__MAIN_TEXT__

Page 1

Normes d’Organització i Funcionament del Centre

Ultima actualització i aprovació: 20/03/2015


2

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Normes d’Organització i Funcionament del Centre INDEX INTRODUCCIÓ a) Marc legal b) Filosofia c) Àmbit d‟aplicació 1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: FUNCIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN a) L’Equip directiu -La Directora -La Secretaria b) El Claustre de professors c) El Consell Escolar 2. L’EQUIP HUMÀ: FUNCIONS, DRETS I DEURES a) Els càrrecs de coordinació - La coordinació informàtica - La coordinació de riscos laborals - La coordinació lingüística -Els caps de departament b) Els Departaments c) El Professorat d) El Personal d’Administració i Serveis

3. ELS RECURSOS MATERIALS a) Utilització dels recursos del centre -les aules -els departaments -recursos multimedia -l‟aula multimedia -internet -aula d‟estudi -la biblioteca -aules i passadissos b) Ús i conservació del centre EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


3

4. ELS RECURSOS FUNCIONALS a) b) c) d) e) f) g)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) El Projecte de Direcció (PdD) El Projecte Curricular de Centre (PCC) La Programació general anual (PGA) La Gestió Econòmica El pla d‟emergència El projecte lingüístic

5. ACTIVITATS EXTRACURRICULARS a) Activitats culturals b) Cursos Especials

6. NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA a. Admissió de l‟alumnat b. Tipus de matrícula c. Condicions per matricular-se d. Taxes de matrícula e. L‟aportació voluntària

7. DRETS I DEURES DELS ALUMNES  Drets dels alumnes  Deures dels alumnes  Normativa d‟alumnat 1. Assistència a classe 2. Canvis d‟horari 3. Avaluació 4. Renúncies 5. Trasllat d‟expedient 6. Permanència en els estudis 7. Convocatòria addicional 8. Convocatòries de beques 9. Absència del professorat 10. Normativa de salut laboral i pública 11. Utilització de telefonia mòbil al centre 12. Condicions durant els exàmens finals.

8. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVENCIA 1. Mesures de promoció de la convivència 2. Mesures correctores i sancionadores  EOI DE VALLS

Faltes i sancions relacionades amb la convivència

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


4

Responsabilitat per danys

3. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència 4. Mesures correctores referides a les faltes injustificades d‟assistència a classe i de puntualitat dels alumnes  

EOI DE VALLS

Faltes injustificades d‟assistència Faltes injustificades de puntualitat

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


5

INTRODUCCIÓ

a) Marc legal El decret 102/2010, de 3 d‟agost, d‟autonomia dels centres educatius, a l‟article 18 del capítol 3 estableix que els centres han de determinar les seves normes d‟organització i funcionament, que les normes d‟organització i funcionament del centre han d‟aplegar el conjunt d‟acords i decisions d‟organització i de funcionament que s‟hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual, i que correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic aprovar les normes d‟organització i funcionament i les seves modificacions.

b) Filosofia Aquest document té com a finalitats fonamentals les d‟assegurar l‟ordre intern per tal d‟assolir els objectius marcats al nostre Projecte Educatiu de Centre i al Projecte Curricular, i assegurar el compliment de la normativa vigent. Aquest document podrà ser esmenat segons evolucioni la realitat del centre, i sempre a proposta i amb l‟aprovació dels òrgans competents del centre. c) Àmbit d’aplicació L‟aplicació d‟aquestes normes afecta a tots els membres de la comunitat educativa, i en concret als: -alumnes oficials i lliures matriculats en aquesta EOI durant l‟any en curs

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


6

-personal docent

-personal no docent (membres del PAS, subaltern, personal de neteja i manteniment mentre romanen dins el centre).

-i en general tota persona que esdevingui part de la comunitat educativa ni que sigui temporalment i per qualsevol motiu (conferenciants, lectors, etc.).

1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: FUNCIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN a) L’Equip directiu Les funcions generals de l‟equip directiu són: 

Proposar, seguir i avaluar el desenvolupament de les activitats del centre.

Elaborar la programació general anual.

Elaborar la memòria anual d‟activitats.

Promoure la formació permanent del personal del centre.

Promoure la formació específica del personal del centre per a la implantació i l‟ús efectiu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Les funcions dels membres de l‟equip directiu són:

El/la Director/a . 

Representar oficialment el centre a tots els efectes, i en actes fora del centre quan siguin convocats el director, cap d‟estudis o coordinador pedagògic.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


7

El·laborar el seu projecte de direcció (PdD), sotmetre‟l a l‟avaluació dels òrgans competents, per a la seva aprovació, si escau, segons la normativa vigent.

Convocar i presidir les reunions dels òrgans col·legiats.

Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació.

Dirigir i coordinar totes les activitats, sense perjudici de les competències dels altres òrgans de govern.

Garantir la informació sobre la vida del centre als diferents sectors de la comunitat educativa.

Ser cap de personal i concedir permís als professors en els casos contemplats per la normativa vigent.

Ser cap pedagògic del centre i liderar, dirigir, seguir i avaluar el

desenvolupament

de

les

activitats

d‟ensenyament/aprenentatge. 

Controlar l‟assistència del professorat, vetllant per l‟harmonia de les relacions interpersonals.

Visar les certificacions i documents oficials del centre.

Elaborar en el marc del PEC, i de les instruccions d‟inici de curs, la Programació General conjuntament amb l‟equip directiu i amb la participació del Claustre per a la seva aprovació pel Consell Escolar.

Vetllar per l‟adequat compliment de la gestió administrativa del centre.

Atendre els alumnes i usuaris que en demanin visita.

Mentre no es designi un cap d‟estudis el/la director assumirà les funcions de cap d’estudis. Les funcions del Cap d’Estudis seran: 

Ser cap de la junta acadèmica.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


8

Vetllar pel compliment de les directrius del PEC.

Vetllar per l‟aplicació per part dels departaments de les instruccions anuals del Departament d‟Ensenyament respecte a l‟avaluació i a les proves de certificació.

Coordinar l‟elaboració del Projecte Curricular de Centre i vetllar pel compliment dels objectius del currículum definits al PCC, per la coherència i l‟adequació del material didàctic i de les activitats dels diferents nivells i idiomes, i coordinar juntament amb els departaments el desenvolupament de les proves finals i parcials.

Elaborar el calendari lectiu. El calendari es confeccionarà a partir del calendari general establert pel Departament d‟Ensenyament, les dates de festa per lliure disposició seran aprovades, pel Consell Escolar a proposta de la Direcció del centre.

Elaborar els horaris dels departaments.

Elaborar els horaris dels grups que cobriran en la mida del possible, i sempre que la disponibilitat de la plantilla i els espais del centre ho permeti, la demanda de l‟alumnat.

Elaborar els horaris dels professors atenent a les peticions, sempre que sigui possible, dels departaments, i seguint la normativa general.

Elaborar i informar al claustre sobre les instruccions d‟inici de curs específiques del centre, seguint la normativa general d‟inici de curs.

Publicar als diferents mitjans (taulers informatius i/o web), els horaris d‟atenció al públic, i la informació sobre els cursos, idiomes i nivells, etc.

Elaborar conjuntament amb els departaments els horaris d‟exàmens finals, seguint les indicacions de l‟àrea de certificacions del Departament d‟Ensenyament.

Elaborar un sistema de control d‟assistència del professorat i de l‟alumnat.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


9

Programar l‟ús dels recursos multimedia del centre.

Fer efectiu l‟acompliment del sistema de control d‟assistència.

Atendre i resoldre les peticions per escrit dels alumnes en quant canvis de grups, canvis de dates d‟exàmens, renúncies de matrícula, revisió d‟examen, etc.

A final de curs i tenint en compte els resultats de les proves finals, elaborar conjuntament amb els departaments la previsió de grups del proper curs, i proposar a la direcció la plantilla que serà necessària per a cobrir els grups.

Elaborar conjuntament amb els departaments la memòria anual d‟activitats.

Mentre no es designi un coordinador pedagògic el/la director n‟assumirà les funcions.

Les funcions del Coordinador pedagògic seran: 

Coordinar les activitats extracurriculars juntament amb els departaments.

Afavorir el treball en equip i la comunicació entre els departaments.

Detectar les necessitats de material i altres recursos, proposar i fer compres de material per al fons de biblioteca juntament amb els departaments.

Fer el seguiment de la normativa, informar el claustre sobre les novetats publicades al DOGC, especialment el que fa referència

a

formació,

sol·licituds

d‟ajuts,

programes

d‟intercanvis, etc. 

Contactar, si s‟escau, amb altres centres per promoure activitats d‟intercanvis.

Propiciar trobades, jornades, etc., didactico-pedagògics per millorar la qualitat de l‟ensenyament.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


10

Qualsevol

tasca

didactico-pedagògica

que

li

sigui

encomanada per la direcció. 

Elaborar el manual d‟acollida del nou professorat.

El/La Secretari/a

Les funcions del/la secretaria seran: 

Exercir la secretaria de les reunions dels òrgans col·legiats i aixecar les corresponents actes.

Exercir como a cap immediat del personal d‟administració i serveis.

Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica.

Elaborar el projecte de pressupost.

Formular i mantenir actualitzat l‟inventari.

Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria i assenyalar les prioritats de gestió, atenent el calendari del centre.

Estendre certificacions i documents oficials del centre.

Vetllar per l‟adequat compliment de la gestió administrativa del procés de matriculació.

Custodiar els llibres i arxius i assegurar la unitat documental dels registres i els expedients acadèmics dels alumnes.

Ordenar els mitjans per a la manteniment correcte de instal·lacions i recursos materials i proposar a la direcció i al consell escolar la contractació de serveis externs (servei de neteja, fusters, electricista, etc).

Vetllar per l‟adequat compliment de la gestió administrativa del centre.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


11

Seguint la normativa d‟inici de curs, al secretari li corresponen dos grups de reducció.

b) El Claustre de professors Les funcions del claustre de professors són: 

Elegir els representants dels professors al consell escolar.

Elaborar, aprovar i aplicar el Projecte Curricular de Centre (PCC).

Programar les activitats docents dels diferents idiomes i nivells.

Informar i fer propostes al consell escolar i a l „equip directiu sobre la programació general i les activitats extracurriculars.

Participar, segons marqui la llei, en el procés de selecció del director.

Proposar

esmenes,

si

s‟escau,

als

documents

prescriptius del centre.

c) El Consell Escolar Les funcions del consell escolar són: 

Aprovar la programació general anual (el calendari, els horaris, etc.).

Aprovar el projecte de pressupost, i fer-ne el seguiment i avaluació.

Aprovar la liquidació del pressupost.

Aprovar i proposar esmenes, si s‟escau, als documents prescriptius del centre

Supervisar l‟activitat general del centre.

Participar, segons normativa, en el procés de selecció del director.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


12

El procés de selecció del CE es farà seguint els decrets establerts pel Departament d’Ensenyament. 2. L’EQUIP HUMÀ: FUNCIONS, DRETS I DEURES

a) Els càrrecs de coordinació

Els nomenaments del càrrecs de coordinació es faran de la següent manera. Es nomenarà professorat funcionari de carrera, en servei actiu i amb destinació al centre. Si cap d‟aquests o aquestes no hi opta i se‟n té constància expressa, podrà ser nomenat qualsevol altre professor/a que imparteixi ensenyaments en el centre durant el curs escolar referit.

En aquest últim cas, tindran preferència els candidats que es presentin al càrrec en el següent ordre: 1-funcionaris docents amb més anys d‟antiguitat en el cos i idioma 2- interins, d‟entre els quals el que tingui més antiguitat en el cos i en l‟ idioma 3- contractats, d‟entre els quals el que tingui més antiguitat en el cos i en l‟ idioma. En cas d‟empat entre els candidats, dins la mateixa categoria, perquè presenten els mateixos mèrits, s‟escollirà el que tingui més antiguitat al centre. En cas d‟empat, el departament decidirà en votació secreta sobre els candidats que es presentin.

En cas que no hagi cap candidat, la direcció assignarà un cap de departament d‟entre els professors del departament.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


13

-Coordinació informàtica

A proposta de la direcció del centre es nomenarà un coordinador d‟informàtica. El coordinador/a d‟informàtica és un professor/a del claustre que, per delegació del director i per criteris de capacitat d‟organització i de gestió, té al seu càrrec: - l‟assessorament als professors per a la utilització de recursos informàtics, la relació amb el Programa d‟Informàtica Educativa i àrea TIC, i la supervisió del manteniment del maquinari i el programari existents al centre. També informa i es relaciona amb el personal de suport TIC que envia el Departament d‟Ensenyament. - l‟assessorament sobre l‟ús dels recursos informàtics, realitzarà funcions de suport tècnic, de promoció i suport didàctic i administratives, i assistirà a la direcció del centre en tot allò que faci referència a recursos i aplicacions informàtiques.

-Coordinació de riscos laborals

A proposta de la direcció del centre es designarà un coordinador de prevenció de riscos laborals. El nomenament recaurà, sempre que sigui possible, en funcionaris o funcionàries docents en servei actiu i amb destinació definitiva en el centre amb formació en la matèria. Només per insuficiència d‟aquests es podrà cobrir aquesta coordinació amb funcionaris o funcionaries docents que no tingui destinació definitiva.

Les funcions assignades als coordinadors de prevenció són les següents:

1. Coordinar les actuacions en material de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l‟interès i la cooperació dels treballadors en EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


14

l‟acció preventiva, d‟acord amb les orientacions del Servei de prevenció de riscos laborals. 2. Col·laborar amb la direcció del centre en l‟elaboració del pla d’emergència, en la implantació, en la planificació i realització dels simulacres d‟evacuació.

3. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d‟emergència amb la finalitat d‟assegurar la seva adequació i funcionalitat. 4. Revisar periòdicament el pla d‟emergència per assegurar la seva adequació i funcionalitat.

5. Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les revisions oficials. 6. Promoure actuacions d‟ordre i neteja i realitzar les revisions periòdiques.

7. Emplenar i trametre als serveis territorials corresponents el full de notificació d‟accidents.

8. Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent.

9. Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en l‟avaluació del control dels riscos generals i específics del centre.

10. Coordinar la formació dels treballadors i treballadores del centre EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


15

en material de prevenció de riscos laborals.

11. Col·laborar, si escau, amb el claustre, per al desenvolupament, dins del currículum de l‟alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.

-Coordinació lingüística A proposta de la direcció del centre es nomenarà un coordinador lingüístic que portarà a terme tasques de normalització lingüística al centre.

-Els caps de departament:

Es designarà un o una cap de departament, amb nomenament i amb dret a complement, en tots els idiomes. La tasca específica del cap de departament és la de coordinar les programacions i l‟avaluació dels diversos cursos impartits i, en general, tot allò que tingui com a finalitat organitzar i facilitar la feina conjunta dels professors del departament.

Les tasques concretes dels caps de departament són: -aplicar les instruccions anuals del Departament d‟Ensenyament respecte a l‟avaluació i a les proves de certificació, sens perjudici de les obligacions de tots i cada un dels professors del departament. -convocar i presidir les reunions de departament, i aixecar les actes corresponents -coordinar les reunions de les unificacions de criteri dels certificats, i aixecar les actes corresponents -coordinar l‟elaboració del Projecte Curricular de Centre dins el seu departament -coordinar l‟elaboració de les proves de final de curs per a cada nivell -elaborar, conjuntament amb el cap d‟estudis, els horaris de les EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


16

proves finals -organitzar i facilitar la feina

conjunta dels professors del

departament -mantenir al dia l‟inventari i el material del departament -fer compres del material per al departament i tractar amb les editorials -proposar a la direcció les compres per al fons de biblioteca -proposar activitats complementàries i/o extracurriculars -coordinar les activitats complementàries i/o extracurriculars del departament previstes a la programació general -elaborar la memòria del departament -elaborar, conjuntament amb el cap d‟estudis, la previsió de grups per al proper curs -altres tasques que li pugui encarregar la direcció

El cap de departament assumeix les funcions de cap de nivell.

b) Els departaments

Les funcions dels departaments són: 

Elaborar el Projecte Curricular de Centre

Elaborar les programacions dels diversos nivells a principi de curs i avaluar els resultats a finals de curs.

Escollir el material adient, tenint en compte les directrius del PEC.

Proposar, si s‟escau, canvis en els materials i/o llibres de curs, i fer els corresponents informes per a la Inspecció.

Aplicar les instruccions anuals respecte a l‟avaluació i a les proves de certificació.

Proposar canvis i/o suggerir noves línies d‟actuació didacticopegagògiques.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


17

Elaborar material i arxivar-lo seguint el procediment establert al centre.

Proposar i organitzar, prèvia autorització de la direcció, activitats extracurriculars.

Adquirir material per als departaments i per al fons de biblioteca, segons les diferents programacions dels idiomes i dels nivells.

c) Els professors

Drets i deures dels professors Els professors tenen els següents drets :

-Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral docent en funció de la seva pròpia situació contractual

-Autonomia, dins les directrius del PEC i del PCC i seguint la programació general dels idiomes i nivells,

per desenvolupar les

tasques docents que li són pròpies.

-Respecte a la seva dignitat personal i professional

-Ser informat de la gestió del centre per mitjà del claustre de professors o dels representants als òrgans col·legiats

-Assistir a tots els claustres, amb veu i vot

-Assistir a totes les reunions del seu departament, i nivell, amb veu i vot

-Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, segons la normativa vigent EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


18

Els professors tenen els següents deures:

-Complir

estrictament

el

seu

horari

lectiu,

tot

i

essent

escrupolosament puntuals a les classes, reunions, claustres, etc. En cap cas podrà un professor anul·lar una classe. -Signar correctament els fulls d‟assistència a l‟entrar i al sortir.

-Confeccionar el seu horari tenint en compte els horaris dels grups que tenen assignats, tenint en compte l‟horari general d‟obertura del centre, no podran assignar hores del seu horari a la franja horària en que el centre està tancat. -Reservar una hora del seu horari setmanal per a tasques d‟atenció a l‟alumnat.

-Assistir a totes les reunions a les quals siguin degudament convocats per part de la direcció del centre o pel seu departament.

-Portar a terme les tasques didàctiques que els siguin encomanades pel departament o per la direcció

-Participar activament en les tasques del departament

-Seguir i portar a la pràctica les directrius del PEC pel que fa als mètodes d‟ensenyament-aprenentatge -Sol·licitar permisos i llicencies seguint la normativa d‟inici de curs (document actualitzat anualment). d) El Personal d’Administració i Serveis

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


19

Sense perjudici de les normes que regulen els drets i deures del personal d‟administració i serveis, la direcció del centre establirà els horaris del PAS per cobrir les necessitats del centre.

Drets del personal no docent

En general, els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral no docent en funció de la seva pròpia situació contractual, i en concret:

-ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els membres de la comunitat educativa

-participar mitjançant el seu representa al Consell Escolar del centre en la seva gestió i direcció, i presentar la seva candidatura com a representant del PAS al Consell Escolar del centre, si escau

-ser informat de la gestió del centre

-poder comunicar els seus suggeriments directament a la direcció del centre a fi de poder millorar les normes organitzatives o de convivència establertes

-rebre formació continuada relacionada amb la seva feina, demanar, si escau, els permisos corresponents per poder fer formació

Deures del personal no docent

-dur a terme les tasques que li són pròpies i amb la màxima eficiència segons les seves capacitats

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


20

-complir estrictament amb el seu horari (els horaris del PAS seran confeccionats per la direcció del centre atenent a les necessitats del centre)

-acceptar normes i suggeriments de la direcció del centre sobre les tasques que realitzen a fi i efecte de millorar el rendiment o maximitzar els recursos

-comunicar a la direcció qualsevol anomalia que observin en el centre i que pugui perjudicar el desenvolupament de les activitats.

-demanar permisos amb anterioritat si per causes justificades saben que no podran complir amb el seu horari en casos puntuals; comunicar al centre tan bon punt es produeixi una causa d‟absència imprevista; justificar documentalment les absències imprevistes; i presentar la baixa en cas de malaltia de més de tres dies de durada.

3. ELS RECURSOS MATERIALS a) Utilització dels recursos del centre: -aules: les aules són d‟ús exclusiu per als grups lectius autoritzats, només la direcció podrà autoritzar-ne un altre ús, informant-ne, si escau, al Consell Escolar; les aules són assignades als grups a principis de curs per la direcció tenint en compte la naturalesa dels grups (nombre d‟alumnes, etc). Els professors no podran canviar d‟aula sense el permís de la direcció. Els professors tancaran l‟aula amb clau un cop hagin acabat la seva classe, en cap cas quedaran alumnes sols dins les aules. Els professors són responsables del material de les aules. -els departaments: els professors hi trobaran el material d‟ús didàctic adient per al desenvolupament de la seva tasca docent; EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


21

aquest material es troba a la disposició dels professors per a fer-ne ús per a les seves classes. Els professors tindran cura de tots els materials i els retornaran als fitxers corresponents, tant bon punt l‟hagin acabat d‟utilitzar.

-recursos multimedia: els ordinadors que hi ha al centre estan a la disposició del personal del centre per a utilitzar en la seva tasca educativa o de gestió. En tots els casos, l‟ús del recursos del centre queda restringit a les activitats pròpies del centre i en cap cas es podran fer servir aquests recursos per a usos personals.

NOTA: Quan un professor vulgui utilitzar les càmeres, canó, i ordinador portàtil a la seva aula, ho haurà de demanar a la direcció, tot indicant dia, hora, grup, nivell, etc.

-l’aula multimedia: els professors podran portar els seus grups a l‟aula multimedia però els alumnes no hi poden accedir sols. Els professors es fan responsables de l‟aula mentre els seus alumnes hi siguin dins i vetllaran pel correcte ús dels equipaments. La direcció confeccionarà un horari d‟utilització de l‟aula per part dels grups que tindran assignades unes hores determinades. Els professors rebran l‟horari juntament amb la resta d‟instruccions d‟inici de curs. Els professors podran intercanviar hores entre ells. Les hores en que l‟aula no estigui ocupada són objecte de lliure utilització per part del professorat, tenint en consideració que les tutories/blocs tenen preferència. Els professors han d‟informar immediatament a la direcció si troben que algun equip falla o presenta algun desperfecte. Les activitats que s‟hi duguin a terme sempre estaran directament relacionades amb l‟idioma objecte d‟estudi. El professor serà responsable del

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


22

compliment de la normativa per part dels alumnes mentre siguin a l‟aula. -l’ús d’internet: es farà únicament amb fins academico-pedagògics, de gestió o de formació. En cap cas es podrà fer servir la connexió d‟internet al centre per a usos particulars, ni per establir contactes de tipus personal amb terceres persones, ni per fer qualsevol tipus d‟activitat comercial,

quedant expressament prohibit l‟accés a

pàgines web que atemptin contra la dignitat humana, que puguin resultar ofensives i/o il·legals. De la mateixa manera queda prohibit atemptar contra la llei de protecció de la propietat intel·lectual. -l‟aula d’estudi: tots els alumnes hi tenen lliure accés a l‟aula i als seus materials mentre el centre sigui obert i sempre que en facin un ús relacionat amb la llengua objecte d‟estudi. Els alumnes seran responsables si ocasionessin algun desperfecte. -la biblioteca: tots els alumnes matriculats al centre durant l‟any en curs tenen dret a l‟ utilització de la biblioteca. Els alumnes tenen la obligació de tornar el material en bon estat i en el termini establert. Si no es retorna el material, o es retorna en mal estat, l‟alumne haurà de pagar el material extraviat, o fet malbé. La direcció del centre establirà els mecanismes necessaris de funcionament, (encarregats, horaris, etc) de la biblioteca ajustant-los a les necessitats dels serveis i tenint en compte els recursos disponibles. -aules i passadissos: els alumnes no podran romandre dins l‟aula un cop hagi finalitzat la seva classe, els alumnes no podran quedarse pels passadissos ni les escales quan hagin acabat les classes. Queda expressament prohibit seure a les escales. Queda prohibit accedir als balcons. Durant el període d‟exàmens finals, els alumnes no podran romandre als passadissos.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


23

b) Ús i conservació del centre És responsabilitat de tota la comunitat educativa mantenir el centre en bon estat. La direcció vetllarà per imposar les sancions marcades a la normativa si intencionadament algú fa malbé el mobiliari, el material, les dependencies del centre, etc.

4. ELS RECURSOS FUNCIONALS a) El Projecte Educatiu de Centre (PEC) l‟elabora l‟equip directiu i marca la línia educativa general del centre. b) El Projecte de Direcció (PdD) l‟elabora el/la director, en consonància amb el PEC del centre. Es renova amb cada nou mandat de direcció.

c) El Projecte Curricular de Centre (PCC), marca la línia pedagògica del centre, recull les diferents programacions dels idiomes i nivells, l‟avaluació, etc,

i és la base de totes les

activitats d‟ensenyament/aprenentatge del centre.

d) La Programació General Anual del centre serà elaborada anualment per la direcció en el marc del PEC i de la resolució d‟instruccions d‟inici de curs, i recollirà les propostes que facin el Claustre i el Consell Escolar. La direcció del centre presentarà la Programació General al CE per a la seva aprovació, si escau. Les activitats programades i el calendari de reunions es podran modificar mitjançant l‟aprovació del consell escolar. A la fi del curs s‟elaborarà una memòria que reculli el compliment de la programació.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


24

e) La

Gestió Econòmica:

anualment

es confecciona

un

pressupost, i es presenta la liquidació. Tant el pressupost com la liquidació l‟ha d‟aprovar si escau, el Consell Escolar. f) El pla d’emergència es revisa i actualitza anualment. Idealment, durant el primer trimestre del curs es durà a terme mínim un simulacre d‟evacuació, s‟elaborarà un informe que es trametrà al Departament d‟Ensenyament, seguint les seves instruccions.

g) El projecte lingüístic marca actuacions per fer efectiva la normalització lingüística.

Nota: Els documents esmentats es troben a la disposició de la comunitat educativa. Són actualitzats i renovats periòdicament, seguint la normativa establerta.

5. ACTIVITATS EXTRACURRICULARS

a.

Activitats

culturals

a

proposta

dels

departaments

corresponents -dins el centre: jornades culturals, cinema, concursos, etc., de lliure accés per a tots els alumnes del centre. -fora del centre: viatges, sortides, poden ser restringides si escau, a alumnes majors d‟edat, si escau.

Aquestes activitats hauran de ser autoritzades per la direcció del centre.

b.

Cursos

Especials

(monogràfics

o

d’actualització

i

perfeccionament)

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


25

A les instruccions anuals d‟inici de curs es regulen les condicions per poder oferir cursos especials (no reglats). Es podran oferir aquest cursos prèvia autorització del Departament d‟Ensenyament.

6. NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA Es seguiran els decrets anuals del Departament d’Ensenyament, (aquestes instruccions s’actualitza anualment)

Procediment general: a. Admissió de l’alumnat. Es durà a terme segons marqui el Departament d‟Ensenyament en la seva normativa.

b. Tipus de matrícula - Oficial: dóna dret a l‟assistència a classe i dret a examen en una única convocatòria al juny.

- Lliure: dóna dret a examen (una convocatòria - febrer o juny)

c. Condicions per matricular-se

La matrícula només es formalitzarà presencialment. En el moment de la matrícula cal presentar tota la documentació exigida.

Per accedir als ensenyaments de les Escoles Oficials d'Idiomes és requisit imprescindible (Resolució EDU/904/2007 de 30 de març): -tenir 16 anys complerts l‟any en que es comencen els estudis

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


26

-també hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d‟un idioma diferent del cursat en l‟educació secundària obligatòria.

-haver cursat el primer cicle de l'ensenyament secundari obligatori o tenir el títol de graduat escolar o el certificat d'escolaritat o d'estudis primaris (Resolució EDC/712/2005).

d. Taxes de matrícula: les taxes aplicades seran les que marqui el Departament d‟Ensenyament per a cada cas. e. L’aportació voluntària consisteix en una aportació que l‟alumne pot fer al centre per a cobrir despeses d‟activitats addicionals que el centre ofereix (biblioteca, sortides, etc). Com el seu nom indica és voluntària i no fer-ne el pagament en cap cas exclou als alumnes de les activitats pel centre.

7. DRETS I DEURES DELS ALUMNES

Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures bàsics sense més distincions que les que es deriven de la seva edat i dels ensenyaments que duen a terme.

Drets dels alumnes (LEC Article 21) 1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de qualitat. 2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l‟Estatut i la regulació orgànica del dret a l‟educació, tenen dret a: a) Accedir a l‟educació en condicions d‟equitat i gaudir d‟igualtat d‟oportunitats. b) Accedir a la formació permanent. EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


27

c) Rebre una educació que n‟estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d‟aprenentatge i n‟incentivi i en valori l‟esforç i el rendiment. d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. e) Ésser informats dels criteris i els procediments d‟avaluació. f) Ésser educats en la responsabilitat. g) Gaudir d‟una convivència respectuosa i pacífica, amb l‟estímul permanent d‟hàbits de diàleg i de cooperació. h) Ésser educats en el discurs audiovisual. i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament. k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. n) Gaudir de condicions saludables i d‟accessibilitat en l‟àmbit educatiu. o) Gaudir de protecció social, en l‟àmbit educatiu, en els casos d‟infortuni familiar o accident.

I en el marc dels drets generals esmentats dalt, concretem els drets dels alumnes a:

a) rebre una formació de qualitat que contribueixi al ple desenvolupament de la seva personalitat, d‟això es desprèn que es sigui necessària una jornada escolar acomodada a la seva edat i una planificació equilibrada de les seves activitats EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


28

d‟estudi. En aquest sentit, les classes a l‟EOI es realitzen al vespre d‟acord amb els horaris laborals i lectius de la majoria de l‟alumnat.

b) que es respectin la seva identitat, integritat i dignitat personals, que es respecti el seu dret d‟expressió sense risc de discriminació o repressió, que es respecti la seva llibertat de consciència, les seves conviccions religioses i morals.

c) que la seva dedicació, esforç i rendiment siguin valorats i reconeguts amb objectivitat. A fi i efecte de garantir la funció formativa que ha de tenir l‟avaluació i obtenir una major eficàcia del procés d‟aprenentatge, els professors mantindran una comunicació fluïda amb els alumnes, en el cas dels menors sobre tot allò que sigui relatiu a les valoracions sobre l‟aprofitament

didàctic

dels

alumnes

i

el

seu

procés

d‟aprenentatge.

d) rebre orientació educativa, en aquest sentit, cada professor dedicarà una hora setmanal per atendre als seus alumnes.

e) participar en el funcionament i en la vida del centre, segons estableix la normativa vigent ja que la participació és un factor fonamental en l‟èxit de les activitats del centre. Els alumnes poden participar en la vida del centre a través de les enquestes que es realitzen durant el curs, així com mitjançant la bústia de suggeriments, el correu electrònic, o entrevistes amb l‟equip directiu i/o amb els seus representants al Consell Escolar. f) la protecció contra qualsevol tipus d‟agressió física o moral

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


29

g) que les seves dades personals es tractin segons la llei de protecció de dades personals

Deures dels alumnes (LEC Article 22) 1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents: a) Assistir a classe. b) Participar en les activitats educatives del centre. c) Esforçar-se en l‟aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. d) Respectar els altres alumnes i l‟autoritat del professorat. 2. Els alumnes, a més dels deures que s‟especifiquen dalt, i sens perjudici de les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. b) Complir les normes de convivència del centre. c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.

I en el marc dels deures generals esmentats dalt, concretem els següents deures dels alumnes: a) els alumnes han d‟estudiar i esforçar-se per aconseguir el màxim desenvolupament i aprofitament de l‟ensenyament, segons les seves capacitats

b) els alumnes han de participar activament en les activitats formatives del centre

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


30

c) els alumnes han de seguir les instruccions del professorat pel que fa al procés d‟ensenyament/aprenentatge d) els alumnes han d‟assistir a classe amb puntualitat NORMATIVA D’ALUMNAT NOTA: Aquestes instruccions i els terminis de presentació de sol·licituds, etc, s’actualitzaran i publicaran anualment.

Normativa general

1. Assistència a classe: L’assistència dels alumnes a les classes és obligatòria (art. 22.1.a LEC). Els professors portaran un control estricte de l‟assistència a classe dels alumnes. Totes les absències que no siguin degudament justificades seran comptades com a faltes d‟assistència, i en el cas dels menors notificades als pares o tutors. Els pares dels alumnes menors d‟edat rebran una carta a principi de curs os se‟ls informarà de com es portarà el control d‟assistència en el seu cas. El centre, mitjançant el web i el professorat, proporcionarà als alumnes models per escrit de justificant de faltes.

*Els alumnes que tinguin absències superiors al 35% del temps lectiu perdran el dret a l‟avaluació contínua (proves parcials, exàmens mostra, “mocks”, etc), sense perjudici que es puguin presentar a les proves de final de curs, a les quals tindran dret sempre, independentment de l‟assistència a classe. *Certificats d’assistència: Si un alumne sol·licita un certificat d‟assistència, la direcció del centre comprovarà l‟assistència a classe EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


31

d‟aquest alumne pel curs acadèmic pel qual sol·licita el certificat, i li lliurarà un certificat on s‟especificarà el percentatge i/o nombre d‟hores corresponent. El termini màxim per sol·licitar certificats d‟assistència serà no més tard del quinze de juliol del curs corresponent. Amb posterioritat a aquesta data no es lliurarà cap certificat d‟assistència. 2. Canvis d’horari Procediment per sol·licitar el canvi d'horari:

a. Permutes de mutu acord: Durant el primer mes de classes s'admetran permutes d'horari entre alumnes. Per fer efectiva la permuta els dos alumnes hauran de dirigir-se a la secretaria del centre amb els seus respectius resguards de matrícula i fer oficial el canvi omplint un formulari.

b. Procediment general: Cas que un alumne no trobi ningú per permutar-se l'horari, podrà presentar un formulari a la secretaria del centre tenint en compte que només s'admetran canvis en l'horari assignat si és per causes justificades, d'acord amb les següents condicions:

- Només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.

- Podran demanar canvi els alumnes que un cop feta la matrícula a l'EOI, s'hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se'ls hagi canviat l'horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.

c. Documentació necessària per a fer el canvi: Els alumnes presentaran a secretaria els documents següents: EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


32

1. Formulari en el qual se sol·liciti nou horari.

2. Justificants acreditatius de les causes al·legades: fotocòpia de matrícula o de contracte de treball (amb data posterior a la de matrícula a l'EOI) o un certificat de l'empresa.

Nota: No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l'empresa, etc.).

Les instàncies es classificaran per idioma i horari sol·licitat en primera opció, i seguidament es procedirà a concedir o denegar els canvis d'acord segons la disponibilitat de places.

Un cop publicada la llista de sol·licituds concedides o denegades els alumnes podran anar al grup sol·licitat si els ha estat concedit el canvi. En cas contrari hauran de romandre al grup d'origen. El canvi serà oficial i definitiu per a la resta del curs. La sol·licitud d‟ampliació de convocatòria es podrà recollir a secretaria i s‟haurà de presentar degudament justificada juntament amb la documentació que l‟alumne cregui oportuna.

Aquestes sol·licituds, juntament amb un informe del professor del curs que l‟alumne ha estudiat, seran valorades per la direcció del centre, i en cas de restar places vacants a la fi del procés de matrícula l‟alumne podrà optar per formalitzar la matrícula.

3. Avaluació

La direcció del centre publica amb antel·lació, el calendari de proves finals als taulers del centre i al web. És obligació de l‟alumne EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


33

assabentar-se de les dates dels seus exàmens i presentar-s‟hi puntualment.

Cas que un alumne no es pugui presentar a un examen per causa de força major, haurà de sol·licitar un canvi en la data d‟examen. Aquesta sol·licitud s'haurà de fer per escrit mitjançant una instància adreçada a la direcció del centre i s'hi haurà d'adjuntar un justificant acreditatiu de la impossibilitat de realitzar l'examen (baixa mèdica, accident). Només es consideraran les instàncies justificades documentalment. Correspon a la direcció del centre resoldre les sol·licituds.

Reclamacions: Els alumnes podran reclamar davant les decisions i qualificacions que com a resultat del procés d‟avaluació s‟adoptin a final de curs, tot i seguint el procediment que s‟explica a continuació:

a. els alumnes podran presentar reclamacions dins el termini establert pel Departament d‟Ensenyament que és comú a totes les EOIs de Catalunya i es publica juntament amb el calendari d‟exàmens finals

b. les sol·licituds de reclamació es presentaran per escrit a la secretaria del centre dins el termini establert

c. la direcció del centre traslladarà la reclamació al department corresponent, que emetrà un informe

d.la direcció del centre respondrà a la reclamació en el termini establert tenint en compte l‟informe del departament, i informarà a l‟alumne de que en cas de no estar d‟acord amb la resolució podrà interposar recurs d‟alçada davant el/la Director/a dels Serveis Territorials d‟Ensenyament dins el termini establert EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


34

4. Renúncies A. L'alumnat oficial podrà presentar la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà abans d'haver transcorregut una tercera part del curs. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa. Per presentar la renúncia, l'alumne haurà de presentar una sol·licitud per escrit a la secretaria del centre adjuntant-hi el resguard de matrícula. Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula dins el període establert seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes. Cas que es vulguin tornar a matricular per al curs immediatament posterior al de la renúncia se'ls reservarà la plaça com a alumne oficial. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l‟alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

B. Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d'idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l'escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat. L'escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d'aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

5. Trasllats d’expedient

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


35

Els alumnes que hagin cursat un idioma abans en una altra EOI hauran de sol·licitar un trasllat d‟expedient a través de l‟escola. TRASLLAT ORDINARI: El trasllat d‟expedient és tan sols un canvi de l‟expedient acadèmic de l‟alumne d‟una EOI a una altra i no garanteix plaça al centre, ja que l‟alumne ha de passar per la preinscripció, sorteig, etc. Aquest tipus de trasllat es fa entre cursos. TRASLLAT DE MATRICULA VIVA: Quan l‟alumne ja està matriculat en una EOI i es vol traslladar un cop començat el curs, ha de sol·licitar un trasllat de “matrícula viva” que ha de ser autoritzat prèviament per l‟EOI de destí i només es concedeix si hi ha vacants. Els alumnes que facin un trasllat d‟aquest tipus dins Catalunya no hauran de pagar taxes de matrícula a l‟EOI de destí. Els alumnes tenen el deure de comunicar a l‟escola si han estat mai alumnes d‟una altra EOI del mateix idioma del que es matriculen.

6. Permanència en els estudis Dins de cada nivell –bàsic, intermedi i avançat -, l‟alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d‟ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l‟idioma corresponent (això inclou els cursos fets a qualsevol EOI). És a dir, 4 per al Bàsic, 2 per a l‟Intermedi i 4 per a l‟Avançat, però en cap cas és pot fer un curs més de TRES vegades. L‟alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. Un alumne en aquesta situació podrà fer a 1r i 4t curs, tres EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


36

matrícules sense necessitat de demanar matrícula addicional. Si s‟han esgotat aquestes tres matrícules, només es pot fer una matrícula a 2n o a 5è, amb la qual cosa s‟esgoten les quatre convocatòries establertes en el Decret 4/2009 del 13 de gener de 2009. L‟alumne/a que accedeix directament a segon curs del nivell bàsic o a segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.

7. Convocatòria addicional En casos excepcionals, la direcció de l‟escola podrà autoritzar la repetició o permanència d‟un curs més en règim oficial presencial a l‟alumnat que ho sol·liciti (*sol·licitud per escrit adreçada a la direcció del centre no més tard del 15 de juliol) quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos autoritzats amb caràcter general (això inclou els cursos fets a qualsevol escola). Es podrà concedir un única convocatòria addicional per nivell. Si l‟escola concedeix aquesta convocatòria, l‟alumne s‟haurà de matricular en el termini establert a tal efecte al calendari de matricula del mes de setembre, desprès dels alumnes oficials, sempre i quan hi hagi vacants en el nivell sol·licitat.

8. Convocatòries de beques Els alumnes que vulguin beneficiar-se de beques que ofereix el Ministerio de Educación hauran de sol·licitar-ho per internet dins els terminis corresponents. 9. Absència del professorat EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


37

Quan es produeixin faltes d‟assistència del professorat, la direcció del centre n‟informarà a l‟alumnat mitjançant una notificació als taulers

del

centre,

i

si

escau

al

web

del

centre:

http://www.eoivalls.com, i/o altres mitjans establerts a tal efecte.

10. Normativa de salut laboral i pública

Seguint la normativa vigent, està prohibit fumar en totes les dependències del centre, així com en les immediacions del centre (porta del carrer, etc).

11. Utilització de telefonia mòbil al centre Els dispositius electrònics (mòbils) s‟han de mantenir apagats durant les classes. No es permès de parlar pel mòbil durant les sessions de classe. 12. Normativa específica durant el període d’exàmens

Els alumnes 

Mantindran els dispositius electrònics apagats al llarg de tota la prova i guardats amb les seves pertinences. La prova del

candidat que contravingui aquesta norma serà anul·lada. 

NO FARAN soroll en sortir de l‟aula, ni baixant per les escales.

NO COMENTARAN l‟examen tot just sortits de l‟aula, si s‟escau, esperaran a ser al carrer.

NO ENCENDRAN el mòbil tot just sortits de l‟aula.

NO ROMANDRAN al banc del replà de la primera planta si no és en silenci absolut.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


38

NO ROMANDRAN tot just a l‟entrada de l‟escola; el soroll puja pel forat de l‟escala i destorba igualment.

DE ROMANDRE A L‟AULA D‟ESTUDI, o bé és en silenci absolut o bé és a porta tancada i parlant fluix.

El professorat haurà de: 

Vetllar perquè aquestes condicions es compleixin.

Donar aquestes instruccions als alumnes abans de començar els exàmens tot recalcant-ne la importància.

8. Mesures de promoció de la convivència (art. 23, DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius)

Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. Des de tots els àmbits de la comunitat educativa es treballa per què

així sigui. Malgrat això, com en

qualsevol àmbit de l‟activitat humana, es poden produir situacions que poden alterar la convivència. Es consideren comportaments que poden alterar la convivència en el centre entre d‟altres, els següents: • conflictes a les aules: un grup d‟alumnes impedeix amb el seu comportament el desenvolupament normal de la classe. • relacions interpersonals conflictives: entre el professorat i l‟alumnat, tenen a veure amb els problemes de disciplina; són conductes com l‟insult al professor, les discussions contínues, el boicot o la resistència, fins i tot el desafiament. • conductes violentes: el vandalisme i l‟agressió física, la primera dirigida contra els béns materials del centre escolar i la segona dirigida contra les persones. EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


39

• el maltractament entre iguals, entre els propis alumnes (assetjament o bullying): aquelles situacions on un o més alumnes n‟assetgen o n‟intimiden un altre, de manera reiterada i premeditadament. • assetjament sexual En el marc de l‟acció educativa i en el context de la resolució de conflictes, resulta fonamental establir mecanismes per garantir la democràcia participativa i la transmissió i reforçament de normes, de valors i de drets i deures, que tornin a revaloritzar les idees de compromís amb un mateix i amb els altres. Per tal de promoure la convivència al centre i fer front si s‟escau als possibles conflictes, el centre aplicarà mesures de promoció de la convivència que es basaran en dos tipus de respostes: Respostes globals derivades d‟una política de centre, que van més enllà de la solució puntual dels conflictes, i que impliquen col·locar la convivència i l‟aprenentatge d‟hàbits democràtics en el centre del currículum escolar i de l‟organització del centre educatiu.

Respostes concretes: són les aplicacions o el desenvolupament de programes específics dirigits a prevenir, pal·liar o modificar els comportaments conflictius, com per exemple la mediació* per a la resolució pacífica dels conflictes. *NOTA: En la mesura en que sigui possible, s’intentarà aplicar la mediació en el centre, el mediador serà una persona que hagi rebut una formació específica en la matèria.

1. Mesures correctores i sancionadores (art. 24, DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius)

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


40

L‟aplicació de mesures

correctores i sancionadores de

les

irregularitats o faltes comeses per l‟alumnat que afectin la convivència s‟inscriurà en el marc de l‟acció educativa i tindrà per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura correctora inclourà alguna activitat d‟utilitat social per al centre.

Faltes i sancions relacionades amb la convivència

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència les conductes següents:

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. b) L‟alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. d) La comissió reiterada d‟actes contraris a les normes de convivència del centre.

2. Es consideraran faltes especialment greus els actes o les conductes a què fa referència l‟apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats es consideraran. EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


41

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d‟alguna de les faltes tipificades per l‟apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.

Responsabilitat per danys

Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material hauran de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent. Per a la graduació en l‟aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades dalt, es tindran en compte els criteris següents: a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l‟edat de l‟alumnat afectat. b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l‟alumnat afectat i de la resta de l‟alumnat. d) L‟existència d‟un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l‟actuació que se sanciona. EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


42

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

2. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència (art. 25, DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius)

1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes en el punt 2 (article 37.3 de la LEC). Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l‟expedient incoat a l‟efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d‟utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient. 2. La instrucció de l‟expedient a què fa referència l‟apartat anterior correspon a un o una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l‟expedient s‟estableixen els fets, i la responsabilitat de l‟alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d‟utilitat social per al centre i, en el seu cas, l‟import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l‟actuació que se sanciona. 3. De la incoació de l‟expedient la direcció del centre n‟informa l‟alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d‟instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l‟instructor o instructora de l‟expedient ha d‟escoltar l‟alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l‟expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l‟expedient s‟estableix i es proposa EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


43

o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l‟expedient, de la realització del qual n‟ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 4. Per tal d‟evitar perjudicis majors a l‟educació de l‟alumnat afectat o a la de la resta d‟alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d‟assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l‟expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, l‟alumne/a haurà d‟assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d‟assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d‟assistència a classe, que s‟ha de considerar a compte de la sanció, s‟han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 5. Un cop resolt l‟expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de l‟alumnat afectat si és major d‟edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d‟informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s‟han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen,respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 6. Per garantir l‟efecte educatiu de l‟aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d‟escolarització obligatòria es procurarà l‟acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s‟obtingui aquest acord, la EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


44

resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d‟inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l‟alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d‟Ensenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l‟alumnat en qüestió.

7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, l‟alumne/a, i la seva família en els i les menors d‟edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l‟acceptació de la sanció per part de l‟alumne/a i, en els i les menors d‟edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 3. Mesures correctores referides a les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat dels alumnes Faltes d’assistència L’assistència dels alumnes a les classes és obligatòria (art. 22.1.a LEC). Els professors portaran un control estricte de l‟assistència a classe dels alumnes i conservaran tota la documentació al respecte fins a l‟acabament del curs acadèmic. El centre, mitjançant la plana web i el professorat, proporcionarà als alumnes models per escrit de justificant de faltes. Totes les absències que no siguin degudament justificades seran comptades com a faltes d‟assistència, i en el cas dels menors notificades als pares o tutors. Els pares dels alumnes menors d‟edat rebran una carta a principi de curs os se‟ls informarà de com es portarà el control d‟assistència en el seu cas.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


45

En el cas dels alumnes menors d‟edat, han de ser els pares o tutors els que justifiquin les faltes dels alumnes per escrit. En aquest sentit, els pares dels alumnes menors d‟edat reben una carta per escrit a principis de curs on s‟explica com es du a terme el control d‟assistència dels menors i què han de fer per justificar les faltes dels seus fills menors d‟edat. Els alumnes que tinguin absències superiors al 35% del temps lectiu perdran el dret a l‟avaluació contínua (proves parcials, exàmens mostra, “mocks”, etc). Aquests alumnes només podran presentar-se a una prova de final de curs. Si un alumne no es presenta a un examen final (total o parcialment) perdrà la convocatòria del curs corresponent. Si un alumne que no s‟ha presentat a un examen final sol·licita fer la prova amb posterioritat a la data fixada, haurà de justificar per escrit el motiu pel qual no es va presentar. La sol·licitud s‟haurà de presentar acompanyada del corresponent justificant a la direcció del centre el més aviat possible. Correspon a la direcció del centre la resolució de la petició. En cas de faltes d‟assistència a exàmens parcials, correspondrà al professor del curs decidir si l‟alumne podrà fer l‟examen o no, un cop escoltades les al·legacions de l‟alumne, i si s‟escau l‟alumne ho justificarà per escrit. En qualsevol cas, és responsabilitat de l‟alumne assabentar-se de les dates d‟examen i de tot allò que fa referència al sistema d‟avaluació. Certificats d’assistència: Si un alumne sol·licita un certificat d‟assistència, la direcció del centre comprovarà l‟assistència a classe d‟aquest alumne pel curs acadèmic pel qual sol·licita el certificat, i li lliurarà un certificat on s‟especificarà el percentatge i/o nombre d‟hores corresponent. El termini màxim per sol·licitar certificats d‟assistència serà no més tard del quinze de juliol del curs

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED


46

corresponent. Amb posterioritat a aquesta data no es lliurarà cap certificat d‟assistència.

Faltes injustificades de puntualitat En cas que un alumne arribi tard, haurà de justificar-ho davant el seu professor verbalment, i si s‟escau, per escrit. En cas que un alumne prevegi que haurà d‟arribar tard repetidament, ho haurà de justificar per escrit. En qualsevol cas, un alumne que arribi tard no podrà interrompre el normal desenvolupament de l‟activitat en curs, i haurà d‟incorporarse a la classe tot seguint les instruccions del professor, i si s‟escau, aquest podrà demanar-li que s‟esperi fins l‟acabament de l‟ activitat abans d‟incorporar-se activament a la classe. Si un alumne que arriba tard té dubtes o preguntes en referència a una activitat que s‟ha fet mentre no hi era, haurà de posar-se al dia desprès, sense interrompre el normal desenvolupament de la classe. En aquest sentit, el professorat no té l‟obligació de reservar ni proporcionar material que s‟hagi treballat a classe en dies que l‟alumne no hi era. S‟aconsella als alumnes que es trobin en aquesta situació que es posin d‟acord amb companys del curs per tal de posar-se al dia.

NOTA FINAL: Per qualsevol altre àmbit normatiu no recollit en aquest document, s’aplicarà la normativa que el Departament d’Ensenyament hagi establert al respecte.

EOI DE VALLS

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, Document aprovat: 20/3/15 COPYRIGHT, 2015, ALL RIGHTS RESERVED UNLESS OTHERWISE STATED

Profile for eoivalls

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE EOI VALLS  

EN AQUEST DOCUMENT TROBAREU LES NORMES QUE REGEIXEN L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRE CENTRE. QUALSEVOL DUBTE, ROMANEM A LA VOSTRA...

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE EOI VALLS  

EN AQUEST DOCUMENT TROBAREU LES NORMES QUE REGEIXEN L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRE CENTRE. QUALSEVOL DUBTE, ROMANEM A LA VOSTRA...

Profile for xtec103
Advertisement