Page 1

Bloque Castrelo de Miño

Os servizos creados e as obras feitas son o mellor exemplo da xestión do BNG Xurxo Rodríguez Méndez, alcalde de Castrelo de Miño goberno de tal intensiprimeiros meses foron días de intendade, foron tantas as so traballo, de reunións, de redacción obras realizadas e os de proxectos, de viaxes a Santiago, servizos creados nestes Ourense e Madrid, de negociacións… catro anos de goberno O que máis me preocupaba é que erado BNG en todas e cada mos conscientes de que este enorme unha das parroquias, que traballo que nos levaba todas as horas por moito que o intenten de todos os días da semana non fora os grupos da oposición, apreciado polos veciños e veciñas. pouco poden facer para Non era fácil facerlle entender aos Desde o primeiro día ao servizo dos veciños e das veciñas tentar ocultar todo o que nosos veciños e veciñas que cheganós realizamos. ramos a un Concello onde non había Bo día e moitas grazas por recibirnos nada programado nin solicitado, e tiveContamos co apoio maioritario que para realizarlle esta entrevista para a mos que comezar de cero. Ao mesmo os veciños e veciñas nos están a dar revista do BNG de Castrelo de Miño. tempo mantiñamos a calma porque e por iso é importante o seu respaldo Pasaron algo máis de tres anos dessabiamos que todas as negociacións nas eleccións de maio ao BNG. de que vostede foi investido alcalde. que estabamos leQue valoración fai da súa xestión? Desde a perspectiva vando adiante ían dar que dan estes catro Este é un bo momento para facer unha axiña os seus froitos O apoio anos na alcaldía, reflexión. Botar a vista atrás e tamén e os resultados íanse qué foi para vostede maioritario que os pensar nos meses que quedan por comezar a visualizar o máis duro deste diante ata as vindeiras eleccións mucando este intenso veciños e veciñas dan mandato municipal? nicipais de maio de 2011. Nesa data traballo previo finasomos conscientes de que os veciños Sen dúbida os pri- ao BNG é necesario lizara. E así foi, a e veciñas van valorar a nosa xestión. meiros seis meses. que se intensifique partires deses meses E sinceramente penso que levamos Lémbrome que cando de xestións, iniciatraballado para sacar unha boa nota. chegamos ao Conce- nas eleccións de mos unha carreira de Os resultados conseguidos non se llo eu agardaba que se maio obras, investimentos poden agochar. Chega con abrir os realizara un traspaso e proxectos que non ollos e observalos. Foi un cambio de de poderes, como se parou até o día de fai en todas as institucións democráhoxe. Agora estamos a realizar o plan ticas. En Castrelo de Miño non houbo de investimentos máis ambicioso que este acto de cortesía polo anterior grununca se realizou en Castrelo de Miño. po de goberno. Axiña descubrimos por que. Non había nada que traspasar. Non había nin un só proxecto en marcha, nin unha soa subvención solicitada. A xestión era nula. www.bng-galiza.org Superado este inicio xa previsto, os seis bngcastrelo@gmail.com Edita: BNG Castrelo de Miño

Envío postal sen enderezo

Número 5. Epoca 1ª / Marzo 2011

Faise necesario o respaldo dos veciños e veciñas ao BNG para que Castrelo de Miño continue a súa transformación

O alcalde coa tenenta e o tenente de alcalde do BNG


entrevista 2

a nosa voz en Madrid, mentos que fósemos realizar tiñan que na Federación Espaser subvencionadas e cofinanciadas ñola de Concellos con por outras administracións. RedactaEncoros e no Senado e mos máis proxectos, presentamos máis máis no Congreso dos solicitudes de subvencións, fixemos Deputados en Madrid máis viaxes, petamos en máis portas. con cadansúa moción Así conseguimos atopar financiamento presentadas polo BNG. en todas as institucións públicas ás que Era tal a inxustiza, que nos diriximos: Deputación, Xunta de conseguimos que foGaliza, Estado e Unión Europea. E isto ran aprobadas e o foi froito da xestión municipal do goberCongreso dirixiuse ao no do BNG de Castrelo de Miño. Goberno para que nos Celebramos a investidura do primeiro alcalde do BNG de Qué conseguiron con esas xestións? Castrelo de Miño compensara economiQue nestes tres últimos anos, a cada camente no momento 2 euros de fondos propios do Conceda negociación do PacNese primeiro ano, tamén recibiron llo destinados a investimentos, sumáto Local, algo que estimamos se realice unha nova inesperada que lles puido moslle 8 euros que conseguimos fóra ao longo de 2011. Agardaremos a que trastornar os plans de investimento? grazas ás nosas xestións. Cada ano, o cumpran. De todos os xeitos, poden Así foi, en novembro de 2007 desde o poñendo 200.000 euros, conseguimos os veciños e veciñas estar seguros que Goberno central modificouse a normatirealizar obras por máis de un millón de estaremos atentos e expectantes para va que regulaba o imposto de bens ineuros. que así sexa. móbeis de características especiais que Facéndoo máis sinxelo: O anterior goPero o caso é que vostedes deixaron tiña que pagarnos FENOSA pola presa berno do Partido Popular con 200.000 de ingresar case 200.000 euros cada e a central hidroeléctrica. Nos meses euros realizaba obras por valor de ano por este concepto. Como fixeron previos e desde o Goberno central trans200.000 euros. O goberno municipara que con todo ese diñeiro de memitírasenos a idea de que os concellos pal do BNG de Castrelo de Miño, con nos, se multiplicaran as obras, os seriamos duplicar os ingresos. Nada máis eses mesmos 200.000 euros realizavizos e os investimentos que se están lonxe da realidade, cando se publicou a mos obras por un valor de un millón de realizando en Castrelo de Miño? nova lei no Boletín Oficial do Estado, e euros. Pois non foi doado, iso está claro. Non nunhas negociacións de última hora nas E isto fixémolo cada un dos catro anos subimos un só imposto aos nosos veque o Goberno central cedeu á chantaxe que levamos gobernando. ciños e veciñas. Iso tería das grandes empresas eléctricas, pasaVisto así parece fácil? sido o máis fácil. O que mos a cobrar menos de 60.000 euros, Parecerallo a vostede, deixamos de recibir do cando nos anos anteriores se ingresaba Conseguimos pero asegúrolle que non Estado, que o paguen unha media de 250.000 euros. É dicir, foi nada doado. Á porta a veciñanza. Pero esa FENOSA deixounos de pagar 190.000 atopar do despacho de ningún sería a solución máis euros cada ano co beneplácito do Gofinanciamento alcalde chega ningunha prexudicial para os haberno central. institución ofrecéndobitantes de Castrelo. E en todas as Foi vostede un dos alcaldes de Galiza nos nada. Os euros non nós non queriamos iso. que máis loitou contra esta decisión? andan sós nin cruzan Neste mandato non su- institucións Non era para menos. Consideramos portas. Houbo que saír bimos nin un só impos- públicas ás que que isto foi unha nova aldraxe a todos ás estradas, facer quito aos nosos veciños e os veciños e veciñas de Castrelo de lómetros, e visitar porta veciñas e multiplicamos nos diriximos Miño. Primeiro en 1969 asolagáronnos por porta todas e cada os investimentos e os 800 hectáreas de viñedo con denomiunha das institucións. servizos que lles ofrenaciòn de orixe do Ribeiro, coa riqueza Chegamos a recibir ingresos inauditos cemos. que iso tería suposto para os nosos veaté o de agora en Castrelo de Miño, Como fixeron entón? ciños e veciñas nestes intres, e agora como o diñeiro que se incorporou nos Pois logo dun longo proceso de requítannos a xusta compensación que Orzamentos Xerais do Estado de 2009, flexión e análise da situación económiestabamos recibindo. Saín en todos 2010 e 2011 adicados nominativamenca que se nos presentaba por diante, os xornais de Ourense e de Galiza, e te nesa Lei Xeral a Castrelo de Miño atopamos a solución: multiplicar o dimanifestei a miña enérxica protesta grazas as xestións que realizamos en ñeiro, como a milagre dos pans e dos en todos os medios de comunicación. Madrid, en colaboración co senador do peixes. Até Informe Semanal, de TVE, acheBNG Xosé Manuel Pérez Bouza. GastaE iso como se consigue? gouse a Castrelo de Miño para gravar mos moita sola de zapato, usamos toun programa que emitiron para todo o Traballando máis. Pensando todo moito dos os recursos dos que dispuñamos, máis. Decidimos que todos os investipero asegúrolle que pagou a pena. Estado. Así mesmo, fixemos escoitar


actualidade

Algo mudou en Castrelo de Miño A tendencia na decantación do voto ao BNG fai aínda máis necesaria a participación da xente Castrelo de Miño un resultado que te os gráficos, o Bloque Nacionanovamente duplica con creces o das lista Galego acaEuropeas do 2004. da melloras inda Todo semella indicar que existe unha máis espectacutendencia importante na intención de lares experimenvoto no concello de Castrelo de Miño tando en 2008 cara o BNG. A excelente xestión reaun incremento de lizada pola alcaldía do BNG semella arredor do 200% estar no fondo da cuestión. A vindeira a respecto das convocatoria electoral, as eleccións Eleccións Xerais de 2004, un feito municipais de 2011, terá a última moi significatipalabra sobre o asunto. E por esta vo en comicios razón é máis importante que nunca nos que o voto o respaldo do veciños e veciñas de decántase haAs eleccións galegas confirmaron o ascenso do BNG en Castrelo de Miño Castrelo ao alcalde do BNG. bitualmente por Cando o pobo fale, en maio, terá a partidos de ámCoas cifras das últimas eleccións na oportunidade de darlle ao BNG unha bito estatal. As Eleccións Galegas de man, resulta evidente para calquera maioría para seguir xestionando o 2009 veñen confirmalo, outorgándoobservador que o panorama político presente e o futuro de Castrelo de lle ao BNG un incremento do 110%, de Castrelo experimentou unha fonda Miño, coa mesma ilusión, entrega e un dos máis altos do País. mudanza. A tendencia iníciase nas cumprimento que o vén facendo esNa última convocatoria electoral, as Eleccións Municipais do ano 2007, tes últimos catro anos. Eleccións Europeas, o BNG obtén en nas que o Partido Popular perdeu por unha ampla marxe a maioría absoluta da que viña gozando durante as últimas dúas décadas, ao diminuir unha terceira parte os seus votos. Nas mesmas eleccións, o algún grupo experimenta un pequeno repunte, mentres que o BNG aumenta en máis do 50% os seus apoios, faltándolle só unha trintena de votos para dobrar a súa representación e chegar aos catro concelleiros e concelleiras. Son nas seguintes convocatorias electorais nas que se reafirma a viraxe electoral. Mentres que PP e PSOE perden manifestamente apoios a respecto de anteriores convocatorias nos mesmos ámbitos, como se pode comprobar medianO panorama político de Castrelo de Miño experimentou unha fonda mudanza 3


entrevista

Castrelo de Miño é un lugar onde se vive moito mellor que hai catro anos

Construiuse unha nova ponte sobre o Miño

Que destacaría en liñas xerais da súa xestión? Cando me presentei a alcalde no ano 2007, o BNG fomos o único grupo político que entregamos un programa electoral elaborado, dicindo claramente o que nós queriamos para Castrelo de Miño. Somos conscientes de que a maioría dos veciños e veciñas que nos deron o seu apoio naquel entón, máis de 400, tamén se viron reflexados nese Castrelo de Miño que nós queriamos. Teño aquí diante ese programa electoral de 2007. Convido a que o repasen. Aquilo que nos prometiamos está realizado na súa inmensa maioria. E quero destacar a principal frase daquel programa electoral onde dicía: “Converteremos o Concello nun instrumento de mellora da Calidade de Vida”. Estes días, cando vexo as nosas persoas maiores realizando actividades culturais e deportivas, aos mozos nas escolas deportivas e nos novos equipos masculinos e femininos que se crearon, cando vexo o Pavillón cheo de xente, o Centro de Día e a nova Residencia para maiores en construción, a nova Feira mensual ateigada de persoas que venden e compran... non me cabe a menor dúbida, conseguímolo, conseguimos que o Concello se convertira no que ten que ser, un instrumento que mellora a calidade de vida dos seus veciños e veciñas. Seguindo a súa suxestión, repasemos ese programa en cada un dos seus puntos. No primeiro punto dicían que o BNG quería un Castrelo para vivir. Conseguírono? Freamos o despoboamento, fixamos poboación e atraemos novos veciños e veciñas. Como? Primeiro ofrecendo novos servizos que fagan máis doada a vida no noso concello. Tamén restauramos prazas e núcleos de poboación, como Santa María, Prado de Miño, Astariz, Macendo. Démoslle luz e iluminamos as noites con novos alumeados públicos.

4

Melloramos os accesos ao concello, ampliouse a estrada da Xunta de Galiza entre Feá e Sampaio, e construiuse unha nova ponte sobre o Miño. Isto é tamén outro fito histórico. Pasaron máis de 100 anos desde a construción da anterior ponte. Ser alcalde dun concello, e poder inaugurar unha nova ponte é algo que me enche de satisfacción. Rehabilitamos fontes e lavadoiros, construímos novas áreas recreativas. Aprobamos o PXOM onde reservamos amplas zonas para construción de vivendas de protección oficial, e desde o ano 2010 estamos observando gratamente a recompensa do traballo realizado co boom inmobiliario que se está a producir, coa chegada de moitos veciños e veciñas de Ourense e arredores que están mercando casas en Castrelo e que están rehabilitando cada vez máis vivendas. Desde logo, pódolle dicir, que Castrelo de Miño é un lugar onde se vive moito mellor que hai catro anos.

te universitario de Castrelo de Miño están realizando as prácticas no noso Concello. Creouse un activo grupo de voluntarios de Protección Civil totalmente equipados con vehículos, cisternas de extinción de incendios, indumentaria, remolques, lanchas e material de salvamento acuático… Pero non só conseguimos que o Concello contratara novo persoal, conseguimos dinamizar a economía de Castrelo de Miño, apoiando proxectos innovadores como o Polígono Agrario de Asociación das Bouzas, cun investimento que superou o millón de euros, e que a día de hoxe xa está en pleno rendemento e creando novos postos de traballo. Como en vindeiras datas os vai xerar a valorización que se fixo dos montes veciñais en man común de Santa María e Barral, cun investimento de 200.000 euros conseguido tamén a través das xestións do Concello. Como o está conseguindo a recuperada feira de Castrelo de Miño, onde moitos dos nosos veciños e veciñas están a ofrecer cun grande éxito os seus produtos naturais e artesanais. Como os postos de traballo que se van crear de inmediato no Centro de Día e máis na Residencia para as persoas maiores que o Concello está construíndo. Como os postos de traballo que se van xerar cando na vindeira primavera estean as termas de Paradela rematadas e se cree tamén o novo Padroado do Parque Náutico de Castrelo de Miño, ou cando comecen a chegar empresas aos 300.000 m2 de solo industrial reservados na aprobación do Plan Xeral. E voulle rematar a pregunta dun xeito semellante á anterior. Desde logo, pódolle dicir, que agora Castrelo de Miño é un lugar onde se pode traballar moito máis.

Convidamos a todos a que repasen o noso programa do 2007. Aquilo que prometiamos está realizada na súa maioría

A nova feira mensual está ateigada de persoas que compran e venden

No segundo punto dicían, queremos un Castrelo de Miño para traballar. Que me di? Voulle dar un dato, en decembro de 2007 había 6 persoas en nómina no Concello. Neste mandato cheguei a asinar máis de 60 nóminas cada fin de mes. Que lle parece? Conseguimos para Castrelo de Miño o primeiro obradoiro de emprego da súa historia. Grazas a el 34 veciños e veciñas formáronse no noso concello. Dispoñemos de nova maquinaria e persoal (tractor, taller de carpintería, cisterna, desbrozadoras mecánicas, etc). Asinamos convenios de colaboración con todas as universidades de Galiza e o estudan-

Conseguimos para Castrelo de Miño o primeiro obradoiro de emprego da súa historia


entrevista

lonxe, téñolle que dicir que pouco imcategoría galega, formado por rapazas do portou. Para nós era unha prioridade e noso concello. Elas e os rapaces do equisabiamos que tiñamos que construílos po de fútbol masculino e dos equipos de fose como fose. E sabiamos que os deportes náuticos son un orgullo para o nosos veciños e veciñas non podían noso concello que levan o noso nome por esperar máis. toda Galiza. Creamos escolas deportivas municipais para todas Cal foi a solución para suas idades, temos moperar este segundo atrane monitoras, un co da Xunta do Partido Construimos nitores Temos o centro de día a piques de rematar ximnasio no pavillón Popular? o Castrelo coas suas máquinas, Con fondos do Estado Conseguiron o Castrelo do Benestar e dúas saunas… Orconstruímos o Centro de Día, do Benestar Saudábel que prometían? ganizamos andainas, e con fondos europeos a Resie Saudábel Esta foi unha das áreas ás que máis tempo rutas en bicicleta, prodencia para as persoas maiores. lle adicamos. Era o noso maior compromibas de atletismo, de E acabámolo conseguindo. Tra- contra todos os so electoral. Téñolle que dicir que prometecoches clásicos, de ballando máis e poñendo máis atrancos mos dous Centros para Castrelo de Miño, pesca, de fútbol… E empeño e máis imaxinación. O un de Día e outro de Noite. O que nunca se por suposto converteque importa ao final, neste caso fixera, nós prometemos construílo nun só mos o Parque Náutico concreto, é o resultado. mandato. E cumprimos. Non sen atrancos, nun referente internacional con probas das Pero a súa aposta polos servizos sociais ben é certo. Tras asinar un compromiso de máis altas categorías. Por primeira vez non só se baseou na construción de noinvestimento de 1,2 millóns de euros por conseguimos a organización dunha proba vos edificios? parte da Vicepresidencia da Xunta de Galida Federación Internacional de Remo, a za, que o propio Anxo Quintana veu Copa da Xuventude. E en febreiro a asinar a Castrelo de Miño e cos de 2011 conseguimos sentar en que iamos construír un Centro de Castrelo de Miño á Deputación, Día con residencia e unha escola á Xunta, ao Goberno deo Estado, infantil, atopamos o primeiro atranao Consello Superior de Deportes, co no Bispado de Ourense. Con á Secretaría Xeral para o Deporese financiamento comprometido, te, á Confederación Hidrográfica e cunhas instalacións que se axeiMiño-Sil, ás Federacións Galega taban á perfección para este coCastrelo móvese co deporte e a actividade física e Española de Remo e a Fenosametido tras ser revisadas por técGas Natural. Once institucións que A maiores destas construcións, dirixímonicos da Consellaría, o Bispado de Ourense deron o seu apoio para a constitución do nos as persoas maiores, ofrecémoslles denegounos a cesión da Rectoral de Prado Padroado do Parque Náutico, que vai proactividades, charlas, atención, coidado, de Miño. A verdade é que temos que agrafesionalizar e revitalizar económicamente exercicio físico, teleasistencia nos seus decer profundamente o apoio de todos os estas instalacións. fogares... Ofrecémoslles aos cativos e párrocos do concello que nos apoiaron nas cativas actividades extraescolares, campanosas xestións. Pero non desfalecemos e mentos de verán, novas vivencias… E escon máis entusiasmo buscamos novas tamos a piques de acadar o financiamento opcións que a día de hoxe nos permiten necesaria para abrir a Escola Infantil para dicir que temos o Centro de Día a piques de rematar e a residencia para as persoas as criaturas de 0 a 3 anos para o curso maiores comezando a súa construción. 2011-2012. E como lle dicía non sen atrancos. O seE tamén fixemos melloras en todos os cengundo produciuse no cambio de gobertros de saúde e consultorios médicos. no na Xunta, onde o Partido Popular non E qué foi do Castrelo deportivo e culturespectou o acordo que tiñamos asinado Ofrecémoslles actividades as persoas ral? maiores e aos nosos cativos e cativas entre o Vicepresidente da Xunta e o alcalde Abrimos, remodelamos e activamos o antide Castrelo de Miño. Visto agora desde o go Pavillón Municipal que Pero ante todo, pensamos no deporte estaba completamente como unha ferramenta prioritariamente a abandonado. Agora está disposición dos veciños e veciñas de Casaberto de luns a venres, trelo de Miño. E foi un éxito e, o máis sore os sábados xoga nel prendente, en todas as idades. Nas escoo equipo de fútbol sala las deportivas están inscritos máis de 250 feminino que compite na veciños e veciñas entre os 5 e os 90 anos. A residencia para persoas maiores está comezando a súa construción 5


entrevista 6

Tiñamos un potencial extraormamos de axudas e subvencións. Agora dinario que estaba agochado. desde o Concello está ao seu dispor a Penso que nestes tres anos información, con publicación de bandos, mostramos todo o que pode anuncios na paxina web, no programa dar de sí a nivel turístico este de radio municipal… Asinamos novos concello. Como o demosconvenios e, desde o Portelo Único do tramos na campaña turística Concello, pódese enviar documentación “Feliz Novidade” que promoá Deputación, á Xunta de Galiza, ao Escionou por toda Galiza o noso tado. Abrimos un punto de información concello. catastral, pódense realizar xestións para E non me quero esquecer de o cambio de residencia, do carné de Puxemos en marcha o catamarán que recorre o río Miño que no PXOM que aprobaconducir… mos, reservamos unha area Fomentamos o asociacionismo, creaPensaban tamén nun Castrelo turístipara a construción dun grande Hotel mos o rexistro de asociaco. Conseguírono? Balneario. Nestes intres cións, creamos equipos Neste eido o salto foi espectacular. Cunestamos negociando con deportivos de todas as ha programada campaña de comunicagrandes grupos hoteleiros Puxemos categorías, creamos un ción, na que todas as semanas xeramos e conseguindo financiados grupos máis activos noticias en prensa, radio e televisión mento europea a través o concello ao de Protección Civil de situamos a Castrelo de Miño no mapa. do LEADER. dispor dos Galiza. Agora xa non temos que dicir que soE conseguiron o Castrelo mos dun concello ao lado de Ribadavia. veciños, e nós ao Resumindo, puxemos tecnolóxico? Agora somos de Castrelo de Miño, too Concello ao dispor da Voulle ler tal cal o que seu servizo dos saben onde estamos, e o recoñeveciñanza. prometiamos no noso cemento e a identificación do público Xa para rematar, como programa: “estenderemos é moi positiva xa que nos asocian cun resumiría todo o trabaunha rede sen fíos munillo destes tres últimos anos? cipal de internet de alta velocidade que Tiñamos as ideas e o apoio maioritario, e chegará ao 100% da poboación usanco mellor equipo humano conseguimos do tecnoloxía wifi e wimax. Crearemos realizalas. Demostramos que somos unha paxina web municipal interactiva e o goberno competente que precisaba dotarémonos de aulas de informática e novas tecnoloxías”. Non teño nada máis Castrelo de Miño. que dicirlle, porque exactamente iso Pero todo isto non tería ningún valor se que prometiamos e o que realizamos. E non fora polo apoio veciñal que recibiron como detalle un único dato, a nosa Coa eurodiputada Ana Miranda nunha visita a Castrelo de Miño paxina web recibiu máis de 130.000 visitas. concello dinámico, próspero e turístico. O último punto do seu programa electoral de 2007 dicía: Queremos Conseguimos que moitos dos nosos un Castrelo de Miño para todos e estabelecementos comerciais e adegas todas. estean na Ruta do Viño do Ribeiro, o que lle supuxo ao concello un importante O concello de Castrelo de Miño, investimento económico. Puxemos en o seu alcalde e os concelleiros e marcha o catamarán que percorre o río concellerias do equipo de goberno O Portavoz Nacional do BNG, Guillerme Vázquez, Miño e viñeron medios de comunicación tamén visitou o noso concello do BNG, estamos a disposición de de toda Galiza difundilo. Estivo funciotodos os veciños e veciñas, son a nando ininterrompidamente desde o seu nosa prioridade. O concello é dos veas nosas propostas, e que foron enriinicio e foi un éxito de funcionamento e ciños e vecias, polo tanto puxémolo ao quecidas e melloradas coas opinións e ocupación. seu dispor, e nós ao seu servizo. Nas colaboracións dos veciños e veciñas de oficinas municipais xestionamos e inforRecuperamos e limpamos as beiras dos cada un dos pobos de Castrelo de Miño. regatos, acondicionamos as beiras Somos un goberno que escoita, e do río Miño e creamos catro granque traballamos por e para os vecides áreas de pescadores que son un ños e veciñas. Ao fin e ao cabo, nós importantísimo punto de atracción cremos no que facemos. Nacemos, de visitantes. Creamos roteiros de medramos, vivimos e traballamos sendeirismo, miradoiros, estamos en Castrelo de Miño. Predicamos co construíndo unhas pozas termais en Estendemos unha rede sen fíos municipal de internet exemplo. de alta velocidade Paradela…


entrevista

Hoxe o BNG de Castrelo de Miño é un grupo humano inmenso

Que nos depararán estes últimos meses como a forza maioritaria de Castrelo de programa, ese contrato por escrito cos até as eleccións de maio? Miño. Pero non é suficiente, necesitamos nosos votantes, e non hai motivo para o apoio de todos os veciños e veciñas perder ningún deles. E si que hai motivos Continuamos con esa intensidade no para conseguir a maioría absoluta. Fixepara gañar moitos máis e as súa colabotraballo, na realización de investimentos mos moito, pero en demasiadas ocaración e forza para logralo. Como lle coe novos servizos. Agora a maquinaria sións os partidos da oposición puxéronmentaba hai un intre esa inmensa rede de municipal está perfectamente engraxada nos atrancos impedíndonos conseguir persoas e contactos que tecemos nestes e en plena marcha. Agora non hai desermáis beneficios para Castrelo de Miño. tres anos permitiunos chegar a moitísitos, hai vizosas leiras floridas e un tren Por iso necesitamos desprendernos desmos máis fogares, primeiro para escoitar, a toda marcha cargado de proxectos retes atrancos. despois para cumprir e agora para comupartindo en cada parroquia. Temos prenicar e transmitir a nosa mensaxe e as parado o novo programa para gobernar Hoxe o BNG de Castrelo de Miño é un nosas obras. Castrelo de Miño desde este ano até o grupo humano inmenso, tecemos unha 2015, contando co respaldo dos nosos grande rede social que nos permite ter Só 200 votos nos separan da maioría abveciños e veciñas. Somos contactos e apoios en soluta, por iso é tan importante ese resconscientes de que puxetodas as parroquias, en paldo, esa implicación, esa forza dos vemos o listón moi alto, pero todos os pobos, en todos ciños e veciñas dos lugares e parroquias Cumprimos temos as forzas, a enerxía os fogares, somos unha de Castrelo de Miño. e o entusiasmo suficientes amplamente o enorme rede social que E xa para rematar, que lle diría aos vecipara volver superalo. Soapaña todas as ideas, as ños e veciñas de Castrelo de Miño como bre todo agora nestes mo- noso programa, suxestións, as opinións alcalde de Castrelo de Miño? mentos de crise, onde o ese contrato por de todos os veciños e Como bo galego, voulle respostar cunha paro golpea as familias, e veciñas e transmíteas dun pregunta: Viches todo o que logramos que nos obriga a ter como escrito cos nosos xeito inmediato para dargobernando en minoría? Imaxínaste o prioridade a creación de votantes lle solución o máis axiña que poderíamos conseguir a partires de emprego e continuar reacposíbel. Un inmenso gru2011 con maioría absoluta? Hai 3 anos tivando a economía local, po humano que funciona prometemos que Castrelo de Miño ía ser porque é necesario e porá perfección, cun único o Allariz do Ribeiro e estamos no bo caque contamos co apoio maioritario dos obxectivo, o de seguir traballando por e miño. Agora necesitamos a maioría abveciños e veciñas de Castrelo de Miño. para os nosos veciños e veciñas. soluta para terminar de conseguilo: a túa cos que contamos para recoller no proE como van conseguir a maioría absoforza e o teu respaldo é necesario. grama electoral tamén as súas proposluta? Ese é o noso obxectivo e non imos destas, percorreremos todos e cada un dos Aspiramos ao respaldo da xente de Cascansar un só intre até conseguilo. Contapobos do noso concello, escoitando e entrelo poruqe cumprimos amplamente ese mos contigo! riquecéndonos de todas as aportacións, como levamos facendo estes catro anos. O Castrelo de Miño que queremos seguir construíndo é o Castrelo de Miño que imos facer entre todos e todas. Cal é o obxectivo para os vindeiras municipais de 2011? Desde que estamos na alcaldía, todos os procesos electorais demostraron con votos o noso crecemento. As nosas enquisas hai Somos unha enorme rede social que apaña todas as suxestións dos veciños e veciñas dous anos que xa sinalan ao BNG 7


A presión social contra a Lei de Augas dá os seus froitos

O BNG rexistra no Parlamento 14.000 sinaturas para que o Goberno galego derrogue o canon que grava o consumo da auga

Como contactar co BNG de Castrelo de Miño: Rúa Tomás de Lemos, 2-baixo 32400 Ribadavia www.xurxo-bng.org bngcastrelo@gmail.com Telf. 678.643.162

Como contactar co BNG Nacional: Sede Nacional. Avenida Rodríguez de Viguri. 16 baixo. 15703 Santiago de Compostela. 981 555 850 www.bng-galiza.org nacional@bng-galiza.org

Impreso en papel reciclado

O clamor social contra nestes actos pon de maa Lei de Augas deu os nifesto a enorme sensiseus primeiros froitos bilidade social ante unha e o Goberno galego colei que é percibida como meza a recuar. O Bloque arbitraria e inxusta. Nacionalista Galego, en A recollida sintonía coa inmensa de sinaturas maioría da sociedade, desenvolveu unha incontinúa tensa campaña contra a O BNG vai continuar a Lei e recolleu perto de traballar até que a lei 14.000 sinaturas en desexa derrogada e vaino manda da derrogación Momento en que a delegación do BNG entregou no Parlamento de Galiza as facer, coma sempre, na sinaturas contra a Lei de Augas do canon que grava o rúa, e nas institucións, consumo da auga. As side Augas. Pero non chega con este continuando coa súa naturas entregounas unha delegación anuncio-trampa, feito ademais en campaña de charlas e recollida de do BNG encabezada polo seu portavésperas eleitorais. O canon ten que sinaturas e propondo a derrogación voz nacional, Guillerme Vázquez, no ser retirado. A Xunta ten que escoitar da lei no Parlamento. Parlamento Galego. A formación naa xente. Unha delegación nacionalista, comcionalista continuará a súa campaña O Bloque Nacionalista Galego desenposta por candidatos e candidatas, até a definitiva derrogación da lei. volveu unha intensa campaña social concelleiros, concelleiras, membros A batalla contra esta lei xa comede oposición ao canon que grava o da Executiva, a deputada Isabel Sánzou a dar os seus primeiros froitos, consumo da auga chez e encabezada polo portavoz nade tal xeito que o que consistiu en cional, Guillerme Vázquez, acudiu en conselleiro de Memúltiples encontros datas pasadas ao Parlamento de Gadio Ambiente, AgusA batalla con veciños e veciliza para rexistrar as preto de 14.000 tín Hernández, dixo ñas para dar a coñecontinuará até sinaturas que o BNG levaba recollino Parlamento que cer os trazos básicos das até ese momento en demanda da mentres el estea no conseguir a da lei. derrogación da Lei de Augas. Trátase cargo ninguén terá derrogación do da primeira das batallas dunha loita Fixéronse ao longo e que pagar o canon. que vai prolongarse até que se consiancho de Galiza arreÉ evidente que o Go- canon da auga por ga o obxectivo de acabar cunha nordor de 200 encontros berno do PP acusa ser un imposto ma que pretende cobrar aos usuarios informativos nos que a presión política do pola auga dos seus pozos ou traídas tomaron parte unhas BNG e do movemen- irracional e veciñas en lugares en que non existe 8.000 persoas. A alto social contra a Lei inxusto subministro público. tísima participación

BLOQUE Castrelo de Miño 5  

Boletin do Bloque Nacionalista Galego de Castrelo de Miño

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you