Instruct - Basisonderwijs

Page 1

Basisonderwijs

2013

Leuk en leerzaam!


Basisonderwijs Instruct Educatieve Uitgeverij heeft meer dan 20 jaar

ervaring met het ontwikke­len van lesmateriaal voor Basis­

Belang van computer- en typevaardigheid in het Basisonderwijs

onderwijs, Voortgezet

Onderwijs, MBO en opleidings­ instituten.

Betrokken en enthousiaste werknemers van Instruct

Leren omgaan met de computer en typevaardigheid ontwikkelen is net zo

ontwikkelen de producten in

elementair geworden als leren rekenen of schrijven. Leerlingen met goede

nauwe samenwerking met

computervaardigheden zijn beter voorbereid op het Voortgezet Onderwijs.

docenten. Daarbij worden de producten regelmatig aangepast en verbeterd

om een optimale bijdrage

Onze lesmethoden sluiten aan op de

De leerlingvolgsystemen in de methoden

continu actueel gehouden:

van de leerlingen.

ontwikkeling van kinderen en worden

te kunnen leveren aan het onderwijs.

• Met de online modules van AaBeeCee

Instruct richt zich voornamelijk bij het doel is om methoden

Ter verdere ondersteuning van de werk­

op de computer. Daarmee zijn ze uit­

diverse andere producten beschikbaar:

stekend voorbereid op de eisen die het

te ontwikkelen waarmee

vervolgonderwijs op ICT-gebied aan hen stelt.

leerlingen op verschillende

• TypeWorld is dé nieuwe online methode

niveaus in hun eigen tempo

voor typevaardigheid. Hiermee leren

kennis en vaardigheden aan­

kinderen spelenderwijs met tien vingers

leren. Het lesmateriaal heeft

blind typen. Deze vernieuwende methode

een duidelijke structuur, met

in game-vorm kan gebruikt worden vanaf

helder taalgebruik gericht op

groep 6.

de doelgroep. De methoden

• De methode Starten met de Computer

zijn door de leerlingen zelf­

kan al in de kleutergroepen gebruikt

worden om basisvaardigheden op de

standig door te werken met

computer aan te leren.

een minimale begeleiding.

• Type-Basic is een methode voor

toetsenbordvaardigheid volgens het

Daarbij kan door leerlingvolg­

tienvingersysteem blindtypen. Het is een

systemen de leraar optimaal

te installeren programma, niet webbased.

op de hoogte blijven van

de vorderingen, zodat hij

Samen met Instruct kunt u zorgen dat uw

kan bijsturen waar nodig.

leerlingen voorbereid zijn op de toekomst!

Vanzelfsprekend vol­doen

onze methoden aan de meest actuele kwaliteitseisen en -normen.

Instruct maakt het leuk en leerzaam!

www.instruct.nl

leren leerlingen vanaf groep 5 goed

omgaan met verschillende toepassingen

op digitaal lesmateriaal, waar­

2

verschaffen goed inzicht in de vorderingen

zaamheden van de leraar heeft Instruct • Het Handboek DigiBord & Didactiek

biedt zowel voor de beginnende als de gevorderde gebruiker een uitgebreid

overzicht van de mogelijkheden van het digitale schoolbord.

• Het digitale toets- en leerprogramma

WinToets is al jaren het meest gebruikte programma voor het beheren van

toets­vragen, gestructureerde leerstof en oefeningen. Instruct geeft de bijbehorende cursusboeken uit.

• Om computervaardigheden van leer­

krachten en ondersteunend personeel te verbeteren, biedt Instruct diverse cursussen voor computergebruik, waaronder ICT-Updater.


Jong computervaardig!

AaBeeCee AaBeeCee in het kort:

• De theorie wordt uitgelegd in begrijpelijke instructiefilms.

Opbouw

• Elke les wordt afgesloten met

AaBeeCee is opgebouwd uit verschillende

een digitale toets.

modules. De modules zijn onafhankelijk van elkaar aan te schaffen en te doorlopen.

• Dankzij de modulaire opbouw kan de school zelf bepalen welke onderdelen worden

Met de methode AaBeeCee leren leerlingen

de methode volgen.

op de computer. Ze leren bijvoorbeeld

worden in de AaBeeCee

Explorer. Einddoel is het leren maken van

aangeschaft en welke groepen

omgaan met verschillende toepassingen

werken met Word, PowerPoint en Internet

• De resultaten kunnen gevolgd

een werkstuk. Leerlingen die AaBeeCee

Manager.

doorgewerkt hebben zijn zo vaardig op de computer, dat zij hier voordelen van ondervinden in het vervolgonderwijs.

De instructies staan aan de rechterkant van het beeldscherm. De opdrachten worden

aan de linkerkant gemaakt. Iedere module is

opgebouwd volgens dezelfde heldere structuur: kijken, oefenen, maken, toetsen, opdracht. Zie ook het schema onderaan de pagina. De hele

methode is via internet beschikbaar en u hoeft niets te installeren.

Begeleidermodule

Via de AaBeeCee Manager kunt u uw leerlingen volgen en begeleiden.

‘Ik ben zeer tevreden over het programma en vind dat het prima voldoet aan onze einddoelen voor ICT in het PO. De leerlingen hebben het werken als zo prettig ervaren, dat zij ook thuis aan de slag gingen. De benodigde oefenbestanden konden ze vrij van de site van Instruct downloaden.’ Jean Beaulen, COS Computers op school

Kijken

Oefenen

Maken

Toetsen

Opdracht

De leerlingen zien een voorbeeld van wat er van ze verwacht wordt.

De benodigde vaardigheden om het voorbeeld te kunnen maken, worden geoefend.

Het voorbeeld wordt gemaakt en opgeslagen.

De kennis wordt getoetst via een digitale toets.

Verworven vaardigheden toepassen in open opdrachten.

www.instruct.nl

3


Spelenderwijs leren typen!

TypeWorld

TypeWorld in het kort: • Speciaal voor kinderen. • In game-vorm.

• Overal oefenen via internet. • Unieke begeleidermodule.

In het onderwijs moeten leerlingen veel taken op de computer uitvoeren: opdrachten en

‘De interactieve manier van aanbieden sluit precies aan bij hetgeen kinderen verwachten. De heldere uitleg middels instructiefilmpjes is absoluut een groot pluspunt van dit programma. De gadgets maken het programma voor de kinderen nog eens extra aantrekkelijk. Ze zullen hierdoor extra gemotiveerd zijn om serieus met de oefeningen aan de slag te gaan.’

werkstukken maken, informatie zoeken, online leermethodes gebruiken, enz. Goed kunnen typen is een must voor iedereen die met de computer werkt. Verschillende onderzoeken tonen verbeterde prestaties aan: tijdwinst, focus op de inhoud en minder kans op RSI. Werkwijze en opbouw

TypeWorld is een uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen leren met tien vingers blind typen, met een

certificaat als eindresultaat. Omdat TypeWorld via internet werkt, kan de leerling zowel op school als thuis oefenen.

TypeWorld staat midden in de belevingswereld

van het kind en is in game-vorm opgezet. Het is

Gerjo Stegeman, COS Computers op school

een wereld met 20 eilanden waarop dorpen met oefeningen staan. De leerling ontvangt steeds beloningen: zogenaamde gadgets. Die komen

op het eigen eiland terecht waardoor het eigen eiland steeds mooier en voller wordt.

De dorpen zijn met wegen verbonden. Er is

een verplichte route over een eiland, maar een

leerling kan ook uitstapjes maken. In TypeWorld wordt het oefenen leuk en makkelijk gemaakt.

www.instruct.nl

4


Scan de code en bekijk de introductiefilm.

‘Verbazend snel wordt dankzij de korte instructiefilmpjes het resultaat zichtbaar: kinderen zitten in een goede typehouding, handen gespreid op het toetsenbord. Niemand meer die met enkele vingers typt of bij iedere aanslag op het toetsenbord kijkt.’ Ellen Hartog, leerkracht Verhoeff-Rollmanschool, Bodegraven

Begeleiding

Goede begeleiding is essentieel bij het aanleren van typevaardigheid. TypeWorld helpt u

hierbij. Onze enthousiaste Moniek laat in

instructiefilmpjes de juiste vingerzetting zien en moedigt de leerlingen aan. Daarnaast kan een begeleider via persoonlijk contact de leerling stimuleren en helpen.

Voor de begeleider is er ook de TypeWorld

Manager, onze unieke begeleidermodule. In deze omgeving kan de begeleider de vorderingen van de leerlingen volgen en waar nodig bijsturen. Er kunnen berichten worden verstuurd en

eigen teksten toegevoegd. De vorderingen

zijn te bekijken en er kan op niveau worden

gedifferentieerd. Leerlingen die er moeite mee hebben, kunnen op deze manier een lager

einddoel krijgen. Leerlingen die makkelijk door

de cursus gaan kunnen juist uitgedaagd worden.

www.instruct.nl

5


Computervaardig vanaf groep 1

Starten met de Computer

Starten met de Computer in het kort:

• Negen Computer Vaardigheid Niveaus (CVN).

• Methode is volledig digitaal en auditief. • Compleet met leerlingvolgsysteem.

Leren omgaan met de computer is net zo belangrijk geworden als leren rekenen

‘Spelenderwijs ziet de leerling hoe er met de computer gewerkt kan worden. Leerlingen zijn er zelfstandig mee bezig. Ze zijn erdoor geboeid, proberen zichzelf telkens te verbeteren. Je merkt dat leerlingen steeds vroeger met computers in aanraking komen. Met ‘Starten met de Computer’ leren ze op jonge leeftijd al de benodigde basisvaardigheden. Met behulp van het leerlingvolgsysteem kan ik precies zien waar de leerling gebleven is en wat het behaalde niveau is.’

of schrijven. Leerlingen met goede

computervaardigheden zijn beter voorbereid op het voortgezet onderwijs. In Starten met de Computer leren kinderen de basisvaardigheden op de computer. Opbouw

De methode Starten met de Computer bestaat uit twee onderdelen: Spelen met de computer

Er kan met ‘Werken met de computer’ worden

‘Spelen met de computer’ voor de onderbouw

bijvoorbeeld vanaf eind groep 3 (1e leerjaar in

en Werken met de computer. In het onderdeel worden vaardigheden met de muis en het

toetsenbord geoefend. Omdat er volledige auditieve en visuele ondersteuning is, is

leesvaardigheid niet vereist. ‘Werken met de

computer’ is er voor de onder- en middenbouw.

Mevr. Adriaansen, leerkracht groep 2, basisschool in Zwolle

Daarin verkennen leerlingen de basisprincipes van Windows.

Leren blind typen

Type-Basic

gestart als leerlingen kunnen lezen, dus

België). De vaardigheden die geoefend worden,

zijn verdeeld over negen Computer Vaardigheid

Niveaus (CVN). Elk niveau wordt afgesloten met een diploma.

Begeleidermodule

In het lerarendeel is een compleet en uitgebreid leerlingvolgsysteem aanwezig.

Type-Basic in het kort:

• Digitale methode in combinatie met een handig werkboek.

• Bereidt voor op type-examens. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op

• Uitstekend leerlingvolgsysteem.

jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijker kunnen aanpassen

op de middelbare school. Het maken van

werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger. Opbouw

Begeleiding

typen met tien vingers. De cursus is geschikt voor

begeleiding van essentieel belang. Door

Type-Basic is een typecursus om blind te leren kinderen vanaf 10 jaar.

Type-Basic bestaat uit twee delen: Type-Basic

Basis en Type-Basic Plus. Een leerling start met

Type-Basic Basis en kan daarna met Type-Basic

Plus aan de slag om de typesnelheid te verhogen.

Bij het aanleren van typevaardigheid is goede persoon­lijk contact kan de leerling gestimuleerd worden. Er moet ook goed worden gelet op de

juiste werkhouding, correcte vingerplaatsing en

gelijkmatig typen. De begeleider kan in de TypeBasic Manager zien wanneer iemand geoefend heeft, hoe lang en met welke resultaten. Daardoor is er een optimaal overzicht!

www.instruct.nl

6


Ondersteunende boeken en methoden •

ICT-Updater

Zorgt dat u bij de tijd blijft Modules

Inhoud

0-meting

Toetsen om de kennis en

Handboek DigiBord & Didactiek

Met bijna 100 kant-en-klare lesideeën

WinToets handboeken Elektronisch leren en toetsen

de vaardigheid met Officeprogramma’s te bepalen.

Office-

Cursusmodules voor Word,

en ICT

e-mail en digiveiligheid.

Didactiek

Praktische cursussen voor

programma’s Excel, PowerPoint, Internet/

mediawijsheid, zoals

Social Media en het digitaal schoolbord.

• ICT-Updater is bedoeld om ICT- en computer­ gebruik bij volwassen te verbeteren.

“We willen de vaardigheid van onze mensen meten en ze daarna een cursus op maat aanbieden. Hoe kunnen we dat organiseren?” Met die vraag komen veel opleiders,

• De beschrijvingen in het Handboek

DigiBord & Didactiek zijn onafhankelijk van het merk en type digibord.

• Het boek is geschikt voor elke vorm van onderwijs en voor elk vakgebied.

• Zowel voor een beginnende als een

schoolbord:

• Online beschikbaar;

• Flexibel, een begeleider kan per cursist modules toekennen;

• Praktisch te gebruiken. Cursisten kunnen demonstratiefilms bekijken, zelfstandig en in eigen tempo werken, online toetsen maken en resultaten bekijken.

De begeleider kan onder andere groepen en cursisten aanmaken, modules en toetsen

beschikbaar stellen, resultaten en vorderingen bekijken.

toetsvragen, gestructureerde leerstof en

• Er zijn twee handboeken over WinToets 4.0

schoolbord.

gemaakt. Een cursist start met een 0‑meting,

ICT-Updater is volledig digitaal. De omgeving is:

Vlaanderen.

• Het is bedoeld voor het beheren van oefeningen.

Het Handboek DigiBord & Didactiek behandelt

daarna zijn er verschillende cursusmodules.

digitale toetsprogramma in Nederland en

• Er zijn tientallen vraagtypen mogelijk.

gevorderde gebruiker van het digitale

coördinatoren en managers naar ons toe.

Daarom hebben we de methode ICT-Updater

• WinToets is al jaren het meest gebruikte

in vier delen de mogelijkheden van het digitale 1. Het DigiBord als didactisch hulpmiddel. 2. Leerlingactiviteiten op het DigiBord.

verkrijgbaar.

• Het toetsprogramma WinToets wordt

gedistribueerd door Uitgeverij De Rode

Planeet. Instruct geeft de bijbehorende handboeken uit.

3. Zelf lessen maken.

4. Nieuwe didactische mogelijkheden. Het in full-color uitgevoerde handboek is rijkelijk voorzien van illustraties met

begeleidende tekst. De bijna honderd concrete lesideeën maken het geheel tot een praktisch

naslagwerk voor iedereen die met een digitaal schoolbord werkt. Handboek DigiBord &

Didactiek biedt zowel de beginnende als de

gevorderde gebruiker een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden. Het boek kan gebruikt worden als ideeënboek, cursusboek of naslagwerk.

Met een cursus uit ICT-Updater kan iedereen in

eigen tempo werken aan het verbeteren van zijn of haar computervaardigheden. De tijd die in de

cursus wordt geïnvesteerd, wordt veelal in enkele weken terugverdiend.

www.instruct.nl

7


Instruct Educatieve Uitgeverij

heeft meer dan 20 jaar ervaring met het ontwikkelen van

lesmateriaal voor Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO en opleidingsinstituten.

In deze brochurereeks zijn ook verschenen:

Instruct Nederland

Website en webshop www.instruct.nl E-mail

instruct@instruct.nl

Fax

0172 - 618 315

Telefoon Postadres

Bezoekadres

0172 - 650 983 Postbus 38

2410 AA Bodegraven Denemarkenweg 13 2411 RK Bodegraven

Instruct BelgiĂŤ

Website en webshop www.instruct.be E-mail

www.instruct.nl

instruct@instruct.be

Blijf op de hoogte Schrijf u op onze

website in voor de

maandelijkse nieuwsbrief Basisonderwijs.