Page 1

g o l y a n j t y a k nferenc ko

/PolandY2BF CENTRUM KONFERENCYJNO - KONGRESOWE 26-27 kwietnia ul.Bobrowiecka 9, Warszawa

warsztaty / sesje plenarne www.youthtobusiness.pl


Spis treœci 3.

Spotkanie z biznesem - powitanie.

5.

Krok po kroku - artyku³ KPMG.

7.

Agenda konferencji.

8.

Partnerzy i szkolenia - KPMG.

9.

c.d Jeronimo Martins, P&G, Unilever.

11.

Plan Centrum Kongresowego.

12.

Partnerzy AIESEC Polska.

Organizatorzy Koordynator zespo³u organizacyjnego: Emil Bojar Agenda manager: Dawid Bombera Logistyka: Kamila Matej Agata £owkiet, Daniel Ciemiecki, Jêdrzej Karpiñski

PR oraz Merytoryka: Justyna Zaleska

Kontakty Zewnêtrzne: Konrad Komorowski

Natalia Cieœlewicz, Aleksandra Lasocka

Norbert Paska, Mi³osz Dobersztyn, Kamil Jamka; Marta Denys, Anna Jaszczur, Magdalena Makarewicz

2

AIESEC to najwiêksza miêdzynarodowa organizacja studencka zrzeszaj¹ca ponad 60 tysiêcy cz³onków w 110 krajach na ca³ym œwiecie. Aktywni studenci, którzy poprzez dzia³alnoœæ w grupie, kierowanie w³asnymi projektami czy te¿ wyjazd na praktykê zagraniczn¹ b¹dŸ wolontariat, rozwijaj¹ swoje umiejêtnoœci i kompetencje, zdobywaj¹c przy tym niezbêdne na rynku pracy doœwiadczenie.


Spotkaj siê z biznesem Mamy wielk¹ przyjemnoœæ powitaæ Was podczas pierwszej polskiej edycji Youth to Business Forum. ¯yczymy Wam, ¿eby te dwa dni intensywnej nauki, odkrywania nowych mo¿liwoœci i poznawania ludzi, którzy dziel¹ z Wami te same zainteresowania by³y naprawdê ciekawym doœwiadczeniem, a wyniesiona st¹d wiedza i pomys³y niech zaprocentuj¹ w przysz³oœci. Czekaj¹ na Was niezwyk³e warsztaty zwi¹zane ze œwiatem audytu, marketingu, negocjacji i rozwoju kompetencji liderskich, interesuj¹ce panele dyskusyjne i spotkania ze specjalistami z najszybciej rozwijaj¹cych siê ga³êzi biznesu. Fakt, ¿e jesteœcie tu teraz z nami, œwiadczy o waszej otwartoœci na nowe wyzwania i rozwi¹zania oraz chêci poszerzania wiedzy dotycz¹cej interesuj¹cych Was zagadnieñ. Takie nastawienie to ju¿ pierwszy krok do œwiadomego kszta³towania w³asnej kariery, co mo¿e Was w szybkim tempie doprowadziæ do sukcesu zawodowego i czerpania satysfakcji z wykonywanej pracy. ¯yczymy Wam, ¿eby wybrane przez Was szkolenia sta³y siê dla Was inspiracj¹ do dalszych poszukiwañ i odkrywania nowych mo¿liwoœci. Mamy nadziejê, ¿e zdobyt¹ tutaj wiedzê bêdziecie mogli szybko wykorzystaæ w praktyce, sprawdzaj¹c swoje umiejêtnoœci na najbardziej po¿¹danych stanowiskach. Zachêcamy Was tak¿e do przeczytania katalogu konferencyjnego do koñca. Znajdziecie tu dok³adny plan konferencji, opis organizatorów, mapê lokalizacji, a przede wszystkim du¿o informacji o szkoleniach i firmach, które je poprowadz¹. ¯yczymy Wam kreatywnej zabawy w œwiecie biznesu i innowacji. Organizatorzy:

3


Partnerzy medialni projektu:


AGENDA

Godzina 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30

11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00

17.00-17.30 17.30-18.00 21.00- 24.00

Dzieñ I Rejestracja uczestników 1. Wprowadzenie do konferencji 2. Prezentacja AIESEC Polska 3. Prezentacja Partnera G³ównego 4. Prezentacja Jeronimo Martins 5. Prezentacja Unilever`a 6. Prezentacja P&G 7. Wprowadzenie do wyk³adu otwieraj¹cego

Wyk³ad otwieraj¹cy: Przywództwo (Jeronimo Martins) Przerwa kawowa (Unilever) Warsztaty tematyczne czêœæ I

Przerwa na Lunch Warsztaty tematyczne II

Sesja podsumowuj¹ca Impreza w Klubie

Godzina 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30

11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00

Dzieñ II Sesja otwieraj¹ca Wyk³ad "Social Media Revolution" Piotr Stohnij, Harvard Business Review Polska

Przerwa kawowa Jeronimo Martins Warsztat tematyczny III

Przerwa na lunch Warsztat tematyczny IV

Podsumowanie konferencjiPodziêkowanie Partnerom (obecnoœæ przedstawiciela firmy obowi¹zkowa)

17.00-17.30 17.30-18.00 21.00- 24.00

Obok partnerów projektu wyk³ad plenarny poprowadzi:

7


Partnerzy i szkolenia Partner g³ówny: KPMG KPMG to miêdzynarodowa sieæ firm audytorsko-doradczych. Jesteœmy obecni w 150 krajach, gdzie zatrudniamy 138 000 pracowników. W Polsce rozpoczêliœmy dzia³alnoœæ w 1990 roku, jako jedna z pierwszych miêdzynarodowych firm audytorsko-doradczych obecnych na polskim rynku. Wysokie zapotrzebowanie na profesjonalne us³ugi audytorskie i doradcze sprawi³o, ¿e otworzyliœmy piêæ biur regionalnych w Krakowie, Poznaniu, Wroc³awiu, Gdañsku i Katowicach. Obecnie zatrudniamy blisko 1 200 pracowników. Nasi Klienci to polskie oraz miêdzynarodowe firmy i instytucje ze wszystkich sektorów gospodarki. Œwiadczymy us³ugi audytowe, podatkowe i w zakresie szeroko rozumianego doradztwa biznesowego. Dowiedz siê wiêcej na stronie: www.kpmg.pl

Œ c i e ¿ k a t e m a t y c z n a : P o z n a j œ w i a t a u d y t u z K P M G Warsztaty kompetencji miêkkich Temat szkolenia: Problem defraudacji w badanych podmiotach wed³ug. Miêdzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej nr 240. Audyt to nuda? Obalamy mity! Poznaj meandry rachunkowoœci z naszymi specjalistami. 3,5-godzinne szkolenie KPMG porusza tematykê defraudacji aktywów. Omówione zostaj¹ kwestie procedur, Fraud Triangle i odpowiedzialnoœci bieg³ego rewidenta. Podczas szkolenia uczestnicy maj¹ mo¿liwoœæ zg³êbienia wiedzy na temat procesu defraudacji pracuj¹c w grupach, analizuj¹c case studies oraz materia³y filmowe.

8

Temat szkolenia: „Przed szereg wyst¹p” Warsztat bêdzie poœwiêcony rozwojowi kompetencji zwi¹zanych z budowaniem w³asnego wizerunku, jako osoby wiarygodnej i pewnej siebie. Pozwoli uczestnikom skupiæ siê na umiejêtnoœciach tworzenia jasnych, spójnych i logicznych komunikatów zarówno w rozmowie indywidualnej jak i w kontakcie z wiêkszym audytorium. Poka¿e równie¿, w jaki sposób mo¿na poradziæ sobie ze stresem oraz z trudnymi sytuacjami. Podkreœlone zostanie znaczenie œwiadomoœci potrzeb oraz oczekiwañ ze strony rozmówcy i audytorium, a tak¿e elastycznego dopasowania siê do nich w celu osi¹gniêcia w³asnych zamierzeñ.


Partnerzy i szkolenia Leadership Competence: Jeronimo Martins Szkolenie bêdzie sk³adaæ siê z 4 czêœci: 1. Rethink Retail – Wojciech ¯ytkowiak (Kierownik Dzia³u Rekrutacji) Uczestnicy spotkania bêd¹ mieli okazjê poznaæ specyfikê dzia³ania sieci handlowych i przeœledziæ zmiany dokonuj¹ce siê w bran¿y. Poznaj¹ zasady rz¹dz¹ce nowoczesnym handlem 2. Ledership tool – box, czyli przywództwo w pigu³ce – Wojciech ¯ytkowiak (Kierownik Dzia³u Rekrutacji) Warsztat rozwojowy skierowany do osób, które chc¹ rozwijaæ kompetencje liderskie. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedz¹ siê, jakie s¹ Ÿród³a w³adzy, czym ró¿ni siê w³adza od autorytetu, wspólnie poszukaj¹ inspiruj¹cych przyk³adów. Poznaj¹ tak¿e ró¿ne style zarz¹dzania i narzêdzia efektywnego lidera. 3.Teamspirit – efektywna praca zespo³owa – Jakub Falk (Mened¿er ds. Personalnych) Warsztat rozwojowy dla osób, które pracuj¹ w zespo³ach projektowych. Omówimy najwa¿niejsze aspekty pracy zespo³owej i zastanowimy siê, w jaki sposób zbudowaæ efektywnie dzia³aj¹cy zespó³. Na warsztat zapraszamy zarówno entuzjastów, jak i sceptyków pracy zespo³owej, cz³onków zespo³u i liderów. 4. Career guide – jak osi¹gn¹æ sukces? – Wojciech ¯ytkowiak (Kierownik Dzia³u Rekrutacji) W trakcie spotkania poznajemy ró¿ne definicje talentu i kompetencji, zastanawiamy siê nad tym, czego szukaj¹ pracodawcy. Naszym celem jest przekonanie uczestników warsztatów, ¿e odpowiedni wybór œcie¿ki zawodowej, dopasowanej do predyspozycji i ambicji, prowadzi do sukcesu i satysfakcji.

N e g o c j a c j e s t r a t e g i c z n e : P. & G Dowiedz siê czym ró¿ni siê zwyk³a sprzeda¿ od strategicznego rozwoju kontaktów z klientami. Poznaj zaawansowane techniki negocjacji oraz zasady efektywnej komunikacji biznesowej. Zrozum co wp³ywa na sukces w relacjach z partnerem biznesowym. Podczas warsztatów w ramach œcie¿ki Procter&Gamble mened¿erowie Dzia³u Rozwoju Kontaktów z Klientami P&G podziel¹ siê z Tob¹ swoim doœwiadczeniem we wspó³pracy z najwiêkszymi sieciami handlowymi w Polsce oraz pozwol¹ Ci rozwin¹æ kompetencje, które bêdziesz móg³ wykorzystaæ w otoczeniu biznesowym, a tak¿e w ¿yciu prywatnym. Dowiesz siê równie¿ jakie s¹ kulisy zawierania kontraktów handlowych na ogromn¹ skalê.

C r a f t i n g B r a n d 4 L i f e : U n i l e v e r Ka¿dego dnia 150 milionów ludzi z ca³ego œwiata siêga po produkty firmy Unilever. Oznacza to mo¿liwoœæ pracy z niezwyk³ymi markami, które w wiêkszoœci wiod¹ prym na swoich rynkach. Dziêki nim Unilever wywiera rzeczywisty wp³yw na ¿ycie milionów ludzi! Na Youth to Business Forum podzielimy siê z Wami wiedz¹ jak budujemy tak silne marki. Dowiesz siê m.in.: * sk¹d czerpiemy wiedzê o konsumencie? * jak na podstawie tej wiedzy tworzymy produkty? * jak aktywowaæ markê na rynku? * jak wygl¹da póŸniejsza praca z klientami. bêdziecie mieli równie¿ okazjê wykorzystaæ t¹ wiedzê w æwiczeniach praktycznych.

9


Plan Centrum Konferencyjnego

11


AIESEC in Poland Board of Partners Strategic Partner

Main Partners

Supporting Partners

Knowledge Partners

Communication Partners

Katalog Poland Y2BF  

Katalog konferencyjny pierwszewgo w Polsce Youth to Busiess Forum. 26-27 kwietnia 2011, Centrum Konferenycjne ul. Bobrowiecka 9 Warszawa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you