Page 1

    PLANIFICACIÓ  D’UNA  LLIÇÓ   D’EDUCACIÓ  AMBIENTAL     FENT  ÚS  DE  LES  TIC     TREBALL  DE  CAMP     MÀSTER  FORMACIÓ  PROFESSORAT  DE  SECUNDÀRIA   CURS  2016/17                                             ELENA  JULIÀ  ALSINA   MANEL  PRIETO  HUERTAS   MARIA  DEL  MAR  RIGO  VIVES  


INTRODUCCIÓ    El   següent   document   conté   la   fitxa   del   professor   amb   els   annexos   corresponents   on   s’hi   especifiquen  les  instruccions  de  l’activitat  plantejada,  en  aquest  cas  és  un  joc  de  rol.  No  hi  ha  fitxa   de   l’alumne   com   a   tal,   sinó   una   carta   de   personatge   que   han   de   representar.   La   presentació   virtual   de  l’activitat  es  troba  a:    https://prezi.com/bpopwpv46h5q/el-­‐tren-­‐de-­‐llevantel-­‐volem-­‐o-­‐no/       FITXA  DEL  PROFESSOR    

UNITAT LLIÇÓ   CURS  

ELS IMPACTES  AMBIENTALS    EDUCACIÓ  AMBIENTAL   3r  ESO  

ACTIVITAT:  EL  TREN  DE  LLEVANT,  EL  VOLEM  O  NO?     OBJECTIUS:   Examinar   problemes   mediambientals   reals   a   nivell   teòric   i   emocional,   i   prendre   consciència   de   la   seva   profunditat.     Entendre   i   comprendre   els   pensament   de   les   persones   oponents.        AGRUPAMENTS:   Diversos   RECURSOS                      1h   tipus  d’agrupaments.                              

CCBB:  

Material   Competència   10   àmbit   Cientificotecnològic:   Prendre   -­‐  Accés  a  internet   decisions   amb   criteris   científics   que   permetin   preveure,   evitar  o  minimitzar  l’exposició  als  riscos  naturals.   Competència   11   àmbit   Social:   Formar-­‐se   un   criteri   propi   sobre   problemes   socials   rellevants   per   desenvolupar   un   pensament  crític.  

Consideracions:  

-­‐ Projector   -­‐  Ordinadors    o  smartphones  (1x1)   -­‐  Cartes  amb  rols  de  personatges        

Els alumnes   han   d’haver   tingut   temps   per   estudiar   el   seu   paper   i   d’aquesta   manera   tenir   millors   arguments   a   l’hora   del   debat.   Per   aquest   motiu   la   repartició   de   les   cartes   de   personatges  s’ha  de  fer  classes  anteriors.  

Desenvolupament:

ANNEXOS

TASCA 1:   Es   llegeix   el   context   del   problema   (Història   del   Tren   de   Llevant)   i   es   projecta   el   mapa   (link   a   les   instruccions).   TASCA  2:     1. S’inicia   l’enquesta   en   línia,   les   preguntes   les   realitzen   els   representants   del   Govern   Balear   i   les   contesta  el  públic.   2. Desprès   de   veure   el   resultat   de   cada   pregunta   s’inicia  el  debat  entre  els  participants.   3. El  debat  s’acaba  quan  s’arriba  a  un  acord  o  bé  quan   s’acaba  el  temps.  

A l’annex  1  s’hi  troben  les  instruccions   del  joc  de  rol.   A   l’annex   2   està   detallada   la   rúbrica   d’avaluació.  


ANNEX 1     INSTRUCCIONS  DEL  JOC  DE  ROL


EL TREN  DE  LLEVANT,  EL  VOLEM  O  NO?     Es   tracta   d’un   joc   de   representació   de   papers   que   simula   la   reacció   del   públic   a   la   proposta   de   tornar   a   reactivar  el  tren  de  llevant,  situat  a  Manacor,  poble  d’interior  de  Mallorca.  El  joc  representa  una  estratègia   pedagògica   oberta   per   a   explicitar   una   varietat   d’opinions,   problemes   i   conflictes   que   sorgeixen   quan   es   considera  una  proposta  important  per  al  desenvolupament  d’un  poble/ciutat.   Context   Història  del  tren  de  Llevant:  Al  1921  es  va  crear  una  línia  ferroviària  que  anava  des  de  Palma  fins  als  pobles   del  Llevant  de  Mallorca  (Son  Servera,  Artà,  Sant  Llorenç,  etc.).  Però  56  anys  més  tard,  al  1977  el  tram  que   anava  de  Manacor  fins  Artà  (tram  del  Llevant)  es  va  tancar  degut  a  un  accident  i  no  es  va  tornar  a  obrir  per   falta  de  recursos  econòmics  per  afrontar  les  modificacions  corresponents.   El  tren  de  Llevant  travessava  el  poble  de  Manacor  per  la  meitat.  Anys  més  tard  el  tren  es  va  electrificar,  es   van  retirar  totes  les  vies  i  per  tant,  el  tram  Manacor  –  Artà  va  quedar  sense  vies.  Els  ciutadans  de  Manacor   decidiren  fer  un  passeig  allà  on  anteriorment  hi  passaven  els  rails  i  és  el  que  hi  ha  actualment.   Després   de   tants   anys,   els   pobles   de   llevant   que   s’han   vist   afectats   perquè   ja   no   tenen   una   forma   de   transport   públic   còmoda   per   anar   a   la   ciutat   (Palma)   han   convocat   nombroses   manifestacions.   El   Govern   Balear   ha   escoltat   les   peticions   d’aquests   pobles   i   ha   convocat   una   reunió   entre   els   alcaldes   de   Manacor   i   dels   pobles   afectats   (Artà,   Son   Servera   i   Sant   Llorenç),   a   aquesta   reunió   també   hi   podran   assistir   els   ciutadans  i  un  experts  ambientòlegs  per  donar  una  opinió  crítica  des  del  punt  de  vista  medi  ambiental.       Mapa  de  la  zona   Mapa  de  Mallorca  amb  el  recorregut  del  Tren  de  Palma  –  Manacor  –  Pobles  del  Llevant:     http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=6b4f3a69f65ee21c794df155a88f2a52&id=6 2466950&title=MALLORCA&3D=false   Mapa  del  recorregut  del  tren  que  hauria  de  fer  per  dintre  de  Manacor:    


Cartell reivindicatiu:                         Procediment  del  Joc     La   situació   inicial   és   la   que   està   descrita   en   el   context.   Està   planificada   una   reunió   entre   aquests   quatre   pobles   afectats   per   decidir   si   es   reprèn   el   procés   d’instauració   del   tren   que   va   de   Manacor   a   la   resta   de   pobles  del  Llevant,  ja  que  les  opinions  sobre  l’assumpte  estan  dividides.       Cada  alumne  o  grup  d’alumnes  representarà  un  paper  que  es  repartirà  a  l’atzar  a  la  classe  anterior  (un  dia   abans),   d’aquesta   manera   podran   estudiar   el   seu   rol   abans   de   la   reunió   pública.   S’ha   d’aconsellar   als   alumnes   de   que   anticipin   el   que   els   altres   probablement   diran   a   la   reunió,   es   a   dir,   que   tractin   d’imaginar-­‐se   el  que  sentirien  o  el  que  podrien  fer  com  a  habitants  dels  respectius  pobles.     Rols  dels  alumnes       CARTA  PERSONATGE   PAPER  A  REPRESENTAR   Govern   Balear:   els   membres   del   Govern   Balear   (3   o   4   alumnes)  són  els  que  han  convocat  aquesta  reunió  i  per   tant   tindran   un   paper   de   moderador   dintre   del   debat   ja   que   ells   no   poden   estar   a   favor   o   en   contra.   La   seva   funció  serà  dur  a  terme  una  enquesta  en  línia  a  la  resta   dels   ciutadans.   A   través   de   l’eina   zeetings.com   seran   els   encarregats   de   pensar   les   preguntes   amb   les   que   es   pretén   generar   el   debat:     https://www.zeetings.com/mrigovives/0002-­‐9020-­‐ 0001#page  


Alcaldessa de   Manacor   (1   alumne):   En   representació   del   poble   de   Manacor,   no   està   d’acord   en   posar   en   marxa   aquesta   proposta   ja   que   desafavoreix   l’estètica   del   poble.   El   tren   passa   per   una   avinguda   molt   transitada   i   podria   ocasionar   molèsties   i   sorolls   als   habitants.       Alcaldes/es   d’Artà,   Son   Servera   i   Sant   Llorenç   (3   alumnes):   Estan   a   favor   de   l’arribada   del   tren   als   seus   respectius  municipis.  Volen  garantir  un  transport  públic   de   qualitat   que   faciliti   el   trajecte   de   tots   els   membres   de   la   comunitat   a   la   ciutat   de   Palma   i   altres   pobles   de   Mallorca.     Directora  del  Col·∙legi  de  Manacor  (1  alumne):  El  col·∙legi   de   Manacor   està   situat   just   a   l’avinguda   per   on   ha   de   passar   el   tren.   El   director/a   està   preocupat   per   la   perillositat  que  pot  suposar  pels  nens  i  nenes  tenir  unes   vies   de   tren   tan   a   prop   a   l’hora   d’entrada   o   sortida   de   l’escola.    

Veïna de   Manacor   (1   alumne):     Aquesta   veïna   viu   des   de  fa  molts  anys  a  l’avinguda  del  tren.  Claríssimament,   està  en  contra  de  la  instal·∙lació  del  tren  ja  que  causaria   molt   soroll   sentir   passar   el   tren   vàries   vegades   al   dia.   L’avinguda   ara   és   una   zona   amb   arbres     per   on   hi   passeja  molta  gent  amb  les  seves  mascotes.  Segons  ella,   és   necessària   una   zona   així   dintre   d’un   poble   tan   transitat  com  Manacor.  

Empresari de  Manacor  (1  alumne):    Aquest  personatge   té  un  Bar  molt  pròxim  a  l’estació  del  tren  de  Manacor.   L’arribada   del   tren   procedent   dels   pobles   del   llevant   podria   afavorir   el   seu   negoci   ja   que   possiblement   arribarien  més  clients  al  Bar.    


Funcionaris/es del  departament  del  Medi  Ambient  (2  o   3   alumnes):   els   funcionaris   examinen   l’impacte   ambiental   que   pot   tenir   el   pas   del   tren   pel   centre   del   poble   de   Manacor.   Aquest   impacte   però   és   molt   menor   que   les   emissions   de   CO2   dels   cotxes   procedents   dels   pobles  del  Llevant  que  han  de  circular  fins  a  Palma.      

Veí de  pobles  de  Llevant  (1  alumne):  Es  tracta  d’un  avi   que  problemes  de  salut  ha  d’anar  molt  sovint  al  metge   especialista   a   Palma.   Com   que   no   pot   conduir   li   aniria   molt   bé   poder   agafar   el   tren   i   no   haver   de   dependre   dels  seus  familiars.     Veïna   de   Sant   Llorenç   (1  alumne):    Es  tracta  d’una  mare   que   té   dos   fills   estudiant   a   la   Universitat   de   les   Illes   Balears.  Els  seus  fills  han  de  conduir  1h  de  camí  cada  dia   de   bon   matí   cap   a   la   universitat   i   les   despeses   en   benzina   són   molt   grans.   Li   aniria   molt   bé   que   el   tren   pogués  arribar  del  seu  poble  a  la  ciutat.         Es  poden  crear  tants  de  personatges  com  alumnes  hi  hagi,  encara  que  tant  la  figura  del  Govern  que  ha  de   crear  l’enquesta  i  la  dels  funcionaris  del  Departament  de  Medi  Ambient  han  de  ser  representades  per  més   d’un  alumne  ja  que  requereixen  una  feina  prèvia  de  cerca  d’informació  i  d’arguments  major  que  la  resta.     Finalment   el   joc   acaba   quan   s’arriba   a   un   acord   entre   tots   els   membres,   o   bé,   quan   s’acaba   el   temps.  


ANNEX 2

RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ    


Rúbrica del  Professor:       Criteris  

Molt bé  (10)  

Notable (7,5)  

Suficient (5)  

Insuficient (2)  

Utilitza un  temps   Temps  (10%)   raonable  a  les  seves   intervencions.  

S’excedeix o  li  falta   mínimament.  

Ben estructurats   Argumentació   Ben  plantejat   (25%)   Diversificació   Domini  del  tema  

Falla algun  dels   Falla  més  d’un  dels   No  compleix  cap  dels   elements  esmentats,   elements  esmentats.   elements.   però  en  general  bé.  

S’excedeix o  li  falta   notablement.  

Posa interès  i  està  atent,   no  interromp  i  respon   Posa  interès  però  no   Es  despista,  sovint,   respectuosament  als   respon  als  arguments   quan  parlen  els  seus   arguments  dels   dels  companys.   companys.   companys.   En  general,  ni  el   En  algun  moment  no   Volum  i  velocitat   volum  ni  la  velocitat   es  pot  seguir  la   Expressió  oral   adequats.   han  estat  adequats   intervenció,  o   (25%)   i/o  el  llenguatge  ha   s’utilitza  llenguatge   estat  en  general   poc  adequat.   Llenguatge  correcte.   equivocat   Respecte  i   atenció  als   companys     (20%)  

Llenguatge no   verbal  (20%)  

Mira poc  a   l’audiència.  

Exageradament llarg  o   curt.  

No escolta  als   companys  i  falta  al   respecte.  

L’audiència perd   totalment  interès  en  la   presentació.  

Fa contacte  visual  amb   tothom.  

En general  mira   l’audiència.  

No mira  en  cap   moment  al  públic.  

La postura  és  relaxada,   natural.  

La gestualitat  ha   condicionat  en  algun   En  general  es  mostra   Transmet  una  gran   moment  la  sensació   insegur.   sensació  d’inseguretat.   de  seguretat.  

  Rúbrica  d’autoavaluació  de  l’alumne:       Criteris   Informació   (25%)  

Molt bé  (10)   He  cercat  molta  informació   sobre  els  arguments  del  rol   que  m'ha  tocat.  

Notable (7,5)  

He cercat  poca  informació   Només  he  llegit  quin  és  el  rol   sobre  els  arguments  del  rol  que   que  m'ha  tocat.   m'ha  tocat.  

Quasi sempre  he  utilitzat   Sempre  he  utilitzat  arguments   arguments  que  definien  el  rol   Argumentació   que  definien  el  rol  que  m'ha   que  m'ha  tocat.  A  vegades   (25%)   tocat.  La  meva  opinió  no  era   donava  la  meva  opinió.   visible.     Respecte  i   atenció  als   companys     (50%)  

He posat  interès,  no  he   interromput  i  he  respost   respectuosament  als   companys.  

Suficient (5)  

No he  utilitzat  arguments  que   definien  el  rol  que  m'ha  tocat.   Sempre  donava  la  meva   opinió.  

A vegades,  m'he  despistat  quan   No  he  escoltat  als  meus   parlaven  els  meus  companys.   companys.  

El tren de Llevant. Julià, Prieto, Rigo  

Lliçó d'Educació Ambiental per a 3r d'ESO: El tren de LLevant: el volem o no? Examinar un problema mediambiental real a nivell teòric i emoc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you