Page 1

EL BARRI DEL REC Creació d’un plànol-guía informatiu per donar a conèixer el barri del Rec d’Igualada.

Autor: Xavier Fons Codina Curs: 4t A d’ESO Any: 2013-2014 Tutora: Montse Balcells INS PERE VIVES VICH IGUALADA


RESUM El Rec m’ha cridat l’atenció perquè és un barri deixat i la valentia d’unes quantes persones que el volen tornar a recuperar. Tinc la curiositat per conèixer la vida de les persones que hi treballaven abans, com era, i com és fins a la vida actual. He investigat a partir de diferents camps i he buscat tota la documentació sobre la història d’aquest barri. A partir d’aquí he realitzat un plànol informatiu que inclou tots els racons d’aquest barri destacant l’arquitectura dels edificis, els serveis de restauració, museus i estudis de disseny. Abans de començar el treball pensava que al ser un barri abandonat d’Igualada no hi hauria res, apart d’espais buits. Però encara que sigui un barri amb espais abandonats, hi ha molta activitat i amb moltes oportunitats de cara al futur.

ABSTRACT Rec caught my attention because it looks an abandoned neighborhood. But there is several people with courage to regain it. I am curious about the lives of the people they work before, how it was, and how it is now. I researched from different fields and I searched all the documentation on the history of this neighborhood. From there I made a plan that includes information of this neighborhood highlighting the architecture of the buildings, services, restaurants, museums and design studios. Before starting this research I thought that it was an an abandoned neighborhood. But there is a lot of activity and there are many opportunities for the future.

1


TAULA DE CONTINGUTS TAULA DE CONTINGUTS ................................................................................................... 2 INTRODUCCIÓ ................................................................................................................... 3 1

EL BARRI DEL REC I EL RIU ANOIA ............................................................................. 4

2

LA HISTÒRIA............................................................................................................... 6

3

L’ARQUITECTURA ...................................................................................................... 8

4

3.1

ADOBERIES ......................................................................................................... 8

3.2

FÀBRIQUES TÈXTILS.......................................................................................... 11

3.3

ALTRES.............................................................................................................. 12

L’ACTIVITAT ACTUAL ............................................................................................... 14 4.1

ACTIVITATS ECONÒMIQUES ............................................................................ 14

4.1.1

Adoberies.................................................................................................. 14

4.1.2

Serveis de restauració .............................................................................. 16

4.1.3

Estudis de disseny..................................................................................... 17

4.1.4

Recstores .................................................................................................. 18

4.1.5

Altres......................................................................................................... 18

4.2

ACTIVITATS CULTURALS ................................................................................... 18

4.1.6

Museus ..................................................................................................... 18

4.1.7

Associacions i entitats .............................................................................. 19

5

ELABORACIÓ DEL MAPA INFORMATIU ................................................................... 20

6

DIARI DE RECERCA ................................................................................................... 22

7

PLANIFICACIÓ .......................................................................................................... 25

2


INTRODUCCIÓ Aquest treball consisteix en la recollida de tota la informació sobre el barri del Rec d’Igualada (història, usos, arquitectura, projectes, activitats culturals...). A partir d’aquesta informació he decidit elaborar un plànol-guia informatiu vàlid per no només per gent de la comarca sinó per gent de fora què és pugui interessar pel barri. Després de comparar el passat amb la situació actual i imaginar quins projectes es poden realitzar al futur. A partir del RecStores m’he interessat per aquest barri i saber més bé perquè es diu el Rec. M’he trobat que no hi ha molta informació, per exemple no he trobat cap mapa que digués on comença i on acaba el rec (des d’on agafa l’aigua fins que torna al riu Anoia). M’ha cridat l’atenció perquè és un barri deixat i degradat, però encara hi ha alguns edificis interessants on s’hi podrien establir molts negocis. Tinc curiositat per conèixer la vida en les adoberies i de les fàbriques de teixits en l’antiguitat. Gràcies a la valentia de moltes persones, s’estan recuperant alguns edificis i l’activitat al barri del Rec. M’interessa els projectes que es poden estar fent de cara al futur. Els objectius d’aquest treball són el següents:  Entendre perquè han quedat espais abandonats  Conèixer la història  Importància del llocs  Donar a conèixer el barri fora de la comarca  Conèixer l’arquitectura Per desenvolupar el treball he seguit els següents passos:  Anar a la biblioteca, demanar informació concreta a l’arxiu comarcal (fotografies...) i buscar a partir de diferents camps.  Visitar el rec, el museu de la pell i l’adoberia de Cal Granotes per els diferents oficis de l’adober.  Fer fotografies de tots els racons del Rec.  Conèixer altres experiències semblants arreu del món, sobre la recuperació de barris degradats.  Fer un recull de guies turístiques d’informació d’Igualada i de diferents llocs, per veure com estan organitzades i poder agafar idees del disseny.

3


1 EL BARRI DEL REC I EL RIU ANOIA El barri del Rec es troba al sud d’Igualada tocant el riu Anoia. El barri queda limitat entre la resclosa del molí Nou (Oest) i el molí de l’Abadia (Est). Pel nord queda limitat pels carrers Arenys, Caritat, Concepció, Santa Anna, Sant Domènec i Sant Ignasi.

Fig. 1.1. Mapa del Rec. La línia vermella senyala la delimitació de la zona del barri del Rec a Igualada. La línia blava marca els trossos que encara es conserven del rec. La línia blanca senyala l’escala, 100 metres.

Per tant el riu Anoia és l’element més important ja que sense ell no existiria el barri del Rec. El riu Anoia comença al molí de la Roda (St.Martí Sesgueioles), i altres torrents dels voltants, i desemboca al Llobregat (Martorell). Té una llargada de 68 km. Segons dades de l’Agència Catalana de l’aigua l’estat general del riu a l’any 2012 era bo fins a l’entrada d’Igualada, i a partir d’aquí era dolent. A l’any 2010 es va arreglar tot el tram del riu que passa per Igualada.

Fig. 1.2 Mapa de la Comarca de l’Anoia on senyala el naixement i la desembocadura del riu Anoia.

4


El rec és un canal d’aigua, excavat a terra, que la porta des d’una resclosa prop del molí Nou, fins al molí de l’Abadia, al llarg d’uns 3 km. Està fet d’obra, amb una amplada entre 90 i 140 cm segons els trams, i una altura entre els 80 cm i els 3 m. A partir de 1967 i fins a finals del segle XX, es van cobrir diversos trams i, actualment, en queden uns 350 m al descobert.

5


2 LA HISTÒRIA El primer document que parla del rec és de l’any 1187. Es feia servir per portar aigua al molí de l’Abadia (es troba a la part més propera a Vilanova del Camí) i als horts que hi havia en aquell tros (riba esquerra del riu Anoia). El molí es deia de l’Abadia perquè era del monestir de Sant Cugat. Durant el segle XII es van construir uns quants molins aprofitant l’aigua que passava pel rec. Per tant els orígens del rec no tenen relació amb les adoberies. Les adoberies apareixen al segle XIV dins les muralles d’Igualada aprofitant manantials que hi havia dins la ciutat. En aquell temps l’aigua del rec era propietat del molí de l’Abadia i per tant no era fàcil poder utilitzar-la. Finalment, al segle XVIII el rec va passar a ús públic i les adoberies es van instal·lar al rec perquè allà hi havia més aigua i treien les males olors de dins la ciutat. En aquesta època es construeixen els contraforts típics del rec que encara es poden veure. Durant el segle XIX van anar creixent el nombre d’adoberies al Rec i també s’hi van instal·lar altres fàbriques, vapors i cotoneres. Així es va formar el primer barri industrial d’Igualada, entre les muralles i el riu Anoia. El creixement més gran de la indústria adobera passa a la Primera Guerra Mundial subministrant pell per a botes militars. En aquest mateix moment, s’inicia la mecanització de les fàbriques, i les adoberies es multipliquen. Al llarg dels anys trenta la crisi econòmica mundial, la Guerra Civil i la postguerra condueixen a la indústria adobera a un període de crisi, superat a partir dels anys cinquanta gràcies al proteccionisme del mercat. En aquells anys, ja es comptaven prop de 250 adoberies, xifra que representava el 40% de les existents a l’Estat espanyol, i produïen, sobretot, sola de sabata de cuir. A partir dels anys vuitanta, amb la introducció de la sola de goma, amb la competència dels països asiàtics i amb l’elevat cost del sanejament de les aigües residuals, el sector adober va entrar en un procés de crisi. Últimament han sobreviscut unes quantes adoberies produint pell de qualitat per a marques. Al 2010 hi treballaven 482 persones. El barri del Rec ha revifat als segle XXI amb noves activitats i empreses (estudis de disseny, restauració) promoguts per gent que estima el barri i la ciutat. .

6


Fig. 2.1 A l’any 1882. CECI.

Fig. 2.2 Inicis del segle XX. CECI.

Fig. 2.3 Dècada de 1990. Pau Llacuna: Itineraris per Igualada, el nucli antic i el Rec.


3 L’ARQUITECTURA L’arquitectura la presento segons els usos: • Adoberies • Fàbriques tèxtils • Altres

3.1 ADOBERIES Edificis situats normalment, a tocar del Rec, per tal de tindre l’aigua necessària per adobar les pells. Aquests són els edificis del barri que tenen més interès per la seva història i per la seva arquitectura en el s. XVIII.

Cal Granotes Cal Granotes és una antiga adoberia del s. XVIII. Secció del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. Conserva les dues plantes típiques de l’adoberia: la planta baixa, la ribera i a dalt l’estenedor. Va ser rehabilitada a l’any 1900.Està situada a la Baixada de la Unió, 11. Estat de conservació— Restaurat

Fig. 3.1 Entrada de l’Adoberia Cal Granotes.

8


Cal Sabater Cal Sabater és una antiga adoberia d’estil modernista dels anys 1912-1919. Va ser projectada per Josep Ros i Ros, i és denominada “la catedral dels blanquers”. Està situada al Carrer del Sol, 24-26. Estat de conservació—Regular

Fig. 3.2 Adoberia de Cal Sabater.

Adoberia Martí Enrich L’Adoberia Martí Enrich eren un conjunt d’edificis construïts l’any 1903 on és va utilitzar el maó vist. Està situada al Carrer del Sol, 36-38. Estat de conservació—Regular

Fig. 3.3 Adoberia Martí Enrich.

9


Adoberia Pelfort L’Adoberia Pelfort és una antiga adoberia construïda a l’any 1917, on és va utilitzar el maó vist. Actualment rehabilitada per a habitatges. Està situada al Carrer Sant Antoni de Baix, 5. Estat de conservació—Bo

Fig. 3.4 Adoberia Pelfort.

Adoberia Balcells L’Adoberia Balcells és una antiga adoberia de l’any 1914, que recorda un castell. Va ser ampliada l’any 1925. Està situada al Carrer Sant Antoni de Baix, 96. Estat de conservació—Deficient

Fig. 3.5 Adoberia Cal Bacells

10


3.2 FÀBRIQUES TÈXTILS Cal Boyer Cal Boyer és una antiga fàbrica tèxtil cotonera de finals del s. XIX. És també el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. Coneguda també com “Vapor Nou”. Rehabilitada l’any 1986. Està situada al Carrer Doctor Joan Mercader, 3-5. Estat de conservació—Perfecte

Fig. 3.6 Fàbrica tèxtil Cal Boyer.

La Igualadina Cotonera La Igualadina Cotonera és una antiga fàbrica cotonera construïda entre 1841-1842, del s. XIX. Va ser dels primers edificis de la revolució industrial construïts a Catalunya. La façana ha estat rehabilitada recentment. Està situada al Carrer Joan Godó Llucià, 2-6. Estat de conservació—Rehabilitat

Fig. 3.7 i Fig. 3.8 Fàbrica de la Igualadina Cotnonera, a la primera mostra la mateixa una foto de fa uns anys sense la façana arreglada i la segona és una actual.

11


3.3 ALTRES El Rec Canal de més de 3km de llargada que ressegueix la ciutat per la banda sud a est-oest. Està situat al Carrer del Rec. Estat de conservació—Regular

Fig. 3.9 Carrer del Rec on és veu el canal.

Molí i celler d’oli del Sindicat Agrícola És un antic edifici modernista projectat per Cèsar Martinell entre els anys 1919 i 1921. Està situat al Carrer Joan Abad, 6. Estat de conservació—Regular

Fig. 3.10 Molí i celler d’oli del Sindicat Agrícola.

12


Electra Igualadina És un antic edifici on hi havia l’Electra Igualadina, fundat a l’any 1903. L'edifici està situat al carrer del Sol i també al carrer del Rec. Estat de conservació—Regular

Fig. 3.11 Electra Igualadina.

Molí de l’Abadia El Molí de l’Abadia és un antic molí fariner, avui convertit en adoberia, documentat al s. XII i pertanyia al monestir de St. Cugat. Està situat al Carrer del Molí de l’Abadia. Estat de conservació—Deficient

Fig. 3.12 Molí de l’Abadia.

13


4 L’ACTIVITAT ACTUAL Encara que sembli un barri bastant mort, he descobert que hi ha molta activitat econòmica, i diferents tipus d’empresa. He fet la següent divisió per classificar-les en activitats econòmiques i activitats culturals. • Activitats econòmiques o Adoberies o Serveis de restauració o Estudis de disseny o RecStores o Altres • Activitats culturals o Museus o Associacions i entitats

4.1 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 4.1.1 Adoberies Aquestes són les adoberies que estan en funcionament actualment i que es troben situades al Barri del Rec.

ACABADOS DE LA PIEL OCAÑA S.C.P.

ANTONI LLACUNA S.L

C/ Sant Antoni de Baix, 114

C/ del Sol, 56

Tel. 938068081 // Fax. 938039487

Tel. 938032339 // Fax. 938066338

acabadospiel@terra.es

llacuna@filnet.es

ANTONIO TORT TOSAL

COMBALIA S.A.

C/ Sant Antoni de Baix, 100

C/ Sant Antoni de Baix, 56-58

Tel. 938030494 // Fax. 938046825

Tel. 938031887 // Fax. 938051854

antonitort@terra.es

www.combalia.es

14


CURTIDOS BADIA S.A

CURTIDOS CASTAÑER S.L

C/ del Sol, 52

C/ Gabriel Castellà, 8

Tel. 938054250

Tel. 938041594

www.curtidosbadia.com

administracion@curtidoscastaner.com

CURTIDOS LANCINA S.A

CURTIDOS MUNTADAS S.L

C/ Paradís, 3

C/ del Sol, 45

Tel. 938031465

Tel. 938031587

http://empresas.inescop.com/CURT.LANCINA/

www.curtidosmuntadas.com

CURTIDOS PUEBLO NUEVO S.C.C.L.

CURTITS AQUALATA S.A

C/ del Rec, 50

C/ Varietats, 2

Tel. 938039234

Tel. 938036902

www.curmasa.com

www.curtits-aqualata.es

CURTITS FONT VALLES S.L.

CURTITS VICH GALIMANY S.L.

Pl. Joan Bas i Jordi, 10

C/ del Sol, 67

Tel. 938030936

Tel. 938032833

www.inescop.es/FONTGENOVES

josepramonvich@hotmail.com

DESPELL S.A

INDUSTRIAL IGUALADINA S.L

C/ Molí de l'Abadia, 28

Avda. Àngel Guimerà, 37

Tel. 938050000

Tel. 938031256

www.despell.es

www.iisl.es

INDUSTRIAS PERE DE CARME S.A

MAGI PUIG GUBERN

C/ Sant Antoni de Baix, 81

C/ Sant Antoni de Baix, 53

Tel. 938030628

Tel. 938030434

ipecasa@gmail.com

www.magipuig.freeservers.com

15


MIGUEL FARRES ROJAS S.A

MIRET Y CIA S.A

C/ Sant Antoni de Baix, 46-48

C/ Baixada Unió, 7

Tel. 938037811

Tel. 938033666

www.splenda.es

www.miretycia.com

MORERA PELL, S.L.

SEBASTIAN CASTELLTORT S.L

C/ del Sol, 30

C/ Dr. Joan Mercader, s/n

Tel. 938032703

Tel. 938031733

www.morerapell.com

http://empresas.inescop.com/CASTELLTORT/

VIDAL BOSCH S.L. C/ Sant Antoni de Baix, 75-79 Tel. 938032100 www.vidalbosch.com

4.1.2 Serveis de restauració He trobat dos restaurants força importants restaurats que han respectat l’estil del barri antic i que s’han inspirat en la història del barri. Un d’aquests restaurants es el Somiatruites i l’altre el Racó del Traginer. • Somiatruites És troba en una antiga fàbrica de pells i ha estat dissenyat per l’arquitecte Xavier Andrés. La decoració està inspirada en les antigues adoberies i podem trobar pells curtides penjades del sostre. Té una curiositat que les parets s’han conservat les mateixes que hi havia. Apart de la gastronomia també ofereixen un espai cultural. C/ del Sol, 19 www.somiatruites.eu

Fig. 4.1 i Fig 4.2 Restaurant del Somiatruites on és mostra la 1a imatge fora del restaurant i la 2a imatge a dins.

16


• Racó del traginer Està situat en el mateix edifici on hi ha el Museu del Traginer. La decoració es rústica i molt cuidada. La cuina és catalana casolana, amb una carta molt extensa amb especialitats a la brasa. La sala té una capacitat per a 90 persones i està plena de petits detalls relacionats amb el món del Traginer. C/ del Traginer, 5 www.museudeltraginer.com

Fig. 4.3 i Fig 4.4 Restaurant del Racó del traginer on és pot veure la 1a imatge fora del restaurant i la 2a imatge a dins.

4.1.3 Estudis de disseny Hi ha uns quants dissenyadors que s’han instal·lat al Rec. Diuen que aquest lloc els inspira per la seva feina, perquè te molta història i moltes possibilitats de futur. A mi m’ha cridat l’atenció que vulguin estar en aquest lloc ja que podrien estar en carrers més centrats i arreglats d’Igualada. Però quan he vist els seus estudis me’n he adonat de que estar allà els hi pot anar bé, ja que són espais grans i que ells ho poden imaginar com vulguin. Aquests són els estudis de disseny que hi ha al Rec: • Espai Gràfic És dediquen a la comunicació gràfica (revistes, fulletons, cartells..), també dissenyen espais com espais de fires. • Estudi Ribaudí És dedica a dissenyar interiors per a botigues i dissenys d’objectes com ara làmpades, cadires. • Intimum Estudi&Shop Estudi d’interiorisme i arquitectura, venda de mobiliari i complements de decoració.

17


• Ricard Vila Projectes d’il·luminació, mobiliari, bany, productes diversos i disseny d’espais arquitectònics. • Ramon Enrich És pintor, escultor i treballa també en el camp del disseny.

4.1.4 Recstores És una empresa que converteix els espais del Rec en botigues innovadores de només 4 dies de durada, i ho fa dues vegades a l’any, una a l’estiu i una altre a la primavera. Aquesta empresa també ha convertit amb botigues modernes altres llocs deixats de barris de Lleida i València.

4.1.5 Altres • El viver del rec És una empresa creada per Moix Serveis i Obres S.L. És tracta d’un viver de plantes i arbres on a més de comprar, hi trobem un lloc per descansar un bar al costat del riu Anoia. És interessant perquè queda molt a prop del centre d’Igualada i està ciutat en plena natura. • Agro Igualada Cooperativa Aquesta cooperativa té dos tipus d’activitats: per una part produeix oli d’oliva, cereals i ametlles. Per altre part té una agrobotiga on és pot comprar tot tipus de productes per l’agricultura i també productes alimentaris de la zona i d’origen cooperatiu.

4.2 ACTIVITATS CULTURALS 4.1.6 Museus • Museu Comarcal de l’Anoia, en formen part: o La fàbrica de Cal Boyer. El trobem al Museu de la Pell què és un dels tres museus més importants d’Europa en aquest tema.

18


Aquí podem fer un recorregut per la història de la pell. És interessant veure la maquinària que s’ha utilitzat des de el passat fins al present per adobar les pells. Un altre exposició que hi trobem és l’home i l’aigua. És una col·lecció d’objectes relacionats amb la utilització de l’aigua i per pensar en el seu aprofitament. A dins del museu també hi ha un auditori i una sala d’exposicions on s’hi fan activitats de tot tipus durant l’any. o L’antiga adoberia de Cal Granotes. És una adoberia del s. XVIII on podem veure com era l’espai i el treball de la pell abans de la industrialització. Conté dues plantes: la ribera i l’estenedor. És interessant de veure perquè així entens la feina i la duresa d’aquella època. Una vegada al mes és fa una visita teatralitzada, un actor que representa un treballador d’aquell temps i explica molt bé com vivíem i com treballaven en aquell lloc.

• El Museu del Traginer. És un museu on podem conèixer l’ofici del traginer molt popular a Igualada en el passat. Aquest museu s’ha fet gràcies a la col·lecció d’Antoni Ros i Vilarrubias i conté 39 carros i carruatges i 2.175 peces relacionades amb aquest ofici. El museu està situat a la antiga masia de “Cal Merdetes” del s. XVIII. Aquests museus són molt visitats per escoles i gent de fora, i crec que el Rec podria aprofitar els molts espais buits que té per fer-hi més museus.

4.1.7 ASSOCIACIONS I ENTITATS • Amics del Rec Associació que treballa per recuperar els edificis abandonats del Rec respectant l’entorn i recuperar la zona del riu i els horts tradicional. També vol que sigui un espai per activitats culturals i de lleure. • La Bastida Associació que organitza tot tipus d’actes culturals, tant de música com de teatre, dansa, arts plàstiques, etc.

19


5 ELABORACIÓ DEL MAPA INFORMATIU Primer vaig anar al punt d’informació turístic de l’Ajuntament d’Igualada, on allà hi vaig agafar tots els fulletons sobre la ciutat. Em vaig adonar que tots eren molt generals de la ciutat, però no específicament del barri del Rec. Alguns estàven centrats en el patrimoni arquitectònic, personatges i fets històrics de la ciutat Igualadina. Un altre parlava del camí de ronda medieval situat al Passeig de les Cabres. D’altres dels museus en concret, com el Museu del Traginer i el Museu de la Pell d’Igualada. Per començar a fer el plànol he recollit tota la informació i he seleccionat només la que fa referència al barri del Rec. El següent pas ha estat buscar un mapa del barri. El mapa actual ha estat fàcil trobar-lo a través de Google Maps. Primer he fet una captura de pantalla de la zona del Rec a Google Maps amb el programa PicPick. Aquest programa permet guardar qualsevol tros de pantalla com a imatge. Després amb el Photoshop he obert la imatge anterior i he creat una nova capa per tractar el plànol, on he dibuixat les illes de cases i les he colorejat per adaptar-lo al meu treball de recerca. Per fer el disseny final he utilitzat el programa Scribus. He importat el mapa creat amb el Photoshop (com a imatge) i he situat els llocs i he explicat breument els racons dels barri com he dit en els capítols tres i quatre d’aquest treball. He afegit tots els textos, adreces d’interès i logos. Cal tenir en compte que com que el mapa es plega he hagut de girar (cap per avall) alguna part perquè quedés ben compaginat. Al final tot això ha estat guardat com a pdf. Després m’he registrat a una web que es diu ISSUU, i on s’hi troben tot tipus de document i revistes, hi he penjat el meu treball de recercapderquè així tothom que vulgui podrà trobar més informació del Rec. Per facilitar l’accés a aquesta web, a més de l’enllaç, he creat un codi. Per poder fer aquest codi finalment he anat amb una pàgina web (http://www.codigosqr.com/generador-de-codigos-qr/), on posant el link que tu vols, d’aquest cas el treball, et fa un codi automàticament. He fet el codi QR que es pot veure a la part inferior de darrera del plànol, per poder accedir també amb mòbils i més ràpid.

Fig. 5.1 Codi QR.

20


ANNEX I

21


6

DIARI DE RECERCA

GENER 2014 Divendres 10/1/2014-He fet la taula de continguts, la portada i he començat aquest diari de recerca. Dissabte 18/1/2014-Passar a net les preguntes i hipotèsis del treball, els objectius i el disseny del treball de camp. Dimecres 29/1/2014-He visitat el Museu de Cal Granotes. Dijous 30/1/2014-Cerca dels llocs importants on tinc que anar a mirar i tirar fotografíes.

FEBRER 2014 Dijous 6/2/2014-He anat a la biblioteca i he demanat informació sobre el riu i el barri del Rec. Divendres 7/2/2014-He començat a fer l’introducció d’aquest treball. Dimarts 11/2/2014-He visitat el Museu de la Pell d’Igualada. Dissabte 15/2/104-Començar el primer apartat del treball com és “El barri del Rec i el riu Anoia”. Dissabte 22/2/2014-Acabar l’apartat “El barri del Rec i el riu Anoia” i començar l’apartat de “La història”. Dimarts 25/2/2014-Acabo el capítol “La història” i en començo un de nou

“L’arquitectura”.

MARÇ 2014 Dilluns 10/3/2014-He anat al punt d’informació turística i he demanat tots els fulletons Dimecres 12/3/2014- He anat a tirar fotografíes sobre els llocs importants sobre el barri del Rec. Dijous 20/3/2014-Preparació de les preguntes a les persones que vull entrevistar. Dimecres 26/3/2014- He extret el mapa del barri del Rec de google, per així començar el disseny del plànol. ABRIL 2014 Dijous 3/4/2014-He posat fotos i text amb l’Scribus per continuar dissenyant el plànol informatiu. Dissabte 12/4/2014-He fet el resum-abstract del treball. Dilluns 21/4/2014-He acabat tot el disseny del plànol, l’he guardat amb pdf i l’he imprés. Divendres 25/4/2014-He posat els peus de foto i he corretgit petits detalls.

22


MAIG 2014 Dijous 1/5/2014-He acabat d’enllestir els detalls del treball i l’he encuadernat.

23


ANNEX II

24


7 PLANIFICACIÓ OBJECTIUS o Entendre perquè han quedat espais abandonats o Conèixer història o Importància del llocs o El treball del amics del Rec o Donar el punt de vista

DISSENY DEL TREBALL DE CAMP Anar a la biblioteca, demanar informació concreta a l’arxiu comarcal. Visitar el rec, el museu de la pell i l’adoberia de Cal Granotes per els diferents oficis de l’adober. Cartografia de l’evolució del Rec i els seus usos. Conèixer altres experiències semblants arreu del món, sobre el fet de que volien enderrocar el Rec i construïr edificis nous. Recull de guíes turístiques d’informació d’Igualada i de diferents llocs, per veure com estan organitzades i poder agafar idees del disseny.

25

E4a xavier fons codina memoria  
E4a xavier fons codina memoria  
Advertisement