Page 1

PROGRAMACIONS D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL Màster de formació de professorat de secundària Universitat de Girona Treball de camp i educació per la sostenibilitat Professora: Xon Vilahur Febrer 2016


1. A L’INSTITUT RECICLEM! PERÒ... HO FEM BÉ? Anna Anglisano Emma Fernández Selena Gismeros Joel Leal Jorge Renftle


Programació de l’activitat UNITAT IMPACTES MEDIAMBIENTALS TEMA RESIDUS ACTIVITAT Objectius: 1- Aprendre els tipus de residus que genera la nostra activitat diària i la importància de classificar-los per a la seva eliminació. 2- Seleccionar correctament la informació digital cercada per assolir els objectius. 3-Aprendre a treballar en equip, compartir i debatre idees per arribar a un objectiu comú. Competències Bàsiques: CCBB de l’àmbit lingüístic Comprensió lectora Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. CCBB de l’àmbit cientificotecnològic Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. Competència 10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals. Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. CCBB de l’àmbit digital Dimensió instruments i aplicacions Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realizar. Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals. Competència 4.Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. Competència 8.Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos. Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.


Durada: 3 h

Curs: 3r ESO

RECURSOS

Desenvolupament: Material: Als instituts normalment hi ha espais de reciclatge, però moltes  Dispositius per vegades no es fa bé perquè no se sap on va cada residu. Els descarregar-se alumnes hauran de cercar informació per fer un treball (en format l’aplicació vídeo, Glogster, Prezi..) al qual es podrà accedir a través d’un codi  Connexió a internet QR en diferents punts de reciclatge de l’institut. (Aplicació, generador codis QR i Kahoot!) SESSIÓ 1 (5’)-Se’ls explica l’activitat i objectius (5’)-Els alumnes es descarreguen l’aplicació “Residuos” que el que Bastida: fa principalment és informar de la gestió dels residus. És a dir, et Aplicació: Residus diu on va cada cosa, i què hi va a cada contenidor, de manera que ho pots buscar de les dues maneres. (5’)- Formar grups de treball d’uns 6 participants, a cada grup se li Materials suplementaris assigna un color de paperera: orgànic, envàs lleuger, envàs vidre, paper i cartró, resta, piles i acumuladors, medicaments, deixalleria i Generador de codis QR: http://www.codigosespecial. (10’)-Consulten l’aplicació individualment durant uns 5 minuts. Què qr.com/generador-decodigos-qr/ es fa amb els productes reciclats? On va cada cosa? (10’)- Posada en comú per grups, que es comparteixi el que han Web de la Generalitat: trobat individualment tota la classe www.residuonvas.cat (5’)- Es reparteixen la feina que farà cadascú, ho fan els alumnes de manera autònoma. (20’)- Per grups, comencen a treballar les idees que tinguin per al treball El treball es fa a casa. S’ha de tenir en compte que la llista de materials que van a cada color s’haurà de penjar al blog de l’Institut. Si l’institut no té blog, caldrà generar-ne un de nou per l’assignatura. SESSIÓ 2 Lloc: Aula d’informàtica (15’)- Repassem els continguts de cada grup i resolem dubtes (35’)- Els alumnes tenen temps per acabar d’editar els seus treballs sota la supervisió del/s professor/s, retocar el que no estigui bé, millorar la presentació, etc. (10’)- S’explica i es genera el codi QR a partir dels links de l’entrada al blog que han fet durant el cap de setmana. SESSIÓ 3 (45’)- Presentació dels treballs - 8 treballs de 5’. Durant els treballs s’elaborarà una rúbrica per cada grup. Cada grup serà l’encarregat d’avaluar un sol altre grup. (15’)- Kahoot!


Avaluació Rúbrica avaluació professor (50%) Referències

Presentació

Continguts

Presentació oral

Kahoot!

A Conté el nom del treball, i dels alumnes, nom del professor, data i curs.

El lèxic i la ortografia són correctes. La presentació és clara, concisa i entenedora

La informació trobada s’adequa als objectius de l’activitat, han sabut trobar la informació necessària a l’aplicació per assolir-ho

Participen tots els membres del grup, s’exposen les idees essencials del treball amb el temps adequat (uns 10 minuts), la presentació és clara i concisa.

5 encerts

B Manca alguna de les dades sol·licitades

El lèxic és correcte però presenta algunes faltes d’ortografia

Hi manca alguna Hi ha una persona 4 informació poc que no participa, o encerts rellevant el contingut queda poc clar.

C

Hi ha algunes errades de lèxic o ortografia

Hi manca alguna Hi participa la informació molt meitat del grup, i rellevant el contingut no queda ben explicat.

Hi ha tantes errades que es fa difícil de llegir

No han sabut trobar cap informació nova o no s’hi han posat

Només hi ha el nom dels alumnes i el curs

D No ha posat cap dada

2o3 encerts

Només hi participa 1 o cap una persona del encert grup o no tenen res preparat.

Coavaluació


Rúbrica coavaluació alumnes (50%) Actitud

Presentació

Continguts

Participació

Contingut QR

A El comportament del grup durant les sessions ha estat correcte i col·laborador

Queda tot clar, és vistós i agradable.

La informació trobada s’adequa als objectius de l’activitat, han sabut trobar la informació necessària a l’aplicació per assolir-ho

Hi participa tot el grup i es fa la feina de manera coordinada i autoregulada.

Està net, sense faltes i és original

B El grup en general ha tingut bon comportament però amb algun daltabaix

En general queda tot clar però amb alguna irregularitat

Hi manca alguna informació poc rellevant

Hi participa tot el grup i es fa la feina de manera coordinada .

És correcte i original, però potser es podria millorar alguna cosa.

C

Té algunes parts ben resoltes i altres mal estructurades

Hi manca alguna informació molt rellevant

Hi participa tot el grup repartint les feines sense una planificació global

És correcte però te algunes faltes i algunes incoherències en la estructura

no té una presentació adequada ni una bona estructura

No han sabut trobar cap informació nova o no s’hi han posat

Participació i cooperació dels membres de l’equip en la planificació i el disseny de l’activitat.

Té faltes greus i no està gens ben estructurat, faltaria millorar.

El grup ha tingut moments irregulars de bon comportament i altres de poca productiu

D El grup no ha sabut tenir una actitud col·laboradora ni productiva

Presentació del treball Prezi http://prezi.com/gfz0tev9trej/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share Glogster http://selenagismeros56cd98567fbf0.edu.glogster.com/contenidor-blau/ Kahoot! https://play.kahoot.it/#/k/b13d8a79-6c65-4954-a27e-fb46cf9da185


2. QUIN ÉS EL TEU IMPACTE? Neus Bartrina, Raül Coromina Istar Montull, Júlia Navarro.


ACTIVITAT

Quin és el teu impacte?

UNITAT DIDÀCTICA Impacte ambiental CURS 3r ESO Contingut. Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals: renovables i no renovables Objectius. 1. Identificar impactes ambientals. 2. Promoure la creativitat i l’actitud crítica a partir de l’elaboració d’un còmic. 3. Exposar de manera clara les idees principals tractades en el còmic.

Competències de l’àmbit científic C11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. Competències de l’àmbit lingüístic C9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. Avaluació. Avaluarem l’exposició oral dels còmics, veient si han entès el concepte d’impacte ambiental produït per l’humà i si les solucions proposades en els còmics són adequades amb el contingut. S’avaluarà la creativitat i l’originalitat de la idea i el disseny del còmic. Desenvolupament de l’activitat Sessió 1. - Presentació de l’activitat. - Visualització del vídeo “Man”. - Posada en comú petit grup. Grups 4 persones. Identificar impactes ambientals per part de l’ésser humà al vídeo. Seguidament han de triar un portaveu, per compartir les informacions en el gran grup. - Posada en comú dels impactes i elaborar-ne una llista a la pissarra. - Activitat còmic. Mantenint els grups de 4 inicials, dissenyar un còmic on proposin una solució per un dels impactes identificats anteriorment.

5’ 5’ 10’ 15’ 25’

Sessió 2 - Acabar el còmic. - Posada en comú dels diferents còmics exposant les diferents solucions trobades per cada grup. - Tancament activitat (recapitulació).

Material. - Presentació utilitzada per exposar l’activitat. https://magic.piktochart.com/output/11521424-untitled-infographic-conflict-copy-conflict-copy

- Vídeo “Man”. https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU - Projector. - Fulls blancs amb vinyetes, colors, llapis.

20’ 30’ 10’


3. ES POT CONTRIBUIR A DISMINUIR L’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE? Joaquim Camprubí Núria Casals Daniel Castro Àlex Ros


Es pot contribuir hivernacle? 1. Curs i unitat didàctica on es treballarà

a disminuir l’emissió de gasos d’efecte

4t d’ESO. Unitat didàctica: l’atmosfera.

Durada total de l’activitat: 1 hora. 2. Temporització 3. Competències

CCBB de l’àmbit cientificotecnològic -Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. -Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. CCBB de l’àmbit lingüístic -Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. -Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta. CCBB de l’àmbit social -Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític. CCBB ’àmbit lingüístic: Llengües estrangeres -Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic. CCBB de l’àmbit de cultura i valors -Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva

4. Objectius: Saber justificar una afirmació científica utilitzant diverses font d’informació. -Crear-se una opinió argumentada sobre un article que tracta l’escalfament global i algunes mesures per disminuir els gasos que els produeixen. 5. Desenvolupa ment de l'activitat

Previ a l’activitat: a. La sessió anterior a l’activitat es demana als estudiants que descarreguin l’apps Fact of global warming, i que per la propera sessió portin a classe el seu telèfon mòbil. Tasca 1:


a. Els estudiants llegeixen el text de manera individual. (5 minuts) Tasca 2: a. Els estudiants s’han de posar a treballar en grups de quatre (decidits pel professor o la professora). Cada grup haurà de justificar les afirmacions que fa l’autor de l’article i que considera importants per reduir els gasos d’efecte hivernacle: conduir menys, menjar menys carn i millorar l’aïllament climàtic de la llar. Per fer-ho podran utilitzar el llibre de text i l’apps Fact of global warming. També se’ls hi demana que elaborin una opinió argumentada sobre l’article, els drets d’emissió de gasos i les mesures proposades per evitar l’emissió d’aquests gasos. (30 minuts) b. Es fa una posada en comú del que cada grup ha trobat per tal de justificar les afirmacions. Tot seguit s’enceta un breu debat sobre el posicionament, sempre justificat, de cada grup, davant del que exposa l’article. (20 min).

6.

Materials requerits

Fotocòpies de l’article Deixar de volar o fer servir bombetes de baix consum no ajuda el medi ambient, segon un estudi, del diari ARA (31/01/2013). -Apps: Fact of global warming, creada per Creative Glance Technologies (2015). Aquesta apps explica de manera breu tot tipus de fets sobre l’escalfament global (gasos d’efecte hivernacle, com prevenir-ho, reciclatge, electricitat hidroelèctrica, ...) en anglès. -Article: Deixar de volar o fer servir bombetes de baix consum no ajuda el medi ambient, segon un estudi, del diari ARA (31/01/2013).

7.

Com s'avaluarà.

-Els grups han sabut justificar correctament les tres afirmacions que fa l’autor de l’article. (6 punts) -L’expressió ha estat correcta. (2 punts) -S’ha sabut elaborar una opinió argumentada sobre l’article i les mesures proposades per evitar l’emissió d’aquests gasos. (2 punts)


ANNEX Deixar de volar o fer servir bombetes de baix consum no ajuda el medi ambient, segons un estudi

Conduir menys, menjar menys carn i millorar l'aïllament climàtic de la llar, entre els exemples d'accions que sí que són beneficioses per al clima, segons un estudi de la universitat d'East Anglia Ja fa anys que, amb la intenció de reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, considerats com els principals responsables del canvi climàtic, la Unió Europea va posar en marxa un sistema de crèdits que obliga a les empreses contaminants a pagar unes quantitats que varien en funció del mercat. Com més es contamina, més es paga. Però un estudi publicat per la universitat d'East Anglia, a Anglaterra, alerta que el sistema no només no funciona sinó que és contraproduent.

Segons Grischa Perino, doctor en Economia de la universitat d'East Anglia, els plans per comprar i vendre drets d'emissió de gasos contaminants té un efecte pervers: provoca que l'esforç que fan els ciutadans amb consciència ecològica per evitar reduir la pol·lució que generen no serveixin per res. Com a exemples, Perino cita dos casos concrets: el de gent que ha deixat de volar en avió (o que vola menys sovint), i el d'aquelles persones que han substituït les bombetes convencionals per les de baix consum. En tots dos casos, els únics que surten guanyant són els ciutadans, que estalvien diners. Però el medi ambient no nota els efectes d'aquests esforços.

La culpa, diu Perino, la té el sistema d'intercanvi de gasos, que fa que allò que s'estalvia per una banda es gasti per una altra. Al final, assegura l'economista, la quantitat total d'emissions negatives que arriben a l'atmosfera és exactament la mateixa que si ningú no canviés cap de les seves accions quotidianes encaminades a reduir la contaminació. Entre les accions que els ecologistes consideren obligades per tal d'embrutar menys el medi ambient, Perino considera que només n'hi ha una de realment eficient: deixar de menjar carn. La raó és que, a diferència del que passa amb les emissions procedents de l'electricitat o l'aviació, les que s'originen en l'agricultura no entren dins del sistema d'intercanvi de drets, l'ETS (Sistema d'Intercanvi d'Emissions) en les seves sigles en anglès.

"Els ciutadans que volen reduir l'impacte que el seu consum i el seu estil de vida té en el clima s'haurien de centrar en reduir aquelles emissions que no entren dins del sistema de l'ETS", explica Perino, que posa com a exemple el transport per carretera i l'agricultura. Conduir menys, menjar menys carn i millorar l'aïllament climàtic de la llar són tres exemples d'activitats que sí que tenen un impacte positiu en la disminució dels gasos d'efecte hivernacle.

http://www.ara.cat/societat/canvi-climatic_0_857314463.html


4. THE HIDDEN COSTS OF HAMBURGUERS

Núria Camps Javier Comino Sònia Puigvert


UNITAT 5 : SOSTENIBILITAT

LLIÇÓ 5: IMPACTES AMBIENTALS

CURS: 3r ESO

ACTIVITAT 5.5. THE HIDDEN COSTS OF HAMBURGERS Competència principal treballada: 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. Competències bàsiques: CB1. Lingüística i audiovisual. CB2. Artística i cultural. CB3. Tractament informació i Competència Digital. CB7. Coneixement i interacció amb el món físic.

Objectius:  

Fomentar el treball en grup Conscienciar de l'impacte de la ramaderia

Organització social: grups de 4-5 alumnes

Consideracions:

1 h.

RECURSOS

L’activitat es realitza després d’haver treballat a classe problemàtiques ambientals com canvi climàtic, desforestació i contaminació atmosfèrica i d’aigües. Desenvolupament: TASCA 1: 1. Miren el video: (8’)

https://www.youtube.com/watch?v=ut3URdEzlKQ.

Material necessari. Projector i connexió a internet per passer el video Pissarra Una cartolina per grup

2. Comenten en petits grups els diferents problemes tractats en el vídeo. (7’) 3. Hi ha una posada en comú a la pissarra dels temes detectats en petits grups. (5’) TASCA 2: 4. S’assigna un dels temes sorgits a la pissarra a cada grup d’alumnes. Aquests hauran de realitzar un esquema representatiu de la problemàtica assignada en una cartolina. (15’)

Material de suport. Dispositius de consulta a la xarxa.

Material suplementari. TASCA 3: Rúbrica d’avaluació (annex 5.1) 5. S’intercanvien les cartolines entre els diferents grups i realitzen una complementació i/o rectificació de la informació organitzada pels seus companys. (10’) TASCA 4: 6. Es pengen les diferents cartolines i hi ha un anàlisi i debat de la diferent informació tractada. (15’)

DIVERSITAT: Assegurar-nos que els grups formats faciliten la cooperació per a compensar les possibles dificultats que poden presentar diferents alumnes.

AVALUACIÓ Es realitzarà l’avaluació de l’activitat amb rúbrica, en què hi constarà els següents aspectes:  Es valorarà els tres diferents nivells d’assoliment de la competència 11 a nivell de grup.  A nivell individual es valorarà la capacitat de treball en equip.


CCBB de l’àmbit lingüístic

CCBB de l’àmbit digital

CCBB de l’àmbit social

Dimensió actitudinal

Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu

Competència 4.

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals

Competència 5.

Dimensió geogràfica

Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.

Competència 11.

Dimensió ciutadana

CCBB ’àmbit lingüístic: Llengües estrangeres

Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític

Competència 1.

Dimensió comunicació oral

Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic


Participació

Comprensió

Qualitat interactora companys

1 No col·labora en la realització de l'activitat.

No s'han extret les idees principals del vídeo. No s'ha adquirit una bona comprensió del vídeo. No hi ha un bon clima de treball, no es pot treballar.

Temporització

El grup no s'ha adaptat al temps establert.

Representació del contingut

Els conceptes representats no es relacionen de manera coherent. Sembla ser que la intencionalitat de l'activitat no ha quedat clara.

2 Participa però no mostra interès ni ganes a la hora de realitzar l'activitat.

3 Participa però presenta alguna dificultat en la realització de l'activitat. Només s'han Hi ha conceptes extret la meitat o importants que menys de les no apareixen, idees clau del però en general hi vídeo. ha una bona síntesi del tema tractat. Es pot treballar Hi ha un bon però no amb les clima de treball millors condicions, grupal, els sense motivació. alumnes estan motivats. No sempre respecten el torn de paraula, s'escolten i respecten totes les opinions. El grup ha El grup s'ha necessitat més adaptat al temps temps del (amb una necessari. diferència de minuts). Tan sols han estat A grans trets, la capaços de representació representar un s'adequa al parell o tres de contingut conceptes claus. treballat, tot i que Sembla ser que la ha alguns detalls intencionalitat de que podrien l'activitat no els ha millorar-se. Es quedat del tot nota, però, que clara. s'hi han esforçat i ho han fet amb ganes.

4 Participa de manera activa en la realització de la tasca. Es mostra una bona extracció de contingut, i hi ha coherència entre els diferents elements exposats. Hi ha un bon clima de treball grupal. Respecten el torn de paraules, s'escolten i respecten totes les opinions que sorgeixen durant l'activitat. Hi ha motivació. El grup s'ha adaptat perfectament al temps. Engloba a la perfecció l'essència del vídeo. Es percep que els alumnes han sabut extreure'n les idees principals, les quals han plasmat de manera entenedora. La presentació és, alhora, acurada i pulida.


5. CANTAR FA (medi)AMBIENT!

Irene Gironès Marc Collell Pau Pagès Lluís Camps


Curs i unitat didàctica: segon cicle d’ESO, pensada per treballar diferents unitats didàctiques i la relació entre els conceptes. Durada de l’activitat: dues sessions de classe (55min + 55 min) Distribució de l’alumnat: grups de 4 alumnes, organitzats equitativament pel professor/a. Proposta: Activitat interdisciplinar amb l’assignatura de Música Objectius: 1. Relacionar diferents conceptes treballats anteriorment a l’aula. 2. Que els alumnes aprenguin a treballar de forma cooperativa. 3. Crear consciència mediambiental d’una forma divertida i des de la reflexió. Descripció de l’activitat: Sessió 1: Els alumnes s’agruparan en grups de 4 persones. Es repartiran 16 paperets a cada grup, i cada paper contindrà un concepte relacionat amb el medi ambient. Cada grup haurà de relacionar els conceptes en 4 temàtiques genèriques i debatre sobre la relació que hi ha entre ells. Els membres de cada grup escolliran un portaveu. Quan algú tingui algun dubte sobre algun concepte o sobre quina relació pot tenir amb alguna temàtica, els altres grups, mitjançant el portaveu, respondran la pregunta explicant la relació que ells creuen que té. Si el professor/a ho considera oportú, podrà completar les intervencions dels grups per enriquir les explicacions. Un cop hagin relacionat els conceptes (4 conceptes per cada temàtica) hauran de triar una cançó i hauran de modificar la lletra per tal d’encabir-hi les 4 temàtiques (una o dues per estrofa) i fer que hi surtin, com a mínim, els diferents conceptes de cada temàtica. Aquesta cançó es podrà assajar per cantar-la a la sessió 2. Temes mediambientals

Canvi climàtic

Gestió de residus

Pèrdua biodiversitat

Sobre població

Concepte 1

Increment temperatura/ Efecte hivernacle

Reduir envasos

extinció d’espècies

Sobreexplotació de recursos

Concepte 2

Desglaç

Utilització de bosses de roba, cistells i coves.

degradació d’hàbitats

Colonització massiva de l’home

Concepte 3

increment nivell mar

No llençar el que encara és útil.

creació de reserves naturals

Generació massiva de residus

Concepte 4

Futur preocupant

Reciclar i separar selectivament

tots som éssers vius

Saturació del Planeta


Sessió 2: Cada grup, per ordre, cantarà la seva cançó, en el format que cada grup hagi escollit. La resta de persones hauran d’escoltar atentament per descobrir-hi els conceptes i la relació que hi ha entre ells. Després de cada representació, es pot fer alguna mena de feedback i que els alumnes que han escoltat les cançons valorin si han trobat que els conceptes hi sortien tots i estaven ben relacionats. Es poden gravar les diferents cançons i fer-les servir de base de dades per estudiar els conceptes. Criteris d’avaluació: Per avaluar l’activitat es dissenyarà una rúbrica d’avaluació on es valoraran els següents aspectes: - Apareixen tots els conceptes que es demanaven. - Existeix una relació coherent entre els conceptes. - Es distingeixen les temàtiques generals. - Originalitat de l’exposició. Cada grup tindrà una rúbrica que haurà de completar per avaluar els seus companys i companyes. En aquesta rúbrica, i de cada punt definit anteriorment, els grups hauran de determinar si hi ha aspectes a millorar, si creuen que està bé però que es podria completar per fer-ho més ric, o si està genial. Cada grup tindrà un cert temps (dos dies, per exemple) per fer les modificacions que cregui, si ho considera oportú. Passat aquest temps, el treball s’entregarà al professor/a perquè en faci l’avaluació definitiva. Material necessari: -

16 trossos de paper amb els 16 conceptes escrits (pels grups que s’escaiguin) Portàtils, smartphones, etc. amb auriculars per a poder escoltar la cançó original. Folis i bolígrafs per escriure la nova lletra Instruments per a la interpretació (voluntari) Gravadora

EXEMPLE: CANÇÓ ORIGINAL: La Bottine souriante - Dans nous vieilles maison https://www.youtube.com/watch?v=fcbud6LZ1FA

PROPOSTA DE LLETRA: Si el que vols és reciclar comença reutilitzant, i els envasos reduint. Una millor vida aconseguint. Degradant els hàbitats les espècies extingim creem reserves naturals tots els éssers vius iguals. Hem saturat el planeta generant molts de residus explotant tots els recursos això és colonitzar

El futur és preocupant el nivell del mar augmentarà el desgel ja és aquí són les proves del canví Quan te’n vagis a comprar ves-hi amb bici o be a peu res millor que anar al mercat ni al Mercadona ni al Bonpreu On vas amb bosses de plàstic què t’has pensat traïdor Porta sempre un cistell si vols ser ECO de debò Si el mòbil et cau a terra o te’l ‘gafa la canalla no te’l canviïs, gamarús només s’ha esquerdat la pantalla.


6. QUÈ S’AMAGA DARRERE D’UN TOMÀQUET ?

Daniel Marín Natalia Martínez Bruna Palomo Sergi Roig


QUÈ HI HA DARRERA D’UN TOMÀQUET?

TÍTOL SESSIÓ 1

COMPETÈNCIES: Bàsiques

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració.

   

 Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació  Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu

Competència 1. Comunicativa, lingüística I audiovisual Competència 2. Tractament de la informació i competència digital Competència 5. D'aprendre a aprendre Competència 6. D'autonomia i iniciativa personal

Ambit social  Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

OBJECTIU:  

Que descobreixin de manera crítica què és el que s’amaga darrera d’alguns dels béns existents en la societat de consum. Que siguin capaços d’ indagar i d’extreure informació a través de diferents fonts de forma crítica.

DURADA

2 h. (1 h a classe i 1 h a casa)

Consideracions Esmentar que el vídeo que veurem és una mica antic i per tant poden haver descripcions puntuals una mica antiquades, tot i així la majoria de consideracions encara són vigents

1.

Primera part de l’activitat. Se’ls projectarà el vídeo de La isla de las flores, obtingut de youtube. Un cop visualitzat el vídeo, entre tits, mirarem de completar una “roda del que s’amaga al darrera de” a tres nivells. En el centre de la roda hi posarem un tomàquet (producte extret del vídeo). Mirant de generar diàleg a partir de les aportacions dels companys, aniran intervenint per omplir el requadre corresponent de la roda amb un aspecte positiu i un de negatiu relacionat amb l’origen del tomàquet i així successivament, fins arribar a completar-la. Cada nivell de la roda anirem retrocedint des de l’estat actual del producte, fins a l’origen de la seva elaboració.

2.

Un cop haguem completat la roda, seleccionarem seqüencies, una de cada nivell, i les mirarem de desenvolupar improvisadament, mirant de generar un diàleg entre els companys. Tindrem molt en compte les aportacions que facin, i incitarem a que continuïn les seves intervencions seguint el que han dit els seus companys.

3.

Els presentarem el glogster que hem fet nosaltres a mode d’exemple, com un desenvolupament una mica més elaborat que hem pogut fer amb temps. La intenció d’aquest glogster és que els serveixi com a exemple del que podria ser un tipus de presentació.

4.

Dividirem la classe en 4 grups.

5.

A continuació, els mateixos grups, hauran d’escollir un producte o be de consum, no necessàriament tractat al vídeo, el que ells vulguin (una peça de roba, un aparell electrònic, un moble, etc.), a partir del qual hauran de desenvolupar 3 seqüencies relacionades amb el seu origen. El format final de desenvolupament és lliure, però ha de contenir el desenvolupament dels punts tractats, i s’ha de poder publicar (un vídeo, un glogster, un mural de paper, cartolina, cartró, una maqueta, pun ower point, prezi, blog, etc...). Per l’elaboració se’ls suggerirà fer servir la mateixa metodologia tractada a classe (roda “del que s’amaga al darrere de”) i desenvolupar una seqüència de cada nivell de l’origen que hagin pensat. La selecció de la temàtica i el desenvolupament de l’origen del producte es mirarà d’haver-lo seleccionat a l’hora de classe. L’elaboració del mural quedarà com a tasca a casa o per un altra hora.

RECURSOS Vídeo: La isla de las flores. ( Jorge Furtado, 1989) https://www.youtube.com/watch?v=fq90H58XWgg

Glogster: http://goo.gl/10mHBC

Roda de “que s’amaga al darrera de?”

Bastida Se’ls oferirà el procés que hem seguit nosaltres per a que ells puguin elaborar les seves pròpies conclusions. Bastida grupal. El professor haurà de mediar un diàleg durant l’activitat per aclarir conceptes que pugui ser que no tots els alumnes coneguin, encara que prioritzarà que la bastida sorgeixi a partir de l’aportació d’un altre alumne, abans que per el/la professor/a.

Organització social Grups de 4-5 alumnes


AVALUACIÓ

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El document final fet per grups servirà per avaluar el que han après.

S’intentarà que tots els membres de l’equip puguin aportar alguna cosa al grup i que participin tots.

Es valorarà l’origen de les fonts d’informació que hagin triat (que la informació que aparegui estigui mínimament contrastada). També la creativitat i claredat a l’hora de presentar la informació. Finalment, l’actitud presentada durant el treball a classe, també es tindrà en compte. Criteris: 1. Capacitat d’el·laborar conclusions en funció de les evidències recollides en un procés de recerca, identificar els supòsits que s’han assumit en deduir-les, i argumentar-les. 2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes controvertits a partir de llegir críticament documents de diferent tipologia (articles, vídeos, documentals) fets per altres per poder valorar els procediments i les raons aportades. 3. Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificades sobre alguns efectes de l’activitat humana en el medi: contaminació, desertificació, afebliment de la capa d’ozó i producció i gestió dels residus.

En cas d’haver-hi alguna limitació molt evident, se li atorgarà una tasca dins del grup que sigui assolible.


7. QUI T’ARROSSEGA?

Anna Puigfarregut Lídia Risco Laura Coral Sabater Sara Vergonyós


Graella de programació: NOM ACTIVITAT DURADA

2 sessions(1 hora/sessió)

ÀREES/MATÈRIES

QUI T’ARROSSEGA PERÍODE trimestre

Tercer NIVELL ESCOLAR 3r ESO

Biologia i TÍTOL I El medi natural: ecosistemes i l’activitat geologia JUSTIFICACIÓ DE LA humana UNITAT

OBJECTIUS D'APRENENTATGE

COMPETÈNCIES

1. Utilitzar el coneixement científic per argumentar de manera fonamentada, i tenint en compte punts de vista diferents del propi, les actuacions com a ciutadans i ciutadanes responsables, especialment les relacionades amb la gestió i preservació sostenible del medi. 2. Cercar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i fonts, valorar-la críticament i emprar-la per orientar i fonamentar les pròpies opinions i actuacions. 3. Cooperar en grups socialment heterogenis en la resolució de problemes abordables amb els conceptes i procediments propis de les ciències, demostrant iniciativa i creativitat en el plantejament de propostes i ajudant els companys i companyes en la regulació de les dificultats que es manifesten.

     

Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció́ humana

Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració́ i validació́ del coneixement científic. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.

4. Analitzar críticament qüestions científiques socialment controvertides, argumentar les pròpies opinions tenint  en compte les dels altres i aportant evidències i raons fonamentades en el coneixement científic, i tendir a actuar de manera conseqüent, responsable i solidària. 


CONTINGUTS   

Competència comunicativa lingüística.
 Tractament de la informació i competència digital. Competència d’aprendre a aprendre. Competència d’autonomia i iniciativa personal. Competència social i ciutadana.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

 Model d’ecosistema Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals: renovables i no renovables Biodiversitat en organismes vius 

Elaborar conclusions en funció́ de les evidències recollides en un procés de recerca, identificar els supòsits que s’han assumit en deduir-les, i argumentar-les. Seleccionar la millor conclusió en funció de les evidències recollides en un procés de recerca, identificar els supòsits que s’han assumit al deduir-la, i argumentar-la tenint present raons a favor i en contra. Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificades sobre alguns casos dels efectes de l’activitat humana en el medi.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS. METDOLOGIA I SEQÜÈNCIA MATERIAL/RECURSOS DIDÀCTICA PRIMERA SESSIÓ 60’  Explicació detallada sobre l’activitat que hauran de realitzar els

Pissarra digital


 

alumnes per part del docent. 15’ Es formaran sis grups de cinc persones cadascun. Els grups seran heterogenis, els quals han estat prèviament escollits, valorant les capacitats dels diferents estudiants. Hi haurà dos grups que actuaran com a pescadors, dos com a personal de l’administració i els dos darrers com a ecologistes. Els alumnes es disposaran en petites rotllanes per tal de facilitar la comunicació entre els participants del grup. 10’ A cada grup se li repartirà el material necessari per treballar: articles de revistes, retalls de notícies de diferents diaris... 5´ Després d’haver llegit la informació que se’ls ha lliurat, cada grup haurà de redactar un informe on s’hi especifiqui en quina època han decidit que es farà la veda i quina durada tindrà en funció de la documentació que se’ls ha donat i del rol que juga cada grup. 30’ Si l’informe no s’acaba de redactar a classe, s’haurà de portar per deures pel pròxim dia de classe.

SEGONA SESSIÓ  Debat. De cada grup format en la sessió anterior en sortirà un representant, de manera que hi haurà dues persones que defensaran els pescadors, dues a l’administració i dues als ecologistes. Es disposaran al front de l’aula. Aquests representants hauran d’intentar arribar a un acord posant de manifest els interessos que impliquen les diferents procedències professionals. Els representants seran escollits pels mateixos membres de cada grup. 30’  El professor actuarà com a mediador, controlant el temps i donant el torn de paraula amb un micròfon.  Al final del debat, es tornaran a reunir tots els grups per tal de reescriure l’informe, adequant-lo a les conclusions que s’hagin arribat després de conèixer tots els punts de vista. 30’

Pòster resum creat amb el Glogster Articles i retalls de notícies per treballar

Informes que han redactat els alumnes Micròfon


Rúbriques d’avaluació:

-Debat : AVANÇAT (3 punts) Han mostrat molt d’interès i motivació per l’activitat i Actitud han respectat la resta de companys. L’argumentació és fonamentada, Argumentació coherent i el llenguatge adequat. Gestió del temps i del torn de paraula

Han intervingut de forma equitativa en el debat i han respectat la resta d’opinions.

INTERMIG (2 punts) S’han mostrat participatius, però no al 100%. Cal millorar almenys un dels 3 aspectes de l’argumentació. Cal millorar algun aspecte de la intervenció.

APRENENT (1 punt) No han mostrat interès per l’activitat i no han respectat la resta de companys. L’argumentació és incoherent, no fonamentada i el llenguatge inadequat. No han respectat la resta de companys i han intervingut en excés en el debat o gairebé no ho han fet.

PUNTS

APRENENT (1 punt) L’argumentació és incoherent, no fonamentada i el llenguatge és inadequat i amb faltes ortogràfiques. Les conclusions són pobres i no han respectat la resta d’opinions. No han ampliat la bibliografia i no hi ha les cites o no són correctes.

PUNTS

-Document escrit : AVANÇAT (3 punts) L’argumentació és fonamentada, Argumentació coherent i el llenguatge adequat. No hi ha faltes d’ortografia.

INTERMIG (2 punts) Cal millorar almenys un dels 3 aspectes de l’argumentació i hi ha alguna falta d’ortografia.

Conclusions

Conclusions ben treballades tenint en compte la resta d’opinions.

Conclusions modestes

Bibliografia

Han ampliat la bibliografia, buscant informació pel seu compte i l’han citat correctament.

Hi ha algun error en la citació de la bibliografia i s’ha ampliat modestament.


Referències bibliogràfiques: -

Chico, P. i Negre, A. (2011). La Comunidadcancela el paro biológicoporque no puede pagar a los armadores. Laverdad.es. 22 – 02 – 2016. Recuperat de http://www.laverdad.es/murcia/v/20110530/region/comunidad-cancela-paro-biologico20110530.html

-

Ecologistas en Acción. (2005). La supervivencia de la pesca Mediterránea. 22 – 02 – 2016. Recuperat dehttp://www.ecologistasenaccion.es/article7455.html

-

Puigcerver, J. E. (2011). L'arrossegament. (R. P. Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ed.) Dossier Tècnic. Formació i assessorament all sector agroalimentari (49), 9-17.

-

El Punt Avui. (2016). Acaba la primera part de la veda de la gamba. 22 – 02 – 2016. Recuperat de http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/941881-acaba-la-primera-part-de-laveda-de-la-gamba.html

-

La Vanguardia. (2015). La flota de arrastre de Tarragona no hará veda si no cobra la del añopasado. 22 – 02 – 2016. Recuperat de http://www.lavanguardia.com/economia/20150114/54422615513/la-flota-de-arrastre-de-tarragonano-hara-veda-si-no-cobra-la-del-ano-pasado.html


8. STOP DISASTERS

Neus Galceran NoemĂ­ Palma Salva Romero Maria Riera


UNITAT Curs

Els Riscos Naturals 3r ESO

ACTIVITAT: Stop Disasters! Simulació de riscos naturals, què podem fer per minimitzar els seus impactes? Recursos 1 h. Activitat: http://mariariera.edu.glogster.com/edit/extremes5' explicació on-earth-2439 grups de 5 25' simulació persones 15' conclusions Joc interactiu: 15' exposicions http://www.stopdisastersgame.org/en/home.html Consideracions Creiem important que abans de fer aquesta activitat s’aprengui la terminologia específica sobre riscos naturals a classe d’anglès ja que el joc està en aquesta llengua. Objectius - Experimentar per mitjà d'una simulació un dels riscos naturals - Observar, comentar i extreure conclusions de la simulació i l'activitat relacionada. - Realitzar una predicció i prevenció d'un dels riscos naturals - Participar activa i cooperativament de tota l'activitat Criteris d’avaluació - Participar activament i col·laborar en totes les parts de l'activitat (simulació, completar fitxa i exposició) - Realitzar una predicció i prevenció del risc natural treballat

Material necessari Ordinador Full de respostes Llapis o bolígraf i goma Suport del professorat: - Ajudar els grups que tinguin problemes amb alguna paraula tècnica i anar controlant que l’activitat es desenvolupa bé. - Moderar el debat final I fer preguntes que generin aquest debat.

Materials suplementaris - imatges que mostrin els efectes de les diferents catàstrofes naturals que tractarem.

Competències - D’àmbit: C2, C10, C11. - Transversals: Matemàtica, Digital i TIC, Ciència i Tecnologia, Aprendre a aprendre, Comunicació lingüística Desenvolupament - Explicació dels objectius i del funcionament del joc i les activitats - Simulació d'un risc diferent per grup. - Omplir la fitxa amb observacions, reflexions, etc. - Posada en comú amb les conclusions de cada grup. - Reflexió final

AVALUACIÓ

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Aquesta activitat és d’inici de la unitat I no serà avaluada quantitativament.

Grups heterogenis en què es treballa cooperativament


Stop disasters! Simulació de riscos naturals: què podem fer per minimitzar els seus impactes? Integrants del grup: ____________________________________ Desastre natural:_____________________________ Abans de jugar: Què en sabeu d’aquest tipus de desastre? És gaire comú? Succeeix a zones determinades o pot passar a qualsevol lloc? Quin impacte té pels organismes vius? I pel medi ambient?

Podeu posar algun exemple d’aquest tipus de desastre natural que hagueu viscut o vist als mitjans de comunicació?

Un cop ja hem jugat: Quines construccions de les que teníeu penseu que són les més adequades? I les que menys? Per què?

Què en penseu sobre enderrocar construccions ja fetes? Ho heu fet?

Quines mesures de protecció de les que teníeu penseu que són les més adequades? I les que menys? Raoneu les vostres respostes

Quanta gent no heu pogut salvar, un cop ha arribat el desastre a la zona? Per què creieu que ha estat? De quina manera ho podríeu millorar? Raoneu les respostes

Si treballéssiu en un equip de prevenció i control de desastres naturals, què proposaríeu per preveure aquest tipus de desastre? Penseu que el podríeu prevenir o només podríeu minimitzar els riscs? Raoneu les vostres respostes


1. A l’institut reciclem! Però... ho fem bé? http://prezi.com/gfz0tev9trej/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share http://selenagismeros56cd98567fbf0.edu.glogster.com/contenidor-blau/ https://play.kahoot.it/#/k/b13d8a79-6c65-4954-a27e-fb46cf9da185 2. Quin és el teu impacte? https://magic.piktochart.com/output/11521424-untitled-infographic-conflict-copyconflict-copy 3. Es pot contribuir a disminuir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle? http://www.ara.cat/societat/canvi-climatic_0_857314463.html 4. The Hidden Costs of Hamburguers http://prezi.com/soov_ejqxage/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share https://www.youtube.com/watch?v=ut3URdEzlKQ 5. CANTAR FA AMBIENT https://www.youtube.com/watch?v=fcbud6LZ1FA 6. QUI T’ARROSSEGA? http://saraverg.edu.glogster.com/qui-tarrossega-8471/

7. Què s’amaga darrere d’un tomàquet? http://goo.gl/10mHBC https://www.youtube.com/watch?v=fq90H58XWgg 8. STOP DISASTERS http://mariariera.edu.glogster.com/edit/extremes-on-earth-2439 http://www.stopdisastersgame.org/en/home.html

Activitats didàctiques d' educació ambiental.  

Treballs realitzats pels alumnes de la matèria de Didàctica de Treball de Camp i Educació Ambiental, dins del Màster de Didàctica de Biologi...

Activitats didàctiques d' educació ambiental.  

Treballs realitzats pels alumnes de la matèria de Didàctica de Treball de Camp i Educació Ambiental, dins del Màster de Didàctica de Biologi...

Advertisement