Page 1

PASSA EL TEMPS! (Proposta d'activitat didàctica)

Llorenç Roldan , Judit Puigferrer i Mireia Sellabona Universitat de Girona Curs 2016-217


UNITAT LLIÇÓ OBJECTIUS

2. Sostenibilitat i medi ambient 2.10. PASSA EL TEMPS!

NIVELL

1r ESO

- Sintetitzar i resumir les idees i conceptes clau de temàtiques mediambientals ja treballades prèviament a classe. - Dissenyar, elaborar i resoldre passatemps.

DURADA 2 sessions = 2 hores

ORGANITZACIÓ Grups de 3 alumnes COMPETÈNCIES

MATERIAL

Àmbit digital: C2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals C8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. Àmbit cientificotècnic: C11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. C8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient.

- Ordinadors. - Llista de recursos informàtics: photoshop, iconfinder, pictorchart,www.educima.com, etc. - Llibre de text utilitzat durant el curs. - Exemples de passatemps (Annex 1).

DESENVOLUPAMENT (SESSIÓ 1) Tasca 1. (10min). El professor fa una explicació de la proposta didàctica. Els grups de treball han de crear 3 passatemps diferents sobre una temàtica medi ambiental concreta. Tasca 2. (5min). El professor mostra als alumnes un exemple de passatemps, les propostes són: les diferències, sopa de lletres, encreuats, jeroglífics, mots encreuats i acudits. Tasca 3. (5min). Formació de grups de treball (9 grups de 3/4 alumnes cada un) i repartiment de les temàtiques (aigua, canvi climàtic, alimentació, energia, residus, consum, medi natural, atmosfera i contaminació acústica) de treball. Tasca 4. (15min). Temps destinat perquè els alumnes busquin els conceptes claus de la temàtica que els ha tocat. Els mitjans dels quals disposen són l'internet, el llibre de text i els seus propis conceptes previs. Tasca 5. (30min). Elaboració dels 3 passatemps mitjançant algun tipus de recurs informàtic. DESENVOLUPAMENT (SESSIÓ 2) Tasca 1. (40min). Resolució individual dels passatemps dels altres 8 grups. Tasca 2. (10min). Avaluació grupal dels passatemps dels altres grups de treball “Peer evaluation”. Tasca 3. (10min). Posada en comú i conclusions de l'activitat realitzada. VEURE PRESENTACIÓ A: http://youtu.be/xahh48aW9TM

MATERIAL SUPLEMENTARI Fitxes amb contingut de les diferents temàtiques medi ambientals pels grups amb major dificultat. CONSIDERACIONS -Els grups més ràpids poden realitzar més de 3 passatemps. -Els grups més lents hauran d'acabar l'activitat a casa. -Es tracta d'una activitat de síntesi, és a dir, es realitzarà un cop s'hagin explicat totes les temàtiques ambientals. -L'activitat també podria ser realitzada com a sessió d'iniciació abans de començar cadascuna de les temàtiques. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Grups de treball equitatius. AVALUACIÓ Avaluació realitzada pels alumnes “Peer evaluation” mitjançant una rúbrica establerta pel professor (Annex 2).


ANNEX 1. Exemples de passatemps (mots encreuats, sopa de lletres, jeroglífic, diferències i acudit) per mostrar als alumnes durant la sessió 1.


ANNEX 2. Rúbrica d'avaluació a utilitzar els alumnes per la “peer evaluation”.

Passa el temps! Masó, Roldán, Sellabona  

Una lliçó ambiental que consisteix que els alumnes elaborin passatemps com a coavaluació de les lliçons ambientals prèvies. Treball realitza...