Page 1


13 ŞUBAT 2018 SALI

SEVENLERINI KORKUTTU Ünlü sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan hastane Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, “Genel durumu gayet iyi, hayati riski yok, takibimiz devam ediyor” dedi

İ

NANIR’IN has­ta­ne­ye gel­me­si­ni sağ­la­yan Prof. Dr. Yunus Aydın ise “Evine gi­de­rek 45 da­ki­ka ikna et­me­ye uğ­raş­tım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Fulya Acı­ba­dem Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Fulya Acı­ba­dem Has­ta­ne­si Baş­he­ki­ mi Prof. Dr. Reha Baran, ope­ras­yo­nu ger­çek­leş­ti­ren Beyin ve Sinir Cer­ra­hı Prof. Dr. Yunus Aydın ve Nö­ro­rad­yo­ lo­ji Uz­ma­nı Prof. Dr. Naci Koçer ile bir­lik­te ka­me­ra­lar kar­şı­sı­na ge­çe­rek, ünlü oyun­cu­nun sağ­lık du­ru­mu­na iliş­kin bilgi verdi. İnanır’ın yoğun ba­kım­da ol­du­ğu­nu söy­le­yen Prof. Dr. Reha Baran, “Ken­di­si yoğun ba­kım­da takip edi­yo­ ruz. Genel du­ru­mu gayet iyi ha­ ya­ti riski yok, ta­ki­bi­miz devam edi­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

aldım. Jü­li­de hanım aradı. Kadir İnanır’ın ko­nuş­ma­sı­nın bo­zul­du­ğu­nu yere düş­tü­ğü­nü söy­le­di. Hemen bir am­bu­lans ça­ğı­rıp has­ta­ne­de bu­lu­şa­lım dedim kabul et­ me­di. Ben evine git­tim. 45 da­ki­ka ikna et­mek­le uğ­raş­tık. Bey­ni­ni ge­çi­ci ola­rak kan­sız kalma du­ru­mu ge­çir­di­ği­ni, za­ma­nın önem­li ol­du­ğu­nu an­lat­ma­ya ça­lış­tım. So­nun­da ikna ettik, be­ra­ber kalk­tık gel­dik. Beyin MR’ı çek­ti­ği­miz­ de bey­nin orta da­ma­rı­nın üst kıs­mın­da

“IKNA ET­ME­YE UĞ­RAŞ­TIK”

Kadir İnanır’ın has­ta­ne­ye ge­ti­ril­me­ si­ni sağ­la­yan Beyin ve Sinir Cer­ra­ hı Prof. Dr. Yunus Aydın ise “Kadir İnanır hem has­tam, hem ar­ka­da­şım. Pazar sabah 10.00 ci­va­rın­da bir te­le­fon

bir da­ma­rın tı­kan­dı­ğı­nı, ona ait beyin ala­nı­nın iyi kan­lan­ma­dı­ğı­nı tes­pit ettik. Belli süre so­nun­da bir da­ma­rı açıl­ma ge­rek­ti­ği ka­ra­rı­nı verip gö­rün­tü­le­ri in­ ter­net or­ta­mın­da Naci Beye gön­der­dik. Naci bey de bizim teş­hi­si­mi­ze ka­tıl­dı. Hızla ekibi top­la­dı. 13.00 ci­va­rın­da has­ta­ne­mi­ze ka­tıl­dı. 14.00 ci­va­rın­da has­ta­mı­zın tı­kan­mış da­ma­rın­da­ki pıh­tı­ nın çı­kar­tıl­ma­sı iş­le­mi sağ­lan­dı. Bu­ra­ da za­man­la­ma­nın çok önemi var. Şimdi hiç­bir nö­ro­lo­jik kaybı ol­ma­dan, işlem ön­ce­sin­de yü­zün­de bir mik­tar asi­met­ ri vardı. O da işlem son­ra­sı kay­bol­du. Yoğun ba­kım­da yakın göz­lem­de. İnşal­

lah iyi ha­ber­ler ve­re­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Nö­ro­rad­yo­lo­ji Uz­ma­nı Prof. Dr. Naci Koçer ise Kadir İnanır’a ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yo­nun acır bir cer­ra­hi ame­li­ya­tı ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­ la­ya­rak, “Olan şey beyin da­mar­la­rı­na atıl­mış olan bir em­bo­li. Bu em­bo­li 4-6 saat di­li­mi de­di­ği­miz kri­tik bir dönem için­de Yunus Bey’in şahsi gay­ret­le­ri ile has­ta­nın bu­ra­ya gel­me­si ve MR’ınn hızlı şe­kil­de çe­ki­lip bize hızlı şe­kil­ de haber ve­ril­me­si ile müm­kün oldu. Ya­pı­lan işlem asın­da stan­dart bir işlem, özel bir işlem değil. Tüm dün­ya­da uy­gu­la­nan bizde yeni yeni otur­ma­ya baş­la­nan bir işlem. Benim yıl­lar­dır yap­tı­ğım bir işlem. İşlem­de beyin da­ ma­rı­na giden pıhtı çı­kar­tıl­mış­tır. Bugün ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de de has­ta­mı­zın beyin do­ku­su ol­duk­ça iyi ko­num­da­dır. Kri­tik gün­le­ri­miz önü­müz­de­ki gün­ler. Tek­rar pıhtı at­ma­ma­sı için kont­rol al­ tın­da tu­tu­yo­ruz” diye ko­nuş­tu. Ga­ze­te­ ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Baş­he­kim Prof. Dr. Reha Baran İnanır’ın te­da­vi sü­re­ci­nin 1 hafta - 10 gün sür­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni ifade etti. Sabah ünlü oyun­cu ile soh­bet et­ti­ği­ni an­la­tan Baran, “Şu anda hiç­bir ra­hat­ sız­lık ge­çir­me­miş gibi” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. İHA

KARDASHIAN’IN KARSLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Ermeni asıllı dünyaca ünlü ABD’li TV yıldızı Kim Kardashian’ın soyağacının Erzurum ve Kars’a kadar uzandığı ortaya çıktı Er­zu­rum­lu­lar “Kim Kar­das­hi­an’ı” ta­nı­yor mu­su­nuz? so­ru­su­na il­ginç yo­rum­lar­da bu­lun­du. Aile kök­le­ri Tür­ki­ye’ye da­ya­nan Er­me­ni asıl­lı ABD’li TV yıl­dı­zı Kim Kar­das­hi­an’ın so­ya­ğa­cı or­ta­ya çıktı. İngi­liz Daily Mail ga­ze­te­si Kar­das­hi­an­la­rın, Er­zu­rum’da ve Kars’ın Ka­ra­ka­le kö­yün­de ya­ şa­mış ata­la­rı­na ait fo­toğ­raf­la­rı ya­yın­la­dı.

ER­ZU­RUM’A GÖÇ ET­TI­LER

Kim Kar­das­hi­an’ın büyük büyük ba­ba­sı Hov­han­nes Mi­ro­yan ile büyük büyük an­ne­si Lus­yak Çor­ ba­cı­yan, 1900’lü yıl­la­rın ba­şın­da kız­la­rı Var­ta­nuş’u yan­la­rı­na ala­rak Er­zu­rum’dan Ca­li­for­nia’ya göç et­ti­ler. Var­ta­nuş, ABD’de Ara­ kel Ara­kel­yan ile ev­len­di. Çif­tin Helen Ara­kel­yan adlı kız­la­rı ise Kars göç­me­ni Art­hur Kar­das­hi­an

ile dünya evine girdi. Kim’in star ye­te­ne­ği­ni de, ener­jik ba­ba­an­ne­si Helen’den al­dı­ğı ko­nu­şu­lu­yor. De­de­si 1913 yı­lın­da Tür­ki­ye’den ay­rıl­dı Art­hur-He­len çif­ti­nin Ro­bert adını ver­dik­le­ri bir oğlu oldu. Ro­ bert, daha sonra ünlü bir avu­kat oldu ve Ame­ri­ka­lı ya­pım­cı Kris Jen­ner ile yap­tı­ğı ev­li­lik­ten Kim doğdu. Kim Kar­das­hi­an’ın Kars kö­ken­li baba ta­ra­fın­dan büyük

de­de­si Tatos, 1913 yı­lın­da Tür­ ki­ye’den ay­rıl­dı. “Er­zu­rum­lu­lar­dan Kim Kar­das­hi­an’ı ta­nı­yor mu­su­ nuz? so­ru­su­na il­ginç yo­rum­lar” Kar­das­hi­an’ın aile kök­le­ri­nin Kars ve Er­zu­rum’a da­yan­dı­ğı bil­gi­si­nin or­ta­ya çık­ma­sı­nın ar­dın­dan sos­yal med­ya­da Er­zu­rum­lu ve Kars­lı­lar ‘Hem­şeh­ri’ esp­ri­le­ri yap­tı­lar. Kim Kar­das­hi­an’ı ta­nı­yor mu­su­nuz? so­ ru­su­na Er­zu­rum­lu­lar il­ginç yo­rum­ lar­da bu­lu­na­rak ba­zı­la­rı ta­nı­dık­la­ rı­nı ço­ğun­luk ise Kar­das­hi­an’dan ha­ber­dar ol­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. İHA

Simge, sevenleri coşturdu

Genç­lik ve müzik fes­ti­va­li Win­ ter­fest’te popçu Simge Sağın sahne aldı. Sah­ne­de­ki dans şov­la­rı ile şar­kı­la­rı­nı söy­le­yen güzel sa­nat­çı ka­tı­lım­cı­la­ra coşku dolu anlar ya­şat­tı. Kış tu­riz­mi­ nin gözde mer­kez­le­rin­den olan Ulu­dağ’da dü­zen­le­nen genç­lik ve müzik fes­ti­va­li Win­ter­fest’te ön­ce­ki gün popçu Simge Sağın sahne aldı. Sah­ne­de­ki dans şov­ la­rı ile şar­kı­la­rı­nı söy­le­yen güzel sa­nat­çı ka­tı­lım­cı­la­ra coşku dolu anlar ya­şat­tı. Ulu­dağ’da dü­zen­ le­nen genç­lik ve müzik fes­ti­va­li Win­ter­fest’te ön­ce­ki gün popçu Simge Sağın sahne aldı. Fes­ti­va­ lin 3. dö­ne­min ilk gü­nün­de sahne alan Simge özel re­per­tu­va­rı ve sah­ne­de­ki dans şovu ile din­le­yi­ ci­le­rin­den tam not aldı. Yak­la­şık 3 saat sah­ne­de kalan Simge “Miş Miş”, “Ka­me­ra”, “Üzül­me­din

mi”, “Prens ve Pren­ses” gibi se­vi­len şar­kı­la­rı­nı ses­len­di­re­rek hay­ran­la­rı­na unu­tul­maz bir gece ya­şat­tı. Kon­ser­den önce ga­ze­ te­ci­le­re açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Simge Sağın,” Bu benim 3. Ulu­ dağ sah­nem ola­cak, çok ke­yif­li ge­çi­yor, genç bir kitle bizi bek­ li­yor. O yüz­den he­ye­can­la şuan sah­ne­yi bek­li­yo­rum. 14 şubat için tüm sev­gi­li­le­rin sev­gi­li­ler günü şim­di­den kut­lu­yo­rum, ben sah­ne­de ola­ca­ğım. Ozan ile 4. yıl dö­nü­mü­müz sev­gi­li­ler gü­nün­ de sev­gi­li olduk. Ben 14 şu­ba­ta inan­mı­yo­rum, özel gün se­ven­ ler­den de­ği­lim zaten özel gün­le­ri ya­şa­ya­ma­dı­ğım için mi acaba onu sor­gu­lu­yo­rum içim­de. Hep ça­lış­mak du­rum­da kal­dı­ğım için yıl­ba­şı, doğum günü hep sah­ne­de ol­du­ğum için çok inan­mı­yo­rum” dedi. İHA

FOTOĞRAF AŞKI kutuplara götürdü

Ba­lı­ke­sir’in Ed­re­mit il­çe­sin­de ya­şa­yan fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı İbra­him Elman, fark­ lı ka­re­le­re imza atmak için ku­tup­la­ra gitti. Uzun yıl­lar önce baş­la­yan fo­toğ­raf aş­kıy­la dün­ya­nın bir­çok nok­ta­sı­na çekim yap­ma­ya giden fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı ve İbra­him Elmas, port­fol­ye­si­ne yeni ka­re­ler ek­le­mek için bu kez ku­tup­la­rı ter­cih etti. Fo­toğ­ra­fın pe­şin­ de dün­ya­yı gezen Elman, -40 de­re­ce­le­re kadar ula­şan kutup böl­ge­sin­de fark­lı çe­kim­ ler yapma im­ka­nı buldu. Ba­lı­ke­sir­li fo­toğ­ raf sa­nat­çı­sı İbra­him Elman’ın ku­tup­lar­da çek­ti­ği fo­toğ­raf­lar­dan önü­müz­de­ki gün­ler­de bir sergi ha­zır­la­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di. İHA

RESSAMLAR BAHARI ÇIZMEYE BAŞLADI Datça il­çe­sin­de­ki Ulus­la­ra­ra­sı Kni­dos Kül­tür ve Sanat Aka­de­mi­si (UKKSA) ta­ ra­fın­dan, 10 Şu­bat- 30 Ekim ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek ‘8. Kni­dos’un Sır’ı Fes­ti­ va­li’, ‘Do­ğa­ya Saygı Badem Çi­çe­ği Resim Ça­lış­ta­yı’ ile baş­la­dı.Yaka Ma­hal­le­si’ndeki eski bir okul bi­na­sı­nın res­to­re edil­me­siy­le 8 yıl önce sa­na­ta ve sa­nat­çı­la­ra ka­pı­la­ rı­nı açan UKKSA’nın bu yıl ilk ko­nuk­la­rı, res­sam­lar oldu. 8. Kni­dos’un Sır’ı Sanat Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da Datça’ya gelen 30 res­sam, 10 gün sü­rey­le ortak ça­lış­ma ya­ pa­cak. DHA

ÖĞRENCILERE ATKI, BERE, ELDIVEN

Tuzla Be­le­di­ye­si Yaş­lı­lar Mer­ke­zi’ndeki ka­ dın­lar ta­ra­fın­dan örü­len 50 adet atkı, bere ve el­di­ven Bin­göl­lü öğ­ren­ci­le­re gön­de­ri­li­yor. Ör­ dük­le­ri el­di­ven­le­ri Ka­ra­çu­buk İlk ve Or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­ne he­di­ye eden yaşlı ka­dın­lar, pa­ket­le­rin içe­ri­si­ne de kendi yaz­dık­la­rı not­ la­rı bı­rak­tı. Yaş­lı­lar ile genç ku­şa­ğı bir­leş­ti­ri­ci bir proje kap­sa­mın­da örü­len atkı, bere ve el­di­ven­ler yaş­la­rı 6 ile 14 ara­sın­da de­ği­şen öğ­ren­ci­le­re gön­de­ri­lecek.Tuzla Be­le­di­ye­si Yaş­lı­lar Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret eden Tuzla Be­le­di­ ye Baş­ka­nı Dr. Şadi Ya­zı­cı’nın eşi Dr. Fatma Ya­zı­cı, “Biz yaş­lı­lar ile genç ku­şa­ğı bir­leş­ti­ri­ci bir proje yap­mak is­te­dik” dedi. İHA

GELINLIKLER, HAYAT BULDU

Düzenlenen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’nda defile yapıldı. Sergilenen gelinlikler ilgiyle takip edildi An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile Detay Fu­ar­cı­lık iş­bir­li­ğin­de Cam Pi­ra­mit Kong­re ve Fuar Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen ‘Ev­li­lik ve Düğün Ha­zır­ lık­la­rı Fuarı’na yoğun ilgi gös­te­ril­di. Ge­lin­lik, mo­bil­ya, ev teks­ti­li, takı ve mü­cev­her, düğün or­ga­ni­zas­yon, da­ve­ ti­ye, nikah şe­ke­ri şir­ket­le­ri ile otel ve res­to­ran­la­rın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 80 fir­ma­nın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ ri­len fuar kap­sa­mın­da bir de de­fi­le ya­pıl­dı.Bir­bi­rin­den fark­lı desen ve ta­sa­rım­lar­la oluş­tu­ru­lan ge­lin­lik­ler, man­ken­le­rin üze­rin­de hayat buldu. Cam Pi­ra­mit bah­çe­sin­de ger­çek­leş­ti­ ri­len de­fi­le­de man­ken­ler ge­lin­lik­le­ri ser­gi­le­di. De­fi­le­ye genç yaşlı çok sa­ yı­da va­tan­da­şın ilgi gös­ter­di­ği dik­ka­ti çekti. Bazı va­tan­daş­la­rın cep te­le­fon­ la­rıy­la ge­lin­lik­le­ri ser­gi­le­yen man­ken­ le­rin fo­toğ­ra­fı­nı çek­ti­ği gö­rül­dü. DHA

WINX CLUB’DAN ÇOCUKLARA ÖZEL GÜN

Dün­ya­nın en önem­li li­sans mar­ka­la­rın­dan biri olan Winx Club ço­cuk­la­rın gön­lün­de taht kur­ma­ya devam edi­yor Bu yıl ‘Ye­te­ nek Avı’ kon­sep­tiy­le her zaman ol­du­ğu gibi pe­ri­le­rin ‘iyi­lik mü­ca­de­le­si­ne’ vurgu yapan Winx Club, özel kam­pan­ya­sıy­la da ço­cuk­ la­rın yü­zü­nü gül­dür­dü.Bu yıl Sony Çocuk ka­na­lın­da ço­cuk­la­rı yep­ye­ni ma­ce­ra­lar­la bu­luş­tu­ran Winx Club, za­man­da ço­cuk­la­ ra özel fır­sat­lar da su­nu­yor. Toyzz Shop Ma­ğa­za­la­rı’ndan Winx Club Be­be­ği alan­lar 10 Şubat’ta ger­çek­le­şen Winx Dün­ya­sı özel gös­te­ri­mi­ni he­ye­can­la iz­le­di. Ga­la­ya ço­cuk­ la­rın çok sev­di­ği ünlü yo­utu­ber ve in­ter­net fe­no­me­ni Mer­yem Can da ka­tıl­dı. İHA


13 ŞUBAT 2018 SALI

BARO’DAN ANITKABİR CAĞRISI Baro Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile meslektaşlarını 24 Şubat 2018’de Ankara’ya çağırdı. Antalya Barolar Başkanlığı, “Hukuk devleti yıkılırsa, geriye kalana devlet denmez” dedi

N­TAL­YA Ba­ro­lar Baş­kan­lı­ğı, Ba­ro­lar Bir­li­ği’ni ve Ba­ğım­lı Kılma pro­je­si için 24 Şubat 2018’de ta­ri­hin­de An­ka­ra’da ola­ ca­ğı­nı du­yur­du. Tüm baro baş­kan­ la­rı­nın, ba­ro­la­rın Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği de­le­ge­le­ri­nin, se­çil­miş tüm ku­rul­la­rı­nın ve tüm avu­kat­la­rın, An­ka­ ra’da çok yük­sek ka­tı­lım dik­ka­te alı­ na­rak be­lir­le­necek uygun bir sa­lon­ da ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı­ya davet edil­ me­si ka­ra­rı Polat alın­dı­ğı du­ BALKAN yu­rul­du.

“ANIT­KABİR’DE OLA­CA­ĞIZ”

A

9 Şubat 2018 ta­rih­li ve 2018/167 sa­yı­lı ka­ra­rı­na iliş­ kin An­tal­ya Ba­ro­lar Baş­kan­lı­ğı, 24 Şubat 2018’de An­ka­ra’da ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. Hukuk dev­le­ti yı­kı­ lır­sa, ge­ri­ye ka­la­na dev­let den­mez diye açık­la­ma­da bu­lu­nan An­tal­ya Ba­ro­lar Baş­kan­lı­ğı, “Hukuk dev­ le­ti yı­kı­lır­sa, ge­ri­ye ka­la­na dev­let den­mez. Yar­gı­nın ba­ğım­sız kalan tek ayağı olan avu­kat­la­rı ve avu­kat­la­rın mes­lek ör­güt­le­ri olan ba­ro­lar ile Tür­ki­ye ba­ro­lar Bir­li­ği’ni bağlı ve ba­ğım­lı kılma pro­je­si­ne karşı se­si­ mi­zi ve sö­zü­mü­zü hay­kır­mak için 24/02/2018 ta­ri­hin­de An­ka­ra’da ola­ca­ğız. Var­lı­ğı­mı­zı ko­ru­mak ve ge­le­ce­ği­mi­ze sahip çık­mak için 23 Şubat’ı 24 Şubat’a bağ­la­yan gece yola çı­ka­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. ADNAN YIL­DI­RIM/ GÜN­DEM HABER

KOYAALTI’NA SAADET KUCAKLAŞMASI Antalya’da siyasi parti il başkanlarını ziyaret eden Saadet Antalya Başkanı Ramazan Düzen’in listesinde bu kez CHP’li Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek vardı. Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek’in makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü Sa­adet İl Baş­ka­nı Ra­ma­zan Düzen, par­ti­si­nin ku­cak­laş­ma ça­lış­ma­la­rı ge­re­ği her par­ti­ye, her ma­ ka­ma nokta zi­ya­ret­ler ge­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni ve bunun ülke si­ya­se­tin­de mey­da­na gelen ku­tup­laş­ma­nın, blok­laş­ma­nın önüne ge­çil­me­si için ge­rek­li olan tek yol ola­rak gör­dük­le­ri­ni söy­le­di. Düzen, “Zi­ya­ret­le­ri­mi­ze geçen haf­ta­lar­da CHP İl Baş­ka­nı ile start ver­miş­tik. Ar­ dın­dan MHP ve İYİ Parti zi­ya­ret­le­ri­miz oldu. Büyük küçük de­me­den bütün par­ ti­le­ri zi­ya­ret etmek is­ti­yo­ruz. Bu zi­ya­ret­ler­de hem mec­lis­ten ge­çecek olan uyum ya­sa­la­rı ile il­gi­li tek­lif­le­ri­mi­zi ile­ ti­yo­ruz, hem de kamp­laş­ ma­dan ku­tup­laş­ma­dan ve blok­laş­ma­dan bık­mış ülke si­ya­se­ti­ne nefes al­dır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” dedi. Be­le­di­ye zi­ya­ret­le­ri­nin de öne­mi­ne de­ği­nen Düzen, “Yerel yö­ne­tim­le­rin ça­lış­ma­ la­rı­nı ya­kın­dan takip edi­yo­ ruz. Güzel ya­pı­lan iş­ler­den

le­di­ye baş­kan­la­rı­na zi­ya­ret­ler plan­lı­yo­ruz. Bu min­ val­de bugün Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Mu­hit­tin Böcek Bey ile bir­lik­tey­dik. Ken­di­le­ri ile gayet güzel ve sa­mi­mi bir gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­dik. Kon­ya­al­tı’nın, An­tal­ya’nın so­run­la­rı­na yö­ne­lik fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­duk. Bu zi­ya­ret­ler diğer be­le­di­ye baş­kan­la­rı ile de devam edecek” şek­lin­de ko­nuş­tu.

SEÇİMLERİN FLASH PARTİSİ SA­ADET

do­la­yı te­şek­kür etmek, bizce uygun ol­ma­yan ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı da tek­lif­le­ri­mi­zi ilet­mek amaç­lı yö­ne­ti­mi­miz­de alı­nan karar ge­re­ği be­

Sa­adet Par­ti­si­nin An­tal­ya si­ya­se­ti­ne katma değer üre­tecek bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­ğu­nun al­tı­nı çizen Dü­ zen, “Bun­dan böyle An­tal­ya’da yerel si­ya­se­tin en önem­li par­ça­la­rın­dan bi­ri­si Sa­adet Par­ti­si ola­cak­tır. Ar­ka­daş­la­rı­mız ile bir­lik­te nasıl olur­da An­tal­ya si­ ya­se­ti­ne katma değer ka­ta­rı­zın der­din­de­yiz. Hemen her ko­nu­yu gün­de­mi­mi­ze alı­yo­ruz. Top­lan­tı­la­rı­ mız­da uzun uzun fikri ça­lış­ma­lar or­ta­ya ko­yu­yo­ruz. Gö­re­cek­si­niz, An­tal­ya’da ilk yerel se­çim­de Sa­adet Par­ti­si­nin farkı or­ta­ya çı­ka­cak­tır. Hem ülke ge­ne­ lin­de hem de An­tal­ya’mızda par­ti­mi­ze olan ilgi her geçen ar­tı­yor. Ak Par­ti­den, MHP’den ka­tı­lım­lar ile gü­cü­mü­ze güç ka­tı­yo­ruz. Yerel se­çim­ler için şim­di­ den ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık. Önü­müz­de­ki hem genel hem de yerel se­çim­le­rin flash par­ti­si Sa­adet ola­cak­ tır” diye ko­nuş­tu. HABER MER­KEZİ

ISTIHDAM FUARI TOPLANTISI Manavgat’ta 8 kurumun işbirliğinde “Manavgat’ta İş Var” sloganıyla bu yıl üçüncüsü yapılacak istihdam fuarı 2-3 Mart’ta gerçekleştirilecek Ma­nav­gat Kay­ma­kam­lı­ğı, Ma­ nav­gat Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (MATSO), Ma­nav­gat Be­le­di­ye­si, Ma­nav­gat MATSO Tu­rizm Fa­kül­te­ si, Ma­nav­gat Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu (MYO), Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu (İŞ­ KUR), İnsan Kay­nak­la­rı Yö­ne­ti­ci­le­ ri (İNKAY), Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­ mu (SGK) ve Ma­nav­gat Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği (MASİAD) iş­bir­li­ğiy­le işçi ve iş­ve­re­ni bu­luş­tu­ ra­cak fuar or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­ leş­ti­ri­lecek. “Ma­nav­gat’ta İş Var” slo­ga­nıy­la 2- 3 Mart’ta Ma­nav­gat Be­le­di­ye­si Ata­türk Kül­tür Mer­ke­ zi’nde or­ga­ni­ze edi­lecek ve ha­zır­ lık­la­rı baş­la­yan fu­arın ilk top­lan­tı­sı MATSO bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­da or­ga­ni­zas­yon ha­zır­ lık­la­rı ve ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler ko­nu­şul­du. Fuara ka­tıl­mak is­te­yen fir­ma­lar stant için 23 Şubat saat 17.00’ye kadar MATSO’ya mü­ra­ ca­at ede­bi­lecek.

‘KATKI SAĞ­LA­YA­CAK­TIR’

MATSO Baş­ka­nı Ahmet Boz­taş, 8 kurum ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa ya­pı­

TRAFIK PARK’TA 30 BIN ÇOCUK EĞITIM ALDI la­cak olan, işçi ve iş­ve­re­ni bu­luş­ tu­ra­cak fu­arın 2- 3 Mart ta­rih­le­rin­ de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di. Üçün­cü­sü ger­çek­leş­ti­ri­lecek fu­arın hem işçi hem de iş­ve­ren için öne­mi­ne de­ği­nen Boz­taş, fu­arın is­tih­da­ma katkı sağ­la­ya­ca­ğı­nı vur­ gu­la­dı. Boz­taş, “Ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­dı­ğı­mız fu­arı­mız ön­ce­sin­de ilk top­lan­tı­mı­zı ger­çek­leş­tir­dik. 8 ku­ru­mun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­

le­ce­ği­miz or­ga­ni­zas­yo­nun güzel ve ve­rim­li geç­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Fu­arı­mız is­tih­dam se­fer­ber­li­ği­ne böl­ge­mi­ze, il­çe­mi­ze ve üye­le­ri­mi­ze katkı sağ­la­ya­cak­tır. Her­ke­se ha­yır­ lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi.​Ma­nav­ gat Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hasan Şim­şek, is­tih­dam fu­arı­nın 8 kurum ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa ya­pıl­ dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, güzel bir or­ga­ ni­zas­yo­na imza atıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Üçün­cü­sü ger­çek­leş­ti­ri­lecek fu­arın daha çok ka­tı­lım­la ger­çek­leş­me­ si­ni bek­le­dik­le­ri­ni ak­ta­ran Şim­şek, “Be­le­di­ye ola­rak bir­lik­te ha­re­ket et­me­yi, il­çe­nin ku­rum­la­rı­nın bir araya ge­le­rek fa­ali­yet­ler yap­ma­ sı­nı önem­si­yo­ruz. İşsiz­li­ği ön­le­ mek, işçi ve iş­ve­re­ni bu­luş­tur­mak ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz fu­arı­mı­za bir­lik ve be­ra­ber­lik için­ de ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Ma­nav­gat Be­le­di­ye­si ola­rak biz hem sos­yal hem de kül­tü­rel et­kin­le­rin için­ de var ol­ma­yı ve tüm ku­rum­lar­la iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ol­ma­yı ön­ce­lik­li ola­rak gö­rü­yo­ruz. Di­le­rim bu tür et­ kin­lik­ler­de iş­bir­li­ği­miz devam eder” diye ko­nuş­tu.DHA

Teneffüs Park’ta alternatif modellerden olan Trafik Park’ında, akülü arabalarla temel trafik eğitimi alan öğrenci sayası 30 bine ulaştı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal’ın ço­cuk­la­ rın “Yehuu” di­ye­rek ha­va­ya fır­la­ya­rak derse gir­dik­le­ri bir eği­tim mo­de­li dü­şün­ce­siy­le şe­kil­le­nen Tra­fik Park’ta uy­gu­la­ma­lı temel tra­f­1ik eği­ti­mi alan öğ­ren­ci sa­yı­sı 30 bine ulaş­tı. Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin akülü ara­ ba­lar­la ço­cuk­la­ra uy­gu­la­ma­lı tra­fik eği­ti­mi ver­di­ği park, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin Te­ nef­füs Park’la bir­lik­te eği­tim ala­nın­da ha­ya­ta ge­çir­di­ği al­ter­na­tif mo­ del­ler­den biri ola­rak dik­kat çe­ki­ yor. Fener Ma­hal­le­si’nde bu­lu­ nan Tra­fik

Park’ta ço­cuk­lar; ışık­la­rı, yaya ge­çit­le­ri, kav­şak­la­rı, kal­dı­rım, levha ve şe­rit­le­riy­le ço­ cuk­la­rın gün­lük ha­yat­ta kar­şı­la­şa­bi­le­cek­le­ri tra­fi­ği­nin küçük bir ör­ne­ği bu­lu­nu­yor. Parka gelen ço­cuk­lar önce gö­rev­li polis me­mu­ run­dan tra­fik­le il­gi­li temel bil­gi­le­ri din­li­yor ar­dın­dan akülü ara­ba­lar­la tra­fi­ğe çı­kı­yor. Eği­ ti­min uy­gu­la­ma aşa­ma­sın­da ise ço­cuk­lar yol çiz­gi­le­ri­ni ne an­la­ma gel­di­ği­ni, tra­fik ışık­la­rı ve işa­ret­le­ri­nin an­lam­la­rı­nı öğ­re­ni­yor. Eği­ti­ mi ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan ço­cuk­lar ser­ti­fik ­a sa­hi­bi de olu­yor. HABER MER­KEZİ


13 ŞUBAT 2018 SALI

ASFALTLARDA YENİLİK Kızıltoprak Mahallesi’nde asfaltların yenilendiğini belirten Muhtar Yılmaz, “Asfalt yenileme çalışmaları ilk önce bizim mahallemizde start aldı. Mahalleli memnun” dedi U­RAT­PA­ŞA Be­le­di­ye­si as­falt ve kal­dı­ rım ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na Kı­zıl­top­rak Ma­hal­le­si’nden baş­la­dı. Kı­zıl­top­rak Ma­hal­le­si’nde baş­la­yan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da yeni yılın ilk haf­ta­la­rın­da eski as­falt ka­zı­ma ve te­miz­le­me ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. Bu ça­lış­ma­ la­rın ar­dın­dan ma­hal­le­de sıcak as­falt kap­la­ma ve kal­dı­rım dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­na ge­çil­di.

M

12 KİLO­MET­RE 294 METRE

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin Kı­zıl­top­rak’ta ger­çek­leş­ti­re­ce­ği cadde ve sokak ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü’nün bu yıl için­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği en kap­sam­lı ça­lış­ ma ola­cak. Ma­hal­le­de top­lam 12 ki­lo­met­re 294 metre uzun­lu­ğun­da­ki cadde ve so­kak­lar bu ça­lış­ma kap­sa­mın­da ye­ni­lecek. Kı­zıl­top­rak Ma­hal­le Muh­ta­rı Mus­ta­fa Yıl­maz, va­tan­daş­la­rın

Antalya

Mustafa YILMAZ as­falt­lar­dan çok şi­ka­yet­çi ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ re­rek, “Va­tan­daş­la­rı­mız de­fa­lar­ca muh­tar­lı­ğa ge­le­rek bir çözüm bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­miz bu is­tek­le­ri geri çe­vir­ me­yecek, tüm ma­hal­le­nin as­falt­la­rı­nı ye­ni­le­me­ye baş­la­dı. As­falt ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı ilk önce bi­ zim ma­hal­le­miz­de start aldı. Ma­hal­le­li du­rum­dan ol­duk­ça mem­nun” şek­lin­de ko­nuş­tu. FIGEN ACAR/ GÜN­DEM ÖZEL HABER

KLASIK OTOMOBİLLER DOKUMA’DA Kepez Belediyesi tarafından ‘Klasik Otomobiller Buluşması’ gerçekleştirildi. Dokuma Park’ta düzenlenen tarihi buluşmada, hatıraları olan otomobiller anıları tazeledi Kepez Be­le­di­ye­si’nin Do­ku­ma Park’ta dü­zen­le­di­ği ‘Kla­sik Oto­mo­bil­ler Bu­luş­ma­ sı’nda bir araya gelen bin­ler­ce An­tal­ya­lı, bir dö­ne­min Tür­ki­ye’sinde yer etmiş oto­ mo­bil­ler­le anı­la­rı ta­ze­le­di. Ana­do­lu Oyun­cak Mü­ze­si’nin or­ga­ni­ze et­ti­ği bu­luş­ma­ya ka­tı­lan eski oto­mo­bil­ler, zi­ya­ret­çi­ler ta­ra­ fın­dan günün en güzel nos­ tal­jik aracı ola­rak oy­lan­dı. Gi­riş­te ve­ri­len oy pu­su­la­la­ rı­nın ar­ka­sı­na be­ğen­dik­le­ri ara­cın pla­ka­sı­nı ya­za­rak araç içine bı­ra­kan zi­ya­ ret­çi­ler, günün en güzel nos­tal­jik ara­cı­nı seçti.

FORD BI­RIN­CI OLDU En fazla oyu, Er­do­ğan Yıl­dı­rım’ın 1966 model V8 Ford Mus­tang oto­mo­ bi­li aldı. Yıl­dı­rım’ın özen­le mu­ha­fa­za et­ti­ği oto­mo­bi­li­ nin, 1967 yı­lın­ da İstan­bul’da gir­di­ği güm­rük bel­ge­sin­den ilk ve son sa­ hip­le­ri­ne ait satış bel­ge­le­ri de dosya ha­lin­de

ser­gi­len­di. Ser­gi­yi gezen Kepez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, en fazla oyu ala­rak bi­rin­ci olan oto­ mo­bil sa­hi­bi Yıl­dı­rım’a günün anı­sı­na özel bir te­şek­kür pla­ke­ti verdi. Sık­lık­la tek­rar­la­dık­la­rı eski model oto­mo­ bil ser­gi­le­ri­nin An­tal­ya­lı­lar ta­ ra­fın­dan il­giy­le takip edil­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı be­ lir­ten Tü­tün­cü, 20 bin zi­ya­ret­ çi bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Do­ku­ma’da 1950’ler­den baş­la­ya­rak Tür­ ki­ye’deki oto­mo­bil ta­ri­hi­ni özet­le­yen ve ha­tı­ra­la­rı­mız­da yer etmiş kla­sik araç­lar­la açık ha­va­da ge­zin­ti or­ta­mı oluş­tur­duk­la­rı­ nı be­lir­ten Kepez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, 100 oto­mo­bil ve 50 mo­to­sik­let tut­ku­nu­nu bir araya ge­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. HABER MER­KEZİ

OPERADA “YOLANTA” GECESİ Antalya Devlet Opera ve Balesi, Cumartesi akşamı saat 20.00’de Çaykovski’nin “Yolanta” operasını sahneleyecek

ÖĞRENCILERE DENEME SINAVI

Kum­lu­ca il­çe­sin­de üni­ver­ si­te sı­nav­la­rı­na ha­zır­la­nan lise son sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ ne yö­ne­lik de­ne­me sı­na­vı ya­pıl­dı.Kum­lu­ca Be­le­di­ ye­si Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dür­lü­ğü ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­ dan Yük­se­köğ­re­ti­me Geçiş Sı­na­vı (YGS) ön­ce­si de­ne­ me sı­na­vı ya­pıl­dı. De­ne­me sı­na­vı­na 1272 lise son sınıf öğ­ren­ci­si ka­tıl­dı.İlçe Milli

Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ali Gir­gin, YGS ön­ce­si öğ­ ren­ci­le­rin sı­nav­la­ra ha­zır­ lan­ma­la­rı, fark­lı tür­ler­de­ki so­ru­la­rı çö­züm­le­me, ya­pa­ bil­me ba­şa­rı­sı edin­me­le­ri ve sınav kay­gı­sı­nı gi­der­me ama­cıy­la böyle bir de­ne­ me sı­na­vı­nın ya­pıl­ma­sı­na karar ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­sa­met­ tin Çe­tin­ka­ya da de­ne­me sı­na­vı­nın temel ölçüt ol­ ma­ya­ca­ğı­nı, ancak öğ­ren­ ci­le­rin du­rum­la­rı hak­kın­da ken­di­le­ri­ne bilgi ve­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Ha­ya­tı­mız sa­ de­ce sı­nav­dan iba­ret değil. Bizim yap­ma­mız ge­re­ken gay­ret gös­ter­mek. Biz­ler de siz­le­re yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz de­ne­me sı­ nav­la­rı­nı ha­zır­lat­tık, in­şal­ lah fay­da­lı olur. He­pi­ni­ze ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” dedi. DHA

Tükçe üst yazı eş­li­ğin­de Rusça ses­len­di­ ri­lecek olan ve de­ko­ru Gür­can Ku­bi­lay, kos­tü­mü Gizem Betil, ışık ta­sa­rı­mı Mus­ ta­fa Eski, pro­jek­si­yon ta­sa­rı­mı ise Ze­ ki­ye Şim­şek ve Sinan Atay ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ese­rin koro şef­li­ği­ni Mahir Sey­rek ya­pa­cak. Çay­kovs­ki’nin bes­te­le­di­ği son ope­ ra olan “Yo­lan­ta”nın lib­ret­to­su bes­te­ci­nin kar­de­şi Mo­dest Çay­kovs­ki’ye ait. Na­po­li Kralı Réne’nin genç ve göz­le­ ri gör­me­yen kızı Yo­lan­ta’nın hi­ka­ye­si­ni konu alan eser­de Yo­lan­ta ve sev­gi­li­si­nin düeti dünya opera re­per­tu­va­rı­nın

en lirik ve et­ki­li par­ça­la­rı­ nın ara­sın­da yer alı­yor. Ori­ji­na­li 1 perde olan fakat An­tal­ya Dev­let Opera ve Ba­le­si ta­ra­fın­ dan 2 perde ola­rak sah­ ne­le­nen eser­de “Yo­lan­ta” ro­lü­nü Nur­dan Kü­çü­kek­ mek­çi, “Vaudémount” ro­lü­nü Gök­say Yaran, “Réne” ro­lü­nü Tun­cay Kur­toğ­lu, “Ro­bert” ro­lü­nü Onur Al­pas­lan, “İbn-Ha­kia” ro­lü­nü Melih Tep­ret­mez, “Bert­rand” ro­lü­nü Emre Ak­yurt, “Alméric” ro­lü­nü Atay Er­ge­zen, “Marta” ro­lü­nü Gül­çin Gül­te­kin, “Bri­git­ta” ro­lü­nü Sinem Seçil Bad­dal ve “Laura” ro­lü­nü Pınar Tekol can­ lan­dı­ra­cak. HABER MER­KEZİ

BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİ HİKAYESİ Bir büyük ha­fif­ten şeh­rin göz ucuy­ orta halli EDA YÜZER la baş­ mu­hi­tin­de ka­la­rı­nın ika­met al­dık­la­rı et­mek­ sü­zü­lü­ te­yim. Her­kes gibi bizde yor. Sizin gör­me­miş olup gün­lük ih­ti­yaç­la­rı­mız ara bas­ka­sı­nın se­pe­tin­de sıra yap­tı­ğı­mız mar­ket fark ede­rek be­ğen­di­ği­niz. alış ve­riş­le­riy­le kar­şı­la­ bir ürünü hemen ko­şa­ mak­tay­dık. rak alşıp gelme şan­sı­nız Günün bi­rin­de sem­ti­mi­ hâlâ mev­cut­tur. zin mer­ke­zin­de oto­büs Bazen ya­nı­lıp şa­şı­rıp du­ra­ğı ola­rak kul­la­nı­lan ko­ca­sıy­la bir­lik­te ge­len­ler geniş bir alan­da bir in­şa­ olu­yor. Ağız ta­dıy­la bir at baş­la­tıl­dı. Çok geç­me­ şey ala­mı­yor­lar. Er­kek­ den­gör­kem­li bir bina boy le­re kalsa her­şey lü­zum­ gös­ter­di. suz… Ha­nım­la­rın si­ni­ri­ni Ön­ce­le­ri kimse bu bi­na­ bo­zu­yor­lar, is­te­dik­le­ri­ni nın bu­ra­ya oto­büs du­rak­ al­ma­mak­la top­lum için­ la­rı­nı ta­ru­mar etme pa­ de ren­ci­de olu­yor­lar. Bu ha­sı­na neden ya­pıl­dı­ğı­nı se­bep­le biz ha­nım­lar an­la­ya­ma­mış­tı. Me­ğer­ için en uygun alış veriş se büyük mü büyük bir sa­at­le­ri ko­ca­mı­zın işte alış veriş mer­ke­zi inşa ol­du­ğu za­man­lar­dır. Ca­ edi­li­yor­muş. nım zaten onlar ak­şa­ma Semt sa­kin­le­ri ola­rak kadar yo­ru­lu­yor­lar, bir böyle mo­dern bir hiz­ de alış veriş de yo­rul­ me­tin bize su­nul­ma­sı­na ma­sın­lar! Has­sas kadın ha­liy­le çok se­vin­dik. bu ru­hu­muz­la kendi şi­mi­ işe se­vin­me­yen­ler de zi ken­di­miz gö­rü­yo­ruz, vardı tabii. Sem­ti­miz­de ihit­yaç­la­rı­mı­zı alı­yo­ruz yer alan küçük ve orta şunun şu­ra­sın­da… çaplı dük­kan­lar, ma­ğa­za­ Ne­re­dey­se ta­şı­ya­ma­ya­ lar kısa sü­re­de büyük in­ ca­ğın ağır­lık­ta po­şet­ler­le di­rim­ler baş­lat­tı. Ya­şa­sın ser­vi­se doğru pa­ay­tak re­ka­bet! Dün beş yüze pay­tak yü­rü­me­ye baş­ al­dı­ğın mar­ga­rin bugün la­yın­ca in­sa­nın öz­gü­ üç yüze, ço­cu­ğun bes­ ve­ni ye­ri­ne ge­li­yor, tüm len­me çan­ta­sı­na koy­mak yor­gun­lu­ğu­nu unu­tu­yor­ için al­dı­ğım meyve suyu sun. Artık yü­kü­nü­ze göre yarı fi­ya­tı­na alıcı bek­ ser­vi­sin en gü­zi­de kö­şe­si li­yor. De­ter­jan­dan çay size tah­sis edi­le­bi­lir, gö­ bar­da­ğı­na, kıy­ma­dan rev­li­ler­den sul­tan­lar gibi man­gal kö­mü­rü­ne her­ hür­met, iti­bar gö­re­bi­lir­si­ şey öyle ucuz­la­tıl­mış ki niz. Hatta ser­vi­si, değil sanki adam­lar gece boyu sokak ba­şı­na, ka­pı­nı­zın hiç uyu­ma­yıp sırf eti­ket önene kadar bi­le­gö­tür­ de­ğiş­tir­miş­ler! te­bi­lir­si­niz, çünkü siz Bu ucuz­luk kar­şı­sın­da “ve­li­ni­met”siniz… bir­den cüz­dan­la­rı­mız­da­ Bir ke­re­sin­de bir bayan ki pa­ra­nın art­mış ol­du­ğu müş­te­ri ile ser­vis şo­fö­rü his­si­ne ka­pıl­dık. Alım gü­ ciddi ma­na­da atış­tı­lar. cü­müz art­mış oldu ya… Kar­lı-buz­lu bir kış gü­nüy­ Artık bizi kimse tu­ta­maz. dü. Ser­vis­ler ara yol­lar­da Eski gün­le­rin in­ti­ka­mı­nı iler­le­mek­te zor­la­nı­yor, alır­ca­sı­na ucuz re­yon­la­ra müş­te­ri­ler­den müm­kün hücum ettik. Yıl­lık stok­ ol­du­ğu kadar ana yol­lar­ la­rı­mı­zı ga­ran­ti­ye aldık, da in­me­le­ri­ni is­ti­yor­lar­dı. nasıl olsa nakit para da Orta yaşlı, kürk­lü bir ha­ ver­mi­yor, kart ile alı­yor­ nı­me­fen­di elin­de­ki poşet duk. Artık ha­nım­la­rın küçük ol­ma­sı­na rağ­men soh­bet­le­rin­de ne ne­re­de ıs­rar­la ser­vi­se bir yokuş daha ucuz bil­gi­le­ri önem­ tır­man­dır­mak is­ti­yo­edu. li yer tu­tu­yor­du. Ha­liy­le yol­cu­lar­dan karşı Bu hen­gâ­me için­de yeni çı­kan­lar oldu. Hem kaza açı­lan de­vâ­sâ hiper riski vardı, hem de za­ süper mar­ket hiç bir şey man kaybı ola­cak­tı. Ser­ yap­ma­dan durur mu? viz şs­fö­rü hık-mık etti. O Dur­maz tabii ama biz dü­ da­ki­ka­da sır­tın­da­ki kürk şü­ne­me­miş­tik! İka­me­te kadar pamuk gö­rü­nüm­lü açıl­ma­mış in­şa­at böl­ge­ kibar bayan bir­deb bire le­rin­den, ara so­kak­la­ra bir alış veriş ca­na­va­rı­na değin her on da­ki­ka da dö­nü­şü­ver­di. Acaba kür­ bir üc­ret­siz ser­vis­ler kün al­tın­da saklı pen­çe­ baş­la­dı. Evde ya­pa­cak ler mi vardı da böyle atak iş mi tü­ke­ni­yor, ca­nı­mız ola­bil­di, an­la­ya­ma­dım. sı­kıl­dı­ğın­da çı­kı­yo­ruz Göz­le­ri­ni kısıp ba­ğır­dı: köşe ba­şı­na, ar­ka­daş ile “Ne mü­na­se­bet canım, ser­vi­se bi­ni­yo­ruz, doğ­ru­ benim yüküm hafif diye ca yeni alış veriş mer­ke­ is­te­di­ğim yere kadar zi­ne!… Şu kos­ko­ca firma gö­tür­me­mek olur mu? küçük çaplı ma­hal­le Belki ben hafif ama pa­ mar­ket­le­rin­den daha mı ha­lı şey­ler al­mı­şım­dır… güç­süz, el­bet­te bu­ra­da Böyle dü­şün­dü­ğü­nü­zü her şey daha ucuz. Re­ bil­sey­dim bir koca paket yon­la­ra bak­tık­ça içi­miz tu­ve­let ka­ğı­dı alır­dım!” gi­di­yor, şimdi müş­te­ri­nin So­nun­da şofer tüm sab­ aya­ğı­nı alış­tır­mak için rı­nı top­la­ya­rak ka­dı­nı böyle ucuz sa­tı­yor­lar­dır, is­te­di­ği yere kadar gö­tür­ sonra bu gün­le­ri bir daha dü.Ben ken­di­mi an­la­tı­yo­ bu­la­ma­yız his­si­ne ka­pı­lı­ rum, ama ina­nın bin­le­re yo­ruz. Şey­tan dür­ter gibi, ha­nı­mın ortak di­liy­le yarım kam­yo­net bü­yük­lü­ an­la­tı­yo­rum. İndi­rim­di, ğün­de alış veriş ara­ba­ ser­vis­ti, onda var bende la­rı­nı önü­mü­ze katıp yok filan der­ken ne yap­ do­lan­ma­ya, dol­dur­ma­ya mı­şız bi­li­yor mu­su­nuz? baş­lı­yo­ruz. Hiç ih­ti­ya­cım O kadar çok har­ca­ma ol­ma­sa bile be­ğen­di­ğim yap­mı­şız ki, kredi kartı bir şeyi mut­la­ka al­ma­ bor­cu­nun hep­si­ni bu ay lı­yım. Alsam ne ya­pa­ öde­mek müm­kün değil! rım? Aman canım bi­ri­ne Bir kısmı ma­ale­sef faize he­di­ye ede­rim, di­yo­rum ka­la­cak ve ucuz diye içim­den. al­dık­la­rı­mı­zı belki iki – Sonra sıra hesap öde­ üç katı fi­ya­tı­na öde­miş me­ye ge­li­yor. Nakit alış ola­ca­ğız. Ama sa­vun­ma ve­re­iş yapan hemen hazır: Benim suçum de­ hemen hiç yok. Sı­ra­ya ğil ki şart­lar öyle ge­rek­ti­ gi­ri­li­yor, sı­ra­da bek­ler­ken ri­yor­du!”


13 ŞUBAT 2018 SALI

ADALET SARAYI DAHA GÜVENLİ

Vali Karaloğlu Antalya Adliye Polis Merkezi Amirliği’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Vali Karaloğlu Adalet Sarayı’nda incelemelerde bulundu

A

N­TAL­YA Ad­li­ye­si içe­ri­sin­de şube mü­ dür­lük­le­rin­den ad­li­ye­ye sevk edi­len dava dos­ya­la­rı­nı takip edecek ve ad­li­ye içe­ri­sin­de da­va­lı­la­rın ara­la­rın­da çı­ka­cak her türlü olum­suz­lu­ ğu ön­le­mek amaç­lı polis mer­ke­zi açıl­dı. Mer­ke­zin açı­lı­şı­na Vali Münir Ka­ra­loğ­lu, Baş­sav­cı Ra­ma­zan Sol­maz, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Celal Uzun­ka­ya, İl Jan­ dar­ma Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Cen­giz Yıl­dız, Gar­ni­ zon Ko­mu­ta­nı Albay Tahir Sav­ran, Sahil Gü­ven­lik Grup Ko­mu­ta­nı Önder Gök­sel ve em­ni­yet mü­dür­le­ ri ile ad­li­ye per­so­ne­li de ka­tıl­dı.

HUZUR VE GÜ­VENLİK ÇOK ÖNEMLİ

Ad­li­ye’nin An­tal­ya’nın en yoğun nok­ ta­la­rın­dan bir ta­ne­si ha­li­ne gel­di­ği­ni be­lir­ten Vali Ka­ra­loğ­lu Ad­li­ye böl­ ge­si­nin gün­lük 10 bine yakın in­sa­nın girip çık­tı­ğı, bin­ler­ce per­so­ne­lin bu­lun­du­ğu bir ada­let kam­pü­sü­ne Münir dö­nüş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Ad­li­ye­le­rin KARALOĞLU

sa­de­ce nor­mal va­tan­ daş­la­rın değil suç­lu­nun, tu­tuk­lu­nun, hü­küm­lü­nün, kar­şı­lık­lı da­va­sı olan in­san­la­rın be­ra­ber­ce girip çık­tı­ğı me­kân­lar ol­du­ğu­nu söy­le­yen Vali Ka­ra­loğ­lu, hem bi­na­la­rın hem ça­lı­şan­la­rın hem de va­tan­daş­la­rın gü­ven­li­ği­nin önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çekti. Bu güne kadar diğer em­ni­yet bi­rim­le­ri­ne bağlı ola­rak Ad­li­ ye’de görev yapan em­ni­yet men­sup­la­rı­nın artık Ad­li­ ye Polis Mer­ke­zi­ne bağlı ola­rak hiz­met ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Vali Ka­ra­loğ­lu, hiz­me­tin daha yakın ve daha sıkı ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Hiç­bir so­ru­nun çık­ma­ma­sı­ nı te­men­ni eti­ği­ni dile ge­ti­ren Vali Ka­ra­loğ­lu başta İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Celal Uzun­ka­ya olmak üzere Polis Mer­ke­zi­nin açı­lı­şın­da emeği geçen her­ke­se te­şek­ kür etti. Ad­li­ye gi­ri­şi­nin bir ta­ra­fın­da Ma­ğa­za bir ta­ra­fın­da Banka Şu­be­si ol­ma­sı ne­de­niy­le sanki bir

kamu ku­ru­mu­na değil de bir AVM gi­ri­şi­ne ben­ze­di­ği­ni be­lir­ten Vali Ka­ra­loğ­lu Ad­li­ ye’nin çok güzel bir yer ha­li­ne gel­di­ği­ni ifade ede­rek eme­ğin­den ötürü Baş­sav­ cı Ra­ma­zan Sol­maz’a da te­şek­kür etti. Hiz­met su­nu­lan me­kân­la­rın ka­li­te­si ile va­tan­da­şa gös­te­ri­len de­ğe­rin doğru oran­ tı­lı ol­du­ğu­na dik­kat çeken Vali Ka­ra­loğ­lu: “Biz va­tan­da­şa ne kadar değer ve­ri­yor­sak hiz­met sun­du­ğu­muz me­kân­la­rın da o kadar ka­ li­te­li ol­ma­sı­nı arzu ede­riz. An­tal­ya’daki hem bölge ad­li­ye­miz hem ada­let sa­ra­yı­mız hem de ileri mah­ke­ me­le­ri­miz ger­çek­ten va­tan­da­şı­mı­za ka­li­te­li hiz­me­ti su­na­bi­le­ce­ği­miz me­kân­la­ra dö­nüş­tü” dedi. Kur­de­le ke­si­mi­nin ar­dın­dan polis mer­ke­zi hiz­me­te açıl­dı. Vali Münir Ka­ra­loğ­lu, polis mer­ke­zi­ni in­ce­le­di. Polis mer­ke­zi nöbet de­ğer­len­dir­me def­te­ri­ni de im­za­la­yan Ka­ra­loğ­lu, de­ğer­len­dir­me kıs­mı­na ‘Çok iyi’ yazdı. Ka­ra­ko­lun açı­lı­şı­nın ar­dın­dan Ada­let Sa­ra­yın­da in­ ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Vali Münir Ka­ra­loğ­lu Ad­li­ye per­so­ne­lin­den ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi alıp ve va­tan­daş­lar­la soh­bet etti. Ada­let Sa­ra­yı içe­ri­sin­de ki An­tal­ya E Tipi Ka­pa­lı ve Açık Ceza İnfaz Ku­ru­mu İşyur­du Mü­dür­lü­ğü Satış Ma­ğa­za­sı­nı da gezen Vali Münir Ka­ra­loğ­lu hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­la­rın yap­tık­la­rı ürün­le­ri in­ce­le­di. HABER MER­KEZİ

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE TEPKI Tekirdağ’da öğrencilerin öğretmen ile alay etmesinin eğitimdeki yanlış uygulamaların bir sonucu olduğunu aktaran Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, okullarda hababamlaşan bir eğitim ortamının oluştuğunu dile getirdi Memur Sen İl Tem­sil­ci­si ve Eği­tim Bir Sen Şube Baş­ka­nı Mus­ta­fa Çoban, Te­kir­dağ’ın Çorlu il­çe­ sin­de­ki bir li­se­de ya­şa­nan olay­da lise öğ­ren­ci­ le­ri­nin öğ­ret­men­le­ri ile alay et­ti­ği gö­rün­tü­le­rin; eği­ti­mi, genç­li­ğin için­de bu­lun­du­ğu du­ru­mu ve top­lum­sal ya­pı­mı­zın uğ­ra­dı­ğı yoz­laş­ma­nın hangi aşa­ma­ya gel­di­ği­ni göz­ler önüne ser­di­ği­ni iddia etti. ‘Öğ­ret­me­ne ya­pı­lan her kö­tü­lük ge­ le­ce­ği­mi­zin eroz­yo­nu­dur’ diyen Çoban, öğ­ren­ ci­le­rin öğ­ret­me­ne karşı say­gı­sız, ah­lak­sız ve edep­siz tu­tum­la­rı­nın en vasat duy­gu­lar­la bile bu ül­ke­ye ait olan her­ke­si de­rin­den et­ki­le­di­ği­ni, sı­nıf­lar­da öğ­ren­me ve öğ­ret­me aş­kıy­la ders ya­ pıl­ma­sı ge­re­kir­ken; tra­jik, hü­zün­lü orta oyu­nu­na dö­nüş­tü­rü­len ve hatta ha­ba­bam­la­şan bir eği­tim or­ta­mı­nın oluş­tu­ğu­nu ak­tar­dı. Çoban, “Eği­tim sis­te­mi­miz­de öğ­re­ti­me ağır­ lık ve­ril­me­si, eği­tim bo­yu­tu­nun ihmal edil­me­si, aktör ol­ma­sı ge­re­ken öğ­ret­me­nin ikin­ci plana itil­me­si, bunun so­nu­cun­da mey­da­na gelen şid­ det olay­la­rı; öğ­ret­men­le­rin alaya alın­ma­sı, darp edil­me­si ve öl­dü­rül­me­si, ge­le­ce­ği­mi­zi ka­rar­ta­ cak bu eroz­yo­nu ciddi bir şe­kil­de dü­şün­me­nin

za­ma­nı­nın gelip geç­ti­ği­ni net bir şe­kil­de gös­ter­ mek­te­dir. Bu durum, başta ahlak olmak üzere, eği­tim, öğ­ret­men, saygı, hür­met gibi çok önem­li me­se­le­le­ri ye­ni­den ko­nuş­ma­ya, bu ko­nu­lar­da ge­rek­li adım­la­rı at­ma­ya mec­bur ol­du­ ğu­mu­zu zo­run­lu kıl­mak­ta­dır” dedi. Ka­mu­oyu­na yan­sı­yan gö­rün­tü­ler­de­ki adab ve ha­ya­dan uzak ta­vır­la­rın ken­ di­le­ri­ni en­di­şe­ye sevk et­ti­ği­ni ak­ta­ ran Baş­kan Çoban, bu ola­yın kla­sik söy­lem­ler­le ge­çiş­ti­ril­me­me­si, bun­dan sonra böyle olay­la­rın ya­şan­ ma­ma­sı için bi­lim­sel ve pe­da­go­jik ça­lış­ma­la­rın ti­ tiz­lik­le üze­rin­de du­rul­ma­ sı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­tir­di. Çoban bu tarz olay­la­rın ce­re­yan et­me­sin­de Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­ nın uy­gu­la­ma­la­rı­nın do­lay­lı yol­dan etken oluş­tur­du­ğu­nu da sa­vun­du. Bu ta­lih­siz

ola­yın ken­di­li­ğin­den ge­liş­ miş basit bir olay ol­ma­dı­ğı­ nı söy­le­yen Çoban söz­le­ ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: “Bu vak’a bizim yıl­lar­dır al­tı­nı çiz­di­ği­miz, ancak yet­ki­li ira­de­le­rin de üs­tü­nü çiz­di­ği kulak Mustafa ar­ka­sı edil­miş, duy­ ÇOBAN maz­lık­tan ge­lin­miş, artık kendi ka­bı­na

sığ­ma­yan so­run­la­rın taş­mış ha­li­dir. Öğ­ret­men­ le­rin uğ­ra­dık­la­rı sal­dı­rı­lar, de­ğer­siz­li­ğin yön­süz boş­lu­ğun­da genç­li­ği­mi­zin hangi ka­ran­lık uçu­ru­ ma doğru yu­var­lan­dı­ğı­nın ib­ret­lik ör­ne­ği­dir. Bir an önce ara­nıp bu­lun­ma­sı ve ha­ya­ta ak­ta­rıl­ma­ sı ge­re­ken çözüm ve ça­re­nin ilk so­rum­lu­su el­ bet­te Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’dır. Gerek müf­re­dat içe­rik­le­ri gerek öğ­ret­me­nin say­gın­lı­ğı­nı ar­tı­ra­ cak uy­gu­la­ma­lar, bir­bi­ri­ni ta­mam­la­yı­cı tarz­da ye­ni­den dü­zen­len­me­li­dir. Öğ­ret­me­ni ak­tör­lük­ten fi­gü­ran­lı­ğa dü­şü­ren uy­gu­la­ma­lar, can sı­kı­cı ve insan olan hiç kim­se­nin kabul ede­me­ye­ce­ği olay­la­ra da­ve­ti­ye çı­kar­mak­ta­dır”

TED­BIR ALIN­MA­LI

İnsan ye­tiş­tir­me­yi amaç­la­ma­sı ge­re­ken eği­tim sis­te­mi­nin, genç­le­rin bo­zul­ma­sı­na, sav­rul­ma­ sı­na imkân ve­recek bir ze­mi­ne dö­nüş­me­me­si ge­rek­tiğ­nin al­tı­nı çizen Çoban, “Bunun için Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı yakın va­de­de ben­zer ha­di­se­ le­re mahal ver­me­mek için acil ön­lem­ler al­ma­lı ama ka­lı­cı ola­rak da öğ­ret­men odak­lı ve de­ğer­ le­ri öne çı­ka­ran bir eği­tim dü­ze­ni­ne geç­me­li­dir” dedi. İHA

GELECEĞİMİZ İÇİN ANKET YAPILIYOR

Ulusal Kalkın Planı için anket yapan BAKA tarafından Isparta, Antalya ile Burdur’ da Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları gerçekleştirileceği bildirildi

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de yerel pay­daş­la­rın, ka­dın­la­rın, genç­le­rin ve doğ­ru­dan va­tan­daş­la­rın ha­zır­lık sü­re­ci­ne dahil ol­ma­sı he­def­le­nen 2019-2023 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan 11. Ulu­sal Kal­kın­ma Planı için ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı ön­der­li­ğin­de baş­la­dı. Top­lu­mun tüm ke­sim­le­ ri­nin plan­dan bek­len­ti­le­ri ile kat­kı­la­rı­nı almak ve plana yan­sıt­mak ama­cıy­la Kal­kın­ma Planı ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da; Batı Ak­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (BAKA) ta­ra­fın­dan Is­par­ta, An­tal­ya ile Bur­dur’da Özel İhti­sas Ko­mis­yon­la­rı ve is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kal­kın­ ma planı ha­zır­lık­la­rı sü­re­ci­ne yerel pay­daş­la­rın, ka­dın­la­rın, genç­le­rin ve va­tan­daş­la­rın ka­tıl­ma­sı he­def­le­nen ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da­ki top­lan­tı­lar; Is­par­ta’da 13 Şubat’ta, Bur­dur’da 14 Şubat’ta, An­tal­ya’da ise 15 Şubat’ta ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Ülke ola­rak odak­la­na­ca­ğı­mız kri­tik önem­de­ki ya­pı­sal dö­nü­şüm alan­la­rı­nı ve bun­la­ra iliş­kin hedef ve st­ra­te­ji­le­ri de or­ta­ya ko­ya­cak temel po­li­ti­ka bel­ge­si ola­cak On Bi­rin­ci Kal­kın­ma Planı (2019-2023) ha­zır­lık­la­rı, Kal­kın­ma Ba­ kan­lı­ğı ön­der­li­ğin­de geniş ka­tı­lım­lı özel ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rı ve is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı ile baş­la­dı. On Bi­rin­ci Kal­kın­ma Planı ha­zır­lık­la­rı müm­kün ol­du­ğun­ca geniş bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti­ri­lip ül­ke­mi­zin ge­liş­me po­tan­si­ye­li­ne sahip ol­du­ ğu alan­lar ile bu alan­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne

yö­ne­lik öne­ri­le­rin, kap­sam­lı ve ay­rın­tı­lı tar­tı­şıl­ ma­sı, ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği­ne dair amaç ve fikir bir­li­ği oluş­tu­ru­la­bil­me­si ve he­def­le­rin top­lu­mun tüm ke­sim­le­rin­ce sa­hip­le­ni­lip ha­ya­ta ge­çi­ri­le­bil­ me­si he­def­le­ni­yor.

İLLER­DE GÜN­BO­YU TOP­LAN­TI

Ülke ola­rak odak­la­na­ca­ğı­mız kri­tik önem­de­ki ya­pı­sal dö­nü­şüm alan­la­rı­nı ve bun­la­ra iliş­kin hedef ve st­ra­te­ji­le­ri or­ta­ya ko­ya­cak temel po­li­ ti­ka bel­ge­si ola­cak 11. Ulu­sal Kal­kın­ma Planı

(2019-2023) ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Batı Ak­de­ niz Kal­kın­ma Ajan­sı’nın fa­ali­yet alanı içe­re­sin­ de­ki Is­par­ta, Bur­dur An­tal­ya il­le­rin­de ha­zır­lık top­lan­tı­la­rı ‘geniş ka­tı­lım­lı’, ‘ka­dın­la­ra yö­ne­lik’ ve ‘genç­le­re yö­ne­lik’ ola­rak gün boyu ger­çek­ leş­ti­ri­lecek. Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı ön­der­li­ğin­de geniş ka­tı­lım­lı 2019-2023 yıl­la­rı­nı kap­sa­ya­cak 11. Kal­kın­ma Planı ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da­ki top­lan­tı­lar, Is­par­ta’da 13 Şubat’ta, Bur­dur’da 14 Şubat’ta ve An­tal­ya’da da 15 Şubat’ta ya­pı­la­cak. Ha­zır­lık­lar kap­sa­mın­da, yerel pay­daş­la­rın, ka­ dın­la­rın, genç­le­rin ve doğ­ru­dan va­tan­daş­la­rın kal­kın­ma planı sü­re­ci­ne dahil ol­ma­sı he­de­fiy­le top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­nin plan­dan bek­len­ti­ le­ri ile kat­kı­la­rı­nı almak ve plana yan­sıt­mak ama­cıy­la anket ça­lış­ma­sı da baş­la­dı. Pla­nın ön­ce­lik­le­ri­nin be­lir­len­me­si­ne ışık tu­ta­cak an­ke­te va­tan­daş­lar http://​kban­ket.​kal­kin­ma.​gov.​tr/​index.​ php/​473257/​lang-tr ad­re­sin­den 28 Şubat 2018’e kadar ka­tı­la­bi­li­yor. Kal­kın­ma pla­nı­nın ha­zır­lık sü­re­ci­nin, önem­li un­sur­la­rın­dan bi­ri­si­ni de Özel İhti­sas Ko­mis­yon­la­rı oluş­tu­ru­yor. Kal­kın­ma Ba­ kan­lı­ğı’nın ko­or­di­nas­yo­nun­da yü­rü­tü­len; kamu ke­si­mi, özel kesim ve sivil top­lum tem­sil­ci­le­ri ile aka­de­mik çev­re­le­rin bir araya ge­le­ce­ği özel ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rı­nın ça­lış­ma­la­rın­dan elde edi­len sonuç, de­ğer­len­dir­me ve öne­ri­ler Plan ha­ zır­lık­la­rı­na katkı sağ­la­ya­cak. HABER MER­KEZİ

YAT LIMANI ÇOCUK sesleriyle şenlendi Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çocuk Sen­fo­ni Or­kest­ra­sı, Yat Li­ ma­nı Oyun­cak Mü­ze­si’nde muh­te­şem bir kon­ser verdi. Kon­se­rin ar­dın­dan ço­cuk­ lar için si­hir­baz, jong­lör ve pal­ya­ço gös­te­ri­le­ri dü­zen­ len­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, An­tal­ya Oyun­cak Mü­ze­si’nde ke­yif­li et­kin­lik­ le­ri öğ­ren­ci­ler­le bu­luş­tur­du. Ya­rı­yıl ta­ti­li bo­yun­ca resim, bo­ya­ma et­kin­lik­le­ri, ebru sa­ na­tı, ro­bo­tik kod­la­ma eği­ti­mi gibi eğ­len­ce­li ak­ti­vi­te­le­rin yer al­dı­ğı Oyun­cak Mü­ze­si’nde si­hir­baz gös­te­ri­sin­den yüz bo­ ya­ma et­kin­li­ği­ne, kon­ser­den pal­ya­ço ve jong­lör gös­te­ri­si­ne

pek çok sürp­riz et­kin­lik ger­ çek­leş­ti­ril­di.

UNU­TUL­MAZ BİR GÜN GEÇİRDİLER

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­ sin­de ku­ru­lan Çocuk Sen­ fo­ni Or­kest­ra­sı da Oyun­cak Mü­ze­si önün­de 7’den 70’e öğ­ren­ci­le­rin ve aile­le­rin be­ğe­ ni­si­ni top­la­yan muh­te­şem bir kon­ser verdi. Ar­dın­dan sahne alan Şeker Por­ta­ka­lı et­kin­ lik ekibi renk­li gös­te­ri­le­riy­le minik öğ­ren­ci­le­re unu­tul­maz bir gün ya­şat­tı. Ay­rı­ca 1860’lı yıl­lar­dan 1990’lara 3 bin oyun­ca­ğın ser­gi­len­di­ği An­tal­ ya Oyun­cak Mü­ze­si, sa­de­ce ço­cuk­la­rı değil aile­le­ri ke­yif­li bir yol­cu­lu­ğa çı­kar­dı. DHA


13 ŞUBAT 2018 SALI

ÇALIŞANLARINA ÖZEL KULAKLIK

Senn­he­iser, ofis ça­lı­şan­la­ra özel ku­lak­lık ta­sar­ la­dı. Tür­ki­ye’de Bir­com gü­ven­ce­siy­le sa­tı­şa su­nu­lan Senn­he­iser MB 660 UC Blu­eto­oth Ku­lak­lık, açık ofis­ler­de gü­rül­tü so­ru­nu­nu yok ede­rek her za­man­kin­den daha kon­for­lu ve ke­ sin­ti­siz ça­lış­ma im­kâ­nı su­nu­yor. MB 660 UC ku­lak­lık­lar top­lam 7 da­hi­li mik­ro­fo­nu, ku­sur­suz ses ile­tim im­kâ­nı ve do­kun­ma­ya du­yar­lı to­uch­ pad özel­li­ği ile dik­kat çe­ki­yor. De­tay­lı ve güçlü ses ko­nu­sun­da yıl­lar­dır ça­lış­ma­lar ya­pa­rak bir­ bi­rin­den fark­lı ürün­ler sunan Senn­he­iser, şimdi de ofis ça­lı­şan­la­rı­na özel ku­lak­lı­ğı sa­tı­şa sundu. Senn­he­iser MB 660 UC Blu­eto­oth Ku­lak­lık, açık ofis­ler­de pro­fes­yo­nel ile­ti­şim için yük­sek ses ka­li­te­si­ni ve yük­sek ve­rim­li­li­ği talep eden pro­fes­yo­nel­ler için her za­man­kin­den daha kon­ for­lu ça­lış­ma im­kâ­nı su­nu­yor.

CAMIN YENILIKÇI MARKASI LAV

Al­man­ya’nın Frank­furt ken­tin­de dü­zen­le­nen dün­ya­nın en büyük fu­ar­la­rın­dan Am­bi­en­te Fuarı’na ka­tı­lan camın ye­ni­lik­çi mar­ka­sı LAV, 2018 trend­le­ri­ni yan­sı­tan 4 yeni kon­sep­ti­ni ve 6 par­ça­dan olu­şan yeni ürünü Duo’yu ilk defa dünya pa­za­rın­da ser­gi­le­yecek. 9-13 Şubat ta­rih­ le­ri ara­sın­da dü­zen­le­necek olan fu­ar­da bu yıl da hem özgün ta­sa­rım­la­rı hem de stan­dı ile id­di­alı olan LAV, tüm dün­ya­dan gelen ta­sa­rım se­ver­ler ve zi­ya­ret­çi­le­rin yanı sıra yeni pa­zar­la­ra açıl­ mak için iş­bir­lik­le­ri­ni de ge­niş­let­me­yi he­def­li­ yor. LAV ürün­le­ri­ni hali ha­zır­da Bre­zil­ya’dan Fi­li­pin­ler’e kadar dün­ya­nın 130 ül­ke­si­ne ihraç edi­yor.

ASIKLARA EVDE KAMP ATESI Dış mekanda konforun adresi L’unica, Sevgililer Günü‘nü evde geçirmek isteyenlere orijinal bir hediye alternatifi sunuyor. Ev ortamında kamp ateşinin sıcaklığıyla buluşturuyor ORLU dış hava ko­şul­la­rı­ na da­ya­nık­lı ya­pı­sı sa­ye­sin­de uzun yıl­lar kul­la­nı­la­bi­len bu mo­dern şö­mi­ne­ler, çok fark­lı model, ebat ve renk se­çe­nek­le­riy­le her zevke hitap edi­yor. Özel ta­sa­rı­mı ve mo­ dern kon­sep­tiy­le se­ven­le­rin ev­le­rin­de de­ko­ras­yo­nun şık bir par­ça­sı ol­ma­ya aday Happy Co­co­oning Şö­mi­ne Ma­sa­la­rı, gömme so­ğu­tu­cu­la­rı ile soğuk içe­cek­le­rin sıcak or­tam­la­ra eşlik et­me­si­ne imkan ta­nı­yor. Fonk­si­yo­nel­li­ ği ve ka­li­te­yi es­te­tik­le bu­luş­ tu­ran bahçe mo­bil­ya­la­rı mar­ka­sı L’unica, dün­ya­ca ünlü Happy Co­co­ oning Şö­mi­ne Ma­sa­la­rı ile 14 Şubat Sev­gi­li­ler Günü’nde ro­man­tik aşık­la­ra sı­ca­cık ve hu­zur­lu bir ortam va­de­ di­yor. Bu özel günü sev­di­ğiy­le evde ge­çir­mek is­te­yen­le­re ori­ji­nal ve ka­lı­cı bir he­di­ye al­ter­na­ti­fi sunan L’unica, Happy Co­co­oning Şö­mi­ne Ma­sa­la­rı ile kamp ate­şi­nin sı­cak­lı­ğı­nı kış ve yaz bah­çe­le­ri, bal­kon­lar ve te­ras­la­ra ta­şı­

Z

Şimdi sev­di­ği­ni­zi et­ki­le­me za­ma­nı! Pa­lo­ma Ho­tels, Sen­ti­do Pe­ris­sia ve Pa­lo­ma Fo­res­ta Re­ sort & SPA otel­le­rin­de Sev­gi­li­ler Günü’ne özel prog­ram su­nu­yor. Pa­lo­ma Ho­tels aşk ve tutku dolu sev­gi­li­ler gü­nü­nü­zü çi­ko­la­ta atöl­ye­si ile tatlı bir anıya dö­nüş­tü­rü­yor. Sen­ti­do Pe­ris­sia ve Pa­lo­ma Fo­res­ta Re­sort & SPA otel­le­ri sev­gi­li­ niz ile unu­tul­maz çi­ko­la­ta ta­dın­da bir sev­gi­li­ler günü su­nu­yor. A la carte res­to­ran­da or­ga­nik şarap ve canlı müzik eş­li­ğin­de ro­man­tik sev­gi­ li­ler günü ye­me­ği ve çi­ko­la­ta pra­lin­le­ri su­nu­lan özel Sev­gi­li­ler Günü oda­la­rı bu özel gü­nü­nü­zü unu­tul­maz kı­lı­yor.

sağ­la­yan Happy Co­co­oning Şö­mi­ne Ma­sa­la­rı, baca ge­rek­tir­me­yen ya­pı­ sı ve özel ta­sa­rım gazlı şö­mi­ne­si ile kı­vıl­cım ve duman ol­ma­dan kon­for­lu ve gü­ven­li sı­cak­lı­ğıy­la aşık­la­ra eşlik edi­yor. Fark­lı mal­ze­me­ler kul­la­nı­la­rak ta­sar­la­nan mo­dern şö­mi­ne­ler; kare, dik­dört­gen, yu­var­lak, oval şe­kil­le­ri ve siyah, gri, bej, kah­ve­ren­gi, beyaz renk se­çe­nek­le­riy­le her çif­tin tar­zı­ na uyum sağ­lı­yor. Happy Co­co­oning aile­si­nin en eski ve kla­sik­leş­miş üyesi Lo­un­ge & Di­ning Şö­mi­ne Ma­sa­la­rı,

TATILINIZI BURCUNUZA GÖRE PLANLAYIN

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, Ligarba Turizm Sevgililer Günü’ne özel burçlara göre en doğru tatil seçeneklerini belirledi. Sevgilinizi mutlu etmenin yolu, burcuna uygun tatil rotalarından geçiyor Ateş gru­bu­nun he­ye­can el­çi­si Koç burcu için sev­gi­li­lik; coş­kuy­la atan kalp çar­pın­tı­sı­nın ku­ lak­la­rı­nı tı­ka­dı­ğı bir mü­es­se­se­dir ve man­tık­la olan bağ­lan­tı­sı ko­puk­tur! Rüz­gâ­rın es­ti­ği yöne sav­rul­mak var­ken erken re­zer­vas­yon yapıp ka­pa­na kı­sıl­mak, “kah­val­tı­yı şu­ra­da yeriz, öğle ye­me­ği­ni bu­ra­da, beş ça­yı­nın ar­dın­ dan ta­mam­la­dı­ğı­mız müze ge­zi­sin­den sonra kent mey­da­nın­da çe­kir­dek çit­le­riz” plan­la­rıy­la ruh­la­rı­nı sı­kış­tır­mak is­te­mez, ge­li­şi­ne ya­ şa­ma­yı ter­cih eder. İyisi mi ma­ce­ ra­sı bol bir ta­til­de bazen kor­ku­ yor­muş gibi yapıp sev­di­ği­ni­ze sa­rı­lın, Af­ri­ka’da ad­re­na­li­ni yük­sek bir sa­fa­ri­ye çıkın!

YAY ÇOK BO­ZU­LUR

SEVGİLİER GÜNÜ’NÜZ ÇİKOLATA İLE BULUŞSUN

ya­rak se­ven­ler­le bu­luş­tu­ru­yor. Özel ta­sa­rı­mı ve mo­dern kon­sep­ti ile mekan de­ko­ras­yo­nu­nun vaz­ge­çil­mez par­ça­sı ol­ma­ya aday Happy Co­co­oning Şö­mi­ne Ma­sa­la­ rı’nda, şa­ra­bı­nı­zı, şam­pan­ya­nı­zı veya al­kol­süz içe­cek­le­ri­ni­zi soğuk tu­ta­ bil­me­niz için gömme so­ğu­tu­cu­lar da bu­lu­nu­yor. Her çif­tin tar­zı­na uyum sağ­lı­yor Zorlu dış hava ko­şul­la­rı­na da­ya­nık­lı ya­pı­sıy­la uzun yıl­lar kul­la­nım im­ka­nı

Yay için para pul, şan şöh­ ret; ya­lan­dır bütün bun­lar! Ro­man­tizm denen insan icadı da in­san­la­rı bir şey­le­re bir yer­le­re bağ­la­yıp öz­gür­lük­ le­ri kı­sıt­la­mak için var­dır. Bir tek sev­gi­li­ler gü­nün­de alı­nan he­di­ye de ne saç­ma­dır. Yay, her daim yeni de­ne­yim­le­ri ter­ cih eder, ru­ti­ne gir­di­ği anda ve­da­sı­nı edip ses­ siz­ce gider! Yay’ı neyin mutlu et­ti­ği bu denli bel­liy­ken onu ya­kın­lar­da­ki res­to­ra­na gö­tü­rüp “me­nü­ye gerek yok her za­man­kin­den” de­di­ ği­ni­zi, her­ke­se tek elden da­ğı­tı­lan kır­mı­zı bir demet gül ver­di­ği­ni­zi dü­şün­dük de,(!) bu gece yal­nız mı sona erdi sanki? İyisi mi ani bir ma­ nev­ray­la çı­ka­ge­lip eli­niz­de­ki iki bi­le­ti gös­te­rin, üç parça bir şey sırt­la­nıp “yol­cu­luk var” deyin, Yay’ın göz­le­ri fal taşı gibi açı­lır kalbi zaten ye­ri­ni çok­tan terk eder. Dev go­ril­ler­le ta­nış­

olan her­kes ken­di­si­ni dün­ya­nın şans­lı­la­rın­dan sa­ya­bi­lir. Sa­da­kat dolu bir bağ in­sa­nın kar­ şı­sı­na her gün çık­maz zira! Boğa için ka­li­te­li me­nü­ler­le şen­len­miş, mekan de­ko­ras­yo­nu­na belli ki mi­ma­rı çok özen­miş, yatak odası ipek çar­şaf­lar­la süs­len­miş her şey dahil bir otel­de ko­nak­la­ma ya­kı­şır, Boğa Uzak­do­ğu se­ma­la­rı­ nın ma­sa­jı­na da ba­yı­lır!

BAŞAK’I MEM­NUN EDIN mak için Ugan­da’ya ne der­si­niz? Yay dün­den ra­zı­dır, pek tabi eşlik eder! Aslan için işler biraz daha fark­lı tabi; lükse düş­kün­lü­ğü her­kes­çe bi­li­nir, ödün ver­me­ di­ği ka­li­te­siy­le en çok o se­vi­lir. Aslan se­ver­ler Dubai’ye ne der­ler? Burj Kha­li­fa’nın en yıl­ dız­lı te­pe­sin­de, res­to­ran­la­rın en gös­te­riş­li­sin­de is­mi­ne ya­kı­şır bir sevgi kut­la­ma­sı­na bizce hiç­bir Aslan hayır demez. Mü­cev­her gibi pa­rıl­da­yan ge­ce­nin yıl­dı­zı olmak, se­vil­di­ği­ni tüm var­lı­ğıy­ la his­set­mek ve ha­ri­ka bir sev­gi­li­si ol­du­ğu bil­ gi­si­ni bir kez daha per­çin­le­mek, Aslan’a koca bir yıl ye­tecek, te­mi­nat biz­den! Boğa es­te­tik ha­ri­ka­sı pla­nıy­la mest eder! Boğa’nın sev­gi­li­si olmak, tü­müy­le sa­nat­sal bir alan­da ken­di­ne ha­re­ket alanı ya­rat­mak için uğ­raş­mak ya da se­vil­di­ği­ni bilip rahat etmek de­mek­tir. Zira Boğa ya­şa­mın­da en çok huzur ve güven arar, yer­siz he­ves­le­ri, ma­ce­ra pe­ şin­de aklı bir karış ha­va­da hal­le­ri yok­tur, ne is­te­di­ği­ni iyi bilir! Boğa ile aşk dolu bir iliş­ki­si

Başak ha­ta­yı gö­zün­den tanır, her ay­rın­tı­ya dik­kat ke­si­lip mutlu ol­maz­sa piş­man­lık­tan ba­yıl­tır. O yüz­den her ay­rın­tı­sı tek tek dü­şü­ nül­müş sağ­lam adım­lar atmak, ya­pı­lan de­tay­ lan­dı­rıl­mış plana so­nu­na dek uymak ge­re­kir. Başak’ın kont­rol­le­ri geç­mez, 15 Şubat sa­ba­hı olup yü­zü­nün gül­dü­ğü gö­rül­me­den at­lat­tı­nız sa­yıl­maz! Ça­lış­kan in­san­la­ra ba­yı­lan, top­lu­ma fay­da­lı üre­ti­min her tü­rü­ne katkı sağ­la­ma­ ya ka­tı­lan biri olan Başak için Ja­pon­ya ideal! Aşırı dü­zen­li, senk­ron bir ya­şa­mın için­de özel ha­ya­tı­nı dü­şün­me­ye ih­ti­yaç duy­ma­ya­cak­tır. Oğlak ka­la­ba­lık çe­ke­mez, sa­man­lı­ğa bakıp sey­ran gör­mez. Gü­rül­tü­lü me­kan­lar, fazla dans­lı sa­mi­mi or­tam­lar, akı­şı­na bı­ra­kıl­mış ser­keş ha­yat­lar Oğlak’a fe­na­lık ge­çir­tir. E sev­gi­li­ler günü için or­ga­ni­zas­yon yap­mak is­te­di­ği­ni­ze göre Oğlak’ı ta­nı­mış, katı ku­ral­ la­rı ol­du­ğu­nu çok­tan öğ­ren­miş­si­niz­dir. Siyah gi­yen­ler ola­rak ka­tı­la­ca­ğı­nız ge­ce­nin ka­li­te­si en az çev­re­sin­de­ki her­ke­sin ken­di­si­ne serin ve me­sa­fe­li bir say­gın­lık­la yak­laş­ma­sı kadar önem­li! Lez­zet ve şık­lı­ğın bu­luş­tu­ğu, kır­mı­zı şa­ra­bın ya­nın­da leziz pey­nir­le­rin hazır bu­lun­ du­ğu, ha­ri­ka bir ge­ce­ye eş­lik­te kla­sik mü­zi­ğin du­yul­du­ğu; Bor­de­a­ux’a ne der­si­niz?

BOYNER’DEN YENI MAĞAZA KONSEPTI

Dünyaya örnek uygulamalar sunan Boyner, Büyük Mağazacılık, 2017’nin son çeyreğinde hayata geçirdiği yeni mağaza konsepti ile modern perakende alanında yeni bir adım daha attı Boy­ner Büyük Ma­ğa­za­cı­lık Genel Mü­dü­rü Bü­lent Ba­şa­ran, Boy­ner Ku­ rum­sal Ge­li­şim Genel Müdür Yar­dım­ cı­sı Filiz De­mir­baş Bay­rak, kon­sep­tin ta­sa­rım ve uy­gu­la­ma­sı­nı üst­le­nen Mimar Mus­ta­fa Toner yeni kon­sept­ le ta­sar­la­nan Boy­ner Emaar Squ­are Mall’da eko­no­mi edi­tör­le­riy­le bir araya ge­le­rek yeni Boy­ner ma­ğa­za­la­ rı­nın çıkış nok­ta­sı­nı ve ge­lecek dönem pro­je­le­ri­ni pay­laş­tı.

MUT­LU­LUK ODAK­LI

BARSELONA’DA SERGILEYECEK

Ener­ji sek­tö­rün­de tek­no­lo­jik ve ino­va­tif ürün­le­ri ile öne çıkan Tek­san Je­ne­ra­tör, 26 Şu­bat-01 Mart 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da İspan­ya’nın Bar­ se­lo­na şeh­rin­de dü­zen­le­necek olan dün­ya­nın en büyük mobil ile­ti­şim ve te­le­ko­mü­ni­kas­ yon fuarı, Mo­bi­le World Cong­ress’e ka­tı­lı­yor. TÜBİTAK ile bir­lik­te Tür­ki­ye’nin ilk hib­rit je­ne­ra­tö­rü­nü ge­liş­ti­ren Tek­san, sür­dü­rü­le­bi­lir güç çö­züm­le­ri ile fuar zi­ya­ret­çi­le­ri­nin oda­ğın­da ol­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Te­le­ko­mü­ni­kas­yon dün­ ya­sı­nın dev­le­ri Mo­bi­le World Cong­ress ça­tı­sı al­tın­da ye­ni­den bir araya ge­lecek.

mo­dern ve şık kom­po­zit per­for­man­sı­nı veya doğal ah­şa­bın sı­cak­lı­ğı­nı sunan al­ter­na­tif­le­riy­le diğer mo­bil­ya­lar­la mü­kem­mel bir uyum ya­ra­tı­yor. Hafif pü­rüz­lü yü­ze­yiy­le çe­ki­ci bir gö­rü­nü­ me sahip olan Nice & Nasty Şö­mi­ne Ma­sa­la­rı, ahşap dış kap­la­ma­sı ile hem sağ­lam­lık hem de doğal sı­cak­lık hissi ve­rir­ken, beton gö­rü­nüm­lü Com­po­si­te Şö­mi­ne Ma­sa­la­rı ise aşırı sıcak veya soğuk hava şart­la­rı­na karşı da­ya­nık­ lı ol­du­ğu için kış mev­si­mi bo­yun­ca ürün­le bir­lik­te ve­ri­len ka­sa­sı­nın içe­ri­ sin­de dı­şa­rı­da bı­ra­kı­la­bi­li­yor. Ah­şa­bın do­ğal­lı­ğın­dan vaz­ge­çe­me­yen­ler için bi­re­bir olan Happy Co­co­oning Teak Şö­mi­ne Ma­sa­la­rı­nı da diğer ürün­ler­de ol­du­ğu gibi ka­li­te­li ko­ru­yu­cu cam ve tik ağa­cın­dan ke­nar­lık­lar­la ge­niş­le­te­ rek çerez veya içe­cek­le­ri eli­ni­zin al­tın­ da bu­lun­dur­mak müm­kün. Sev­gi­li­ler Günü‘nün en özel he­di­ye al­ter­na­tif­le­ri ara­sın­da yer alan Happy Co­co­oning Şö­mi­ne Ma­sa­la­rı, L’unica’nın İstan­bul Le­vent’te bu­lu­nan sho­w­ro­om‘undan ve Tür­ki­ye ge­ne­lin­de yer alan 30 fark­lı ba­yi­sin­den temin edi­le­bi­li­yor.

Yeni ma­ğa­za kon­sep­ti için müş­te­ri iç­gö­rü­sün­den ha­re­ket­le yola çık­tık­la­ rı­na de­ği­nen Boy­ner Büyük Ma­ğa­za­ cı­lık Genel Mü­dü­rü Bü­lent Ba­şa­ran, “Her zaman müş­te­ri mut­lu­lu­ğu­nu ve de­ne­yi­mi­ni ön plan­da tu­ta­rak ça­lış­ma­ la­rı­mı­za yön ver­dik, ve­ri­yo­ruz. Yeni ma­ğa­za kon­sep­ti­miz bu yak­la­şı­mı­mız doğ­rul­tu­sun­da gün­de­me geldi. Müş­te­

ri­le­ri­mi­zin ken­di­le­ri­ni evin­de his­se­de­ bi­le­cek­le­ri, sıcak ve kon­for­lu alış­ve­riş im­ka­nı sunan bir de­ne­yim ya­şat­mak is­te­dik. Bunun için sev­gi­li Mus­ta­fa Toner ve ekibi ile bir araya gel­dik, nasıl bir ma­ğa­za hayal et­ti­ği­mi­zi an­lat­tık. Yak­la­şık 1 yıl süren ça­lış­ma­ la­rı­mı­zın so­nun­da, yeni ma­ğa­za kon­ sep­ti­miz ha­ya­ta geçti. Bu kon­sept­le ta­sar­la­nan yeni ma­ğa­za­la­rı­mı­zı Eylül 2017 iti­ba­riy­le aç­ma­ya baş­la­dık” dedi. 2017 yı­lın­da Boy­ner ça­tı­sı al­tın­da top­lam 8 ma­ğa­za­nın açıl­dı­ğı­nı, İstin­ye Park Boy­ner’in de yeni kon­sept­ten un­sur­lar­la ye­ni­len­di­ği­ni be­lir­ten Ba­şa­ ran söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Yeni

ma­ğa­za kon­sep­ti­miz müş­te­ri­le­ri­mi­zin kon­for ve ra­hat­lı­ğı­nı ön plan­da tu­tu­ yor, sıcak ve sa­mi­mi bir ya­pı­sı var. Bu özel­lik­le­rin­den do­la­yı müş­te­ri­le­ ri­miz ma­ğa­za için­de %25 daha fazla vakit ge­çi­ri­yor. Sepet or­ta­la­ma­sı da buna bağlı ola­rak %20 artış gös­ter­di. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te yeni ma­ğa­za­ la­rı­mı­zı bu kon­sept­le açar­ken, mev­cut tüm ma­ğa­za­la­rı­mı­zı da önü­müz­de­ki 3 yıl için­de yeni kon­sept­ten un­sur­lar ka­ ta­rak ye­ni­le­me­yi he­def­li­yo­ruz” dedi. Boy­ner’in, Alış­ve­riş Mer­kez­le­ri ve Ya­tı­rım­cı­la­rı Der­ne­ği (AYD) ve Aka­ de­met­re ta­ra­fın­dan bu yıl 9.’su dü­zen­ le­nen “AVM’lerde En Be­ğe­ni­len ve

Ter­cih Edi­len Pe­ra­ken­de Mar­ka­la­rı” araş­tır­ma­sın­da “Anc­hor Ma­ğa­za” ödü­ lü­ne layık gö­rül­me­sin­den de büyük mut­lu­luk duy­du­ğu­na de­ği­nen Bü­lent Ba­şa­ran, “2017 yı­lın­da ma­ğa­za­la­rı­ mız­da 121 mil­yon müş­te­ri ağır­la­dık. Anc­hor ma­ğa­za kim­li­ği­miz­le AVM’ler ta­ra­fın­dan talep gören, ter­cih edi­len bir mar­ka­yız. Yeni ma­ğa­za kon­sep­ti­ miz gibi yap­tı­ğı­mız öncü ve ye­ni­lik­çi ça­lış­ma­la­rı­mız­la sa­de­ce Boy­ner’e de­ ğil, pe­ra­ken­de sek­tö­rü­ne ve AVM’lere de katma değer ya­rat­ma­ya devam ede­ce­ğiz.” dedi. 2017’yi top­lam 120 ma­ğa­za ve 275 bin met­re­ka­re­yi aşan net satış alanı ile ka­pa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ba­şa­ran, yeni ma­ğa­za­lar ve re­no­vas­yon­lar için yak­la­şık 60 mil­yon TL’lik bir ya­tı­rım ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni açık­la­dı. Ba­şa­ran söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Bü­yü­ me he­def­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da 2018 yı­lın­da da fır­sat­la­rı ve yeni pro­je­le­ ri de­ğer­len­di­re­rek ya­tı­rı­ma devam ede­ce­ğiz. Ma­ğa­za­la­rı­mız­da 50 bin met­re­ka­re­lik bir bö­lü­mü yeni ma­ğa­za kon­sep­tin­den un­sur­lar­la ye­ni­ler­ken, satış ve­rim­li­li­ği yük­sek ma­ğa­za­la­rı­mı­ zın da AVM’lerde çı­ka­bi­lecek fır­sat­ la­ra göre bü­yü­tül­me­si­ni he­def­li­yo­ruz” diye devam etti.


13 ŞUBAT 2018 SALI

YARISANLAR Hazırlayan: Deniz AKGÜN

Mürüvvet Alpagot Anaokulu’nu yaptıran hayırseverle görüşmek üzere Yenigün reçellerinin depo yanındaki mağazasına geldik. Mürüvvet hanım eşi ve oğulları Mahmut Bey bizi bekliyorlardı. Son derece güler yüzlü insanlarla sıcak bir ortamda 27.12.1932’ de Ka­le­içi’nde saat ku­le­si­nin ya­nın­da­ ki evde doğ­dum. Orada 15-16 ya­şı­na kadar kal­dım, daha sonra eşim­le ni­şan­lan­dım. Eşim­le İstan­bul’da ta­nış­tık 1949’da ev­len­dik. Bir oğlum bir kızım oldu.64 yıl­dır çok şükür hu­zur­lu bir ya­şa­mı­mız oldu.

MÜRÜVET ALPAGOT ANAOKULU

Eği­ti­me es­ki­den beri çok önem veren bir aile­yiz. Eği­tim­li oku­muş bir an­ne­nin ye­tiş­tir­di­ği çocuk fark­lı olur. Annem de an­ne­an­nem de oku­muş­lar. Oku­muş ol­ma­sa­lar­dı beni de okut­maz­lar­dı. Ban­ka­ lar cad­de­sin­de­ki İnönü İlköğ­re­tim Okulu’nun ar­sa­ sı­nı 1950’de babam il özel ida­re­si­ne okul ya­pıl­sın diye ver­miş­ti. Okulu kendi yap­tır­mak is­ti­yor­du ama ömrü yet­me­di. Okul yı­kı­lın­ca çok üzül­düm. 2011 yı­lın­da Kemer’de to­ru­num­la ve oğ­lum­la otu­ru­yor­ duk ben oku­lun yı­kıl­ma­sı ile il­gi­li. Üzün­tü­mü dile ge­ti­rin­ce to­ru­num ‘Ba­ba­an­ne madem de­de­min ar­zu­ suy­muş biz neden bir okul yap­tır­mı­yo­ruz?’ dedi. Ben’ o zaman ana­oku­lu ya­pa­lım’ dedim Çünkü okul ön­ce­si eği­tim önem­li. Oğlum Mah­mut da aynı fi­kir­ dey­di, Hemen bağ­lan­tı­ya geçti. Kısa sü­re­de iş­lem­ler ta­mam­lan­dı. Üni­ver­si­te­nin bah­çe­sin­de ana­oku­lu için uygun bir alan var­mış pro­to­kol ya­pıl­dı, in­şa­ ata baş­lan­dı. Ben temel atma tö­re­ni­ne ve pro­to­kol imza tö­re­ni­ne git­tim. Ço­cuk­la­rım ‘Anne okula senin is­mi­ni ve­re­lim’ de­di­ler Artık evde otu­rup Mü­rüv­vet Al­pa­got ana­oku­lu­nun bi­ti­şi­ni he­ye­can­la bek­li­yo­ rum Oğlum. Sağ olsun her şe­yiy­le il­gi­le­ni­yor. Ben de çok mutlu olu­yo­rum. Mah­mut Bey bu arada söz ala­rak, Okul yap­tır­ma sü­re­cin­de hiç­bir sı­kın­tıy­la kar­şı­laş­ma­dık. Zaten İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz Sayın Osman Nuri Gülay ar­ka­da­şım­dır. Bu eği­ti­me ilk yar­dı­mım değil Bu okul­dan 4-5 yıl önce za­man­ lar ANSİYAD yö­ne­tim ku­ru­lun­day­ken 10 Okula Bakım Yap­tır­ma Pro­je­si ger­çek­leş­tir­miş­tik. En kötü du­rum­da en çok bakım ih­ti­ya­cı olan okul bana düş­ müş­tü. Kepez’deki İsmail Hakkı Kaya il­köğ­re­tim oku­lu­nun ona­rı­mı­nı yap­tım. Ço­cuk­la­rın gö­rüş­le­ri çok fark­lıy­dı Bir ta­raf­tan okula zarar ver­me­sin­ler, be­nim­se­sin­ler diye eği­tim ve­ri­lir­ken bir ta­raf­tan da ça­tı­sın­dan ka­pı­sı­na kadar her şe­yi­ni ye­ni­le­dik Ek­ sik­le­ri çoktu çok uğ­raş­tık ayrı bir ener­ji ve mut­lu­luk verdi bu bana. Ses dü­ze­nin­den ışık­lan­dır­ma te­si­sa­tı­ na, su te­si­sa­tın­dan, la­va­bo­la­rı­na kadar okulu baş­tan yap­tık an­la­ya­ca­ğı­nız Karne tö­ren­le­ri­ne özel gün­le­re hep ça­ğır­dı­lar okul ge­ce­le­ri­ne davet et­ti­ler bu bizi çok mutlu etti. Spor­cu­la­rı mü­sa­ba­ka­la­ra gön­der­mek­ ten tutun da ye­ni­den bo­yat­ma­ya kadar daha sonra ki yıl­lar­da da oku­lun her şe­yiy­le il­gi­len­dim. İnsan

Mürüvvet ALPAGOT emek ver­di­ği şey­ler­den kolay kolay vaz­ge­çe­mi­yor. O zaman Milli Eği­tim Mü­dü­rü Sayın Osman Nuri Gülay bana’ Mah­mut Bey bir okul yap­mak ya­kı­ şır bir ana­oku­lu yap­tı­ra­lım sana ‘de­miş­ti. O zaman Ka­fa­ma koy­muş­tum okul yap­tır­ma­yı. İsmail Hakkı Kaya il­köğ­re­tim okulu bir ön ha­zır­lık oldu an­la­ya­ ca­ğı­nız. Annem den de istek ge­lin­ce hemen karar ver­dik bütün aile de des­tek­le­di. Hem rah­met­li de­ de­min hem an­ne­min hem de bizim is­te­ği­miz ye­ri­ne gel­miş oldu. Ama­cı­mız okul baş­lan­ gı­cın­da olan ço­cuk­la­rı okula adap­te etmek ve sev­dir­mek eği­tim öğ­re­ti­ me he­ves­le baş­la­ma­la­rı­ nı sağ­la­mak zaten bence ana­oku­lu­ nun esası da budur.

He­ye­can­la oku­lun ilk ders zi­li­nin ça­lı­şı­nı bek­li­yo­ruz Ha­yır­lı­sı ile sağ­lık­la o gün­le­ri de gö­re­ce­ğiz in­şal­lah. Okul yap­tır­ma ka­ra­rı­nı ço­cuk­la­rın da coş­kuy­la kar­şı­ la­dı­ğın­dan bah­set­miş­tim ‘Ya­şa­ sın bizim de oku­lu­muz ola­cak diye se­vin­miş­ler­di. Büyük oğ­lu­mun o sı­ra­lar yeni be­be­ği ol­muş­tu ge­li­nim ‘Ben de oğlum Mah­mut Efe’yi ana­oku­lu­na oraya gön­de­ri­rim’ dedi. Gü­lüş­tük en güzel anı­la­rım­dan bi­ri­dir bu yeni doğ­muş bir be­be­ğin gi­de­ce­ği okulu hayal etmek okulu ne kadar be­nim­se­di­ği­mi­zin de bir gös­ter­ge­siy­di sa­nı­rım. Oku­lu­muz ol­duk­ça özel bir proje. Bi­tin­ce gö­rür­sü­nüz in­şal­lah. Se­ra­mik­le­ri­ne kadar ben se­çi­yo­rum çok öze­ni­yo­ruz aile­ce açı­lış­ta­ ki he­ye­ca­nı­mı şim­di­den his­se­de­bi­li­yo­rum. Bun­dan daha büyük bir mut­lu­luk olmaz her­hal­de. Bizim he­ye­ca­nı­mı­zı gö­ ren­ler et­ki­le­nip biz de yap­tı­ra­lım di­yor­lar

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

on­la­ra da yol gös­te­re­ce­ğiz eli­miz­den gelen yar­dı­mı ya­pa­ca­ğız tabii. Okul­dan en büyük bek­len­tim Ata­ türk il­ke­le­ri­ne gö­nül­den bağlı, va­ta­nı­na ve mil­le­ti­ne ya­rar­lı, öz gü­ve­ni yük­sek, mu­asır me­de­ni­ye­ti ken­di­ si­ne hedef seç­miş, üstün ba­şa­rı­lı mem­le­ke­ti­ne hiz­ met et­me­yi be­nim­se­miş öğ­ren­ci­le­rin ye­tiş­me­si­dir.


13 ŞUBAT 2018 SALI

ALKISLAR BÜYÜKSEHİRE ! Gazetemizde yöresel rezalet başlığı ile yayınlanan haberlerin ardından, festival kermes adı altında düzenlenen organizasyonları Konyaaltı ve Muratpaşa Belediyeleri iptal ederken, bu kez de Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘Malatya Günleri’ne izin verdi N­TAL­YA hal­kı­nın ve ba­ sı­nın gün­ler­dir dil­len­dir­ di­ği yö­re­sel fes­ti­val veya ker­mes adı al­tın­da dü­zen­le­nen re­za­le­te Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si de ek­len­di. Ga­ze­te­miz­de de yer bulan kimin dü­zen­le­di­ği, ne sat­tı­ğı belli ol­ma­yan ürün­le­rin yer al­dı­ğı bu or­ ga­ni­zas­yon­la­ra daha çok Mu­rat­pa­şa ve Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­le­ri ta­ra­fın­dan izin ve­ri­li­yor­du. Ha­ber­le­rin ar­ dın­dan her iki be­le­di­ye de sağ­ du­yu­lu adım­lar ata­rak mev­cut fes­ti­val­le­ri iptal eder­ken, bir daha da bu tür or­ga­ni­zas­yon dü­zen­le­me­ye­cek­le­ri­ni açık­la­dı­lar. Ga­ze­te­ci Ali Buldu, VTV’de haber son­ra­sı yo­ru­mun­da, bu­ra­da sa­tı­lan ürün­le­rin son kul­lan­ma ta­rih­le­ri­nin gel­di­ği­ni, ay­rı­ca özel­lik­le yi­yecek ürün­le­rin çok pa­ha­lı ol­du­ğu­nu söy­ le­miş­ti. An­tal­ya’da yö­re­sel et­kin­ lik­le­rin sona er­di­ği dü­şü­nü­lür­ken, bu kez de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Se­lek­ler Çar­şı­sı’nın ya­nın­da­ki Ser­ den­geç­ti Parkı, “Ma­lat­ya Gün­le­ri”

A

Anta

lya

isim­li or­ga­ ni­zas­yo­na tah­sis edil­di. An­tal­ya Ma­lat­ya­lı­lar Der­nek Baş­ka­nı Nüvit Ateş, fes­ti­ val­le il­gi­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Ateş, “Bize daha önce bu tarz çok tek­lif geldi ancak biz hiç bi­ri­ni kabul et­me­dik. Bizim konu ile ala­ka­mız yok. Kimse bizim adı­ mı­zı kul­lan­ma­sın. Der­ne­ği­mi­zin adı kul­la­nı­lır­sa, yasal yön­den ge­re­ke­ni ya­pa­rız” dedi. Fes­ti­val or­ga­ni­ zas­yo­nu­nu yapan Ahmet Tunç ise der­nek adına yap­ma­dık­la­rı­nı kabul ede­rek, “Biz der­nek adına yap­mı­

yo­ruz. Ben Gü­zel­yurt­lu­yum bizim bir ca­mi­miz var. Biz bu fes­ti­va­li cami ya­ra­rı­na ya­pı­yo­ruz. Bizim yap­tı­ğı­mız prog­ra­mı Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Bü­lent Tü­fenk­çi bile bi­li­yor. Biz onun­la gel­dik izin aldık. Biz yol­dan geçen bi­ri­si de­ği­liz. Bizim be­le­di­ye­de bütün ile­ti­şim bil­ gi­le­ri­miz var. Der­nek baş­ka­nı­nı da zi­ya­ret ettik ve biz böyle bir et­kin­ lik yap­mak is­te­di­ği­mi­zi söy­le­dik. Bu­ra­da ne kadar yerel ga­ze­te varsa on­la­ra ilan ve­re­lim diye ça­lı­şı­yo­ruz. Git­ti­ği­miz yerde her­ke­se fay­da­ mız olsun. İzni­mi­zi aldık. Bi­zim­le kimin uğ­raş­tı­ğı­nı çöz­me­ye ça­lı­şı­ yo­rum. Bizim yap­tı­ğı­mız prog­ram

gibi An­tal­ya’da 10 tane fes­ti­val var” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

İZİN VAR, BİLGİ YOK

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Daire Baş­ka­nı Mu­har­rem Ka­vur­ka­cı, “Benim konu ile il­gi­li bilgi ver­mem doğru değil. Bil­gi­yi ba­sın­da­ki ar­ ka­daş­lar­dan alır­sa­nız daha iyi olur. İzin­le­ri ben ve­ri­yo­rum. Ancak be­ le­di­ye ile il­gi­li bütün bil­gi­le­ri basın da­ire­si ve­ri­yor. Bilgi ver­mem doğru değil. Benim bilgi ver­mem yan­lış olur” şek­lin­de ko­nuş­tu. Böy­le­ce Ser­den­geç­ti Parkı’nın kime tah­sis edil­di­ği an­la­şı­la­ma­dı. YAP­RAK ÖZER /GÜN­DEM ÖZEL HABER

ENGELLİLERDEN GERÇEK KERMES Doğu Anadolu Derneklerinin ismi kullanılarak “Yöresel lezzetler” adındaki kermesin hakikisini, engelliler, Serdengeçti Parkı’nda açtı. Pazar yerlerinde açılan kermesler , örnek olacak şekilde Ga­ze­te­mi­zin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı ve Doğu Ana­do­lu der­nek­le­ri­nin ismi kul­la­nı­la­rak “Yö­re­sel lez­zet­ler” adı al­tın­da açı­lan ker­ mes­ler­den va­tan­daş­lar bık­kın­lık ge­ti­rir­ ken, bu ker­mes­le­re örnek ola­cak ha­re­ke­ti, Ser­den­geç­ti Parkı’nda en­gel­li­ler yaptı. Ser­den­geç­ti Parkı’nda en­gel­li­ler der­nek­le­ri ta­ra­fın­dan açı­lan ger­çek ker­mes­te ise der­ nek üye­le­ri­nin üret­ti­ği ta­kı­la­rın, ev­le­rin­de yap­tık­la­rı yi­ye­cek­le­rin sa­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ ten Ana­do­lu ve Or­ta­do­ğu Ulus­la­ ra­ra­sı Dost­luk Der­ne­ği Baş­kan Vural, “Biz diğer in­san­la­rın, özel in­san­lar­la kay­naş­ma­ sı­nı sağ­la­mak için ker­mes kur­duk” dedi. Tür­ki­ye Beyaz Ay Der­ne­ ği, Beyaz Bas­ton Görme En­ge­li­ler Der­ne­ği, An­tal­ya En­gel­li­ler Sanat Evi, Ana­ do­lu ve Or­ta­do­ğu Ulus­la­ra­ ra­sı Dost­luk Der­ne­ği iş bir­li­ği ile en­gel­li va­tan­daş­lar için Ser­den­geç­ti Park’ında ‘Sevgi Engel Ta­nı­maz’ ker­me­ si­ni dün açıl­dı. Ker­mes­te “Yö­re­sel lez­zet­ ler” pa­na­yır­la­rın­da sa­tıl­dı­ğı gibi yö­re­le­rin ol­du­ğu ileri sü­rü­len ürün­le­rin değil, der­nek üye­le­ri­nin üret­tik­le­ri ürün­le­rin sa­tıl­dı­ğı vur­ gu­lan­dı. Ana­do­lu ve Or­ta­do­ğu Ulus­la­ra­ra­sı Dost­luk Der­ne­ği Baş­ka­nı Engin Vural, Ker­ mes­le­ri­ne bir­çok en­gel­li der­ne­ği üye­si­nin ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, özel va­tan­daş­la­ra der­nek ola­rak des­tek ver­mek için ker­mes aç­tık­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Vural, “Der­ne­ği­miz Or­ta­do­ğu’ya yö­ne­lik bir der­nek ol­ma­sı­na rağ­men biz sos­yal po­li­ti­ka­mız­da­ki aya­ğı­mı­zı özel bi­

rey­le­re ayır­dık. Bu­ra­da Tür­ki­ye Beyaz Ay Der­ne­ ği, Beyaz Bas­ton Görme En­ge­li­ler Der­ ne­ği, An­tal­ya En­gel­li­ler Sanat Evi gibi der­nek­le­ri­miz ile bu ker­me­si açtık. Özel va­tan­daş­la­rı­mı­za ya­ra­rı­mız olsun diye yap­tık. Der­nek ola­rak her­han­gi bir gelir elde et­mi­yo­ruz. Ker­me­ si­miz, Sev­gi­li­ler Günü ol­du­ğu için ‘Ger­çek Sevgi Engel Ta­nı­maz’ baş­lı­ğı ile ya­rı­na kadar açık ka­la­cak. Biz bu­ra­da on­la­ra des­ tek olsun diye açtık” diye ko­nuş­tu.

“AMAÇ KAY­NAŞ­TIR­MAK”

Dün­ya­da Or­ta­do­ğu’ya yö­ne­lik ku­ru­lan tek der­nek ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Baş­kan Vural, “Der­ne­ği­miz Or­ta­do­ğu’ya yö­ne­lik ku­rul­muş bir der­nek­tir. Hü­kü­met po­li­ti­ka­la­rı­nın Or­ta­ do­ğu’ya çe­vir­me­sin­den sonra bak­tık böyle

bir boş­luk var top­lum­la­rı bir­bi­ri­ne kay­naş­ tır­mak adına böyle bir der­nek kur­duk. Bu an­lam­da dün­ya­da ku­ru­lan tek der­ne­ğiz. Madem kay­naş­tır­mak için ku­rul­duk. Özel bi­rey­ler ile in­san­la­rı da kay­naş­tı­ra­lım de­ dik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

İŞ BİRLİĞİ

Bir­çok be­le­di­ye ile iş bir­li­ği yap­tık­la­rı­nı ifade eden Baş­kan Vural, “Özel bi­rey­ler ile il­gi­li biz Van Be­le­di­ye­si ile de ciddi bir proje ha­zır­lı­yo­ruz. Bu­ra­da­ki esas hedef özel bi­rey­le­rin top­lum­la kay­naş­ma­sı­nı sağ­la­ mak. Otizm­li ço­cuk­la­rı­mı­zı ve bi­rey­le­ri­miz gör­dü­ğü­müz zaman ina­nın o kadar mutlu olu­yo­ruz ki. On­la­rı ta­nı­dık­ça zih­ni­miz­den şüphe eder hale gel­dik. Otizm der­ne­ği var ama biz diğer in­san­la­rın özel in­san­lar­la kay­naş­ma­sı­nı sağ­la­mak için böyle bir ça­ lış­ma yap­tık” şek­lin­de ko­nuş­tu. AYFER ŞIM­ŞEK /GÜN­DEM HABER

ÇÖP TENEKESI Henüz fe­da­kar çok ka­dı­nı, ŞİRİN genç­ken HÜSEYİNSİNOĞLU canı gibi ko­ca­sı­nı sev­di­ği kay­bet­ an­ne­si­ni miş, on­ ko­ya­cak dan kalan yer bu­la­ tek oğ­lu­nu ye­tiş­tir­mek için mı­yor­du hayat ar­ka­da­şı di­şi­ni tır­na­ğı­na ta­ka­rak olan kızda, ana­sı­na çöp ça­lış­mış­tı. te­ne­ke­si di­yor­du! Onu kim­se­ye muh­taç Tek ke­li­me ko­nuş­ma­dı, et­me­den oku­ta­bil­mek ti eve dö­nün­ce de bir şey­ ar­zu­su. den bah­set­me­di; za­val­lı Bu ha­yal­ler­le ge­çir­di gün­ anne ge­li­nin ken­di­si hak­ le­ri­ni. Genç­ti,gü­zel­di ama kın­da dü­şün­dük­le­rin­den geri çe­vir­miş­ti ev­len­me ha­ber­siz nasıl ol­du­ğu­nu tek­lif­le­ri­ni; oğ­lu­nu yaban so­ru­yor­du dur­ma­dan, onu el­le­re ver­me­mek is­ti­yor­du. övü­yor­du. Baş­ka­la­rı­na ça­ma­şır yı­ka­ dı, te­miz­lik yaptı, oğ­lu­nu Acı acı güldü bu durum hiç­bir şeye muh­taç et­me­ kar­şı­sın­da genç adam. di. Oğlu oku­ya­cak­tı, mes­ Bütün ha­zır­lık­lar bit­miş, le­ği­ni eline alın­ca artık ara­ba­lar da­ire­nin yo­lu­nu kalan öm­rü­nü yav­ru­su­nun mekan tut­muş­lar­dı. ya­nın­da ge­çi­re­cek­ti. Bu Salon ağ­zı­na kadar do­ ha­yal­ler­le geçti yıl­lar, bu luy­du. ha­yal­le bitti yıl­lar… Ni­ha­yet oğlu hukuk okudu, Dı­şa­rı­ya taşan da­vet­ hâ­kim­lik gö­re­vi­ne baş­la­ li ku­le­sin­de he­ye­can kol dı. Anne se­vin­cin­den yere ge­zi­yor­du, yeni ev­li­lik­le­ri göğe sığ­mı­yor­du. Sıra gö­re­bil­mek için. oğ­lu­na layık kız bul­ma­ya Ve memur ge­li­ne sordu: geldi, bunu da bu­lun­ca “Kızım ! Ahmet oğlu artık göz­le­ri ar­ka­sın­da kal­ Cihan’ı zev­ce­li­ğe kabul ma­ya­cak­tı. edi­yor musun?” “Evet” Tam is­te­di­ği gibi bir kız “Peki oğlum sen Zey­nep buldu. Dı­şı­nı gö­rü­yor, kızı Ze­li­ha’yı zev­ce­li­ğe için­den ha­be­ri yoktu. Se­ kabul edi­yor musun?” vi­yor­du ge­li­ni­ni öz ev­la­dı “Ha­yı­ıı­rr. Et­mi­yo­rum” gibi. Bir an önce düğün Sa­lo­nu ayağa kal­dır­dı bu olsun is­ti­yor­du. Sanki ses. Göz­le­rin­de hay­ret kendi ev­le­ne­cek­ti. Bir an ifa­de­siy­le her­kes şok ge­ önce ta­şın­mak is­ti­yor­ çir­miş gibi er­ke­ğe, Cihan’a du yeni ev­le­ri­ne; artık bir ba­kı­yor­lar­dı. kö­şe­ye otu­rup to­run­la­rı­nı Memur şa­şır­mış­tı: “Peki se­vecek, geç­miş onun için şim­di­ye kadar ne­re­dey­din” tatlı bir ha­tı­ra ola­cak­tı. “Efen­dim! Babam beni Nikah gü­nü­ne 1 ay kal­ küçük yaş­lar­da bı­ra­kıp mış­tı, damat ge­li­ni ala­rak vefat etti. yeni ev­le­ri­ne yer­le­şecek, Annem dı­şa­rı­lar­da ça­lı­şa­ eş­ya­la­rın yer­le­ri­ni ayar­la­ rak genç­li­ği­ni bana har­ca­ yıp öl­çü­le­ri­ni ala­cak­lar­dı. dı ,ça­lış­tı ve ça­ba­la­dı. Bütün eş­ya­la­rın yer­le­ri Giy­me­di giy­dir­di, ye­me­di ayar­lan­mış, tek tek güzel ye­dir­di. bir gö­rün­tü ka­zan­dı­rıl­mış­ Beni bü­yüt­tü oku­tup adam tı. etti. Bu sı­ra­da gelin kız ni­şan­ lı­sı­na dö­ne­rek “Cihan! Böyle güzel oldu ama şu Çöp Te­ne­ke­si­ni ne­re­ye ko­ya­ca­ğız?” Şa­şır­dı genç adam , hay­ ret dolu sesle” Kos­ko­ca evde bir çöp te­ne­ke­si­ni ko­ya­cak yer bu­la­mı­yor musun?” Tez­ga­hın al­tı­na koy! “Yok yok hiç olur mu” ” bal­ko­na ko­yar­sın? “Oraya da hiç uymaz” Yahu çöp te­ne­ke­ si­ni ko­ya­cak yer bu­la­mı­yor musun?” “Onu de­mi­yo­rum canım ANNENİ di­yo­rum ANNENİ!” Genç kızın ağ­zın­dan çı­ kan cüm­le­ler genç ada­mın kal­bi­ne iş­le­miş, bey­ni­ni dön­dür­müş­tü. Var­lı­ğın­ da baş tacı olan an­ne­si, Ken­di­si için el ka­pı­la­rın­da ça­lı­şan an­ne­si demek bir çöp te­ne­ke­si ye­ri­ne ko­yu­ yor­du. Demek An­ne­si çöp te­ne­ke­siy­di. O çile kâr o

Annem benim ya­nım­da otu­ra­cak, rahat ede­ce­ği zaman bu gör­dü­ğü­nüz gelin hanım an­ne­mi bir çöp te­ne­ke­si ye­ri­ne ko­ya­ rak evde onu ko­ya­cak yer bu­la­mı­yor. An­ne­mi bir çöp te­ne­ke­si ola­rak gö­rü­yor ve is­te­mi­ yor. Benim an­ne­mi is­te­me­yen, ona o şe­kil­de mu­ame­le yapan ka­dı­nı bende is­te­ mi­yo­rum. “Varsa an­ne­si­ne çöp te­ne­ ke­si de­dir­tecek, bu­yur­sun ge­li­ni alsın!” Ye­rin­den kal­ka­rak an­ne­si­ ni aldı, hay­ret ve göz­yaş­ la­rı içe­ri­sin­de sa­lon­dan ay­rıl­dı. Bu olay­dan sonra gelin kız evine döndü ve ara­dan 20 yıl geç­me­si­ne rağ­men ev­le­ne­me­miş. Hak Edene Hak Et­ti­ği Değer Ve­ril­me­li….

5 TÜRK’TEN BIRI ALKÜ’ DEN

ABD’nin düzenlediği programa katılma hakkı kazanan ALKÜ’lü akademisyen, beş İngiliz Dili uzmanından birisi olma başarısı gösterdi Alan­ya Ala­ad­din Key­ku­bat Üni­ver­si­te­si (ALKÜ) Eği­tim Fa­kül­te­si, Ya­ban­cı Dil­ler Eği­ ti­mi Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­le­rin­den Yrd. Doç. Dr. Meral Şeker, ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın dü­zen­le­di­ği 2018 TESOL De­ği­şim Prog­ra­mı­ na ka­tı­lım hakkı ka­zan­dı. Şeker, bu ba­şa­rı­sıy­la ulus­la­ra­ra­sı prog­ra­ma ka­tı­lım hakkı ka­za­nan Tür­ki­ye ça­pın­da beş İngi­liz Dili uz­ma­nın­dan bi­ri­si olma ba­şa­rı­sı gös­ter­di. De­ği­şim prog­ra­mı Ame­ri­ka Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Eği­tim ve Kül­tür

Bü­ro­su, İngi­liz Dili Prog­ra­mı ile FHI 360 iş­bir­ li­ği ta­ra­fın­dan des­tek­len­mek­te­dir. 2018 TESOL De­ği­şim Prog­ra­mı, İngi­liz Dili ko­nu­sun­da uz­man­la­rı bir araya ge­ti­re­rek, İngi­liz Dili eği­ti­mi, müf­re­dat­la­rı, prog­ram­la­rı, alan­ da­ki yeni ge­liş­me­ler ve ye­ni­lik­çi uy­gu­la­ma­lar ko­nu­sun­da görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la dü­zen­len­mek­te­dir. Bu amacı ye­ri­ne ge­tir­mek üzere, ka­tı­lım­cı­lar ABD’de be­lir­le­nen bir ev sa­hi­bi şe­hir­de konuk edi­le­rek yoğun bir Mes­le­ki Ge­li­şim Eği­tim Prog­ra­mı ala­ cak ve 2018 Ulus­la­ra­ra­sı TESOL Kong­re­si’ne ka­tı­la­cak­lar­dır. Mes­le­ki Ge­li­şim Eği­tim Prog­ ra­mı, ka­tı­lım­cı uz­man­la­rın uz­man­lık alan­la­rı ve mes­le­ki tec­rü­be­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­zır­lan­mak­ ta ve prog­ram sınıf içi uy­gu­la­ma­la­rı göz­lem­le­ mek ve alan uz­man­la­rı ile gö­rüş­me­ler yap­mak ama­cıy­la fark­lı eği­tim ku­rum­la­rı­na zi­ya­ret­le­ri de içer­mek­te­dir. Ka­tı­lım­cı­lar, 2018 TESOL De­ ği­şim Prog­ra­mı­na 21-31 Mart, 2018 ta­rih­le­rin­de ka­tı­la­cak­lar­dır. İHA

AVRUPALILAR TÜRKİYE DİYOR Trendy Lara Hotel’de ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya Tür­ki­ye Otel­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu (TÜ­RO­FED) Yö­ne­ tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Osman Ayık, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Su­ru­ri Ço­ra­ba­tır, Ak­de­niz Tu­ris­tik Otel­ci­ler ve İşlet­ me­ci­ler Bir­li­ği (AKTOB) Baş­ka­nı Dr. Erkan Yağcı ve tu­rizm­ci­ler ka­tıl­dı. Der To­uris­tik Group CEO’su Sören Hart­mann, Türk tu­rizm­ci­le­re sunum yaptı. Av­ru­pa’da Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik bir dönüş ol­du­ğu­nu söy­le­yen Hart­ mann, Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa pa­za­rın­da çok hızlı bir şe­kil­

de geri dön­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, Al­man­ya’da da Tür­ki­ye il­gi­si­nin art­tı­ğı­nı dile ge­tir­di. Ta­til­ci­le­rin Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik il­gi­si­nin Av­ru­pa ba­sı­nı­nın da dik­ka­ti­ni çek­ti­ği­ ni be­lir­ten Hart­mann, “Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik ge­liş­me­ler gayet olum­lu. Der To­uris­tik ola­rak Tür­ki­ye sa­tış­la­rı­mız şu an için yüzde 63 art­mış du­rum­da. İskan­di­nav­ya ve Doğu blo­ğun­da­ki sa­tış­la­rı­mız­da yüzde 100 artış var” dedi. Hart­mann, ka­li­te­li hiz­met an­la­yı­şı­nın Tür­ki­ye’ye büyük avan­taj sağ­la­dı­ğı­nı da söy­le­di. HABER MER­KEZİ


12 02 18 00  
12 02 18 00  
Advertisement