Page 1

!"#$%&'(')*+,,-+./ 0'1$23"&4567'0'82&45'0'9 :$&,'0'3;76<1%&' 0'3"!%=&>?9@6&'9 A4'0' !"#$%&' &8A"!:'0' B/C+DE/.,'0'1&$<;@F'0'1&6<"@F 0'C.G,E+*HD/'0')*+,,'0'I//.'0',JKE,'0' ,E+CL+I*/'IK-*,'0'HC/'C./+M')*+,,/,'0' B/C+DE/.,'0'C+.+N/,'0'OP),


!"#$%&'()*+*,-./012345 "#$%

7715506 Bordeaux No 130 112420 6 26,7x9,4 cm 68 cl 6,43 €

7715501 Νερού 112413 Water No 1 6 24,4x9,2 cm 54 cl 6,43 €

7715505 Burgundy No140 112421 6 23,4x 11,4 cm 69 cl 6,43 €

7715508 Κόκκινου κρασιού 112422 Red wine No 145 6 22,2x9,8 cm 47 cl 6,43 €

7715503 Λευκού κρασιού 112412 White wine No 0 6 23,2x8,4 cm 41 cl 6,43 €

7715504 Λευκού κρασιού 112414 White wine No 2 6 22,0x 7,6 cm 30 cl 5,89 €

7715514 *7715515 *7715513 *7715517 Champagne No 7 Champagne No 77 Martini No 86 Cognac No 47 112415 112418 113755 113756 6 25,2x7,2 cm 21 cl 6 23,4x7,2 cm 30 cl 6 18,0x11,4 cm 34 cl 6 17,1x11,2 cm 62 cl 4,78 € 7,39 € 5,89 € 7,39 €

*7715522 Νερού /Χυμού *7715520 Αναψυκτικού * 7715541 Χυμού * 7715542 Χυμού * 7715551 Σφηνάκι 112842 Water No 32 112419 Long drink No 79 112841 Tumbler No 15 113771 Tumbler No42 112843 Shot No 35 6 17,7x8,4 cm 45 cl 6 16,5x8,0 cm 54 cl 6 14,0x6,0 cm 25 cl 6 14,4x7,0 cm 36 cl 6 9,5x4,7 cm 9 cl 7,08 € 6,17 € 5,40 € 5,90 € 5,40 €

* 7715538 * 7715532 Whiskey No 60 Whiskey No 89 112417 112844 6 9,0x9,6 cm 39 cl 6 8,3x8,9 cm 31 cl 6,17 € 5,90 €

!


'()*

*7710201 Νερού *7710203 Burgundy *7710204 Λευκού κρασιού *7710205 Burgundy *7710206 Κόκκινου κρασιού 110459 Water 110458 Burgundy No 0 110485 White wine No 2 110499 Burgundy No 140 110496 Red wine No 130 6 22,7x8,8 cm 51 cl 6 21,7x8,2 cm 40 cl 6 20,3x7,3 cm 28 cl 6 22,1x11,1 cm 73 cl 6 22,5x9,3 cm 63 cl 6,50 € 6,50 € 6,26 € 6,50 € 6,50 €

*7710214 Champagne No 7 110488 6 22,5x7 cm 23 cl 6,50 €

*7710220 Νερού 1114674 Water No 79 6 12,7x9 cm 55 cl 5,50 €

*7710208 Νερού 1114674 Water No 60 6 10,1x10,5 cm 60 cl 5,50 €

&


!"#$%&'()*+*,-./012345 ,-*..(,/

7713906 Bordeaux No 130 106226 6 25,0x9,5 cm 65 cl 4,56 €

7713901 Νερού 106220 Water No 1 6 24,0x9,0 cm 55 cl 4,56 €

7713905 Burgundy No 140 106227 6 23,0x11,6 cm 81 cl 4,56 €

7713903 Κόκκινου κρασιού 106219 Red wine No 0 6 22,5x8,2 cm 41 cl 4,56 €

7713904 Λευκού κρασιού 106221 White wine No 2 6 21,0x7,5 cm 31 cl 4,18 €

7713914 Champagne No 7 106223 6 24,2x7,0 cm 21 cl 4,56 €

7713301 Νερού 174487 Water No 1 6 20,5x8,8 cm 42 cl 3,24 €

7713305 Burgundy No 140 172927 6 19,5x10,7 cm 59 cl 3,50 €

7713303 Κόκκινου κρασιού 133903 Red wine No 0 6 19,7x8,1 cm 32 cl 3,00 €

7713313 Martini No 86 185534 6 17,0x10,4 cm 24 cl 3,64 €

7713316 Μπύρας *7713317 *7713309 Cognac XXL No 47 Liquer No 5 133948 138260 133951 Beer No 13 6 17,0x7,6 cm 39 cl 6 14,7x10,1 cm 51 cl 6 13,2x5,2 cm 7 cl 3,09 € 2,94 € 3,00 €

0/)1(*-

+

7713304 Λευκού κρασιού 133920 White wine No 2 6 18,7x 7,5 cm 25 cl 2,74 €

7713314 Champagne No 7 133934 6 21,0x7,2 cm 19 cl 3,00 €


3*$43*.(,

*7711501 *7711502 Αναψυκτικού *7711500 Αναψυκτικού Whiskey No 60 115835 115834 Long drink No 42 115837 Long drink No 79 6 9,2x8,7 cm 36 cl 6 12,7x7,3 cm 33 cl 6 15,6x7,0 cm 37 cl 4,99 € 4,99 € 4,99 €

*7711504 Αναψυκτικού *7711505 Αναψυκτικού *7711503 Whiskey 115850 Long drink 115849 Long drink 115848 6 13x8,8 cm 54 cl 6 15,2x6,8 cm 39 cl 6 8,6x7,0 cm 21 cl 4,99 € 4,99 € 4,54 €

5/..*

*7714220 Αναψυκτικού *7714216 Χυμού *7714210 Grappa No55 193572 193586 Long drink No79 101343 Tumbler No42 6 16,4x6,7 cm 35 cl 6 15,0x6,5 cm 25 cl 6 13,9x5,3 cm 14 cl 7,80 € 7,80 € 7,34 €

*7714251 Σφηνάκι 101342 Shot No 35 6 10,7x4,7 cm 8 cl 7,34 €

*7714238 *7714232 Whiskey No 60 Whiskey No 160 193569 101271 6 10,8x8,7 cm 29 cl 6 9,6x8,4 cm 23 cl 7,83 € 8,04 €

2


!"#$%&'()*+*,-./012345 "*$(.

*7717920 Αναψυκτικού *7717921 Σωλήνας *7717922 Σωλήνας 577705 Long drink No79 571703 Tumbler No42 813893 Tumbler No12 6 15,6x6,2 cm 33 cl 6 14,2x6,0 cm 28 cl 6 11,7x6,0 cm 24 cl 5,50 € 5,14 € 5,50 €

7717938 *7717932 *7717951 Σφηνάκι Whiskey No60 Whiskey No89 579704 575706 572702 Shot No35 6 9,0x8,0 cm 28 cl 6 8,0x6,2 cm 15 cl 6 7,2x3,8 cm 4 cl 5,50 € 4,39 € 3,05 €

3*$.%$(%

*7714520 Αναψυκτικού *7714551 Σφηνάκι 145077 Long drink No79 145046 Shot No35 6 15,3x6,5 cm 38 cl 6 10,6x3,8 cm 7 cl 6,67 € 8,71 €

*7714538 *7714532 Whiskey No60 Whiskey No35 145063 145080 6 9,7x8,0 cm 33 cl 6 9,2x6,5 cm 19 cl 8,71 € 7,90 €


,/)'%)5(/)

*7717520 Αναψυκτικού *7717515 Σωλήνας *7717522 Σωλήνας 175495 Long drink 175500 Tumbler 175514 Tumbler 6 15,5x6,5 cm 37 cl 6 14,0x6,3 cm 32 cl 6 11,6x6,3 cm 26 cl 3,89 € 3,72 € 3,48 €

*7717551 Σφηνάκι *7717538 *7717532 Whisky Whisky 175545 Shot 175531 175528 6 7,7x3,8 cm 5 cl 6 8,9x8,0 cm 29 cl 6 8,0x6,3 cm 15 cl 3,14 € 3,77 € 3,48 €

."/5.

* Σωλήνας κόκκινος 117196 Tumbler red No 42 6 14 x 6,3 cm 32 cl 8,02 €

ΝΕO NEW

* Σωλήνας μπλε 117197 Tumbler cobalt No 42 6 14 x 6,3 cm 32 cl 8,02 €

* Σωλήνας λαδί 117198 Tumbler olive No 42 6 14 x 6,3 cm 32 cl 8,02 €

* Σωλήνας τυρκουάζ 117199 Tumbler αqua No 42 6 14 x 6,3 cm 32 cl 8,02 €

*7711602 Whisky κόκκινο *7711604 Whisky μπλε *7711606 Whisky λαδί *7711608 Whisky τυρκουάζ 117200 Whisky red No 60 117201 Whisky cobalt No 60 117202 Whisky olive No 60 117203 Whisky aqua No 60 6 8,9 x 8 cm 29 cl 6 8,9 x 8 cm 29 cl 6 8,9 x 8 cm 29 cl 6 8,9 x 8 cm 29 cl 8,02 € 8,02 € 8,02 € 8,02 €

6


!"#$%&'()*+*,-./012345 *--%8$/

*3949310 Νερού πράσινο *3949307 Νερού μπλε *3949306 Νερού μωβ 174508 Tumbler green 174509 Tumbler blue 174510 Tumbler purple 6 9,5x7,2 cm 29 cl 6 9,5x7,2 cm 29 cl 6 9,5x7,2 cm 29 cl 5,50 € 5,50 € 5,50 €

*3949309 Νερού πορτοκαλί *3949305 Νερού άσπρο *3949308 Νερού μαύρο 174511 Tumbler orange 180939 Tumbler white 180936 Tumbler black 6 9,5x7,2 cm 29 cl 6 9,5x7,2 cm 29 cl 6 9,5x7,2 cm 29 cl 5,50 € 5,80 € 5,80 €

*-3*)

*3949303 Νερού ματ *3949300 Νερού πράσινο 179724 Tumbler non transparent 179720 Tumbler green 6 10,2x9,2 cm 28 cl 6 10,2x9,2 cm 28 cl 6,74 € 7,15 €

*3949302 Νερού μωβ *3949301 Νερού μπλε 179721 Tumbler purple 179722 Tumbler blue 6 10,2x9,2 cm 28 cl 6 10,2x9,2 cm 28 cl 7,15 € 7,15 €

67


0*03/

*3949317 Νερού κόκκινο *3949315 Νερού γκρι *3949319 Νερού πράσινο 171630 Tumbler red 171631 Tumbler grey 171632 Tumbler green 6 10 x 8,5 cm 34 cl 6 10 x 8,5 cm 34 cl 6 10 x 8,5 cm 34 cl 4,55 € 4,55 € 4,55 €

*3949318 Νερού βιολετί *3949314 Νερού μπλε 171633 Tumbler violet 174505 Tumbler blue 6 10 x 8,5 cm 34 cl 6 10 x 8,5 cm 34 cl 4,55 € 4,55 €

1/-,%

*3949312 Νερού *3949311 Νερού αμέθυστος 169852 Tumbler 169854 Tumbler purple 6 10 x 6,1 cm 43 cl 6 10 x 6,1 cm 43 cl 4,28 € 3,89 €

* Νερού γκρι 169856 Tumbler grey 6 10 x 6,1 cm 43 cl 4,28 €

* Νερού αμέθυστος 169853 Tumbler purple 6 11,5x6,7 cm 57 cl 4,51 €

* Νερού γκρι 169855 Tumbler grey 6 11,5 x 6,7 cm 57 cl 4,51 €

*3949313 Νερού 169851 Tumbler 6 11,5x6,7 cm 57 cl 4,12 €

69


82&45'(')*+,, /"%)4#"

ΝΕO NEW

*1217011 Ποτήρι επιδόρπιων κρασιών *1217015 *1217014 *1217013 *1217012 Cabernet/Merlot Pinot noir Sauvignon Chardonnay U1009 Dessert wine glass U1013 U1012 U1011 U1010 6 19 x 7,7 cm 27 cl 6 23,2x10,5cm 55 cl 6 22,8x10,3cm 47 cl 6 23,1x8,9 cm 40 cl 6 21x9,5 cm 37 cl 6,98 € 8,43 € 6,98 € 6,98 € 6,98 €

*1217016 *1217010 Champagne Tasting glass U1051 U1008 6 23,3x7,2cm 20 cl 6 18x8,7cm 32 cl 6,98 € 5,22 €

*1217004 Νερού *1217005 Νερού U1033 Water U1041 Water 6 9,3x9,2 cm 38 cl 6 12x8 cm 35 cl 2,92 € 2,92 €

*1217001 Νερού *1217003 Σφηνάκι U1042 Water U1057 Shot 6 13,5x9 cm 58 cl 6 9,1x5,1 cm 9 cl 2,87 € 5,29 €

6:


/"%)4#"

ΝΕO NEW

*1217009 *1217006 *1217002 Liquer Liquer Whisky U1062 U1056 U1032 6 17x7cm 16,5cl 6 16,8x6cm 11 cl 6 8,6x9,9cm 30cl 6,74 € 6,39 € 5,93 €

*1217007 *1217008 Cognac/Armagnac Cognac/Armagnac U1058 U1059 6 10,6x8,4cm 21 cl 6 12,6x10,4cm 39 cl 7,40 € 8,75 €

*$/0<4#"

ΝΕO NEW

*1217020 Κόκκινου κρασιού *1217021 Λευκού κρασιού *1217023 Κόκκινου κρασιού U1901 Red wine U1902 White wine U1904 Red wine 6 21,5x9,1 cm 43 cl 6 19,5x8,3 cm 35 cl 6 21,5x9,6 cm 47 cl 4,75 € 4,75 € 4,75 €

*1217022 Λευκού κρασιού *1217024 Champagne U1903 White wine U1951 6 19,5x9,1 cm 41 cl 6 21,1x7,4cm 21 cl 4,75 € 4,88 €

6;


82&45'(')*+,, ,*3%$)%54'()43-*),

*1215360 Κόκκινου κρασιού D0795 Red wine 6 25,5x10,1 cm 75 cl 4,14 €

1215388 Κόκκινου κρασιού 46888 Red wine 6 23,0x9,5 cm 58 cl 3,40 €

1215361 Νερού 46961 Water 6 22,0x9,0 cm 47 cl 3,12 €

,*3%$)%54'()4=%#)%

1215389 Κόκκινου κρασιού E2789 Red wine 6 22,0x10,0 cm 58 cl 3,71 €

1215390 Κόκκινου κρασιού E2790 Red wine 6 21,0x9,7 cm 47 cl 3,44 €

1215373 Λευκού κρασιού 46973 White wine 6 20,2x8,1 cm 35 cl 2,80 €

,*3%$)%54 '()43%#=/-*(.

1215391 Λευκού κρασιού *1215327 Κόκκινου κρασιού *1215328 Κόκκινου κρασιού E2788 White wine D0797 Red wine D1292 Red wine 6 20,0x9,0 cm 35 cl 6 22,0x10,2cm 58 cl 6 18,5x8,7cm 38 cl 2,90 € 3,64 € 3,36 €

,*3%$)%54'()4$/#8%

1215326 Kρασιού Balloon 47026 Wine Balloon 6 20,9x10,6 cm 58 cl 3,31 €

1215317 Kρασιού Balloon 47017 Wine Balloon 6 19,6x10,0 cm 47 cl 3,12 €

1215319 Kρασιού Balloon 47019 Wine Balloon 6 18,2x9,1 cm 35 cl 2,80 €

1215385 Champagne 48024 6 22,5x7,0 cm 16 cl 2,54 €

1215330 *1215344 Martini Margarita 62449 62447 6 18,8x12,0 cm 30 cl 6 19,2x12,1 cm 44 cl 4,19 € 4,45 €

,*3%$)%5

*1215340 Champagne D6140 6 16,5x12,0 cm 30 cl 4,64 €

6!

1215378 Λευκού κρασιού 46978 White wine 6 18,0x7,2 cm 25 cl 2,59 €


8$*)1.4,%"*8%

*1112614 Λευκού κρασιού *1112613 Λευκού κρασιού *1112615 Champagne E6100 White wine E6250 E6102 White wine 6 21,1x8,8 cm 35 cl 6 22,9x9,7 cm 47 cl 6 23,5x6,5 cm 24 cl 3,66 € 3,79 € 3,31 €

*1112616 Κόκκινου κρασιού *1112612 Κόκκινου κρασιού *1112611 Κόκκινου κρασιού G0935 Red wine E6101 Red wine E6245 Red wine 6 21,0x8,5 cm 35 cl 6 22,7x9,5 cm 47 cl 6 23,8x10,1 cm 62 cl 3,31 € 4,08 € 3,66 €

0(--%.(0%

*1112530 Kόκκινου κρασιού *1112531 Νερού Ε8516 Red wine Ε8518 Water 6 22,5x10,0cm 57 cl 6 21,5x9,0cm 47 cl 4,73 € 4,40 €

*1112532 Λευκού κρασιού *1112533 Champagne E8520 Ε8519 White wine 6 19,5x8,0cm 31 cl 6 21,5x6,0 cm 19 cl 3,47 € 4,19 €

6&


82&45'(')*+,, %-%8*),%

1114501 Νερού 50143 Water 36 18,0x8,1 cm 31 cl 2,59 €

1114502 Κόκκινου κρασιού 37405 Red wine 48 16,6x7,4 cm 25 cl 1,78 €

1114503 Λευκού κρασιού 37413 White wine 48 15,3x6,9 cm 19 cl 1,80 €

1114507 Champagne 37298 48 17,5x5,5 cm 17 cl 2,40 €

1114564 Grappa 37264 48 11,3x4,8 cm 6 cl 2,04 €

1114509 Martini 08204 48 12,4x8,2 cm 9 cl 2,69 €

*1211038 Cocktail “Hurricane” D5338 12 15,0x 7,4 cm 29 cl 4,03 €

1114523 Margharita 79923 24 16,0x10,9cm 27 cl 3,52 €

-()%*-

*1212415 Nερού Water 6 21,5x9,3 cm 47 cl 3,03 €

1210560 Κόκκινου κρασιού C3570 Red wine 24 19,7x8,2 cm 31 cl 3,07 €

)/$0*)1(%

1213416 Νερού 07810 Water 48 16,2x7,4 cm 24 cl 2,46 €

6+

1213419 Kρασιού 11392 Wine 48 14,5x 6,7 cm 16 cl 2,42 €

1210561 Λευκού κρασιού *1210562 Champagne C3572 White wine C3569 24 17,4x7,7 cm 25 cl 24 19,6x7,0 cm 18 cl 2,57 € 3,36 €

1114517 Cocktail 54584 24 20,8x7,9 cm 44 cl 4,28 €


"$(),%.*

1213119 Νερού 68619 Water 48 21,2x8,9 cm 42 cl 2,90 €

1213133 Κόκκινου κρασιού 25433 Red wine 48 19,7x7,4 cm 31 cl 2,59 €

1213121 *1213175 Σωλήνας Margarita 79921 50775 Hi ball 24 16,0x10,9 cm 27 cl 48 14,8x6,6 cm 34 cl 3,94 € 1,18 €

1213165 Λευκού κρασιού 25565 White wine 48 17,4x6,7 cm 23 cl 2,16 €

1213169 Λευκού κρασιού 25569 White wine 48 16,5x6,9 cm 19 cl 2,10 €

1213125 Champagne 25425 48 19,6x5,0 cm 15 cl 1,97 €

1213140 Σωλήνας *1213177 Whiskey 50777 42440 Hi ball 48 12,7x6,6 cm 28 cl 48 9,4x7,9 cm 31 cl 0,95 € 1,40 €

3*--/)

1115802 Νερού 11937 Water 12 13,8x8,3 cm 25 cl 1,20 €

1115804 Κόκκινου κρασιού *1110911 Champagne 11942 11052 Red wine 12 12,9x7,6 cm 19 cl 12 11,1x9,0 cm 16 cl 1,03 € 1,29 €

*0%-(*

1212901 Νερού E2372 Water 48 12,5x8,5 cm 32 cl 2,69 €

1212905 Λευκού κρασιού E3562 White wine 48 11,7x7,9 cm 25 cl 2,29 €

1212904 Λευκού κρασιού E3559 White wine 48 10,6x7,2 cm 19 cl 2,14 €

62


82&45'(')*+,, ,*0"#.

1213319 Κρασιού 13831 Wine 48 9,7x6,4 cm 22 cl 0,83 €

1213320 Κρασιού 13823 Wine 48 8,8x6,5 cm 18 cl 0,83 €

1111427 Σωλήνας 40326 Hi ball 48 17,0x6,4 cm 36 cl 1,01 €

1111438 Σωλήνας 12713 Hi ball 48 15,7x6,3 cm 33 cl 0,86 €

1111431 Σωλήνας 40334 Hi ball 48 16,6x6,0 cm 31 cl 0,90 €

1111416 Ούζου 40367 Hi ball 48 10,0x5,5 cm 16 cl 0,65 €

1111424 Ούζου 05425 Hi ball 48 8,7x5,1 cm 10 cl 0,82 €

1111415 Ούζου 40375 Hi ball 72 10,5x3,8 cm 7 cl 0,71 €

1111417 Σφηνάκι 72388 Shot 72 10,1x3,6 cm 6 cl 1,34 €

1111426 Whiskey 40391 48 9,3x7,9 cm 30 cl 1,01 €

1111420 Kρασιού 40383 Rocks 48 8,4x7,0 cm 20 cl 0,82 €

1213309 Νερού 13849 Water 48 12,6x6,5 cm 29 cl 0,98 €

(.-*)1%

6

1111433 Σωλήνας 40342 Hi ball 48 14,5x6,3 cm 29 cl 0,88 €

1111435 Σωλήνας 12714 Hi ball 48 13,1x5,8 cm 22 cl 0,78 €


)/)(,

1212832 Μπύρας 49357 Beer 48 15,2x8,7 cm 57 cl 1,06 €

1212806 Μπύρας 43740 Beer 48 12,7x7,7 cm 34 cl 0,87 €

1212809 Νερού 43716 Water 48 11,5x7,3 cm 28 cl 0,85 €

1212340 Σετ 6 Νερού 60440 Set 6 Tumbler 12 11,4x7,2 cm 27 cl 5,09 €

1212397 Set 6 Whiskey 61697 12 9,4x7,7 cm 25 cl 4,94 €

1212324 Set 6 Whiskey 60024 12 8,8x7,2 cm 20 cl 4,43 €

1212320 Σετ 6 Κρασιού 60026 Set 6 Wine 12 8,2x6,5 cm 16 cl 4,07 €

1214736 Σωλήνας 38936 Tumbler 24 13,0x8,9 cm 42 cl 1,61 €

1214704 Σωλήνας 29904 Tumbler 48 12,2x8,5 cm 35 cl 1,42 €

1214779 Σωλήνας 29879 Tumbler 48 14,0x7,5 cm 31 cl 1,29 €

1214777 Whiskey 52361 48 9,8x8,5 cm 27 cl 1,10 €

)/$'%8%

1212398 Σετ 6 Αναψυκτικού 61698 Set 6 Tumbler 12 12,5x7,4 cm 32 cl 5,94 €

8$*)(5>

1214743 Μπύρας 38943 Beer 24 16,0x8,7 cm 46 cl 2,01 €

1214730 Κρασιού *1214755 Σφηνάκι *1113780 Σετ 6 Σωλήνας Ούζου 55058 Wine 04755 Shot 00841 Set 6 48 7,3x7,3 cm 16 cl 48 5,7x5,0 cm 4,5cl 24 9,1x5,2 cm 16 cl 0,81 € 0,76 € 6,87 €

66


82&45'(')*+,, 3%*0()8

1113017 Αναψυκτικού E0618 Hi ball 24 17,5x8,1 cm 49 cl 2,12 €

1113020 Χυμού E0615 Hi ball 24 16,0x7,6 cm 38 cl 1,79 €

1113022 Νερού E0619 Water 24 12,0x9,7 cm 50 cl 2,02 €

1113021 Whiskey E0567 24 11,5x8,3 cm 30 cl 1,58 €

1113018 Χυμού E0617 Hi ball 24 14,5x6,6 cm 27 cl 1,68 €

.?%5-*)1

1111901 Χυμού 79698 Hi ball 48 14,6x8,9cm 42 cl 1,76 €

1111921 Σετ 3 Νερού E5130 Set 3 Water 6 13,8x8,3 cm 35 cl 4,34 €

977

1111940 Set 3 Whiskey E5132 6 8,8x9,0 cm 25 cl 4,51 €

"$>.0

,/$1#%

1211004 Νερού 33134 Water 48 12,1x9,0 cm 50 cl 1,25 €

1111941 Set 3 Whiskey E5131 6 9,7x9,7 cm 32 cl 4,99 €

1211003 Whiskey 17908 48 9x8,5 cm 36 cl 1,17 €

1211591 Whiskey E1514 48 9,6x10,0 cm 37 cl 1,78 €

1211590 Whiskey E1515 48 8,8x9,4 cm 27 cl 1,36 €


5$%@A(,>

1112116 Σετ 3 τεμ. χυμού E5457 Set 3 pcs hi ball 5 16,7x8,1 cm 47 cl 6,93 €

1112118 Σετ 3 τεμ.χυμού E5284 Set 3 pcs h i ball 6 15,6x7,3 cm 40 cl 5,70 €

.*-5/

1112120 Set 3 pcs whiskey E5454 6 9,8x8,4 cm 30 cl 5,53 €

1113006 Κρασιού E5455 Wine 12 8,7x 7,4 cm 20 cl 1,73 €

B(%.5*

*1110362 *1114801 1110361 Χυμού Whiskey Whiskey C2129 D6788 C2130 Tumbler 6 9x8,4 cm 32 cl 6 10x9,8 cm 41 cl 6 7,6x12,1 cm 35 cl 1,83 € 2,75 € 1,53 €

-(0*

*1111211 1111212 Αναψυκτικού Whiskey G3367 G3368 Tumbler 24 8,3x9,4 cm 35 cl 24 11,0x8,0 cm 38 cl 2,07 € 1,94 €

"$(0*$>

3/-*

*1110313 Σετ 3 νερού *1110314 Nερού *1111295 Χυμού G4667 Set 3 water G7057 Water G0036 Tumbler 6 12,1x7,6 cm 36 cl 6 12,1x7,6 cm 36 cl 24 9,3x7,4 cm 27 cl 3,84 € 1,61 € 1,61 €

979


82&45'(')*+,, 0/)5%4,*$-/

ΝΕO NEW

1165802 Κόκκινου κρασιού 440088 Red wine 12 24,2x8,5 cm 44 cl 1,90 €

1165806 Κόκκινου κρασιού 440091 Red wine 12 23,3x8 cm 32 cl 1,75 €

1165807 Λευκού κρασιού 440090 White wine 12 21,5x7,7 cm 26 cl 1,70 €

1165805 Champagne 440110 12 21,2x6,2 cm 19 cl 1,68 €

1165804 Liquer 440085 12 18x6,2 cm 10 cl 1,50 €

1165809 Νερού 440035 Water 12 10,9x6,8 cm 39 cl 0,80 €

1164618 Κόκκινου κρασιού 44248 Red wine 48 22,7x7,5 cm 75 cl 2,29 €

1164616 Κόκκινου κρασιού 44238 Red wine 48 21,5x8,5 cm 63 cl 2,22 €

1164610 Κόκκινου κρασιού 44738 Red wine 48 23,8x13,0 cm 59 cl 2,32 €

1164614 Κόκκινου κρασιού 44228 Red wine 12 23,1x7,2 cm 54 cl 2,22 €

1164625 Σετ 2 τεμ. Νερού 44678 Set 2 pcs water 48 16,7 x 7,3 cm 42 cl 4,44 €

1164622 Champagne 44688 48 26,6x5,1 cm 17 cl 2,09 €

1164621 Martini 44698 6 17,3x11,4 cm 21 cl 2,22 €

1164620 Margarita 44668 6 20,4x11,5 cm 46 cl 2,29 €

%)/5%,*

97:

1164612 Λευκού κρασιού 44728 White wine 48 22,0x6,5 cm 42 cl 2,14 €


->$(,

1165376 Σετ 6 Κόκκινου κρασιού 44876 Set 6 Red wine 1 19,5x 7,6 cm 29 cl 12,18 €

1165366 Σετ 6 Λευκού κρασιού 44866 Set 6 White wine 1 18,5x7,0 cm 22 cl 11,68 €

1167901 Νερού 44315 Water 12 20,9x8,7 cm 26 cl 2,08 €

1167902 Κόκκινου κρασιού 44325 Red wine 12 19,9x8,1 cm 21 cl 1,97 €

1167905 Champagne 44305 12 24,0x6,5 cm 20 cl 1,97 €

1167906 Martini 44335 12 17,6x10,9 cm 25 cl 1,77 €

1167352 Αναψυκτικού 42295 Tumbler 8 15,4x8,1 cm 40 cl 1,25 €

1167350 Set 6 Whiskey 42265 8 9,6x9 cm 31 cl 7,50 €

1164207 Νερού 44809 Water 12 20,1x7,2 cm 31 cl 1,87 €

1164209 Κόκκινου κρασιού 44799 Red wine 12 17,5x6,4 cm 23 cl 1,62 €

1165386 Σετ 6 Νερού 44886 Set 6 Water 1 22,0x8,5 cm 36 cl 13,02 €

1165396 Σετ 6 Champagne 44896 1 21,0x5,5 cm 20 cl 12,18 €

'A-()%

(0"%$(*-4"-#.

1164206 Burgundy 44829 24 21,0x7,8 cm 42 cl 2,00 €

97;


82&45'(')*+,, (0"%$(*-

1164201 Burgundy 44745 24 20,5x7,5 cm 45 cl 1,17 €

1164202 Νερού 44272 Water 24 18,0x7,0 cm 35 cl 0,98 €

1164205 Λευκού κρασιού 44705 White wine 24 16,0x6,0 cm 20 cl 0,96 €

1164704 Champagne 44704 24 21,0x5,0 cm 21 cl 0,99 €

1164203 Κόκκινου κρασιού 44703 Red wine 48 16,9x6,2 cm 25 cl 0,90 €

0*-1('%

97!

1167098 Κόκκινου κρασιού 44998 Red wine 12 17,5x6,2 cm 32 cl 1,19 €

1167093 Κόκκινου κρασιού 44993 Red wine 24 19,2x6,0 cm 31 cl 1,19 €

1167092 Λευκού κρασιού 44992 White wine 12 18,1x5,7 cm 25 cl 1,09 €

1167096 Λευκού κρασιού 44996 White wine 12 17,3x5,2 cm 19 cl 1,07 €

1167095 Μπύρας 44995 Beer 12 16,5x6,0 cm 36 cl 1,30 €

1167094 Liquer 44994 12 16,3x5,0 cm 12,5 cl 0,95 €


3(.5$/5

1164441 Νερού 44411 Water 48 16,0x6,8 cm 26 cl 0,75 €

1164488 Κόκκινου κρασιού 44412 Red wine 48 14,7x6,5 cm 21 cl 0,74 €

1164443 Μπύρας 44417 Beer 24 14,7x6,8 cm 35 cl 0,93 €

1164410 Martini 44410 12 13,6x10,7 cm 19 cl 1,12 €

1164479 Cognac 44188 48 12,4x5,9 cm 40 cl 1,11 €

1164434 Liquer 44134 24 11,2x4,2 cm 6 cl 0,76 €

1164409 Λευκού κρασιού 44415 White wine 48 13,2x6,0 cm 16 cl 0,73 €

1164442 Champagne 44419 48 19,3x5,0 cm 19 cl 0,85 €

1164436 Champagne 44136 12 13,2x9,5 cm 26 cl 1,13 €

5/C%$

1167740 Νερού 44739 Water 48 12,3x7,5 cm 30 cl 1,11 €

1167742 Κόκκινου κρασιού 44749 Red wine 48 11,2x7,0 cm 23 cl 1,03 €

1167745 Λευκού κρασιού 44729 White wine 48 10,4x6,5 cm 18 cl 0,94 €

97&


82&45'(')*+,, 0*1%($*

1160762 Νερού 44862 Water 24 15,4x7,3 cm 31 cl 1,20 €

1160721 Κόκκινου κρασιού 44721 Red wine 48 14,7x7,1 cm 25 cl 1,00 €

1160711 Λευκού κρασιού 44711 White wine 24 13,2x6,5 cm 19 cl 0,94 €

1160822 Λευκού κρασιού 44711 White wine 24 13,2x6,5 cm 19 cl 1,08 €

1160772 Cocktail 44872 24 17,6x7,3 cm 38 cl 1,41 €

1160741 Cognac 44741 48 11,6x6,0 cm 26 cl 1,46 €

1164463 Κόκκινου κρασιού 44163 Red wine 48 16,5x7,0 cm 24 cl 0,96 €

1164467 Λευκού κρασιού 44167 White wine 48 15,5x6,5 cm 21 cl 0,92 €

1164469 Μπύρας 44169 Beer 24 19,0x6,5 cm 39 cl 1,07 €

1160642 Freddo espresso 44842 24 13,4x6,9 cm 26 cl 1,44 €

1160611 Λευκού κρασιού 44812 White wine 48 10,7x7,3 cm 25 cl 1,41 €

5#-("%

1164462 Νερού 44162 Water 24 17,0x7,5 cm 31 cl 0,98 €

5*'%$)*

1160612 Freddo cappuccino 44912 48 15,5x7,2 cm 30 cl 1,44 €

97+

1160782 Μπύρας 44882 Beer 24 18,0x6,2 cm 34 cl 1,41 €


8$*)1%

ΝΕO NEW

1165596 Σωλήνας 52112 Tumbler 12 15,5x7,9 cm 37 cl 0,90 €

1165597 Ουΐσκι 52070 Whiskey 12 10,5x9,8 cm 41 cl 0,93 €

1165598 Ουΐσκι 52060 Whiskey 12 9,8x8,9 cm 31 cl 0,79 €

1165599 Χυμού 52130 Tumbler 12 10x6,9 cm 19 cl 0,58 €

1162509 Σωλήνας 52709 Tumbler 24 13,1x8,6 cm 40 cl 0,90 €

1162508 Σωλήνας 52708 Tumbler 12 12,2x8,2 cm 36 cl 0,78 €

1162506 Σωλήνας 52706 Tumbler 48 16,8x7,9 cm 34 cl 0,72 €

1162521 Σωλήνας 52718 Tumbler 12 15,1x7,3 cm 31 cl 0,87 €

1162503 Σωλήνας 52703 Tumbler 48 12,0x7,8 cm 28 cl 0,63 €

1162507 Μπύρας 52707 Beer 24 16,2x8,5 cm 46 cl 1,39 €

1162515 Μπύρας 55359 Beer 6 15,9x7,2 cm 30 cl 2,37 €

1162594 Whiskey 52694 48 9,0x8,3 cm 24 cl 0,50 €

1162514 Χυμού 52714 Tumbler 24 7,6x7,1 cm 14 cl 0,43 €

1162534 Σφηνάκι 52734 Shot 12 5,5x4,7 cm 4 cl 0,29 €

1165595 Σωλήνας 52080 Tumbler 12 16x8,6 cm 48 cl 1,11 €

,*.*3-*),*

972


82&45'(')*+,, *5-*.

1166089 Μπύρας 52689 Beer 24 14,1x8,9 cm 44 cl 1,09 €

1166079 Αναψυκτικού 52679 Tumbler 24 12,5x8,2 cm 34 cl 0,82 €

1166075 Whiskey 52675 24 8,5x8,5 cm 26 cl 0,69 €

"*$0*

5%0"-%

1169136 Σετ 3 Αναψυκτικού 52236 Set 3 Tumbler 8 14,0x8,4 cm 37 cl 2,60 €

1169126 Set 3 Whiskey 52226 8 9,1x9,2 cm 27 cl 2,45 €

3*$/D#%

1165683 Σετ 3 Αναψυκτικού 52684 Set 3 Tumbler 8 13,8x8,0 cm 36 cl 2,08 €

97

1169106 Set 3 Whiskey 52206 8 8,8x8,5 cm 21 cl 2,05 €

3(.5$/5

1162045 Σετ 6 Κρασιού 52045 Set 6 Wine 8 7,0x6,5 cm 10 cl 1,85 €

"%5$*

1167352 Αναψυκτικού 42295 Tumbler 8 15,4x8,1 cm 40 cl 1,25 €

1166072 Χυμού 52672 Juice 24 8,6x7,6 cm 18 cl 0,61 €

ΝΕO NEW

1164250 Νερού 42250 Water 48 12,1 x 9 cm 50 cl 0,84 €

"%)8#%)

1167350 Set 6 Whiskey 42265 8 9,6x9 cm 31 cl 7,50 €

1161329 Αναψυκτικού 52329 Tumbler 24 14,7x8,7 cm 40 cl 1,03 €

1166850 Σετ 6 Σωλήνας 42550 Set 6 Tumbler 8 13,5x6,4 cm 40 cl 8,80 €

1162240 Νερού 42240 Water 48 9 x 8,5 cm 38 cl 0,80 €

,(5>

1163386 Freddo 52476 12 13,5x8,2 cm 34 cl 0,63 €

1161336 Χυμού 52208 Tumbler 24 12,7x7,5 cm 27 cl 0,77 €


(.0($

1160019 Σετ 6 τεμ. Σωλήνας 42886 Set 6 pcs Tumbler 8 15 x 8,6 cm 46 cl 5,44 €

/?(/

1160021 Σετ 6 τεμ. Σωλήνας 42877 Set 6 pcs Tumbler 8 13,7x8,2cm 40 cl 5,17 €

1160037 Set 6 pcs whisky 42875 8 9,6 x 8 cm 28 cl 4,37 €

1163268 Αναψυκτικού 42668 Tumbler 48 13,6x6,9 cm 33 cl 1,00 €

/"?%-(*

1163140 Σετ 6 Μπύρας 42440 Set Beer “Ophelia” 8 15,6x8,1 cm 44 cl 7,69 €

1163109 Set 6 Whiskey 42408 8 10,1x8,4 cm 29 cl 7,01 €

)%E5

1161880 Αναψυκτικού 52469 Τumbler 12 12,0x7,3cm 28 cl 0,64 €

1161882 Whiskey” 52459 24 8,6x7,1 cm 20 cl 0,58 €

3*$0*)

"$%..

1165432 Σωλήνας 52432 Hi ball 8 13,2x6,6 cm 26 cl 0,34 €

1165431 Whiskey 52436 48 8,8x7,8 cm 26 cl 0,35 €

1169942 Σετ 12 Σωλήνας 52006 Set 12 Tumbler 4 12,5x6,4 cm 23 cl 3,22 €

1162382 Κρασιού 52082 Wine 48 8x6,5 cm 15 cl 0,27 €

976


82&45'0'@%Q%1<' !"#$%&'(')*+,,'0'I+.',R/CH+* ,%)5$*

1167815 Σωλήνας 42815 Hi ball 6 16,4x5,9 cm 30 cl 1,02 €

1167894 Σωλήνας 42795 Hi ball 6 14,0x6,1 cm 29 cl 1,02 €

1167825 Σωλήνας 42825 Hi ball 6 16,8x5,8 cm 31 cl 0,99 €

1167855 Whiskey 42555 6 9,0x7,2 cm 25 cl 1,02 €

1162468 Σετ 6 Σωλήνας 42469 Set 6 Hi ball 8 16,4x6,0 cm 29 cl 2,94 €

1162438 Σωλήνας 42438 Hi ball 48 13,9x5,4 cm 21 cl 0,49 €

.(1%4A4?%*'>43*.%

1162469 Σωλήνας 42469 Hi ball 48 16,4x6,0 cm 29 cl 0,49 €

1162467 Σετ 6 Σωλήνας 42467 Set 6 Hi ball 8 16,1x5,9 cm 26 cl 2,94 €

.(1%4A4?%*'>43*.% ΝΕO NEW

1162435 Whiskey 42435 48 8,7x5,2 cm 22 cl 0,49 €

/"%$*

1162391 Σωλήνας 52402 Tumbler 24 13,4x6,2 cm 25 cl 0,34 €

997

1162433 Whiskey 42433 48 7,9x6,7 cm 18 cl 0,49 €

?/-(1*>

1167208 Σωλήνας 62008 Hi ball 48 15x6,7 cm 37,5 cl 1,83 €

1162480 Ούζου 41050 Hi ball 48 9,8x3,8cm 6 cl 0,49 €

5%0"/

1161862 Σετ 3 τεμ. Σωλήνας 41643 Set 3 pcs Hi ball 8 10,2x6,7 cm 26 cl 1,34 €

ΝΕO NEW

1161873 Σετ 3 τεμ. κρασιού 41633 Set 3 pcs wine 8 8,6 x 6,7 cm 23 cl 1,30 €

1162439 Σωλήνας 42439 Hi ball 48 14,0x6,2 cm 28 cl 0,49 €


3*$4."%,(*-

*7711554 *7711514 *7711552 *7711513 *7711519 Cocktail No300 Champagne No8 Margarita No166 Martini No86 Cognac No45 111286 111219 111234 111231 111946 6 18,3x8,9 cm 53 cl 6 15,2x10,6 cm 28 cl 6 16,6x11,9 cm 28 cl 6 16,7x11,4 cm 17 cl 6 16,5x11,8 cm 88 cl 4,80 € 6,26 € 7,56 € 6,91 € 8,81 €

*7711512 *7711545 Sherry No34 Liquer No16 111224 111220 6 18,8x5,8 cm 12 cl 6 12,4x6,8 cm 7 cl 5,62 € 5,02 €

*7711510 Grappa No155 111232 6 19,0x5,8 cm 11 cl 5,02 €

*1112690 *1112691 6520702 Cocktail Omega Cocktail Omega Champagne E1070 E5558 1808166 24 18,8x11,6cm 71 cl 24 22,5x10,8cm 76 cl 6 22 x 7 cm 22 cl 4,34 € 4,67 € 2,80 €

999


@%Q%1<' !"#$%&'('I+.',R/CH+*' 3*$4."%,(*-

*1211038 1114517 Cocktail “Elegance Hurricane” Cocktail “Elegance Hurricane” D5338 54584 12 15,0x 7,4 cm 29 cl 24 20,8x7,9 cm 44 cl 4,03 € 4,28 €

*1114806 Margarita «Fiesta» E3424 6 10,0x10,9 cm 27 cl 3,06 €

1115502 Irish Coffee 57966 6 15,0x6,8 cm 24 cl 3,29 €

1215380 Grappa D6245 6 15,5x5,6 cm 9 cl 2,68 €

1114627 Cognac 62664 24 12,9x9,5 cm 41 cl 2,55 €

1114600 *1114700 Cognac Cognac 62661 01484 6 11,2x8,2 cm 25 cl 12 9,6x6,7 cm 15 cl 1,95 € 1,94 €

99:

*1113105 *1114805 1113035 Martini Martini «Fiesta» Cocktail “Hawai” 50056 E3423 E0530 6 16,5x9,5 cm 15 cl 6 10,6x11,7 cm 30 cl 6 21,5x8,6 cm 44 cl 3,51 € 3,38 € 4,60 €


3*$4."%,(*-

1169764 Cocktail “Primetime” 44964 24 20,3x7,2 cm 36 cl 2,14 €

1167256 Cocktail “Holiday” 44796 48 15,4x7,2 cm 25 cl 1,28 €

1164535 Cognac “Charante” 44835 24 14,9x7,0 cm 68 cl 1,99 €

1164525 Cognac “Charante” 44825 24 14,3x6,5 cm 55 cl 1,71 €

1162221 Σετ 3 Nes café frappe 42228 Set 3 Nes café frappe 8 15,8x 6,2 cm 33 cl 2,06 €

1160122 Σετ 6 τεμ. Ποτήρι freddo «Colombian» 55861 Set 6 pcs freddo glass «Colombian» 4 15 x 9,2 cm 27 cl 7,81 €

1161080 Σετ 3 τεμ. Ποτήρι freddo «Van» 41059 Set 3 pcs freddo glass «Van» 8 15,5x6,5 cm 27cl 3,05 €

1165593 Whiskey “Grande” 52793 6 8,0x 7,8 cm 19 cl 1,11 €

1165435 Whiskey “Canadia” 52435 48 8,0x 7,2 cm 19 cl 0,35 €

1165580 Grappa 440111 12 9,5x 6,4 cm 9,5cl 0,99 €

1283180 Σετ 6 τεμ. Ουΐσκι Ε3180W Set 6 pcs Wiskey 1 9 x 9 cm 27 cl 9,35 €

1272004 Κρασιού P7304 Wine 96 7,5 x 6,5 cm 10 cl 0,23 €

ΝΕO NEW

1283184 Σετ 6 τεμ. Σωλήνας Ε3184W Set 6 pcs Tumbler 1 12 x 8,5 cm 36 cl 11,48 €

1283181 Σετ 6 τεμ. Ουΐσκι Ε3182W Set 6 pcs Wiskey 1 9,3 x 9 cm 32 cl 11,48 €

9003612 Σετ 6 Σωλήνας κίτρινο 1503610 Set 6 Hit ball colored yellow 8 16x7cm 37 cl 12,60 €

9003614 Σετ 6 Σωλήνας πράσινο 1503614 Set 6 Hit ball colored green 8 16x7cm 37 cl 12,60 €

99;


!"#$%&'9 :$&F'0'3;76<1%&'('I//.'0',JKE,' FGHIJK4L43%%$

*7719507 Μπύρας “Pilsner” *7719510 Μπύρας “Pilsner” *7719504 Μπύρας “Weizen” * 7719505 Μπύρας “Weizen” *7719506 Μπύρας “Pint” 115273 Beer “Pilsner” 115037 Beer “Pilsner” 115270 Beer “Weizen” 115271 Beer “Weizen” 115272 Beer “Pint” 6 17,8x7,7cm 30 cl 6 17,8x7,7cm 30 cl 6 21,7x7,4 cm 30 cl 6 20,4x8,8 cm 50 cl 6 15,7x8,9 cm 60 cl 6,31 € 7,76 € 4,48 € 4,75 € 5,39 €

1112807 Μπύρας “Cervoise” 07132 Beer “Cervoise” 24 17,9x7,7 cm 38 cl 2,33 €

1112806 Μπύρας “Cervoise” *1115537 Μπύρας “Bacchus” 07134 Beer “Cervoise” 18223 Beer “Bacchus” 24 16,6x7,2 cm 32 cl 48 15,8x8,7 cm 36 cl 2,20 € 2,79 €

1114111 Μπύρας “Linz” 25263 Beer “Linz” 24 20,6x6,9 cm 39 cl 1,42 €

1114112 Μπύρας “Linz” 25274 Beer “Linz” 24 18,6x6,1 cm 26 cl 1,36 €

1165683 Σετ 3 Μπύρας “Baroque” 52684 Set 3 pcs Beer “Baroque” 8 13,8x8,0 cm 36 cl 2,08 €

1162749 Μπύρας “Bremen” 55049 Beer “Bremen” 24 14,8x7,6 cm 35 cl 1,93 €

*1114104 Μπύρας “Britania” *1114103 Μπύρας “Britania” 02936 Beer “Britania” 00989 Beer “Britania” 36 9,6x7,7 cm 28 cl 24 12,5x9,9 cm 57 cl 1,72 € 2,38 €

1162197 Σετ 3 Μπύρας «Lager» 42199 Set 3 Beer “Lager” 8 18 x 8 cm 32 cl 3,09 €

99!

1162186 Μπύρας «Weizenbeer» Beer «Weizenbeer» 48 21,7x7,5 cm 52 cl 1,41 €

1169526 Σετ 2 Μπύρας “Cricker” 55299 Set 2 Beer “Cricker” 6 13,6x12,0cm 40 cl 3,54 €


MNOPQRSJ4L4.?/5.

*1113156 Σφηνάκι “Quattro” G1212 Shot “Quattro” 24 8,4x4,7 cm 8 cl 1,70 €

*1117813 Σφηνάκι “Stockholm” 28520 Shot “Stockholm” 24 5,3x4,4 cm 4 cl 0,81 €

1112415 Σφηνάκι “Gin” 00065 Shot “Gin” 24 5,7x4,8 cm 5 cl 0,41 €

*1212105 Liquer “Fine” 01105 10 6,2x3,8 cm 1,5 cl 1,02 €

1112122 Σετ 3 Σφηνάκι “Icy” G2767 Set 3 Shot “Icy” 6 6,0x5,1 cm 6 cl 3,23 €

*1113162 Σφηνάκι “Moyo” E1993 Shot “Moyo” 12 6,5x5,6 cm 4 cl 3,77 €

1160184 Σφηνάκι “Boston” 42584 Shot “Boston” 12 11,x4,8 cm 5 cl 0,83 €

1160134 Σφηνάκι “Boston” 52134 Shot “Boston” 12 5,8x5 cm 3 cl 0,60 €

1162534 Σφηνάκι 52734 Shot 12 5,5x4,7 cm 4 cl 0,29 €

1272654 Σετ 12 σφηνάκια “just gin P8901A Set 12 ”Shot “just gin” 12 5 x 4 cm 3 cl 2,04 €

1272660 Σετ 12 σφηνάκια “cordoba” 2001 Set 12 Shot “cordoba” 12 5,5 x 4,8 cm 3 cl 2,47 €

1112416 Σφηνάκι “Gin” 00024 Shot “Gin” 24 5,2x4,2 cm 3 cl 0,40 €

1113212 Σφηνάκι “Hot shot” 21554 Shot 24 7,0x4,5 cm 3,4cl 0,74 €

99&


3"!%=&>?9@6&'9 A40 !"#$%&' &8A"!:(,E+CL+I*/'IK-*,0HC/'C./+M')*+,,/, %0"(-*3-%.

*1114314 Σαλατιέρα 09994 Salad bowl 26 cm 6 6,06 €

4,3lt

1114313 Σαλατιέρα 10021 Salad bowl 23 cm 6 3,56 €

2,9lt

1114312 Σαλατιέρα 10022 Salad bowl 20 cm 6 2,73 €

1,8lt

1114327 Σαλατιέρα 10003 Salad bowl 6 14 cm 63 cl 1,33 €

1114319 Μπωλ 10000 Bowl 6 12 cm 39 cl 0,98 €

1114320 Μπωλ 10019 Bowl 6 10 cm 24 cl 0,80 €

1114318 Μπωλ 10040 Bowl 6 9 cm 0,71 €

1211476 Μπωλ 10018 Bowl 7 cm 6 0,57 €

1211475 Μπωλ 10011 Bowl 6 6 cm 0,47 €

15 cl

8 cl

1114375 Σαλατιέρα 10027 Salad bowl 17 cm 6 1,93 €

*1318099 Καπάκι πλαστικό 10583 Plastic lid 1,1lt 17 cm 6 1,24 €

3,5 cl

,?%B

99+

1165095 Σαλατιέρα 53923 Salad bowl 6 30 cm 5,2 lt 4,86 €

1165093 Σαλατιέρα 53593 Salad bowl 6 26 cm 3,71 €

1165053 Σαλατιέρα 53553 Salad bowl 14 cm 6 0,79 €

1165043 Μπωλ 53543 Bowl 12 cm 6 0,65 €

62 cl

4,3 lt

39 cl

1165083 Σαλατιέρα 53583 Salad bowl 6 23 cm 2,36 €

2,9 lt

1165049 Μπωλ 53493 Bowl 6 10,5 cm 24 cl 0,55 €

1165073 Σαλατιέρα 53573 Salad bowl 6 20 cm 1,95 €

1165042 Μπωλ 53483 Bowl 6 0,53 €

9 cm

1,8 lt

15 cl

1165063 Σαλατιέρα 53563 Salad bowl 6 17 cm 1,1 lt 1,30 €

1165041 Μπωλ 53713 Bowl 24 6 cm 0,42 €

3,5 cl


1115645 “Quadro” 12615 6 19,1 x 8 cm 36 cl 3,48 €

1119925 “Glace” 26671 6 12,7 x 10,2 cm 21 cl 2,79 €

1119924 “Sorbet” 43121 6 9,4 x 11,7 cm 38 cl 3,03 €

*1116010 1119922 “Ludico” “Sorbet” C2514 50998 6 10,5 x 10 cm 20 cl 6 7,8 x 10 cm 21 cl 3,36 € 2,61 €

1114380 “Cometa” C2401 4 8,6 x 11,6 cm 35 cl 2,12 €

1161718 “Arctic” 51118 6 14,2x10,2 cm 1,96 €

1161728 “Arctic” 51128 12 18,8x8,2 cm 1,86 €

1169088 “Iceville” 51088 6 15,0x10,3 cm 1,99 €

1169098 “Iceville” 51098 6 11,4x12,7 cm 1,89 €

*1119910 *1119912 “Palmier” “Palmier” 58010 58012 6 10,1 x 12,5 cm 21 cl 6 20,1 x 12 cm 37 cl 3,75 € 6,19 €

1119927 Set 6 pcs “Banana Split” 62250 4 23,5x10,6 cm 14,61 €

1161708 “Arctic” 51108 6 10,7x11,4 cm 1,76 €

!


!"#$%&'()*)+,-

*7713166 Χωνί *7713163 “Diva” 105602 Funnel 104112 1 10,6 x 10,4 cm 1 22,6 x 22,4 cm 1 lit 29,93 € 52,78 €

*7710563 *7713863 “Rouge” “Pollux” 109546 105230 1 30,2x21,6 cm 1 lit 1 23 x23,2 cm 1 lit 85,75 € 63,29 €

*7714281 “Tossa” 194059 0,75 lit 1 53,22 €

!

*7714280 “Tossa” 194062 1 72,80 €

0,75 lit


1117001 “Carre” 53675 6 3,16 €

1 lit

1117003 “Carre” 53673 12 1,93 €

0,5 lit

1117015 “Carre” 53674 12 1,48 €

0,25 lit

1115613 “Carafon Vin” 10291 1 lit 6 2,65 €

1115614 “Carafon Vin” 33040 0,5 lit 12 1,83 €

1160811 “Bacchus” 80111 1 lit 6 1,99 €

1160813 “Bacchus” 80113 0,5 lit 6 1,55 €

1160812 “Bacchus” 80112 0,25 lit 12 1,20 €

"


!.#/%&'012-

1116603 “Pichet” 55239 6 8,87 €

*1116502 “Arc” 53061 6 3,95 €

1115660 “Quadro” 46538 6 5,42 €

1,3 lit

1,6 lit

2 lit

1164921 “Bolero” 43434 1,3 lit 6 2,85 €

#$

1116602 “Pichet” 59319 6 7,15 €

1116501 “Arc” 36366 6 3,50 €

0,5 lit

1,3 lit

1115666 “Quadro” με καπάκι 30629 with lid 1,7 lit 6 6,10 €

1166902 “Bristol” 80102 6 1,99 €

1 lit

1116601 “Pichet” 59825 12 5,99 €

0,25 lit

1116500 “Arc” 36358 6 2,93 €

1,0 lit

*1216405 “Tivoli” με στοπ πάγου 28438 “Tivoli” with icelip 2,3 lit 6 5,76 €

1116503 “Arc” 36341 6 1,97 €

0,5 lit

1115664 “Quadro” με καπάκι 70361 with lid 1,1 lit 6 3,71 €

1166901 “Bristol” 80101 6 1,40 €

0,5 lit

1166900 “Bristol” 80100 12 0,25 lit 0,99 €

Γυαλινά Ειδή  

Γυαλινα ειδη της Yalco

Γυαλινά Ειδή  

Γυαλινα ειδη της Yalco

Advertisement