__MAIN_TEXT__

Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Oficial d’Idiomes Valls Plaça del Blat, 9 43800 Valls Tel. 877 062 581 eoivalls@xtec.cat http://eoivalls.com

Escola Oficial d’Idiomes de Valls

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)


1. Definició del centre     

Descripció Ubicació i zona d‟adscripció Equipaments Comunitat Educativa Oferta Educativa

2. Missió i visió  

Missió i visió Àmbits d‟aplicació

3. Principis organitzatius del centre    

Equip Directiu Òrgans Col·legiats: Claustre i Consell Escolar Personal d‟Administració i Serveis Alumnat

4. Objectius de centre   

Objectius en l‟àmbit acadèmic i pedagògic Objectius en l‟àmbit administratiu i de funcionament Indicadors de progrés

5. Projecte Lingüístic del centre    

Llengua vehicular del centre Llengües impartides al centre Usos lingüístics Comunicacions internes i externes

6. Documentació del centre       

Projecte de Direcció (PdD) Projecte Curricular de Centre (PCC) Programació General Anual (PGA) Memòria anual (MA) Programacions didàctiques Normes d‟Organització i Funcionament del Centre (NOFC) Pla TAC

7. Referència Normativa

2

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


1. DEFINICIÓ DEL CENTRE: QUÈ ÉS L’EOI DE VALLS? a. Descripció L‟Escola Oficial d‟Idiomes de Valls és un centre públic d‟ensenyament d‟idiomes moderns a adults, dins l‟àmbit no universitari,

que depèn del

Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L‟EOI de Valls es regeix per la normativa del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per les seves Normes d‟Organització i Funcionament (NOFC).

b. Ubicació i zona d’adscripció Per la seva localització geogràfica l‟EOI de Valls té una zona d‟adscripció que inclou les comarques de l‟Alt Camp i de la Conca de Barberà, i és l‟única EOI en aquestes comarques, per tant el nostre és l‟únic centre oficial d‟ensenyament d‟idiomes de la zona que expedeix títols oficials.

L‟Escola Oficial d‟Idiomes de Valls es troba ubicada al centre antic de la ciutat de Valls, a la Plaça del Blat 9, i en concret, a l‟edifici conegut com a Can Sagarra. Aquest edifici és de titularitat municipal i es troba cedit parcialment al Departament d‟Ensenyament per acollir l‟Escola Oficial d‟Idiomes. L‟EOI de Valls ocupa principalment les plantes entresol, primera i segona de l‟edifici i se‟n cuida de la seva gestió.

Per les seves característiques i la seva ubicació al cor de Valls, Can Sagarra és un edifici emblemàtic de la ciutat i l‟Ajuntament de Valls sol·licita periòdicament a l‟EOI poder fer servir algunes dependències del centre durant les festivitats

3

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


de la ciutat (Sant Joan, Santa Úrsula, etc) i també en sol·licita l‟ús d‟algunes aules per fer proves, oposicions, etc. L‟EOI de Valls, com a part integrant de la comunitat, atén aquestes peticions i posa a la disposició de l‟Ajuntament de Valls les dependències sol·licitades, sense perjudici de les activitats pròpies del centre. Tanmateix, dur a terme aquestes actuacions requereix d‟una estreta coordinació amb els tècnics i gestors de l‟Ajuntament de Valls, i en aquest sentit l‟EOI de Valls aporta voluntat de diàleg i esforços de coordinació per tal que aquestes activitats es puguin dur a terme en benefici de la comunitat.

Per tant, l‟EOI de Valls disposa d‟un espai propi per a dur a terme les seves activitats docents i s‟ofereixen 13 grups lectius en horari de màxima afluència (de 17.00 a 19.00 i de 19.00 a 21.00h) Val a dir que la oferta del centre, i de les EOIs en general, s‟estableix des del Departament d‟Ensenyament.

c. Equipaments Els espais i equipaments dels que disposa el centre, que són: 

Planta

entresol: Secretària,

Consergeria,

Direcció,

Departaments

d'anglès i francès 

Primera planta: aules 103, 104, 105, aula d'estudi i aula multimèdia/aula d‟autoaprenentatge Segona planta: aules 202, 204, 205, biblioteca/sala d‟estudi i magatzem

Totes les aules estan dotades amb equips multimedia i internet (amb pantalles de projecció, canons digitals, ordinadors portàtils, i reproductors DVD).

4

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


Aula multimedia Les TAC ofereixen als alumnes i als professors d‟idiomes una font molt àmplia de material i de possibilitats de comunicació. Des de la direcció del centre es fa un esforç per apropar les noves tecnologies als professors i als alumnes amb l‟objectiu de millorar el procés d‟aprenentatge.

La Biblioteca La biblioteca del centre s‟ha descentralitzat i ara es troba a les aules. Creiem que l‟ideal és que els alumnes puguin tenir al seu abast tot el material de lectura i audiovisual (dvds, pel·lícules, llibres de referència, diccionaris, etc.) que necessitin, sense dependre d‟un horari d‟obertura de la biblioteca. Aquest material el poden prendre en préstec (per portar-s‟ho a casa). Aula d’estudi Ubicada a la primera planta del centre, a l‟aula d‟estudi els alumnes tenen a la seva disposició 2 ordinadors connectats a la xarxa del centre i a internet i poden treballar de la mateixa manera que ho fan a l‟aula multimèdia. També tenen a la seva disposició llibres i material de “bookcrossing”, és a dir poden portar i prendre llibres i material que hi ha disponible. També tenim una màquina expenedora de cafè i d‟aigua.

d. Comunitat Educativa La comunitat educativa de l‟EOI de Valls està composta pel personal del centre i l‟alumnat.

5

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


Personal del Centre L‟equip humà que treballa a

l‟EOI de Valls està format de set persones,

distribuïdes en diferents blocs: - l’equip directiu format per la directora i la secretària. - l’equip docent està compost per 2 professores de francès i 5 professors d‟anglès. - l’equip d’administració i serveis compost per una auxiliar administrativa i un subaltern que fa funcions de conserge.

L’alumnat L‟EOI de Valls manté el principi de no discriminació en l’admissió de l’alumnat, sense perjudici del que disposa la normativa vigent (Decret 75/2007 d‟admissió de l‟alumnat, de 27 de març, DOGC. 4852). Els requisits i procediments per a efectuar la matrícula els estableix el Departament d‟Ensenyament i l‟EOI de Valls els adopta i aplica. Aquests procediments s‟expliquen a la normativa d’alumnat, document que es desprèn de les NOFC (Normes d‟organització i funcionament del centre), i que és aprovada anualment pel Consell Escolar, com a part de la programació general anual (PGA). Els cursos Els cursos són d‟un mínim de 130 hores lectives. La varietat de la llengua objecte d‟aprenentatge és la varietat estàndard. No s‟exclou, però, el coneixement de l‟existència d‟altres varietats, i, en els nivells avançats, el reconeixement i la comprensió de les més importants.

6

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


Metodologia A l‟EOI de Valls, els mètodes i procediments específics d‟instrucció en llengües estrangeres es basen en el mètode comunicatiu, segons el qual l‟alumne pren part

activa

i

és

el

protagonista

en

tot

moment

del

procés

d‟ensenyament/aprenentatge. Es fuig del model d‟ensenyament basat en les classes magistrals, on els alumnes seuen i escolten/escriuen/copien/ memoritzen el que el professor dicta o explica. En conseqüència, s‟aplica un model d‟ensenyament/aprenentatge fonamentat en la pràctica activa de les quatre destreses bàsiques (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita), on l‟ensenyament de la competència gramatical va lligat al seu ús específic dins cada destresa.

Per tant, el professorat emprarà les tècniques pròpies del mètode comunicatiu, i farà servir la llengua objecte d‟estudi en la seva relació amb els alumnes. Els departaments trien els llibres i materials adients per a la pràctica de les quatre destreses, respectant els principis de no discriminació, etc., descrits en el punt 2 d‟aquest document.

Es potencia l’ús dels diferents recursos audiovisuals i eines TIC dels que disposa el centre, com a eines de suport en la tasca educativa. Les aules on s‟imparteixen classes estan dotades amb pantalles de projecció, canons digitals, ordinadors portàtils connectats a internet, reproductors DVD, etc.

7

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


Sistema d’avaluació dels processos d’ensenyament/aprenentatge S‟entén com a avaluació de l‟aprenentatge de l‟alumnat el seguiment sistemàtic, continu i global de tot el procés. Les pautes generals sobre l‟avaluació es desenvolupen al PCC (Projecte curricular de centre) segons idiomes i nivells. Cada departament organitza conjuntament amb la direcció del centre, els sistemes, proves, etc., d‟avaluació sense perjudici del que marca la normativa vigent i el PCC.

Les proves que s‟utilitzen per a avaluar els alumnes queden registrades a la memòria anual del centre, i els resultats de les avaluacions es guarden al centre i es troben a disposició de la direcció i la inspecció, per poder estudiarles i, si s‟escau, serviran de base per a replantejaments dels nostres procediments i sistemes d‟ensenyament.

L‟avaluació té com a referència les competències pròpies dels nivells d‟ensenyament establertes, així com els objectius generals i per destreses, comuns a tots els idiomes, fixats en el currículum per a cada nivell, i concretats, per cursos, en les respectives programacions didàctiques.

Les concrecions curriculars es desenvolupen al Projecte Curricular de Centre (PCC), elaborat pel claustre, del que es deriven les programacions didàctiques, les quals s‟elaboren anualment dins el marc de la programació general de centre.

8

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


El procés d‟avaluació de l‟alumnat serà continu i sistemàtic, sense que s‟entengui per això que s‟hagin de fer exàmens contínuament. El professorat informarà periòdicament l‟alumnat sobre els resultats obtinguts en el procés de valoració del seu rendiment acadèmic. L‟alumne té dret a ser informat de com i quan se l‟avaluarà, així mateix té dret a revisar conjuntament amb el seu professor el procés que s‟ha seguit per avaluar-lo i que serveix per decidir si passa de curs o no.

Sense perjudici de les diferents proves que es puguin dur a terme durant el curs, i que s‟estableixen a les programacions didàctiques, al final de cada curs es farà un examen final a tot l‟alumnat. Amb caràcter general, els alumnes promocionen de curs si aproven amb un 65% l‟examen final. Els alumnes que tinguin absències superiors al 35% del temps lectiu perdran el dret a l‟avaluació contínua. Aquests alumnes només podran presentar-se a la prova de final de curs. La informació que fa referència a l‟avaluació d‟un alumne és confidencial. Les actes d‟avaluació són sempre custodiades per la direcció del centre.

9

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


2. MISSIÓ I VISIÓ a. Missió La finalitat dels ensenyaments d‟idiomes a l‟EOI de Valls és la capacitació de l‟alumnat per l‟ús adequat dels idiomes impartits, fomentant el plurilingüisme, prioritzant les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes, en la seva vida adulta, tant pel que fa a l‟adquisició o perfeccionament del coneixement d‟idiomes com a la certificació dels seus nivells de competència en l‟ús d‟aquests idiomes (ensenyament i certificació).

b. Visió La filosofia de l‟EOI de Valls es fonamenta en els següents principis: 

autonomia de centre

democràcia i participació

treball compartit

rendició de comptes

integració del centre en la comunitat i en el mon

Aquests principis generen l‟aplicació i difusió en el centre dels valors de:

respecte i igualtat entre les persones: des dels diferents sectors (equip directiu, claustre...) es vetlla per a prevenir possibles situacions de conflicte entre els membres de la comunitat educativa, i per evitar actituds de discriminació (sexual, social, per motiu de raça o religió, etc.) en qualsevol format: oral, i escrit, (materials didàctics, i/o de distribució

10

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


entre l‟alumnat, i/o entre el personal del centre, etc.). Aquestes directrius es concreten al document de les NOFC (Normes d‟Organització i Funcionament del Centre, i en concret en l‟apartat dedicat a la Convivència).

diàleg i comunicació entre els diferents sectors de la comunitat educativa (claustre, consell escolar, Departament d‟Ensenyament, Ajuntament de Valls etc.), vehiculant de manera eficaç la comunicació, fomentant la presa de decisions en comú i mantenint sempre una actitud oberta cap a suggeriments, o reclamacions que puguin sorgir dels diferents sectors vers les actuacions del centre.

cooperació i coordinació entre els diferents sectors de la comunitat educativa: coordinació dels agents interns (l‟equip directiu amb el claustre; PAS amb l‟equip directiu, etc); i coordinació i cooperació amb agents externs (amb l‟Ajuntament de Valls, Departament d‟Ensenyament i els seus diferents sectors, amb altres EOIs, amb altres centres educatius de Valls, etc.).

respecte al medi ambient: foment de l‟ús racional dels recursos (paper, energia, etc.;), i el reciclatge dels residus que genera el centre (paper, plàstic, cartutxos de tinta, piles, etc.).

c. Àmbit d’aplicació Els principis descrits en els punts anteriors seran d‟aplicació en totes les àrees

11

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


d‟actuació del centre.

3. PRINCIPIS ORGANITZATIUS Els principis organitzatius del centre es concreten en les Normes d‟Organització i Funcionament del Centre (NOFC). En general, el centre compta amb el següent organigrama: a. EQUIP DIRECTIU b. ÒRGANS COL·LEGIATS (Claustre i Consell Escolar) c. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS d. ALUMNAT a. EQUIP DIRECTIU: L‟equip directiu es compon de directora i secretaria. La directora és el cap de personal del centre. La direcció del centre respon davant el/la Directora dels Serveis Territorials d‟Ensenyament a Tarragona, i dels seus agents (Inspecció, etc). S‟accedeix a la direcció del centre, per mandats de 4 anys, seguint la normativa del departament d‟Ensenyament, (decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent).

b. ÒRGANS COL·LEGIATS El claustre es compon de tots els professors del centre que estiguin en actiu durant un determinat any acadèmic. Els professors també s‟agrupen per departaments (anglès i francès), i cada departament té assignat un cap de departament. Els departaments formulen propostes al claustre i a la direcció del centre sobre els assumptes de cada departament.

12

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


El claustre de professors participa de forma activa en totes les activitats que es desenvolupen al centre, formula propostes, organitza les activitats, etc. Els professors del claustre responen directament davant la direcció del centre.

El Consell Escolar es compon de la presidenta (directora del centre), secretària (secretària del centre), un representant de l‟Ajuntament de Valls, tres representants dels professors, tres representants dels alumnes i un representant del PAS. El Consell Escolar és un òrgan consultiu que aprova si escau les actuacions del centre. El Consell Escolar es constitueix per eleccions bianuals, seguint sempre la normativa del departament d‟Ensenyament.

c. El Personal d’Administració i Serveis (PAS) respon davant la direcció del centre i té representació al Consell Escolar.

d. L’alumnat en fer efectiva la matricula assumeix la normativa del centre i respon davant de la direcció del centre i del Consell Escolar. Els drets i els deures dels alumnes s‟especifiquen al document: Normes d‟Organitazació i Funcionament del Centre (NOFC).

13

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


4. OBJECTIUS DE CENTRE 

Definició dels objectius

Indicadors de progrés i actuacions

A) Objectius en l’àmbit acadèmic i pedagògic S‟estableix l’excel·lència educativa com a màxim objectiu del centre, i s‟estableixen les següents estratègies per tal d‟assolir aquest objectiu: 1. Lideratge de centre 2. Planificació i implementació de la oferta educativa 3. Avaluació del grau d‟assoliment dels objectius acadèmics 4. Innovació educativa i formació del professorat 5. Potenciació de l‟autonomia de l‟alumnat

14

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


* NOTA: Els indicadors inclouen la descripció de cada actuació i els indicadors quantitatius o de qualificació en la columna de validació que es poden utilitzar per a l‟avaluació del projecte, quan escaigui.

1. Lideratge de centre Indicadors Actuacions

Validació Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. El director/a del centre exerceix de cap pedagògic i de personal del centre. La direcció del centre intervé quan es detecten mancances a nivell pedagògic o de personal, amb anàlisi i propostes de millora, si escau 2. La direcció del centre vetlla per la participació efectiva del consell escolar i del claustre en l‟adopció de decisions de centre i en el control de la gestió, programant les reunions corresponents. 3. La direcció del centre convoca periòdicament, segons calendari del Departament d‟Ensenyament, eleccions al consell escolar; gestiona les eleccions, constitueix el CE i informa al Departament del resultat del procés 4. La direcció del centre convoca reunions periòdiques de claustre i consell escolar, i en deixa constància per escrit dels acords presos 5. L‟equip directiu vetlla per la fidelització del personal del centre per tal de consolidar la plantilla (fa propostes si escau a l‟administració en l‟àmbit de concurs de trasllat; i de propostes de continuïtat del personal no fixe, si escau) 6. La direcció del centre manté actualitzat el protocol d‟actuació de les proves de capacitació del professorat novell i participa en el procés, si escau 7. La direcció elabora i manté actualitzat un Pla d‟Acollida del professorat i del PAS per al personal de nova incorporació 8. La direcció del centre organitza mecanismes per l‟avaluació del centre per part dels usuaris, analitza els resultats i fa, si escau, propostes de millora

15

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


2. Planificació i implementació de la oferta educativa Indicadors Actuacions

Validació Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. La direcció del centre coordina i acorda conjuntament amb el Departament d‟Ensenyament la proposta anual dels grups lectius 2. Seguint les directrius del PCC, la direcció i el claustre elaboren anualment la Programació General Anual (PGA) que recull la oferta educativa del centre per un curs determinat, i inclou: el calendari lectiu, els horaris dels grups i dels professors, les programacions didàctiques per idiomes, cursos i nivells, els horaris d‟atenció a l‟alumne, etc. 3. Els departaments elaboren les programacions didàctiques de cada idioma i nivell que inclouen: els objectius terminals de cada idioma, curs i nivell, les programacions en el temps de les activitats formatives, la planificació i implementació de les sessions d‟avaluació i la programació de les activitats culturals 4. La direcció del centre sotmet la PGA a l‟aprovació del Consell Escolar i en deixa constància per escrit dels acords presos 5. La PGA té una periodicitat anual i a final de curs es complementa amb la Memòria Anual 6. La direcció del centre supervisa l‟aplicació de la programació general anual i de les programacions didàctiques 7. La directora exerceix com a cap pedagògic del centre, a. afavorint i vetllant pel compliment de les programacions i la utilització de la metodologia adequada per part del tot el professorat, b. intervenint cas que es detectin mancances per part del professorat, amb observacions directes a l‟aula, anàlisi amb el professorat implicat i propostes de millora

16

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


Avaluació del grau d’assoliment dels objectius acadèmics

3.

Indicadors Actuacions

Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. L‟Equip Directiu i els departaments organitzen i duen a terme anualment les sessions d‟unificacions de criteris (SUCs) segons estableix el Departament d‟Ensenyament 2. El professorat aplica les directrius del Departament d‟Ensenyament quant la planificació, organització i funcionament de les proves dels certificats 3. Els departaments elaboren les activitats d‟avaluació dels cursos primer, segon i quart, seguint les directrius del PCC i la normativa del Departament d‟Ensenyament

4. Pel que fa a les proves de certificat: a. els resultats dels certificats es troben dins la mitjana de Catalunya b. l‟equip directiu fa una anàlisi de les dades dels resultats dels certificats c. es presenten les dades al claustre i Junta Académica, per al seu estudi i anàlisi d. cas que els resultats estiguin per sota de la mitjana de Catalunya s‟analitzen les causes i es proposen estratègies de millora e. El claustre de professors i els departaments implicats adopten, si escau, mesures per millorar els resultats 5. El Claustre deixa constància per escrit de totes les reunions i acords presos 6. Els departaments apliquen els acords i les propostes de millora i les incorporen a les programacions dels propers cursos

17

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


4. Innovació educativa i formació del professorat Indicadors Actuacions

Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. El centre afavoreix la formació del professorat, informa al claustre sobre activitats de formació, i si escau, organitza formació al centre 2. El centre vetlla per mantenir els equips actualitzats en tot moment i en bon funcionament (equips a les aules, equips a l‟aula multimedia, als departaments, etc) 3. El centre posa a la disposició del professorat eines TIC i en garanteix que estiguin actualitzades i en bon funcionament (web, moodle de centre, etc) 4. La direcció vetlla perquè durant les reunions de claustre i departament, el professorat pugui intercanviar i compartir obertament impressions i experiències docents, amb la finalitat de millorar la tasca docent

5. Potenciació de l’autonomia de l’alumnat * * Autonomia de l’alumnat: Entenem per autonomia de l’alumne la seva capacitat d’utilitzar els recursos al seu abast per aprofundir en el seu procés d’aprenentatge. Indicadors de progrés Actuacions

Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. El centre disposa d‟espais com són biblioteca d‟aula, sales estudi i aula d‟autoaprenentatge on l‟alumnat pot trobar eines i materials per estudiar pel seu compte 2. Els espais estan habilitats, dotats amb material, actualitzats i en bon funcionament. 3. El funcionament dels espais d‟estudi del centre està descrit i regulat per les Normes d‟Organització i Funcionament del Centre. 4. Els alumnes coneixen els espais d‟estudi del centre i en fan ús

18

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


B) Objectius en l’àmbit administratiu S‟estableixen els principis de màxima eficàcia, eficiència i transparència en totes les actuacions administratives del centre i s‟estableixen les següents estratègies.

1. Consolidació dels processos de gestió administrativa (gestió de la matrícula de l‟alumnat) 2. Consolidació dels processos de gestió administrativa en relació a l‟ús de les TIC 3. La gestió econòmica 4. Pla d‟emergència i gestió de riscos laborals 5. Coordinació amb agents externs 6. Difusió de les activitats del centre 7. Avaluació interna/externa

19

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


1. Consolidació dels processos de gestió administrativa (gestió de la matrícula de l’alumnat) Indicadors Actuacions

Validació Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. La matrícula es fa de manera ordenada i planificada, sempre seguint les directrius del departament d‟Ensenyament. 2. Durant el període de matrícula, l‟equip directiu analitza al detall les dades de preinscripció i matrícula per saber exactament com fluctua la demanda i poder, si escau, proposar ajustos immediats pel que fa a la oferta 3. La direcció del centre planifica la matrícula per tal d‟aprofitar al màxim les places disponibles i les vacants resultants després del procés de matrícula ordinari 4. La direcció del centre fa difusió de la informació de la preinscripció i matrícula als mitjans corresponents

2. Consolidació dels processos de gestió administrativa en relació a l’ús de les TIC Indicadors Actuacions

Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. La direcció del centre afavoreix la formació del personal PAS, en aquells àmbits directament relacionats amb la gestió del centre 2. El personal PAS té accés a terminals informàtics on pot dur a terme la seva formació, si escau 3. El centre ha establert mecanismes de coordinació amb els gestors dels aplicatius de gestió de matricula i altres (ESFERA; CODEX, Centrosnet) per tal de mantenir al dia els aplicatius i resoldre problemes 4. Al centre es promouen actuacions d‟ús de les TIC per fer més eficient la gestió (utilització del correu electrònic, utilització de la e-valisa, etc).

20

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


3. La gestió econòmica del centre Indicadors de progrés Actuacions

Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. La direcció del centre vetlla per tal que la despesa es

gestioni de manera ordenada i planificada 2. El centre gestiona els recursos amb la màxima transparència i eficiència 3. El centre contracta serveis que no pot dur a terme pels seus propis mitjans (neteja, manteniment de les instal·lacions), seguint el protocol de contractació establert pel Departament d‟Ensenyament i mantenintse al dia sobre les novetats en matèria de contractació 4. Els fons recaptats de les aportacions voluntàries dels alumnes es dediquen a activitats que afavoreixen la autonomia de l‟alumnat (material de biblioteca i aula d‟estudi, multimedia, etc), i/o es dediquen a activitats culturals i/o extracurriculars del centre 5. Els fons recaptats de les aportacions dels alumnes són sempre de caire voluntari i cap alumne queda exclòs de les activitats del centre cas que no faci l‟aportació voluntària

4. Pla d’emergència i gestió de riscos laborals Indicadors de progrés Actuacions

Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. La direcció del centre manté actualitzats el pla d‟emergència del centre, seguint la normativa del Departament d‟Ensenyament

2. La direcció del centre organitza simulacres d‟evacuació, analitza els resultats, informa als agents educatius implicats i en deixa constància per escrit dels resultats 3. La direcció del centre vetlla per tal que el personal del centre estigui informat sobre els riscos laborals inherents a la seva feina

21

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


4. La direcció del centre implementa les actuacions de coordinació d‟activitats empresarials amb els agents externs que té contractats, si escau

5. Coordinació amb agents externs Indicadors de progrés Actuacions

Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. El centre es coordina amb altres agents de la comunitat educativa (Departament d‟Ensenyament, altres EOIs) 2. El centre coordina actuacions amb l‟Ajuntament de Valls pel que fa a l‟ús compartit de l‟edifici on s‟ubica el centre 3. El centre afavoreix l‟ús de l‟edifici on s‟ubica el centre per activitats culturals organitzades per l‟Ajuntament de Valls 4. El centre participa si escau en propostes municipals i d‟altres entitats que fomentin la cohesió social i la integració

6. Difusió pública de les activitats del centre Indicadors de progrés Actuacions

Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. La direcció del centre manté actualitzats els documents i formularis del centre (tríptic informatiu, el web del centre, etc). 2. La direcció del centre vetlla per fer difusió de les activitats del centre (notícies en premsa escrita, via Internet, xarxes socials, etc.)

22

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


3. La direcció afavoreix i impulsa la organització per part dels departaments d‟activitats culturals i extra curriculars

7. Avaluació interna/externa Indicadors de progrés Actuacions

Sempre/ Sovint/ De vegades/ Mai

1. La direcció del centre organitza enquestes periòdiques entre l‟alumnat, analitza les dades i adopta si escau propostes de millora, juntament amb els agents implicats (professors, etc) 2. El centre té una bústia suggeriments a la primera planta de l‟edifici on els alumnes poden deixar constància per escrit dels seus suggeriments o propostes de millora. 3. La direcció del centre sotmet a l‟aprovació del Consell Escolar tots els documents prescriptius del centre, i de les seves possibles modificacions i actualitzacions 4. La direcció del centre fa propostes d‟avaluació de la funció directiva, quan acaba un mandat de direcció

23

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


5. Projecte Lingüístic Llengua vehicular del centre El català és la llengua vehicular de l‟EOI de Valls. Des de tots els àmbits es vetlla pel compliment de la normativa de normalització lingüística del català.

Llengües impartides al centre A l‟EOI de Valls s‟imparteixen anglès i francès com a llengües oficials objecte d‟aprenentatge. Pel que fa al tractament d‟aquestes llengües, el professorat aplicarà el que estableix el Projecte Curricular de Centre (PCC).

Nivells i certificats

D‟anglès s‟imparteixen: 

primer i segon curs, nivell bàsic (Certificat A2)

tercer curs, nivell intermedi (Certificat B1)

quart i cinquè cursos, nivell intermedi (Certificat B2)

curs de nivell C1 (Certificat C1)

De francès s‟imparteixen: 

primer i segon curs, nivell bàsic (Certificat A2)

tercer curs, nivell intermedi (Certificat B1)

Els estudis s'estructuren en 6 cursos d'una durada mínima de 130 hores. La llengua vehicular i d‟aprenentatge dins l‟aula és la llengua objecte d‟estudi. Als nivells inicials dels cursos que s‟ofereixen al centre es pot donar la necessitat de fer servir la llengua vehicular, per motius pedagògics, i per tant si s‟ha de fer alguna petita explicació addicional es farà en català. Quan el nivell

24

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


de competència de l‟alumne ho requereixi, el professor farà servir el català per fer aclariments o donar instruccions.

Usos lingüístics -Ús no sexista del llenguatge En relació a l‟ús no sexista del llenguatge l‟EOI de Valls assumeix com a propis els criteris i recomanacions que fa el Parlament de Catalunya en el seu web*.

*https://www.parlament.cat/web/documentacio/recursoslinguistics/index.html?p_id=6188

Per tant, els textos que es produeixin al centre estaran lliures d'usos discriminatoris i usos sexistes de la llengua. Entenem per usos sexistes els que menystenen o desvaloren un dels dos sexes, habitualment les dones.

Cal partir de la consideració que la llengua catalana, com a sistema lingüístic, té el masculí com a categoria gramatical no marcada pel que fa al gènere. Això no obstant, la progressiva presència de les dones en molts àmbits, i la tendència a relacionar gènere i sexe en els casos en què els referents són animats, han fet que cada vegada més es pugui percebre que el masculí pot ser excloent, encara que la referència no es faci a cap persona específica. Per tot això, es promouran uns usos lingüístics que permetin fer visibles les dones en els textos, sobretot en les referències genèriques a professions, oficis, càrrecs o funcions, particularment en singular. I òbviament, quan un text fa referència a una persona determinada, o a un grup de persones del mateix sexe, s‟ha d‟adaptar el discurs al gènere que correspon. S‟ afavorirà la claredat i la simplicitat dels textos administratius per tal de respectar-hi els principis de neutralitat i concisió. Per aquest motiu, cal donar preferència, en general, als recursos que no comporten l‟ús de formes dobles, com ara noms col·lectius i epicens, i expressions impersonals.

25

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


Comunicacions internes i externes La llengua vehicular del centre és el català. Les comunicacions que es duen a terme a nivell oral i escrit en els àmbits administratius i de gestió es fan en català. -Comunicacions escrites Els documents d'ús extern (com ara informes, models de sol·licitud, documentació administrativa, sol·licitud de trasllat d'expedient, certificat de matrícula, etc) es faran en català, sense perjudici de que l‟interessat ho pugui sol·licitar en una altra llengua, i en aquest cas es farà una versió bilingüe del document, si escau.

Els documents i comunicats d'ús intern (com ara circulars, e-mails, fulls informatius, etc) es faran en català. No obstant això, cada departament podrà fer servir la seva llengua si ho considera oportú. Els documents de gestió (actes, convocatòries, etc) es faran en català. -Comunicacions orals L'atenció al públic es farà en català. Les reunions del professorat i de la comunitat educativa (claustres, consells escolars, etc) es faran en català. Les reunions de departament es faran en català o en la llengua pròpia del departament, segons escaigui.

-Documentació del centre - Els documents prescriptius del centre (PGA, NOFC, etc) es faran en català. - Les programacions de cada departament també es faran en català. - Les memòries també es faran en català. - La informació general dels cursos adreçada als alumnes es donarà en la llengua objecte d'estudi; encara que cada departament decidirà si en els nivells més baixos (primer i segon) cal fer-ho en català.

26

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


-Publicitat i difusió del centre Quan es faci publicitat de l'escola, com ara a la premsa, radio, etc, aquesta es farà en català. La pàgina web de l'escola és en català, així com també la participació a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, etc).

-Retolació

Els rètols de l'escola es faran en català. Els rètols o avisos que fan referència als horaris, informació de cada departament, etc. es faran en català.

Els cartells informatius sobre activitats culturals es faran en català si es tracta d'una activitat conjunta d‟escola. Tanmateix, els cartells de les activitats organitzades per cada departament es redactaran en la llengua estrangera corresponent, o segons decideixi cada departament.

27

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


6. Documents dependents d’aquest PEC a)

Projecte de Direcció (PdD)

El Projecte de Direcció desplega i aplica els principis d‟aquest PEC. El Projecte de Direcció el presenta per a la seva aprovació pel CE i pel Departament d„Ensenyament el/la director/a del centre. Té una durada de 4 anys i en acabat el mandat es pot presentar un projecte de continuïtat.

b)

Projecte Curricular de Centre (PCC)

El Projecte Curricular de Centre l‟elabora el claustre i en ell es desplega la oferta curricular (per idiomes, nivells i cursos) del centre, així com la metodologia, el sistema d‟avaluació, etc. Altres documents que depenen del PCC i que s‟actualitzen i aproven anualment són: 

Programació General Anual (PGA), l‟elabora al principi de cada curs escolar la direcció del centre conjuntament amb el claustre, i es presenta per a la seva aprovació al Consell Escolar

Memòria anual, s‟hi recullen les dades relatives al curs que acaba

Programacions didàctiques, les elaboren els departaments corresponents i formen part de la PGA

Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

c)

Les Normes d‟Organització i Funcionament del Centre les elabora l‟equip directiu conjuntament amb el claustre, i les aprova el Consell Escolar, en aquest document es recullen totes les normes internes i de funcionament del centre. Documents que depenen de les NOFC i que s‟actualitzen anualment:

d)

Normativa de l‟alumnat

Pla d‟acollida del professorat i del PAS

Pla TAC

28

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


El Pla TAC és el document en el que es descriu la implantació i ús de les Tecnologies de la informació i comunicació al centre.

Nota: Aquests documents es troben a la disposició de la comunitat educativa.

29

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®


REFERÈNCIA NORMATIVA Marc general 

Llei 12/2009 d'educació (LEC)

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius

Decret 155/2010, de 2 de novembre , de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

Documents per a l'organització i el funcionament dels centres (document anual)

Normativa de les Escoles Oficials d’Idiomes 

Decret 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 6633, de 29.5.2014).

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s‟estableix l‟ordenació i el currículum dels ensenyaments d‟idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009).

Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s‟organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d‟idiomes de règim especial que s‟imparteixen a les escoles oficials d‟idiomes (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009).

Resolució ENS/1047/2014, de 6 de maig, per la qual s'estableixen les escoles oficials d'idiomes que imparteixen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, a partir del curs escolar 2014-2015, i es determinen els criteris prioritaris en l'admissió (DOGC núm. 6624, de 16.05.2014).

Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, i s'estableixen les escoles oficials d'idiomes que els imparteixen (DOGC núm. 6168, de 11.7.2012).

30

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) aprovat 18/12/15 Reservats tots els drets.®

Profile for eoivalls

Projecte Educatiu de Centre (PEC)  

Projecte Educatiu de Centre (PEC)  

Profile for xtec103
Advertisement