Page 1

Màster MFPS Treball de camp i educació per la sostenibilitat Curs 2016-2017

Planificació d'una lliçó d'educació ambiental fent ús de les TIC

Blanca García Galindo Glòria García Galindo


UNITAT LLIÇÓ NIVELL

Ecosistemes i activitat humana Gestió dels recursos 3r ESO

ACTIVITAT: Ens quedem sense energia! OBJECTIUS: 1. Comprendre la dependència de la societat actual de l’energia per mantenir el model de vida. 2. Fer un balanç de la quantitat d’energia que es gasta innecessàriament cada dia. 3. Proposar mesures sostenibles. 4. Utilitzar les TIC per calcular la petjada ecològica. 5. Treballar en equip. AGRUPAMENTS MATERIALS i RECURSOS: Ordinadors amb internet i fitxes de l’activitat. Per calcular la petjada ecològica: 1 hora http://www.miliarium.com/formularios/huellaecologicaa.asp Aplicació per a mòbils: EcoHuella CCBB: DESENVOLUPAMENT: Competències de l’àmbit cientificotecnològic: TASCA 1: 10: Prendre decisions amb criteris 1. Explicació de la problemàtica com a introducció de l’activitat. 3’ científics que permetin preveure i 2. Repartiment de les comissions. 2’ evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals. TASCA 2: 11: Adoptar mesures amb criteris 3. Càlcul de la petjada ecològica a partir de l’enllaç web i l’aplicació científics que evitin o minimitzin els mòbil. 10’ impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. TASCA 3: Competències clau: 4. Reunió de cada grup, lectura de les tasques, discussió i resolució. 25’ Competència digital TASCA 4: 5. Reunió dels 5 grups en rotllana on un representant de cada fa un resum dels problemes que la falta d’energia causa al seu sector i quines mesures ecològiques han decidit per solucionar-ho, debatent-ho amb els membres restants dels altres grups. 20’ CONSIDERACIONS: Es recomana fer grups heterogenis decidits pel professor per tal d’estimular el treball en equip i l’equilibri de capacitats intel·lectuals. El/La professor/a ha de passar pels diferents grups per guiar-los i resoldre els dubtes que puguin tenir. ANNEXOS: Fitxes amb el plantejament del problema i les tasques de les 5 delegacions de crisi (fitxa de l’alumne). Fitxa del professor. Rúbrica d’avaluació.

AVALUACIÓ Els diferents grups emplenaran les fitxes on hauran de constar les respostes a les preguntes, les anàlisis de les situacions i les diferents mesures que han decidit els membres de la delegació en funció de les tasques demanades a la fitxa i s’avaluarà també la posada en comú amb els altres grups i el possible debat de les actuacions. Per a la seva correcció es farà servir una rúbrica.

DIVERSITAT Per atendre la diversitat es formaran grups heterogenis decidits pel professor per garantir l’equitat entre els grups i la participació de tots els alumnes de la classe. A més, el docent responsable de l’activitat anirà fent un control pels diferents grups per vigilar que tots els membres participen en les discussions de les diferents delegacions, així com donar suport si així ho requerissin els diferents grups de treball. 1


RÚBRICA D’AVALUACIÓ (del professor) Qualificació 10

8-9

5-7 0-4

Expressió Oral El lèxic és correcte. La presentació es clara, concisa i entenedora. No es posa nerviós. El lèxic és correcte. Es posa una mica nerviós però sap mantenir-se serè. El lèxic no és del tot correcte i se li nota nerviós. Comet errades i és difícil d’entendre. Es posa molt nerviós.

Continguts La informació que transmet s’adequa als objectius de l’activitat.

Participació Tots els membres estaven implicats en l’activitat.

Hi manca alguna informació poc rellevant.

Algun membre estava desconnectat del grup i de l’activitat. Alguns membres passaven de la resta i no aportaven res. No han participat en cap tasca. Han passat de l’activitat.

Hi manca alguna informació molt rellevant. No han escrit res rellevant o no s’hi ha posat.

Enllaç a la presentació en format Prezi  https://prezi.com/3wvokcdarc6h/ens-quedem-sense-energia/

2

Expressió Escrita No hi ha cap falta d’ortografia, conté el nom de tots els integrants i les preguntes estan ben contestades. Les preguntes estan ben contestades amb alguna falta d’ortografia. Han respost les preguntes però hi ha moltes faltes d’ortografia. Hi ha moltes faltes d’ortografia i no han respost adequadament algunes preguntes.


ANNEXOS: Fitxes de l’alumnat Introducció de la situació: Sant Feliu de Guíxols s’ha quedat sense subministrament d’energia de cap tipus (electricitat, butà, gas, benzina, telèfon, etc.) de manera indefinida. Per afrontar aquesta excepcional situació, s’organitzen 5 gabinets de crisi que tenen com a objectiu valorar la gravetat del problema, explicar quines conseqüències pot tenir i suggerir algunes solucions d'urgència per millorar la situació dels habitants. Vosaltres sou el... Gabinet de crisi I: Subministrament d'aigua Abans de començar: Acabeu de calcular amb l’enllaç web la vostra petjada ecològica. Quin resultat us ha donat de mitjana? _______ Descarregueu-vos l’aplicació EcoHuella. Quina petjada ecològica us ha sortit? Us sembla que en el dia a dia utilitzeu malgasteu aigua innecessàriament? Quantes vegades us dutxeu a la setmana? I quantes rentadores poseu a casa cada setmana? Beveu aigua embotellada o de l’aixeta?

1. Analitzeu la situació • Penseu en quins llocs "s'emmagatzema" l'aigua potable i escriviu-los. • Com arriba l'aigua a les cases? Es necessita algun tipus d'energia?

2. Què passarà ara que no tenim subministrament d’aigua a casa nostra? Què no podrem fer a partir d’ara? -

3. Possibles solucions d'emergència. De quines altres maneres podríem aconseguir aigua potable? -

3


Introducció de la situació: Sant Feliu de Guíxols s’ha quedat sense subministrament d’energia de cap tipus (electricitat, butà, gas, benzina, telèfon, etc.) de manera indefinida. Per afrontar aquesta excepcional situació, s’organitzen 5 gabinets de crisi que tenen com a objectiu valorar la gravetat del problema, explicar quines conseqüències pot tenir i suggerir algunes solucions d'urgència per millorar la situació dels habitants. Vosaltres sou el... Gabinet de crisi II: Medis de transport Abans de començar: Acabeu de calcular amb l’enllaç web la vostra petjada ecològica. Quin resultat us ha donat de mitjana? _______ Descarregueu-vos l’aplicació EcoHuella. Quina petjada ecològica us ha sortit? Us sembla que en el dia a dia la gent utilitza el cotxe per qualsevol cosa? Què faríeu perquè la gent utilitzés el transport públic, la bicicleta o anés més a peu? Amb quin medi de transport aneu a l’institut?

1. Analitzeu la situació • Penseu en diversos mitjans de transport de persones i mercaderies. Com funcionen? Com contaminen?

2. Què passaria si no poguéssim utilitzar medis de transport que funcionen amb benzina o dièsel? -

3. Quins altres medis de transport podríem utilitzar? Serien ecològics? Per què? -

4


Introducció de la situació: Sant Feliu de Guíxols s’ha quedat sense subministrament d’energia de cap tipus (electricitat, butà, gas, benzina, telèfon, etc.) de manera indefinida. Per afrontar aquesta excepcional situació, s’organitzen 5 gabinets de crisi que tenen com a objectiu valorar la gravetat del problema, explicar quines conseqüències pot tenir i suggerir algunes solucions d'urgència per millorar la situació dels habitants. Vosaltres sou el... Gabinet de crisi III: Gestió de residus i escombraries Abans de començar: Acabeu de calcular amb l’enllaç web la vostra petjada ecològica. Quin resultat us ha donat de mitjana? _______ Descarregueu-vos l’aplicació EcoHuella. Quina petjada ecològica us ha sortit? Soleu reciclar a casa vostra?

1. Analitzeu la situació • Penseu en quins llocs s'acumulen les escombraries per a la seva recollida. • Com es recullen i es tracten les escombraries?

2. Què passarà si no es poden recollir i tractar les escombraries? -

3. Enumera les possibles solucions de la problemàtica -

5


Introducció de la situació: Sant Feliu de Guíxols s’ha quedat sense subministrament d’energia de cap tipus (electricitat, butà, gas, benzina, telèfon, etc.) de manera indefinida. Per afrontar aquesta excepcional situació, s’organitzen 5 gabinets de crisi que tenen com a objectiu valorar la gravetat del problema, explicar quines conseqüències pot tenir i suggerir algunes solucions d'urgència per millorar la situació dels habitants. Vosaltres sou el... Gabinet de crisi IV: Gestió de calefacció, aire condicionat i il·luminació Abans de començar: Acabeu de calcular amb l’enllaç web la vostra petjada ecològica. Quin resultat us ha donat de mitjana? _______ Descarregueu-vos l’aplicació EcoHuella. Quina petjada ecològica us ha sortit? Us sembla que en el dia a dia deixeu la llum encesa innecessàriament? Teniu aire condicionat a casa? Enceneu la calefacció tots els dies les 24 hores a l’hivern, quan fa més fred?

1. Analitzeu el problema • Penseu en diferents aparells de calefacció (o refrigeració), d'il·luminació i de cuina i feu una llista en un full. Quants en teniu a casa? Quines accions fas cada dia gràcies a la llum i no podries fer a partir d’ara? • Per funcionar, necessiten algun tipus d'energia?

2. Què passarà si no podeu utilitzar aquests recursos? -

3. Quines serien les vostres solucions? -

6


Introducció de la situació: Sant Feliu de Guíxols s’ha quedat sense subministrament d’energia de cap tipus (electricitat, butà, gas, benzina, telèfon, etc.) de manera indefinida. Per afrontar aquesta excepcional situació, s’organitzen 5 gabinets de crisi que tenen com a objectiu valorar la gravetat del problema, explicar quines conseqüències pot tenir i suggerir algunes solucions d'urgència per millorar la situació dels habitants. Vosaltres sou el... Gabinet de crisi V: Conservació d’aliments (refrigeració...) Abans de començar: Acabeu de calcular amb l’enllaç web la vostra petjada ecològica. Quin resultat us ha donat de mitjana? _______ Descarregueu-vos l’aplicació EcoHuella. Quina petjada ecològica us ha sortit? Us sembla que en el dia a dia utilitzeu algun recurs innecessàriament? Què faríeu per reduir l’energia destinada a la conservació d’aliments?

1. Analitzeu la situació • Feu una llista d’aliments que consumiu diàriament. D’on s’obtenen? Com es conserven? Desaprofiteu aliments de manera habitual (data de caducitat...)?

2. Què passarà ara que no disposem de l’energia que utilitzem habitualment per conservar els aliments? -

3. De quines altres maneres podem conservar els aliments sense aquesta energia? Aquestes maneres serien ecològiques i més respectuoses pel planeta Terra? -

7


Fitxa del professorat (possible solucionari) Delegació I: Subministrament d'aigua D’aquest grup esperaríem que en primer lloc els alumnes reflexionessin sobre quin us en fan de l’aigua habitualment a casa seva, si es banyen o es dutxen, si posen rentadores plenes o mig buides... per ser conscients del que fan, a més dels resultats obtinguts de les aplicacions TIC. A la segona part, ja entrant en la problemàtica que se’ls planteja, haurien d’escriure que l’aigua de les ciutats s’emmagatzema en dipòsits, quines són les xarxes d’abastiment, com es pot obtenir aigua sense energia (a través de pous, aigua de la pluja, rius propers, etc.). Tot i això, les respostes són obertes i depèn molt dels punts de vista i imaginació dels membres.

Delegació II: Medis de transport D’aquesta delegació esperaríem que els alumnes recapacitin sobre els medis de transport convencionals que funcionen amb combustibles fòssils. Que parlin sobre quants cotxes i/o motocicletes tenen, si creuen que aquests automòbils contaminen el municipi... per tal que prenguin consciència que aquests medis de transport contaminen per culpa de les emissions de CO2. Com a mesura, esperaria que fessin menció de les energies renovables (cotxes elèctrics) i l’ús de la bicicleta.

Delegació III: Gestió de residus i escombraries Aquesta delegació ha sigut creada per tal que els alumnes discuteixin sobre quina és la millor manera de gestionar els residus que es generen de manera quotidiana, la necessitat de tenir abocadors, deixalleries, si reciclen i de quines maneres es pot reutilitzar objectes o almenys allargar-los la vida per treure’n un millor profit. Altra vegada, les respostes són molt obertes.

Delegació IV: Gestió de calefacció, aire condicionat i il·luminació L’objectiu d’aquest grup és que comentin entre ells els diferents aparells d’aquest que tenen a casa i una altra vegada, que reflexionin si se’n fa un ús responsable (sense malgastar) i prenguin consciència que són afortunats de tenir-los, a diferència de generacions passades. Com a possibles alternatives: fer foc amb llenya, llum amb espelmes, aprofitar al màxim les hores de llum solar, etc.

Delegació V: Conservació d’aliments (refrigeració...) En aquest grup el tema estrella és l’aprofitament o no del menjar, si la data de caducitat es pot sobrepassar, quin és l’origen dels aliments que solem consumir (si són del país o d’importació) i, sobretot, quins són els mètodes utilitzats per a la seva conservació, i en el cas de no disposar energia, quins mètodes alternatius disposem, per exemple la conservació en salaó, l’ús de confitures, d’aliments fumats, curar alguns aliments, etc.

8

Ens quedem sense energia? Blanca Garcia i Glòria Garciab  

Activitat d'Educació Ambiental fent ús de les TIC. Per a alumnes de 3r d'ESO, una reflexió de l'energia que consumim i de les energies alter...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you