Page 1

Kaliteli Motosiklet Bilgi Paylaþým Platformu www.YamahaTurkiye.Org

2009 Ekim Sayý: 2

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

ÞASÝ NEDÝR ? Sürüþe Etkileri Nelerdir ?

DOKTOR CÝVANIM : DOMUZ GRÝBÝ GÜVENLÝ SÜRÜÞ: SABIR TARÝHÇE: CB750 HUKUK VÝZÖRÜ : GARANTÝ HESABI HGÜMH : ÞANSLI BÝR HÝKAYE PODYUM : AYIN GÜZELÝ GEZÝ : GÖYNÜK-MUDURNU-SÖÐÜT HABER : MOTORSPORLARI TANITIM : ÜRÜN TANITIMI TEKNÝK : MOTOSÝKLET XENON

2010 YAMAHA Modelleri


Editör

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Adý YamahaTürkiye E-Mecmua

Sahibi YamahaTurkiye.org

Editör

H.Aþkýn KAYMAZ

H.Aþkýn KAYMAZ

askin@yamahaturkiye.org

Tasarým H.Aþkýn KAYMAZ Suna KAYMAZ

UFALDIK...

D

Yazarlar

aha büyüyemeden ufalmak nasýl bir þeydir? Bir çocuk düþünün yeni doðmuþ ve emekleme dönemine girmiþ. Ebeveyn olarak siz bebeðinizin yürümesi için çaba sarf edersiniz, yada kendi haline býrakýrsýnýz bir þekilde büyür bu çocuk.

Ali TÜTER Atýlay KURTOÐLU Emre ERCÝNS Levent KOLAK Murat KAVAKLIOÐLU H.Aþkýn KAYMAZ Emre ERCÝNS Ahmet Acar TEZEL Hakan BAKIREZER Orhan ONDÖRTOÐLU

Motosiklet Türkiye de halen bebek ve emekliyorken, býrakýn devletin (ebeveynimiz) elimizden tutup bizi yürütmeye çalýþmasýný, resmen köstek oluyor, «sakýn yürüme» diyor.. Küresel krizin TEYET geçtiði ülkemizde, destek için otomotiv sektörüne yapýlan ÖTV desteðinin ufacýk bir kýsmý da Motosiklete uygun görüldü. Bu yapýlan teþvik ÖTV indirim oraný ise genelde 250cc hacimde ki motosikletler için sadece %11 yapýldý. Daha yüksek hacimli motosikletler için ise indirimden bahsetmek imkansýz.

Haber Editörü Melih BAYKARA

Reklam Rezervasyon Suna KAYMAZ suna@yamahaturkiye.org

Ýletiþim iletisim@yamahaturkiye.org

Hal böyle iken 3 yýl önce «Motosiklet çok satýlýyor buna ÖTV ekleyelim» ile fiyatlar %20 artýþ göstermiþ ve bu durum sektöre darve vurmuþken, kriz ile birlikte bu yýlýn ilk 8 ayýnýn sonucunda pazarýn %35 küçüldüðü açýklandý. Biz nasýl büyüyeceðiz? Nasýl ? Nasýl ? Nasýl ? Ama bizim hala umudumuz var. Elbet bir gün güzel þeyler de olacak motosiklet tutkunlarý için.

Mecmua Ýçeriði Hakkýnda Yazýlan tüm yazýlar yazarlarýn sorumluluðundadýr. Mecmuamýzda yayýnlanan tüm görsel ve yazýlar izinsiz kullanýlamaz.

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org

Ekim 2009

Bu konunun haricinde YAMAHA nýn Türkiye Distrütörü BeldeYama, bu görevini Kasým da býrakacaðýný açýkladý. Geliþmeleri Kasým sayýmýzda tüm detaylarý ile okuyabilirsiniz. Kazasýz, keyifli sürüþler...


YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

YamahaTurkiye.org


Melih Baykara melih@yamahaturkiye.org

HABERLER

www.valentinorossi.com AÇILDI Birbirinden ilginç vede samimi pozlarla karþýnýzda Valentino Rossi…. Rossi’nin resmi internet sitesi olan www.valentinorossi.com nihayet açýldý. Internet sitesinin çerisinde Rossi’ye ait hayatýndan fotoðraf kareleri ve videolar bulunuyor. Çocukluðundan günümüze bir film þeridi gibi hayatýný izlemek mümkün. Siz de Vale’nin hayatýný merak ediyorsanýz sitesini inceleyiniz.

Moto GP Estoril Yarýþýnda Jorge Lorenzo Özel Tasarlanmýþ Kaskýyla Yarýþseverlerin Karþýsýna çýktý. Bu kaskla yarýþý 1nci olarak tamamladý.

2009’ Lisan Yeni H Semin

Aya ilk ayak basan Astronot olan Neil Armstrong ‘un, üzerinde “Ýnsan için küçük, insanlýk için büyük adým” (That’s one small step for man, one giant leap for mankind) yazan Nolan X-Lite X-802 modeli kask , bu anlamlý günün 40. yýldönümü için özel olarak

Harcamalarýn Kýsýlmasý MotoGP’ye Katýlýmý Artýracak Baþlýktaki sözlerin sahibi Uluslararasý Motosiklet Federasyonu (FIM) Baþkaný Vito Ippolito. Ippolito, harcamalarý kýsmak için alýnan tedbirlerin ekonomik anlamda çok faydalý olduðunu ve bu durumun MotoGP’ye katýlým oranýný 2011'e kadar ciddi miktarda artýracaðýný umduklarýný söyledi. Kawasaki takýmýnýn yarýþlardan çekildiðini duyurmasýnýn ardýndan çýkýþlarýn önünü kesmek için antrenman ve test mesafeleri kýsaltýlmýþ, bazý parçalarýn da geliþimi kýsýtlanmýþtý. Ippolito, “Takýmlar ve üreticiler bazýnda bazý rahatlatýcý tedbirler almak zorundaydýk, bu konuda gerekli düzenlemeleri yaptýk.” dedi.

2011'e kadar griddeki sayýnýn artacaðýna kesin gözüyle bakan

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org

Ekim 2009

TMF yarýþlarýnda görev almak üzere eski yeni adaylarý için 2009’un son semineri 10 Ekim’de Kampüsü, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu

TMF tarafýndan düzenlenen Hakem Lisans Se sonuncusu 10 Ekim 2009 Cuma günü saat 12. Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, Beden Eðitim Seminer Salonu’nda düzenlenecek. Ýlgilenenle Kimler Katýlabilir ·

2009 yýlýnda diðer bölgelerdeki semine dondurulan tüm bölgelerdeki eski hake

·

2009 yýlýndan itibaren yeni hakem olm

·

Kocaeli bölgesine baðlý 2008 ve daha

Gerekli Evraklar ·

Yeni hakem adaylarý için: 2 Fotoðraf / Kimlik Numarasý

·

2008 Lisanslý Eski Hakemler için: 1 Fo

TMF MERKEZ HAKEM KURULU’ndan önemli Evraklar seminer sýrasýnda toplanacak olup, se hakemlerin lisanslarý onaylanmayacaktýr. Hem için daha sonra evrak teslimi imkansýzdýr.


Sofuoðlu En Çok Kazanan Sporcu Kenan Sofuoðlu, elde ettiði 14 birincilikle Dünya Supersport Þampiyonasý tarihinde en fazla yarýþ kazanan sporcu unvanýna sahip oldu. Ýtalya Imola Pisti’nde dün koþulan sezonun 12. ayaðýný birincilikle tamamlayarak kötü gidiþe ”dur” diyen Sofuoðlu, ayný zamanda bir ilki de gerçekleþtirdi. 1998 yýlýndan buyana düzenlenen Dünya Supersport Þampiyonasý’nda 2007 yýlýnda Dünya Þampiyonu olmayý baþaran milli sporcu, toplamda kazandýðý 14 birincilikle de tarihi bir baþarýya ulaþtý. Öte yandan Sofuoðlu, 2007 yýlýnda 13 yarýþla zirvede yarýþý býrakan Fransýz Sebastien Charpentien’e ait olan rekoru da eline geçirmiþ oldu. Ayrýca þampiyon olduðu 2007 yýlýnda 8 birincilikle bir sezonda en fazla yarýþ kazanan sporcu unvanýný da elinde bulunduran Kenan Sofuoðlu, Supersport’un ”en iyi” yarýþçýsý ilan edildi. Sofuoðlu, Charpentien’in 10 sezonda ulaþtýðý baþarýyý 3 sezonda geride býrakmayý baþaran isim oldu. Motosiklet Federasyonu Baþkaný Süleyman Memnun, yaptýðý açýklamada, Kenan Sofuoðlu’nun yeniden eski günlerine döndüðünü dile getirdi. Kenan Sofuoðlu’nun kendileri için büyük bir þans olduðunu belirten Memnun, ”Federasyon olarak büyük gurur duyuyoruz. Kenan, büyük bir yetenek. Elde ettiði baþarýlar bir çalýþmanýn sonucudur. Þu an dünyadaki en iyi 3-4 sporcu arasýnda yer almaktadýr” dedi.

’un Son Hakem ns Yenileme ve Hakem Alým neri

tüm hakemler ve de hakem e Kocaeli Üniversitesi Umuttepe u Seminer Salonu’nda

eminerlerinin bu yýl için en .00 – 17.00 arasýnda Kocaeli mi ve Spor Yüksekokulu ere duyurulur.

Yamaha Yeni Fabrikasýný Pakistan’a Kuruyor Pakistan’da 2012 yýlýna kadar Motosiklet fabrikasýnýn açýlacaðýný söyleyen Yamahanýn Genel Baþkaný Takashi Kajikawa , Tesisin 150 milyon dolara malolacaðýný açýkladý. Kajikawa yaptýðý açýklamada fabrikanýn , Pakistan’ýn Karachi kentinde , içerisinde birçok sanayii tesisinin bulunduðu Bin Qasim Milli parkýna kurulacaðýný duyurdu. Kajikawa Fabrikayý ilk etapta 2012 yýlýnda bitirileceðini ve tesisin Pakistanda yaklaþýk 22.000 adet motosiklet üreteceðini açýkladý.

2017 yýlýna kadar

Yamaha’nýn bu fabrikayý yapma amacýnýn komþu Asya ve Afrika Ülkelerine ihracatda bir üs olarak kullanacaðýný söyledi.

erleri kaçýran ve lisanslarý emler,

mak isteyen hakem adaylarý, eski lisanslý hakemler, Nüfus Cüzdaný Fotokopisi / TC

otoðraf

i not: eminerde evrak teslim etmeyen men lisans kartlarý basýlacaðý

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Ekim 2009 www.YamahaTurkiye.org


R6 0F 45 YZ YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org Ekim 2009

YAMA 2010 MO

Sektörde bazý modellerinde iyi tanýtýmýmý yapýlm modeli halen m vereceði düþünü resmi avrupa site


FZ

1

AHA ODELLERÝ

FZ 6

R

XV 1900

R1

standartlarý belirleyen marka olarak Yamaha, 2010 yýlýnda tamamen yeni modeller yerine, bazý ileþtirmelere gitmiþ durumda. Henüz 2010 yýlý için tamamen farklý bir tasarýma sahip bir motosiklet madý. Ýlerleyen günlerde farklý tasarým ve deðiþiklikler olma ihtimali de bulunuyor. 2009 yýlýnda çýkan R1 mekanik yeniliðini korumakta, bunula birlikte bir çok modelinde de eksik görülen yada daha iyi sonuç ülen deðiþimlere yer verilmiþ. Yukarýda ki modellerin dýþýnda tüm modellerin detaylarý için Yamaha›nýn esi olan http://www.yamaha-motor-europe.com ‹u ziyaret etmenizi öneririz.

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Ekim 2009 www.YamahaTurkiye.org


Dr. Ali Tüter atuter@yamahaturkiye.org

DOKTOR CÝVANIM DOMUZ GRÝBÝ Merhaba Motosiklet Dostlarý, Bu ay sizlere güncel bir konuda bilgi aktarmak istiyorum. Kara ve hava ulaþýmýnýn son derece kolaylaþtýðý günümüzde insan hareketlerine ve içinde bulunduðumuz mevsim özellikleri baðlý olarak bazý hastalýklar var ki ayný anda farklý ülkelerde milyonlarca insaný etkileyebiliyor. Ýþte bu hastalýklardan biri de Domuz Gribi adý verilen viral bir hastalýk. Þöyle genel olarak bakacak olursak Domuz gribi, A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalýða yol açan viral bir hastalýktýr. Hastalýk ilk kez Meksika ve ABD'de görülmüþ ve daha sonra birçok ülkeye yayýlmýþtýr. Bu virüse “ domuz gribi” denmesinin sebebi, domuzlar arasýnda görülen grip virüslerine çok benzediðinin gösterilmiþ olmasýdýr. Bu yeni virüs insan, domuz ve kuþ virüslerinin bir karýþýmýdýr. A(H1N1) virüsü bulaþýcýdýr ve insandan insana geçmektedir. Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir. Bunlar: Ateþ, Öksürük, Boðaz aðrýsý, Yaygýn vücut aðrýsý, Baþ aðrýsý, Üþüme ve Yorgunluk gibi belirtileri içermektedir. Bazý hastalarda kusma ve ishal de görülebilmektedir. Domuz gribinin de yine mevsimsel griple ayný þekilde yayýldýðý düþünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapþýrma yoluyla bulaþmak-tadýr. Grip virüsü bulaþan bir yere dokunulduktan sonra, eller aðýz ya da buruna götürüldüðünde de hastalýk bulaþabilir. Ýçme, kullanma ve havuz sularýyla bulaþma gösterilmemiþtir. Kiþiler, belirtilerin baþlamasýndan bir gün öncesi ve 7 gün sonrasýna kadar bulaþtýrýcýdýrlar. Öksürük ve hapþýrma yoluyla, hasta kiþinin tükürük zerrecikleri havaya yayýlarak sandalye, masa gibi yüzeylere bulaþabilir. Kiþi virüsün bulaþtýðý bir yere dokunduktan sonra ellerini aðzýna, gözlerine veya burnuna sürerse virüs bulaþabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlý kalabileceðini etkileyen ýsý, nem oraný, yüzey niteliði gibi pek çok faktör söz konusudur. Hasta kiþinin temasýnýn olduðu bu yüzeylere dokunulmamalý, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller yýkanmalýdýr. Grip virüsünün yayýlmasýný önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapý kollarý, banyo yüzeyleri, mutfak tezgahý, oyuncaklar vb) günlük temizlikte kullanýlan deterjanlarla temizlenmesi yeterlidir. Günlük kullandýðýmýz temizlik maddeleri dýþýnda klor, hidrojen peroksit, iyotlu antiseptikler ve alkol gibi bazý kimyasal maddeler de etkilidir. Hastalara ait çarþaf, çamaþýr, havlu ve kap kacaðýn ayrý olarak yýkanmasýna gerek yoktur. Ancak, bu eþyalar yýkanmadan baþkasý tarafýndan kullanýlmamalýdýr. Bu çarþaflar mümkün olduðunca elle temas edilmeden taþýnmalý ve yýkanmalýdýr. Hastanýn çarþaflarý, çamaþýrlarý deðiþtirildikten sonra eller mutlaka sabunlu suyla yýkanmalýdýr. Hastaya ait kap kacak, bulaþýk makinesinde ya da elde deterjan kullanýlarak yýkanmalýdýr. Aþaðýdaki önlemleri alarak sadece gripten deðil; grip gibi solunum yoluyla bulaþan tüm hastalýklardan kendinizi koruyabilirsiniz: ? ? ? ? ? ?

Öksürme ve hapþýrma sýrasýnda aðzýnýzý ve burnunuzu bir mendil ile kapatýnýz. Mendilinizi kullandýktan sonra çöp sepetine atýnýz. Öksürdükten ve hapþýrdýktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yýkayýnýz. Alkol içeren el yýkama antiseptikleri de etkilidir. Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve aðzýnýza dokunmayýnýz. Domuz gribine yakalanýrsanýz, belirtilerin baþlamasýndan 7 gün sonrasýna ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasýna kadar evde istirahat ediniz. Hastalýðýn bulaþmamasý için çevrenizdeki kiþilerden uzak durunuz. Bulunduðunuz mekaný sýk sýk havalandýrýnýz.

Domuz gribi þüpheli bir kiþi ile temastan sonraki 7 gün içinde kendinizde yukarýda sýralanan hastalýk belirtileri olduðunu hissederseniz hemen bir doktora baþvurmalýsýnýz. Doktorunuz herhangi bir teste ya da tedaviye ihtiyacýnýzýn olup olmadýðýna karar verecektir. Eðer hastalandýysanýz veya hastalýk belirtilerini gösteriyorsanýz evde istirahat ediniz ve çevrenizdeki kiþilerden de onlara bulaþtýrmamak için uzak durunuz. Gelecek ay görüþmek dileðiyle. Sevgiyle, saðlýklý kalýn. Kaynak :www.saglik.gov.tr

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org

Ekim 2009


Hakan Bakýrezer hakan@yamahaturkiye.org

TARÝHTEN BÝR YAPRAK HONDA CB-750 Honda'nýn 1969 model CB750'si en önemli motosiklet modellerinden biri olarak karþýmýza çýkýyor. Edward Turner'in 1937 model, Triumph Speed Twin modelinin 30 yýlý aþkýn bir süre üretim bantýnda kalmasý ve kopyalanmasý gibi, bu Japon makinesi de kendinden sonra gelen motosikletlerin dizaynlarýnda derin izler býrakmýþtýr. Ingiliz tek ve çift silindirli makinelerin hakimiyeti altinda olan sportif motosiklet marketine, Japonlarin üzerinde çalýþtýklarý ve yakýn gelecekte ortaya çýkmasý beklenen yüksek performanslý bir motosiklet haberi, 1964 yýlýnda, bir gazetecinin,tamamý ile yeni, 500cc sýnýfinda,dikey çift silindirli motoru Honda'nýn fabrikasýný ziyaret ederken görüp, yazmasý ile baþlar. O zamana dek, motosiklet endüstrisindeki pek çok kiþi, Japonlarýn büyük hacimli makineleri diðer üreticilere býrakýrken, kendilerinin daha hafif aðýrlýklý / hacimli motosiklet sektörüne konsantre olacaklarýna inanmaktaydý. Bu yeni makine daha sonra CB450 olarak adlandýrýlýp (üstten çift egzantrikli) Ingilizlerin, Japonlar tarafýndan hiç bir zaman üretilmemesini umduklarý ilk motosiklet olmuþtur. Her ne kadar dört silindirin içerisinde herhangi yeni bir þey olmamasýna raðmen,(Italyan'lar ayný formatta ürettikleri makineler ile yýllardýr yarýþlarý kazanmaktaydýlar.)CB750, dünyadaki ilk, gerçekten modern, dört silindirli ve seri üretimi yapýlan motosiklet olmasý sebebi ile, büyük etki yaratmýþtý. CB750'nin hava soðutmalý, üstten tek egzantrikli motoru, 736 cc hacminde (61.0 x 63.0 mm çap ve strok) beþ vitesli ve ýslak, çoklu baský debriyaj ile donatýlmýþtý. Silindir baþýna iki valf'li motorun krank mili ise, ortaya yerleþtirilen zincir ile döndürülüyordu. Diðer dikkati çeken özellikler ise, 4'li karbüratör seti ve yine 4 adetten oluþan egzoslar idi. Þase, geleneksel ( içi boþ tüp þeklinde çelik boru) iken, teleskopik ön çatal çift amortisöre, arka çatal ise tekli süspansiyona sahipti. Daha ileriye dönük yenilikler ise, 12 Volt'luk elektrik sistemli elden çalýþtýrma ve hidrolik olarak çalýþan, tekli ön fren disk(arka fren kampana) idi. 67 beygiri 8.000 devirde üreten esnek motor, geniþ ve rahat çift kiþilik koltuðu ile bu büyük Honda'yý, pratik ve gündelik kullanilabilecek bir makine yapmýþtý. 200 km/h hýza sahip olmasýnýn yanýsýra, iki kiþinin rahatça seyahat edebileceði bir turing motosiklet ortaya çýkmýþtý. Tek egzantrikli model, 1978 yýlýna kadar üretim bandýnda kalýp, daha sonra yerini,çift egzantrikli, 16 valf'li, 95 beygir, 217 km/h hýza ulaþabilen CB900 modeline býrakmýþtý. CB750'nin en önemli baþarýsý ise Honda'nýn rakipleri üzerinde býraktýðý etki olmuþtur. Ilerleyen zaman icerisinde, Kawasaki, Suzuki ve Yamaha'da birbirlerine benzeyen motosiklet modellerini, tüketicilerin beðenisine sunarlarken, “Evrensel Japon Motosiklet”i (UJM) kavramý da doðmuþ oldu. 1969 Honda CB750'nin Motor: Hava soðutmalý, üstten tek krank milli, 8 valf, 4 silindir Hacim: 736 cc Çap ve Strok: 61.0 x 63.0 mm Ateþleme: Bobin Vites: 5 vitesli Tahrik: Zincir Þasi: Boru Çelik Kafes Kuru Aðýrlýk: 218 kg (480lb) Azami güç: 67 beygir, 8.000 devirde Azami sürat: 200 km/h (124 mph) Kaynak: Mick Walker Motorcycle Evolution.Design.Passion sayfa 152-153

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Ekim 2009 www.YamahaTurkiye.org


Levent Kolak levent@yamahaturkiye.org

HAYBEDEN GERÇEK ÜSTÜ MOTOSÝKLET HÝKAYELERÝ ÞANS Bu ay ki yazýmda size geçmiþte olmuþ ve bir motorcunun ne kadar þanslý olabileceði hakkýnda ki bir hikayeyi anlatacaðým. Bu hikaye iki arkadaþýmýn baþýndan geçmiþtir ve þansýn nasýl bir þey olduðu konusunda bana güzel bir örnektir. Hikayemiz 1992 senesinde geçiyor. Antalya ili Side ilçesinde su sporlarý yapýyoruz o tarihte. Tabi iþimiz plajda ve eðlenceli olduðundan gelenimiz, gidenimiz çok oluyor. Bu gelen gidenler içinde sevdiðimiz iki arkadaþýmýz yeni almýþ olduklarý CBR 600 F2 ile yanýmýza geldiler. Geldikleri andan itibaren þanslý olduklarý belli olmuþtu. CBR ilk motorlarýydý ve aldýktan bir hafta sonra atlayýp Antalya' ya gelmiþlerdi. Motosiklet hakkýnda hiçbir bilgileri yoktu. Üstelik lastikleri kabak denecek derecede kötü, ipleri çýkmýþ durumda ve zincirleri de uzayabileceði kadar uzamýþ seviyedeydi. Ne dersiniz, þanslýlarmýþ deðil mi ? Bu daha þanslarýnýn dörtte biri deðil ama. Birkaç gün bizimle kaldýktan sonra Ýstanbul'a döneceklerini söylediler. Biz ise o lastikler ve zincirlere yola çýkmalarýnýn çok tehlikeli olacaðý konusunda uyardýk. Yapacaklarý en akýllý þeyin motosikleti bir araçla nakletmeleri olacaðýný söyledik. Burada bir parantez açmak istiyorum. Yazýnýn baþýnda 1992 yýlýnda olduðumuzu belirtmiþtim. O yýllarda 600 lük bir Japon motoruna lastik bulmak oldukça zor ve meþakkatliydi. En iyi ihtimalle bir yerlerden çýkma bulmaya çalýþýlýrdý. Hatta o zamanlar bir þekilde bitmiþ lastiklere diþ açýlýp ( ben hiç yaptýrmadým ama yaptýraný duydum ) bir süre daha kullanýlýrdý. Þayet sýfýr lastik almak istenirse en iyi ihtimalle 1 ay beklemek gerekirdi ve oldukça da güzel bir para ödemek zorunda kalýrdýnýz. Evet dediðim gibi motoru araçla nakletmelerinin daha iyi olacaðýný tavsiye ettik ama “ Genciz, delikanlý - aktif, dinamik, heyecanlý ” cevabýný aldýk. Gerçi o yýllarda bu slogan var mýydý hatýrlamýyorum. Eh serde gençlik var fazla ýsrarcý olmadýk tabi. Çünkü bizde olsak deðil kabak lastik, jantýn üzerinde bile gitmeye hazýr bir dinamizm içindeydik. Öpüþtük koklaþtýk yolcu ettik arkadaþlarý. Hikayenin bundan sonrasý ne kadar þanslý olduklarýný anlatýyor iþte. Arkadaþlar kah hýzlý, kah yavaþ bir þekilde Bursa yakýnlarýna kadar geliyorlar. Bursa ya 50 60 km kala lastikleri onarýlmayacak þekilde yarýlýyor. Tabi þanslý olduklarý için kaza yapmýyorlar. Yapacaklarý en akýllý iþ bir þekilde bir araç bulup motoru taþýmak olmasýna raðmen bunu yapmýyorlar. Gece olmak üzere, yol kenarýndalar, en yakýn þehir merkezi 50 km, ne yapacaklarý konusunda hiçbir fikirleri yok. Baþlýyorlar motoru itmeye. Kýsa bir mesafe sonra gördükleri bir köylüye yakýnlarda lastik tamircisi olup olmadýðýný soruyorlar. Köylü 200- 300 metre sonra bir lastikçi olduðunu söylüyor. Motoru iterek lastikçiye varýyorlar. Lastikçi lastiðe þöyle bir bakýyor ve onarýlamayacaðýný söylüyor. Arkadaþlar ne yapacaðýz dediklerinde, lastikçi az durun geçen sene buradan karavanla bir turist gurubu geçti, karavanýn arkasýnda bir romörk vardý ve üzerinde bir motor vardý. Karavanlarý bir çukura girmiþ, ön takýmlarýnda bazý arýzalar oluþmuþ ve lastikleri patlamýþtý. Ben arýzalarýný tamir etim. Yanlarýnda fazla para yoktu, bana bir miktar para ile bir motosiklet lastiði verdiler, bakalým o lastik size uyar mý diyor ve dükkanýn arkalarýndan bir yerlerden lastiði getiriyor. Gelen lastik 130/80–17 CBR 600 F2 lastiði. Ýþte bunu adý bana göre þansýn ta kendisidir. Eh biraz daha þanslý olup ön lastiði de bulabilirlerdi tabi ama artýk oradan sonrasý þans olmaktan bile çýkardý. Aslýnda þanslarý bu kadarla kalmýyor. Lastik takýldýktan sonra borcumuz ne kadar diyorlar ki ceplerinde bulunan tüm parayý vermeye razý durumdalar. Lastikçi sýfýr bir lastiðin üçte bir kadar para istiyor. Bizim arkadaþlarýnda yüzsüzlüðü tutuyor ve birazda pazarlýk yapýyorlar. Sonuç olarak o zamanlarda Ýstanbul da sipariþ etmeden ve beklemeden bulabilecekleri en iyi lastiði Bursa' ya 50 Km kala bir yol kenarýnda ki derme çatma lastikçi kulübesinde buluyorlar. Biraz da pazarlýkla normal fiyatýnýn dörtte birine motora taktýrarak yollarýna devam ediyorlar. Þimdi söyleyin bakalým bu arkadaþlar daha ne kadar þanslý olabilirlerdi ?

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org

Ekim 2009


Av. Atýlay KURTOÐLU atilay@yamahaturkiye.org

HUKUK VÝZÖRÜ GARANTÝ HESABI Tüm motosiklet severlere merhabalar. YamahaTürkiye.Org ile birlikte yayýn hayatýna baþlayan e-mecmuamýzda bu sayý ile birlikte benim köþem de yer alacak. Öncelikle siz deðerli okuyucularýmýza faydalý olmasýný diliyorum. Bu yazýmda sizlere köþemi ve önümüzdeki sayýlarda deðinmeyi düþündüðüm konularý paylaþacaðým. Biz motosiklet severlerin ve aslýnda birer vatandaþ olarak da sýk sýk karþýlaþtýðýmýz /karþýlaþabileceðimiz hukuki olaylarýn deðerlendirmesini ve örnek olaylarla yapýlmasý/yapýlmamasý gerekenleri sizinle paylaþacaðým. Bunu yaparken fazla ayrýntýlara ya da fazla teoriye girmemeye özen göstereceðim. Hukuk birçoðumuza zaten sýkýcý geliyor. Böyle güzel bir mecmuayý okurken sizleri sýkmayý istemeyiz. Konular kýsa ve bilgilendirici olacak. Bunlar dýþýnda sizlere günlük hayatta iþinize yarayacak önemli hukuki bilgileri de buradan paylaþacaðým. Sizlerden köþemle ilgili gelecek eleþtiri ve olumlu/olumsuz yorumlarý da bekliyorum. Amacýmýz sizlerin bildiði ya da bilmediði konularý hatýrlatmak, gündelik hayatta karþýlaþacaðýnýz olaylarda hak ve zaman kaybýna uðramamanýzý saðlamak. Bu sayýmýzda örnek bir olay ile ilk konumuza girmek istiyorum. “Motosikletimizle Türkiye turundayýz ve hava kararmak üzere, otelimize varmak üzereyiz, temkinli ve yavaþ bir þekilde yol alýyoruz. Bu sýrada hava tamamen kararýyor ve hiç olmasýný istemediðimiz bir þey oluyor. Bir anda arkamýzdan hýzla gelen bir araç bize çarpýyor ve devriliyoruz. Bu esnada aracýn plakasýný alma gibi bir durumumuz yok ve maalesef yaralanýyoruz. Bu esnada yoldan geçen bir araç bizi en yakýndaki özel hastaneye getiriyor ve saðlýðýmýza kavuþuyoruz. Ýþin kötüsü saðlýk sigortamýzý yenilememiþiz ve fatura biraz kabarýk. 2.000 TL. Ne yapabiliriz? GARANTÝ HESABI 2918 Sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'nun 108. Maddesi ile kurulmuþ olan karayolu trafik garanti sigortasý hesabý 5684 Sayýlý Sigortacýlýk Kanununun 14. Maddesi le “Garanti Hesabý” adýný almýþ ve bu kanun çerçevesinde düzenlenmiþtir. Garanti Hesabý; Sigortalýnýn tespit edilememesi durumunda kiþiye gelen bedensel zararlarý karþýlamaktadýr. Olayýmýzdaki gibi bir durumla karþýlaþtýðýmýzda tedavi masraflarýný bu hesaptan karþýlamamýz mümkündür. Garanti Hesabýna baþvuru ve ilgili prosedüre gelecek sayýmýzda yeni bir konu ile birlikte kýsaca deðineceðiz. Kazasýz sürüþler… Ayrýntýlý Bilgi için Bknz: 5684 Sayýlý Sigortacýlýk Kanununun 14. maddesi http://www.guvencehesabi.org.tr

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Ekim 2009 www.YamahaTurkiye.org


Ahmet Acar TEZEL ahmet@yamahaturkiye.org

GEZELÝM GÖRELÝM TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU, SEBEN, NALLIHAN, SARICAKAYA, MÝHALGAZÝ, ÝNHÝSAR, SÖÐÜT

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org

Ekim 2009


YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Ekim 2009 www.YamahaTurkiye.org


Ahmet Acar TEZEL ahmet@yamahaturkiye.org Ve Abant'tan ayrýlýyoruz… Ne gaz ne vites istiyor motorlarýmýz, bir kuþ misali süzülüyoruz aþaðýya Bolu'ya doðru, yemyeþil ormanlarýn, yaylalarýn arasýndan… Burnumuza her bir taraftan gelen ýzgara kokularý açlýðýmýzý hatýrlatýyor… Aslýnda yol öncesi programlanan, Kartalkaya yolunda yemek yedikten sonra dað yolundan Gölcük'e geçip oradan Seben'e ulaþmaktý…. Ancak zaman buna izin vermeyecek gibi görünüyor… O zaman Bolu'nun içersinden geçerek, Köroðlu Daðlarý'ný aþmaya baþlayalým… Arada kafamýza göre bir yerde yemek yeriz diyoruz ve týrmanmaya baþlýyoruz… Önce o bölge ve saate göre yoðun sayýlabilecek bir araç trafiði, Gölcük mesire yeri sapaðýndan sonra kesiliyor ve bizi motorlarýmýzla baþ baþa býrakýyor… Ama ne býrakmak arkadaþlar…. Ha þu viraj, ha bu viraj derken bir tane bile yemek yiyecek mekana rastlamak mümkün olmadý… Zaten kýþýn kardan bozulan asfaltý mýcýr ve kum atarak düzeltme yoluna gidilmiþ olmasý keyfimizi iyiden iyiye kaçýrdý… Çok temkinli olarak ilerlemek zorunda kaldýk açýkçasý… Tahminen deniz seviyesinden yaklaþýk 1.500 -2.000 mt kadar yükseldik… Orman bitti, artýk zirvedeki düz ve geniþ yayladayýz… Saðýmýz solumuz yaylak evlerle dolu, ama bir tane bile yemek yiyecek yer yok… Ama otlamak isterseniz yer çok…. Oldukça geniþ bir gölet üzerinden geçerek, çok kötü ve mýcýrlý yollardan, dimdik kapalý virajlardan Seben'e doðru iniþe geçtik… Kýsmet Seben'de diyoruz ama bizi asýl orada bekleyen makus talihimiz… (Daha doðrusu talihsizliðimiz…) Daha önce defalarca ve üzerine basa basa ne demiþtim sevgili arkadaþlar…!!! Eðer bölgede yaðmur riski varsa, yani yaðabilir deniyorsa… Ve ben o bölgede ve motor üzerinde isem, o yaðmur mutlaka yaðar…!!! Bu böyle biline…!!! Seben'e Hoþ Geldiniz…!!! (Valla ben demiyorum, duvarýn üzerinde öyle yazýyor…) Donumuza kadar ýslandýktan sonra benzinlik imdadýmýza yetiþti… Kuru üstü olan deðiþti, olmayan sýçan gibi yola devam etmeye mahkum… Ama tedbiri elden býrakmayan biri bakýn ne yöntem geliþtirdi… Yaðmuru gören ipek böceði misali, kozasýný zorluyor…

Zorluyor… Zorluyor… Ve nihayetinde çýkýyor… Yaþasýn yeni hayatým…!!! Ve arkadaþlar gördüðünüz benzincinin marketinden temin edilen kraker ve meyve suyu eþliðinde boþ midelerimizden gelen sesler bir nebze olsun kesiliyor… Niyetimiz, yaklaþýk 30 Km ilerdeki Nallýhan'da mükellef bir yemek yemek… Yaðmurun suladýðý asfalt öncesi toprak dolgunun çamuru ile Nallýhan'a ulaþýyoruz… Daðdan indik medeniyete geldik ya, bu defa yemek yiyecek yer beðendiremiyoruz kendimize… Þöööyle açýk havada kuzu tandýr, ýzgara mýzgara hayal ediyoruz hepimiz… Ama beni öncü olarak ileri sürmeleri herkese pahalýya mal oluyor… Önümüzde Sarýcakaya'ya kadar geçilmesi gereken kritik bir 80 Km var… (Zaman açýsýndan) Burada yýðýlýr kalýrsak ilerde zorlanabiliriz düþüncesi ile þeytanca bir davranýþ ile yola devam ediyorum…. Ta ki Sarýcakaya'ya ulaþana kadar… (Tabi bu arada kulaklarým sürekli çýnlýyor ama, kulaðýmda dibine kadar týpa var, ne söylerlerse söylesinler nafile…) Sarýcakaya… ve klimalý kasaba lokantasýnda mutlu son…!!! Evet arkadaþlar buradan sonra Emre, ekipten ayrýlarak bir þekilde TEM üzerinden Ýstanbul'a doðru yola çýktý… Sabah Ýstanbul'dan yola çýkmadan önce mazeretini bildirmiþ, yetiþmesi gereken bir akþam yemeðinden bahsetmiþti… Giderken de sað olsun fotoðraf makinesini bana býraktý ama bu kare maalesef gezinin son karesi oldu… Bu güzel fotoðraflar, arkadaþlýðýn, öncülüðün için çok teþekkürler Emre'cim… Umarým bizlerden keyif almýþsýndýr… Karýnlarýmýz doydu, ama bir rehavet bir rehavet…. Bekir uçuyor, biz arkadan Mert ile sallana sallana gidiyoruz… Önceden belirlenen noktalarda buluþup tekrar yola devam ediyoruz… Osmanlý'nýn doðup geliþtiði topraklardan zaman tünelinden geçer gibi Mihalgazi, Ýnhisar, Söðüt, Bilecik, Yeniþehir, Ýznik, Orhangazi ve nihayetinde Yalova Topçular' dan Ýstanbul'a, sað ve salim olarak eve dönmenin huzuru içersinde… Yollarda görüþmek dileði ile…

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org

Ekim 2009


H.Aþkýn KAYMAZ askin@yamahaturkiye.org

ÜRÜN TANITIM

K

ýþ aylarý geldi çattý kapýmýza. Her motosiklet sever gibi keyifli de olsa zor günler bizleri bekliyor. Sizler için kýþ boyunca mevsim için geliþtirilmiþ ürünleri test edip tanýtmaya çalýþacaðým.

GLASS GUARD (Su Kaydýrýcý/Buðu ÖnleyÝcÝ) Kýþýn en çok zorlandýðým þeylerin arasýnda, vizörümüzün yaðmur altýnda görüþe engel olmasýdýr. Yaðan yaðmur vizörün ön yüzeyinde bir katman oluþur ve suyu tutar, bunula birlikte iç taraftan ise vizörümüz buðu yapmaya baþlar. Tüm bunlarýn sonucunda görüþ azalýr ve sürücü vizör açýk gitmeye baþlar. Bu da tehlikeyi beraberinde getirir. Ýþte tam bu anlarda imdadýmýza yerli üretim olan Su Kaydýrý/Buðu Önleyici Glass Guard çýkýyor.

Ürünü ayný zamanda her türlü cam-plastik yüzeyde de kullanabilirsiniz.

Fiyatý : 15 TL

Sipariþ için: siparis@yarkim.com.tr

TIRE ZONE (lastik basýnç göstergesi)

L

astik basýncýnýn önemini yazmaya gerek yok sanýrým. Düþük lastik basýncý yada fazla þiþrilmiþ bir lastik tüm sürüþünüzü etkiler. Benzin istasyonlarýnda bulunan hava pompalarýna da pek güven olmuyor bildiðiniz üzere. Her motora bindiðinizde þöyle göz ucu ile lastiklerim ne durumda diye bakmak istemez misiniz. ? MotoTal firmasý tarafýndan ithal edilen lastik basýnç ölçerler tam da bu ihtiyacýmýzý karþýlayacak seviyede. Standart sibop kapaklarýný sökerek yerine yeni kapaklarý taktýðýnýzda lastiklerinizin hava basýnç durumunu görebileceksiniz. Sibop kapaðýnýn üzerinde 3 renk bulunuyor. Yeþil renk, lastik basýncýnýzýn normal olduðunu, Sarý renk basýncýn azaldýðýný, Kýrmýzý renk ise ciddi bir hava basýnç düþüklüðü olduðunu göstermektedir. Ürünü alrýken dikkat etmeniz en önemli nokta, motosikletinizin ön-arka lastik basýnçlarýna uygun olan tipi seçmeniz gerekiyor. Ürünün bizce tek eksiði fazla basýnç miktarýný gösterememesidir. Ürünü Istanbul Kýzýltoprak da bulunan MotoTal firmasýndan temin edebilirsiniz.

Sipariþ için: www.mototalonline.com

Fiyatý : 25 TL

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Ekim 2009 www.YamahaTurkiye.org


Murat Kavaklýoðlu murat@yamahaturkiye.org

TEKNÝK SERVÝS ÞASÝ Nedir? Sürüþe Etkinleri Nelerdir ?

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org

Ekim 2009


Murat Kavaklýoðlu murat@yamahaturkiye.org

Standart bir motosikletin Ýz Mesafesi

YZF-R6 YZF-R1 Tricker FZ1 FJR1300A XV1900

YZF-R6 YZF-R1 FZ1 Tricker FJR1300 A XV1900

24 24 25 25,4

Supersport Supersport L.Spor Touring Street

26

H.Sport Touring

31

cruiser

97 mm 97 mm 95 mm 109 mm 109 mm 152 mm

Supersport Supersport Street L.Spor Touring H.Sport Touring Cruiser

Günlük kullaným için en uygun model YAMAHA TRICKER

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Ekim 2009 www.YamahaTurkiye.org


H.Aþkýn KAYMAZ askin@yamahaturkiye.org

ÜRÜN TANITIM XENON NEDÝR ? Motosiklette Xenon Kör müsün ? Enteresan bir giriþ olduðunun farkýndayým üstte ki baþlýðýn, ama hangimiz yolda bir diðer kafes sürücüsüne bu lafý kullanmamýþýzdýr ki. Hep söylenen bir laf vardýr biz motosikletçiler için. “Unutmayýn biz motosiklet sürücülerini diðer taþýtlar görmez.” Neden mi ? Çünkü diðer taþýt sürücüleri trafikte sizi görmeye alýþmamýþlardýr. Gözünüzün içine baka baka üstünüze sürerler taþýtlarýný, siz de “yahu adam üstüme geliyor göz göre göre” diye baðýrýrsýnýz “Kör müsün?” diye. Görünür olmak biz motosiklet sürücüleri için çok ama çok önemli. Elimizden geldiðince kýyafetimiz ile, motorumuz ile görünür olmalýyýz. Özelikle geceleri bizler için tehlikenin daha da arttýðý anlardýr. Bu nedenle, trafikte hem arkadan, hem de ön taraftan görünür olmak adýna ýþýklandýrma sistemimizi iyileþtirmek faydalý olacaktýr. Ýþte bu “Kör Sürücülerin” dikkatini bir nebze olsun dikkatlerini üzerimize çekebilmek adýna Xenon konusunu anlatacaðým. Uzaktan bakýldýðýnda sadece göze hitap edermiþ gibi gözüken, fakat asýl amacý sürücünün görüþ mesafesini daha az enerji harcayarak artýrmak olan Xenon’un ömrü de, normal farlara göre en az 5 kat daha fazladýr. Bu sayede hem enerji tasarrufu saðlar, hem de 2 kat daha fazla ýþýk vererek, oluþturduðu netlik sayesinde gece sürüþlerinde, gündüz sürüþ konforu ve performansý saðlar.

Saðlýklý bir insanýn görüþ kapasitesi gündüz % 100 iken, gece bu oran % 30-40'lara düþmektedir. Bununla beraber, sisli, yaðmurlu ve karlý havalarda sürücülerin görüþ mesafeleri önemli oranda azalmaktadýr. Ýþte Xenon HID (High Intensity Discharge) Normal Ampul ile Kar Sistemleri bu olumsuz koþullarý minimuma indirmektedir, Unutulmamalýdýr ki; gece sürüþlerinde düzgün görüþ saðlamak, tehlikeli koþullarda yerinde tepki verebilme fýrsatý doðurur. Bu konu ile ilgili olarak Amerika’da yapýlan araþtýrmalara göre kazalarýn %60'ýndan fazlasýnýn karanlýk hava koþullarýnda meydana geldiði raporlanmýþtýr.

Öncelikle Xenon Nedir ? Asýl amacý her türlü hava koþulunda en üst seviyede görüþ üstünlüðü saðlamak olan Xenon HID (High Intensity Discharge) Sistemleri, yüksek voltajla oluþturulan elektrik arkýnýn Xenon gazý ortamýnda saðladýðý üstün bir aydýnlatma sistemine verilen isimdir. Xenon Montaj Þemasý

Nasil Calisir ? Xenon, bir cam koruyucu kabýn içinde bulunan (bu kap genellikle ince ve uzun olarak tasarlanmaktadýr.) sýkýþtýrýlmýþ xenon gazýnýn, yüksek akým üreten (genellikle 250-2000 volt arasýndadýr) bataryadan (balast) aldýðý elektriði, gazýn içerisine taþýyan elektrotlar yardýmý ile patlatýlarak elde eþilen ýþýk kaynaðýdýr. Ýlk Ne Zaman kullanýlmaya baþlanýlmýþtýr ? Xenon’dan önce aydýnlatma konusunda ufak bir tarihçe vermekte fayda var. Otomobillerin günlük hayatýmza girmeye baþlamasý ile birlikte aydinlatma konusu gündeme gelmiþ ve ilk aydýnlatma uygulamalarý otomobillerde asetilen yada yað kullanýlarak 1880 yilinda otomobillerde görülmeye baþlanmýþtýr. Otomobillerde ilk elektrik beslemeli aydýnlatma uygulamasýný Colombia Electric firmasi Ford icin gelistirmis ve Ford 1904 yýlýndan itibaren seri üretimde standart olarak bu elektrik beslemeli farlarý kullanmaya baþlamýþtýr. 1912 de Cadillac’ta araçlarýnda geliþtirilmiþ elektrikle yanan ampulleri kullanmaya baþlamýþtýr. 1980 li yýllarda ise geniþ alanlarýn aydýnlatýlmasý ve uçaklarýn iniþ aydýnlatmalarýnda kullanýlmaya baþlanýlmýþtýr. Aradaki geliþmeleri tek tek yazmayacaðým bizi ilgilendiren kýsýma gelecek olur isek, ilk binek taþýtlarda standart olarak XENON aydýnlatma uygulamasý BMW 7 serisinde 1991 yýlýnda Almanya’da kullanýlmaya baþlanýlmýþtýr.

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org

Ekim 2009


Bu aydýnlatma sistemi, sadece 2000 yýlýnda Avrupa’da 2 milyondan fazla araçta kullanýlmýþtýr. Özellikle Xenon gazýnýn yaydýðý ýþýk kalitesi ile sürüþ güvenliðini en üst seviyeye çýkarmasý, tüm dünyada birçok üretici ve tüketici tarafýndan kabul görmesini saðlamýþtýr. Bu teknoloji günümüze kadar geliþerek þu anda mevcut araçlarýmýzda kullandýðýmýz duruma gelmiþtir. Þu anda üst seri otomobillerin tamamýnda Xenon aydýnlatma sistemi standart donaným olarak sunulmaktadýr. Motosikletler’de durum otomobillerde ki geliþime oranla daha yavaþ ilerlemiþtir. Þu anda fabrika standart çýkýþýnda Xenon aydýnlatma sistemi ile gelen bir kaç marka bulunabilmektedir. Genelde Xenon uygulamasý motosiklet alýndýktan sonra sürücüler tarafýndan yaptýrýlmaktadýr. Diger Ampullerden Farký Nedir ? Diðer ýþýklandýrma ampullerinden en önemli farký, geniþ ve daha uzun menzilde görüþ saðlamasý bunun yanýnda normal ampullere oranla daha az akým çekerek aküye daha az yük binmesini saðlamasýdýr diyebiliriz. Sayfa ortasýnda standart halojen anpul ile Xenon farkýný görebilirsiniz. Xenon Çeþitleri var mýdýr ? Standart Xenon sistemlerinin yanýnda, Bi-Xenon farlar bulunmaktadýr. Günümüzün en geliþmiþ ve en güçlü far teknolojisidir. Bi-xenon ismi, uzun ve kýsa farlar için iki ayrý xenon ampul kullanýlmasýndan gelmektedir. Xenon farýn dalga boyu ve dolayýsýyla maviye yakýn olan rengi güneþ ýþýðýna çok yakýn olduðu için, gece sürüþünde karþýdan gelen sürücünün gözünü almaz ve yansýmayý en aza indirir. Xenon gazýnýn içinden geçen ýþýk, 70 mm çapýndaki hareketli lensten yansýyarak geniþ ve uzun mesafeli “uzun far” etkisini yaratýr. Bu farlar günümüzde Mercedes SL, BMW 7 Serisi ve Lamborghini Murcielago gibi üst ve lüks sýnýf otomobillerde standart olarak sunulmaktadýr. Standart Xenon lara göre cok daha maliyetlidir.

Standart Xenon ampuller ile motosikletinizde sellektor yapmak standart halojen ampuller gibi deðildir. Standart Xenon ile sellektör yapmak istediðinizde 1 sn lik bir gecikme ile uzun far hüzmesi yanar ve tam ýsýnana kadar da tam gücünü gösteremez. Bu da anlýk tepkilerimizi geciktirmektedir. Ýþte bu nedenle uzun far rþýlaþtýrma hüzmesinde de xenon aydýnlatma sistemini kullanmak isteyenler için Bi-Xenon’lar kullanýlmaya baþlanýlmýþtýr. Yukarýda anlatýlan sistemin yanýnda, yeni yeni piyasaya sürülen bir baþka xenon modeli ise , manyetik bir þapkanýn hareketi ile standart uzun xenon ampulun önünde þapka görevi görerek sellektör yapmamýza olanak verebilmektedir. Bi-Xenon ampullerine oranla daha hesaplýdýr. Kelvin ve Lümen denilen nedir? Araþtýrma yaptýnýz ve bir sürü terim duydunuz Xenon ile ilgili. En çok duyduðunuz ise Kelvin ve Lumen. Ýyi hoþta nedir bu Kelvin ve Lümen. Ýki arkadaþýn ismi mi ? Yoksa bir müzik grubu mu ? :) Elbete yukarýdakiler deðil. :) Yanda göreceðiniz renk skalalarý Kelvin deðerlerini göstermektedir. Kelvin ; Xenon gazýnýn renk sýcaklýðýna verilen isim diye nitelendirebiliriz. Renk sýcaklýðý ýþýðýn rengidir, ýþýðýn miktarý ile bir ilgisi yoktur. Renk sýcaklýðý artýrýldýðýnda ýþýktaki mavinin payý artar, kýrmýzýnýn payý azalýr. Kelvin Xenon ýþýðýnýn rengini belirleyen en önemli etkendir. Kelvin deðeri azaldýça renk sararmaya, arttýkça mavileþmeye baþlamaktadýr. En çok tercih edilen ve beyaza en yakýn Kelvin deðeri 4300K dir. Sürücüler tarafýndan en çok tercih edilen ise 6000K’dir. Unutulmamalýdýr ki ; renk ýsýsý arttýkça aydýnlatma kapasitesi azalmaktadýr. !

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Ekim 2009 www.YamahaTurkiye.org


H.Aþkýn KAYMAZ askin@yamahaturkiye.org Lümen ; fazla detaya girmeden, Xenon ýþýk kaynaðýndan tüm yönlere doðru yayýlan ve göz hassasiyeti ile deðerlendirilebilen ýþýðýn gücüdür. Yanda bulunan þekilde lümen ýþýk gücünün daðýlýmýný görüyorsunuz. Motosiklete Nasil Takilir ? Hemen hemen tüm motosikletlere uygun Xenon kitleri bulunmaktadýr. Genelde Orta sýnýf gezi motosikletlerinde kulanýlan H4 ve H7 ampuller Xenon kitler ile deðiþtirilir. Bu iþlemi elektirik tesisatýndan iyi anlayan bir ustaya yaptýrmanýzý tavsiye ediyorum. Genelde Xenon montajý sorunsuz gerçekleþir. Dikkat etmeniz gereken nokta elektirik tesisatýný kesip biçmeden ve orjinal yapýsýný bozmadan bu iþlemi gerçekleþtirmenizdir. Ayrýca Xenon ampulun beslemesi olan Balastý motosiklete yerleþtireceðiniz alanýda iyi seçmelisiniz. Su alan yada yaðmur görecek bir yerde olmamasýna dikat edin. Uzun-Kýsa ampullerinizi Xenon ile deðiþtirecek iseniz 2 adet Balastý motosikletinize montaj edeceðinizi unutmayýn. Her ampulun Balast’ýnýn ayrý olacaðýný dikkate alýn. Montaj yapýlmadan önce Akü baðlantýnýzý kesmenizi de tavsiye ederiz. Ýyi hoþta Maliyeti Nedir ? Türkiye’de yurt dýþýndan xenon ithalatýný yapan bir çok firma bulunmaktadýr. Bu markalarla ilgili inceleme yapýldýðýnda hepsinin birbirine benzediðinin farkýna varacaksýnýz. % 80 ‘i çin malý diyebiliriz ve birbirlerin aynýsý sadece etiketler ve dýþ kutularý farklý. Bunla beraber Tayvan, Kore ve Japon ürünleri satanlarda mevcut. Çin mallarýna raðbet etmemenizi tavsiye ediyorum. Hem aydýnlatma güçleri iyi deðil, hem de ömürleri fazla olmuyor maalesef. Benim tavsiyem Philips, Bosch yada Mtec markalarýný tercih etmenizdir. Eðer bütçeniz kýsýtlýysa o zaman piyasadaki büyük firmalardan uzak doðu mallarý temin etmeye çalýþýn. Neden derseniz; mutlaka arýza yapacaktýr, arýza yaptýktan sonra yenisini alma þansýnýz olsun. Çin malý Xenon kitler genelde otomobiller için üretildiðinden 1 Takým ( 2 adet ) olarak satýlýr. Bu nedenle alýrken bir arkadaþýnýz ile ortaklaþa almanýz gerekecektir. 1 Takým fiyatý 250 YTL – 350 YTL arasýnda satýlmaktadýr. Markalý Xenon kitleri ise 1 Takýmý 400 € – 550 € aralýðýnda satýlmaktadýr. Bunlarýn yanýnda M-Tec markasýnýn sadece 1 motosiklet için satýþýný yaptýðý Xenon kitlerde bulunuyor ve fiyatý ortalama 250 € civarýndadýr. Evet yukarýdakileri okudunuz ve artýk sizde görnür olmak istiyorsanýz en kýsa zamanda motosikletinize bir Xenon aydýnlatma kiti takýnýz. Emin olun taktýrdýktan sonra ben yolu görmüyor muþum diyeceksiniz :) Ve diðer taþýt sürücüleride artýk sizi daha fazla fark edecekler.

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org

Ekim 2009


AYIN PADDOCK GÜZELLERÝ YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Ekim 2009 www.YamahaTurkiye.org


Emre Ercins emre@yamahaturkiye.org

GÜVENLÝ SÜRÜÞ SABIR Nasýl iyi viraj alýnýr, nasýl ve nerede fren yapýlýr, en yüksek hýza çýkmak için nasýl kalkýlýp nerede ve ne zaman vites deðiþtirilir gibi teknik ve bir çoðumuzun ilgisini çekecek konular yerine nerden de buluyor bu konularý diye düþünebilirsiniz Sebebi basit. Sürüþ önce kafada baþlar, kafada devam eder ve yine kafada varýþ yerine geldiðinizde biter. Yani aslýnda sürüþ tamamen duygusal bir þeydir. Öncelikle mental olarak bazý yapý taþlarýný yerine oturtmalýyýz ki altýmýzda duran canavarlar bize deðil biz onlara hükmedelim. Birkaç gündür bu ayki dergide anlatmak istediðim konu olan – aslýnda daha önce defalarca deðinilen bu konuyu tekrar hatýrlamak için ele almak desek daha doðru olur – Sabýr ile ilgili yazýlý dokümanlarý inceliyorum. Bu konularýn derin olduklarý kadar sýkýcý olduklarýný zaten biliyordum ama araþtýrma yaparken bunu bir kez daha kesin ve net yaþadým, hissettim Ýþin asýl zor tarafý bu konularda kendim bile bu kadar sýkýlýrken sizleri sýkmadan nasýl iþleyeceðim sorusuna cevap bulmaktý. Ýtiraf.com durumunda bir þey söylemek gerekir ise kaç gündür yazýyý yazmaya elim bir türlü gitmedi. Ýçimden þöyle söyledim; “Zamana býrak, nasýl olsa bir þeyler dökülecektir kendiliðinden” Anahtar kelime sanýrým buydu.” Zaman” a býrakmak. Yani biraz süre tanýmak ve bu konuda ani ve hýzla bir þeyler yapmamak. Sakin olmak, olabilmek. Þu an bunlarý okuduðunuza göre demek ki her þeyin ilacý olan zaman bu derdime de çare olmuþ. Sabýr kelimesi Mevlana ya göre “kurtuluþun anahtarý”, þarkýcý Göksele göre, “Sabýr sabýr ya sabýr belkide akýllanýr” nakaratýnda olduðu gibi beklemeyi ifade eden, bir çok dini inanýþta “büyük bir ibadet, mutluluk ve huzurun temeli”, filozoflara göre “erdemin anasý, sözlük anlamýna göre “olacak ya da gelecek bir þeyi telaþ göstermeden beklemektir”. Ama tüm bunlardan farklý olarak bir bilgi paylaþýmý sitesinde sabýr için “enayiliktir” denmiþtir ki bu ülkede yaþayan insanlarýmýzýn sabýr konusundaki düþüncesini en uygun anlatan tanýmdýr sanýyorum. Neden böyle düþünmekteyiz konusuna cevap bulmak için sokaða çýkýp etrafa bakmak yeterli olacak diye düþünüyorum. Kýrmýzý ýþýkta beklerken daha sarýda iken arkamýzdan korna çalan taksi þöförünün tabakhaneye ne yetiþtirdiðini merak ederken belkide 100 mt sonra yaya kaldýrýmýndan karþýya geçmek için adým atmýþ olan bir kiþiye BÝZ korna çalarak yoldan çekilmesini istemiyor muyuz? Demek ki önce iðneyi kendimize çuvaldýzý baþkasýna batýrmalýyýz. Peki o zaman iðneyi kendimize yavaþ yavaþ batýralým bakalým. Belki bu acýnýn etkisi ile kendimize geliriz. Tabi bu iðnenin etkili olmasý için öncelikle herkesin dürüst olmasý gerekiyor. En azýndan kendinize dürüst olun. Nasýl olsa sizden baþka kimse bilmeyecek Hemen hemen her gün karþýmýza çýkan olaylar içinden Sabýr a zýt olacak ve ilk sýraya yerleþecek olan madde hangisidir dersiniz? Siz dediniz belki ama ben buraya yazayým yinede… A-CE-LE = HIZ Hepimizin acelesi var, hepimiz bir yerlere bir þeylere yetiþmek istiyoruz, 24 saate sýðdýrabileceðimiz den daha çok þey yapmaya çalýþýyoruz, birileri vakit nakittir diyor ve geçen her saniye aþaðýya doðru sayan bir sayaç gibi trilyonlarýmýzdan alýp götürüyor deðil mi? Farkýnda olmadan 9 ay sabrettik. Sonra ehliyet alabilmek için 18 yýl sabrettik. Kendimize motosiklet alabilmek için para biriktirerek sabrettik. Ama motosikletin selesine oturduðumuz zaman sað elimiz tüm bu geçen zamana meydan okurcasýna ve o güne kadar geçen sürenin acýsýný çýkartmak istercesine bir anda bu kelimeyi hiç duymamýþ gibi hareket edip bizim kontrolümüzden çýkýyor.

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

www.YamahaTurkiye.org

Ekim 2009


Hadi biraz hafýzanýzý yoklayýn ve yukarýda bahsettiðim gibi kendinize dürüst olarak þu sorulara cevap verin! ? ? ? ? ?

Virajlý bir yolda öndeki aracý geçmek için saðýndan solundan ileri görmek için bakmaya çalýþýrken araca fazlaca yaklaþtýðýmýzý, Geçiþ için güvenli bir mesafe ve görüþ olmamasýna raðmen “motosiklet bu nasýl olsa arada daha çabuk hýzlanýr” diyerek solamaya çýktýðýmýzý, Sýkýþan trafikte araçlarýn saðýndan geçmeye çalýþtýðýmýzý, Bir yerden bir yere yetiþmek için yol hava ve sürüþ þartlarýnýn elverdiðinden daha hýzlý sürdüðümüzü, Sürüþ esnasýnda bizi tehlikelerden koruyacak GÖZLEM ilkesine yeterince vakit ayýrmadýðýnýzý ve bilgileri toplamak için beklemediðimizi,

?

Bir yerden bir yere giderken motosiklet korumalarýmýzý tam giymek için zaman harcayamadýðýmýzý,

?

Ýyi bir sürücü olmak için çok okumak, okunanlarý tatbik etmek ve tabiki mümkün olduðu kadar eðitim alýp bu eðitimleri sürüþümüze yansýtmak için zaman vermediðimizi,

Farkýnda mýyýz? Bu sorunun tabiî ki iki cevabý var ama acaba hangisi daha kötü diye de düþünüyor birden insan. Farkýnda deðiliz; Sanýrým bu cevap diðer alternatife göre daha tehlikelidir. Çünkü farkýnda olmadýðýnýz, bilmediðiniz, görmediðiniz yanlýþý kabul etmez, kabul etmediðiniz þeyi düzeltmek için uðraþmayýz bile. Farkýndayýz; Tünelin ucunda bir ýþýk olduðunu görüyorum. Hatamýzý biliyoruz, bunu düzeltebiliriz. Çünkü eðer bu yukarýda bazýlarýný soru olarak yazdýðým hatalarý yapmaya devam edersek sonucunda ne olabileceðini çok iyi biliyoruz. Her gün SABIRLI OLMAYAN – OLAMAYAN arkadaþlarýmýzýn baþlarýna gelenleri duyuyor, görüyoruz. Ýnsanoðlunun ortalama ömrü tüm konularý yaþayarak öðrenebilmek için yeterince uzun deðil. Baþkalarýnýn yaþadýklarýndan da tecrübe edebiliyor olmamýz bizi diðer canlýlardan ayýran önemli bir özellik deðil mi? Eee peki o zaman bunu kullanmak için daha ne bekliyoruz ki ? Sabýrlý davranmak -genlerimizin bize söylediði gibi enayilikle vakit kaybettirmemekte- tam tersine zaman, zamanla birlikte para ama en önemlisi hayatýmýzý kazandýrmaktadýr. Sabýr konusunu geçen ayki yazýmýn bitiminde de yazdýðým gibi bir sözle bitirmek istiyorum. “Talihsizlik, zaman zaman insana musallat olan bir sabýrsýzlýktýr” Devam edecek…

YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Ekim 2009 www.YamahaTurkiye.org


YAMAHA TÜRKÝYE mecmua

Siz de ekibimize katýlmak ister misiniz ? Evet ise ; kýsa bir özgeçmiþinizi iletisim@yamahaturkiye.org adresine gönderiniz

Görüþ ve önerlerinizi bekliyoruz.

www.yamahaturkiye.org


Ekim 2009  

YamahaTurkiye.Org Ekim 2009 Sayısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you