Page 1

Mi mariPortfรถy yakupEki n


Eği ti m Bi lgi leri

Ki şi selBi lgi ler

İ lköğreti m: 1998 -2006 Kocayusufİ lköğreti m Okulu

Ad Soyad

:YakupEKİ N

Uyruk

:TC

Doğum Tari hi

:17. 09. 1992

İ kametAdresi

:GüneşliMah.Evren Cad.18. Sk.No: 2 Bağcı lar/ İ st anbul

İ leti şi m

: 0537 437 51 41 yakupeki n@wi ndowsli ve. com

Li se: 2006 -2010 DündarUçarLi sesi Li sans: 2010 -2015 KarabükÜni versi tesi GüzelSanatlarveTasarı m Fakül tesi/Mi marlı kBölümü y. Li sans: 2016 -Tamamlanmadı İ st anbulTekni kÜni versi tesi/Mi marlı kA. B. D

Sürücü Belgesi : B Sı nı fı Askerli kDurumu:Yapı ldı(MESLEKÇİYEDEK SUBAY -MİMAR)

ÇevreKontrolü veYapıTeknoloji si

StajDeneyi mleri

Bi lgi sayar Beceri leri Serti fi kalar

2013 -St aj TürkHavaYollarıA. O Habom A. ş

AutoCad Kari yerMi marı–15. 06. 2011

uçakBakı m HangarıŞanti yesi–İ malatKontrolEki bi–AeMi marlı k

3dsMax Kari yerMi marı–10. 01. 2012

2014 -St aj PabMi marlı k KonyaGı daveTarı m Üni versi tesiKampüsAlanıTasarı mı DavetliProjeYarı şması


Yarı şma Deneyi mleriveÖdüller

İ ş Deneyi mleri

Sürdürülebi li rFuarAlanıKarşı lama-Sergi-Sunu MekanıUlusal ÖğrenciProjeYarı ması-JüriTeşvi kÖdülü

20152016 ( 12 ay) Lab: : İ st anbulMi mariTasarı m

PROsteel2014 Çeli kYapıTasarı mıÖğrenciYarı şması 2. li kÖdülü 7İ kli m 7 BölgeUlusalMi mariProjeYarı şmasıÖğrenciKategori si Mansi yon ‘ Meteori kBoşluk-Eski şehi rYerçeki m Kuvveti niYaratı yor’Taşı nacakOlan Eski şehi rAt atürkSt adyumu Alanı ndaYeniFi ki rlerYarı şmasıÖdülTuru Elemeleri

MalatyaFı rı ncı larEği ti m Kampüsü 1. li kÖdülü -UygulamaProjesi -AsBui l tProje Kozyat ağıAND Plaza -UygulamaProjesi RusyaKazan PalacaOtel

20162017 ( 12 ay) TürkHavaKuvetleri Di yarbakı r-8.AnaJetÜstKomut anlı ğıAstsubayMi safi rhaneleri Röleve-Yeni lemeProjeleri

Di yarbakı r-İ nşaatTaburu ErKoğuşları RöleveveBakı m Onarı m Projeleri–İ halePaketleriHazı rlı ğı -İ nşaatTaki bi

Van –HavaRadarKı t aKomut anlı ğıYeniYerleşi m Bölgesi Karargah veÇevreBi ri mleri n UygulamaProjeleri–İ halePaletleriHazı rlı ğı

ÇaycumaBi li m MerkeziYarı şması–Katı lı mcı

Amasya–Merzi fon MüfrezePi stİ nşaatıKampı Pref abri kKampYerleşi mi ni n Planlanması–SahaÇalı şmalarıTaki bi

EkokentKentselTasarı m Yarı şması–Teki rdağ:SarayBölgesi–Katı lı mcı EkokentKentselTasarı m Yarı şması–I spart a:Eği rdi rBölgesi–Katı lı mcı KonyaGı daveTarı m Üni versi tesiKampüsAlanıTasarı mıDavetliProjeYarı şması PAB Mi marlı k-Katı lı mcı Tasarı m Atöl yesiKadı köyKı yıKöşeCanlanan MekanlarTasarı m Yarı şması‘ 2013’ 7 Nolu ProjeAlanı–Katı lı mcı Adana5 OcakSt adyumu ‘ Kentİ çi n Dönüşüm UlusalMi mariFi ki rYarı şması ’ ( B Kategori si )–Katı lı mcı Koçt aşÜrünleri yleİ çMekan Tasarı mıÖğrenciYarı şması–Katı lı mcı

20172019 ( 17 ay) 22 YapıTasarı m İ GA -İ st anbulHavali manı Termi nalBi nasıveİ sleleBloklarıÇatıAl tıÖzelÜreti m AsmaTavanları UygulamaProjeleriOluşturulması-PRojeveİ malatKoordi nasyonu

İ GA -İ st anbulHavali manı Termi nalBi nasıveİ sleleBloklarıSt andartveÖzelÜreti m KatTavanları UygulamaProjeleriOluşturulması-PRojeveİ malatKoordi nasyonu

DutyFree–İ st anbulHavali manı HavaTarafı8 Uni freeMağazasıÖzelÜreti m AsmaTavan veCepheleri UygulamaProjeleriOluşturulması-PRojeveİ malatKoordi nasyonu

Dubai–2020 Expo Bi nasıveMetro İ st asyonlarIÖzelÜreti m Tavanları UygulamaProjeleriOluşturulması


Termi nalDı ş Kı sı m


İ st anbulHavali manı-İ ga Termi nalBloğu 96. 000 m² İ skeleBlokları52. 000 m² olmaküzereFi rmamı zt arafı ndan toplam 148. 000 m2 özelüreti m çatıal tıasmat avan i malatıyapı lmı ştı r. İ lgi lit avanlarıuygulamaprojeleri , İ malat-sahakoordi nasyonları , Mockupt aki plerivekali teonayları t arafı mı zcasağlanmı ştı r. Tüm çatıal tıasmat avan projeleri ni n asbui l tdurumları nakadart aki biyapı lmı ş, uygulamasüresi ncedet ay vekesi tçözümlerii le i malatvemont aj eki pleri nedestek veri lmi şti r.


Zemi n KatPlanı

Bodrum KatPlanı

İ skele

İ skele-Ağaç Kolon


İ st anbulHavali manı-İ ga

Termi nal


İ stanbulHavali manı-İ ga Termi nalBloğu veİ skele Blokları ndatoplam 50. 000 m2 özelüreti m katasmat avanıyapı lmı ştı r. İ lgi lit avanlarıuygulamaprojeleri , İ malat-sahakoordi nasyonları , Mockupt aki plerivekali te onaylarıt arafı mı zcasağlanmı ştı r. Tüm çatıal tıasmat avan projeleri nı n,uygulamaprojesi nden asbui l tdurumları nakadar t aki biyapı lmı ş,uygulamasüresi ncedet ayvekesi t çözümlerii lei malatvemont aj eki pleri nedestekveri lmi şti r.

Zemi n KatPlanı

Bodrum KatPlanı


İ st anbulHavali manı UNİ FREE Hava vekara tarafı nda toplam 8 dutyfreemağazası i çi n özelüreti m tavan ve cepheyapı lmı ştı r.

İ lgi limağazaları nt avan ve cephelerii çi n 3d avan modelüzeri nden uygulama projelerioluşturulmuştur. İ malat-mont ajkoordi nasyonları ,Mockupt aki pleri vekali teonayları t arafı mı zcasağlanmı ştı r.


MALATYA FI RI NCI LAR EĞİ Tİ M KAMPÜSÜ -UygulamaProjesi 3.GrupMEB Eği ti m Kampüsleri Mi mariProjeYarı şmasıMalatya -Fı rı ncı larbölgesi nde1.Ödül kazanan projeaynıeki pt arafı ndan ( lab: : i st anbulmi marlı k) tekni kşartnemeni n gerekli li kleridoğrul tusundauygulama projesihazı rlanmı ştı r.


Kozyat ağı-AND PLAZA Uygulamaprojesit amamlanmı şi nşaatı devam etmekteolan kozyat ağıand plaza projesi ni n asbui l tçi zi mleriyapı lan tüm reeli malatlarveshopdrawi ng projelerden refesan alı narakhazı rlanmı ştı r. Gereklikı sı mlardai malatkontrolleriyapı larakt amamlanan asbui l tçalı şmaları , toplam 73. 000 m²i nşaatalanıveprojeni n gereklitüm det ayları nıi çermektedi r.

YAPITİ Pİ :OFİ S İ ŞVEREN:TEPE İ NŞAAT Mİ MARİEKİ P:LABİ STANBUL PROJE Tİ Pİ :AS BUİ LT PROJE BAŞLANGI Ç YI LI : 2012 YAPITAMAMLANMA YI LI :2016


Ti p1

Ti p2

Cephedekullanı lan balkonlari kli mselkonforgöz önündebulundurularakön cephesiaçı k,yarıaçı kolan yan cephelerii sehareketliolarakt asarlanmı ştı r.

ORTAK KULLANI M - Tasarlanan yapı larda varolan açı kçatıteraslarvedı ş sof a odaklıkı ş bahçeleri ni n komşuluki li şki leri ni geli şti rmektedi r.Ayrı ca parklrsporalanlarıveoyun alanlarıi ledekomşuluki li şki sivurgulanmı ştı r. KATBAHÇELERİ

-

AKI LLICEPHE TASARI MI

-

Cephet asarı mı nda kullanı lan haraketlielemanlar

sayesi ndei legüneşkontrolünün sağlanması,doğal havlandı rmayımaksi mum düzeydekullanmayaolanak sağlaması .

-

- Eskiakdeni zevleri ndedi kkatealı nan parametreler;bahçe,avlu ,çevre koşulları na uyum ,i şlevselli kparametrelerivedı ş sof a gi bigelenekselmekânsalkavramlarkullanı lmı ştı r. - Gelenekten gelen bu kavramlarve mi marikurgu elemanları nıkendikurguladı ğı mı zyapı ya entegreetti k.Tasarlanan yapı larda gelenektekidı şsof aüzeri nden kurulan mekânsalkurguyu kendi t asarı mı mı zdakikatbahçeleri ylesağlamaya çalı ştı k.Hem gelenekten kopmamak adı na hem de geli şen teknoloji yevedeği şen yaşam t arzı na uyum sağlamak i çi nt asarı m kararı mı zgelenekvegelecekten i zlert aşı makt atdı r. - Ayrı ca katbahçeleridüşeydebahçeler oluşturmaki çi n dekullanı lmı ştı r. Düşeybahçemodüllerii kikatyüksekli ği nde ferah alanlardı r.Katbahçeleri ni n kataraları nda mekânsalörgütlenme yaratmakt a vekomşuluki li şki sivurgulanmakt adı r.Aynızamanda bi na i çeri si nde seri nleti cibi rhavalandı rma si rkülasyon yaratmakt adı r.

ARAZİ YE UYGUN TASARI M - Mevcutarazi yeopti mum yoğunlukt a konutt asarı mıveyayaodaklıt asarı m


KREŞ Heryaşgrubuçocuki çi n ayrıolarakoyun veetki nli k odalarıoluşturulmuştur. NOKT AÇİ ZGİ DÜZLEM bağlantı sıkullanı larakoluşturulan konsepti n eği me paralelyerleşmesi Akdeni zi kli mi(başlı ca tasarı m kri terleri ) -

- Terasçatıkullanı mı - Al tmekanlardagölgeyeyöneli ktasarı m - Avlu Oluşumları - Güneşi n veri mlikullanı mı t

sonucuort ayaçı kan avant ajı n kullanı mı ylayayaaksı nı n yapı lararasıboşluklarıdeğerlendi rmesi sağlanmı şveböyleceyapı larçevresi ndesüreklikı lı nmı ştı r.Buakı şherkot adi ksürekli bağlantı larlabi rbi rleri nekenetlenerekyayai çi n heryerdeulaşı m mümkün halegeti rlmi şti r.

Bi rbi ri nesürki lasyon mekanları ndan entegre eği meoturan form ploti lerüzeri nde konumlandı rı lı phem avlut anı mlanmı şhemdeoyun mekanları nai mkan veren arkamekanlaroluşturulmuştur.

YÖN/ BAKI / Vİ ST A/ GÜN I ŞI ĞI - Yapı ları n araziüzeri nekonumlanmasınokt açi zgi düzlem prensi bii ledüşünüldüğüi çi n konut, okul vekreşyapı ları ndaherbi rblokbi rbi ri ni n Vi st avegün ı şı ğı nıkesmeycekşeki ldebi raraya gelmi şti rvebuopti mum konforşartları nıyeri negeti rebi lecekesnekli ktebi ral tyapı yai şareteder.

TOPOĞRAFYA - Topoğrafyadapot ansi yelyapı laşmai zleri nekarşı lı kgelen arazieğri leri ni n varolan doğali ç - Solarenerjikullanı mı bükeyvedı şbükeyyaptı ğıyerlerenokt a(poi nt) ’ larbeli rleni pve beli rlenen nokt alarıdoğrusal çi zgii lebi rleşti ri lmi şti r.Dahasonramevcutarazi dekinokt açi zgini n bi rleşmesi nden bi rdüzlem - Çatı davezemi ndesu toplamasi stemleri eldeedi lmi şti rvebudüzlemlerreferansalı narakkonutokul vekreşyapı larıt asarlandı .

- Rüzgarıyönlendi rmeyeyöneli kplanlama

AAKESİ Tİ1/ 200

Oyun veetki nli kodaları ndabulunan MEKANSALKÜP lerhem aydı nlanmayısağlamakt ahemdemekanlarıçocuk ölçeği nei ndi ri pal talanlaroluşturulmuştur.

CCKESİ Tİ1/ 200

Bi rbi ri nesürki lasyon mekanları ndan entegre eği meoturan form ploti lerüzeri nde konumlandı rı lı phem avlut anı mlanmı şhemdeoyun mekanları nai mkan veren arkamekanlaroluşturulmuştur.

BBKESİ Tİ1/ 200

DDKESİ Tİ1/ 200

Oyun odaları ndabi naüzeri ndeaydı nlatmapencereleri açı larakopti mum aydı nlı kort amısağlanmasıamaçlanmı ştı r.


İ LKÖĞRETİ M


Yerlesi m vekütleolusumundasürdürülebi li rli kkuramları esasalı nmı stı r.Vazi yetyerlesi miyapı lı rken gün ı sı gı nıopti mum düzeydekullanmakamaçlanmı stı r.Mekan yerlesi mleri aydı nlanmaveı sıi leolan bagları nagöregüneyvekuzey cephelereyerlesti ri lmi s,enerjitüketi mi ni n mi numumai ndi ri lmesiamaçlanmı stı r. ÇaycumaBi li m Merkezii çi n li neerbi rkütlesemasıi zlenmi şti r.Kütleleri slevleregöremodülmodülorgazi needi lmi sti r.Modülplanlarıolusturulurken önceli klebi li m merkezi i slevii leörtüsmesiamaclanmı stı r.Gi ri skı smı ndan i ti baren görselsürekli li kbozulmadan,geni saçı klı klardan olusan mekanlarkullanı cıi lebulusur. Plan kı smı ndatüm modülleraraziüzeri ndebulundugu kot aoturmakt adı r.Bu hem seff afbi rayrı m olusturur hemdedüseysi rkülasyon i lei slevleribi rbi rleri nebaglar.


İ st anbulHavali manı-İ ga


Tasarı m prensi biolarakesnekli k,ergonomi k,t aşı nabi li rli kvesürdürebi li rli kparametreleri ni di kkatealarakmodülerbarı nakt asarı mı mı zıoluşturduk.Esnekli kkavramı nımodülert asarı mı mı zdapanelleri n katlanabi li raçı labi li rbi rsi stem olarakçözülmesivebu hareketborusan mannesmann kutu profi lmalzemesii lesağlanmı ştı r.İ kipanelarası ndakimesnetnokt asımenteşelerlemonteedi lmi şvebu şeki ldedönmesisağlanmı ştı r.Esnekli kkavramıi lemodülerbarı nağakattı ğı mı zhareketsi stemit aşı nabi li rli kkavramı nıdadoğrusalolaraketkietmektedi r.Panelleri n kapanmasıvet aşı nmasıi çi n mi ni mali stboyutlaraulaşmakvebu sayedeafetbölgesi nebi rkerede bi rden çokbarı nakmodülleri n götürülmesi nit aşı nabi li rli kkavramı ylasağladı k


bari nakmodulunun uzeri negunesenerji si nden dahaf azlayararlanmaki ci n catiusutunefotoelektri kyerlestrdi k. bu fotoelektri klertdepoladi klarigunesenerji si nielektri kenerji si ne donusturmektedi r. bu sayedemoduli ceri si nde elektri ki hti yacikarsi lanmakt adi r.Modulersi stemi mi zi ni si tmai hti yacihazenedetoplanan suyun bi rki smi nifotoelekri kenerjisi stem yardi mi ylat aban al ti ndakisu i si ti ciborularsayesi ndesaglanmi sti r. bari nakt asari mi mi zkendi kendi neyeten bi rmanti kuzeri nekurulmustur

BB

AA


cercevekutu profi lleri n yuzeyi nigrp( ctp)olarakbi li nen i siyali ti mi , gunesi si gi ni ndan yuksekyaralanmaozelli gi, sesyali ti mivesaydam yapi sii ti bari ylegecei cerdeyanan i si gi n di sari yayansi masivedi saydi nlatmasi nai hti yacduyulmamasibi rnevi enerjit asarrufu saglamsisurdurebi li rli kanlayi si nisagladi k. bunun yani ndabari nakt asari mi mi zdayagmursuyundan f aydali ni lmasii ci n su toplamahaznesiyapi lmi svebu haznedetoplanan su wc, dusvemutf akkabi ni ndekullani lmakt adi r KOMBÄ° NASYON

A

B

C


1

2

3

Bari nakt asari mi mi zda yat akoturmagrubu mutf akmalzemeleri ni kendii ceri si ndebari ndi rmakt adi rbu ozelli gi nden dolayiafetzedelereergonomi kbi ryasam alani sunmakt ayi z. modulleri n bi rlesi mii slakzemi n alanlari ni n ustustegelmesi ylaolmakt adi r. boylecetesi satproblemide ort adan kalkmakt adi r

4


Okul ve Hastahanedeki Bölgeye hakim 3 yeşil Aksın birleşimi Çe yeşilleri aksdan parçalanan Es-Es


Çevre Yönlerin Kütleyi Parçalaması Korunmayan Kısmın Batıya Kaydırılması Parçalayan yeşil akslar

Korunan Kısım Yenı Kısım

Hızlı Alan Yavaş Alan


kazandı rmakvetasarlamakadı naHÖYÜKLEŞME mantı ğı uygun görülmüştür.Alan i çi n öneri len bu konsepti şlevsel olarakbi rçokakti vi teyiyanı ndabarı ndı rabi leceğigi bi görselhazolarakdai nsanları ni lgi si niçeker. Anali zler doğrultusundabeli rlenen höyükleroluşturulurken şeri t mantı ğı ndan yolaçı kı lmı ştı r.Höyüklerialan boyundayatay olarakdevam eden şeri tleroluşturmuştur.Aynızamanda şeri tleri şlevegöreşeki lalarakalandabasamaklandı rmayı , düzalanlarıvesaçaklarıoluşturur

Projealanı nı n köşeleri ndevei kikavşağahaki m bi rbi ci mde kurulan bu höyüklertamamen havasürki lasyonununa açı ktı r.Gölgeli kolaraki şlevgören bu höyükleri n üstteki mekanai çten bağlantı larıbulunur.Merdi venlesağlanan bu bağlantısi stemi ,si stemi n kendiformundan oluşturulmuştur.Üstmekanı n bi rkı smıoyun parkları olarakkullanı lmaktadı r.Aynızamandaolasıbi rkonser, gösterigi bidurumlardaoturmabi ri mleri nedönüşmesi ni olanı klıkı lar.Höyükleri ni çkı sı mlarıtoplu atölye çalı şmalarıgi bihalkaaçı kakti vi teleri çi n düşünülmüştür


Stürüktür Uzaykafessi stemden oluşan stürüktür destek amaçlıneredeyseherkoldan dayandı rı lmı ştı r. Yarı m höyüklerkı smı ndaşeri tten devam eden stürüktür rüzgarıkı şrüzgarı nıengelleyecek, yazı nsabatıgüneşi nikı racakşeki ldekendi kolonları nıoluşturur.Zemi n kabuğu olarakFi brobeton düşünülmüştür

+1 0 . 0 0

Ya z ı nr üz ga re s meor a nıe nyüks e k c e phegüne ydoğuvegüne yba t ıc e phe l e r i di r .İ ç e r ia l ı nma ki s t e ne nya z r üz ga r ıi ç i nol uş t ur ul muşol a na na höyükr üz ga r ı di ya gona l bi rş e ki l des a hne yeveya r ı mhöyükl e r i ns ı r t l a r ı na ya ya r .Aynız a ma ndar üz ga rya r ı m höyükme r di ve nl e r i nde ni ç e r igi r e rve böyl e c et üma l a nıs e r i nl e t mi şol ur


MODÜL T

Planolarakdi kkesi şmeyerleriuzanmaya daha elveri şli di r.Aynı ca gi ri şteki yolu i kiyöneayı rı r

MODÜL I

İ nsanları n uzanarak,oturarakveyatarak kullanı mı nauygundur

MODÜL Z

Modül ündi ğe rmodül l e r de n f a r kl ıol a r a kke ndi s i ndeç a l ı ş a . bi l e c e kma s aol uş t ur muş t ur

KEDİYUVALARI MODÜL O

MODÜL ı

Ağa ç l ıvea ğa ç s ı zol a r a k 2ke zkul l a nı l a nmodül dedi ğe r l e r igi biç e ş i t l i l i kgös t e r me kt e di r

Me vc utkur ua ğa çe t r a f ı na pa l e tdönül e r e kki t a pl ı kha l i ne ge t i r i l mi şvedönüş ümei l gi ç e ki l mi ş t i r

Mekanı n gi ri şi ndekartondan,sağlam olmayan kediyuvalarıyeni den düzenlenmi şti r.İ nsanlardan koparı lmamı ş vei nsanlarlahalen i çi çeolabi lecek durumdadı rlar.Gi ri şeyakı n olması oradakii nsanları n geli prahatlı kla beslemesii çi ndi r.Hergün sadecekedi beslemeki çi n gelen i nsanlardi ğermekanlarauğramadan di rekkediyuvaları naulaşmaki çi n gi ri şeyakı n konumlandı rı lmı ştı r. Ayrı cakedi ler i çi n oluşturulan bölümdeoluşan boşlukkum havuzuna dönüştürülmüştür.Yuvalaşan kı sı mları n dı şfaktörlerden korunmasıi çi n tavan olarakkapalıpaletlerkullanı lmı ştı r


Modac a dde s iİ s t a nbul ’ uns a ki nvene z i hc a dde l e r i nde ndi r ,Ve r i l e npr oj ea l a nı nı nmoda daol uş uvea ynız a ma ndabi na l a r ı na r a s ı ndaye r a l ma s ıt a s a r ı ms ür e c i ndes e s s i zves a ki nl i kpa r a me t r e s i nidoğur muş t ur .Böl ge yei ş l e vka z a ndı r ı r ke n,he mmodakül t ür üneuyma khe mde ç e vr e de kibi na l a r ır a ha t s ı ze t me me ka dı naa l a n‘ ’ Ki t a pOkuma–Se r gi–SunuveAt öl ye ’ ’a l a nıol a r a kt a s a r l a nmı ş t ı r .Böyl e c ei ns a nl a r ol uş a nme ka ndahe mki t a pokuya bi l e c e k,he mme ka ndaol uş t ur ul a c a kol a nf ot oğr a fhe yke l gi bis e r gi l e r ige z e bi l e c e kya dadüz e nl e ye bi l e c e k,he mdea t öl yeböl ümündegr upç a l ı ş ma l a r ı ,ç e ş i t l is pora kt i vi t e l e r iya pa bi l e c e kt i r Ayr ı c agi r i ş t ebul una ndos t l a r ı mı z ;ke di l e rdedüş ünül müşveka r t onba r ı na kl a r ıye r i neda has a ğl a myuva c ı kl a rür e t i l mi şi ns a nl a r da n kopa r ı l ma mı şi ç s e l l e ş t i r i l mi ş t i r

yakupEki n


Me ka nl a rt a s a r l a nı r ke nma l i ye tveme ka nı nge ç i c ibi rme ka nol ma s ıgöz önündebul undur ul a r a k,ge r idönüş üml übi rma l z e meol a nPLASTİ K PALETkul l a nı l mı ş t ı r .Me ka npl a s t i kpa l e t l e r de nkur ul urveme ka nı n ka l dı r ı l ma s ıdur umundaa l ı na npl a s t i kpa l e t l e r,2. e lpa l e ta l ı mıya pa n ş i r ke t l e r ei a dee di l i r ,böyl e l i kl ehe mme ka nge r idönüş üme ka z a ndı r ı l mı şol uphe mdepr oj ema l i ye t ie na z ai ndi r i l mi şol ur . Aynız a ma ndapa l e te s ne kt a s a r ı mae l ve r i ş l ibi rma l z e me di r .Pl a s t i kol ma s ır e nk s e ç e ne kl e r idoğur duğunda nbi na l a r ı na r a s ı ndaka l a nme ka nı ndokus unu de ği ş t i r i rvei ns a nl a r dame r a kuya ndı r ı pme ka naç e ke r


Bodrum KatPlan覺

Zemi n KatPlan覺

2.KatPlan覺

1.KatPlan覺


Zemi n KatPlanı


ALLE Sanathalki çi n vardı r. Kütüphane-Konferanssalonları-Eği ti m Bi ri mlerigi bii hti t açprogramıbarı ndı ran yapı daHalkı n HerKi tlesiİ çi n Kül türMerkezii lkesibeni msenmi şti r. Yapı lacakolan yapı hangikül tür,eği ti m sevi yesi ,geli rsevi yesigözetmeksi zi n yaniherkezikapsı yacakherhangibi rkesi meözeli klehi sapetmeyecekDİ LSİ Z bi ryapıi lkesiprensi pedi lmi şti r. Ası lolarakyapı nı n di lsi zbi rdi livardı r.Kucaklaşacakherbi reyyapı ylakendidi li ndekonuşur

Dİ LSİ ZLİ K Tasarı ma Başlanmadan öncealanda ağaç rölevesioluşturulmuş vetasarı m bu şema çercevesi ndedoğaya saygı lıbi r bi çi mdegerçekleşti ri lmi şti r.

Şehi rmerkezi ni n yaklaşı k %35 i nisağlayan Üni versi teöğrenci leri Şehi rmerkezi ndeyaşayı pgeçi mi niMemurlukİ şçi li kEsnaflı ki lesağlayan kentmerkezi ndei kameteden sı nı f Di ğeri nsanl ar dankopukyaşı yankendiazı nl ı kl ar ı nıol uşt ur muşmar j i nalbi r eyl er

-Çeki rdekai lesii lebi rli kte yaşayan geli şi m ki şi selgeli şi m bakı mı ndan sosyali ğei hti yacıolan geli şi m çağı ndaki bi reyler.

Kenti n önemligeçi m kaynakları ndan olan çi ftçi li kvet arı mlauğraşan bi reyler.

Arazi ni n kuzeykı smı ndakalan yapı lar.Dahabrüt, kütleselvehant alyapı lardı r.Bu yapı larbölgehalkı nı n muhafezekarkı smı nıyansı tı r. Güneykı sı m dahaşeff afveserbestmekanlardan oluşmakt adı r. Heri kikı sı m daort adabulnan allei lei li şki lendi ri li p f arklıkesi mleri n beraberi yeti ndekizengi nli ğiyansı tt an çeşi tlimekan deneyi mlerisunmakt adı r.

Masi fvesaydam yapı ları n bi rleşi mi nisağlayan allebazıalanlarda yapı larla bazıalanlarda yeşi li letanı mlanmı ştı r.Araz i yegünüşler saydam alandan vegenelli klealleden sağlanı r. bütün mekanlarla i li şki sibulunan allekı smı nda bütün düşey si rkülasyonlar çözülmüştür.Aynızamanda ortakkullanı m alanları nada i mkan sağlayan bu alan projeni n odaknoktası dı r


Oluşturulan ikili modüller aralarında bulunan ısıl kütleyle birbirinden ayrılmış olup ısıl kütlenin enerjisini her iki dairede de kullandırmak amaçlanmıştır. fotoelektirik çatı penceresi

ısıl tezgah

güneş odası yansıtıcı levha

kış a-a kesiti ö:1/100

Güneş Odası Güney cephesi kopmle güneş odası olarak kullanılır. Kışın biriktirilen sıcak hava yaşam alanlarına aktarılarak kullanırlır. Güneş Odası önündeki ağaç yazın yapraklarını açar ve aşırı güneş toplanmasını engeller.Kışınsa yaprak döken ağaç güneş ışınlarına izin verir. Güneş odası önüne konumlandırılan açılı yansıtıcı metal levha ile dik gelen güneş açıları güneş odasına aktarılır.

Vaziyet yerleşimlerinde modüller birbirinin güneşini kapatmayacak şekilde konumlandırılmıştır. Arazinin 4 bir köşesine yerlestirilmiş olan modüller ortada konumlanan modülle tamamlanmıştır. Ortadaki modül, kuzeydeki diğer modüle gölge düşürmemesi için yaklaşık 15 derece doğu yönüne çevrilmiştir.

ısıl kütle gece

Modüllerin kuzeye doğru daralan cephesi çoğunlukla yola bakarken, Güneş odası bulunan güney cepheleri manzaraya bakmaktadır. Aynı zamanda toplam 5 modül bulunan projede araziye iki kot farkı ile yerleşilmiştir. Oluşan istimlak duvarları alt kotta kalan modüllere gölge düşürmemesi için kotlar alt taraftaki modüllere yakın olmayacak şekilde alınmıştır.

fotoelektirik

serinletme penceresi

çatı penceresi

ısıl tezgah

güneş odası

yaz

Fotoelektirik Çatıda kullunılan fotoelektirik pilleriyle binanın elektirik ihtiyacı karşılanacaktır. Enerji tasarrufu sağlanmış olucaktır. AC dönüşümünde enerji kaybına maruz kalmamak için bina içerisinde seçilen aydınlatmalar DC olarak kullanılacaktır.

21 Aralık tarihine ait gölge analizlerinde özellikle s modüllerin birbirlerine gölge düşürmedikleri görünmüştür.


Öncelikle tasarım aşamasında Karabük’ün iklim koşullarına uygun sistem ve malzeme seçimi tercih edilmiştir. Sistem kurulurken yapı kuzeye doğru daraltılmış, böylece ısı kaybı minumuma indirilmiştir. yapı doğu-batı aksına paralel konumlandırılmış, güneşten en çok verimi almak amaçlanmıştır. Isık kütlelere ve güneş odalaruna bu cehelerde yer verilmiştir.

b-b kesiti ö:1/100

e sabah 7.30 ve akşam 16.00 daki en etkin gölge olduğu saatlerde r. Modüller günün her saatinde güneş ışınlarından faydalanmaktadır.

x


Profile for Yakup Ekin

Mimari Portföy  

Yakup Ekin

Mimari Portföy  

Yakup Ekin

Profile for yakupekin
Advertisement