm)

Ölçüm Aralýðý (mm)

OSH Uç

OSS Uç

Kod No.

Kod No.

Ayar Halkasý Kod No.

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5 3,75 4,0

0,95-1,15 1,07-1,25 1,17-1,35 1,27-1,45 1,37-1,55 1,50-1,90 1,80-2,20 2,05-2,45 2,30-2,70 2,55-2,95 2,80-3,20 3,05-3,45 3,30-3,70 3,55-3,95 3,80-4,20

626 00012 626 00013 626 00014 626 00015 626 00016 626 00017 626 00018 626 00019 626 00020 626 00021 626 00022 626 00023 626 00024 626 00025 626 00026

626 00042 626 00043 626 00044 626 00045 626 00046 626 00047 626 00048 626 00049 626 00050 626 00051

626 00052 626 00053 626 00054 626 00055 626 00056 626 00057 626 00058 626 00059 626 00060 626 00061 626 00062 626 00063 626 00064 626 00065 626 00066

OS Uç

OSH Uç

OSS Uç

4,5-9,0 mm Uçlar için Nominal Ölçü (mm)

Ölçüm Aralýðý (mm)

Kod No.

Kod No.

Kod No.

Ayar Halkasý Kod No.

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

4,15-4,80 4,70-5,30 5,20-5,80 5,70-6,30 6,20-6,80 6,70-7,30 7,20-7,80 7,70-8,30 8,20-8,80 8,70-9,30

627 00015 627 00016 627 00017 627 00018 627 00019 627 00020 627 00021 627 00022 627 00023 627 00024

627 00063 627 00064 627 00065 627 00066 627 00067 627 00068 627 00069 627 00070 627 00071 627 00072

627 00047 627 00048 627 00049 627 00050 627 00051 627 00052 627 00053 627 00054 627 00055 627 00056

627 00079 627 00080 627 00081 627 00082 627 00083 627 00084 627 00085 627 00086 627 00087 627 00088

OS Uç

OSH Uç

OSS Uç

Kod No.

Kod No.

Kod No.

Ayar Halkasý Kod No.

10,00-20,00 mm Uçlar için Nominal Ölçü (mm)

Ölçüm Aralýðý (mm)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >20-40

9,2-10,5 10,2-11,5 11,2-12,5 12,2-13,5 13,4-14,7 14,4-15,7 15,4-16,7 16,4-17,7 17,4-18,7 18,4-19,7 19,4-20,7

627 00106 627 00112 627 00109 627 00107 627 00113 627 00110 627 00108 627 00114 627 00111 628 00015 628 00039 628 00031 628 00016 628 00040 628 00032 628 00017 628 00041 628 00033 628 00018 628 00042 628 00034 628 00019 628 00043 628 00035 628 00020 628 00044 628 00036 628 00021 628 00045 628 00037 628 00022 628 00046 628 00038 Talep üzerine standart ve kör delikler

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

627 00090 627 00092 627 00094 628 00047 628 00048 628 00049 628 00050 628 00051 628 00052 628 00053 628 00054

105


OSIMESS - YEDEK PARÇALAR -Düz-paralel mesafeler için OSF; örneðin kama yuvalarý -Radyal kanallar için dýþbükey OSR, ahþap kanallar için içbükey OSR -Eksenel veya özel kanallar için OSB Sipariþ verilirken toleranslarýyla birlikte nominal ölçü belirtilmelidir.OSR ve OSB için radyus bilgiside eklenmelidir. Örneðin: Özel Uç OSF No. 626 00035 3.0 H7 Uç OSF No. 625 00035 3.0 + 0.15 - 0.001

GERMAN MADE

OSIMESS OSF Nominal Ölçüsü aþaðýda verilen aralýklarda özel OSF Uç (mm)

Ölçüm Ýðnesi

Kod No.

Kod No.

1,0-1,4 1,75-2,25 2,5-4,0 4,5-9,0 10,0-20,0

626 00027 626 00032 626 00035 627 00031 627 00042

626 00067 626 00068 626 00069 627 00105 628 00064

OSIMESS OSF Özel Uçlar

OSF

OSR Dýþbükey

OSR Ýçbükey

OSB

106

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


OSM ÖLÇÜM STANDI (OSM 5/OSM 6) • Küçük Parçalarýn Seri Kontrolü için

GERMAN MADE

OSM 5 Ölçüm Standý Yükseklik 250 mm ye kadar ayarlanabilir, maksimum çalýþma kursu 90 mm, derinlik ölçüm cihazý ve ikinci saat için kilitleme mekanizmasý vardýr. SUBITO® ve tampon mastarlarýn yaný sýra derinlik ve kalýnlýk ölçümleri ile kombine halde kullanýlabilr , teslim þekli saatsizdir. OSM 5 HG Ölçüm Standý OSM 5 gibi olup tablasý aþýnma ve paslanmaya karþý dirençlidir.

OSIMESS uçlu OSM 5 ölçüm standý

ÖLÇÜM STANDI Kod No.

Model

629 00015 629 00000 629 00016

OSM 5 OSM 5 HG OSM 6

OSM 6 Ölçüm Standý Yükseklik 130 mm ye kadar ayarlanabilir, çalýþma yüksekliði 40 mm, 144 mm çapa kadar parçalar için uygundur.

OSM 6 ölçüm standý tutucu

OSM 5 AKSESUARLARI Kod No.

Taným

629 00001 629 00002 629 00003 629 00011

Küçük iþ parçalarý için destek 1-20 mm arasý mastar bloklar için tutucu OSIMESS veya OD gövdeyi kullanmak veya fikstürle birlikte kullanmak için kilit mekanizmalý destek. Geri çektirmeli OSIMESS gövde için kurs sýnrlama

DIÞ ÇAP HALKA ÖLÇÜM CÝHAZI MRD • 20-80 mm arasý dýþ çaplarýn ölçümü için

GERMAN MADE

Bir klavuz kovan vasýtasýyla özellikle 2080 mm arasý dýþ çaplarýn ölçümü için tasarlanmýþ kendiliðinden merkezleme yapan ölçüm cihazýdýr. Deðiþken Temas : Ýki hareketli uç temasý ile ölçümdür. Ayar için tampon mastar gereklidir. Teslimat saatsiz ve tampon mastar olmadan yapýlýr. Talep halinde teslim edilir.

MRD Dýþ Çap Ölçüm Cihazý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

107


ÝÇ PAH ÖLÇÜM CÝHAZI (IFM) Ýç pah ve Konikliklerin doðrudan en büyük (majör) çapýnýn ölçümü için kullanýlýr. Ölçüm sonucunun görülebilmesi için özel taksimatlý bir (0.01mm) komparatörle birlikte teslim edilir. Gövde 90° veya 127° koniktir.

GERMAN MADE

IFM Ölçüm Prensibi OSIMESS uçlu OSM 5 ölçüm standý

Kod No.

Model

194 00000 194 00001 194 00011 194 00012

IFM 20/90° IFM 40/90° IFM 20/127° IFM 40/127°

Ölçüm Aralýðý (mm) 0,5-20 20-40 0,5-20 20-40

IFM YEDEK PARÇALARI Taným

IFM 20 Kod No. IFM 40 Kod No.

90° için özel komparatör saati 90° konik gövde 127° için özel komparatör saati 127° konik gövde

194 10006 194 00003 194 10017 194 00005

194 10016 194 00004 194 10017 194 00006

Talep üzerine 60° konik

PAH UZUNLUK ÖLÇÜM CÝHAZI (FLM) Pahýn iç veya Dýþ uzunluðunu ölçmek içindir. GERMAN

En küçük delik Ø 6 mm,pah boyu 0.2 mm, maksimum pah uzunluðu 5 mm, pah açýsý > 30°. Teslimata keskin köþeli halka þeklinde ayar parçasý ve derinlik komparatörü dahildir.

MADE

FLM Ölçüm Prensibi FLM Pah Uzunluk Ölçüm Cihazý

Kod No.

Model

194 00100

FLM Pah Uzunluk Ölçüm Cihazý

FLM YEDEK PARÇALARI

108

Kod No.

Taným

194 00102 194 00103

Derinlik mastarý Ayar Parçasý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


HASSAS KOMPARATÖR SAATÝ (MYTAST) Bütün hassas silindir komparatörleri için kullanýlabilir. GERMAN MADE

DIN 879 uyumlu hassas saat , bilyalý klavuz yatakta hareket eden mil,þoka dayanýklý, 7 kýymetli taþ yatak, ölçüm kuvveti 1 N, ayarlanabilir tolerans limitleri, baðlama þaftý Ø 8 h6 , temas ucu 16 mm, plastik kutusundadýr.

mytast

centitast

Tip mytast mytast centitast centitast

Kod No. 610 00000 610 00012 611 00000 611 00011

Çözünürlük (mm) Ölçüm Aralýðý (mm) 0,5-20 20-40 0,5-20 20-40

0,1 0,1 0,5 0,5

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Model Standart IP 54 Koruma Standart IP 54 Koruma

109


SAATLÝ HASSAS TAMPON MASTARLAR (BÝLYE TEMASLI) Özellikler: * Yüksek ölçüm hassasiyeti * Geniþ ölçme aralýðý 6-280mm * Tekrarlanabilirlik < 1µm * Pratik modüler sistem * Hýzlý ve güvenilir ölçüm sonuçlarý * Konik ve kademeli delikler için özel dizayn * Referans mastarlar ile sýfýrlama * Ýstenildiðinde Türkak akrediteli kalibrasyon sertifikalý * Dijital komparatörler ile ölçüm sonuçlarýný bilgisayara aktarma ve SPC imkaný * Kýsa teslim süresi * Ölçüm kafalarýndaki titanyum kaplama sayesinde uzun ömür * Laboratuvarlar ve özellikle üretim alanlarý için ideal bir ölçüm cihazýdýr * Tin kaplama yüzey sertliði 2200 Hv * Uzun ömürlü karbür ölçme uçlarý * Müþteri isteðine göre analog, dijital komparatör saati veya probla kullanma imkaný

2 Nokta temaslý iç çap ölçümü Ø 6 - Ø 280 mm 3 Nokta temaslý iç çap ölçümü Ø 15 - Ø 100 mm Kör delik iç çap ölçümü Ø 10 - Ø 100 mm Paralel yüzey geniþlik ölçümü 8 - 100 mm Kanal Ýç Çap ölçümü

Kademeli delik çap ölçümü

Dýþ çap ölçümü

Konik ölçümler

110

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL GÖSTERGE (D70A) Özellikler: *Havalý Ölçüm *4.3'' dokunmatik ekranlý gösterge *Bütün markalarýn tampon ve havalý mastarlarýna uyumlu *Ýki farklý versiyon: 1 veya 2 giriþli *MB-IO için giriþ *Çubuk grafik, ibreli veya toleranssýz basit veya çift gösterim *Min., Maks., Ortalama, Maks-Min doðrudan ölçüm *Kullanýcý dostu arayüz *Çok saðlam gövde (aluminyum) *USB baðlantý '' Klavye '' tek yönlü ve RS232 çift yönlü *Sürücü veya yazýlým gerekmez *Excel ve SPC ' ye uyumlu *USB kablo ile baðlandýðýnda PC'den güç alýr Temel Cihaz *Teknik özelliklere uygun cihaz *Taban *Þarj ünitesi *Kullaným kitabý *Ýlave 2 set þartlandýrýcý yedekleri

*Talep üzerine Ferter havalý mastarlar mevcuttur.

D70A - 1 giriþ

Kod No.

Model

804.2074 804.2075

D70A - 1 giriþ D70A - 2 giriþ

Ölçüler (mm)

D70A - 2 giriþ

Aletler

140x105x111 Tampon ve Havalý Mastarlar 140x105x111 Tampon ve Havalý Mastarlar

S-Connect

Aðýrlýk (kg)

mini-USB / RS232 mini-USB / RS232 (1x1)

0,6 0,6

IP40

Dijital Gösterge D70A 1-4.3'' dokunmatik ekran 2-Kullanýcý dostu arayüz 3-Analojik gösterge 4-Dijital gösterge 5-ON/OFF ( Aç/Kapa ) 6-1 veya 2 hava giriþi ( modele göre ) 7-RS232 çýkýþ 8-1 harici baðlantý 9-Mini-usb ve veri çýkýþý 10-USB anahtar giriþi 11-Güç kaynaðý 24V DC

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

111


DÝJÝTAL GÖSTERGE (D70A)

Havalý ve tampon mastarlarla D70A uygulamasý

D70A için hava kiti (804.2203)

804.2202 aksesuarý ile D70A (panel montajý)

USB/RS232

MB-IO USB

SW1

112

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRLERÝ


YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRLERÝ HAKKINDA

Yükseklik mihengirleri bir pleyt ile birlikte kullanýlmalýdýr. Mihengirler pleyt üzerindeki parçalarýn yüksekliklerini, derinliklerini ölçmek için ve ayný zamanda çizecek takýlarak parçalarýn markalama iþlemlerinde kullanýlýrlar. MÝHENGÝR ÇEÞÝTLERÝ - Verniyerli Mihengirler - Saatli Mihengirler - Dijital Mihengirler

Cetvel Sýfýr Ayar Mekanizmasý

Cetvel Taþýyýcý Kolon

Hassas Ayar Mekanizmasý

Verniyer

Verniyer Tespit Vidasý

Büyüteç

Çizici Uç Tespit Parçasý

Cetvel

Çizici Uç

Taban

114

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


VERNÝYERLÝ YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ Özellikler: * DIN 862 normuna uygun * Sertleþtirilmiþ özel çelikten * Cetvel krom kaplý * Karbür çizici uç * Hassas ayarlama * Kolay okuma için büyüteç * Sýfýrlama için cetvel ayar imkaný * Köpük içerisinde karton kutuda

34101 230

Kod No. 34101 230 34101 260

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-300 0-600

0,02 0,02

± 0,04 ± 0,05

L (mm) a1 (mm) a2 (mm) b (mm) c1 (mm) c2 (mm) d (mm) 545 870

135 180

43 54

75 85

80 80

30 41

28 35

SAATLÝ YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ Özellikler: * Sertleþtirilmiþ özel çelikten * Hassas ayarlama ve hýzlý hareket için kremayer diþli çark sistemi * Hem sayaç ve hem kadrandan okuma * Sayaç ve kadran her pozisyonda sýfýrlanabilir. * Karbür çizici uçlu * Köpük içerisinde karton kutuda

34300 130

Kod No. 34300 130 34300 160

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-300 0-600

0,01 0,01

± 0,04 ± 0,05

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

L (mm) a1 (mm) a2 (mm) b (mm) c (mm) Ø D (mm) 475 810

135 180

43 54

84 88

33 38

15 20

115


YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ DÝJÝTAL Özellikler: * Sertleþtirilmiþ özel çelikten * El tamburu ile kolay hareket saðlama * Kremayer ve karþýlýk diþlisi çelik olduðundan uzun ömürlü * Doðru ölçüm için saðlam yapý * Üzerindeki düðmeler; güç kapatma, mm/inch , güç /sýfýrlama, ekle , çýkar * Karbür çizici uçlu * Köpük içerisinde karton kutuda

34502 830

L (mm) a1 (mm) a2 (mm) b (mm) c1 (mm) c2 (mm) d (mm) 470 820

135 180

45 55

80 95

76 103

25 25

23 30

Kod No. 34502 830 34502 860

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-300 0-600

0,01 0,01

± 0,04 ± 0,05

YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ DÝJÝTAL Özellikler: * Sertleþtirilmiþ özel çelikten * El tamburu ile kolay hareket saðlama * Kremayer ve karþýlýk diþlisi çelik olduðundan uzun ömürlü * Doðru ölçüm için saðlam yapý * Üzerindeki düðmeler; güç kapatma, mm/inch , güç /sýfýrlama, ekle , çýkar * Karbür çizici uçlu * Köpük içerisinde karton kutuda

34501 8100

L (mm) a1 (mm) a2 (mm) b (mm) c1 (mm) c2 (mm) d (mm) 1275

116

250

80

125

110

39

50

Kod No. 34501 8100

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

0-1000

0,01

Hata sýnýrý (mm) ± 0,07

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ DÝJÝTAL ABS Özellikler: * 11 mm Geniþ LCD ekran * Karbür çizici uçludur * SPC Veri çýkýþlý * Sýfýrlama özelliði * ABS/INC ölçümü * Ýnç/metrik dönüþtürücü * Ölçüm hýzý : 3 m/s * Ýki adet SR44 pilleri ile birlikte orijinal ambalajýnda

34505 830AT

Kod No. 34505 830AT

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

0-300

0,01

± 0,04

L (mm) a1 (mm) a2 (mm) b (mm) c1 (mm) c2 (mm) d (mm) 470

135

45

80

76

25

23

DÝJÝTAL YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ ÇÝFT KOLONLU Özellikler: * Sertleþtirilmiþ özel çelikten * Doðru ölçüm için saðlam yapý * Kremayer ve karþýlýk diþlisi çelik olduðundan uzun ömürlü * Düðmeler : Güç açma/kapatma, sýfýrlama , ABS , mm/inç , reset ,P- ,P+ * Karbür çizici uçlu * Köpük içerisinde karton kutuda

34503 830

Kod No. 34503 830 34503 860

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (mm)

L (mm)

0-300 0-600

0,01 0,01

± 0,04 ± 0,05

475 810

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

a1 (mm) a2 (mm) b (mm) 135 180

43 54

84 88

c (mm) D Ø (mm) 33 38

15 20

117


YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ DÝJÝTAL (Hi_Gage ONE) Özellikler: *Hýzlý fonksiyonlar *400 mm ve 600 mm tipleri *Saðlam mekanik yapý *Kablolu ve Kablosuz veri çýkýþý *Preset:9999.99 *Ölçüm Yön Seçimi *Akýllý Ýndüktif Sensor (S.I.S) *S-Baðlantý :Kablolu ve kablosuz. (USB / RS232 / Digimatic / Wireless) Aksesuarlar: * 840.9001 Bilya prob Ø8mm * 840.9002 Ýzleme probu (Standart Aks.) * 905.2247 Kilitleme mandalý

Kod No. 840.0400 840.0600

118

Ölçüm aralýðý (mm) 400 600

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

0,01 0,01

40 50

10 (±1 digit) 10 (±1 digit)

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


YAMER PHG-600 HASSAS YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ Özellikler • Aktif sýcaklýk kompanzasyonu • Hava Yastýðý sayesinde kolay hareket • Kolay okuma için döner Lcd ekran • Veri transferi için Usb ve RS232 seri baðlantý noktalarý. • Birden fazla referans noktasý belirleme • Tolerans ve iþ kabulu • Türkçe dahil birden fazla dil seçeneði

PHG-600

Model

PHG-600

Kod No. Ölçme aralýðý Geniþletilebilir aralýk Çözünürlük Tekrar edilebilirlik Maksimum ölçme hýzý Ölçme kuvveti Maksimum izin verilebilir hata* L = mm uzunluk Diklik Ölçümü** Çalýþma süresi (pille) Çalýþma sýcaklýðý Aðýrlýk Standart prob

350-600 600 mm 915 mm 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm Düzlemde 0,0015 mm 600 mm / sn 1 N ± 0,2 2+L / 330 µm 6 µm 8 saat 10°C 40°C arasý 25 kg Ruby bilya çap 6 x 48 mm

Ölçüm Hareketleri • Yukarýda / aþaðýda temas • Mil yukarý/aþaðý • Delik yukarý/aþaðý • Kanal ölçümü • Diklik ölçümü • Minumum ve maksimum farký • Açý ölçme • Mm / inch dönüþtürme • 2D ölçüm özellikleri • SPC • 1000 adým hafýza • Parça Programý yapma

*Deðerler standart prob ve 20°C ± 0,5°C geçerlidir. **Elektronik prob ile.

YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRLERÝ ÝÇÝN AKSESUARLAR

Kod No.

Taným

34501-001 34501-002 34502-001 34502-002 34101-001 34101-002 34500-001 34500-002 37470-001

Mihengir Ucu (34501) Mihengir Uç Tutucusu (34501) Mihengir Ucu (34502) Mihengir Uç Tutucusu (34502) Mihengir Ucu (34101) Mihengir Uç Tutucusu (34101) Mihengir Ucu (34300, 34503) Mihengir Uç Tutucusu (34300, 34503) Mihengir Tutucusu Açý Ölçerler için

Mihengir Uçlarý Kod No. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Mihengir Kodu 34500-001

9

30

80

50

15

34501-001 34502-001

15 12

45 43

110 80

80 50

37 33

34101-001

11

32

80

50

18

Mihengir Uç Tutucusu Açý Ölçerler için Kod No. Mihengir Kodu 37470-001

37470 150 37470 300 37500 150 37500 300

34503 830 34503 860 34300 130 34300 160 34501 8100 34502-830 34502-860 34101 230 34101 260

D A

E

B C

Mihengir Uç Tutucusu Kod No. Mihengir Kodu 34500-002

34501-001 34502-002 34101-002

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

34503 830 34503 860 34300 130 34300 160 34501 8100 34502-830 34502-860 34101 230 34101 260

119


YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ (Z5) Özellikler *700 mm ölçüm aralýðýna sahip mihengir *Kullanýmý çok kolay *Elektronik ayarlanan ölçüm kuvveti *Manuel veya motorlu hareket *400 mm ye kadar problar *Çok çeþitli aksesuarlar *Alet gerektirmeyen tüm ayarlar *Termal Printer (926.1830) kullanma imkaný *Pil ömrü: 12 saat *RS 232 ve USB arayüz *Kolay balans ayar sistemi *Deðiþtirilebilir uç tutucu ve uç. *Ýlave Uç tutucu *Kullanýcý dostu gösterge *Ölçüm El Çarký *Üzerinde fonksiyon ve hava yastýðý düðmeleri ile yatay hareket el çarký *Döküm taban *Otonomi (h): 12 *Baðlantýlar: USB / RS232 *Hava Yastýðý *PC ile programlama *Sýfýrlama *Min/Maks/Delta *PRESET Fonksiyonu *Çap ve Merkezlerin ayný anda gösterimi *Kalýnlýk,seri ve yükseklik ölçümleri *Manuel ve Motorlu kumanda

Yükseklik Ölçümü

Çap Ölçümü

MIN/MAKS/DELTA ölçümü

-Yukardaki deðerler ISO 13225'e göre standart uçla elde edilmiþtir.

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

936.0700

711

Uzatma ile Ölçüm aralýðý (mm) 1023

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

Maks. Çözünürlük (mm)

Ön Düzlem Sapmasý (µm)

Ölçüm Kuvveti (N)

2.5 + L/300

2

0,001

8

0,75 / 1,5

Temel Cihaz *Teknik özelliðe uygun cihaz *Koruma kýlýfý *Þarj ünitesi(904.4200) /01/03/04/05) *Ruby bilya uç Ø 4 mm *Kalibrasyon sertifikasý *Kullaným talimatý

120

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ DÝJÝTAL (Hi_Cal) Özellikler: *Hýzlý fonksiyonlar *Çok iyi hareket imkaný *Ýç-Dýþ Çap, Merkez, yükseklik, kalýnlýk, derinlik, yüzey ölçüm imkanlarý *150 ve 300 mm ölçüm aralýðý *USB ve RS 232 veri çýkýþlarý *Proba göre çok düþük ve ayarlanabilen ölçüm kuvvetleri *Ölçüm sonuçlarý operatörden baðýmsýz *Batarya ömrü 40 saat *Cihaz kapatýlsa bile hafýzda saklanan prob sabit deðeri *Cihazý hareket ettirmek için yeni kumanda pedalý *S-Baðlantý: USB / mini USB / RS232 *PC ile programlanabilme *Sýfýrlama *Min/Max/Fark *Preset Fonksiyonu *2 Referans *Yükseklik,Ø ve Merkez *2 tip ilerleme hýzý

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Uygulama aralýðý (mm)

Hata sýnýrý (µm)

830.0150 830.0300 830.0450

150 300 450

0 - 155 0 - 320 0 - 470

2.5 + L / 175 2.5 + L / 175 2.5 + L / 175

Tekrarlanabilirlik Çözünürlük (µm) (mm) 2 2 2

0.01 / 0.001 0.01 / 0.001 0.01 / 0.001

Hýz (mm/sn)

Ölçüm Kuvveti (N)

50 / 100 50 / 100 50 / 100

0.2 - 0.3 0.2 - 0.3 0.2 - 0.3

Göstergeler 1-Ölçüm birimi ve aktif referans 2-Ölçüm deðeri 3-Aktif ölçüm modu 4-Merkez konum 5-Dinamik ölçüm modu 6-Çap/yükseklik ölçümü 7-Menü ayarýna giriþ 8-Ref 1/ Ref II seçimi 9-Açma/kapama düðmesi 10-Bilyalý prob sabiti 11-Min/max modunun girilmesi 12-Geçerli ölçümün ýþýklandýrýlmasý

Temel Cihaz *Gevþetma kapaðý HI-Cal 150 *Gevþetma kapaðý HI-Cal 300 *Þarj seti (930.4010/11/12/13) (Ülkeye göre) *Ruby bilya prob Ø 3 mm *Ayar mastarý *Kalibrasyon sertifikasý *Kullaným talimatý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

121


YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ DÝJÝTAL (Hi_Cal) Aksesuarlar & Uygulamalar

930.2150

930.2151

930.2101

930.2103

930.2104

930.2105

904.4101 930.2106

930.2107

Uygulamalar:

930.2108 930.2108 ve 930.2105 aksesuarlarý ile ölçüm

930.2108 ve 905.2204 aksesuarlarý ile ölçüm

930.2002

904.4000

930.2102 930.2109 Rubi Bilya prob ile ölçüm Ø 3 mm,standart

910.2108 ve 905.2207 aksesuarlarýyla iç kanal ölçümü

905.2207

Standart ayar blokla prob sabitesi kontrolü

930.2101 probla yükseklik ve kalýnlýk ölçümü

930.2108,930.2110 ve 905.2205 aksesuarlarla iç kanal ölçümü

930.2101 standart probla dýþ çap ölçümü

930.2110

Kod No.

Taným

930.2101 930.2103 930.2104 930.2105 930.2106 930.2107 930.2108 930.2002 904.4000 904.4001 904.4002 904.4003 930.2102 930.2109 930.2110 905.2207 905.2205 930.2150

Ø 3 mm rubi bilya uç Ø 2 mm rubi bilya uç Ø 1 mm Tungsten Karbür (TC) bilya uç Ø 3 mm Tungsten Karbür (TC) býçak aðýzlý uç Ø 3 mm Tungsten Karbür (TC) silindirik uç 90° M 2.5 Uç Tutucu 90° Ø 4 mm Uç Tutucu Ayar halkasý Þarj Ünitesi 100-240 V / 9V EUR kablo dahil 904.4000 UK kablo dahil 904.4000 USA/JPN kablo dahil 904.4000 Hareketli TC bilya Uç (M 1.4) Uzatma 124 mm M 2.5 Uzatma 80 mm M 2.5 Uç Tutucu ve rubi bilya uç Ø 3 M 2.5 Disk þekilli uçlar Ø 7.7 mm ve 11.5 mm M 2.5 Ahþap kutusunda tam aksesuar seti Ýçerik : 930.2103, 930.2104, 930.2105, 930.2106, 930.2107, 930.2108, 930.2109, 930.2110, 905.2204, 905,2205, 905.2207 Ahþap kutusunda temel aksesuar seti, Ýçerik : 930.2103, 930.2104, 930.2105, 930.2106 Harici Veri Aktarma (Ayak Pedalý)

Min/Max/Fark ölçümü

930.2151 904.4101

122

905.2205

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KOMPARATÖR SAATLERÝ, ÖLÇÜM PROBLARI VE GÖSTERGELER


KOMPARATÖRLER HAKKINDA

Toz Koruyucu Kapak

Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde, deðiþik standlara baðlanarak iþ parçalarýnýn salgý ölçümlerinde kullanýrlar.

Ayarlanabilir Tolerans Göstergeleri

Büyük Ýbre

Döner Kadran

KOMPARATÖR ÇEÞÝTLERÝ - Dijital Komparatörler - Analog Komparatörler - Salgý komparatörleri

Döner Dýþ Çerçeve

Baðlama Þaftý

SALGI KOMPARATÖRLERÝ ÝLE ÖLÇÜM YAPILIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

Küçük Ýbre

Hareketli Ölçüm Mili Temas Ucu

mm/inç tuþlarý

Toz Koruyucu Kapak

Doðru ölçüm için, salgý komparatörleri ile ölçüm yaparken ölçme ucu ekseni ölçülen parçaya veya ölçüm pleytine yukarýdaki resimde belirtildiði gibi parelel olmalý veya yüzeyle olabildiðince dar açý yapmalýdýr.

Gövde

LCD Ekran Fonksiyon Tuþlarý Baðlama Þaftý Baðlama Þaftý

Yukarýdaki resimde belirtildiði gibi ölçüm ucu ekseni ölçülen parçaya veya ölçüm pleytine açý yaptýðý takdirde doðru ölçüm yapýlamaz. Açý miktarýna baðlý olarak açý arttýkça gerçek deðerden daha büyük deðer elde edilir.

Hareketli Ölçüm Mili Temas Ucu

Döner Dýþ Çerçeve

Ýbre ÖNEMLÝ NOT: Salgý komparatörlerinde ölçme uc boyu çok önemlidir. Orijinal ucun haricinde uç boyu kesinlikle deðiþtirmemelidir. Uç kýrýlmasý ve bozulmasý durumunda orijinal uç talep edilmelidir.

Döner Kadran

Gövde

Ölçüm Ucu Bilyalý Yataðý Ölçüm Ucu

124

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KOMPARATÖR SAATÝ (0,001mm) Özellikler: * JIS B 7503 normuna uygun * Krom kaplamalý çelik gövde * Serleþtirilmiþ ve leblenmiþ ölçüm mili * Ölçüm milinin ani hareketlerine dayanýklý taþ yataklama sistemi sayesinde uzun çalýþma ömrü * Çelik gövde üst kýsmýnda toz koruma kapaðý * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri * Ø 58 mm kadran, Ø 8h6 baðlama þaftý * Plastik kutusundadýr ** Büyük ibrenin 1 tur dönmesi ile meydana gelen ölçüm mili hareket miktarý 36100 001 36101 001

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

36100 001 36100 901 36101 001 36101 005 36101 905

Çözünürlük (mm)

0-1 0-1 0-1 0-5 0-5

36101 005

Hata sýnýrý (µm) ** (mm)

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

5 5 5 10 10

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Arka kapak

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

Düz Kulaklý Düz Düz Kulaklý

45 45 45 41,5 41,5

62,5 62,5 62,5 59,5 59,5

19,5 19,5 19,5 21,5 21,5

15 15 15 10 10

KOMPARATÖR SAATÝ (0,001mm)

TM 1201

TM-1251

Özellikler: *Dayanýklýlýk diþli benzeri mekanik parçalarýn mükemmel þoka dayanýklý mekanizmalarla korunmasý ile saðlanmaktadýr. *Mükemmel derecede dayanýklýlýk, saðlamlýk ve kararlýlýk saðlayan kýymetli taþ yatak. * E n g e l i þ k i n Te c l o c k k a l d ý r m a mekanizmasý sayesinde kararlý tekrarlanabilirlik. *Pozitif tolerans girilebilmesi için standart aksesuar olarak temin edilen (tüm modeller) tolerans kolu. *Kaldýrma kolu monte edilebilir.

TM-1205

Yeþil kadran Bir tur 1 mm

JAPAN

Kod No. TM-1201 TM-1201f TM-1201PW TM-1251 TM-1202 TM-1205 TM-1205f

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Ölçüm Kuvveti (N)

Arka kapak

Aðýrlýk (Gr)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-5 0-5

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

3 3 3 3 3 4 4

max 1,5 max 1,5 max 1,5 max 1,5 max 1,5 max 1,5 max 1,5

Kulaklý Düz Kulaklý Kulaklý Kulaklý Kulaklý Düz

170 170 170 170 170 170 170

62 62 65,5 62 62 62 62

18 18 18 18 18 18 18

15 15 13,5 15 15 15,5 15,5

7,5 7,5 11 7,5 7,5 7,5 7,5

8 8 8,5 8 8 8 8

Arka kapak düz istenmesi durumunda parça koduna ''f'' harfini ekleyin.(Örneðin: 1201f )

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

125


KOMPARATÖR SAATLERÝ (0,01mm) Özellikler: * DIN 878 normuna uygun * Krom kaplamalý çelik gövde * Serleþtirilmiþ ve leblenmiþ ölçüm mili * Aþýnmaya karþý dayanýklý taþ yataklama sistemi sayesinde uzun çalýþma ömrü * Çelik gövde üst kýsmýnda toz koruma kapaðý * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri * Ø 58 mm kadran, Ø 8h6 baðlama þaftý * Plastik kutusundadýr

36151 010 36151 030

Kod No. 36151 010 36151 910 36151 020 36151 920 36151 030 36151 930

Ölçüm aralýðý (mm) 0-10 0-10 0-20 0-20 0-30 0-30

36151 020

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Arka kapak

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

17 17 25 25 35 35

Düz Kulaklý Düz Kulaklý Düz Kulaklý

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Arka kapak

0,01 0,01

40 40

Düz Kulaklý

UZUN KURSLU KOMPARATÖR SAATÝ (0.01 mm) Özellikler: * DIN 878 normuna uygun * Krom kaplamalý çelik gövde * Serleþtirilmiþ ve leblenmiþ ölçüm mili * Aþýnmaya karþý dayanýklý taþ yataklama sistemi sayesinde uzun çalýþma ömrü * Çelik gövde üst kýsmýnda toz koruma kapaðý * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri * Ø 58 mm kadran, Ø 8 h6 baðlama þaftý * Plastik kutusundadýr

Kod No. 36155 050 36155 950

126

Ölçüm aralýðý (mm) 0-50 0-50

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KOMPARATÖR SAATLERÝ (0,01mm) Özellikler (TM): *Yüksek hassasiyetli parçalarla saðlanan mükemmel doðruluk ve saðlamlýk *Teclock eþsiz orijinal þoka dayanýklý mekanizmasý *TM-110 PW/TM-110 G modelleri hariç cam kilidi monte edilebilir.

TM-110

TM-110PW

Sertleþtirilmiþ Paslanmaz Çelik Þaft

KM 121

JAPAN

KM-132D

TM Serileri

KM Serileri

Özellikler (KM): *20 mm ve 30 mm uzunluðunda kursa sahip komparatörler *KM-121 PW hariç kaldýrma kolu monte imkaný *KM-121 PW hariç cam kilidi takýlabilir.(opsiyon) *Teclock eþsiz orijinal þoka dayanýklý mekanizmasý

TM Serileri A

B

Birim: mm C

48,7 65 55 48,7 65 55 44,5 68,5 56

D

E

F

18 18 17,5

15,5 20 15,5 20 14,5 20

G

H

7,5 7,5 11

7,8 7,8 8,3

KM Serileri

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Ölçüm Kuvveti (N)

Arka kapak

Aðýrlýk (Gr)

0-10 0-10 0-10 0-20 0-30

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

5 5 5 7 8

max 1,4 max 1,4 max 1,4 max 2,2 max 2,5

Kulaklý Düz Kulaklý Kulaklý Kulaklý

110 110 110 145 150

TM-110 TM-110f TM-110PW KM-121f KM-132D

Birim: mm

A

B

C

D

E

F

G

H

I

36 36

75 85

55 55

52 52

18 18

15,5 17,3

20 20

7,5 7,5

7,8 8

UZUN KURSLU KOMPARATÖR SAATÝ (0.01 mm) Özellikler: *83 mm cam çapý ile 50 mm, 100 mm ve 150 mm uzunluðunda kursa sahip komparatörler *Teclock eþsiz orijinal þoka dayanýklý mekanizma sayesinde 150 mm kursa kadar yüksek hassasiyetli ölçüm *KM o5100 ve 05150 hariç cam kilit monte edilebilir(opsiyon)

JAPAN

KM-155D

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Ölçüm Kuvveti (N)

Arka kapak

Aðýrlýk (Gr)

KM-155D

0-50

0.01

9

max 2,5

Düz

370

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

127


KÜÇÜK KADRANLI KOMPARATÖR SAATLERÝ Özellikler: * DIN 878 normuna uygun * Krom kaplamalý çelik gövde * Serleþtirilmiþ ve leblenmiþ ölçüm mili * Aþýnmaya karþý dayanýklý taþ yataklama sistemi sayesinde uzun çalýþma ömrü * Çelik gövde üst kýsmýnda toz koruma kapaðý * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri * Ø 42 mm kadran, Ø 8h6 baðlama þaftý * Plastik kutusundadýr

36150 005

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

36150 905 36150 005

0-5 0-5

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Arka kapak

0,01 0,01

14 14

Kulaklý Düz

KÜÇÜK KADRANLI KOMPARATÖR SAATLERÝ Özellikler: *Kaldýrma kolu monte imkaný *Doðrusal ölçüm aralýðý :3.5 mm, 4 mm,5 mm ve 10 mm *TM-35, TM-35-01 ve TM-02 D modellerine cam kilidi takýlabilir.

JAPAN

TM-35

Birim: mm

128

A

B

C

D

E

F

G

H

I

27,4 32,5

41,3 46

39 39

36,5 36,5

10 10

14,5 14,5

19 19

5 5

6,2 6,2

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Ölçüm Kuvveti (N)

Arka kapak

Aðýrlýk (Gr)

TM-35 TM-35f

0-5 0-5

0.01 0.01

6 6

max 1,3 max 1,3

Kulaklý Düz

70 70

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


TEK TUR DÖNMELÝ KOMPARATÖR SAATLERÝ Özellikler: *Bir tur dönmeli komparatörler sürekliokumalý komparatörlerdeki okuma hatalarýný ortadan kaldýrýr ve 0.001 mm ve 0.01 mm çözünürlükteki saatler için çok etkin bir karþýlaþtýrma temin eder. *Teclock eþsiz orijinal þoka dayanýklý mekanizmasý *Ölçüm aralýklarý 0.08 mm, 0.16 mm , 0.2 mm ve 1 mm 'ye bölünmüþtür. *0.001 mm saat için cam kitleme tertibatý vardýr. *Kaldýrma kolu monte edilebilir.

JAPAN

TM-102

TM-1210

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Ölçüm Kuvveti (N)

Arka kapak

Aðýrlýk (Gr)

A (mm)

TM-102 TM-1210

0-1 0-0,08

0.01 0.001

5 3

max 1,4 max 1,5

Kulaklý Kulaklý

145 170

48 44,5

B (mm) C (mm) 65 62

55 56

D (mm) E (mm) F (mm) 52 52,5

15,5 15

8 8

KOMPARATÖR (HASSAS) Özellikler: * DIN 878 normuna uygun * Ölçüm milinin ani hareketlerine dayanýklý taþ yataklama sistemi sayesinde uzun çalýþma ömrü * Su ve toz geçirmez * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri * Hassas ayar imkaný * Baðlantý þaftý : Ø 8 h6 * Plastik kutusundadýr

36164 005

Kod No. 36164 005

Ölçüm aralýðý (mm) Çözünürlük (mm) Hata sýnýrý (µm) ± 0,05

0,001

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

1

129


SALGI KOMPARATÖRLERÝ (0,001mm) Özellikler: * DIN 2270'e uygun * Krom kaplamalý pirinç gövde sayesinde antimanyetik özellik * Taþ yataklama sistemi sayesinde yüksek hassasiyet ve uzun ömür * Ölçüm ucu 230° aralýkta çalýþabilir * Uzun ömürlü Ø2 mm karbür ölçüm ucu * Þaft gövdeye 3 farklý pozisyonda baðlanabilir * Plastik kutusundadýr

36107 101

Ölçüm aralýðý Çözünürlük (mm) (mm)

Kod No. 36107 101 36106 102

0- 0,12 0-0,2

0,001 0,002

Hata sýnýrý Kadran Ø Ölçüm Ucu (µm) (mm) uzunluðu mm (L) 5 6

38,4 37,5

10 10

Azami okuma 0 - 60 0 - 100

SALGI KOMPARATÖRLERÝ (0,001mm) Özellikler: *Ölçüm ucunun dönmesi bilyalý yatakla saðlanýr. *Her iki yönde ölçüm yapabilir. *Uç 220° açýyla istenilen pozisyona getirilebilir. *Baðlama þaftý kýrlangýç kuyruðu ön veya arka pozisyonda 2 noktaya monte edilebilir. *Aþýnmaya mukavim paslanmaz çelikten ölçüm ucu bilya *Ölçüm ucu ve ibre manyetikten etkilenmez.

JAPAN

LT- 358

Kod No.

130

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

38,4 38,4

18 15

56 53

98 87,5

LT-355 LT-358

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0,28 0,2

0.002 0.001

2 2

LT- 355

Tekrarlanabilirlik Ölçüm (µm) Kuvveti (N) 1 1

max 0,25 max 0,25

Aðýrlýk (Gr) 75 75

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SALGI KOMPARATÖRLERÝ (0,01mm) Özellikler: * DIN 2270'e uygun * Krom kaplamalý pirinç gövde sayesinde antimanyetik özellik * Taþ yataklama sistemi sayesinde yüksek hassasiyet ve uzun ömür * Ölçüm ucu 230° aralýkta çalýþabilir * Uzun ömürlü Ø 2 mm karbür ölçüm ucu (36160 208R modeli ruby) * Þaft gövdeye 3 farklý pozisyonda baðlanabilir * Plastik kutusundadýr

Ø6

36160 208

Ø8

36160 308 Kelepçeler

Hata sýnýrý Kadran Ø Baðlantý þaft Ölçüm Ucu (µm) çapý (mm) uzunluðu mm (L) (mm)

Ölçüm aralýðý Çözünürlük (mm) (mm)

Kod No. 36160 208 36160 208R* 36161 016 36160 308

0-0,8 0-0,8 0-1,6 0-0,8

0,01 0.01 0,01 0.01

13 13 13 13

37,5 37,5 38,4 37,5

6/8 6/8 4 6/8

16,5 16,5 16 46,4

Azami okuma 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40

*Ölçüm ucu ruby

SALGI KOMPARATÖRLERÝ (0,01mm) Özellikler: *Ölçüm ucunun dönmesi bilyalý yatakla saðlanýr. *Her iki yönde ölçüm yapabilir. *Uç 220° açýyla istenilen pozisyona getirilebilir. *Baðlama þaftý kýrlangýç kuyruðu ön veya arka pozisyonda 2 noktaya monte edilebilir. *Aþýnmaya mukavim paslanmaz çelikten ölçüm ucu bilya *Ölçüm ucu ve ibre manyetikten etkilenmez.

JAPAN

Standart Þaft

LT- 352

LT- 353

Kod No. LT-352 LT-353

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0,8 0,8

0.01 0.01

3 4

Tekrarlanabilirlik Ölçüm (µm) Kuvveti (N) 3 3

max 0,2 max 0,2

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Aðýrlýk (Gr) 75 75

A (mm) 35 35

B (mm) 21 40,6

C (mm)

D (mm)

59 78,5

101 120,5

131


SALGI KOMPARATÖRÜ DÝJÝTAL (S_Dial S234) Özellikler: *Dijital veya analog gösterge *Suya ve yaða dayaným *Dýþ kaynakla baðlantýlý RS 232 veri çýkýþý *Otomatik kapanma *Ø 8 Baðlama þaftý ve Kýrlangýç Kuyruðu *360 ° Döner Kadran *IEC 60529 'a göre koruma sýnýfý: IP65 *S-Baðlantý :Güç USB / RS232 / Wireless *Sýfýrlama ayarý *min/max/fark göstergesi *Analog ölçek oraný *Çözünürlük seçimi *Preset: maks. 99.999

Üç farklý þekilde baðlanan þaft

Gösterge 1-Direk mm/inç dönüþümü 2-Analog gösterge 3-Min/max/fark modu 4-Analog çözünürlük gösterge 5-Sýýfrlama ayarý

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Uç uzunluðu (mm)

Hata sýnýrý fe (µm)

Histerisi fu (µm)

Çözünürlük (mm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

Ölçüm Kuvveti (N)

905.4321 905.4322

0.8 0.5

12.5 36.5

10 10

3 4

0.001 0.001

3 3

0.13 ± 15% 0.07 ± 15%

Temel Cihaz *Temel özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR 2032 dahil *Kullanma talimatý *Ø 8 Baðlama Þaftý

IP65

Uygulamalar:

Salgý Ölçümü

132

Freze doðrusallýk kontrolü

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ Özellikler: * DIN 878 normuna uygun * Okunmasý kolay büyük ekran * Metrik ve inç dönüþtürücü * ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar * USB veri çýkýþlý * Cam direnç sensorü sayesinde yüksek istikrar * Otomatik ve manuel güç kapatma * Baðlantý þaftý Ø 8 mm * Kadran: Ø 58 mm * Plastik kutusundadýr

36504 210

36504 225

36504 250

Kod No. 36504 210 36504 225 36504 250

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Arka kapak

0-12,7 0-25,4 0-50

0,001 0,001 0,001

4 5 6

Düz Düz Düz

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

133


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ Özellikler: * DIN 878 normuna uygun * Okunmasý kolay büyük ekran * Metrik ve inç dönüþtürücü * ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar * USB veri çýkýþlý * Cam direnç sensorü sayesinde yüksek istikrar * Otomatik ve manuel güç kapatma * Baðlantý þaftý Ø 8 mm * Kadran: Ø 58 mm * Plastik kutusundadýr

36504 010

36504 025

36504 050

Kod No. 36504 010 36504 025 36504 050

134

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Arka kapak

0-12,7 0-25,4 0-50

0,01 0,01 0,01

20 20 20

Düz Düz Düz

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ Özellikler: * DIN 878 normuna uygun * Hem rakamsal hemde analog çizgilerden ölçü takibi * Okunmasý kolay büyük ekran * Metrik ve inç dönüþtürücü * ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar * USB veri çýkýþlý * Cam direnç sensorü sayesinde yüksek istikrar * Otomatik ve manuel güç kapatma * Baðlantý þaftý Ø 8 mm * Kadran : Ø 58 mm * Plastik kutusundadýr

36506 110

36506 125

Kod No. 36506 110 36506 125 36506 150

36506 150

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Arka kapak

0-12,7 0-25,4 0-50

0,001 0,001 0,001

4 5 6

Düz Düz Düz

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

135


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ ABS Özellikler: * DIN 878 normuna uygun * ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar * Tolerans aralýðý ayarlama ve geçer - geçmez bilgisini verme. * + , - yönler deðiþtirilebilir * SPC için usb veri çýkýþý * Okunmasý kolay büyük ekran * Metrik ve inç dönüþtürücü * Baðlantý þaftý Ø 8 mm * Kadran : Ø 58 mm * Plastik kutusundadýr * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir.

36514 012AT

36514 025AT

36514 050AT

Kod No. 36514 012AT 36514 025AT 36514 050AT

136

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Arka kapak

0-12,7 0-25,4 0-50

0,01 0,01 0,01

±0,02 ±0,02 ±0,03

Düz Düz Düz

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ ABS Özellikler: * DIN 878 normuna uygun * ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar * Tolerans aralýðý ayarlama ve geçer - geçmez bilgisini verme. * + , - yönler deðiþtirilebilir * SPC için usb veri çýkýþý * Okunmasý kolay büyük ekran * Metrik ve inç dönüþtürücü * Baðlantý þaftý Ø 8 mm * Kadran : Ø 58 mm * Plastik kutusundadýr * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir.

36513 012AT

36513 025AT

36513 050AT

Kod No. 36513 012AT 36513 025AT 36513 050AT

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Arka kapak

0-12,7 0-25,4 0-50

0,001 0,001 0,001

± 0,003 ± 0,004 ± 0,006

Düz Düz Düz

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

137


MÝNÝ DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATÝ (S_Dial S233) Özellikler: *Kompakt,küçük çap (Ø44 mm) *IEC 60259 uyumlu su ve yaða karþý IP 65 Koruma Sýnýfýnda *Harici Güç Kaynaðý ile kombine RS 232 veri çýkýþý *Deðiþtirilebilir temas ucu M 2.5 *Çap Ø8 -h6 sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ çelikten mil, kýrlangýç kuyruk *Otomatik kapanma *USB / RS232 / Wireless Fonksiyonlar: *Sýfýrlama *REL ve ABS ölçümü (905.4140/4540) *Çözünürlük seçimi (905.4140 hariç hepsi) *PRESET=(maks. 130mm) (905.4140/4540) *Min/max/delta gösterimi (905.4511/4515) *Ölçüm yönü seçimi (905.4140/4540)

Temel Cihaz *Teknik özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR2032 dahil *Kullaným kýlavuzu *0.001 mm cihazlar için kalibrasyon sertifikasý

905.4521 Standart Model

905.4515 Analog Model

Hata sýnýrý fe (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

Ölçüm Kuvveti (N)

10* 5 4 4 10* 10* 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2

0.50 - 0.65** 0.50 - 0.65** 0.50 - 0.65** 0.60 - 1.20** 0.5 - 0.90 0.6 - 1.3 0.5 - 0.90 0.6 - 1.3 0.5 - 0.90

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

90° Gösterge

905.4140 905.4540 905.4511 905.4515 905.4121 905.4125 905.4521 905.4525 905.4527

5 5 5 5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

• • -

Analog Çözünürlük (mm) Skala • • -

0.01 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.001 0.001 0.001

905.4540 Dikey Model

*± 1 digit **Deðerler ± 20%, saat dikey pozisyonda iken, ölçüm mili

Standart

Analog

IP65 Dikey

138

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ (S_Dial WORK Basic) Özellikler: *Saðlam Gövde *Suya ve yaða karþý dayaným *Standart fonksiyonlar, mm/inç dönüþümü, preset,ölçüm yönü *Otomatik çalýþma ve uyku moduna geçme özelliði, mutlak deðer sistemi *Model Tip: Standart *S-Baðlantý: Yakýn/Güç USB / RS232 / Wireless *PC ile programlama *Standart fonksiyonlar: mm/inch, preset (max 999.999), direction of measurement (PC ile kiþiselleþtirilebilir.) Temel Cihaz: *Teknik Özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR2032 dahil *Kullanma Talimatý *0.001 cihazlar için Kalibrasyon Sertifikasyonu.

Ölçüm Kuvveti Standard N Low* N High* N

S 12.5

S 25

S 50

0.65 - 0.90 0.4 - 0.55 1.0 - 1.6

0.65 - 1.15 0.45 - 0.9 0.9 - 1.8

1.4 - 2.9 -----

*Ölçüm mili gidiþ yönünde tolerans ± %20

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

805.1201 805.1301 805.1401 805.1501 805.1601 805.1621

12.5 12.5 25 25 50 50

0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001

10 4 10 5 10 7

2 2 2 2 2 2

56.7 56.7 69.4 69.4 121 121

66.1 66.1 79 79 142 142

36.6 36.6 49.4 49.4 88 88

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

139


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ (S_Dial WORK Advanced) Özellikler: *Saðlam Gövde *Su ve yaða dayaným *Geniþ fonksiyon seçimi (min/maks./fark, Tolerans, Fonksiyon, Preset, Otomatik Kapanma,vs) *Otomatik çalýþma ve uyku moduna geçme *Mutlak sistem *Maks. hata 3 µm *Model Tip: Standart *S-Baðlantý: Yakýn/Güç USB / RS232 / Wireless *PC ile programlama *Standart fonksiyonlar: mm/inc,preset (max 999.999), ölçüm yönü, min/max/fark, çözünürlük,tolerans (PC ile kiþiselleþtirilebilir.)

IP54

Temel Cihaz: *Teknik Özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR2032 dahil *Kullanma Talimatý *0.001 cihazlar için Kalibrasyon Sertifikasyonu.

Ölçüm Kuvveti Standard N Low* N High* N

12.5

25

0.65 - 0.90 0.4 - 0.55 1.0 - 1.6

50

100

150

0.65 - 1.15 1.4 - 2.9 1.8 - 3.8 2.6 - 5.7 0.45 - 0.9 ------0.9 - 1.8 -------

*Ölçüm mili gidiþ yönünde tolerans ± %20

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

56.6 56.6 69.3 69.3 121 121 172 172 224 224

66.1 66.1 79 79 142 142 244 244 349 349

36.6 36.6 49.4 49.4 88 88 139 139 193 193

805.5201 805.5301 805.5401 805.5501 805.5601 805.5621 805.5641 805.5661 805.5671 805.5681

12.5 12.5 25 25 50 50 100 100 150 150

0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001

10 3 10 4 20 5 20 6 20 10

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

S 12.5-25mm

140

S 50-150mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ (S_Dial WORK Advanced IP-67)

IP67

Özellikler: *Saðlam Gövde *Deðiþken menülü yeni teknoloji *Su ve yaða dayaným *Geniþ fonksiyon seçimi (min/maks./fark, Tolerans, Fonksiyon, Preset, Otomatik Kapanma,vs) *Otomatik çalýþma ve uyku moduna geçme *Mutlak sistem *Maks. hata 3 µm *Model Tip: Korumalý *IP67 (IEC 60529) *S-Baðlantý: Yakýn/Güç USB / RS232 / Wireless *PC ile programlama *Standart fonksiyonlar: mm/inç, ref I/II, preset (max 999.999), min/max, tolerans, çözünürlük, ölçüm yönü, çarpým faktörü, otomatik veya manuel kapatma, kilit tuþu (PC ile kiþiselleþtirilebilir.) Temel Cihaz: *Teknik Özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR2032 dahil *Kullanma Talimatý *0.001 cihazlar için Kalibrasyon Sertifikasyonu.

Ölçüm Kuvveti Standard N Low* N High* N

P 12.5 0.7 – 1.4 -----

P 25

P 50

0.65 – 1.8 0.9 – 2.8 ---------

*Ölçüm mili gidiþ yönünde tolerans ± %20

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

805.5305 805.5505 805.5625

12.5 25 50

0.001 0.001 0.001

3 4 5

2 2 2

59.6 85.4 104.4

78.4 100.2 175.4

36.6 49.4 -

P 12.5-25mm

P 50mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

141


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ (S_Dial WORK Bluetooth Smart IP-67) Özellikler: *Entegre Bluetooth Veri aktarýmý *Baðlýyken bile IEC 60529 'a göre IP 67 koruma sýnýfý *Suya ve yaða dayanýklý *Seçmeli menüye sahip yeni teknoloji *Geniþ fonksiyon seçimi (Min/Max/Fark,Tolerans/Preset, vs) *Otomatik çalýþma ve Uyku modu (S.I.S) *Mutlak sistem *Maksimum hata 3 µm *Model Tip: Standart *IP67 (IEC 60529) *S-Baðlantý: Yakýn/Güç USB / RS232 / BLUETOOTH® Smart

IP54

(Bluetooth smart dongle ile %100 uyumludur.)

*PC ile programlama *Standart fonksiyonlar: mm/inç, ref I/II, preset (max 999.999), min/max, tolerans, çözünürlük, ölçüm yönü, çarpým faktörü, otomatik veya manuel kapatma, kilit tuþu (PC ile kiþiselleþtirilebilir.)

Temel Cihaz: *Teknik Özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR2032 dahil *Kullanma Talimatý *0.001 cihazlar için Kalibrasyon Sertifikasyonu.

Ölçüm Kuvveti Standard N Low* N High* N

12.5

25

0.65 - 0.90 0.4 - 0.55 1.0 - 1.6

50

100

0.65 - 1.15 1.4 - 2.9 1.8 - 3.8 0.45 - 0.9 ----0.9 - 1.8 -----

*Ölçüm mili gidiþ yönünde tolerans ± %20

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

56.6 69.3 121 172

66.1 79 142 244

36.6 49.4 88 139

805.6301 805.6501 805.6621 805.6661

12.5 25 50 100

0.001 0.001 0.001 0.001

3 4 5 6

2 2 2 2

S 12.5-25

142

S 50-150

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ (S_Dial WORK Analog)

IP54

Özellikler: *Uyumlu analog gösterge (0.2 µm bölüme kadar) *Saðlam gövde *Suya ve yaða dayanýklý *Konfigüre menüsüyle yeni teknoloji *Geniþ fonksiyon seçimi (MIN/MAX/DELTA, TOL, Factor, PRESET, AUTO OFF,vs.) *Otomatik Uyanma ve Uyuma modu, Absolute Sistem S.I.S *Maksimum hata 3 µm Standart fonksiyonlar (PC ile özelleþtirme): mm/inch, preset (maks 999.999), min/maks/delta, toleranslar, çözünürlük, ölçüm yönü, çarpým faktörü, otomatik veya manuel kapatma, kilit anahtarý Temel Cihaz: *Teknik Özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR2032 dahil *Kullanma Talimatý *Kalibrasyon sertifikasý

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

805.5307 805.5507

12.5 25

0.001 0.001

3 4

2 2

56.6 69.3

66.1 79

36.6 49.4

Ölçüm Kuvveti Standard N Low* N High* N

12.5 0.65 - 0.90 0.4 - 0.55 1.0 - 1.6

25 0.65 - 1.15 0.45 - 0.9 0.9 - 1.8

*Ölçüm mili gidiþ yönünde tolerans ± %20

S 12.5-25

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

143


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ (S_Dial WORK Analog Nano Bluetooth) Özellikler: *Entegre Bluetooth akýllý veri aktarma *Uyumlu analog gösterge (0.1 mm bölümlü) *0.1 µm çözünürlük *Saðlam Gövde *Suya veya dayanýklý *Konfigre menulu yeni teknoloji *Geniþ fonksiyon seçimi (min/maks/delta, Tolerans/Faktör/ Preset, Otomatik Kapanma,vs) *Otomatik uyanma ve kapanma modu *Maks hata 1.8 µm Standart fonksiyonlar (PC ile özelleþtirme): mm/inch, preset (maks 999.999), min/maks/delta, toleranslar, çözünürlük, ölçüm yönü, çarpým faktörü, otomatik veya manuel kapatma, kilit anahtarý Temel Cihaz: *Teknik Özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR2032 dahil *Kullanma Talimatý *Kalibrasyon Sertifikasý

IP54

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

56.6 69.3

66.1 79

36.6 49.4

805.6307 805.6507

12.5 25

0.0001 0.0001

1.8 2.2

0.5 0.5

Ölçüm Kuvveti Standard N Low* N High* N

12.5 0.65 - 0.90 0.4 - 0.55 1.0 - 1.6

25 0.65 - 1.15 0.45 - 0.9 0.9 - 1.8

*Ölçüm mili gidiþ yönünde tolerans ± %20

S 12.5-25

144

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ (S_Dial WORK Nano ve Nano Bluetooth) Özellikler: *0.1µm çözünürlükte *Saðlam gövde *Suya ve yaða dayanýklý *Seçilebilir menüyle yeni teknoloji *Geniþ fonksiyon seçimi (Min/max, Fark, Tolerans, Faktör, Preset, Otomatik Kapanma,vs) *Otomatik çalýþma ve uyku *Absolute (mutlak) sistem *Max hata 1,8 µm *Model Tip: Standart *S-Baðlantý: Yakýn/Güç 805.5306, 805.5506: USB / RS232 805.6306, 805.6506: USB / RS232 / BLUETOOTH® Smart (Bluetooth smart dongle ile %100 uyumludur.)

*PC ile programlama *Standart fonksiyonlar: mm/inç, ref I/II, preset (max 999.999), min/max, tolerans, çözünürlük, ölçüm yönü, çarpým faktörü, otomatik veya manuel kapatma, kilit tuþu (PC ile kiþiselleþtirilebilir.)

Temel Cihaz: *Teknik Özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR2032 dahil *Kullanma Talimatý *0.001 cihazlar için Kalibrasyon Sertifikasyonu.

IP54

Ölçüm Kuvveti Standard N Low* N High* N

S 12.5

S 25

0.65 - 0.90 0.4 - 0.55 1.0 - 1.6

0.65 - 1.15 0.45 - 0.9 0.9 - 1.8

*Ölçüm mili gidiþ yönünde tolerans ± %20

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

12.5 25 12.5 25

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

805.5306 805.5506 805.6306* 805.6506*

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

0.5 0.5 0.5 0.5

56.6 69.3 56.6 69.3

66.1 79 66.1 79

36.6 49.4 36.6 49.4

1.8 2.2 1.8 2.2

* Bluetooth'lu modeller

S 12.5-25

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

145


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ (S_Dial WORK PLC) Özellikler: *PLC baðlantý göstergesi *0.001 mm'ye kadar çözünürlük *Saðlam gövde *Su ve soðutma sývýsýna dayanýklý *Konfigüre menu imkaný veren yeni teknoloji *Geniþ Fonksiyon seçme imkaný (Min, Maks, Delta, Tolerans, Preset vs) *4 µm'a kadar maks hata *MODBUS/ASCII/ORBIT ile uyumlu Veri Çýkýþý: PLC kablo/RS232 (proximity) ve RS 485 (kablo) uyumlu. Veri: RS 485 uyumlu / Þarj 1/256 (Protokol MODBUS, ASCII veya ORBIT), Baðlama: Ø 8 h6, deðiþtirilebilir M 2.5 uç, Standart Fonksiyonlar: (PC vasýtasýyla özelleþtirilebilir) mm/inç, Ref I / II, preset (maks. 999.999) min/maks, delta, tolerans, çözünürlük, ölçüm yönü, tuþ kilidi

PLC

Temel Cihaz: *Teknik Özelliklere uygun cihaz *PLC kablo + baðlayýcý dahil *Kullaným Klavuzu *Kalibrasyon Sertifikasý Baðlayýcý

IP54 IP67

Kod No.

146

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

56.7 56.7 69.4 69.4

66.1 66.1 78.5 78.5

50.5 50.5 50.5 50.5

36.6 36.6 49.4 49.4

805.7301 805.7201 805.7501 805.7401

Ölçüm aralýðý Çözünürlük Hata sýnýrý Tekrarlanabilirlik (µm) (µm) (mm) (mm) 12.5 12.5 25 25

0.001 0.01 0.001 0.01

4 10 5 10

2 2 2 2

Ölçüm Kuvveti (N)

Koruma Sýnýfý

0.65 - 0.9 0.65 - 0.9 0.65 - 1.15 0.65 - 1.15

IP67 IP54 IP67 IP54

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ (S_Dial PRO Basic) Özellikler: **Çözünürlük 0.1 µm *Geniþ Fonksiyon Seçimi (Min,Maks,Delta,Tolerans,vs) *Maks Hata 1.5 µm / 50mm *Sabit Ölçüm Kuvveti ( Modele Baðlý ) *Tutma Mili ø8 veya ø25 (modele baðlý) *Seramik Yatak/Bilyalý Yatak Birleþik Sistem *Baþlangýç Ölçüm Sistemi *Pil Ömrü: 2 yýl *Veri çýkýþý Proximity ve Güç Temel Cihaz: *Teknik Özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR2032 dahil *Kaldýrma kolu dahil *Kullaným Klavuzu *Kalibrasyon Sertifikasý

IP51

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

805.8501 805.8502 805.8601 805.8701 805.8602 805.8702 805.8661

25 25 50 50 50 50 100

Çözünürlük (mm) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Hata sýnýrý (µm)

Tekrarlanabilirlik (µm)

Ölçüm Kuvveti

1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.75 - 1.00 0.30 0.85 - 1.2 0.40 0.85 - 1.2 0.40 0.90 - 1.30

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

147


KOMPARATÖR SAATLERÝ ÝÇÝN AKSESUARLAR Salgý Komparatörü Uçlar Ø2mm

Ø1mm

Ø8mm

Ø6mm

Karbür Bilya

Birim: mm Model

L1

L2

Ø0,6

Ø0,8

Ø1,0

Ø2,0*

LT-352 LT-353 LT-355 LT-358

17,80 37,38 14,80 11,80

4 4 4 4

ZS-750 ZS-751 ZS-752 ZS-753

ZS-761 ZS-762 ZS-763 ZS-764

ZS-772 ZS-773 ZS-774 ZS-775

ZS-709 ZS-710 ZS-711 ZS-712

ZS709 ZS710 ZS711 ZS712

*Standart Baðlama Þaftý Ø6mm delikle kýrlangýç kuyruðu kýzaðýndan veya þafttan komparatörü baðlamaya yarayan tutucu. Ýþ parçasýný merkezlemeye ve tezgah üzerinde ayarlamaya yarar.

Kod No.

Özellik

ZY-062

Kýrlangýç kuyruðu veya Ø 6 mm þaft

KALDIRMA KOLU SETLERÝ Kompratör Saati bir standa baðlanmýþ durumda kullanýlýrken ölçüm hassasiyetinin geliþtirilmesi için mili yukarý aþaðý hareket ettiren kaldýrma kolu kullanýlýr.

JAPAN

Sýkma Ucu Kaldýrma Kolu

Kod No.

Uygulanan Modeller

ZY-900

TM-91, TM-110, TM-110P, TM-110D, TM-110-4A, TM-110G, DM-210, DM-210P, DM-211, DM-213, DM-214, DM-280, DM-283, TI-111 TM-35, TI-35 TM-102, TM-105, TM-105W, TM-5105, TM-1200, TM-1201, TM-1202, TM-1205, TM-1251,TM-1210, TM-1211, DM-250, DM-250P, DM-251,TI-1111, TI-1112, TI-1205, TI-105, TI-105W KM-130, KM-130D KM-121, KM-121D, KM-131, KM-132D, KM-92, KM-93, DM-220, DM-221, DM-223, DM-223P, DM-224, DM-224P, DM-230, DM-233, DM-234, KI-121 TM-36, TM-37, TM-37C PC-440, PC-465, DMD-210, DMD-211, DMD-213, DMD-214, DMD-215, DMD-293 AI-905, AI-906, AI-9111, AI-9112, AI-964-1, AI-964-2 AI-921, AI-921B, AI-922, AM-921, AM-922 AI-911, AI-912 PC-480, PC-485, DMD-210S, DMD-211S, DMD-213S, DMD-250S, DMD-252S

ZY-901 ZY-902 ZY-903 ZY-904

1-Kaldýrma Kolu aþaðý bastýrýldýðýnda 2-Mil Yukarý hareket eder 3-Büyük ibre saat yönünde döner 4-Küçük ibre saat tersi yönde hareket eder

148

Sýkma Somunu

ZY-905 ZY-907 ZY-909 ZY-910 ZY-911 ZY-914

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KOMPARATÖR SAATLERÝ ÝÇÝN AKSESUARLAR

36620 45

100 55163

36300 PP010

36300 PZ1115

200 55163

Komparatör ucu ara uzatma

Kod No.

Açýklama

36620 45 36300 PZ1115 36300 PP010 36300 PP020 36300 PP025 36300 PP030 36300 PZ0113 36300 PZ0105 36300 PG001

Komparatör Ucu M2,5*0,45 Komparatör ucu sivri ,çelik ölçüm yüzeyli 11x15x0.4mm Komparatör ucu düz çelik 10 mm Komparatör ucu düz çelik 20 mm Komparatör ucu düz çelik 25 mm Komparatör ucu düz çelik 30 mm Komparatör ucu düz ,karbür ölçüm yüzeyli 1,5x13mm Komparatör ucu düz karbür ölçüm yüzeyli 1x5 mm Komparatör ucu tekerlekli

36601 010 36601 020 36601 030 36601 050 36601 100 36616 02 36646 02 36616 01 36658 01

Komparatör Uzatmasý M2.5x0.45 10mm Komparatör Uzatmasý M2.5x0.45 20mm Komparatör Uzatmasý M2.5x0.45 30mm Komparatör Uzatmasý M2.5x0.45 50mm Komparatör Uzatmasý M2.5x0.45 100mm Salgý Komparatörü Ucu Uzunluk : 16,5mm/ø 2mm Salgý Komparatörü Ucu Uzunluk : 46,4mm/ø 2mm Salgý Komparatörü Ucu Uzunluk : 16,5mm/ø 1mm Salgý Komparatörü Camý ø 38.4mm ø37.5mm

36155 001 36155 002 36155 01G

Düz Kapak ø58mm (plastik) Kulaklý Kapak ø58mm (aluminyum) Komparatör Saat Camý ø58mm

36300 PZ0113

36300 PG001

BAÐLAMA ÞAFTI

36160 001 36160 01

Özellikler: * Tüm komparatörler için * Çelikten yapýlmýþ siyah kaplama

36160 06

Kod No. 36160 01 36160 05 36160 06 36160 001

Sap boyutu (mm/ Ø)

Delik Ölçüsü (mm)

Ürün Açýklamasý

76x12x6 150x Ø8 Ø8 Ø4

Ø4 ,Ø8 Ø4, Ø8 Ø8

Baðlama þaftý Baðlama þaftý Merkezleyici yatak Sýkma yataðý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

149


DÝJÝTAL GÖSTERGE (D62S) Özellikler: *P12D problarýn baðlanmasý için geliþtirilen yeni gösterge ünitesi, M8 baðlantý *2XP12D prob giriþi M8 *Geliþkin modern tasarým *Sezgisel fonksiyonlara sahip geniþ dokunmatik 4.3'' ekran *Darbeye dayaným *8 saat çalýþabilen dahili otonom batarya (modele baðlý) *Global tolerans gösterimi (modele baðlý) *Veri çýkýþý RS232,USB veya BT (modele baðlý) *PC ile programlama özelliði *Ölçüler: 170mm x 90mm x90mm *Kutu: Aluminyum ve termoplastik elastomer

Global Tolerans Gösterim Sistemi (D62S PRO )

Pil doluluk durumu

Geniþ dokunmatik ekranlý gösterge

Temel Cihaz *Teknik Özelliklere uygun cihaz *Ülkeye göre deðiþen þarj ünitesi (904.4200) *Kullanma talimatý

Sýk kullanýlanlar tuþu

Kauçuk korumadarbeye dayaným

IP40 Dijital Gösterge D62S 1-Menü 2-Sýk kullanýlan tuþu 3-SET 4-Kanal seçimi 5-Formül 1) 6-Analog gösterge 7-Mevcut deðer, mod MÝN/MAKS/DELTA 1) 8-Ölçüm Modu MIN/MAKS/DELTA 1) 9-Açma / Kapama Düðmesi 10-Prob Giriþleri ( M8-P12D) 11-RS 232 Giriþ/Çýkýþ 12-Güç Kaynaðý 13-USB host (USB anahtar veya dongle) 1) 14-mini USB (PC baðlantýsý) 15-Ayak pedalý giriþi 16-Global Tolerans ýþýklý indikatör 1) 1)

Sadece D62S advanced modelde

Kod No.

D62S üniteye baðlý P12D problar

Model

Giriþler

Çözünürlük (µm) 0,01 0,01

804.1062 D62S 2xM8 Sylvac 804.1063 D62S Advanced absolute dijital problar için

Hata sýnýrý Tekrarlanabilirlik (µm) (µm)

Baðlantýlar

P12D HR: 0.6 P12D HR: 0.08 USB (Device), RS232 0,75 P12D HR: 0.6 P12D HR: 0.08 Bluetooth®, RS232, 0,75 USB (Host & device)

2X P12D (M8)

RS232

PROB

Bluetooth Teknoloji USB (Cihaz) Akýllý telefonlar için Sylvac BT ile veri gönderen D62S

150

USB (Host)

Aðýrlýk (kg)

SW1

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL GÖSTERGE (D70S/H/I)

Analog gösterge Veri giriþi

Kanal seçimi

Taban

4.3'' dokunmatik ekran

Tolerans limiti veya GEÇER/GEÇMEZ

Ayarlar

IP40

Özellikler: *4''3 Dokunmatik ekranlý gösterge * 3 Tipi mevcuttur -Sylvac kapasitif problar için D70S -Sylvac indüktif problar çin D70i (Tesa ve Mahr problara da uyumludur) -Heidenhain ST/MT problar için D70H (Adaptörle birlikte Mitutoyo ve Magescale problara uyumlu ) *Tüm tiplerde 2 prob giriþi mevcuttur. *Gösterge çözünürlüðü 0.0001 mm' ye kadar ayarlanabilir. *Basit veya çubuk grafikli,ibreli veya toleranssýz çift göstergeler *Prob kombinasyonlarý (C1, C2, C1C2….) *Doðrudan deðer veya Min, Max, Ortalama, Max-Min ölçümleri *Kullanýcý dostu arayüz *Çok saðlam gövde(Aluminyum ) *Klavye tek yönlü USB ve çift yönlü RS232 baðlantýsý *Aygýt Yöneticisi veya yazýlým gerektirmez. *Excel ve SPC dosyalarýna uyumlu *USB kablo ile baðlandýðýnda PC’den gelen güçle çalýþýr. Temel Cihaz *Teknik özelliklere uygun cihaz *Taban *Þarj ünitesi *Kullaným klavuzu (CD-ROM)

D70S: Kapasitif Problar

804.2070 804.2072

D70S D70H

804.2071

D70I

D70I: Ýndüktif Problar

D70H: Heidenhein Problar

S_Baðlantý

Boyutlar (mm)

Aðýrlýk (kg)

Sylvac kapasitif problar Heidenhain ST/MT problar (Adaptörlerle Mitutoyo ve Magescale problara uyumlu) Sylvac indüktif problar (Tesa ve Mahr problara da uyumludur)

140x105x111 140x105x111

0.6 0.6

140x105x111

0.6

Maks.2

Maks.2

Maks.2 (Maks. 1 veya 2)

D70H

D70S

USB /RS232C

D70I

PROBLAR

Dijital Gösterge D70S/H/I 1-4.3 inç dokunmatik gösterge 2-Kullanýcý dostu arayüz 3-Analog gösterge 4-Dijital gösterge 5-AÇMA/KAPAMA 6-2 kapasitif/indüktif/1 VPP prob giriþi (modele baðlý) 7-RS 232 çýkýþý 8-1 harici baðlantý 9-Mini usb ve veri temini

SW1

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

151


DÝJÝTAL GÖSTERGE (S-View D300S V2) Özellikler: *8.5 inç dokunmatik ekran *3 farklý modeli mevcuttur -6 USB ve M-bus -6 USB ve 2 Sylvac kapasitif prob giriþi -6 USB ve 4 Sylvac kapasitif prob giriþi *Baðlanan cihazýn otomatik algýlanmasý *Yeni CPU ünitesi (eskiye göre 5 kat hýzlý) *Windows CE 7 tabanlý OS (Ýþletim Sistemi) *Gösterge ve sayfa ayarý tamamiyle isteðinize göre ayarlanabilir (her sayfada 8 kanal, 64 sayfaya kadar) *Setup ve ölçüm deðerlerinin hafýzaya alýnmasý *RJ-45 Ethernet baðlantýsý *Genel veya özel Preset *Her kanalda matematiksel fonksiyonlar *Nümerik,analog veya istatistiki gösterim *BT cihazlara uygun (USB dongle gerekir) Temel Cihaz *Teknik özelliklere uygun cihaz *Masa üstü taban *Dýþ baðlantý (ayak-pedalý ) *Þarj ünitesi,ülkeye göre (804.4000) *Kullaným talimatý

Sývýlara karþý IP 65 korumalý 8.5 inç büyük dokunmatik ekran

Her ekranda gösterilen kanal sayýsýný tanýmlamaya imkan veren tamamiyle isteðe baðlý ayarlanabile kullanýcý arayüzü

Ergonomik klavye *BT dongle gerekir

IP40

Kod No.

Model

Giriþler*

804.1300 D300S-2 2 prob / 6 USB 804.1320 D300S-4 4 prob / 6 USB 804.1310 D300S M-BUS / 6 USB

Hata sýnýrý (µm)

Hata sýnýrý (µm)**

Tekrarlanabilirlik (µm)

P2 : 1.5 / P5 : 1.6 / P10 : 1.6 / P25 : 1.9 / P50 : 3.9 P2i / P5i / P10i

P2 : 0.5 / P5 : 0.6 / P10 : 0.6 / P25 : 0.8 / P50 : 1.5 -

P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2 / P50 : 0.4 -

* 32 proba kadar ve 30 USB 'ye kadar çýkabilir ** Prob ve ünite kalibrasyonlu

Arayüz/Donaným 1-8.5 inç dokunmatik ekran 2-LCD Açma/Kapama düðmesi 3-Nümerik Klavye 4-Navigasyon Klavyesi 5-Açma/Kapama düðmesi 6-Prob giriþi 7-RS 232 giriþi 8-RS 485 giriþi 9-VGA Çýkýþý 10-Opto-kuple dijital çýkýþ 11-Dýþ baðlantýlar için 2 adet giriþ 12-RJ-45 Eternet 13-USB baðlantý 14-6 adet USB giriþi 15-24 Volt DC konektör 16-Ses baðlantýsý 17-MB-X modülü için RS 485 baðlantýsý

152

D300S ünitesine toleranslarýn canlý renklerle gösterimi ile baðlanan çeþitli cihazlar

D200S arayüzü ve D300S gösterge kullanýmýyla çoklu ölçüm

PS 17 kullanýmý ile ölçüm. Ölçüm kanalý ve pencerisinin otomatik seçimi

BT ile çoklu cihaz baðlantýsý

M-Bus giriþi ile çoklu cihaz baðlantýsý

D300S'e BT ile baðlý komparatörler

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL GÖSTERGE (D400S)

7'' dokunmatik büyük ekran, sývýlara karþý IP 65 korumalý

IP65

804.2400

D400S

S_Baðlantý

Boyutlar (mm)

Aðýrlýk (kg)

mini-usb / RS232

200x143x151.6

1.3

Özellikler: *7'' dokunmatik ekranlý dijital çok fonksiyonlu gösterge ünitesi *M-BUS çoðaltýcýlarla çeþitli markalara uyumlu (marka kombinasyonlarý yapýlabilir) *Çoklu ölçüm aletiyle çalýþmaya tasarlanmýþ gösterge * M-BUS çoðaltýcýlarla 99'a kadar giriþ imkaný ( prob, ölçüm aleti, Giriþ/Çýkýþ) *Baðlanan cihazlarýn otomatik algýlanmasý *128 farklý parça konfigurasyonun hafýzda saklanmasý *Konfigürasyonla 30000'e kadar ölçüm sonucunun saklanmasý *32 kanalýn ekran üzerinde ayný anda (ayný ekranda) veya 32 sayfaya daðýtýlarak gösterimi *Tek veya çoklu ölçüm aleti gösterimi *SPC özellikleri (grafik, pareto, Gauss eðrili Histogram, vs) *Formül yazýmý, M-Bus'a baðlý tüm cihazlar arasýnda serbest kombinasyon * PC ile konfigüre edilebilir *Modbus TCP ile eternet baðlantýsý * Çok fonksiyonlu ayak pedalý giriþi *Kullanýcý dostu arayüz *Çok saðlam gövde (Aluminyum *Masa üstü veya pano da kullaným baðlantýsý Temel Cihaz *Teknik özelliklere uygun cihaz *Þarj ünitesi *Kullaným talimatý

M-Bus giriþ ile baðlanan problar

Aparat üzerindeki indüktif problarýn baðlanmasý

M-BUS giriþleri ile prob ve komparatörlerin baðlanmasý

Dijital Gösterge D400S Arayüz/Donaným 1-Özelleþtirilebilen gösterge arayüz 2-Aluminyum Gövde 3-12VDC/30VDC Güç Kaynaðý 4-RJ-45 Eternet TCP4 5-USB giriþ (usb anahtar için) 6-USB cihaz (klavye için) 7-Ayak pedalý 8-M-Bus 9-RS 232

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

153


ÇOÐALTICI ÜNÝTE (M-BUS) Özellikler: *Çoðaltýcý üniteler farklý çeþit ve marka cihazlarýn D300S V2 ve D400S göstergelerine baðlanmasýna olanak verir. *Farklý markalara baðlanmaya ve karýþýk kombine yapýlmasýna imkan verir *RS485 esaslý protokol *Bir DIN rayý üzerinde farklý üniteler baðlanabilir *Saðlam gövde (Kasa: Kaplamalý alüminyum profil) Temel Cihaz *Teknik özelliklere uygun M-Bus *Kullaným talimatý Çoðaltýcý Ünite M-Bus

Arayüz/Donaným 1-Prob giriþi 2-M-Bus giriþi 3-M-Bus çýkýþý 4-DIN rayýn takýlma kanalý 5-LED/Güç modülü 6-DIN ray

Kod No. 804.2104 804.2108 804.2122 804.2114 804.2118 804.2130 804.2140 804.2160 804.2170 804.2180 804.2190

Model Cihaz Tipi MB-4C Sylvac kapasitif prob MB-8i Ýndüktif* MB-2S Heidenhain prob (11µmA/1VPP) MB-4D Digimatic MB-8D Digimatic MB-IO PLC I/O MB-PS Güç Kaynaðý MB-RS Bilgisayar MB-TP Sýcaklýk Sensörü PT 100 Giriþ ve Termokapýl MB-BT Bluetooth® Cihazlar MB-AG Tampon ve havalý mastarlar

Uyumlu Gösterge Giriþler D300S & D400S 4 D300S & D400S 8 D300S & D400S 2 D300S & D400S 4 D300S & D400S 8 D300S & D400S 8 D300S & D400S 12-30VDC 254 Bilgisayar 1/1 D400S D400S D400S

8 1

Aðýrlýk (kg) Ölçüler (mm) 0.2 107x42x74 0.3 131x44x74 82x43x74 0.2 107x39x74 0.2 107x39x74 0.2 82x39x74 0.2 52x42x74 0.2 82x39x74 0.2 52x51x74 0.1 0.1 0.15

52x39x74 52x64x74

*Yarým-köprü: Uyum için www.sylvac.ch sitesine bakýn

154

M-Bus giriþi ile baðlanan problar

MB-RS ile PC'ye baðlanan problar

M-Bus ile baðlanan prob ve komparatörler

D302 çoðaltýcý ünite ile D300S'e baðlanan problar

MB-4D'ye baðlanan dijimatik cihazlar

M-Bus 8i'ye baðlanan problar

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ABSOLUTE DÝJÝTAL ÖLÇÜM PROBLARI P12D Özellikler: *Yeni çok hassas P12D Prob serisi *Ölçüm Aralýðý 12.7 mm (1/2 inç) *Çözünürlük 0.01 µm'a kadar *Tekrarlanabilirlik 0.08 µm'a kadar *Entegre düzeltme özelliðine sahip ABS sistem, eþleþtirme gerekmez *USB baðlantý veya M8 endüstriyel baðlantý *Bilyalý rulman *Metalik Gövde *Titan Karbür malzemeden M2.5 temas uçlu deðiþtirilebilir ölçüm ucu *Çýktýlarýn Sylcom ile doðruda PC de gösterimi (PC ve yazýlým hariç ) Temel Cihaz: *Teknik özelliklere uygun prob *Kablo 1.8 m *Ø 2 mm tungsten karbür paslanmaz çelik uç *Hýzlý Baþlama özelliði *Kalibrasyon Sertifikasý

IP54

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK Kod No.

Tip

801.1012 801.1018 801.1212 801.1218

P12D HR USB P12D HR USB CF2) P12D HR M8 P12D HR M8 CF2)

1)

Kuvvet (N)

0.2 - 0.3 0.06 0.4 - 0.8 0.09

Ölçüm Çözünürlük Maks. Aralýðý (µm) Hata (mm) (µm) 12.7 12.7 12.7 12.7

0,01 0,01 0,01 0,01

0,6 0,6 0,6 0,6

Tekrarlanabilirlik (µm)

Ölçüm Basamaklarý

0,08 0,08 0,08 0,08

1µm = 300 / 0.1 µm= 100 / 0.01 µm = 25

Tekrarlanabilirlik (µm)

Ölçüm Basamaklarý

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1µm = 300 / 0.1 µm= 100

PC ye baðlanan abs dijital problar ölçümler Sylcom ile gösterilir

STANDART ÇÖZÜNÜRLÜK Kod No.

Tip

801.2012 801.2017 801.2015 801.2212 801.2214 801.2215

P12D USB P12D USB LF3) P12D USB V4) P12D M8 P12D M8 90°5) P12D M8 V4)

1)

Kuvvet (N)

0.4 - 0.8 0.2 - 0.3 0.4 - 0.8 0.4 - 0.8 0.4 - 0.8 0.4 - 0.8

Ölçüm Çözünürlük Maks. Aralýðý (µm) Hata (mm) (µm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1 1 1 1 1 1

D300S'e baðlanan abs dijital problar (maks çözünürlük 0.01 µm)

1) + 20%, dikey pozisyon 2) CF = sabit kuvvet 3) LF = düþük kuvvet 4) V = vakým 5) 90° = kablo çýkýþý 90°

D62S'e baðlý P12D problar

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

155


ÝNDÜKTÝF PROBLAR Ýndüktif Problar * Ýndüktif problar özel olarak karþýlaþtýrma esasýna göre ölçüm yapmak üzere tasarlanmýþtýr. * Yay kuvvetli ve pnömatik kuvvetli ile tahrik edilen iki farklý tipi mevcuttur. *Uzun ömürlü hassas rulman yataklama (testlere göre 13 milyona kadar) *Çözünürlük <0.0001 mm *Tekrarlanabilirlik 0.15 µm *Ölçüm Aralýðý ±2 mm ve ±5 mm. * M-Bus çoðaltma üniteleri sayesinde D300SV2, D70i ve D400S ile uyumlu * Yüksek veri hýzý *Çalýþma sýcaklýðý + 10 ile + 80° arasýnda Pnömatik Problar Pnömatik problar hava yokken tam geri çekilmiþ konumdadýr. Sürekli güvenilir ölçüm ve uzun ömür amacýyla gelen hava temiz ve kuru olmalýdýr; nemi maksimum % 60 olmalý ve tanecik boyutu 2µm'dan küçük olacak þekilde filtre edilmelidir. Hava basýncý 0.4 ile 0.8 bar arasýnda olmalýdýr, 0.8 barýn üstü prob körüðüne zarar verebilir. Temel Cihaz * Teknik özelliklere uygun prob *Kalibrasyon sertifikasý *2 metre uzunluðunda kablo *Ø3mm tungsen karbür bilyalý (905.2204) paslanmaz çelik ölçüm ucu.

Viton Kauçuk Körük

Titanyum karbür bilyalý M2.5 paslanmaz çelik ölçüm ucu

Kod No.

P2i P2iP P5i P5iP

Sertleþtirilmiþ paslanmaz çelikten (400 serisi) üretilen gövde

Uzun ömürlü hassas rulman yataðý

Aksesuarýyla birlikte 90° çýkýþa imkan veren metalik tutucu

Kilitleme gövdesi Ø 8 - h6

P tipinde pnömatik boru baðlantýsý

Tam Kurs Çözünürlük Tekrarlanabilirlik Hareketli Okuma Gövde Kurs Öncesi/Sonrasý (µm)* (µm) Kütle Aðýrlýðý Hasssasiyeti Çapý (mm) (mm) (gr.) (%) (mm) ±2 ±2 ±5 ±5

0.15/1.35 0.8/1.2 0.15/0.85 0.3/0.7

<0.1 µm <0.1 µm <0.1 µm <0.1 µm

0.15 0.15 0.15 0.15

3.4 3.4 3.7 3.7

0.5 0.5 0.5 0.5

8h6 8h6 8h6 8h6

Sýcaklýk FS%/°C

Ölçüm Kuvveti (N)**

0.01 0.01 0.01 0.01

0.7 0.7 / 0.4 bar - 2.6 / 1 bar 0.7 0.7 / 0.4 bar - 2.6 / 1 bar

*Dijital, kullanýcý <0.1 µm seçebilir. **Prob mili tam kursun ortasýndayken ± % 20

IP65

D70I'ye baðlantýlý indüktif problar

D400 S ile baðlantýlý M-Bus çoðaltýcýya baðlanan Indüktif ve Solartron problar.

D300S ile baðlantýlý M-Bus'a baðlanan indüktif problar.

156

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KAPASÝTÝF ÖLÇÜM PROBLARI Özellikler *Silindir piston tip kapasitif mutlak ölçüm problarý *Çözünürlük 0.0001 mm *5 ile 50 mm arasýnda ölçüm aralýðý *Düz yada bilyalý rulman , P5'te entegre vakum kaldýrma sistemi *Tüm Sylvac ünitelerine uyumlu *Mükemmel doðrusallýk *Pek çok modelde deðiþtirilebilir kablolar.

Kilitleme gövdesi Ø8-h6

IP40

Temel Cihaz * Teknik özelliklere uygun prob *Kalibrasyon sertifikasý *1.5 metre uzunluðunda kablo *Ø3mm tungsen karbür bilyalý (905.2204) paslanmaz çelik ölçüm ucu.

IP64 M2.5 mm tungsen karbür bilyalý paslanmaz çelik deðiþtirilebilir ölçüm ucu

P5 kitleme gövdesi Ø8-h6

Kod No. Tam

Hareketli Kurs Maks. Tekrarlanabilirlik (µm) Kütle Aðýrlýðý Kurs Öncesi Hata (gr.) (mm) (mm) (µm)*

P5 P10 P25

5 10 25

0.7 0.5 0.8

1 1 1.2

0.2 0.2 0.2

3.7 4.1 9.6

15 metreye kadar deðiþtirilebilir kablolar (standart 1.5 m)

Ölçüm Kuvveti (N)* Standart

Min.

Düþük

Yüksek

Yatay

0.60-1.20 0.20-0.25 1.00-1.80 0.70 0.60-0.80 < 0.10 0.20-0.25 0.70-1.50 0.60 0.60-1.00 < 0.15 0.20-0.30 0.70-1.60 0.30

*Tolerans Ölçüm mili dýþarda prob dik pozisyonda iken ± % 20 Dýþ Çap,konsantriklik ve silindirlik ölçümleri için D300S gösterge ünitesi ile eþleþtirilen D302'ye baðlanan P5 problarý

D70S gösterge ünitesine baðlanan indüktif problar Bir milin dýþ çapýnýn ölçümü için D50S gösterge ünitesine baðlanan P5 problar

D200S gösterge ünitesine baðlanan indüktif problar

Farklý yüksekliklerin ölçümü için kombine hale getirilen P5 problar

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

157


ÖLÇÜM PROBLARI

900.1012 P10S

900.1014 P10L

64

64

40

50

40 50

801.2212 P12D M8

900.1010 P10

64

801.1218 P12D HR M8 CF

900.1008 P5VL

64

801.1212 P12D HR M8

900.1006 P5L

64

801.2017 P12D USB LF

900.1007 P5BVL

64

801.2012 P12D USB

900.1004 P5B

64

801.1018 P12D HR USB CF

900.1003 P5V

65

801.1012 P12D HR USB

900.1002 P5BL

65

900.1027 P25S

900.1001 P5

65

40 50

54

54

54

54

54

54

54

900.1025 P25

900.1112 P5iP

65

900.1016 P10LS

900.1111 P5i

ABSOLUTE DÝJÝTAL PROBLAR

900.1102 P2iP

KAPASÝTÝF PROBLAR

900.1101 P2i

ÝNDÜKTÝF PROBLAR

Ölçüm aralýðý (mm) ±2 5 ±5 10 12,7 25

ÖZELLÝKLER Düz Rulman B-Bilyalý Rulman Pnömatik V-Vakumlu L-90 Derece Kablo S-Kauçuk Körüklü

MEKANÝK ÖZELLÝKLER Çap 8 mm h6 Çap 12 mm Ölçüm Ucu M2.5 KALDIRMA SÝSTEMÝ Entegre Farklý Aksesuarlar

IP KORUMA SINIFI Koruma Sýnýfý IP (IEC 60529)

158

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KALÝBRASYON TEST CÝHAZLARI Özellikler: *FM-10; komparatör saatlerinin, salgý komparatölerinin, dik komparatörlerinin hassasiyetini kontrol etmek için kullanýlan kalibrasyon cihazlarýdýr. *Aþaðýdaki listede görülen saatlerin hassasiyeti çeþitli ünitelerin kombine hale getirilmesi ile ölçülebilir. *400-600 Silindir Komparatörleri için opsiyonel olan ZY-095 gereklidir.

JAPAN

*Mikrometre kafasý kullanýldýðýnda; -Hatve 0.5 mm -Ölçüm aralýðý 25 mm -Çözünürlük 1 µm -Cihaz hatasý ± 1 µm

Kod No. FM-10

Komparatör Saatleri

Ölçüm Çözünürlük Aralýðý (mm) (mm) 25

0,001

9

Uygulanan Komparatörler ve Uluslararasý Standartlar 0,01 mm Komparatörler 0,01 mm Komparatörler (20 mm) 0,001 mm Komparatörler Küçük kadranlý Komparatörler Salgý komparatörleri Dik Komparatörler Silindir Komparatörleri Küçük çaplý delikler için Silindir Komparatörleri

Salgý Komparatörleri

Aðýrlýk (kg)

Dik Komparatör

JIS B 7503 JAMS 2001 JIS B 7503 JAMS 2001 JIS B 7533 – JIS B 7515 JAMS 2009

Silindir Komparatörleri

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

159


DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATÝ TEST STANDI M3 Özellikler: *10 mm prob sayesinde 25 mm ye kadar komparatör saatleri veya 25 mm lik bir komparatör saati sayesinde 50 mm ye kadar komparatör saatleri kontrol edilebilir. *Hem normal mil hareketli hemde salgý komparatörlerinin kontrolüne uygundur *2 kalibreli ölçüm probunun kullanýmýna uygundur(P25 ve P25 gibi). (P10 kanal 1 de P50 de kanal 2 de kalibre edilir) (Versiyon D50S PRO) *ABBE prensibi ile çalýþan test sistemi *Yatay ve dikey kullaným imkaný *Seramik mastar bloklarý *Entegre standartlar *Kiþisel muayene sertifikalarýnýn çýkarýlmasý *Hýzlý ve yavaþ yaklaþma hýzlarý *Kontrol durumunun her hangi bir zamanda gözlenebilme imkaný *Dijital Cihazlarýn doðrudan baðlantý ile kontrolü Temel Cihaz Prob ve D50S PRO Kiti *M3 Stand (909.1300) *Seramik Blok Mastar *Referans Prob Isý Koruma *D50S PRO + prob kalibreli *Kablo RS 232C (925.5609) *Ülkelere Uygun Þarj Ünitesi (904.4200/01/03/04/05) *Harici Temas ( Ayak Pedalý 904.4101) *CD-Kontrol Yazýlýmý SYCOPRO II (981.7124) *Saatler için Aksesuarlar (909.2010) *Kullaným Kitabý

PC dahil deðildir.

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

D50S PRO ve prob Kit 809.1303 809.1301

Hata sýnýrý (µm)

M3 Kit Prob 10 mm M3 Kit Prob 25 mm

0,6 0,8

Dijital Saat Kit 809.1305 809.1304

M3 Kit S-Dial Pro 25 mm M3 Kit S-Dial Pro 25 mm

1,0 1,2

Dijital Saatli M3 Kit

Prob ve D50S PRO ile M3 Kiti

Dijital Saatli Kit *M3 Stand (909.1300) *Seramik Blok Mastar *Özel ölçüm kuvvetine sahip S-Dial PRO M3 *Proximity kablo USB (926.6721) *Dýþtan temas (ayak pedalý926.7020) *CD-Kontrol Yazýlýmý SYCOPRO II (981.7124) *Saatler için Aksesuarlar (909.2010) *Kullaným Kitabý

909.2010

909.2011

Gösterge/Yazýlým 1-Ölçüm eðrilerini gösterir 2-Hata ve tekrarlanabilirlik kontrolü 3-Cihaz gruplarý yaratýlmasý ve yönetimi 4-Kaydedilen tüm aletlere hýzlý ulaþabilme 5-Entegre Standartlar 7-Ölçüm deðerlerinin gösterimi 8-Özel Sertifika imkaný

Aksesuarlar *909.2010: Test Ýndikatörü Kilitleme mekanizmasý *909.2011: Komparatör Kilitleme mekanizmasý Ø16/28/30 mm

5

8

1 7

2 6

4

3

160

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


MANYETÝK STANTLAR & ÖLÇÜM TABLALARI


MANYETÝK STANDLAR Özellikler: * Standart tip * Arkasý kulaklý yada düz komparatör saatleri için * Krom kaplamalý kollar ve boyalý taban * Ana kol Ø12x176mm, hareketli kol: Ø10x160mm * Komparatör saatleri baðlama þaftý için delik çapý : Ø 8 mm * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Karton kutudadýr

36100 002

36101 002

Kod No. 36100 002

Kod No. 36101 002

Manyetik Kuvvet (kg)

Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)

Aðýrlýk (kg)

80

60x50x55

1,4

Manyetik Kuvvet (kg)

Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)

Aðýrlýk (kg)

80

60x50x55

1,4

MEKANÝK ÜNÝVERSAL MANYETÝK STAND Özellikler: *Sýkma Torku+Baðlama Kuvveti+Ýnce Ayar fonksiyonu ile çok hassas ölçüm imkaný *Bütün kollar ve silindirler çelik *Salgý saati için kýrlangýç kuyruk *Baðlama deliði 8 mm (6 mm ayar parçasý) *Ölçümlerinize uygun geniþ model seçenekleri (küçük, standart,büyük)

162

L (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

L3 (mm)

L4 (mm)

255 340 460 187

114 160 220 72.5

71 110 170 50

63,5 63,5 63,5 64,5

6,5 6,5 6,5 6,5

Kod No. 36104 201 36104 202 36104 203 36104 205

Manyetik Kuvvet (kg) Taban (U*G*Y) (mm) Pasolu Delik (mm) 60 80 100 40

58x50x55 60x50x55 74x50x55 36x30x35

M8X1.25 M8X1.25 M8X1.25 M6 X 1

Aðýrlýk (kg) 1,4 1,7 2 0,5

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


MEKANÝK ÜNÝVERSAL MANYETÝK STAND AÐIR VE UZUN PARÇALAR ÝÇÝN Özellikler: *Açma/Kapama düðmeli manyetik taban *Salgý saati için kýrlangýç kuyruk *Baðlama delik çapý 8 mm (alternatif 3/8'') *Toplam mil uzunluðu 800 mm *Mil alaþýmlý aluminyum *Pasolu delik M10X1.5 mm

Kod No. 36117 800

Manyetik Kuvvet (kg)

Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)

Aðýrlýk (kg)

100

74x50x55

2

MEKANÝK ÜNÝVERSAL KOL

Özellikler: * Ýç çap merkezleme için direkt tezgaha baðlantý * Tek noktadan sýkma * Salgý ve normal komparatör saatleri için * Saat baðlama þaftý 8mm

Kod No. 36117 150P 36117 280P

Boy (mm)

Baðlantý Þaftý (mm)

150 280

Ø8*40 Ø8*40

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

163


MANYETÝK STANDLAR (HÝDROLÝK ÜNÝVERSAL) Özellikler: * Maksimum kol boyu 380 mm * Hidrolik sistem sayesinde tek sýkma ile komparatör istenen pozisyonda sabitlenir. * Komparatör baðlama sisteminde hassas ayar mekanizmasý * Komparatör saatleri baðlama þaftý için delik çapý : Ø 8 mm * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Karton kutudadýr

36105 001

Kod No. 36105 001

Manyetik Kuvvet (kg)

Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)

Aðýrlýk (kg)

80

60x50x55

1,8

MANYETÝK STANT FLEKSÝBIL Özellikler: * Her pozisyonda ayarlanabilir, kilitli mafsallý esnek gövde * Arkasý kulaklý yada düz komparatör saatleri için * Özel sistemi sayesinde tek sýkma ile komparatör istenen pozisyonda sabitlenir. * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Maksimum kol boyu 320 mm * Komparatör saatleri baðlama þaftý için delik Ø 4-10 mm * Karton kutudadýr

36106 002

Kod No. 36106 002

Manyetik Kuvvet (kg)

Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)

Aðýrlýk (kg)

80

60x50x55

1,5

MANYETÝK TABAN Özellikler: * Taban kýsmý V kanallý * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Karton kutudadýr

36110 002

Kod No. 36110 002

164

Manyetik Kuvvet (kg)

Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)

Vida

Aðýrlýk (kg)

80

60x50x55

M8

0,95

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KOMPARATÖR STANDI Özellikler: * Döküm taban * Ölçme tablasý sert çelikten leblenmiþ * Ölçme tablasý kare þeklinde olanda toz oluklarý vardýr * Ayarlanabilir komparatör saati baðlantý kolu * Karton kutudadýr

36111 101

36111 103

Kod No. 36111 101 36111 103

Ölçme aralýðý (mm)

Toplam Yükseklik (mm)

Ölçme tablasý (mm)

Ölçme tablasý düzlemselliði (mm)

Ölçme tablasýna göre sütun dikliði (mm)

Aðýrlýk (kg)

100 100

207 285

Ø 50 98x115

0,002 0,005

0,03 0,05

2,55 7,05

KOMPARATÖR STANDI Özellikler: * Döküm taban * Ölçme tablasý sert çelikten leblenmiþ * Ayarlanabilir komparatör saati baðlantý kolu

JAPAN

US-22B

Kod No.

Ölçme aralýðý (mm)

Toplam Yükseklik (mm)

Ölçme tablasý (mm)

Ölçme tablasý düzlemselliði (mm)

Ölçme tablasýna göre sütun dikliði (mm)

Aðýrlýk (kg)

US-22B

140

215

80x80

0,001

0,02

3,5

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

165


GRANÝT KOMPARATÖR STANDI TÝP E

1390-1510

166

Kod No.

Granit Tabla Boyutlarý (mm)

Kolon Ölçüleri (mm)

Granit Tabla Düzlemsellik (µm)

Ölçüm Aralýðý (mm)

1390-1510 1390-2015 1390-3020

150x100x40 200x150x50 300x200x50

150xØ18 300xØ35 300xØ35

2 2 2

0-100 0-250 0-250

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ÖLÇÜM TABLASI PS15BH Özellikler: *10 mm'ye kadar küçük parçalarýn kolay ve hýzlý ölçümü için tasarlanmýþ yatay ölçüm tablasý *Ölçüm mili lineer bilyalý yatak klavuz *Ölçülen deðerler hem 0.1 µm çözünürlükle ölçüm aralýðý 12.5 mm ye kadar bir Sylvac dijital gösterge ile hemde bir dijital göstergeye baðlanabilen bir Sylvac ölçüm probu P10 ( P10L ) ile elde edilebilir. Gösterge ünitesi/ölçüm probunun birlikte kullanýmý ile toplamda 0.6 µm çözünürlük ve 0.2 µm tekrarlanabilirlik elde edilir. *Bu tabla çeþitli uç tipleri ve farklý ölçüm tablalarý ile birlikte kullanýlabilir. *Standart Mil Ø 1.5 mm ( 908.2175 ) *Sylvac Ø 1.5 mm ve Cary tip mile uygundur. Kod No.

808.1215

Model

PS15BH

Maks. Kapasite C (mm) 20

Ölçüm Ayarlanabilen Aralýðý Ölçüm (mm) Kuvveti (N) 100

0.3 - 1.0

Maks. Hata (µm)

Ölçüm Yönü

Aðýrlýk (kg)

Prob P10: 0.6 µm / Komparatör Saati S_Dial: 1.6-3µm

Yatay

1,8

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Temel Cihaz *Teknik özellikler uygun cihaz *Kullanma klavuzu *Ölçüm Uçlarý Ø 1.5 mm ( 908.2175) *Alyan anahtarlar 2 ve 2.5 mm *Toza karþý örtü

167


ÖLÇÜM TABLASI PS15BV Özellikler: *20 mm'ye kadar küçük parçalarýn kolay ve hýzlý ölçümü için tasarlanmýþ dikey ölçüm tablasý *Ölçüm mili lineer bilyalý yatak klavuz *Ölçülen deðerler hem 0.1 µm çözünürlükle ölçüm aralýðý 12.5 mm ye kadar bir Sylvac dijital gösterge ile hemde bir dijital göstergeye baðlanabilen bir Sylvac ölçüm probu P10 (P10L) ile elde edilebilir. Gösterge ünitesi/ölçüm probunun birlikte kullanýmý ile toplamda 0.6 µm çözünürlük ve 0.2 µm tekrarlanabilirlik elde edilir. *Bu tabla çeþitli uç tipleri ve farklý XYZ ölçüm tablalarý ile birlikte kullanýlabilir.

Temel Cihaz *Teknik özellikler uygun cihaz *Kullanma klavuzu *Ölçüm Uçlarý Ø 1.5 mm veya Ø 5 mm (modele baðlý) *Alyan anahtarlar 2 ve 2.5 mm *Toza karþý örtü

168

Kod No.

Model

808.1216 808.1218

PS15BV PS15BV +

Ölçüm Ayarlanabilen Aralýðý Ölçüm (mm) Kuvveti (N) 10 10

0.3 - 1.0 0.3 - 1.0

Maks. Hata (µm)

Ölçüm Yönü

Aðýrlýk (kg)

Prob P10: 0.6 µm / Komparatör Saati S_Dial: 1.6-3µm

Yatay Yatay

1,8 1,8

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ÖLÇÜM TABLASI PS15 ÝÇÝN AKSESUARLAR & UYGULAMALAR

Tablalar, Plakalar ve Lepleme Kod No.

Taným

908.2170 908.2160 908.2161 908.2166 908.2172 908.2165 908.2162

XYZ de ayarlanabilen destek tablasý XYZ Ýnce ayarlý destek tablasý Z eksende ince ayarlý destek tablasý Döner Tabla 25 Delikli Döner Tabla Düz Tabla 0.2 mm'den 5 mm'ye kadar 25 delikli silindirik tabla

PS15BH

PS15BV / BV+

• • • • • • •

Aksesuarlar Kod No.

Taným

908.2198 908.2199

908.2199 için deðiþtirme amaçlý lepleme taþý Lepleme aleti (3 taþ ve lepleme sývýsý dahil)

PS15BH

Özellikler: *20 mm'ye kadar küçük parçalarýn kolay ve hýzlý ölçümü için tasarlanmýþ dikey ölçüm tablasý *Ölçüm mili lineer bilyalý yatak klavuz *Ölçülen deðerler hem 0.1 µm çözünürlükle ölçüm aralýðý 12.5 mm ye kadar bir Sylvac dijital gösterge ile hemde bir dijital göstergeye baðlanabilen bir Sylvac ölçüm probu P10 (P10L) ile elde edilebilir. Gösterge ünitesi/ölçüm probunun birlikte kullanýmý ile toplamda 0.6 µm çözünürlük ve 0.2 µm tekrarlanabilirlik elde edilir. *Bu tabla çeþitli uç tipleri ve farklý XYZ ölçüm tablalarý ile birlikte kullanýlabilir.

Temel Cihaz *Teknik özellikler uygun cihaz *Kullanma klavuzu *Ölçüm Uçlarý Ø 1.5 mm veya Ø 5 mm (modele baðlý) *Alyan anahtarlar 2 ve 2.5 mm *Toza karþý örtü

PS15BV / BV+

• •

Uygulamalar

Ýnce ayarlý plaka baðlý XYZ tabla

PS15V ve 25 delikli döner tabla ile küçük parça ölçümü

Özel Uçlar

Ø 3 mm plaka ve ince ayar. Entegre yükseklik gösterimi

Çok fonksiyonlu ölçüm istasyonu

Talep üzerine diþli ölçüm uçlarý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

169


ÖLÇÜM TABLASI PS16 V2 Özellikler: *Entegre Bluetooth Akýllý Veri aktarma *0.1µm çözünürlük ile göstergeye entegre yeni tasarým *PS16V2 tablalar 50 mm ye kadar boyutlarý ölçmek üzere tasarlanmýþtýr *Bu ölçüm tablalarýna istenilen þekilde uç ve tabla baðlanabilir. *Diðer özellik ve aksesuarlarýn yanýsýra bilyalý yatak klavuzu bu ölçüm tablalarýný atelye ve kontrol odalarýnýn vazgeçilmezi kýlar. *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti *LED tolerans gösterimi *Veri çýkýþý USB,Proximity veya Bluetooth *Ø 1.5 mm standart ölçüm uçlarý

IP67

Temel Cihaz *Teknik Özellikler uygun cihaz *Kullanma Klavuzu *Lityum Pil CR2477 dahil *Lityum Pil CR2032 için adaptör *Kalibrasyon Sertifikasý *Tabla dahil deðil *Uç Çapý 1.5 mm ( 908.2175 ) *Toza karþý örtü

170

A (mm)

B (mm)

232 287

66 97

Kod No.

Maks. Kapasite C (mm)

Maks. Hata (µm)

808.1231 808.1232

25 50

1,5 2,0

Tekrarlanabilirlik Çözünürlük Ayarlanabilen Uç Aðýrlýk (µm) (µm) Kilitleme (kg) Ölçüm Kuvveti (N) Boyutu (mm) 0,2 0,2

0,1 0,1

0,1 - 0,6 0,1 - 0,6

Ø 1.5 Ø 1.5

3,6 4,2

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ÖLÇÜM TABLASI PS16 V2 LV Özellikler: *LV versiyonu 70 mm ye kadar iç ölçümleri yapmak için tasarlanmýþtýr *Entegre Bluetooth Akýllý Veri aktarma *Merkezleme pimleriyle 2 noktadan ölçüm *Tabla yüksekliði 20 mm ye kadar ayarlanýr *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti *LED tolerans gösterimi *Veri çýkýþý USB, Proximity veya Bluetooth *0.4 mm standart ölçüm uçlarý Temel Cihaz *Teknik Özellikler uygun cihaz *Kullanma Klavuzu *Lityum Pil CR2477 dahil *Lityum Pil CR2032 için adaptör *Kalibrasyon Sertifikasý *Uç 0.4 mm ve LVS tabla dahil *Toza karþý örtü

IP67

Kod No.

Maks. Kapasite C (mm)

Maks. Hata (µm)

808.1233 808.1234

Ø 12 - 62 Ø 24 - 70

6,0 6,0

Tekrarlanabilirlik Çözünürlük Ayarlanabilen Uç Aðýrlýk (µm) (µm) Kilitleme (kg) Ölçüm Kuvveti (N) Boyutu (mm) 1,5 1,5

0,1 0,1

0,1 - 0,6 0,1 - 0,6

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Ø 1.5 Ø 1.5

5,1 5,1

171


ÖLÇÜM TABLASI PS16 V2 3-NOKTA Özellikler: *0.8 mm ile 12.5 mm arasý iç boyutlarýn ölçümü için 3 noktalý olarak tasarlanmýþtýr *Entegre Bluetooth Akýllý veri aktarýmý *Talebe göre özel parçalarýn ölçümü için özelleþtirilebilir (teknik resim gerekir) *Elektriksel fonksiyon ile çapýn kesin hesaplanmasýna dayanan 3-nokta ölçümü *Ölçüm aralýðýnýn Min ve Max ölçülerine uygun iki ayar halka mastar ile kalibrasyon *Z eksende (yükseklik) ince ayara uygun tabla, pozisyon 0-3 mm olarak komparatörle ayarlanýr *Ayarlanýr ölçüm kuvveti *LED tolererans gösterimi *Veri çýkýþý USB, Proximity veya BT *Set muhtevasý:Entegre uçlarla PS16V2P25 ölçüm tablasý, tabla, uçlar ve 2 adet ayar halka mastar

IP67

Temel Cihaz **Teknik Özellikler uygun cihaz *Kullanma Klavuzu *Lityum Pil CR2477 dahil *Lityum Pil CR2032 için adaptör *Kalibrasyon Sertifikasý *Uç ve tabla dahil *Mini komparatör saati ve 2 adet ayar halka mastar *Toza karþý örtü

172

A (mm)

B (mm)

232 232 232 232 232

60 60 60 60 60

Kod No.

Maks. Kapasite C (mm)

Maks. Hata (µm)

808.1335 808.1336 808.1337 808.1338 808.1339

Ø0.8-1.3 Ø1.3-2.5 Ø2.5-4.0 Ø4.0-8.0 Ø8.0-12.5

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Tekrarlanabilirlik Çözünürlük Ayarlanabilen Uç Aðýrlýk (µm) (µm) Kilitleme (kg) Ölçüm Kuvveti (N) Boyutu (mm) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 - 0,6 0,1 - 0,6 0,1 - 0,6 0,1 - 0,6 0,1 - 0,6

Ø 1.5 Ø 1.5 Ø 1.5 Ø 1.5 Ø 1.5

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ÝÇ & DIÞ ÇAP VE KALINLIK ÖLÇÜM


SAATLÝ KALINLIK ÖLÇERLER Özellikler: *Metal, lens, kauçuk, plastik, kaðýt, keçe, vb malzemelerin kalýnlýklarýný ve çaplarýný ölçmeye uygundur. *Seramik temas ucu yüksek seviyede düzlemsellik ve paralelliðe sahip olup mükemmel dayanýklýlýk ve aþýnma direnci gösterir. *Çeþitli tipte seramik temas uçlarý mevcuttur.

JAPAN

SM-125

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata Sýnýrý (µm)

Paralellik (µm)

Temas Ucu (mm)

Ölçüm Kuvveti (N)

Boðaz Derinliði (mm)

Aðýrlýk (gr)

SM-125

20

0,01

20

5

Ø 5 Düz

max 3,5

200

440

SAATLÝ KALINLIK ÖLÇERLER Özellikler: *Boru, tüp vs gibi eðimli yüzeylerin kalýnlýðýný ölçüm için uygundur. *Radyal kalýnlýk minumum Ø 3.5 mm'ye kadar ölçülebilir. *0.01 mm çözünürlük *Ölçüm Aralýðý: 0-10 mm *Yukarý yönlü darbe dayanýmý

TPM-116

JAPAN

Ø 2.5 mm düz ölçüm ucu

Ø 3.5 mm sabit bilya uç

174

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm)

TPM-116

0-10

Çözünürlük Hassasiyet (µm) (mm) 0,01

15

Saat Okuma Deðeri

Ölçüm Kuvveti (N)

Ölçüm Uç Þekli (mm)

Aðýrlýk (gr)

0-50-100

<2,3

Ø 2.5 düz

160

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SAATLÝ KALINLIK ÖLÇERLER Özellikler: * Kaðýt, film, metal plakalarýn kalýnlýklarýnýn ölçülmesi için ideal bir alettir * 30 mm ölçme derinliði * Standart komparatör ile birlikte * Komparatör saati ölçme mili kaldýrma kolu ile birlikte * Plastik kutusundadýr

36710 010A

Kod No. 36710 010A 36710 025A

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0 -10 0 -25

0,01 0,01

20 20

SAATLÝ KALINLIK ÖLÇERLER Özellikler: * Kaðýt, film, metal plakalarýn kalýnlýklarýnýn ölçülmesi için ideal bir alettir * 120 mm ölçme derinliði * Standart komparatör ile birlikte * Komparatör saati ölçme mili kaldýrma kolu ile birlikte * Plastik kutusundadýr

36707 010A

Kod No. 36707 010A 36707 020A

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0 -10 0 -25

0,01 0,01

20 30

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

175


DÝJÝTAL KALINLIK ÖLÇERLER Özellikler: * Yatay model * Mücevher, kaðýt, deri, tel, metal levhalarýn kalýnlýðýnýn ölçülmü içindir. * Güç açma/kapatma, her pozisyonda sýfýrlama, mm/inch dönüþtürücü bulunmaktadýr. * Plastik kutusundadýr

36574 012

36574 025

Kod No. 36574 012 36574 025

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0-12 0-25

0,01 0,01

30 30

DÝJÝTAL KALINLIK ÖLÇERLER

Özellikler: * Kolay taþýnabilir ve tutulabilme özelliði hýzlý ve güvenilir ölçüm saðlamaktadýr. * Kaðýt, film, metal plakalarýn kalýnlýklarýnýn ölçülmesinde ideal bir alettir

36576 110

Kod No. 36576 010 36576 110 36577 010

176

36576 010

Ölçüm aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata sýnýrý (µm)

0- 10 0- 10 0- 10

0,01 0,01 0,001

20 30 8

Ölçüm Derinliði (mm) 30 120 30

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


AYARLANABÝLÝR NAL MASTAR Özellikler: *Silindir ve mil þeklindek parçalarýn hýzlý bir þekilde geçer-geçmezine karar vermek için kullanýlýr. *Ölçüm kuvveti 6-9 N *Uç geri çekme kursu 3mm. *Karbür ölçüm yüzeyleri *Ýþ parçasýnýn kolay geçmesi için uç kenarlarýna pah kýrýlmýþtýr. *Opsiyonel Komparatör Saatleri -Komparatör ölçüm aralýðý: 0.01 mm / 0,001mm -Dijital komparatör saati: 0,01 mm / 0.001 mm

Kod No. 36901 025 36901 050 36901 075 36901 100 36901 125 36901 150 36901 175 36901 200 36901 225 36901 250 36901 275 36901 300

Ölçü (mm)

A (mm)

B (mm)

0-25mm/0-1" 25-50mm/1-2" 50-75mm/2-3" 75-100mm/3-4" 100-125mm/4-5" 125-150mm/5-6" 150-175mm/6-7" 175-200mm/7-8" 200-225mm/8-9" 225-250mm/9-10" 250-275mm/10-11" 275-300mm/11-12"

42 69 94 119 144 169 194 219 244 269 294 319

20 32,5 45 57,5 70 82,5 95 107 120 132 145 157

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

177


DIÞ ÇAP ÖLÇÜM KOMPARATÖRLERÝ Özellikler: *Kanal, oluk ve diðer ulaþýmý zor dýþ boyutlarýn ölçümlerinde kullanýlýr.

Kod No.

Ölçüm Aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Temas Ucu Radyüsü (mm)

Hata Sýnýrý (mm)

S (mm)

H (mm)

L (mm)

36703 120A 36703 130A 36703 140A 36703 150A 36703 160A

0-20 10-30 20-40 30-50 40-60

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

25 25 25 25 25

80 80 80 80 80

DIÞ ÇAP ÖLÇÜM KOMPARATÖRLERÝ Özellikler: *Kanal, oluk ve diðer ulaþýmý zor dýþ boyutlarýn ölçümlerinde kullanýlýr.

Kod No. 36706 080 36706 100 36706 120 36706 140 36706 160

178

Ölçüm Aralýðý Çözünürlük (mm) (mm) 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Hata Sýnýrý (mm)

A (mm)

B (mm)

L (mm)

±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03

6 10 10 10 10

Ø3 Ø 3.2 Ø 3.2 Ø 3.2 Ø 3.2

55 55 95 95 95

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DIÞ BOYUT ÖLÇÜMLERÝ (30 mm’ye kadar uygulamalar) Ölçüm Temas Uçlarý: GERMAN MADE

C110

D110

C220

Bilya Ø 1,5 mm Bilya Ø 3,0 mm

Keskin Uç R 0,4 mm Keskin Uç R 0,75 mm

Bilya Ø 5,0 mm

Ýðne Ø 0,75 mm

D220

POCO2K

Ölçüm Kuvveti min.

Ölçüm Kuvveti maks.

(mm) (mm)

(N)

(N) (gr)

0,1 0,1 0,1 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

0,1 0,1 0,1 0,015 0,015 0,015 0,015 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04

0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9

1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Keskin Uç R 0,5 mm Düz Uç Ø 3,5 mm

(mm) (mm)

Ölçüm Derinliði L maks.

IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP67

Model

(mm)

(mm)

POCO 2K POCO 2N POCO 2F C110 D110 C110S D110S C220 D220 C220S D220S C330 C330S

Bilya Ø5 Ýðne Ø0,75 Sn-R 0,5/FØ3,5 Bilya Ø1,5 Bilya Ø1,5 Keskin Uç R 0,4 Keskin Uç R 0,4 Bilya Ø1,5 Bilya Ø1,5 Keskin Uç R 0,4 Keskin Uç R 0,4 Bilya Ø3 Keskin Uç R 0,75

36 36 36 35 35 35 35 85 85 85 85 116 116

IP65 IP67

40 40 40 240 170 240 170 280 210 280 210 430 430

Temas Uç Tipi

0,05 0,05 0,05 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Sabit Temas Ucu Hf

Tekrarlanabilirlik r

(mm)

0->10 0->10 0->10 0-10,5 0-10,5 0-10,5 0-10,5 0-20,5 0-20,5 0-20,5 0-20,5 0-30,5 0-30,5

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

5 3,5 4,5 19,1 19,1 18,8 18,8 24,7 24,7 24,7 24,7 30 3

5 3,5 4,5 18,6 18,6 18,5 18,5 24,6 24,6 24,6 24,6 30 30

Elektronik E Mekanik M

Hata Sýnýrý G

(mm)

0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-30 0-30

Hareketli Temas Ucu Hb

Çözünürlük Skw

(mm)

10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 30 30

Resim

Gösterim Aralýðý Azb

(mm)

Koruma Sýnýfý

Ölçüm Aralýðý Meb

Model POCO 2K POCO 2N POCO 2F C110 D110 C110S D110S C220 D220 C220S D220S C330 C330S

Aðýrlýk

Hareket Aralýðý Mes

C330

[23] [24] [25] [6] [6] [7] [7] [6] [6] [7] [7] [6] [7]

M M M E M E M E M E M E E

Ölçüm Kapasitesi

Hb Hareketli Temas Ucu Hf Sabit Temas Ucu L Ölçüm Derinliði

179


DIÞ BOYUT ÖLÇÜMLERÝ (200 mm’ye kadar uygulamalar) Ölçüm Temas Uçlarý: GERMAN MADE

C450

Bilya Ø 2,0 mm Bilya Ø 3,0 mm Bilya Ø 5,0 mm

D450

Keskin Uç R 0,75 mm

C8100

Bilya Ø 5,0 mm

D450F

Yarýmküre SR 20 mm

180

Temas Uç Tipi

Ölçüm Derinliði L maks.

Model

(mm)

(mm)

C450 D450 C450S D450S C450B D450B C450F D450F C4100 D4100 C4150 D4150 C8100 D8100 OD60100 OD60100BJ OD80200

Bilya Ø3 Bilya Ø3 Bilya Ø3 Bilya Ø3 Bilya Ø5 Bilya Ø5 Bilya Ø5 Bilya Ø5 Bilya Ø3 Bilya Ø3 Bilya Ø3 Bilya Ø3 Bilya Ø5 Bilya Ø5 Bilya Ø5 Bilya Ø5 Yarýküre SR 20

167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 382 382 530 530 725

0,06 0,05 0,06 0,05 0,08 0,075 0,08 0,075 0,08 0,075 0,08 0,075 0,15 0,15 0,3 0,3 0,4

Elektronik E Mekanik M

[6] [6] [7] [7] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [16] [16] [16] [16] [17]

E M E M E M E M E M E M E M M M M

0,04 0,025 0,04 0,025 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,1 0,1 0,15 0,15 0,2

490 430 490 430 510 450 510 450 510 450 530 470 660 600 1500 2300 2300

Sabit Temas Ucu Hf

Hareketli Temas Ucu Hb

0-50,5 0-50,5 0-50,5 0-50,5 0-50,5 0-50,5 0-50,5 0-50,5 49,5-100,5 49,5-100,5 99,5-150,5 99,5-150,5 0-101 0-101 0-101 0-101 0-201

Resim

0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 50-100 50-100 100-150 100-150 0-100 0-100 0-100 0-100 0-200

Koruma Sýnýfý

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 2,5 2,5 2,0

(mm)

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 200

Ölçüm Kuvveti min. Ölçüm Kuvveti maks. Aðýrlýk

Çözünürlük Skw

(N) (gr)

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5 1,0

(mm)

C450 D450 C450S D450S C450B D450B C450F D450F C4100 D4100 C4150 D4150 C8100 D8100 OD60100 OD60100BJ OD80200

Hata Sýnýrý G

Gösterim Aralýðý Azb

(N)

0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2

Ölçüm Aralýðý Meb

(mm) (mm) (mm)

Hareket Aralýðý Mes

Hb Hareketli Temas Ucu Hf Sabit Temas Ucu L Ölçüm Derinliði

(mm)

Model

Ölçüm Kapasitesi

Tekrarlanabilirlik r

OD60100BJ

(mm) (mm) IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 -

30 30 30 30 72,6 72,6 30 30 30 30 30 30 35 35 32 32 100

30 30 30 30 30 30 72,6 72,6 23 23 23 23 35 35 32 132 100

IP65 IP67

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


BORU ET KALINLIÐI ÖLÇÜMLERÝ (100 mm’ye kadar uygulamalar) Ölçüm Temas Uçlarý: GERMAN MADE

C1R10

D2R20

C3R30

Bilya Ø 1,5 mm

Keskin Uç R 0,4 mm Bilya Ø 1,5 mm

Bilya Ø 1,5 mm Bilya Ø 2,0 mm Bilya Ø 3,0 mm

Keskin Uç R 0,4 mm Keskin Uç R 0,75 mm Bilya Ø 1,5 mm Bilya Ø 2,0 mm Bilya Ø 3,0 mm

Bilya Ø 5,0 mm

Bilya Ø 2,0 mm Yarýmküre SR 0,5 mm

D4R50

IP65 IP67 Ölçüm Aralýðý Meb

Gösterim Aralýðý Azb

Çözünürlük Skw

Hata Sýnýrý G

Ölçüm Kuvveti min.

Ölçüm Kuvveti maks.

Aðýrlýk

Model

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm) (mm)

(N)

(N)

(gr)

CPOCO 2R C1R10 D1R10 C1R10S D1R10S C2R20 D2R20 C2R20S D2R20S C3R30 C3R30S C4R50 D4R50 C4R50S D4R50S C8R100 D8R100

10 10 10 10 10 20 20 20 20 30 30 50 50 50 50 100 100

0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-30 0-30 0-50 0-50 0-50 0-50 0-100 0-100

0->10 0-10,5 0-10,5 0-10,5 0-10,5 0-20,5 0-20,5 0-20,5 0-20,5 0-30,5 0-30,5 0-50,5 0-50,5 0-50,5 0-50,5 0-101 0-101

0,1 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,1

0,1 0,015 0,015 0,015 0,015 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 0,15 0,15

0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8

40 235 165 235 165 270 200 270 200 410 410 460 400 460 400 660 600

IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65

Delik Çapý d min.

Ölçüm Derinliði L maks.

Resim

Elektronik E Mekanik M

[21] [8] [8] [9] [9] [10] [10] [11] [11] [10] [11] [10] [10] [11] [11] [15] [15]

M E M E M E M E M E E E M E M E M

Hareketli Temas Uç Tipi

Hareketli Temas Ucu Hb

Sabit Temas Uç Tipi

Sabit Temas Ucu Hf

0,05 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,025 0,04 0,025 0,1 0,1

Model

(mm)

(mm)

(mm)

(mm) (mm) (mm)

CPOCO 2R C1R10 D1R10 C1R10S D1R10S C2R20 D2R20 C2R20S D2R20S C3R30 C3R30S C4R50 D4R50 C4R50S D4R50S C8R100 D8R100

Bilya Ø 2,0 Bilya Ø 1,5 Bilya Ø 1,5 Keskin Uç R=0, 4 Keskin Uç R=0, 4 Bilya Ø 1,5 Bilya Ø 1 ,5 Keskin Uç R=0,4 Keskin Uç R=0,4 Bilya Ø 3 Keskin Uç R=0,75 Bilya Ø 3 Bilya Ø 3 Keskin Uç R=0,75 Keskin Uç R=0,75 Bilya Ø 5 Bilya Ø 5

5,0 19,1 19,1 18,8 18,8 24,7 24,7 24,7 24,7 30 30 30 30 30 30 35 35

Yarýmküre SR=0,5 Bilya Ø 1,5 Bilya Ø 1,5 Bilya Ø 1,5 Bilya Ø 1,5 Bilya Ø 1,5 Bilya Ø 1,5 Bilya Ø 1,5 Bilya Ø 1,5 Bilya Ø 3 Bilya Ø 3 Bilya Ø 3 Bilya Ø 3 Bilya Ø 3 Bilya Ø 3 Bilya Ø 5 Bilya Ø 5

0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4,3 4,3 4,3 4,3 15 15

3 3 3 3 3 9 9 9 9 10 10 13 13 13 13 36 36

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

25 35 35 35 35 80 80 80 80 116 116 169 169 169 169 382 382

Koruma Sýnýfý

Hareket Aralýðý Mes

Tekrarlanabilirlik r

POCO2R

Ölçüm Kapasitesi

L Ölçüm Derinliði Hb Hareketli Temas Ucu Hf Sabit Temas Ucu d Çap

181


ÝÇ ÇAP ÖLÇÜM KOMPARATÖRLERÝ Özellikler: *Delik içi, kanal, oluk ve diðer ulaþýmý zor iç boyutlarýn ölçümlerinde kullanýlýr.

Kod No.

Ölçüm Aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Temas Ucu Radyüsü (mm)

Hata Sýnýrý (mm)

S (mm)

H (mm)

L (mm)

36702 125A 36702 130A 36702 140A 36702 150A 36702 160A

5-25 10-30 20-40 30-50 40-60

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0.3 0.5 0.5 0.5 0.5

±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03

1 2 3 3

1,5 3,5 6,5 8,5

35 55 80 80

ÝÇ ÇAP ÖLÇÜM KOMPARATÖRLERÝ Özellikler: *Delik içi, kanal, oluk ve diðer ulaþýmý zor iç boyutlarýn ölçümlerinde kullanýlýr.

Kod No. 36704 075 36704 095 36704 115 36704 135 36704 155

182

Ölçüm Aralýðý (mm)

Çözünürlük (mm)

Hata Sýnýrý (mm)

A (mm)

B (mm)

L (mm)

55-75 75-95 95-115 115-135 135-155

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04

8 8 10 10 10

Ø3 Ø3 Ø 3.2 Ø 3.2 Ø 3.2

90 100 150 150 200

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ÝÇ ÇAP ÖLÇÜM KOMPARATÖRLERÝ Özellikler: *Silindirik parçalarýn ve girinti þeklindeki kanallarýn iç çaplarýný ölçmek için kullanýlýr. ''O'' ring kanal çaplarý yedek parça olarak mevcut temas ucu deðiþtirilerek ölçülebilir. * ±1 mm dahilinde belirlenen (saat gösterimi 2 mm) boyut komparatör saati ile mukayeseli olarak (880 serisi) yedek parça olarak mevcut uygun temas ucu kullanýlarak ölçülebilir. *Standart olarak belirlenen boyutu bir mikrometre veya halka mastar ile ayarlayýn.

JAPAN

IM-881 Maksimum ölçüm derinliði 70 mm Taksimat : 0.01 mm Ölçüm Aralýðý : 30-62 mm

IM-880 Maksimum ölçüm derinliði 50 mm. Taksimat 0.01 mm. Ölçüm Aralýðý : 20-35 mm.

Dýþ Boyutlar

Birim: mm

Boyutlar

IM-882 Maksimum Ölçüm Derinliði90 mm Taksimat : 0.01 mm Ölçüm Aralýðý : 55-153 mm

Ölçüm Aralýðý (mm)

Saat Ölçüm Aralýðý (mm)

IM-880 IM-881 IM-882

20~35 30~62 55~153

2 2 2

0,01 0,01 0,01

Tekrarlama Ölçüm Hatasý Kuvveti (µm) (N) ±20 ±20 ±20

Yedek Temas Ucunun Takýlma Yöntemi

Altýgen Somun Ýnce ayar mümkündür

Aðýrlýk (gr)

50 70 90

2,5 2,5 3,5

175 185 200

IM-880

ZS-401 ZS-402 ZS-403 ZS-404 ZS-405 ZS-406 ZS-407 ZS-408 ZS-409 ZS-410 ZS-411 ZS-412 ZS-413 ZS-414 ZS-415 ZS-416 ZS-417 ZS-418

IM-881

Yedek Temas Ucu Ölçüleri

IM-882

20~23 22~25 24~27 26~29 28~31 30~33 32~35 30~38 36~44 42~50 48~56 54~62 55~73 71~89 87~105 103~121 119~137 135~153

15 15 16 18 20 22 24 24 27,4 33,4 39,4 45,4 45 54 70 86 102 118

Hareketli Kol

Yedek Temas Ucu

Sabit Kol Min. Ölçüm Derinliði Birim: mm

Yedek Temas Ucu Giriþ Kanal Kod No. Ölçüm Aralýðý Çapý Derinliði ØD(mm) H(mm) (mm)

Kol

Anahtar standart aksesuar olarak verilir.

Min. Kanal Geniþliði B(mm)

Kod No.

Anahtar Anahtar

3 3 3

Maks Ölçüm Derinliði A (mm)

Min. Kanal Geniþliði

Min. Giriþ Çapý

Kod No. Çözünürlük (mm)

Maks. Kanal Derinliði

2,5 3,5 4 4 4 4 4 3 4,3 4,3 4,3 4,3 5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Birim: mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

183


ÝÇ ÇAP ÖLÇÜM KOMPARATÖRLERÝ ÝÇÝN OPSÝYONEL UZATMA ÇUBUKLARI Opsiyonel Uzatma Çubuklarý *IM-880 serisi iç çap ölçüm komparatörleri ile listedeki uzatma çubuklarýnýn kullanýmýyla belirtilen iç boyutlarý ölçmek mümkündür.

JAPAN

Yedek Temas Ucu Uzatma Çubuðu (opsiyonel)

IM-880: Uzatma Çubuðu ile Ölçüm Aralýðý (mm) Yedek Temas Ucu Uzatma Çubuðu Ölçüm Aralýðý ZS-401 ZS-402 ZS-403 ZS-404 ZS-405 ZS-406 ZS-407 ZS-401 ZS-402 ZS-403 ZS-404 ZS-405 ZS-406 ZS-407 ZS-401 ZS-402 ZS-403 ZS-404 ZS-405 ZS-406 ZS-407 ZS-401 ZS-402 ZS-403 ZS-404 ZS-405 ZS-406 ZS-407

ZS-689 L=7

ZS-690 L=14

ZS-691 L=21

ZS-692 L=28

34~37 36~39 38~41 40~43 42~45 44~47 46~49 48~51 50~53 52~55 54~57 56~59 58~61 60~63 62~65 64~67 66~69 68~71 70~73 72~75 74~77 76~79 78~81 80~83 82~85 84~87 86~89 88~91

IM-881: Uzatma Çubuðu ile Ölçüm Aralýðý (mm) Yedek Temas Ucu Uzatma Çubuðu Ölçüm Aralýðý ZS-408 ZS-409 ZS-410 ZS-411 ZS-412 ZS-408 ZS-409 ZS-410 ZS-411 ZS-412 ZS-408 ZS-409 ZS-410 ZS-411 ZS-412

ZS-693 L=15

ZS-694 L=30

ZS-695 L=45

60~68 66~74 72~80 78~86 84~92 90~98 96~104 102~110 108~116 114~122 120~128 126~134 132~140 138~146 144~152

IM-882: Uzatma Çubuðu ile Ölçüm Aralýðý (mm) Yedek Temas Ucu Uzatma Çubuðu Ölçüm Aralýðý ZS-413 ZS-414 ZS-415 ZS-416 ZS-417 ZS-418 ZS-413 ZS-414 ZS-415 ZS-416 ZS-417 ZS-418

184

ZS-696 L=48

ZS-697 L=96

151~159 167~185 183~201 199~217 215~233 231~249 247~265 263~281 279~297 295~313 311~329 327~345

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ÝÇ BOYUT ÖLÇÜMLERÝ (60 mm’ye kadar uygulamalar) Ölçüm Temas Uçlarý: GERMAN MADE

H105

G102

H210

Keskin Uç R 0,1

Bilya Ø 0,6 mm Bilya Ø 1,0 mm Bilya Ø 1,3 mm

Bilya Ø 1,0 mm

Bilya Ø 1,0 mm Bilya Ø 1,5 mm Bilya Ø 2,0 mm

G210

IP65 IP67

Hata Sýnýrý G

Tekrarlanabilirlik r

Ölçüm Kuvveti min.

Ölçüm Kuvveti maks.

(mm)

(mm)

(mm)

(mm) (mm)

(N)

(N) (gr)

10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30

2,5-12,5 2,5-12,5 5-15 5-15 10-30 10- 30 20- 40 20- 40 30- 50 30- 50 40- 60 40- 60 13- 43 30-60

2,4-12,8 2,4-12,8 4,7-15,3 4,7-15,3 9,5-3 0,5 9,5-3 0,5 19,5-4 0,5 19,5-4 0,5 29,5-5 0,5 29,5-5 0,5 39,5-6 0,5 39,5-6 0,5 12,5-4 3,5 29,5-6 0,5

0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

0,015 0,015 0,015 0,015 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04

0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7

Keskin Uç R 0,1 Keskin Uç R 0,1 Bilya Ø 0,6 Bilya Ø 0,6 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1,3 Bilya Ø1,5

Sabit Temas Ucu Hf

Hareketli Temas Ucu Hb

Ölçüm Derinliði L maks.

Aðýrlýk

Koruma Sýnýfý

(mm) (mm) IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP67

0,9 0,9 2,5 2,5 5,3 5,3 7,3 7,3 7,3 7,3 8,5 8,5 5,7 6,5

0,9 0,9 2,5 2,5 5,3 5,3 7,3 7,3 7,3 7,3 8,5 8,5 5,7 6,5

Elektronik E Mekanik M

(mm)

G102 H102 G105 H105 G210 H210 G220 H220 G230 H230 G240 H240 G313 G330

225 155 230 160 250 180 250 180 255 185 265 195 360 370

Resim

Model

Ölçüm Kapasitesi

Kanal Geniþliði B min.

Temas Uç Tipi

0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Kanal Derinliði A maks.

Çözünürlük Skw

(mm)

G102 H102 G105 H105 G210 H210 G220 H220 G230 H230 G240 H240 G313 G330

Ölçüm Aralýðý Meb

Model

Hareket Aralýðý Mes

Gösterim Aralýðý Azb

G330

[1] [1] [2] [2] [2] [2] [4] [4] [4] [4] [5] [5] [2] [5]

E M E M E M E M E M E M E E

Meb Ölçüm Aralýðý A Kanal Derinliði B Kanal Geniþliði

Hb Hareketli Temas Ucu Hf Sabit Temas Ucu L Ölçüm Derinliði

(mm) (mm) (mm) 0,7 0,7 2,3 2,3 5,2 5,2 7,0 7,0 7,0 7,0 8,3 8,3 5,7 6,2

0,5 0,5 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,8

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

12 12 35 35 85 85 85 85 85 85 85 85 127 132

185


ÝÇ BOYUT ÖLÇÜMLERÝ (120 mm’ye kadar uygulamalar) Ölçüm Temas Uçlarý: GERMAN MADE

Bilya Ø 1,0 mm Bilya Ø 1,5 mm

G240

H240

G415

H415

Bilya Ø 1,0 mm Bilya Ø 2,0 mm

Ölçüm Kapasitesi

Ölçüm Kuvveti maks.

(N)

(N) (gr)

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9

G250 H250 G260 H260 G270 H270 G280 H280 G350 G370 G390 G415 H415 G440 H440 G470 H470

Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø2 Bilya Ø2 Bilya Ø2 Bilya Ø1,5 Bilya Ø1,5 Bilya Ø2 Bilya Ø2 Bilya Ø2 Bilya Ø2

Elektronik E Mekanik M

(mm)

Resim

Kanal Derinliði A maks.

Ölçüm Aralýðý Meb Temas Uç Tipi

186

Model

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,025 0,04 0,025 0,04 0,025

[5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [3] [3] [5] [5] [5] [5] [5]

E M E M E M E M E E E E M E M E M

(mm) (mm) (mm) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 5,5 5,5 8,3 8,3 8,3 8,3

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,4 2,4 2,4 1,9 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4

85 85 85 85 85 85 85 85 132 132 132 188 188 192 192 192 192

265 195 270 200 270 200 270 200 370 375 380 415 355 420 370 420 370

Sabit Temas Ucu Hf

Ölçüm Kuvveti min.

(mm) (mm)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05

Hareketli Temas Ucu Hb

Tekrarlanabilirlik r

(mm)

49,5-70,5 49,5-70,5 59,5-80,5 59,5-80,5 69,5-90,5 69,5-90,5 79,5-100,5 79,5-100,5 49,5-80,5 69,5-100,5 89,5-120,5 14,5-65,5 14,5-65,5 39,5-90,5 39,5-90,5 69,5-120,5 69,5-120,5

Koruma Sýnýfý

Hata Sýnýrý G

(mm)

50-70 50-70 60-80 60-80 70-90 70-90 80-100 80-100 50-80 70-100 90-120 15-65 15-65 40-90 40-90 70-120 70-120

Aðýrlýk

Çözünürlük Skw

(mm)

20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 50 50 50 50 50 50

Ölçüm Derinliði L maks.

(mm)

G250 H250 G260 H260 G270 H270 G280 H280 G350 G370 G390 G415 H415 G440 H440 G470 H470

Hb Hareketli Temas Ucu Hf Sabit Temas Ucu L Ölçüm Derinliði

Kanal Geniþliði B min.

Model

Hareket Aralýðý Mes

Meb Ölçüm Aralýðý A Kanal Derinliði B Kanal Geniþliði

H470

Gösterim Aralýðý Azb

G370

(mm) (mm) IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP67 IP67 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 6,0 6,0 8,5 8,5 8,5 8,5

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 6,0 6,0 8,5 8,5 8,5 8,5

IP65 IP67

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ÝÇ BOYUT MUKAYESELÝ ÖLÇÜM (Uygulama 50 mm ile 430 mm arasýdýr.) Ölçüm Temas Uçlarý: GERMAN MADE

H2M50

Bilya Ø 1,0 mm Bilya Ø 2,0 mm

H4M180

Ölçüm Kapasitesi H2M90

Meb Ölçüm Aralýðý A Kanal Derinliði B Kanal Geniþliði

(mm) Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø1 Bilya Ø2 Bilya Ø2

220 230 240 420 450

Kanal Geniþliði B min.

Kanal Derinliði A maks.

1,6 1,6 1,6 1,9 1,9

Sabit Temas Ucu Hf

Hareketli Temas Ucu Hb

(mm) (mm) IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

12,0 12,0 12,0 21,0 21,0

deðiþken deðiþken deðiþken deðiþken deðiþken

Elektronik E Mekanik M

Model H2M50 H2M90 H2M130 H4M180 H4M300

1,1 1,1 1,1 0,9 0,9

Resim

(N) (gr)

0,015 0,015 0,015 0,05 0,05

Koruma Sýnýfý

Ölçüm Kuvveti maks.

(N)

0,03 0,03 0,03 0,10 0,15

Ölçüm Derinliði L maks.

Ölçüm Kuvveti min.

(mm) (mm) (mm)

Aðýrlýk

Tekrarlanabilirlik r

(mm)

Hata Sýnýrý G

(mm)

50-100 49,5-100,5 0,01 90-140 89,5-140,5 0,01 130-180 129,5-180,5 0,01 180-310 179,5-310,5 0,05 300-430 299,5-430,5 0,05

Temas Uç Tipi

20 20 20 50 50

Çözünürlük Skw

(mm)

Gösterim Aralýðý Azb

Model H2M50 H2M90 H2M130 H4M180 H4M300

Ölçüm Aralýðý Meb

Hareket Aralýðý Mes

IP65

Hb Hareketli Temas Ucu Hf Sabit Temas Ucu L Ölçüm Derinliði

[5] [5] [5] [5] [5]

M M M M M

(mm) (mm) (mm) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

1,2 1,2 1,2 2,2 2,2

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

85 85 85 170 170

187


KONTROL MASTARLARI

info@ferter.com.tr - www.ferter.com.tr


MASTAR BLOKLAR & KONTROL MASTARLARI


MASTARLAR HAKKINDA

190

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


PÝN MASTAR SETÝ Özellikler: * Özel çelikten yapýlmýþ , sertlik >HRC58 * Uzunluk 50 mm , Hassasiyet : ±2µm * Her bir pin mastar blok plastik kutudadýr. * Ahþap kutusu ile birlikte teslim edilir.

38155 191

Kod No.

Ölçü (mm)

Çap artýþý (mm)

Setteki Pim adedi

38155 151 38155 1100 38155 1101 38155 1102 38155 1103 38155 1104 38155 1105 38155 1106 38155 1107 38155 1108 38155 191

0,50 - 1,00 1,01 - 2,00 2,01 - 3,00 3,01 - 4,00 4,01 - 5,00 5,01 - 6,00 6,01 - 7,00 7,01 - 8,00 8,01 - 9,00 9,01 - 10,00 1,0 - 10,0

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1

51 100 100 100 100 100 100 100 100 100 91

PÝN MASTARLAR ÝÇÝN TUTUCU Özellikler: * Kod : 38155 8010 * 0,8 - 12,5mm arasý bütün pinler için uygundur * Belirgin Geçer Geçmez iþaretlemesi * Alüminyum döküm

Kod No.

Özellik

38155 8010

Pin Mastar için Tutucu

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

191


MASTAR BLOK SETÝ (JOHNSON MASTAR SETÝ) Özellikler: * Metrik birim için DIN EN ISO 3650 'e uygun. * Yüksek kalite alaþýmlý çelikten yapýlmýþtýr. * Yüksek hassasiyet ve paralel yüzeyler iyi sonuç almayý saðlar * Ölçüm yüzü sertliði > HRC64 * Kalibrasyon sertifikasý ile birlikte * Ahþap kutudadýr

38100 10870

Sýnýf / Grade

Mastar adedi

Nominal deðer (mm)

Boy artýþý (mm)

Adet

38100 10470 38101 10471

0 1

47

38100 10870 38101 10871

0 1

87

38100 11030 38101 11031

0 1

103

38100 11120 38101 11121

0 1

112

1,005 1,01-1,20 1,3-1,9 1-9 10-100 1,001-1,009 1,01-1,49 0,5-9,5 10-100 1,0005 1,01-1,49 0,5-24,5 25-100 1,0005 1,001-1,009 1,01-1,49 0,5-24,5 25-100

/ 0,01 0,1 1 10 0,001 0,01 0,5 10 / 0,01 0,5 25 / 0,001 0,01 0,5 25

1 20 7 9 10 9 49 19 10 1 49 49 4 1 9 49 49 4

Sýnýf / Grade

Mastar adedi

0 0

8 8

Kod No.

Kod No. 38100 8200 38100 8000

192

Set Ýçeriði 25 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KUMPAS KALÝBRASYONU ÝÇÝN MASTAR SETÝ Özellikler: * DIN EN ISO 3650 normlarýna uygun * Verniyerli, dijital ve saatli kumpaslarýn kalibrasyon ve kontrolü için özel set * Sert çelik alaþým , hassas þekilde taþlanmýþ ve parlatýlmýþ * Kalibrasyon sertifikasý ile birlikte * Ahþap kutudadýr

38103 106

Kod No. 38103 103 38103 104 38103 105 38103 106

Sýnýf / Grade

Set içeriði (adet)

Set içeriði (mm)

Kumpas Aralýðý (mm)

1 0 0 0

2+1 3+2 4 5

41,3/ 131,40 , halka mastar Ø20mm 30.0 / 41,3 / 131,40 , halka mastar Ø4 / Ø25mm 41,3 / 131,40 / 243,5 / 281,2 41,3 / 131,40 / 243,5 / 281,2 / 481,1

0-150 0-150 0-300 0-500

MÝKROMETRE KALÝBRASYONU ÝÇÝN MASTAR SETÝ Özellikler: * DIN EN ISO 3650 normlarýna uygun * Verniyerli, dijital ve saatli kumpaslarýn kalibrasyon ve kontrolü için özel set * Sert çelik alaþým , hassas þekilde taþlanmýþ ve parlatýlmýþ * Kalibrasyon sertifikasý ile birlikte * Ahþap kutudadýr

38104 111

38104 112

Sýnýf / Grade

Set içeriði (adet)

Set içeriði (mm)

Mikrometre Aralýðý (mm)

38104 110

0

10

0-25

38104 111

0

11

38104 113

0

14

38104 115

0

11

38104 116

0

11

38104 117

0

11

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15,0/17,6/ 20,2/ 22,8 / 25,0 2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15,0/17,6/ 20,2/ 22,8 / 25,0 Optik cam Ø 30*12 mm 2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15,0/ 17,6/ 20,2/ 22,8 / 25,0 / 50 / 75 / 100mm Optik cam Ø 30*12 mm 25 / 27,5 / 30,1 / 32,7 / 35,3 / 37,9 / 40,0 / 42,6 / 45,2 / 47,8 / 50 50 / 52,5 / 55,1 / 57,7 / 60,3 / 62,9 / 65,0 / 67,6 / 70,2 / 62,8 / 75 75 / 77,5 / 80,1 / 82,7 / 85,3 / 87,9 / 90,0 / 92,6 / 95,2 / 97,8 / 100

Kod No.

Kod No. 38104 112

0-25

0-100

25-50 50-75 75-100

Sýnýf / Grade

Set içeriði (adet)

Set içeriði (mm)

0

11

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15,0/ 17,6/ 20,2/ 22,8 / 25,0 Optik cam Ø 30*12 mm Özel Baðlama Standý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

193


MASTAR BLOKLARI Özellikler: * DIN EN ISO 3650 normlarýna uygun * Taþlanmýþ ve parlatýlmýþ yüksek kalite sert çelik * Kalibrasyon sertifikasý ile birlikte * Hassasiyet sýnýfý : 0 * Karton kutudadýr

38100 073

Kod No. 38100 073 38100 083 38100 103 38100 113 38100 114 38100 115 38100 116 38100 119 38100 122

Nominal deðer (mm) 5,0 10,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 75,0 100

MASTAR BLOKLARI Özellikler: * DIN EN ISO 3650 normlarýna uygun * Taþlanmýþ ve parlatýlmýþ yüksek kalite sert çelik * Kalibrasyon sertifikasý ile birlikte * Hassasiyet sýnýfý : 0 * Karton kutudadýr

38102 001

Kod No. 38102 001 38102 002 38102 003 38102 004 38102 005 38102 006 38102 007 38102 008 38102 013

194

Nominal deðer (mm) 125 150 175 200 250 300 400 500 1000

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


MASTAR BLOK AKSESUAR SETÝ

38130 116

Kod No.

Set içeriði (adet) 16

38130 116

Tutucu

Taban

Özellikler: * Mastarlarý birbirine baðlamak için özel set * Mihengir tabanýna benzer aksesuar parçasýna mastar bloklar baðlanarak pleyt üzerinde çok hassas referans ölçüler elde edilebilir. Bunlarýn üzerine çizecek uç baðlanarak çok hassas markalama çizgisi çizilebilir. * Bir adet konik sivri uç ve çizecek uç arasýna mastar bloklar baðlanarak çok hassas ölçüde pergel oluþturulabilir. * Radyus kesitli iki adet mastar aksesuar arasýna mastar bloklar baðlanarak dýþ ölçüler için referans ölçü elde edilebilir. * Deðiþik boylardaki paralel mastar aksesuarlarýn arasýna mastar bloklar baðlanarak iç referans ve dýþ referans ölçüler elde edilebilir. * Ahþap kutudadýr

Punta Mastar Blok Aksesuarlarý *Mastar Blok uygulama alanýnýn geniþletilmesi içindir. 16 parça ahþap kutusundadýr.

Ölçü (mm) 0-50 0-100 100-200

Adet

Ölçü (mm)

Adet

1 1 1

60X50X25

1

Radyüslü Çene

Ölçü (mm) R2X10 R5X15 R10X40

Adet 2 2 2

Býçak Aðzý Çene

Ölçü (mm) 65

Ölçü (mm)

Adet 1

ø8X8

Düz Çene

Adet

Ölçü (mm)

Adet

2

8X19X100

2

Ýçerik: - Tutucu - Taban (Kaide) - Punta - Radyüslü Çene - Býçak aðzý çene - Düz çene - Çizici Uç

Çizici Uç

Ölçü (mm) 15

Adet 1

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

195


TAMPON MASTARLAR Özellikler: * Sertleþtirilmiþ ve Taþlanmýþ çelik * Hassasiyet: DIN 7162/7164 * Boyutlar: DIN 2245 * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

196

Ø mm

H7 Kod No.

H8 Kod No.

H9 Kod No.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60

600-001 600-015 600-002 600-025 600-003 600-035 600-004 600-045 600-005 600-055 600-006 600-065 600-007 600-075 600-008 600-085 600-009 600-095 600-010 600-011 600-012 600-013 600-014 600-150 600-016 600-017 600-018 600-019 600-020 600-021 600-022 600-023 600-024 600-250 600-026 600-027 600-028 600-029 600-030 600-031 600-032 600-034 600-350 600-036 600-037 600-038 600-039 600-040 600-041 600-042 600-043 600-044 600-450 600-046 600-047 600-048 600-049 600-050 600-051 600-052 600-053 600-054 600-550 600-056 600-057 600-059 600-060

605-001 605-015 605-002 605-025 605-003 605-035 605-004 605-045 605-005 605-055 605-006 605-065 605-007 605-075 605-008 605-085 605-009 605-095 605-010 605-011 605-012 605-013 605-014 605-150 605-016 605-017 605-018 605-019 605-020 605-021 605-022 605-023 605-024 605-250 605-026 605-027 605-028 605-029 605-030 605-031 605-032 605-034 605-350 605-036 605-037 605-038 605-039 605-040 605-041 605-042 605-043 605-044 605-450 605-046 605-047 605-048 605-049 605-050 605-051 605-052 605-053 605-054 605-550 605-056 605-057 605-059 605-060

610-001 610-015 610-002 610-025 610-003 610-035 610-004 610-045 610-005 610-055 610-006 610-065 610-007 610-075 610-008 610-085 610-009 610-095 610-010 610-011 610-012 610-013 610-014 610-150 610-016 610-017 610-018 610-019 610-020 610-021 610-022 610-023 610-024 610-250 610-026 610-027 610-028 610-029 610-030 610-031 610-032 610-034 610-350 610-036 610-037 610-038 610-039 610-040 610-041 610-042 610-043 610-044 610-450 610-046 610-047 610-048 610-049 610-050 610-051 610-052 610-053 610-054 610-550 610-056 610-057 610-059 610-060

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


REFERANS HALKA MASTARLAR Özellikler: * Sertleþtirilmiþ ve Taþlanmýþ çelik * Hassasiyet : DIN 2250C * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

Ø mm

Kod No.

Ø mm

Kod No.

2 2,2 2,5 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 40 42

615-002 615-202 615-205 615-208 615-003 615-305 615-004 615-405 615-005 615-006 615-007 615-008 615-009 615-010 615-011 615-012 615-013 615-014 615-015 615-016 615-017 615-018 615-019 615-020 615-021 615-022 615-023 615-024 615-025 615-026 615-027 615-028 615-030 615-032 615-033 615-034 615-035 615-036 615-037 615-038 615-040 615-042

44 45 46 47 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 80 82 85 88 90 92 95 98 100 105 110 115 125 130 135 140 150 165 170 175 180 185 190 200 225 250

615-044 615-045 615-046 615-047 615-048 615-050 615-052 615-055 615-058 615-060 615-062 615-065 615-068 615-070 615-072 615-075 615-080 615-082 615-085 615-088 615-090 615-092 615-095 615-098 615-100 615-105 615-110 615-115 615-125 615-130 615-135 615-140 615-150 615-165 615-170 615-175 615-180 615-185 615-190 615-200 615-225 615-250

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

197


ÇATAL MASTARLAR Özellikler: * Sertleþtirilmiþ ve Taþlanmýþ çelik * Hassasiyet : DIN 7162 / 7164 * Boyut: DIN 2230 * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

198

Ø mm

Kod No.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 47 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100

620-006 620-007 620-008 620-009 620-010 620-011 620-012 620-013 620-014 620-015 620-016 620-017 620-018 620-019 620-020 620-021 620-022 620-023 620-024 620-025 620-026 620-027 620-028 620-030 620-032 620-033 620-034 620-035 620-036 620-037 620-038 620-040 620-042 620-044 620-045 620-046 620-047 620-048 620-050 620-052 620-055 620-058 620-060 620-062 620-065 620-068 620-070 620-072 620-075 620-078 620-080 620-082 620-085 620-088 620-090 620-092 620-095 620-098 620-100

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


AYARLANABÝLÝR ÇATAL MASTARLAR

M

Ø mm

Kod No.

0-6 6-13 13-19 19-25 25-32 32-38 38-44 44-51 51-57 57-63 63-70 70-76 76-82 82-89 89-95 95-101 101-108 108-114

621-006 621-613 621-1319 621-1925 621-2532 621-3238 621-3844 621-4451 621-5157 621-5763 621-6370 621-7076 621-7682 621-8289 621-8995 621-95101 621-101108 621-108114

Özellikler: * Sertleþtirilmiþ ve Taþlanmýþ çelik * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Hassasiyet : DIN 13 * ISO - Metrik * Normal Diþ * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi

Ölçü M2 M2,2 M2,5 M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M7x1 M8x1,25 M9x1,25 M10x1,5 M11x1,5 M12x1,75 M14x2 M16x2 M18x2,5 M20x2,5 M22x2,5 M24x3 M27x3 M30x3,5 M33x3,5 M36x4 M39x4 M42x4,5 M45x4,5 M49x5 M52x5 M56x5,5 M60x5,5

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez 6H

Halka Vida Mastarý Geçer 6g

Halka Vida Mastarý Geçmez 6g

625-002 625-202 625-025 625-003 625-035 625-004 625-405 625-005 625-006 625-008 625-009 625-010 625-012 625-014 625-016 625-018 625-020 625-022 625-024 625-027 625-030 625-033 625-036 625-039 625-042 625-045 625-048 625-052 625-056 625-060

635-002 635-202 635-205 635-003 635-305 635-004 635-405 635-005 635-006 635-008 635-009 635-010 635-012 635-014 635-016 635-018 635-020 635-022 635-024 635-027 635-030 635-033 635-036 635-039 635-042 635-045 635-048 635-052 635-056 635-060

636-002 636-202 636-205 636-003 636-305 636-004 636-405 636-005 636-006 636-008 636-009 636-010 636-012 636-014 636-016 636-018 636-020 636-022 636-024 636-027 636-030 636-033 636-036 636-039 636-042 636-045 636-048 636-052 636-056 636-060

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

199


VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Hassasiyet : DIN 13 * ISO - Metrik * Ýnce Diþ (Hatve: 0,5mm) * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

M

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez 6H

Halka Vida Mastarý Geçer 6g

Halka Vida Mastarý Geçmez 6g

M4x0.5 M5x0.5 M6x0.5 M8x0.5 M10x0.5 M12x0.5

626-405 626-505 626-605 626-805 626-1005 626-1205

637-405 637-505 637-605 637-805 637-1005 637-1205

644-405 644-505 644-605 644-805 644-1005 644-1205

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Hassasiyet : DIN 13 * ISO - Metrik * Ýnce Diþ (Hatve: 0,75mm) * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

M

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez 6H

Halka Vida Mastarý Geçer 6g

Halka Vida Mastarý Geçmez 6g

M6x0.75 M7x0.75 M8x0.75 M10x0.75 M12x0.75

627-6075 627-7075 627-8075 627-1075 627-1275

638-6075 638-7075 638-8075 638-1075 638-1275

645-6075 645-7075 645-8075 645-1075 645-1275

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Hassasiyet : DIN 13 * ISO - Metrik * Ýnce Diþ (Hatve: 1mm) * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

200

M

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez 6H

M 8x1 M 9x1 M10x1 M11x1 M12x1 M14x1 M16x1 M18x1 M20x1 M21x1 M22x1 M23x1 M24x1 M25x1 M26x1 M27x1 M28x1 M30x1 M32x1 M33x1 M34x1 M35x1 M36x1

628-081 628-091 628-101 628-111 628-121 628-141 628-161 628-181 628-201 628-211 628-221 628-231 628-241 628-251 628-261 628-271 628-281 628-301 628-321 628-331 628-341 628-351 628-361

Halka Vida Mastarý Geçer 6g

Halka Vida Mastarý Geçmez 6g

639-081 639-091 639-101 639-111 639-121 639-141 639-161 639-181 639-201

646-081 646-091 646-101 646-111 646-121 646-141 646-161 646-181 646-201

639-221

646-221

639-241

646-241

639-261

646-261

639-281 639-301 639-321

646-281 646-301 646-321

639-341

646-341

639-361

646-361

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


M

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Hassasiyet : DIN 13 * ISO - Metrik * Ýnce Diþ (Hatve: 1,25mm) * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez 6H

Halka Vida Mastarý Geçer 6g

Halka Vida Mastarý Geçmez 6g

M9x1,25 M10x1,25 M11x1,25 M12x1,25 M14x1,25

629-9125 629-10125 629-11125 629-12125 629-14125

640-9125 640-10125 640-11125 640-12125 640-14125

647-9125 647-10125 647-11125 647-12125 647-14125

M

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Hassasiyet : DIN 13 * ISO - Metrik * Ýnce Diþ (Hatve: 1,5mm) * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez 6H

Halka Vida Mastarý Geçer 6g

Halka Vida Mastarý Geçmez 6g

M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M25x1,5 M26x1,5 M27x1,5 M28x1,5 M30x1,5 M32x1,5 M33x1,5 M34x1,5 M35x1,5 M36x1,5 M38x1,5 M40x1,5 M42x1,5 M45x1,5 M48x1,5 M50x1,5 M52x1,5 M55x1,5 M56x1,5 M58x1,5 M60x1,5

630-1215 630-1415 630-1615 630-1815 630-2015 630-2215 630-2415 630-2515 630-2615 630-2715 630-2815 630-3015 630-3215 630-3315 630-3415 630-3515 630-3615 630-3815 630-4015 630-4215 630-4515 630-4815 630-5015 630-5215 630-5515 630-5615 630-5815 630-6015

641-1215 641-1415 641-1615 641-1815 641-2015 641-2215 641-2415 641-2515 641-2615 641-2715 641-2815 641-3015 641-3215 641-3315 641-3415 641-3515 641-3615 641-3815 641-4015 641-4215 641-4515 641-4815 641-5015 641-5215 641-5515 641-5615 641-5815 641-6015

648-1215 648-1415 648-1615 648-1815 648-2015 648-2215 648-2415 648-2515 648-2615 648-2715 648-2815 648-3015 648-3215 648-3315 648-3415 648-3515 648-3615 648-3815 648-4015 648-4215 648-4515 648-4815 648-5015 648-5215 648-5515 648-5615 648-5815 648-6015

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

201


VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI (GEÇER GEÇMEZ)

M

Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Hassasiyet : DIN 13 * ISO - Metrik * Ýnce Diþ (Hatve: 2mm) * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez 6H

Halka Vida Mastarý Geçer 6g

Halka Vida Mastarý Geçmez 6g

M18x2 M20x2 M22x2 M24x2 M26x2 M27x2 M28x2 M30x2 M32x2 M33x2 M34x2 M35x2 M36x2 M38x2 M39x2 M40x2 M42x2 M45x2 M48x2 M50x2 M52x2 M55x2 M56x2 M58x2 M60x2

631-182 631-202 631-222 631-242 631-262 631-272 631-282 631-302 631-322 631-332 631-342 631-352 631-362 631-382 631-392 631-402 631-422 631-452 631-482 631-502 631-522 631-552 631-562 631-582 631-602

642-182 642-202 642-222 642-242 642-262 642-272 642-282 642-302 642-322 642-332 642-342 642-352 642-362 642-382 642-392 642-402 642-422 642-452 642-482 642-502 642-522 642-552 642-562 642-582 642-602

649-182 649-202 649-222 649-242 649-262 649-272 649-282 649-302 649-322 649-332 649-342 649-352 649-362 649-382 649-392 649-402 649-422 649-452 649-482 649-502 649-522 649-552 649-562 649-582 649-602

M

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Hassasiyet : DIN 13 * ISO - Metrik * Ýnce Diþ (Hatve: 3mm) * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

202

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez 6H

Halka Vida Mastarý Geçer 6g

Halka Vida Mastarý Geçmez 6g

M30x3 M33x3 M36x3 M39x3 M40x3 M42x3 M45x3 M48x3 M50x3 M52x3 M55x3 M56x3 M58x3 M60x3

632-303 632-333 632-363 632-393 632-403 632-423 632-453 632-483 632-503 632-523 632-553 632-563 632-583 632-603

643-303 643-333 643-363 643-393 643-403 643-423 643-453 643-483 643-503 643-523 643-553 643-563 643-583 643-603

650-303 650-333 650-363 650-393 650-403 650-423 650-453 650-483 650-503 650-523 650-553 650-563 650-583 650-603

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


G

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI WHITWORTH BORU DÝÞ “G” (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Hassasiyet : BS EN ISO 228 * Whitworth Boru Diþ * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez

Halka Vida Mastarý Geçer

Halka Vida Mastarý Geçmez

G1/16 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G5/8 G3/4 G7/8 G1 G1 1/8 G1 1/4 G1 1/2 G1 3/4 G2 G2 1/4 G2 1/2 G2 3/4 G3

655-116 655-018 655-014 655-038 655-012 655-058 655-034 655-078 655-001 655-118 655-114 655-112 655-134 655-002 655-214 655-212 655-234 655-003

656-116 656-018 656-014 656-038 656-012 656-058 656-034 656-078 656-001 656-118 656-114 656-112 656-134 656-002 656-214 656-212 656-234 656-003

657-116 657-018 657-014 657-038 657-012 657-058 657-034 657-078 657-001 657-118 657-114 657-112 657-134 657-002 657-214 657-212 657-234 657-003

BSW

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI “BSW” (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Ýngiliz Standardý BSW * Ýþ Parçasý Standardý : BS84 * Hassasiyet : BS 919 * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez

Halka Vida Mastarý Geçer

Halka Vida Mastarý Geçmez

1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8 1

658-018 658-316 658-014 658-516 658-038 658-716 658-012 658-916 658-058 658-1116 658-034 658-078 658-001

659-018 659-316 659-014 659-516 659-038 659-716 659-012 659-916 659-058 659-1116 659-034 659-078 659-001

660-018 660-316 660-014 660-516 660-038 660-716 660-012 660-916 660-058 660-1116 660-034 660-078 660-001

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

203


VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI “UNC” (GEÇER GEÇMEZ)

UNC

Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Amerikan Standardý UNC * Norm : ANSI B 1.1-1982 * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez 2B ANSI

Halka Vida Mastarý Geçer 2A BS919

Halka Vida Mastarý Geçmez 2A BS919

1-64 2-56 3-48 4-40 5-40 6-32 8-32 10-24 12-24 1/4-20 5/16-18 3/8-16 1/2-13 41306 5/8-11 3/4-10 7/8-9 1-8 1 1/8-7

661-164 661-256 661-348 661-440 661-540 661-632 661-832 661-1024 661-1224 661-1420 661-51618 661-3816 661-1213 661-41306 661-5811 661-3410 661-789 661-018 661-1187

662-164 662-256 662-348 662-440 662-540 662-632 662-832 662-1024 662-1224 662-1420 662-51618 662-3816 662-1213 662-41306 662-5811 662-3410 662-789 662-018 662-1187

663-164 663-256 663-348 663-440 663-540 663-632 663-832 663-1024 663-1224 663-1420 663-51618 663-3816 663-1213 663-41306 663-5811 663-3410 663-789 663-018 663-1187

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI “UNF” (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Amerikan Standardý UNF * Norm : ANSI B 1.1-1982 * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

204

UNF

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Geçmez 2B ANSI

Halka Vida Mastarý Geçer 2A BS919

Halka Vida Mastarý Geçmez 2A BS919

0-80 1-72 2-64 3-56 4-48 5-44 6-40 8-36 10-32 12-28 1/4-28 5/16-24 3/8-24 7/16-20 1/2-20 9/16-18 5/8-18 3/4-16 7/8-14 1/2 1 1/8-12 1 ¼-12 1 3/8-12 1 ½-12

664-080 664-172 664-264 664-356 664-448 664-544 664-640 664-836 664-1032 664-1228 664-1428 664-51624 664-3824 664-71620 664-1220 664-91618 664-5818 664-3416 664-7814 664-012 664-11812 664-11412 664-13812 664-11212

665-080 665-172 665-264 665-356 665-448 665-544 665-640 665-836 665-1032 665-1228 665-1428 665-51624 665-3824 665-71620 665-1220 665-91618 665-5818 665-3416 665-7814 665-012 665-11812 665-11412 665-13812 665-11212

666-080 666-172 666-264 666-356 666-448 666-544 666-640 666-836 666-1032 666-1228 666-1428 666-51624 666-3824 666-71620 666-1220 666-91618 666-5818 666-3416 666-7814 666-012 666-11812 666-11412 666-13812 666-11212

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


Tr

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI TRAPEZ “Tr” (GEÇER GEÇMEZ) Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Metrik ISO Trapez Vida * Norm : DIN103 * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Geçer Gezmez 7H

Halka Vida Mastarý Geçer 7e

Halka Vida Mastarý Geçmez 7e

Tr 8 x 1,5 Tr 9 x 2 Tr 10 x 2 Tr 11 x 2 Tr 12 x 3 Tr 14 x 3 Tr 16 x 4 Tr 18 x 4 Tr 20 x 4 Tr 22 x 5 Tr 24 x 5 Tr 26 x 5 Tr 28 x 5 Tr 30 x 6 Tr 32 x 6

667-815 667-092 667-102 667-112 667-123 667-143 667-164 667-184 667-204 667-225 667-245 667-265 667-285 667-306 667-326

668-815 668-092 668-102 668-112 668-123 668-143 668-164 668-184 668-204 668-225 668-245 668-265 668-285 668-306 668-326

669-815 669-092 669-102 669-112 669-123 669-143 669-164 669-184 669-204 669-225 669-245 669-265 669-285 669-306 669-326

R

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI GAZ DÝÞ KONÝK “R” Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * WHITWORTH * Norm : DIN 2999 - ISO 7/2 * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Konik

Halka Vida Mastarý Konik

R 1/16" R 1/8" R 1/4" R 3/8" R 1/2" R 3/4" R 1" R 1 1/4" R 1 1/2" R 2" R 2 1/2" R 3" R 4"

670-116 670-018 670-014 670-038 670-012 670-034 670-001 670-114 670-112 670-002 670-212 670-003 670-004

671-116 671-018 671-014 671-038 671-012 671-034 671-001 671-114 671-112 671-002 671-212 671-003 671-004

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

205


VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI KONÝK DÝÞ “NPT”

NPT

Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Amerikan Diþ NPT * Norm : ANSI/ASME B.1.20.1 * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir Ölçü

Tampon Vida Mastarý onik

Halka Vida Mastarý Konik

1/16" -27 1/8" -27 1/4" -18 3/8" -18 1/2" -14 3/4" -14 1" -11,5 1 1/4" -11,5 1 1/2" -11,5 2" -11,5 2 1/2" -8 3" -8 3 ½” 4”

674-11627 674-1827 674-1418 674-3818 674-1214 674-3414 674-1115 674-114115 674-112115 674-2115 674-2128 674-038 674-312 674-004

675-11627 675-1827 675-1418 675-3818 675-1214 675-3414 675-1115 675-114115 675-112115 675-2115 675-2128 675-038 675-312 675-004

VÝDA TAMPON VE HALKA MASTARLARI KONÝK BORU DÝÞ “NPTF”

NPTF

Özellikler: * Sertleþtirilmiþ Çelik * Amerikan Diþ NPTF * Norm : ANSI/ASME B.1.20.1 * Özel ölçülerde üretim * Stoktan veya seri üretim ile kýsa teslim süresi * Talebe göre özel mastar üretilebilmektedir

206

Ölçü

Tampon Vida Mastarý Konik

Halka Vida Mastarý Konik

1/16" -27 1/8" -27 1/4" -18 3/8" -18 1/2" -14 3/4" -14 1" -115 1 1/4" -115 1 1/2" -115 2" -115 2 1/2" -8 3" -8 3 ½” 4”

672-11627 672-1827 672-1418 672-3818 672-41974 672-3414 672-1115 672-114115 672-112115 672-2115 672-2128 672-41489 672-312 672-004

673-11627 673-1827 673-1418 673-3818 673-41974 673-3414 673-1115 673-114115 673-112115 673-2115 673-2128 673-41489 673-312 673-004

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER


AÇI ÖLÇER PASLANMAZ ÇELÝK Özellikler: * Ýþaretleme sýrasýnda elde kolay kavrama. * Paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr. * Sýkýþtýrma vidasý üsttedir. * Karton kutusundadýr.

Kod No. 700-150DP 700-200DP

Çap (mm)

Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük

150/6" 200/8"

0 - 180° 0 - 180°

1° 1°

Ölçüm Aralýðý

Artýþ

1-45°

1-10 arasý 1° 10-20 arasý 2° 20-45 arasý 5°

AÇI MASTARI

Özellikler: * Toplam 20 yaprak * Deneyerek hýzlý þekilde doðru açýyý bulma * Sertleþtirilmiþ ve paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr. * Metal saplýdýr. * Plastik kýlýfýndadýr. Kod No. 700-145AG

700-145AG

AÇI MASTAR SETÝ

Özellikler (700-590AG) * Sertleþtirilmiþ ve paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr. * Ýç ve dýþ açý ölçümünde kolaylýk saðlar. * Artýþ : 5° 'dir. * Plastik pvc kýlýfýndadýr.

700-590AG

Kod No. 700-590AG

208

Ölçüm Aralýðý

Adet

5-90°

18

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL Özellikler: * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve parlatýlmýþ * Hassas ayarlama imkaný * Kolay okuma için büyüteç dahildir. * Plastik kutusundadýr

37470 150

37470-001 Ekstra Aksesuar

BP-301

Kod No.

Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük

Hata Sýnýrý

Kýzak uzunluðu (mm)

360° 360° 360°

5' 5' 5'

± 5' ± 5' ± 5'

150 300 300

37470 150 37470 300 BP-301*

* Japon malý (Mihengir tutucu ile birlikte)

KOMBÝNASYON AÇI ÖLÇER Özellikler: * Merkezleme, açý ve gönye olmak üzere üç farklý döküm kafaya sahiptir. * Ölçüm kafalarý hassas iþlenmiþ ve taþlanmýþtýr. * Açý kafasý su terazisine sahiptir. * Cetvel taksimatý metrik - üst 0,5 mm alt 1 mm * Plastik kutudadýr

37480 010

Kod No. 37480 010

Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük

Cetvel ölçüsü (mm)

Kýzak uzunluðu (mm)

180°

300

300

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

209


AÇI ÖLÇER DÝJÝTAL Özellikler: * Paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr. * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve parlatýlmýþ * Derece , dakika , saniye birimleri ayný anda Lcd ekranýnda görüntülenmektedir. * Her pozisyonda sýfýrlama imkaný * Hassas ayarlamalý * Ahþap kutusundadýr

37500 150

Kod No. 37500 150 37500 300

Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük

Hata Sýnýrý

Kýzak uzunluðu (mm)

1x360° / 2x 180° / 4x 90° 1x360° / 2x 180° / 4x 90°

30" / 0,005° 30" / 0,005°

± 5' ± 5'

150 300

AÇI ÖLÇER DÝJÝTAL Özellikler: * Ölçüm Aralýðý 1x360°, 2x180°, 4x90° * Dijital LCD döner gösterge * Karakter boyu 8.5 mm * Paslanmaz sert ve taþlanmýþ gövde * Kilitleme tertibatý * Hassas ayarlama düðmesi 820.1700

Kod No.

Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük

Hata Sýnýrý

Kýzak uzunluðu (mm)

820.1700

0x360°

1' / 0,01°

± 4'

200, 300, 500

DÝJÝTAL AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL Özellikler: • Net görülebilir dijital gösterge üzerinden emniyetli okuma için dijitaluniversal açý ölçer. • 10 dakikadan sonra otomatik olarak kendiliðinden kapanýr. Sabit referans noktalar üzerinden basit ayar yapýlýr. • Ölçüm kýzaðý þerit boyunca sürülebildiði gibi sabitlenebilir. • Herhangi bir açý ölçümünün tam ayarý için hassas ayarlamaya sahip. • Tu t u c u s a y e s i n d e y ü k s e k l i k mihengirlere (seri 192) baðlanýlabilir. • Takým kutusu ve pil beraberindedir. Pil ömrü yakl. 200 saattir.

DP-601

Kod No.

Ölçüm aralýðý

Okuma Hassasiyeti (mm)

Hata sýnýrý (mm)

Kýzak uzunluðu (mm)

Tekrarlama

DP-601

360°

1’ (0,01°)

2’ (0,03°)

300

1’ (0,01°)

* Japon malý (150 mm kýzak ve Mihengir tutucu ile birlikte)

210

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL AÇI ÖLÇER (S239 SMART) Özellikler: *Entegre Bluetooth® kablosuz teknoloji, Güç/ Proximity *Çýkýþ kablo Proximity'den USB'ye (926.6721) veya RS232'ye (926.6723) *Ölçüm aralýðý: 1X360°, 2X180°, 4X 90° *Mekanik parçalar paslanmaz çelik *LCD dijital döner gösterge, rakamlarýn boyutu 8.5 mm *Kilitleme Düðmesi *Ýnce ayar düðmesi *Sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ Paslanmaz Çelik *Veri Çýkýþý: Bluetooth® teknolojisi/ USB / RS232 *Fonksiyonlar: Birimler (dEG, rAd veya d-M), referans, Preset, Ölçüm Yönü, mod MIN, MAKS, DELTA, tolerans gösterimi, klavye kilidi

820.1700

Temel Cihaz *Teknik Özelliklere uygun cihaz *Tahta kutusundadýr 2) *Uzunluðu 200 mm (820.2420) kýzak *Lityum Pil CR2032 *Kullaným talimatý

IP54

2) Mantara karþý korumalý, ISPM 15 ve NIMP 15 uyumlu.

*Her dongle #981.7100, için 8 cihaz baðlanabilir. Bluetooth® daha detaylý kullaným için SYL_1401_EN_BT broþürüne bakýn.

Kod No.

Ölçüm Aralýðý

Hassasiyet

Çözünürlük

Tekrarlanabilirlik

Maks. Dönme Hýzý

820.1706

1x360°, 2x180°, 4x90°

4 dakika ark / 0.06° / 0.0012 rad

0.01° / 1 dakika ark (0°01’) / 0.0001rad

0.01°

1080° / sn

AKSESUARLAR 820.2420

820.2460

Kod No.

Taným

820.2420 820.2430 820.2450 820.2460 820.2461

Kýzak Uzunluðu L 200 mm Kýzak Uzunluðu L 300 mm Kýzak Uzunluðu L 500 mm Dikey ve küçük açý ölçümleri için Stand Küçük açý için dik parça

820.2461

820.2460 tip aksesuarla ölçüm

Standart ölçüm

820.2461 tip aksesuarla ölçüm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

211


AÇI VE EÐÝM ÖLÇER (MÝNÝ DÝJÝTAL) Özellikler: * Ölçüm aralýðý: 4 x 90° * Manyetik tabanlý çelik gövde * Çalýþma sýcaklýðý : 0 - 40° C * Çalýþma nem oraný : % 40 - 80 * Tekrarlanabilirlik : ± 0.1° * Karton kutudadýr

37201 300

Kod No. 37201 300

Çözünürlük

Hata sýnýrý

Boyutlar (Uzunluk*yükseklik*geniþlik) mm

0,05° / 0,01%

0,1°

54x54x21

AÇI VE EÐÝM ÖLÇER (MÝNÝ DÝJÝTAL) Özellikler: * Ölçüm aralýðý: 4 x 90° * Manyetik tabanlý zamak gövde * Çalýþma sýcaklýðý : 0 - 40° C * Çalýþma nem oraný : % 40 - 80 * Tekrarlanabilirlik : ± 0.1° * Karton kutudadýr

37201 200

212

Kod No.

Çözünürlük

Hata sýnýrý

Boyutlar (Uzunluk*yükseklik*geniþlik) mm

37201 200

0,1°/0,01%

0,1°

52x52x26

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


AÇI VE EÐÝM ÖLÇER Özellikler: * Ölçüm aralýðý: 4 x 90° * Manyetik tabanlý * Çalýþma sýcaklýðý : 0 - 40° C * Çalýþma nem oraný : % 40 - 80 * Tekrarlanabilirlik : ± 0.1° * Karton kutudadýr 37501 001A

Kod No.

Çözünürlük

Hassasiyet

Boyutlar (Uzunluk*yükseklik*geniþlik) mm

0,05°

0°-90°: ±0,05° gerisi ±0,15°

151x60x32 mm

37501 001A

AÇI VE EÐÝM ÖLÇER Özellikler: * Güç kaynaðý: Blok pil ile (9 V) * Çalýþma sýcaklýðý: – 5 ºC – 50 ºC * Ebatlar: 153 x 49 x 31 mm * Aðýrlýk: 300 g * Plastik kutuda

Kod

Ölçüm Aralýðý

Pro 360 Pro 3600

360° (4x90°) 360° (4x90°)

Okuma Hassasiyeti/ Hassasiyet 0,1° 0,01° (0°-9,99°) 0,1° (10°-90°)

Hata Sýnýrý yatay 0,1°/dikey 0,2° 0,05°(0°-10°) 0,1°(80°-90°) 0,2°(10°-80°)

Tekrarlama Hassasiyeti ±0,1° ±0,05°

AÇI VE EÐÝM ÖLÇER Özellikler: * Ölçüm aralýðý: 4 x 90° * Alüminyum tabanlý * Çalýþma sýcaklýðý : 0 - 40° C * Çalýþma nem oraný : % 40 - 80 * Tekrarlanabilirlik : ± 0.1° * Karton kutudadýr

37501 102

Kod No.

Çözünürlük

Hata sýnýrý

37501 102

0,1°/0,01%

0,2°

Boyutlar (Uzunluk*yükseklik*geniþlik) mm 150x57x33 mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

213


HASSAS SU TERAZÝSÝ Özellikler: * Özel çelikten dayanýklý gövde * Tabanda V yataðý * Ahþap kutusundadýr 542-1502

38910 002

Kod No. 38910 002 542-1001* 542-1502* 542-2002* 542-3002*

Çözünürlük mm/m

Hata sýnýrý mm/m

Ölçü L (mm)

B (mm)

C (mm)

0,02 0,1 0,02 0,02 0,02

0,01 0,1 0,01 0,01 0,01

200 100 150 200 300

42 48 48 48 48

47 47 47 47 47

* Japon malý

HASSAS KARE SU TERAZÝSÝ Özellikler: *Aþýnmaya karþý son derece dayanýklý dökme demir malzemeden gövdeye sahiptir. *Prizmatik tabanlýdýr *Uzunlamasýna ve boyuna su terazisi *Ahþap Kutusundadýr.

541-2002

Kod No. 38911 001 38911 002 38911 003 541-2002*

Ölçü (mm)

Hata sýnýrý (mm)

150*150 200*200 300*300 200*200

0,02 0,02 0,02 0,02

38911 001

* Japon malý

214

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


GÖNYE, CETVEL & MUHTELÝF MASTARLAR


DÜZ GÖNYE Özellikler: * DIN 875/2 normuna uygun * Özel çelikten * Karton kutudadýr

37110 010

Kod No.

Boyut (mm)

Kesit (mm)

37110 010 37110 015 37110 020 37110 025 37110 030 37110 040 37110 050 4900 500 4900 0600G 4900 0750G 4900 1000G

100x70 150x100 200x130 250x165 300x175 400x200 500x250 500x250 600x300 750x375 1000x500

20x5 25x5 30x6 35x7 35x7 40x8 40x8 40x8 40x8 40x8 40x8

Kodu “G” ile bitenler Alman malýdýr.

ÞAPKALI GÖNYE Özellikler: * DIN 875/2 normuna uygun * Özel çelikten * Karton kutudadýr

37110 110

Kod No.

Boyut (mm)

Kesit (mm)

37110 110 37110 115 37110 120 37110 125 37110 130 37110 140 37110 150 4910 500 4910 0600G 4910 0750G 4910 1000G

100x70 150x100 200x130 250x165 300x175 400x200 500x250 500x250 600x300 750x375 1000x500

20x5 25x5 30x6 35x7 35x7 40x8 40x8 40x8 40x8 40x8 40x8

Kodu “G” ile bitenler Alman malýdýr.

216

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KIL GÖNYE Özellikler: * DIN 875/00 normuna uygun * Çift keskin kenarlý * Özel çelikten * Keskin kenarlarý sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþtýr * Sert çelikten * Karton kutudadýr

37255 050

Kod No. 37255 050 37255 075 37255 100 37255 150 37255 200

Boyut (mm)

Kesit (mm)

50x40 75x50 100x70 150x100 200x130

14x10 14x10 18x12 24x14 28x16

MERKEZLEME GÖNYESÝ

Özellikler: * DIN 875/1 normuna uygun * Çift keskin kenarlý * Özel çelikten krom kaplý * Þaftlarýn ve disklerin merkezleme noktalarýnýn kolayca markalanmasý * Gövde üzerinde taksimat * Karton kutudadýr

37190 002

Kod No. 37190 002

Boyut (mm)

Þaft için Ø(mm)

150x130

190

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

217


KIL MASTARLAR Özellikler: * DIN 874 normlarýna uygundur * Paslanmaz çelik ve krom kaplama * Plastik tutma sapý

Kod No. 43050075 430050100 430050150 430050200 430050250 430050300 430050400 430050500

Boyutlar (mm) 75 100 150 200 250 300 400 500

ÇELÝK CETVELLER Özellikler: * Her iki tarafýnda kenar koruma * Kalýn kenar taþlandýðýndan linear doðrusallýk * Normal çelik * Form: A

Form: A

218

Kod No.

Boyutlar (mm)

Aðýrlýk (kg)

40100500 40101000 40101500 40102000 40103000 40104000 40105000 40106000

500x30x6 1000x40x8 1500x40x8  2000x50x10  3000x50x10  4000x60x12  5000x70x15  6000x80x15 

0,7 2,5 3,7 7,9 11,9 23 41 56,3

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ÇELÝK CETVELLER Özellikler: * Kenarlarda boþluk bulunmamaktadýr. * Kalýn kenar taþlandýðýndan linear doðrusallýk * Normal çelik * Form: B Form: B

Kod No. 40200500 40201000 40201500 40202000 40203000

Boyutlar (mm)

Aðýrlýk (kg)

500x25x5 1000x30x6 1500x30x6 2000x40x8 3000x40x8

0,5 1,4 2,1 5 7,5

PASLANMAZ ÇELÝK CETVELLER

Kod No.

Boyutlar (mm)

40313150 40313300 40313500 40330300 40330500

150x6''/0.5x13 300x12''/0,5x13 500x20''/0,5x13 300x12''/1.0x30 500x20''/1.0x30

SÝRKOMETRE (PÝ METRE) - Paslanmaz Özellikler: * Kolay okuma için lazer markalama. * Paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr. * Kalýnlýk : 0,3 mm * Geniþlik : 15 mm * Okuma Hassasiyeti : 0,1 mm * Cetvel Taksimatý : 1,1 mm * Karton kutusundadýr.

Kod No.

Çevre (mm)

Çap Ø (mm)

700-2030 700-3070 700-7011 700-1115 700-1519 700-1923 700-2327 700-2731

60-950 940-2200 2190-3460 3450-4720 4710-5980 5970-7230 7220-8490 8480-9740

20-300 300-700 700-1100 1100-1500 1500-1900 1900-2300 2300-2700 2700-3100

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

219


SENTÝL Özellikler: * Sert çelikten yapraklar * Yapraklarýn uzunluðu 100 mm, geniþliði 10 mm * Tutma yeri nikel kaplý , kilitleme somunlu * Her yaprakta mm ve inç ölçü birimleri görülmektedir * Plastik kýlýfýndadýr

38140 113

Kod No.

Ölçüm Aralýðý

38140 113

0,05 - 1.00 mm

Yaprak Sayýsý Yaprak Uzunluðu 13

100

38140 120

0,05 - 1.00 mm

20

100

4495151301

0,05 - 1.00 mm

20

150

38140 220

0,05 - 1.00 mm

20

200

4495151303

0,05 - 1.00 mm

20

300

Yaprak Kalýnlýðý (mm) 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0,95, 1.00 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0,95, 1.00 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0,95, 1.00 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0,95, 1.00

DÝÞ TARAÐI Özellikler: * Sertleþtirilmiþ çelik býçaklar * Hassasiyet : ± 0,07 mm * Plastik kýlýfýndadýr

38150 152

Kod No. 38150 152

Hatve/parmakta diþ sayýsý

Býçak (adet)

Vida Tipi

0,25-6,00/ 4-62 TPI

52

60°/ 55°

PROFÝL FORM MASTARI Özellikler: *Þekillerin çoðaltýlmasý ve transferi için kullanýlýr. * Plastik kýlýfýndadýr

Kod No. 4495170101 4495170102

220

Boyut (mm) Pin Çaplarý (mm) Aðýrlýk (gr) 150*40 300*60

0,08 0,08

200 1000

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL KALINLIK ÖLÇÜMÜ (AKILLI SENTÝL) Özellikler: *BT kablosuz teknoloji uyumlu dijital kalýnlýk ölçüm cihazý *Boþluklarýn ölçümü ve veri aktarýmý *0.04 ile 1.00 mm arasý , 0.05 ile 1.00 mm arasý ve 0.0015 ile 0.0300 inch arasý ölçüm versiyonlarý *HID teknolojisinde ilk Sylvac ürünü *19 veya 20 yapraklý modeller *Çeþitli yapraklardan alýnan deðerlerin hesaplanmasý ve gösterilmesi *Kullanýmý kolay modern tasarým *DIN 2275'e göre Kalýnlýk Toleransý: TC1 *IEC 529 ' a göre Koruma Sýnýfý: IP65 *Çýkýþ verisi: Bluetooth® kablosuz teknoloji *Fonksiyonlar: Birim (mm/inç) ve Bluetooth® HID profil

HID teknolojisine sahip ilk Sylvac cihazý!

IP67

Dongle gerekmeden verilerin herhangi bir yazýlým veya uygulamaya aktarýmý. Windows 7, 8, 10 ile ve Android ve apple ile uyumludur.

Kod No.

Ölçüm aralýðý (mm/in)

Yaprak Kalýnlýklarý (mm)

Kullanýlabilir Uzunluk (mm)

Yaprak Sayýsý

Aðýrlýk (gr.)

921.0100

0.05...1.00 mm

99

20

280

921.0110

0.04...1.00 mm

0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 0.0015, 0.0020, 0.0030, 0.0040, 0.0050, 0.0060, 0.0070, 0.0080, 0.0090, 0.0100, 0.0120, 0.0140, 0.0150, 0.0160, 0.0180, 0.0200, 0.0220, 0.0250, 0.0300

99

19

224

99

19

212

921.0114 0.0015...0.0300 in

Model 921.0100 Kalýnlýk yaprak sayýsýna baðlý olarak diðer modellerde çok az farklý olabilir.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

221


DÝJÝTAL KALINLIK ÖLÇÜMÜ (AKILLI SENTÝL) Özellikler: *BT kablosuz teknoloji uyumlu dijital kalýnlýk ölçüm cihazý *Boþluklarýn ölçümü ve veri aktarýmý *0.04 ile 1.00 mm arasý , 0.05 ile 1.00 mm arasý ve 0.0015 ile 0.0300 inch arasý ölçüm versiyonlarý *HID teknolojisinde ilk Sylvac ürünü *19 veya 20 yapraklý modeller *Çeþitli yapraklardan alýnan deðerlerin hesaplanmasý ve gösterilmesi *Kullanýmý kolay modern tasarým *DIN 2275'e göre Kalýnlýk Toleransý: TC1 *IEC 529 ' a göre Koruma Sýnýfý: IP65 *Çýkýþ verisi: Bluetooth® kablosuz teknoloji *Fonksiyonlar: Birim (mm/inç) ve Bluetooth® HID profil Temel Cihaz *Teknik özelliklere uygun cihaz *Lityum pil CR2032 *Kullaným Talimatý *Taþýma Kordonu

0.04...0.20mm 921.1000 921.1000 921.1000 921.1000 921.1000 921.1000 921.1000 921.1000 921.1000 Kalýnlýk Tolerans

0.04 ±0.004

0.05 ±0.004

0.06 ±0.004

0.07 ±0.004

0.08 ±0.004

0.09 ±0.004

0.10 ±0.004

0.15 ±0.005

0.20 ±0.006

0.25...0.65mm 921.1009 921.1010 921.1011 921.1012 921.1013 921.1014 921.1015 921.1016 921.1017 Kalýnlýk Tolerans

0.25 ±0.006

0.30 ±0.007

0.70...1.00mm 921.1018 Kalýnlýk Tolerans

0.70 ±0.007

0.0015...0.0070inch 921.1025 Kalýnlýk Tolerans*

0.0015 ±0.004

0.0080...0.0160inch 921.1032 Kalýnlýk Tolerans*

0.0080 ±0.005

0.40 ±0.007

0.45 ±0.007

0.50 ±0.007

0.55 ±0.007

0.60 ±0.007

0.65 ±0.007

921.1019

921.1020

921.1021

921.1022

921.1023

921.1024

0.75 ±0.007

0.80 ±0.009

0.85 ±0.009

0.90 ±0.009

0.95 ±0.009

1.00 ±0.009

921.1026

921.1027

921.1028

921.1029

921.1030

921.1031

0.0020 ±0.004

0.0030 ±0.004

0.0040 ±0.004

0.0050 ±0.004

0.0060 ±0.004

0.0070 ±0.005

921.1033

921.1034

921.1035

921.1036

921.1037

921.1038

0.0090 ±0.006

0.0100 ±0.006

0.0120 ±0.007

0.0140 ±0.007

0.0150 ±0.007

0.0160 ±0.007

0.0180...0.0300inch 921.1039 Kalýnlýk Tolerans*

0.35 ±0.007

0.0180 ±0.007

921.1040

921.1041

921.1042

921.1043

0.0200 ±0.007

0.0220 ±0.007

0.0250 ±0.007

0.0300 ±0.007

*mm

Boþluk Ölçümü

Boþluk Ayarý

222

Boþluk Ölçümü

Sübap Ayarý

HID vasýtasýyla veri aktarýmý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


RADYUS MASTARI Özellikler: * Ýç ve dýþ dadyus þeklinde * Çelikten malzeme * Metal saplý * Plastik kýlýfýndadýr

38151 116

Radyus ölçü aralýðý (mm)

Býçak (adet)

38151 117

1,0 - 7,0

17

38151 116

7,5 - 15

16

38151 115

15,5 -25

15

Kod No.

Hassasiyet (mm)

Radyus (mm) 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0, 14.5, 15.0 15.5, 16.0, 16.5, 17.0, 17.5, 18.0, 18.5, 19.0, 19.5, 20 ,21 , 22 , 23 , 24 , 25

± 0,03 ± 0,035 ± 0,042

KALEM BÝLEME MASTARI Özellikler: * Metrik, whitworth ve ACME vidalar için 40° - 80°

38154 400

Kod No.

Ölçü (mm) 90x40

38154 400

ERKEK DELÝK MASTARI Özellikler: * Plastik tutucuda çelik pimler

38155 116

Kod No.

Ölçü (mm)

Býçak (adet)

38155 120 38155 116 38155 216 38155 316

0,45 - 1,50 1,50 - 3,00 3,00 - 4,50 4,50 - 6,00

20 16 16 16

Çap artýþý (mm) 0,45 - 1,50 1,50 - 3,00 3,00 - 4,50 4,50 - 6,00

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

(0,05) (0,1) (0,1) (0,1)

223


MEKANÝK KAYNAK KUMPASI

302-5500

Kod No.

Taným

302-5500

Mekanik Kaynak Kumpasý 60°,70°,80°, ve 90°

DÝJÝTAL KAYNAK KUMPASI

301-5600

224

Kod No.

Taným

301-5600

Dijital Kaynak Kumpasý 12.5mm/0.5'',60°,70°,80°, ve 90°

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KÖPRÜ TÝPÝ KAYNAK MASTARI

Kod No.

Taným

700-2610

Köprü Tipi Kaynak Mastarý

Özellikler: Saðlam yapýlý bu mastar birleþtirme ve dikiþ kaynaklarýnda hazýrlýk aþamasýnda ve kaynak sonrasý meydana çýkan önemli ölçülerin kontrol edilmesi amacýyla paslanmaz çelikten imal edilmiþtir. Atölyede veya sahada ölçümler yapýlmasý için uygundur. Kaynak aðzý açýsýnýn (0-60°) hazýrlanmasý, fazla kaynak metali , kaynak geniþliði, dikiþ kaynaðýnda yanlýþ birleþim mesafesi, kaynak yüksekliði, takviye kaynak mesafesi gibi ölçümlerin hýzlý bir þekilde yapýlabilmesini saðlar. Genel doðrusal ölçümler için 60 mm veya 2 inçe kadar taksimatlý skala mevcut olup kullaným talimatýnda þekillerle açýklanmaktadýr.

OTOMATÝK TÝP KAYNAK MASTARI

Kod No.

Taným

700-2620

Otomatik Tip Kaynak Mastarý

Özellikler: Saðlam yapýlý bu mastar birleþtirme ve dikiþ kaynaklarýnda hazýrlýk aþamasýnda ve kaynak sonrasý meydana çýkan önemli ölçülerin kontrol edilmesi amacýyla paslanmaz çelikten imal edilmiþtir. Atölyede veya sahada ölçümler yapýlmasý için uygun olup dýþbükey toleransý, takviye toleransý, içbükey toleransý ve dikiþ dolgu yüksekliðinin hýzlý bir þekilde ölçümüne olanak verir.

ÇOK AMAÇLI KAYNAK MASTARI Özellikler: Kaynak operatörü tarafýndan çok amaçlý kullanýma uygundur. Kaynak öncesi hazýrlýk ölçüleri ve kaynak birleþtirme sonrasý ölçümlerin hýzlý ve kolay yapýlmasýný saðlar. Delik mastarý, açý mastarý, derinlik mastarý ve kaynak yükseklik mastarlarýnýn birleþimi þ e k l i n d e d i r. Y ü z e y i p a r l a t ý l m ý þ paslanmaz çelikten imal edilmiþtir.

Kod No.

Taným

700-2600

Çok Amaçlý Kaynak Mastarý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

225


HÝ-LO KAYNAK KUMPASI Özellikler: Saðlam yapýdaki bu mastar aþaðýdaki ölçümlerin yapýlmasý için kullanýlýr. -Ýçten yanlýþ birleþtirme mesafesi -Boru et kalýnlýðý -Kaynak boþluk mesafesi -Kaynak öncesi son hazýrlýk açýsý -Dikiþ kaynak ölçüsü -Birleþtirme kaynak tepe ölçüsü Ayný zamanda boru-flanþ birleþtirme kaynaklarýnda görülen temel çatlak nedeninin ortadan kaldýrýlmasý için gereken mesafe ölçümü için kullanýlýr. Kod No.

Taným

700-2630

Hi-Lo Kaynak Kumpasý

Kod No.

Taným

700-2511 700-2512 700-2513

Boru Ölçme Cetveli 1-15mm/0,1mm Paslanmaz Boru Ölçme Cetveli 15-30mm/0,1mm Paslanmaz Boru Ölçme Cetveli 30-45mm/0,1mm Paslanmaz

ÝÇ ÇAP ÖLÇME CETVELÝ Özellikler: Silindirik deliklerin çapýný hýzlý ve kolay ölçmek için kullanýlýr. Çözünürlük : 0.1 mm. Sertleþtirilmemiþ Paslanmaz çelikten ve düz þekillidir.

226

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


TAKIM ÖLÇME SÝSTEMLERÝ


MEKANÝK KENAR PROBLARI Özellikler: * Düz ve yuvarlak parçalar için kolay kenar belirleme * Yüksek kaliteli çelik * Kolay kullaným * Hýzlý ve hassas * Konsantriklik : 0,005mm 310-0200

Kod No.

Taným

310-0200

Mekanik Kenar Probu

IÞIKLI KENAR PROBLARI

Özellikler: * Temas halinde LED gösterge * Yüksek kaliteli çelik * Sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ gövde * Konsantriklik : 0,01mm * Toplam Boy : 96,5mm Kod No.

Taným

387-0300

Iþýklý Kenar Probu

387-0300

TAKIM SIFIRLAMA CÝHAZI Özellikler: * Küçük çaplý parmak freze ve matkaplarýn kýrýlmalarýný önlemek için düþük yay kuvveti. * Paralel boy mastarlarý ile kolay kalibrayon * Paslanmaz çelik

Kod No.

Boyutlar (mm)

605-2402

50mm*0,01mm

605-2402

228

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


MEKANÝK KENAR PROBLARI

GERMAN MADE

315-450

Kod No.

Taným

Þaft Çapý

Uç Çapý

315-450

Mekanik Kenar Probu

Ø 10

Ø 10

Kullaným: Referans yüzeylere veya kenarlara 0.005 mm tekrarlanabilirlikle yaklaþýr. 1-Mekanik Kenar probunun gövdesi elle hafif bir bastýrmayla merkez eksene göre hareket eder. 2-Dönen mekanik kenar probununun referans yüzeye yavaþ ve dikkatli bir þekilde yaklaþtýrýlmasýyla osilasyon giderek azalýr. 3-Son pozisyona ulaþýldýðýnda, mekanik kenar probu gövdesi kenardan geçer. Þimdi pozisyon ucun çapýna tekabül eder.

IÞIKLI KENAR PROBU - 2D

Kullaným: Ýþ parçasý bir iletken ise yaylý uç temas ettiðinde elektrik devresi kesilir ve bir LED ýþýk gözükür. Dolayýsýyla iþ parçasýnýn kenarýna 5mm yaklaþýlmýþ (uç çapý Ø 10) olur. * Prob Hassasiyeti:0,010mm

GERMAN MADE

315-300

Kod No.

Taným

Þaft Çapý

Volt

315-300

Iþýklý Kenar Probu

Ø 20

12V(23A)

Uzunluk Uç Çapý 94

Ø 10

SESLÝ KENAR PROBU - 3D

Kullaným: Iþýklý kenar probu gibidir, ilaveten sesli sinyal verir. * Prob Hassasiyeti:0,010mm

GERMAN MADE

315-350

Kod No. 315-350

Taným Sesli Kenar Probu 3D

Þaft Çapý

Volt

Ø 20

12V(23A)

Uzunluk Uç Çapý 131

Ø 10

TAKIM SIFIRLAMA CÝHAZI

GERMAN

315-250

MADE

Kod No.

Taným

Gövde Çapý

Ölçüm Uç Çapý

Yükseklik

315-250

Standart

Ø 65

Ø 47

50.00 ±0.01

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Kullaným: Freze veya tornada Z-ekseninde iþ parçasý yüzeyi veya takým uzunluðu tespitinde kullanýlýr. Tezgah milini saat ''0'‘ okuyana kadar dikkatli bir þekilde cihaza temas ettirin. Ýçinde 0.5 mm‘lik bir emniyet yayý vardýr.

229


3D-TESTER VI Plus Bu ince ve küçük yapýlý 3D tester: Saðlam yapýlý, ince ve cazip tasarýma sahiptir. Hassas yetenekleri sayesinde iþ parçasýnýn referans nokta ve uzunluklarý kolayca hesaplanýr. Saatin ayný çözünürlüðünde her eksende (X/Y/Z) problama mümkündür. Saat ‘’0’’ gösterdiðinde dikey eksen iþ parçasýnýn kenarýnýn tam üstündedir.

GERMAN MADE

3D-Tester SLIMplus Ýnce, düzgün ve bütün tezgahlarda kolay ölçüm

3D-Tester VIplus Büyük tezgahlarda bile okumasý çok kolay 3DTester

Saðlam karbür bilya Ø 3

Standart Ø3

3D Koruma Sistemi 3D testerin en önemli parçasý ölçüm ünitesidir. Dolayýsýyla bu deðerli üniteyi korumak en önemli görevdir.3D testere bu amaçla komple bir koruma sistemi e n t e g r e e d i l m i þ t i r. H a s s a s s a a t mekanizmasý bu þekilde hasar görmekten korunmuþ olur

3D Koruma Sistemi dört seviyede çalýþýr.

Seviye 1 –kýrýlma noktasý 1 (= dar prob ucun bükülmesi)

X/Y'de Limit

Seviye 3 – mekanik limitler (= probun X/Y eksenlerinde mekanik limitleri )

230

Uzun Ø6

Seviye 2 –kýrýlma noktasý 2 (=zayýflatýlmýþ bölgede kýrýlma)

Z'de Limit

Seviye 4- mekanik limitler (probun Z ekseninde mekanik limitleri)

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


3D-TESTER VI Plus Ekonomik prob uçlarý 3D testeri hasardan korumak amacýyla geleneksel cihazlarda prob uçlarý çok kolay kýrýlýr.Bu nedenle prob uçlarý tüketimi çok yüksek rakamlardadýr..Yeni geliþtirilen paslanmaz çelik prob uçlarýmýzda kaynaklý bir karbür bilya bulunmaktadýr. Bu uçlara çok büyük bir dayaným saðlamaktadýr. Küçük aþýrý yüklerde herhangi bir hasar oluþmaz ve bir kýrýlma olayý görülmez. 3D tester optimal olarak korunur ve ciddi bir tasarruf saðlar.

GERMAN MADE

3D Tester VIPlus Parça No. 315-150

3D-Tester SLIMplus Parça -No. 315-100

Standart Prob Ucu Parça -No. 315-211 Uzun Prob Ucu Parça-No. 315-212

Kod No.

Taným

315-100 315-150 315-211 315-212

3D-Tester SLIMplus Ø12 milli 3D-Tester VIplus Ø12 milli Standard Prob Ucu Uzun Prob Ucu

Mil Çapý

Uzunluk

Uç Çapý

Ø12 Ø12 -

124 145 27 62

Ø3 Ø3 Ø3 Ø3

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

231


3D-TESTER DREHPlus (TAKIM ÖLÇÜMÜ TORNALAR ÝÇÝN) 3D tester Drehplus ile tezgah üzerinde bulunan takýmlarý X, Y ve Z eksenlerinin hepsinde ölçebilirsiniz.

GERMAN MADE

*Yenilikçi prob teknolojisi: konik prob gövdesi tezgah üstünde tüm ölçüm ihtiyaçlarýna göre tasarlanmýþtýr. *Takýmlarýn tüm eksenlerde ölçümü: X, Y ve Z . *Yenilikçi tasarýmý ile ince ve cazip gövde *Takýmlarýn tezgah üstünde doðrudan ölçümü ile zaman tasarrufu ve doðru ölçüm sonuçlarý *Ýlave bir aparat gerekmediðinden düþük maliyet Sertleþtirilmiþ takým çeliðinden imal edilen konik gövde yapýsýyla Drehplus yenilikçi uçlara sahiptir. Tschorn‘un iyi bilinen 3D–Koruma Sistemi bu cihazlara da uygulanmýþ olup prob uçlarý saðlam ve uzun ömürlüdür; ama 3D testerin korunmasý amacýyla önceden belirlenen kýrýlma noktasýnda gerektiðinde kýrýlýr. Konik prob gövdesi hassas bir þekilde Drehplus 3D tester için geliþtirilmiþtir. Sýfýr pozisyonuna yaklaþýrken veya dokunurken konik gövde yapsý tamamiyle simetri ekseni üzerindedir. Konik prob gövdesinin geometrisi sayesinde radyuslu ve/veya açýlý kesme düzlemlerini de ölçmek mümkündür.

3D Tester DREHplus

Kod No.

Taným

Mil Çapý

Uzunluk

Uç Çapý

315-400

3D-Tester DREHplus

Ø20

136

Ø3,6/Ø3,2

Z Ekseni

X Ekseni

ni ks e YE

ni k se E X

Y Ekseni

Z Ekseni

232

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


TAKIM BOY SIFIRLAMA CÝHAZI (ALFA-SET 33/35)

LIECHTENSTEIN

Baþarý ön ayarla gelir! Takým ön ayarýnýn avantajlarý

MADE

Takým Hakimiyeti CNC tezgahlarda kullaným öncesi bütün takýmlar alfa-set ünitesinde ön ayar yapýlýr, ölçülür ve kontrol (salgý ve takým uç incelemesi) edilir. Optimizasyon Tezgah takým mevcudiyeti optimize edilir, duruþ süresi minimum olur. Tezgah üstünde ölçüm süresi tamamen ortadan kalkar. Tezgah takýmlarý kullaným amacý için hazýr hale gelir. Verim Artýþý Ýlk parçanýn bile istenen toleranslarda iþlenmesiyle test parçalarý ve red maliyetleri ortadan kalkar. Alfa-set ile saðlanan tasarruf Her takýmda 3 dakika Her parçada 15 takým Kullanýmda 2 tezgah Ayda 8 X yeniden takýmlandýrma Saatte 70 Eur

alfa-set 33 tms alfa-set 35 swift

MODEL X=Ø Z L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 H1 H2 H3 Aðýrlýk (kg)

alfa-set 33tms

alfa-set 35tms

alfa-set 33swift

alfa-set 35swift

300 380 405 500 925 104 300 125 344 712 194 136 72

300 500 405 500 925 104 300 125 344 832 194 136 76

250 380 405 500 604 104 300 125 433 712 194 136 72

250 500 405 500 604 104 300 125 433 832 194 136 76

Bütün ölçüler mm cinsindendir. ISO 40 veya ISO 50 konikler. ISO 50 için adaptör

Yýllýk Tasarruf 10800 Euro Yatýrýmýn geri dönüþ süresi 6 aydan daha kýsa sürede gerçekleþir. *6" Dokunmatik Ekran , otomatik ölçümler için sabit ve gezer artý gösterge *Radyüs ve açý gösteren X-Z deðerleri ölçülür ve saniyeler içinde gösterilir *Ölçüm penceresinde istenilen þekil seçilebilir *Ölçülen noktalar pencerede mouse ile seçilebilir *Radyüs, açý ve mesafeler için ölçüm programlarý *99 adet referans sýfýr noktasý *PC, printer, mouse veya klavye için USB port *Þifre korumalý Güç Kaynaðý *100-240 V AC/ 50-60 Hz *4-6 Bar kuru basýnçlý hava Temin Þekli *Temel cihaz, masa üstü model *Kullaným Talimatý *Garanti Belgesi Aksesuarlar *DYMO printer *Adaptörler *Mastar Mandrel *Adaptörler için aksesuarlar stokta mevcuttur.

alfa-set 33/35 tms

Gezici artý gösterge Otomatik ölçüm

Ölçüm Penceresi

10 noktaya kadar radyüs ölçümü

99'a kadar adaptör

alfa-set 33/35 swift

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

233


TAKIM BOY SIFIRLAMA CÝHAZI (ALFA-SET 23/44/64) Baþarý ön ayarla gelir! Takým ön ayarýnýn avantajlarý

LIECHTENSTEIN MADE

Takým Hakimiyeti CNC tezgahlarda kullaným öncesi bütün takýmlar alfa-set ünitesinde ön ayar yapýlýr, ölçülür ve kontrol (salgý ve takým uç incelemesi) edilir. Optimizasyon Tezgah takým mevcudiyeti optimize edilir, duruþ süresi minimum olur. Tezgah üstünde ölçüm süresi tamamen ortadan kalkar. Tezgah takýmlarý kullaným amacý için hazýr hale gelir. Verim Artýþý Ýlk parçanýn bile istenen toleranslarda iþlenmesiyle test parçalarý ve red maliyetleri ortadan kalkar. 2-3 tezgahý olan bir þirkette yýllýk 25.000 Eurdan fazla tasarruf olur. Ayrýca takým aþýnmasýnda %20 ' ye kadar azalma olur Alfa-set ile saðlanan tasarruf Her takýmda 3 dakika Her parçada 15 takým Kullanýmda 2 tezgah Ayda 8 X yeniden takýmlandýrma Saatte 70 Eur 126 Eur günde 2520 Eur ayda 30240 Eur yýlda 6 ay içinde alfa-set sizin için masrafsýz çalýþmaya baþlar. Rakipsiz Mekanik Sistem/ maksimum kararlýlýk/kullanýmý kolay Alfa-set presetter cihazlar çok farklý adýmlarda iþlem yapan mükemmel bir görüntü iþlem sistemi ile donatýlmýþtýr. *Yüksek çözünürlükte 1280X1024 piksel renkli CMOS kamera *Bütün önemli verilerin çok net gösterimi *Otomatik kontur algýlama ile tamamiyle geliþkin görüntü iþlem fonksiyonlarý *Kesme kenarýnýn kontrol edilmesi için renk yansýmalý ýþýk görüntüsü *Otomatik iletilen ýþýk ayarý *Daha fazla hassasiyet için 2X zoom (enterpolasyon yok) *Yazýlýmdan kontrol edilen LED ýþýk *Þirket aðýna veya takým makinasýna (opsiyonel) veri aktarýmý *Standart son-iþlemcide geniþ seçim olanaklarý Görüntü 2: 12.1 inç renkli dokunmatik ekran (all in one), 20X büyütme

Çalýþma kavramasý ölçüm braketi üzerine monteli deðildir. Ölçüm sistemi üzerine tesir eden bir kuvvet yoktur.

Bilya rulmanlý kovana sahip hassas takým tutucu uzun takýmlarda bile maksimum salgý hassasiyeti saðlar.

Tek elle kontrol edilen seçmeli pnömatik eksen kilidi.

Görüntü 4: 12.1 inç renkli dokunmatik ekran (all in one) 20/40 ve 80 büyütme, geliþkin ölçüm programlarý, spiral kesme takýmlarý için total görüntü, iki kamera (twincam)

Ýki X-ekseni lineer klavuzlarý arasýndaki büyük mesafe ölçüm sutunu üzerinde maksimum karalýðý saðlar.

234

Alfa-set görüntü iþleme sistemi kesme kenarýný çok kýsa sürede algýlar.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


TAKIM BOY SIFIRLAMA CÝHAZI (ALFA-SET 23/44/64)

LIECHTENSTEIN

Vision 5 PC-Versiyonu

MADE

Vision 5 ayný vision 4 gibi tüm ölçüm programlarýna sahip PC versiyondur. Daha büyük 17 inç ekrana ve 120 ' ye kadar büyütme olanaðýna sahiptir. DELL OptiPlex 380SF Intel Core 2 Duo Ýþlemci 2.93 GHz Ana Hafýza: 2 GB Hard disk: 160 GB Windows 7 Profesyonel (32 BIT) 17“ monitör Keyboard and integrated touchpad Opsiyon 1 17 inç dokunmatik ekran Opsiyon 2 Sadece presetter cihazý PC'ye baðlayan bir USB kablo. Dolayýsýyla müþteri tarafýndan temin edilen uygun iþletim sistemine sahip bir PC kullanýlabilir.

PERFORMANS ÖZELLÝKLERÝ

Artý gösterge ile kesme kenarýnýn otomatik bulunmasý

Farklý ölçüm yöntemlerinin manuel seçimi

Ölçüm penceresinin serbest seçimi

10 kadar nokta ile radyüs ölçümü

Etiket basýmý

Radyüs/çap ve abs/inc seçimi

Dönen takýmda konturun bulunmasý ve ölçümü

Kenar kontrolü için ýþýk, canlý görüntüde ölçüm

Profil mastar

Adaptör seçimi

Nominal/gerçek mukayesesi için DXF-dosyalar(opsiyonel)

CNC kontrol ünitesine veri aktarýmý için PP (opsiyonel) mastar

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

235


TAKIM BOY SIFIRLAMA CÝHAZI (ALFA-SET 23/44/64)

LIECHTENSTEIN MADE

ÖLÇÜM SÝSTEMÝ Renkli Kamera Dokunmatik Ekran 12.1" 800 x 600 Dokunmatik Ekran 17" 1280 x 1024 Monitör 17" 1280 x 1024 Takým ucu kontrolü için LED ön ýþýk Takým ucu kontrolü için LED halka ýþýk Büyütme

HAFIZA

vision 2

vision 4

vision 5

• •

• •

• •

• opsiyon 20 x

• opsiyon 20/40/80 x

opsiyon • opsiyon 30/60/120x

vision 2

vision 4

vision 5

Takým referans/adaptör Takým Kümesi

99 1000

99 1000

sýnýrsýz sýnýrsýz

ÖLÇÜM YÖNTEMLERÝ

vision 2

vision 4

vision 5

• • • • • • • •

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

YAZILIM LÝSANSI

vision 2

vision 4

vision 5

DXF Dosyalar PP-son iþlemci RFID Sistem BALLUFF Takým veri yönetimi Raporlama (veri ve resim)

opsiyon -

opsiyon 13'e kadar, opsiyon opsiyon opsiyon opsiyon

opsiyon sýnýrsýz, opsiyon opsiyon opsiyon opsiyon

PORTLAR

vision 2

vision 4

vision 5

4 1 1

4 1 1

8 1 1

Sabit ve gezer artý gösterge Merkez Nokta Serbest seçilebilen ölçüm penceresi Ölçüm programlarý nokta-nokta Açý Radyüs Diklik Açý belirleme Radyüs belirleme Salgý Total görüntü (kontur tarama) Profil Mastar Hardcopy bmp dosya Þifre korumalý Parelel düzeltme Gerçek zamanlý saat

USB Ethernet/RJ-45 RS 232 Seri

Alfa-set twincam (çift kamera) / radyal ve eksenel ölçüm için (opsiyonel) vision 2

vision 4

vision 5

• • • • •

• • • • •

vision 2

vision 4

vision 5

• •

• •

• •

2.Kamera 90° dönme Takým ekseninde döner enkoder Helis açý Bölüm dairesi Ara boþluklar

ALFA-SET DME (opsiyonel) Kamera ile merkez yükseklik ölçümü Helis Açý

236

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


TAKIM BOY SIFIRLAMA CÝHAZI (ALFA-SET 23/44/64)

LIECHTENSTEIN

Alfa-set dme- Kamera ile merkez yükseklik ölçümü

MADE

To r n a t a k ý m l a r ý n d a m e r k e z yüksekliðinin bir týklama ile temassýz ölçümü X-eksenine ilave edilen LED ýþýklý sabit 2.kamera vasýtasýyla merkez yüksekliðinin elektronik yöntemle ölçümü yapýlýr. Kesme kenarý 12.1 ' TFT renkli dokunmatik ekranda 20/40 veya 80 kez büyüterek görünür. Kesme kenarý üzerinde bir týklatma ile ö l ç ü l e n d e ð e r e k r a n d a g ö r ü l ü r. Maksimum ölçüm aralýðý takým merkezinden ± 3 mm.dir Bu aralýkta radyüsleri ve açýlarý bir týklama ölçmek mümkündür. Vision 2 ve vision 3 görüntü iþleme sistemlerine sahip 23-69 arasý alfa-set presetter cihazlar ile PC versiyon vision 5 cihaza opsiyonel ''dme '' merkez yükseklik ölçüm özelliði eklenebilir. Alfa-set cihazda 4X90° Indeks (parça no 104446-50) bulunmalýdýr.

Alfa-set Twincam (Çift Kamera) Ön aydýnlatma yoluyla eksenel ve radyal ölçüm için yardýmcý 2.kamera sayesinde takým presetleme ve ölçüm cihazý Twincam cihaz esas olarak alfa-set 23 ve 44 cihazlarýn vision 4 ve 5 görüntü iþleme sistemine sahip halidir. Twincam cihazda 90° dönen ön aydýnlatmalý ikinci renkli bir kamera ile B-ekseni için bir Heidenhein döner enkoder bulunmaktadýr. Bütün ölçümler 20/40 veya 80 büyütme ile yapýlýr. Canlý görüntü bütün temel takým parametreleri için bir ölçüm yüzeyi haline gelir. Ölçüm noktalarý ayrýca kullanýcý tarafýndan fare imleciylede belirlenebilir. Prensip olarak ekranda kamera tarafýndan görülen tüm açý ve radyüsler ölçülebilir. Bu amaçla vision 4 ve 5 sistemlerde çok sayýda ölçüm programý vardýr.

Spiral bölüm dairesi ve açý

Dik pah geniþliði

Ara boþluklar

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

237


TAKIM BOY SIFIRLAMA CÝHAZI (ALFA-SET 23/44/64) AKSESUARLAR

LIECHTENSTEIN MADE

ISO/ISO Adaptörler Kavrama mekanizmalý ISO/HSK adaptörler Kavrama mekanizmalý ISO/CAPTO adaptörler

Adaptörler ve mastar mandreller paslanmaya mukavim vakumda sertleþtirilmiþ çelikten imal edilmiþtir. Ø 50 x 350 mm

Mastar Mandrel ISO 40 veya 50

Etiket Yazýcý 19 x 51 mm 32 x 57 mm

Adaptör Saklama tablasý ISO 40 veya 50

238

Alfa-set adaptörler için stand Yükseklik 850 mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


TAKIM BOY SIFIRLAMA CÝHAZI (ALFA-SET 23/44/64)

LIECHTENSTEIN MADE

alfa-set 33/35 tms

X ve Z eksenleri için Kaplamalý karbür sensör. Ölçüm sistem çözünürlüðü 0.01 mm.

alfa-clamp

Optimum ergonomi ile daha iyi takým tutucu sistemi

Alfa-setinin baþlangýç modeli ile merkezi olarak veya uzaktan kumanda ile doðrudan preset iþlemi tezgahta yapýlýr. Pnömatik olarak kullanmak daha rahattýr, ayný fiyattaki diðer cihazlarda olmayan seçmeli eksen kilitleme mekanizmasýna sahiptir.

alfa-set 33/35 swift

Otomatik kontur algýlama ve kamera ile ölçüm. 6" dokunmatik ekran.

alfa-cleaner

Temizlik ile hassasiyet saðlanýr, konik temizleme cihazý.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

239


TAKIM BOY SIFIRLAMA CÝHAZI (ALFA-SET 23/44/64) TEKNÝK ÖZELLÝKLER Güç Kaynaðý Elektrik: 100-240 V AC, 50-60 Hz. Basýnçlý Hava 4-6 Bar , kuru hava.

LIECHTENSTEIN MADE

Teslimat Þekli *Temel cihaz, masa üstü *ISO 50 tutucu (talep üzerine ISO40) *12 Volt güç kaynaðý ünitesi *Temizleme macunu *Kullaným Klavuzu *Garanti Belgesi *Nakliye Kutusu

MODEL alfa-set 23 alfa-set 24 alfa-set 44 alfa-set 46 alfa-set 49 alfa-set 64 alfa-set 66 alfa-set 69 X=Ø Z L1 L2 L3 B1 B2 B3 H1 H2 H3 Aðýrlýk

270 380 480 570 920 300 240 530 770 250 190 62 kg

270 500 480 570 920 300 240 530 890 250 190 65 kg

420 450 540 700 1050 400 280 570 950 300 240 110 kg

420 650 540 700 1050 400 280 570 1150 300 240 120 kg

420 900 540 700 1050 400 280 570 1400 300 240 130 kg

600 450 660 820 1270 400 280 670 950 300 240 130 kg

600 650 660 820 1270 400 280 670 1150 300 240 140 kg

Bütün ölçüler mm cinsinden/ISO 40 veya ISO 50 Konikler / ISO 50 için adaptörler Twincam Versiyonu: ISO 50 konik vakumlu tutucu, pnömatik döner kavrama ve 4X90° endeks.

240

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

600 900 660 820 1270 400 280 670 1400 300 240 150 kg


ALFA-CLAMP Profesyonellere Özgü Hassasiyet LIECHTENSTEIN MADE

alfa-clamp

200090 alfa-clamp 90 takým tutucu olamadan 4X90° indekslenir

200045 alfa-clamp 45 takým tutucu olmadan 8X45° indekslenir

Takým Tutucu SK (DIN / MAS-BT / CAT) 200120 SK / ISO 20 200130 SK / ISO 30 200140 SK / ISO 40 200150 SK / ISO 50

Takým Tutucu Capto 200303 Capto - C3 200304 Capto - C4 200305 Capto - C5 200306 Capto - C6 200308 Capto - C8

Takým Tutucu HSK - A (DIN 69893/1) 200225 HSK - A 25 200232 HSK - A 32 200240 HSK - A 40 200250 HSK - A 50 200263 HSK - A 63 200280 HSK - A 80 200210 HSK - A 100

Takým Tutucu VDI (DIN 69880) 200516 VDI 16 200520 VDI 20 200525 VDI 25 200530 VDI 30 200540 VDI 40 200550 VDI 50

Sezgisel olarak basit-basitçe sezgisel Yeni takým sýkma cihazý *Emniyetli takým sýkma *minimum kilitleme kuvveti *Farklý konikler için ilave alet gerekmeden hýzlý deðiþtirme. *Kesme uçlarýnýn sorunsuz montesi *Yaylý kilitleme pimi *Mekanik emniyet pimi *Optimum ergonomi sayesinde daha saðlam takým sýkma *Deðiþtirilebilir prinç yataklar konik yüzeyi korur *Kullaným için gereken alan 140X100 mm

Takým Tutucu KM Kennametal 200450 KM 50 200463 KM 63

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

241


ALFA-CLEANER (TAKIM KONÝÐÝ TEMÝZLEME CÝHAZI) Temizlikle gelen Hassasiyet Takým Koniði Temizleme Cihazý

LIECHTENSTEIN MADE

Kurumuþ yaðlarýn, kesme sývýlarýnýn ve diðer kýsmen reçineleþmiþ kirlerin temizlenmesi için konik takýmlarý temizleme cihazý. Temiz takým tutucu sayesinde *Kesici takým salgý hassasiyeti artar *Kesme kenarý ömrü uzar *Tezgah fener mili korunur *Takým yüzey hassasiyeti korunur *Iskarta azalýr Temizlik Aparatý Çap: 230 mm Boy: 160 – 190 mm Aðýrlýk: 10 kg Temizlik Aparatý 360130 SK 30 DIN69871/MAS-BT/CAT 360140 SK 40 DIN69871/MAS-BT/CAT 360150 SK 50 DIN69871/MAS-BT/CAT 360250 HSK-ACE50 360263 HSK-ACE63 360210 HSK-ACE100 360363 PSC63 (Capto C6) Talep üzerine diðer ölçüler mevcuttur. Yedek Fýrçalar 350130-B SK 30 DIN69871/MASBT/CAT 350140-B SK 40 DIN69871/MASBT/CAT 350150-B SK 50 DIN69871/MASBT/CAT 350250-B HSK-ACE50 350263-B HSK-ACE63 350210-B HSK-ACE100 350363-B PSC63 (Capto C6)

Temizlik Öncesi

Temizlik Sonrasý alfa-cleaner

Tahrik Ünitesi Bütün temizlik aparatlarýna uygundur. 24 V DC motor ve 1-5 dakika zamanlayýcý Güç kaynak ünitesi standart olarak verilir

360000 Tahrik Ünitesi Güç kaynaðý: 100 – 240 VAC Tüketim: max 0,15 kW Çap: 300 mm Boy: 140 mm Aðýrlýk: 11 kg

242

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


PLEYTLER, PUNTALAR, V & X BLOKLAR


GRANÝT PLEYTLER Özellikler: * DIN876 normuna uygundur * Özel olarak seçilmiþ en yüksek kalite ince taneli granitten üretilmiþtir * Ölçüm yüzeyler hassas leblenmiþtir * Granit pleytler çok sert ve aþýnmaya karþý dayanýklýdýr. * Müþteri isteðine göre yerinde kalibrasyon yapýlýr. * Belirtilen hassasiyetler firmamýz tarafýndan garanti edilmektedir. Kod No.

Pleyt ölçüsü (mm)

Yüzey Hassasiyet Sýnýfý

Düzlemsellik Hassasiyeti (µm)

Kalýnlýk (mm)

Pleyt aðýrlýðý (kg)

1350 400 1350 630 1350 100 1350 101 1350 120 1350 160 1350 200 1350 202

400*400 630*400 1000*630 1000*1000 1200*800 1600*1000 2000*1000 2000*1000

0 0 0 0 0 0 0 0

6,5 7,0 9,0 10,0 10,0 12,0 13,0 13,0

70 70 150 150 150 200 250 200

49 77 290 461 442 982 1.535 1.230

DÖKÜM PLEYTLER Özellikler: * DIN876/1 normuna uygundur * Ölçüm yüzey hassas iþlenmiþtir. * Pleytler dökümdür

Kod No.

Pleyt ölçüsü (mm)

Kalýnlýk (mm)

Pleyt aðýrlýðý (kg)

38215 106 38215 108 38215 110 38215 112

500x400x25 600x400x25 800x500x25 1000x800x25

65 65 100 100

31 42 70 240

Kod No.

Stant Tipi

Ölçüler (mm)

1360 400 1360 630 1360 100 1360 101 1360 120 1360 160 1360 200

Profil Profil Profil Profil Profil Profil Profil

400*400*750 630*400*750 1000*630*750 1000*1000*750 1200*800*750 1600*1000*750 2000*1000*750

1370 400 1370 630 1370 100 1370 101 1370 120 1370 160 1370 200

Dolaplý Dolaplý Dolaplý Dolaplý Dolaplý Dolaplý Dolaplý

400*400*750 630*400*750 1000*630*750 1000*1000*750 1200*800*750 1600*1000*750 2000*1000*750

PLEYT STANDLARI

244

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


GRANÝT MASTAR GÖNYE

38216 004

Özellikler: * DIN 876 normuna göre iki ölçüm yüzeyi vardýr , 90 derecelik açý DIN 875 normuna göredir * Özel olarak seçilmiþ en yüksek kalite ince taneli granitten * Hassasiyet sýnýfý : 00

38216 006

Kod No.

Diklik Hassasiyeti (µm)

Düzlemsellik Hassasiyeti (µm)

Boyutlar (mm)

2,5 2,5 3,0

3,0 3,0 4,0

400x250x60 500x300x60 600x400x70

38216 004 38216 005 38216 006

GRANÝT KARE GÖNYE

38217 004

Kod No.

Ýki Ölçüm Yüzeyi Düzlemsellik Paralellik Arasýndaki Karelik (µm) (µm) (µm)

38217 004 38217 005

3,0 3,5

1,3 1,5

3,0 3,5

Boyutlar (mm) 400*400*40 500*500*50

GRANÝT MASTARLAR (Kalite Sýnýfý:00)

1380-4063

Kod No. 1380-4063 1380-6310

Tip (mm)

Düzlemsellik Hassasiyeti (µm)

400x60x25 630x100x35

1,6 2,1

Ölçüm Yüzeylerinin Karþýt ölçüm Doðrusallýk yüzeyleri arasýndaki Deðeri (µm) paralellik (µm) 2,4 3,2

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

8,0 10,5

245


MANYETÝK "V" BLOK YÜKSEK HASSASÝYET Özellikler: * Yüksek hassasiyetle üretilmiþ ve sertleþtirilmiþtir. * Hassas þekilde taþlanmýþ "V" bloðu sayesinde silindirik parçalarýn salgý, paralellik, diklik ve boyut ölçümleri pleyt üzerinde yapýlabilir. * Hassas þekilde taþlanmýþ 2*90°’ lik V kanallarý sayesinde çok hassas iþ parçalarýnýn ölçülmesi, ve markalanmsý için idealdir. * Paralellik toleransý ± 0,004 mm * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Karton kutusunda çift olarak teslim edilir.

38200 005

Kod No. 38200 005 38200 006

Boyutlar (mm)

Ýþ parçasý çapý (mm)

80x67x96 100x70x96

6-66 6-70

Manyetik Kuvvet (kg) Taban 100 120

V yatak V yatak

MANYETÝK "V" BLOK - ÇÝFT Özellikler: * Özel çelikten yapýlmýþtýr * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Hassas taþlanmýþ 90° "V" blok * Hassasiyet: 0,02 mm/ 100mm * Karton kutusunda çift olarak teslim edilir.

38200 101

Kod No. 38200 101 38200 200 38200 201 38200 203 38200 204

Boyutlar (mm)

Ýþ parçasý çapý (mm)

70x60x73 80x70x95 100x70x95 101x67x95 152x76x95

44 50 50 48 56

Manyetik Kuvvet (kg) Taban 60 80 100 100 130

düz V yatak V yatak V yatak V yatak

KELEPÇELÝ "V" BLOK Özellikler: * Silindirik parçalarýn markalanmasý ve ölçülmesi için kelepçeli baðlama sistemi * Özel sertleþtirilmiþ çelikten yapýlmýþýtr * Çiftler halinde hassas þekilde taþlanmýþ, iþlenmiþ ve ayarlanmýþ, 90°’ lik iki ayrý "V" kanal * Hassasiyet ± 0,004 mm /100 mm * Karton kutusundadýr

38202 002

Kod No. 38202 002

246

Boyut (mm)

Ýþ parçasý çapý (mm)

75x55x55

5-50

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


X BLOK ÇÝFTÝ Özellikler: * Yüksek aþýnma dayanýmlý dökümden yapýlmýþtýr. * Hassasiyeti : ± 0,016 mm , * X bloklar hassas iþlenmiþ ve taþlanmýþtýr. * 90° 4 adet geniþ "V" kanal * Ahþap kutusunda çift olarak teslim edilir.

38204 001

Kod No.

Boyut (mm)

Ýþ Parçasý Çapý (mm)

Sýnýf

38204 001 38204 002

75x150x130 90x200x170

Ø8-120 Ø12-180

1 1

SALGI ÖLÇÜM CÝHAZI Özellikler: *Dairesellik, eþmerkezlilik, dairesel salgý ve kesit farklýlýklarýnýn hassas ölçümü *Dýþ ve Ýç silindirik parametrelerin ayný zamanda hassas ölçümü *Çok sayýda parametrenin ayný zamanda hassas ölçümü *Salgý komparatörü dahil deðildir.

Kod No. 36162 100 36162 120 36162 130 36162 150

Çalýþma Yöntemi Manuel Manuel Motorlu Manuel

Ölçüm Aralýðý (mm) Uygulama Çapý Uygulama Uzunluðu 3-25 10-50 20-102 20-102

102 152 203 203

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Hassasiyet << 0.005 mm << 0.005 mm << 0.005 mm << 0.005 mm

247


HASSAS ÇÝFT PUNTALAR

Hassas Konsantriklik Kontrolü. Özellikler: * Hassasiyet: 4 micron (0.00015 inç) * Puntadan hýzlý parça sökme imkaný. * Punta uçlarý sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþtýr. * Komparatör tutucu dahildir. * Manuel hareketli kýzaklar, ayarlanabilir uçlar. * Hareketli punta kýzak boyunca istenilen yere getirilebilir ve özel koluyla güvenli bir þekilde kilitlenebilir.

248

Kod No.

Puntalar Arasý Mesafe (mm/")

Ýþparçasý Çapý Ø (mm)

Toplam Boy (mm)

340-2001 340-2002 340-2003 340-2004 340-2005

300mm/12" 500mm/20" 600mm/24" 800mm/32" 1000mm/40"

200 300 340 480 480

480 750 1000 1200 1400

Kod No.

Açýklama

3401-2002 3401-2003 3401-2004

Komparatör tutucu 20" puntalar için Komparatör tutucu 24" puntalar için Komparatör tutucu 32" puntalar için

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝNAMOMETRELER


ANALOG DÝNAMOMETRELER Ürün Özellikleri * AD dinamometreler yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik özelliðine sahiptir. * Elektronik, elektrik, tel kablo, tekstil, hýrdavat ,mimari, ve motor gibi çeþitli sektörlerde malzemelerin çeþitli kuvvet testleri için kullanýlýr. * Kullanýmý kolay, elle tutulabilir , çeþitli test standlarýna baðlanabilir ve deðiþik çenelerle kullanýlabilir. * Yük uygulandýðýnda hereket eden ve yük bitiminde sabit kalan ibre sayesinde kolay okuma ve yüksek hassasiyet * Ölçüm bittiðinde cihazýn üzerindeki düðmeye bir kere basýldýðýnda ibre sýfýr noktasýna gider. * Cihaz iki taraflý test yapma imkanýna sahiptir. * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri vardýr. * (N, kg) birimleri ayný anda kadranda görülmektedir. AD

ADB

MODEL

AD-10

AD-20

AD-50

AD-100

AD-200 AD-500

ADB-1

ADB-2

ADB-5

KOD NO 54500 010 54500 020 54500 050 54500 100 54500 200 54500 500 54500 001 54500 002 54500 005 Tip AD ADB Kapasite(N) 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 Kapasite(Kgf) 1 2 5 10 20 50 100 200 500 Çözünürlük (N) 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 Hata Sýnýrý ± % 1 Tam skala ± % 2 Tam skala Boyut 232 x 60 x 51 mm 290 x 94 x 70 mm Aðýrlýk 0,6 kg 3,5 kg

MODEL Ana Ünite Basma Çenesi Çekme Kancasý Uzt. çubuðu

250

AD-10

AD-20

AD-50

AD-100

AD-200 AD-500

1 Adet 4 parça (düz,V tip,býçak, nokta) 1 Adet 1 Adet

ADB-1

ADB-2

ADB-5

1 Adet 2 parça (düz,nokta) 1 Adet 1 Adet

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL DÝNAMOMETRELER * DD ve DDB serisi dijital dinamometreler yüksek çözünürlüklü çok fonksiyonlu test cihazlarýdýr. * Basma - çekme , soyulma, sýyýrma ve koparma testleri yapýlabilir. * Cihaz bilgisayar baðlantýsý ve yazýlýmý sayesinde uygulanan yükün eðrisini ve test sürecini gösterir. * Maksimum test kuvveti 1-10sn arasýnda ayarlanarak otomatik olarak sabitlenir ve kolayca okunur. Ayarlananan süre sonunda ekran sýfýr konumuna döner. * Cihaza max ve min tolerans deðerleri girilebilir. Test sonucu girilen tolerans içinde ise yeþil lamba, deðilse kýrmýzý lamba yanar. * Hafýza fonksiyonu : 10 ölçüm verisi hafýzaya alýnabilir ve bu deðerlerin aritmetik ortalamasý hesaplanýr. * Cihaz otomatik olarak her üç birimde (N,kgf ,lbf) sonuç gösterir. Birim düðmesine 3 saniye basýlý tutarak istenen birime dönüþtürülebilir. * Otomatik güç kapatma fonksiyonu : Güç kapatma zamanýný (1-60 dk.) kullanýcý tarafýndan ayarlanabilir. * RS-232C veri çýktýsý sayesinde veriler printer veya bilgisayara aktarýlabilir, Ölçüm sonuçlarý yazýcýdan çýktý alýnabilir veya Excel formatý olarak kaydedilebilir.

DD

DDB

MODEL

DD-2

DD-5

DD-10

DD-20

DD-50

DD-100

DD-200

DD-500

KOD NO 54510 002 54510 005 54510 010 54510 020 54510 050 54510 100 54510 200 54510 500 Tip Yük hücresi yerleþik Yük kapasitesi 2N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N Çözünürlük (N) 0.001N 0.001N 0.005N 0.01N 0.01N 0.05N 0.1N 0.1N Ölçüm Aralýðý %10 - %100 tam skala Hata Sýnýrý ± % 0.5 tam skala Aðýrlýk Yaklaþýk 0,7 Kg Adaptör Giriþ : AC 220V 50 Hz Çýkýþ: DC 12V 300m A

MODEL

DDB-1

KOD NO Tip Yük kapasitesi Çözünürlük (N) Ölçüm Aralýðý Hata Sýnýrý Aðýrlýk Adaptör

MODEL

54510 1000 1000N 0.5N

DD-2

DD-5

Ana Ünite Basma/çekme Aksesuarlarý

MODEL

DDB-5

DD-10

DD-20

DD-50

DD-100

54510 5000 5000N 1N

Yaklaþýk 1,9 Kg

DD-200

DD-500

1 Adet 6 adet (düz basma, V tip basma uç, býçak basma uç, nokta basma uç, çekme kancasý, uzatma çubuðu)

DDB-1

Ana Ünite Basma/çekme Aksesuarlarý

DDB-2 54510 2000 S Tipi yük hücresi ayrý 2000N 1N %10 - %100 tam skala ± % 0.5 tam skala Yaklaþýk 1,7 Kg Giriþ : AC 220V 50 Hz Çýkýþ: DC 12V 300m A

DDB-2

DDB-5

1 Adet 4 adet (düz basma, uç, adaptör, çekme kancasý)

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

251


DÝNAMOMETRE STANDI * SD dinamometre standý sayesinde basma - çekme , soyulma, sýyýrma ve koparma testleri daha kolay bir þekilde yapýlabilir. * El çarký sayesinde cihaz kolayca hareket ettirilir * Stant hem yatay hemde dikey kullanýlabilir.

54510 905

Yatay Oryantasyon Testi

MODEL

SD

Kod No Yük kapasitesi (N) Strok (mm) Çözünürlük (N) Boyut lar (mm) Aðýrlýk (kg)

54500 905

54510 905* 500 150 0,01 154x240x500 8,5

54500 905

* Dijital cetvelli

DÝNAMOMETRELER ÝÇÝN ÇENELER

Ymr-003 Çekme çenesi Kablo, kaðýt, elektronik aksam, plastik, film gibi materyallerin çekme testinde kullanýlýr. Demirden üretilmiþtir.

MODEL

Ymr-004 Basma çenesi Tel, sünger veya benzeri maddelerin basma testinde kullanýlýr. Demirden üretilmiþtir.

MODEL

Ymr-012 Sýyýrma çenesi Yapýþkan bant, PCB gibi materyallerin sýyrýlmasýnda kullanýlýr. Demirden üretilmiþtir.

MODEL

Ymr-024 Çekme çenesi Kaðýt, plastik, film gibi materyallerin çekme testinde kullanýlýr. Alüminyumdan üretilmiþtir.

MODEL

252

Çekme Çenesi (Ymr-003)

Kod No Kapasite Max. Çene açýlma

Ymr-003

Basma Çenesi (Ymr-004)

Kod No Kapasite Çap

Kod No Kapasite Max. Çene açýlma

.

54511003 0,5kN 3 mm

Kod No Kapasite Maks. Çene açýlma

54511004 3kN Ø50 mm

Ymr-004

Sýyýrma Çenesi (Ymr-012) 54511012 2kN 4 mm

Ymr-012

Çekme Çenesi (Ymr-024) 54511024 0,5kN 6 mm

Ymr-024

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


TORK ÖLÇÜM


Tork Ölçüm Cihazlarý


DÝJÝTAL TORK ANAHTARI (YDE Serisi) Özellikler: *Tork ayarý, birim ayarý, mod ayarýda dahil standart fonksiyonlar. *Hem saat yönünde hem de saat yönünün tersinde iþlev görür. *LCD ekranda N-m, ft-lb, in-lb ve kg-cm ölçümlerini görebilme. *Sesli ve görüntülü uyarý. *Uyguluma öncesi kolay ayarlanabilirlik ve kurulum.

Model Kod No. Hassasiyet Max. Tork Tork Ölçüm Aralýðý Garanti edilen Hassasiyet Aralýðý Çözünürlük LED Birim Seçimi Uzunluk (mm) Soket (inç) Kafa Tipi Diþli diþi Pil *4 Çalýþma Sýcaklýðý Saklama Sýcaklýðý

YDE2-030BN

YDE4-135BN

YDE4-200BN

550-14030 CW:±2% CCW:±3% 30 N-m / 22.12 ft-lb 265.5 in-lb / 306.1 kg-cm 1.5~30 N-m / 1.11~22.12 ft-lb 13.3~265.5 in-lb 15.3-306.1 kg-cm 6~30 N-m / 4.4~22.12 ft-lb 53~265.5 in-lb 61~306.1 kg-cm 0.01 N-m / 0.01ftlb 0.1 in-lb / 0.1 kg-cm 12 LED (4 Red+8 Green) N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm 390 1/4 Cýrcýrlý 36 AA x 2 -10°C~60°C

550-12135 CW:±2% CCW:±3% 135 N-m / 99.5 ft-lb 1195 in-lb / 1378 kg-cm 6.8-135 N-m / 5~99.5 ft-lb 60~1195 in-lb 69~1378 kg-cm 27-135 N-m / 19.9~99.5 ft-lb 239~1195 in-lb 276~1378 kg-cm 0.1 N-m / 0.1 ft-lb 1 in-lb / 1 kg-cm 12 LED (4 Red+8 Green) N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm 415 1/2 Cýrcýrlý 36 AA x 2 -10°C~60°C

550-12200 CW:±2% CCW:±3% 200 N-m / 147.5 ft-lb 1770 in-lb / 2041 kg-cm 10-200 N-m / 7.4~147.5 ft-lb 88~1770 in-lb 102~2041 kg-cm 40-200 N-m / 29.5~147.5 ft-lb 354~1770 in-lb 408~2041 kg-cm 0.1 N-m / 0.1 ft-lb 1 in-lb / 1 kg-cm 12 LED (4 Red+8 Green) N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm 530 1/2 Cýrcýrlý 36 AA x 2 -10°C~60°C

-20°C~70°C

-20°C~70°C

-20°C~70°C

Model

YDE4-340BN

Kod No. Hassasiyet

550-12340 CW:±2% CCW:±3% 340 N-m / 250.7 ft-lb Max. Tork 3009 in-lb / 3469 kg-cm 17-340 N-m / 12.5~250.7 ft-lb Tork Ölçüm 150~3009 in-lb Aralýðý 173~3469 kg-cm Garanti edilen 68-340 N-m / 50.1~250.7 ft-lb 602~3009 in-lb Hassasiyet 694~3469 kg-cm Aralýðý 0.1 N-m / 0.1 ft-lb Çözünürlük 1 in-lb / 1 kg-cm 12 LED (4 Red+8 Green) LED N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm Birim Seçimi 650 Uzunluk (mm) 1/2 Soket (inç) Cýrcýrlý Kafa Tipi 36 Diþli diþi AA x 2 Pil *4 10°C~60°C Çalýþma Sýcaklýðý -20°C~70°C Saklama Sýcaklýðý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

12 yan LED *Yeþil LEDler hedef tork deðerine yaklaþýldýðýný gösterir. *Kýrmýzý LEDler hedef tork deðerine ulaþýldýðýný gösterir.

ÖN

YAN

Avantajlarý *LCD ekran görünmeyecek þekilde kullanýlýrken, 12 LED kullanýcýya kullaným kolaylýðý saðlar. *Ledlerin yandan görünmesi kullanýcýnýn uzun süre kullanýmda yaralanma þansýný azaltýr. (Uzanýp ekraný kontrol etmeye gerek kalmaz). *Küçük alanlarda kullaným kolaylýðý saðlar. *Sesli ortamlarda kullanýcý açýsýndan kolaylýk saðlar.

255


DÝJÝTAL TORK ANAHTARI (YDE6 Serisi) Özellikler: *Tork ayarý, birim ayarý, mod ayarýda dahil standart fonksiyonlar. *Hem saat yönünde (CW) hem de saat yönünün tersinde (CCW) iþlev görür. *LCD ekranda N-m, ft-lb, in-lb ve kg-cm ölçümlerini görebilme. *Sesli ve görüntülü uyarý. *Uyguluma öncesi kolay ayarlanabilirlik ve kurulum. 12 yan LED *Yeþil LEDler hedef tork deðerine yaklaþýldýðýný gösterir. *Kýrmýzý LEDler hedef tork deðerine ulaþýldýðýný gösterir.

Model Kod No. Hassasiyet Max. Tork Tork Ölçüm Aralýðý Garanti edilen Hassasiyet Aralýðý Çözünürlük

ÖN

LED Kullaným Modu Birim Seçimi Uzunluk (mm) Soket (inç) Çalýþma Sýcaklýðý Saklama Sýcaklýðý

YDE6-500BN

YDE6-850BN

550-34500 CW:±2.5% CCW:±3.5% 500 N-m / 368.7 ft-lb 4424 in-lb / 5102 kg-cm 25~500 N-m / 18.4~368.7 ft-lb 211~4424 in-lb / 255~5102 kg-cm 100~500 N-m / 885~4424 in-lb 73.7~368.7 ft-lb / 1020~5102 kg-cm 0.1 N-m / 0.1ft-lb 1 in-lb / 1 kg-cm 12 LED (4 Red+8 Green) Peak hold / Track N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm 950 3/4 -10°C~60°C -20°C~70°C

550-34850 CW:±2.5% CCW:±3.5% 850 N-m / 626.8 ft-lb 7521 in-lb / 8674 kg-cm 42.5~850 N-m / 31.3~626.8 ft-lb 376~7521 in-lb / 434~8674 kg-cm 170-850 N-m / 1504~7521 in-lb 125.4~626.8 ft-lb / 1735~8674 kg-cm 0.1 N-m / 0.1 ft-lb 1 in-lb / 1 kg-cm 12 LED (4 Red+8 Green) Peak hold / Track N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm 1200 3/4 -10°C~60°C -20°C~70°C

YAN

Avantajlarý *LCD ekran görünmeyecek þekilde kullanýlýrken, 12 LED kullanýcýya kullaným kolaylýðý saðlar. *Ledlerin yandan görünmesi kullanýcýnýn uzun süre kullanýmda yaralanma þansýný azaltýr. (Uzanýp ekraný kontrol etmeye gerek kalmaz). *Küçük alanlarda kullaným kolaylýðý saðlar. *Sesli ortamlarda kullanýcý açýsýndan kolaylýk saðlar.

Cýrcýrlý Kafa

Seri numaralý ürünler Mod: En büyük deðeri görebilme Birim: N-m / in-lb / ft-lb / kg-cm Çözünürlük: 0,1 / 1 N-m En yüksek kuvvet kaydý

Saðlam ve dayanýklý Parlak yan ledler ve LCD ekran Kaymaz tutma yeri Dýþ etkenlere dayanýklý

Sesli uyarý

AAA x 1 þarj edilebilir piller

256

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL MÝNÝ TORK ANAHTARI (YDM Serisi) Özellikler: *Dijital tork deðerini okuma *±%2 hassasiyet *Saat yönü (CW) ve saat yönü tersine (CCW) kullaným *En büyük deðer ve sürekli deðer modu seçimi * Önceden ayarlanabilen 9 hedef tork için sesli ve LED uyarý * Birim seçimi (N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm) *50-250 veri saklama ve geri çaðýrma *5 dakika boþta beklemede otomatik kapanma *Þarj edilebilir piller ile uyumlu

Model

YDM2-006

YDM2-012

YDM2-020

Kod No. Hassasiyet

551-14006 551-14012 551-14020 CW:±2% CW:±2% CW:±2% CCW:±3% CCW:±3% CCW:±3% 6 N-m / 4.424 ft-lb / 12 N-m / 8.85 ft-lb / 20 N-m / 14.75 ft-lb Max. Tork 53.09 in-lb / 61.22 kg-cm 106.2 in-lb / 122.4 kg-cm 177.0 in-lb / 204.1 kg-cm 0.3~6 N-m / 0.221~4.424 ft-lb / 0.6~12 N-m / 0.44~8.85 ft-lb / 1~20 N-m / 0.74~14.75 ft-lb Tork Ölçüm 2.65~53.09 in-lb / 5.3~106.2 in-lb / 8.8~177.0 in-lb / Aralýðý 3.06~61.22 kg-cm 6.1~122.4 kg-cm 10.2~204.1 kg-cm Garanti edilen 1.2~6 N-m / 0.88~4.424 ft-lb / 2.4~12 N-m / 1.77~8.85 ft-lb / 4~20 N-m / 2.95~14.75 ft-lb 10.6~53.09 in-lb / 21.2~106.2 in-lb / 35.4~177.0 in-lb / Hassasiyet 12.2~61.22 kg-cm 24.5~122.4 kg-cm 40.8~204.1 kg-cm Aralýðý 0.001 N-m / 0.001 ft-lb / 0.01 N-m / 0.01 ft-lb / 0.1 N-m / 0.1 ft-lb Çözünürlük 0.01 in-lb / 0.01 kg-cm 0.1 in-lb / 0.1 kg-cm 1 in-lb / 1 kg-cm 2 LED (1 Red+1 Green) 2 LED (1 Red+1 Green) 12 LED (4 Red+8 Green) LED En büyük deðer / Sürekli En büyük deðer / Sürekli N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm Birim Seçimi N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm 415 Uzunluk (mm) 207 207 1/2 Soket (inç) 1/4 1/4 Cýrcýrlý Kafa Tipi Cýrcýrlý Cýrcýrlý 36 Diþli diþi 60 60 AA x 2 Pil *4 10°C~60°C -10°C~60°C 10°C~60°C Çalýþma Sýcaklýðý -20°C~70°C -20°C~70°C -20°C~70°C Saklama Sýcaklýðý

Ýki yönlü cýrcýrlý Kafa

Sesli uyarý Her ürün seri numaralý Mod: En büyük deðer / sürekli deðer Birim: N-m / in-lb / ft-lb / kg-cm Çözünürlük: 0,1 / 0,001 N-m Aþýrý yük kaydý

Parlak yan Ledler

Kaymaz ve kolya tutulabilir Dýþ etkenlere dayanýklý AAA x 1 þarj edilebilir piller

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

257


DÝJÝTAL MÝNÝ TORK ANAHTARI (YTPE Serisi - YTPMS Montaj Kiti) Özellikler: *Dijital tork deðerini okuma *±%3 hassasiyet *Saat yönü (CW) ve saat yönü tersine (CCW) kullaným *En büyük deðer ve sürekli deðer modu seçimi * Sesli ve LED uyarý * Birim seçimi (N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm) *5 dakika boþta beklemede otomatik kapanma *Þarj edilebilir piller ile uyumlu Ýçerik: -1 Adet anahtar -1 Adet Soket (soket 6p 1/4" dr.*11 / soket 6p 1/4" dr.*12) -1 Adet Tork sapý

Model Kod No. Hassasiyet Max. Tork Tork Ölçüm Aralýðý Garanti edilen Hassasiyet Aralýðý Çözünürlük LED Kullaným Modu Birim seçimi Uzunluk (mm) Soket (inç) Çalýþma Sýcaklýðý Saklama Sýcaklýðý

258

YTPE2-012CN-S1 552-14012 CW:±3% CCW:±4% 12 N-m / 8.85 ft-lb / 106.2 in-lb / 122.4 kg-cm 0.6~12 N-m / 0.44~8.85 ft-lb / 5.3~106.2 in-lb / 6.1~122.4 kg-cm 2.4~12 N-m / 1.77~8.85 ft-lb / 21.2~106.2 in-lb / 24.5~122.4 kg-cm 0.01 N-m 2 LED (1 Red+1 Green) En büyük deðer / sürekli N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm 216 1/4 -10°C~60°C -20°C~70°C

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DÝJÝTAL TORNAVÝDA (YSD/YSP Serisi)

YSD-05XX

Özellikler: *Dijital olarak tork deðerini okuma *±%1 veya ±%2 hassasiyet *Saat yönü (CW) ve saat yönü tersine (CCW) kullaným *En büyük deðer ve sürekli deðer modu seçimi * Önceden ayarlanabilen 9 hedef tork için sesli ve LED uyarý * Birim seçimi (N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm) *250 veri saklama ve geri çaðýrma *5 dakika boþta beklemede otomatik kapanma *Þarj edilebilir piller ile uyumlu

YSP-05XX / YSP-4XX

*YSD ve YSP serisi arasýndaki fark tutma yeridir. Model

YSD-05 / YSP-05 BN BU

Hassasiyet Max. Tork Tork Ölçüm Aralýðý Garanti edilen Hassasiyet Aralýðý Çözünürlük

LED Kullaným Modu Birim Seçimi Uzunluk (mm) Soket (inç) Çalýþma Sýcaklýðý Saklama Sýcaklýðý

YSP-2 AN / AU

YSP-4 BN / BU

AN / AU

BN / BU

CW:±2% CW:±2% CCW:±3% CCW:±3% 50 cN-m 4.42 in-lb 5.1 kg-cm 5.0~50 cN-m 0.44~4.42 in-lb 0.51~5.1 kg-cm 10~50 cN-m 0.88~4.42 in-lb 1.02~5.1 kg-cm 0.1 cN-m 0.01 in-lb 0.01 kg-cm 2 LED (1 Red+1 Green) En büyük - sürekli deðer cN-m, in-lb, kg-cm 193 / 203 1/4 -10°C~60°C

CW:±1% CW:±2% CCW:±2% CCW:±3% 200 cN-m 17.7 in-lb 20.41 kg-cm 10~200 cN-m 0.88~17.7 in-lb 1.02~20.41 kg-cm 40~200 cN-m 3.54~17.7 in-lb 4.08~20.41 kg-cm 0.1 cN-m 0.01 in-lb 0.01 kg-cm 2 LED (1 Red+1 Green) En büyük - sürekli deðer cN-m, in-lb, kg-cm 203 1/4 -10°C~60°C

CW:±1% CW:±2% CCW:±2% CCW:±3% 400 cN-m 35.39 in-lb 40.82 kg-cm 20~400 cN-m 1.77~35.39 in-lb 2.04~40.82 kg-cm 80~400 cN-m 7.08~35.39 in-lb 8.16~40.82 kg-cm 0.1 cN-m 0.01 in-lb 0.01 kg-cm 2 LED (1 Red+1 Green) En büyük - sürekli deðer cN-m, in-lb, kg-cm 203 1/4 -10°C~60°C

-20°C~70°C

-20°C~70°C

-20°C~70°C

Kafa tipi lokma

Otomatik kilitli lokma tutucu

Sesli uyarý Her ürün seri numaralý Mod: En büyük deðer / sürekli deðer Birim: N-m / in-lb / kg-cm Çözünürlük: 0,1cN-m Aþýrý yük kaydý

Online kalibrasyon portu

Okunaklý gösterge Parlak yan Ledler Kaymaz ve kolya tutulabilir Dýþ etkenlere dayanýklý AAA x 1 þarj edilebilir piller

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

259


DÝJÝTAL TORK KONTROL CÝHAZI (YMTT Serisi) Özellikler: **En büyük deðer ve sürekli deðer modu seçimi *Hassasiyet ±1% (CW/CCW) *10 adet önceden ayarlanabilir hedef tork deðeri *2000 veri saklama ve geri çaðýrma *Dijital tork deðerini anlýk görebilme *Tork ayarý, Birim ayarý, Mod ayarý, Veri saklama ve silme gibi çok fonksiyonlu. *Saat yönü (CW) ve saat yönü tersine (CCW) kullaným *Sesli ve Led uyarý *Birim seçimi(N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm) *2 dakika boþta beklemede otomatik kapanma *USB ile PC baðlantýsý

053-TTMY

Model Kod No. Hassasiyet Max. Tork Tork Ölçüm Aralýðý

Çözünürlük LED Kullaným Modu Birim Seçimi Erkek Altýgen Soket (Diþi)

YMTT-1000 / 2000

YMTT-350

YMTT-1000

YMTT-2000

554-10350 CW:±1% CCW:±1% 350.0 N-m / 3098 in-lb 258.1 ft-lb / 3569 kg-cm 10.0~350.0 N-m 88~3097 in-lb 7.4~258.1 ft-lb 102~3571 kg-cm 0.1 N-m / 1 in-lb 0.1 ft-lb / 1 kg-cm 6 LED ( 1 Kýrmýzý+ 5 Yeþil) En büyük deðer / Sürekli N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm x 1/2"

554-101000 CW:±1% CCW:±1% 31000 N-m 738 ft-lb 100~1000 N-m 74~738 ft-lb

554-102000 CW:±1% CCW:±1% 2000 N-m 1475 ft-lb 200~2000 N-m 148~1475 ft-lb

1 N-m 1 ft-lb 6 LED ( 1 Kýrmýzý+ 5 Yeþil) En büyük deðer / Sürekli N-m, ft-lb, 27mm x

1 N-m 1 ft-lb 6 LED ( 1 Kýrmýzý+ 5 Yeþil) En büyük deðer / Sürekli N-m, ft-lb, 27mm x

LED gösterge Mode seçimi & 10 adet ön deðer ayarlama Erkek Altýgen: 27mm

Yukarý Aþaðý Birim seçimi

C butonu: Açma & Reset

260

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


FORM ÖLÇÜM


YÜZEY VE KONTUR ÖLÇÜMÜ SURFCOM SERÝSÝ ACCRETECH yüksek hassasiyet’deki ölçüm aletlerinin öncelikli görev alaný; bir sanayi ürününün yüzey pürüzlülüðünün teknik iþlevselliði açýsýndan önem arz ettiði durumlardýr. Kontur ölçüm aletlerimiz ile geometrik ideal olan Asýl’dan en küçük orandaki sapmalar dahi güvenli bir þekilde saptanabilmektedir. Sistemlerimizin modüler yapýlarýndan dolayý birçok cihazýmýz mevcut ortamlara ve müþterilerimizin münhasýr isteklerine uyarlanabilir haldedir. Lineer Motor Sürücüsü Surfcom serisi ürünlerimizde kullanýlmaktadýr. X eksenindeki patentli lineer sürücü yüzey ve kontur ölçüm cihazlarýný belirgin þekilde hýzlandýrýr ve ið tahrik sürücülü geleneksel cihazlara oranla az bakým ve az vibrasyon üretirler.

Kombine Sistemler

Optik Sistemler

Isý Ayarlamasý Ye n i S u r f c o m N e x s e r i s i ý s ý farklýlýklarýndan dolayý “ölçek” üzerinde meydana gelen sapmalarý otomatik olarak kompanze eder ve bu sayede sistemlerde 20°C ± 5°C ýsý aralýðýnda ölçüm kesinliðini saðlar. Y- Sürücüsü Sayesinde Topografik Opsiyon Opsiyonel olarak tüm Surfcom Nex serilerinde mevcuttur. Mamülün hareket ettirilmesine gerek kalmaksýzýn direkt olarak sürücü ünitesinin altýna yerleþtirilebilinir. Bu sayede 3D datalarýný büyük ve aðýr mamüllerde de ölçümlemek mümkündür. Patentli Otomatik Ýþlev Mobil Yüzey ölçüm cihazlarý Handysurf ve Surfcom 130’da kullanýlmaktadýr. Ölçüm aralýðý, tarama boyu, kesme boyu ve görünüm büyütülmesi yüzeyin niteliðine göre otomatik ayarlanmaktadýr.

Surfcom CREST bir tek prob ile sadece bir adýmda yüzey ve kontur ölçümünü dünya çapýndaki en üst düzey hassasiyette yapmaktadýr. Surfcom C5 tam otomatik yüzey ölçümlerini 5 (beþ) adet CNC yönetimli eksen ile yapmaktadýr. OptScope hýzlý ve yüksek kesinlikte 3D yüzeylerini taramaktadýr. Surfcom CREST Lp yüzeye dokunmadan ölçümlemeyi mümkün kýlmaktadýr.

Kontur ve Yüzey Pürüzlülük Ölçümleri

Surfcom Nex Sistemleri Pürüzlülük, Kontur ve Hibrit problar ile donatýlmýþlardýr ve istenildiði takdirde – talep doðrultusunda – 3D yüzey ölçümleri’ne kadar geliþtirilebilir. Dokunmasýz optik bir sensör de ilave olarak uygulanabilir. Patentli lineer teknolojimiz sayesinde yüksek hýzdaki ölçümlerde dahi yüksek hassasiyette ölçümler yapabilmektedir.

Mobil Yüzey Ölçüm Aletleri

Ergonomik, Dayanýklý ve kullanýmý kolaydýr. Nakliyesi mümkün olmayan mamullerin ölçümlenmesinde idealdir. (örn: imalat veya son kontrol)

262

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DAÝRESELLÝK ÖLÇÜMÜ

Büyük Mamuller için Dairesellik Ölçümü

Rondcom 73 þaft tarzý probu sayesinde aðýr veya kübik ve 200 kg’a kadar olan mamuller içindir. Rondcom 76’da bu oran 1000 kg’a kadar çýkmaktadýr. Rondcom GRANDE cihazý ise büyük boy yataklarý dahi yüksek hassasiyette ölçebilmektedir.

RONDCOM SERÝSÝ Özellikle döner simetrik mamullerin form ölçümlerinde 0,01µm hassasiyete varan ölçümler için uygundur. Silindir bloklarý, krank milleri veya karterler gibi döner simetrik olmayan ve aðýr olan mamuller için þaft tarzý problar tasarlanmýþtýr. Tüm ACCRETECH ölçüm cihazlarý kullanýcý dostu ve kolay kullanýlabilir bir yazýlým ile tamamlanmýþtýr. Bu yazýlým sayesinde sonuçlarýnýzý grafiksel olarak deðerlendirebilir ve kayýt altýna alabilirsiniz.

Tam Otomatik Dairesellik Ölçümü

Tam otomatik mamul merkezlemesi ve CNC yönetimli ölçme. Tüm yaygýn olan form parametrelerinin ve (opsiyonel olarak) yüzey pürüzlülük ölçümü yapýlabilmektedir. En üst düzeyde hassasiyet için: Rondcom 60/65 Granit kol ve hava yataklý Z ve X ekseni ile donatýlmýþtýr.

Manuel merkezlemeli Dairesellik Ölçümü

Manuel ve yazýlým destekli mamul merkezlemeli hava yataklý form ölçüm sistemleri. Rondcom 41’den itibaren yüksek hassasiyetli Z Ekseni.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

263


PST 200Y YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK TEST CÝHAZI

Özellikler: *Gösterge *20 parametre *Çoklu prob imkaný *Opsiyonel Bluetooth printer *20 Parametre: Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R³y, R³z, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmc, Ry(JIS)=Rz, Rmax=Rt, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 *Dört filtreleme yöntemi ; RC,PCRC,Gauss ve D-P *Hafýzada 15 set ölçüm sonuç saklama imkaný *Tüm parametre ve eðrilerin basýlmasý için printere baðlanabilir.

PST-200Y

Model

PST 200Y

Kod No. Maksimum Kumanda Tarama Uzunluðu Hata Sýnýrý Sonuç Deðiþimi Numune Alma Uzunluðu Deðerlendirme Uzunluðu Veri Saklama Kapasitesi Ýletiþim Arayüzü Güç Boyutlar Aðýrlýk

1410 200Y 17.5 mm/ 0.7 inç < ± 10 % <6% 0.25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm 1-5 2M-2G Byte USB 2.0 Ýçinde Lityum Ýyon batarya,USB þarj 140x55x47 mm 400 gram

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK KARÞILAÞTIRMA MASTAR PLAKALARI Özellikler: * Görsel ve dokunma (týrnak ile) metodu kullanarak yüzeyin pürüzlülüðüne karar vermek içindir. * 22x10 mm ölçülerinde toplam 30 adet karþýlaþtýrmalý numune plaka * Kolay taþýmaya yarayan plastik kýlýf 38920 001

Kod No. 38920 001

YÜZEY KARÞILAÞTIRMA PLAKALARI

Özellikler * Bu iki yüzey karþýlaþtýrma plakasý özel olarak boyaya hazýrlýk amacý ile çelik yüzeylerin pürüzlülüðünün SA 2,5 ve SA3 normlarýna uygunluðunu karþýlaþtýrmak amacý ile kullanýlýr * Bu plakalar ISO 8503'e uygundur. * Üretim Yeri : Ýngiltere

264

Kod No.

Açýklama

90000 023 90000 024

Yüzey Karþýlaþtýrma Plakasý Bilya ile Kumlama Yüzey Karþýlaþtýrma Plakasý Grit ile Kumlama

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


BOYA KAPLAMA & KALINLIK ÖLÇÜM


CTG 855FN KAPLAMA KALINLIÐI ÖLÇÜM CÝHAZI Özellikler: * ISO2178, ISO 2361, DIN, ASTM standartlarýný karþýlar. Laboratuvar ve Her türlü dýþ ortamda kullanýlabilir. * F prob ile Çelik üzerindeki manyetik olmayan malzemelerin kalýnlýðý ölçer. (Boya,plastik, porselen emaye, bakýr, çinko, alüminyum, krom, porselen, galvaniz) * N prob ile Demir dýþý malzemeler üzerindeki kaplamalarýn kalýnlýðýný ölçer. (Eloksal, vernik, boya, emaye,plastik kaplamalar, toz) * Otomatik temel malzeme tanýma * Manuel veya otomatik kapama * Ýki ölçüm modu: Tek ve Sürekli *Geniþ ölçüm aralýðý ve yüksek çözünürlük * Ýnç / Metrik dönüþüm. * Dijital arkadan aydýnlatmalý ekran ile hatasýz okuma * Ekstra kablo ile Bilgisayar ile baðlantý. * Ölçümlerin 99 farklý grupta saklanmasý * Ýstatistiki veriler.

Standart aksesuarlar -Taþýma çantasý -Türkçe Kullaným kýlavuzu Dahili FN probu -Kalibrasyon folyo seti -Çelik plaka -Alüminyum plaka Opsiyonel aksesuarlar -RS-232C kablosu ve yazýlým -RS-232C için 1.USB adaptörü

266

MODEL

CTG 855FN

Kod No. Ölçüm Aralýðý Min.radyus parçasý Min. Ölçüm Alaný Min. Parça Kalýnlýðý Çözünürlük Ölçüm Hassasiyeti PC Arabirimi Güç Kaynaðý Çalýþma Sýcaklýðý Boyutlar Aðýrlýk

1300 101 0 ~ 1250µm F: Konveks 1.5mm/Konkav 25mm / N: Konveks Konkav / 3mm 50mm 6mm 0.3mm 0 ~ 99.9µm arasý 0,1 mikron ; 100µm üzeri 1 mikron ± (okunan deðerin % 1- 3) veya 2.5 mikron Hangisi daha büyükse RS-232C arayüzü ile 2x1.5 AAA (UM-4) pil 00 ~ 500 C. Nem <95%. 126x65x35 mm; 5.0x2.6x1.6 inç 81g (piller hariç)

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


CTG-210N1 / CTG-210F1 KAPLAMA KALINLIÐI ÖLÇÜM CÝHAZI KABLOLU MODELLER

Özellikler: CTG-210N1 ile Demir dýþý metallerin, CTG-210F1 ile demir esaslý malzemelerin üzerlerindeki boya ve kaplamalarýn kalýnlýklarýný ölçmek mümkündür. Avantajlarý 1. Hýzlý ölçüm ve geniþ ölçme aralýðý . 2.Yüksek hassasiyet sýfýrlama kalibrasyonundan sonra 1 - 2% ölçüm hassasiyeti 3. Stabil Ölçüm sonuçlarý ve kolay kullaným. 4. Tüm fonksiyonlar ve veriler ekranda görüntülenir. 5. Hem laboratuvarlarda hemde sahada kullanýlabilir.

CTG-210N1

MODEL

CTG-210F1

CTG-210N1

Kod No. Uygulama Alaný

Ölçüm Aralýðý Ölçüm Hatasý Çözünürlük Hafýza Kalibrasyon Ölçme Þekli Çalýþma Sýcaklýðý Güç Cihaz Kapanma Limit Girme Boyutlar Aðýrlýk

Standart aksesuarlar -Ana ünite, -N1 veya F1 prob, -5 adet folyo, -1 adet düz plaka, -Pil ve kullanma talimatý

CTG-210F1

1150 102 1150 101 Demir dýþý metaller (Bakýr, Alüminyum, Çinko vb.) Demir esaslý malzemler (çelik, demir gibi) üzerine yapýlan kaplamalar üzerine yapýlan kaplamalar (cila, vernik, boya, eloksal) (çinko, alüminyum, bakýr, kauçuk boya gibi) 0 ~ 1250µm ± (1% H +1) µm 0.1µm (Ölçme aralýðý 100µm'a kadar) / 1µm (Ölçme aralýðý 100µm'dan fazla) 5 farklý gurup toplam 500 ölçüm deðeri Tek Nokta, çift nokta Tek Nokta, Tarama ile sürekli ölçüm 0 ~ 400 C NI-MH Pil 9V Manuel, Otomatik Girilen limit aþýldýðýnda alarm verir 150 x 80 x 30mm 300 gr

Kod No. 1150 104 1150 105 1150 106 1150 107

Açýklama Kaplama Kalýnlýðý Ölçme Probu CTGP-F4 Kaplama Kalýnlýðý Ölçme Probu CTGP-N4 Kaplama Kalýnlýðý Ölçme Probu CTGP-F1 Kaplama Kalýnlýðý Ölçme Probu CTGP-N1

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

267


CTG-4101 KAPLAMA KALINLIÐI ÖLÇÜM CÝHAZI KABLOLU MODELLER Özellikler: CTG-4101 Model cihazla ekstra prob ile hem demir dýþý metallerin hemde demir esaslý malzemelerin üzerlerindeki boya ve kaplamalarýn kalýnlýklarýný ölçmek mümkündür. Avantajlarý 1. Hýzlý ölçüm ve geniþ ölçme aralýðý . 2. Yüksek hassasiyet sýfýrlama kalibrasyonundan sonra 1-2% ölçüm hassasiyeti 3. Stabil Ölçüm sonuçlarý ve kolay kullaným. 4. Tüm fonksiyonlar ve veriler ekranda görüntülenir. 5. Hem laboratuvarlarda hemde sahada kullanýlabilir. 6. Tek ana ünite ile farklý problar kullanýlabilir.

Standart aksesuarlar -Ana ünite, -N1 veya F1 prob, -5 adet folyo, -1 adet düz plaka, -pil ve kullanma talimatý

CTG-4101

Ekstra aksesuarlar -F1 prob -N1 prob -F400 prob -N400 prob -Mini Printer -Yazýlým kablo ile birlikte. MODEL Kod No. Uygulama Alaný

Ölçüm Aralýðý Ölçüm Hatasý Çözünürlük Hafýza Kalibrasyon Ölçme Þekli Çalýþma Sýcaklýðý Güç Cihaz Kapanma Limit Girme Boyutlar Aðýrlýk

268

CTG-4101 1150 103 N PROB ÝLE Demir dýþý metaller F PROB ÝLE Demir esaslý malzemler (Bakýr, Alüminyum, Çinko gibi) (çelik, demir gibi) üzerine yapýlan kaplamalar üzerine yapýlan kaplamalar (cila, vernik, boya, eloksal) (çinko, alüminyum, bakýr, kauçuk boya gibi) F1, N1, F1/90 Prob ile 0 ~ 1250µm / F400, N4000 Prob ile 0 ~ 400µm F1, N1, F1/90 Prob ile ± (2% H +1) µm Ýki nokta kalibrasyonda %1 (H=Ölçülen deðer) F400, N400 Prob ile ± (2% H +0,7) µm Ýki nokta kalibrasyonda %1 (H=Ölçülen deðer) 0.1µm (Ölçme aralýðý 100µm'a kadar)/ 1µm (Ölçme aralýðý 100µm'dan fazla) 5 farklý gurup toplam 500 ölçüm deðeri Basit, Tek Nokta, çift nokta Tek Nokta, Tarama ile sürekli ölçüm 0 ~ 400 C NI-MH Pil 9V Manuel, Otomatik Girilen limit aþýldýðýnda alarm verir 150 × 80 × 30mm 300 gr

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


Phynix Genel Bilgiler

Phynix Genel Bilgiler Yüzey Ölçümde Hassa Teknoloji

GERMAN MADE

Uzmanýndan Uzmanlara Yüzey Ölçüm Cihazlarý ve Fazlasý CÝHAZLAR •Kullanýcý Dostu •Kullanýcýya ilham veren •En yüksek ölçüm hassasiyeti •Dahili elektronik gösterim PROBLAR •Aþýnmaya mukavim ölçüm uçlarý •Çok uzun ömürlü •Kalibrasyonsuz Standard ölçümler •Özel uygulamalarda kolay kalibrasyon •Yüksek sýcaklýk probu •Aside dayanýklý prob AKSESUARLAR •Özel ölçümler için çözümler •Küçük parçalarda ölçüm için destek •Ýzlenebilir ölçüm standartlarý •Bilgisayar baðlantýsý ve diðerleri.

MODEL

Surfix® Pro X

Prob Tipi

Ayrý, Deðiþtirilebilir 0 – 30 mm

Ölçüm Aralýðý (Demir-Çelik) Ölçüm Aralýðý (demir-dýþý metaller) Hassasiyet Çözünürlük Sert Metal Uç Kalibrasyon Metodu Ýstatistik Veri Hafýzasý Veri Transferi Dil Seçimi Gösterge Iþýðý

0 – 3.0 mm

± (0.7µm + 1 % okunan ölçümün) 0.1 µm • Beþ Farklý Metod • 50.000 deðer USB 2.0, Bluetooth 4.0 • •

Surfix® SX / Surfix® EX

Pocket-Surfix®

Surfix® easy

PaintCheck

Entegre

Entegre

0 – 1.5 mm

Entegre veya harici, sabit 0 – 3.5 mm

0 – 3.0 mm

0 – 1.5 mm

0 – 3.0 mm

0 – 3.0 mm

±0.7µm (SX) ±1 µm (EX) 0.1 µm • Sýfýrlama, Tek folyo sýfýr ofset • 2.000 okuma USB 2.0

± (1µm + 1 % okunan ölçümün) 0.1 µm • 2 nokta, 1 nokta • 80 okuma Kýzýlötesi

± (2µm + 3 % okunan ölçümün) 1.0 µm • 1 nokta

± (3µm + 5 % okunan ölçümün) 1.0 µm -

• -

-

• •

• •

-

-

Ayrý, Deðiþtirilebilir veya harici, sabit 0 – 30 mm (SX) 0 – 1.5 mm (EX) 0 – 3.5 mm (SX) 0 – 1.5 mm (EX

Kaplama kalýnlýðý Ölçümü Ýçin Uygulama Alanlarý Kaplama kalýnlýðý ölçüm cihazlarnýn uygulama alanlarý çok büyük bir çeþitliliðe sahiptir. Giriþ Kalite Kontrol bölümüne gelen malzemelerin kontrolü için ideal cihazlardýr. Üretim esnasýnda ürünün gerçek deðerlerinin ürün spekifikasyonlarýný karþýlayýp karþýlamadýðýný kontrol etme imkaný saðlar. Üretim sonu gitmeye hazýr ürünlerde Kalite Kontrol testleri yapýlabilir. Yeni boya tabakasý ve kaplama yöntemleri gibi pek çok araþtýrma konusu için laboratuar ve araþtýrma kuruluþlarýnda Phynix cihazlarý kullanýlýr. Pek çok uzmanýn cihazlarýmýza duyduðu güven yüksek kalitemizden ve hassasiyetimizden kaynaklanmaktadýr. ENDÜSTRÝ DALLARI •Boyahaneler •Toz Boya Servisleri •Galvaniz,anodik ve krom kaplama konusunda uzman firmalar •Çinko kaplama tesisleri •Otomotiv sanayi ve tedarikçileri •Araç alým satýmý •Gemi yapýmý •Havacýlýk sanayi, bakým ve onarým þirketleri, havayolu þirketleri •Demiryolu sanayi •Lastik üreticileri •Kauçuk imalatçýlarý •Makine mühendisliði çelik yapý ve köprü yapýmý •Levha metal üretimi •Pencere üreticileri ve alüminyum iþleme •Kimya Sanayi •Laboratuar ve araþtýrma kuruluþlarý. •Baðýmsýz Denetleme ve Deðerlendirme Kuruluþlarý •Teknik muayene kuruluþlarý.. Alman Yapýmý Phynix marka Cihazlarýmýz tamamiyle Almanya yapýmý olup en yüksek kalite gereklerine tabidir. Bazý parçalar özel el yapýmýdýr. En saðlýklý sonuçlar, uzun ömür ve hassas ölçüm sonuçlarý için cihazlarda en iyi kalite malzemeler kullanýlmaktadýr. Bundan dolayý tüm ürünlerimize iki yýl garanti vermekteyiz. Özel prob teknolojisi sayesinde ölçülen malzemenin özellikleri ve þeklinin ölçüm hassasiyetine olan etkisi çok azdýr. Ölçüm uçlarý aþýnmaya mukavim olup her zaman çok güvenilir sonuçlar elde edilir.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

269


PHYNIX SURFIX® PRO X SERÝSÝ

Surfix® Pro X

GERMAN MADE

Modern kaplama kalýnlýk cihazlarýna duyulan ihtiyaçlarý karþýlamak üzere yeni geliþtirilen en üst modelimiz. *Yüksek çözünürlükte renkli gösterge *USB 2.0 ve Bluetooth ile veri aktarma *Geliþkin kullanýcý kýlavuzu ve çoklu dilde menü yapýsý *Ýsim, tarih ve zaman dahil 50.000 okuma deðerine uygun hafýza Deðiþtirilebilir problarýmýzla birlikte; Surfix Pro X hemen hemen mümkün bütün uygulamalar için yüksek hassasiyet ve kolay kullaným özelliklerine ayný anda sahiptir.

MODEL

Surfix® Pro X

Tasarým Prob

Ayrý,deðiþtirilebilir prob FN 1.5 opsiyonel bütün standart problar, açýlý problar ve özel problar proba baðlý olarak 30 mm ‘ ye kadar Proba baðlý olarak +/– (0.7 µm + 1 % okunan deðer) 0.1 µm veya < 0.2 % okunan deðer • Çalýþma Kalibrasyonu,sýfýrlama,tek-folyo,iki-folyo ve CTC-kalibrasyonu Tek-deðer/blok –deðer istatistiði, n, ¯x , s, min., max., Kvar, cp, cpk 50.000 okuma • USB 2.0/Bluetooth 4.0 • Yüksek çözünürlük renkli 0°C ile + 60°C 15°C‘den + 60°C‘ye kadar (standart) –15°C ‘den + 150°C veya 300°C‘ye kadar (opsiyonel yüksek sýcaklýk tabaný ile) 137 mm x 66 mm x 23 mm 205 g ( FN prob 1.5 ve piller dahil) IP 52 (toz ve suya karþý) DIN, ISO, ASTM, BS 2 Yýl

Ölçüm aralýðý Hassasiyet Çözünürlük Karbür Metal Uç Kalibrasyon Metodu Ýstatistik Hafýza Kalibrasyon Hafýzasý Veri Aktarma Sürekli Ölçüm Gösterge Çalýþma sýcaklýðý Parça yüzey sýcaklýðý Boyutlar Aðýrlýk Koruma sýnýfý Standartlar Garanti

Standart Örnek Paket • Prob dahil cihaz • Koruyucu kauçuk kapak • 2 kalibrasyon folyosu • Sýfýrlama için Standartlar ( çelik/alüminyum ) • 2 adet AA pil. • FixSoft veri aktarma yazýlýmý • Kullaným talimatý • Ýmalatçý sertifikasý • Çanta Ýlave opsiyonlar • Küçük parçalar üzerinde hassas ölçüm destek parçasý • Veri yönetimi için ProSoft yazýlým • Yumuþak Çanta

270

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


PHYNIX SURFIX® SERÝSÝ

GERMAN MADE

SURFIX® SERÝSÝ Hassas Ölçüm Cihazlarý Demir/Çelik ve demir-dýþý metaller üzerinde yapýlan Vernik , boya ve elektrokaplamanýn yanýsýra anodize kaplamalarýn hýzlý , güvenilir ve hassas ölçümü Kullaným ve uygulama alaný En üst model cihazýmýz Surfix® Pro S çok çeþitli kaplama kalýnlýðý ölçümleri için uygun olan farklý problara baðlanabilir. Ölçüm sonuçlarýnýn saklanmasý için geniþ bir hafýzaya, istatistik fonksiyonlara, infrared veri transferine ve beþ farklý kalibrasyon metoduna sahiptir. Universal Surfix® S modelimiz baðlanabilecek pek çok prob sayesinde çok geniþ bir uygulama alanýna sahiptir. Veri transferi, kolay kullaným ve yüksek hassasiyet yetenekleri bu cihazý universal bir ölçüm cihazýna dönüþtürmektedir. Sabit problu Standart cihazýmýz Surfix® önceden tespit edilen ölçüm uygulamalarý için özel ilgi görmektedir.

MODEL

Surfix® SX

Tasarým Problar Ölçüm Aralýðý Hassasiyet Çözünürlük Karbür metal uç Kalibrasyon Kalibrasyon Hafýzasý Ýstatistik Hafýza Veri transferi Sürekli Ölçüm Gösterge Çalýþma Sýcaklýðý Parça Yüzey Sýcaklýðý Koruma Sýnýfý Standartlar Aðýrlýk Garanti

Surfix® EX

Ayrý deðiþtirilebilir prob harici sabit prob FN 1.5 opsiyonel standart problar açýlý problar ve FN 1.5, F 1.5, N 1.5 özel problar (prob sayfasýna bakýnýz) 30 mm Proba baðlý olarak 0 – 1,500 µm proba baðlý olarak ± (0.7 µm + 1 % okunan deðer) ± (1µm + %1 okunan deðer) 0.1 µm veya okunan deðerin % 0.2‘si kadar Evet Çalýþma kalibrasyonu, sýfýrlama, tek-folyo, sýfýr-ofset Ölçüm Sayýsý, ortalama deðer, standart sapma, max ve min ölçümler maks. 2000 okuma USB 2.0 Yüksek Çözünürlük Renkli gösterge 0 °C ‘ den + 60 °C ‘ye kadar –15 °C‘den + 60 °C‘ye kadar (standart) –15 °C den + 150 °C ‘ye veya 300 °C ‘ye kadar (opsiyonel plastik tabanla) Toz ve suya karþý IP 52 DIN, ISO, ASTM, BS 205 gr. (FN prob 1.5 ve piller dahil) 2 yýl

Standart Paket Örneði • Prob dahil cihaz • Kauçuk koruma kýlýfý • 2 kalibrasyon folyosu • Sýfýrlama Bloklarý (çelik/alüminyum ) • 2 pil • Sabit transfer Yazýlým (Surfix® Pro S) • Kullaným klavuzu • Ýmalatçý sertifikasý • Çanta Ýlave Opsiyonlar • Küçük parçalar üzerinde hassas ölçüm destek standý • Portatif Termal kaðýt printer, Printfix • Veri yönetimi için Prosoft yazýlým • Yumþak Çanta

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Diðer iþlemlerin yanýsýra Surfix® cihazlarýmýz aþaðýdaki alanlarda da baþarýyla kullanýlmaktadýr: • Elektro kaplama • Boyahaneler • Araç Sanayi • Kimya Sanayi • Havacýlýk • Gemi yapýmý • Araba lastiði üretimi Bir Bakýþta Avantajlar + Geliþkin ve kullanýcý dostu ölçüm teknolojisi + Üzerine kaplama yapýlan malzemenin otomatik tanýnmasý + Ýstenen ölçüm modunun otomatik ayarlanmasý + Büyük bellekli cihazlar ; 10,000 ölçüm sonucu (Surfix® Pro S) ve 200 ölçüm sonucu (Surfix® S, Surfix® E) + Alfanümerik dosya adý yönetimiment (Surfix® Pro S) + Ýstenen bütün parametrelerin anýnda istatistiki verileri + Infrared arayüzle printer ve PC‘ye veri transferi + Dil seçimine izin veren geliþkin menü + Sürekli ölçmler için tarama modu (Surfix® Pro S) + 150 °C or 300 °C‘ye kadar ölçümler için opsiyonel plastik taban parçasý + Ýmalatçý sertifikasý + 2 yýllýk garanti Bütün ölçüm problarýmýz aþýnmaya mukavim karbür uçlara haiz olup bu sayede hemen hemen sýnýrsýz kullaným ömrüne sahiptirler. Surfix® serisinin altý deðiþik modeli mevcuttur.: Surfix® Pro S / Surfix® Pro S-CT | Surfix® S / Surfix® S basic* | Surfix® E / Surfix® E basic* Deðiþtirilebilir veya sabit problarý sayesinde, Surfix® kaplama kalýnlýðý ölçüm cihazlarý sürekli yüksek hassasiyetleri ile sýnýrsýz çalýþma olanaðý sunar.

271


PHYNIX PROBLARI

PHYNIX PROBLARI KAPLAMA KALINLIK CÝHAZLARININ KALBÝ

GERMAN MADE

Müþterilerimizin çok farklý ölçüm talepleri geniþ kapsamlý problarýmýz ile karþýlanmaktadýr. Sürekli yenilenen ve geliþtirilen prob çeþitleri çok deðiþik endüstriyel uygulamalar için en optimum sonuçlarý yüksek hassasiyette saðlamaktadýr. En uygun probun tespiti için aþaðýdaki hususlar göz önüne alýnmalýdýr.: +Kaplama tabakasý ve üzerine kaplama yapýlan malzemenin kombinasyonu +Kaplama tabakasý ve üzerine kaplama yapýlan malzemenin kalýnlýðý +Ölçülen parçanýn boyutlarý +Parçanýn yüzey dokusu En uygun cihaz ve prob kombinasyonu uygulamanýza baðlýdýr.. +F-tipi problar (ferromanyetik) Demir ve çelik gibi ferromanyetik parçalar üzerinde manyetik-indüktif metod (DIN EN ISO 2808/2178 and ASTM B499 standardýna göre). +N-tip problar (ferromanyetik olamayan) Aluminyum,çinko,bakýr benzeri manyetik olmayan malzemeler üzerinde eddy (girdap ) akým metodu ( DIN EN ISO 2808/2360 ve ASTM D1400 standartlarýna göre). +FN-tip problar (kombinasyon problarý) Demir/çelik gibi manyetik ve demir-dýþý metaller gibi manyetik olmayan parçalar üzerinde ölçüme uygundur.Uygun ölçüm yöntemi kaplama yapýlan her malzeme için otomatik olarak harekete geçer ve göstergede görülür.

Yüksek Sýcaklýk ölçüm tabaný

Yüksek Sýcaklýk tabaný

STANDART PROBLAR MODEL Ölçüm Aralýðý

FN 0.2

FN 1.5

F 1.5

N 1.5

0 – 200 µm demir/çelik ve demir-dýþý metaller

0 – 1,500 µm demir/çelik ve demir-dýþý metaller

0 – 1,500 µm demir/çelik

0 – 1,500 µm demir-dýþý metaller

Hassasiyet çalýþma kalibrasyonu ile

+/– 2.5 µm veya 2.5 % (hangisi daha büyükse) Sýfýrlama kalibrasyonu ile +/– (0.7µm+1.5%) +/– (0.7µm+1%) Folyo kalibrasyonu ile Aside dayanýklý prob ucu Sýcaklýk aralýðý Boyutlar Aðýrlýk Yüksek Sýcaklýk ölçüm tabaný Yüksek Sýcaklýk ölçüm tabaný

opsiyonel

+/– 3 µm veya 3 % (hangisi daha büyükse) +/– (1 µm + 2 %) +/– (1 µm + 2 %) -

opsiyonel

0 °C den 60 °C kadar Ø 14 mm x 83 mm 70 g –15 °C den 150 °C kadar –15 °C den 150 °C kadar (0'dan 1,000 µm kadar)

Limit Deðerler Dýþbükey yüzeyler için en küçük çap · · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· ·5,o mm Ýçbükey yüzeyler için en küçük çap · · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · · · · ·1,5 mm En küçük çalýþma alaný· · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · ·· · · ·· · · ·· · · 5 mm x 5 mm Üzerine kaplama yapýlan en küçük malzeme kalýnlýðý – F · · · · · 0,2 mm Üzerine kaplama yapýlan en küçük malzeme kalýnlýðý – N· · · · 50 µm

272

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


PHYNIX PROBLARI

PHYNIX PROBLARIN ÖZELLÝKLERÝ

GERMAN MADE

+ Dayanýklýlýk PHYNIX problar son derece saðlam ve aþýnmaya mukavim olup hemen hemen sýnýrsýz çalýþma ömrüne sahiptir. + Alman Malý Bütün problar Köln tesislerinde yüksek kalite standarlarýna göre üretilmektedir. + Eðimli yüzey kompenzasyonu Farklý kalibrasyon yöntemleri ile yapýlan basit bir kalibrasyon sayesinde bir hayli meyilli yüzeyler üzerinde bile ölçüm yapýlabilir. + Çalýþma kalibrasyonu Her probun baðýmsýz ve dahili kalibrasyonu ile maksimum hassasiyetle ölçüm imkaný.

ÖZEL PROBLAR MODEL Ölçüm Aralýðý

FN 1.5R F 1.5R

FN 1.5/90°*

0 – 1,500 µm

0 – 1,500 µm

FN 3.5 F 3.5

F 10

F 20

0 – 3,500 µm (F) 0 – 10 mm 0 – 20 mm 0 – 3,000 µm (N) +/– 5 µm veya +/– 10 µm veya n.a 3 % (hangisi daha 3 % (hangisi daha büyükse) büyükse) +/– (2µm+2%) +/– (5µm+2%) +/– (10µm+4%)

+/– 3 µm veya +/– 3 µm veya Hassasiyet 3 % (hangisi daha 3 % (hangisi daha çalýþma büyükse) büyükse) kalibrasyonu ile +/– (1µm+2%) +/– (1µm+2%) Sýfýrlama kalibrasyonu ile +/– (2µm+1%) +/– (3µm+1%) +/– (1µm+1%) +/– (1µm+1%) Folyo kalibrasyonu ile Sýcaklýk aralýðý 0 °C den 60 °C kadar Ø 25 mm x Ø 16 mm x 8 mm x Ø 25 mm x Boyutlar 47 mm x 24 mm x 12 mm x 47 mm x 62 mm 180 mm 105 g 90 g 85 g 85 g Aðýrlýk * Boru ve tüpler için

+/– (10µm+2%)

Ø 50 mm x 57 mm x 200 g

+ Cihazý Aç ve Ölç Pek çok cihazda ek kalibrasyon yapýlmadan ölçüm yapmak imkansýzdýr. PHYNIX problarý sadece Almanya’da en yüksek kalite standartlarýna uygu olarak üretilmektedir. Uygulamaya baðlý olarak, bir probun yüksek hassasiyette en uygun sonuçlarý verebilmesi için çok özel þartlarý karþýlamasý gereklidir. Bundan dolayý problarýmýzý demir ve çelik veya demirdýþý metallere göre, farklý tabaka kalýnlýklarýna göre , farklý ölçüm yerlerine göre veya farklý ölçüm alanlarýna göre üretiyoruz. Her ölçüm uygulamsý için en uygun prob! Özel istekleriniz için mühendislerimiz en uygun probu da tasarlayabilir-bunun için bizimle temasa geçiniz.

ÇELÝK KAFES ÜZERÝ ÖLÇÜM PROBLARI MODEL Uygulama Alaný Ölçüm Aralýðý Hassasiyet çalýþma kalibrasyonu ile Sýfýrlama kalibrasyonu ile Folyo kalibrasyonu ile Sýcaklýk aralýðý Boyutlar Aðýrlýk

FN 1.5R F 1.5R

FN 1.5/90°*

FN 3.5 F 3.5

F 10

F 20

F 20

Taþýt Lastikleri (Yanak) 0 – 6.5 mm

Taþýt Lastikleri (Diþ Dibi) 0 – 6.5 mm

Taþýt Lastikleri (Bead) 0 – 6.5 mm

Taþýt Lastikleri (Yanak Et Kal.) 0 – 10 mm

Taþýt Lastikleri (Diþ Üstü Et Kal.) 0 – 30 mm

Konveyör Bantlarý 0 – 20 mm

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

+/– (0.1mm+5%)

+/– (0.1mm+5%)

+/– (0.1mm+5%) +/– (0.05mm+5%) +/– (0.2mm+5%)

+/– (0.1µm+3%)

+/– (0.1µm+3%)

+/– (0.1µm+3%) +/– (0.05 mm+3%) +/– (0.2 mm+3%) +/– (0.2 mm+3%)

Ø 25 mm x 47 mm x 85 g

Ø 25 mm x 47 mm x 85 g

0 °C den 60 °C kadar Ø 25 mm x Ø 25 mm x 47 mm x 47 mm x 85 g 85 g

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Ø 75 mm x 55 mm x 400 g

+/– (0.2mm+5%)

Ø 75 mm x 55 mm x 400 g

273


PHYNIX POCKET SURFÝX SERÝSÝ

Portatif Kaplama Kalýnlýk ölçüm cihazý: Taþýnabilir cihaz, cebinize rahatça sýðar. Çalýþma ve Uygulama Alaný : Pocket Surfix® serisine ait cihazlar demirçelik malzemeler üzerindeki vernik,,boya ve elektrokaplama kalýnlýkarýnýn demirdýþý metaller ve ostenitik paslanmaz çelikler üzerinde vernik , boya,,anodik kaplamalarýn kalýnlýklarýnýn ,hýzlý , güvenilir ve hassas olarak ölçülmesini saðlayan taþýnabilir ölçekte tasarlanmýþ cihazlardýr. Aþýnmaya çok mukavim karbür uçu sayesinde entegre problarýn hemen hemen sýnýrsýz bir çalýþma ömrü vardýr. Geniþ pozisyonlama alanýna sahip plastik tabaný ve V-kanalý ile silindirik ve eðimli yüzeyler üzerinde dikey olarak ölçme imkaný saðlanýr. Entegre problarý sayesinde iyi tanýmlanmýþ ölçüm uygulamalarýnda kullanýcýlarýn özel ilgisine sahip bu cihazlar diðerlerinin yanýsýra aþaðýdaki kullaným uygulamalarýna çok güzel uyum gösterirler: • Elektro (akýmla ) Kaplama • Boyahane • Araba Sanayi • Kimya Endüstrisi • Havacýlýk • Gemi Yapýmý Bir Bakýþta Avantajlar +Hem yenilikçi hemde kullanýcý dostu ölçüm teknolojisi ; açýn ve ölçün. +Bütün istenen parametreler için anýnda istatistikler +Ýnfrared arayüz ile yazýcý veya bilgisayara veri transferi +Pocket-Surfix® FN cihaz kombinasyonu üzerine kaplama yapýlan malzemeyi otomatik olarak algýlar ve bunun için gereken çalýþma moduna geçer. +Kullanýcýya ilham veren ve diyaloga geçen menüde serbest seçim diller mevcuttur. +Prob ucundaki çok düþük uygulama basýncý hassas yüzeyler üzerinde çizik veya iz oluþturnadan ölçüm yapýlmasýný saðlar. +Surfix® FN ile Boya kaplamalarýnýn altýndaki çinko tabakalarýnýn çok kolay algýlanmasý. +Ýmalatçý sertifikasý ve iki yýllýk garanti.. Bütün Pocket-Surfix® FN serisi cihazlarda geniþ bir hafýza, istatistiki fonksiyonlar ve infrared yöntemiyle veri aktarma mevcut olup bunun sayesinde kolay kullanýma ve yüksek hassasiyete sahip üniversal ölçüm cihazlarý olarak kullanýlmaktadýrlar. Pocket-Surfix® serisinin altý deðiþik modeli mevcuttur. : Pocket-Surfix® FN / Pocket-Surfix® FN temel* Pocket-Surfix® F / Pocket-Surfix® F temel* Pocket-Surfix® N / Pocket-Surfix® N temel

274

GERMAN MADE

MODEL

Pocket-Surfix® FN

Ölçüm Yöntemi Ölçüm aralýðý Hassasiyet Çözünürlük Gösterge Kalibrasyon Metodu Hafýza Ýstatistik Arayüz Çalýþma sýcaklýðý Yüzey sýcaklýðý Boyutlar Aðýrlýk Koruma Sýnýfý Standartlar

F-Modu Demir ve Çelik için (Manyetik-indüktif yöntem) N-Modu demir-dýþý metaller için (eddy akým yöntemi) 0 – 1,500 µm ± (1 µm + okuna deðerin %1'i) 0.1 µm veya < okuna deðerin %0.2'si) Arkaplan, 4 basamaklý, alfanümerik, harf yüksekliði: 10 mm Sýfýr çalýþma kalibrasyonu ve folyo ile kalibrasyon; sabit bir deðerin sýfýr ofset eklenme veya çýkarýlmasý ile kalibrasyon Maksimum 80 okuma Ölçülen deðer sayýsý,ortalama,standart sapma,maksimum ve minimum deðerler Ýnfrared (Kýzýl Ötesi) 0°C ile + 60°C arasý -15°C ile + 60°C arasý 110 mm x 50 mm x 25 mm 90 gr., piller dahil IP 52 (toz ve suya karþý) DIN, ISO, ASTM, BS

Limit Deðerler Dýþbükey yüzeyler için en küçük çap · · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· ·1,5 mm Ýçbükey yüzeyler için en küçük çap · · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · · · · ·50 mm En küçük çalýþma yüksekliði· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · 125 mm En küçük çalýþma alaný· · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · ·· · · ·· · · ·· · · 10 mm x 10 mm Üzerine kaplama yapýlan en küçük malzeme kalýnlýðý – F · · · · · 0,2 mm Üzerine kaplama yapýlan en küçük malzeme kalýnlýðý – N· · · · 50 µm Standart paket • Prob dahil cihaz • Kauçuk taban • 2 kalibrasyon folyosu (çelik/aluminyum) • 2 pil AAA • Kullaným talimatý • Ýmalatçý sertifikasý • Çanta Ek Opsiyonlar • Taþýnabilir termo kaðýt yazýcý-Printfix • Yazýlým: FixSoft • Yumuþak çanta

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


PHYNIX SURFIX® EASY SERÝSÝ

GERMAN MADE

Kullanýþlý Kaplama Kalýnlýk Ölçüm Cihazý: Daha Kolay olamazdý.! Çalýþma ve Uygulama Alanlarý Bu cihazlar test yerindeki sert koþullarýn yaný sýra laboratuar ortamlarýnda da çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Üretimi uluslararasý kalite standarlarýnýn sýký koþullarýna göre yapýlmakta olup yýllarca güvenilir çalýþmayý garanti etmekteyiz.

Surfix® easy I-FN / I-F Surfix® easy

MODEL

Surfix® easy E-FN / E-F Surfix® easy

Surfix® easy I-FN / I-F Surfix® easy

Tip Ölçüm Aralýðý - Demir-Çelik Ölçüm Aralýðý - Demir-dýþý Hassasiyet Çözünürlük Karbür Metal Uç Kalibrasyon Ýstatistik Gösterge Çalýþma sýcaklýðý Yüzey Sýcaklýðý Cihaz Boyutlarý Entegre Prob Boyutlarý Aðýrlýk Koruma Sýnýfý Standartlar Önerilen Uygulama Garanti

Surfix® easy serisi temel olarak aþaðýdaki alanlarda kullanýlýr : • Boyahaneler • Boya ve toz boya kaplama teknolojisinde •Otomotivde deðer tespiti ve araba tamirhanelerinde •Çelik konstrüksiyon, araba üretimi ve gemi yapýmda • Giriþ Kalite Kontrol alanýnda • Üretim koþullarýnda •Son muayene ve Kalite Güvence iþlemlerinde • Laboratuarlarda.

Surfix® easy E-FN / E-F Surfix® easy

Entegre Prob

Harici Prob 0 – 3,500 µm 0 – 3,000 µm ± 2 µm veya okunan deðerin %2'si 0 – 1,000 µm: 1 µm | 1,000 – 2,500 µm: 2 µm | 2,500 – 3,500 µm: 5 µm • Kalibrasyon yapýlýr, Sýfýr Kalibrasyon ortalama deðer, standart sapma, min ve max deðerler 4 basamaklý, alfanümerik, karakter yüksekliði: 10 mm 0-60 ° C -15 ° C ile 60 ° C arasý 110 mm x 50 mm x 25 mm Ø 24 mm x 45 mm 90 gram piller dahil 140 gram piller dahil IP 52 ( toz ve suya karþý koruma ) DIN, ISO, ASTM, BSF Kompakt Cihaz Ulaþýlmasý zor pozisyonlar 2 Yýl

Limit Deðerler Dýþbükey yüzeyler için en küçük çap · · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· ·5 mm Ýçbükey yüzeyler için en küçük çap · · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · · · · ·50 mm En küçük çalýþma yüksekliði · · ·· · ·(Surfix® easy I: 125 mm | Surfix® easy E: 50 mm) En küçük çalýþma alaný· · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · ·· · · ·· · · ·· · · 10 mm x 10 mm Üzerine kaplama yapýlan en küçük malzeme kalýnlýðý – F · · · · · 0,5 mm Üzerine kaplama yapýlan en küçük malzeme kalýnlýðý – N· · · · 50 µm Standart paket • Prob dahil cihaz • Kauçuk koruma parçasý • 1 standart folyo • Sýfýrlama standart bloklar (çelik/aluminyum) • 2 batarya AAA • Kullaným Klavuzu • Ýmalatçý Sertifikasý • Çanta, opsiyonel yumuþak çanta

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Surfix® easy serisinde kullanýlan bütün ölçüm problarý aþýnmaya çok dayanýklý karbür uçludur. Bunun anlamýda hemen hemen sýnýrsýz çalýþma ömrü dayanýmýdýr. Plastik prob tabanýnda bulunan V-kanalý sayesinde silindirik veya eðri yüzeylerde dikey pozisyonda çalýþýlabilir. Surfix easy serisi kaplama kalýnlýðýný en kolay bir þekilde ölçmek isteyen ve istatistiki çalýþmasý gerekenler için aþýnmaya mukavim ölçüm ucu ve yüksek üretim kalitesiyle sunulan ‘’Alman Malý ‘’ cihazlardýr. Bir bakýþta avantajlar +Geliþmiþ ve kullanýcý dostu ölçüm teknolojisi : açma düðmesine basýn ve ölçün +Düz, kaba ve eðimli yüzeylerde ölçüm +Demir ve çelik üzeri kaplamalarda ölçüm için F-tipleri +Demir/Çelik üzeri ve demir dýþý metaller üzeri kaplamalarda ölçüm için FN kombinasyonu +Boya altýndaki Çinko tabakanýn kolay tespiti için FN kombinasyonu +Kalibrasyon gerektirmeyen ölçüm +Anýnda istatiski veriler (n, ¯x , s, min, max) +Doðru pozisyonlama için geniþ baðlantý alaný +Okunan deðerin kaydedildiðini gösteren sesli sinyal +µm/mils çevrimi +Ýmalatçý Sertifikasý +Entegre veya harici prob imkaný +2 yýl garanti Surfix® easy serisinde iki tip cihaz mevcuttur: Surfix® easy I: Entegre probu ile kolaylýkta cepte taþýnabilen kompakt cihaz. Surfix® easy E: Ulaþýlmasý nispeten zor bölgelerde ölçüm için harici proba sahip cihaz Bütün cihaz tipleri kolay ve saðlýklý ölçüm sonuçlarý sunar. Çelik ve demir-dýþý metaller üzeri FN ölçüm cihazlarý ve sadece çelik üzeri ölçüm için F tipi cihazlar.

275


DC-4000 A/B TARAMA KALINLIK ÖLÇÜM CÝHAZI Özellikler: DC 4000 Kalýnlýk ölçme cihazý çelik, alüminyum, pirinç, gümüþ, akrilik reçine, cam gibi metalik ve metalik olmayan malzemelerin kalýnlýðýný ölçmek için tasarlanmýþtýr. Cihaz zamana baðlý tarama gerçekleþtirebilmektedir ve TS EN 15317 Standardýna uygun olarak ultrasonik metod ile ölçüm yapabilmektedir. Cihaz, p r o b s e ç i m i n e i s t i n a d e n V- y o l u düzeltmesini otomatik olarak yapabilmektedir. Cihaz üzerinde kaplama veya boya bulunan malzemelerinde kalýnlýðýný ölçebilmektedir. Cihaz standart 5 MHz prob ile teslim edilir. Opsiyon olarak kademeli kalibrasyon bloklarý ve farklý prob çeþitleri mevcuttur. Standart Teslimat - Temel Cihaz - Standart 5MHZ probe D5008 - 4mm kalibrasyon bloðu cihaz üstünde - Ölçüm jeli 75ml - Kalibrasyon sertifikasý - Kullaným kýlavuzu - Kablo - Taþýma çantasý

DC-4000

MODEL

DC-4000

Kod No. Ölçüm Aralýðý

1100 131 T-E : Kaplamasýz Malzeme 0.65mm~400.00mm E-E: Kaplamalý Malzeme 3.00mm~25.00mm 0.01mm(0.001), 0.1mm (0.01) 1000m/s~9999m/s 2 /s ve 10/s in hýzlý mod 2 ile 9 kez ortalama ölçüm +/- 0,1mm mm / inch 100 dosyada 10.000 okuma hafýzasý USB to PC 320×240 TFT Renkli LCD 2 x AA Pil -20ºC~+50ºC -20ºC~+350ºC (koþullara göre deðiþiklik gösterebilir) 116mm×64mm×27mm 0.26kg (piller ile)

Çözünürlük Hýz Aralýðý Ölçüm Oraný Ortalama Mod Hata Payý Ölçüm Birimi Hafýza Bilgi Çýkýþý Gösterge Güç Çalýþma Sýcaklýðý Malzeme Ölçüm Sýcaklýðý Boyutlar (UxGxK) Aðýrlýk

276

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


UTG40/50 ULTRASONÝK KALINLIK ÖLÇME CÝHAZLARI

Özellikler: UTG-40 Kalýnlýk ölçme cihazý çelik, alüminyum, pirinç, gümüþ, akrilik reçine, cam gibi metalik ve metalik olmayan malzemelerin kalýnlýðýný ölçmek için tasarlanmýþtýr. Takmasý çok kolay farklý problar ile kullanýlabilir. UTG-50 Kalýnlýk ölçme cihazý UTG-40 modeline ilave olarak üzerinde kaplama veya boya bulunan malzemelerin de kalýnlýðý ölçülebilir. Teknik Özellikler: • Darbeye dayanýklý prob • LCD Ekran 4 basamaklý ve aydýnlatmalý • Otomatik kapanma: 5 dakika sonra.

MODEL Kod No. Ölçme Aralýðý

Çözünürlük

Ölçüm Birimi Frekans Aralýðý Kalibrasyon Hafýza Düþük Pil Göstergesi Çalýþma Sýcaklýðý Kapanma Güç Boyutlar Aðýrlýk Standart Prob Opsiyonel Prob

UTG50

UTG40

UTG40EZ

1100 125 1100 126 1100 127 1 - 250mm çelik malzemelerde 0,8 - 250mm çelik malz. 1 - 250mm çelik malz. TP-5 prob ile TP-5 prob ile TP-5 prob ile 3 -20mm kaplamalý malzemelerde Malzeme kalýnlýðýnýn min. 1.2mm olmasý gerekir (Kaplama Modu) 1.00 - 9.99 mm +/- 0.05 0.8 - 99.99 mm 0,01 mm 10.00 - 99.99 mm +/- (0,5% H + 0,01) 0.1 mm 100.0 - 250.0 mm 0.1 mm 100.0 - 225.0 +/- (1% H + 0.1) mm / inç mm 1000 - 9999m/s Otomatik 40 data Evet o 0-40C, 20 -90%Rh Otomatik AA pil 2 adet 124*67*30mm 245 gr 240 gr TP-5 XT-5 / TG-5 / CT 2.5 XT-5 / GT-5

H=Ölçülen deðer

Kod No. 1100 128 1100 129 1100 130

Prob XT-5 TP-5 PT-5

Çap Aralýk 5MHz Ø7mm 0.60-30.0mm 5MHz Ø10mm 1.00-300.0mm 5MHz Ø12mm 1.00-200.0mm

Uygulama Küçük çaplý borular için Standart uygulamalar için Yüksek sýcaklýk için 300 kadar OC

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

277


MBT-300 HALL ETKÝSÝ KALINLIK ÖLÇÜM CÝHAZI (Manyetik Þiþe Kalýnlýk Ölçüm Cihazý ) 1)Manyetik olmayan malzemelerin kalýnlýk ölçümünde kullanýlýr. 2)5.4 mm kalýnlýða kadar ölçüme uygundur. 3)Kullanýmý kolay prob. 3)Büyük ve Geniþ ölçüm ekraný ve harfler.

MBT-300

MBT-300 Hall Etkisi Kalýnlýk Ölçüm Cihazý (Manyetik Þiþe Ölçüm Cihazý) taþýnabilir hassas bir kalýnlýk ölçüm cihazýdýr. Plastik, cam, sentetik, alüminyum ve titanyum benzeri manyetik olmayan malzemelerin kalýnlýk ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm hassasiyeti parça þekline göre bir deðiþim göstermez. MBT-300 Hall Etkisi teorisine göre ölçüm yapar. Ölçüm için prob numunenin bir tarafýna bilya ise öbür tarafýna konur. Hall etkisi sensörü prob ile bilya arasýndaki mesafeyi ölçer. Göstergede ölçülen gerçek kalýnlýk görülür. Özellikler *Kullanýmý kolay prob. *Daha büyük manyetik bilya çaplarý: 5.00mm ve 7.00mm *Daha büyük ölçüm aralýðý : 25.4mm ‘ ye kadar. *Büyük renkli ekran, büyük okunaklý harfler. *RS-232 çýkýþý *Gerçek zamanlý kalýnlýk ölçüm sonuçlarý ekranda görülür, ortalama , max ve min deðerler saklanýr. *Saniyede 16 ‘ya kadar hýzlý ölçüm. *Hassasiyet: ±1% *95,000 kalýnlýk deðerinin hafýzada saklanma özelliði *Kalibrasyon dosyasýnýn saklanmasý ve yönlendirilmesi. *25.4 mm ‘ye kadar kalibrasyon imkaný. *Ýstatistik verilerin grafik gösterimi. Standart Konfigürasyon MBT-300 Hall Etkisi Kalýnlýk Ölçüm Cihazý aþaðýdaki parçalarý kapsar: -Standart prob -Prob standý -Prob kablosu -Kullaným kitapçýðý -Nikel –Kadmiyum yeniden þarj edilebilir pil. -Harici güç temin adaptörü ve þarj adaptörü -Çelik Bilya ve Kalibrasyon Seti þunlardan oluþur: Çelik Bilya (çaplar 1/16¨, 1/8¨, 3/16¨) Kalibrasyon bloklarý: 0.010¨/0.25 mm, 0.04¨/1 mm, 0.160¨/4 mm (pre-test numune 0.160¨/4 mm üstünde ise sipariþe baðlý opsiyonel aksesuarlar.)

Model

MBT-300

Kod No. Çelik Bilya çapý

1300-300 Kalýnlýk Ölçüm Aralýðý Hassasiyet (Standart Prob) (Tek-nokta kalibrasyon) (Çok-nokta kalibrasyon) .0004-.0900¨(0.1000-2.590mm) ±4%* ±3% .0004-.1800¨(0.1000-4.570mm) ±4% ±2% .0004-.2500¨(0.1000-6.350mm) ±3% ±1% .0004-.7500¨(4.00-19.00mm) ±3% ±1% .0004-.7500¨(4.00-25.4mm) ±3% ±1% 16‘ ya kadar. (Opsiyonel ) Hýzlý arama ve minimum kalýnlýðýn gösterimi 0.01 mm veya 0.001 mm (0.001¨ veya 0.0001¨) LCD göstergede gerçek zamanlý okuma ve minimum deðer alarmý durumu ve veri doküman bilgileri ayný zamanda görülür. 95.000 kalýnlýk ölçüm deðerini saklar, gözden geçirir, eleme yapar ve sayýsal tanýmlama kodlarý ile dökümante eder. RS-232 seri port Minimum deðer, maksimum deðer, standart sapma Ýki noktalý standart kalibrasyon veya 5 noktaya kadar çoklu kalibrasyon Gerçek kalýnlýk ile preset olarak girilen kalýnlýk deðeri arasýndaki farký gösterir. Programlanabilir, sesli ve görsel yüksek ve düþük alarm ayarý 100/120/220/240 VAC, 48-62 Hz Yeniden þarj edilebilir Nikel-kadmiyum batarya. Ekran arka planý çalýþma durumuna göre 6 ile 8 saat arasý çalýþma süresi, þarj süresi 2 saat. Inç veya mm opsiyonu. Ýngilizce/ Çince 0 - +50ºC 300 x 190 x 50mm 4 kg

1/16¨(1.59mm) 1/8¨(3.18mm) 3/16¨(4.76mm) 5.00 manyetik bilya 7.00 manyetik bilya Tarama hýzý Minimum Mode Çözünürlük Gösterge Veri Kaydý Veri Çýkýþý Veri Raporu Kalibrasyon Sapma Modu Alarm Modu Güç Pil Metrik/Ýnç Dil Çalýþma Sýcaklýðý Boyutlar Net Aðýrlýk

Hassasiyet ölçüm aralýðýna göre deðiþir. Daha detaylý bilgi için kullaným kitapçýðýna bakýn.

Opsiyonel Satýlan parçalar -5.00mm Çap çelik bilya -Kalibrasyon bloklarý MBT-300 Ölçüm Seti

278

Ýstatiksel veriler için grafik

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SERTLÝK ÖLÇÜM


ANALOG SHOREMETRE (SHORE A)

* Shoremetre, vulkanize kauçuðun ve plastik ürünlerin sertliðini ölçmek için tasarlanmýþ bir alettir. Basit bir yapýsý vardýr * Kullanýmý kolaylýðý ve yüksek çözünürlük * GB/T531-1999 standartlarýna ve diðer standartlara uygunluk gösterir. Ölçüm deðeri, ek ibresi sayesinde kolaylýkla okunur.

54502 835

MODEL Kod No. Skala Uygulama alaný Ölçüm aralýðý Çözünürlük Uç çýkýntýsý Boyut Aðýrlýk Uç radyusu

SHORE A (Analog) 54502 835 Shore A Doðal kauçuk , yumuþak elastomer , v.b. HA :10-90 1 HA 2,5 mm 115x60x25 mm Yaklaþýk 0,16 kg Ø 0.79 mm

ANALOG SHOREMETRE (SHORE D) * Shoremetre sert kauçuk, baský tahtasý ve buna benzer maddelerin sertliðini ölçmek için tasarlanmýþtýr. * GB/T531-2008 standartýna uygundur.

54502 840

MODEL Kod Skala Uygulama alaný Ölçüm aralýðý Çözünürlük Uç çýkýntýsý Boyut Aðýrlýk Uç radyusu

280

SHORE D (Analog) 54502 840 Shore D Sert elastomer, plastik, sert kauçuk , v.b. HD :20-90 1 HD 2,5 mm 115x60x25 mm Yaklaþýk 0,16 kg SR 0.1 mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


Ø18 mm BASKI TABANLI SHOREMETRE

*Standla birlikte veya stand olmadan kullanýlabilir. *Tip A ve Tip durometreler için baský tabaný JIS ve ISO 'ya uygun olarak 18 mm çapýndadýr. *Tip A (GS-719 R ) ve Tip D ( GS-720 R ) Ø 18 mm baský tabanlý modeller ölçüm standý olmadan da kullanýlabilir.

JAPAN

GS-720R

GS-719R

Tip

Uygulama

Standart

Yay Yükü Sertlik 0-100 (mN)

Uç Þekli (mm)

GS-719R

A

Genel Kauçuk

550-8050

GS-720R

D

Sert Plastik

JIS K 6253 ISO 7619 - ISO 868 ASTM D 2240 DIN 53 505

35°'li Ø0,79'lu Kesik Koni 30°'li R0,1 Koni

Model

0-44450

Uç Aðýrlýk Yüksekliði (gr) (mm) 2,5

213

2,5

213

SHOREMETRE TEST BLOKLARI (OPSÝYONEL )

JAPAN

Kod No. ZY-107 ZY-108 ZY-109 ZY-110

Tip Durometer A Sertlik: 50 Durometer A Sertlik: 80 Durometer D Sertlik: 40 Durometer E Sertlik: 80

Boyut (mm) 40x80x12 kalýnlýk 40x80x12 kalýnlýk 70x80x7 kalýnlýk 40x80x12 kalýnlýk

Kauçuk test bloklarý durometre hassasiyetinin standart deðerler dahilinde olup olmadýðýný kontrol etmek için kullanýlýr.Mutlak yaklaþýk deðerdedir fakat durometre hassasiyeti çok kýsa sürede kontrol edilebilir.

Uygun Durometer GS-719N / GS-719G / GS-719S Ölçüm Deðeri: 50'ye yakýn GS-719N / GS-719G / GS-719S Ölçüm Deðeri: 80'e yakýn GS-720N / GS-720G / GS-720S Ölçüm Deðeri: 40'a yakýn GS-721N / GS-721G / GS-721S Ölçüm Deðeri: 80'e yakýn

*Bu test bloklarýna uygun durometreler Tip A,D ve E , JIS K 6253 'e uygun. *Test blok kalibrasyon srtifikalrý verilemez.

SHOREMETRE SEÇÝM KILAVUZU TÝP

Özellik

A B D0 C D F0 00

Genel Kauçuk, elastomer, yumuþak plastik, Lastik, kauçuk rulo, hortum, D 20 sertliðin altýndaki malzemeler Orta sertlikte kauçuk, ham porselen,Tahta Orta-sert sertlikte kauçuk, parke, inþaat tahtalarý, Araba plastik malzemeleril / iç dekorasyon malzemeleri Sert Kauçuk, Golf Topu, Bisiklet Fren Kauçuðu Sert Kauçuk, Ebonit, A90 sertliði altýndaki malzemeler,Plastikler Üretan Köpük, Araba Kaporta Þok Emici malzemeler, Bulaþýk Makinesi Süngeri Çok Yumuþak kauçuk, Köpük Kauçuk, Elektrik Malzemeleri Kaplama Rulolarý, Basýnç Rulolarý, Hücre Malzemeleri,Sakýz Yumuþak Kauçuk,Peynir,Kumaþ Rulo,Kil,Bina Yalýtým Malzemeleri E2 SRIS Yumuþak Kauçuk, Genleþme Kauçuðu, Silgi, Film Sargýlarý, Yoðun Tekstil Sargýlarý, Bina Yalýtým malzemeleri E Yumuþak Kauçuk, Sert Tekstil Sargýlarý, Deri, Karton Kutu, Stiren Kauçuk 0

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

281


ASTM D 2240 STANDARDINA UYUMLU KAUÇUK SERTLIK ÖLÇÜM SHOREMETRELERI

JAPAN

*Teclock hem ASTM hemde JIS standartlarýna uygun olarak çok sert malzemelereden ultra yumuþak kauçuklara kadar her türlü sertlik ölçümüne uygun shoremetreler üretmektedir. *Tip A ve Tip D shoremetrelere ilaveten bunlarý aþaðýdaki tablodan seçebilirsiniz.

GS 750 G Orta Sertlikte Kauçuk için Tip B Shoremetre

Model

Tip*

GS751 G Sert Kauçuk için Tip C Shoremetre

GS-752 G Orta sertlik kauçuk için Tip DO Shoremetre

Uygulama

Standart

Yay Yükü Sertlik 0-100 (mN)

Uç Þekli (mm) 30° Açýlý R 0,1 Konik Uç 35° Açýlý Ø 0,79 Kesik Konik Uç 1,19 Yarým Küre 1,19 Yarým Küre 1,19 Yarým Küre

GS-750G

Tip B

Orta sert kauçuk

ASTM D 2240

550-8050

GS-751G

Tip C

Sert Kauçuk

ASTM D 2240

0-44450

GS-752G GS-753G GS-754G

Tip DO Orta sert kauçuk Tip D Yumuþak Kauçuk Tip OO Çok Yumuþak Kauçuk

ASTM D 2240 ASTM D 2240 ASTM D 2240

0-44450 550-8050 203-1111

Uç Aðýrlýk Yüksekliði (gr) (mm) 2,5

180

2,5

180

2,5 2,5 2,5

180 180 180

*Max Deðer Çift Ýbreli

TECLOCK ORÝJÝNAL STANDART SHOREMETRELER *JIS veya ISO standartlarýnda tanýmlý olmasa bile müþteri taleplerine göre üretilen Teclock Orijinal Standart shoremetrelerdir. *Tip E 2 Yay yükü Tip E'nin yarýsý kadar olup yumuþak kauçuklarda kullanýlýr, Tip FO bulaþýk polisitiren süngeri sertlik ölçümü içindir.

JAPAN

Sertlik GS- 744 G'nin sünger plaka üzerine konulmasýyla ölçülür. Polistiren tabaka daðýlýmýna karar verilir.

Model

GS-743G GS-744G

Tip*

Uygulama

Tip E2 Yumuþak Kauçuk Tip FO Yumuþak Stiren Köpük

GS - 743 G Tip E2 Yumuþak Kauçuk Shoremetre

GS-744 G Tip FO Yumuþak Stiren Köpük

Standart

Yay Yükü Sertlik 0-100 (mN)

Uç Þekli (mm)

TECLOCK E2 TECLOCK FO

550-4300 550-4300

2,50 Yarým Küre Ø25,2 silindirik

Uç Aðýrlýk Yüksekliði (gr) (mm) 2,5 2,5

*Max Deðer Çift Ýbreli

282

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

180 500


DÝJÝTAL SHOREMETRE (SHORE A) * Shore A dijital shore metre kauçuk türevi, yumuþak plastik ,keçe, deri ve benzeri maddelerin sertliðini ölçmeye yarar. * Bu ürün RS232 data çýkýþý , ölçüm verileri ve donanýmlarýný bütünleþtirir. * Az yer kaplayan , doðru ve hassas ölçüm , kolay taþýnabilir, pratik dizayn ve çalýþtýrma kolaylýðý. * Shore metre çoðunlukla kimya endüstrisi ve bilimsel araþtýrmalarda kullanýlýr

54502 850

MODEL

SHORE A (Dijital)

Kod Skala Uygulama alaný Ölçüm aralýðý Çözünürlük Güç Boyut Aðýrlýk Uç radyusu

54502 850 Shore A (Dijital) Kauçuk türevleri, keçe, deri, yumuþak plastik HA :20-90 ± 0,5 HA 3x1,5 LR44 batarya 172 x29 x21 mm Yaklaþýk 0,16 kg SR 0.1 mm

SHORE A STANDI

* SASA, Shore test standý, kauçuk ve mikro gözenekli malzemelerin, sertliðini test etmek için özel kalibrasyon aðýrlýðýna sahip Shore A ölçüm standýdýr.

MODEL

54502 900 (Shoremetre standa dahil deðildir.)

SHORE A STANDI

Kod Ölçüm tabla çapý Boyut Maksimum iþ parçasý yüksekliði Aðýrlýk kütlesi Aðýrlýk

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

54502 900 Ø 100 mm 116x160x285 75 mm 1 kg. Yaklaþýk 5.5 kg

283


MANUEL DUROMETRE STANDI GS-615

*JIS,ISO gibi standartler tarafýndan belirtilen yüklerle kauçuk sertlik ölçümü, diðer yükler bir durometre baðlanmasý ve manuel iþlemlerle yapýlabilir. *Kolay kullaným için fiyatý uygun bir baðlantý ünitesi mevcuttur. *Bu baðlantý ünitesi durometre sertlik ucu ile test edilen malzeme arasýnda düzgün bir uyum saðlar. *Tip A ve Tip E durometrelerde herhangi bir özel modifikasyon yapmadan 1 kg 'lýk ölçümler yapýlabilir. Tip D durometre ile ölçüm yaparken 4 Kg'lýkopsiyonel ZY-046 baðlantý ünitesi gerekir. Ayný þekilde GSD serisi Durometrelerde ölçüm yaparken 1 Kg'lýk ZY-090 baðlantý ünitesi gerekir. *Bu cihaz kullanýlýrken ISO belgesi verilebilir. (Ýþlem hýzýna ait sertifika verilemez).

JAPAN

Ölçüm Yükü 1 Kg aðýrlýk (Analog) 1 Kg aðýrlýk (Dijital) 4 Kg aðýrlýk

Aðýrlýk Kodu ZY-089(Standart) ZY-090 (Opsiyon) ZY-046 (Opsiyonel)

Uygun Durometer A,B, E Serisi A,B, E Serisi D,ASTM,C,DO

Baðlantý Ünitesi Bu yeni baðlantý ünitesi sadece Teclock tarafýndan geliþtirilen bir tasarýmdýr. Aþaðý-yukarý veya ileri-geri hareket ettirilerek durometre ile test malzemesi arasýnda iyi bir uyum saðlanýr. GS-610, GS-615 ve CX-01 serileri bu üniteye sahiptir. 4 Kg Aðýrlýk ZY-046 (Opsiyonel)

284

1 Kg Aðýrlýk ZY-089 (Standart)

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SHORE D STANDI

* SASD, Shore test standý, kauçuðun sertliðini ölçmek için standart aðýrlýða sahip Shore D ölçüm standýdýr.

MODEL

54502 905 (Shoremetre standa dahil deðildir.)

SHORE D STANDI

Kod Ölçüm tabla çapý Boyut Maksimum iþ parçasý yüksekliði Aðýrlýk kütlesi Aðýrlýk

54502 905 Ø 100 mm 116x160x285 75 mm 5 kg. Yaklaþýk 9.5 kg

DÝJÝTAL SHORE A STANDI

* SDSA Shore test standý , kauçuk, sertliðini test etmek için standart aðýrlýða sahip test standý olup dijital Shore A için özel olarak tasarlanmýþtýr.

MODEL Kod Ölçüm tabla çapý Boyut Aðýrlýk kütlesi Aðýrlýk

DÝJÝTAL SHORE A STANDI 54502 910 Ø 100 mm 116x160x370 1 kg. Yaklaþýk 5,7 kg

54502 910 (Shoremetre standa dahil deðildir.)

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

285


WEBSTER SERTLÝK CÝHAZI (W SERÝSÝ) Taným: *Aluminyum alaþýmlarýnýn yerinde sertliðini ölçmek için kullanýlan portatif sertlik cihazý.Test sonucu tek bir sýkma h a r e k e t i i l e e l d e e d i l i r. Ö l ç ü m e uygun,verimli ve güvenilirdir. *Webster Sertlik cihazý aluminyum alaþýmlarýnýn ASTM B467'ye göre mekanik performanslarýnýn ölçümü için tercih edilen bir cihazdýr. *Aluminyum profiller, borular, levhalar ve diðer yuuþak metallerin sertliðini hýzlý bir þekilde ölçmek için kullanýlýr. Özellikle hýzlý, tahribatsýz ve yerinde 100% final kalite kontrol ölçümler için uygundur. *Webster Sertlik Cihazý ayný zamanda bakýr, prinç ve yumuþak çelikler içinde kullanýlabilir. Özellikler: *Uç: Ýleri mühendislik tasarýmý malzemeden imal edilen uç yüksek sertliðe sahip, uzun ömürlü ve kolay deðiþtirilebilir *Gösterge Kolu: Yüksek mukavemetli kolun uzun kullaným vey yanlýþ kullaným sonucu eðilme bükülme ihtimali çok azdýr. *Cam Kadran: Kýrýlma ve çizilmeye karþý yüksek mukavemet *Basma Kolu: Dövme aluminyum, aþýnma ve paslanmaya karþý ince anodize kaplamalý *Sertlik Mastar Bloklarý: Standart Rockwell sertlik cihazý ile ölçülmüþ, test raporu ile birlikte verilir. *Kararlýlýk: Tüm ölçüm aralýðýnda kararlý ölçüm,kararlý kalibrasyon noktasý *Kolay Çevrim: Çevrim tablosu ile sonuçlar Vickers, Rockwell ve Brinele çevrilir. Modeller *W-20: Aluminyum profillerin ölçümü için kullanýlan en popüler model *W-20a: 13 mm ye kadar kalýnlýkta aluminyum profillerin ölçüm için kullanýlýr. *W-20b: Ýç çapý 6 mm 'den fazla aluminyum tüplerin ölçümü için kullanýlýr. *W-B75: Prinç tüpler ve levhalarýn ölçümü için kullanýlýr *W-BB75: Bakýr tüpler ve levhalarýn ölçümü için kullanýlýr *W-B92: Yumuþak paslanmaz çelik ve soðuk hadde çelikler için kullanýlýr.

286

W-20

W-20a

W-20b

MODEL

W Serisi

Test Aralýðý Çözünürlük Tekrarlanabilirlik Aðýrlýk

0-20 HW (20-110 HRE'ye eþdeðer, Model W-20) 0.5 HW (5-17 HW) 0.5 HW (5-17 HW) 0.5 kg

Standart Teslim Þekli -Cihaz -Standart Test Mastarý -Yedek Uç -Kalibrasyon Anahtarý -Tornavida -Gösterge -Taþýma Çantasý Opsiyonel Aksesuarlar -Uç -Standart Test Mastarý -Cam Kadran

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


BARCOL SERTLÝK CÝHAZI (934-1 SERÝSÝ) Uygulama *934-1 Barcol Cihazý esas olarak aluminyum ve alaþýmlarýnýn sertliðini ölçmek için uygulanýr. Saf aluminyum, aluminyum alaþýmlarý, kalýn aluminyum levhalar, kalýn parçalar, çubuklar ve montajlý aluminyum parçalarýn (örneðin kapýlar, pencereler ve merdivenler) sertliðini ölçmek için uygundur. *934-1 Barcol cihazý ile takviyeli fiber plastikler ve sert plastiklerde ölçülebilir. *934-1 Barcol Cihazý ASTM B 648-00'a uygundur *935 Barcol Cihazý yumuþak plastikler, kurþun, kalay ve diðer yumuþak metallerin sertliðini ölçmek için uygundur. *936 Barcol cihazý kauçuk, tahta, deri vs malzemeler için uygundur.

934-1

MODEL

934-1 Serisi

Test Aralýðý Çözünürlük Gösterim Hatasý

0-100 HBa (25-135 HBW ye eþdeðer) 0.5 HBa ± 2 HBa (42-48 HBa) ± 1 HBa (81-88 HBa) ± 2 HBa (42-48 HBa) ± 1 HBa (81-88 HBa) 0.5 kg

Tekrarlanabilirlik Aðýrlýk

Standart Teslim Þekli -Cihaz -2 Yedek Uç -Standart Test Mastarý (Yüksek) -Standart Test Mastarý (Düþük) -Kalibrasyon Anahtarý -Alt Destek -Taþýma Çantasý Opsiyonel Aksesuarlar -Yedek Uçlar -Standart Test Mastarlarý (Düþük/Yüksek) -Cam Kadran -Düz Alt Destek

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Özellikler * K u l l a n ý m ý K o l a y : Te k e l l e kullaným,yüksek verimlilik,her ortamda ölçüm imkaný *Yüksek Hassasiyet: Barcol cihazýnda 100 taksimat vardýr.Webster Sertlik cihazýndan çok daha hassastýr. *Parça Kalýnlýðý: 0.8 mmden kalýn her türlü parçayý ölçebilir. *Parça Destekleme : Ýþ parçasýný sadece tek tarafýndan ölçebilir.Parçayý bir mengene vs ile desteklemek, parçanýn yerini deðiþtirmek gerekmez. Çok büyük ve kalýn parçalar ölçülebilir. *Kolay Çevrim: Çevrim tablosu ile birimler kolayca HB, HR, HV ve HW ye çevrilebilir. *Yüksek Kaliteli Uç: Uç sertliði çok yüksektir, uzun ömürlüdür, kolay deðiþtirilebilir.

287


PORTATÝF ULTRASONÝK SERTLÝK TEST CÝHAZI (SONODUR2) Ana uygulama alanlarý, düþük yüklerde çalýþan motorlu problarla , ýsýl iþlem, yüzey iþleme ve kaynak iþlemleri sonrasý seri muayene ve gravür silindirlerinde kaplama sonrasý sertlik ölçümleridir. SonoDur2, denenmiþ ve test edilmiþ UCI sertlik ölçüm cihazý SonoDur'un devamý niteliðindedir. Özellikle üretim ve kalite güvence alanlarýnda hýzlý sertlik ölçümleri için uygundur. EN ISO 18265 malzeme tablolarý cihazda kayýtlý durumdadýr. Vickers elmas ucun izi dijital olarak görüntülenir ve yenilenir. Cihaz, diðer sertlik ölçekleri için yeniden deðerlendirmeler yapýlmasýna ve diðer geçerli standartlara veya kullanýmdaki özel probla uyumlu bir sezgisel menü sistemine sahiptir; ayrýca kalibrasyon, malzeme deðerlendirme tablosu, prob geçiþ süresi, operatör adý ve tolerans eþikleri ile tanýma ve test kontrollerini de içerir. Ücretsiz güncellemeler sayesinde daima güncel tutulur.

GERMAN MADE

Çeþitli kullaným alanlarý SonoDur2, yumuþak alüminyum (20HB) den daha sert metallere (yaklaþýk 1600HV) kadar ölçmeyi mümkün kýlar. Kullanýlabilir problar Cihaz, 1N ve 100N arasýndaki test kuvvetleri ile manuel ve motorlu ölçüm problarýnýn çalýþmasýna ve ayrýca ulaþýlmasý zor olan ölçüm konumlarýnda test uygulamalarýna yönelik uzun problar için uygundur. Entegre hafýza 4GB bellek (32 GB'a kadar geniþletilebilir), neredeyse sýnýrsýz sayýda ölçülen deðer için yeterli depolama alaný sunar. Verilerin USB üzerinden iletilebildiði kolaylýk, belgeleri daha kolay hale getirir. Wi-Fi ve Bluetooth baðlantýlarý da mümkündür. Teslim Þekli (sertlik ölçme probu olmadan!): •USB flash sürücü ile veri kaydedici ve verileri PC'ye aktarma özellikli SonoDur2 sertlik test cihazý •Ana ünite SONO-NG •SONO2-NG / USB USB kablosu •Prob baðlantý kablosu SONO2-HM •Kutu SONO2-TK-1 •SONO2-CD, kullaným kýlavuzu dahil ürün USB flash sürücü •SONO2-Protect, dokunmatik ekran koruyucu •Üretici belgesi Sertlik ölçme cihazý SonoDur2, yüksek kaliteli bir alüminyum kasada teslim edilecektir. Ürün özellikler: •Standart, saðlam, kolay, hýzlý ve hassas Alman mühendisliði •Hýzlý ve hassas ölçümler •ASTM A 1038 ve DIN 50159-1-2'ye uygun olarak standartlaþtýrýlmýþtýr. •Yüksek kontrastlý, renkli dokunmatik ekran, alarm durumunda ölçülen deðerlerin alternatif renklendirmesiyle birlikte - tüm önemli bilgiler bir bakýþta görülür. •EN ISO 18265 ve ASTM E 140 uyarýnca HB, HK, ÝHD, HRB, HRC, HRF, HRD, HR45, HS, HK, MPa'ya otomatik yeniden deðerlendirme •Sinyal ölçüm probunda iþleme tabi tutulur , prob baðlantý kablosu uzatýlabilir •Otomatik test sistemlerine basit entegrasyon saðlayan, USB aracýlýðýyla sertlik deðerinin dijital iletimi •Sýralanmýþ veriler ve ölçüm serileri daha sonra kullanmak üzere kaydedilebilir ve geri alýnabilir. Uygulama alanlarý: •Isýl iþlem sonrasý seri parçalarda hýzlý sertlik testi •Yüzey iþlemeden sonra parçalar üzerinde sertlik testi •Dar alanlarda mobil kaynak dikiþi kontrolü •Çeþitli ölçüm noktalarýyla kaplama sertliðini ölçme •Tüm (hemen hemen) ince taneli, homojen malzemeler üzerinde basit sýralama için uygundur.

288

SonoDur2

ÖLÇÜM ÖZELLÝKLERÝ MODEL -

SonoDur2 -

Ölçüm Prensibi Test Ucu Test Yükleri Newton skala (1kgf = 9.81 N)

DIN 50159 ve ASTM A 1038'e uygun UCI Yöntemi Vickers Elmas Uç Motorize Prob: 1 N (0.1 kgf), 3 N (0.3 kgf) ve 8.6 N (0.9 kgf) El Probu: 10 N (1 kgf), 49 N (5 kgf), 98 N (10 kgf) (Talep üzerine diðer Yükler) Vickers HV HB Brinell HRB Rockwell HRC Rockwell HRE Rockwell HRF Rockwell HRA Rockwell HRD Rockwell (sadece EN ISO 18265) HR45N Rockwell HK Knoop (sadece ASTM E140) HS Schore (sadece ASTM E140) MPa Çekme Mukavemeti (sadece EN ISO 18265) Levha deðerine baðli olarak 5 ölçüm ortalamasýnda % < 4. 5 ölçüm ortalamasýnda %< 5 ( DIN 50159'dan daha iyi)

Sertlik Skalasý ve aralýklarý Not: EN ISO 18625:2014, ASTM E140-12b (2013) ve DIN 50150 (2000, Tablo 1, Çelik) standartlarýndaki tüm malzemeler için Sertlikten Sertliðe ve Sertlikten Çekme Mukavemeti deðerlerin çevrimi Ölçüm Belirsizliði Relatif Tekrarlanabilirlik

10 - ca. 2000 76 – 618 41 – 105 20,3 – 68 70 - 108,5 82,6 – 115,1 60,7 – 85,6 40,3 - 76,9 19,9 – 75,4 87 - 920 34,2 - 97,3 255 – 2180

MEKANÝK VE ÇEVRESEL KOÞULLAR (CÝHAZ VE PROB) Çalýþma Süresi Çalýþma Sýcaklýðý Saklama Sýcaklýðý Nem Boyutlar

Aðýrlýk

> 8 saat (sýcaklýk ve cihaza baðlý), 6 saate kadar sürekli kullaným, hýzlý deðiþen pil. Prob: 0 ile 50 °C arasý, Cihaz:10 ile + 50°/ þarj +10 ile + 40 ° C -20 ile + 60 °C maks.90 % Cihaz: 132x78x22 mm Motor Prob: Ø 38 mm, L=190 mm (serbest uzunluk 32,5 mm) El Probu: Ø 25 mm, L=176 mm (serbest uzunluk 12,5 mm) El Probu: Ø 25 mm, L=207 mm (serbest uzunluk 43 mm) Cihaz 280 gr, Motor Prob: 370 gr, El Prob: 280 gr

CÝHAZ Ýþlemci ve Hafýza Ýþletim Sistemi Klavye Güç/ Pil

Gösterge Arayüzler Koruma Sýnýfý Düþme Testi Titreþim Testi Ýþletim Dili

TI Cortex A8 / 256 MB SDRAM / 512 MB Flash / micro SD Card 32 GB'a kadar Windows Embedded El (Win 6.5) 21-Tuþlu, aydýnlatma ve alfanümerik Ana Batarya 3.7V / 2600 mAh, LiPo Battery pack Þarj Süresi: <2h kapasite 80 % ' e kadar (cihaz kapalý konumda) AC güç/þarj: 90 VAC - 264 VAC 50/60 Hz 5 VDC'ye kadar. Gün ýþýðýnda kullanabilen, LED arka plan parlaklýk ayarlý (Cd / m2 maks) 4 -dirençli Dokunmatik 3.5" transflektive TFT (320 x 240) USB1.1 (Host and Device), Micro-SD-Card, WLAN, Bluetooth Version 2.1+EDR, CLASS2 IEC 60529'a göre IP 54 1.2 m veya 150 (1.65ft/0.5m) titreþim (in seride 300 düþme testine eþdeðer) MIL-STD 810G Method 514.5, Fig. 514.5C-1; 1 saat her eksende Almanca, Fransýzca, Ýngilizce, Lehçe, Çekçe, Basit Çince, talep üzerine her dil.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


MANUEL ÖLÇÜM PROBLARI (SONODUR2) Manuel ölçüm problarý: Güvenilir, elle yapýlan sertlik testi için GERMAN MADE

STANDART MANUEL ÖLÇÜM PROBLARI MODEL SONO-10H SONO-30H SONO-50H SONO-100H SONO-10H-L SONO-30HL SONO-50H-L

Manuel ölçüm probu 10N (1 kgf), standart versiyon Manuel ölçüm probu 30N (3 kgf), standart versiyon Manuel ölçüm probu 49N (5 kgf), standart versiyon Manuel ölçüm probu 98N (10 kgf), standart versiyon Manuel ölçüm probu 10N (1 kgf), uzun versiyon Manuel ölçüm probu 30 N (3 kgf), uzun versiyon Manuel ölçüm probu 49N (5 kgf), uzun versiyon

ÖZEL MANUEL ÖLÇÜM PROBLARI MODEL SONO-10H.17 SONO-50H.17 SONO-10HL.17 SONO-50HL.17

Manuel ölçüm probu 10N (1 kgf), ekstra ince prob 1.7mm ile özel versiyon Manuel ölçüm probu 49N (5 kgf), ekstra ince prob 1.7mm ile özel versiyon Manuel ölçüm probu 10N (1 kgf), ekstra ince prob 1.7mm uzun versiyon Manuel ölçüm probu 49N (5 kgf), ekstra ince prob 1.7mm uzun versiyon

Diðer boyutlar ve talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.

Manuel ölçüm problarýmýz 10N, 50N ve 100N test kuvvetleri ile mevcuttur. Üretim ve bakým alanlarýnda genel el test prosedürleri için idealdirler. Manuel ölçüm problarý günlük kullaným için tasarlanmýþtýr ve kýlavuz yardýmlarý veya standlarý olmadan manuel olarak ölçülürken hýzlý bir þekilde güvenilir sonuçlar elde etmenize yardýmcý olacaktýr. Manuel ölçüm problarý (standart test kuvvetleri: 10N, 30N, 50N, 100N - istek üzerine diðer test kuvvetleri) çeþitli ölçüm noktalarýnda hýzlý ölçümler için mükemmel çözümdür. Malzemenin sertliði UCI yöntemi kullanýlarak test edilir . Manuel ölçüm problarýmýz, SonoDur2 mobil sertlik test cihazý ve SonoDur-R 'Rack' ile kullanýlabilir . Standart bir USB arayüzü kullanarak çoðu cihaza uyarlanabilirler. Talebe göre farklý boyutlarda veya test yükleriyle problar üretilebilir. Hassas manuel ölçüm problarý Tüm UCI ölçüm problarý yüksek hassasiyetle karakterize edilir ve uzun bir süre boyunca kararlý ve bilgilendirici ölçümler saðlayabilir. Ölçüm sistemi, geleneksel Vickers ölçeðinin tüm sertlik aralýðýný kapsamaktadýr. El ile ölçüm problarý metal, endüstriyel seramik ve belirli kýsýtlamalarla birlikte dökme demir (sfero grafitli dökme demir GGG50) gibi oldukça heterojen malzemeler için uygundur. Zor ölçüm pozisyonlarý için uzun versiyon Probun geniþletilmiþ versiyonu 10N ve 50N test kuvvetleri ile kullanýlabilir. Uygulama alanlarý, diþliler ve benzerleri gibi zor ölçüm konumlarýný ve malzeme geometrilerini içerir. Ürün özellikler : •Saðlam mekanik yapý, günlük kullanýma uygun paslanmaz çelik gövde. Özel tasarýmý sayesinde uzun süreli istikrar. •Kýlavuz yardýmlarý olmasa bile kararlý, tekrarlanabilir ölçüm deðerleri. •Yüksek sertlik seviyelerinde bile sabit kalan ölçüm deðerlerinin sadece küçük bir daðýlýmý vardýr. •Neredeyse tüm teknik malzemelere tamamen ayarlanabilir. CAL numarasý, emodülünü otomatik olarak telafi edecek þekilde tasarlanmýþtýr •Prob içinde, standart bir USB arabiriminden ekran ünitesine baðlanan, çoðu cihazla evrensel olarak uyumlu hale getirilen, probun sinyal iþleme durumu. •Birim kablosunu görüntülemek için son derece esnek prob, özel uzunluklar mümkündür. •Onarým durumunda modüler yapý ve deðiþtirilebilir Vickers elmas uçlarý sayesinde düþük servis maliyetleri. •Kalibrasyon deðerlerinin güvenilir þekilde saklanmasý Uygulama alanlarý: •Günlük kullaným için •Üretim, bakým, onarým ve laboratuvar testlerinde genel, elle yapýlan sertlik testi •SonoDur2 ve SonoDur-R'nin yaný sýra diðer birçok sistemle birlikte kullanýlabilir.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

289


MOTORLU ÖLÇÜM PROBLARI (SONODUR2) Motorlu ölçüm problarý: Entegre bir motor üzerinden kuvvetin tutarlý uygulanmasý GERMAN

Motorlu ölçüm problarýmýz 1N, 3N ve 8.6N test güçleri ile mevcuttur. Hassas yüzeylerin sertliðini test etmek ve her zaman eþit bir kuvvet daðýlýmý saðlamak için idealdir. Motorlu ölçüm problarý, çok dar tolerans aralýðýnda, operatör, stand veya rehberlik yardýmý olmayan ölçümler için tasarlanmýþtýr. Motorlu ölçüm iþlemi ile sertlik ölçüm tutarlýlýðý saðlanýr. Motorlu ölçüm sondalarý, manuel ölçüm problarýndan çok daha düþük test kuvvetleri (1N, 3N, 8.6N) ile çalýþýrlar, bu da onlarý çok fazla test basýncýný tolere edemeyen hassas yüzeyler için ideal hale getirir.

MADE

Entegre motorlu kontroller, ölçümlerin operatörün hemen hemen hiçbir müdahelesi olmadan test yapýlmasýný ve test yükünün etkin olduðu sürenin 1 ile 99 saniye arasýnda ayarlanabilmesini saðlar. Özel kuvvet uygulama özellikleri (sabit test kuvveti ile serbestçe seçilebilir penetrasyon zaman noktasý), Vickers izlerinin görsel deðerlendirmesinin daha sonraki bir noktada da gerçekleþtirilebileceði anlamýna gelir. Malzemenin sertliði UCI yöntemi kullanýlarak test edilir . Motorlu ölçüm problarýmýz, SonoDur2 mobil sertlik test cihazý ve SonoDur-R 'Rack' ile kullanýlabilir . Standart bir USB arayüzü kullanarak çoðu cihaza uyarlanabilirler. Hassas motorlu ölçüm problarý Tüm UCI ölçüm problarý yüksek hassasiyetle karakterize edilir ve uzun bir süre boyunca kararlý ve bilgilendirici ölçümler saðlayabilir. Ölçüm sistemi, geleneksel Vickers ölçeðinin tüm sertlik aralýðýný kapsamaktadýr. Diðer boyutlar ve talep üzerine diðer yükler. Ürün özellikler: •Dayanýklý mekanik yapý, eloksallý alüminyumdan yapýlmýþ gövde - günlük kullaným için. Özel tasarýmý sayesinde uzun süreli istikrar. •Bir standart USB arabiriminden ekran ünitesine baðlanan prob içindeki en geliþmiþ sinyal iþleme özelliði, çoðu cihazla evrensel olarak uyumlu olmasýný saðlar. •Yüksek sertlik seviyelerinde bile sabit kalan ölçüm deðerlerinin sadece küçük bir daðýlýmý vardýr. •Neredeyse tüm teknik malzemelere tamamen ayarlanabilir. CAL numarasý, E-modülünü otomatik olarak telafi edecek þekilde tasarlanmýþtýr •Çoðu cihaz için evrensel olarak uyarlanabilir •Birim kablosunu görüntülemek için son derece esnek prob, özel uzunluklar mümkündür. •Onarým durumunda modüler yapý ve deðiþtirilebilir Vickers elmas uçlar sayesinde düþük servis maliyetleri. •Kalibrasyon deðerlerinin güvenilir þekilde saklanmasý.

KAYDIRMA KOVANLI VE VÝDALI KORUMA KOVANLI STANDART MOTORLU ÖLÇÜM PROBLARI MODEL SONO-1M SONO-3M SONO-8M

Motorlu ölçüm probu 1N (0,1 kgf) Motorlu ölçüm probu 3N (0,3 kgf) Motorlu ölçüm probu 8,6N (0,9 kgf)

Uygulama alanlarý: •Günlük kullaným için •Baský endüstrisinde olduðu gibi ince ve hassas yüzey tabakalarý için, pistonlar, kaplama •SonoDur2 ve SonoDur-R'nin yaný sýra diðer birçok sistemle birlikte kullanýlabilir •Yüzey sertliðinin test edilmesi için - bakýr gravür baský endüstrisi, otomobil sektörü

290

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


ULTRASONÝK TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI MET - U1A Sertlik Ölçme ; * Kalýnlýðý 1 mm'den baþlayan küçük parçalar, et kalýnlýðý ince olan metaller, borular, sac ve her türlü aðýrlýktaki parçalar * Ulaþýlmasý zor yerlerdeki düzensiz þekilli parçalar * Test sýrasýnda uyguladýðý 15N yük sayesinde parçanýn yüzeyinde gözle görülür deformasyona neden olmaz. * Düþük yük sayesinde metal kaplamalar, parlak yüzeyler, krank mili, býçak gibi malzemelerin sertliðini ölçme imkaný * IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza karþý dayanýklýlýk * Gösterge ünite gövdesi alüminyum olup ýsýya dayanýklýdýr. * Ölçme metodu: Ultrasonik temas empedans yöntemi (UCI method) * Ölçme prensibi: Prob tarafýndan uygulanan sabit kuvvet altýnda ucun serbest salýným frekansýnýn tespitine dayanýr (Vickers elmas piramit ucun akustik rezonasyonu) * Sertlik cihazý gösterge ünitesi, 15N ultrasonik prob, sertifika, yazýlým ve bilgisayar baðlantý kablosu ile birlikte teslim edilir. * Orijinal taþýma cihazý içinde teslim edilir.

MET-U1A

Sertlik Birimi

Ölçüm Aralýðý

Tekrarlanabilirlik

Hata Sýnýrý

Rockwell 'C' Brinell Vickers Shore Tensile ,Rm

(20-70) HRC (75-650) HB (75-1000) HV (23-102) HSD (378-1736) Mpa

± 0,5 HRC ± 1% ±1% ± 1 HSD -

1,5 HRC 10 HB 12 HV 2 HSD 5%

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Avantajlar * Ölçüm hassasiyeti, baþlangýçta seçilen Rockwell, Brinell, Vickers, Shore gibi sertlik deðerlerini doðrudan görme * Ölçüm sonuçlarýný özel yazýlým sayesinde bilgisayara aktarma imkaný * Sertlik birimleri arasýnda hatasýz skala çevrimi. * Sadece 2 adet sertlik mastarý ile cihazý kalibrasyon yapma imkaný. (Mastarlar ayrýca alýnmalýdýr). * Cihaz üretici firmanýn sertikasý ile birlikte sevk edilmektedir. Üretici firma FSUE'ye (Rusya Kalibrasyon Kurumu) akreditedir. * 2 yýl garantilidir.

291


DHT 200 PLUS PORTATÝF SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZI

Özellikler: *Geniþ Bellek *Ücretsiz Yazýlým *Dahili Printer *Gösterge *Otomatik Prob Tanýma *Dahili mini-printer *Parça Sertlik HL (Hardness Leeb) deðerine baðlý olarak HRB,HRC,HV ve HS birimlerine otomatik dönüþüm *Sekmeli prob D,DC,DL,C,D415 ve G mevcut *Yüksek Hassasiyet ± % 5 *100 dosya kapasitesinde hafýza, 100 veri/ dosya *Ücretsiz Yazýlým *ASTM A 956 uyumlu Standart Teslimat -Darbe cihazý D'li ana ünite -Yerleþik yazýcý -Temizleme fýrçasý -HLD deðerli sertifikalý test mastarý -Yazýlým ve USB kablo -Küçük destek halkasý -Kalibrasyon sertifikasý -AC adaptör / þarj ünitesi -Alüminyum taþýma çantasý -Kullaným kýlavuzu MODEL

DHT 200 PLUS PORTATÝF SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZI

Kod No. Sertlik Parametreleri Ölçüm Aralýðý Gösterge Gösterge Fonksiyonlarý D

1100 116 HL, HRC, HRB, HV, HB,HS Alttaki tabloya bakýnýz 320 x 240 LCD arka aydýnlatmalý Sertlik skalasý, sertlik deðeri, ortalama deðer, darbe yönü, Max/Min deðer, Malzeme, pil ömrü, tarih, talimat +/- 0.5% (HLD=800'de) 1750 grup D D / DC/ D+15 / DL / C / G USB -Kalýnlýk birleþtiðinde: Minimum 3 mm veya daha fazla (Darbe cihazý dýþýnda G:10mm) -Aðýrlýk: 5kg veya daha fazla (2-5kg saðlam destek ,>2kg test sývýsý ile) -Yüzey pürüzlülüðü: Ra 10 -Radyus (konveks / konkav): Rmin=30mm veya daha fazla (30mm destek halkalý ) -Test noktalarý: Örnek kenarýndan 5mm veya daha fazla, Test edilen noktalarýn her birine 3 mm veya daha fazla. 4 x 1.25 v þarjedilebilir pil -200C ~ +500C 215 x 140 x 45 mm 700g

Hassasiyet Hafýza Standart darbe cihazý Opsiyonel darbe cihazý Çýkýþ Testedilebilir iþparçalarý

Pil tipi Çalýþma sýcaklýðý Boyutlar Aðýrlýk

Ölçüm Aralýðý Malzeme ST & Cast ST CWT Steel Paslanmaz Pik Demir NC Demir Alum. Döküm Pirinç Bronz Bakýr

292

HL

HRC

HRB

HB

HS

HV

300-900 300-840 300-800 360-650 400-660 174-560 200-550 300-700 200-690

20.0-68.0 20.4-67.1 19.6-62.4

38.4-99.5

80-647

32.5-99.5

46.5-101.7

85-655 90-334 131-367 20-159 40-173 60-290 45-315

80-940 80-898 85-802

13.5-95.3

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


HT2000 TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI

Özellikler: HT2000 geliþmiþ ve son teknolojilerle donatýlmýþ bir Leeb Sertlik Ölçme cihazýdýr. HT 2000 yeni teknolojisi sayesinde herhangi bir ölçüm yönü veya açýsý ayarlamadan ölçüm yapar. Otomatik Açý kompanzasyon sistemi sayesinde doðrusal bir hassasiyet sunar. HT 2000 ayrýca düþük maliyeti ile birçok özelliðe sahiptir. HT2000 cihazý standart probunun yaný sýra DL-2 prob ile de kullanýlabilir. Avantajlarý: *Evrensel IMPACT Direk modunda herhangi bir açýda ve farklý bir prob ile ayar yapmadan ölçüm yapýlabilir * Yüksek hassasiyet: ± 2HL (0.3% HL800) * Çift deðer görme (Leeb deðer ve farklý bir dönüþüm deðeri ayný ekranda görüntülenebilir * Arkadan aydýnlatmalý büyük LCD ekran * Dövme çelik de dahil olmak üzere Onbir farklý test malzemesi * Çekme mukavemet deðeri *RS232 ve bluetooth ile printer ve bilgisayar baðlantýsý * 100 veri hafýzasý * Müþteriye yeniden kalibrasyon izni * Otomatik olarak kapanma özelliði * Kolay kullaným ve ekonomik fiyat * Ekonomik ekstra aksesuarlar * Türkçe dil seçeneði

MODEL

HT2000 TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI

Kod No. Ölçüm Prensibi Ölçüm Hassasiyeti Gösterge Ekraný Sertlik Skalasý Ölçüm Aralýðý

1100 103 Leeb Sertlik Ölçümü ± 0.3% HL = 800, Tekrarlanabilirlik: ± 2HL Dijital LCD arka aydýnlatmalý HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / sb HL170-960 / HRC17-69 / HRB13-101.7 / HB20-655 / HV80-941 / HS32-99.5 / sb (rm) 255-2180N/mm 2 DU Uzun tip Üniversal açý UA 11 farklý malzeme seçimi 100 farklý veri depolama ve yeniden okuma otomatik olarak hesaplanýr Kullanýcý tarafondan izin verilen Düþük pil gösterimi RS232 mikro printer, bluetooth, bluetooth'tan yazýcý Otomatik 1.5V AA alkalin pil 2 adet -10 ~+40 º C 124*67*30 240 gr ASTM A956, DIN 50156, GB / T 17394-1998

Prob Tipi Prob Yönü Malzeme Seçimi Hafýza Ýstatistik Tekrar Kalibrasyon Gösterge Baðlantý Kapanma Güç kaynaðý Çalýþma Sýcaklýðý Boyutlar Aðýrlýk Standart

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

293


HT1800 / HT1800PLUS TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI H T 1 8 0 0 P L U S TA Þ I N A B Ý L Ý R SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI HT1800Plus geliþmiþ ve son teknolojilerle donatýlmýþ bir Leeb Sertlik Ölçme cihazýdýr. HT1800Plus cihazýnýn gövdesi hem D hem de DL prob kullanýmý için uygundur. Sadece prob satýn alarak cihazýnýzý ekonomik bir þekilde DL tipine çevirebilirsiniz. Avantajlarý: * Entegre tasarým, kolay kullaným *Yüksek ölçüm hassasiyeti + / -2 HL (veya% 0.3 HL800) * Yüksek kontrastlý LED ekran ile dijital okuma * Geniþ aralýktaki ortam sýcaklýðý (-40 º C ~ 60 º C) *400 data 360K veri saklama kapasitesi * Bluetooth özelliði sayesinde verileri printer veya bilgisayara aktarma ve çýktý alma * Müþteriye tekrar kalibrasyon yapma izni * 3.7V Li-on Þarj edilebilir pilleri sayesinde USB’den cihaz þarj etme * Ýstatistik fonksiyonu * Çift deðer görme. (Leeb deðer ve farklý bir dönüþüm deðeri ayný ekranda görüntülenebilir.) * Otomatik kapanma

D Prob

DL Prob

HT1800 TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI HT1800 Sertlik ölçüm cihazý HT1800Plus modelinin bazý fonksiyonlarýndan arýndýrýlmýþ fiyatý daha ekonomik olan bir cihazdýr. Avantajlarý: * Ekonomik Fiyat * Entegre tasarým kolay kullaným *Yüksek ölçüm hassasiyeti + / -2 HL (veya% 0.3 HL800) * Yüksek kontrastlý LED ekran ile dijital okuma * Geniþ aralýktaki ortam sýcaklýðý (-40 º C ~ 60 º C) * Müþteriye tekrar kalibrasyon yapma izni * 3.7V Li-on Þarj edilebilir pilleri sayesinde USB’den cihaz þarj etme * Ýstatistik fonksiyonu * Otomatik kapanma

294

MODEL Kod No. Ölçüm Prensibi Ölçüm Hassasiyeti Gösterge Ekraný Sertlik Skalasý Ölçüm Aralýðý Prob Tipi Malzeme Seçimi Hafýza Ýstatistik Tekrar Kalibrasyon Gösterge Bluetooth Mikro printer Kominikasyon Kapanma Güç kaynaðý Çalýþma Sýcaklýðý Boyutlar Aðýrlýk Standart

HT1800PLUS

HT1800

1100 102

1100 101

Leeb Sertlik Ölçümü ± 0.3% HL = 800, Tekrarlanabilirlik: ± 2HL Dijital Yüksek Kontrastlý LED HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / HRA / ?b HL170-960 / HRC19-70 / HRB13-109 / HB20-655 / HV80-940 / HS32-99.5 / HRA 30-88 D / DL (D standart) 10 farklý malzeme seçimi 36000 veri 400 grup depolama ve yeniden okuma 4000 veri 4 grup depolama ve yeniden okuma Ortalama, Max, Min, standart sapma Ortalama, Max, Min Kullanýcý tarafýndan izin verilen Düþük pil gösterimi Standart içinde RS232 mikro printer, bluetooth, bluetooth'tan yazýcý Otomatik 3.7V Li-on þarjedilebilir pil -14 - +60 º C 148*44*22 110 gr ASTM A956, DIN 50156, GB / T 17394-1998

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


HTB 3000 PORTATÝF BRÝNELL SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI

Özellikler: * Test Prensibi : Elle 3000 kg-kuvvet uygulanmasýna olanak veren hidrolik ünite.. * Kalýcý Ölçüm Ýzi: 3000 kg yükle ve 10 mm bilya ile yeniden ölçüme olanak veren kalýcý iz.. * Yüksek güvenirlik : Malzemenin gerçek mekanik özelliðini yansýtan ve masa tipi sertlik cihazlarýyla ayný test yöntemde ölçüm yapar. Cihaz diðer düþük hassasiyet ve güvenirlikteki Leeb (bilya sektirmeli ) cihazlara göre çok daha hassastýr. * Yüksek hassasiyet : Ýz hatasý, tekrarlanabilme hatasý ve test hassasiyeti masa tip sertlik cihazlarýyla ayný olup ISO ve ASTM standartlarýna uygundur.. * Geniþ Uygulama Aralýðý : Basit Ölçme, kolay taþýnmasý ve mengene benzeri yapýsýyla parçaya düzgün baðlanabilldiði müddetçe her türlü þekil ve boyuttaki büyük ve aðýr parçalarý atölyenin istenilen yerinde ölçebilme olanaðý.. * Elde edilen mükemmel iz çapý sayesinde mikroskopla kolay ölçüm yapýlýr ve çapa karþýlýk gelen brinell deðeri taboldan okunur * Çelik, demir, demir dýþý metaller, döküm parçalar, dövme parçalar ve ýsýl iþlemli parçalar yerinde Brinell metodu ile ölçülebilir.

MODEL

HTB 3000

Kod No. Test Kuvveti Test Bilyasý Test Aralýðý Maksimum Ölçülebilecek Ýþ Parçasý Boyutlarý Ýz Hatasý Tekrarlanabilirlik Hatasý Test Kuvveti Hatasý Aðýrlýk

1100-105 3.000 Kg 10mm Karbür Bilya 32-650HBW 350mm (Yükseklik), 100mm (Boðaz Derinliði) ISO 6506, veASTM E10 ‘a uygundur ISO 6506, veASTM E10 ‘a uygundur ISO 6506, veASTM E10 ‘a uygundur 13,8 Kg

Standart Aksesuarlar * Test Ünitesi * Taþýma Kolu * Brinell Test Mastarý * Tabla : Düz –V-Tip-Küresel Tip * 20X Okuma Mikroskobu * 10mm yedek bilya

PORTATÝF SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI ÝÇÝN EKSTRA AKSESUARLAR

Kod No. 1100 104 1100 105 1100 106 1100 107 1100 108 1100 109 1100 110 1100 111 1100 112 1100 113 1100 114

Açýklama Bluetooth Mikroprinter Karbür Prob ucu D problar için Kablo bilgisayar baðlantýsý için D prob gövdesi Ölçüm Probu D Ölçüm Probu DU D prob için küçük destek ringi Sertlik cihazlarý için program Standart sertlik Bloðu D D prob için Standart ring Özel Destek ring seti 12 parça

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

295


KB 30 S-VÝDEO, SA, FA SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI KB 30 S VIDEO, SA, FA Düþük Yüklü Test Makinalarý (0,005kgf - 50kgf) Yük Hücresi Aralýðý: Brinell, Vickers, Knoop Mikro, düþük yük ve makro aralýk için KB 30 S Sertlik Test Makinasý

KB

PRÜFTECHNIK GERMAN MADE

Teknik Özellikler KB 10 KB 10 + XL Load KB 30 KB 30 + XL Load KB 50 KB 50 + XL Load

0,01kgf - 10kgf 0,005kgf - 10kgf 0,05kgf - 30kgf 0,01kgf - 30kgf 0,1kgf - 50kgf 0,01kgf - 50kgf

KB 30 S-FA

KB 30 S-Video

KB 30 S-SA (Yarý Otomatik Makina)

KB 30 S-FA (Tam Otomatik Makina)

PC ile kontrol 5 MPs USB kamera 7x optik zoom opsiyonel

PC ile kontrol 5 MPs USB kamera 7x optik zoom opsiyonel

PC ile kontrol 5 MPs USB kamera 7x optik zoom opsiyonel

KB Hardwin XL BASÝT

KB Hardwin XL SEMI

KB Hardwin XL FULL

Yük Basamaklarý (bir yük hücresi tarafýndan kontrol edilir.) Vickers DIN EN ISO 6507 ve ASTM E 384 Yük Basamaklarý

0,005

0,01

0,025

0,05

0,1

0,2

0,3

0,5

1

2

3

5

10

20

30

50

Test Yük aralýðý 10kgf Test Yük aralýðý 30kgf Test Yük aralýðý 50kgf

Brinell DIN EN ISO 6506 ve ASTM E 10 1/

1/

1/

1/

1/

1/

2/

2/

2/

2/

2,5/

2,5/

2,5/

2,5/

5/

1

1,25

2,5

5

10

30

4

5

10

20

6,25

7,8125

15,625

31,25

25

Yük Basamaklarý Test Yük aralýðý 10kgf Test Yük aralýðý 30kgf Test Yük aralýðý 50kgf

Knoop DIN EN ISO 6505 Yük Basamaklarý

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Test Yük aralýðý 10kgf Test Yük aralýðý 30kgf Test Yük aralýðý 50kgf Standart

296

Opsiyonel XL Load

Standarta göre deðil

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

0,9

1


KB 30 S-VÝDEO, SA, FA SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

KB

PRÜFTECHNIK GERMAN MADE

Teknik Özellikler Maksimum parça aðýrlýðý Çalýþma derinliði X/Y-tabla olmadan test yüksekliði X/Y-tabla ile test yüksekliði LED ýþýk dayanýmý Optik zoom Z-eksen çözünürlük X/Y-tabla olmadan aðýrlýk X/Y-tabla ile aðýrlýk

120kg 170mm 245mm 170mm >10 yýl 1:7 10 basamakta 0,005µm 61kg 71kg

KB Optik Zoom Optik büyütme KB sertlik test makinalarý optik zoom ile çalýþýr (10 basamaklý, 1:7 büyütme). Optik zoom görüntüyü optik olarak büyütür, dijital olarak büyütmez. Bu çok büyük büyütme basamaklarýnda bile yüksek resim kalitesine ulaþýlmasýný saðlar.

Systematical display ofPixel) the measuring ranges of5 the different cameras 1,3 Megapixels kamera (1300x1030 Megapixels kamera (2500x2000 Pixel) The smallest indentation is shown with and without zoom. Zoom olmadanand the biggest KB optik zoom 7x Zoomoptical olmadan

optik zoom 7x

Zaman ve maliyet tasarrufu 4 adet objektifin yerine geçtiðinden dolayý KB optik zoom maliyetleri düþürür. Sadece bir obkektif gereklidir.Objektif deðiþtirme iþleminden tamamen kurtulursunuz.

7 x x p 0 0 0 2 7 x x p 0 3 0 1

x p 0 3 0 1

x p 0 0 0 2

Standartlara uygun test (DIN EN ISO, ASTM) KB optik zoom sayesinde çok geniþ bir yük aralðýnda olan standartlara uygun sertlik testlerini yapabilirsiniz. Objektif deðiþimi gerekmez.KB optik zoom kullanýmý ile standartlara uygun resim her zaman garantidir.

Bir objektifin ölçüm aralýðý

Standartlara uygun mümkün en küçük iz (200 Pixels) Mümkün en büyük iz

Optik Ölçüm Aralýðý

Yük Basamaklarý

0,005 0,01

0,025

0,05

0,1

0,2

0,3

0,5

1

2

3

5

10

20

30

50

Zoom olmadan optik ölçüm aralýðý 4x objektif

Çözünürlük 0,5µm

10x objektif

Çözünürlük 0,2µm

20x objektif

Çözünürlük 0,1µm Zoom ile optik ölçüm aralýðý

10x objektif 20x objektif

Çözünürlük 0,08µm Çözünürlük 0,04µm

Dikkat: -Çözünürlük 0,2 µm’dan az ise 40 µm‘dan küçük diyagonal uzunlýklar bile ölçülebilir. Bu KB sertlik makinalarýnýn objektif deðiþmeden standartlara uygun ölçüm yaptýðý anlamýna gelir. Örneðin: 20x objektif zoom olmadan HV 0,2’den küçük deðerleri (= 200 Pixels) standarda uygun ölçer çünkü 0.1 µm olan çözünürlüðü 0,2 µm‘dan küçüktür.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

297


KB 30 SR-VÝDEO, SA, FA SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI KB 30 SR VIDEO, SA, FA Sertlik Ölçme Cihazý (0,01kgf - 62,5kgf) 6 Yuvalý Otomatik Taret Yük Hücresi Aralýðý: Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell Mikro, Makro Sertlik Test Makinasý

KB

PRÜFTECHNIK GERMAN MADE

KB Prüftechnik yeni kuþak mikro/makro sertlik test makinalarý olaðanüstü hassasiyet ve tekrarlanabilirlik özellikleri ile anýlýr. . Kullanýcý yeni sertlik test yazýlýmý KB Hardwin XL sayesinde yepyeni bir sertlik ölçüm dünyasýna giriþ yapar. KB sertlik test makinalarý Brinell, Vickers ve Knoop sertlik deðerlerini en üst seviye hassasiyetle ölçer.. Bu yenilikçi geliþimler test sonuçlarýnýn en kýsa sürede alýnmasý amacýyla kullanýcýya yeni otomasyonlar imkaný verir. Yük Hücresi uygulamasý 30 ve 62.5 kgf gibi farklý yük artýrýmlarý imkanýna sahiptir. Sayýsýz opsiyonla birleþen bu yül uygulamalarý KB sertlik cihazlarýný kullanýcý taleplerine uygun hale getirir.

KB 30 SR-FA

•Standart otomatik 6-yuvalý taret •6 adet serbest ayarlanan pozisyon •0,5 saniyelik çok hýzlý test alet deðiþim süresi •Yüksek hassasiiyet 1/2,5“ 5 Megapixels kamera 2500 x 2000 •Üç basamakta Standart 4x dijital zoom •Tek bir ölçümden tam otomatik seri ölçüme kadar ayarlanabilen esnek test iþlemleri •Verilerin Word, Excel, PDF dosyalarýna aktarýmý •Hiyerarþik yapýlý kullanýcý yönetimi •Bireysel olarak düzenlenebilen raporlama •Network baðlanma imkaný •Otomatik yük deðiþtirme Opsiyonlar: •Çok geniþ otomatik X/Y-table hareket mesafesi 300x160 mm •Knoop ve Vickers yöntemlerine uygun olarak ince kaplamalarýn sertlik tayini için dönmeli iz •10 basamaklý opsiyonel 7x optik zoom •Her iþleme uygun kamera.

298

KB 30 SR-Video

KB 30 SR-SA (Yarý Otomatik Makina)

KB 30 SR-FA (Tam Otomatik Makina)

PC ile kontrol 5 MPs USB kamera 7x optik zoom opsiyonel

PC ile kontrol Motorize X/Y Tabla 5 MPs USB kamera 7x optik zoom opsiyonel

PC ile kontrol Motorize X/Y Tabla 5 MPs USB kamera 7x optik zoom opsiyonel

KB Hardwin XL BASÝT

KB Hardwin XL SEMI

KB Hardwin XL FULL

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KB 250 MHSR-VÝDEO, SA, FA SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

KB

PRÜFTECHNIK GERMAN MADE

KB 250 MHSR VIDEO, SA, FA Sertlik Ölçme Cihazý (0,2kgf - 250kgf) 6 Yuvalý Otomatik Taret Yük Hücresi Aralýðý: Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell Mikro, Makro Sertlik Test Makinasý KB Prüftechnik yeni kuþak mikro/makro sertlik test makinalarý olaðanüstü hassasiyet ve tekrarlanabilirlik özellikleri ile anýlýr. . Kullanýcý yeni sertlik test yazýlýmý KB Hardwin XL sayesinde yepyeni bir sertlik ölçüm dünyasýna giriþ yapar. KB sertlik test makinalarý Brinell, Vickers ve Knoop sertlik deðerlerini en üst seviye hassasiyetle ölçer.. Bu yenilikçi geliþimler test sonuçlarýnýn en kýsa sürede alýnmasý amacýyla kullanýcýya yeni otomasyonlar imkaný verir. Yük Hücresi uygulamasý 30 ve 62.5 kgf gibi farklý yük artýrýmlarý imkanýna sahiptir. Sayýsýz opsiyonla birleþen bu yül uygulamalarý KB sertlik cihazlarýný kullanýcý taleplerine uygun hale getirir.

KB250 MHSR-FA

•Standart otomatik 6-yuvalý taret •6 adet serbest ayarlanan pozisyon •0,5 saniyelik çok hýzlý test alet deðiþim süresi •Yüksek hassasiiyet 1/2,5“ 5 Megapixels kamera 2500 x 2000 •Üç basamakta Standart 4x dijital zoom •Tek bir ölçümden tam otomatik seri ölçüme kadar ayarlanabilen esnek test iþlemleri •Verilerin Word, Excel, PDF dosyalarýna aktarýmý •Hiyerarþik yapýlý kullanýcý yönetimi •Bireysel olarak düzenlenebilen raporlama •Network baðlanma imkaný •Otomatik yük deðiþtirme Opsiyonlar: •Çok geniþ otomatik X/Y-table hareket mesafesi 300x160 mm •Knoop ve Vickers yöntemlerine uygun olarak ince kaplamalarýn sertlik tayini için dönmeli iz •10 basamaklý opsiyonel 7x optik zoom •Her iþleme uygun kamera.

KB 250 MHSR-Video

PC ile kontrol

KB 250 MHSR-SA (Yarý Otomatik Makina) KB 250 MHSR-FA (Tam Otomatik Makina)

5 MPs USB kamera 7x optik zoom opsiyonel

PC ile kontrol Motorize X/Y Tabla 5 MPs USB kamera 7x optik zoom opsiyonel

PC ile kontrol Motorize X/Y Tabla 5 MPs USB kamera 7x optik zoom opsiyonel

KB Hardwin XL BASÝT

KB Hardwin XL SEMI

KB Hardwin XL FULL

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

299


KB 250 MHSR-VÝDEO, SA, FA SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

KB

PRÜFTECHNIK GERMAN MADE

Yük Basamaklarý (bir yük hücresi tarafýndan kontrol edilir.) Vickers DIN EN ISO 6507 ve ASTM E 384 Yük Basamaklarý

0,2

0,3

0,5

1

2

3

5

1/ 10

1/ 30

10

20

30

40

50

60

80

100

120

Test Yük Aralýðý

Brinell DIN EN ISO 6506 ve ASTM E 10 Yük Basamaklarý

1/ 1

1/ 1,25

1/ 2,5

1/ 5

2,5/ 6,25

2,5/ 15,625

2,5/ 31,25

2,5/ 62,5

2,5/ 187,5

5/25

5/ 62,5

5/125

5/250

Test Yük Aralýðý

Knoop DIN EN ISO 6505 Yük Basamaklarý

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Test Yük Aralýðý

Standart

Rockwell (opsiyonel) DIN EN ISO 6508, ASTM D 785 ve ASTM E 18 Bilya Ýz Derinliði DIN ISO 2039 T1 plastikler için

HRA- HRB- HRC- HRD- HREHRF- HRG- HRH- HRK- HRLHRM- HRP- HRR- HRS- HRV

HR 15/ 30/ 45 W

HR 15/ 30/ 45 N

HR 15/ 30/ 45 X

HR 15/ 30/ 45 T

HR 15/ 30/ 45 Y

Teknik Veriler

300

Maxksimum parça aðýrlýðý

120kg

Çalýþma derinliði

250mm

X/Y-tabla olmadan test yüksekliði

320mm

X/Y-tabla ile test yüksekliði

250mm

LED ýþýk dayanýmý

> 10 yýl

Optik zoom

1:7 10 basamakta

Z-eksen çözünürlük

0,005µm

X/Y-tabla olmadan aðýrlýk

150kg

X/Y-tabla ile aðýrlýk

160kg

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KB 250&KB 3000-STANDALONE SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

KB

PRÜFTECHNIK GERMAN MADE

KB 250 & KB 3000 Standalone Sertlik Ölçme Cihazý (0,2kgf 3000kgf) LCR Yük Hücresi Yük Hücresi Aralýðý: Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell, Derinlik Ölçümü Otomatik Deðerlendirme •Opsiyonel otomatik ölçüm •Brinell, Vickers, halka ýþýklý ve halka ýþýklý Brinell ölçümlerini otomatik yapar.. Halka Iþýk •KB halka ýþýk kullanýmý ile yumuþak ve kirli/karanlýk numuneler bile doðru bir þekilde deðerlendirilebilir.. Çevrim Tablolarý •DIN EN ISO 18265’e uygun çevrim tablolarý (bakýr hariç) dahildir.

KB250 Standalone

Dil Seçimi •Serbetçe seçilebilecek diller: Almanca, Fransýzca, Ýsveççe, Çekçe, Ýtalyanca, Ýngilizce, Ýspanyolca Brinell için döner ölçüm iþaretleri •Üç nokta ile daireselliði görerek sinus biçimi þeklindeki izler ile doðru deðerler alýnýr. Video paneli •Ýstatistiki deðerler içeren onaylý video panel ile kolay kullaným. •Büyük LCD renkli gösterge •Digital el çarký kullanarak doðru uygulama Manyetik uç tutucu •Alet gerektirmeyen uç deðiþimi •Kullanýcýdan baðýmsýz •Uç deðiþimi sonrasý ayar gerektirmez •Uç deðiþimi sonrasý ilk Rockwell deðeri doðrudur. •Makina uyarlamasý mümkün. •Çalýþma derinliði 250mm •Dijital Potansiyometre ile Pixel hassasiyetinde deðerlendirme imkaný. Kamera pixeli ve LCD pixeli aynýdýr. •Tek objektif lens ve 10 basamaklý büyütmeye sahip optik zoom (1:7 büyütme) -Daha pahalý objektiflere gerek yoktur. -Objektif deðiþimi gerekmediðinden büyük zaman tasarrufu. •Test bölge yüksekliði: KB 250/750/1000: 320mm Opsiyonel: 560, 700, 800 mm KB 3000: 350 mm Opsiyonel: 560, 700 mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

301


KB 250&KB 3000-VÝDEO, SA, FA SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI KB 250 & KB 3000 VIDEO, SA, FA Sertlik Ölçme Cihazý (0,2kgf - 3000kgf) LCR Yük Hücresi Yük Hücresi Aralýðý: Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell, Derinlik Ölçümü

KB

PRÜFTECHNIK GERMAN MADE

KB Prüftechnik yeni kuþak universal sertlik test makinalarý olaðanüstü bir hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sergiler.. Kullanýcý çok sayýda sertlik deðerinin KB Hardwin XL yazýlýmý sayesinde kolaylýkla giriþini yapar. KB sertlik test makinalarý üstün bir þekilde Brinel,, Vickers, Rockwell, Knoop, Vickers derinlik ölçümü Brinell derinlik ölçümü, Jominy ve Martens ölçümlerini yapabilen makinalardýr. Yenilikçi bu geliþimler kullanýcýya test sonuçlarýný daha hýzlý ve seri bir almasý için yeni otomasyon imkanlarý vermektedir..Yük Hücresi Serileri farklý modellerle birlikte kullanýlmakta olup bu Video,SA (Yarý Otomatik ) ve FA (Tam Otomatik ) modellerde de 150R,250,757,100 ve 3000 kg gibi deðiþik yük aralýklarý uygulanmaktadýr. Sayýsýz seçenekten oluþan bu alt modellerin hepsi KB sertlik test makinalarýný kullanýcýnýn kiþisel ihtiyaçlarýný karþýlayacak düzeye getirmektedir.

KB750 Video

KB3000 Video

Sezgisel ve kolay kullaným Dijital potensiyometre ile sezgisel kullaným Makina üzerinde kýsa bir eðitim süresi : Basit menu akýþý kullanýcýya kýsa bir eðitim süresi sonunda test yapabilme imkaný vermektedir. LED Aydýnlatma Optik kýsým LED aydýnlatma esasýna dayanmaktadýr. Çok uzun ömürlü ( 10 yýldan fazla ) olduðu için LED aydýnlatma tasarruflu bir yöntemdir. LED aydýnlatma otomatik ýþýk kontrolüne imkan verir.

LED Aydýnlatma

Optik büyütme KB sertlik test makinalarý optik zoom ile çalýþýr (10 basamaklý, 1:7 büyütme). Optik zoom görüntüyü optik olarak büyütür, dijital olarak büyütmez. Bu çok büyük büyütme basamaklarýnda bile yüksek resim kalitesine ulaþýlmasýný saðlar. Zaman ve maliyet tasarrufu 4 adet objektifin yerine geçtiðinden dolayý KB optik zoom maliyetleri düþürür. Sadece bir obkektif gereklidir.Objektif deðiþtirme iþleminden tamamen kurtulursunuz.. Standartlara uygun test (DIN EN ISO, ASTM) KB optik zoom sayesinde çok geniþ bir yük aralðýnda olan standartlara uygun sertlik testlerini yapabilirsiniz. Objektif deðiþimi gerekmez.KB optik zoom kullanýmý ile standartlara uygun resim her zaman garantidir. Yeni sýkýþtýrma baþlýðý KB Prüftechnik yeni sýkýþtýrma baþlýðý parçayý aþaðý doðru tutan kayar elemanlara sahiptir. Dolayýsýyla 10mm parçalar ölçülebilir. Sýkýþtýrma baþlýðýný sökmeden halka ýþýklý objektifleri takabilirsiniz.

302

Maks. 32mm

Büyük numuneler

Küçük numuneler

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


KB 250&KB 3000-VÝDEO, SA, FA SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

KB

PRÜFTECHNIK GERMAN MADE

Yük Basamaklarý (bir yük hücresi tarafýndan kontrol edilir.) Vickers DIN EN ISO 6507 ve ASTM E 384 Yük Basamaðý 0,2

0,3

0,5

1

2

3

5

10

20

30

50

100

120

Tip KB 250 KB 750 KB 1000 KB 3000

Brinell DIN EN ISO 6506 ve ASTM E 10 Yük Basamaðý

1/1

1/2,5

1/5

1/10

2,5/

2,5/

2,5/

2,5/

2,5/

6,25

15,625

31,25

62,5

187,5

1/30

Tip KB 250 KB 750 KB 1000 KB 3000

Yük Basamaðý Tip

5/

5/

5/

5/

10/

10/

10/

10/

10/

10/

10/

62,5

125

250

750

100

125

250

500

1000

1500

3000

5/25

KB 250 KB 750 KB 1000 KB 3000

Knoop DIN EN ISO 6505 Yük Basamaðý 0,2

0,3

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2

3

5

10

Type KB 250 KB 750 KB 1000 KB 3000 Standart

Opsiyonel XL Load

Standarta göre deðil

Rockwell DIN EN ISO 6508, ASTM D 785 ve ASTM E 18 Bütün Rockwell– makina tiplerine uygun: KB 250, 750, 1000, 3000

HRA- HRB- HRC- HRD- HRE- HRF- HRG- HRH - HRK- HRL- HRM- HRP- HRR- HRS- HRV

HR 15/ 30/ 45 W

HR 15/ 30/ 45 N

HR 15/ 30/ 45 X

HR 15/ 30/ 45 T

HR 15/ 30/ 45 Y

Bilya Ýz Derinliði DIN ISO 2039 T1 plastikler için Bütün Rockwell– makina tiplerine uygun: KB 250, 750, 1000, 3000

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

303


MVHTX-1000 / MVHT-1000 DÝJÝTAL MÝKRO VÝKERS SERTLÝK ÖLÇME CIHAZLARI

MVHTX model Dijital Mikro Vikers Sertlik Ölçme Cihazý benzersiz bir tasarým, iþletme fonksiyonlarý ve güvenilirliði ile optik, mekanik ve elektronik tekniklerin birleþtiði yüksek bir teknoloji ürünüdür. Birçok özelliði sayesinde ideal bir mikro sertlik ölçüm cihazýdýr. Sertlik ucu, 20X ve 40X objektif ile birlikte otomatik tareti sayesinde daha geniþ ölçüm alanýna ve ölçüm hassasiyetine sahiptir. Sertlik ölçme cihazý bilgi iþlem paneli bilgisayar tarafýndan programlanmýþ hassas optik sistemi ve fotoelektrik sensör teknikleri ile donatýlmýþtýr. Bilgi iþlem paneli benzersiz dokunmatik LCD ekraný sayesinde bir dokunuþla ýþýk þiddetinin ayarý, Vikers veya Knoop sertlik test modu, cetvel dönüþüm seçimi, bekleme süresi, test kuvveti ayarlarý gibi birçok iþlem yapýlabilir. Ölçüm sonuçlarýnýn depolanmasý ölçülen uzunluklar, sertlik deðeri, ölçme kuvveti ve zamaný, test numaralarý, ölçme tarihi, test sonucu otomatik olarak kayýt edilir. Tüm bilgiler yazýcý veya RS232 ara yüzü baðlantýsý ile bilgisayara aktarýlabilir. Sertlik ölçme cihazý mikro ve ince parçalar, kaplama yüzeyli parçalar, cam ve seramik gibi kýrýlgan malzemelerin testi için uygundur. Bu cihaz endüstriyel üretim birimleri, bilimsel ve metroloji enstitüleri ve üniversiteler için idealdir.

MVHT-1000

MVHTX-1000

MODEL

MVHTX-1000

Kod No. Sertlik Deðeri Aralýðý Standart aksesuarlar - 6 Adet Aðýrlýk - 1 Adet Aðýrlýk Tutma Aparatý - 1 Adet XY Tablasý - 1 Adet Mengene - 1 Adet Mandren Tipi Tutucu - 1 Adet Ýnce malzemeler için Tutucu - 1 Adet Mini Su Terazisi - 2 Adet Sertlik Bloðu (HV0,2 ve HV1) - 1 Adet Kullaným Kýlavuzu

304

Test Yükü Çözünürlük Gösterge Ekraný Objektif Oküler Toplam Büyütme Objektif Deðiþimi Yük Kontrolü Test Süresi Ýstatistik Maks. Ýþ Parçasý Yüksekliði XY Tabla Ebadý Hareket Aralýðý Boyutlar Aðýrlýk Güç Kaynaðý

MVHT-1000

1250 007 1250 006 (200 ~ 300) HV0.05 ± 5.0% (400 ~ 500) HV0.1, (700 ~ 800) HV0.2 ± 4.0% (700 ~ 800) HV0.5, HV1 ± 3.0% 0.098N (10gf), 0.245N (25gf), 0.49N (50gf), 0.9807N (100gf), 1.961N (200gf), 2.942N (300gf), 4.903N (500gf), 9.807N (1000gf) 0.125 µm 20x / 0.0625 µm 40x 0.0625 µm LCD Dokunmatik Ekran LCD Ekran 20x, 40x 10x, 40x 10x 200x, 400x 100x, 400x Motorize Manuel Otomatik yükleme boþaltma 0-60s (5 saniyede 1 adým) Ortalama, Max, Min, standart sapma 100mm 100*100mm 25*25mm 480×305×545mm 44 Kg Brüt / 30 Kg Net AC220V

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


VHT-10Z / VHT-30Z DÝJÝTAL VÝKERS SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI Dijital Vikers sertlik ölçme cihazý optik, mekanik ve elektronik tekniklerin birleþtirilmesi ile meydana gelen teknolojik bir üründür. Sertlik ölçme cihazý büyük LCD ekranýnda doðrudan görüntüleme fonksiyonu, iþletme fonksiyonlarý ile donatýlmýþ güvenilir ideal bir cihazdýr. Cihaz ayný zamanda otomatik bir tarete sahiptir. Cihazýn kapalý devre yük uygulama sistemi sayesinde ölçüm sonuçlarý stabil ve yüksek tekrarlanabilirlik deðerlerine sahiptir. Dijital ekranda test kuvveti, bekleme süresi ve ýþýk kaynaðý parlaklýðý ayarlanabilir ölçülen uzunluk, sertlik deðeri, ölçüm sayýsý, ölçüm tarihi ve saati gibi tüm veriler görülebilir. Bu test verilerini ve ölçüm sonuçlarýný yazýcýya aktarabilir yada RS232C arayüzü ile bilgisayara aktarabilirsiniz. Müþterinin özel ihtiyaçlarýna göre cihaz CCD kamera baðlanabilecek donanýma sahiptir. Sertlik ölçme cihazý mikro ve ince parçalar, kaplama yüzeyli malzemelerin testi için uygundur. Bu cihaz endüstriyel üretim birimleri, bilimsel ve metroloji enstitüleri ve üniversiteler için idealdir.

VHT-30Z

Standart aksesuarlar - 1 Adet Düz numune tablasý - 1 Adet V numune tablasý - 1 Adet Yerleþik yazýcý - 1 Adet Mini Su Terazisi - 2 Adet Sertlik Bloðu (HV0,2 ve HV1) - 1 Adet Kullaným Kýlavuzu - 1 Adet RS232C Kablo - 1 Adet Örtü

MODEL

VHT-10Z

VHT-30Z

Kod No. Test Yükü

1250 008 2.942, 4.903, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.03, 98.07 N (0.3, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10 kgf)

1250 009 4.903, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.03, 98.07, 196. 1,294.2 N (0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30 kgf)

Sertlik Bloðu < 225 HV >225HV Çözünürlük Gösterge Ekraný Objektif Oküler Toplam Büyütme Objektif Deðiþimi Yük Kontrolü Test Süresi Ýstatistik Maks. Ýþ Parçasý Yüksekliði Boyutlar Aðýrlýk Güç Kaynaðý

HV5 - HV100

/ HV0.2 - HV5 / <HV0.2 <6 / <12 / <12 <4 / <8 / <10 0.0625 µm 400x / 0.25 µm 100x 0.125 µm 200x / 0.25 µm 100x LCD Ekran 10x, 40x 10x, 20x 10x 400x, 100x 200x, 100x Motorize Otomatik yükleme boþaltma 0-60s (5 saniyede 1 adým) Ortalama, Max, Min, standart sapma 170mm / 130mm (uçtan itibaren) 530×225×630mm 50 kg. AC220V

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

305


RBVHT-1875 ROCKWELL / BRÝNELL / VÝCKERS SERTLÝK ÖLÇME CIHAZI RBVHT-1875 Çok fonsiyonlu Sertlik ölçme cihazý ile Brinell, Rockwell ve Vi c k e r s s e r t l i k ö l ç ü m l e r i n i z i yapabilirsiniz. Cihazda uygulanan test yükleri basit el çarký ile ayarlanýr, hassas enkoder ve sensör tarafýndan hesaplanarak sertlik deðeri elde edilir. Ayrýca Brinell ve vickers ölçüleri cihaza entegre mikroskop yardýmýyla ölçülerek yapýlýr. Cihaz yüksek hassasiyeti stabil yapýsý ve basit kullanýmý ile atölye ve laboratuvarlarda kullanmaya uygundur. Cihazýn ana fonsiyonlarý aþaðýdaki gibidir: -Brinell, Rockwell, Vickers sertlik ölçme; -Farklý sertlik yükleri -Diðer birimlere Dönüþüm -Bekleme süresi Seçimi -Tarih ve saati gösterimi -Test sonuçlarýnýn RS232 kablo ile bilgisayara aktarýlmasý.

Standart aksesuarlar - 1 Adet Diamond Rockwell Uç - 1 Adet Ø 1/16" HRB uç - 1 Adet Büyük Düz Tabla - 1 Adet Orta Düz Tabla / V Tabla - 5 Adet Aðýrlýk (0, 1, 2, 3, 4) - 2 Adet HRC Test Mastarý (Yüksek, Düþük) - 1 Adet HRB Test Mastarý - 4 Adet Eðim ayar civatasý - 1 Adet Anahtar - 1 Adet Güç kablosu - 1 Adet RS232 kablosu - 1 Adet Kullaným kýlavuzu - 1 Adet Kalite sertifikasý - 1 Adet Koruma örtüsü - 1 Adet Dijital Oküler - 1 Adet Mikroskop seti - 1 Adet Dýþ Aydýnlatma - 1 Adet Ýç aydýnlatma - 1 Adet 2.5x objektif - 1 Adet 5x objektif - 1 Adet Slipped Testing Table - 1 Adet Diamond Vickers Uç - 2 Adet Ø 2.5mm, Ø5mm Bilya Uç - 1 Adet Vickers Test MAstarý(HV30) - 1 Adet Brinell Test Mastarý HBW/2.5/187.5) - 1 Adet Eðim ölçer - 2 Adet Sigorta

RBVHT-1875

MODEL

RBVHT-1875

Test Yükü N

Ön Yük Toplam Yük

Uç Sertlik Skalasý Maks. Ýþ Parçasý Yüks.

98.07N (10kg); Tolerans : ±2.0% 588.4N (60kg), 980.7N (100kg), 1471N(150kg); Tolerans : ±1.0% Diamond Koni Uç / Ø1/16"mm Bilya Uç HRA, HRB, HRC, HRD 175mm

Rockwell Sertlik Ölçme Teknik Özellikler Sertlik Skalasý

Sertlik Aralýðý Standart Mastara göre

Maks. Tolerans Deðeri

(20~<75)HRA (>75~<88)HRA (20~<45)HRB (>45~<80)HRB (>80~<100)HRB (20~<70)HRC

±2HRA ±1.5HRA ±4HRB ±3HRB ±2HRB ±1.5HRC

HRA HRB HRC

Tekrarlanabilirlik <0.02(100-H) yada 0,8 HR <0.04(130-H) yada 1.2 HR <0.02(100-H) yada 0,8 HR

Brinell Sertlik Ölçme Teknik Özellikler MODEL

RBVHT-1875

Test Yükü N Uç Skala Büyütme Objektif Maks. Ýþ Parçasý Yüks.

294.2N(30kg), 306.5N(31.25kg), 612.9N(62.5kg), 980.7N(100kg), 1839N(187.5kg); Tolerans ±1.0% Ø2.5mm, Ø5mm Bilya Uç HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5 HBW5/62.5, HBW10/100, HBW25/187.5 15× 2.5×(çözünürlük 0.5µm), 5×(çözünürlük 0.25µm) 2.5×:Max yüks. 95mm / 5×:Max yüks. 115mm

Sertlik Test Mastarý (HBW)

<125 <125<HBW<225 >225

Tolerans Tekrarlana(%) bilirlik (%) ±3 ±2.5 ±2

Vickers Sertlik Ölçme Teknik Özellikler MODEL

RBVHT-1875

Test Yükü N Uç Skala / Büyütme / Objektif Maks. Ýþ Parçasý Yüks.

294.2N(30kg), 980.7N(100kg); Tolerans ±1.0% Diamond Vickers Uç HV30, HV100 / 15× / 5×(çözünürlük 0.25µm) 115mm

Tolerans Sertlik Skalasý HV30 HV100

306

Sertlik Mastarý Deðeri Tolerans £250HV ±3% ±2% 300~1000HV

Tekrarlanabilirlik Sertlik Mastarý Deðeri £225HV >225HV

Tolerans 6% 4%

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

3 2,5 2


BHT-3000 EKONOMÝK MODEL DÝJÝTAL BRINELL SERTLÝK ÖLÇME CIHAZI

Bu modelde Brinell sertliði test cihazýnda belirlenen test kuvvetinin uygulanmasýndan sonra elde edilen çapýn cihazýn yanýnda verilen mikroskop ile ölçülmesi ve d1 ile d2 çapýnýn dijital göstergeye girilmesi ile otomatik olarak hesaplanýr.

Standart aksesuarlar - 3 Adet Ø2.5, Ø5, Ø10mm Bilya Uç - 1 Adet Büyük Düz Tabla - 1 Adet Küçük Düz Tabla - 1 Adet V Tabla - 1 Adet Test Mastarý HBW10/3000 150~250 - 1 Adet Test Mastarý HBW5/750 150~250 - 1 Adet Sigorta - 1 Adet Güç Kablosu - 1 Adet Kullaným Kýlavuzu - 1 Adet Kalite sertifikasý - 1 Adet 20x Mikroskop - 1 Adet RS232 kablo - 1 Adet Koruma örtüsü

BHT-3000

MODEL

BHT-3000

Kod No. Test Yükü

1250 001 612.9 N(62,5 kg), 980 N(100 kg), 1226 N(125 kg), 1839N(187.5kg), 2453 N(250 kg), 4900 N (500 Kg), 7355 N (750 Kg), 9800 N (1000 Kg), 14700 N (1500 Kg), 29400 N (3000 Kg) 8 - 650 HBW Ø2.5mm, Ø5mm, Ø10mm Bilya Uç 20x 0.00125mm 220mm ( uçtan itibaren 135mm) 753*530*236mm 123Kg 220V

Ölçüm Aralýðý Uç Büyütme Mikrometre çözünürlüðü Maks. iþ Parçasý Yüksekliði Boyutlar Aðýrlýk Güç Kaynaðý

Sertlik Test Mastarý (HBW) <125 125<HBW>225 >225

Tolerans (%)

Tekrarlanabilirlik (%)

±3 ±2.5 ±2

3.0 3.0 2.5

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

307


BHTX-3000 DÝJÝTAL BRÝNELL SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI Metal malzemeler ve bunlarla yapýlan mekanik parçalarýn kalitesini belirlemek ve mekanik özellikleri hakkýnda bilgi sahibi olmak için yapýlan testtir. Sertlik deðeri malzemenin deformasyon ve uygulanacak basýnca dayanýklýðýný ifade eder. Yüksek direnç yüksek sertliðe karþýlýk gelmektedir. Brinell sertliði esas olarak demir, çelik, demir olmayan metaller ve alaþýmlarýnýn sertlik deðerini bulmak için kullanýlýr. Ayný zamanda sert plastik, bakalit gibi bazý baþka metalik olmayan malzemeler içinde kullanýlabilir. Bu cihaz atölyeler, laboratuvarlar, üniversiteler ve araþtýrma enstitüleri için çok uygundur.

Standart aksesuarlar - 3 Adet Ø2.5, Ø5, Ø10mm Bilya Uç - 1 Adet Büyük Düz Tabla - 1 Adet Küçük Düz Tabla - 1 Adet V Tabla - 1 Adet Test Mastarý HBW10/3000 150~250 - 1 Adet Test Mastarý HBW5/750 150~250 - 1 Adet Sigorta - 1 Adet Güç Kablosu - 1 Adet Kullaným Kýlavuzu - 1 Adet Kalite sertifikasý - 1 Adet 20x mikroskop - 1 Adet RS232 kablo - 1 Adet Koruma örtüsü

BHTX-3000

MODEL

BHTX-3000

Kod No. Test Yükü

1250 002 612.9 N(62,5 kg), 980 N(100 kg), 1226 N(125 kg), 1839N(187.5kg), 2453 N(250 kg), 4900 N (500 Kg), 7355 N (750 Kg), 9800 N (1000 Kg), 14700 N (1500 Kg), 29400 N (3000 Kg) 8 - 650 HBW Ø2.5mm, Ø5mm, Ø10mm Bilya Uç 20x 0.00125mm 225mm ( uçtan itibaren 135mm) 789*543*225mm 130Kg 220V

Ölçüm Aralýðý Uç Büyütme Mikrometre çözünürlüðü Maks. iþ Parçasý Yüksekliði Boyutlar Aðýrlýk Güç Kaynaðý

Sertlik Test Mastarý (HBW) <125 125<HBW£225 >225

308

Tolerans (%)

Tekrarlanabilirlik (%)

±3 ±2.5 ±2

£3.0 £3.0 £2.5

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


BHTZ-3000 ÜÇ UÇLU DÝJÝTAL BRÝNEL SERTLÝK TESTÝ CÝHAZI

BHTZ-3000 modelin gövdesi hassas ölçüme uygun tasarýmda olup test yükü sensörle kontrol edilir. Test iþlemi CPU tarafýndan uç ile objektifin otomatik yer deðiþimi kullanýlarak kontrol edilir..Cihazda 10 farklý yük basamaðý ve 13 farklý Brinel test skalasý mevcuttur. Üç uç ve 2 objektif ölçüm için kullanýlýr hepsinde otomatik ölçüm,tanýma ve lens ile uç deðiþim özelliði vardýr. Test yükü uygulama süresi ve ýþýk kaynaðýnýn aydýnlatma þiddeti ayarlanabilir. Otomatik olarak test izi uzunluðu, sertlik deðeri ve test sayýsý ekranda görülür, farklý sertlik birimlerine çevrim mevcuttur. Test sonuçlarý control amaçlý kaydedilebilir veya daily printerde basýlabilir veya RS 232 arayüz ile PC‘ye aktarýlabilir. Müþteri talebine göre video ölçüm sistemi ve CCD otomatik görüntü ölçüm sistemi Uygulama Aralýðý: Döküm demir, çelik parçalar, demir dýþý metaller ve yumuþak alaþýmlarýn sertlik ölçümleri için uygundur. Ayrýca sert plastik ve bakalit vb gibi metalik olmayan malzemelerde de kullanýlabilir.

BHTZ-3000

MODEL

BHTZ-3000

Kod No. Test Yükü

1250 012 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N 3.18~653HBW Otomatik (Yükleme/Bekleme/Boþaltma) LCD Ekran HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS Yerleþik Printer, RS232 Arayüz Otomatik Tanýma ve Deðiþim (Üç uç, Ýki Objektif) 1× ,2× 20× 20× ,40× 1.25µm ,0.625µm 0~60s 260mm 150mm AC220V,50Hz ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 535×260×890mm, Paket Ebatlarý: 820×460×1170mm Net: 150kg, Brüt: 180kg

Test Aralýðý Yük Yöntemi Sertlik Okuma Çevrim Birimleri Veri Çýkýþý Objektif ve Uçlar arasýnda geçiþ Objektif Oküler Toplam Büyütme Çözünürlük Yük uygulama süresi Maks. Ýþparçasý Yüksekliði Derinlik Güç Kaynaðý Uyumlu Standartlar Boyutlar Aðýrlýk

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Teslimat Ýçeriði: -1 Adet Temel Cihaz -1'er Adet 1×, 2× Objektif -1 Adet Küçük test tablasý -1 Adet V test tablasý -1 Adet Test mastarý 150~250 HBW 10/3000 -2 Adet 2A sigorta -Kullaným kýlavuzu -1 Adet 20× Dijital oküler -1'er Adet Ø2.5mm, Ø5mm, Ø10mm bilya uç -1 Adet Büyük test tablasý -1 Adet Güç kablosu -1 Adet Test mastarý 150~250 HBW 5/750 -1 Adet Tozdan koruma örtüsü

309


RHT-150D / RHT-150AO / RHT-150A ROCKWELL SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI

RHT serisi cihazlar malzemelerin Rockwell sertliklerinin ölçümü için çok yaygýn olarak kullanýlan sertlik cihazlarýdýr. RHT-150 A modeli test baþlangýcý kol ile yapýlýr ve güç kaynaðý gerektirmez. Sertleþtirilmiþ, tavlanmýþ, meneviþlenmiþ çelikler, dökme demirler, yüksek alaþýmlý alýminyum ve bakýrlar ile rulman çeliklerinin sertliklerinin ölçümünde kullanlýr. Standart aksesuarlar - 1 Adet HRC Uç - 1 Adet HRB Uç - 1 Adet Test Tablasý Düz Büyük - 1 Adet Test Tablasý Düz Orta - 1 Adet Test Tablasý V Tabla - 2 Adet Test Mastarý HRC (Yüksek, Düþük deðer) - 1 Adet Test Mastarý HRB - 3 Adet Aðýrlýk (HRA, HRB, HRC) - 1 Adet RS-232 Kablo

RHT-150D

MODEL

RHT-150D

Kod No. Ön Yük Test Yükü Yük Uygulama Gösterge Ekraný Maks. numune yüksekliði Güç Kaynaðý Boyutlar Aðýrlýk

RHT-150A

RHT-150A

1250 004 1250 011 10kgf (98.07N) 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) Aðýrlýk ile motorize Aðýrlýk ile manuel kollu Dijital Saatli 175mm (165 mm uçtan itibaren) AC220V,50Hz 520×215×700mm, 520×215×700mm, 78kg.

MASA TÝPÝ SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI ÝÇÝN EKSTRA AKSESUARLAR

310

Kod No. 1250 050 1250 051 1250 052 1250 053 1250 054 1250 055 1250 056 1250 057 1250 058 1250 059 1250 060 1250 061 1250 062 1250 063 1250 064 1250 065

Açýklama HB ölçüm ucu Ø 2.5 mm HB ölçüm ucu  Ø 5 mm HB ölçüm ucu  Ø 10 mm Mikro vikers ölçüm ucu Vikers ölçüm ucu HRC ölçüm Ucu Test Tablasý Ø150mm Test Tablasý Ø200mm Test Tablasý ince malzemeler için Test Tablasý Çatal Aydýnlatma Lambasý MV cihazý için Aydýnlatma Lambasý Brinell cihazý için Sertlik Test Bloðu HRC 30-35 Sertlik Test Bloðu HRC 45-50 Sertlik Test Bloðu HRC 53-60 Sertlik Test Bloðu Brinell 2,5/1875 HB180-230 

Kod No. 435-120 435-130 435-145 435-160 435-025 435-005 435-010 435-180 435-210

Açýklama Rockwell Uç Standart Ukas Sertifikalý Rockwell Test Mastarý Ukas Sertifikalý 30HRC Rockwell Test Mastarý Ukas Sertifikalý 45HRC Rockwell Test Mastarý Ukas Sertifikalý 60HRC Karbür Bilya 2,5mm Ukas Sertifikalý Karbür Bilya 5 mm Ukas Sertifikalý Karbür Bilya 10mm Ukas Sertifikalý Brinell Test Mastarý Ukas Sertifikalý 180HB 2,5/187,5 Brinell Test Mastarý Ukas Sertifikalý 210HB 2,5/187,5

436-200 436-300 436-400 436-520 437-120

Brinell Test Mastarý Ukas Sertifikalý 10/3000 200-300HB Brinell Test Mastarý Ukas Sertifikalý 10/3000 300-400HB Brinell Test Mastarý Ukas Sertifikalý 10/3000 400-500HB Brinell Test Mastarý Ukas Sertifikalý 5/750 200 HB Vikers Uç Ukas Sertifikalý

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


OPTÝK ÖLÇÜM


OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA

312

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


LED AYDINLATMALI BÜYÜTEÇ Özellikler *Hareketli stand kelepçe ile gövde baðlamalý *Led aydýnlatma 90 adet *Lens çapý : 125 mm *Büyütme : 1,75x

1210-0801

Kod No.

Açýklama

1210-0801

Led Aydýnlatmalý büyüteç

LED AYDINLATMALI BÜYÜTEÇ Özellikler *Ayaklý stand *Led aydýnlatma 60 adet *Lens çapý: 100 mm *Büyütme: 1,75x

1210-0811

Kod No.

Açýklama

1210-0811

Led Aydýnlatmalý büyüteç

CEP TÝPÝ HASSAS ÖLÇÜM BÜYÜTECÝ

440S202

4405055

Kod No. 4405055 4405056 440S202

Açýklama Hassas Ölçüm büyüteci cep tipi 10X uzunluk(mm) skalasý ile birlikte Hassas Ölçüm büyüteci cep tipi 15X uzunluk(mm) skalasý ile birlikte Ölçüm Plakasý (Açý Radyus) sadece 10X için

MÝKROSKOPLAR ÝÇÝN EKSTRA AKSESUARLAR Kod No. 1200 118 1200 119 1200 107 1200 108 1200 109 1200 110 1200 111 1200 112 1200 113 1200 114 1200 115 1200 116 1200 130 1200 120 1200 121 1200 122 1200 123 1200 124 1200 131 1200BAL72

Açýklama Kalibrasyon cetveli (Taksimat 0,1mm) Kalibrasyon cetveli (Taksimat 0,01mm) 0.5X microscope adaptor 30mm Kamera baðlantý Adaptörü 30.5 mm Kamera baðlantý Adaptörü Oküler WF15X Oküler WF20X Objektif 2X Oküler 15X/16 Oküler 20X/12 Oküler 30X Led Aydýnlatma YMR-130 Dijital Mikroskop MM-6000B için Parça kaydýrma Mekanizmasý YMR-500C Dijital Mikroskop Kamerasý 5 Mp SMT-F2 Stand SMT modeller için SMT-F1 Hareketli masa standý SMT modeller için Mikroskop odaklama kolu Objectif 2X BS-3040 için BAL-72 Led Halka Aydýnlatma

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

313


BPM-220 USB DÝJÝTAL MÝKROSKOP BPM-220 USB dijital mikroskop 10X'den 200X'e kadar büyütmeleri 2.0 MP çözünürlük ile saðlar. Madeni para, mühür, kaya parçalarý, böcek, bitki, mücevher, devre kartlarý ve diðer çeþitli malzemelerin incelenmesi için mühendislik, eðitim ve bilimsel alanlarda kullanýlýr. Saðlam metalik stand vasýtasýyla mikroskop çeþitli pozisyonlarda çok düzgün tutulur. Yazýlýmý vasýtasýyla büyütülmüþ g ö r ü n t ü l e r i n c e l e n e b i l i r, v i d e o çekilebilir, anlýk görüntü alýnabilir ve Windows 7, Win 8, Win 10 32 ve 64 bit, Mac OS X10.5 ve daha üst versiyonlarla ölçümler yapýlabilir. Özellikler 1-USB çýkýþ arayüze sahip kullanýmý kolay portatif dijital mikroskop 2-10X ile 200X arasý büyütme 3.Gerçek 2.0 Mega Piksel CMOS sensör 4-10 mm den 500 mm ye kadar manuel odaklama 5-8 adet LED lambalý aydýnlatma , parlaklýk ayarý. 6-Fotograf yönetim yazýlýmý, otomatik beyaz denge ve süre ayarý. 7-USB 2.0 kablo baðlantýsý, 5V DC. 8-Mikroskobu saðlam tutmak için metalik stand. 9-Çoklu Dil desteði: Ýngilizce,Almanca, Fransýzca, Ýspanyolca, Rusça 10-Ýþletim Sistemi: Win 7, Win 8, Win 10 32 ve 64 bit, Mac OSX 10.5 ve daha üst versiyonlar. Uygulamalar: Madeni para, mühür, kaya parçalarý, böcek, bitki, mücevher, devre kartlarý ve diðer çeþitli malzemelerin incelenmesi için hobi sahipleri, týbbi laboratuvarlar, Adli Týp, mühendislik, eðitim ve bilimsel alanlarda kullanýlýr.

BPM-220

MODEL Kod No. Görüntü Sensörü Görüntü Çözünürlüðü Video Çözünürlüðü Odaklama Aralýðý Kare Hýzý Büyütme Oraný Video Formatý Stil Image Formatý Iþýk Kaynaðý PC Arayüz Güç Kaynaðý Ýþletim SÝstemi Dil Seçenekleri Kurulu Yazýlým Boyut Aðýrlýk Paket Ýçeriði

BPM-220 1200BPM220 2.0 Mega Piksel CMOS sensör 1920x1080, 1280x720, 640x480 1920x1080, 1280x720, 640x480 10 mm den 500 mm ye kadar Manuel Odaklama 600 Lux Parlaklýkta maksimum 30 f/s 10x ile 200x arasý AVI format JPEG veya BMP 8 LED (kontrol düðmesi ile ayarlanabilir.) USB 2.0 5V DC - USB port Windows Win7, Win 8, Win 10 32bit&64 bit, Mac OS X 10.6 veye üstü Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Çince, Rusça, Portekizce, Japonca MicroCapture Plus ( Win/ Mac için ölçümle birlikte) 110mm(L) x 33mm(R) 160g Dijital mikroskop USB kablo, Metalik stant, Kullaným Kitabý, yazýlým CD

Örnek Görüntü

314

Örnek Görüntü

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


BPM-350 USB DÝJÝTAL MÝKROSKOP BPM-350 USB dijital mikroskop 5.0 MP görüntü sensörü ile 20X ile 300X arasý büyütme saðlar. Madeni para, mühür, kaya parçalarý, böcek, deri, bitki, mücevher, devre kartlarý ve diðer çeþitli malzemelerin incelenmesi için mühendislik, eðitim ve bilimsel alanlarda kullanýlýr. Windows 7, Win 8, Win 10 32 ve 64 bit, Mac OS X10.5 ve daha üst versiyonlarla ölçümler yapýlabilir.

BPM-350

MODEL Kod No. Görüntü Sensörü Görüntü Çözünürlüðü Video Çözünürlüðü Odaklama Aralýðý Kare Hýzý Büyütme Oraný Video Formatý Stil Image Formatý Iþýk Kaynaðý PC Arayüz Güç Kaynaðý Ýþletim SÝstemi Dil Seçenekleri Kurulu Yazýlým Boyut Aðýrlýk Paket Ýçeriði

BPM-350 1200BPM350 5.0 Mega Piksel CMOS sensör 5.0M, 3.0 M, 1.3 M VGA, QVGA 5.0M, 3.0 M, 1.3 M VGA, QVGA 10 mm den 500 mm ye kadar Manuel Odaklama 600 Lux Parlaklýkta maksimum 30 f/s 20x ile 300x arasý AVI format JPEG veya BMP 8 LED (kontrol düðmesi ile ayarlanabilir.) USB 2.0 5V DC - USB port Windows Win7, Win 8, Win 10 32bit&64 bit, Mac OS X 10.6 veye üstü Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Çince, Rusça, Portekizce, Japonca MicroCapture Plus ( Win/ Mac için ölçümle birlikte) 110mm(L)x33mm(R) 90 g Dijital mikroskop USB kablo, Metalik stand, Kullaným Kitabý, yazýlým CD

Örnek Görüntü (Yün)

Özellikler 1-USB çýkýþ arayüze sahip kullanýmý kolay portatif dijital mikroskop 2-20X ile 300X arasý büyütme 3.5.0 Mega Piksel CMOS sensör 4-10 mm den 500 mm ye kadar manuel odaklama 5-8 adet LED lambalý aydýnlatma , parlaklýk ayarý. 6-Fotograf yönetim yazýlýmý , otomatik beyaz denge ve süre ayarý. 7-USB 2.0 kablo baðlantýsý, 5V DC. 8-Mikroskobu saðlam tutmak için metalik stand. 9-Çoklu Dil desteði: Ýngilizce, Almanca, Fransýzca, Ýspanyolca, Rusça 10-Ýþletim Sistemi: Win 7, Win 8, Win 10 32 ve 64 bit,Mac OSX10.5 ve daha üst versiyonlar. Uygulamalar Madeni para, mühür, kaya parçalarý, böcek, bitki, mücevher, devre kartlarý ve diðer çeþitli malzemelerin incelenmesi için hobi sahipleri, týbbi laboratuvarlar, Adli Týp, mühendislik, eðitim ve bilimsel alanlarda kullanýlýr.

Örnek Görüntü (Para)

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

315


BPM-1080H HDMI DÝJÝTAL MÝKROSKOP BPM-1080H HDMI dijital mikroskop eðitim, endüstriyel inceleme ve meraklýlar için mükemmel bir üründür. 10X ile 200X arasý büyütmeler saðlar. HDMI portu olan LCD monitörlerle çalýþtýrýlabilir. PC gerekmediði için önemli bir tasarruf saðlar. Büyük LCD ekran detaylarýn dah iyi görülebilmesini saðlar. Madeni para, mühür, kaya parçalarý, böcek, bitki, mücevher, devre kartlarý ve diðer çeþitli malzemelerin incelenmesi için mühendislik, eðitim ve bilimsel alanlarda kullanýlýr. Saðlam metalik stand vasýtasýyla mikroskop çeþitli pozisyonlarda çok düzgün tutulur. Yazýlýmý vasýtasýyla büyütülmüþ g ö r ü n t ü l e r i n c e l e n e b i l i r, v i d e o çekilebilir, anlýk görüntü alýnabilir ve Windows iþletim sistemleriyle ölçüm yapýlabilir.

BPM-1080H

Özellikler 1.HDMI portu olan tüm LCD monitörlerle çalýþýr. 2.Windows ile çalýþýrken ölçüm (yazýlým ile) fonksiyonuna sahiptir. 3.Görüntü için profesyonel stand.. Uygulamalar Madeni para, mühür, kaya parçalarý, böcek, bitki, deri, mücevher, devre kartlarý ve diðer çeþitli malzemelerin incelenmesi için hobi sahipleri, týbbi laboratuvarlar, Adli Týp ,mühendislik, eðitim ve bilimsel alanlarda kullanýlýr.

316

MODEL Kod No. Sensör Odaklama Mesafesi Büyütme Video Çýkýþ Fotograf Çözünürlüðü Fotograf Formatý Kare Hýzý Video-çýkýþ arayüzü Hafýza Güç Kaynaðý Iþýk Kaynaðý Aksesuarlar Boyut Aðýrlýk

BPM-1080H 1200BPM1080H 3.0MP CMOS sensör 10mm ile 500mm arasý 10x-200x 1080P Full HD, 720P, VGA 5M, 3M, 1.3M, VGA JPEG 600 Lux parlaklýkta maks. 30 f/s HDMI MicroSD kart (dahil deðildir), 32GB kadar. DC 5V/1A (mini USB) 8 LED (parlaklýk ayarý ) Profesyonel Stand, Adaptör, USB kablo, Yazýlým CD, HDMI Kablo 185(L)x33(D)mm 130g

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


BLC-600 PLUS HD LCD DÝJÝTAL KAMERA BLC-600 PLUS HDMI LCD yeni Dijital Kamera yüksek performanslý ve düþük maliyetli çok güvenilir bir HD LCD kamera olup tam bir HD kamera ile HD LCD retina ekran özelikklerini biraraya getirir. Kurulu yazýlýmý sayesinde, BLC-600 PLUS resim ve video çekmek ve basit ölçümler yapmak üzere bir mouse ile control edilebilir. Sony COMS sensör ve 11.6" boyutunda retina HD LCD ile donatýlan kamera özel olarak farklý mikroskopi uygulamalarý için geliþtirilmiþtir. BLC-600 PLUS HD LCD Dijital Kamera

MODEL Kod No.

BLC-600 PLUS

HDMI KAMERA

1200BLC600LCD CMOS, Sony IMX236 1/2.8" 1920 × 1080 3264 × 1836 SD karttan LCD monitöre, 1920 × 1080 ve 3264 × 1836 PC yazýlým ile 1920 × 1080 30fps, USB2.0 ile 1920 × 1080 60fps, HDMI ile Veri Kaydý Yüksek hýzlý SD Kart (8G) Video Kaydý 1080p 30fps SD Kartta 1080p 30fps PC de. Progresif Tarama Modu Elektronik Roll Efekt Elektronik Efekt A/D dönüþüm 8 bit Renk Derinliði 24bit Hassasiyet 510mV Dinamic Aralýk 68dB S/N oraný 52dB Poz Süresi 0.001 sec ~ 10.0 sec Poz Otomatik/Manuel Beyaz Denge Otomatik Ayarlar Hassasiyet Yükseltme,Gamma, Canlý Renk, Kontrast, görev çubuðu LCD Monitöre Komple ölçüm, baþlagýç nokta seçimi, baðlandýðýnda doðru, Dikdörtgen, Daire, Poligon, Ölçüm Olanaklarý Nokta-Doðru mesafesi, Eþmerkezli Daireler, Açý, vs. TCapture PC Yazýlým USB2.0 Çýkýþ model 1 HDMI Çýkýþ model 2 Windows XP/Vista/Win 7 Sistem Uyumu (32 and 64-bit),MAC OSX C- Mount Optik port DC 12V /2A Güç Kaynaðý Çalýþma Sýcaklýðý 0-60°C 45%-85% Nem Saklama Sýcaklýðý -20-70°C

RETÝNA SCREEN

Ekran Ölçüsü Boy/en oraný Gösterge Çözünürlük Gösterge Tipi Parlaklýk Statik Kontrast Oraný Giriþ Güç kaynaðý Boyutlar Net Aðýrlýk

Görüntü Sensörü Chip Ölçüsü Video Çözünürlük Dondurulmuþ Görüntü Çözünürlüðü Kare Hýzý

Özellikler 1. USB porta takýlý bir mouse ile control edilen kamera net görüntü saðlar. 2. 11.6” retina HD LCD Ekran ,yüksek çözünürlük ve yüksek Kalite renk saðlar. 3. 6.0MP görüntü dondurma özelliði ve 1080P Video Kaydý mevcuttur. 4. SD kartta görüntü ve video saklama imkaný. 5. Kameradan LCD ekrana HDMI çýkýþ, kare hýzý 60fps. 6. PC‘ye baðlanabilir, resim ve video çekilebilir, ölçüm yapýlabilir, görüntü analizi yapýlabilir. 7. Farklý mikroskoplar için C tipi stand. 8. Ölçüm Fonksiyonu. LCD monitöre baðlandýðýnda, BLC-600 basit ölçüm fonksiyonuna sahip olur, sadece uzunluk ölçülebilir. LCD monitöre baðlandýðýnda BLC-600 PLUS ise komple ölçüm fonksiyonuna ulaþýr. Uygulama BLC-600+ HDMI LCD dijital kamera týbbi teþhisler, endüstriyel üretim ve muayene, laboratuar araþtýrmalarý ve ilgili mikroskop görüntü alanlarýnda geniþ kullanýma sahiptir. Yüksek görüntü kalitesi ile en iyi yardýmcýnýz olacaktýr. 1. Canlý Hücre Görüntüsü 2. Cerrahi Mikroskopik Görüntüsü 3. Patoloji 4. Sitoloji 5. Hata analizleri 6. Yarý iletken kontrolleri 7. Ýþlenmiþ görüntülerde navigasyon 8. Endüstriyel Optik HD görüntü 9. Astronomi gözlemi

11.6 inch 16:9 1920 × 1080 IPS-PRO 320cd/m2 1000:1 1*HDMI PORT DC 12V /2A HARICI ADAPTÖR 282mm×180.5mm×15.3mm 600g

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

317


BLC-600/BLC-600 PLUS HD LCD DÝJÝTAL KAMERA

Numune Görüntüleri

Fotografik Ýletim Eðrisi

318

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


BS-1020 MONOKÜLER MiKROSKOP BS-1020 monoküler mikroskop yüksek kaliteli optik sistemlerden oluþur. Yüksek çözünürlüðü, geniþ görüntü alaný, kolay kullanýmý ve yüksek zoomlama sayesinde BS-1020 endüstriyel muayene konusunda en en iyi yardýmcýnýz olacaktýr. Mikroskop üzerinde USB dijital kameralar, VGA dijital kameralar ve HDMI dijital kameralar kullanýlabilir. LED ve halojen soðuk ýþýk kaynaðý, eþeksenel aydýnlatma baðlantýlarý, LED halka aydýnlatma, 3D baðlantýsý (farklý açýlardan bakmak için kullanýlýr), Metalurjik nesneler, odaklama kaba ve ince ayar standý, çok çeþitli oküler ve objektif tüpleri opsiyonel olarak mevcuttur. Özellikler 1. Standart büyütme 21× ~ 135× olup, maksimum zoom büyütme 5× ~ 1080× olabilir. 2. Farklý ihtiyaçlar için LED ve halojen soðuk ýþýk kaynaðý , eþeksenel aydýnlatma baðlantýlarý, LED ýþýk halkasý opsiyonel olarak mevcuttur. 3. Numuneleri farklý açýlardan incelemek için kullanýlan 3D baðlantýsý opsiyonel olarak mevcuttur. 4. Deðiþik ihtiyaçlar için Kaba ve Ýnce odak ayar standý ve universal standlar opsiyonel olarak mevcuttur. 5. Daha fazla büyütme elde etmek için alternative objektif lensleri ve oküler mevcuttur. 6. Modüler yapýsý, kompakt ve komple aksesuarlarý sayesinde BS-1020 mikroelektronik üretiminde ve muayene endüstrisinde yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.

BS-1020

Uygulamalar Mükemmel performansý, komple aksesuarlarý, kolay ve basit kullanýmý sayesinde BS 1020 elektronik sanayisinde, küçük hassas parçarýn incelenmesinde, montajýnda, tamirinde, özellikle yüzey yapýsýnýn incelenmesinde kullanýlacaðý gibi biyolojik, anatomi, mücevherat muayenesi ve akademik amaçlý (özel stand ve objektiflerle) olarak da kullanýlabilir.

Devre Kartý (1.3MP)

Devre Kartý (1.3MP)

MODEL

BS-1020

Kod No. Standart Büyütme Oküler Objektif Toplam Büyütme Görüntü Alaný Çalýþma Mesafesi

1200BS1020

Paket Ölçüleri

21× ~ 135×(maks. 5× ~ 1080×) 0,5× 1× 20x, 40x (Standart oküler ile

0.3mm ~ 77mm 10mm-333mm, 1× Objektif: 96mm 30cm×31cm×52 cm

Teknik Özellikler Dijital Parça: 1. Model: BS-1020D(130), dijgital kamera BUC2B-130C, teknik detaylar için BUC2B-130C manueline bakýnýz. 2. Model: BS-1020D(320), dijital kamera BUC2B-320C, teknik detaylar için BUC2B-320C manueline bakýnýz. 3. Model: BS-1020D(500), dijital kamera BUC2B-500C, teknik detaylar için BUC2B-500C manueline bakýnýz. 4. BS-1020 ile BVC-130, BVC-200, BVC-320 and BHC1-720P, BHC1- 1080P ve diðer kameralar da kullanulabilir. Optik Parça: Oküler: 0.5× (standard) Objektif: 1× (standard) Standard büyütme: 20×-135× 0.7×-4.5× zoom büyütme Zoomlama oraný: 1:6.6 Oküler ve objektifle birlikte optik büyütme aralýðý : 0.21×-18× Görüntü Alaný : 0.3mm ~ 77mm Çalýþma Mesafesi : 10mm-333mm, 1× Objektif: 96mm Standart Paket 1. 1× Objektif and 0.5×Oküler 2. Monoküler mikroskop: Ø39mm, uzunluk: 200mm 3. Stand: 26cm×27cm×28cm 4. Ambalaj: 1 pc/karton, 30cm×31cm×52 cm, 4 kgs Opsiyonel Aksesuarlar 1. Dijital Kamera BUC2B-130C, BUC2B-320C, BUC2B-500C, BVC, BHC ve diðer dijital kameralar. 2. Aydýnlatma (1) BAL-72 Halka LED Iþýk

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

319


BS-1020 MONOKÜLER MiKROSKOP

Oküler

0,35x

0,5x

0,75x

1x

1,5x

2x

Odak Uzunluðu (mm)

67

90

135

10

270

260

Tasarým Uzunluðu (mm)

76

97

103

130

189

252

Görüþ Açýsý Alaný

7,6°

Objektif

0,3x

0,5x

0,75x

1x

1,5x

2x

Odak Uzunluðu (mm)

333

200

133

100

67

50

Tasarým Uzunluðu (mm)

331

198

131

96

63

46

Görüþ Açýsý Alaný

19,5°

Optik Büyütme 0,3x

0,5x

0,75x

1x

1,5x

2x

331mm

198mm

131mm

96mm

63mm

46mm

Objektif Çalýþma Mesafesi Oküler

Büyütme

Gör.Al.(mm)

Büyütme

Gör.Al.(mm)

Büyütme

Gör.Al.(mm)

Büyütme

Gör.Al.(mm)

Büyütme

Gör.Al.(mm)

Büyütme

Gör.Al.(mm)

0,35x

4.65-31x

77-12

6-41×

59-9

9-61×

39-6

12-81×

29-4

18-121×

19.6-3

24-162×

14.7-2

0,5x

7.8-51x

46-7

10-68×

35-5

15-101×

23.5-4

20-135×

17.6-3

31-203×

11.8-2

41-270×

8.8-1.3

0,75x

11.6-77x

31-4.7

15-101×

23.5-3.6

23-152×

15.7-2.4

30.6-202×

12-1.8

46-304×

7.8-1.2

61-405×

6-0.9

1,0x

15.5-102x

23-3

20-135×

17.6-2.7

30.6-202×

12-1.8

41-270×

9-16

1-405×

6-0.98

1.6-540×

4-0.7

1,5x

23-154x

15-2.3

31-203×

11.8-1.8

46-304×

7.8-1.2

61-405×

6-0.99

2-607×

4-0.61

22-810×

3-0.4

2,0x

31-205x

11.6-1.7

41-270×

8.8-1.3

61-405×

6-0.9

81.6-540×

4-0.71

22-810×

3-0.41

63-1080×

2-0.3

Teknik Özellikler a.LED Adet: 72LED b.Montaj Çapý: 62mm, Dýþ Çap: 98mm c.Giriþ Güç: DC12V 600mA d.Giriþ Voltaj: Universal 100-240V AC e.Çýkýþ Güç: 7.2W f.LED Renk Sýcaklýðý: ±6500K g.LED Luminans: >15000mcd h.LED Açý: 18°(uyumlu) i.LED Ömrü: 100,000 hrs j.Çalýþma Mesafesi: 95-115mm k.LED Renk: Beyaz(Diðer renkler opsiyonel) Özellikler a.Iþýk yoðunluk ayarý, Dört Bölge aydýnlatmaya imkan veren parlaklýk ayarý. b.Dayanýklý ve saðlam c.Düþük enerji tüketimi , mükemmel parlaklýk d.Metal Çerçeve , Statik Elektrik Koruma ve izolasyon. e.Ýyi tasarým, Düzgün , sarsýntýsýz ve gölgesiz aydýnlatma.

BAL-72 Halka LED Iþýk (Kod No. 1200BAL72)

Standart Konfigurasyon 72LED Lamba, Iþýk Kontrol Kutusu, DC12V Güç Kaynaðý

320

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük ve kalite ile 3D görüntüler sunar. Opsiyonel aksesuarlarla daha geniþ büyütme aralýðý ve çalýþma mesafeleri elde edilebilir. SMB-3010B mikroskop farklý büyütmeler elde edilebilecek oküler ve objektif çeþitleri ile çok ekonomik ve kullanýmý kolay bir modeldir. Tüm fabrikalarda, okullarda, laboratuvar ve benzeri yerlerde kullanýlýr.

SMB-3010B

MODEL

SMB-3010B

Kod No. Optik Kafa Ayarlanabilir Aralýk Oküler

1200 101 Binoküler 45° Açýlý 55-75mm, 360° dönebilir. WF5× WF10× WF15× WF20× 2×, 4× 1×, 2× 1×, 3× 20x, 40x (Standart oküler ile 76mm Epi-illumination 12V/ 10W Diascopic Illumination 12V/ 10W 68cm*31cm*38cm

Objektif

Toplam Büyütme Çalýþma Aralýðý Aydýnlatma Paket Ölçüleri

Özellikler *Yüksek kalite, geniþ fonksiyon ve mükemmel fiyat performans oraný. *Ergonomik tasarým, keskin görüntü ekraný, geniþ görüþ alaný ve kolay kullaným *Akademik, týbbi ve endüstriyel alanda ideal. Uygulama alaný SMB-3010B serisi stereo mikroskoplar yaygýn olarak elektronik devre onarým ve kontrolü, montaj, çapak kontrolü, ince ayar, gravür ve küçük parçalarýn tamir ve muayenesinde kullanýlýr.

Not: Standart, Opsiyonel

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

321


SMT-3020T STEREO MÝKROSKOP

Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMT-3020T serisi stereo zoom mikroskop yüksek çözünürlük ve kalite ile 3D görüntüler sunar. Opsiyonel aksesuarlarla daha geniþ büyütme aralýðý ve çalýþma mesafeleri elde edilebilir. Ayrýca uygun kamera adaptörü ile dijital kamera baðlamak için trinoküler baþlýða sahiptir. Özellikler *Yüksek kalite, geniþ fonksiyon ve mükemmel fiyat performans. *Ergonomik tasarým, keskin görüntü ekraný, geniþ görüþ alaný ve kolay kullaným *Akademik, týbbi ve endüstriyel alanda ideal. Uygulama alaný SMT-3020T serisi stereo mikroskoplar yaygýn olarak elektronik devre onarým ve kontrolü, montaj, çapak kontrolü, ince ayar, gravür ve küçük parçalarýn tamir ve muayenesinde kullanýlýr. SMT-3020T

Yüksek çözünürlük, geniþ görüntüleme alaný, uzun çalýþma mesafesi

Ayarlanabilir gözbebeði aralýðý

Yakýnlaþtýrma hedefi 0,7 × -3 × / 1 × -4.5 ×, Yakýnlaþtýrma oraný 1:4.3 / 1:4.5

Binoküler 45° Açýlý 55-75mm aralýk

MODEL

SMT-3020T

Kod No. Optik Kafa

1200 102 Binoküler 45° Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm Binoküler 60° Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm Trinoküler 45° Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm WF 10× / 20 WF 15× / 16 WF 20× / 12 WF 30× 10x 0.7× - 3× 1×, 4.5× 2x 0,75x 0,63x 0,5x 1:4.3 1:4.5 10x, 45x (Standart oküler ile 97mm Led aydýnlatma 1W Led aydýnlatma 1W 36.5cm*31cm*52cm, 1 karton, 6kg

Oküler Geniþ Alan

Oküler Çapraz Çizgili Zoom Objektif Yardýmcý Objektif

Zoomlama Oraný Toplam Büyütme Çalýþma Aralýðý Aydýnlatma Paket Ölçüleri Not: Standart, Opsiyonel

322

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


BS-3040T TRÝNOKÜLER STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar ayný zamanda düþük büyütmeli ve inceleme mikroskoplarý olarak da adlandýrýlýr. BS-3040 Zoom Stereo Mikroskop tek sütunlu dik bir stand üzerinde zoomlama alanýnýn tamamýnda odakta kalan 3 Boyutlu doðrudan görüntü imkaný verir.Opsiyonel oküler ve yardýmcý objektiflerle büyütme oraný ve çalýþma mesafesi artýrýlabilir. BS-3040 çok popüler bir zoom stereo mikroskoptur. Opsiyonel olarak soðuk ýþýk ve halka ýþýk adapte edilebilir. Ayrýca uygun kamera adaptörü kullanýlarak trinoküler kafaya dijital kamera baðlanabilir. Özetle BS-3040 pek çok büyütme seçenekleri, çalýþma mesafeleri, fotograf çekme imkanlarý sunan popüler bir mikroskoptur.

BS-3040T

Model

BS-3040T

Kod No.

1200BS3040T

Mercek Kafasý

Trinoküler Mercek Kafasý, 45° açýlý

Oküler

Çok geniþ alanlý oküler EW10×/22

Zoom Objektif

0.8×-5×

Zoom oraný

6.3:1

Çalýþma Mesafesi

115mm

Gözler Arasý Mesafe

57-75mm

Tabla

Cam Levha , Çap 100mm Beyaz&Siyah Daire Levha

Aydýnlatma

Özellikler 1. Kaliteli optik parçalarý ile çok net ve kontrastý düzgün görüntü ve derin alanlarda çalýþma imkaný verir.Ergonomik tasarýmý ile çalýþana yorgunluk vermez. 2. Hem gelen ýþýk hemde yansýtýlan ýþýk için kullanýlan LED ýþýk çok düzgün bir aydýnlatma saðlar ve yaklaþýk 6000 saat çalýþma ömrüne sahiptir.. 3. Komple oküler, objektif ve aksesuarlarý ile birlikte endüstriyel montaj ve muayene ve eðitim amaçlý kullaným için ideal bir mikroskoptur. 4. BS-3040BD Çok dilli desteðe (Arapça, Çince, Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Lehçe, vs ) sahiptir. 5. BS-3040BD Windows Vista / Win 7 / Win8 / Mac Operation Sistemlerini destekler. Yazýlým görüntü alma,fotograf ve video çekme , görüntü iþleme ve ölçümüne imkan verir. Uygulama Alaný Bu stereo zoom mikroskop devre kartý onarýmý, devre kartý muayenesi, montaj teknolojisi, elektronik muayene, para koleksiyonu, mücevherat - mücevher iþleme ve küçük parçalarýn muayene ve onarým iþlemlerinde çok kullanýlan deðerli bir mikroskoptur.

Doðrudan Aydýnlatma 100V-240V/ LED Aktarma Aydýnlatma 100V-240V/ LED

Ambalaj ve Boyutlar

36.5cm*31cm*52cm, 1adet/karton,

Aðýrlýk

8.5kg

Dijital Kamera Özellikleri Görüntü Sensörü

1/2 inch 3.2MP CMOS Görüntü Sensörü(4:3)

Aktif pixels

2048×1536

Pixel ölçüsü

3.2ìm × 3.2ìm

Deklanþör tipi

Global bas çek model (GRR), elektronik kayar deklanþör (ERS)

Görüntü Format Oraný

9 fps @ 2048×1536

Hassasiyet

>1.0 V/lux-sec (550nm)

Stant

Dinamik Aralýk

61dB

Açýklama Taban Ölçüsü: 382*260*24mm

SNR

43dB

Çalýþma Sýcaklýðý

0°C ~ 60°C

Ýmaj Çýktýsý

USB2.0, Doðrudan ve Çift Görüntü

Ýþletim Sistemi

Windows 2000/XP/Vista/Win 7/ Win 8/Mac

Yazýlým

ScopeImage 9.0

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

BSZ-F14 Stand Sütun Yüksekliði:408mm, Ø32mm

323


DSM-340 LCD STEREO MIKROSKOP DSM-340 serisi LCD stereo mikroskop geleneksel mikroskoplarla yeni teknolojileri birleþtiren yüksek çözünürlüklü LCD ekranda görüntüleme yapabilen LED aydýnlatmayla donatýlan modern bir modeldir. Büyütme aralýðý 19x-120x olduðu için daha rahat bir inceleme imkaný sunar ve uzun çalýþma saatlerinde geleneksel mikroskoplarýn neden olduðu yorgunluk ve buna baðlý iþ kayýplarýný ortadan kaldýrýr. Özellikler *DSM-340 LCD stereo mikroskop 9 inç HD ekrana sahip (1280*800) gerçek zamanlý görüntüleme yapar ve bilgisayar baðlantýsýna gerek duymaz. *DSM-340LCD Stereo mikroskop Orijinal fotoðraf çekme ve video kaydý için yüksek çözünürlüklü bir LCD ekrana 720P/30fp HD video ve HDMI çýkýþa sahiptir. *DSM-340 büyütme, görüntüleme, ekran ve LED aydýnlatma fonksiyonlarýna sahiptir. *DSM-340 Mikroskop 5.0MP yüksek çözünürlüklü dahili kamera ile donatýlmýþtýr. LCD ekraný sayesinde görüntüler çok kolay ve hýzlý bir þekilde ekran üzerinde görüntülenir *Elde edilen görüntüler ve videolar SD kartta saklanabilir *DSM-340 LCD stereo mikroskop ayný zamanda bir projektör veya monitöre baðlanabilir. *Çalýþma verimliliðini artýrýr ve yorgunluðu azaltýr.

DSM-340 LCD

Uygulama Alanlarý Bu ürün kolayca endüstride, araþtýrma ve öðretim alanlarýnda ürün montaj test ve incelemesinde kullanýlabilir

MODEL

DSM-340 LCD

Kod No. Dijital Özellikler

1200 104 Kamera Çözünürlük Fotoðraf Çözünürlüðü Video Çözünürlüðü Fotoðraf / Video Oynatma LCD Ekran Video Çýkýþý Harici Arayüz Menü Dili Hafýza Pozlama Modu Renk Modu Renkler Beyaz Dengesi Tarih Modu Objektif Büyütme Aralýðý Zoom yakýnlaþtýrma oraný Dijital Büyütme Toplam Büyütme Görme alaný Aydýnlatma Çalýþma Mesafesi Dahili LED Baz Aydýnlatma: 45pcs LED Ampüller, 5W 100V-240V 60Hz/50Hz

Optik Özellikler

Iþýk Kaynaðý Voltaj Giriþi

324

5 Mega Piksel 2560 × 1920 2560 × 1920 ~ 1600 × 1200 720P/30fps Evet 9 inç Çözünürlük 1200 X 800 HDMI Projektör / Monitör Ýngilizce / Çince SD kart Otomatik / Manuel Renkli / Siyah / Beyaz / Negatif Siyah / Beyaz / Kýrmýzý / Yeþil / Mavi Otomatik / Manuel Yýl, Ay, Gün, Saat, Dakika 0,7 × -4.5 1:6.5 8x 19 × -120 × 6.8 × 8,9-1,0 × 1.3mm Dört-zon LED Halka Aydýnlatma 88mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


DMM-340 LCD STEREO MIKROSKOP DMM-340M serisi LCD Ölçüm mikroskobu geleneksel mikroskoplarla yeni teknolojileri birleþtiren yüksek çözünürlüklü LCD ekranda görüntüleme yapabilen, LED aydýnlatmayla donatýlan üzerine monteli dijital mikrometreye sahip XY ölçüm tablalý modern bir cihazdýr. Büyük LCD ekraný sayesinde daha rahat bir inceleme ve ölçüm imkaný sunar ayrýca uzun çalýþma saatlerinde geleneksel mikroskoplarýn neden olduðu yorgunluk ve buna baðlý iþ kayýplarýný ortadan kaldýrýr. Özellikler * DMM-340M LCD mikroskop Ýki adet dijital mikrometre ve XY tablasý sayesinde hassas ölçümler yapar. * DMM-340M LCD mikroskop 9 inç HD ekrana sahip (1280*800) gerçek zamanlý görüntüleme yapar ve bilgisayar baðlantýsýna gerek duymaz. * DMM-340M LCD mikroskop Orijinal fotoðraf çekme ve video kaydý için yüksek çözünürlüklü bir LCD ekrana 720P/30fp HD video ve HDMI çýkýþa sahiptir. * DMM-340M büyütme, görüntüleme, ekran ve LED aydýnlatma fonksiyonlarýna sahiptir. * DMM-340M Mikroskop 5.0MP yüksek çözünürlüklü dahili kamera ile donatýlmýþtýr. LCD ekraný sayesinde görüntüler çok kolay ve hýzlý bir þekilde ekran üzerinde görüntülenir * Elde edilen görüntüler ve videolar SD kartta saklanabilir * DMM-340M LCD mikroskop ayný zamanda bir projektör veya monitöre baðlanabilir. * Çalýþma verimliliðini artýrýr ve yorgunluðu azaltýr.

DMM-340 LCD

MODEL

DMM-340 LCD

Kod No. Dijital Özellikler

1200 105 Kamera Çözünürlük Fotoðraf Çözünürlüðü Video Çözünürlüðü Fotoðraf / Video Oynatma LCD Ekran Video Çýkýþý Harici Arayüz Ölçüm ve Konumlandýrma Hafýza Pozlama Modu Renk Modu Renkler Beyaz Dengesi Tarih Modu Objektif Büyütme Aralýðý Zoom yakýnlaþtýrma oraný Dijital Büyütme Toplam Büyütme Görme alaný Aydýnlatma Çalýþma Mesafesi Dahili LED Baz Aydýnlatma: 45pcs LED Ampüller, 5W 100V-240V 60Hz/50Hz

Optik Özellikler

Iþýk Kaynaðý Voltaj Giriþi

5 Mega Piksel 2560 × 1920 2560 × 1920 ~ 1600 × 1200 720P/30fps Evet 9 inç Çözünürlük 1200 X 800 HDMI Projektör / Monitör Artý þeklinde gösterge SD kart Otomatik / Manuel Renkli / Siyah / Beyaz / Negatif Siyah / Beyaz / Kýrmýzý / Yeþil / Mavi Otomatik / Manuel Yýl, Ay, Gün, Saat, Dakika 0,7 × -4.5 1:6.5 8x 19 × -120 × 6.8 × 8,9-1,0 × 1.3mm Dört-zon LED Halka Aydýnlatma 88mm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Uygulama Alanlarý Bu ürün kolayca endüstride, araþtýrma ve öðretim alanlarýnda ürün montaj test ve incelemesinde, küçük ve ince parçalarýn ölçülmesinde kullanýlabilir.

325


BPM-620M PORTATÝF METALURJÝ MÝKROSKOBU BPM-620 portatif metalurji mikroskobu dik ýþýk kaynaðýna sahip her türlü metal ve alaþým yapýsýný ve hatalarý t a n ý m l a m a y a u y g u n d u r. D ö k ü m kalitesi,ham maddelerin muayenesi veya iþlenmiþ malzemelerin fabrika ve laboratuar ortamlarýnda yapý araþtýrmasý ve analizi için yaygýn olarak kullanýlýr.Ayný zamanda antik deðerli taþ ve mücevherlerin yüzey görüntüleri için de kullanýlabilir. Þarj edilebilen LED aydýnlatmaya sahip BPM 620 Metal Mikroskobunun taþýnmasý ve kullanýmý çok kolaydýr. Þarj edildikten sonra 40 saat kullanýlabilir. Manyetik taban opsiyonel olup, iþ parçasý üzerine konulabilir, boru ve düz yüzeylerde kullanýlabilir, X/Y yönlerinde ayarlanabilir. Görüntü alma, video çekme ve analiz amaçlý olarak dijital kameralarla birlikte kullanýlabilir. Opsiyonel Parçalar -WF16×, WF20×, WF10×/18 çapraz çizgili oküler -Uzun çalýþma mesafesi plan 5×, 20× and 40× objektifler -Dijital Kameralar -Manyetik taban

BPM-620M

Model

BPM-620M

Kod No.

1200BPM620M

Oküler

Plan Oküler 10×/18mm

Objektif

Uzun çalýþma mesafesi Plan Objektif: 10×/0.25, WD7.3mm; 50×/0.70, WD 0.5mm

Toplam Büyütme

100×, 500×

Mekanik Tüp Uzunluðu

160mm

Odaklama Aralýðý

20mm

Aydýnlatma

Ayarlanabilir LED ýþýk (þarj edilebilir.)

Boyutlar

23cm*11cm*7cm

Aðýrlýk

0.75kg

Komple Cihaz Seti

326

Mikroskop Gövde

1 set

Objektif 10×

1 ünite

Plan Metalurgik Objektif 10×

1 ünite

Plan Metalurjikl Objektif 50×

1 ünite

LED Aydýnlatma

1 set

Güç Kaynaðý Batarya Þarj Aleti

1 ünite

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


MM-6000B TERS METAL MÝKROSKOBU Giriþ MM-6000B sadece çok çeþitli metallerin,alaþýmlarýn,metalik olmayan malzemelerin, entegre devrelerin tanýmlanmasý ve analizi için deðil ayný zamanda mikro-parçacýklarýn,tellerin ve yüzey kaplamalarýn da incelenmesinde kullanýlabilir. Trioküler sisteme kamera eklenerek görüntü alýnabilir ve görüntü analizi yapýlabilir. Özellikler 1.Sýnýrsýz optik sistem mükemmel optik fonksiyonlara sahiptir. 2.Saðlam sehpasý tabla tasarýmý ile rahat çalýþma olanaðý saðlar.

MM-6000B

MODEL

MM-6000B

Kod No. Optik Kafa Oküler Ekstra Geniþ Alan Akromatik Objektif

1200 103 Trinoküler 30° Açýlý Eðimli Göz Bebeði Aralýðý 48-75mm EW 10× / 20 4 × / 0,1 / ¥ / - WD 17.3mm 5 × / 0.12 / ¥ / - WD 15.4mm 10 × / 0.25 / ¥ / - WD 10.0mm 20 × / 0,40 / ¥ / 0 WD 5.8mm 40 × / 0.65 / ¥ / 0 WD 0.52mm 40 × / 0,60 / ¥ / 0 WD 2.9mm 50 × / 0,75 / ¥ / 0 WD 0.32mm 80 × / 0,90 / ¥ / 0 WD 0.2mm 100 × / 0,80 / ¥ / 0 WD 2mm 100x, 200x, 400x Standart Kayar Tabla Klipslerle birlikte 120*78 Koaksiyel kaba ve ince ayar, Dikey objektif hareketi, tur baþýna hareket 37.7mm, ince ayar 0.2mm Halojen lamba 6V / 30W, Mavi, Sarý, Yeþil ve Buzlu cam 36.5cm*31cm*52cm, 1 karton, 6kg

Toplam Büyütme Tabla Tabla Çalýþma Aralýðý Fokus Aydýnlatma Filtre 4 renk Paket Ölçüleri Polarizasyon Adaptörü Fotoðraf Makine Adaptörü Kamera Adaptörü

Uygulama MM-6000B çok yaygýn olarak üniversite, dökümhane ve laboratuarlarda çeþitli metal ve alaþýmlarýn incelenmesi ve tanýmlanmasýnda kullanýldýðý gibi elektronik, kimya ve cihaz yapým sanayilerinde metal seramikleri vb. opak ve transparan malzemelerin incelenmesinde, entegre devrelerin, elektronik çiplerin, baskýlý devrelerin, LCD panellerin, ince filmlerin, toz ürünlerin, tellerin, tonerlerin ve diðer pek çok metalik olmayan malzemenin incelenmesinde de rahatlýkla kullanýlabilir.

Not: Standart, Opsiyonel

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

327


YMR-500C SERÝSÝ MÝKROSKOP DÝJÝTAL KAMERASI Ymr-500C serisi USB2.0 dijital kameralar mikroskopta görüntüleri çekerek veya videoya alarak PC ekranýnýzda anýnda göstermek üzere tasarlanmýþtýr. Bünyelerinde yüksek çözünürlüklü kamera, IR filtre ve kullanýcý dostu yazýlým mevcuttur. Tüm ölçülerde ki mikroskoplar için opsiyonel adaptörler vardýr. Kameralar yüksek kalite görüntü almaya elveriþli olup yüksek hassasiyet ve çözünürlükte bu görüntüleri alma ve iþleme amaçlý olarak endüstriyel, akademik ve týbbi alanlarda geniþ bir kullaným alanýna sahiptir. Paket Ýçeriði YMR-500C Kamera aþaðýdaki bileþenlerden oluþur: 1.C-tipi montajlý ve 1.8 m USB kablolu dijital kamera 2.Cihaz kumanda ,yazýlým ve kullaným kitapçýðýný içeren CD. 3.0.45X adaptör, 23mm video adaptörü, 30 mm ile 30.5 mm baðlantý halkalarý. 4.Kamera için yazýlým ve kullaným kitapçýðýný içeren CD. 5.0.01 mm kalibrasyon cetveli

YMR-500C

Örnek Görüntü

Örnek Görüntü

Örnek Görüntü

Opsiyonel: 0.1 mm Kalibrasyon Cetveli.

MODEL Kod No. Ýmaj Sensörü Çözünürlük Piksel Ölçüsü Görüntü Akma Hýzý

Hassasiyet Pozlama Süresi Dinamik Aralýk SNR Yazýlým Kontrol Veri Çýkýþý Güç Kaynaðý Çalýþma Sýcaklýðý Saklama Sýcaklýðý Çalýþma Nem Oraný USB Kablo Boyu Ýþletim Sistemi Dýþ Ölçüler Aðýrlýk

328

YMR-500C 1200 121 12.5 inç 5.0 MP CMOS Ýmaj Sensörü(4.3) MT9P031 2592X1944 2.2µmX2.2µm 5fps@2592X1944 21fps@1280X960 25fps@1024X768 38fps@640X480 > 1.4 V-Lux/sec(550nm) 1ms-o.8 sn > 60 dB 40.5 dB Görüntü ölçüsü, parlaklýk, poz süresi, lux USB 2.0-480 Mb/s USB 2.0 , 500 mA 0°-60° C - 20 ° - 70° C % 45- % 85 1.8 m Windows 2000 XP / VistaWin7/Win8/Mac/Linux 65mmX86mmX37mm 220 gram

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


VP300 PROFÝL PROJEKTÖR •Kaldýrma sisteminde çapraz bilyalý ray ve hassas vidalý kumanda kullanýldýðý için tabla kaldýrma hareketi çok daha rahat ve istikrarlý durumdadýr. •Reflektördeki kaplama sayesinde daha net görüntü ve toza karþý dayaným elde edilmektedir. •Ölçüm parçasýndaki farklý ihtiyaçlarý karþýlamak için ayarlanabilir kontur ve yüzey aydýnlatmalarý. •Hassas ölçüm yapýlmasýna olanak veren yüksek düzeyde aydýnlatma saðlayan uzun ömürlü LED ýþýklar. •Net görüntü saðlayan yüksek çözünürlüklü optik sistem sayesinde büyütme hatasý %0.08 den küçüktür. •Çift yönlü güçlü fan soðutma sayesinde cihazýn kullaným ömrü artmaktadýr. •Güçlü ve renkli DRO (Dijital Okuma Ünitesi) DP 400, hýzlý ve hassas 2D ölçümler gerçekleþtirir. •Dahili mini-printer ile sonuçlarýn baskýsý alýnýr ve veriler saklanabilir. •Standart 10X objektif, opsiyonel 20X, 50X, 100X objektifler, döner tabla, ayak pedalý, parça sýkma, vs..

DP300-200N

MODEL Ters Görüntü Düz Görüntü Metal Tabla Ölçüsü Cam Tabla Ölçüsü Tabla Hareketi X ve Y Eksenleri Tabla hareketi: Z-ekseni Hassasiyet X-Y Ekseninde Çözünürlük Ekran Dijital Okuma Aydýnlatma Çalýþma Koþullarý Güç Kaynaðý Boyutlar(UxGxD) Ambalaj Boyutlarý Brüt/Net Aðýrlýk

DP300-150N

DP300-150NZ

DP300-200N

DP300-200NZ

Var Yok 258x308mm 148x206mm 150x100mm

Yok Var Yok Var Yok Var 258x308mm 258x358mm 258x358mm 148x206mm 148x256mm 148x256mm 150x100mm 200 x100mm 200 x100mm 100mm <3+L/200(µm) 0.0005 mm Çap :Ø312mm, Etkin Ölçüm Aralýðý >Ø300( “* ” ile ) Dönme Açýsý : 0~360° ;Dönme Açý Hassasiyeti: 1’ veya 0.01° DP400 (510-340) Çok Fonksiyonlu Veri Ýþletim Sistemi Kontur Aydýnlatma:3.2V/10W LED; Yüzey Aydýnlatma:3.2V/10W LED Sýcaklýk 20°C±5°C, Nem 40%-70%RH AC110V/60Hz; 220V/50Hz, 650W 988x563x1224mm 1200x800x1580mm 220/170Kg

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

329


DP300 PROFÝL PROJEKTÖR DP-800 Veri Ýþleme Ünitesi Özellikleri : 1.Ýnç / metrik dönüþüm 2.Deðiþken veya mutlak ölçüm 3.Sýfýr, Reset 4.Lineer hata düzeltme ve Segment hata düzeltme 5.PC veya yazýcýya RS232 data çýkýþý 6.Parça ayarlama ve doðrultma fonksiyonu 7.Sýk kullanýlan fonksiyonlar için tek tuþ hesaplama 8.Polar veya Kartezyen koordinatlar 9.Parça programlama, düzenleme ve ölçüm sýrasý programlarýn oluþturulmasý 10.Nokta, doðru, yay, daire, mesafe ve açý ölçme yeteneði 11.Ölçüm verilerini yazdýrma özelliði 12.Operatörlere hýzla ve kolayca karmaþýk ölçümleri basit gerçekleþtirme olanaðý 13.Preset fonksiyonu 14.Ayak pedalý veya kenar sensörü ile hýzlý veri yakalama Standart aksesuarlar - DP800 veri iþlem ünitesi - 10x objektif - Yüzey ölçümler için yarý geçirgen ayna - Halojen lamba 2 adet

DP300-200

MODEL

DP300-150

Kod No. Ekran Çapý Açý Göstergesi Çözünürlüðü X/Y Tabla Ölçüm Aralýðý X/Y Tabla Boyutu Ölçüm Hassasiyeti Tekrarlanabilirlik X/Y Cetvel Çözünürlüðü Maksimum Parça Aðýrlýðý Objektif Objektif Büyütme Hassasiyeti Aydýnlatma Güç Kaynaðý Net Aðýrlýk

DP300-200

1400 150

1400 200 312 mm 0,01 ° veya 1'

150*50 mm 280*150mm ± (4 + L/25) µm*

200*100mm 450*280mm ± (3 + L/75) µm* 0,003mm 0.5µm 10 Kg 50 Kg 10x,20x,50x,100x (10X standart) 0.08% kontur, % 0.12 yüzey Kontur ve yüzey için 24v/150w halojen ampuller AC220V 100 Kg 175 Kg

*L= Ölçülen iþ parçasý (mm)

330

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


YP300 PROFÝL PROJEKTÖR DP-800 Veri Ýþleme Ünitesi Özellikleri : 1.Ýnç / metrik dönüþüm 2.Deðiþken veya mutlak ölçüm 3.Sýfýr, Reset 4.Lineer hata düzeltme ve Segment hata düzeltme 5.PC veya yazýcýya RS232 data çýkýþý 6.Parça ayarlama ve doðrultma fonksiyonu 7.Sýk kullanýlan fonksiyonlar için tek tuþ hesaplama 8.Polar veya Kartezyen koordinatlar 9.Parça programlama, düzenleme ve ölçüm sýrasý programlarýn oluþturulmasý 10.Nokta, doðru, yay, daire, mesafe ve açý ölçme yeteneði 11.Ölçüm verilerini yazdýrma özelliði 12.Operatörlere hýzla ve kolayca karmaþýk ölçümleri basit gerçekleþtirme olanaðý 13.Preset fonksiyonu 14.Ayak pedalý veya kenar sensörü ile hýzlý veri yakalama Standart aksesuarlar - DP800 veri iþlem ünitesi - 10x objektif - Yüzey ölçümler için yarý geçirgen ayna - Halojen lamba 2 adet

DP300-200

MODEL Kod No. Ekran Çapý Açý Göstergesi Çözünürlüðü X/Y Tabla Ölçüm Aralýðý X/Y Tabla Boyutu Ölçüm Hassasiyeti Tekrarlanabilirlik X/Y Cetvel Çözünürlüðü Maksimum Parça Aðýrlýðý Objektif Objektif Büyütme Hassasiyeti Aydýnlatma Güç Kaynaðý Net Aðýrlýk

YP300 1400 250 300 mm 0,01 ° veya 1' 200*100mm Y:75mm 400*150mm ± (4 + L/25) µm* 0,003mm 0.5µm 30 Kg 10x,20x,50x,100x (10X standart) 0.08% kontur, % 0.12 yüzey Kontur ve yüzey için 24v/150w halojen ampuller AC220V 240 Kg

*L= Ölçülen iþ parçasý (mm)

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

331


PROFÝL PROJEKTÖRLER ÝÇÝN AKSESUARLAR DÖNER TABLA MODEL Kod No Etkili cam çapý Tabla çapý Dýþ boyutlar Aðýrlýk

Döner Tabla 1400 105 90mm 162mm 240 * 174 * 20,3 2.7kg

1400 105

OPTÝK KENAR SENSÖRÜ Optik kenar sensörü operatörden baðýmsýz, hýzlý, doðru ve tutarlý ölçümler saðlanmasý içindir. Kenar sensörü sayesinde insan hatalarý ve farklýlýklarý en aza iner.

MODEL

Optik Kenar Sensörü

Kod No

1400 103

Özellikler: *Kenar sensörü ince bir fiber optik kablo ile ekrana kolayca monte edilir ve görüntüyü engellemeden rahat bir çalýþma imkaný sunar. *Ayarlanabilir parlak ve koyu düðmeleri sayesinde kolay kalibrasyon yapýlýr. *Baðlantý kablosu üzerinden direkt DP800 veri iþlemciye baðlanýr Ayrýca bir AC adaptörü gerekli deðildir.

"V" BLOK

1400 103

MODEL

V Blok

Kod No Maks. baðlanacak malzeme çapý Montaj yüzeyinden merkeze olan yüksekliði Dýþ ölçüler Aðýrlýk

1400 104 Ø 30mm 45-59mm 65 * 140 * 157 1.3kg

1400 104

OBJEKTÝFLER

KOD NO

Objektifler

1400 100 1400 101 1400 102

Objektif Lens 10X Objektif Lens 20X Objektif Lens 50X

1400 100

332

1400 101

1400 102

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SMART_PROJEKTÖR - HIZLI ENDÜSTRÝYEL VÝDEO ÖLÇÜM MAKÝNASI

ITALY MADE

Smart Projektör otomatik, objektif, tekrarlanabilir, kolay ve hýzlý boyutsal kalite kontrole olanak tanýr. Hýzlý ve Kolay Smart Projektör herhangi bir parçanýn komple ve otomatik olarak boyutsal kontrolünün yapýlmasý amacýyla tasarlanmýþ ilk ve tek cihazdýr. Otomatik ve Verimli Geleneksel profil projektör ve mikrometrenin evrimsel geliþimi ile oluþan bu cihaz birkaç saniye içinde sýnýrsýz sayýda özelliðin kontrol edilmesine olanak tanýr, parça baðlamaya gerek yoktur, elle düzeltme veya odaklama gerektirmez ve cihaz içinde herhangi bir parçanýn ayarý gerekmez.

Smart_Projektör

Hassas Smart Projektör objektif ve tekrarlanabilir ölçümler yapýlmasýný saðlar ve operatörün yardým veya yorumuna gerek býraktýrmadan basit bir Geçer/Geçmez iþaretini saðlayarak tüm ölçüm sonuçlarýnýn excel ile uyumlu (csv,tsv ,txt) dosyalarýna aktarýr veya (pdf ) olarak basýlmasýna imkan tanýr.

MODEL

S_P_C_V_E@ S_P_C_V_E@ S_P_C_E_V_D@ S_P_C_E_V_D@ S_P_B_E_V_D@ 55X37 108X73 168X113 07x04 29X19

S_P_B_V_D@ 224X150

PC Cihaz Win 10X64 Pro Dokunmatik Ekran AIO, monitör çözünürlüðü 1920X1080 Full HD Çift Telesentrik Lens Iþýk Alýcý Lensler 7x4,5 29x19 55x37 108X73 168x113 224x150 Görüntü Alaný (FOV)3 (mm) 8 30 60 125 195 235 Görüntü Diyagonal Boyut (mm) 31 530 2000 7800 18500 32550 Görüntü Alaný (mm2) Ölçüm Kabini (mm)5 218x125x55 218x125x55 200x200x175 200x230x240 250x330x430 419x450x475 5 5 10 10 10 5 Kamera (Mega Piksel) ±0.07 µm ±0.2 µm ±0.5 µm ±1 µm ±1.5 µm ±2 µm Tekrarlanabilirlik4 ±0.5 µm ±1.5 µm ±3 µm ±6 µm ±8 µm ±12 µm Ölçüm Hassasiyeti4 324x330x490 324x330x490 284x330x873 284x330x1255 525x365x1255 553x510x1813 Boyutlar (WxDxH) (mm) 18 18 29 45 45 150 Aðýrlýk (kg) Paralel Paralel Paralel Paralel Standart Standart Diaskopik Iþýk1 Evet Evet Evet Episkopik Iþýk2 +10 to +40°C Çalýþma Sýcaklýðý 110-240 Vac | 50-60 Hz Güç Kaynaðý 2A Güç Tüketimi Maks 16000 özellik Ölçüm Noktalarý XY0 ( rasgele pozisyon imkaný ) Numune Arama Açý, açýsallýk, alan, çevre, eþmerkezlilik, çap, düzlemsellik, form, uzunluk, parelellik, Tolerans diklik, radyüs, dairesellik, salgý, doðrusallýk, simetri, gerçek konum, geniþlik, XY pozisyon *Nominal deðerler ve toleranslarla birlikte dxf dosya halinde CAD'e Aktarma *Profil uyum için dxf dosyasý, nominal deðerler ve tolerans CAD'den aktarým *csv,*tsv,*txt Veri Raporlama Windows ile çalýþan Yazýcý (opsiyonel *pdf) , *xps Yazýcý Raporlama Yönetici ve 1 ile 20 arasý kullanýcý (þifreli giriþ ve düzeltmelere izin) Kullanýcý Hesabý Kontrolü Ýngilizce, Almanca, Fransýzca, Ýtalyanca, Portekizce, Rusça, Çince, Japonca, Lehçe, Çoklu Dil Arayüz Çekçe, Romence, Ýspanyolca. Tüm diller yapýlabilir. 1 Diaskopik Iþýk : Yeþil LED ý Parelel ýþýklý Projektör veya Standart Doðrusal LED arkaplan ýþýk Episkopik ýþýk (2) kontrolü mevcutsa parelel Iþýklý Projektör ýþýk þiddeti yazýlýmdan ayarlanabilir. 2 Episkopik Iþýk Kontrolü: 4 adet baðýmsýz 90 ° bölüm ,yazýlým ile programlanabilir, ön taraf / episkopik beyaz ýþýk veren led ýþýk, sipariþe göre yapýlýr. 3 Standart Model: talep üzerine diðer görüntü alaný ölçüleri yapýlýr. 4 Bir doðruda ölçüm hassasiyeti (±µm), görüntü alanýnýn yaklaþýk olarak merkezine yerleþtirilen özel bir kalibrasyon hedefi ölçülürken elde edilir, en iyi odaklama 25 ±1°C'de. 5 Ölçüm kabininin boyutlarý ölçüm görüntü alanýnýn boyutlarý deðildir, dolasýyla test alaný olarak yorumlanmamalýdýr.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Endüstriyel ve Kompakt Smart Projektör aðýr çevre ve çalýþma koþullarýnda ölçüm yapmak üzere tasarlanan hýzlý, saðlam, kompakt ve kullanýmý ve programlamasý çok kolay bir cihazdýr. Yeni Kuþak Yazýlým Dokun ve Ölç

*Çoklu dokunmatik ekran *Otomatik özellik tanýma

*Yazýlýmla programlanan ýþýk *Ön/Arka/ Difüzyon Iþýk

*Otomatik Veri raporlama *CSV / TSV / TXT / DXF / PDF

333


SMART_PROJEKTÖR - HIZLI ENDÜSTRÝYEL VÝDEO ÖLÇÜM MAKÝNASI Geniþ Uygulama Alanlarýnda Kullanýlan modeller Smart_Projector - Hýzlý Endüstriyel Video Ölçüm Cihazý

125

55

Görüntü Alaný (FoV) (mm) Görüntü Diyagonal Boyut (FoV) (mm) Görüntü Alaný (FoV) (mm2) Kamera (Mega Piksel) Diaskopik Iþýk1 Episkopik Iþýk2

195

108

S_P_C_V_E@ S_P_C_V_E@ S_P_C_E_V_D@ S_P_C_E_V_D@ 55X37 07x04 29X19 108X73 -

MODEL

150

60

29

113

30

6

73

8

37

ÇALIÞMA ALANI BOYUTLARI (MM)

19

MADE

4,5

Ürün Özellikleri *Özellikle üretim kalite kontrol, hat kontrolü ve giriþ kalite kontrol için uygundur *Operatör kaynaklý hatalarý ortadan kaldýrýr. *Bir kaç saniye içinde 16000 kadar özelliði ölçüm yeteneði ile kontrol numune sayýsýný artýrýr. *Tam otomatik raporlama ve SPC yapma olanaðý saðlar (Min, Maks, Ölçüm Aralýðý, Ortalama, Standart Sapma, 6 Sigma ). *Üretim hattýnda yoðun kullaným için tasarlanmýþtýr. *Operatör yeteneði gerektirmez *Yatýrýmýn hýzlý geri dönüþünü saðlar *Kontrol süresini ve maliyetini azaltýr.

ITALY

235

168

224

S_P_B_E_V_D@ S_P_B_V_D@ 224X150 168X113 -

7x4,5

29x19

55x37

108X73

168x113

224x150

8

30

60

125

195

235

31 5 Paralel -

530 5 Paralel -

2000 10 Paralel Evet

7800 10 Paralel Evet

18500 10 Standart Evet

32550 5 Standart -

Saðlam Paslanmaz Çelik endüstriyel gövde Kompakt statik cihaz Endüstriyel yüksek çözünürlükte kamera Yüksek Performanslý Çift-Telesentrik Optik Programlanabilir Yazýlým Episkopik Iþýk (4 Baðýmsýz Bölüm) Korumalý Ölçüm Kabini Kolay parça yerleþtirme Yükseklik Ayarlý Deðiþtirilebilir cam Ýsteðe uygun yükleme plakasý

Yazýlým programlanabilir Parelel Diaskopik Iþýk Üretim hatlarýna uygun Otomasyona hazýr

Tümü bir arada (all-in-one) dokunmatik ekran güçlü Yüksek Çözünürlük PC Her parçada 16.000'e kadar özellik Sezgisel Dokunmatik ekran ölçümleri Parmak dokunuþu ile kaydedilen basit programlar Otomatik özellik tanýma

334

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SMART_PROJEKTÖR - UYGULAMALAR

ITALY MADE

CAM

PLASTÝK

PRES

KAUÇUK

ELEKTRONÝK

TORNALANMIÞ PARÇALAR

MÝKRO MEKANÝK PARÇALAR

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

335


EASY_PROJEKTÖR - FIYAT / PERFORMANS DÝJÝTAL PROFÝL PROJEKTÖR Easy_Projector geleceðin ölçüm sistemleri için en iyi fiyat/ performans sunan video ölçüm cihazýdýr.

ITALY MADE

Düþük Fiyat - Yüksek Performans Bu cihaz geleneksel Smart_Projector ailesi ile ayný kaliteye ve ilgili FoV (görüntü alaný) içinde benzer performansa sahiptir. Baþka hiçbir fonksiyona gerek duymadan ihtiyacýnýz olan temel boyutsal ölçüm küçük bir yatýrýmla hýzlý ve basit yolla yapmanýzý saðlar. Mini PC (NUC) ve ölçüm yazýlýmý ile donatýlmýþtýr. Ürün Özellikleri *Özellikle üretim kalite kontrol, hat kontrolü ve giriþ kalite kontrol için uygundur *Operatör kaynaklý hatalarý ortadan kaldýrýr. *Bir kaç saniye içinde 16000 kadar özelliði ölçüm yeteneði ile kontrol numune sayýsýný artýrýr. *Tam otomatik raporlama ve SPC yapma olanaðý saðlar (Min., Maks., Ölçüm Aralýðý, Ortalama, Standart Sapma, 6 Sigma). *Üretim hattýnda yoðun kullaným için tasarlanmýþtýr. *Operatör yeteneði gerektirmez *Yatýrýmýn hýzlý geri dönüþünü saðlar *Kontrol süresini ve maliyetini azaltýr.

Easy_Projektör

MODEL

EPBV6MS9261

PC Cihaz Iþýk Alýcý Lensler 3 Görüntü Alaný (FOV) (mm) Görüntü Alan Türü Görüntü Diyagonal Boyut (mm) Görüntü Alaný Boyutu (mm2) Ölçüm Kabini (mm)5 Kamera (Mega Piksel) Tekrarlanabilirlik 4 Ölçüm Hassasiyeti 4 Boyutlar (mm) Aðýrlýk (kg) Diaskopik Iþýk1 Ayarlanabilir Fokus Çalýþma Sýcaklýðý Güç Kaynaðý Güç Tüketimi Ölçüm Noktalarý Numune Arama Tolerans

NUC PC, Win 10X64 Pro, Çift Telesentrik Lens 92 x 61 Kenarlý Kare 100 5485 200x250x280 6 ±1 µm ±6 µm 290x330x880 25 Doðrusal Deðiþen Cam +10'den +40°C 110-240 Vac | 50-60 Hz 2A Maks. 16000 özellik XY0 (rasgele pozisyon imkaný) Açý, açýsallýk, alan, çevre, eþmerkezlilik, çap, düzlemsellik, form, uzunluk, parelellik, diklik, radyüs, dairesellik, salgý, doðrusallýk, simetri, gerçek konum, geniþlik, XY pozisyon SPC Yazýlýma baðlanmaya hazýr Nominal deðerler ve toleranslarla birlikte *.dxf dosya halinde Profil uyum için *.dxf dosyasý, nominal deðerler ve tolerans *.csv, *.tsv, *.txt Windows ile çalýþan Yazýcý (opsiyonel *.pdf), *.xps Yönetici ve 1 ile 20 arasý kullanýcý (þifreli giriþ ve düzeltmelere izin) Ýngilizce, Almanca, Fransýzca, Ýtalyanca, Portekizce, Rusça, Çince, Japonca, Lehçe, Çekçe, Romence ,Ýspanyolca. Tüm diller yapýlabilir.

Ýstatistiksel Analiz CAD'e aktarma CAD'den aktarým Veri Raporlama Yazýcý Raporlama Kullanýcý Hesabý Kontrolü Çoklu Dil Arayüz 1

Diaskopik Iþýk: Standart Doðrusal LED arkaplan ýþýk Standart Model : talep üzerine diðer görüntü alaný ölçüleri yapýlýr. 4 Bir doðruda ölçüm hassasiyeti (±µm), görüntü alanýnýn yaklaþýk olarak merkezine yerleþtirilen özel bir kalibrasyon hedefi ölçülürken elde edilir, en iyi odaklama 25 ±1°.C'de. 5 Ölçüm kabininin boyutlarý ölçüm görüntü alanýnýn boyutlarý deðildir, dolasýyla test alaný olarak yorumlanmamalýdýr. 3

336

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


EASY_PROJEKTÖR - FIYAT / PERFORMANS DÝJÝTAL PROFÝL PROJEKTÖR

ITALY MADE

Endüstriyel Kamera

Yüksek Performanslý Bi-telesentrik lensler

Saðlam Paslanmaz Çelik endüstriyel gövde Kompakt statik cihaz

Otomasyona hazýr Korumalý iki tarafý açýk Ölçüm Kabini Kolay parça yerleþtirme Yükseklik Ayarlý Deðiþtirilebilir cam Ýsteðe uygun yükleme plakasý Üretim hattý için uygundur

Doðrusal Diaskopik Iþýk

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

337


SMART_PROJEKTÖR_QUATTRO - YÜKSEK PERFORMANS ZOOM VÝDEO ÖLÇÜM CÝHAZI Dört Cihaz Bir Arada Otomatik ve Verimli Smart_Projector_Quattro hassasiyet, verimlilik ve tekrarlanabilirliði biraraya getiren ve kullanýcý dostu özelliði SmartVision teknolojisi ile garanti edilen bir Profil Projetördür.

ITALY MADE

Dördü Bir Arada Zoom lenslerin yaratýcý optik çözümle bir cihazda toplanmasý ile Smart_Projector_Quattro yazýlýmdan ayarlanabilen farklý büyütme imkaný saðlayarak Görüntü Alanýnýn 4 deðiþik seçeneði ile çok çeþitli ürünlerin komple ve otomatik boyutsal ölçümüne olanak tanýr.

Smart_Projektör_Quattro

Hassas Cihaz bir büyütme seviyesinden diðerine geçerken ve fokuslama yaparken görüntü merkezinin mükemmel ölçüm kararlýlýðýný saðlar. Zoom lenslerin rahat deðiþimi ve sabit optiklerin hassasiyeti sayesinde cihaz boyutsal ölçüm için idealdir. Dört farklý FoV (görüntü alaný) tek bir cihazda; hassasiyet, esnek kullaným ve tasarruf. Ürün Özellikleri *Özellikle üretim kalite kontrol, hat kontrolü ve giriþ kalite kontrol için uygundur *Operatör kaynaklý hatalarý ortadan kaldýrýr. *Bir kaç saniye içinde 16000 kadar özelliði ölçüm yeteneði ile kontrol numune sayýsýný artýrýr. *Tam otomatik raporlama ve SPC yapma olanaðý saðlar (Min., Maks., Ölçüm Aralýðý, Ortalama, Standart Sapma, 6 Sigma ). *Üretim hattýnda yoðun kullaným için tasarlanmýþtýr. *Operatör yeteneði gerektirmez *Yatýrýmýn hýzlý geri dönüþünü saðlar *Kontrol süresini ve maliyetini azaltýr.

MODEL

Smart_Projector_Quattro (SPQEV)

Iþýk Alýcý Lensler Büyütme Görüntü Alaný (FoV)3 mm Görüntü Alaný Boyutu (mm2) Tekrarlanabilirlik4 Ölçüm Hassasiyeti4 USB Kamera (Megapiksel) Ölçüm Kabini5 (E/B/Y) Cihaz Boyutlarý (mm) Aðýrlýk (kg) Diaskopik Iþýk1 Episkopik Iþýk2

Çift Telesentrik Lens 8x Ø10 78 ±0.2 µm ±2 µm 4 200x225x200 282x330x1025 40 Paralellize Evet

4x Ø20 314 ±0.4 µm ±2.5 µm

2x Ø40 1256 ±0.5 µm ±3 µm

1x Ø80 5026 ±1 µm ±6 µm

1

Diaskopik Iþýk : Yeþil LED ý Parelel ýþýklý Projektör veya Standart Doðrusal LED arkaplan ýþýk Episkopik Iþýk Kontrolü: 4 adet baðýmsýz 90 ° bölüm ,yazýlým ile programlanabilir, ön taraf / episkopik beyaz ýþýk veren led ýþýk, sipariþe göre yapýlýr. 3 Standart Model : talep üzerine diðer görüntü alaný ölçüleri yapýlýr. 4 Bir doðruda ölçüm hassasiyeti (±µm), görüntü alanýnýn yaklaþýk olarak merkezine yerleþtirilen özel bir kalibrasyon hedefi ölçülürken elde edilir, en iyi odaklama 25 ±1°.C 'de. 5 Ölçüm kabininin boyutlarý ölçüm görüntü alanýnýn boyutlarý deðildir, dolasýyla test alaný olarak yorumlanmamalýdýr. 2

Yeni Kuþak Yazýlým Dokun ve Ölç

*Çoklu dokunmatik ekran *Otomatik özellik tanýma

338

*Otomatik Veri raporlama *CSV / TSV / TXT / DXF / PDF

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SMART_PROJEKTÖR_QUATTRO - YÜKSEK PERFORMANS ZOOM VÝDEO ÖLÇÜM CÝHAZI

ITALY MADE

Saðlam Paslanmaz Çelik endüstriyel gövde Kompakt statik cihaz

Endüstriyel yüksek çözünürlükte kamera

Fokus Ayarý Yüksek Performanslý Bi-telesentrik Opikler (4 farklý büyütme)

Programlanabilir Yazýlým Episkopik Iþýk (4 Baðýmsýz Bölüm) Korumalý Ölçüm Kabini Kolay parça yerleþtirme Yükseklik Ayarlý Deðiþtirilebilir cam Ýsteðe uygun yükleme plakasý

Yazýlým ile programlanabilir Parelel Diaskopik Iþýk

Üretim hatlarýna uygun Otomasyona hazýr

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

339


FAST VISION SERÝSÝ YÜKSEK HASSASÝYETLÝ YARI OTOMATÝK GÖRÜNTÜ ÖLÇÜM CÝHAZI Özellikler: •Yüksek Hassasiyetli granit taban ve sütun ölçümde yüksek hassasiyet ve kararlýlýk saðlar. •Hassas mil ve hýzlý kilitleme sayesinde anma hatasý 2 µm civarýndadýr. •Hassas çalýþma tablasý ve A sýnýfý optik lineer cetvel sayesinde 3+L/200um ölçüm hassasiyeti •Görüntüde herhangi bir bozulma olmadan netlik saðlamak üzere yüksek hassas lens ve yüksek çözünürlükte renkli dijital kamera. •Programlanabilir yüzey için 4-halka 8bölümlü LED Soðuk aydýnlatma ve kontur için LED parelel aydýnlatma, dahili akýllý aydýnlatma ayarý, 4-halka 8bölümle otomatik parlaklýk ayarý •Z-ekseni yüksek hassasiyetli lineer kýzak ve servo motora sahiptir; bu sayede otomatik odaklama yapýlarak insan hatasý odaklama hatalarý olmadan ölçüm hassasiyeti ve istikrarý saðlanýr. •Ölçüm yazýlýmý iMeasuring 2.2, kuvvetli fonksiyonlar •Program kontrolünü artýrmak ve malzeme tüketimini azaltmak üzere opsiyonel FexQMS Ölçüm Veri Analizi ve Gerçek-zamanlý gösterim yazýlýmý.

Fast Vision FV-2010MAF

MODEL

Fast Vision FV-2010MAF

Fast Vision FV-2515MAF

Fast Vision FV-3020MAF

Fast Vision FV-4030MAF

Fast Vision FV-5040MAF

Metal Tabla 408x308mm 408x308mm 458x358mm 608x470mm 708x470mm 306x198mm 306x198mm 356x248mm 456x348mm 556x348mm Cam Tabla 200x100mm 250x150mm 300x200mm 400x300mm 500x400mm X/Y-eksen hareketi 0.0005mm 0.0005mm 0.0005mm 0.0005mm 0.0005mm X/Y/Z-eksen hareketi X/Y-eksn hassasiyeti <3+L/200(µm) <3+L/200(µm) <3+L/200(µm) <3+L/200(µm) <3+L/200(µm) 790x617x1000 838x667x1000 1002x817x1043 1002x867x1043 Boyutlar(W*D*H)mm 790x617x1000 175Kg 175Kg 185Kg 350Kg 380Kg Net Aðýrlýk Tekrarlanabilirlik 2µm Z-eksen hareketi Yüksek Hassasiyette lineer kýzak ve servo motor kontrol sistemi,çalýþma mesafesi 200mm Taban ve Sütun Yüksek Hassas Granit Aydýnlatma Sistemi Yüzey : Ayarlanabilir 4-halka 8-bölümlü LED Soðuk Aydýnlatma (Yazýlým Ayarlý) Kontur: LED Paralel Aydýnlatma LED Lazer Navigasyon Iþýklar CCD Kamera Yüksek Çözünürlük 700TV Renkli CCD Kamera Zoom lensler 6.5:1 Yüksek Çözünürlük Zoom Lensler Büyütme :0.7X~4.5X;Video Büyütme :26X~172X Çalýþma Koþullarý Sýcaklýk:20°C±2°C, deðiþim oraný < 2°C/hr Nem:30% ~80%RH Vibrasyon <0.002g,<15Hz Ölçüm Yazýlýmý iMeasuring2.2 Ýþletim Sistemi XP,WIN7,WIN8.1,WIN 10,32/64iþletim sistemlerini destekler Dil Ýngilizce ,Çince , diðer diller talep üzerine eklenebilir.

340

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


FAST VISION SERÝSÝ YÜKSEK HASSASÝYETLÝ 3D MANUEL GÖRÜNTÜ ÖLÇÜM CÝHAZI Özellikler: •Yüksek Hassasiyetli granit taban ve sütun ölçümde yüksek hassasiyet ve kararlýlýk saðlar. •Hassas mil ve hýzlý kilitleme sayesinde anma hatasý 2 µm civarýndadýr. •Hassas çalýþma tablasý ve A sýnýfý optik lineer cetvel sayesinde 3+L/200um ölçüm hassasiyeti; •Görüntüde herhangi bir bozulma olmadan netlik saðlamak üzere yüksek hassas lens ve yüksek çözünürlükte renkli dijital kamera. •Programlanabilir yüzey için 4-halka 8bölümlü LED Soðuk aydýnlatma ve kontur için LED parelel aydýnlatma , dahili akýllý aydýnlatma ayarý , 4-halka 8bölümle otomatik parlaklýk ayarý. •Temas probu ve güçlü ölçüm fonksiyonu iMeasuring3.1 3D Ölçüm Yazýlýmý , ölçüm kalitesini artýrýr. •Program kontrolünü artýrmak ve malzeme tüketimini azaltmak üzere opsiyonel FexQMS Ölçüm Veri Analizi ve Gerçek-zamanlý gösterim yazýlýmý.

Fast Vision FV-3020MT

MODEL

Fast Vision FV-2010MT

Fast Vision FV-2515MT

Fast Vision FV-3020MT

Fast Vision FV-4030MT

Fast Vision FV-5040MT

Metal Tabla 408x308mm 408x308mm 458x358mm 608x470mm 708x470mm 306x198mm 306x198mm 356x248mm 456x348mm 556x348mm Cam Tabla 200x100mm 250x150mm 300x200mm 400x300mm 500x400mm X/Y-eksen hareketi 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm Z-eksen hareketi 0.0005mm 0.0005mm 0.0005mm 0.0005mm 0.0005mm X/Y/Z-eksen hareketi X/Y-eksn hassasiyeti <3+L/200(µm) <3+L/200(µm) <3+L/200(µm) <3+L/200(µm) <3+L/200(µm) 790x617x1000 838x667x1000 1002x817x1043 1002x867x1043 Boyutlar(W*D*H)mm 790x617x1000 175Kg 175Kg 185Kg 350Kg 380Kg Net Aðýrlýk Tekrarlanabilirlik 3µm Taban ve Sütun Yüksek hassasiyetli lineer kýzak , -çalýþma mesafesi 200mm Aydýnlatma Sistemi Yüzey : Ayarlanabilir 0~255 derece 4-halka 8-bölüm LED Soðuk Aydýnlatma, (Yazýlým Ayarlý) her bölüm baðýmsýz olarak ayarlanabilir Kontur : LED Paralel Aydýnlatma LED Lazer Navigasyon Iþýklar CCD Kamera Yüksek Çözünürlük 700TV Renkli CCD Kamera Zoom lensler 6.5:1 Yüksek Çözünürlük Zoom Lensler Büyütme :0.7X~4.5X;Video Büyütme :26X~172X Çalýþma Koþullarý Sýcaklýk:20°C±2°C, deðiþim oraný < 2°C/hr Nem:30% ~80%RH Vibrasyon <0.002g,<15Hz Ölçüm Yazýlýmý iMeasuring3.1 Ýþletim Sistemi XP,WIN7,WIN8.1,WIN 10,32/64iþletim sistemlerini destekler Dil Ýngilizce ,Çince , diðer diller talep üzerine eklenebilir.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

341


SYLVAC VISIO Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemleri Optik makinalara uygulanan sylvac teknik uzmanlýðý SYLVAC VISIO 200 & 300 GL * Yatay veya dikey granit üzerinde saðlam konstrüksiyon * Hýzlý hareket eden manuel çalýþtýrýlan tabla * Cam cetvelli yüksek kalitede lineer kýzaklý klavuz sistem * CCD kamera * Manuel veya motorize Navitar zoomlama * Entegre 3 farklý tip aydýnlatma * Lazerli iþaretleyici * Kullanýmý kolay yazýlým * CAD data karþýlaþtýrma

SYLVAC VISIO 300 GL

SYLVAC-VISIO 200 & 300 Genel Özellikler: Sylvac optik sistemleri baþarýya götüren ve ileri teknolojik çalýþmalara dayanarak tasarlanan Sylvac VISIO GL (Granit Line) serisi mükemmeli araþtýrma felsefesinin ürünüdür. Yapýlan yatýrýma çok deðer katmasýnýn yanýsýra serideki tüm cihazlar geniþ ölçüm yeteneðine sahiptir. Verimli maliyet/performans oranýna sahip bu cihazlarýn ayný zamanda kullanýmýný öðrenmek de gayet basittir. Herhangi bir yüksek hassasiyet gerektiren ölçüm cihazýnda olmasý beklenen dayaným ve saðlamlýða sahip bu cihazlarda tüm tipler granit bir yapýya sahiptir. Bu ürün serisi için basitlik, verimlilik ve güvenirlik anahtar unsurlardýr. SYLVAC-VISIO 200 GL & 300 GL Makina Serisi: Bu seride saðlam bir þekilde monte edilmiþ granit bir taban ve sütun sayesinde üstün özellikli bir ölçüm kararlýðý saðlanýr. Ýster motorize isterse manuel indeks zoom olsun eþsiz özellikleri sayesinde endüstriyel uygulamalarda en çok raslanan taleplere cevap veren bu cihazlar çoklu-kullanýcýya hitap eden mükemmel muayene sistemini sunarlar. AVANTAJLAR -CAZÝP FÝYATLAR Ýleri teknoloji ürünü olan her SYLVAC-VISIO GL makinasý karmaþýk makine parçalarýnýn ölçümünde bütünsel bir çözüm sunar . Kullanýcýya çok hassas ve yüksek kalite standardý temin etmelerine karþýn cihazlarýn fiyatlarý gayet makul ve verimli maliyettedir. -SAÐLAM YAPI SAYESÝNDE KARARLI ÖLÇÜM Granit yapý bütün yüksek hassasiyetli ölçümler için gereken kararlýlýk özelliðini saðlar.

SYLVAC VISIO 200

-KULLANIMI BASÝT Bütün manuel SYLVAC-VISIO GL makinalarý SYLVAC-REFLEX Vista ile donatýlmýþtýr. Bu geliþkin yazýlým SYLVAC yazýlým ailesinin bir üyesi olup basitlik ve maliyet için ilham oluþturur. -KOLAY VE HIZLI GÝRÝÞ ÝMKANI Bir kullanýcýnýn öðrenmesi ve kullanmasý için tek bir gün yeterlidir.

342

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SYLVAC VISIO - AYDINLATMA 6.5X BÜYÜTMELÝ (0.7X‘DEN 4.5X‘E KADAR ) 20-INÇ MONÝTÖR ÝÇÝN BELÝRGÝN DEÐERLER, ÝLAVE LENSLERLE BÝRLÝKTE Teknik Özellikler Lensler Büyütme Çalýþma Mesafesi (W)-mm Maks. Yükseklik (H)-mm Maks. Görüþ Alaný-mm Min. Görüþ Alaný-mm

902.7100 0,5x 15 ÷ 85 150 0 - 60 9.8 x 7.3 2.8 x 2.1

902.7101 0.75x 22,5 ÷ 127,5 100 0 - 120 7.2 x 5.4 1.8 x 1.3

Ilave Lens yok 30 ÷ 170 60 0 - 150 4.9 x 3.6 1.4 x 1

902.7102 1.5x 45 ÷ 255 30 0 - 180 3.2 x 2.4 0.9 x 0.7

902.7103 2x 60 ÷ 340 20 15 - 190 2.4 x 1.8 0.7 x 0.5

902.7252 2.5x 39 ÷ 390 40 0 - 180 5.4 x 4 0.5 x 0.36

902.7253 2x 52 ÷ 520 25 15 - 190 4x3 0.37 x 0.27

3 TÝPAYDINLATMA Bütün SYLVAC-VISIO GL serisi makinalarda yazýlýmda baðýmsýz olarak ayarlanabilen üç farklý ýþýk kaynaðý mevcuttur. KONTUR AYDINLATMA Ýletilen ýþýk parçanýn alt tarafýna gelir. Profil görüntüler veya saydam ölçümler için kullanýlýr.

12X BÜYÜTMELÝ (0.58X‘DEN 7X‘E KADAR ) 20-INÇ MONÝTÖR ÝÇÝN BELÝRGÝN DEÐERLER, ÝLAVE LENSLERLE BÝRLÝKTE Teknik Özellikler Lensler Büyütme Çalýþma Mesafesi (W)-mm Maks. Yükseklik (H)-mm Maks. Görüþ Alaný-mm Min. Görüþ Alaný-mm

902.7250 0,5x 13 ÷ 130 150 0 - 60 16 x 12 1.4 x 1

902.7251 0.75x 19,5 ÷ 181,5 95 0 - 120 10.8 x 8 1 x 0.7

Hýzlý Hareket Mandalý

Ilave Lens yok 26 ÷ 260 65 0 - 150 8.1 x 6.1 0.75 x 0.55

YÜZEYAYDINLATMA Bu ýþýk üstten zoom lensler yardýmýyla parça üzerine gelir ve ýþýk kaynaðýna raðmen bir görüntü oluþmasýný saðlar. Birbirine parelel gelen ýþýk hüzmeleri kör deliklerin veya silindirik parçalarýn ve ayný zamanda yüksek yansýtmalý malzemelerin kontrolüne uygun aydýnlatýlmýþ bir alan yaratýrlar.

3 Tip Aydýnlatma

Manuel Zoom

KONTUR AYDINLATMA PARALEL IÞIKLI (Opsiyonel) Bu aydýnlatma tipinde çoklu ýþýk yansýmalarýnýn tamamen giderilebilmesi için parelel ýþýklarýn oluþturulmasý amacýyla özel lenslerin kullanýlmasý ile ýþýk alttan gelir. Bu dairesel parçalarýn ölçümünde keskin köþeli görüntü elde edilmesine yarar.

Paralel Iþýklý Görünüm

Paralel Iþýksýz Görünüm

HALKAAYDINLATMA Bu düþen ýþýk tipi özellikle týrtýl,delik,pah veya yuvarlak kenarlarýn ölçümnde yararlýdýr. Seçilen makine tipine baðlý olarak ýþýk segmenti doðrudan aydýnlatma imkaný tanýr. Aþaðýdaki þekilde deðiþtirilebilir.: •SYLVAC-VISIO 200 GL: 4 segmentin 1 sýrasý 90°. •SYLVAC-VISIO 300 GL: 8 segmentin 1 dýþ sýrasý 45° artý 4 segmentin 1 iç sýrasý 90°.

Granit Yapý Z-ekseni ince ayar

Sabitleme Delikleri bulunan Cam Tabla

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

343


SYLVAC VISIO - YAZILIM SYLVAC-REFLEX Vista Bütün SYLVAC-VISIO makinalarda kullanýlmak üzere geliþtirilen bu yazýlým operatöre parçanýn tüm geometrik özelliklerinin ölçümünde yardýmcý olur. Karþýlaþtýrma opsiyonu kullanýlarak parça CAD modeli ile karþýlaþtýrýlarak görüntülenebilir.

Yarým günlük eðitim sonrasý tam hakimiyet

Temel Özellikler •Bütün eksenlerde lineer kompenzasyon (X ve Y eksenlerinin Z=0 ve Z=150 mm seviyelerinde kalibrasyonu) •Motorize zoomun otomatik kalibrasyonu •Ýlave lenslerin doðrudan ayarý •Lambalarýn kalibrasyon imkaný (lineer kontrol) •Zoom kontrolü için Iþýk izleme (sabit aydýnlatma) Temel Kabiliyetler •Z-ölçümde artýþ (görüþ alanýnda) •Daire ve doðrularýn otomatik ölçümü •HTML uyumlu raporlama •3 Boyutlu Doðrultma opsiyonu (3-2-1) Geniþ Kapsamlý Yazýlým •Kullanýcý dostu grafik arayüz •Operatörün klavuzluðunda programlarýn yarý-otomatik izlenebilmesi (yön gösterme) •Çoklu ekran uyumlu •Fare ile fonksiyonlarýn kolay kontrolü •Ýngilizce, Almanca, Çince, Ýspanyolca, Fransýzca, Ýtalyanca ve Japoncaya ilaveten Lehçe, Rusça ve Portekizce dillerinde yazýlým •Sürekli görülen ýþýk þiddet ayarý •Makine kalibrasyon durumunun sürekli gösterilmesi •Listelenen ölçülmüþ özelliklerin kaydýrma çubuklarýyla görülmesi •Dosya isimleri için karakter girme imkaný •Bütün ayarlarýn otomatik saklanmasý

SYLVAC-REFLEX VISTA

344

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SYLVAC VISIO 200 Özellikler •Yüksek stabil granit yapý •CCD renkli kamera •LED ýþýk kaynaðý •Manuel veya motorize zoom •Kullanýcý dostu yazýlým

Teknik Özellikler Tip Hareket Yazýlým Ölçüm Kapasitesi(X/Y/Z) - mm Çözünürlük - mm Enkoder çözünürlük - µm Z-ekseninde hassas ayar Tabla Boyutlarý (X/Y) - mm Cam Plaka Kalýnlýðý - mm Çýkarýlabilir Cam Plakalý Tabla (Ýlave destek konulabilir) Maks. Yük - kg XY-MPE (E1, X,Y)'de hassasiyet - µm XY-MPE (E2, XY)'de hassasiyet - µm Z-MPE (E1, Z)**'de hassasiyet - µm CCD Renkli Kamera, 768x576 piksel Zoom Diaskopik Aydýnlatma Yeþil LED Diaskopik Aydýnlatma Parelel Iþýk Eþeksenli Iþýk Segmentli halka aydýnlatma, (4x90°), Beyaz LED Segmentli aydýnlatma, (4x90°+ 8x45°), Beyaz LED Yer belirlemek için Lazer Ýþaretleyici Aðýrlýk - kg Hýz (XY-eksenleri) - mm/s Ývme (XY-eksenleri) - mm/s2 Hýz (Z-ekseni) - mm/s Ývme (Z-ekseni) - mm/s2 Güç Kaynaðý Dýþ Boyutlar (ExDxY) - mm Referans Sýcaklýk Çalýþma Sýcaklýðý

902.2200 902.7253 Sylvac-Visio 200 Manuel Sylvac-Reflex Vista 200x100x150 0.001 0.05 • 400x280 10 • 10 2 + 10 L/1000 (L in mm)* 2,9 + 10 L/1000 (L in mm)* 3,9 + 10 L/1000 (L in mm)* • Manuel 6.5x Motorize 6.5x • Opsiyonel • • • 98 115 - 230 VAC ±10%, 50 - 60Hz 800x1200x1100 20°C ±1°C 10°C'den 40°C'ye

* m<5kg ** mekanik hassasiyet

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

345


SYLVAC VISIO 300 Özellikler •Yüksek stabil granit yapý •Saðlam mekanik yapý •CCD renkli kamera •LED ýþýk kaynaðý •Motorize zoom 6.5x veya12x (902.2302) •Kullanýcý dostu yazýlým

Teknik Özellikler Tip Hareket Yazýlým Ölçüm Kapasitesi(X/Y/Z) - mm Çözünürlük - mm Enkoder çözünürlük - µm Z-ekseninde hassas ayar Tabla Boyutlarý (X/Y) - mm Cam Plaka Kalýnlýðý - mm Çýkarýlabilir Cam Plakalý Tabla (Ýlave destek konulabilir) Maks. Yük - kg XY-MPE (E1, X,Y)'de hassasiyet - µm XY-MPE (E2, XY)'de hassasiyet - µm Z-MPE (E1, Z)**'de hassasiyet - µm CCD Renkli Kamera, 768x576 piksel Zoom Diaskopik Aydýnlatma Yeþil LED Diaskopik Aydýnlatma Parelel Iþýk Eþeksenli Iþýk Segmentli halka aydýnlatma, (4x90°), Beyaz LED Segmentli aydýnlatma, (4x90°+ 8x45°), Beyaz LED Yer belirlemek için Lazer Ýþaretleyici Aðýrlýk - kg Güç Kaynaðý Dýþ Boyutlar (ExDxY) - mm Referans Sýcaklýk Çalýþma Sýcaklýðý

902.2300 Sylvac-Visio 300 Manuel Sylvac-Reflex Vista 300x200x150 0.001 0.05 • 550x430 20 • 20 2 + 4 L/1000 (L in mm)*/** 2,5 + 4 L/1000 (L in mm)*/*** 3,9 + 5 L/1000 (L in mm)*/*** • Motorize 6.5x (zoom 12x 902.2302) • Opsiyonel • • • 170 115 - 230 VAC ±10%, 50 - 60Hz 1630x1140x1360 20°C ±1°C 10°C'den 40°C'ye

* m<5kg ** mekanik hassasiyet *** cam plaka seviyesinde

346

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SYLVAC VISIO Uygulamalar •Profil •Baðlantý Elemanlarý •Telefon Parçalarý •Plastik Kalýplar •Diþçilik •Týp •Elektronik, Baský Devre •Otomotiv •Teknik Parçalar •Saat Endüstrisi •Kozmetik •Ýlaç

AKSESUARLAR Kod No. 902.7370 902.7400 902.7100 902.7101 902.7102 902.7103 902.7250 902.7251 902.7252 902.7253 HS68900025 902.7380 H06860400 H06860401

Açýklama Parelel Iþýklý Diaskopik Aydýnlatma Zoom Artýrma Ýmkaný 6,5x - 12x (Makine Uyumlu) Ýlave Lensler, 0,5x for zoom 6,5x Ýlave Lensler, 0,75x for zoom 6,5x Ýlave Lensler, 1.5x for zoom 6,5x Ýlave Lensler, 2x for zoom 6,5x Ýlave Lensler, 0,5x for zoom 12x Ýlave Lensler, 0,75x for zoom 12x Ýlave Lensler, 1.5x for zoom 12x Ýlave Lensler, 2x for zoom 12x 20 inç yerine 22 inçlik ekran Deðer okuma için ayak pedalý Parça Baðlama Basit Takým Parça Baðlama Modern Takým

Visio 200 • • • • • • • • •

Visio 300 • • • • • • • • • • • • • •

• Var - Yok

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

347


FAST VISION SERÝSÝ YÜKSEK HASSASÝYETLÝ 2.5D TAM OTOMATÝK GÖRÜNTÜ ÖLÇÜM CÝHAZI Uygulama: MVS temel ölçümler için tasarlanmýþ ekonomik Tam Otomatik Görüntü Ölçüm Cihazý deðiþik uygulama ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere üç-eksenli motorize kontrol , otomatik zoom lens ve hassas manuel lensler ile donatýlmþtýr. Metal kalýp ve iþleme, týbbi cihazlar, elektronik parçalar, düz panel gösterge üretiminin yaný sýra araþtýrma enstitüleri, üniversiteler ve özel kuruluþlarýn ölçüm laboratuvarlarý ve üretim hatlarýnda yaygýn olarak kullanýlýr Özellikler: •Yüksek hassasiyetli X/Y/Z-eksen CNC tam otomatik kontrol, mükemmel doðru pozisyonlama •“00” sýnýf granit taban ve sütun, saðlam ve güvenilir •Hassas sýnýf lineer kýzak, hassas taþlanmýþ bilyalý vida ve AC servo motor, sistem pozisyonu hassas ve kararlý hale getirir. •0.5µm çok hassas lineer cetvel sayesinde pozisyon ve ölçüm doðruluðu saðlanýr. •Yüksek çözünürlüklü endüstriyel kamera, net görüntü ve kararlý ölçüm sonuçlarý •6.5X zoom lenler, hassas manuel zoomda sadece bir kere pixel ayarý gereklidir •Programlanabilir 5-halka 8-bölümlü LED yüzey aydýnlatma, kontur paralel LED aydýnlatma, 256 derece akýllý parlaklýk ayarý; • Ta m o t o m a t i k ö l ç ü m y a z ý l ý m ý iMeasuring 4.1, kuvvetli fonksiyonlar, basit kullaným •Otomatik ölçüm imkaný, seri ölçümlerde çok verimli. •Lazer, prob, eþeksenel aydýnlatma ve diðer parçalar opsiyoneldir. •Program kontrolünü artýrmak ve malzeme tüketimini azaltmak üzere opsiyonel FexQMS Ölçüm Veri Analizi ve Gerçek-zamanlý gösterim yazýlýmý.

Fast Vision FV-3020C

Fast Vision FV-3020C

MODEL X/Y-eksen Hareketi Z-eksen Hareketi Yük Kapasitesi Boyut Ambalaj Boyutlarý Aðýrlýk X/Y/Z3-eksen Lineer Cetvel Kýzak Ýþletim Modu Hassasiyet* Tekrarlanabilirlik Video Sistem**

Aydýnlatma Yazýlým Sistemi Çalýþma koþullarý Güç

Fast Vision FV-4030C

300x200mm 400x300mm 200mm 200mm 25Kg 25Kg 1200x780x1650mm 1350x880x1650mm 1360x1030x1900mm 1460x1100x1900mm 380Kg 450Kg Hassas Lineer Kýzak , çözünürlük :0.0005mm Hassas Lineer Kýzak ,Çift-Ýzleme Çift-Kayar Kýzak Joystick kontrol, Fare kullanýmý , otomatik program bulma XY-eksen:<3+L/200(µm) Z-eksen:<5+L/200(µm) ±2µm Yüksek Çöznünürlük 1/3" Renkli CCD Kamera 6.5X zoom lensler Optik Büyütme: 0.7X-4.5X; Video Büyütme: 26X~172X (21.5”monitör) Kontur:LED Paralel Kontur Aydýnlatma Yüzey :5-halka 8-bölüm 0~255 derece daimi ayarlanabilir iMeasuring 4.1 Tam otomatik ölçüm yazýlýmý Sýcaklýk 20°C±2°C,Sýcaklýk Deðiþim Oraný <2°C/hr, nem 30~80%, Vibrasyon <0.002g,<15Hz 220V/50Hz/10A

* L ölçüm uzunluðu , birimi mm dir, ,Z-ekseninin mekanik ve odaklama hassasiyeti genellikle parçanýn yüzey kalitesiyle ilintilidir.. **Büyütme yaklaþýk deðer olup monitör boyutuna ve çözünürlüðe baðlýdýr.. Müþteri 0.5X veya 2X optik objektif seçebilir ve büyütmeyi : 10X~64.5X veya 40X~258X olarak gerçekleþtirebilir..

348

Görüntü Alaný (mm)

(Çapraz *Yatay*Dikey)

Lens Büyütme 0.7X 1X 2.0X 3.0X 4X 4.5X

1/3"CCD 8.57x6.86x5.14 6.00x4.80x3.60 3.00x2.40x1.80 2.00x1.60x1.20 1.50x1.20x0.90 1.33x1.07x0.80

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


AUTOTOUCH SERÝSÝ YÜKSEK HASSASÝYETLÝ 3D TAM OTOMATÝK GÖRÜNTÜ ÖLÇÜM CÝHAZI Özellikler: •Hareketli köprü , ölçüm parçasý sabit. •Dört eksenli CNC ,tam otomatik kapalý devre ölçüm kontrolü. •“00” sýnýf granit taban ve sütun , güvenilir saðlam •Açýk tip lineer cetvel, çözünürlük 0.1µm, yüksek hassasiyet mükemmel istikrar. •P sýnýf lineer kýzak , hassas taþlanmýþ bilyalý vida ve AC servo motor, sistem pozisyonu hassas ve kararlý hale getirir. •Yüksek çözünürlüklü endüstriyel kamera, net görüntü ve kararlý ölçüm sonuçlarý •6.5X daimi otomatik zoom lenler, hassas otomatik zoomda sadece bir kere pixel ayarý gereklidir •Programlanabilir 5-halka 8-bölümlü LED yüzey aydýnlatma, kontur paralel LED aydýnlatma, 256 derece akýllý parlaklýk ayarý •Temas probu, 3D ölçüme olanak verir • Ta m o t o m a t i k ö l ç ü m y a z ý l ý m ý iMeasuring 4.2, kuvvetli fonksiyonlar, basit kullaným •Opsiyonel lazerli prob, müþteri talebine göre özel yapým imkaný •Program kontrolünü artýrmak ve malzeme tüketimini azaltmak üzere opsiyonel FexQMS Ölçüm Veri Analizi ve Gerçek-zamanlý gösterim yazýlýmý. Fast Vision FV-4030CTB

Fast Vision FV-4030CTB

MODEL X/Y-eksen Hareketi Z-eksen Hareketi Yük Kapasitesi Boyut mm Ambalaj Boyutlarý mm Aðýrlýk X/Y/Z3-eksen Lineer Cetvel Kýzak Ýþletim Modu Hassasiyet* Tekrarlanabilirlik Video Sistem**

Aydýnlatma Yazýlým Sistemi Çalýþma koþullarý Güç

Fast Vision FV-5040CTB

Fast Vision FV-6050CTB

Fast Vision FV-8060CTB

400x300mm 200mm 30Kg 1160x800x1650 1380x1170x1910 650Kg

500x400mm 600x500mm 800x600mm 200mm 200mm 200mm 30Kg 30Kg 30Kg 1450x950x1650 1600x1050x1650 2000x1200x1650 1690x1300x2000 1800x1400x2000 2300x1700x2000 780Kg 1380Kg 2000Kg Açýk Lineear Cetvel , çözünürlük:0.0001mm P sýnýfý Lineer Kýzak ,Çift-Ýzleme Çift-Kayar Kýzak Joystick kontrol, Fare kullanýmý , otomatik program bulma XY-ekseni:<2+L/200(µm) Z-ekseni:<5+L/200(µm) ±2µm 1/2" Renkli CCD Kamera 6.5X Otomatik zoom lensler Optik Büyütme : 0.7X~4.5X, Video Büyütme : 20X~129X(21.5”monitör) Kontur:LED Paralel Kontur Aydýnlatma Yüzey :5-halka 8-bölüm 0~255 derece daimi ayarlanabilir iMeasuring 4.2 Tam otomatik ölçüm yazýlýmý Sýcaklýk 20°C±2°C, Sýcaklýk Deðiþim Oraný <2°C/hr, nem 30~80%,Vibrasyon <0.002g,<15Hz 220V/50Hz/10A

Uygulama Alanlarý Metal iþleme, dokunmatik ekranlar, mobil telefonlar, týbbi cihazlar PCBler, Ýnce Filmler, elektronik þeritler, kauçuk, saat ,diþli, mekanik iþlemler, otomobil ve motosiklet parçalarý, rulmanlar, motorlar, hassas donanýmlar, takýmlar, elektronik parçalar ve araþtýrma enstitüleri, üniversiteler ve özel kuruluþlarýn ölçüm laboratuvarlarý ve üretim hatlarý.

* L ölçüm uzunluðu , birimi mm dir, ,Z-ekseninin mekanik ve odaklama hassasiyeti genellikle parçanýn yüzey kalitesiyle ilintilidir.. **Büyütme yaklaþýk deðer olup monitör boyutuna ve çözünürlüðe baðlýdýr.. Müþteri 0.5X veya 2X optik objektif seçebilir ve büyütmeyi : 10X~64.5X veya 40X~258X olarak gerçekleþtirebilir..

Görüntü Alaný (mm)

(Çapraz *Yatay*Dikey)

Lens Büyütme 0.7X 1X 2.0X 3.0X 4X 4.5X

1/2"CCD 11.43x9.14x6.86 8.00x6.40x4.80 4.00x3.20x2.40 2.67x2.13x1.60 2.00x1.60x1.20 1.78x1.42x1.07

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

349


GÖRÜNTÜLÜ ÖLÇÜM YAZILIMI (iMEASURING) Ölçüm yazýlýmý iMeasuring yaratýcýlarýnýn ölçüm ve yazlým konusundaki 10 yýlý aþan tecrübeleri ile geliþtirdikleri profesyonel bir yazýlýmdýr. Tasarým prensibi kullanýcý dostu , kuvvetli fonksiyon, yüksek ve kararlý hassasiyet ile basit bakým ilkelerine dayanmaktadýr. Özellikler •Kararlý ve güvenilir olmasý amacýyla mükemmel mimariye sahip ve tamamý ile ölçülen parça hedefli yazýlým. •Çoklu dil destekli, dil paketi kurulumuna ve kullanýcý ihtiyacýna göre yazýlýmý deðiþtirmeye gerek yok. •Manuel iþleme gerek duymadan otomatik olarak profesyonel SPC yazýlýma aktarým imkaný •Ücretsiz güncellemeye uygun daimi yazýlým ,sorun çýkarmadan güncellenir. •Koyu veya gölgeli bölgeyi yüksek hassasiyetle bulmaya yardýmcý olan kenar bulma algoritmasýna sahip yazýlým. •Yazýlým doðru, daire, açý, yay ve diðer özellikleri otomatik olarak tanýr ve ölçer. •Farklý özellikleri bir araya getirerek çevirme, döndürme, çýkarma, birleþtirme, parelel, dik, ayna görüntü, simetri, kesiþim noktasý elde etme, teðet çizme gibi iþlemler yapýlmasýna imkan verir. •Yazýlým limit aþýmý kýrmýzý alarm, durdurma, hatalý ölçüm, manuel ölçüm, çalýþmayý duraklatma benzeri çok çeþitli akýllý fonksiyonlarý uygulamanýza olanak tanýr. •Ölçüm verileri üçüncü taraf bir yazýlýma ve manuel bir iþleme gerek olmadan otomatik olarak TXT, WORD, EXCEL ve SPC tabanlý yazýlýmlara aktarma imkaný verir. •Yazýlýmda otomatik ve manuel ölçümler arasý geçiþ çok kolaydýr. •Yazlým sayesinde "Ýptal" ve "Geri Al" gibi komutlar çalýþmayý çok kolaylaþtýrýr. •Yazýlým güçlü lazer ölçüm fonksiyonu ile Video ve problu cihazlarýn yapamadýðý düzlemsellik, girinti, çýkýntý, V-açýsý gibi özellikleri hassas yüzey tarama ile ölçer. •Iþýk þiddetinin problem yaratmamasý ve ölçümün hassasiyetini artýrmak için yazýlýmda yardýmcý ýþýk azaltma fonksiyonu mevcuttur. •Yazýlýmda uygun pozisyonun bulunmasý ve orta tuþa basarak test yerinin bulunmasý için navigasyon özelliði vardýr. •Yazýlýmda hassas fokuslama, hýzlý fokuslama, görüntü yükseklik ölçümü gibi bir çok özellik mevcut olup tekrarlama hassasiyeti 3µm (2X büyütme üzerinde) kadardýr. •Yazýlým DXF dosyalarýna aktarma ve dosyadan alma iþlemlerini çok hýzlý ve kolay yapar ve ölçüm koordinatýný oluþturur.

350

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


GÖRÜNTÜLÜ ÖLÇÜM YAZILIMI (iMEASURING) •Yazýlým çoklu ölçüm modunu hýzlý ve pozisyona uygun hale getirir. 1.Joystick‘ i tutun 2.Görüntü penceresinde orta tuþa týkayýn, sað tuþa uzun basýn. 3.Çizim penceresinde orta tuþa týklayýn. 4.Eleman liste penceresini ilk konumuna götürün. 5.Çalýþma kontrol penceresinde fareye týklayýn. 6.Tarama penceresinde orta tuaþ týklayýn. 7.Harita penceresinde orta tuþa týklayýn. 8.Koordinat deðerini girin. •Görüntü penceresi ve çizim penceresi ölçülen özellikleri gösterir ve 2D boyutlarý gösterir. •Yazýlýmda çoklu hata düzeltme sistemi vardýr ve bu sistemle Lineer kompenzasyon, bölge kompezasyonu, dikey hata, Z-ekseni lineer hata ve lens merkez ofset hatasý kompanse edilir; kompenzasyon sonrasý XY düzleminde 0.002 mikron hassasiyete ulaþýlýr. •Yazýlým iþ parçasýnýn mozaik fotoðrafýný çekebilir daha sonra iþaretleyip ölçebilir. •Yazýlým 3D ölçümü gerçekleþtirmek üzere video ölçümde basit bir prob eklenmesini destekler. •Yazýlým mevcut büyütme ve video büyütmeyi otomatik olarak hesaplayýp iþaretleyebilir ve piksel ölçüm deðerini gösterir.

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

351


SYLVAC SCAN Uygulamalar •otomotÝv •Havacýlýk •Ýlaç Sanayi •Elektrik Motorlarý •Ambalaj •Týp •Saat Endüstrisi •Plastik •Diþliler •Baðlantý Elemanlarý •Askeri Mühimmat •Enjeksiyon Kalýplama •Kozmetik •Sýhhi Tesisat •Hidrolik •Pnömatik

Parça Ölçümü

Pro-measure yazýlým

Entegre Kontol Mastarý

Sylvac Reflex-Scan Yazýlýmý

352

Tek týklama ile ölçüm

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SYLVAC SCAN Tornalanmýþ Parçalar Ýçin Optik Ölçüm Makinalarý Bütün Silindirik Parçalar Ýçin Hýzlý Ve Hassas Optik Boyutsal Ölçüm Sizi en çok talep edilen boyut ve geometrik toleranslarýn kontrolü için 150 ‘den fazla özelliðe sahip yeni Sylvac SCAN serimizi keþfetmeye çaðýrýyoruz. 1969’dan beri hassas ölçüm cihazlarý üreticisi Ýsviçre Sylvac üretim programýna þimdide yeni seri optik makinalarý eklemiþtir. Genel Özellikler: Uygulamalar Yeni seri Sylvac makinalarýmýz 0.25 mm‘den 50 mm (istek üzerine 80 mm‘ye kadar) çapa ve 500 mm uzunluða kadar yuvarlak parçalarý ölçmek için tasarlanmýþtýr. Havacýlýk ve otomotivdeki þaft ve bileþenleri, baðlantý elemanlarý, diþçilikteki vidalar ve implantlar, hidrolik parçalar, gýda ve kozmetikteki metal ambalajlar, türbin parçalarý, CNC tornada iþlenmiþ parçalar gibi pek çok silindirik parça birkaç saniye içinde ölçülebilir. Pek çok diþli tipi ve özellikleri bu makinalarla ölçülebilir ve analiz yapýlabilir.

Sylvac Scan

Ýþlenmiþ Parça

Iþýk Kaynaðý

Kondenser Lensler Ýþ Parçasý

Sensör 1

Ölçüm Prensibi Bütün SYLVAC-SCAN cihazlarý 7.5° sistem patenti ile 2X7000 elemanlýk lineer dizileri kombine eden yüksek çözünürlükteki CCD sensörlere sahip olup bu 200 megapiksel çözünürlükteki bir kameraya denk gelmektedir. Piksel seviyesindeki en ufak bir deðiþimi dahi algýlayabilen bu sensörler parça profili yansýtýldýðýnda hassas bir ýþýk cetveli gibi hareket ederler. Parça konturu gölge görüntü olarak yazýlýmda yeniden oluþturulur ve çok çeþitli özellikler statik (parça dönmeden) veya yalpa ve eþmerkezlilik gibi özellikler ölçülürken dinamik (parça dönerek) olarak ölçülebilir.

Ýþ Parçasý Görüntüsü

Projektör Lensler

Sensör 2

Gölge Görüntü

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

353


SYLVAC SCAN 52 REFLEX CLICK TIKLA VE ÖLÇ! Sylvac Scan 52 Reflex Click •Atelyede iþleme tezgah ve takýmýna en yakýn ölçüm için özel olarak tasarlanmýþ ilk yatay SCAN makinasýdýr. Temel düþünce parçayý iþlendiði ayný pozisyonda ölçmektir. Atelyedeki kontrolü geliþkin hale getirmek üzere Sylvac SCAN 52 ilk parça ayarý , Ýstatistiki Parça Kontrolü (SPC), numune alma veya % 100 kontrol amaçlarýna uygundur Ölçüm Artýk Çocuk Oyuncaðý! Ýþ parçasýný SCAN makinasýna yerleþtirin, düðmeye basýn, önceden program yapmadan bütün deðerleri otomatik olarak alýn. Atelyelere mükemmel uyumu ile SCAN 52 makinalarý çoklu aparatlarý ihtiva eden mastarlar dahil geleneksel ölçüm sistemlerinin yerini almaktadýr. Standart Paket •Teknik özelliklere uygun cihaz •2 punta •Bilgisayar •Fare •Klavye •Windows çoklu dil iþletim sistemi •Ekran •Kullaným Kitabý •Sylvac Reflex-Scan Yazýlým •Döner Kafa ( 902.5521 modelinde)

Sylvac Scan 52 Reflex Click

Teknik Özellikler Kod No. Ölçüm Aralýðý - mm Nümerik Aralýk - mm Hassasiyet - µm Tekrarlanabilirlik - µm Döner Kafa Aðýrlýk - kg

902.5520 Çap Uzunluk 0.5 ÷ 52 300 0.0001 0.0005 (1.5 + D/100) (4 + L/100) 0.6 2.5 103 103

902.5521 Çap Uzunluk 0.5 ÷ 52 300 0.0001 0.0005 (1.5 + D/100) (4 + L/100) 0.6 2.5 • • 103 103

Refleks Týklama: Herkesi uzman yapan ölçüm sistemi !

354

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SYLVAC SCAN 52 REFLEX CLICK - YAZILIM SYLVAC-REFLEX Scan Bu yazýlýmla donanýmlý SYLVAC-SCAN 52 atelye kullanýmýna mükemmel uyumlu saðlam ve kullanýmý kolay bir cihazdýr..Çoklu mastarlar dahil geleneksel ölçüm sistemlerinin yerin alarak operatörlere çok yakýnlarýnda kurulu uygun çalýþma olanaðý ve zaman tasarrufu kazandýrýr. En önemli özelliði tek bir düðmeye týklayarak REFLEX-Click modu ile parçanýzý hemen ölçebilmenizdir. SCAN 52 MAKÝNALARI ÝÇÝN SYLVAC REFLEX SCAN YAZILIMI 1.Operatör iþ parçasýný makinaya yerleþtirir. 2.Operatör düðmeye basar. 3.Ýþ parçasý taranýr. Oluþturulan iþ parçasý teknik resmine göre deðerler ölçülür ve yazýlýmda görülür. 4. Nominal ölçü ve toleranslarýn girilmesini takiben operatör ölçülen deðerleri seçebilir veya sýnýflandýrma yapmak üzere bir seri parçayý otomotik proglamla ölçebilir. Bu dört iþlem sadece birkaç dakikanýzý alýr. Operatörler için ölçümleri kolaylaþtýrmak üzere yazýlým doðru ölçüm programýný sizin için seçer. Tarama sonrasý hali hazýrda programlanmýþ ve kaydedilmiþ olan parça tanýnýr ve yazýlým sizin için programý yükler. Basýlacak veya bir dosyaya aktarýlacak olan sýnýflandýrýlmýþ deðerleri herhangi bir ek operasyon gerekmeden alýrsýnýz.

Mevcut parça/programlarýnýzý otomatik olarak tanýyan akýllý sistem

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

355


SYLVAC SCAN 25/50 KÜÇÜK PARÇALAR ÝÇÝN EN ÝYÝ DEÐER ! Sylvac Scan 25/50 Parçanýn profil projeksiyon görüntüsünün cihazýn sol tarafýndaki ekranda görüldüðü cazip tasarýma sahip bu cihazlar basit uygulamalar için ideaildir. Cihaza baðlanan parça profil tarandýkça optik yollarla hareket eder. Cihazýn açýk tasarýmý operatörün kolaylýkla ve hýzlý bir þekilde ulaþmasýný saðlar. Entegre projeksiyon sayesinde ölçümün nasýl ilerlediði sürekli olarak izlenebilir. Küçük silindirik parçalarýn ölçümü için mükemmel çözümler sunarak yatýrýmýnzý deðerli hale getirir. Standart Paket •Teknik özelliklere uygun cihaz •Parça Dödürme Özelliði •Bir döner kafa •2 punta •Bilgisayar ,Ekran , Fare, Klavye •Windows çoklu dil iþletim sistemi •Kullaným Kitabý •Promeasure Yazýlým

Sylvac Scan 25/50

Teknik Özellikler Kod No. Model Ölçüm Aralýðý - mm Nümerik Aralýk - mm Hassasiyet - µm Tekrarlanabilirlik - µm Döner Kafa Aðýrlýk - kg

356

902.5250 Çap Uzunluk Sylvac Scan 25 0.25 ÷ 25 200 0.0001 0.001 (1 + D/100) (4 + L/100) 0.5 2 • • 67 67

902.5251 Çap Uzunluk Sylvac Scan 50 0.50 ÷ 50 275 0.0001 0.001 (1 + D/100) (4 + L/100) 0.5 2 • • 130 130

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SYLVAC SCAN 50 CE PLUS / PLUS Sylvac Scan 50 CE Plus / Plus 25 ve 50 modelleriyle ayný konseptte olan bu cihazlar diþ formunun gerçek projeksiyon görüntüsünü almak üzere ilave motorize eksenleriyle diþin helis açýsýna göre bir eðim saðlarlar. Bu eþsiz Sylvac döndürme sistemi örneðin bilyalý vidalarda diþ dibi çapý ve diþ dibi radyuslarý gibi çok fazla sayýda özelliðin ölçümüne imkan verir. Standart Paket •Teknik özelliklere uygun cihaz •Parça döndürme •Diþ ölçümü için 1 döner kafa ve yatýrma mekanizmasý •2 punta •PC, fare, ekran, klavye •Windows çoklu dil iþletim sistemi

Sylvac Scan 50 CE Plus / Plus

Teknik Özellikler Kod No. Model Ölçüm Aralýðý - mm Nümerik Aralýk - mm Hassasiyet - µm Tekrarlanabilirlik - µm Diþ Ölçümü Yatýrma - ° Döner Kafa Diþ Ölçüm Yatýrma Mekanizmasý Aðýrlýk - kg

902.5501 Çap Uzunluk Sylvac Scan 50 CE Plus 0.50 ÷ 50 275 0.0001 0.001 (1 + D/100) (4 + L/100) 0.5 2 30 30 • • • • 140

140

902.5502 Çap Uzunluk Sylvac Scan 50 Plus 0.50 ÷ 50 500 0.0001 0.001 (1 + D/100) (4 + L/100) 0.5 2 15 15 • • • • 180

180

Sylvac Diþ Ölçümleri için Yatýrma Sistemi

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

357


SYLVAC SCAN 25 ve 50 için Yazýlým PRO-MEASURE Kullanýcý dostu arayüz ve çok geniþ ölçüm imkanlarý. Daha geliþkin uygulamalarýn ölçümü için imkanlar sunmasýnýn yanýsýra P r o - m e a s u r e y a z ý l ý m ý S Y L VA C REFLEX Scan felsefesi ile uyum içindedir. Ýþletim sistemi esas itibariyle 2 çeþit yazýlýmla çalýþmaktadýr: Pro_Composer: Ölçümün proglamlanmasý içindir. Pro_Measure: Parça ölçümü ve sonuçlar içindir. Tarama veya CAD Aktarýmý Bir ölçüm programýna baþlamak için parçanýzý tarayabilir veya bir CAD (DXF) programýný kullanabilirsiniz. Sonra programlarýnýzý yaratmak için geliþkin özellik araçlarýný kullanabilirsiniz. Çevrim Dýþý Programlama Cihaza baðlanan PC‘de ölçüm programlarý doðrudan çok kolay bir þekilde oluþturulur ve tamamlandýðýnda cihaza aktarýlýp ölçüme baþlanabilir. Giriþ Yönetimi Mükemmel bir güvenlik ve izlenebilirlik için verilerinizi korumak üzere dört seviyeli emniyet mevcuttur.

PRO-MEASURE

SPC Yazýlým

Esnek Raporlama Yazýmý Sürükle ve çýkar at yöntemi ile ölçüm raporlarýnýzý size en uygun sunuma getirecek çok esnek bir raporlama yazým sistemei mevcuttur. Veri Aktarýmý ve SPC Temel istatistiki hesaplamalar yazýlýmda yer almasýna raðmen seri üretim parçalarýnýzý kontrol altýnda tutmak üzere kendi kullandýðýnýz SPC sisteminide devreye sokabilirsiniz Bu amaçla size aktarým amaçlý çeþitli formatlarý (CSV,QDAS gibi) sunuyoruz. Opsiyonel olarak çok daha geliþkin istatistiki analizler için bir SPC yazýlýmýda kullanabilirsiniz.

Entegre Sonuçlar

SPC SOFTWARE Ýç çaplarýn ölçülmesi gibi SYLVACSCAN tarafýndan yerine getirilemeyecek bazý uygulamalar ilave ölçüm gerektirir. SPC yazýlýmý tamamlayýcý bu ilave ölçüm cihazlarýndan (örneðin iç çap mikrometreleri, kumpaslar veya komparatörler) alýnan ölçüm deðerlerini ayný rapora eklemenize imkan tanýr. S P C YA Z I L I M T E M E L ÖZELLÝKLER: -Limitleri ile birlikte grafikler -Histogramlar -Ýstatistiki parametreler -Kontrol Çizelgeleri -Protokoller

358

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SYLVAC SCAN 25 ve 50 için Yazýlým

KABÝLÝYETLER Temel özelliklerin otomatik ölçümü (çaplar, uzunluklar, açýlar, radyüsler) Otomatik Parça/Program algýlanmasý Çevrimdýþý programlama CAD aktarýmý Raporlama Yazým Veri aktarýmý SPC temel hesaplamalar SPC Yazýlým Giriþ Yönetimi/emniyet seviyesi

SYLVAC-REFLEX Scan •

PRO-MEASURE -

• • • • Opsiyonel 1

• • • • • Opsiyonel 4

GEOMETRIK TOLERANS – ÖZELLÝK ÖZETÝ Çaplar Uzunluk, yükseklik, mesafe Açý, pah Radyüsler Diþ (parelel) Diþ (diþ dibi detayý, çýkma açýsý, bilyalý vidalar, helisel vidalar, özel diþliler) Diklik Form sapmalarý Parçanýn 2 Boyut ve 3 Boyut doðrultulmasý (eksen düzeltme) Dönme çaplarý (opsiyonel) Salgý Eþmerkezlilik Dairesellik Silindiriklik Düzlem Doðrusallýk Kesikli Parça Formlarý (kama yuvalarý,türbinler)

SYLVAC-REFLEX Scan • • • • • -

PRO-MEASURE • • • • • •

• • •

Advanced • • • • • Advanced -

• • • • • • • •

Advanced (Geliþmiþ Model): Reflex SCAN Advanced paket 902.6350 • Var - Yok

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

359


SYLVAC SCAN F60 & F60T OPTÝK ÖLÇÜM Özellikler: *Ön programlama gerekmeden silindirik parçalarýn ölçümü için patentli Reflex SCAN *0.2 mm den 64 mm çapa ve 300 mm uzunluða kadar parça ölçümü *3 saniyeden az sürede parçanýn 2 boyutlu taranmasý *Ölçüm için harcanan zamaný kýsaltýr, fireyi azaltýr, verimi artýrýr. *Diþ ölçümü için heliks yatýrma sistemi( sadece T modelde ) Yatýrýmýn kýsa sürede geri dönüþünü saðlar, genellikle 6 aydan önce. *Yeni Reflex SCAN yazýlým+ geliþkin program ve fonksiyon özellikleri *Hýzlý takým deðiþtirme süresi *LED ýþýk *Tek týklatma ile ölç *Acil Durdurma düðmesi *Baþlatma düðmesi

Özellikli Sistem Sylvac özellikli heliks yatýrma sistemi, diþli ölçümleri için

Temel Cihaz *Teknik özelliklere uygun cihaz *Aksesuarlar 2X902.6202,9026161,902.6212 *Ekran,klavye ve mouse dahil bilgisayar *Windows çoklu dil iþletim sistemi *Sylvac Reflex SCAN yazýlým+ *Kullaným Kitapçýðý

Yeni yazýlým Reflex SCAN+

Model

Sylvac SCAN F60

Sylvac SCAN F60T

Kod No.

902.4060

902.4065

Ölçüm Aralýðý(mm) Çözünürlük(mm) Maks Hata (µm) Tekrarlanabilirlik (µm) Parça Çapý ve uzunluðu (mm) Üst Punta Diþli Ölçüm Yatýrma sistemi Maks parça aðýrlýðý (kg) Cihaz aðýrlýðý (kg)

64

300

64 300 0.0001 (1 + D[mm]/100) (3 + L[mm]/200) (1 + D[mm]/100) (3 + L[mm]/200) 0.5 1.0 0.5 1.0 120 315 120 315 Statik ve dinamik ölçüm için döner punta • 30° 10 265

800 (giriþ) Kapý açýk

400 (giriþ) Kapý açýk

360

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SYLVAC SCAN F60L & F60LT OPTÝK ÖLÇÜM Özellikler: *Ön programlama gerekmeden silindirik parçalarýn ölçümü için patentli Reflex SCAN *0.2 mm den 64 mm çapa ve 500 mm uzunluða kadar parça ölçümü *5 saniyeden az sürede parçanýn 2 boyutlu taranmasý *Ölçüm için harcanan zamaný kýsaltýr, fireyi azaltýr, verimi artýrýr. *Diþ ölçümü için heliks yatýrma sistemi (sadece T modelde) Yatýrýmýn kýsa sürede geri dönüþünü saðlar, genellikle 6 aydan önce. *Yeni Reflex SCAN yazýlým+ geliþkin program ve fonksiyon özellikleri *Hýzlý takým deðiþtirme süresi *LED Iþýk *Tek týklamayla ölçüm *Tozdan Korunma için Kapý

Özellikli Sistem Sylvac özellikli heliks yatýrma sistemi, diþli ölçümleri için

Temel Cihaz *Teknik özelliklere uygun cihaz *Aksesuarlar 2X902.6202,9026161,902.6212 *Ekran, klavye ve mouse dahil bilgisayar *Windows çoklu dil iþletim sistemi *Sylvac Reflex SCAN yazýlým+ *Kullaným Kitapçýðý

Yeni yazýlým Reflex SCAN+

Model

Sylvac SCAN F60L

Sylvac SCAN F60LT

Kod No.

902.4062

902.4067

Ölçüm Aralýðý(mm) Çözünürlük(mm) Maks Hata (µm) Tekrarlanabilirlik (µm) Parça Çapý ve uzunluðu (mm) Üst Punta Diþli Ölçüm Yatýrma sistemi Maks parça aðýrlýðý (kg) Cihaz aðýrlýðý (kg)

64

500

64 500 0.0001 (1 + D[mm]/100) (3 + L[mm]/200) (1 + D[mm]/100) (3 + L[mm]/200) 0.5 1.0 0.5 1.0 120 500 120 500 Statik ve dinamik ölçüm için döner punta • 30° 10 330

1000 (giriþ) Kapý açýk

400 (giriþ) Kapý açýk

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

361


SYLVAC SCAN YAZILIMLAR

FONKSÝYONLAR Model

SYLVAC REFLEX SCAN

Temel özelliklerin otomatik ölçümü (çap, uzunluk, açý, radyüs) Otomatik parça/program tanýma Çevrim dýþý programlama Geliþkin toz filtreleme Ýstatistik görüntü CAD veri alma Raporlama Veri aktarýmý SPC temel hesaplar Komut fonksiyonu SPC yazýlým Eriþim Yönetimi-emniyet seviyesi

SYLVAC REFLEX SCAN+

opsiyonel

talep üzerine 1

opsiyonel talep üzerine çoklu

SYLVAC REFLEX SCAN

SYLVAC REFLEX SCAN+

GEOMETRÝK TOLERANS - ÖZELLÝK ÖZETÝ Model Çap Uzunluk, yükseklik, mesafe Açý,pah Radyüs Diþ (parelel,düz) Diþ(diþ dibi detayý, çýkma açýsý, çok aðýzlý, bilyalý, helisel, özel diþler) Diklik Form sapmasý 2D ve 3D doðrultma (eksen düzeltme) Dönme çaplarý Salgý Eþmerkezlilik Ovallik Silindiriklik Civata Baþlarý Doðrusallýk Kesik kesitli parçalar (yivler, türbinler)

362

geliþkin geliþkin

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr


SYLVAC SCAN AKSESUARLAR

AKSESUARLAR Morse 2 SCAN 52 / F60

Kod No. 902.6220 902.6231 H=22 902.6141 0÷6 mm T = 1.5 902.6142 0÷6 mm T = 3 902.6143 6÷12mm T = 3 902.6144 12÷18mm T = 6 902.6145 18÷24mm T = 9 902.6152 0÷6mm T = 6 902.6153 0÷6mm T = 15 902.6140 6÷12mm T = 15 902.6154 Set with: 902.6141 902.6142 902.6143 902.6144 902.6145 902.6250 902.6251 902.6360 902.6000 902.6202

902.6203 902.6160 902.6161 902.6162 902.6163 902.6380 902.6204 902.6212

902.6205 902.6206 902.6207 902.6208 902.6300 902.6301 902.6209 902.6210 902.6340 902.6341 902.6310 902.6311 902.6312 902.6410 902.7015 902.7016 902.7017 902.7018

Ýki çeneli tutucu Manuel kullaným için dýþtan kilitleme Dýþ çeneler için çift blok Dýþ çene çifti

• 902.6360 gereklidir. • Mors 1 için 902.6220 gerekir. • 902.6220 için (ayný zamanda Mors 1 için)

Dýþ çeneler, çift halinde

Çene çap 0-6mm, T1=1.5mm Çene çap 0-6mm, T1=1.3mm Çene çap 6-12mm, T1=3mm Çene çap 12-18mm, T1=6mm Çene çap 18-24mm, T1=9mm 6 mm çapýnda kaplinli merkez adaptör 6 mm çapýnda kaplinli merkez adaptör Mors 2 den 1'e redüksiyon kovaný Ekstra erkek merkez, 10 mm (Sylvac-SCAN 25 ile verilen 2 parça) Ekstra erkek merkez, 17.78 mm (Sylvac-SCAN F60 ve Sylvac Scan52 Reflex ile verilen 2 parça) Merkez Kumanda Parçasý (Elmas Kaplý 10 mm) B12 erkek konik ile döndürme merkezi ve Mors 1 konik ( Ýlave kovanlar 902.6202/ 902.6207) Döndürme Merkezi, Mors 2 (Sylvac Scan F60 ve Reflex Click 52 ile verilen 1 parça ) B18 erkek konik döndürme merkezi ve Mors 2 mil. Döndürme Merkezi Mors 1 Döndürme Merkezi Mors 2 Diþi Merkez 10 mm çap Ekstra erkek merkez, 17.78 mm, elmas kaplý, (Sylvac-SCAN F60 ve Sylvac Scan52 Reflex ile verilen 1 parça) Diþi Merkez, 20 mm çap Diþi Merkez 10 mm çap Ayný zamanda B12 iç konik Diþi Merkez 12 mm çap Ayný zamanda B12 iç konik Silindir, 30 mm çapýnda 3-çeneli ayna,sýkma aralýðý 1-15 mm (Sýkma kapasitesi : dýþ 1-15 mm, iç 11-26 mm) 3-çeneli ayna Mors 2,sýkma aralýðý 2-50 mm, konik mil (Sýkma kapasitesi: dýþ 2-50 mm, iç 23-50 mm) 80 mm çapýnda Mors 2 konik mil silindir Ø40 mm kumanda merkez, elmas kaplý, Mors 2 konik mil Diþi merkez , 40 mm çap , Mors 2 konik mil Erkek Merkez, 15-40 mm çap, Mors 2 konik mil Diþi merkez, 10 mm çap, B18 iç konik Diþi merkez, 30 mm çap, B18 iç konik Diþi merkez, 45 mm çap, B18 iç konik Kumanda Merkez,elmas kaplý, 42 mm çap maks. Reflex SCAN + Çevrim Dýþý Yazýlým Reflex SCAN + Komut programlama Reflex Scan + Otomasyon yazýlým modülü Reflex Scan + CAD mukayese yazýlým

Sadece Mors 1 için • • Sadece Mors 1 için •Standard

Sadece Mors 1 için Sadece Mors 1 için •Standard • Sadece Mors 1 için • •902.6251 gereklidir. (Ayný zamanda Mors 1 için, 902.6250) •Standard

•902.6251 gerekir (Mors 1 için 902.6250 gerekir) Sadece Mors 1 için (902.6160 gerekir) Sadece Mors 1 için (902.6160 gerekir) Sadece Mors 1 için •902.6360 gerekir (ayný zamanda Mors 1 için) • • • • • •902.6162 gerekir •902.6162 gerekir •902.6162 gerekir •

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

363


SYLVAC SCAN AKSESUARLAR

AKSESUARLAR SCAN 52

Kod No. 902.6012 902.6013 902.6600 902.6601 902.6605 902.6607 902.6608

SCAN F60

Sarý demo parçasý Diþli için sarý demo parçasý Sylvac SCAN F60 (85x85x70mm) için masa Sylvac Scan F60 için mobilya komplesi Klavye,ekran ve mouse için yükseklik ayarlý (71-1140 mm) masa (80X60) Aksesuarlar için çekmeceli saklama kutusu (902.6601 ile kombine) Pnömatik Punta

902.6012

902.6013

902.6600

902.6601

902.6605

902.6607

Tüm Sylvac Scan serimiz bütün parçalarýnýzý ölçüm amaçlý cihaza yerleþtirebilen tam otomatik robot ile uyumlu çalýþacak durumdadýr. Talep üzerine temin edilir.

364

+90 232 342 06 93 Pbx - info@yamerend.com.tr - www.yamerend.com.tr

Yamer katalog 2018  
Yamer katalog 2018  
Advertisement