Page 1

 1


W W W. X O B O AT S . F I

2 


XO BOATS

myrskystä kovaan tuuleen, joissa on poikkeuksellisten aaltojen ja puuskien vaara. Ne ovat vaarallisia olosuhteita, joissa voi tyydyttävästi operoida vain pystyvä ja hyväkuntoinen miehistö, joka käyttää

ESIPUHE

hyvin ylläpidettyä venettä. Tämä omistajan käsikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintäopas. Ongelmatapauksissa ottakaa

Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valin-

yhteyttä XO -jälleenmyyjään. Käyttäkää korjauksiin vain XO -jälleen-

nasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkues-

myyjän suosittelemia yrityksiä.

sanne. SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään venet-

JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE

tänne turvallisesti ja miellyttävästi. Käsikirja sisältää veneen ja sii-

LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

hen kuuluvien tai asennettujen varusteiden ja järjestelmien yksityiskohdat sekä tietoa veneen käytöstä ja hoidosta. Kehotamme teitä lukemaan käsikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneeseenne ennen sen käyttöönottoa. Omistajan käsikirja ei luonnollisestikkaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden lähde. Jos XO on ensimmäinen veneenne, tai olette vaihtanut venetyyppiin, jota ette vielä tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia siitä, että hankitte käsittely- ja käyttökokemusta ennen kuin otatte veneen päällikkyyden vastuullenne. Veneen myyjä, venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai purjehtijaliitot antavat mielellään tietoja paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat päteviä opettajia. Varmistakaa, että odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat veneenne suun nit telukategoriaa, ja että te ja miehistönne pystytte hallitsemaan venettänne kyseisissä olosuhteissa. Suunnittelukategoriaa C vastaavat tuuli- ja aallokko-olot yltävät  

 3


4 


SISÄLTÖ

5.10 Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet

24

5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen

24

1. ENNEN KUIN LÄHDET

9

5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen

24

2 YLEISTÄ

11

5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen

24

3 TAKUU

12

5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

26

4 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

12

5.10.5 Trailerikuljetus

28

4.1 Rekisteröinti

12

5.10.6 Navigointi

28

4.2 Vakuutukset

12

6 HUOLTO, KORJAUKSET JA TALVISÄILYTYS

29

4.3 Koulutus

12

7 LISÄVARUSTEET

30

5 VENEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ

13

7.1 Yleistä

30

5.1 Yleistä

13

7.2. Lisävarusteiden asennus

30

5.3 Suurin suositeltu henkilömäärä

13

7.2.1 Lämmitin

30

5.4 Kuormitus

14

7.2.2 Radio/CD-soitin

30

5.5 Moottori ja potkuri

14

LIITE 1 TEKNISET ERITTELYT

32

5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus

14

LIITE 2 XO 220 S / YLEISJÄRJESTELYKUVA

34

5.6.1 Rungon ja kannen aukot

14

LIITE 3 YLEISET VAATIMUKSET

35

5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys

14

LIITE 4 SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO

36

5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus

16

5.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen

16

5.7.1 Moottorit ja polttoainejärjestelmät

16

5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkäisy

17

5.8 Sähköjärjestelmä

18

5.9 Ohjailuominaisuudet

22

5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen

22

5.9.2 Hätäkatkaisin

22

5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta

23

 5


6 


VENEMALLI: XO 220 S OPEN Rungon tunnistenumero - cin: Moottorin merkki ja malli: Moottorin valmistusnumero: I OMISTAJA

IV OMISTAJA

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

II OMISTAJA

V OMISTAJA

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

III OMISTAJA

VI OMISTAJA

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:  

 7


8 


1 ENNEN KUIN L ÄHDET

Moottori ja varusteet Tarkistakaa ohjauksen, sähkölaitteiden ja akun toiminta sekä kunto ja tehkää moottorin ohjekirjan mukaiset päivittäiset tarkistustoi-

Tutustu tähän omistajan käsikirjaan.

met. Tarkistakaa veneen merikelpoisuus muutenkin: ei polttoaine-

Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat:

tai vesivuotoja, turvavarusteet mukana jne. Tarkistakaa, että pilssiveden määrä on minimissä.

Säätila ja ennuste Ottakaa huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneenne

Tuuletus

suunnitteluluokka, koko ja varustus sekä päällikön ja miehistön tai-

Huolehtikaa polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vähen-

dot riittäviä sille vesialueelle, jolle olette lähdössä?

tämiseksi.

Kuormitus

Tavaroiden kiinnitys

Älkää ylikuormittako venettä, jakakaa kuorma oikein. Älkää sijoit-

Tarkistakaa, että kaikki tavarat on asetettu niin, että ne pysyvät pai-

tako painavia esineitä liian ylös, jotta veneen vakavuus ei heikkenisi.

koillaan myös merenkäynnissä ja kovassa tuulessa.

Matkustajat

Merikartat

Varmistukaa, että kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sopikaa

Ellette kulje täysin tuttua reittä, onko mukana merikarttoja riittä-

kunkin henkilön tarvittavat tehtävät matkan aikana ennen lähtöä.

vän laajalta alueelta?

Polttoaine

Lähtömanööverit

Tarkistakaa, että polttoainetta on riittävästi; myös reserviä huonon

Sopikaa miehistön kanssa, kuka irrottaa minkäkin köyden jne. Tar-

sään tms. varalle. Polttoainetta tulisi olla vähintään noin 20 % yli tar-

kistakaa etteivät kiinnitys- tai muut köydet pääse potkuriin lähdön

peen odottamattomien tilanteiden varalle

tai saapumisen aikana. MOOTTORIA KOSKEVIA LISÄOHJEITA SAATTE SEN OMASTA, ERILLISESTÄ OHJEKIRJASTA.

 9


10 


2 YLEISTÄ

Käsikirjassa on käytetty SI-järjestelmän mukaisia yksikköjä. Joissain tapauksissa muita yksikköjä on lisätty sulkuihin. Poikkeuksena tästä on tuulen nopeus, joka huvivenedirektiivissä esitetään

Omistajan käsikirja auttaa Teitä tuntemaan uuden veneenne omi-

boforeina.

naisuuksia. Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja useissa kohdissa viitataan niihin. Voitte tietysti täydentää käsikirjaa myöhemmin hankittujen laitteiden ohjekirjoille. Omille muistiinpanoillenne on varattu tilaa käsikirjan lopussa. Tässä käsikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset määritellään seuraavasti: VAARA!

Merkitsee, että on olemassa vakava vaaratekijä, joka johtaa suurella todennäköisyydellä kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. VAROITUS!

Merkitsee, että on olemassa vaaratekijä, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. HUOM!

Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittää huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.

 11


3 TAKUU Veneellä ja siihen veistämöllä asennetuilla varusteilla on oheen

4 ENNEN K ÄY T TÖÖNOT TOA 4.1 REKISTERÖINTI

liitettyjen takuuehtojen mukainen takuu. Moottorin, trimmitasojen, kompassin, mahdollisten navigointilaitteiden ja mui-

Monissa valtioissa jo pienenkin moottoriveneen rekisteröinti on

den jälkiasennettujen laitteiden takuista vastaavat suoraan

pakollista. Ottakaa selvää paikallisilta viranomaisilta asuinvalti-

ko. laitteiden valmistajat. Näiden laitteiden erilliset takuukir-

onne rekisteröintimääräyksistä. Rekisteröidyn veneen kuljettami-

jat ja toimittajien yhteystiedot ovat liitteenä. Muissa takuuasi-

seen vaaditaan myös tavallisesti vähimmäisikä ja mahdollisesti eril-

oissa pyydämme ottamaan yhteyttä kansilehdessä mainittuun

linen veneilyajokortti.

XO –jälleenmyyjääsi. 4.2 VAKUUTUKSET Venevakuutus voi korvata vesillä tai kuljetuksen ja telakoinnin aikana sattuvan vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu venettä nostettaessa. Vakuutuksella on myös välillinen vaikutus turvallisuuteen vesillä: vakavan haverin sattuessa voit keskittyä ennen kaikkea ihmisten pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiöt. 4.3 KOULUTUS Veneilyä käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, minkä lisäksi veneilykerhoilta ja navigointikursseilta saa paljon hyödyllistä ja käytännöllistä veneilytietoutta. Nämä antavat hyvän pohjan taidoillenne, mutta käytännön varmuus veneen käsittelyssä, navigoinnissa, kiinnittämisessä ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta pitkän käytännönharjoittelun jälkeen.

12 


5 VENEEN OMINAISUUDET JA K ÄY T TÖ

Päämitat ja kapasiteetti: Veneen pituus, leveys, syväys, kokonaispaino, jne. sekä tankkikapa-

5.1 YLEISTÄ

siteetit on esitetty liitteessä 1. Tekniset erittelyt.

Omistajan käsikirjan tarkoituksena ei ole olla täydellinen huolto-opas

Valmistajan kilpi:

tai korjauskirja, vaan opastaa käyttäjää tuntemaan uuden veneensä

Veneeseen ohjauspaikan lähistölle kiinnitetyssä valmistajan kil-

ominaisuudet ja käyttämään venettään asianmukaisella tavalla.

vessä on annettu osa em. tiedoista. Täydentävät selvitykset on annettu tämän käsikirjan asianomaisissa kohdissa. Huomatkaa,

5.2 Veneen perustiedot

että esimerkiksi valmistajan kilvessä mainittuun suurimpaan kuor-

XO 220 S:n perustiedot ovat seuraavat:

mitukseen ei sisälly polttoaine, toisin kuin valmistajan suosittele-

Venetyyppi: XO 220 S

maan suurimpaan kuormitukseen.

Suunnittelukategoria: C (rannikko) Suurin suositeltu kuormitus: 690 kg

5.3 SUURIN SUOSITELTU HENKILÖMÄÄRÄ

Katso myös kohta 5.4 ”Kuormitus” Veneen suurin suositeltava henkilömäärä on 6. Heille tarkoitetut Suunnittelukategorialla C tarkoitetaan seuraavaa: Kategoria C: Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus on enintään 6 boforia (n. 14 m/s)

istuinpaikat sijaitsevat kuvan 1 mukaisissa paikoissa. VAROITUS!

ja aallokko sen mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enin-

Älkää ylittäkö suurinta suositeltua henkilömäärää. Veneessä

tään 2 m, satunnaiset suurimmat aallot 4 m korkuisia). Täl-

olevien henkilöiden lukumäärästä riippumatta henkilöiden ja

laisia olosuhteita voidaan kohdata avoimilla järvillä, joki-

varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittää suurinta suosi-

suistoissa, ja rannikkovesillä kohtuullisissa sääoloissa.

teltua kuormitusta (katso kohta 5.4 Kuormitus). Käyttäkää aina

HUOM!

Merkitsevä aallonkorkeus on aallokon korkeimman kolmanneksen

veneessä olevia istuimia. Mikäli venettänne ei ole varustettu 6 henkilön istuimilla, on heidän istuttava veneen lattialla kuvien mukaisilla paikoilla.

keskiarvokorkeus, mikä suunnilleen vastaa kokeneen havainnoijan arvioimaa aallonkorkeutta. Jotkut yksittäiset aallot ovat kaksi kertaa tätä korkeampia.

 13


5.4 KUORMITUS

5.6 VEDEN SISÄÄNPÄÄSYN ESTÄMINEN JA VAKAVUUS

XO 220 S suurin suositeltu kuormitus on 690 kg.

5.6.1 Rungon ja kannen aukot

Aikuisen henkilön painoksi katsotaan 75 kg ja lapsen painoksi 37,5

XO veneessä ei ole avotilan tyhjennyksen tarkoitettua tulppaa vaan

kg. Suurin suositeltu henkilöiden yhteispaino on yhteensä 450kg.

kannen tyhjennys on ratkaistu tyhjennysputkien sulkuventtiilillä kts

Edellä mainitun suurimman suositellun henkilöpainon lisäksi katso-

XO 220 S yleisjärjestelykuva (Liite 2). XO 220 S on sadeveden tyh-

taan, että venettä voidaan kuormittaa seuraavilla painoilla: perus-

jentävästä avotilasta kaksi tyhjennysaukkoa. Aukot on tarkoitettu

varusteet 30 kg ja kiinteässä polttoainesäiliössä oleva kulutettava

paitsi sadeveden, myös roiskeiden ja murtuvien aaltojen kautta kan-

polttoainemäärä 150 kg. Suositeltu kuormitus sisältää vain edellä

nelle päätyvän veden poistoon . Kaikissa tilanteissa tyhjennysauk-

mainitut painokomponentit.

kojen tulee olla avoimena ja puhdistaa säännöllisesti niihin kerty-

VAROITUS

Kuormatessanne venettä älkää koskaan ylittäkö suurinta suositeltua kuormaa. Lastatkaa vene aina huolellisesti ja jakakaa kuorma

neet roskat tukkeentumisen välttämiseksi. Veneessä on peräpeilin alakulmassa kiinniruuvattava perätulppa, jonka kautta vene voidaan tyhjentää telakoituna tai trailerilla.

asianmukaisesti niin, että suunnitteluvesilinja säilyy (suunnilleen

HUOM!

tasaköli). Välttäkää sijoittamasta suuria painoja korkealle.

Itsetyhjentyvä avotila on tarkoitettu suurimman sadevesimäärän, roiskeiden ja murtuvien aaltojen kautta kannelle päätyvän veden

5.5 MOOTTORI JA POTKURI

poistoon avotilasta. Osa sadevedestä sekä pilssiin kondensoituva vesi saattaa kuitenkin joutua pilssiin. ÄLÄ JÄTÄ VENETTÄ VARTIO-

XO 220 S suurin suositeltu koneteho perämoottorilla on 129 kW .

IMATTA VESILLE PITKÄKSI AIKAA. TARKKAILE VENEEN KELLUNTA-

Perämoottori on normaalisti tarkoitettu asennettavaksi sellaiselle

ASENTOA JA TYHJENNÄ PILSSI TARVITTAESSA. Veneen jättämi-

korkeudelle, että moottorissa potkurin yläpuolella oleva kavitaatio-

nen vartioimatta vesille pitkäksi aikaa saattaa johtaa mahdolli-

levy on samalla korkeudella kuin veneen kölilinja. Noudattakaa moot-

siin vaurioihin.

torin asennuksessa ja potkurin valinnassa moottorin valmistajan ohjeita. Lukekaa myös moottorin käsikirja huolellisesti. Moottorin

5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys

käynnistyksen yhteydessä on syytä tarkistaa jäähdytysveden vir-

Tyhjennyslaitteiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Pilssipumput ovat

taus sekä varmistaa, että vaihde on vapaalla. Mikäli moottori käyn-

sijoitettu niin lähelle pohjalevyä kuin on käytännössä mahdollista.

nistyy vaihde päällä, ottakaa yhteyttä huoltoon.

Tästä huolimatta on luonnollista että pilssissä on pieni määrä vettä, jota pilssipumppu ei kykene poistamaan. XO 220 S:ssä on asennettu

14 


Kuormitus ja istumisjärjestely (Kuva 1)

 Istumapaikka  Vaihtoehtoinen istumapaikka

Pilssipumput ja tyhjennyt (Kuva 2)

 Sähköinen pilssipumppu  Käsikäyttöinen pilssipumppu  Pilssipumpunimupiste ja -letku  Pilssipumpun poistoletku

 15


sähköinen automaattipilssipumppu. Se tyhjentää pilssiin kertyneen

5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus

veden, kun pinta-anturi havaitsee pilssissä vettä. Automaattipumppu

XO -veneen vakavuus on erinomainen runkomuodon ja painon sijoit-

on aina valmiustilassa päävirtakytkimen asennosta riippumatta, kun

tumisen ansiosta. Muistakaa kuitenkin, että suuret murtuvat aal-

akku on kiinnikytkettynä. Pilssipumppu käynnistyy kun anturi on ollut

lot ovat aina suuri vaara vakavuudelle. Huomatkaa, että veneenne

täysin upoksissa 5 sekuntia ja sammuu kun anturi on kuivilla. Pump-

vakavuus heikkenee minkä tahansa korkealle lisätyn painon vaiku-

pua voi käyttää myös pakolla kytkinpanelissa olevasta jousikuor-

tuksesta. Kaikki muutokset massojen sijoittelussa voivat vaikuttaa

mitetusta kytkimestä. Sähköisen pilssipumpun imupää tulee tar-

huomattavasti veneenne vakavuuteen, trimmiin ja suorituskykyyn.

kastaa ja mahdollisesti puhdistaa roskista säännöllisesti. Pump-

Ottakaa yhteyttä veneen valmistajaan, jos suunnittelette tällaisia

puun pääsee käsiksi moottorikaivossa olevan huoltoluukun kautta.

muutoksia. Pilssissä olevan veden määrä tulee pitää minimissä,

VAROITUS!

Pilssipumppujärjestelmää ei ole suunniteltu karilleajosta

koska veneessä oleva vapaasti liikkuva vesi heikentää aina vakavuutta. Ottakaa huomioon, että vakavuus voi heiketä hinauksessa tai hinattaessa.

tai muusta vauriosta aiheutuvan vuodon hallintaan. HUOM!

5.7 TULIPALON TAI RÄJÄHDYSVAARAN EHKÄISEMINEN

Tarkastakaa pilssiveden määrä tyhjentämällä pilssi

5.7.1 Moottorit ja polttoainejärjestelmät

manuaalisesti kytkinpaneelissa olevasta jousikuormitetusta kyt-

XO 220 S:ssä on kiinteä polttoainesäiliö joka on asennettu veneen

kimestä ennen veneen jokaista käyttökertaa.

pilssitilan keskiosaan. Ennen tankkauksen aloittamista sammutta-

Käyttäjän suositellaan pidettävän mukanaan vähintään

kaa moottori sekä savukkeet ja muu avotuli. Älkää käyttäkö mitään

yhtä ämpäriä tai äyskäriä.

sähkölaitteita. Polttoaineen täyttöaukot sijaitsevat veneen molem-

HUOM!

min puolin kannen tyhjennysaukkojen yläpuolella. Varasäiliö tulee nostaa pois veneestä täytön ajaksi, jotta polttoainetta ei joutuisi

Tarkastakaa pilssipumpun toimivuus säännöllisin väliajoin. Mikäli

pilssiin mahdollisen ylitäytön yhteydessä. Kun tankkaatte huolto-

havaitsette pilssipumpun toimivan virheellisesti, puhdistakaa

asemalla, älkää käyttäkö muovisuppiloa, joka estää täyttöpistoolin

pumpun imuaukko roskista ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä XO

ja täyttöhelan välisen staattisen jännitteen purkautumisen. Tankin

–jälleenmyyjään.

täytön jälkeen (ks. säiliön tilavuus liitteestä 1. Tekniset tiedot) tarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanut pilssiin tai moottoritilaan ja puhdistakaa polttoaineroiskeet välittömästi. Älkää pitäkö varakanistereita tuulettamattomissa tiloissa tai irrallaan, tai mitään bensiiniä

16 


sisältäviä varusteita tiloissa, joita ei ole siihen tarkoitettu. Tarkastakaa vuosittain ettei polttoaineletkuissa ole kulumia.

ERIKOISVAROITUKSET

Älkää koskaan • tukkiko pääsyä turvalaitteisiin, sammuttimelle, polttoainevent-

5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkäisy XO 220 S on sitä käytettäessä varustettava vähintään 8A 68B tehoisilla samuttimilla. Yksittäisen sammuttimen teho ei saa alittaa 5A

tileille tai sähköjärjestelmän päävirtakatkaisimelle. • tukkiko mitään veneeseen tehtyjä tuuletusaukkoja, koska nämä ovat tarkoitettu polttoainehöyryjen tuulettamiseen.

34B. Käsikäyttöinen sammutin on sijoitettu vasemman puoleisen

Älkää myöskään koskaan

istuinkonsolin etuosaan säilytystilaan vasemmalle sivulle kuvan

• muuttako veneen sähkö- tai polttoainejärjestelmää tai sal-

3 mukaisesti. Valtion lainsäädännöstä riippuen käsisammuttimet

liko asiantuntemattoman henkilön tehdä muutoksia mihinkään

tulee tarkastuttaa säännöllisesti määrätyin väliajoin. Ottakaa selvää paikallisilta paloviranomaisilta asuinvaltionne tarkastuskäytännöstä. Mikäli olette epävarma asuinvaltionne tarkastuskäytännöstä, tar-

veneen järjestelmään. • täyttäkö polttoainesäiliötä tai käsittele polttoainetta moottorin käydessä

kastuttakaa käsisammuttimet vuoden välein. Käsisammuttimen valmistuspäivänmäärä ilmoitetaan sammuttimeen liimatussa tarrassa. Yli kymmenen vuotta vanhoja sammuttimia ei hyväksytä ilman uutta

Sammuttimien sijoitus

paineastian koeponnistusta. Kun käsisammuttimia vaihdetaan, tulee

(Kuva 3)

tilalle hankkia sammutuskyvyltään vähintään saman tehoiset laitteet. Veneen omistajan/käyttäjän suositellaan huolehdittavan siitä, että veneessä on ainakin yksi helposti luoksepäästävään paikkaan sijoitettu palosanko, johon on kiinnitetty köysi. Varmistukaa siitä, että palonsammutusvälineet ovat helposti luokse päästäviä myös silloin, kun vene on kuormattu. Tiedottakaa kaikille miehistön jäsenille palontorjuntavälineiden sijainti ja toiminta. Pitäkää pilssi puhtaana polttoaineesta ja tarkastakaa mahdolliset polttoainevuodot säännöllisesti. Bensiinin tuoksu on varma merkki polttoainevuodosta. Mikäli veneenne on varustettu lämmittimellä, lukekaa sen varo-ohjeet lämmittimen valmistajan ohjeesta.  Sammutin

 17


• tupakoiko tai käsitelkö avotulta käsitellessänne polttoainetta.

–veneissä käytetään ns. automaattisulakkeita, jotka voidaan ylikuor-

• säilytä bensiiniä tiloissa, joita siihen ei ole siihen tarkoitukseen

mituksen tapahduttua kytkeä uudelleen toimintaan painamalla ylös

suunniteltu. Mikäli veneeseen ei ole asennettu lämmitintä, on

ponnahtanut nuppi takaisin alas. Sähköjärjestelmässä on kaksi yli-

varapolttoainesäiliötä mahdollista säilyttää lämmittimen pai-

määräistä sulakkeilla varustettua virtapiiriä (Extra 1 (10A) ja Extra

kalla säiliön tilalla.

2 (10A)) (sähkökaavion kohdat F13-F14 ja F17-F19), joihin voi liittää

• jätä venettä valvomatta kun keitin tai lämmityslaite on käytössä

jälkiasennettavia lisävarusteita. Näiden virtapiirien johtimet löytyvät kytkinpanelista. Älkää vaihtako sulakkeita suuremmille virroille,

5.8 SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

älkääkä asentako sähköjärjestelmään komponentteja, joilla virtapiirin nimellisampeeriluku ylittyy.

Veneen sähköjärjestelmän kytkentäkaavio on esitetty liitteessä 3. Päävirtakytkin sijaitsee ohjauspisteen takana veneen oikealla puo-

Sinkkianodit on asennettu peräpeiliin. Anodit on vaihdettava kun

lella. Automaattinen pilssipumppu on kuitenkin aina toiminnassa

ovat yli 50% kuluneita.

akun ollessa kytkettynä. Virtapiirin ollessa kytkettynä käyttölaitteita voidaan operoida kytkinpanelilta kuljettajan paikalta.

VAROITUS

Älä koskaan maadoita runkorakennetta. Asennukset on eristetKulkuvalot kytketään toimintaan kulkuvalo kytkimestä (kts kuva 5). Muista asentaa irrotettava mastovalo paikalleen. Molemmin puolin venettä on tuulilasinpyyhin, jota käytetään sen kytkimestä. Pilssiveden tilanteen voi tarkastaa painamalla pumppu toimintaan sen kytkimestä (kts kuva 5). Mikäli veneen sivulta perästä ei kuulu veden lorinaa, on automaatti pitänyt huolen veden tyhjennyksestä. Sähköjärjestelmässä on laajat asennusvalmiudet lisävarusteille; asennusvalmiudet on valmiiksi radiosoittimelle ja kahdelle kaiuttimelle. Veneessä on rajoitettu asennusvalmius myös polttoainekäyttöisellelämmityslaitteelle. Hallintalaitteet ja sähkölaitteet on järjestetty kuvan 5 mukaisesti. Virtapiirien sulakkeet on sijoitettu erilliseen sulakerasiaan ohjauskonsolin sisäpuolelle (kts kuva 4). XO 18 

tävä rungosta niin maadoitus- kuin plussapuolelta.


Sähkölaitteet (Kuva 4)

Sähkölaitteiden sijainti:  Akkukotelo  Päävirtakytkin  Pilssipumppu

Mastovalo valkoinen 360° Mastovalo valkoinen 360° jos targa  Kulkuvalot, punainen ja vihreä  Kytkinpaneli

 Virtapiskote, 12V, max. 10A Sulakerasia (ks. kuva 6.)  Tuulilasinpyyhin

 19


HALLINTALAITTEET (Kuva 5) Kytkinpaneli:  Pilssipumpun käyttökytkin  Äänitorvi  Tuulilasinpyyhin, vasen  Tuulilasinpyyhin, oikea  Kulkuvalojen kytkin  AUX Seuraavalla sivulla (Kuva 6):  Trimmilevyn kytkin, vasen  Trimmilevyn kytkin, oikea

20 


SULAKELAATIKKO (Kuva 6) F1 Kulkuvalot F2 Trimmitasot F3 Äänimerkki F4 12v virranulosotto F5 Radio F6 Automaattisammutin F7 Tuulilasinpyyhin, oikea F8 Tuulilasinpyyhin, vasen F9 Aux F10 Pilssipumppu F11 Extra F12 Plotteri F13 Vara

F13

 21


HUOM!

saapuu normaalin säätöalueen ylärajalle. Lasketaan keulaa tästä

• Jälkiasentaessasi lisävarusteita veneeseen, käyttäkää Extra 1 tai

hieman niin, että ajo tuntuu stabiililta. Lokin avulla rikikulmaa voi

Extra 2 virtapiiriä. Kytke laite sekä virransyöttö-, että miinus johti-

optimoida.

miin. Veneen runkoa ei saa käyttää maadoituspiirinä.

• vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku pehme-

• Lähtiessänne veneestä pidemmäksi aikaa katkaiskaa virta

nee. Myötäaallokossa ja erittäin korkeassa vasta-aallokossa keulaa

pääkytkimestä. Irrota akku järjestelmästä sähköasennuksia

nostetaan hiukan ylöspäin, jottei se sukeltaisi.

tehtäessä. Kun irrotatte tai kiinnitätte akkuja, varokaa kosketta-

• älä aja venettä suurella nopeudella koneen rikikulman ollessa

masta metalliavaimella samanaikaisesti akun molempia napoja

negatiivisella kulmalla eli keula alhaalla, koska vene saattaa kallis-

tai veneen alumiiniosia.

tella ja ohjailussa saattaa esiintyä epästabiiliutta.Rikikulman säätä-

• Ladatkaa akkuja vain moottorilla tai akkulaturilla. Lataaminen

miseksi lue myös moottorin valmistajan antamat ohjeet.

liian suurella virralla aiheuttaa akun räjähdysvaaran. Huolehtikaa akkutilan tuuletuksesta. Akun latauksessa vapautuva vety saat-

VAROITUS!

taa räjähtää, mikäli tuuletus estyy.

Säätäkää rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti - se muut-

• Älkää koskaan katkaisko virtaa pääkytkimestä moottorin käy-

taa veneen käytöstä rajusti. Älkää ajako keula liian alhaalla, vene

dessä, koska tämä voi voi vaurioittaa moottorin. Älkää muuttako

voi kääntyä yllättäen. Älkää ajako venettä moottori negatiivisessa

veneen sähköjärjestelmää tai siihen liittyviä piirustuksia; muu-

trimmissä (keula alhaalla) suurilla nopeuksilla. Vene voi kallistua

tokset ja huollot tulee jättää asiantuntevan venesähköteknikon

kyljelleen tai vaikuttaa suuntavakauteen käännöksissä.

tehtäväksi. 5.9 OHJAILUOMINAISUUDET

VAROITUS!

Ohjailtavuus yli 40 solmun nopeuksilla on heikentynyt. Nopeat käännökset voivat johtaa hallinnan menettämiseen. Hidastakaa

5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen

nopeutta ennen jyrkkiä käännöksiä kumpaan suuntaan tahansa.

Veneen suurin suositeltu koneteho on 221 kW (300 hv)

Välttäkää nopeita liikkeitä nopean ajon aikana. Älkää ajako täydellä

Älkää käyttäkö venettä, mikäli siinä on suurempi koneteho kuin val-

nopeudella ruuhkaisilla väylillä, tai kun näkyvyys on rajoitettu.

mistajan kilpeen merkitty teho. Käytä moottorin sähköhydraulista rikikulman säätöä (Power Trim) seuraavalla tavalla:

VAROITUS!

• nostettaessa vene liukuun ”keula alas” –asento

Aallot heikentävät veneen ohjailtavuutta ja kallistavat venettä.

• kun vene on liu’ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan keu-

Ottakaa tämä huomioon vähentämällä nopeutta aallokon kas-

laa kunnes vene alkaa laukata, potkuri menettää otteensa tai kone

vaessa.

22 


Opetelkaa meriteiden säännöt ja seuratkaa niiden antamia ohjeita

VAARA!

sekä COLREG:n (kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen

Pyörivä potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai

ehkäisemiseksi merellä) vaatimuksia, joiden noudattaminen on

uimarille. Käyttäkää hätäkatkaisijaa ja sammuttakaa moottori,

välttämätöntä. Sääntöjen mukaan riittävää tähystystä tulee yllä-

kun uimari tai vesihiihtäjä nousee veneeseen.

pitää jatkuvasti ja kulkuoikeuksia tulee noudattaa. Navigoikaa huolellisesti ja käyttäkää uusia tai päivitettyjä merikortteja. Sovittakaa

5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta

aina nopeutenne olosuhteisiin ja ympäristöön.

Kauniilla ja tyynellä säällä ajaminen on helppoa, kunhan järjestätte riittävän myös COLREG:n sääntöjen edellyttämän, tähystyk-

Ottakaa huomioon:

sen. Huolehtikaa aina siitä, että ohjauspaikalta on mahdollisimman

• aallokko (kysykää myös matkustajien mielipidettä mukavasta

hyvä näkyvyys:

nopeudesta)

• sijoittakaa matkustajat niin ettei kuljettajan näkökenttä supistu

• omat peräaaltonne (suurimpia liukuunnousussa, pienimpiä uppou-

• älkää ajako jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolla keulan nousu

manopeudella, eli alle 10 solmua). Noudattakaa aallokonaiheutta-

haittaa näkyvyyttä

miskieltoja. Vähentäkää nopeutta ja peräaaltoja kohteliaisuudesta,

• säätäkää veneen asento koneen rikikulmaa (power-trim) ja mah-

sekä turvallisuussyistä itseänne ja muita kohtaan.

dollisia trimmitasoja hyväksi käyttäen niin, ettei keulan nousu hait-

• näkyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko)

taa näkyvyyttä

• reitin tuntemus (navigointiin tarvittava aika)

• erityisesti laivaväylillä muistakaa katsoa laivojen varalta myös

• reitin ahtaus (muut vesilläliikkujat, melu ja peräaallot rannoilla)

taaksepäin. Käyttäkää pimeän tullen ja rajoitetun näkyvyyden (sumu,

• pysähtymiseen ja väistöliikkeisiin tarvittava tila.

kova sade) vallitessa asianmukaisia kulkuvaloja.

5.9.2 HÄTÄKATKAISIN Kiinnittäkää hätäkatkaisimen naru itseenne heti, kun olette irrottaneet kiinnitysköydet. Lukekaa tarkemmat ohjeet moottorin käsikirjasta. Varsinkin yksin ajettaessa on erittäin tärkeää, että vene pysähtyy, jos jostain syystä putoatte veteen tai horjahdatte veneessä. Muistakaa kuitenkin irrottaa naru kädestänne juuri ennen rantautumismanöövereja moottorin tahattoman sammuttamisen välttämiseksi.  

 23


5.10 OIKEA KÄYTTÖ – MUUT SUOSITUKSET JA OHJEET

Välttäkää siis: • polttoaine- tai öljyvuotoja

5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen

• roskien tai jätteiden tyhjentämistä vesistöön tai jättämistä rannalle

Veneen työkannet on merkitty kuvaan 6. Älkää istuko, seiskö tai

• pesuaineiden tai liuottimien päästämistä veteen

oleskelko veneen muissa osissa veneen ollessa kulussa. Ennen

• kovaa melua sekä vesillä että satamissa

kuin lähdet liikkeelle, varmistu että takakaiteet on lukitussa tilassa.

• peräaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa

Veteen pudonneen henkilön on helpointa nousta veneeseen perä-

vesissä.

osaan sijoitettujen uimatikkaiden avulla. Tikkaat saa käännettyä alas myös vedestä käsin.

Ottakaa huomioon paikalliset ympäristölait ja ohjesäännöt. Tutustukaa kansainvälisiin sääntöihin merten saastumisen ehkäisemi-

5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen Kiinnittäkää kaikki painavat varusteet, kuten ankkurit, luotettavasti paikalleen ennen liikkeellelähtöä. Ilmavirta sieppaa herkästi myös kevyet tavarat, mikä pitää huomioida. Pitäkää kaikki veneessä olevat luukut kiinni ajon aikana. 5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen Saaristo ja järvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon säilyttäminen on veneilijänkin kunnia-asia.

24 

seksi (MARPOL) ja kunnioittakaa niitä niin paljon kuin mahdollista.


TYÖKANNET JA UIMAPORTAAT (Kuva 6)  Uimaportaat Työkannet

 25


5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

VAROITUS!

Kiinnittäkää veneenne aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti,

Älkää yrittäkö pysäyttää venettä käsivoimin älkääkä laittako

koska olosuhteet saattavat muuttua nopeasti. Kiinnitysköysien tulisi

kättänne tai jalkaanne veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen

olla varustetut joustimilla nykäysten vaimentamiseksi. Katso kiinni-

väliin. Harjoitelkaa rantautumista hyvissä olosuhteissa, käyttäkää

tyspisteet kuvasta 7. Älä käytä muita veneen osia kiinnittämiseen,

konevoimaa hillitysti mutta määrätietoisesti.

hinaamiseen tai ankkurointiin. Käyttäkää riittävän suuria lepuuttimia hankautumien ehkäisemiseksi. Keulavantaassa oleva lenkki on tar-

Kiinnittäessänne venettänne ottakaa huomioon tuulen kääntymi-

koitettu liukutelakkaa tai traileria varten, eikä ole tarkoitettu esim.

nen, vedenpinnan nousu tai lasku, peräaallot jne. Lisäohjeita saatte

laiturikiinnityksen sivuttain suuntautuvaan vetoon. Kiinnityspistei-

mm. vakuutusyhtiöiltä. Kun hinaatte toista venettä tai olette hinat-

den lujuudet on myös esitetty kuvassa 7.

tavana, käyttäkää aina pientä nopeutta sekä riittävän vahvaa, kelluvaa hinausköyttä. Aloittakaa hinaus varovaisesti, välttäkää nykä-

On omistajan/käyttäjän vastuulla varmistaa, että kiinnitys-, hinaus-

yksiä, älkää ylikuormittako konetta. Varokaa hinausköyden ajau-

ja ankkuriköydet, ankkuriketjut ja ankkurit ovat sopivia veneen tar-

tumista potkuriin. Mikäli kyse on uppoumarunkoisesta veneestä,

koitetulle käytölle ja että köysien ja ketjujen murtolujuus ei ylitä 80

älkää koskaan ylittäkö sen runkonopeutta. Jos hinaatte pientä jol-

% vastaavien kiinnityspisteiden lujuudesta. Köysien kuluminen ja

laa, sovittakaa hinausköyden pituus sellaiseksi, että jolla ratsas-

solmujen aiheuttama lujuuden heikkeneminen tulee kuitenkin ottaa

taa peräaallon myötämäessä. Kapeikoissa ja suuressa aallokossa

huomioon. Huomatkaa hinattaessa että etuknaapien lujuudet ovat

vetäkää jolla kuitenkin lähelle peräpeiliä, jotta kiemurtelu vähenisi.

eri kuin peräknaapien. Rantautuessanne luonnonsatamaan varmis-

Kiinnittäkää jollassa olevat varusteet hyvin sen kaatumisen varalta.

tukaa, että veden syvyys on riittävä ja LASKEKAA ANKKURI RIITTÄ-

Avointen vesien aallokossa peittäkää jolla, jotta roiskevesi ei täyt-

VÄN KAUAS RANNASTA. Kohtuullinen pito saavutetaan, kun köyttä

täisi sitä. Kun hinaatte tai jos venettänne joudutaan hinaamaan, kiin-

on 4-5 kertaa veden syvyys ankkurin laskupaikalla, ja pito para-

nittäkää hinausköysi kuvan 8 mukaisiin kiinnityspisteisiin. Kiinnitys-

nee mitä enemmän köyttä on ulkona. Ankkurin pito paranee myös

köysi tulee kiinnittää niin, että se on irroitettavissa kuormitettuna.

merkittävästi, jos ensimmäiset 3-5 metriä ankkuriköydestä on painoköyttä tai kettinkiä.

Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen kiinnityspisteen murtolujuutta. Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa kuormitettuna.

26 


HUOM!

VAROITUS!

• Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen

Hinausköysi on suuren jännityksen alainen. Jos se katkeaa, saat-

kiinnityspisteen lujuutta

taa katkenneella päällä olla hengenvaarallinen nopeus. Käyttäkää

• Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa

aina riittävän paksua köyttä älkääkä oleskelko köyden linjassa..

kuormitettuna • Kun hinaat tai olet hinattavana, käytä aina pientä nopeutta.

Kiinnityspisteiden lujuus etuknaapille hinauksessa ja

Jos kyse on uppoumarunkoisesta veneestä, älä koskaan ylitä

ankkuroinnissa on 22 kN.

hinauksessa runkonopeutta.

Eteenpäin suuntautuva kiinnitysvoima etuknaapeille on 18,1 kN ja peräknaapeille 15,4 kN.

HINAUS JA KIINNITYS (Kuva 7)

 Kiinnityspisteet (knaapit) hinauksessa, laiturikiinnityksessä ja ankkuroinnissa   Trailerilenkki

 27


5.10.5 Trailerikuljetus

HUOM!

Nostaessanne XO -veneen trailerille varmistukaa siitä, että trai-

Trailerin tulee olla lievästi aisapainoinen. Varmistu, että vene on

leri sopii veneellenne: tukia on riittävästi pistekuormien pienentä-

kiinnitetty riittävän tiukasti traileriin eikä pääse liikkumaan mihin-

miseksi, kantavuus ja mitat ovat riittävä veneelle, sen moottorille,

kään suuntaan, ja että veneen paino jakautuu tasaisesti sivutuille.

varusteille, akulle, veneilyvarusteille ja mukana olevalle polttoai-

Heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittäistä tukea vasten, jol-

neelle. Tutustukaa perusteellisesti kansallisiin tieliikenneasetuksiin

loin runko voi vaurioitua.

koskien yhdistelmäkuljetuksia ja niiden ajokorttivaatimuksia. Tarkistakaa myös että autonne vetokyky on riittävä kyseiselle yhdistel-

VAROITUS!

mälle. Poistakaa veneestä ylimääräinen kuorma ja pilssivesi ennen

Kantavuudeltaan riittämätön tai huonosti ylläpidetty

trailerille nostamista. Säätäkää trailerin sivutuet niin, että kölituet

venetraileri voi rikkoontua ajon aikana ja aiheuttaa vaaratilanteen.

kantavat suurimman osan veneen painosta ja että sivutuet ainoas-

Varmistu että trailerin kantavuus riittää veneen lisäksi myös moot-

taan tukevat venettä. Nostakaa vene trailerille ainoastaan keula-

torin, polttoaineen ja varustuksen painoille.

vantaassa olevasta silmukasta – muut kiinnityskohdat eivät kestä veneen painoa noston aikana. Sitokaa vene ennen varsinaista kulje-

VAROITUS!

tusta tiukasti kiinni traileriin. Suojatkaa venettä laitta malla kiinnitys-

Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen

vöiden ja veneen väliin tarvittaessa pehmusteita. Tarkistakaa moot-

päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa

torin käsikirjasta, mitä ohjeita siinä annetaan trailerikuljetukselle.

kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja muulle tieliikenteelle.

Huomioikaa myös veneen lisävarusteet trailerikuljetuksen aikana. Huolehtikaa irtonaisten tavaroiden kiinnittämisestä veneessä. Älkää

5.10.6 Navigointi

pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen päällä

Veneessä tulee aina olla kompassi ja ajantasainen kartta, vaikkakin

trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa kuomu

navigointi tapahtuisi esim. GPS karttaplotterin avulla. GPS on navi-

tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja

gaation tuki ja sitä ei tulisi käyttää ensisijaisena navigointivälineenä.

muulle tieliikenteelle. Trailerikuljetuksen aikana ajoviimassa heiluva

Aluksen päällikön tulee hallita vähintään perusnavigointitaidot.

kuomu tai muu peite saattaa myös aiheuttaa pintavauriota veneeseen. Säilyttäkää veneen kuomu sille varatussa säilytystilassa trailerikuljetuksen aikana tai irrottakaa kuomu tarvittaessa kokonaan trailerikuljetuksen ajaksi. Huomatkaa myös että veneen ovi on kunnolla kiinni trailerikuljetuksen aikana. 28 


6 HUOLTO, KORJAUKSET JA TALVISÄILY T YS Tietoja veneen ylläpidosta, talvisäilytyksestä, huollosta ja korjauksista löydät lähimmältä XO jälleenmyyjältäsi. Suuremmat alumiinin tai pintakäsittelyn vauriot tulisi korjauttaa valtuutetun XO jälleenmyyjän toimesta. Moottorin tai jälkiasennettavien varusteiden vioittuessa kääntykää ensisijaisesti kyseisten laitteiden toimittajien puoleen. HUOM!

Varmistukaa, että käyttämänne puhdistus-, pintakäsittely- ja suoja-aineet soveltuvat alumiinille ja muille käsittelemillenne pinnoille. Noudattakaa kemikaalin valmistajan antamia ohjeita.

 29


7 LISÄVARUSTEET 7.1 YLEISTÄ HUOM!

7.2. LISÄVARUSTEIDEN ASENNUS XO 220 S:ään on saatavana paljon sähkökäyttöisiä lisävarusteita, joille kaikille on sähköpiirit ja -johdot valmiiksi tehty ja vedetty oikeisiin paikkoihin. Seuraavana on lueteltu mahdollisten lisävarusteiden

Monet jälkiasennukset ja muutostyöt voivat väärin tehtyinä

ja niiden johtojen sijainnit, katso niiden tarkemmat asennus- ja käyt-

aiheuttaa vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuu-

töohjeet varusteiden valmistajien omista ohjeista.

delle. Ottakaa yhteys valmistajaan, ennen kuin teette tai teetätte esim. uusia maadoituksia, luukkuja, kiinnitätte varusteita tai asen-

7.2.1 Lämmitin

natte veneeseen varusteita tai yhdistätte alumiiniin muita metal-

Veneen tilankäytössä on varauduttu jälkiasennettavan diesel-

liseoksia.

käyttöisen lämmittimen asennukseen. Itse lämmitin järjestelmineen

HUOM!

Mikäli asennatte tai asennutatte veneeseen lisävarusteita,

on tarkoitettu asennettavaksi apukuljettajan pulpetin sisäpuolelle. Katso lisäohjeita lämmittimen valmistajan asennusohjeesta sekä XO 220 S:n lämmittimen asennusohjeesta.

käyttäkää pintakäsiteltyyn alumiinipintaan kosketuksessa olevan pinnan (joko lisävarusteen asennuspinta tai ruuvin kanta)

7.2.2 Radio/CD-soitin

alla sähköä johtamatonta ainetta olevia eristealuslevyjä.

Veneeseen on lisävarusteena saatavana johtosarja autotyyppisen soittimen asennukseen. Soitin on tarkoitettu asennettavaksi vasempaan pulpettiin liukukannen alle. Johtosarjassa on Euro-liitin, johon on kytketty päävirtakytkimen ohittava radion muistivirta ja päävirtakytkimen kautta kulkeva varsinainen virta, sekä johtimet kahdelle kaiuttimelle. Kaiuttimien johtojen päät tulevat kummallekin pulpetille ja kaiuttimet asennetaan jalkatilan seinämään.

30 


31


LIITE 1 TEKNISET ERIT TELY T Veneellä on juokseva sarjanumero, CIN-koodi (CIN=Craft

Veneen paino täydellä kuormalla on 2000 kg

Identification Number=Aluksen tunnistenumero). CIN-koodi on mer-

Veneen massa trailerilla 1550 kg

kitty aluksen runkoon perässä oikealle puolelle / peräpeilin ulkopin-

(täyskuormapainosta poistettu henkilöpainot)

taan reunalistan viereen. Voitte merkitä CIN-koodin alla olevaan tau-

Suurin suositeltu kuorma on 690 kg.

lukkoon. Asioidessanne veistämön tai jälleenmyyjien kanssa, ilmoittakaa CIN-koodi sekä veneen tyyppi, niin oikeiden varaosien toimit-

Kiinteän polttoäinesäiliön tilavuus on 205 l.

taminen helpottuu.

HUOMAUTUS: Tankin ilmoitettu täyttömäärä ei välttämättä ole kokonaisuudessaan käytettävissä johtuen trimmistä ja kuormituksesta.

Tyyppimerkintä: XO 220 S Open

Tankissa tulisi pitää aina yllä vähintään 20 % täyttöastetta.

CIN-koodi: Moottorin merkki ja malli:

CE Kategoria C

Moottorin sarjanumero: Veneen runkomateriaali: Merialumiini AlMg4,5/ 5083

Kantavuus Suurin suositeltu henkilömäärä 6

XO 220 S Open Suorituskyky Päämitat:

Suurin suositeltu perämoottorin koneteho, kW 129

Kokonaispituus, 6,75 m

Suorituskyky suurimmalla teholla, solmua 42

Suurin leveys, 2,28 m Targakaaren vakio varusteiden korkeus vesilinjasta 2,40 m

Pilssipumput

(veneen tarkka alituskorkeus tulee kuitenkin tarkistaa erikseen)

Sähkökäyttöinen pilssipumppu 28 l/min

Syväys 0,90 m

Käsikäyttöinen pilssipumppu 25 l/min kun 45 iskua/min

Painoerittely

Sähköjärjestelmä

Kuormaamaton veneen paino 1310 kg

Jännite 12 V DC

(sisältää koneen, akun, runkopituuden mukaiset

Suositeltu akkukapasiteetti, Ah 100

perusvarusteet.)(Suurimman sallitun koneen paino on 280kg) 32 


Hallintakaapelit

Huviveneen tiedot

Hydrauliohjausletkut, m (jalkaa) 4,50 (15)

Veneen merkki ja malli: XO 220 S

Kaukohallintalaitteen kaapelit, m (jalkaa) 4,50 (15)

Suunnittelukategoria: C - rannikko Tyyppitarkastustodistus no:

Osakuorma

Venetyyppi: Avoin perämoottorivene

Perusvarusteet, kg 30

Rakennusmateriaali: Alumiiniseokset, lujitemuovi, PE-HD

Kiinteiden säiliöiden sisältö, kg 170

Suurin koneteho, kW: 129

Pelastuslautta, kg 30

Pituus/leveys/syväys, m: 6,75/2,28/0,90

Muu lasti tai varuste 75 kg

Viittaukset käytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin stan-

Tuotantoteknisistä syistä johtuen saattaa päämitoissa ja tilavuuk-

dardeihin sekä määräyksiin esitetään seuraavalla sivulla.

sissa olla pieniä eroja. Huomatkaa, että tankkien täyttä kapasiteettia ei aina voida käyttää veneen trimmi- tai kallistuskulmasta riippuen.

Vakuutan, että yllä mainittu huvivene täyttää kaikki soveltuvat olennaiset turvallisuusvaatimukset kääntöpuolella olevan erittelyn ja EY-

Valmistaja

tyyppitarkastustodistuksen mukaisesti.

XO Boats Oy Rantalinna, Rantakatu

XO Boats Oy

65100 VAASA Suomi

Jan-Erik Viitala, TJ

Käytetty moduuli: B (EY-tyyppitarkastus)

Päiväys: 01.01.2012

Ilmoitettu laitos VTT Expert Services Oy Tunnusnumero: 0537 PL 1001, 02044 VTT Suomi

 33


LIITE 2 XO 220 S / YLEISJÄRJESTELYKUVA Veneen yleisjärjestelykuvat eivät ole mittakaavassa. Veneiden jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja ei vastaa mahdollisista poikkeavuuksista.

 Mastovalo; ympärinäyttävä valkoinen, teho 10W  a) Akkukotelo, b) sulakerasia ja c) päävirtakytkin  Kulkuvalot; 112,5° punainen ja 112,5° vihreä, teho 10W  Polttoaineen täyttöletku  Jauhesammutin, 2 kg; teho 13A89BC

34 

 Polttoainesäiliö  Perätulppa  Pilssipumppu Käsikäyttöinen pilssipumppu  Polttoainesäiliön huoltoluukku

 Polttoainesäiliön huohotin  Avotilan tyhjennyskaivo  Polttoaineen täyttöhela  Polttoainesuodatin/-vedenerotin  Avotilan tyhjennyksien sulkuventtiilit


LIITE 3 YLEISET VA ATIMUKSET Perustiedot EN ISO 8666:2002

Mitoitus

2.1

3.1

Rakenne ISO 12215-3:2002, ISO 12215-5:2008,

ISO 12215-6:2008

Rungon merkintä ISO 10087:1996 / A1:2000

2.2 Valmistajan kilpi RCD annex I, 2.2 2.5 Omistajan käsikirja EN ISO 10240:2004

Hydrostatiikka Järjestely ja varusteet

3.2 Vakavuus ja varalaita EN ISO 12217:2002 + A1:2009

2.3 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen EN ISO 15085:2003

3.3 Kelluvuus EN ISO 12217:2002

3.7 Pelastuslautan säilytys RSG Guidelines

3.6 Suurin sallittu kuormitus EEN ISO 14946:2001/AC 2005

3.8 Varauloskäynti -

3.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot

3.9 Ankkurointi ja hinaaminen EN ISO 15084:2003

5.7 Kulkuvalot 1972 COLREG

3.5 Vedellä täyttyminen

5.8 Päästöjen torjunta -

Asennukset

Ohjailuominaisuudet

5.1

4

Koneet ja moottoritilat -

5.2 Polttoainejärjestelmä EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997

EN ISO 9093-1:1997, EN ISO 12216:2002 EN ISO 11812:2001, EN ISO 15083:2003, ISO 8849

Ohjailuominaisuudet EN ISO 11592:2001, EN ISO 8665:2006

2.4 Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, EN ISO 11591:2000

5.3 Sähköjärjestelmä EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 5.4

Ohjausjärjestelmä EN ISO 10592:1994/A1:2000

5.5 Kaasulaitteet -

Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori CE-merkitty Melupäästöjen tason Moottori CE-merkitty

5.6 Paloturvallisuus EN ISO 9094-1:2003

 35


LIITE 4 SÄHKÖK Y TKENTÄK A AVIO 1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

­M_S1

4487 275A/1250A

1

25A

­M_F.2 MAIN

2

MEMORY

1

10A

2.5 RED

1.5 BLUE/RED MEMORY

BILGE_P_AUTO

MEMORY

INPUT+

C

2

4 RED

1/1 50 RED 50/8

­B2a

­M_F.4

1

INPUT+

INPUT+

­G1d

­G1b

204

1/1

D

­M_F.3 10A BILGE P. AUTO

­M_F:2

2

INPUT+

BATTERY

1

25A

­M_F:1

2

4 RED

RED 50

1/1

­G1a ­G1

MAIN

1

1

1/1

­M_F.1

C

­M_F:4

INPUT+

­M_F:3

INPUT+

4 RED

­M_S1e

2

1 0 I

BATTERY+

MAIN SWITCH

4 RED

BILGE_P_AUTO

­M_S1c

­M_S1a

INPUT+

DIRECT+

50/10

DIRECT+

2.5 RED

1

B 2.5 RED

1

B

D

1

36 

2

3

Drawing by

RN

Sheet rev.

1

Project rev.

A 4

FUEL_G INPUT­

­/20 4102

INPUT­

/2.F1

XO Boat

Copyright by

Description

29.11.2010

F

­

­B1 ­B.1

1 BLACK

INPUT­

1 BLACK ­

­/20

­/20 ­/20

Date of modification Modified by

Date

E

FUEL GAUGE

­B1

INPUT­

­A10

­B.1

1/1

50 BLACK

FUEL TANK

­A7

50/8 /1.E3

INPUT­

­B2b ­B2

INPUT­

4 BLACK

­

­

­

­B1

M

­B.1

F

4 BLACK

­M7

1 RED

E

1 RED

FUEL_G

/2.B6

/3.E6

/3.A2

/2.A1

/1.F3

­B2

+

Sub­product code

22

DIAGRAM

Boat model

5

Product code

IO

OB

Title

6

Project ID

HL

1/ 8

Loc

7

Sheet

8


/1.F8 INPUT­

1

Date of modification Modified by

2

Description

3 Date

29.11.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

1

Project rev.

A

4 5 INPUT­

Boat

Boat model

22 6

­LS1

8/8

­X25b

5/8

SPKR_STB+

SPKR_STB­

1.5 PURPLE/BLACK

­X25b

1/8

­LS2

/1.E5

RADIO

2

­LS2

2

SPKR_PORT­

1.5 GREEN/BLACK

­LS1

4/8

MEMORY

1.5 PURPLE

1.5 RED

1 INPUT+

­X25b

MEMORY

8/8

­X.2a 8/8

­X2a

A

1.5 BLUE/RED

RADIO

1

1

1

5

SPKR_PORT+

3

6/8

1.5 RED

10A

­X25a

­F.5

­X25b

­A.2

­X25a 4/8

TRIM

RADIO

1.5 GREY/GREEN

8/8

­X25a

12V DC

OUTLET

1.5 GREEN/BLACK 2

­X.2a 7/8

2

2

INPUT­

2

1

1.5 BLACK

­S.3

10A

­

V25AS00B­00000

­X2a 7/8

HORN_IN

1.5 BROWN

­X.2a 6/8

­F.4

­B1

6/8

­X2a HORN_IN

1.5 BROWN

2

OUTLET

OUTLET

1.5 GREEN/BLACK

5/8

­X6a

TRIM

2

­B.1

+

­A2

5/8

­X.6a HORN_IN

1.5 BROWN

6 RED

­X.2a 5/8

1

­/20 4102

­

­A2

2/6

5/8

­X2a TRIM

4

INPUT­

1.5 BLACK

­H5

­

COMPASS L.

­B1

6

HORN_OUT

1.5 BROWN 3/6

­S.2

10A

­/20

6/8

­X.6a 6/8

­X6a

­A1

­F.3

HORN_OUT

VEBAS00C­00000

HORN

­B.1

1 RED 1.5 BROWN

4 RED

3

INPUT­

NAV/COMP_L_OUT 2

1.5 BLACK

4/8

­X6a

25A

­

4/8

­X.6a

­F.2 1

­B1

5 TRIM

TRIM

­/20

1 RED 4 RED

2

INPUT­

4 BLACK

1

­B.1

6/8

1

6 RED

­X.6c

6/8

2

­X.2a

­X6c

NAV/ANC_L_IN

1 RED

­X.2a 4/8

1/8

INPUT­

4/8

­X2a

NAV/ANC_L_IN

1 RED

1/8

4 BLACK

1/8

­X6a

­X2a

­

­B1

­B.1

5/6

1/8

­X.6a

NAV/ANC_L_IN

1 RED

2

­/20 4102

­H3

1 BLACK

NAV. LT

­

­H2

­B1

1 RED

­B.1

6/6

2/6

4 RED

­/20 4102

NAV. LT 1 BLACK

1 RED

NAV/COMP_L_OUT

­X.6a

3/8

4

­

3/8

­X6a

3

­/20

1 RED

3/6 2

INPUT­

­H1

1 BLACK

ANCH. LT

­

­B1

1 RED

­X.6a

2/8 1

­/20

2/8

D

­B.1

E

­X6a

­F.1

ANC_L_OUT

1 RED

10A NAV./ANCH. LT

INPUT­

1 BLACK

1

Copyright by

F ­

C

­B1

­/20

B

­B.1

/1.E3 INPUT+ INPUT+

6 7

Title

Sub­product code

DIAGRAM

8

1

/3.A1 A

­LS.2 B

C

+

­

­A3 D

E

HORN

­H4

­LS.1

F

XO /3.F1

Product code HL

Loc

Project ID

7 8 Sheet

2/ 8

   37


38  /2.F6

1

Date of modification Modified by

2

INPUT­

Description

3 Date

29.11.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

1

Project rev.

A

4 1.5 PURPLE

1.5 WHITE/BROWN

5

2/8

V15AS00C­00000

­S.6

Boat

Boat model

22

6

4/8

­X2b

2

3

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

­X.2b 4/8

2

10A

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

­X6c

1

1

INPUT+

2.5 RED

2.5 GREY

INPUT­

­X10

­X10

2.5 BLACK

­X10

1/3

1/3

2.5 RED

2/3

2/3

2.5 GREY

3/3

3/3

2.5 BLACK

­X.10

­X.10

Sub­product code

Title

DIAGRAM

Product code

7 BILGE P.

2/8

­X.6c

­F.10

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

BILGE P.

/1.E5

2/6

2

INPUT+

­M3

3/6

AUX_IN

1.5 PURPLE

­X.2b 3/8

2

BILGE_P_M_OUT

2.5 GREY

­X.6c 3/8

3/8

­X2b

7A

AUX_IN

1.5 PURPLE

­F.9 1

BILGE_P_AUTO

VEBAS00C­00000

6

M

1.5 WHITE/RED

3/8

6

­X6c

1/8

­X6c

1

5

BILGE_P_M_OUT

­S.4

­

1/8

­X.6c

WIPER_BB_IN

1.5 WHITE/BROWN 2

­X.2b 2/8

AUX

AUX_IN

1.5 PURPLE

­X2b WIPER_BB_IN

1.5 WHITE/BROWN2/8

1

­B1

2/6

5/8

­X6b

1

4

­/20

4

­M2

­X.6b WIPER_BB_IN

1.5 WHITE/BROWN5/8

2

WIPER PORT

2

WIPER_JUMP

5/6

2/6

­F.8

1.5 RED

6/6

3

1.5 WHITE/RED

1

4/6

5

1.5 PURPLE

1.5 WHITE/BROWN

2

7A WIPER PORT

M

2/8 3/8 4/8

WIPER_SB_IN

1.5 WHITE/BLUE

­X.2b 1/8

3

­B.1

2/8 WIPER_BB_I 3/8 WIPER_BB_II4/8

1/6

­X2b WIPER_SB_IN

1.5 WHITE/BLUE 1/8

2

3/6

1/8

­X6b

1

INPUT­

1.5 WHITE/BLUE

6 RED

1.5 BLACK

1.5 LIGHT RED

­X.2a

­

1.5 WHITE/GREEN

WIPER_BB_C

­X.6b

6

­X6b

­S.5

2/8

­B1

INPUT­

4

­M1

3

2/8

WIPER STB

VEBAS00C­00000

M

1

­X2a

­/20

1.5 BLACK

2

WIPER_JUMP

­X.6b

­F.7

WIPER_SB_IN

1.5 WHITE/BLUE 1/8

10A WIPER STB

1.5 RED

D 5/6

C

6/6

B

4/6

2

1.5 WHITE/GREEN

10A

1.5 LIGHT RED

1.5 WHITE/BLUE

­F.6 1 4 RED

­B.1

­

F

­B1

6/8 7/8 8/8

2

Copyright by

­/20

6/8 7/8

SPARE INPUT+

WIPER_SB_II8/8

2/6

/1.E4

WIPER_SB_I

­X.6b

/2.A6

­B.1

WIPER_SB_C

E

­X6b

1/6

A

3/6

1

1

INPUT+

7 8

1

/4.A1 A

2

B

C

5 V25AS00B­00000

­S.1

2

3

D

E

­X.10

F

XO /4.F1

Loc

HL

Project ID

8 Sheet

3/ 8


1

4

5

6

7

­F.11

­F.12

1

10A EXTRA (ENG.BL.)

2

­F.13 SPARE

1

10A

2

PLOTTER

1/2

­A9

1.5 BLUE

4/8

­X.6c

4/8

­X6c

C

PLOTTER

1.5 BLUE

7/8

­X2b

7/8

­X.2b

1.5 BLUE

1.5 WHITE

5/8

­X.2b

B

1

10A

2

PLOTTER

2

2

1

1

INPUT+

PLOTTER

/3.A8

3

1

A

2

D PLOTTER

INPUT­

­X.6c

1.5 BLACK

2/2

­A9

­A.9

INPUT­

­B1

1.5 BLACK

5/8

­X6c

5/8

E

­/20

­B.1

­

F

INPUT­

Date of modification Modified by

1

Description

2

3

Date

29.11.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

1

Project rev.

A 4

XO Boat

Copyright by

/3.F6

Sub­product code

22

Product co

DIAGRAM

Boat model

HL

Title

5

6

Loc

7

 39


­M_F1:1

4 RED

­M_F2:1

4 RED

260 mm

­M_S1#1 AES­1211­28A

B

88­10­A1B14­A00 MEMORY ­M_F4#1 DIRECT+ 1

C

2.5 RED

­M_S1b

­M_F.4#1

2

2.5 RED

C

88­10­A1B14­A00 BILGE P. AUTO ­M_F3#1 ­M_S1b DIRECT+ 1

­M_F.3#1

4 RED

B

A

2

10 INPUT+ 10 INPUT+

2

­M_S1c#1

MAIN SWITCH

98­25­A1B13­A00 MAIN ­M_F2#1 INPUT+ 1

­M_S1b#1

8

­M_S1c

DIRECT+ 10 DIRECT+ 10

7

4 RED

­M_F4:1

6

2

­M_F3:1

2.5 RED

5

­M_F.2#1

2.5 RED

4

98­25­A1B13­A00 MAIN ­M_F1#1 INPUT+ 1

A

3

­M_S1c

2

­M_F.1#1

1

260 mm

D

D

E

E MAIN SWITCH HOLE PLUG

M_S1

M_F1

M_F2

M_F3

M_F4

F

F

RN

Date of modification Modified by

1

40 

A2: A NEW PANEL

Description

2

3

Date

29.11.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

2

Project rev.

A 4

XO

11250

Boat

Copyright by

17.3.2011

Product code

MAIN SWITCH UNIT

Boat model

5

10848

Sub­product code

22

Title

6

Project ID

HL

5/ 8

Loc

7

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

6

5

2

­S3#1

1

­X.6a:5

­X.6a:6

50 mm

1.5 BROWN

50 mm

1 RED

S4 S5 S6

1.5 BROWN

­S2:2

HORN_IN HORN_OUT

6

5

4

3

2

NAV/ANC_L_IN ­X.6a:3NAV/COMP_L_OUT 1 RED

­S2#1

1

­X.6a:2 1 RED

6

5

NAV/ANC_L_IN ANC_L_OUT ­X.6a:1, ­S2:5 1 RED

­X.6c:3 BILGE_P_M_OUT

BILGE_P_M_IN ­X.6c:2

2.5 GREY

S1 S2 S3

2.5 GREY

B

4

V25AS00B­00000

3

VEBAS00C­00000

2

V25AS00B­00000

1

­S.3#1

­S1#1

­S.2#1

4

A

­S.1#1

3

A

B

50 mm

6

5

2

1

­S6#1

6

5

4

3

2

1

­S5#1

6

5

4

3

2

­S.6#1 V15AS00C­00000

1

­S.5#1 VEBAS00C­00000

­S4#1

­S.4#1 VEBAS00C­00000

4

C

3

C

D

1 RED

­S2:2

1 RED

­S2:3

1 RED

­S2:6NAV/COMP_L_OUT

1 (2U BACK VIEW)

2

F

TRIM INPUT­

AUX_IN

1.5 BROWN

­S3:3

2 3

D

4 5 6

(8N BACK VIEW)

8 ­X.6c:1

1.5 WHITE/BLUE

1.5 PURPLE

50 mm

WIPER_SB_IN WIPER_BB_C WIPER_BB_I WIPER_BB_II WIPER_BB_IN WIPER_SB_C WIPER_SB_I WIPER_SB_II

­S5:5

1.5 WHITE/BROWN

­S4:1

1.5 PURPLE

­S4:3

1.5 WHITE/RED

­S4:6

1.5 WHITE/BROWN

­S4:5

1.5 WHITE/BLUE

­S5:1

1.5 LIGHT RED

­S5:3

1.5 WHITE/GREEN

­S5:6

1.5 PURPLE

­S6:2

2.5 GREY

­S1:2

2.5 GREY

­S1:3

1.5 BLUE

­A9:1

1.5 BLACK

­A9:2

4 BLACK

­A1

­X.6b#1 1 2 3 4 5 6

E (8N BACK VIEW)

7 8

2634810 ­X.6c:4

1.5 BLUE

­X.6c:5

1.5 BLACK

500 mm

2635210

­A1#1

­S3:2

1

7

­X.6b:8 1.5 WHITE/GREEN

­X.6b:1 1.5 WHITE/BLUE

1.5 RED

­S5:2

WIPER_SB_C WIPER_JUMP WIPER_SB_I WIPER_JUMP WIPER_SB_IN WIPER_SB_II ­S5:4

­X.6b:6

­X.6b:7 1.5 LIGHT RED

1.5 RED

1.5 WHITE/BLUE

­X.6b:4 1.5 WHITE/RED

­X.6b:5 1.5 WHITE/BROWN

­S4:2 1.5 RED

­S4:4

­X.6b:3

PLOTTER PLOTTER INPUT­

50 mm

TRIM HORN_IN HORN_OUT

­A1

1.5 BROWN

­X.6a#1

2634810

500 mm

­A9#1

1.5 PURPLE

E

1.5 RED

1.5 WHITE/BROWN

­X.6b:2

WIPER_BB_C WIPER_JUMP WIPER_BB_I WIPER_JUMP WIPER_BB_IN WIPER_BB_II

4 RED

NAV/ANC_L_IN ANC_L_OUT

­X.6a:4

4 RED

­X.6c:6

4 BLACK

500 mm

AUX_IN BILGE_P_M_IN BILGE_P_M_OUT PLOTTER INPUT­ INPUT­

­X.6c#1 1 2 3 4 5 6

F

(8N BACK VIEW)

7

100 mm

8

2634810

RN

Date of modification Modified by

1

A2: A NEW PANEL & PRODUCT RENAMED

Description

2

3

Date

29.11.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

2

Project rev.

A 4

XO

10693

Boat

Copyright by

17.3.2011

Product code

DASH PANEL 2011

Boat model

5

10850

Sub­product code

22

Title

6

Project ID

HL

6/ 8

Loc

7

Sheet

8

 41


1

2

­X.10#1 1 2 (3NT BACK VIEW)

A

3

3

2.5 RED

BILGE_P_AUTO ­M3 BILGE_P_M_OUT ­M3 ­M3 INPUT­

2.5 GREY 2.5 BLACK

4

5

2.5 RED

1800 mm

2.5 GREY 2.5 BLACK

1700 mm TAM 16

6

1100 mm

­M3#1

BILGE_P_AUTO ­X.10:2 BILGE_P_M_OUT ­X.10:3 INPUT­ ­X.10:1

7 1.5 WHITE/BROWN

­X6b:2

1.5 PURPLE

­X6b:3

1.5 WHITE/RED

­X6b:4

1.5 BLACK

­B1:­

2634310

1300 mm

1000 m m TA M 16

8

­M2#1

WIPER_BB_C WIPER_BB_I WIPER_BB_II INPUT­ 1.5 GREY/GREEN

­X25b:4

1.5 GREEN/BLACK

­X25b:8

2 3

2

1 RED

3

1 RED

4

1 RED 4 RED

6

1.5 BROWN

8

­X6c#1 1 2 3 4

(8U BACK VIEW)

5 6

1.5 LIGHT RED

­M1

1.5 WHITE/GREEN

AUX_IN BILGE_P_M_IN BILGE_P_M_OUT PLOTTER INPUT­ INPUT­

­X2b:3

1.5 PURPLE

­X2b:4

2.5 GREY

­X10:2

2.5 GREY

­X2b:7

1.5 BLUE

­B1:­

1.5 BLACK

­B1:­

4 BLACK

1

4425.02

­M_F:2#1

8

1

­A10#1 F

­LS2#1

42 

4425.02

­M_F:3#1 FUEL_G INPUT­

­A7

1 RED

­B1:­

1 BLACK

1

1200 mm

4422.02

­M_F:4#1 1

SPKR_STB+ SPKR_STB­

­X25b:1

1.5 PURPLE

­X25b:5

1.5 PURPLE/BLACK

1 RED 1 BLACK

MAIN INPUT+

­X2a:2

4 RED

2.5 RED

MEMORY MEMORY

1.5 BLUE/RED

­X25a:6

(8UR­CONNECTOR BLACK)

5 6 7

B

8

­X25b#1 1 3 4

(8UR­CONNECTOR BROWN)

5

1.5 WHITE/GREEN

­X6b:6

1.5 LIGHT RED

­X6b:7

1.5 WHITE/BLUE

­X6b:8

1.5 BLACK

­B1:­

1.5 BROWN

­X6a:6

1.5 BLACK

­B1:­

WIPER_SB_C WIPER_SB_I WIPER_SB_II INPUT­

2.5 RED 2.5 BLACK

1500 mm TAM 16

1600 mm 2000 mm 1900 mm TAM 16

HORN_OUT INPUT­

­M1#1

­H4#1

D

1 2 3

1 RED

­A10

1 BLACK

­B1:­

1 RED

C

­X10#1

2635310

1600 mm

8

INPUT­

­B1:­

BILGE_P_AUTO ­X6c:3 BILGE_P_M_OUT ­B1:­ INPUT­

­M_F:3:1

2.5 GREY

­H5#1

­X6a:3NAV/COMP_L_OUT

1 BLACK

7

2100917

INPUT­

­B1:­

1 RED

1500 mm TAM 16

BILGE P. AUTO BILGE_P_AUTO ­X10:1

SPKR_PORT­

­LS1

­H3#1

­X6a:3NAV/COMP_L_OUT

(SPLITTED)

400 mm

4

­X6a:2

1 BLACK

­B1:­

4 BLACK

­B1:­

4 BLACK

­B1:­

(3UT BACK VIEW)

FUEL_G INPUT­

ANC_L_OUT INPUT­

INPUT­ 10 INPUT­ 10

E

­A7#1

­H1#1

­G1b#1 F

4422.02

600 mm

Description

2

­X2a:1

4 RED

­LS2

300 mm

300 mm MAIN INPUT+

1.5 PURPLE/BLACK

SPKR_PORT+ SPKR_STB­

1100 mm

500 mm

1700 mm ­M_F:1#1

SPKR_STB+

­LS1

400 mm TAM 22

800 mm 1600 mm TAM 26

­LS2

1.5 GREY/GREEN

1.5 GREEN/BLACK

1000 mm

V4120

200 mm

INPUT­

1.5 PURPLE

­

1.5 WHITE/BLUE

­M1

­

1.5 WHITE/BROWN

­M1

­

­X2b:2

­

­M2

1.5 WHITE/RED

­B1:­

1.5 BLACK

3

2100915

500 mm

­

1.5 PURPLE

MEMORY

6

(SPLITTED)

­

­M2

­M_F:4:1

2

300 mm TAM 26

7

1

1.5 BLUE

­X6c:4

­

1.5 WHITE/BROWN

2635810

Date of modification Modified by

2.5 GREY

­

1.5 WHITE/BLUE

­M2

2635810

E

1.5 PURPLE

­X6c:2

3

Date

29.11.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

1

Project rev.

A 4

XO Boat

Copyright by

7

1.5 WHITE/BROWN

­X6c:1

­

6

150 mm

1.5 WHITE/BLUE

­X6b:5

­

5

­X2b:1

­

4

(8U BACK VIEW)

1.5 RED

400 mm WIPER_SB_IN WIPER_BB_C WIPER_BB_I WIPER_BB_II WIPER_BB_IN WIPER_SB_C WIPER_SB_I WIPER_SB_II

­

3

1.5 GREEN/BLACK

­X25a:4

8

­B1#1

2

1.5 BROWN

­A2:+

2635810

2635810 1

4 RED

­X6a:5

­X6b:1

PLOTTER

7

1.5 BROWN

8

­X6b#1

­X6a:4

5

7

D

WIPER_SB_IN WIPER_BB_IN AUX_IN BILGE_P_M_IN

100 mm

RADIO

800 mm TAM 22

2800 mm TAM 22

­X2b#1 1

NAV/ANC_L_IN ­X2a:4 ­H1 ANC_L_OUT NAV/COMP_L_OUT­H2, ­H3, ­H5 ­X2a:5 TRIM ­X2a:6 HORN_IN ­H4 HORN_OUT

900 mm

2635810

­

6

1.5 BLACK

­

5

­B1:­

800 mm

­

4

(8U BACK VIEW)

1.5 GREEN/BLACK

1 RED

­

3

­X2a:7

8

­

1 2

7

­

­X6a#1

C

6

­

­

5

4 RED

­X6a:1

0 mm  16 90

+

1 BLACK

­M_F:2:1

NAV/ANC_L_IN TRIM HORN_IN OUTLET RADIO

­X2a:8

TAM

OUTLET OUTLET INPUT­

600 mm

1 RED

NAV/COMP_L_OUT­X6a:3 ­B1:­ INPUT­

­A2#1

4

(8U BACK VIEW)

­

­H2#1

4 RED

2900 mm

1

B

­M_F:1:1

­X25a#1 2

1.5 BLUE/RED

INPUT+ INPUT+

A

­LS1#1

1

1.5 RED

­X2a#1

SPKR_PORT+ SPKR_PORT­

Product code

HULL HARNESS

Boat model

5

10851

Sub­product code

22

Title

6

Project ID

HL

7/ 8

Loc

7

Sheet

8


1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B

10 BATTERY+

2000 mm

­G1a:1

50 RED

50/10

­M_S1a:1

BATTERY+

­G1a#1 203

P

1900 mm TAM 22

P

­M_S1a#1

10 INPUT+

2000 mm

­B2a:1

50 RED

50/10

­B2b#1

­M_S1e:1

INPUT+ 10

10 INPUT­

800 mm

­G1d:1

50 BLACK

50/8

­B2a#1

C

50/8

1900 mm TAM 22

­B2b:1

INPUT­

­G1d#1 204

N

700 mm TAM 22

N

­M_S1e#1

C

D

D

INCLUDED

­B2#1 V4100

E

E

F

F

1

Description

2

3

29.11.2010

Drawing by

RN

Sheet rev.

1

Project rev.

A 4

XO Boat

Copyright by

Date of modification Modified by

Date

Product code

BATTERY CABLES

Boat model

5

10852

Sub­product code

22

Title

6

Project ID

HL

8/ 8

Loc

7

Sheet

8

 43


XO BOATS OY

WWW.XOBOATS.FI INFO@XOBOATS.FI

RANTALINNA, RANTAK ATU 65100 VA ASA FINLAND

44 


45

Xo 220 s user manual fi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you