Page 1

ซอฟตแวร (Software) 1. ความหมายของซอฟตแวร ซอฟตแวร (Software) หมายถึง สวนที่ทําหนาที่เปนคําสั่งที่ใชควบคุมการทํางานของเครื่อง คอมพิวเตอร หรืออาจเรียกวา “ โปรแกรม ” ก็ได ซึ่งหมายถึงคําสั่งหรือชุดคําสั่ง สามารถใชเพื่อสั่งให คอมพิวเตอรทํางาน เราตองการใหเครื่องคอมพิวเตอรทําอะไรก็เขียนเปนคําสั่งที่จะตองสั่งเปนขั้นตอน และ แตละขั้นตอนตองทําอยางละเอียดและครบถวนก็จะเรียกวา นักเขียนโปรแกรม (Programmer) สําหรับการ เขียนโปรแกรมดังกลาวใชภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ หรือหมายถึง ภาษาที่เครื่อง คอมพิวเตอรสามารถเขาใจได เชน ภาษาเบสิก ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล เปนตน โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาก็ จะนําไปใชในงานเฉพาะอยาง เชน โปรแกรมสต็อกสินคาคงคลัง โปรแกรมคํานวณภาษี โปรแกรมคิดเงิน เดือนพนักงาน เปนตน 2. ประเภทของซอฟตแวร ซอฟตแวรจะแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ (System Software) และ ซอฟตแวรประยุกต ( Application Softwaer) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 2.1ซอฟตแวรระบบ( System Software) คือซอฟตแวรที่บริษัทผูผลิตสรางขึ้นมาเพื่อใชจัดการกับระบบ หนาที่การทํางานของซอฟตแวรระบบคือ ดําเนินงานพื้นฐานตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร เชน รับขอมูลจากแผงแปนอักขระแลวแปลความหมายให คอมพิวเตอรเขาใจ นําขอมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนําออกไปยังเครื่องพิมพ จัดการขอมูลในระบบแฟมขอมูล บนหนวยความจํารอง 2.1.1ระบบปฏิบัติการ OS (Operating System) คือ โปรแกรมระบบที่ทําหนาที่ควบคุมการใชงานสวนตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร เชน ควบคุมหนวยความจํา ควบคุมหนวยประมวลผล ควบคุมหนวยรับและควบคุมหนวย แสดงผล ตลอดจนแฟมขอมูลตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด และสามารถ ใชอุปกรณทุกสาวนของคอมพิวเตอรและชวยจัดการกระบวนการพื้นฐานที่สําคัญ ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร เชนการเปด หรือปดไฟล การสื่อสารกันระหวางชิ้นสวนตาง ๆ ภายในเครื่อง การสงขอมูลออกสูเครื่องพิมพหรือสูจอภาพ เปนตน กอนที่คอมพิวเตอรแต ละเครื่องจะสามารถอานไฟลตาง ๆ หรือสามารถใชซอฟตแวรตาง ๆ ไดจะตองผานการดึง


ระบบปฏิบัติการออกมาฝงตัวอยูในหนาวความจํากอน ปจจุบันนี้มีโปรแกรมระบบบอยู หลายตัวดวยกันซึ่งแตละตัวนั้นก็เปนโปรแกรมระบบปฏิบัติการเหมือนกัน แตตางกันที่ ลักษณะการทํางานจะไมเหมือนกัน ดังนี้ DOS (Disk operating System) เปนระบบปฏิบัติการที่นิยมใชกันมาตั้งแตในอดีตออกมา พรอมกับเครื่องพีซีของไอบีเอ็มรุนแรก ๆ จากนั้นก็มีการพัฒนารุนใหมออกมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงเวอรชั่นสุดทายคือ เวอรชั่น 6.22 หลังจากที่มีการประกาศใชวินโดวส 95 ก็คง จะไมผลิต DOS เวอรชชั่นใหมออกมาแลว โดยทั่วไปจะนิยมใชวินโดวส 3. x ซึ่งถือวาเปน โปรแกรมเสริมชนิดหนึ่งที่ใชในดอส UNIX เปนระบบ OS ที่สามารถใชรวมกันไดหลายคน (Multiuser) หรือเปน ระบบปฏิบัติการแบบเครือขาย โดยที่ผูใชแตละคนจะตองมีชื่อและพาสเวิรดสวนตัว และ สามารถเชื่อมโยงถึงกันไดทั่วโลก โดยผานทางสายโทรศัพทและมี Modem เปนตัวกลางใน การรับสงขอมูลหรือโอนยายขอมูล นิยมใชอยางแพรหลายในมหาวิทยาลัย หนวยงาน รัฐบาล หรือบริษัทเอกชนที่มีระบบคอมพิวเตอรใหญ ๆ ใช ในระบบยูนิกซเองก็มีวินโดวส อีกชนิดหนึ่งใชเรียกวา X Windows สําหรับผูที่ตองการใชระบบยูนิกซในเครื่องพีซีที่บานก็ มีเวอรชั่นสําหรับพีซีเรียกวา Linux ซึ่งจะมีคําสั่งพื้นฐานคลาย ๆ กับระบบยูนิกซ WINDOWS เปนระบบปฏิบัติการที่กําลังนิยมใชกันมากในปจจุบัน ซึ่งพัฒนามาถึงรุน Windows 2000 แลว บริษัทไมโครซอฟตไดเริ่มประกาศใช MS Windows 95 ครั้งแรกเมื่อ 24 สิงหาคม ค.ศ.1995 โดยมีความคิดที่วาจะออกมาแทน MS-DOS และ วินโดวส 3. X ที่ ใชรวมกันอยู ลักษณะของวินโดวส 95 จึงคลายกับเปนระบบโอเอสที่มีทั้งดอสและ วินโดวสอยูในตัวเดียวกัน แตเปนวินโดวสที่มีลักษณะพิเศษกวาวินโดวสเดิม เชน มี คุณสมบัติเปน Plug and play ซึ่งสามารถจะรูจักฮารดแวรตาง ๆ ที่ติดตั้งอยูในเครื่องไดโดย อัตโนมัติ มีลักษณะเปนระบบ 32 บิต ในขณะที่วินโดวส เดิมเปนระบบ 16 บิต เปนตน บริษัทไมโครซอฟตไมไดหยุดเพียงแควินโดวส 95 แตไดมีการพัฒนาเพิ่มฟงกชันใหม ๆ เขาไป ในที่สุดก็ออกระบบโอเอสตัวถัดมาเปน MS Windows 98 และ MS Windows 2000 ตามลําดับโดยที่มีการติดตั้ง และการใชงานที่มีพื้นฐานไมแตกตางกันมากนัก จึงงายสําหรับ ผูใชในการปรับตัวเขากับระบบโอดอสใหม ๆ OS/2 เปนระบบ OS ที่ผลิตออกมาจากบริษัท IBM เปนระบบ 32 บิต ที่มีรูปลักษณเปน กราฟฟกที่ตองใชเมาส คลายกับวินโดวสทั่วไปเชนกัน


2.1.1ตัวแปลภาษา ในการพัฒนาซอฟตแวรจําเปนตองมีซอฟตแวรที่ใชในการแปลภาษาระดับสูง เพื่อแปลภาษาระดับสูงใหเปน ภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีหลายภาษา ภาษาระดับสูงเหลานี้สรางขึ้นเพื่อใหผูเขียนโปรแกรมเขียนชุดคําสั่งไดงาย เขาใจได ตลอดจนถึงสามารถปรับปรุงแกไขซอฟตแวรในภายหลังได ภาษาระดับสูงที่พัฒนาขึ้นมาทุกภาษาจะตองมีตัวแปลภาษาสําหรับแปลภาษา ภาษาระดับสูงซึ่งเปนที่รูจักและนิยม กันมากในปจจุบัน เชน ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และภาษาโลโก 1) ภาษาปาสคาล เปนภาษาสั่งงานคอมพิวเตอรที่มีรูปแบบเปนโครงสราง เขียนสั่งงานคอมพิวเตอรเปน กระบวนความ ผูเขียนสามารถแบงแยกงานออกเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวมารวมกันเปนโปรแกรมขนาดใหญได 2) ภาษาเบสิก เปนภาษาที่มีรูปแบบคําสั่งไมยุงยาก สามารถเรียนรูและเขาใจไดงาย มีรูปแบบคําสั่งพื้นฐานที่ สามารถนํามาเขียนเรียงตอกันเปนโปรแกรมได 3) ภาษาซี เปนภาษาที่เหมาะสําหรับใชในการพัฒนาซอฟตแวรอื่น ๆ ภาษาซีเปนภาษาที่มีโครงสราง คลองตัวสําหรับการเขียนโปรแกรมหรือใหคอมพิวเตอรติดตอกับอุปกรณตาง ๆ 4) ภาษาโลโก เปนภาษาที่เหมาะสําหรับการเรียนรูและเขาใจหลักการโปรแกรมภาษาโลโกไดรับการพัฒนา สําหรับเด็ก นอกจากภาษาที่กลาวถึงแลว ยังมีภาษาคอมพิวเตอรที่ใชกันอยูในปจจุบันอีกมากมายหลายภาษา เชน ภาษา ฟอรแทรน ภาษาโคบอล ภาษาอารพีจี 2.2ซอฟตแวรประยุกต เปนซอฟตแวรที่ใชกับงานดานตาง ๆ ตามความตองการ ของผูใช ที่สามารถนํามาใชประโยชนไดโดยตรง ปจจุบันมีผูพัฒนาซอฟตแวรใช งานทางดานตาง ๆ ออกจําหนายมาก การประยุกตงานคอมพิวเตอรจึงกวางขวาง และแพรหลาย เราอาจแบงซอฟตแวรประยุกตออกเปนสองกลุมคือ ซอฟตแวร สําเร็จ และซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นใชงานเฉพาะ ซอฟตแวรสําเร็จในปจจุบันมี มากมาย เชน ซอฟตแวรประมวลคํา ซอฟตแวรตารางทํางาน ฯลฯ 2.2.1ซอฟตแวรสําเร็จ ในบรรดาซอฟตแวรประยุกตที่มีใชกันทั่วไป ซอฟตแวรสําเร็จ (package) เปนซอฟตแวรที่มีความนิยมใชกัน สูงมาก ซอฟตแวรสําเร็จเปนซอฟตแวรที่บริษัทพัฒนาขึ้น แลวนําออกมาจําหนาย เพื่อใหผูใชงานซื้อไป ใชไดโดยตรง ไมตองเสียเวลาในการพัฒนาซอฟตแวรอีก ซอฟตแวรสําเร็จที่มีจําหนายในทองตลาดทั่วไป และเปนที่นิยมของผูใชมี 5 กลุมใหญ ไดแก ซอฟตแวรประมวลคํา (word processing software) ซอฟตแวร ตารางทํางาน (spread sheet software) ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล (data base management software) ซอฟตแวรนําเสนอ (presentation software) และซอฟตแวรสื่อสารขอมูล (data communication software)


1) ซอฟตแวรประมวลคํา เปนซอฟตแวรประยุกตใชสําหรับการพิมพเอกสาร สามารถแกไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารไดอยางดี เอกสารที่พิมพไวจัดเปนแฟมขอมูล เรียกมาพิมพหรือแกไขใหมได การ พิมพออกทางเครื่องพิมพก็มีรูปแบบตัวอักษรใหเลือกหลายรูปแบบ เอกสารจึงดูเรียบรอยสวยงาม ปจจุบันมี การเพิ่มขีดความสามารถของซอฟตแวรประมวลคําอีกมากมาย ซอฟตแวรประมวลคําที่นิยมอยูในปจจุบัน เชน วินสเวิรด จุฬาจารึก โลตัสเอมิโปร 2) ซอฟตแวรตารางทํางาน เปนซอฟตแวรที่ชวยในการคิดคํานวณ การทํางานของซอฟตแวรตารางทํางาน ใชหลักการเสมือนมีโตะทํางานที่มีกระดาษขนาดใหญวางไว มีเครื่องมือคลายปากกา ยางลบ และเครื่อง คํานวณเตรียมไวใหเสร็จ บนกระดาษมีชองใหใสตัวเลข ขอความหรือสูตร สามารถสั่งใหคํานวณตามสูตร หรือเงื่อนไขที่กําหนด ผูใชซอฟตแวรตารางทํางานสามารถประยุกตใชงานประมวลผลตัวเลขอื่น ๆ ได กวางขวาง ซอฟตแวรตารางทํางานที่นิยมใช เชน เอกเซล โลตัส 3) ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล การใชคอมพิวเตอรอยางหนึ่งคือการใชเก็บขอมูล และจัดการกับขอมูลที่ จัดเก็บในคอมพิวเตอร จึงจําเปนตองมีซอฟตแวรจัดการขอมูล การรวบรวมขอมูลหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวของ กันไวในคอมพิวเตอร เราก็เรียกวาฐานขอมูล ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลจึงหมายถึงซอฟตแวรที่ชวยในการ เก็บ การเรียกคนมาใชงาน การทํารายงาน การสรุปผลจากขอมูล ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลที่นิยมใช เชน เอกเซส ดีเบส พาราด็อก ฟอกเบส 4) ซอฟตแวรนําเสนอ เปนซอฟตแวรที่ใชสําหรับนําเสนอขอมูล การแสดงผลตองสามารถดึงดูดความสนใจ ซอฟตแวรเหลานี้จึงเปนซอฟตแวรที่นอกจากสามารถแสดงขอความในลักษณะที่จะสื่อความหมายไดงาย แลวจะตองสรางแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได ตัวอยางของซอฟตแวรนําเสนอ เชน เพาเวอรพอยต โลตัสฟรี แลนซ ฮารวารดกราฟก 5) ซอฟตแวรสื่อสารขอมูล ซอฟตแวรสื่อสารขอมูลนี้หมายถึงซอฟตแวรที่จะชวยใหไมโครคอมพิวเตอร ติดตอสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่นในที่หางไกล โดยผานทางสายโทรศัพท ซอฟตแวรสื่อสารใช เชื่อมโยงตอเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน อินเทอรเน็ต ทําใหสามารถใชบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมได สามารถใชรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ใชโอนยายแฟมขอมูล ใชแลกเปลี่ยนขอมูล อานขาวสาร นอกจากนี้ยังใชในการเชื่อมเขาหามินิคอมพิวเตอรหรือเมนเฟรม เพื่อเรียกใชงานจากเครื่องเหลานั้นได ซอฟตแวรสื่อสารขอมูลที่นิยมมีมากมายหลายซอฟตแวร เชน โปรคอม ครอสทอลค เทลิก 2.2.2ซอฟตแวรใชงานเฉพาะ การประยุกตใชงานดวยซอฟตแวรสําเร็จมักจะเนนการใชงานทั่วไป แตอาจจะนํามาประยุกตโดยตรงกับงาน ทางธุรกิจบางอยางไมได เชนในกิจการธนาคาร มีการฝากถอนเงิน งานทางดานบัญชี หรือใน หางสรรพสินคาก็มีงานการขายสินคา การออกใบเสร็จรับเงิน การควบคุมสินคาคงคลัง ดังนั้นจึงตองมีการ พัฒนาซอฟตแวรใชงานเฉพาะสําหรับงานแตละประเภทใหตรงกับความตองการของผูใชแตละราย


ซอฟตแวรใชงานเฉพาะมักเปนซอฟตแวรที่ผูพัฒนาตองเขาไปศึกษารูปแบบการทํางานหรือความตองการ ของธุรกิจนั้น ๆ แลวจัดทําขึ้น โดยทั่วไปจะเปนซอฟตแวรที่มีหลายสวนรวมกันเพื่อรวมกันทํางาน ซอฟตแวรใชงานเฉพาะที่ใชกันในทางธุรกิจ เชน ระบบงานทางดานบัญชี ระบบงานจัดจําหนาย ระบบงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน และการเชาซื้อ ความตองการของการใชคอมพิวเตอรในงานทางธุรกิจยังมีอีกมาก ดังนั้นจึงตองมีความตองการผูพัฒนา ซอฟตแวรเพื่อพัฒนาซอฟตแวรใชงานเฉพาะตาง ๆ อีกมากมาย 3.ความจําเปนของการใชซอฟตแวร ปจจุบันการที่คอมพิวเตอรสามารถทํางานไดมากมายเพราะวามีการพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟตแวรเพื่อ สั่งงานคอมพิวเตอรตามความตองการของผูใช ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เชน รานคาอาจใชคอมพิวเตอรทําบัญชี บริษัทขายตั๋วใชคอมพิวเตอรชวยในระบบการจองตั๋ว ชวยในงานพิมพเอกสาร ตัดตอบันทึกเสียง เปนตน การที่เราเห็นคอมพิวเตอรทํางานใหกับเราไดมากมาย เพราะวามีผูพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใหเรา สั่งงานคอมพิวเตอร รานคาอาจใชคอมพิวเตอรทําบัญชีที่ยุงยากซับซอน บริษัทขายตั๋วใชคอมพิวเตอรชวยใน ระบบการจองตั๋ว คอมพิวเตอรชวยในเรื่องกิจการงานธนาคารที่มีขอมูลตาง ๆ มากมาย คอมพิวเตอรชวยงาน พิมพเอกสารใหสวยงาม เปนตน การที่คอมพิวเตอรดําเนินการใหประโยชนไดมากมายมหาศาลจะอยูที่ ซอฟตแวร ซอฟตแวรจึงเปนสวนสําคัญของระบบคอมพิวเตอร หากขาดซอฟตแวรคอมพิวเตอรก็ไม สามารถทํางานได ซอฟตแวรจึงเปนสิ่งที่จําเปน และมีความสําคัญมาก และเปนสวนประกอบหนึ่งที่ทําให ระบบสารสนเทศเปนไปไดตามที่ตองการ

รายงาน  

จัดทำโดย นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ นางสาวปิยะวรรณ เวระนะ นางสาวอังคณา เชื้อสมุทร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you