Page 1

Oferta dotycząca systemu monitorowania pracy pojazdów XTRACK


Zastosowanie systemu XTrack XTrack jest systemem wspomagającym zarządzanie flotą pojazdów i maszyn, niezaleŜnie od rodzaju pojazdów, sposobu ich wykorzystywania, wielkości przedsiębiorstwa czy jego organizacji. System wykorzystujący, m.in. technologię GPS, umoŜliwia pełny nadzór nad pojazdami i pracownikami, tj. aktualną kontrolę lokalizacji pojazdu, rozliczanie czasu jazdy czy postojów, przebytych odległości, czy efektywności wykonania powierzonych zadań. Podstawowym celem wdroŜenia systemu monitoringu w firmie jest szeroko pojęta kontrola funkcjonowania parku pojazdów oraz zatrudnionej kadry pracowników, których optymalizacja przyczyni się do obniŜenia kosztów, podniesienia produktywności firmy oraz jakości wykonywanych usług. Unikalna elastyczność systemu XTrack pozwala dostosować konfigurację do indywidualnych potrzeb Klienta, wynikających ze specyfiki posiadanej przez przedsiębiorstwo bazy transportu oraz rodzaju wykonywanej działalności. WdroŜenie systemu pozwala na zarządzanie na czterech zasadniczych poziomach: BieŜąca kontrola - uŜytkownik w szybki i wygodny sposób uzyskuje dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Ma do dyspozycji informacje na temat aktualnej lokalizacji monitorowanego obiektu (z określeniem miasta i ulicy), bieŜącego stanu m.in.: jazda, postój, treść meldunku wysyłanego przez kierowcę z pojazdu, praca urządzeń charakterystycznych dla danego typu pojazdu, czasu trwania poszczególnych zdarzeń, czy informacji, który z kierowców prowadzi pojazd. Wszystkie bieŜące informacje wizualizowane są równieŜ na szczegółowej mapie z określeniem kierunku jazdy danego pojazdu. Analiza danych oraz raportowanie – wszelkie dane dotyczące pracy pojazdu rejestrowane są przez urządzenia montowane w pojeździe, a po przeniesieniu ich (sposób przenoszenia danych opisany jest w dalszej części oferty) do stacji roboczej, na której zainstalowane jest oprogramowanie XTRACK, są one archiwizowane. Dzięki temu uŜytkownik ma moŜliwość opracowania róŜnego rodzaju analiz i tworzenia raportów. Rodzaj raportów, czy danych podlegających analizom zawsze dostosowywany jest do potrzeb i oczekiwań klienta. W dalszej części oferty przedstawiamy przykładowe analizy oraz raporty. Zarządzanie – stały dostęp do bieŜących i archiwalnych danych pozwala na wspomaganie procesu zarządzania w zakresie dysponowania i planowania zleceń dla konkretnych pojazdów, czy przypisania zadań dla określonych pracowników. Rozliczanie – system rozliczeń udostępniany jako opcja systemu to kompleksowe rozwiązanie umoŜliwiające prowadzenie rozbudowanej, elektronicznej dokumentacji dotyczącej uŜytkowania taboru w przedsiębiorstwie tj. ewidencja pojazdów i sprzętu, karty drogowe, zestawienia do fakturowania, etc.

Opis poszczególnych elementów systemu System składa się z następujących elementów rejestratory XTrack Komunal – docelowo instalowane w kaŜdym z pojazdów, rejestrują istotne parametry pojazdu (prędkość, lokalizacja, czas) oraz urządzeń wykonawczych (uruchomienie przystawki mocy, uruchomienie pompy/kompresora itp). Rejestratory wyposaŜone są w moduł GPRS dzięki czemu dane przesyłane są z pojazdu na wskazany serwer. stanowiska komputerowe – składa się ono z cyfrowej mapy zawierającej szczegółową sieć dróg, oraz aplikacji dyspozytorskiej oraz do analiz danych archiwalnych serwery – magazynujące dane z rejestratorów Specyfikacja systemu dla pojazdu komunalnego Opisany powyŜej rejestrator wraz z modemem GPRS oraz zestawu czujników mierzących podstawowe parametry pracy zabudowy ( w zaleŜności od rodzaju zabudowy – śmieciarka, hakowiec, pojazd do czyszczenia kanałów). Parametry rejestrowane przez system to: - droga przejechana w kilometrach - współrzędne geograficzne w kaŜdym punkcie drogi - czas - prędkością - stan urządzeń wykonawczych (np. czas pracy pompy, ilość uruchomień prasy, miejsce uruchomienia bramy/haka) www.xtrack.pl

2|S t r o n a


Przenoszenie danych z urządzeń rejestrujących XTrack Wszystkie dane gromadzone przez urządzania rejestrujące XTrack przenoszone są do stacji roboczej, gdzie z wykorzystaniem oprogramowania XTrack Analizer poddawane są dalszej analizie przy uŜyciu szerokiej gamy zaawansowanych narzędzi. UŜytkownik systemu XTrack w konfiguracji on-line, moŜe zawsze wykorzystać własne serwery do wymiany danych. Pozwala to samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo rejestrowanych danych i uniemoŜliwić dostęp osobom niepowołanym. Dzięki temu klienci Systemu XTrack pozostają całkowicie niezaleŜni od infrastruktury producenta systemu. Z tego teŜ względu producent nie pobiera Ŝadnych dodatkowych, miesięcznych opłat za transmisję danych. System poza standardowym urządzeniem rejestrującym XTrack wyposaŜony jest w moduł online. Transmisja danych do stacji roboczej odbywa się poprzez infrastrukturę sieci GSM z wykorzystaniem technologii GPRS. Tego typu rozwiązanie umoŜliwia obrazowanie w czasie rzeczywistym informacji pochodzących z monitorowanego pojazdu przy uŜyciu aplikacji mapowej Emapa. System w konfiguracji online nie wymaga Ŝadnych dodatkowych urządzeń w centrali, które miałyby słuŜyć przenoszeniu danych. Wymagane jest jedynie aktywne łącze Internetowe. Wersja online wymaga podpisania umowy na świadczenie usług telemetrycznych, przy czym wybór operatora GSM pozostaje w gestii klienta. Zalecana jest uprzednia konsultacja z Centrum Serwisowym XTRACK, przed podpisaniem stosownych umów z operatorem.

Opis wybranych funkcji systemu XTRACK System XTrack juŜ w swojej podstawowej wersji oferuje bardzo szeroką funkcjonalność., Jego modułowa struktura pozwala na dalszą rozbudowę o dodatkowe czujniki instalowane w pojazdach jak oraz oprogramowania przygotowane pod indywidualne potrzeby klienta. Standardowa wersja systemu oferuje następującą funkcjonalność: Moduł pomiaru paliwa - jednym z głównych zadań systemu XTrack jest dokładna rejestracja poziomu paliwa. Dokładny pomiar parametrów pracy pojazdu oraz zaawansowane filtry cyfrowe zapewniają bardzo dobre efekty pomiaru ilości paliwa w zbiorniku nawet przy wykorzystaniu standardowego pływaka zamontowanego fabrycznie w pojeździe. Opcjonalnie, moduł pomiaru paliwa rozbudowany o dodatkowe urządzenia pomiarowe (sonda paliwowa) moŜe rejestrować poziom paliwa nawet w dwóch zbiornikach (połączonych lub niezaleŜnych). Opcjonalnie system ma moŜliwość rejestrowania równieŜ danych z przepływomierzy cyfrowych (jednego lub pary połączonej w układ róŜnicowy lub niezaleŜnych). Opis dodatkowych urządzeń pomiarowych moŜliwych do wykorzystania w systemie XTrack znajduje się w osobnej karcie katalogowej. Interfejs kierowcy do przesyłania komunikatów - unikalny, prosty w obsłudze interfejs wbudowany w rejestrator XTrack, pozwala na wysyłanie i rejestrowanie do 10 komunikatów/meldunków. Administrator systemu moŜe zdefiniować wszystkie 10 meldunków dla kaŜdego pojazdu niezaleŜnie. Mogą to być komunikaty o dowolnej treści w zaleŜności od specyfiki przedsiębiorstwa np. „Brak dostępu do szamba/klienta nie ma w domu”, ”uszkodzony kontener” „Awaria pojazdu-proszę o kontakt”, W konfiguracji on-line meldunki te są natychmiast widoczne dla dyspozytora lub grupy dyspozytorów. Dzięki temu na stanowisku dyspozytora/spedytora moŜna śledzić nie tylko lokalizację bieŜącą, ale równieŜ status wykonanego zadania. . Meldunki/komunikaty sprawdzają się doskonale przy analizie danych archiwalnych. Pozwalają teŜ na automatyczną inwentaryzację lokalizacji w których wykonywane są zadania (jak lokalizacje kontrahentów itp.) Wykorzystanie breloków identyfikujących kierowców: o RCP – rejestrator czasu pracy. W przypadku gdy kierowcy rozpoczynają pracę w siedzibie firmy mogą one być wykorzystane przez wbudowany do oprogramowania system RCP. Rejestruje on wejście i wyjście z siedziby kaŜdego identyfikowanego pracownika. o WyposaŜenie innych pracowników w firmie, poza kierowcami, np. pracowników warsztatu daje moŜliwość monitorowania wykonywanych usług serwisowych w pojazdach objętych monitoringiem. Pracownik serwisu w momencie podjęcia pracy przy takim pojeździe identyfikuje się poprzez włoŜenie własnego breloka do rejestratora w serwisowanym pojeździe. Zaletą takiego rozwiązania jest moŜliwość przygotowania raportów dotyczących łącznej ilość pobytów w warsztacie, czy łącznego czasu serwisowania. o Korzystanie z breloka jako klucza dostępowego przy uruchomieniu pompy paliwowej na wewnętrznych stacjach paliw, otwieraniu drzwi, czy szlabanu na terenie firmy www.xtrack.pl

3|S t r o n a


Opis wybranych elementów oprogramowania systemu XTRACK Spedycyjno/dyspozytorski – uŜytkownik w sposób szybki i wygodny uzyskuje dostęp do zgromadzonych przez system zasobów informacji. W przypadku konfiguracji typy online centrala w czasie rzeczywistym ma do dyspozycji dane na temat bieŜącej lokalizacji monitorowanego obiektu, aktualnego stanu (m.in. jazda, postój, praca urządzeń charakterystycznych dla danego typu pojazdu), czasu trwania poszczególnych zdarzeń, czy informacji, który z kierowców prowadzi pojazd. Dzięki współpracy modułu z aplikacją mapową Emapa moŜliwa jest wizualizacja transmitowanych danych. Architektura systemu oparta o zaleŜności klient-serwer sprawia, iŜ praca z danymi moŜe odbywać się na róŜnorodnych poziomach: od listy monitorowanych obiektów skojarzonych z nazwą lokalizacji oraz meldunków wysyłanych przez uŜytkowników pojazdów po szczegółową analizę danych z zastosowaniem zaawansowanych mechanizmów sortowania, grupowania i filtracji dostępnych w aplikacji.

Rysunek przedstawia moduł dyspozytora/spedytora, panel po lewej stronie przedstawia bieŜący stan poszczególnych pojazdów/kierowców. PoniŜej widoczne są zdarzenia (takie jak komunikaty, meldunki wysłane przez kierowcę lub załączenia urządzeń dodatkowych). Zarejestrowane są równieŜ miejsca wykonania poszczególnych zdarzeń. Zdarzenia posortowane są w taki sposób, Ŝe ostatnie z nich znajduje się na górze listy, dzięki temu dyspozytor w prosty sposób moŜe określić np. czy pojazd jedzie załadowany czy rozładowany. Na mapie widoczne są bieŜące pozycje pojazdów (szare ikony oraz strzałki) oraz wybrane lokalizacje z bazy danych (np. lokalizacje odbiorców, klientów itp.). Dane o lokalizacjach klientów mogą być wprowadzane ręcznie w postaci danych adresowych, pobierane z plików (dane adresowe) lub synchronizowane z innymi systemami jak np. FK. System pozwala geokodować lokalizację – określać miejsce na mapie na podstawie danych adresowych.

www.xtrack.pl

4|S t r o n a


Moduł analityczny - program posiada rozbudowane kartoteki pojazdów, kierowców oraz lokalizacji własnych (dane baz, kontrahentów itp.) Wyjątkową funkcjonalność Systemu XTrack widać szczególnie przy analizach danych archiwalnych. JuŜ na poziomie rejestracji danych punkty grupowane są w jazdy, postoje, meldunki, zdarzenia

specjalne (uruchomienie czujników). W odróŜnieniu od listy punktów grupowanie takie pozwala znacząco uprościć analizę danych. Opis kaŜdego ze zdarzeń moŜe być takŜe zaleŜny od stanu czujników lub sygnalizatora trybu, np. jazda z opuszczonym pługiem przy akcji zima lub „kurs na pusto” przy włączonym trybie. Na powyŜszym rysunku widać szczegóły pracy pojazdu do odśnieŜania na lotnisku. Widać, iŜ pojazd pracował najpierw w lokalizacji TOS, a następnie obok terminala pasaŜerskiego. Zdarzenia typu „Jazda” to jazda bez dodatkowych urządzeń, zdarzenie typu „pług” to jazda z opuszczonym pługiem. Dane moŜna natychmiast pokazać na mapie cyfrowej. KaŜdy pokazany na mapie punkt jest dodatkowo opisany w tabeli pod mapą. Znajdują się tam takie informacje jak: prędkość na danym odcinku, czas postoju, nazwisko kierowcy, stan czujników(np. opuszczony pług), lokalizacja wraz z adresem (z listy lokalizacji, czyli np. Omega Sp. z o.o. ul. Piastowska Sp. z o.o.). W przypadku meldunków lub uruchomień urządzeń dodatkowych widoczny jest komunikat.

Rysunek przedstawia dane archiwalne wyświetlone na mapie

Moduł raportów - System XTrack zapewnia rozbudowany system generowania raportów. UŜytkownik ma moŜliwość wygenerowania praktycznie dowolnego raportu na podstawie dostępnych w systemie danych. Raport moŜe zawierać wszelkiego rodzaju wykresy, podsumowania itp. UŜytkownik moŜe wstawić własne nagłówki oraz stopki. Co więcej,

www.xtrack.pl

5|S t r o n a


raport po przygotowaniu moŜe być edytowany, co sprawia iŜ uŜytkownik moŜe dopisywać do niego dane nierejestrowane przez system, np. urlopy, warsztat itp. Szczególnie atrakcyjną funkcją jest automatyczne generowanie wybranych raportów dla wszystkich pojazdów lub kierowców. Pozwala to na szybkie rozliczenie pracowników z wybranego okresu pracy. Rysunek poniŜej przedstawia przykładowy raport kierowcy.

Raport zawiera następujące dane: Dane ogólne: - data i dzień tygodnia - nr rejestracyjny - czy pojazd jechał z przyczepą - przebieg Dane z rejestratora GPS: - rozpoczęcie jazdy (pierwszy ruch danego dnia) - zakończenie jazdy (ostatni ruch danego dnia) - Godz. Pracy (= jazda + postoje) - Godzin jazdy - Godzin postoju Dane z systemu RCP: - wejście - wyjście - czas pracy RCP

Ponadto uŜytkownik moŜe wprowadzić urlopy i godziny warsztatowe, które będą uwzględnianie w podsumowaniach. Raport dodatkowo oblicza: - czas pracy w dni powszednie - czas pracy w soboty, niedziele i święta - czas pracy RCP, czas pracy w pojeździe i czas postojów za cały wybrany okres Na podstawie dostępnych danych, w raporcie generowane są równieŜ automatycznie wykresy Dostawca Systemu XTrack na Ŝyczenie klienta moŜe przygotować dowolną formę raportu bazującego na zarejestrowanych danych. Moduł analizy paliwa System XTrack zapewnia dobre wyniki pomiaru paliwa nawet przy podłączeniu do standardowego pływaka. Jest to moŜliwe dzięki mechanizmom określania nieczułości, dokładnym filtrom, wyznaczaniu dokładnych norm spalania zaleŜnych od prędkości, norm dla pracy urządzeń dodatkowych oraz wykonywaniu kalibracji na podstawie rzeczywistych danych. zestawienie porównawcze danych dotyczących tankowań – moduł ten automatycznie porównuje informacje o tankowaniach uzyskane z pomiarów oraz z zewnętrznych źródeł. Dzięki integracji z oprogramowaniem transportowym moŜliwa jest weryfikacja wpisów z kart drogowych z danymi rzeczywistymi zebranymi podczas pracy systemu. Funkcja importu pliku faktur (np. DKV czy Shell) automatycznie zweryfikuje wpisy z kart drogowych z danymi z faktur / paragonów.

www.xtrack.pl

6|S t r o n a


PoniŜej przykładowy wykres zuŜycia paliwa

Aplikacje mapowe - System XTrack współpracuje z róŜnymi systemami map cyfrowych Produkty firmy Emapa: w większości wdroŜeń system dystrybuowany jest wraz z mapą Emapa Transport + produkowaną przez łódzką firmę Emapa Sp. z o.o. Posiada ona najdokładniejsze, dostępne obecnie dane dotyczące terenu Polski. o

o

Mapa Polski zawiera:  Kompletną sieć dróg, aŜ po drogi gruntowe;  Bardzo szczegółowa sieć osadnicza (65 000 miejscowości);  Szczegółowe plany prawie 800 miast z numeracją budynków;  Ulice jednokierunkowe;  Baza kodów pocztowych. Mapa Europy zawiera:  Szczegółowa sieć osadnicza (115 000 miejscowości)  Szczegółowa sieć drogowa  14 stopni powiększenia  Baza kodów pocztowych w całej Europie  Mapa fizyczna z informacją o ukształtowaniu terenu

.Emapa Geomarketing/Enterprise – w standardowej wersji system współpracuje równieŜ z tymi produktami. Są to zaawansowane mapy opracowane dla firm, gdzie zarządzanie informacją przestrzenną ma kluczowe znaczenie. Dzięki zaawansowanym funkcjom wizualizacyjnym obiektywnie moŜna ocenić rentowność poszczególnych oddziałów/dystrybutorów. W prosty i szybki sposób przeprowadzić wnikliwą analizę wielkości produkcji, zatrudnienia lub innych istotnych dla firmy danych dających się przedstawić w postaci liczbowej. Funkcje takie jak dynamiczna wizualizacja danych czy filtry przestrzenne pomogą w pełni zweryfikować i ocenić geograficzne cechy działania firmy) Indywidualne mapy - system map własnych – opcjonalnie system moŜe być rozszerzony o moduł map lokalnych obiektów. Funkcja ta wykorzystywana jest przede wszystkim w przypadku wysypisk śmieci, lotnisk, kopalni odkrywkowych/Ŝwirowni, duŜych budów itp. UŜytkownik ma moŜliwość samodzielnego dodawania kolejnych map na podstawie zdjęć lotniczych / satelitarnych (np. dostępnych w Internecie), skanów map lub dokumentacji terenu, jak równieŜ innych źródeł które mogą być przetworzone do formy cyfrowej.

www.xtrack.pl

7|S t r o n a


Rysunek przestawia mapę lotniska. Jest to mapa wektorowa, posiadająca wartwy dróg, budynków, sygnalizacji świetlnej, ogrodzeń, drzew oraz trawników. Mapa została stworzona na podstawie mapy dostarczonej przez klienta w formacie programu AutoCAD. Współpraca z mapami przez standardowe mechanizmy importu/eksportu – dane z systemu XTrack mogą być wizualizowane na praktycznie dowolnej mapie, która obsługuje któryś ze standardowych formatów zapisu punktów (np. format WPT). Praktycznie wszystkie mapy dostępne na rynku umoŜliwiają taki import. Dodatkowo istnieje moŜliwość lokalizacji pojazdów przez Google Maps – dostawca Systemu Xtrack jest w stanie udostępnić klientom kod źródłowy aplikacji pozwalającej lokalizować pojazdy przez przeglądarkę internetową, z wykorzystaniem serwera Google Maps. UŜytkownicy,korzystający z takiego rozwiązania mogą stworzyć na tej podstawie system pozwalający udostępnić dane o lokalizacji wybranych pojazdów swoim klientom (dla których aktualnie dane pojazdy pracują). lista lokalizacji – klientów Oprogramowanie XTrack dostarczane jest wraz modułem pozwalającym na zaawansowane zarządzanie lokalizacjami, który daje moŜliwość np. wyszukać wszystkie postoje u wybranego klienta, przypisać zdarzenia/meldunki lokalizacjom z bazy danych (np. rozładunek w firmie OMEGA), oraz pozwala wyświetlić na mapie wraz z danymi archiwalnymi lub bieŜącą pozycją lokalizacje z bazy. Ma to szczególne zastosowanie w firmach posiadających flotę handlową lub posiadających określoną liczbę kontrahentów. KaŜdej lokalizacji umieszczonej w bazie danych, przypisana jest wybrana ikona (w zaleŜności np. Od grupy do której dana lokalizacja naleŜy). Daje to moŜliwość rozróŜnienia np. dostawców od odbiorców, klientów duŜych od małych, itp.. Moduł pozwala na pobieranie danych z popularnych formatów, dzięki czemu w kilka minut moŜna zaimportować praktycznie nieogranioczoną ilość lokalizacji z systemów ERP /FK (takich jak CDN Optima, Symfonia itp). System XTrack umoŜliwia automatyczne zgeokodowanie lokalizacji, przez co na podstawie danych teleadresowych moŜna określić dokładne współrzędne kaŜdego z punktów i pokazać go na mapie.

Opcje dodatkowe systemu XTRACK opracowywane pod klienta pobieranie danych zewnętrznych i integracja z oprogramowaniem klienta (np DKV, klienci z CDN itp) Aplikacje dostarczane wraz z Systemem XTrack mogą automatycznie pobierać dane z innego oprogramowania uŜywanego przez klienta (dane kierowców, pojazdów i inne). MoŜliwość integracji (opcja) z praktycznie dowolnym systemem informatycznym umoŜliwia stworzenie jednego, spójnego oprogramowania do zarządzania danymi. oprogramowanie do rozliczeń - system rozliczeń udostępniany jako opcja systemu to kompleksowe rozwiązanie umoŜliwiające prowadzenie rozbudowanej, elektronicznej dokumentacji dotyczącej uŜytkowania taboru w przedsiębiorstwie tj. ewidencja pojazdów i sprzętu, karty drogowe, zestawienia do fakturowania etc. modyfikacje oprogramowania wybranego klienta / klientów.

istnieje moŜliwość opracowania dodatkowych modułów dedykowanych dla

dodatkowe czujniki - istnieje moŜliwość rozbudowania Systemu Monitorowania XTrack o dodatkowe czujniki. Takie rozwiązanie pozwala na kontrolę praktycznie kaŜdego typu pojazdów. Rozwiązanie te dedykowane jest dla Klientów

www.xtrack.pl

8|S t r o n a


posiadających nietypowe pojazdy / maszyny (np. samochody do czyszczenia kanałów, wielofunkcyjne, asenizacyjne, itp) współpraca z działem IT klienta - producent Systemu XTrack, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza udostępnienie części dokumentacji technicznej Systemu, działowi IT klienta, w celu lepszego dopasowania do specyficznych warunków przedsiębiorstwa (np. zabezpieczenia danych).

Usługi dodatkowe W ramach usług dodatkowych związanych z wdroŜeniem i uŜytkowaniem systemu XTRACK, nasza firma świadczy równieŜ usługi dodatkowe takiej jak: • outsourcing, analizy, opracowania, kontrola, administracja (backup, archiwizacja itp) • wynajem miejsca na naszych serwery itp. • przygotowanie raportów i map własnych, Podsumowanie Jak widać z powyŜszej oferty – system XTRACK jest narzędziem które daje nie tylko pełną kontrolę nad pracą pojazdów objętych systemem ale równieŜ szereg korzyści wynikający z moŜliwości dokonywania róŜnego rodzaju analiz, raportów itp. Elastyczność systemu i dopasowanie go zawsze do specyfiki działania firmy jest jego największą zaletą. Takie rozwiązanie powoduje Ŝe mamy moŜliwość pracy z narzędziem uwzględniającym wszelkie aspekty pracy naszego przedsiębiorstwa – począwszy od tak podstawowych, jak branŜowa terminologia komunikatów i opisów zdarzeń w oprogramowaniu a skończywszy na analizach czy raportach charakterystycznych dla konkretnej firmy.

Oferta cenowa

Zakup z opcją podpisania umowy na czas określony Zakup w tej opcji wymaga podpisania umowy na czas określony. Podana opłata abonamentowa nie zawiera opłat za usługi telemetryczne i stanowi kwotę pozostałej wartości rejestratora (opłata za usługi telemetryczne uzaleŜniona jest od wyboru operatora GSM i moŜe wynieść od 15 do 30 PLN netto). Po zakończeniu trwania umowy rejestrator przechodzi na własność klienta. Od momentu zakończenia umowy nie jest pobierana Ŝadna opłata po za abonamentem z tytułu opłat za usługi telemetryczne

WyposaŜenie pojazdu. Pierwsza wpłata

Artykuł/Usługa Rejestrator XTrack

1 620 PLN

(monitorowanie lokalizacji, paliwa, do 5 sygnałów dodatkowych )

MontaŜ rejestratora XTrack ( lokalizacja, pomiar paliwa z sondy oryginalnej pojazdu, max do 2 dodatkowych sygnałów typu przystawka mocy, Cena przy istniejącym sygnale elektrycznym )

350 PLN

Stanowisko operatorskie – system w wersji ONLINE. Cena jednostkowa

Artykuł/Usługa Oprogramowanie XAnalizer (z opcją raportowania - RCP) Cyfrowa mapa Emapa Transport + (jednostanowiskowa)

0 PLN 850 PLN

www.xtrack.pl

9|S t r o n a


Opłaty abonamentowe Czas trwania umowy

Cena jednostkowa

Opłata abonamentowa za miesiąc

12 miesięcy

117 PLN

Opłata abonamentowa za miesiąc

24 miesiące

68 PLN

Opłata abonamentowa za miesiąc

36 miesięcy

53 PLN

Zakup z opcją podpisania umowy na czas nie określony Zakup w tej opcji wymaga podpisania umowy, której okres nie moŜe być krótszy niŜ 24 miesięcy. W przypadku nie przedłuŜenia umowy po okresie trwania umowy system zostaje dezaktywowany. Ponowna aktywacja wymaga podpisania kolejnej umowy na czas nie określony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Podana opłata abonamentowa nie zawiera opłat za usługi telemetryczne i stanowi kwotę pozostałej wartości rejestratora (opłata za usługi telemetryczne uzaleŜniona jest od wyboru operatora GSM i moŜe wynieść od 15 do 30 PLN netto)

WyposaŜenie pojazdu. Wpłata początkowa

Artykuł/Usługa Rejestrator XTrack

1 620 PLN

(monitorowanie lokalizacji, paliwa, do 5 sygnałów dodatkowych )

MontaŜ rejestratora XTrack ( lokalizacja, pomiar paliwa z sondy oryginalnej pojazdu, max do 2 dodatkowych sygnałów typu przystawka mocy, Cena przy istniejącym sygnale elektrycznym )

350 PLN

Stanowisko operatorskie – system w wersji ONLINE. Cena jednostkowa

Artykuł/Usługa Oprogramowanie XAnalizer (z opcją raportowania - RCP) Cyfrowa mapa Emapa Transport +

0 PLN 850 PLN

(jednostanowiskowa)

Opłaty abonamentowe

Opłata abonamentowa za miesiąc

Nieokreślony czas trwania umowy

www.xtrack.pl

Cena jednostkowa 40 PLN

10 | S t r o n a


Zakup jednorazowy bez umowy WyposaŜenie pojazdu. Cena jednostkowa

Artykuł/Usługa Rejestrator XTrack

2700 PLN

(monitorowanie lokalizacji, paliwa, do 5 sygnałów dodatkowych )

MontaŜ rejestratora XTrack ( lokalizacja, pomiar paliwa z sondy oryginalnej pojazdu, max do 2 dodatkowych sygnałów typu przystawka mocy, Cena przy istniejącym sygnale elektrycznym )

350 PLN

Stanowisko operatorskie – system w wersji ONLINE. Cena jednostkowa

Artykuł/Usługa Oprogramowanie XAnalizer (z opcją raportowania - RCP) Cyfrowa mapa Emapa Transport +

0 PLN 850 PLN

(jednostanowiskowa)

Opcje dodatkowe Stanowisko operatorskie – dodatkowe urządzenia niezbędne w systemie w wersji OFFLINE Cena Artykuł/Usługa jednostkowa Czytnik danych (ilość czytników uzaleŜniona od ilość baz w jakich 250 PLN

pracownicy będą się rejestrować w systemie RCP)

Brelok kierowcy W systemie on-line słuŜy jako identyfikator kierowców a w wersji offline dodatkowo jest nośnikiem danych

80 PLN

( jeden dla kaŜdego identyfikowalnego pracownika)

Pozostawiamy w gestii Klienta wybór operatora GSM, z którym zostanie podpisana umowa o świadczenie usług transmisji danych. Bogata oferta rynkowa, negocjacje indywidualnych warunków sprawiają, Ŝe koszty transmisji danych oraz dostawy modemu mogą spowodować obniŜenie kosztów systemu. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze operatora (Era GSM , Plus GSM, Orange) przygotujemy dla Państwa sprecyzowaną ofertę cenową na usługi telemetryczne wraz z opiekunem handlowym wskazanego przez klienta operatora GSM Prezentowane ceny są cenami netto. Do cen naleŜy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%. Oferta obowiązuję do 60 dni od daty jej otrzymania.

www.xtrack.pl

11 | S t r o n a


Opis wykorzystania systemu na przykładzie pojazdów komunalnych

► Opis pojazdu kanalizacyjno-wodociągowego W wersji podstawowej system XTrack rejestruje m.in. następujące dane: - trasy przejazdów (z dokładnością do 2m), - prędkości, - spalanie (poprzez czujnik poziomu paliwa w baku), - czasy i miejsca postojów - identyfikację kierowców przypisanych do poszczególnych pojazdów Dodatkowo dla urządzenia monitorowane są: - pracę kompresora - kierunek przepływu (ssanie, wypompowywanie) - pracę przystawki hydraulicznej

► Opis hakowca W wersji podstawowej system XTrack rejestruje m.in. następujące dane: - trasy przejazdów (z dokładnością do 2m), - prędkości, - spalanie (poprzez czujnik poziomu paliwa w baku), - czasy i miejsca postojów - identyfikację kierowców przypisanych do poszczególnych pojazdów

Dodatkowo dla hakowca monitorowane są: - Włączenie / wyłączenie przystawki odbioru mocy - Praca haka załadowczego (załadunek/wyładunek) - Obecność kontenera na pojeździe (opcja)

www.xtrack.pl

12 | S t r o n a


► Opis śmieciarki W wersji podstawowej system XTrack rejestruje m.in. następujące dane: - trasy przejazdów (z dokładnością do 2m), - prędkości, - spalanie (poprzez czujnik poziomu paliwa w baku), - czasy i miejsca postojów - identyfikację kierowców przypisanych do poszczególnych pojazdów Dodatkowo dla urządzenia monitorowane są: - Włączenie / wyłączenie przystawki odbioru mocy - Urządzenie wsypowe - Szuflada - Ramiona do załadunku pojemników 1100l (opcjonalnie)

► Opis zamiatarki W wersji podstawowej system XTrack rejestruje m.in. następujące dane: - trasy przejazdów (z dokładnością do 2m), - prędkości, - spalanie (poprzez czujnik poziomu paliwa w baku), - czasy i miejsca postojów - identyfikację kierowców przypisanych do poszczególnych pojazdów Dodatkowo dla urządzenia monitorowane są: - Włączenie / wyłączenie przystawki odbioru mocy - Opuszczenie szczotki talerzowej prawej / frezu - Opuszczenie szczotki walcowej - Opuszczenie szczotki talerzowej lewej / frezu - Obroty aktualnie opuszczonej szczotki - Opuszczenie szczotki do bezpieczników (opcja)

www.xtrack.pl

13 | S t r o n a


► Opis posypywarki

W wersji podstawowej system XTrack rejestruje m.in. następujące dane: - trasy przejazdów (z dokładnością do 2m), pomiar niezaleŜny od kół pojazdu (tachografu) - prędkości - spalanie (poprzez czujnik poziomu paliwa w baku) - czasy i miejsca postojów - identyfikację kierowców przypisanych do poszczególnych pojazdów Dodatkowo dla urządzenia monitorowane są: - włączenie / wyłączenie wyłącznik napędu posypywarki - włącznik napędu pompy solankowej - prędkość podajnika taśmowego (grubość posypywania) - prędkość obrotowa rozrzutnika (szerokość posypywania) - funkcja zawęŜania sypania - monitorowanie pracy pługa (opcja)

► Opis kompaktora W wersji podstawowej system XTrack rejestruje m.in. następujące dane: - trasy przejazdów (z dokładnością do 2m), - prędkości, - spalanie (poprzez czujnik poziomu paliwa w baku), - czasy i miejsca postojów - identyfikację kierowców przypisanych do poszczególnych pojazdów Dodatkowo monitorowane mogą być: - dokładny pomiar poziomu paliwa z sondy paliwowej lub - przepływomierz - tam gdzie technicznie jest to moŜliwe - rejestracja prędkości obrotowej silnika - ilość przepracowanych motogodzin - monitoring dodatkowych urządzeń - monitoring pracy łyŜki ładowarki. KaŜdy cykl jest rejestrowany.

www.xtrack.pl

14 | S t r o n a


► Przykładowe analizy danych z pojazdów Oprogramowanie Systemu XTrack współpracujące z rejestratorami montowanymi w pojazdach do czyszczenia kanałów zostało wzbogacone o szereg funkcji i raportów pozwalających na bardziej efektywną eksploatację pojazdu oraz rozliczanie pracy załóg. W szczególności system umoŜliwia: - pełną kontrolę pracy pojazdu, wychwycenie ewentualnych naduŜyć pracowników zarówno w zakresie niewłaściwej eksploatacji pojazdu jak i realizacji zleconych prac - raporty rzeczywistego zuŜycia paliwa odniesionego to określonej normy (tworzonej na podstawie parametrów pracy, m.in. prędkości oraz czasu i wydajności pracy -

kompresora) rozliczanie czasu realizacji zlecenia wizualizacje wykonanej pracy na dokładnej mapie cyfrowej (z graficznym wyróŜnieniem rodzaju wykonywanej pracy) określenie kosztów wykonania zlecenia na podstawie: czasu pracy pojazdu i załogi, zuŜycia paliwa, drogi przejechanej w celu realizacji zlecenia.

Na podstawie powyŜszych danych po dłuŜszym czasie eksploatacji pojazdu system pozwala na wykonanie analiz długoterminowych. Przykładowo mogą to być: -

-

analizy kosztów obsługi kaŜdego ze zleceń wybór optymalnej trasy oraz pory przejazdów tak aby urządzenie było jak najlepiej wykorzystane określenie stopnia rentowności poszczególnych zleceń, dzięki czemu moŜna angaŜować sprzęt w zadania najbardziej dochodowe

www.xtrack.pl

15 | S t r o n a


Opis systemu rozliczeń XTRACK KOMUNAL

System Rozliczeń jest kompleksowym rozwiązaniem umoŜliwiającym prowadzenie rozbudowanej, elektronicznej dokumentacji dotyczącej uŜytkowania taboru w przedsiębiorstwie. Do głównych zadań systemu naleŜą:

• • • • • •

rejestracja zleceń otrzymanych od Klientów, przypisywanie zleceń do realizacji konkretnym pojazdom z posiadanego parku, ewidencja kart drogowych, ewidencja czasu pracy pojazdów, ewidencja kosztów związanych z realizacją zleceń oraz przejazdów na podstawie wprowadzanych przez uŜytkownika stawek, analiza zgromadzonych przez system danych.

> Wybrane funkcjonalności Systemu Rozliczeń XTRACK

• • •

szczegółowa ewidencja pojazdów i sprzętu, rejestr informacji o kierowcach, moduł kart drogowych, w tym: - przypisanie pojazdu do konkretnego podmiotu, - nazwy ładunków, - czasy przejazdów z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na załadunek i wyładunek, - rejestr stanu liczników, - moŜliwość określenia stawek dla poszczególnych przejazdów, - uwagi, zestawienia dla fakturowania: - ilość dostarczonych towarów/usług do konkretnego zamawiającego, - zestawienie czasu pracy pojazdów dla konkretnego zamawiającego, - zestawienie kursów rozliczanych według kilometrów, analiza danych: - zestawienie grup sprzętowych w danym przedziale czasowym, ilość przejechanych kilometrów, ilość motogodzin, - raporty sumujące czas pracy, ilość kilometrów w określonym przedziale czasowym dla jednostki lub grup sprzętowych, - zestawienie obrotu jednostki lub grupy sprzętowej w określonym przedziale czasowym.

www.xtrack.pl

16 | S t r o n a


Informacje dodatkowe Pozostawiamy w gestii Klienta wybór operatora GSM, z którym zostanie podpisana umowa o świadczenie usług transmisji danych. Bogata oferta rynkowa, negocjacje indywidualnych warunków sprawiają, Ŝe koszty transmisji danych oraz dostawy modemu mogą spowodować obniŜenie kosztów systemu. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze operatora (Era GSM , Plus GSM, Orange) przygotujemy dla Państwa sprecyzowaną ofertę cenową na usługi telemetryczne wraz z opiekunem handlowym wskazanego przez klienta operatora GSM

O nas Dla całej sieci handlowej XTRACK najwaŜniejszym celem jest profesjonalna obsługa oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Odbiorców, dostosowując nasze produkty do indywidualnych potrzeb wynikających z róŜnorodnej specyfiki działalności prowadzonej przez szerokie grono naszych Klientów. Dzięki sieci partnerów handlowych, zapewniamy kompleksową obsługę Klientów na terenie całego kraju. Począwszy od doradztwa w doborze optymalnej konfiguracji systemu, poprzez opracowanie indywidualnych opcji oprogramowania oraz urządzeń pomiarowych, aŜ po montaŜ poszczególnych modułów, szkolenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Partnerzy handlowi naszej firmy mają za zadanie stać się Państwa doradcą w dziedzinie zarządzania pojazdami i maszynami wykorzystywanymi w Waszej firmie. Celem naszej firmy jest m.in. ciągły rozwój technologiczny. Aby zapewnić naszym klientom jak najbardziej kompleksowe oraz nowatorskie rozwiązania staramy się nawiązać współprace z firmami z róŜnych branŜ. W przypadku pojazdów komunalnych są to m.in. producenci zabudów pojazdów tacy jak WUKO S.A. , EKOCEL Polka sp.z o.o., DOBROWOLSKI sp. z o.o. Bogate doświadczenie, własny dział projektów, nieustanny rozwój technologiczny oraz współpraca, m.in. ze znanymi producentami zabudów pojazdów, czy urządzeń pomiarowych gwarantuje najwyŜszy poziom naszych produktów i usług.

Dane kontaktowe W imieniu naszej firmy bardzo dziękuje za zainteresowanie oferowanym przez nas system monitorowania pracy pojazdów. Liczę ze oferta znajdzie zainteresowanie z Państwa strony i będziemy mieli okazję pełniej zaprezentować system XTrack oraz porozmawiać o kwestiach związanych z wdroŜeniem systemu w czasie wyznaczonego przez Państwa spotkania.

Z powaŜaniem Arkadiusz Rataj e-mail: a.rataj@xtrack.pl tel. 604 128 295 tel. +32 254 62 26 Generalny dystrybutor AML Group sp.j. Ul. Techników 5 40-326 Katowice www.xtrack.pl

www.xtrack.pl

17 | S t r o n a

Oferta systemu XTRACK KOMUNAL  

oferta systemu monitorowania pojazdów mający zastosowanie wszędzie tam gdzie wykorzystywane sa pojazdy świadczące usługi w zakresie wywozu s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you