Page 1


PREFACE แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้า พเจ้า จัด ท าขึ้ นเพื่ อ เป็ น ตัว แทนน าเสนอเอกสารข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ประวัติ ส่ ว นตัว ประวัติ การศึกษา ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษรวมทั้ง เกียรติบตั ร ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะทาให้ทุกท่านที่ อ่านได้เห็นคุณค่าและความสามารถโดยรวมของข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณครู ซ่ ึ งเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และ ข้อมูลต่างๆในการจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ ให้สาเร็ จลุล่วงด้วยดีและขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้กรุ ณาให้ ความช่วยเหลือในการจัดเตรี ยมเอกสารและข้อแนะนาหลายประการ จนทาให้แฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

นางสาว นภกมล เพ็งสุ ข ผูจ้ ดั ทา


สารบัญ PROFILE PART I

PART II

AWARDS &ACTIVITIES

PART III

EDUCATION


PART I

PRO FILE


PROFILE คณะที่อยากเข้า : จิตวิทยา สาขา อุตสาหกรรมและองค์การ อยากเข้าเพราะอยากจะเรี ยนรู ้แขนง จิตวิทยาให้มากขึ้นอยากศึกษา พฤติกรรมมนุษย์ และอยาก ประกอบอาชีพ HR

220

220 200 220 180 220 220 220 160 220 220 120 140 220 220 220 120 220 220 100 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

NAPAKAMOL PENGSUK

-17 yrs, student-

ชื่อ220:นางสาว นภกมล นามสกุล:เพ็งสุข220 ชื่อเล่น : อ๋อม -

เกิด: 24 ธันวาคม พ.ศ.2544 กรุ๊ปเลือด: o เพศ: หญิง

ที่อยู่: 25/74 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

เชื ้อชาติ: ไทย สัญชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ กาลังศึกษาอยู่ชนมั ั ้ ธยมศึกษาปี ที่6 โรงเรี ยนสตรี ศรี สรุ ิ โยทัย แผนการเรี ยนวิทย์-คณิต

Omm.napakamol@gmail.com

200 220 180 220 220 160 220 220 220 140 220 220 120 220 220 220 100 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

0967412225


PART II

EDUCATION


EDUCATION อนุบาล

3

โรงเรี ยนศิริวิทยา ฝ่ ายอนุบาล จังหวัดสมุทรปราการ

ป.6

โรงเรี ยนศิริวิทยา ฝ่ ายประถม จังหวัดสมุทรปราการ

ม.3

โรงเรี ยนสตรี ศรี สุริโยทัย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ม.6

โรงเรี ยนสตรี ศรี สุริโยทัย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร


PART III

AWARDS & ACTIVITIES


PART III :

เดินทางไปค่ายคุณธรรม ณ หายเตยงาม

THE GANG 3/8/2019

ร่วมกันทาจิต อาสาเก็บขยะ บนหาด


PART III :


PART III :

จัดทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ เรื่อง กำรศึกษำกำรดูดซับสำรตะกัว่ ของ น้ ำสกัดจำกใบบัวบก ผักชีไทย รำงจืด แล้วนำน้ ำใบบัวบกไปแจก พี่ๆลุงๆในซอยโรงเรียน ณ โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทัย


PART III :

ได้รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ที่2 ของการประกวดชุดรียูส

เข้าร่วมการฝึ กอบรม CPR dการ ช่วยชีวิตคนเวลาหมดสติ หรือ การสาลัก


PART III :

ลงประกวด cover dance


PART III : จัดป้ายนิเทศ เรื่ อง วัน เฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10

จัดป้ายนิเทศ โครงการ มุมความรู้สหู่ ้ องเรี ยน

โครงการแก้ มลิง จาก สัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์


PART III :

สอบเคมีออสเตเรี ย ปี 2017

สอบเคมีออสเตเรี ย ปี 2018


PART III :

มารยาทไทย


PART III :

อบรมค่ายคุณธรรม


THANK YOU

Profile for Napakamol Pengsuk

Napakamol607-04  

Napakamol607-04  

Profile for xxomms
Advertisement