Page 1

UNIVERSITAT DE GIRONA

ACTIVITAT DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL:

EL RECICLATGE DIDÀCTICA DE L'ESPECIALITAT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA. TREBALL DE CAMP I EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT Professora: Xon Vilahur MFPS 2016/2017

Alumnes: Gemma Clos, Blanca Márquez, Marta Moret Febrer 2017


Índex 1.

INTRODUCCIÓ

2

2.

GRAELLA DE PLANIFICACIÓ

3

3.

ANNEXOS

5

3.1.Diàleg Role Play

5

3.2.Pauta de treball de cada grup

6

3.3.Rúbrica d’autoavaluació

8

3.4.Rúbrica de coavaluació

9


1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquesta activitat és sensibilitzar als alumnes a ser respectuosos amb el medi ambient tant pel que fa a la reducció, la valorització i el reciclatge dels residus. L’activitat consta d’una primer part introductora que pretén posar en situació als alumnes i fer que siguin conscients de la problemàtica existent. Per iniciar l’activitat es realitzarà un Role Play a l’aula, a continuació es comentarà a la classe la situació simulada i per acabar es passarà un vídeo. Amb aquesta activitat es vol aconseguir que els alumnes tinguin una visió més àmplia de la gestió dels residus, s’impliquin en aquest camp i siguin conscients de les debilitats i fortaleses existents. Els alumnes han de ser capaços d’empatitzar amb la problemàtica existent i veure que poden contribuir en aquests canvis positius aportant idees o noves alternatives. Si hi ha un interès i una participació per part de la ciutadania en la gestió dels residus, els resultats esperats de ben segur seran més òptims que els actuals. A més a més dels residus sòlids urbans els alumnes aprofundiran amb altres tipus de residus que segurament en desconeixen la seva gestió. Aquesta activitat desenvoluparan la capacitat de síntesi i també la utilització de tecnologia TIC ja que hauran de preparar una exposició i editar un vídeo. A la següent graella es detallen els aspectes més importants de l’activitat:


2. UNITAT LLIÇÓ

GRAELLA DE PLANIFICACIÓ 3. Medi Ambient 3.1. Residus

ACTIVITAT: 3.1.2. Reciclatge OBJECTIUS Aproximació a la tipologia de residus que es generen i la seva problemàtica ambiental. Desenvolupar alternatives per minimitzar els residus. 2h

AGRUPAMENTS

RECURSOS

CCBB:

Material:

Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient

Presentació Glogster Diàleg del Role Play Guió de treball Projector Mòbils dels alumnes Ordinadors

Competència 10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana Consideracions: És necessari la connexió a Internet i que cada grup disposi d’un ordinador. Desenvolupament: Dia 1: TASCA 1: Introducció del tema 1. Role Play: 3 alumnes voluntaris representaran un diàleg que el professor/a els hi oferirà. (controvèrsia amb la temàtica de residus). 2. Vídeo: Els alumnes veuran un vídeo amb temàtica de residus. https://www.youtube.com/watch?v=qr52XN83evE TASCA 2: Desenvolupament Els alumnes hauran de preparar una petita presentació a classe sobre

ANNEXOS 1.Diàleg del Role Play 2. Guió de treball 3. Rúbrica d’autoavaluació 4. Rúbrica de coavaluació


un residu en concret. 1. Els alumnes s’hauran de posar en grups de ¾ persones. 2. Per assignar quin residu treballarà cada grup es farà a l’atzar. https://www.augeweb.com/azar/ 3. Recerca d’informació seguint el guió de treball facilitat a cada grup. 4. Realització d’una presentació que inclogui un vídeo gravat amb el mòbil. 5. Penjar el treball realitzat al Glogster http://blancamariamarquez.edu.glogster.com/edit/residus Dia 2 TASCA 3: Síntesi 1. Presentació dels treball (vídeos i presentació oral) 2. Avaluació dels continguts adquirits mitjançant la realització d’un resum.

AVALUACIÓ Presentació a classe de vídeo elaborat 40% Resum d’avaluació de continguts 40% Rúbrica d’autoavaluació 10% Rúbrica de coavaluació 10%.

DIVERSITAT Elaborarem grups heterogenis, intentant que a cada grup cada grup hi hagi algun alumne/a amb suficient iniciativa per tal de poder ajudar als companys amb més dificultats.


3.

ANNEXOS 3.1.

Diàleg Role Play

Aquesta activat demana la col·laboració de tres alumnes, els quals hauran de representar les següents situacions mitjançant un diàleg:

Alumne 1: VEÍ QUE RECICLA Ets una persona molt conscienciada amb el medi ambient. Separes els residus per tipologies, a casa utilitzes energies netes (provinents de fonts renovables), tens un hort ecològics, utilitzes bombetes de baix consum i realitzes compostatge casolà. La teva família i tu esteu molt mentalitzats amb respectar l’entorn que us envolta, ja que considereu que els petits canvis són els que obtenen grans resultats. Et considerat una persona "verda", “ecològica”. Un dia vas a tirar les escombraries, tu portes varis cubells i vas tirant els residus allà on pertoquen. Amb aquestes et trobes amb el veí del costat, aquest porta una única bossa molt grossa. T’escandalitzes i no et pots aguantar, intentes convèncer al teu veí que faci com tu, consideres que el que fa no és correcte. Us poseu a discutir i arriba un agent cívic que intenta fer de mediador. Alumne 2: VEÍ QUE NO RECICLA: Ets una persona que posa tots els residus al mateix contenidor: al de la resta. Fas servir bosses d'escombraries per comoditat i estalvi de temps. Consideres al veí un "friqui del verd". Com a bon ciutadà ja pagues les taxes de reciclatge i per això consideres que no hi tens que dedicar més esforç. Quan el veí t'intenta convèncer de fer-ho com ell li dius que tens pressa i que per aquest motiu i d'altres no recicles. Enmig de la discussió arriba un agent cívic que intenta fer de mediador. Alumne 3: AGENT CÍVIC Et trobes a dos veïns discutint i intentes informar i posar pau.


3.2.

Pauta de treball de cada grup

GUIÓ DE TREBALL Nom dels alumnes: Residu assignat: TASCA 1: RESIDUS SÒLIDS URBANS MUNICIPALS (RSU) Responeu les següents preguntes relacionades amb els RSU (tal i com heu vist en el vídeo introductori) 1. Quines fraccions inclou la recollida selectiva? 2. Quins residus corresponen a la fracció rebuig? 3. Consulteu el web de l'Agència de Residus de Catalunya per conèixer l'evolució que ha patit la recollida de les diferents fraccions dels RSU a nivell de Catalunya. 4. Realitzeu el mateix que en la qüestió 3, però ara a la vostra comarca. 5. Feu una reflexió final de la informació que heu trobat. TASCA 2: BUSQUEU LA SEGÜENT INFORMACIÓ DEL RESIDU ASSIGNAT: Matèries primeres Vida útil Perillositat Normativa vigent Campanyes de prevenció Reducció del residu Reutilització del residu (valorització) Reciclatge del residu Prevenció (o possibles solucions si es que té alguna problemàtica associada).

TASCA 3: Cada grup haurà de fer una síntesi de la informació extreta en les tasques anteriors i editar un vídeo on quedi reflectit allò que considerin més important i pujar-lo en el Glogster. TASCA 4: A la segona sessió cada grup exposarà el tema que tenia assignat a la resta de companys (utilitzat el vídeo de suport) i es realitzaran les coavaluacions.


TASCA 5: Per últim es proposa una tasca de síntesi. En aquesta cada grup haurà d’elaborar un resum per tal de poder reordenar les diferents idees treballades. Per fer-ho hauran d’utilitzar com a mínim 10 de les paraules que es mostren a continuació (si es creu convenient també se n’hi poden afegir més). Aquesta activitat s’entregarà en mà a la professora. RECICLAR - GESTIÓ - MALALTIES - POLÍTICA - CAMPANYES - REDUIR - SENSIBILITZACIÓ RECOLLIDA SELECTIVA - RESIDUS SÒLIDS URBANS - SANCIONS - TIPUS DE RESIDUS - ECONOMIA - SOCIETAT - REUTILITZAR - EMPRESES - ABOCAMENTS - AGENTS CÍVICS - CONSUM CONTAMINACIÓ - VIDA ÚTIL - PERILLÓS


3.3.

Rúbrica d’autoavaluació RÚBRICA AUTOAVALUACIÓ APRENENTATGE

Criteri Distingeixo els diferents tipus de residus. Sé que hi ha una normativa que en regula la seva gestió. Entenc la diferència entre residu perillós i no perillós. Valoro les campanyes que s’impulsen des de les administracions en tema de residus per sensibilitzar a la població. Identifico l’origen de gran part dels residus que s’han estudiat. Sóc capaç d’explicar quina és la problemàtica actual relacionada amb la gestió dels residus i quins efectes se’n poden derivar. M’he pogut crear una pròpia opinió sobre aquest tema. Desenvolupo noves eines TIC (editar vídeos, realitzar mapes conceptuals, Glogster, entre d’altres). Aporto idees al grup de treball i proporciono idees pràctiques que són adoptades pel grup. Sóc receptiu a les suggerències dels companys del grup i intento crear un bon clima de treball. Realitzo les tasques acordades i porto el material necessari, faig la meva part equitativa de treball d'investigació i ajudo a analitzar i avaluar el material. Reflexiona en quins aspectes podries millorar:

Molt bé

Necessito millorar


3.4.

Rúbrica de coavaluació Data: Grup Avaluat: Grup Avaluador:

ELEMENTS A VALORAR a) Temps de l'exposició b) Estructura del contingut c) Ortografia d) Disseny i ús recursos e) Expressió Oral f) Coneixement del tema g) Contacte Visual h) Seguretat

1 al 4


El reciclatge. Clos, Màrquez, Moret  

Activitat d'educació ambiental basada en un joc de rol sobre el reciclatge. Treball realitzat dins l'assignatura de Treball de camp i sosten...

El reciclatge. Clos, Màrquez, Moret  

Activitat d'educació ambiental basada en un joc de rol sobre el reciclatge. Treball realitzat dins l'assignatura de Treball de camp i sosten...

Advertisement