Page 1

_por t f ol i o

_Mi chalRomanec


_FA STU


Fakulta architektúry STU v Bratislave Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Ateliér IV - malý – obnova pamiatok Sprievodná správa

Garant predmetu: Prof. Ing. Arch. Róbert Špaček, CSc. Konzultant: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.. Meno študenta: Matej Petran, Michal Romanec Ročník/ krúţok: 3/6

Akad. rok: 2011/2012


PLOŠNÉ UKAZOVATELE: NÁZOV STAVBY: areál Šachty Mayer II DRUH: Rekonštrukcia MIESTO: Hodruša Hámre PLOŠNÉ UKAZOVATELE:   

CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU: 52,072 ar ZASTAVANÁ PLOCHA : 488,5 m2 ÚŢITKOVÁ PLOCHA: 1NP: 488,5 m2 2NP: 308,5 m2 Spolu: 797 m2

FILOZOFIA RIEŠENIA: Cieľom bolo vytvoriť objekt tzv. vstupnú bránu do Banskej Štiavnice, ktorá je známa baníctvom. Hodruša Hámre je taktieţ banské sídlo, s bohatou históriou. Preto sme chceli v zrekonštruovanom objekte odprezentovať baníctvo tejto lokality. V blízkosti je cyklistická trasa a turistický chodník, preto sme uvaţovali aj o funkcí tzv. turistickej záastavky alebo štartu.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE: Riešený objekt sa nachádza v banskej dedinke Hodruša Hámre. Leţí priamo na hlavnej dopravnej tepne zo Ţarnovice do Banskej Štiavnice. Cca 20 min od dopravného ťahu R1 smer Bratislava, Banská Bystrica. Objekt ma ideálnu polohu v prírode, kde je mnoho turistických chodníčkov. Preto sme uvaţovali s napojením sa na najbliţšie a vytvorenie miesta na posedenie a prestávku. Cyklotrasa prechádza takmer cez riešené územie. Aj v tomto prípade sme vytvorili ideálne podmienky pre bicyklovanie a oddych. Objekt sa nachádza v nádvaznosti na súčastný banský závod. Do budúcna uvaţujeme prepojenie. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: Objekt sám o sebe má mnoho hodnôt, ktoré nielen rešpektujeme ale vyvyšujeme na inú úroveň. Zreštaurovali sme všetky fasády podľa predlôh. Takťieţ ťaţnú veţu a interiér. Riešený objekt nepostačoval nasím poţiadavkam, preto sme nahradili pôvodnú „garáţ“, v ktorej bol umiestnený ťaţný motor Mayer I, za novotvar. V ňom bude fungovať malá expozícia s kaviarňou. Exteriérové plochy sme upravili podľa peších trás. Vytvorili sme priestor pre oddych a kultúru. DISPOZIČNO- PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE: Po dlhom období straveným analyzovaním, vyplynulo, ţe tejto oblasti chýba práve prezentácia baníctva. Preto na prvom podlaţí hlavnej budovy sa nachádza vstupná informačná hala s informačnými stojanmi. Na prízezmií sú umiestnené aj toalety. Po prekonaní schodov sa ocitneme v priestore exponátov z banských čias. V priľahlej menšej budove na prízemí sa nachádza ťaţobný motor, ktorý si môţu návštevníci voľne pozrieť. Druhý ťaţobný


motor sa nachádza v novopostavenej kaviarni. Kaviareň slúţi pre turistov, popri kultúre.

KONŠTRUKČNO- TECHNICKÉ RIEŠENIE: Objekt o 2 podlaţiach je riešený stenovým systémom z pôvodného kamenného muriva a ťehál.Strop je trámový oceľový. Menší objekt má taktieţ stenový sýstém. Novovytvorený objekt je kombinovaného konštrukčného systému. Z tehál a sklenených plôch. Bol pouţitý kovový obklad zo skorodovanej ocele.

V Bratislave:17.5.2012


Kabinet pocitacovych a multimedialnych disciplin FA STU BA Gestor_ Ing. arch. Viera Joklova, PhD. Veduci prace_ Ing. arch. Juraj Furdik, PhD. 2012_2013

Matej Petran_ Misko Romanec_ Daniela Schuchmannova_ Marcela Sladeckova_


_RELATION IN CENTRAL EUROPE

Petran_ Romanec_ Schuchmannova_ Sladeckova_ 4r_ 6kr_ 2012


Petran_ Romanec_ Schuchmannova_ Sladeckova_ 4r_ 6kr_ 2012


LIBRETTO_ _ connection between recreation & residential area _ benefits from danube

Petran_ Romanec_ Schuchmannova_ Sladeckova_ 4r_ 6kr_ 2012


_Traffic design

_building design

Petran_ Romanec_ Schuchmannova_ Sladeckova_ 4r_ 6kr_ 2012


_first sketch

Petran_ Romanec_ Schuchmannova_ Sladeckova_ 4r_ 6kr_ 2012


_TOP VIEW

Petran_ Romanec_ Schuchmannova_ Sladeckova_ 4r_ 6kr_ 2012


3d view

Petran_ Romanec_ Schuchmannova_ Sladeckova_ 4r_ 6kr_ 2012


3d view

Petran_ Romanec_ Schuchmannova_ Sladeckova_ 4r_ 6kr_ 2012


thank you for your attention MARCELA DANIELA MISKO MATEJKO


_vývojhmot y_i dea _pohľ adnapozemok

_vývojhmot y

Návr hvýchádzazpohľ adunapozemokzul i ce,kt or ývyt vár anepr avi del nýr adsedl ovýh st r i ech pr i ečnych apozdĺ žnych.T akt i ežbol apodmi enkavnávr hu zakomponovať sedl ovú st r echu.Z pohľ adu som sivybr alsi l uet y budov a pr i dr uži li chk sebe,čí m vzni kl akompakt náazár oveňr ozohr at áhmot a.Čoper f ekt nezapadal odomoj ejf yl ozof i enávr hu,spr vi ťr ozr uchvkl udnejažnudnejobl ast inabývani e,apr i ni esťdookol i a ži vot .Podar i l osamivyt vor i ťkont r ast núhar moóni ut var u.Pr vot nýnávr hvychádzalzo 6t i chsekci íal ezdi spozi čnéhoaf unkčnéhodôdodut onebol omožne.Modulbolzr edu kovanýna5čast í ,zt ohoj ednaj ekomuni kačnéj adr o.Vši kmýchst r echáchsanachádzaj úskr yt ét er asyor i ent ovanénaj uh.

_var i ant a1

_var i ant a2

_var i ant a3

200 i dea


_ši r ši evzť ahy smerRača

smerCent r um

1000

ši r sši evzť ahy


_si t uáci a_i nži ni er skesi et e

LEGENDA EXI STUJ ÚCI H SI ETÍ A ZARI ADENÍ ver ej nývodovod ver ej nákanal i záci a ver ej nnýpl ynovod el .nadzemnévedeni e

LEGENDA PRÍ POJ OK A ZARI ADENÍ vodovodnápr í poj ka kanal i začnápr í poj ka NTLpr í poj kapl ynu el ekt r i ckápr í poj ka hl avnývst up vedľ aj šívst up

500 si t uáci a


_si t uรกci a

500 si t uรกci a


_p么dor ys1. PP

1

2

29

28

4

27

25

24

23

22

5

6

7

8

9

10

20

19

12

18

17

14

16

200 p么dor ys1. pp


_pôdor ys1. NP

el ekt r omer ňa 8, 9m2

kavi ar eň 171, 7m2

dennámi est nosť 10, 2m2 kní hkupect vo 61, 4m2

upr at ovačka 5, 1m2

wcmuži 12, 8m2

pr í pr ava 9, 1m2

šat ňa 6, 1m2 skl ad 10, 1m2

wcženy 9, 3m2

či st áchodba 5, 7m 2

dennámi est nosť 9, 3m2

vst upnáhal a 35, 3m2

bi cykl e 23, 7m2 koči kar eň 17, 5m2

200 pôdor ys1. np


_pôdor ys2. NP_3. NP _pôdor ys2. NP l ogi a 4, 9m2

l ogi a 5, 5m2

obývaci akuchyňa 47, 5, 2

obývaci akuchyňa 32, 9m2

kúpel ňa 6, 4m2

spál ňa 14, 1m2

spál ňa 14, 2m2

vst upnáhal a 6, 4m2 7, 8m2 2, 1m2

2, 1m2

l ogi a 4, 9m2

spál ňa 14, 2m2

l ogi a 4, 9m2

obývaci akuchyňa 32, 9m2

6, 4m2 vst upnáhal a 7, 8m2

9m2 kobka 9, 2, 6m2

komun.j adr o 27, 6m2

obývaci akuchyňa 47, 5, 2 obývaci akuchyňa 32, 9m2

2. NP

spál ňa 14, 2m2

vst upnáhal a 6, 4m2 7, 8m2 2, 1m2

2, 1m2 chodba 46, 2m2

chodba 7, 2m2

l ogi a 5, 5m2

kúpel ňa 6, 4m2

2, 1m2 chodba 7, 2m2

spál ňa 14, 1m2

_pôdor ys3. NP l ogi a 4, 9m2

obývaci akuchyňa 53, 7, 1m2

obývaci akuchyňa 53, 7, 1m2

vst upnáhal a 12, 5m2

vst upnáhal a 12, 5m2

wc 2, 6m2

wc 2, 6m2

spál ňa 14, 2m2

l ogi a 4, 9m2

obývaci akuchyňa 32, 9m2

6, 4m2 vst upnáhal a 7, 8m2

9m2 kobka 9, 2, 6m2

komun.j adr o 27, 6m2

obývaci akuchyňa 47, 5, 2 obývaci akuchyňa 32, 9m2

chodba 46, 2m2

3. NP

spál ňa 14, 2m2

vst upnáhal a 6, 4m2 7, 8m2 2, 1m2

2, 1m2

l ogi a 5, 5m2

kúpel ňa 6, 4m2

2, 1m2 chodba 7, 2m2

spál ňa 14, 1m2

200 pôdor ys1. np


_pôdor ys4. NP_5. NP _pôdor ys4. NP i zba 22, 7m2

l ogi a 7, 1m2

i zba 13, 6m2

kobka 2, , 6m2

i zba 14, 3m2

hal a 6, 5m2

i zba20m2

kúpel ňa 6, 6m2

t er asa 20, 1m2

hal a 8, 1m2

vst upnáhal a 16, 7n2

komuni kačnéj adr o 27, 6m2

kúpel ňa 9, 4m2 pr acovňa 9, 5m2

šat ní k 5m2

vst upnáhal a 19, 3m2

4. NP

obývaci akuchyňa 54, 7m2

obývaciakuchyňa 47, 7m2

obývaci akuchyňa 50, 4m2

vst upnáhal a 25, 6m2

chodba 19, 2m2

_pôdor ys5. NP l ogi a 7, 2m2 i zba 17, 2m2

i zba 17, 2m2

i zba 17, 8m2

hal a kúpel ňa 3m2 7, 2m2 11,

i zba 17, 3m2

i zba 17, 8m2

hal a kúpel ňa 11, 3m2 7, 2m2

t er asa 36, 9m2

t er asa 36, 9m2

i zba 17, 3m2

i zba 19, 4m2

i zba 13, 9m2

kúpel ňa hal a 6, 6m2 6, 5m2

i zba 20m2

200 pôdor ys4_5. np


_r ezaa麓

200 p么dor ys1. pp


_r ezbb´

200 r ezbb´


_pohľ adj uho_západný

200 pohľ ady


_pohľ adsever o_východný

200 pohľ ady


_pohľ adsever o_západný

_pohľ adj uho_východný

200 pohľ ady


_vi zual i zรกci a

vi zual i zรกci a


_vi zual i zรกci a

vi zual i zรกci a


_Wor k


_Competitions


Portfolio 2  
Portfolio 2  

Architecture portfolio

Advertisement