Page 1


W W W. X O B O AT S . F I


XO BOATS

hyvin ylläpidettyä venettä. Tämä omistajan käsikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintäopas. Ongelma-tapauksissa ottakaa yhteyttä XO -jälleenmyyjään. Käyttäkää korjauksiin vain XO -jäl-

ESIPUHE

leenmyyjän suosittelemia yrityksiä.

Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valin-

SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA

nasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkues-

JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE

sanne.

LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään venettänne turvallisesti ja miellyttävästi. Käsikirja sisältää veneen ja siihen kuuluvien tai asennettujen varusteiden ja järjestelmien yksityiskohdat sekä tietoa veneen käytöstä ja hoidosta. Kehotamme teitä lukemaan käsikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneeseenne ennen sen käyttöönottoa. Omistajan käsikirja ei luonnollisestikkaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden lähde. Jos XO on ensimmäinen veneenne, tai olette vaihtanut venetyyppiin, jota ette vielä tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia siitä, että hankitte käsittely- ja käyttökokemusta ennen kuin otatte veneen päällikkyyden vastuullenne. Veneen myyjä, venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai purjehtijaliitot antavat mielellään tietoja paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat päteviä opettajia. Varmistakaa, että odotettavissa olevat tuuli- ja aallokkoolosuhteet vastaavat veneenne suun nit telukategoriaa, ja että te ja miehistönne pystytte hallitsemaan venettänne kyseisissä olosuhteissa. Suunnittelukategoriaa C vastaavat tuuli- ja aallokko-olot yltävät myrskystä kovaan tuuleen, joissa on poikkeuksellisten aaltojen ja puuskien vaara. Ne ovat vaarallisia olosuhteita, joissa voi tyydyttävästi operoida vain pystyvä ja hyväkuntoinen miehistö, joka käyttää  

 3


4 


SISÄLTÖ

5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen

24

5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen

24

1 ENNEN KUIN LÄHDET

9

5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen

24

2 YLEISTÄ

11

5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

26

3 TAKUU

12

5.10.5 Trailerikuljetus

28

4 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

12

5.10.6 Navigointi

28

4.1 Rekisteröinti

12

6 HUOLTO, KORJAUKSET JA TALVISÄILYTYS

29

4.2 Vakuutukset

12

7 LISÄVARUSTEET

30

4.3 Koulutus

12

7.1 Yleistä

30

5 VENEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ

13

7.2. Lisävarusteiden asennus

30

5.1 Yleistä

13

7.2.1 Lämmitin

30

5.2 Veneen perustiedot

13

7.2.2 Radio/cd-soitin

30

5.3 Suurin suositeltu henkilömäärä

13

LIITE 1 TEKNISET ERITTELYT

32

5.4 Kuormitus

14

LIITE 2 XO 240 RS OPEN / YLEISJÄRJESTELYKUVA

34

5.5 Moottori ja potkuri

14

LIITE 3 YLEISET VAATIMUKSET

5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus

14

/ PERÄMOOTTORIMALLI

5.6.1 Rungon ja kannen aukot

14

LIITE 4 YLEISET VAATIMUKSET

5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys

14

/SISÄPERÄMOOTTORIMALLI 36

5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus

16

LIITE 5 SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO

5.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen

16

/ PERÄMOOTTORIMALLI

5.7.1 Moottorit ja polttoainejärjestelmät

16

LIITE 5 SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO

5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkäisy

17

/ SISÄPERÄMOOTTORIMALLI

5.8 Sähköjärjestelmä

18

5.9 Ohjailuominaisuudet

22

5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen

22

5.9.2 Hätäkatkaisin

23

5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta

23

5.10 Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet

24

35

38 54

 5


6 


VENEMALLI: XO 240 RS OPEN Rungon tunnistenumero - cin: Moottorin merkki ja malli: Moottorin valmistusnumero: I OMISTAJA

IV OMISTAJA

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

II OMISTAJA

V OMISTAJA

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

III OMISTAJA

VI OMISTAJA

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:  

 7


8 


1 ENNEN KUIN L ÄHDET

Moottori ja varusteet Tarkistakaa ohjauksen, sähkölaitteiden ja akun toiminta sekä kunto ja tehkää moottorin ohjekirjan mukaiset päivittäiset tarkistustoi-

Tutustu tähän omistajan käsikirjaan.

met. Tarkistakaa veneen merikelpoisuus muutenkin: ei polttoaine-

Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat:

tai vesivuotoja, turvavarusteet mukana jne. Tarkistakaa, että pilssiveden määrä on minimissä.

Säätila ja ennuste Ottakaa huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneenne

Tuuletus

suunnitteluluokka, koko ja varustus sekä päällikön ja miehistön tai-

Huolehtikaa polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vähen-

dot riittäviä sille vesialueelle, jolle olette lähdössä?

tämiseksi.

Kuormitus

Tavaroiden kiinnitys

Älkää ylikuormittako venettä, jakakaa kuorma oikein. Älkää sijoit-

Tarkistakaa, että kaikki tavarat on asetettu niin, että ne pysyvät pai-

tako painavia esineitä liian ylös, jotta veneen vakavuus ei heikkenisi.

koillaan myös merenkäynnissä ja kovassa tuulessa.

Matkustajat

Merikartat

Varmistukaa, että kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sopikaa

Ellette kulje täysin tuttua reittä, onko mukana merikarttoja riittä-

kunkin henkilön tarvittavat tehtävät matkan aikana ennen lähtöä.

vän laajalta alueelta?

Polttoaine

Lähtömanööverit

Tarkistakaa, että polttoainetta on riittävästi; myös reserviä huonon

Sopikaa miehistön kanssa, kuka irrottaa minkäkin köyden jne. Tar-

sään tms. varalle. Polttoainetta tulisi olla vähintään noin 20 % yli tar-

kistakaa etteivät kiinnitys- tai muut köydet pääse potkuriin lähdön

peen odottamattomien tilanteiden varalle

tai saapumisen aikana. MOOTTORIA KOSKEVIA LISÄOHJEITA SAATTE SEN OMASTA, ERILLISESTÄ OHJEKIRJASTA.

 9


10 


2 YLEISTÄ

Käsikirjassa on käytetty SI-järjestelmän mukaisia yksikköjä. Joissain tapauksissa muita yksikköjä on lisätty sulkuihin. Poikkeuksena tästä on tuulen nopeus, joka huvivenedirektiivissä esitetään

Omistajan käsikirja auttaa Teitä tuntemaan uuden veneenne omi-

boforeina.

naisuuksia. Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja useissa kohdissa viitataan niihin. Voitte tietysti täydentää käsikirjaa myöhemmin hankittujen laitteiden ohjekirjoille. Omille muistiinpanoillenne on varattu tilaa käsikirjan lopussa. Tässä käsikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset määritellään seuraavasti: VAARA!

Merkitsee, että on olemassa vakava vaaratekijä, joka johtaa suurella todennäköisyydellä kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. VAROITUS!

Merkitsee, että on olemassa vaaratekijä, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. HUOM!

Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittää huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.

 11


3 TAKUU Veneellä ja siihen veistämöllä asennetuilla varusteilla on oheen

4 ENNEN K ÄY T TÖÖNOT TOA 4.1 REKISTERÖINTI

liitettyjen takuuehtojen mukainen takuu. Moottorin, trimmitasojen, kompassin, mahdollisten navigointilaitteiden ja mui-

Monissa valtioissa jo pienenkin moottoriveneen rekisteröinti on

den jälkiasennettujen laitteiden takuista vastaavat suoraan

pakollista. Ottakaa selvää paikallisilta viranomaisilta asuinvalti-

ko. laitteiden valmistajat. Näiden laitteiden erilliset takuukir-

onne rekisteröintimääräyksistä. Rekisteröidyn veneen kuljettami-

jat ja toimittajien yhteystiedot ovat liitteenä. Muissa takuuasi-

seen vaaditaan myös tavallisesti vähimmäisikä ja mahdollisesti eril-

oissa pyydämme ottamaan yhteyttä kansilehdessä mainittuun

linen veneilyajokortti.

XO –jälleenmyyjääsi. 4.2 VAKUUTUKSET Venevakuutus voi korvata vesillä tai kuljetuksen ja telakoinnin aikana sattuvan vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu venettä nostettaessa. Vakuutuksella on myös välillinen vaikutus turvallisuuteen vesillä: vakavan haverin sattuessa voit keskittyä ennen kaikkea ihmisten pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiöt. 4.3 KOULUTUS Veneilyä käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, minkä lisäksi veneilykerhoilta ja navigointikursseilta saa paljon hyödyllistä ja käytännöllistä veneilytietoutta. Nämä antavat hyvän pohjan taidoillenne, mutta käytännön varmuus veneen käsittelyssä, navigoinnissa, kiinnittämisessä ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta pitkän käytännönharjoittelun jälkeen.

12 


5 VENEEN OMINAISUUDET JA K ÄY T TÖ

Päämitat ja kapasiteetti: Veneen pituus, leveys, syväys, kokonaispaino, jne. sekä tankkikapa-

5.1 YLEISTÄ

siteetit on esitetty liitteessä 1. Tekniset erittelyt.

Omistajan käsikirjan tarkoituksena ei ole olla täydellinen huoltoopas

Valmistajan kilpi:

tai korjauskirja, vaan opastaa käyttäjää tuntemaan uuden veneensä

Veneeseen ohjauspaikan lähistölle kiinnitetyssä valmistajan kil-

ominaisuudet ja käyttämään venettään asianmukaisella tavalla.

vessä on annettu osa em. tiedoista. Täydentävät selvitykset on annettu tämän käsikirjan asianomaisissa kohdissa. Huomatkaa,

5.2 VENEEN PERUSTIEDOT

että esimerkiksi valmistajan kilvessä mainittuun suurimpaan kuormitukseen ei sisälly polttoaine, toisin kuin valmistajan suosittele-

XO 240 RS:n perustiedot ovat seuraavat:

maan suurimpaan kuormitukseen.

Venetyyppi: XO 240 RS Open Suunnittelukategoria: C (rannikko)

5.3 SUURIN SUOSITELTU HENKILÖMÄÄRÄ

Suurin suositeltu kuormitus: 915 kg Katso myös kohta 5.4 ”Kuormitus”

Veneen suurin suositeltava henkilömäärä on 8. Heille tarkoitetut istuinpaikat sijaitsevat kuvan 1 mukaisissa paikoissa.

Suunnittelukategorialla c tarkoitetaan seuraavaa: Kategoria C: Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa

VAROITUS!

tuulen voimakkuus on enintään 6 boforia (n. 14 m/s) ja aallokko sen

Älkää ylittäkö suurinta suositeltua henkilömäärää. Veneessä

mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enintään 2 m, satunnaiset suu-

olevien henkilöiden lukumäärästä riippumatta henkilöiden ja

rimmat aallot 4 m korkuisia). Tällaisia olosuhteita voidaan kohdata

varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittää suurinta suosi-

avoimilla järvillä, jokisuistoissa, ja rannikkovesillä kohtuullisissa sää-

teltua kuormitusta (katso kohta 5.4 Kuormitus). Käyttäkää aina

oloissa.

veneessä olevia istuimia. Mikäli venettänne ei ole varustettu 7

HUOM!

henkilön istuimilla, on heidän istuttava veneen lattialla kuvien mukaisilla paikoilla.

Merkitsevä aallonkorkeus on aallokon korkeimman kolmanneksen keskiarvokorkeus, mikä suunnilleen vastaa kokeneen havainnoijan arvioimaa aallonkorkeutta. Jotkut yksittäiset aallot ovat kaksi kertaa tätä korkeampia.  

 13


5.4 KUORMITUS

5.6 VEDEN SISÄÄNPÄÄSYN ESTÄMINEN JA VAKAVUUS

XO 240 RS:n suurin suositeltu kuormitus on 915 kg. Aikuisen hen-

5.6.1 Rungon ja kannen aukot

kilön painoksi katsotaan 75 kg ja lapsen painoksi 37,5 kg. Suurin

XO veneessä ei ole avotilan tyhjennyksen tarkoitettua tulppaa vaan

suositeltu henkilöiden yhteispaino on yhteensä 600kg. Edellä mai-

kannen tyhjennys on ratkaistu tyhjennysputkien sulkuventtiilillä kts

nitun suurimman suositellun henkilöpainon lisäksi katsotaan, että

kuva 2. XO 240 RS:ssä on sadeveden tyhjentävästä avotilasta kaksi

venettä voidaan kuormittaa seuraavilla painoilla: perusvarusteet

tyhjennysaukkoa. Kaikissa tilanteissa tyhjennysaukkojen tulee olla

25 kg ja kiinteässä polttoainesäiliössä oleva kulutettava polttoai-

avoimena ja puhdistaa säännöllisesti niihin kertyneet roskat tuk-

nemäärä 175 kg. Suositeltu kuormitus sisältää vain edellä maini-

keentumisen välttämiseksi. Veneessä on peräpeilin alakulmassa

tut painokomponentit.

kiinniruuvattava perätulppa, jonka kautta vene voidaan tyhjentää

VAROITUS:

telakoituna tai trailerilla.

Kuormatessanne venettä älkää koskaan ylittäkö suurinta suositel-

HUOM!

tua kuormaa. Lastatkaa vene aina huolellisesti ja jakakaa kuorma

Itsetyhjentyvä avotila on tarkoitettu suurimman sadevesi-

asianmukaisesti niin, että suunnitteluvesilinja säilyy (suunnilleen

määrän johtamiseen pois avotilasta. Osa sadevedestä sekä pils-

tasaköli). Välttäkää sijoittamasta suuria painoja korkealle.

siin kondensoituva vesi saattaa kuitenkin joutua pilssiin. ÄLÄ JÄTÄ VENETTÄ VARTIOIMATTA VESILLE PITKÄKSI AIKAA. TARK-

5.5 MOOTTORI JA POTKURI

KAILE VENEEN KELLUNTA-ASENTOA JA TYHJENNÄ PILSSI TARVITTAESSA. Veneen jättäminen vartioimatta vesille pitkäksi aikaa

XO 240 RS:n suurin suositeltu koneteho perämoottorilla on 221 kW

saattaa johtaa mahdollisiin vaurioihin.

(300 hv) ja sisäperämoottorilla 192kW (260hv). Perämoottori on normaalisti tarkoitettu asennettavaksi sellaiselle korkeudelle, että

5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys

moottorissa potkurin yläpuolella oleva kavitaatiolevy on samalla

Tyhjennyslaitteiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Pilssipumput ovat

korkeudella kuin veneen kölilinja. Noudattakaa moottorin asennuk-

sijoitettu niin lähelle pohjalevyä kuin on käytännössä mahdollista.

sessa ja potkurin valinnassa moottorin valmistajan ohjeita. Luke-

Tästä huolimatta on luonnollista että pilssissä on pieni määrä vettä,

kaa myös moottorin käsikirja huolellisesti. Moottorin käynnistyksen

jota pilssipumppu ei kykene poistamaan. XO 240 RS:ään on asen-

yhteydessä on syytä tarkistaa jäähdytysveden virtaus sekä varmis-

nettu sähköinen automaattipilssipumppu.

taa, että vaihde on vapaalla. Mikäli moottori käynnistyy vaihde päällä, ottakaa yhteyttä huoltoon. 14 


Kuormitus ja istumisjärjestely (Kuva 1)  Istumapaikka  Vaihtoehtoinen istumapaikka

Pilssipumput ja tyhjennyt (Kuva 2)

 Sähköinen pilssipumppu (sisäperämoottorimalli)  Sähköinen pilssipumppu (perämoottorimalli) Käsikäyttöinen pilssipumppu  Pilssipumpunimupiste ja -letku  Pilssipumpun poistoletku

 15


Se tyhjentää pilssiin kertyneen veden, kun pinta-anturi havaitsee

5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus

pilssissä vettä. Automaattipumppu on aina valmiustilassa päävirta-

XO -veneen vakavuus on erinomainen runkomuodon ja painon sijoit-

kytkimen asennosta riippumatta, kun akku on kiinnikytkettynä. Pils-

tumisen ansiosta. Muistakaa kuitenkin, että suuret murtuvat aal-

sipumppu käynnistyy kun anturi on ollut täysin upoksissa 5 sekuntia

lot ovat aina suuri vaara vakavuudelle. Huomatkaa, että veneenne

ja sammuu kun anturi on kuivilla. Pumppua voi käyttää myös pakolla

vakavuus heikkenee minkä tahansa korkealle lisätyn painon vaiku-

kytkinpanelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä. Sähköi-

tuksesta. Kaikki muutokset massojen sijoittelussa voivat vaikuttaa

sen pilssipumpun imupää tulee tarkastaa ja mahdollisesti puhdis-

huomattavasti veneenne vakavuuteen, trimmiin ja suorituskykyyn.

taa roskista säännöllisesti. Pumppuun pääsee käsiksi moottorikai-

Ottakaa yhteyttä veneen valmistajaan, jos suunnittelette tällaisia

vossa olevan huoltoluukun kautta.

muutoksia. Pilssissä olevan veden määrä tulee pitää minimissä,

VAROITUS!

Pilssipumppujärjestelmää ei ole suunniteltu karilleajosta tai

koska veneessä oleva vapaasti liikkuva vesi heikentää aina vakavuutta. Ottakaa huomioon, että vakavuus voi heiketä hinauksessa tai hinattaessa.

muusta vauriosta aiheutuvan vuodon hallintaan. HUOM!

5.7 TULIPALON TAI RÄJÄHDYSVAARAN EHKÄISEMINEN

Tarkastakaa pilssiveden määrä tyhjentämällä pilssi manuaalisesti

5.7.1 Moottorit ja polttoainejärjestelmät

kytkinpaneelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä ennen

XO 24O RS:ssä on kiinteä polttoainesäiliö joka on asennettu veneen

veneen jokaista käyttökertaa. Käyttäjän vastuulla on pitää muka-

pilssitilan keskiosaan. Ennen tankkauksen aloittamista sammutta-

naan vähintään yhtä ämpäriä tai äyskäriä.

kaa moottori sekä savukkeet ja muu avotuli. Älkää käyttäkö mitään

HUOM!

sähkölaitteita. Polttoaineen täyttöaukot sijaitsevat veneen molemmin puolin kannen tyhjennysaukkojen yläpuolella. Varasäiliö tulee

Tarkastakaa pilssipumpun toimivuus säännöllisin väliajoin. Mikäli

nostaa pois veneestä täytön ajaksi, jotta polttoainetta ei joutuisi

havaitsette pilssipumpun toimivan virheellisesti, puhdistakaa

pilssiin mahdollisen ylitäytön yhteydessä. Kun tankkaatte huolto-

pumpun imuaukko roskista ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä XO

asemalla, älkää käyttäkö muovisuppiloa, joka estää täyttöpistoolin

–jälleenmyyjään.

ja täyttöhelan välisen staattisen jännitteen purkautumisen. Tankin täytön jälkeen (ks. säiliön tilavuus liitteestä 1. Tekniset tiedot) tarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanut pilssiin tai moottoritilaan ja puhdistakaa polttoaineroiskeet välittömästi. Älkää pitäkö varakanistereita tuulettamattomissa tiloissa tai irrallaan, tai mitään bensiiniä

16 


sisältäviä varusteita tiloissa, joita ei ole siihen tarkoitettu. Tarkastakaa vuosittain ettei polttoaineletkuissa ole kulumia.

ERIKOISVAROITUKSET

Älkää koskaan • tukkiko pääsyä turvalaitteisiin, sammuttimelle, polttoainevent-

5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkäisy XO 24O RS on sitä käytettäessä varustettava vähintään 8A 68B

tileille tai sähköjärjestelmän päävirtakatkaisimelle. • tukkiko mitään veneeseen tehtyjä tuuletusaukkoja, koska nämä

tehoisilla samuttimilla. Yksittäisen sammuttimen teho ei saa alittaa

ovat tarkoitettu polttoainehöyryjen tuulettamiseen.

5A 34B. Käsikäyttöinen sammutin on sijoitettu vasemman puolei-

Älkää myöskään koskaan

sen istuinkonsolin etuosaan säilytystilaan vasemmalle sivulle kuvan

• muuttako veneen sähkö- tai polttoainejärjestelmää tai sal-

3 mukaisesti. Valtion lainsäädännöstä riippuen käsisammuttimet

liko asiantuntemattoman henkilön tehdä muutoksia mihinkään

tulee tarkastuttaa säännöllisesti määrätyin väliajoin. Ottakaa selvää paikallisilta paloviranomaisilta asuinvaltionne tarkastuskäy-

veneen järjestelmään. • täyttäkö polttoainesäiliötä tai käsittele polttoainetta moottorin

tännöstä. Mikäli olette epävarma asuinvaltionne tarkastuskäytän-

käydessä

nöstä, tarkastuttakaa käsisammuttimet vuoden välein. Käsisammuttimen valmistuspäivänmäärä ilmoitetaan sammuttimeen lii-

Sammuttimien sijoitus

matussa tarrassa. Yli kymmenen vuotta vanhoja sammuttimia ei

(Kuva 3)

hyväksytä ilman uutta paineastian koeponnistusta. Kun käsisammuttimia vaihdetaan, tulee tilalle hankkia sammutuskyvyltään vähintään saman tehoiset laitteet. Veneen omistajan/käyttäjän on huolehdittava siitä, että veneessä on ainakin yksi helposti luoksepäästävään paikkaan sijoitettu palosanko, johon on kiinnitetty köysi. Varmistukaa siitä, että palonsammutusvälineet ovat helposti luokse päästäviä myös silloin, kun vene on kuormattu. Tiedottakaa kaikille miehistön jäsenille palontorjuntavälineiden sijainti ja toiminta. Pitäkää pilssi puhtaana polttoaineesta ja tarkastakaa mahdolliset polttoainevuodot säännöllisesti. Bensiinin tuoksu on varma merkki polttoainevuodosta. Mikäli veneenne on varustettu lämmittimellä, lukekaa sen varo-ohjeet lämmittimen valmistajan ohjeesta.

 Sammutin Sisäperämoottorimallin moottoritilassa automaattisammutin

 17


• tupakoiko tai käsitelkö avotulta käsitellessänne polttoainetta.

alas. Sähköjärjestelmässä on kaksi ylimääräistä sulakkeilla varustet-

• säilytä bensiiniä tiloissa, joita siihen ei ole siihen tarkoitukseen

tua virtapiiriä (Extra 1 (10A) ja Extra 2 (10A)) (sähkökaavion kohdat

suunniteltu. Mikäli veneeseen ei ole asennettu lämmitintä, on

F13-F14 ja F17-F19), joihin voi liittää jälkiasennettavia lisävarusteita.

varapolttoainesäiliötä mahdollista säilyttää lämmittimen pai-

Näiden virtapiirien johtimet löytyvät kytkinpanelista. Älkää vaihtako

kalla säiliön tilalla.

sulakkeita suuremmille virroille, älkääkä asentako sähköjärjestel-

• jätä venettä valvomatta kun keitin tai lämmityslaite on käytössä

mään komponentteja, joilla virtapiirin nimellisampeeriluku ylittyy.

5.8 SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Sinkkianodit on asennettu peräpeiliin. Anodit on vaihdettava kun ovat yli 50% kuluneita.

Veneen sähköjärjestelmän kytkentäkaavio on esitetty liitteessä 3. Päävirtakytkin sijaitsee ohjauspisteen takana veneen oikealle puo-

VAROITUS

lella. Automaattinen pilssipumppu on kuitenkin aina toiminnassa

Älä koskaan maadoita runkorakennetta. Asennukset on eristet-

akun ollessa kytkettynä. Virtapiirin ollessa kytkettynä käyttölaitteita

tävä rungosta niin maadoitus- kuin plussapuolelta.

voidaan operoida kytkinpanelilta kuljettajan paikalta.Kulkuvalot kytketään toimintaan kulkuvalo kytkimestä (kts kuva 5). Muista asentaa irrotettava mastovalo paikalleen. Molemmin puolin venettä on tuulilasinpyyhin, jota käytetään sen kytkimestä. Pilssiveden tilanteen voi tarkastaa painamalla pumppu toimintaan sen kytkimestä (kts kuva 5). Mikäli veneen sivulta perästä ei kuulu veden lorinaa, on automaatti pitänyt huolen veden tyhjennyksestä.Sähköjärjestelmässä on laajat asennusvalmiudet lisävarusteille; asennusvalmiudet on valmiiksi radiosoittimelle ja kahdelle kaiuttimelle. Veneessä on rajoitettu asennusvalmius myös polttoainekäyttöisellelämmityslaitteelle. Hallintalaitteet ja sähkölaitteet on järjestetty kuvan 5 mukaisesti. Virtapiirien sulakkeet on sijoitettu erilliseen sulakerasiaan ohjauskonsolin sisäpuolelle (kts kuva 4). XO –veneissä käytetään ns. automaattisulakkeita, jotka voidaan ylikuormituksen tapahduttua kytkeä uudelleen toimintaan painamalla ylös ponnahtanut nuppi takaisin 18 


Sähkölaitteet Sisäperämoottorimalli (Kuva 4a)

Sähkölaitteet Perämoottorimalli (Kuva 4b)

Sähkölaitteiden sijainti:  Akkukotelo  Päävirtakytkin  Pilssipumppu

Mastovalo valkoinen 360°  Kulkuvalot, punainen ja vihreä  Kytkinpaneli

 Virtapiskote, 12V, max. 10A Sulakerasia (ks. kuva 6.)  Tuulilasinpyyhin

 19


HALLINTALAITTEET (Kuva 5) Kytkinpaneli:  Pilssipumpun käyttökytkin  Äänitorvi  Tuulilasinpyyhin, vasen  Tuulilasinpyyhin, oikea  Kulkuvalojen kytkin  AUX Seuraavalla sivulla (kuva 6):  Trimmitason kytkin, BB  Trimmitason kytkin, SB

20 


SULAKELAATIKKO (Kuva 6) F1 Kulkuvalot F2 Trimmitasot F3 Äänimerkki F4 12v virranulosotto F5 Radio F6 Automaattisammutin (I/O mallit) F7 Tuulilasinpyyhin, oikea F8 Tuulilasinpyyhin, vasen F9 Aux F10 Pilssipumppu F11 Extra F12 Plotteri F13 Vara

F13

 21


HUOM!

saapuu normaalin säätöalueen ylärajalle. Lasketaan keulaa tästä

• Jälkiasentaessasi lisävarusteita veneeseen, käyttäkää Extra 1 tai

hieman niin, että ajo tuntuu stabiililta. Lokin avulla rikikulmaa voi

Extra 2 virtapiiriä. Kytke laite sekä virransyöttö-, että miinus johti-

optimoida.

miin. Veneen runkoa ei saa käyttää maadoituspiirinä.

• vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku pehme-

• Lähtiessänne veneestä pidemmäksi aikaa katkaiskaa virta

nee. Myötäaallokossa ja erittäin korkeassa vasta-aallokossa keulaa

pääkytkimestä. Irrota akku järjestelmästä sähköasennuksia

nostetaan hiukan ylöspäin, jottei se sukeltaisi.

tehtäessä. Kun irrotatte tai kiinnitätte akkuja, varokaa kosketta-

• älä aja venettä suurella nopeudella koneen rikikulman ollessa

masta metalliavaimella samanaikaisesti akun molempia napoja

negatiivisella kulmalla eli keula alhaalla, koska vene saattaa kallis-

tai veneen alumiiniosia.

tella ja ohjailussa saattaa esiintyä epästabiiliutta.Rikikulman säätä-

• Ladatkaa akkuja vain moottorilla tai akkulaturilla. Lataaminen

miseksi lue myös moottorin valmistajan antamat ohjeet.

liian suurella virralla aiheuttaa akun räjähdysvaaran. Huolehtikaa akkutilan tuuletuksesta. Akun latauksessa vapautuva vety saat-

VAROITUS!

taa räjähtää, mikäli tuuletus estyy.

Säätäkää rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti - se muut-

• Älkää koskaan katkaisko virtaa pääkytkimestä moottorin käy-

taa veneen käytöstä rajusti. Älkää ajako keula liian alhaalla, vene

dessä, koska tämä voi voi vaurioittaa moottorin. Älkää muuttako

voi kääntyä yllättäen. Älkää ajako venettä moottori negatiivisessa

veneen sähköjärjestelmää tai siihen liittyviä piirustuksia; muu-

trimmissä (keula alhaalla) suurilla nopeuksilla. Vene voi kallistua

tokset ja huollot tulee jättää asiantuntevan venesähköteknikon

kyljelleen tai vaikuttaa suuntavakauteen käännöksissä.

tehtäväksi. 5.9 OHJAILUOMINAISUUDET

VAROITUS!

Ohjailtavuus yli 40 solmun nopeuksilla on heikentynyt. Nopeat käännökset voivat johtaa hallinnan menettämiseen. Hidastakaa

5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen

nopeutta ennen jyrkkiä käännöksiä kumpaan suuntaan tahansa.

Veneen suurin suositeltu koneteho on 221 kW (300 hv)

Välttäkää nopeita liikkeitä nopean ajon aikana. Älkää ajako täydellä

Älkää käyttäkö venettä, mikäli siinä on suurempi koneteho kuin val-

nopeudella ruuhkaisilla väylillä, tai kun näkyvyys on rajoitettu.

mistajan kilpeen merkitty teho. Käytä moottorin sähköhydraulista rikikulman säätöä (Power Trim) seuraavalla tavalla:

VAROITUS!

• nostettaessa vene liukuun ”keula alas” –asento

Aallot heikentävät veneen ohjailtavuutta ja kallistavat venettä.

• kun vene on liu’ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan keu-

Ottakaa tämä huomioon vähentämällä nopeutta aallokon kas-

laa kunnes vene alkaa laukata, potkuri menettää otteensa tai kone

vaessa.

22 


Opetelkaa meriteiden säännöt ja seuratkaa niiden antamia ohjeita

VAARA!

sekä COLREG:n (kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen

Pyörivä potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai

ehkäisemiseksi merellä) vaatimuksia, joiden noudattaminen on

uimarille. Käyttäkää hätäkatkaisijaa ja sammuttakaa moottori,

välttämätöntä. Sääntöjen mukaan riittävää tähystystä tulee yllä-

kun uimari tai vesihiihtäjä nousee veneeseen.

pitää jatkuvasti ja kulkuoikeuksia tulee noudattaa. Navigoikaa huolellisesti ja käyttäkää uusia tai päivitettyjä merikortteja. Sovittakaa

5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta

aina nopeutenne olosuhteisiin ja ympäristöön.

Kauniilla ja tyynellä säällä ajaminen on helppoa, kunhan järjestätte riittävän myös COLREG:n sääntöjen edellyttämän, tähystyk-

Ottakaa huomioon:

sen. Huolehtikaa aina siitä, että ohjauspaikalta on mahdollisimman

• aallokko (kysykää myös matkustajien mielipidettä mukavasta

hyvä näkyvyys:

nopeudesta)

• sijoittakaa matkustajat niin ettei kuljettajan näkökenttä supistu

• omat peräaaltonne (suurimpia liukuunnousussa, pienimpiä uppou-

• älkää ajako jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolla keulan nousu

manopeudella, eli alle 10 solmua). Noudattakaa aallokonaiheutta-

haittaa näkyvyyttä

miskieltoja. Vähentäkää nopeutta ja peräaaltoja kohteliaisuudesta,

• säätäkää veneen asento koneen rikikulmaa (power-trim) ja mah-

sekä turvallisuussyistä itseänne ja muita kohtaan.

dollisia trimmitasoja hyväksi käyttäen niin, ettei keulan nousu hait-

• näkyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko)

taa näkyvyyttä

• reitin tuntemus (navigointiin tarvittava aika)

• erityisesti laivaväylillä muistakaa katsoa laivojen varalta myös

• reitin ahtaus (muut vesilläliikkujat, melu ja peräaallot rannoilla)

taaksepäin. Käyttäkää pimeän tullen ja rajoitetun näkyvyyden (sumu,

• pysähtymiseen ja väistöliikkeisiin tarvittava tila.

kova sade) vallitessa asianmukaisia kulkuvaloja.

5.9.2 HÄTÄKATKAISIN Kiinnittäkää hätäkatkaisimen naru itseenne heti, kun olette irrottaneet kiinnitysköydet. Lukekaa tarkemmat ohjeet moottorin käsikirjasta. Varsinkin yksin ajettaessa on erittäin tärkeää, että vene pysähtyy, jos jostain syystä putoatte veteen tai horjahdatte veneessä. Muistakaa kuitenkin irrottaa naru kädestänne juuri ennen rantautumismanöövereja moottorin tahattoman sammuttamisen välttämiseksi.  

 23


5.10 OIKEA KÄYTTÖ – MUUT SUOSITUKSET JA OHJEET

Välttäkää siis: • polttoaine- tai öljyvuotoja

5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen

• roskien tai jätteiden tyhjentämistä vesistöön tai jättämistä rannalle

Veneen työkannet on merkitty kuvaan 6. Älkää istuko, seiskö tai

• pesuaineiden tai liuottimien päästämistä veteen

oleskelko veneen muissa osissa veneen ollessa kulussa. Ennen

• kovaa melua sekä vesillä että satamissa

kuin lähdet liikkeelle, varmistu että takakaiteet on lukitussa tilassa.

• peräaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa

Veteen pudonneen henkilön on helpointa nousta veneeseen perä-

vesissä.

osaan sijoitettujen uimatikkaiden avulla. Tikkaat saa käännettyä alas myös vedestä käsin.

Ottakaa huomioon paikalliset ympäristölait ja ohjesäännöt. Tutustukaa kansainvälisiin sääntöihin merten saastumisen ehkäise-

5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen Kiinnittäkää kaikki painavat varusteet, kuten ankkurit, luotettavasti paikalleen ennen liikkeellelähtöä. Ilmavirta sieppaa herkästi myös kevyet tavarat, mikä pitää huomioida. Pitäkää kaikki veneessä olevat luukut kiinni ajon aikana. 5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen Saaristo ja järvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon säilyttäminen on veneilijänkin kunnia-asia.

24 

miseksi (MARPOL) ja kunnioittakaa niitä niin paljon kuin mahdollista.


TYÖKANNET JA UIMAPORTAAT (Kuva 6)  Uimaportaat Työkannet

 25


5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

VAROITUS!

Kiinnittäkää veneenne aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti,

Älkää yrittäkö pysäyttää venettä käsivoimin älkääkä laittako

koska olosuhteet saattavat muuttua nopeasti. Kiinnitysköysien tulisi

kättänne tai jalkaanne veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen

olla varustetut joustimilla nykäysten vaimentamiseksi. Katso kiinni-

väliin. Harjoitelkaa rantautumista hyvissä olosuhteissa, käyttäkää

tyspisteet kuvasta 7. Älä käytä muita veneen osia kiinnittämiseen,

konevoimaa hillitysti mutta määrätietoisesti.

hinaamiseen tai ankkurointiin. Käyttäkää riittävän suuria lepuuttimia hankautumien ehkäisemiseksi. Keulavantaassa oleva lenkki on tar-

Kiinnittäessänne venettänne ottakaa huomioon tuulen kääntymi-

koitettu liukutelakkaa tai traileria varten, eikä ole tarkoitettu esim.

nen, vedenpinnan nousu tai lasku, peräaallot jne. Lisäohjeita saatte

laiturikiinnityksen sivuttain suuntautuvaan vetoon. Kiinnityspistei-

mm. vakuutusyhtiöiltä. Kun hinaatte toista venettä tai olette hinat-

den lujuudet on myös esitetty kuvassa 7. On omistajan/käyttäjän

tavana, käyttäkää aina pientä nopeutta sekä riittävän vahvaa, kel-

vastuulla varmistaa, että kiinnitys-, hinaus- ja ankkuriköydet, ank-

luvaa hinausköyttä. Aloittakaa hinaus varovaisesti, välttäkää nykä-

kuriketjut ja ankkurit ovat sopivia veneen tarkoitetulle käytölle ja

yksiä, älkää ylikuormittako konetta. Varokaa hinausköyden ajau-

että köysien ja ketjujen murtolujuus ei ylitä 80 % vastaavien kiin-

tumista potkuriin. Mikäli kyse on uppoumarunkoisesta veneestä,

nityspisteiden lujuudesta. Köysien kuluminen ja solmujen aiheut-

älkää koskaan ylittäkö sen runkonopeutta. Jos hinaatte pientä jol-

tama lujuuden heikkeneminen tulee kuitenkin ottaa huomioon. Huo-

laa, sovittakaa hinausköyden pituus sellaiseksi, että jolla ratsas-

matkaa hinattaessa että etuknaapien lujuudet ovat eri kuin perä-

taa peräaallon myötämäessä. Kapeikoissa ja suuressa aallokossa

ja keskiknaapien. Rantautuessanne luonnonsatamaan varmistu-

vetäkää jolla kuitenkin lähelle peräpeiliä, jotta kiemurtelu vähenisi.

kaa, että veden syvyys on riittävä ja LASKEKAA ANKKURI RIITTÄVÄN

Kiinnittäkää jollassa olevat varusteet hyvin sen kaatumisen varalta.

KAUAS RANNASTA. Kohtuullinen pito saavutetaan, kun köyttä on

Avointen vesien aallokossa peittäkää jolla, jotta roiskevesi ei täyt-

4-5 kertaa veden syvyys ankkurin laskupaikalla, ja pito paranee mitä

täisi sitä. Kun hinaatte tai jos venettänne joudutaan hinaamaan, kiin-

enemmän köyttä on ulkona. Ankkurin pito paranee myös merkittä-

nittäkää hinausköysi kuvan 8 mukaisiin kiinnityspisteisiin. Kiinnitys-

västi, jos ensimmäiset 3-5 metriä ankkuriköydestä on painoköyttä

köysi tulee kiinnittää niin, että se on irroitettavissa kuormitettuna.

tai kettinkiä. Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen kiinnityspisteen murtolujuutta. Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa kuormitettuna.

26 


HUOM!

VAROITUS!

• Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen

Hinausköysi on suuren jännityksen alainen. Jos se katkeaa, saat-

kiinnityspisteen lujuutta

taa katkenneella päällä olla hengenvaarallinen nopeus. Käyttäkää

• Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa

aina riittävän paksua köyttä älkääkä oleskelko köyden linjassa..

kuormitettuna • Kun hinaat tai olet hinattavana, käytä aina pientä nopeutta.

Kiinnityspisteiden lujuus etuknaapille hinauksessa ja

Jos kyse on uppoumarunkoisesta veneestä, älä koskaan ylitä

ankkuroinnissa on 22 kN.

hinauksessa runkonopeutta.

Eteenpäin suuntautuva kiinnitysvoima etu- ja keskiknaapeille on 18,1 kN ja peräknaapeille 15,4 kN.

HINAUS JA KIINNITYS (Kuva 7)

 Kiinnityspisteet (knaapit) hinauksessa, laiturikiinnityksessä ja ankkuroinnissa   Trailerilenkki (22,1 kN).

 27


5.10.5 Trailerikuljetus

HUOM!

Nostaessanne XO -veneen trailerille varmistukaa siitä, että trai-

Trailerin tulee olla lievästi aisapainoinen. Varmistu, että vene on

leri sopii veneellenne: tukia on riittävästi pistekuormien pienentä-

kiinnitetty riittävän tiukasti traileriin eikä pääse liikkumaan mihin-

miseksi, kantavuus ja mitat ovat riittävä veneelle, sen moottorille,

kään suuntaan, ja että veneen paino jakautuu tasaisesti sivutuille.

varusteille, akulle, veneilyvarusteille ja mukana olevalle polttoai-

Heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittäistä tukea vasten, jol-

neelle. Tutustukaa perusteellisesti kansallisiin tieliikenneasetuksiin

loin runko voi vaurioitua.

koskien yhdistelmäkuljetuksia ja niiden ajokorttivaatimuksia. Tarkistakaa myös että autonne vetokyky on riittävä kyseiselle yhdistel-

VAROITUS!

mälle. Poistakaa veneestä ylimääräinen kuorma ja pilssivesi ennen

Kantavuudeltaan riittämätön tai huonosti ylläpidetty

trailerille nostamista. Säätäkää trailerin sivutuet niin, että kölituet

venetraileri voi rikkoontua ajon aikana ja aiheuttaa vaaratilanteen.

kantavat suurimman osan veneen painosta ja että sivutuet ainoas-

Varmistu että trailerin kantavuus riittää veneen lisäksi myös moot-

taan tukevat venettä. Nostakaa vene trailerille ainoastaan keula-

torin, polttoaineen ja varustuksen painoille.

vantaassa olevasta silmukasta – muut kiinnityskohdat eivät kestä veneen painoa noston aikana. Sitokaa vene ennen varsinaista kulje-

VAROITUS!

tusta tiukasti kiinni traileriin. Suojatkaa venettä laitta malla kiinnitys-

Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen

vöiden ja veneen väliin tarvittaessa pehmusteita. Tarkistakaa moot-

päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa

torin käsikirjasta, mitä ohjeita siinä annetaan trailerikuljetukselle.

kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja muulle tieliikenteelle.

Huomioikaa myös veneen lisävarusteet trailerikuljetuksen aikana. Huolehtikaa irtonaisten tavaroiden kiinnittämisestä veneessä. Älkää

5.10.6 Navigointi

pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen päällä

Veneessä tulee aina olla kompassi ja ajantasainen kartta, vaikkakin

trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa kuomu

navigointi tapahtuisi esim. GPS karttaplotterin avulla. GPS on navi-

tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja

gaation tuki ja sitä ei tulisi käyttää ensisijaisena navigointivälineenä.

muulle tieliikenteelle. Trailerikuljetuksen aikana ajoviimassa heiluva

Aluksen päällikön tulee hallita vähintään perusnavigointitaidot.

kuomu tai muu peite saattaa myös aiheuttaa pintavauriota veneeseen. Säilyttäkää veneen kuomu sille varatussa säilytystilassa trailerikuljetuksen aikana tai irrottakaa kuomu tarvittaessa kokonaan trailerikuljetuksen ajaksi. Huomatkaa myös että veneen ovi on kunnolla kiinni trailerikuljetuksen aikana. 28 


6 HUOLTO, KORJAUKSET JA TALVISÄILY T YS Tietoja veneen ylläpidosta, talvisäilytyksestä, huollosta ja korjauksista löydät lähimmältä XO jälleenmyyjältäsi. Suuremmat alumiinin tai pintakäsittelyn vauriot tulisi korjauttaa valtuutetun XO jälleenmyyjän toimesta. Moottorin tai jälkiasennettavien varusteiden vioittuessa kääntykää ensisijaisesti kyseisten laitteiden toimittajien puoleen. HUOM!

Varmistukaa, että käyttämänne puhdistus-, pintakäsittely- ja suoja-aineet soveltuvat alumiinille ja muille käsittelemillenne pinnoille. Noudattakaa kemikaalin valmistajan antamia ohjeita.

 29


7 LISÄVARUSTEET 7.1 YLEISTÄ HUOM!

7.2. LISÄVARUSTEIDEN ASENNUS XO 240 RS:ään on saatavana paljon sähkökäyttöisiä lisävarusteita, joille kaikille on sähköpiirit ja -johdot valmiiksi tehty ja vedetty oikeisiin paikkoihin. Seuraavana on lueteltu mahdollisten lisävarusteiden

Monet jälkiasennukset ja muutostyöt voivat väärin tehtyinä

ja niiden johtojen sijainnit, katso niiden tarkemmat asennus- ja käyt-

aiheuttaa vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuu-

töohjeet varusteiden valmistajien omista ohjeista.

delle. Ottakaa yhteys valmistajaan, ennen kuin teette tai teetätte esim. uusia maadoituksia, luukkuja, kiinnitätte varusteita tai asen-

7.2.1 Lämmitin

natte veneeseen varusteita tai yhdistätte alumiiniin muita metal-

Veneen tilankäytössä on varauduttu jälkiasennettavan dieselkäyt-

liseoksia.

töisen lämmittimen asennukseen. Itse lämmitin järjestelmineen on

HUOM!

tarkoitettu asennettavaksi käsisammutinkotelon taakse, apukuljettajan pulpetin sisäpuolelle. Katso lisäohjeita lämmittimen valmis-

Mikäli asennatte tai asennutatte veneeseen lisävarusteita,

tajan asennusohjeesta sekä XO 24O RS lämmittimen asennusoh-

käyttäkää pintakäsiteltyyn alumiinipintaan kosketuksessa

jeesta.

olevan pinnan (joko lisävarusteen asennuspinta tai ruuvin kanta) alla sähköä johtamatonta ainetta olevia eristealuslevyjä.

7.2.2 Radio/cd-soitin Veneeseen on asennettu valmiiksi johtosarja autoradio -tyyppisen soittimen asennukseen. Soitin on tarkoitettu asennettavaksi vasemman pulpetin käsikahvan alle. Johtosarjassa on Euro-liitin, johon on kytketty päävirtakytkimen ohittava radion muistivirta ja päävirtakytkimen kautta kulkeva varsinainen virta, sekä johtimet kahdelle kaiuttimelle. Kaiuttimien johtojen päät tulevat kummallekin pulpetille ja kaiuttimet asennetaan jalkatilan seinämään.

30 


31


LIITE 1 TEKNISET ERIT TELY T Veneellä on juokseva sarjanumero, CIN-koodi (CIN=Craft Identifi

Painoerittely (perämoottori malli)

cation Number=Aluksen tunnistenumero). CIN-koodi on merkitty

Kuormaamaton veneen paino 1740 kg

aluksen runkoon perässä oikealle puolelle / peräpeilin ulkopintaan

Veneen paino täydellä kuormalla on 2655 kg

reunalistan viereen. Voitte merkitä CIN-koodin alla olevaan tauluk-

Suurin suositeltu kuorma on 915 kg

koon. Asioidessanne veistämön tai jälleenmyyjien kanssa, ilmoittakaa CIN-koodi sekä veneen tyyppi, niin oikeiden varaosien toimitta-

Painoerittely (sisäperämoottori malli)

minen helpottuu.

Kuormaamaton veneen paino 1705 kg Veneen paino täydellä kuormalla on 2640 kg

Tyyppimerkintä: XO 24O RS Open

Suurin suositeltu kuorma on 935 kg

CIN-koodi: Moottorin merkki ja malli:

Kiinteän polttoäinesäiliön tilavuus molemmissa malleissa 230 l

Moottorin sarjanumero:

HUOMAUTUS: Tankin ilmoitettu täyttömäärä ei välttämättä ole koko-

Veneen runkomateriaali: Merialumiini AlMg4,5/ 5083

naisuudessaan käytettävissä johtuen trimmistä ja kuormituksesta. Tankissa tulisi pitää aina yllä vähintään 20 % täyttöastetta.

XO 240 RS CE KATEGORIA C Päämitat: Kokonaispituus, 7,52 m

Kantavuus

Vesilinjan pituus, 5,70 m

Suurin suositeltu henkilömäärä 8

Suurin leveys, 2,28 m Korkeus vesilinjasta 1,60 m

Suorituskyky

Targakaaren vakio varusteiden korkeus vesilinjasta 2,40 m

Suurin suositeltu perämoottorin koneteho, kW (hv) 221(300)

(veneen tarkka alituskorkeus tulee kuitenkin tarkistaa erikseen)

Suurin suositeltu sisäperämoottorin koneteho, kW (hv) 192(260)

Syväys 0,90 m

Suorituskyky suurimmalla teholla, solmua 48 (perämoottorimalli)

32 


Pilssipumput

Ilmoitettu laitos

Sähkökäyttöinen pilssipumppu 28 l/min

VTT Expert Services Oy

Käsikäyttöinen pilssipumppu 25 l/min kun 45 iskua/min

Tunnusnumero: 0537 PL 1001,

Sähköjärjestelmä

02044 VTT

Jännite 12 V DC

Suomi: 02044 VTT

Suositeltu akkukapasiteetti, Ah 100

SUOMI

Hallintakaapelit

Huviveneen tiedot

Hydrauliohjausletkut, m (jalkaa) 4,50 (15)

Veneen merkki ja malli: XO 240 RS Open

Kaukohallintalaitteen kaapelit, m (jalkaa) 4,50 (15)

Suunnittelukategoria: C - rannikko Tyyppitarkastustodistus no:

Osakuorma

Venetyyppi: Avoin, yksirunkoinen sisäperä-/ perämoottorivene

Perusvarusteet, kg 25

Rakennusmateriaali: Alumiiniseokset, lujitemuovi, PE-HD

Kiinteiden säiliöiden sisältö, kg 175 - 195 (sisäperäm.)

Suurin koneteho, kW: 224

Pelastuslautta, kg 40

Pituus/leveys/syväys, m: 7,52/2,28/0,90

Muu lasti tai varuste 75 kg

Viittaukset käytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin

Tuotantoteknisistä syistä johtuen saattaa päämitoissa ja tilavuuk-

standardeihin sekä määräyksiin esitetään seuraavalla sivulla.

sissa olla pieniä eroja. Huomatkaa, että tankkien täyttä kapasiteettia ei aina voida käyttää veneen trimmi- tai kallistuskulmasta

Vakuutan, että yllä mainittu huvivene täyttää kaikki soveltuvat

riippuen.

olennaiset turvallisuusvaatimukset kääntöpuolella olevan erittelyn ja EYtyyppitarkastustodistuksen

Valmistaja

mukaisesti.

XO Boats Oy Rantalinna, Rantakatu

XO Boats Oy

65100 VAASA Suomi

Jan-Erik Viitala, TJ

Käytetty moduuli: B (EY-tyyppitarkastus)

Päiväys: 01.01.2012

 33


LIITE 2 XO 240 RS OPEN / YLEISJÄRJESTELYKUVA Veneen yleisjärjestelykuvat eivät ole mittakaavassa. Veneiden jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja ei vastaa mahdollisista poikkeavuuksista.

 Mastovalo; ympärinäyttävä valkoinen, teho 10W  a) Akkukotelo, b) sulakerasia ja c) päävirtakytkin  Kulkuvalot; 112,5° punainen ja 112,5° vihreä, teho 10W  Polttoaineen täyttöletku  Jauhesammutin, 2 kg; teho 13A89BC

34 

 Polttoainesäiliö  Perätulppa  Pilssipumppu 7a) Käsikäyttöinen pilssipumppu Käsikäyttöinen pilssipumppu  Polttoainesäiliön huoltoluukku

 Polttoainesäiliön huohotin  Avotilan tyhjennyskaivo  Polttoaineen täyttöhela  Polttoainesuodatin/-vedenerotin  Avotilan tyhjennyksien sulkuventtiilit


LIITE 3 YLEISET VA ATIMUKSET / PERÄMOOT TORIMALLI Yleiset vaatimukset perämoottorimalli

Hydrostatiikka

Perustiedot EN ISO 8666:2002

3.2 Vakavuus ja varalaita EN ISO 12217:2002

2.1

3.3 Kelluvuus EN ISO 12217:2002

Rungon merkintä ISO 10087:1996 / A1:2000

2.2 Valmistajan kilpi RCD annex I, 2.2

3.6 Suurin sallittu kuormitus EEN ISO 14946:2001/AC 2005

2.5 Omistajan käsikirja EN ISO 10240:2004

3.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot

EN ISO 9093-1:1997, EN ISO 12216:2002

Järjestely ja varusteet

3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001,

2.3 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen EN ISO 15085:2003

EN ISO 15083:2003, ISO 8849

3.7 Pelastuslautan säilytys RSG Guidelines 3.8 Varauloskäynti -

Ohjailuominaisuudet

3.9 Ankkurointi ja hinaaminen EN ISO 15084:2003

3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO

5.7 Kulkuvalot 1972 COLREG

4

5.8 Päästöjen torjunta -

2.4 Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, EN ISO 11591:2000

Asennukset

Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori CE-merkitty

5.1

Melupäästöjen tason Moottori CE-merkitty

Koneet ja moottoritilat -

Ohjailuominaisuudet EN ISO 11592:2001, EN ISO 8665:2006

5.2 Polttoainejärjestelmä EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 5.3 Sähköjärjestelmä EN ISO 10133:2000 5.4 Ohjausjärjestelmä EN ISO 10592:1994/A1:2000 5.5 Kaasulaitteet 5.6 Paloturvallisuus EN ISO 9094-1:2003 Mitoitus 3.1

Rakenne ISO 12215-3:2002, ISO 12215-5:2008,

ISO 12215-6:2008

 35


LIITE 4 YLEISET VA ATIMUKSET /SISÄPERÄMOOT TORIMALLI

Perustiedot EN ISO 8666:2002

Hydrostatiikka

2.1

3.2 Vakavuus ja varalaita EN ISO 12217:2002

Rungon merkintä ISO 10087:1996 / A1:2000

2.2 Valmistajan kilpi RCD annex I, 2.2

3.3 Kelluvuus EN ISO 12217:2002

2.5 Omistajan käsikirja EN ISO 10240:2004

3.6 Suurin sallittu kuormitus EEN ISO 14946:2001/AC 2005 3.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot

Järjestely ja varusteet

2.3 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen EN ISO 15085:2003

3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001,

EN ISO 9093-1:1997, EN ISO 12216:2002

3.7 Pelastuslautan säilytys RSG Guidelines

EN ISO 15083:2003, ISO 8849

3.8 Varauloskäynti 3.9 Ankkurointi ja hinaaminen EN ISO 15084:2003

Ohjailuominaisuudet

5.7 Kulkuvalot 1972 COLREG

3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO

5.8 Päästöjen torjunta -

4

Ohjailuominaisuudet EN ISO 11592:2001, EN ISO 8665:2006

2.4 Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, EN ISO 11591:2000 Asennukset 5.1

Koneet ja moottoritilat

5.2 Polttoainejärjestelmä EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 5.3 Sähköjärjestelmä EN ISO 10133:2000 5.4 Ohjausjärjestelmä EN ISO 10592:1994/A1:2000 5.5 Kaasulaitteet 5.6 Paloturvallisuus EN ISO 9094-1:2003 Mitoitus 3.1

Rakenne ISO 12215-3:2002, ISO 12215-5:2008,

ISO 12215-6:2008

36 

Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori CE-merkitty Melupäästöjen tason Moottori CE-merkitty


37


38  1

Date of modification Modified by

2

Description

3 Date

1.6.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

8

Project rev.

F

4 5 Boat model

6

Boat Sub­product code

24 DIAGRAM

/2.E4

INPUT­

FUEL TANK

OB

Title

7 1 RED

/2.F8

FUEL_G

FUEL_G

FUEL_G

INPUT­

FUEL GAUGE

1 BLACK

­A7 INPUT­

1 RED

­X.11 5/6

­A8

INPUT­

5/6

­X11

1 BLACK

1

1

1

1

1

6

1 BLACK

1 RED

ACPS

1 BLACK

­A6

­

+

7A

­X.11

­M_F.5

6/6

CTRL

6/6

2

­X11

­M_F:5

1

CONTROL

10A

INPUT­

BATTERY 1.5 LIGHT RED

­M_F.4

1/6

MEMORY

­X11

2

1/6

1

­X.11

­M_F.3

CONTROL

10A BILGE P. AUTO

1.5 LIGHT RED

2

INPUT­

1

­B1

E 1.5 BLACK

M

­X.11 2/6

25A

­M_F:4

­M_F.2

1 BLACK

2/6

­X11

1.5 BLUE/RED MEMORY MEMORY

­M_F:3

MAIN

BILGE_P_AUTO

2

/2.B6

2.5 RED BILGE_P_AUTO

1

/4.E1

­M_F:2

25A

­/20

­

­M_F.1

INPUT+

MAIN

6 RED

C

INPUT+

­M_F:1

INPUT+

/3.A2

INPUT+

INPUT+

6 RED

6 RED

6 RED

INPUT­

­M7

70/10

1/1

­M_S1e

2

1

­M_S1c

INPUT+

INPUT+

0 I

­M_S1a

/2.A1

1/1 70 RED 70/8

­B2a

BATTERY+

DIRECT+

1.5 BLACK

­B2

­M_S1

RED 70

4487 275A/1250A

1/1

­G1a

DIRECT+

2.5 RED

5

­B.1

­

INPUT­ DIRECT+

2.5 RED

/1.F3

­G1

MAIN SWITCH

2.5 RED

70/8 /1.E3

70/10

1/1

70/10

1/1

­M_S1b

4

­B1 ­/20

70 BLACK

­B2b ­B2

­G1d

­G1c

­G1b

B

3

­B.1

INPUT­

4 BLACK

1/1

INPUT­

4 BLACK

2

Copyright by

­

­

­B1

F

­/20 ­/20

D

­B.1

1 7 8

A

LIITE 5 SÄHKÖK Y TKENTÄK A AVIO / PERÄMOOT TORIMALLI A

B

1

2

C

SYSTEM INBOARD ENG. D

­A10

Product code

E

FUEL GAUGE

SYSTEM OUTBOARD ENG.

F

XO INPUT­

HL

Loc

8 Sheet

/2.F1

Project ID

1/ 5


1

Date of modification Modified by INPUT­

2 INPUT­

Description

3 Date

31.5.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

8

Project rev.

F

4 5 Boat

Boat model

24

6

1 BLACK

Title

Sub­product code

DIAGRAM

/1.F7

­LS.1 INPUT­

HORN

­H4

1 BLACK

8/8

­X25b

5/8

­X.5a

4/8

6/8

­X.5a

­X.5a

5/8

3/8

­X2a

SPKR_STB­

1.5 PURPLE/BLACK

SPKR_STB+

1.5 PURPLE

­X5a

4/8

8/8

­X2a RADIO

RADIO

2

2

­LS2

­F.6

FIRE EXT.

NAV/COMP_L_OUT

Product code

7

10A

­A4

­A3

­A5

FIRE_IND

1 RED

­LS.2 ­X.2a 3/8

/1.E5

1.5 RED

­X.2a 8/8

­LS2

1.5 BLUE/RED MEMORY

­X5a

6/8

1.5 RED

­X5a

2/8

­X5a

1

FIRE_IND

1 RED

SPKR_STB­

1.5 PURPLE/BLACK

2/8

­X.5a

OUTLET

1.5 GREEN/BLACK 2

­X.2a 7/8

2

1

1

1

1

1

7

FIRE_EXT

1 RED

5/8

SPKR_STB+

1.5 PURPLE

­X25b

1/8

MEMORY

1.5 BLUE/RED

­X25b

6/8

­X25a

RADIO

7/8

­X2a

HORN_IN

1.5 BROWN

­X.2a 6/8

2

2

SPKR_PORT­

1.5 RED

TRIM

1.5 GREEN/BLACK

1 BLACK

4/8

+

­X25a

6/8

­X2a HORN_IN

1.5 BROWN

TRIM

6

­LS1

­

10A

4/8

4

/2.F2

­A.2

RADIO

SPKR_PORT+

12V DC

OUTLET

1.5 GREEN/BLACK

5/8

­X6a

6 RED

­X.2a 5/8

2

INPUT­

+

­A2

5/8

­X.6a HORN_IN

1.5 BROWN

5/8

­X2a TRIM

10A

­F.5

1.5 GREY/GREEN

­

­A2

3

1

­X25b

8/8

HORN_OUT

4 RED

OUTLET

­LS1

1.5 BLACK

­X25a

1.5 BROWN

­X.6a 6/8

4/8

­X6a

1

5

INPUT­

6/8

2335501

­S6.1

­F.4

INPUT­

­H5

1

1.5 BLACK

COMPASS L.

­X6a

M22­D­S

1.5 BLACK

NAV. LT 0

2

­

1 BLACK

I

10A

HORN_OUT

­S6

1.5 BROWN

4/8

­X.6a

­F.3

INPUT­

1 RED

/1.F8

4

INPUT­

­A1

HORN

­B1

1 BLACK

4

­/20

­X.5a

2

­B.1

3/8

25A

2.5 BLACK

­H3

1

­B1

NAV. LT /3.F2

3 TRIM

TRIM

INPUT­

4 RED

2 2

INPUT­

4 BLACK

­X.6c

6/8

NAV/ANC_L_IN

1 RED

­X.2a 4/8

­F.2

­

3/8 1 RED

6/8

1

4/8

­X2a

NAV/ANC_L_IN

1 RED

3

­B.1

­X5a ­X.5a

­X6c

­D1

1/8

­X6a

1

INPUT­

­H2 1/8

4 BLACK

1/8

1/8

­/20

­

1.5 BLACK

­B1

1 RED

­X5a

NAV/COMP_L_OUT

1 RED

NAV/COMP_L_OUT

4

­B.1

­H1 ­X.6a

3/8

2335501

­S1.2 1/8

­/20 4102

3/8

1/8

­X.6a

6 RED

­X2a

INPUT­

ANCH. LT

­X6a

3

NAV/COMP_L_OUT

­S1.1

1 RED

M22­WRLK3­W 2335501 WITH 2335500

1 BLACK

II NAV/ANC_L_IN

1 RED

2

Copyright by

/1.F8 0

6A P600G

2

I

ANC_L_OUT

1 RED

­X.6a

2/8

C

INPUT­

2/8

B

­

E

­X6a

10A NAV./ANCH. LT

ANC_L_OUT

1 RED

­F.1

INPUT­

1 BLACK

­S1

INPUT+

/2.D6 ­/20

­

F

­B1

D

­/20

/1.E3

­B.1

1

­X.2a

8

6 RED

A INPUT+ INPUT+

INPUT­

Loc

HL

/3.A1

1

FIRE IND.

XO /3.F1

Project ID

8 Sheet

2/ 5

 39

A

2

B

C

D

FIRE EXT.

E

F


2

3

/1.E4

­X.2a

2/8

2/8

6 RED

7

8

INPUT+

2

3/8 3/8

­X2b

1.5 PURPLE

1/3

1.5 BLACK

4/8

1.5 WHITE/RED

1.5 WHITE/BROWN 1.5 BLACK

1/4 2/4 3/4 4/4

1/4 2/4 3/4 4/4

1.5 WHITE/RED 1.5 PURPLE 1.5 WHITE/BROWN

2/3

­X.3

1/2

1.5 WHITE/YELLOW

1.5 WHITE/YELLOW

+

2/2

­X.3

2/2

­H31

CABIN LT

­

1.5 BLACK

1.5 BLACK

CABIN LT

­

­B1

­B1

­X3

­

F

1

2

3

Date

31.5.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

8

Project rev.

F

4

INPUT­

/4.F1

XO Boat

Copyright by

Description

­/20

­/20

­B.1

­ Date of modification Modified by

40 

­B.1

/2.F4 INPUT­

/2.F8

Sub­product code

24 5

Product code

DIAGRAM

Boat model

Project ID

HL

Title

6

E

+

­H29

1.5 BLACK

1.5 BLACK

­X9

1/2

1.5 WHITE/YELLOW

­X.9

1.5 PURPLE

­M2

­X.5b

1/8 2/8 3/8 4/8

­X3

1.5 WHITE/YELLOW

CABIN_LT_OUT

­X.4

2/3

2/8

1.5 PURPLE

+

1.5 WHITE/YELLOW

­X4

WIPER PORT

­X5b

1.5 WHITE/RED 1/8

1.5 BLACK

INPUT­

CABIN LT

­H32

+

1.5 BLACK

F

­ CABIN LT

­H33

3/8 4/8 WIPER_BB_II

WIPER_BB_I

­X6b

­X.4

D

­

1.5 WHITE/BROWN3/8

1.5 BLACK

1/3

1/8

­X4

­X6c

1/8 1.5 PURPLE

3

­S2.1

4

M

1.5 WHITE/BLUE

C

2335501

M22­WRLK­W

WIPER_BB_II

WIPER_BB_I

0

I

­S2 4

WIPER_BB_IN/C 2/8

­M1 1.5 LIGHT RED

1.5 PURPLE

3

­S3.2

2335501 4

M

1.5 WHITE/GREEN

B

AUX/CAB_L_IN

­X.6c 3

1.5 WHITE/RED

­S3.1

2335501 WITH 2335500

WIPER STB

7/8 8/8 WIPER_SB_I

WIPER_SB_II

WIPER_SB_IN/C 6/8

II

1.5 WHITE/BROWN

1.5 LIGHT RED

1.5 WHITE/BLUE

0

I

6/8 7/8 8/8

­X.6b

­S3 M22­WRLK3­W

1.5 PURPLE

4

AUX/CAB_L_IN

­X.2b

1.5 PURPLE

WIPER_BB_IN/C

­X.2b

2/8

­X2b

WIPER_BB_IN/C

1.5 WHITE/BROWN2/8

5/8

­X6b 3

­S4.2

2335501 4

2

WIPER_BB_IN/C

1.5 WHITE/BROWN

5/8

­X.6b 3

­X6b

E

10A

AUX

­X.6b

­S4.1

2335501 WITH 2335500

A

1

2/8 3/8 4/8

II

WIPER_SB_I

0

WIPER_BB_IN/C

I

1.5 WHITE/GREEN WIPER_SB_II

­S4 M22­WRLK3­W

WIPER_SB_IN/C

1.5 WHITE/BLUE

­X.6b

1/8

C

2 1.5 WHITE/BROWN 2

2 WIPER_SB_IN/C

1.5 WHITE/BLUE

­X.2b

WIPER_SB_IN/C

1/8

­X6b

1.5 WHITE/BLUE 1/8

­X2b

1/8

B

­F.9

1

7A WIPER PORT

2

/4.A1

1

1

1

­F.8

1

7A WIPER STB

WIPER_SB_IN/C

6

INPUT+

­F.7

D

6 RED

5

INPUT+

/2.A8

A

INPUT+

4

­X2a

INPUT­

1

3/ 5

Loc

7

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

ADDITIONAL ACCESSORIES DUAL BATTERY

­K1 1

12V 160A

Sense Battery Positive +

positive +

2 ­

1.5 BLACK

Battery Negative

INPUT­

0 I

­M_S2

275A/1250A

SEARCH_LT

VOLTAGE SENSITIVE RELAY Second battery

2

1

2

­X.2b

B

6/8

6/8

­X2b

1.5 RED

PLOTTER

1.5 RED

SEARCH_LT

1.5 BLUE

­X.2b

7/8

7/8

­X2b

PLOTTER

1.5 BLUE

1/1

­K1c 1/1 16/6

­G1i

25 RED

BATTERY+

16 RED

VSR_2ND

­M_S1f

1/1 25/10

­M_S1g

C

1/1 16/10

1.5 BLUE

25 BLACK

­G2a

1/1

INPUT­

1/2

­A9

1/1 25/10

2/2

­A9

1.5 BLACK

INPUT­

I

0

II

3

­S8.1

2335501

­S8.2

3

DEFROSTER

2335501

M22­WRLK3­W

4

4 DEFROSTER_1

1.5 GREY/GREEN

DEFROSTER_2

­B1a

1/1 4422.02

INPUT­

DEFROSTER

­

­B1

­/20

­B.1 3

1.5 BLACK

­M8

2.5 BLACK

1.5 GREY/BROWN

M

1.5 BLACK

­X.6c

5/8

­X6c

/4.F1

­S8

INPUT­

Date

31.5.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

8

Project rev.

F

4

F

XO Boat

Copyright by

­/20

­B.1

Description

2

E

1.5 RED

5/8

INPUT­

1.5 BLACK

­X.11

4/6 4/6

­

­B1

INPUT­

/4.F3 1

­G2b

1/1 ERF1,25­10

­H30

2.5 BLACK

2.5 BLACK

­X.10

INPUT­

Date of modification Modified by

­K1b

4/8

­X.6c

ENG_BL_OUT

3/6

3/6

­X.11

ENG_BL_OUT

1.5 WHITE

3/3

­X10

­X.10

­X11

3/3

2.5 BLACK

/3.F7

1/1 16/6

PLOTTER

M

1.5 BLACK

2.5 GREY

BILGE P.

2.5 RED

2/3

­M3

­X.10

1/3

2/3

­X10

M

3/8 3/8 BILGE_P_M_OUT

­X10

2.5 RED 1/3

2.5 GREY

F

­K1a

D

­A.9

INPUT­

/1.E5

­M4

ENGINE BL.

BILGE_P_AUTO

­X.6c

2.5 GREY

4

­X6c

E

VSR_SENSE

A

WHITE 1.5

­X11

1.5 WHITE

­S7

3

­S5.1

2335501 WITH 2335500

16 RED 1/1 16/10

­G1h

PLOTTER

2/8

­X.6c

­X.6a

8/8

8/8

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY 0

I

­M_S2c

2

4/8

7/8

7/8

­S7

­X6c

­X.6a

­X6a

BILGE_P_M_OUT

­S5

15A SPARE (SEARCH LT)

­X.2b

5/8 5/8

­X6a

WHITE 1.5

D M22­WRLK­W

2

1

­X2b

1.5 WHITE

2/8

ENG_BL_IN

4/8

­X2b

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

­X6c C

1

10A

2

PLOTTER

­F.13

1

2

2

1.5 WHITE

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

­X.2b

4/8

B

1

10A EXTRA (ENG.BL.)

2

­F.12

1

INPUT­

10A

2

BILGE P.

­F.11

1

ENG_BL_IN

­F.10

1

INPUT+

/3.A8

1

A

Sub­product code

24 5

Product code

DIAGRAM

Boat model

6

Project ID

HL

Title

4/ 5

Loc

Sheet

7

8

 41


B

2

88­07­A1B14­A00 CTRL ­M_F5#1 DIRECT+ 1

88­10­A1B14­A00 MEMORY ­M_F4#1 DIRECT+ 1

2

­M_F.4#1

2.5 RED

C

88­10­A1B14­A00 BILGE P. AUTO ­M_F3#1 ­M_S1b DIRECT+ 1

­M_F.3#1

6 RED

B

­M_S1b

260 mm

­M_S1#1 AES­1211­28A

A

2.5 RED

6 RED

2

6 RED

­M_F2:1

2

­M_F1:1

­M_F.5#1

10 INPUT+ 10 INPUT+

98­25­A1B13­A00 MAIN ­M_F2#1 INPUT+ 1

­M_S1c#1

MAIN SWITCH

­M_S1c

­M_S1b#1

8

6 RED

DIRECT+ 10 DIRECT+ 10 DIRECT+ 10

­M_S1b

­M_F5:1

7

2.5 RED

­M_F4:1

2.5 RED

6

2

­M_F3:1

2.5 RED

5

­M_F.2#1

2.5 RED

4

98­25­A1B13­A00 MAIN ­M_F1#1 INPUT+ 1

A

3

­M_S1c

2

­M_F.1#1

1

C

260 mm

D

D

E

E MAIN SWITCH HOLE PLUG

M_S1

M_F1

M_F2

M_F3

F

RN

D2: A NEW PANEL

Date

2.6.2010

8.5.2012

RN

F2: NOT MODIFIED

Drawing by

RN

Sheet rev.

2

Project rev.

F

Date of modification Modified by

1

42 

Description

2

3

4

XO

11248

Boat

Copyright by

17.3.2011

10079

Sub­product code

24

Product code

MAIN SWITCH UNIT

Boat model

5

M_F4

Title

6

M_F5

F

Project ID

HL

5/ 5

Loc

7

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

1.5 WHITE/BLUE

NAV/COMP_L_OUT­X6a:3 ­A2:­ INPUT­

­A2#1 ­

1 BLACK

600 mm

600 mm TAM 26

­X2a#1

INPUT+ INPUT+ FIRE_IND NAV/ANC_L_IN TRIM HORN_IN OUTLET RADIO

1 2

OUTLET OUTLET INPUT­

+

1 RED

­X2a:7

1.5 GREEN/BLACK

­H2, ­B1:­

1.5 BLACK

3

800 mm

4

(8U BACK VIEW)

5 6 7 8

­X6a#1

NAV/ANC_L_IN ­X2a:4 ­H1 ANC_L_OUT NAV/COMP_L_OUT­H2, ­X5a:1 ­X2a:5 TRIM ­X2a:6 HORN_IN ­H4 HORN_OUT ­X2b:5 ENG_BL_IN ­X11:3 ENG_BL_OUT

1 2 3 4 5 6 7 8

­X2b#1

1 RED 1 RED

2 3

1.5 BROWN

4

(8U BACK VIEW)

1.5 BROWN

5

1.5 WHITE

6

1.5 WHITE

7

8

­X6c#1 1 2 3 4

(8U BACK VIEW)

5 6 7

1.5 BLACK

­X5a:2

1.5 RED

1.5 PURPLE

­LS2

1.5 PURPLE/BLACK

­LS2

2.5 GREY

­X10:2

2.5 GREY

­X2b:7

1.5 BLUE

­B1:­, ­H30

2.5 BLACK

­A10, ­B1:­

4 BLACK

­X3:1

1.5 WHITE/YELLOW

­H30#1

200 mm

­A10#1

­A4#1

­LS2#1 F

­X3#1 1 2

­X2b:6

1.5 RED

­X6c:5

1.5 BLACK

1.5 WHITE/BROWN

­X6c:1

1.5 PURPLE

­X6c:2

2.5 GREY

­X6a:7

1.5 WHITE

1.5 WHITE/RED

­X6b:4

­H30

1.5 RED

1.5 PURPLE

­X6b:3

­X6c:4

1.5 BLUE

1.5 WHITE/BROWN

­X11:5

1 RED

­X6c:6

1 BLACK

­X2a:3

1 RED

­A5

1 RED

SPKR_STB+ SPKR_STB­

­X5a:4

1.5 PURPLE

­X5a:5

1.5 PURPLE/BLACK

­X11#1 1 2 3 (6U BACK VIEW)

4 5

2635610

200 mm

­M_F:1#1 1

­M_F:2#1

1200 mm

1

4425.02 1

800 mm

4422.02

­M_F:4#1 1

1.5 WHITE/YELLOW 1.5 BLACK

4

(8U BACK VIEW)

5

B

6

2635810

­X5b#1

WIPER_BB_II WIPER_BB_I ­X6b:2 WIPER_BB_IN/C ­B1:­ INPUT­

­H5#1

1 2 3 4

(8U BACK VIEW)

5 6

C

7

2635810

2.5 RED

4422.02

600 mm

­M_F:5#1 1

­M_F:3:1

2.5 GREY 2.5 BLACK

­X10#1

BILGE_P_AUTO

1

­X6c:3 BILGE_P_M_OUT

2

INPUT­

­B1:­

3

1600 mm TAM 26 (SPLITTED)

CONTROL INPUT­ ENG_BL_OUT INPUT­ FUEL_G INPUT­ MAIN INPUT+

­M_F:5:1

1.5 LIGHT RED

­X11:6, ­B1:­

1.5 BLACK

­X6a:8

1.5 WHITE

­B1:­

1.5 BLACK

­A7, ­A10

1 RED

­X11:2

1 BLACK

­X2a:1

6 RED

2635310

100 mm

1600 mm

1 RED 1500 mm TAM 16

3000 mm 400 mm

2000 mm 1900 mm TAM 16

MAIN INPUT+

­X2a:2

6 RED

BILGE P. AUTO BILGE_P_AUTO ­X10:1

2.5 RED

MEMORY MEMORY

­X5a:6

1.5 BLUE/RED

CTRL CONTROL

­X11:1

1.5 LIGHT RED

1800 mm

1 2 3

­B1:­

­X6a:2

1 BLACK

­B1:­

4 BLACK

­B1:­

4 BLACK

­B1:­

1 RED 1700 mm TAM 16

­X.10#1

1 BLACK

­A4

1 BLACK

­B1:­

(3UT BACK VIEW)

­H1#1

ANC_L_OUT INPUT­

INPUT­ 10 INPUT­ 10

FIRE_EXT INPUT­

D

­A7#1

FUEL_G INPUT­

­X11:5

1 RED 2900 mm TAM 16

4422.02 AUX/CAB_L_OUT ­X6c:7 ­B1:­ INPUT­

3

8

300 mm

­M_F:3#1

FIRE_IND FIRE_EXT

2

7

800 mm

4425.02

FUEL_G INPUT­

­M_F:4:1

A

­H4#1

1

RADIO INPUT­ SPKR_STB+ SPKR_STB­ MEMORY

­X2a:8 ­B1:­, ­H5

HORN_OUT INPUT­

­X5a#1

­X6a:3, ­H5NAV/COMP_L_OUT

­X6b:5

1700 mm

6

SEARCH_LT INPUT­

1 RED 1.5 RED

1.5 WHITE/BLUE

­

­X2b:4

100 mm

­X6b:1

­

1.5 PURPLE

2635810

(2UT BACK VIEW)

1.5 GREEN/BLACK

­

­X2b:3

8

E

1.5 BROWN

­A2:+

­

AUX/CAB_L_IN BILGE_P_M_IN BILGE_P_M_OUT PLOTTER INPUT­ INPUT­ AUX/CAB_L_OUT

­X6a:6 ­B1:­, ­M1

V4120

2635810

D

1 RED

­X6a:5

1.5 BLACK

­

­M1

1.5 WHITE/GREEN

1.5 BROWN 2.5 BLACK

INPUT­

­

1.5 LIGHT RED

WIPER_SB_I WIPER_SB_II INPUT­

1 RED 4 RED

­X5a:3

­

1.5 WHITE/BLUE

­M1

­

1.5 WHITE/BROWN

­M1

­

­X2b:2

­H4

­M1#1

8

­

1.5 WHITE/RED

300 mm

­X6a:4

­X5a:1NAV/COMP_L_OUT

1 BLACK

­

7

1.5 PURPLE

­X5b:1

1 RED

­

6

­X5b:2

­

5

1.5 WHITE/BROWN

­

4

­X5b:3

700 mm

­

3

1.5 WHITE/BLUE

­

2

­X2b:1

­B1#1

1

WIPER_SB_IN/C WIPER_BB_IN/C WIPER_BB_I WIPER_BB_II WIPER_BB_IN/C WIPER_SB_IN/C WIPER_SB_I WIPER_SB_II

2635810

­X6b:8

1.5 BLACK

400 mm TAM 22

150 mm

­X6a:1

8

­X6b#1

(8U BACK VIEW)

6 RED

­A4

WIPER_SB_IN/C WIPER_BB_IN/C AUX/CAB_L_IN BILGE_P_M_IN ENG_BL_IN SEARCH_LT PLOTTER

1

1 RED 4 RED

2635810 C

6 RED

­M_F:2:1

­X6b:7

1.5 WHITE/GREEN

100 mm

1.5 BLUE/RED

­

(8U BACK VIEW)

­M_F:1:1

1.5 LIGHT RED

(SPLITTED IF  NECESSARY)

2635810

­

B

500 mm

­

­H2#1

­

A

(SPLITTED IF  NECESSARY)

700 mm

­X6b:6 WIPER_SB_IN/C

­G1b#1 E

­A5#1

(3NT BACK VIEW)

BILGE_P_AUTO ­M3 BILGE_P_M_OUT ­M3 ­M3 INPUT­

2.5 RED 2.5 GREY 2.5 BLACK

1800 mm 1700 mm TAM 16

2.5 RED

­X.10:1

2.5 GREY

­X.10:2 BILGE_P_M_OUT

2.5 BLACK

­M3#1

BILGE_P_AUTO

F

INPUT­

­X.10:3

2634310

650 mm

2637810

RN

E5: ­H30 ADDED, ­H5 RELOCATED, ­X8 REMOVED

Date

2.6.2010

3.2.2011

RN

C3: AUX/CAB_L WIRES ADDED

Drawing by

RN

17.3.2011

RN

D4: FIRE IND. TO ­X2a

Sheet rev.

5

Description

Project rev.

E

Date of modification Modified by

1

2

3

4

XO Boat

Copyright by

29.8.2011

Product code

HULL HARNESS

Boat model

5

10081

Sub­product code

24

Title

6

Project ID

HL

7 / 16

Loc

Sheet

7

8

 43


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

200 mm B

1.5 WHITE/RED

­X.5b:1

1.5 PURPLE

­X.5b:2

1.5 WHITE/BROWN

­X.5b:3 WIPER_BB_IN/C

1.5 BLACK

WIPER_BB_II WIPER_BB_I

­X.9#1 1 2 3

INPUT­

­X.5b:4

4

B (4N BACK VIEW)

2634410

1300 mm ­X.5a#1 1 2 3

C

4 (8N BACK VIEW)

5 6

NAV/COMP_L_OUT­H3 ­X25a:4 RADIO ­H3, ­X25a:8 INPUT­ ­X25b:1 SPKR_STB+ ­X25b:5 SPKR_STB­ ­X25a:6 MEMORY

­X25a#1 1 2

1.5 PURPLE

4

D

­X.5a:2

RADIO

1.5 BLUE/RED

1.5 BLUE/RED

­X.5a:6

MEMORY

1800 mm

900 mm 1700 mm TAM 22

­X.9:1

1.5 WHITE/RED

­X.9:2

1.5 PURPLE

­X.9:3

1.5 WHITE/BROWN

­X.9:4

1.5 BLACK

100 mm

1.5 BLACK

­X.5a:3

INPUT­

1.5 PURPLE

5 6

3 4

(8UR­CONNECTOR BLACK)

C

5 6 7 8

2100915

800 mm TAM 16 ­X.5a:4

SPKR_STB+

­LS1

SPKR_PORT+ SPKR_STB­

­X25b#1 1 2

1.5 GREY/GREEN 1.5 PURPLE/BLACK

­X.5a:5

m

(8N BACK VIEW)

1.5 RED

1.5 PURPLE/BLACK

0 m  16 90

3

­LS1#1

TAM

2

SPKR_PORT+ SPKR_PORT­

1 RED

8

WIPER_BB_II WIPER_BB_I WIPER_BB_IN/C INPUT­

­X25b:8

1.5 BLACK

7

1

­X25b:4

1.5 GREEN/BLACK

1.5 RED

2634810

­X.5b#1

1.5 GREY/GREEN

4

(8UR­CONNECTOR BROWN)

D

5 6

7

1.5 GREEN/BLACK

8

2634810

3

1000 mm

1 RED 1 BLACK

­X.5a:1NAV/COMP_L_OUT ­X.5a:3

SPKR_PORT­

­LS1

­H3#1

7 8

2100917

INPUT­

E

E

­X9#1 1 2 3 (4U BACK VIEW)

4

WIPER_BB_II WIPER_BB_I WIPER_BB_IN/C INPUT­

­M2

1.5 WHITE/RED

­M2

1.5 PURPLE

­M2

1.5 WHITE/BROWN

­M2

1.5 BLACK

1.5 WHITE/BROWN

300 mm

1.5 PURPLE 200 mm TAM 16

­X9:3 WIPER_BB_IN/C ­X9:2

1.5 WHITE/RED

­X9:1

1.5 BLACK

­X9:4

­M2#1

WIPER_BB_I WIPER_BB_II INPUT­

2635410

F

F

RN

B2: ­X.9 BUNDLE EXTENDED, ­M2 & ­H3 BUTTED SPLICE ADDED

Date

2.6.2010

29.8.2011

RN

E3: ­X.9 AND MAIN BUNDLES SHORTENED

Drawing by

RN

Sheet rev.

3

Project rev.

E

Date of modification Modified by

1

44 

Description

2

3

4

XO Boat

Copyright by

25.11.2010

Product code

PORT HARNESS

Boat model

5

10082

Sub­product code

24

Title

6

Project ID

HL

8 / 16

Loc

7

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

3800 mm

C

­X.11#1 1 2 3 (6N BACK VIEW)

4 5 6

3700 mm TAM 16

CONTROL INPUT­ ENG_BL_OUT INPUT­ FUEL_G INPUT­

­A6

1.5 LIGHT RED

­A6

1.5 BLACK

­M4

1.5 WHITE

­M4

1.5 BLACK

­A8

1 RED

­A8

1 BLACK

2634610

2500 mm 2400 mm TAM 16

3800 mm 3700 mm TAM 16

D

1 BLACK

­X.11:6

1 RED

­X.11:5

1.5 LIGHT RED

­X.11:1

1.5 BLACK

­X.11:2

1.5 WHITE

­X.11:3

1.5 BLACK

­X.11:4

INPUT­ FUEL_G

CONTROL INPUT­

ENG_BL_OUT INPUT­

­A8#1 C

­A6#1

­M4#1 D

E

E

F

F

RN

Date of modification Modified by

1

B2: BUTTED SPLICES ADDED

Description

2

3

Date

2.6.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

2

Project rev.

E

4

XO Boat

Copyright by

26.11.2010

Product code

HARNESS IO

Boat model

5

10083

Sub­product code

24 6

Project ID

HL

Title

9 / 16

Loc

Sheet

7

8

 45


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

10 BATTERY+

2300 mm

­G1a:1

70 RED

70/10

­M_S1a:1

BATTERY+

­G1a#1

2200 mm TAM 22

P

P

­M_S1a#1

C

N

N

C

D

D

E

E

F

F

RN

B2: BATTERY TERMINALS ADDED

Date

2.6.2010

3.5.2011

RN

D3: BATTERY TERMINALS TYPE: BOLT ­> ANGLE

Drawing by

RN

Sheet rev.

3

Project rev.

E

Date of modification Modified by

1

46 

Description

2

3

4

XO Boat

Copyright by

26.11.2010

Product code

BATTERY CABLES

Boat model

5

10085

Sub­product code

24

Title

6

Project ID

HL

10 / 16

Loc

7

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

­M_S1d#1

10 INPUT+

3000 mm

­M_F6a:1

70 RED

70/10

­M6a#1 C

10 INPUT+

700 mm

­M_F6b:1

70 RED

70/10

­M6b#1

­M_S1d:1

INPUT+ 10

­M6a:1

INPUT+ 10

10 INPUT­

4500 mm

­G1c:1

70 BLACK

­M_F6b#1 C

70/10

600 mm TAM 22

70/10

­M_F6a#1 70/10

2900 mm TAM 22

­M6b:1

INPUT­ 10

­G1c#1 70/10

4400 mm TAM 22

D

D

E

E

F

F

Description

2.6.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

1

Project rev.

E

XO Copyright by

Date of modification Modified by

Date

Boat

24 Boat model

Sub­product code

10086

Product code

BATTERY CABLES IO Title

HL Loc

 47

Project ID

11 / 16

Sheet


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

­M_S1e#1

10 INPUT+

2000 mm

­B2a:1

70 RED

70/10

­B2b#1 C

­M_S1e:1

INPUT+ 10

10 INPUT­

3000 mm

­G1d:1

70/8

70 BLACK

­B2a#1 70/8

1900 mm TAM 22

­B2b:1

INPUT­ 10

­G1d#1 C

70/10

2900 mm TAM 22

INCLUDED

­B2#1 D

D

V4100

E

E

F

F

1

48 

Description

2

3

2.6.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

1

Project rev.

E

4

XO Boat

Copyright by

Date of modification Modified by

Date

Product code

BATTERY CABLES OB

Boat model

5

10087

Sub­product code

24

Title

6

Project ID

HL

12 / 16

Loc

7

Sheet

8


F

1000 mm

1.5 WHITE

26.11.2010 RN B2: COMP. L. WIRE REMOVED Date

3.6.2010

17.3.2011 RN D3: SPARE ­> FIRE EXT., A NEW PANEL Drawing by

RN

29.8.2011 RN E4: SPARE FUSE 15 A ADDED Sheet rev.

4

Description Project rev.

E

1 2 3

50 mm

4

6 RED 1.5 WHITE/BROWN

50 mm

5

50 mm

E

100 mm

100 mm

­F.10#1 88­10­A1B14­A00 BILGE P. ­F10#1 INPUT+ 1 ­X.2b:4 BILGE_P_M_IN 2 COPPER WIRE

­X.2b:3

88­10­A1B14­A00 AUX ­F9#1 INPUT+ 1 AUX/CAB_L_IN 2

­F.9#1

88­07­A1B14­A00 WIPER PORT ­F8#1 ­X.2a:2 INPUT+ 1 ­X.2b:2 WIPER_BB_IN/C 2

­F.8#1

1 RED

1.5 RED

1.5 GREEN/BLACK

­X.2a:8

­X.2a:7

­X.2a:1 ­X.2a:6

6 RED

­X.2a:5

1.5 BROWN

4 RED

50 mm

2.5 GREY

1.5 PURPLE

­F.7#1 88­07­A1B14­A00 WIPER STB ­F7#1 INPUT+ 1 ­X.2b:1 WIPER_SB_IN/C 2

­X.2a:3

­F.1#1

98­10­A1B14­A00 RADIO ­F5#1 INPUT+ 1 RADIO 2

­F.5#1

98­10­A1B14­A00 OUTLET ­F4#1 INPUT+ 1 OUTLET 2

­F.4#1

98­10­A1B14­A00 HORN ­F3#1 INPUT+ 1 HORN_IN 2

­F.3#1

98­25­A1B13­A00 TRIM ­F2#1 INPUT+ 1 TRIM 2

­F.2#1

98­10­A1B14­A00 NAV./ANCH. LT ­F1#1 INPUT+ 1 ­X.2a:4 NAV/ANC_L_IN 2

4

50 mm

­F.13#1 88­15­A1B14­A00 SPARE (SEARCH LT) ­F13#1 INPUT+ 1 SEARCH_LT 2

­X.2b:7

1.5 WHITE/BLUE

50 mm 88­10­A1B14­A00 PLOTTER ­F12#1 INPUT+ 1 PLOTTER 2

SPARE

1.5 RED

D

50 mm

1.5 BLUE

1 RED

F13

­F.12#1

­F.6#1

B

88­10­A1B14­A00 FIRE EXT. ­F6#1 INPUT+ 1 FIRE_IND 2

A

88­10­A1B14­A00 EXTRA (ENG.BL.) ­F11#1 INPUT+ 1 ­X.2b:5 ENG_BL_IN 2

C

3

Copyright by

Date of modification Modified by

2

­F.11#1

COPPER WIRE

1 5 6

XO

Boat model

6

7

6 RED ­F3:1

6 RED ­F8:1

1 RED ­F6:2

1 RED ­F1:2

4 RED ­F2:2

1.5 BROWN ­F3:2

1.5 GREEN/BLACK ­F4:2

1.5 RED ­F5:2

1.5 WHITE/BLUE

2.5 GREY

1.5 WHITE/BROWN

1.5 PURPLE ­F10:2

1.5 BLUE

Boat Sub­product code

24 FUSE UNIT

­F9:2

1.5 WHITE ­F11:2

1.5 RED ­F12:2

11247

Title

8

A

B

C

D

INPUT+ INPUT+ FIRE_IND NAV/ANC_L_IN TRIM HORN_IN OUTLET RADIO

­F7:2 WIPER_SB_IN/C

­F8:2 WIPER_BB_IN/C

AUX/CAB_L_IN BILGE_P_M_IN ENG_BL_IN SEARCH_LT PLOTTER

Product code

10089

­X.2a#1 1

2

3

4

5

6

5

6

(8N BACK VIEW)

E

2634810

­X.2b#1

7

8

1

2

3

4

7

(8N BACK VIEW)

F

2634810

8

Loc

HL

Project ID

7 8 Sheet

13 / 16

   49


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

C

C

­S8

2335415

­S8.1#1 3 4

DEFR_JUMP DEFROSTER_1

1.5 RED

DEFR_JUMP DEFROSTER_2

1.5 RED

600 mm

1.5 GREY/BROWN

100 mm

1.5 GREY/GREEN 1.5 GREY/BROWN 1.5 BLACK

M22­K10

­S8.2#1 3 4

D

1.5 GREY/GREEN

600 mm

M22­K10

DEFROSTER DEFROSTER_2 DEFROSTER_1 INPUT­

1.5 BLACK

­M8#1

INPUT­

­B1a#1

D

1

4422.02

E

E

F

F

RN

Date of modification Modified by

1

50 

D2: SWITCH TYPE CHANGED

Description

2

3

Date

8.2.2011

Drawing by

RN

Sheet rev.

2

Project rev.

E

4

XO Boat

Copyright by

12.5.2011

Product code

DEFROSTER SWITCH ASSEMBLY

Boat model

5

11062

Sub­product code

24

Title

6

7

Project ID

HL

15 / 16

Loc

Sheet

8


1

2

3

4

5

­S1

2335405

WITH 2335500

NAVIGATION LT NAV/ANC_L_IN ­X.6a:1, ­S1.2:3 ­X.6a:2 ANC_L_OUT

3 4

8

2 1

NAV/ANC_L_IN ­S1.1:3 NAV/COMP_L_OUT­X.6a:3

WITH 2335500

A

AUX AUX/CAB_L_IN ­X.6c:1 AUX/CAB_L_OUT ­X.6c:7

3

RED 1

M22­K10

4

­S2.1#1

RED 1

­S1.2#1 3

7

­S2

2335415

A

­S1.1#1

6

4

PURPLE 1.5 WHITE/YELLOW 1.5

M22­K10

­D1

6A P600G RED 1 RED 1

50 mm

M22­K10 B

B

­S4

WITH 2335500

WIPER PORT WIPER_BB_IN/C ­S3.2:3, ­X.6b:5 ­X.6b:3 WIPER_BB_I

3 4

WHITE/BLUE 1.5 LIGHT RED 1.5

M22­K10

WIPER_BB_IN/C ­S3.1:3 ­X.6b:4 WIPER_BB_II

3 4

WHITE/BLUE 1.5 WHITE/GREEN 1.5

M22­K10

3 4

­S4.2#1 4

4

S2

S3

S4

S5

S6

C

50 mm

2335150

WITH 2335500

WITH 2335500

BILGE PUMP BILGE_P_M_IN ­X.6c:2 BILGE_P_M_OUT ­X.6c:3

3

WHITE/RED 1.5

S1

­S6

­S5

­S5.1#1

WHITE/BROWN 1.5

WIPER_SB_IN/C ­S4.1:3 ­X.6b:8 WIPER_SB_II

3

M22­K10

2335405

D

WITH 2335500

WIPER STB WIPER_SB_IN/C ­S4.2:3, ­X.6b:1 WHITE/BROWN 1.5 PURPLE 1.5 ­X.6b:7 WIPER_SB_I

M22­K10

­S3.2#1 C

­S4.1#1

­S6.1#1

GREY 2.5

3

GREY 2.5

4

M22­K10

HORN HORN_IN HORN_OUT

M22­K10

­X.6a:5

BROWN 1.5

­X.6a:6

BROWN 1.5

50 mm

100 mm

­S3.1#1

2335415

100 mm

­S3

2335415

1 RED

­S1.1:3

1 RED

­S1.1:4

1 RED

­S1.2:4NAV/COMP_L_OUT

4 RED

50 mm

NAV/ANC_L_IN ANC_L_OUT TRIM HORN_IN HORN_OUT ENG_BL_IN ENG_BL_OUT

­A1

1.5 BROWN

­S6.1:3

1.5 BROWN

­S6.1:4

1.5 WHITE

­S7

1.5 WHITE

­S7

­X.6a#1 1 2 3

D

4 5 6

(8N BACK VIEW)

7 8

2634810 1.5 WHITE/BLUE 1.5 WHITE/BROWN

­X.6b:6, ­S4.1:3 WIPER_SB_IN/C

1.5 PURPLE

­X.6b:5 WIPER_BB_IN/C ­S3.1:4

1.5 WHITE/RED

­S3.2:4 1.5 WHITE/BROWN ­X.6b:2, ­S3.1:3 1.5 WHITE/BLUE ­X.6b:1

500 mm

E

1 (2U BACK VIEW)

2

2635210

­A1#1

F

­S7#1

12.5.2011

RN

Date of modification Modified by

1

D2: SWITCH TYPE CHANGED

Description

2

3

PLOTTER PLOTTER INPUT­ TRIM TRIM INPUT­

­S4.1:4

1.5 WHITE/GREEN

­S4.2:4

1.5 PURPLE

­S2.1:3

2.5 GREY

­S5.1:3

2.5 GREY

­S5.1:4

1 2 3 4 5 6

E (8N BACK VIEW)

7 8

2634810 ­X.6c:4

1.5 BLUE

­X.6c:5

1.5 BLACK

­X.6a:4

4 RED

­X.6c:6

4 BLACK

ENG. BL. SWITCH ­X.6a:8 ENG_BL_OUT ­X.6a:7 ENG_BL_IN

500 mm 500 mm 500 mm

1.5 WHITE 1.5 WHITE

Date

17.3.2011

Drawing by

RN

Sheet rev.

2

Project rev.

E

4

1.5 BLUE

­A9:1

1.5 BLACK

­A9:2

4 BLACK

­A1

1.5 WHITE/YELLOW

100 mm

­S2.1:4

AUX/CAB_L_IN BILGE_P_M_IN BILGE_P_M_OUT PLOTTER INPUT­ INPUT­ AUX/CAB_L_OUT

­X.6c#1 1 2 3 4 5 6

F

(8N BACK VIEW)

7 8

2634810

XO

11462

Boat

Copyright by

­A9#1

1.5 LIGHT RED

WIPER_BB_I WIPER_BB_II WIPER_BB_IN/C WIPER_SB_IN/C WIPER_SB_I WIPER_SB_II

­X.6b#1

Product code

DASH PANEL 2012

Boat model

5

11115

Sub­product code

24

Title

6

Project ID

HL

6 / 16

Loc

7

Sheet

8

 51


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

­M_S2#1 AES­1211­28A

­K1b#1 C

VSR INPUT­

2300 mm

­G2b:1

1.5 BLACK

INPUT­ 10

­K1b

­G2b#1 C

ERF1,25­10

­K1#1 AES­1411­31

D

D

­M_S2c#1

MAIN SWITCH 2

10 VSR_SENSE

­K1a:1

300 mm

16 RED

­M_S2c:1

VSR VSR_SENSE 10

­K1a#1 16/6

P

16/10

P

­G1h#1

SERVICE BATTERY 1 ­M_S1f:1 BATTERY+

E

2300 mm

MAIN SWITCH 1 BATTERY+ 10

25 RED

­G1h:1

­M_S1f#1 E

25/10

­K1c#1

6

VSR VSR_2ND

­M_S1g:1

300 mm

MAIN SWITCH 1 VSR_2ND 10

16 RED

­K1c:1

16/6

­G1i#1

­M_S1g#1 16/10

SERVICE BATTERY 1

10 INPUT­

­G2a:1

450 mm

25 BLACK

START BATTERY 2 ­G1i:1 INPUT­

­G2a#1 F

N

N

25/10

F

RN

D2: BATTERY TERMINALS TYPE: BOLT ­> ANGLE

Date

8.2.2011

17.10.2011

RN

E3: SEVERAL CABLES EXTENDED

Drawing by

RN

Sheet rev.

3

Project rev.

E

Date of modification Modified by

1

52 

Description

2

3

4

XO Boat

Copyright by

3.5.2011

Product code

DUAL BATTERY  ASSEMBLY 2011

Boat model

5

11249

Sub­product code

24

Title

6

7

Project ID

HL

14 / 16

Loc

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

100 mm

B

1.5 WHITE/YELLOW ­X.3:1, ­H31:+ AUX/CAB_L_OUT 1.5 BLACK ­X.3:2, ­H31:­ INPUT­

­H29#1

B

Lt1

100 mm

1.5 WHITE/YELLOW ­H32:+, ­H29:+ AUX/CAB_L_OUT 1.5 BLACK ­H32:­, ­H29:­ INPUT­

­H31#1 Lt1

100 mm

C

1.5 WHITE/YELLOW ­H33:+, ­H31:+ AUX/CAB_L_OUT 1.5 BLACK ­H33:­, ­H31:­ INPUT­

­H32#1 C Lt1

­X.3#1 1 (2NT BACK VIEW) 2

2637710

AUX/CAB_L_OUT ­H29:+ ­H29:­ INPUT­

1.5 WHITE/YELLOW 1.5 BLACK

1600 mm

700 mm

1900 mm

1000 mm

1.5 WHITE/YELLOW 1.5 BLACK

­H32:+ AUX/CAB_L_OUT ­H32:­

­H33#1

INPUT­ Lt1

D

D

E

E

F

F

 53


54  1

Date of modification Modified by

2

Description

3 Date

1.6.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

10

Project rev.

F

4 5 Boat model

6

Boat Sub­product code

24 DIAGRAM

/2.E4

INPUT­

FUEL TANK

IO

Title

7 1 RED

/2.F8

FUEL_G

FUEL_G

FUEL_G

INPUT­

FUEL GAUGE

1 BLACK

­A7 INPUT­

1 RED

­X.11 5/6

­A8

INPUT­

5/6

­X11

1

1

1

1

1

6

1 BLACK

1 RED

ACPS

1 BLACK

­A6

­

­B1

7A

1 BLACK

­M_F.5

­X.11

CTRL

6/6

2

6/6

1

­X11

10A

INPUT­

­M_F:5

­M_F.4

CONTROL

1.5 LIGHT RED

MEMORY

1/6

2

­X11

1

1/6

­M_F.3

­X.11

10A BILGE P. AUTO

CONTROL

2

1.5 LIGHT RED

1

INPUT­

25A

­M_F:4

­M_F.2

­/20

E 1.5 BLACK

M

­X.11 2/6

1.5 BLUE/RED MEMORY MEMORY

MAIN

­M_F:3

2

BILGE_P_AUTO

­M_F:2

1

/2.B6

2.5 RED BILGE_P_AUTO

2

25A

INPUT+

­M_F.1

/4.E1

1

6 RED

MAIN

INPUT+

70/10

INPUT+

/3.A2

­M_F:1

1/1

­M_S1d

INPUT+

6 RED

1 BLACK

2/6

­X11

­M6

6 RED

6 RED

INPUT+

­M_S1c

INPUT+

1/1 70 RED 70/10

­M_F6a

­M_S1a

INPUT+

­M_F6

DIRECT+

/2.A1

1/1 70/10

DIRECT+

2.5 RED

INPUT­

1.5 BLACK

1/1 DIRECT+

2.5 RED

5

­B.1

­

70/8 2.5 RED

4

­B1 ­/20

­G1c INPUT+

0 I

BATTERY+

­M_S1h 1/1 70/8

1/1 70 RED 70/10

INPUT­

720­DP 400A/1500A

­M_S1

RED 70

70/10 1/1

­M_S1i

­M_F6b

BATTERY INPUT­

1/1

­G1a

C

70 BLACK

­G1

­M_S1b

­M6a

70 BLACK

­G1b

B

3

­B.1

1/1 70/10

INPUT­

4 BLACK

­M6b

INPUT­

4 BLACK

2

Copyright by

­

­

­B1

F

­/20 ­/20

D

­B.1

1 7 8

A

LIITE 5 SÄHKÖK Y TKENTÄK A AVIO / SISÄPERÄMOOT TORIMALLI A

B

1

2

C

SYSTEM INBOARD ENG. D

­A10

Product code

E

FUEL GAUGE

SYSTEM OUTBOARD ENG.

F

XO INPUT­

HL

Loc

8 Sheet

/2.F1

Project ID

1 / 16


1

Date of modification Modified by INPUT­

2 INPUT­

Description

3 Date

31.5.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

10

Project rev.

F

4 5 Boat

Boat model

24

6

1 BLACK

Title

Sub­product code

DIAGRAM

/1.F7

­LS.1 INPUT­

HORN

­H4

1 BLACK

8/8

­X25b

5/8

­X.5a

4/8

6/8

­X.5a

­X.5a

5/8

3/8

­X2a

SPKR_STB­

1.5 PURPLE/BLACK

SPKR_STB+

1.5 PURPLE

­X5a

4/8

8/8

­X2a RADIO

RADIO

2

2

­LS2

­F.6

FIRE EXT.

NAV/COMP_L_OUT

Product code

7

10A

­A4

­A3

­A5

FIRE_IND

1 RED

­LS.2 ­X.2a 3/8

/1.E5

1.5 RED

­X.2a 8/8

­LS2

1.5 BLUE/RED MEMORY

­X5a

6/8

1.5 RED

­X5a

2/8

­X5a

1

FIRE_IND

1 RED

SPKR_STB­

1.5 PURPLE/BLACK

2/8

­X.5a

OUTLET

1.5 GREEN/BLACK 2

­X.2a 7/8

2

1

1

1

1

1

7

FIRE_EXT

1 RED

5/8

SPKR_STB+

1.5 PURPLE

­X25b

1/8

MEMORY

1.5 BLUE/RED

­X25b

6/8

­X25a

RADIO

7/8

­X2a

HORN_IN

1.5 BROWN

­X.2a 6/8

2

2

SPKR_PORT­

1.5 RED

TRIM

1.5 GREEN/BLACK

1 BLACK

4/8

+

­X25a

6/8

­X2a HORN_IN

1.5 BROWN

TRIM

6

­LS1

­

10A

4/8

4

/2.F2

­A.2

RADIO

SPKR_PORT+

12V DC

OUTLET

1.5 GREEN/BLACK

5/8

­X6a

6 RED

­X.2a 5/8

2

INPUT­

+

­A2

5/8

­X.6a HORN_IN

1.5 BROWN

5/8

­X2a TRIM

10A

­F.5

1.5 GREY/GREEN

­

­A2

3

1

­X25b

8/8

HORN_OUT

4 RED

OUTLET

­LS1

1.5 BLACK

­X25a

1.5 BROWN

­X.6a 6/8

4/8

­X6a

1

5

INPUT­

6/8

2335501

­S6.1

­F.4

INPUT­

­H5

1

1.5 BLACK

COMPASS L.

­X6a

M22­D­S

1.5 BLACK

NAV. LT 0

2

­

1 BLACK

I

10A

HORN_OUT

­S6

1.5 BROWN

4/8

­X.6a

­F.3

INPUT­

1 RED

/1.F8

4

INPUT­

­A1

HORN

­B1

1 BLACK

4

­/20

­X.5a

2

­B.1

3/8

25A

2.5 BLACK

­H3

1

­B1

NAV. LT /3.F2

3 TRIM

TRIM

INPUT­

4 RED

2 2

INPUT­

4 BLACK

­X.6c

6/8

NAV/ANC_L_IN

1 RED

­X.2a 4/8

­F.2

­

3/8 1 RED

6/8

1

4/8

­X2a

NAV/ANC_L_IN

1 RED

3

­B.1

­X5a ­X.5a

­X6c

­D1

1/8

­X6a

1

INPUT­

­H2 1/8

4 BLACK

1/8

1/8

­/20

­

1.5 BLACK

­B1

1 RED

­X5a

NAV/COMP_L_OUT

1 RED

NAV/COMP_L_OUT

4

­B.1

­H1 ­X.6a

3/8

2335501

­S1.2 1/8

­/20 4102

3/8

1/8

­X.6a

6 RED

­X2a

INPUT­

ANCH. LT

­X6a

3

NAV/COMP_L_OUT

­S1.1

1 RED

M22­WRLK3­W 2335501 WITH 2335500

1 BLACK

II NAV/ANC_L_IN

1 RED

2

Copyright by

/1.F8 0

6A P600G

2

I

ANC_L_OUT

1 RED

­X.6a

2/8

C

INPUT­

2/8

B

­

E

­X6a

10A NAV./ANCH. LT

ANC_L_OUT

1 RED

­F.1

INPUT­

1 BLACK

­S1

INPUT+

/2.D6 ­/20

­

F

­B1

D

­/20

/1.E3

­B.1

1

­X.2a

8

6 RED

A INPUT+ INPUT+

INPUT­

Loc

HL

/3.A1

1

FIRE IND.

XO /3.F1

Project ID

8 Sheet

2 / 16

 55

A

2

B

C

D

FIRE EXT.

E

F


2

3

/1.E4

­X.2a

2/8

2/8

6 RED

7

8

INPUT+

2

3/8 3/8

­X2b

1.5 PURPLE

1/3

­X.4

CABIN LT

­X.4 4/8

1.5 BLACK

1.5 WHITE/RED

1.5 WHITE/BROWN 1.5 BLACK

1/4 2/4 3/4 4/4

­X9 1/4 2/4 3/4 4/4

1.5 WHITE/RED 1.5 PURPLE 1.5 WHITE/BROWN

1.5 WHITE/YELLOW

1.5 WHITE/YELLOW

­H29 ­X3

2/2

1.5 BLACK

­H31

CABIN LT

­

F

1

2

3

Date

31.5.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

10

Project rev.

F

4

INPUT­

/4.F1

XO Boat

Copyright by

Description

­/20

­/20

­B.1

­ Date of modification Modified by

56 

­B.1

/2.F4 INPUT­

/2.F8

Sub­product code

24 5

Product code

DIAGRAM

Boat model

Project ID

HL

Title

6

E

1.5 BLACK

­B1

2/2

CABIN LT

­X.3

CABIN_LT_OUT

2/3

­X.3

1/2

1.5 BLACK

­B1

INPUT­

1/2

1.5 BLACK

­X.9

1.5 PURPLE

­M2

­X.5b

1/8 2/8 3/8 4/8

­X3

1.5 WHITE/YELLOW

1.5 WHITE/YELLOW

2/3

2/8

1.5 PURPLE

­X4

WIPER PORT

­X5b

1.5 WHITE/RED 1/8

­H32

1.5 WHITE/YELLOW

1.5 BLACK

F

CABIN LT

­H33

3/8 4/8 WIPER_BB_II

WIPER_BB_I

­X6b

1/3

1/8

D 4 1.5 BLACK

1.5 WHITE/BROWN3/8

1.5 BLACK

C

3

­S2.1

2335501 WITH 2335500

M22­WRLK­W

M

1.5 WHITE/BLUE

­X4

­X6c

1/8 1.5 PURPLE

WIPER_BB_II 1.5 WHITE/RED

0

I

­S2 4

WIPER_BB_IN/C 2/8

­M1 1.5 LIGHT RED

1.5 PURPLE

3

­S3.2

2335501 4

M

1.5 WHITE/GREEN

B

AUX/CAB_L_IN

­X.6c 3

WIPER_BB_I

­S3.1

2335501 WITH 2335500

WIPER STB

7/8 8/8 WIPER_SB_I

WIPER_SB_II

WIPER_SB_IN/C 6/8

II

1.5 WHITE/BROWN

1.5 LIGHT RED

1.5 WHITE/BLUE

0

I

6/8 7/8 8/8

­X.6b

­S3 M22­WRLK3­W

1.5 PURPLE

4

AUX/CAB_L_IN

­X.2b

1.5 PURPLE

WIPER_BB_IN/C

­X.2b

2/8

­X2b

WIPER_BB_IN/C

1.5 WHITE/BROWN2/8

5/8

­X6b 3

­S4.2

2335501 4

2

WIPER_BB_IN/C

1.5 WHITE/BROWN

5/8

­X.6b 3

­X6b

E

10A

AUX

­X.6b

­S4.1

2335501 WITH 2335500

A

1

2/8 3/8 4/8

II

WIPER_SB_I

0

WIPER_BB_IN/C

I

1.5 WHITE/GREEN WIPER_SB_II

­S4 M22­WRLK3­W

WIPER_SB_IN/C

1.5 WHITE/BLUE

­X.6b

1/8

C

2 1.5 WHITE/BROWN 2

2 WIPER_SB_IN/C

1.5 WHITE/BLUE

­X.2b

WIPER_SB_IN/C

1/8

­X6b

1.5 WHITE/BLUE 1/8

­X2b

1/8

B

­F.9

1

7A WIPER PORT

2

/4.A1

1

1

1

­F.8

1

7A WIPER STB

WIPER_SB_IN/C

6

INPUT+

­F.7

D

6 RED

5

INPUT+

/2.A8

A

INPUT+

4

­X2a

INPUT­

1

3 / 16

Loc

7

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

ADDITIONAL ACCESSORIES DUAL BATTERY

­K1 1

12V 160A

Sense Battery Positive +

positive +

2 ­

1.5 BLACK

Battery Negative

INPUT­

0 I

­M_S2

275A/1250A

SEARCH_LT

VOLTAGE SENSITIVE RELAY Second battery

2

1

2

­X.2b

B

6/8

6/8

­X2b

1.5 RED

PLOTTER

1.5 RED

SEARCH_LT

1.5 BLUE

­X.2b

7/8

7/8

­X2b

PLOTTER

1.5 BLUE

1/1

­K1c 1/1 16/6

­G1i

25 RED

BATTERY+

16 RED

VSR_2ND

­M_S1f

1/1 25/10

­M_S1g

C

1/1 16/10

1.5 BLUE

25 BLACK

­G2a

1/1

INPUT­

1/2

­A9

1/1 25/10

2/2

­A9

1.5 BLACK

INPUT­

I

0

II

3

­S8.1

2335501

­S8.2

3

DEFROSTER

2335501

M22­WRLK3­W

4

4 DEFROSTER_1

1.5 GREY/GREEN

DEFROSTER_2

­B1a

1/1 4422.02

INPUT­

DEFROSTER

­

­B1

­/20

­B.1 3

1.5 BLACK

­M8

2.5 BLACK

1.5 GREY/BROWN

M

1.5 BLACK

­X.6c

5/8

­X6c

/4.F1

­S8

INPUT­

Date

31.5.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

10

Project rev.

F

4

F

XO Boat

Copyright by

­/20

­B.1

Description

2

E

1.5 RED

5/8

INPUT­

1.5 BLACK

­X.11

4/6 4/6

­

­B1

INPUT­

/4.F3 1

­G2b

1/1 ERF1,25­10

­H30

2.5 BLACK

2.5 BLACK

­X.10

INPUT­

Date of modification Modified by

­K1b

4/8

­X.6c

ENG_BL_OUT

3/6

3/6

­X.11

ENG_BL_OUT

1.5 WHITE

3/3

­X10

­X.10

­X11

3/3

2.5 BLACK

/3.F7

1/1 16/6

PLOTTER

M

1.5 BLACK

2.5 GREY

BILGE P.

2.5 RED

2/3

­M3

­X.10

1/3

2/3

­X10

M

3/8 3/8 BILGE_P_M_OUT

­X10

2.5 RED 1/3

2.5 GREY

F

­K1a

D

­A.9

INPUT­

/1.E5

­M4

ENGINE BL.

BILGE_P_AUTO

­X.6c

2.5 GREY

4

­X6c

E

VSR_SENSE

A

WHITE 1.5

­X11

1.5 WHITE

­S7

3

­S5.1

2335501 WITH 2335500

16 RED 1/1 16/10

­G1h

PLOTTER

2/8

­X.6c

­X.6a

8/8

8/8

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY 0

I

­M_S2c

2

4/8

7/8

7/8

­S7

­X6c

­X.6a

­X6a

BILGE_P_M_OUT

­S5

15A SPARE (SEARCH LT)

­X.2b

5/8 5/8

­X6a

WHITE 1.5

D M22­WRLK­W

2

1

­X2b

1.5 WHITE

2/8

ENG_BL_IN

4/8

­X2b

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

­X6c C

1

10A

2

PLOTTER

­F.13

1

2

2

1.5 WHITE

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

­X.2b

4/8

B

1

10A EXTRA (ENG.BL.)

2

­F.12

1

INPUT­

10A

2

BILGE P.

­F.11

1

ENG_BL_IN

­F.10

1

INPUT+

/3.A8

1

A

Sub­product code

24 5

Product code

DIAGRAM

Boat model

6

Project ID

HL

Title

4 / 16

Loc

Sheet

7

8

 57


1

2

3

4

5

6

7

8

1.5 WHITE/BLUE

NAV/COMP_L_OUT­X6a:3 ­A2:­ INPUT­

­A2#1 ­

1 BLACK

600 mm

600 mm TAM 26

­X2a#1

INPUT+ INPUT+ FIRE_IND NAV/ANC_L_IN TRIM HORN_IN OUTLET RADIO

1 2

OUTLET OUTLET INPUT­

+

1 RED

­X2a:7

1.5 GREEN/BLACK

­H2, ­B1:­

1.5 BLACK

3

800 mm

4

(8U BACK VIEW)

5 6 7 8

­X6a#1

NAV/ANC_L_IN ­X2a:4 ­H1 ANC_L_OUT NAV/COMP_L_OUT­H2, ­X5a:1 ­X2a:5 TRIM ­X2a:6 HORN_IN ­H4 HORN_OUT ­X2b:5 ENG_BL_IN ­X11:3 ENG_BL_OUT

1 2 3 4 5 6 7 8

­X2b#1

1 RED 1 RED

2 3

1.5 BROWN

4

(8U BACK VIEW)

1.5 BROWN

5

1.5 WHITE

6

1.5 WHITE

7

8

­X6c#1 1 2 3 4

(8U BACK VIEW)

5 6

1.5 BLACK

­X5a:2

1.5 RED

1.5 PURPLE

­LS2

1.5 PURPLE/BLACK

­LS2

2.5 GREY

­X10:2

2.5 GREY

­X2b:7

1.5 BLUE

­B1:­, ­H30

2.5 BLACK

­A10, ­B1:­

4 BLACK

200 mm

1.5 WHITE/BROWN

­X6c:1

1.5 PURPLE

­X6c:2

2.5 GREY

­X6a:7

1.5 WHITE

1.5 WHITE/RED

­X6b:4

­H30

1.5 RED

1.5 PURPLE

­X6b:3

­X6c:4

1.5 BLUE

1.5 WHITE/BROWN

­A10#1

­A4#1

­LS2#1 F

­X3#1 1 2

1.5 RED

­X6c:5

1.5 BLACK

­X11:5

1 RED

­X6c:6

1 BLACK

CONTROL INPUT­ ENG_BL_OUT INPUT­ FUEL_G INPUT­

1 2 3 4 5

2635610

200 mm

­M_F:1#1 1

­M_F:2#1

1200 mm

1

4425.02

­M_F:3#1

FIRE_IND FIRE_EXT

­X2a:3

1 RED

­A5

1 RED

SPKR_STB+ SPKR_STB­

­X5a:4

1.5 PURPLE

­X5a:5

1.5 PURPLE/BLACK

1

800 mm

4422.02

­M_F:4#1 1

4422.02

600 mm

­M_F:5#1 1

MAIN INPUT+

­X4:2

1.5 WHITE/YELLOW

­B1:­

1.5 BLACK

650 mm

650 mm

­M_F:5:1

1.5 LIGHT RED

­X11:6, ­B1:­

1.5 BLACK

­X6a:8

1.5 WHITE

­B1:­

1.5 BLACK

­A7, ­A10

1 RED

­X11:2

1 BLACK

­X2a:1

6 RED

MAIN INPUT+

­X2a:2

­X5b#1 1 2 3 4

(8U BACK VIEW)

6

C

7

2635810

2.5 RED

­M_F:3:1

2.5 GREY 2.5 BLACK

­X10#1

BILGE_P_AUTO

1

­X6c:3 BILGE_P_M_OUT

2

INPUT­

­B1:­

3

2635310

100 mm

1600 mm

1 RED

3000 mm 550 mm

2000 mm 1800 mm

2.5 RED

­X5a:6

1.5 BLUE/RED

CTRL CONTROL

­X11:1

1.5 LIGHT RED

1.5 PURPLE

­X6c:1

1.5 WHITE/YELLOW

­X3:1

AUX/CAB_L_IN CABIN_LT_OUT

1 2

­X4#1

3

­B1:­

­X6a:2

1 BLACK

­B1:­

4 BLACK

­B1:­

4 BLACK

­B1:­

1 RED 1700 mm TAM 16

­X.10#1

1 BLACK

­A4

1 BLACK

­B1:­

(3UT BACK VIEW)

­H1#1

ANC_L_OUT INPUT­

INPUT­ 10 INPUT­ 10

FIRE_EXT INPUT­

D

­A7#1

FUEL_G INPUT­

­X11:5

1 RED 2900 mm TAM 16

MEMORY MEMORY

­G1b#1 E

­A5#1

(3NT BACK VIEW)

BILGE_P_AUTO ­M3 BILGE_P_M_OUT ­M3 ­M3 INPUT­

2.5 RED 2.5 GREY 2.5 BLACK

1800 mm 1700 mm TAM 16

2.5 RED

­X.10:1

2.5 GREY

­X.10:2 BILGE_P_M_OUT

2.5 BLACK

­M3#1

BILGE_P_AUTO

F

INPUT­

­X.10:3

2634310

1 2 3

(3UT BACK VIEW)

2635310

E5: ­H30 ADDED, ­H5 RELOCATED, ­X8 REMOVED

Date

2.6.2010

RN

F6: ­M_F BUNDLE EXTENDED +150mm, ­X4 CONNECTOR ADDED

Drawing by

RN

17.3.2011

RN

D4: FIRE IND. TO ­X2a

Sheet rev.

6

Description

Project rev.

F

2

3

4

XO Boat

Copyright by

RN

5.4.2012

58 

B

6

5

1500 mm TAM 16

BILGE P. AUTO BILGE_P_AUTO ­X10:1

29.8.2011

1

­H5#1

6 RED

2637810

Date of modification Modified by

(8U BACK VIEW)

5

2635810

1900 mm TAM 16

4422.02

CABIN_LT_OUT INPUT­

4

WIPER_BB_II WIPER_BB_I ­X6b:2 WIPER_BB_IN/C ­B1:­ INPUT­

1600 mm TAM 26 (SPLITTED)

­X11#1

4425.02

FUEL_G INPUT­

3

8

300 mm

6 ­X2b:6

2

7

800 mm

2635810

SEARCH_LT INPUT­

­M_F:4:1

A

­H4#1

1

RADIO INPUT­ SPKR_STB+ SPKR_STB­ MEMORY

­X2a:8 ­B1:­, ­H5

HORN_OUT INPUT­

­X5a#1

­X6a:3, ­H5NAV/COMP_L_OUT

­X6b:5

1700 mm

(6U BACK VIEW)

­H30#1

1 RED 1.5 RED

1.5 WHITE/BLUE

­

­X2b:4

100 mm

­X6b:1

­

1.5 PURPLE

8

(2UT BACK VIEW)

1.5 GREEN/BLACK

­

­X2b:3, ­X4:1

7

E

1.5 BROWN

­A2:+

­

AUX/CAB_L_IN BILGE_P_M_IN BILGE_P_M_OUT PLOTTER INPUT­ INPUT­

­X6a:6 ­B1:­, ­M1

V4120

2635810

D

1 RED

­X6a:5

1.5 BLACK

­

­M1

1.5 WHITE/GREEN

1.5 BROWN 2.5 BLACK

INPUT­

­

1.5 LIGHT RED

WIPER_SB_I WIPER_SB_II INPUT­

1 RED 4 RED

­X5a:3

­

1.5 WHITE/BLUE

­M1

­

1.5 WHITE/BROWN

­M1

­

­X2b:2

­H4

­M1#1

8

­

1.5 WHITE/RED

­

7

1.5 PURPLE

­X5b:1

300 mm

­X6a:4

­X5a:1NAV/COMP_L_OUT

1 BLACK

­

6

­X5b:2

1 RED

­

5

1.5 WHITE/BROWN

­

4

­X5b:3

700 mm

­

3

1.5 WHITE/BLUE

­

2

­X2b:1

­B1#1

1

WIPER_SB_IN/C WIPER_BB_IN/C WIPER_BB_I WIPER_BB_II WIPER_BB_IN/C WIPER_SB_IN/C WIPER_SB_I WIPER_SB_II

2635810

­X6b:8

1.5 BLACK

400 mm TAM 22

150 mm

­X6a:1

8

­X6b#1

(8U BACK VIEW)

6 RED

­A4

WIPER_SB_IN/C WIPER_BB_IN/C AUX/CAB_L_IN BILGE_P_M_IN ENG_BL_IN SEARCH_LT PLOTTER

1

1 RED 4 RED

2635810 C

6 RED

­M_F:2:1

­X6b:7

1.5 WHITE/GREEN

100 mm

1.5 BLUE/RED

­

(8U BACK VIEW)

­M_F:1:1

1.5 LIGHT RED

(SPLITTED IF  NECESSARY)

2635810

­

B

500 mm

­

­H2#1

­

A

(SPLITTED IF  NECESSARY)

700 mm

­X6b:6 WIPER_SB_IN/C

Product code

HULL HARNESS

Boat model

5

10081

Sub­product code

24

Title

6

Project ID

HL

5 / 16

Loc

7

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

200 mm B

1.5 WHITE/RED

­X.5b:1

1.5 PURPLE

­X.5b:2

1.5 WHITE/BROWN

­X.5b:3 WIPER_BB_IN/C

1.5 BLACK

WIPER_BB_II WIPER_BB_I

­X.9#1 1 2 3

INPUT­

­X.5b:4

4

B (4N BACK VIEW)

2634410

1300 mm ­X.5a#1 1 2 3

C

4 (8N BACK VIEW)

5 6

NAV/COMP_L_OUT­H3 ­X25a:4 RADIO ­H3, ­X25a:8 INPUT­ ­X25b:1 SPKR_STB+ ­X25b:5 SPKR_STB­ ­X25a:6 MEMORY

­X25a#1 1 2

1.5 PURPLE

4

D

­X.5a:2

RADIO

1.5 BLUE/RED

1.5 BLUE/RED

­X.5a:6

MEMORY

1800 mm

900 mm 1700 mm TAM 22

­X.9:1

1.5 WHITE/RED

­X.9:2

1.5 PURPLE

­X.9:3

1.5 WHITE/BROWN

­X.9:4

1.5 BLACK

100 mm

1.5 BLACK

­X.5a:3

INPUT­

1.5 PURPLE

5 6

3 4

(8UR­CONNECTOR BLACK)

C

5 6 7 8

2100915

800 mm TAM 16 ­X.5a:4

SPKR_STB+

­LS1

SPKR_PORT+ SPKR_STB­

­X25b#1 1 2

1.5 GREY/GREEN 1.5 PURPLE/BLACK

­X.5a:5

m

(8N BACK VIEW)

1.5 RED

1.5 PURPLE/BLACK

0 m  16 90

3

­LS1#1

TAM

2

SPKR_PORT+ SPKR_PORT­

1 RED

8

WIPER_BB_II WIPER_BB_I WIPER_BB_IN/C INPUT­

­X25b:8

1.5 BLACK

7

1

­X25b:4

1.5 GREEN/BLACK

1.5 RED

2634810

­X.5b#1

1.5 GREY/GREEN

4

(8UR­CONNECTOR BROWN)

D

5 6

7

1.5 GREEN/BLACK

8

2634810

3

1000 mm

1 RED 1 BLACK

­X.5a:1NAV/COMP_L_OUT ­X.5a:3

SPKR_PORT­

­LS1

­H3#1

7 8

2100917

INPUT­

E

E

­X9#1 1 2 3 (4U BACK VIEW)

4

WIPER_BB_II WIPER_BB_I WIPER_BB_IN/C INPUT­

­M2

1.5 WHITE/RED

­M2

1.5 PURPLE

­M2

1.5 WHITE/BROWN

­M2

1.5 BLACK

1.5 WHITE/BROWN

300 mm

1.5 PURPLE 200 mm TAM 16

­X9:3 WIPER_BB_IN/C ­X9:2

1.5 WHITE/RED

­X9:1

1.5 BLACK

­X9:4

­M2#1

WIPER_BB_I WIPER_BB_II INPUT­

2635410

F

F

RN

B2: ­X.9 BUNDLE EXTENDED, ­M2 & ­H3 BUTTED SPLICE ADDED

Date

2.6.2010

29.8.2011

RN

E3: ­X.9 AND MAIN BUNDLES SHORTENED

Drawing by

RN

Sheet rev.

3

Project rev.

F

Date of modification Modified by

1

Description

2

3

4

XO Boat

Copyright by

25.11.2010

Product code

PORT HARNESS

Boat model

5

10082

Sub­product code

24

Title

6

Project ID

HL

6 / 16

Loc

Sheet

7

8

 59


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

3800 mm

C

­X.11#1 1 2 3 (6N BACK VIEW)

4 5 6

3700 mm TAM 16

CONTROL INPUT­ ENG_BL_OUT INPUT­ FUEL_G INPUT­

­A6

1.5 LIGHT RED

­A6

1.5 BLACK

­M4

1.5 WHITE

­M4

1.5 BLACK

­A8

1 RED

­A8

1 BLACK

2634610

2500 mm 2400 mm TAM 16

3800 mm 3700 mm TAM 16

D

1 BLACK

­X.11:6

1 RED

­X.11:5

1.5 LIGHT RED

­X.11:1

1.5 BLACK

­X.11:2

1.5 WHITE

­X.11:3

1.5 BLACK

­X.11:4

INPUT­ FUEL_G

CONTROL INPUT­

ENG_BL_OUT INPUT­

­A8#1 C

­A6#1

­M4#1 D

E

E

F

F

RN

Date of modification Modified by

1

60 

B2: BUTTED SPLICES ADDED

Description

2

3

Date

2.6.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

2

Project rev.

F

4

XO Boat

Copyright by

26.11.2010

Product code

HARNESS IO

Boat model

5

10083

Sub­product code

24 6

Project ID

HL

Title

7 / 16

Loc

7

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

10 BATTERY+

2300 mm

­G1a:1

70 RED

70/10

­M_S1a:1

BATTERY+

­G1a#1

2200 mm TAM 22

P

P

­M_S1a#1

C

N

N

C

D

D

E

E

F

F

RN

B2: BATTERY TERMINALS ADDED

Date

2.6.2010

3.5.2011

RN

D3: BATTERY TERMINALS TYPE: BOLT ­> ANGLE

Drawing by

RN

XO ht by

26.11.2010

Boat

Sub­product code

10085

Product code

Project ID

 61


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

­M_S1d#1

10 INPUT+

3000 mm

­M_F6a:1

70 RED

70/10

­M6a#1 C

10 INPUT+

700 mm

­M_F6b:1

70 RED

70/10

­M6b#1

­M_S1d:1

INPUT+ 10

­M6a:1

INPUT+ 10

4500 mm

10 INPUT­

70 BLACK

­M_F6b#1 C

70/10

600 mm TAM 22

70/10

­M_F6a#1 70/10

2900 mm TAM 22

­M6b#1

INPUT­ 8

­M_S1i#1 70/8

4400 mm TAM 22

D

D

E

E

F

F

TuM

F2: TERMINAL TO M_S1i

Date

2.6.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

2

XO opyright by

21.11.2011

62 

Boat

24

Sub­product code

10086

Product code

BATTERY CABLES IO

HL

Project ID

9 / 16


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

­M_S1e#1

10 INPUT+

­B2a:1

­M_S1e:1

INPUT+ 10

70/10

­B2b#1 C

­B2a#1 70/8

10 INPUT­

­G1d:1

­B2b:1

INPUT­ 10

70/8

­G1d#1 C

70/8

D

D

E

E

F

F

1

Description

2

3

2.6.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

1

Project rev.

F

4

XO Boat

Copyright by

Date of modification Modified by

Date

Product code

BATTERY CABLES OB

Boat model

5

10087

Sub­product code

24

Title

6

HL Loc

7

Project ID

10 / 16 63

Sheet

8


Date of modification Modified by

1

64  26.11.2010 RN B2: COMP. L. WIRE REMOVED Date

3.6.2010

17.3.2011 RN D3: SPARE ­> FIRE EXT., A NEW PANEL Drawing by

RN

29.8.2011 RN E4: SPARE FUSE 15 A ADDED Sheet rev.

4

Description Project rev.

F

2 3

F

1000 mm

50 mm

4

50 mm

5

50 mm

E

100 mm

100 mm

­F.10#1

1.5 GREEN/BLACK

­X.2a:8

­X.2a:7

­X.2a:1 ­X.2a:6

6 RED

­X.2a:5

1.5 BROWN

4 RED

88­10­A1B14­A00 BILGE P. ­F10#1 INPUT+ 1 1.5 RED ­X.2b:4 BILGE_P_M_IN 2 COPPER WIRE

­X.2b:3

88­10­A1B14­A00 AUX ­F9#1 INPUT+ 1 AUX/CAB_L_IN 2

­F.9#1

88­07­A1B14­A00 WIPER PORT ­F8#1 ­X.2a:2 INPUT+ 1 ­X.2b:2 WIPER_BB_IN/C 2

­F.8#1

1 RED

50 mm

2.5 GREY

1.5 PURPLE

­F.7#1 88­07­A1B14­A00 WIPER STB ­F7#1 INPUT+ 1 ­X.2b:1 WIPER_SB_IN/C 2

­X.2a:3

­F.1#1

98­10­A1B14­A00 RADIO ­F5#1 INPUT+ 1 RADIO 2

­F.5#1

98­10­A1B14­A00 OUTLET ­F4#1 INPUT+ 1 OUTLET 2

­F.4#1

98­10­A1B14­A00 HORN ­F3#1 INPUT+ 1 HORN_IN 2

­F.3#1

98­25­A1B13­A00 TRIM ­F2#1 INPUT+ 1 TRIM 2

­F.2#1

98­10­A1B14­A00 NAV./ANCH. LT ­F1#1 INPUT+ 1 ­X.2a:4 NAV/ANC_L_IN 2

4

50 mm

­F.13#1 88­15­A1B14­A00 SPARE (SEARCH LT) ­F13#1 6 RED INPUT+ 1 1.5 WHITE/BROWN ­X.2b:6 SEARCH_LT 2

­X.2b:7

50 mm

88­10­A1B14­A00 PLOTTER ­F12#1 INPUT+ 1 1.5 WHITE/BLUE PLOTTER 2

SPARE

1.5 RED

D

50 mm

1.5 BLUE

1 RED

F13

­F.12#1

C

3

Copyright by

1.5 WHITE

­F.6#1

B

88­10­A1B14­A00 FIRE EXT. ­F6#1 INPUT+ 1 FIRE_IND 2

A

88­10­A1B14­A00 EXTRA (ENG.BL.) ­F11#1 INPUT+ 1 ­X.2b:5 ENG_BL_IN 2

2

­F.11#1

COPPER WIRE

1 5 6

XO

Boat model

6

7

6 RED ­F3:1

6 RED ­F8:1

1 RED ­F6:2

1 RED ­F1:2

4 RED ­F2:2

1.5 BROWN ­F3:2

1.5 GREEN/BLACK ­F4:2

1.5 RED ­F5:2

1.5 WHITE/BLUE

2.5 GREY

1.5 WHITE/BROWN

1.5 PURPLE ­F10:2

Boat Sub­product code

24 FUSE UNIT

­F9:2

1.5 WHITE ­F11:2

1.5 RED ­F13:2

1.5 BLUE ­F12:2

11247

Title

7

8

A

B

C

D

INPUT+ INPUT+ FIRE_IND NAV/ANC_L_IN TRIM HORN_IN OUTLET RADIO

­F7:2 WIPER_SB_IN/C

­F8:2 WIPER_BB_IN/C

AUX/CAB_L_IN BILGE_P_M_IN ENG_BL_IN SEARCH_LT PLOTTER

Product code

10089

­X.2a#1 1

2

3

4

5

6

5

6

(8N BACK VIEW)

E

2634810

­X.2b#1

7

8

1

2

3

4

7

(8N BACK VIEW)

F

2634810

8

Loc

HL

Project ID

8 Sheet

11 / 16


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

C

C

­S8

2335415

­S8.1#1 3 4

DEFR_JUMP DEFROSTER_1

1.5 RED

DEFR_JUMP DEFROSTER_2

1.5 RED

600 mm

1.5 GREY/BROWN

100 mm

1.5 GREY/GREEN 1.5 GREY/BROWN 1.5 BLACK

M22­K10

­S8.2#1 3 4

D

1.5 GREY/GREEN

600 mm

M22­K10

DEFROSTER DEFROSTER_2 DEFROSTER_1 INPUT­

1.5 BLACK

­M8#1

INPUT­

­B1a#1

D

1

4422.02

E

E

F

F

RN

Date of modification Modified by

1

D2: SWITCH TYPE CHANGED

Description

2

3

Date

8.2.2011

Drawing by

RN

Sheet rev.

2

Project rev.

F

4

XO Boat

Copyright by

12.5.2011

Product code

DEFROSTER SWITCH ASSEMBLY

Boat model

5

11062

Sub­product code

24

Title

6

Project ID

HL

12 / 16

Loc

Sheet

7

8

 65


1

2

3

4

5

­S1

2335405

WITH 2335500

NAVIGATION LT NAV/ANC_L_IN ­X.6a:1, ­S1.2:3 ­X.6a:2 ANC_L_OUT

3 4

8

2 1

NAV/ANC_L_IN ­S1.1:3 NAV/COMP_L_OUT­X.6a:3

WITH 2335500

AUX AUX/CAB_L_IN

3

RED 1

M22­K10

4

­S2.1#1

RED 1

­S1.2#1 3

7

­S2

2335415

A

­S1.1#1

6

A PURPLE 1.5

­X.6c:1

WHITE/YELLOW 1.5

4

M22­K10

­D1

6A P600G RED 1 RED 1

50 mm

M22­K10 B

B

­S4

WITH 2335500

WIPER PORT WIPER_BB_IN/C ­S3.2:3, ­X.6b:5 WHITE/BROWN 1.5 PURPLE 1.5 ­X.6b:3 WIPER_BB_I

3 4

M22­K10 WIPER_BB_IN/C ­S3.1:3 ­X.6b:4 WIPER_BB_II

3 4

WHITE/BROWN 1.5 WHITE/RED 1.5

M22­K10

3 4

­S4.2#1 4

4

WHITE/GREEN 1.5

S3

S4

S5

S6

C

50 mm

2335150

WITH 2335500

WITH 2335500

BILGE PUMP BILGE_P_M_IN ­X.6c:2 BILGE_P_M_OUT ­X.6c:3

3

S2

LIGHT RED 1.5

­S6

­S5

­S5.1#1

S1 WHITE/BLUE 1.5

WHITE/BLUE 1.5

WIPER_SB_IN/C ­S4.1:3 ­X.6b:8 WIPER_SB_II

3

M22­K10

2335405

D

WITH 2335500

WIPER STB WIPER_SB_IN/C ­S4.2:3, ­X.6b:1 ­X.6b:7 WIPER_SB_I

M22­K10

­S3.2#1 C

­S4.1#1

­S6.1#1

GREY 2.5

3

GREY 2.5

4

M22­K10

HORN HORN_IN HORN_OUT

M22­K10

­X.6a:5

BROWN 1.5

­X.6a:6

BROWN 1.5

50 mm

100 mm

­S3.1#1

2335415

100 mm

­S3

2335415

1 RED

­S1.1:3

1 RED

­S1.1:4

1 RED

­S1.2:4NAV/COMP_L_OUT

4 RED

50 mm

NAV/ANC_L_IN ANC_L_OUT TRIM HORN_IN HORN_OUT ENG_BL_IN ENG_BL_OUT

­A1

1.5 BROWN

­S6.1:3

1.5 BROWN

­S6.1:4

1.5 WHITE

­S7

1.5 WHITE

­S7

­X.6a#1 1 2 3

D

4 5 6

(8N BACK VIEW)

7 8

2634810

1.5 WHITE/BLUE 1.5 WHITE/BROWN

­X.6b:6, ­S4.1:3 WIPER_SB_IN/C

1.5 PURPLE

­X.6b:5 WIPER_BB_IN/C ­S3.1:4

1.5 WHITE/RED

­S3.2:4 1.5 WHITE/BROWN ­X.6b:2, ­S3.1:3 1.5 WHITE/BLUE ­X.6b:1

500 mm

E

1 (2U BACK VIEW)

2

2635210

­A1#1

F

­S7#1

PLOTTER PLOTTER INPUT­ TRIM TRIM INPUT­

1.5 BLUE

­X.6c:5

1.5 BLACK

­X.6a:4

4 RED

­X.6c:6

4 BLACK

ENG. BL. SWITCH ­X.6a:8 ENG_BL_OUT ­X.6a:7 ENG_BL_IN

500 mm 500 mm

1.5 WHITE

RN

D2: SWITCH TYPE CHANGED

Date

17.3.2011

16.4.2012

RN

F3: AUX/CAB_L_OUT WIRE REMOVED

Drawing by

RN

Sheet rev.

3

Project rev.

F

1

66 

Description

2

3

1.5 WHITE/GREEN

­S4.2:4

1.5 PURPLE

­S2.1:3

2.5 GREY

­S5.1:3

2.5 GREY

­S5.1:4

4

1.5 BLUE

­A9:1

1.5 BLACK

­A9:2

4 BLACK

­A1

AUX/CAB_L_IN BILGE_P_M_IN BILGE_P_M_OUT PLOTTER INPUT­ INPUT­

2 3 4 5 6

E (8N BACK VIEW)

7 8

­X.6c#1 1 2 3 4 5 6

F

(8N BACK VIEW)

7

100 mm

500 mm

1.5 WHITE

12.5.2011

Date of modification Modified by

­S4.1:4

1

2634810 ­X.6c:4

8

2634810

XO

11462

Boat

Copyright by

­A9#1

1.5 LIGHT RED

WIPER_BB_I WIPER_BB_II WIPER_BB_IN/C WIPER_SB_IN/C WIPER_SB_I WIPER_SB_II

­X.6b#1

Product code

DASH PANEL 2012

Boat model

5

11115

Sub­product code

24

Title

6

Project ID

HL

13 / 16

Loc

7

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

­M_S2#1 AES­1211­28A

­K1b#1 C

VSR INPUT­

2300 mm

­G2b:1

1.5 BLACK

INPUT­ 10

­K1b

­G2b#1 C

ERF1,25­10

­K1#1 AES­1411­31

D

D

­M_S2c#1

MAIN SWITCH 2

10 VSR_SENSE

­K1a:1

300 mm

16 RED

­M_S2c:1

VSR VSR_SENSE 10

­K1a#1 16/6

P

16/10

P

­G1h#1

SERVICE BATTERY 1 ­M_S1f:1 BATTERY+

E

2300 mm

MAIN SWITCH 1 BATTERY+ 10

25 RED

­G1h:1

­M_S1f#1 E

25/10

­K1c#1

6

VSR VSR_2ND

­M_S1g:1

300 mm

MAIN SWITCH 1 VSR_2ND 10

16 RED

­K1c:1

16/6

­G1i#1

­M_S1g#1 16/10

SERVICE BATTERY 1

10 INPUT­

­G2a:1

450 mm

25 BLACK

START BATTERY 2 ­G1i:1 INPUT­

­G2a#1 F

N

N

25/10

F

RN

D2: BATTERY TERMINALS TYPE: BOLT ­> ANGLE

Date

8.2.2011

17.10.2011

RN

E3: SEVERAL CABLES EXTENDED

Drawing by

RN

Sheet rev.

3

Project rev.

F

Date of modification Modified by

1

Description

2

3

4

XO Boat

Copyright by

3.5.2011

Product code

DUAL BATTERY  ASSEMBLY 2011

Boat model

5

11249

Sub­product code

24

Title

6

Project ID

HL

14 / 16

Loc

Sheet

7

8

 67


1

2

3

4

5

6

7

A

8

A

100 mm

B

1.5 WHITE/YELLOW

­X.3:1, ­H31

1.5 BLACK

­X.3:2, ­H31

CABIN_LT_OUT INPUT­

­H29#1

B

Lt1

100 mm

1.5 WHITE/YELLOW

­H32, ­H29

1.5 BLACK

­H32, ­H29

­H31#1

CABIN_LT_OUT INPUT­

Lt1

100 mm

C

1.5 WHITE/YELLOW

­H33, ­H31

1.5 BLACK

­H33, ­H31

CABIN_LT_OUT INPUT­

­H32#1 C Lt1

­X.3#1 1 (2NT BACK VIEW) 2

CABIN_LT_OUT INPUT­

­H29

1.5 WHITE/YELLOW

­H29

1.5 BLACK

1600 mm

700 mm

1900 mm

1000 mm

1.5 WHITE/YELLOW

­H32

1.5 BLACK

­H32

2637710

CABIN_LT_OUT INPUT­

­H33#1 Lt1

D

D

E

E

F

F

68  Date

29.8.2011

XO


70 BLACK

­M_S1h#1

INPUT­ 8

­G1c#1

2

98­25­A1B13­A00 MAIN ­M_F2#1 INPUT+ 1

2

88­07­A1B14­A00 CTRL ­M_F5#1 DIRECT+ 1 ­M_S1b

C

B

2.5 RED

2200 mm TAM 22

­M_F.3#1

720­DP

NOTICE! BEP 720­DOUBLE POLE

88­10­A1B14­A00 MEMORY ­M_F4#1 DIRECT+ 1

2300 mm

­M_S1#1

2

INPUT­ 10 70/10

­M_F.5#1

­M_S1h#1

A

­M_S1c

6 RED

8

6 RED

6 RED

­M_F2:1

­M_S1b

­M_F1:1

7

2.5 RED

10 INPUT+ 10 INPUT+

2

­M_S1c#1

­M_F.2#1

­M_S1b#1

2

­G1c#1

B

DIRECT+ 10 DIRECT+ 10 DIRECT+ 10

­M_F.4#1

­M_F5:1

98­25­A1B13­A00 MAIN ­M_F1#1 INPUT+ 1

­M_F4:1

2.5 RED

6

­M_S1c

­M_F3:1

2.5 RED

5

6 RED

2.5 RED

4

­M_F.1#1

A

3

88­10­A1B14­A00 BILGE P. AUTO ­M_F3#1 ­M_S1b DIRECT+ 1

2

260 mm

1

C

2.5 RED

70/8

260 mm

D

D

E

E

M_S1 MAIN SWITCH HOLE PLUG

M_F1

M_F2

M_F3

M_F4

M_F5

F

F

TuM

F1: INTRODUCED DRAWNING

Date

2.6.2010

16.12.2011

RN

F2: TAM 22 ADDED

Drawing by

TuM

Sheet rev.

2

Project rev.

F

Date of modification Modified by

1

Description

2

3

4

XO

12466

Boat

Copyright by

22.11.2011

Product code

MAIN SWITCH UNIT  2­POLE

Boat model

5

12353

Sub­product code

24

Title

6

7

Project ID

HL

16 / 16

Loc

Sheet

8

 69


XO BOATS OY

WWW.XOBOATS.FI INFO@XOBOATS.FI

RANTALINNA, RANTAK ATU 65100 VA ASA FINLAND

70 


71

Xo 240 rs open user manual fi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you