Page 1

ÍNDEX Contextualització ............................1 Fitxa del professor ...........................2 Fitxa alumne ....................................3 Annexes ...........................................4

EL CICLE DE L’AIGUA

Treball de camp i educació per la sostenibilitat Màster de formació al professorat d’educació secundària Universitat de Girona Albert Cristòfol i Aida Cuello

Mitjançant presentacions filmades amb mòbil o webcam i editades


CONTEXTUALITZACIÓ: L’activitat està pensada per desenvolupar-se a primer d’ESO ja que és al curs on es treballa el cicle de l’aigua dins del tema que porta per nom “L’atmosfera i la hidrosfera”. 1 L’activitat consisteix en què els alumnes realitzin filmacions d’entre 5 i 8 minuts en les quals hauran d’explicar de forma divulgativa un apartat del cicle de l’aigua. El repartiment del temari està pensat de manera que si es reprodueixen els vídeos en l’ordre que proposem als annexos, els alumnes obtinguin informació del cicle complerta i, alhora, s’indagui en temes de sostenibilitat.

1

Bueno, D. & Tricas, M. (2007). Biologia i Geologia: Ciències de la Naturalesa. Estrella: La Galera.

Imatge portada extreta de: https://www.vecteezy.com/free-vector/water-cycle

1


UNITAT La hidrosfera i el cicle de l’aigua LLIÇÓ El cicle de l’aigua ACTIVITAT: Petites gravacions sobre el cicle de l’aigua

CURS 1r ESO Biologia - Geologia

OBJECTIUS: Que els alumnes comprenguin la complexitat del cicle de l’aigua I la diversitat de factors que hi intervenen i adquireixin habilitats de gravació i edició de vídeos. És necessari que ho desenvolupin en clau divulgativa. 1 hora

AGRUPAMENTS 3

RECURSOS

Competències

Material

-

Competències bàsiques de l’àmbit científicotecnològic CCBB1: Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar I predir el comportament dels fenòmens naturals. CCBB2: Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar I predir el comportament dels fenòmens naturals. CCBB11: Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.2 - Competències transversals de l’àmbit digital CCTT2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals CCTT3: Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals CCTT4: Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 3

-

-

Ordinador disponible per cada grup d’alumnes amb webcam o mòbil. Llibre de text Projector i pantalla Wifii

Continguts CC13: Model de canvi geològic. Model de material geològic. Model de la tectònica de plaques. CC26: Riscos naturals. Atmosfera, hidrosfera i geosfera. CC27: Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, substitució de dispositius, etc. 2

Desenvolupament:

Consideracions:

TASCA 1: 1. Introducció al cicle de l’aigua. TASCA 2: 1. Introducció de l’activitat (tasques que s’hauran de desenvolupar, recursos disponibles, forma d’avaluació, criteris, etc.). 2. Repartició del temari, creació de grups heterogenis. TASCA 3: 1. Visualització de les filmacions. 2. Extracció de conclusions.

És necessari que hi hagi una introducció in contextualització de la temàtica del cicle de l’aigua per tal de que els alumnes no es trobin desorientats alhora d’abordar el temari que els hi pertoca. Aportació d’eines bàsiques i simples d’edició de vídeo i imatge gratuïts o bé, que el centre tingui disponibles per els usuaris. És necessari que el wifii sigui funcional per tal de que els alumnes pugui desenvolupar els treballs sense incidents.

AVALUACIÓ

DIVERSITAT

Es puntuaran les filmacions a partir d’una rúbrica (annexes) a través de la qual s’avaluaran diverses característiques de manera grupal i individualitzada.

Es pretén realitzar grups heterogenis per tal que aquells alumnes amb majors dificultats d’aprenentatge puguin integrar-se desenvolupant aquelles tasques que els hi resultin més còmodes. Potser tenen dificultats en quan a continguts però, poden tenir molta facilitat en l’ús de les TIC. El treball amb equips heterogenis fomenta que els alumnes cooperin entre ells. L’activitat pretén facilitar el desenvolupament d’intel·ligències múltiples.

2

Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic. Identificació i desplegament a l'educació secundària obligatòria. (Desembre 2016). 2nd ed. Servei de Comunicació i Publicacions. Generalitat de Catalunya. 3 Competències bàsiques de l’àmbit digital. Currículum d’educació secundària obligatòria. (Setembre 2015). Servei de Comunicació i Publicacions. Generalitat de Catalunya.

2


FITXA DE L’ALUMNE EL CICLE DE L’AIGUA Què s’ha de fer? A partir de la temàtica que us ha sigut assignada realitzar una recerca d’informació exhaustiva i desenvolupar un vídeo de 5 a 8 minuts que doni una explicació detallada del procés. Es valorarà que el vídeo sigui original i que el contingut s’expliqui de forma clara i precisa. És important citar la bibliografia que utilitzeu. Material del que podeu disposar: - Webcam o mòbil - Ordinador - Llibre de text Programes d’edició de vídeo: - InShot - Movie Maker - Wondershare Filmora - Kizoa Temàtica a treballar: [Inserta la temàtica que li pertoqui al grup]

3


ANNEXES Llistat de temes referents al cicle de l’aigua - Les propietats de l’aigua. - El sol escalfa l’aigua i aquesta s’evapora. Explicar el procés d’evaporació. - La transpiració de les plantes. - A una temperatura determinada l’aigua es condensa. Explicar el procés de condensació i explicar el procés de formació de la neu i pedra. - Explicar el procés de formació de núvols. - Efecte l’aigua de la pluja al cabal dels rius. El trajecte fins arribar al mar. - L’aigua que s’emmagatzema al subsòl. Els aqüífers. - Efectes de l’activitat humana. Les canalitzacions i els transvasaments. - Efectes de l’activitat humana. Els contaminants. - Efectes de l’activitat humana. Els dics i les preses. - Estratègies per la reducció dels impactes derivats de l’activitat humana. Rúbrica d’avaluació dels vídeos (per a cada alumne) 4

3

Adequació del llenguatge Organització i documentació del contingut Adequació del contingut al tema requerit Adequació al temps imposat Originalitat del vídeo Utilització de llenguatge científic Expressió oral Capacitat per solucionar qüestions i domini del tema

4

2

1

El cicle de l'aigua. Cristòfol, Cuello  

LLiçó d'Educació Ambiental sobre el cicle de l'aigua. Els alumnes filmen parts del cicle de l'aigua i creen el seu propi vídeo que exposen a...