a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Oficial d’Idiomes Valls

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE Índex 1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

... pàg. 2-3

2- DIAGNOSI

... pàg. 3-13

3- OBJECTIUS

... pàg. 13

4- ACTUACIONS PREVISTES

... pàg. 14-15

5- PLANIFICACIÓ

... pàg. 16-19

6. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN DIVERSOS SUPÒSITS ... pàg. 20-25 7. INDICADORS

... pàg. 26

8. NORMATIVA

... pàg. 27

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre


PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE Codi: 43010670 Nom: EOI de Valls Titularitat: Públic Adreça: pl. del Blat, 9 Telèfon: 877062581 Adreça Electrònica: e3010670@xtec.cat Lloc web: www.eoivalls.com CONTEXTUALITZACIÓ L'EOI de Valls és un centre públic d'ensenyament d'idiomes moderns a adults i joves, dins l'àmbit no universitari, que depèn del Departament d'Educació. L'EOI de Valls es regeix per la normativa del Departament d'Educació i per les seves Normes d'Organització i Funcionament (NOFC).Per la seva localització geogràfica el centre té una zona d'adscripció que inclou les comarques de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà. L'escola es troba ubicada al centre antic de la ciutat de Valls, a la Placa del Blat 9, i en concret, a l'edifici conegut com a Ca Sagarra. Aquest edifici és de titularitat municipal i es troba cedit parcialment al Departament d'Educació per A acollir l'Escola Oficial d'Idiomes. L'EOI de Valls té una oferta de 13 grups lectius (10 d'anglès i 3 de francès) en horari de de 17.00 a 19.00 i de 19.00 a 21.00h. L'EOI de Valls manté el principi de no discriminació en l'admissió de l'alumnat, sense perjudici del que disposa la normativa vigent. Els requisits i procediments per a efectuar la matrícula els estableix el Departament d'Educació. Aquests procediments s'expliquen a la normativa d'alumnat, document que es desprèn de les NOFC (Normes d'organització i funcionament del centre), i que és aprovada pel Consell Escolar, com a part de la programació general anual (PGA) anualment. La finalitat dels ensenyaments d'idiomes a l'EOI de Valls és la capacitació de l'alumnat per l'ús adequat dels idiomes impartits, fomentant el plurilingüisme, prioritzant les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes, en la seva vida adulta, tant pel que fa a l'adquisició o perfeccionament del coneixement d'idiomes com a la certificació dels seus nivells de competència en l'ús d'aquests idiomes 2

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


(ensenyament i certificació). La filosofia de l'EOI de Valls es fonamenta en els següents principis: autonomia de centre, democràcia i participació, treball compartit, rendició de comptes, integració del centre en la comunitat i en el mon. Aquests principis generen l'aplicació i difusió en el centre dels valors de: respecte i igualtat entre les persones, diàleg i comunicació entre els diferents sectors de la comunitat educativa, cooperació i coordinació entre els diferents sectors de la comunitat educativa, respecte al medi ambient.

2- DIAGNOSI Absentisme Punts forts 

Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa i de forma coordinada davant situacions d'absentisme.

Treballem la prevenció de l'absentisme.

Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions d'absentisme escolar.

Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre absentisme.

Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'absentisme.

Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de les faltes d'assistència a classe.

Incorporem el principi general del dret a l'escolarització en el Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.

Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge integral de l'absentisme.

Punts febles 

Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre la gestió i el tractament dels casos d'absentisme.

Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per afavorir la seva assistència.

Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als casos d'absentisme i ho recollim en la memòria anual del centre.

3

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Acollida Punts forts 

Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l’acollida del professorat nou, PAS i d'altres professionals.

Preveiem una imatge acollidora del centre.

Tenim sistematitzats els processos d' acollida per a l'alumnat i per a la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS, altres professionals d'intervenció puntual al centre) tant si s'hi incorporen a l’inici com un cop començat el curs.

Disposem de mesures per informar i acompanyar el professorat o altres professionals que intervinguin per primer cop a l'aula.

Formem la comunitat escolar en destreses i coneixements per dur a terme una bona acollida.

Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre.

Punts febles 

Avaluem el funcionament del pla d'acollida i el recollim en la memòria anual del centre.

Coeducació Punts forts 

Garantim un ús no sexista dels espais del centre.

Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i d'oportunitats.

Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera igualitària i lliure d'estereotips.

Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o homòfoba als diferents documents de centre.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que potenciï la igualtat d'oportunitats entre nois i noies.

Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel Departament d'Educació.

4

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Punts febles 

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere o per orientació afectivo-sexual.

Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte coeducatiu i el recollim en la memòria anual del centre.

Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la violència masclista o per raons d'identitat de gènere, expressió de gènere i/o orientació afectivosexual.

Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions d'abús de poder.

Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació.

Comunicació Punts forts 

Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del centre.

Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals.

Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge organitzatiu.

Recollim en els documents de centre la política educativa del centre.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius en el centre educatiu.

Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l'alumnat per afavorir el seu procés educatiu.

Disposem de canals i espais de comunicació que permeten a la comunitat escolar d’expressar-se i compartir informació.

Punts febles 

Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat basat en el respecte i l'assertivitat.

Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal basat en el respecte mutu i la confiança.

Avaluem les mesures destinades a fomentar la comunicació i l'intercanvi d'informació entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

5

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la comunicació. Conflictes greus

Punts forts 

Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula i intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu.

Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar un procés d'autoaprenentatge en el centre.

Avaluem les mesures i actuacions realitzades per fer front als casos de conflictes greus i ho recollim en la memòria anual.

Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser considerat com a conflicte greu.

Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona convivència en el centre al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.

Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre.

Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament d'Educació, en cas de necessitat.

Punts febles 

Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'implicar tota la comunitat educativa en front els conflictes greus.

Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres professionals en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat.

Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la resolució de conflictes greus.

Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i resolució de conflictes.

Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució de casos de conflictes greus.

Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes a l'aula.

Educació intercultural Punts forts 

Promovem la inclusió a l'aula de tot l'alumnat.

6

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural.

Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i respectar la diversitat social i cultural i per promoure les relacions interpersonals.

Plantegem el currículum de les diferents àrees i matèries des d'una perspectiva intercultural.

Punts febles 

Disposem d'estratègies per treballar els valors i elements comuns.

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació intercultural i ho recollim en la memòria anual del centre.

Formem el professorat per a l'adquisició de la competència intercultural.

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació Intercultural.

Recollim l'educació intercultural en els documents del centre.

Educació per la pau Punts forts 

Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors convivencials.

Recollim en els documents de centre el valor de l'educació per la pau.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació per a la pau i els drets humans en els processos educatius.

Punts febles 

Incorporem continguts d'educació per la pau en el currículum de les diverses àrees.

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació per la pau entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar en la pau i els drets humans.

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la pau i els drets humans entre l'alumnat.

Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de l'educació per la pau.

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la cultura de la pau i el coneixement dels drets humans.

7

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació per la pau i la divulgació dels drets humans entre els membres de la comunitat escolar.

Recollim i difonem les bones pràctiques i els os utilitzats per promoure la cultura de la pau i els drets humans.

Estructura i gestió de socioemocional Punts forts 

Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon clima de centre.

Compartim, entre els docents, estratègies d'organització.

Fomentem un lideratge positiu del professorat.

Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre.

Organitzem l'aula en funció de l'alumnat.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'estructura i la gestió dels os pel bon clima del centre.

Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos d'aprenentatge.

Formem part d'alguna xarxa educativa amb l'entorn.

Preveiem espais reals i virtuals (TIC) per potenciar la participació entre els diferents sectors de la comunitat educativa.

Punts febles 

Avaluem la repercussió en el clima de centre de l'organització i gestió de centre i ho recollim en la memòria anual del centre.

Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim una relació positiva.

Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora del funcionament del centre.

Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre.

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'organització i gestió dels os.

Gestió i resolució positiva dels conflictes Punts forts  Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.  Detectem els conflictes que es donen a l'aula.

8

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


 Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del centre.  Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera positiva.  Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els conflictes lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes. Punts febles 

Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre. 

Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.

Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.

Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la gestió i resolució dels conflictes al centre.

Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i resolució positiva de conflictes.

Disposem d'un servei de mediació escolar.

Educació socioemocional Punts forts  Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat.  Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries curriculars de manera transversal. 

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per potenciar la competència social en l'alumnat.

Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries curriculars de manera transversal.

Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i l'educació socioemocional.

Punts febles 

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació socioemocional en els processos educatius.

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació socioemocional entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

9

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de l'educació socioemocional entre l'alumnat.

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'educació sociemocional.

Norma Punts forts 

Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència en el centre i les conseqüències del seu incompliment.

Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l'alumnat que entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència de l'aula.

Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de convivència.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i participatiu de la norma.

Tenim normes d'aula clares i concretes, especialment pel que fa al període d’exàmens.

Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula.

Punts febles 

Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma.

Eduquem en el sentit de la norma.

Educar en el respecte Punts forts 

Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i altres professionals del centre.

Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic per tal de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius.

Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions.

Punts febles 

Recollim el valor del respecte en els documents del centre.

Recollim i difonem les bones pràctiques i els os utilitzats per promoure el respecte en la comunitat escolar.

Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries curriculars de manera transversal.

10

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre l'alumnat.

Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el respecte i ho recollim en la memòria anual.

Participació Punts forts 

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació del professorat, PAS i professionals d'atenció educativa en el centre.

Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu com, per exemple, en el seguiment i en l'avaluació de les activitats a l'aula.

Potenciem la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de la comunitat escolar.

Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat.

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de l'alumnat en el centre.

Promovem les xarxes de centre.

Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació de la comunitat escolar.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació de la comunitat escolar en els processos educatius.

Tenim en compte els os de l'entorn en la tasca educativa.

Punts febles 

Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria anual del centre.

Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el centre.

Educar en la gestió positiva dels conflictes Punts Forts 

Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva dels conflictes.

Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament d'Educació, si s’escau.

Punts febles

11

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels conflictes i la mediació.

Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels conflictes i del servei de mediació i ho recollim en la memòria anual del centre.

Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva de conflictes.

Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la gestió positiva del conflicte.

Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el grup-classe.

Educar en l'esforç i la responsabilitat Punts forts 

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l’esforç i la responsabilitat.

Recollim en els documents del centre el foment de l’esforç i la responsabilitat per aconseguir els objectius educatius.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els valors de l’esforç i la responsabilitat i la implicació de la comunitat escolar en els processos educatius.

Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l'assumpció del valor de l’esforç i la responsabilitat de l'alumnat.

Punts febles 

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar el valor de l’esforç, la responsabilitat i el compromís cívic.

Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de l’esforç i la responsabilitat.

Inclusió Punts forts 

Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat.

Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 12

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat.

Punts febles 

Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament d'Educació a fi d'evitar qualsevol tipus de discriminació.

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

Desenvolupem un currículum inclusiu.

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió.

Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat.

Disposem de materials i os que facilitin l'atenció a la diversitat.

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació inclusiva.

3- OBJECTIUS Objectiu general

1. Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar

2. Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat en un marc de valors compartits. 3. Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

Objectiu específic

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la necessitat d'elaborar un Projecte de convivència amb la implicació i el compromís de tots els agents educatius. 1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de la convivència en el centre. 1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la participació dels diferents sectors de la comunitat en l'elaboració del projecte. 1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència 2.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar. 2.2 Potenciar l'educació intercultural. 2.3 Prevenir l'absentisme. 3.1 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de centre que afavoreixin la convivència i el clima escolar. 3.2 Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu com a elements facilitadors de la convivència i el clima escolar. 3.3 Gestionar la diversitat cultural i religiosa d'acord amb les orientacions de la Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya. 13

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


4- ACTUACIONS PREVISTES 1. Valors i actituds Temes 1. Absentisme 2. Educació intercultural 3. Educació socioemocional 4. Educar en el respecte 5. Educar en la gestió positiva dels conflictes Absentisme Actuacions 

Centre

 

Incloure en el Projecte educatiu de centre el dret dels alumnes a l'escolarització i el deure d'assistir a classe. Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades per a la gestió dels casos d'absentisme, elaborant, si escau, propostes de millora. Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar.

Educació intercultural Actuacions

Centre

Aula Entorn

Fer servir el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació en cas de detectar situacions de conflicte que impliquin discriminació per raó d'origen.  Establir actuacions en el Projecte de convivència que promoguin l'educació intercultural.  Programar, durant les celebracions del centre, activitats lúdiques que recullin la diversitat cultural del centre.  Reflexionar i compartir, a nivell col.lectiu, sobre les habilitats cognitives pel que fa a la consciència intercultural, a la comprensió de la pròpia cultura i al pluralisme cultural.  Respectar la forma de vestir i els símbols religiosos de les diverses cultures presents al centre.  Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat escolar les experiències que es duen a terme en el centre.  Garantir que tot l'alumnat pugui entendre la informació sobre el procés d’accés als estudis  Garantir que tot l'alumnat pugui entendre la informació sobre el procés d'aprenentatge i els resultats d'avaluació.  Treballar amb grups socials o culturals diversos per fomentar vincles, trencar estereotips i prejudicis, i afavorir la cohesió social.

14

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Educació socioemocional Actuacions

Centre

   

Entorn

Concretar en la programació curricular com es promouran i s'avaluaran la competència comunicativa. Establir i difondre en el claustre pautes de comunicació (tant verbal com no verbal) per afavorir una relació basada en la confianca, el respecte i el reconeixement mutu. Incorporar els valors de l'educació socioemocional en el Projecte educatiu. Utilitzar canals de comunicació per afavorir la relació entre els membres de la comunitat escolar i el sentiment de pertinenca al centre. Coordinar-se amb les biblioteques municipals per potenciar les capacitats comunicatives (gust per la lectura, etc.) i el respecte per la diversitat lingüística.

Educar en el respecte Actuacions Centre

  

Aula

Garantir el dret a la privacitat dels membres de la comunitat escolar (drets d'imatge, dret a la intimitat, etc.). Potenciar el treball en equip per tal de facilitar les relacions entre els membres de la comunitat escolar (comissions mixtes: comissió pedagògica, comissió econòmica, etc.). Gestionar la diversitat cultural i religiosa d'acord amb les orientacions de la Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya. Desenvolupar, des de les diferents àrees, activitats curriculars que impliquin el respecte a l'expressió d'idees i opinions dels companys/es (debats, exposicions orals, etc.).

Educar en la gestió positiva dels conflictes Actuacions

Aula

   

Entorn

Crear canals que facilitin la comunicació oberta i positiva (tutoria individual, tutoria entre iguals, etc.). Dur un registre sistemàtic dels conflictes de l'aula (freqüència, tipologia, franja horària, matèria... ), de les circumstàncies (espai, hora, situació personal, etc.) i de les actuacions per a la seva gestió. Organitzar l'aula de manera que s'afavoreixin les relacions entre l'alumnat i la cohesió del grup. Valorar i potenciar la contribució personal al bon clima de convivència a l'aula. Conèixer els os del territori en relació a l'educació en la gestió positiva dels conflictes.

15

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Oficial d’Idiomes Valls 5- PLANIFICACIÓ Temes

Absentisme

Temes

Actuacions

Incloure en el Projecte educatiu de centre el dret dels alumnes a l'escolarització i el deure d'assistir a classe. Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades per a la gestió dels casos d'absentisme, elaborant, si escau, propostes de millora. Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar.

Recursos

Responsables

Temporització

-Normativa d'EOI i segons les NOFC del centre, i dins la -Normativa d'alumnat

Direcció

Anualment, inclòs en la normativa d’alumnat

Direcció

A finals de curs

-Pla de fidelització de l'alumnat -Sistema d’Indicadors de centre (SIC)

Direcció/ Inspecció/ Departament Edu.

Protocols d’acollida Enquestes

Direcció

Anualment

Actuacions

Recursos

Responsables

Temporització

Fer servir el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació en cas de detectar situacions de conflicte que impliquin discriminació per raó d'origen.

Protocol del Departament; inspecció, serveis educatius

Direcció

Quan s’escaigui

Establir actuacions en el Projecte de convivència que promoguin l'educació intercultural.

Llibres de text; material pedagògic; mediació en el currículum d’EOI

Direcció i claustre

Trimestral

Educació intercultural

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS

Projecte de Convivència del Centre


Educació intercultural

Temes

Educació socioemocional

Programar, durant les celebracions del centre, activitats lúdiques que recullin la diversitat cultural del centre.

Xerrades, tallers, esxposicions

Direcció i caps de departament

Trimestral

Reflexionar i compartir, a nivell col.lectiu, sobre les habilitats cognitives pel que fa a la consciència intercultural, a la comprensió de la pròpia cultura i al pluralisme cultural.

Tallers sobre cultures del món, (indumentària, costums, gastronomia), per. ex. Àfrica, India, etc.

Direcció i caps de departament Agents externs

Trimestral

Respectar la forma de vestir i els símbols religiosos de les diverses cultures presents al centre. Garantir que tot l'alumnat entengui la informació sobre el procés d'aprenentatge i els resultats d'avaluació. Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat escolarles experiències que es duen a terme en el centre.

Normes d’Organització i Func. del Centre (NOFC)

Claustre

Anual

Tutories i hora d’atenció a l’alumnat

Claustre

Trimestral o setmanal, o segons escaigui

Revista centre; web del centre i xarxes socials (FB, Twitter, Instagram)

Direcció i claustre; alumnat

Segons escaigui; (revista anual)

Actuacions

Recursos

Responsables

Temporització

Concretar en la programació curricular com es promouran i s'avaluaran la competència comunicativa i la competència social.

Avaluació continua

Claustre

Trimestral

Coordinar-se amb les biblioteques municipals per potenciar les

Emailing amb la Biblioteca

Direcció del centre/

Trimestral i anual

sumativa, la mediacio en el curriculum d’EOI

17

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Document aprovat el 27 de febrer del 2020

Projecte de Convivència del Centre


capacitats comunicatives (gust per la lectura, etc.) i el respecte per la diversitat lingüística Establir i difondre en el claustre pautes de comunicació (tant verbal com no verbal) per afavorir una relació basada en la confiança, el respecte i el reconeixement mutu. Incorporar els valors de l'educació socioemocional en el Projecte educatiu. Utilitzar canals de comunicació per afavorir la relació entre els membres de la comunitat escolar i el sentiment de pertinença al centre.

Temes

Educar en el respecte

Municipal; passar

Direcció B.M.

exemplars extra a la B.M. Correu electrònic; grups de watsap; reunions diverses.

Direcció i claustre

Trimestra, o segons

Exposicions sobre temes concrets i transversals

Direcció i claustre

Mensual

Correu electrònic; grups de watsap; xarxes socials.

Claustre

Mensual

escaigui

Actuacions

Recursos

Responsables

Temporització

Garantir el dret a la privacitat dels membres de la comunitat escolar (drets d'imatge, dret a la intimitat, etc.) Potenciar el treball en equip per tal de facilitar les relacions entre els membres de la comunitat escolar (comissions mixtes: comissió pedagògica, comissió econòmica, etc. Desenvolupar, des de les diferents àrees, activitats curriculars que impliquin el respecte a l'expressió d'idees i opinions dels companys/es

Models d’autorització d’ús de les imatges (adults i menors)

Direcció

Anual

Reunions de la junta directiva, junta acadèmica, claustre, Consell Escolar

Direcció i claustre

Mensual

Debats a classe, propostes de treball en grups

Claustre

Trimestral

18

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Document aprovat el 27 de febrer del 2020

Projecte de Convivència del Centre


(debats, exposicions orals, etc.). Gestionar la diversitat cultural i religiosa d'acord amb les orientacions del Departament d’Educació

Guia per al respecte a la diversitat de creences per als centres educatius.

Direcció i claustre

Actuació permanent

Temes

Actuacions

Recursos

Responsables

Temporització

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Conèixer els os del territori en relació a l'educació en la gestió positiva dels conflictes. Crear canals que facilitin la comunicació oberta i positiva (tutoria individual, tutoria entre iguals, etc.). Dur un registre sistemàtic dels conflictes de l'aula (freqüència, tipologia, franja horària, matèria... ), de les circumstàncies (espai, hora, situació personal, etc.) i de les actuacions per a la seva gestió. Elaborar protocols consensuats per l'equip docent amb orientacions per a la gestió efectiva de conflictes a l'aula (establiment de límits, advertiments, compromisos, etc.). Valorar i potenciar la contribució personal al bon clima de convivència a l'aula.

Centre de os de l’A.C.

Direcció en col·laboració amb professionals externs Claustre

Anual

Direcció i claustre

Quan s’escaigui

Protocol de resolució de conflictes

Direcció i claustre

Anual

Pla de fidelització (material i fitxes)

Direcció i claustre

Trimestral

Tutoria en petit grup, tutoria individual, hora d’atencio a l’alumnat Protocol de resolució de conflictes

Setmanal

19

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Document aprovat el 27 de febrer del 2020

Projecte de Convivència del Centre


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Oficial d’Idiomes Valls

6. Protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència

Els protocols per a la millora de la convivència del Departament d'Educació són els següents: 1. Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu. 2. Protocol de prevenció detecció i intervenció davant conductes d’odi i discriminació. 3. Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals. 4. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament escolar a persones LGBTI. 5. Protocol de prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista entre l’alumnat.

Sense perjudici del què marquen els esmentats protocols, en els casos particularment complexos o que no es puguin resoldre pels canals ordinaris, qualsevol membre de la comunitat escolar pot adreçar-se a la Unitat de Suport a la Convivència Escolar del Departament, que ofereix assessorament telefònic i també presencial en el cas que els serveis territorials i la inspecció educativa ho considerin necessari (telèfon 935 516 968 i adreça electrònica info.ensenyament@gencat.cat)

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre


1.

21

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


2.

22

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


3.

23

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


4.

24

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


5.

25

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


7. Indicadors Objectiu específic

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la necessitat d'elaborar un projecte de convivència amb la implicació i el compromís de tots els agents educatius. 1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de la convivència en el centre. 1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la participació dels diferents sectors de la comunitat en l'elaboració del projecte. 1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència 2.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar.

2.2 Potenciar l'educació intercultural.

2.3 Prevenir l'absentisme.

3.1 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de centre que afavoreixin la convivència i el clima escolar. 3.2 Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu com a elements facilitadors de la convivència i el clima escolar.

Indicadors

-Relació d'actuacions de sensibilització per a cada sector de la comunitat escolar -Existència d'una diagnosi sobre la situació de la convivència al centre -Relació de sectors participants en la diagnosi -Existència de comissions mixtes entre els diferents sectors de la comunitat escolar per a la posada en marxa del projecte de convivència -Existència de la comissió de convivència -Nombre de reunions/periodicitat de la comissió de convivència -Existència i difusió de protocols d'acollida de qualsevol membre de la comunitat escolar (alumnat, professorat, PAS, etc.) -Us d'enquestes per valorar el grau de satisfacció del procés d'acollida, adreçades als diversos sectors de la comunitat -Incorporació de la perspectiva intercultural a les àrees o matèries del currículum -Índex d'absentisme; Índex d'abandonament escolar -Existència d'un protocol de centre de prevenció, detecció i intervenció sobre absentisme amb actuacions específiques per a l'alumnat (SIC i pla de fidelització). -Existència del pla tutorial

-Existència de pautes d'organització dels espais per afavorir la convivència

26

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020


8. Normativa d'aplicació (convivència i clima escolar)            

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006). Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 02.05.2008) Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009). Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (DOGC núm. 5641, de 2.6.2010). Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (DOGC núm. 6730, de 17.10.2014). Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.07.2015). Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017). Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, d'11.11.2010). Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica (DOGC núm. 6966, de 30.09.2015). Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre (DOGC núm. 7336, de 17.03.2017). Resolució ENS/793/2018, de 13 d'abril, per la qual es dona continuïtat al Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selección de centres educatius interessats a formar-ne part (DOGC núm. 7605, de 24.4.2018).

27

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE VALLS Projecte de Convivència del Centre Document aprovat el 27 de febrer del 2020

Profile for eoivalls

Projecte de Convivència EOI de Valls  

Projecte de Convivència EOI de Valls  

Profile for xtec103
Advertisement