Page 1

L EUV EN All the Way


© 2019 Jan Crab (fotografie) en De Boekenmaker BVBA (tekst) Omslagontwerp en boekverzorging Xpair ISBN 9789082804447 NUR 653 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Boekenmaker BVBA. De fotograaf heeft geprobeerd om de privacy van de op de foto’s afgebeelde personen te respecteren. Indien men hierover een vraag wil stellen, gelieve contact op te nemen met de uitgever (katrien@deboekenmaker.be).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written consent of the copyright holder: De Boekenmaker BVBA. The photographer has tried to respect the privacy of the persons depicted on the photos. If you have any questions about this, please contact the publisher (katrien@deboekenmaker.be).


Leuvenaars zijn tijdreizigers. Ze staan springlevend in het heden, maar altijd in het gezelschap van een eeuwenoude geschiedenis. Met haar riant patrimonium en haar traditie in wetenschap, innovatie, onderzoek en ontwikkeling verbindt Leuven dat wat geweest is elke dag opnieuw met dat wat staat te gebeuren. Een voet in het verleden, de ander in de toekomst. Leuven, eeuwenoud, springlevend. Leuven is eeuwenoud. In de tweede eeuw n. Chr. liepen hier Gallo-Romeinen rond, later bevolkten Germanen en Salische Franken de Dijlevallei. Nog later kwamen missionarissen de regio kerstenen, stichtten ze kerken en kapellen. Een document uit 884 vermeldt voor het eerst de naam Livanium. Ondanks de gunstige ligging aan de Dijle zou het toch tot de elfde en twaalfde eeuw duren voor ze uitgroeide tot een bloeiend handelscentrum. In die periode kreeg de belangrijkste plaats van het hertogdom Brabant haar eerste ringmuur en werden kerken, kloosters en abdijen gebouwd. Het dertiende-eeuwse begijnhof, gelegen buiten de eerste stadsomwalling, een stad in de stad, werd toen opgericht. Het is een van de mooiste begijnhoven van Vlaanderen. De economische groei ging op en neer. De lakenhandel, lange tijd de economische levensader, stortte ineen in de veertiende eeuw, de vijftiende eeuw en begin zestiende eeuw was dan weer een bloeitijd. De stichting van de universiteit, de groei van diverse nijverheden, de aanleg van de Grote Markt situeren zich allemaal in die periode. De tijd van de humanisten ook. Erasmus, Vesalius, Mercator, Justus Lipsius… : klinkende namen die voor het eerst Leuven op de kaart zetten. De zo geprezen Brabantse gotiek kreeg ook in Leuven navolging. Men stak de eerste spade in de grond voor de bouw van het stadhuis en de Sint-Pieterskerk met haar prachtig interieur en het ‘Laatste Avondmaal’ van Dirk Bouts. Ook in de tijd van de barok waren aannemers en metsers actief. De Sint-Michielskerk is een van de monumentaalste barokkerken van Europa. Het interieur van de Sint-Jan-de-Doperkerk en het ongeëvenaarde stucwerk in de Abdij van Park, zijn pareltjes van de barokstijl. De meeste universitaire colleges ontstonden in de zestiende en de zeventiende eeuw. De colleges die nu het straatbeeld sieren, dateren uit de achttiende eeuw. Het waardige Van Dalecollege is in pure renaissancestijl opgetrokken. Het college De Valk, het Paus- en het Atrechtcollege vertonen alle kenmerken van de classicistische bouwstijl.


In de Oostenrijkse tijd werden de steenwegen en de Vaart aangelegd. De welvaart nam toe en deed de bevolking aangroeien. De Franse Revolutie gevolgd door de komst van Napoleons soldaten, deden de economie imploderen. In de negentiende eeuw kreeg Leuven een station en werd de Statiestraat (Bondgenotenlaan) aangelegd. De twee wereldoorlogen waren noodlottig voor Leuven. In de Eerste Wereldoorlog werd de stad in brand gestoken door de Duitse militairen, in de Tweede Wereldoorlog was Leuven vaak het mikpunt van bombardementen omwille van het strategisch gelegen spoorwegennet. Tot in de jaren zestig was men bezig de oorlogsschade te herstellen. Vandaag is Leuven springlevend. Meer dan 100.000 inwoners voelen zich er thuis, werken in de innovatieve bedrijven of in de dienstensector. Vanuit zijn traditie in innovatie werkt Leuven aan oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst. Imec, Materialise, Layerwise, Option, ‌ zijn maar enkele van de belangrijke technologische bedrijven. De laatste 25 jaar wordt getekend door een ware explosie van nieuwe urbanistische initiatieven. De stationsbuurt werd grondig aangepakt. Het Vaartcomplex, de inbreiding van nieuwe woonunits zoals het Refuge- en Barbarahof, de aanleg van nieuwe groene en open ruimtes zoals het Sluispark zijn maar enkele voorbeelden van de grote stadsvernieuwing. Leuven is een leefbare, gezellige stad op mensenmaat. Met een rijk verenigingsleven en honderden culturele activiteiten op talrijke plaatsen in de stad, met grote evenementen waar duizenden mensen uit de brede regio op af komen. De vele eetgelegenheden, de heerlijke terrasjes, het gevarieerd aanbod in de winkelstraten ‌ trekken jaarlijks duizenden bezoekers aan, uit binnen- en buitenland. Blader door dit fotoboek en laat u verrassen door de prachtige veelzijdigheid van Leuven!


Leuvenaars – the people of Leuven – life live to the full in the present, but always with one eye on their centuries-old historic past. With its magnificent patrimony and its rich tradition in science, Leuven connects what was with what is and what will be. One foot in the past, the other in the future. Leuven, age-old but still very much alive – and kicking! Leuven is indeed old. Very old. The Romans were already here in the second century A.D., followed later by the Germans and Salian Franks who colonised the valley of the River Dijle. Later still, the first missionaries arrived to convert the region to Christianity. The name Livanium first appears in a document dating from 884. Notwithstanding its favourable location on the Dijle, it was not until the 11th and 12th centuries that Leuven became a flourishing centre of trade. It was during this period that the city, as the most important place in the duchy of Brabant, was first ringed with defensive walls. At the same time, many churches, abbeys and monasteries were also built. The beguinage, one of the finest in all Flanders, was constructed outside the city walls in the 13th century. Leuven experienced alternating periods of prosperity and decline. The cloth trade, which was the leading industry for many years, collapsed in the 14th century, but was followed in the 15th and 16th centuries by an economic and cultural revival, which saw, amongst other things, the foundation of the university, the growth of new industries and the building of the imposing market square. This was also the era of the great humanist scholars, such as Erasmus, Vesalius, Mercator and Justus Lipsius: famous names who helped to put Leuven on the international map as a centre of scientific and academic excellence. Leuven is also renowned for its architecture. The much-admired Brabant Gothic style is much in evidence in the city, with the first stones for the Town Hall and St. Peter’s Church (with The Last Supper by Dirk Bouts) both being laid in the 15th century. Later on, the great masters of the Baroque were also active here: St. Michael’s Church is one of the most monumental Baroque churches in Europe, while the interior of St. John the Baptist’s Church and the stucco decoration in the Park Abbey are also masterpieces of the Baroque style. Most of the university colleges were founded in the 16th and 17th centuries. However, the college buildings that now grace the Leuven cityscape mostly date from the 18th centu-

ry. The outstanding Van Dale College is pure Renaissance, whereas the De Valk, Paus and Atrecht colleges are more Classical in style. It was during the period of Austrian rule that the first stone roads and the Vaart (canal) were constructed. This led to an increase in prosperity and a growth in the city’s population. However, the French Revolution and the arrival of Napoleon’s armies caused the economy to implode. Later in the 19th century, the new steam age arrived in Leuven, with the laying of the first railway and the building of a station in the Statiestraat (now Bondgenotenlaan). The two world wars both had a devastating impact on the city. During the First World War, many buildings were set on fire by the advancing Germans. During the Second World War, the strategically important railways and marshalling yards were subjected to frequent bombardments. It took until the 1960s before all the damage caused by the war was finally made good. Today, Leuven is a thriving, bustling city of more than 100,000 inhabitants, who feel thoroughly at home here and work in the one of the city’s many innovative industries or in its flourishing service sector. In keeping with its centuries-old creative tradition, Leuven is now helping to provide solutions to the problems of the future: Imec, Materialise, Layerwise, and Option are just a few of the city’s many pioneering technological companies. In recent, years, there has also been a veritable explosion of new construction initiatives. The station quarter has been thoroughly modernised, while the building of the Vaart complex, the integration of new residential projects like the Refugehof and the Barbarahof, and the development of new green and open spaces like the Sluispark are all examples of urban renewal at its finest. Leuven is now a pleasant and liveable city on a human scale. Its rich social and cultural life, reflected in the hundreds of major events organised annually throughout the city, attracts people from near and far. Add to this a wide and varied range of outstanding restaurants, charming terraces and elegant shopping streets, and it becomes easy to understand why Leuven is a magnet for tens of thousands of visitors from both home and abroad each year. Leaf through this photo book and learn more about the beauty and surprising versatility of the many faces of Leuven!


LEUVEN EN ZIJN ERFGOED De geschiedenis van Leuven vind je op straat, zomaar op te rapen voor wie er oog voor heeft. Laat je meevoeren door straten en langs pleinen op zoek naar het kostbare historische erfgoed van de eeuwenoude stad.

LEUVEN AND ITS HERITAGE The history of Leuven is there for all to see in every city street and square: all you need to do is use your eyes. Wander through the highways and byways of its ancient centre, searching for heritage gems from the past as you go.


Vorige pagina Dit monument werd opgetrokken ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Het brengt de brand van Leuven in augustus 1914 in herinnering. Previous page This monument was erected to the memory of the victims of the First World War. It commemorates the burning of Leuven in August 1914.

De Sint-Pieterskerk uit de vijftiende eeuw is een parel van de Brabantse gotiek. Enkele beroemde laatgotische bouwmeesters waaronder Sulpitius van Vorst, Jan II Keldermans en Matthijs de Layens, drukten hun stempel. St. Peter’s Church dates from the 15th century and is a jewel of the Brabant Gothic style. A number of the most renowned Late Gothic master builders left their mark on its construction, including Sulpitius van Vorst, Jan II Keldermans and Matthijs de Layens.


Het absolute hoogtepunt in de Sint-Pieterskerk is Het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts. The absolute highlight in St. Peter’s Church is The Last Supper by Dirk Bouts.


De kerkbaljuw is de ordebewaker van de Sint-Pieterskerk tijdens de misvieringen. Een andere naam voor kerkbaljuw is ‘suisse’ omdat zijn outfit gelijkt op die van de pauselijke Zwitserse garde.

The beadle is the church official who keeps order during the religious services at St. Peter’s. He is also sometimes known as the ‘suisse’, because his uniform resembles that of the Swiss Guard.


De voormalige abdijkerk Sint-Geertrui torent uit boven een van de straatjes van het Klein Begijnhof. De toren van de Sint-Geertruikerk is niet met leien of pannen bedekt waardoor er geen nagels werden gebruikt, maar heeft een opengewerkte stenen spits. The former abbey church of St. Gertrude towers above the narrow streets of the Small Beguinage. The church tower is not covered with tiles or slates, but is an openwork spire in stone.

Het Klein Begijnhof werd voor het eerst vermeld in 1272. De begijntjes dienden in de nabijgelegen Sint-Geertrui-abdij. In 2000 werd deze site grondig gerestaureerd. The Small Beguinage was first mentioned in 1272. The beguines served in the nearby abbey of St. Gertrude. In 2000, the site was thoroughly renovated.


Deze gotische kerk, gelegen op een heuvel dichtbij de Naamsepoort, is een van de middeleeuwse parochiekerken van Leuven. De heilige Quintinus werd er aangeroepen tegen een heel aantal ziekten, waaronder waterzucht, kinkhoest en kinderkwalen. This Gothic church, situated on a hill close to the Namur Gate, is one of the medieval parish churches of Leuven. People pray to St. Quentin for cures for a number of illnesses and diseases, including dropsy, whooping cough and children’s sicknesses. 

In het stadspark in Engelse landschapsstijl, bevinden zich nog een restant van de oude muur en een torenruïne van de eerste omwalling uit de twaalfde eeuw. The city park, laid out in the English style, contains remnants of the old city walls and a ruined tower from the very first city ramparts, constructed in the 12th century.


De Janseniustoren is een deel van de oude stadspoorten op de Dijle. Via een brandgang die uitkomt op het Pater Damiaanplein kan je de toren bereiken. Bisschop Jansenius gaf zijn naam aan deze toren. Hij was de grondlegger van de leer der jansenisten. The Jansenius Tower is part of the old city gate on the River Dijle. You can reach it via a firebreak the gives out onto Pater Damiaanplein. The tower is named after Bishop Jansenius, the founder of the religious doctrine of Jansenism.


Leuven is omgeven door groene heuvels. Aan de horizon verrijzen de Kesselse bergen. Leuven is surrounded by green hills. The Kesselse bergen rises on the horizon.


Het Huis ’t Sestich in de Naamsestraat is opgetrokken tussen 1375-1425. Blikvanger is de met blind maaswerk versierde laatgotische trapgevel. Hebt u ze al ooit opgemerkt? Prachtige drolerieën in kalkzandsteen op de gevel van het Huis ’t Sestich? The Sestich House in the Naamsestraat was built between 1375 and 1425. It is famed for the blind tracery work in its decorative Late Gothic stepped gable.  Have you already noticed them? The amusing sandstone figures on the gable of the Sestich House?


Leuvenaars zijn tijdreizigers. Ze staan springlevend in het heden, maar altijd in het gezelschap van een eeuwenoude geschiedenis. Met haar riant patrimonium en haar traditie in wetenschap, innovatie, onderzoek en ontwikkeling verbindt Leuven dat wat geweest is elke dag opnieuw met dat wat staat te gebeuren. Een voet in het verleden, de ander in de toekomst. Leuven, eeuwenoud, springlevend. ‘Leuven is zó mooi en zó divers… elke foto doet onder voor de realiteit.’ Die stelling klopt, behalve als we mogen meekijken door de ogen van fotograaf Jan Crab. De opmerkingsgave en het geduld van de documentairefotograaf – Jan studeerde als een van de weinig buitenlandse studenten aan het wereldvermaarde Famu in Praag – voegt in elk beeld een extra dimensie toe aan de le(u)vendige stad. Blader door dit fotoboek en laat u verrassen door de prachtige veelzijdigheid van Leuven!

Leuvenaars – the people of Leuven – life live to the full in the present, but always with one eye on their centuries-old historic past. With its magnificent patrimony and its rich tradition in science, Leuven connects what was with what is and what will be. One foot in the past, the other in the future. Leuven, age-old but still very much alive – and kicking! ‘Leuven is so beautiful and so diverse… reality is bound to surpass every picture.’ Very true, indeed, unless we have the opportunity to look through the eyes of photographer Jan Crab. In every image, the patience and perceptiveness of the documentary photographer – Jan studied as one of the few foreign students at the world famous Famu in Prague – adds an extra dimension to the lively city. Leaf through this photo book and learn more about the beauty and surprising versatility of the many faces of Leuven!

9 789082 804447 >

Profile for Xpair Communication

Leuven. All the Way  

Leuvenaars zijn tijdreizigers. Ze staan springlevend in het heden, maar altijd in het gezelschap van een eeuwenoude geschiedenis. Met haar r...

Leuven. All the Way  

Leuvenaars zijn tijdreizigers. Ze staan springlevend in het heden, maar altijd in het gezelschap van een eeuwenoude geschiedenis. Met haar r...