Page 1

ДIа а еше, Iама а ей, Iамал йе, нагахь санна хьайна кху лахахь долун диканаш хила лаахь 1

Хьайна хIора дийнахь эзар дика хила лаахь, эзар къа дIадала а лаахь

Ахь ала

2

Ялсамани чохь хьайна дитт догIийта лаахь

Ахь ала

3

Ялсаманин хазнех цхьа хазна хьайна хилийта лаахь

Ахь ала

4

Хьайн къиношна гечдайта лаахь, уьш хIурдан чопа санна дукха делахь а

Ахь ала

100-зза

СубхьáналлóхI СубхьáналлóхIил Iазúми ва бихьамдихIи

Лá хьавла ва лá къуввата иллá биллáхI 100-зза

СубхьáналлóхIи ва бихьамдихIи

Iуьйранна а, суьйранна а

АллóхIумма анта роббú, лá илáхIа иллá анта, халакътанú, ва ана Iабдука, ва ана Iалá IахIдика ва ваIдика мастатIаIту, аIýзу бика мин шарри мá санаIту, абýу лака биниIматика Iалаййа, ва абýу бизанбú, фагIфир лú, фаиннахIý лá йагIфируз-зунýба иллá анта.

Дийнахь, йа буса хьо велча хьой ялсаманин охIлунах хилийта хьайна лаахь

Ахь ала

Хьайн къиношна гечдайта лаахь

Ахь ала

кхозза

АстагIфируллóхIал Iазúмал-лазú лá илáхIа иллá хIува, ва атýбу илайхIи.

7

Хьан са мел гатдеш долчу хIуманна тоам хьайна безахь

Ахь ала

7-зза

ХьасбийаллóхIу, лáилáхIа иллá хIува, IалайхIи таваккалту, ва хIува роббул Iаршил Iазúм.

8

Итт лай паргIатваьккхича санна мел хилийта лаахь, цхьа бIе дика хIума яздайта а лаахь, цхьа бIе вон хIума дIадайийта а лаахь, дийно-сарралц хьо шайтIанах ларвалийта а лаахь

Ахь ала

5

6

100-зза

Лá илáхIа иллаллóхIу, вахьдахIý лá шарúка лахIу, лахIул мулку ва лахIул хьамду, ва хIува Iалá кулли шайъин къодúр.

ХIара Iамал юьйцуш долун хьадисаш тIехь долун жайнаш: u Муслим/2698. v Тирмизий/3464. w Бухари/4205; Муслим/2704. x Бухари/6405; Муслим/2691. y Бухари/6306. z Абу Давуд/1517. { Абу Давуд/5081. | Бухари/3293; Муслим/2691.

Хьайна хIокху доIанийн маьIна хаа лаахь ахь деша «Бусалба стеган гIап» цIе йолун жайна. Айхьа доIа дечу хенахь хIара кечдинарг дагалацар а доьху.

Azkar  
Azkar  

ewe

Advertisement