__MAIN_TEXT__

Page 1

Pla d’organització per a l’inici del curs 2020-21


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

Index

1. Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual: Pla A

2

2. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament ​del centre: Pla B

3

3. Organització de grups d’alumnes, docents i espais.

5

4. Organització d’espais i gestió d’entrades i sortides

8

5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

9

6. Pla de ventilació, neteja i desinfecció

10

7. Seguiment d’aquest Pla

12

Annexos

14

9. Marc normatiu per elaborar el pla d’actuació

18

1/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

1. Organització pedagògica en situació de pandèmia com l’actual: Pla A L’organització d’un curs escolar sempre és una tasca complexa, degut a la quantitat de factors que s’han de considerar. En un context com l’actual, l’organització del curs esdevé una declaració d’intencions davant el temps d’incertesa que vivim. En aquest apartat enumerarem les ​actuacions que hem fet per adaptar l’organització dels ensenyaments que es fan al centre a la nova realitat creada per la pandèmia, comptant que la situació es mantingui com està durant aquesta quinzena, i que es pugui mantenir durant tot el curs​ (PLA A):

-

-

-

Mesurar els diferents espais del centre per calcular el nombre d’alumnes que es poden encabir a cadascun d’ells. Abaixar la ràtio dels diferents grups, adaptant-nos a l’espai disponible i a la distància de seguretat 1,5 m. Reordenar el mobiliari de les aules del centre tot inhabilitant algunes taules i cadires per respectar l’esmentada distància. Identificar les competències digitals de l’alumnat a l’inici de curs i programar unes sessions per assegurar unes habilitats mínimes necessàries en cas de confinament. Repensar i refer els ​documents de centre d’inici de curs​: fitxa de l’alumne, guió de l’entrevista d’inici de curs, document “Convivim i Compartim” per tal que recullin les normes de protecció i prevenció d’obligat compliment per combatre la COVID-19. Des de l’Acció Tutorial, planificar el recolzament emocional als alumnes així com promoure la cura de la salut pròpia i de l’entorn proper. Demanar i enviar un video a Riscos Laborals per valorar la viabilitat de l’aula 5 (d’ informàtica) que no té ventilació. Demanar a l’empresa EOLIA CLIMATIZACIÓN encarregada del manteniment d’aire condicionat, una valoració sobre la conveniència o no de fer servir l’aire condicionat i esbrinar la utilitat que té en renovar l’aire que hi ha als diferents espais .Es netejaran també els filtres. Encarregar i col.locar dispensadors de gel hidroalcòholic i de paper eixugamans pels diferents espais del centre (aules, passadís,lavabos) Dividir el passadís en dos carrils per facilitar el desplaçament de l’alumnat. Penjar cartelleres informatives: per visibilitzar els dispensadors de gel, per recordar les mesures higièniques bàsiques i l’obligatorietat de portar mascareta en el centre.

2/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

2. Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre: Pla B En cas de confinament parcial o tancament del centre (Pla B) cada tutor-professor de grup es farà responsable d’establir el contacte amb l’alumnat i de continuar l’activitat pedagògica. En el cas de GES, cada professor serà responsable de reprendre la tasca educativa de la seva matèria. Pel que fa a l’​acció tutorial en cas de confinament, el tutor de cada grup farà ús del correu electrònic i del telèfon per fer el seguiment de l’alumnat, per resoldre dubtes i per fer un acompanyament emocional de les conseqüències que el confinament pugui tenir en l’alumnat. Com ja hem esmentat en l’apartat anterior, per poder continuar l’activitat educativa és molt important detectar quins són els recursos i les habilitats digitals de l’alumnat des de l’inici de curs. En les primeres sessions, s’haurà de treballar les ​competències digitals amb l’alumnat per preparar-lo per un eventual seguiment de l’activitat lectiva des de casa. Quan no sigui possible garantir la presencialitat de l’alumnat del centre, es farà ús de les plataformes virtuals que ja vam utilitzar en el 3r trimestre de confinament del curs passat. Per continuar l’activitat lectiva, plantejarem ​models híbrids d’aprenentatge​: ​activitats sincròniques (xats, videoconferències,...) i ​activitats asincròniques (tasques a través del correu, del Drive,...). L’avaluació de l’adquisició dels coneixements i competències de l’alumnat serà continuada. Setmanalment s’enviaran les activitats a realitzar acompanyades dels criteris d’avaluació(recollits en una rúbrica). El professorat farà arribar la qualificació i la valoració de la feina setmanal de cada alumne. A continuació detallem quines ​eines digitals s’han fet servir durant el 3r. trimestre del curs que ara acaba i es poden continuar fent servir en cas de confinament per seguir l’activitat lectiva.

3/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

ENTORNS VIRTUALS D’APRENENTATGE EN CAS DE CONFINAMENT GES

COMPETIC

ANGLÈS

CATALÀ

CASTELLÀ

Creació de videotutorials

Screencast-O -Matic

ScreencastO-Matic Loom for Chrome

Screencast-OMatic

Screencast-OMatic

Screencast-OMatic

Per compartir fitxers, enviar tasques i resoldre dubtes

Correu Gmail Google Drive Blogger Google Sites Hangouts

Correu Gmail Google Drive

Correu Gmail Google Drive

Correu Gmail Google Drive Blogger

Correu Gmail Google Drive

Vocaroo

Padlet

Qüestionaris sobre continguts o de comprensió escrita i oral.

Google Forms

Google Forms

Eines per treballar l’expressió oral

Voki Padlet

Voki Zoom Padlet

Plataformes d’aprenentatge de llengües

English File Online British Council ISLcollective LiveWorkshe ets ESLvideo

English File Online British Council ISLcollective LiveWorkshee ts ESLvideo

Eines de gamificació Recursos audiovisuals

Cerebriti

YouTube

BlinkLearning ProfeDeEle VideoEle Ver-taal

Duolingo YouTube SoundCloud

YouTube

YouTube

YouTube

4/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

3. Organització de grups d’alumnes, docents i espais.

Grups

Docents

Alumnes

Estables

Espais

Freqüència

Estable m​2

2 hores/setmana 3 hores/setmana 6 hores/setmana 3 hores/setmana 3 hores/setmana 3 hores/setmana

Aula 1, 41m​2

Temporal

6

GES 1 Matí

16

T. P. G. xxxx M. R.B. S. P.V T. P C M. I. R.

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 aprox.

Aula 5 Dilluns i dimecres de 9 a 10:30

6 GES 1 Tarda

16

T. P G xxxx M. R.B S. P. V. T. P. C. M. I. R.

Aula 1 2 hores/setmana 3 hores/setmana 3 hores/setmana 6 hores/setmana 3 hores/setmana 3 hores/setmana

5

GES 2 Matí

20

xxxx M. R.B. S. P. V. R. P. L M. I. R.

GES 2 Tarda

20

2 hores/setmana 3 hores/setmana 3 hores/setmana 6 hores/setmana 2 hores/setmana

2 hores/setmana 3 hores/setmana 3 hores/setmana 6 hores/setmana 2 hores/setmana

3 CFI 1

9

R.P .L T. P. C. XXXX

De dilluns a dijous 15:00 a 21:00 horari marc

Aula 4

5 xxxx M. R. B. S. P. V. R.P.L M. I. R.

41m​2

2 hores/setmana 3 hores(setmana 3 hores/setmana

Aula 5 Dimarts i dijous de 17:30 a 19:00

Aula 5

2

56m​

De dilluns a divendres de 9 a 13:00 aprox.

Aula 4 56m​2 De dilluns a dijous de 15:00 a 19:30 aprox

Divendres de 11.30 a 13:00

Aula 5 Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00

Aula 2 27m​2 De dilluns a divendres de 9:00 a 11:00 aprox.

5/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

Català 1 Matí

Català 1 Tarda

Castellà 1

Castellà 2

9

1 xxxxx

20

1

16

20

M R B.

3 h/setmana

3 h/setmana

1 T. P.G.

3h/set

1 S. P. V.

3 hores/setmana

Aula 2 27m​2 Dilluns i divendres de 12:00 a 13:30

Aula 4 56m​2 Dilluns i dimecres de 19.30 a 21:00

Aula 41m​2 Dimarts i dijous de 17:30 a 19:00

Aula 4 56m​2 Dimarts i dijous 12:00 a 14:00.

6/20


P ​ la d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

Docents Grups

Alumnes

Estables

Anglès 1 Matí

Anglès 1 Tarda

Anglès 2 Matí

Anglès 3 Tarda

Competic 1 Matí

Competic 1 Tarda

Competic 2

Competic 3

Espais

16

16

18

20

15

15

15

15

1 T. P. G.

1 T.P.G.

1 M. I. R.

1 M. I. R.

1 M. I. R.

Freqüència

3 hores/setmana

3 hores/setmana

4 hores/setmana

4 hores/setmana

3 hores/setmana

1 R P.L

3 h/setmana

1 T. P. C.

4 h/setmana

1 T. P. C.

3h/setmana

Estable m​2 Aula 1, 41m​2 Dilluns i dimecres 9:00 a 10:30

Aula 1 41m​2 Dimarts i dijous 19:30 a 21:00.

Aula 5 50m​2 Dilluns i dimecres de 11:30 a 13:30

Aula 4 56m​2 dm i dj de 19:00 a 21:00

Aula 5 50 m​2 Dilluns i dimecres de 9 a 10:30

Aula 5 50 m​2 Dimarts i dijous de 17:30 a 19:00

Aula 5 50m​2 Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00

Aula 5 50 m​2 Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:30

Temporalitzaci ó

dll i dx de 9 a 10:30

dm i dj de 19:00 a 20:30

dll i dx de 11:30 a 13:30

dm i dj de 19 a 21:00

dll i dx de 9 a 10:30

dm i dj de 17:30 a 19:00

dll i dx de 17:00 a 19:00

dll i dx de 19:00 a 20:30

7/20


P ​ la d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

4. Organització d’espais i gestió d’entrades i sortides 4.1. Entrades i sortides El centre té dos accessos: la porta principal i la sortida d’emergència. Farem servir tots dos per tal de descongestionar les entrades i sortides. MATÍ: Accés

Principal

Emergència

Grup/Aula

Horari d’entrada

Horari de sortida

Ges 1 Matí Aula 1 dm, dj, dv Aula 5 dll, dx

9:00

12:00 dv 13:00 dll i dx 13:30 dm i dj

CFI1

9:10

11:00 dll 10:30 dm, dx, dj, dv

Català 1 Matí Aula 2

12:00

13:30 dll i dv.

Anglès 1 Aula 1

9:00

10:20 dll i dx

Anglès 2 Aula 5

11:30

13:30 dll i dx

GES 2 Matí

9:00 9:10 dll i dx.

11:50 dm i dj 13:00 dll i dv 13:30 dx

Castellà 2

12:00

14:00

Competic 1 Aula 5 dll, dx

9:00

10:30

8/20


P ​ la d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

TARDA: Accés

Principal

Emergència

Grup

Horari d’entrada

Horari de sortida

Ges 1​ tarda

15:00

17:25 19:20 dll i dx.

Castellà 1

17:40 dm i dj

19:00 dm i dj

Anglès 1

19:10 dm i dj

20:30 dm i dj

Competic 1/ GES1

17:30 dm i dj

18:50 dm i dj

Competic 2

17:00 dll i dx

18:50

Competic 3

19:05 dll i dx

20:30

GES 2​ Tarda Aula 4 Aula 5

15:00 dm i dj 16:30 dll i dx 19:10 dm i dj

18:50 dm i dj 19:25 dll i dx 21:00 dm i dj

Anglès 3 Aula 4

19:10 dm i dj

21:00 dm i dj

Català 1 Aula 4

19:40 dll i dx

21:00 dll i dx

5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el Director o directora. No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o ​diagnosticada de COVID-19. Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu, els passos a seguir seran els següents:

9/20


P ​ la d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

1.​

Se ​

l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (l’antiga Secretaria).

2. ​S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 3.​

S’ha ​

4.​

En ​

de contactar amb la família en cas que l’alumne sigui menor d’edat.

cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.

5. La directora o qualsevol membre de l’equip directiu en la seva absència, ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. La persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. En cas de confirmar-se el positiu, seràn el SSTT d’Educació i salut pública els encarregats de prendre les decisions oportunes.

6. Pla de ventilació, neteja i desinfecció El CFA Sant Ramon ocupa els baixos d’un edifici de pisos i té quatre aules tocant al carrer i l’aula d’informàtica (Aula 5) sense accés directe al carrer, aquesta aula té dues portes que donen al passadís central i cap finestra. Els finestrals del centre són de vidre però no hi ha massa finestres que es puguin obrir. Disposem d’aire condicionat a totes les aules. Pel que fa a ​la ventilació​ del centre hem disposat: 1. Mantenir obertes les totes les finestres abatibles mentre estigui en funcionament. Serà el conserge el responsables d’obrir-les i tancar-les. 2. Mantenir obertes les portes de les totes les aules del centre. Cada professor serà responsable de fer-ho. 3. Contactar amb l’empresa que s’encarrega del manteniment de l’aire condicionat per valorar la conveniència de fer-los servir o no i si tenen l’opció de ventilar espais. (En els propers dies tindrem informe) 4. Fer consulta a la secció de Riscos Laborals del Departament d’Educació sobre la viabilitat i condicions d’ús de l’Aula 5. (Correu electrònic de 8/9 de juliol de 2020 amb video). Pel que fa a ​la ​neteja del centre fins ara teníem una persona que venia tots els matins de dilluns a divendres a fer la neteja del centre en un torn de 3 hores. Davant la nova situació

10/20


P ​ la d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

de pandèmia, el dia 7 de juliol hem sol·licitat a l’empresa OPTIMA FACILITY S.L. encarregada de la neteja i a l’Ajuntament poder disposar de més temps i dividir la neteja del centre en dos torns: un de més llarg al matí i un altre de més curt al migdia, abans de començar el torn de tarda, per desinfectar els lavabos i el poms de les portes. Estem a l’espera de rebre una resposta. Pel que fa a ​la​ ​desinfecció ​hem dut a terme les següents actuacions: 1. Hem instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre, als passadissos i a l’entrada de cada classe per a la desinfecció de mans. L’alumnat i el professorat hauran de fer rentat de mans abans d’entrar i de sortir de classe. 2. Pel que fa als lavabos hem anul·lat els assecadors de mans i hem instal·lat dos dispensadors de paper d’un sol ús per a eixugar-se les mans. També hi ha un dispensador de gel hidroalcohòlic per a fer la desinfecció de mans a l’entrada i a la sortida dels lavabos. 3. A l’aula d’informàtica, l’alumnat haurà de portar els seus auriculars amb micròfon i ratolí personals. Abans i després d’utilitzar els equips caldrà desinfectar amb alcohol isopropílic la taula, el teclat i els interruptors de l’ordinador. Hem instal·lat dispensadors de paper d’un sol ús per a procedir a fer la desinfecció. A més, els equips informàtics es dividiran en dos grups: A i B, i es faran servir alternativament en cada torn que faci ús de l’aula. 4. A les altres aules també caldrà fer la desinfecció de la taula i la cadira abans i després de fer-ne ús amb un producte desinfectant i amb paper d’un sol ús. Procurarem que l’alumnat ocupi sempre el mateix lloc. 5. En tots els casos la persona que fa ús del mobiliari i els dispositius farà la neteja i desinfecció. El professorat vetllarà pel compliment d’aquestes mesures. 6. Hem connectat amb la impressora Konica un ordinador d’ús personal per a cada professor. 7. Prepararem un estoig amb els estris bàsics per a cada professor d’ús personal: bolis, retoladors, tisores, grapadora,...

11/20


P ​ la d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

7. Seguiment d’aquest Pla Responsables​: Tots els membres de la comunitat educativa, encapçalats per la direcció ​Indicadors: ​Quant a l’organització pedagògica: Pla A - Comprovació de què s’han dut a terme les 11 actuacions que plantegem en el Pla A. Pla B - Registre a les fitxes de tutoria dels recursos digitals de què disposa l’alumnat i nombre de sessions dedicades a treballar la competència digital >= a 4 - Enviament de tasques, criteris d’avaluació i qualificació setmanalment. - Seguiment de l’activitat lectiva telemàtica >= al 75% dels matriculats. Quant a la gestió de l’entrada i la sortida del centre: - Facilitar l’horari que reculli porta d’accés i horari i d’entrada i sortida del centre i de l’aula per evitar aglomeracions i la barreja de grups estables. El professorat haurà de vetllar pel compliment d’aquesta normativa. Quant al Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19: - El professorat de cada classe serà responsable de la detecció d’algun símptoma compatible amb COVID-19 fent ús del llistat de simptomatologia inclòs als annexos. - En cas de detecció d’un cas compatible amb COVID-19, aplicar el protocol recollit en el punt 5 i fer constar en la graella de seguiment de casos el nom de l’alumne/a i les actuacions que s’han dut a terme. Quant al pla de ventilació: - Lliurar setmanalment una llista de comprovació al conserge per comprovar que es duen a terme les actuacions previstes cada dia. Quant a la neteja i desinfecció: - Lliurar un llistat de comprovació al personal de neteja per comprovar que es duen a terme les actuacions previstes diàriament i arxivar-la. - El professorat vetllarà per la correcta neteja i desinfecció dels mobiliari i/o dispositius escolars per part de l’alumnat.

12/20


P ​ la d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

Com a ​indicador general ​del bon funcionament d’aquest Pla a l’inici de curs es passarà a tot el professorat el llistat de comprovació per a l’obertura del centre educatiu a l’inici de curs. Propostes de millora: En funció dels indicadors prèviament detallats, es realitzaran les modificacions i/o adaptacions pertinents.

13/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

8. Annexos

14/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

15/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

16/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

17/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

GRAELLA DE SEGUIMENT DE CASOS

ALUMNE/A

DIA I HORA DE DETECCIÓ

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL SEGUIT I OBSERVACION S (incloure el nom de la persona que ha fet les actuacions i el nom del familiar que l’ha vingut a buscar)

PERSONA DE SALUT AMB QUI ES MANTÉ EL CONTACTE I CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

PERSONA REFERENT DEL CENTRE PELS CONTACTES AMB SALUT (mantindrà el contacte amb salut i farà seguiment del cas)

18/20


​Pla d’organització CFA Sant Ramon​.​Curs 2020-21

9. Marc normatiu per elaborar el pla d’actuació -

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. Secretaria de Polítiques Educatives.

-

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 ​(Versió 30/06/2020). Aprovat amb data 03/07/2020 pel PROCICAT.

-

Memòria anual CFA Sant Ramon. Curs 2019-2020. ​Aprovada pel Consell Escolar en data 30/06/2020

L’Hospitalet, 14 de juliol de 2020

19/20

Profile for xtec920

Pla d'organització del curs 20-21 del CFA SANT RAmon  

Advertisement