Page 1


XO BOATS

pystyvä ja hyväkuntoinen miehistö, joka käyttää hyvin ylläpidettyä venettä. Tämä omistajan käsikirja ei ole yksityiskohtainen huoltotai vianetsintäopas. Ongelma ta pauksissa ottakaa yhteyttä XO

ESIPUHE

-jälleenmyyjään. Käyttäkää korjauksiin vain XO -jälleenmyyjän suosittelemia yrityksiä.

Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkues-

SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA

sanne.

JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään venettänne turvallisesti ja miellyttävästi. Käsikirja sisältää veneen ja siihen kuuluvien tai asennettujen varusteiden ja järjestelmien yksityiskohdat sekä tietoa veneen käytöstä ja hoidosta. Kehotamme teitä lukemaan käsikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneew w w. x o b o at s . f i

seenne ennen sen käyttöönottoa. Omistajan käsikirja ei luonnollisestikkaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden lähde. Jos XO on ensimmäinen veneenne, tai olette vaihtanut venetyyppiin, jota ette vielä tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia siitä, että hankitte käsittely- ja käyttökokemusta ennen kuin otatte veneen päällikkyyden vastuullenne. Veneen myyjä, venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai purjehtijaliitot antavat mielellään tietoja paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat päteviä opettajia. Varmistakaa, että odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat veneenne suun nit telukategoriaa, ja että te ja miehistönne pystytte hallitsemaan venettänne kyseisissä olosuhteissa. Suunnittelukategoriaa C vastaavat tuuli- ja aallokko-olot yltävät myrskystä kovaan tuuleen, joissa on poikkeuksellisten aaltojen ja puuskien vaara. Ne ovat vaarallisia olosuhteita, joissa voi tyydyttävästi operoida vain


Sisältö

5.10 Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet

24

5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen

24

1 Ennen kuin lähdet

9

5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen

24

2 Yleistä

11

5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen

24

3 Takuu

12

5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

26

4 Ennen käyttöönottoa

12

5.10.5 Trailerikuljetus

28

4.1 Rekisteröinti

12

5.10.6 Navigointi

28

4.2 Vakuutukset

12

4.3 Koulutus

12

6 Huolto, korjaukset ja talvisäilytys

29

13

7 Lisävarusteet

30

5 Veneen ominaisuudet ja käyttö 5.1 Yleistä

13

7.1 Yleistä

30

5.2 Veneen perustiedot

13

7.2 Lisävarusteiden asennus

30

5.3 Suurin suositeltu henkilömäärä

13

7.2.1 Lämmitin

30

5.4 Kuormitus

14

7.2.2 Jääkaappi

30

5.5 Moottori ja potkuri

14

7.2.3 Radio/CD-soitin

30

5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus

14

5.6.1 Rungon ja kannen aukot

14

Liite 1 – Tekniset erittelyt

32

5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys

14

Liite 2 – XO 200 S CC Yleisjärjestelykuva

34

5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus

16

Liite 3 – Yleiset vaatimukset

35

16

Liite 4 – Sähkökytkentäkaavio

37

5.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen 5.7.1 Moottorit ja polttoainejärjestelmät 5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkäisy

16 17

5.8 Sähköjärjestelmä

18

5.9 Ohjailuominaisuudet

22

5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen

22

5.9.2 Hätäkatkaisin

23

5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta

23


VENEMALLI: XO 200 S CC Rungon tunnistenumero - cin: Moottorin merkki ja malli: Moottorin valmistusnumero: I Omistaja

IV Omistaja

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

II Omistaja

V Omistaja

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

III Omistaja

VI Omistaja

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi: 7


1 Ennen kuin lähdet...

Moottori ja varusteet Tarkistakaa ohjauksen, sähkölaitteiden ja akun toiminta sekä kunto ja tehkää moottorin ohjekirjan mukaiset päivittäiset tarkistustoi-

Tutustu tähän omistajan käsikirjaan.

met. Tarkistakaa veneen merikelpoisuus muutenkin: ei polttoaine-

Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat:

tai vesivuotoja, turvavarusteet mukana jne. Tarkistakaa, että pilssiveden määrä on minimissä.

Säätila ja ennuste Ottakaa huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneenne

Tuuletus

suunnitteluluokka, koko ja varustus sekä päällikön ja miehistön

Huolehtikaa polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vähen-

taidot riittäviä sille vesialueelle, jolle olette lähdössä?

tämiseksi.

Kuormitus

Tavaroiden kiinnitys

Älkää ylikuormittako venettä, jakakaa kuorma oikein. Älkää sijoit-

Tarkistakaa, että kaikki tavarat on asetettu niin, että ne pysyvät

tako painavia esineitä liian ylös, jotta veneen vakavuus ei heikke-

paikoillaan myös merenkäynnissä ja kovassa tuulessa.

nisi. Merikartat Matkustajat

Ellette kulje täysin tuttua reittä, onko mukana merikarttoja riittä-

Varmistukaa, että kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sopikaa

vän laajalta alueelta?

kunkin henkilön tarvittavat tehtävät matkan aikana ennen lähtöä. Lähtömanööverit Polttoaine

Sopikaa miehistön kanssa, kuka irrottaa minkäkin köyden jne. Tar-

Tarkistakaa, että polttoainetta on riittävästi; myös reserviä huo-

kistakaa etteivät kiinnitys- tai muut köydet pääse potkuriin lähdön

non sään tms. varalle. Polttoainetta tulisi olla vähintään noin 20

tai saapumisen aikana.

% yli tarpeen odottamattomien tilanteiden varalle Moottoria koskevia lisäohjeita saatte sen omasta, erillisestä ohjekirjasta.

8

9


2 Yleistä

Käsikirjassa on käytetty SI-järjestelmän mukaisia yksikköjä. Joissain tapauksissa muita yksikköjä on lisätty sulkuihin. Poikkeuksena tästä on tuulen nopeus, joka huvivenedirektiivissä esitetään

Omistajan käsikirja auttaa Teitä tuntemaan uuden veneenne omi-

boforeina.

naisuuksia. Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja useissa kohdissa viitataan niihin. Voitte tietysti täydentää käsikirjaa myöhemmin hankittujen laitteiden ohjekirjoille. Omille muistiinpanoillenne on varattu tilaa käsikirjan lopussa. Tässä käsikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset määritellään seuraavasti: VAARA!

Merkitsee, että on olemassa vakava vaaratekijä, joka johtaa suurella todennäköisyydellä kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. VAROITUS!

Merkitsee, että on olemassa vaaratekijä, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. HUOM!

Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittää huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.

10

11


3 Takuu

4 Ennen käyttöönottoa

5 Veneen ominaisuudet ja käyttö

Päämitat ja kapasiteetti: Veneen pituus, leveys, syväys, kokonaispaino, jne. sekä tankkika-

4.1 Rekisteröinti

5.1 Yleistä

pasiteetit on esitetty liitteessä 1. Tekniset erittelyt.

tasojen, kompassin, mahdollisten navigointilaitteiden ja mui-

Monissa valtioissa jo pienenkin moottoriveneen rekisteröinti on

Omistajan käsikirjan tarkoituksena ei ole olla tädellinen huolto-opas

Valmistajan kilpi:

den jälkiasennettujen laitteiden takuista vastaavat suoraan

pakollista. Ottakaa selvää paikallisilta viranomaisilta asuinvalti-

tai korjauskirja, vaan opastaa käyttäjää tuntemaan uuden veneensä

Veneeseen ohjauspaikan lähistölle kiinnitetyssä valmistajan kil-

ko. laitteiden valmistajat. Näiden laitteiden erilliset takuukir-

onne rekisteröintimääräyksistä. Rekisteröidyn veneen kuljetta-

ominaisuudet ja käyttämään venettään asianmukaisella tavalla.

vessä on annettu osa em. tiedoista. Täydentävät selvitykset on

jat ja toimittajien yhteystiedot ovat liitteenä. Muissa takuuasi-

miseen vaaditaan myös tavallisesti vähimmäisikä ja mahdollisesti

oissa pyydämme ottamaan yhteyttä kansilehdessä mainittuun

erillinen veneilyajokortti.

5.2 Veneen perustiedot

4.2 Vakuutukset

XO 200 S CC:n perustiedot ovat seuraavat:

Veneellä ja siihen veistämöllä asennetuilla varusteilla on oheen liitettyjen takuuehtojen mukainen takuu. Moottorin, trimmi-

annettu tämän käsikirjan asianomaisissa kohdissa. Huomatkaa,

XO-jälleenmyyjääsi.

että esimerkiksi valmistajan kilvessä mainittuun suurimpaan kuormitukseen ei sisälly polttoaine, toisin kuin valmistajan suosittelemaan suurimpaan kuormitukseen.

Venetyyppi: XO 200 S CC Venevakuutus voi korvata vesillä tai kuljetuksen ja telakoinnin

Suunnittelukategoria: C (rannikko)

aikana sattuvan vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu

Suurin suositeltu kuormitus: 535 kg

venettä nostettaessa. Vakuutuksella on myös välillinen vaiku-

Katso myös kohta 5.4 ”Kuormitus”

tus turvallisuuteen vesillä: vakavan haverin sattuessa voit keskit-

5.3 Suurin suositeltu henkilömäärä Veneen suurin suositeltava henkilömäärä on 5. Heille tarkoitetut istuinpaikat sijaitsevat kuvan 1 mukaisissa paikoissa.

tyä ennen kaikkea ihmisten pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri

Suunnittelukategorialla C tarkoitetaan seuraavaa:

vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiöt.

Kategoria C: Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa

VAROITUS!

tuulen voimakkuus on enintään 6 boforia (n. 14 m/s) ja aallokko

Älkää ylittäkö suurinta suositeltua henkilömäärää. Veneessä ole-

sen mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enintään 2 m, satunnai-

vien henkilöiden lukumäärästä riippumatta henkilöiden ja varus-

set suurimmat aallot 4 m korkuisia). Tällaisia olosuhteita voidaan

teiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittää suurinta suositeltua

Veneilyä käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, minkä lisäksi

kohdata avoimilla järvillä, jokisuistoissa, ja rannikkovesillä kohtuul-

kuormitusta (katso kohta 5.4 Kuormitus). Käyttäkää aina veneessä

veneilykerhoilta ja navigointikursseilta saa paljon hyödyllistä ja

lisissa sääoloissa.

olevia istuimia. Mikäli venettänne ei ole varustettu 5 henkilön istui-

4.3 Koulutus

käytännöllistä veneilytietoutta. Nämä antavat hyvän pohjan taidoillenne, mutta käytännön varmuus veneen käsittelyssä, navi-

milla, on heidän istuttava veneen lattialla kuvien mukaisilla paiHUOM!

goinnissa, kiinnittämisessä ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta

Merkitsevä aallonkorkeus on aallokon korkeimman kolmanneksen

pitkän käytännön harjoittelun jälkeen.

keskiarvokorkeus, mikä suunnilleen vastaa kokeneen havainnoijan

koilla.

arvioimaa aallonkorkeutta. Jotkut yksittäiset aallot ovat kaksi kertaa tätä korkeampia. 12

13


5.4 Kuormitus

5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus

Kuormitus ja istumisjärjestely (Kuva 1)

XO 200 S CC suurin suositeltu kuormitus on 535 kg.

5.6.1 Rungon ja kannen aukot

Aikuisen henkilön painoksi katsotaan 75 kg ja lapsen painoksi 37,5

XO veneessä ei ole avotilan tyhjennyksen tarkoitettua tulppaa vaan

kg. Suurin suositeltu henkilöiden yhteispaino on yhteensä 375

kannen tyhjennys on ratkaistu tyhjennysputkien sulkuventtiilillä

kg. Edellä mainitun suurimman suositellun henkilöpainon lisäksi

kts XO 200 S CC yleisjärjestelykuva (Liite 2). XO 200 S CC on sade-

katsotaan, että venettä voidaan kuormittaa seuraavilla painoilla:

veden tyhjentävästä avotilasta kaksi tyhjennysaukkoa. Aukot on

perusvarusteet 15 kg ja kiinteässä polttoainesäiliössä oleva kulu-

tarkoitettu paitsi sadeveden, myös roiskeiden ja murtuvien aal-

tettava polttoainemäärä 115 kg (150 l). Suositeltu kuormitus sisäl-

tojen kautta kannelle päätyvän veden poistoon . Kaikissa tilan-

tää vain edellä mainitut painokomponentit.

teissa tyhjennysaukkojen tulee olla avoimena ja puhdistaa sään-

 Istumapaikka  Vaihtoehtoinen istumapaikka

nöllisesti niihin kertyneet roskat tukkeentumisen välttämiseksi. VAROITUS:

Kuormatessanne venettä älkää koskaan ylittäkö suurinta suositel-

Veneessä on peräpeilin alakulmassa kiinniruuvattava perätulppa, jonka kautta vene voidaan tyhjentää telakoituna tai trailerilla.

tua kuormaa. Lastatkaa vene aina huolellisesti ja jakakaa kuorma asianmukaisesti niin, että suunnitteluvesilinja säilyy (suunnilleen tasaköli). Välttäkää sijoittamasta suuria painoja korkealle. 5.5 Moottori ja potkuri

HUOM!

Itsetyhjentyvä avotila on tarkoitettu suurimman sadevesimäärän,

Pilssipumput ja tyhjennyt

roiskeiden ja murtuvien aaltojen kautta kannelle päätyvän veden

(Kuva 2)

poistoon avotilasta. Osa sadevedestä sekä pilssiin kondensoituva vesi saattaa kuitenkin joutua pilssiin. ÄLÄ JÄTÄ VENETTÄ VARTIOI-

XO 200 S CC suurin suositeltu koneteho perämoottorilla on 111 kW

MATTA VESILLE PITKÄKSI AIKAA. TARKKAILE VENEEN KELLUNTA-

. Perämoottori on normaalisti tarkoitettu asennettavaksi sellaiselle

ASENTOA JA TYHJENNÄ PILSSI TARVITTAESSA. Veneen jättämi-

korkeudelle, että moottorissa potkurin yläpuolella oleva kavitaa-

nen vartioimatta vesille pitkäksi aikaa saattaa johtaa mahdollisiin

tiolevy on samalla korkeudella kuin veneen kölilinja. Noudattakaa

vaurioihin.

 Sähköinen pilssipumppu (Perämoottorimalli)  Käsikäyttöinen pilssipumppu  Pilssipumpunimupiste ja -letku  Pilssipumpun poistoletku

moottorin asennuksessa ja potkurin valinnassa moottorin valmistajan ohjeita. Lukekaa myös moottorin käsikirja huolellisesti. Moot-

5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys

torin käynnistyksen yhteydessä on syytä tarkistaa jäähdytysve-

Tyhjennyslaitteiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Pilssipumput

den virtaus sekä varmistaa, että vaihde on vapaalla. Mikäli moot-

ovat sijoitettu niin lähelle pohjalevyä kuin on käytännössä mahdol-

tori käynnistyy vaihde päällä, ottakaa yhteyttä huoltoon.

lista. Tästä huolimatta on luonnollista että pilssissä on pieni määrä vettä, jota pilssipumppu ei kykene poistamaan. XO 200 S CC:ssä

14

15


on asennettu sähköinen automaattipilssipumppu. Se tyhjen-

5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus

tai irrallaan, tai mitään bensiiniä sisältäviä varusteita tiloissa, joita

tää pilssiin kertyneen veden, kun pinta-anturi havaitsee pils-

XO -veneen vakavuus on erinomainen runkomuodon ja painon

ei ole siihen tarkoitettu. Tarkastakaa vuosittain ettei polttoainelet-

Älkää koskaan

sissä vettä. Automaattipumppu on aina valmiustilassa päävir-

sijoittumisen ansiosta. Muistakaa kuitenkin, että suuret murtu-

kuissa ole kulumia.

• tukkiko pääsyä turvalaitteisiin, sammuttimelle, polttoainevent-

takytkimen asennosta riippumatta, kun akku on kiinnikytket-

vat aallot ovat aina suuri vaara vakavuudelle. Huomatkaa, että

tynä. Pilssipumppu käynnistyy kun anturi on ollut täysin upok-

veneenne vakavuus heikkenee minkä tahansa korkealle lisätyn

5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkäisy

• tukkiko mitään veneeseen tehtyjä tuuletusaukkoja, koska nämä

sissa 5 sekuntia ja sammuu kun anturi on kuivilla. Pumppua voi

painon vaikutuksesta. Kaikki muutokset massojen sijoittelussa

XO 200 S CC on sitä käytettäessä varustettava vähintään 8A 68B

ovat tarkoitettu polttoainehöyryjen tuulettamiseen.

käyttää myös pakolla kytkinpanelissa olevasta jousikuormite-

voivat vaikuttaa huomattavasti veneenne vakavuuteen, trimmiin ja

tehoisilla samuttimilla. Yksittäisen sammuttimen teho ei saa alit-

Älkää myöskään koskaan

tusta kytkimestä. Sähköisen pilssipumpun imupää tulee tarkas-

suorituskykyyn. Ottakaa yhteyttä veneen valmistajaan, jos suun-

taa 5A 34B. Käsikäyttöinen sammutin on sijoitettu oikean puolei-

• muuttako veneen sähkö- tai polttoainejärjestelmää tai salliko

taa ja mahdollisesti puhdistaa roskista säännöllisesti. Pumppuun

nittelette tällaisia muutoksia. Pilssissä olevan veden määrä tulee

sen istuinkonsolin etuosaan säilytystilaan oikealle sivulle kuvan

asiantuntemattoman henkilön tehdä muutoksia mihinkään veneen

pääsee käsiksi moottorikaivossa olevan huoltoluukun kautta.

pitää minimissä, koska veneessä oleva vapaasti liikkuva vesi hei-

3 mukaisesti. Valtion lainsäädännöstä riippuen käsisammuttimet

järjestelmään.

kentää aina vakavuutta. Ottakaa huomioon, että vakavuus voi hei-

tulee tarkastuttaa säännöllisesti määrätyin väliajoin. Ottakaa sel-

• täyttäkö polttoainesäiliötä tai käsittele polttoainetta mootto-

ketä hinauksessa tai hinattaessa.

vää paikallisilta paloviranomaisilta asuinvaltionne tarkastuskäy-

rin käydessä

VAROITUS!

tileille tai sähköjärjestelmän päävirtakatkaisimelle.

tännöstä. Mikäli olette epävarma asuinvaltionne tarkastuskäytän-

Pilssipumppujärjestelmää ei ole suunniteltu karilleajosta tai muusta vauriosta aiheutuvan vuodon hallintaan.

ERIKOISVAROITUKSET

5.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen

nöstä, tarkastuttakaa käsisammuttimet vuoden välein. Käsisammuttimen valmistuspäivänmäärä ilmoitetaan sammuttimeen lii-

Sammuttimien sijoitus

5.7.1 Moottorit ja polttoainejärjestelmät

matussa tarrassa. Yli kymmenen vuotta vanhoja sammuttimia ei

(Kuva 3)

Tarkastakaa pilssiveden määrä tyhjentämällä pilssi manuaalisesti

XO 200 S CC:ssä on kiinteä polttoainesäiliö joka on asennettu

hyväksytä ilman uutta paineastian koeponnistusta. Kun käsisam-

kytkinpaneelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä ennen

veneen pilssitilan keskiosaan. Ennen tankkauksen aloittamista

muttimia vaihdetaan, tulee tilalle hankkia sammutuskyvyltään

veneen jokaista käyttökertaa. Käyttäjän suositellaan pidettävän

sammuttakaa moottori sekä savukkeet ja muu avotuli. Älkää käyt-

vähintään saman tehoiset laitteet. Veneen omistajan/käyttäjän

mukanaan vähintään yhtä ämpäriä tai äyskäriä.

täkö mitään sähkölaitteita. Polttoaineen täyttöaukot sijaitsevat

suositellaan huolehdittavan siitä, että veneessä on ainakin yksi

veneen molemmin puolin kannen tyhjennysaukkojen yläpuolella.

helposti luoksepäästävään paikkaan sijoitettu palosanko, johon

Varasäiliö tulee nostaa pois veneestä täytön ajaksi, jotta poltto-

on kiinnitetty köysi. Varmistukaa siitä, että palonsammutusväli-

Tarkastakaa pilssipumpun toimivuus säännöllisin väliajoin. Mikäli

ainetta ei joutuisi pilssiin mahdollisen ylitäytön yhteydessä. Kun

neet ovat helposti luokse päästäviä myös silloin, kun vene on kuor-

havaitsette pilssipumpun toimivan virheellisesti, puhdistakaa

tankkaatte huoltoasemalla, älkää käyttäkö muovisuppiloa, joka

mattu. Tiedottakaa kaikille miehistön jäsenille palontorjuntavälinei-

pumpun imuaukko roskista ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä XO –

estää täyttöpistoolin ja täyttöhelan välisen staattisen jännitteen

den sijainti ja toiminta. Pitäkää pilssi puhtaana polttoaineesta ja

jälleenmyyjään.

purkautumisen. Tankin täytön jälkeen (ks. säiliön tilavuus liitteestä

tarkastakaa mahdolliset polttoainevuodot säännöllisesti. Bensii-

1. Tekniset tiedot) tarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanut pils-

nin tuoksu on varma merkki polttoainevuodosta. Mikäli veneenne

siin tai moottoritilaan ja puhdistakaa polttoaineroiskeet välittö-

on varustettu lämmittimellä, lukekaa sen varo-ohjeet lämmittimen

mästi. Älkää pitäkö varakanistereita tuulettamattomissa tiloissa

valmistajan ohjeesta.

HUOM!

HUOM!

16

 Sammutin

17


• tupakoiko tai käsitelkö avotulta käsitellessänne polttoainetta.

ns. automaattisulakkeita, jotka voidaan ylikuormituksen tapah-

Sähkölaitteet

• säilytä bensiiniä tiloissa, joita siihen ei ole siihen tarkoitukseen

duttua kytkeä uudelleen toimintaan painamalla ylös ponnahta-

(Kuva 3)

suunniteltu. Mikäli veneeseen ei ole asennettu lämmitintä, on vara-

nut nuppi takaisin alas. Sähköjärjestelmässä on kaksi ylimääräistä

polttoainesäiliötä mahdollista säilyttää lämmittimen paikalla säi-

sulakkeilla varustettua virtapiiriä (Extra 1 (10A) ja Extra 2 (10A))

liön tilalla.

(sähkökaavion kohdat F13–F14 ja F17–F19), joihin voi liittää jälki-

• jätä venettä valvomatta kun keitin tai lämmityslaite on käytössä

asennettavia lisävarusteita. Näiden virtapiirien johtimet löytyvät kytkinpanelista. Älkää vaihtako sulakkeita suuremmille virroille,

5.8 Sähköjärjestelmä

älkääkä asentako sähköjärjestelmään komponentteja, joilla virtapiirin nimellisampeeriluku ylittyy.

Veneen sähköjärjestelmän kytkentäkaavio on esitetty liitteessä 3.

Jälkiasentaessasi lisävarusteita veneeseen, käyttäkää Extra 1

Päävirtakytkin sijaitsee takaistuimen alla vasemmalla. Automaatti-

tai Extra 2 virtapiiriä. Kytke laite sekä virransyöttö-, että miinus joh-

nen pilssipumppu on kuitenkin aina toiminnassa akun ollessa kyt-

timiin. Veneen runkoa ei saa käyttää maadoituspiirinä.

kettynä. Virtapiirin ollessa kytkettynä käyttölaitteita voidaan operoida kytkinpanelilta kuljettajan paikalta.

Lähtiessänne veneestä pidemmäksi aikaa katkaiskaa virta pääkytkimestä. Irrota akku järjestelmästä sähköasennuksia tehtäessä. Kun irrotatte tai kiinnitätte akkuja, varokaa kosketta-

Kulkuvalot kytketään toimintaan kulkuvalo kytkimestä (kts kuva

masta metalliavaimella samanaikaisesti akun molempia napoja

5). Muista asentaa irrotettava mastovalo paikalleen. Veneessä on

tai veneen alumiiniosia.

tuulilasinpyyhin, jota käytetään sen kytkimestä. Pilssiveden tilan-

Ladatkaa akkuja vain moottorilla tai akkulaturilla. Lataaminen

teen voi tarkastaa painamalla pumppu toimintaan sen kytkimestä

liian suurella virralla aiheuttaa akun räjähdysvaaran. Huolehtikaa

(kts kuva 5). Mikäli veneen sivulta perästä ei kuulu veden lorinaa,

akkutilan tuuletuksesta. Akun latauksessa vapautuva vety saat-

on automaatti pitänyt huolen veden tyhjennyksestä.

taa räjähtää, mikäli tuuletus estyy.

Sähköjärjestelmässä on laajat asennusvalmiudet lisävarusteille;

Älkää koskaan katkaisko virtaa pääkytkimestä moottorin käy-

asennusvalmiudet on valmiiksi radiosoittimelle ja kahdelle kaiut-

dessä, koska tämä voi voi vaurioittaa moottorin. Älkää muuttako

timelle.

veneen sähköjärjestelmää tai siihen liittyviä piirustuksia; muutok-

Veneessä on rajoitettu asennusvalmius myös polttoainekäyttöisellelämmityslaitteelle. Hallintalaitteet ja sähkölaitteet on järjestetty kuvan 5 mukaisesti. Virtapiirien sulakkeet on sijoitettu erilliseen sulake­rasiaan ohjauskonsolin sisäpuolelle (kts kuva 4). XO-veneissä käytetään 18

set ja huollot tulee jättää asiantuntevan venesähköteknikon tehtäväksi.

Sähkölaitteiden sijainti:  Akkukotelo  Päävirtakytkin  Pilssipumppu

 Mastovalo valkoinen 360°  Kulkuvalot , pop-up  Kytkinpaneli  Sulakerasia (ks. kuva 6.)  Tuulilasinpyyhin (lisävaruste)

19


SULAKERASIA (kuva 6)  Kulkuvalot 5A,  Pilssipumppu 5A,  Tuulilasinpyyhin 5A,  Virtapistoke 12 V DC 10A,  Virtapistoke 12 V DC 10A,  Virtapistoke 12 V DC 10A,  CD/Radio 10A,  Extra 1 5A, 9) Extra 2 10A.

Hallintalaitteet (kuva 5) Kytkinpaneli:  Pilssipumpun käyttökytkin  Kulkuvalojen kytkin  Tuulilasinpyyhin  Äänitorvi  Lisävaruste kytkin  Trimmilevyn kytkin oikea  Trimmilevyn kytkin vasen

20

21


5.9 Ohjailuominaisuudet

5.9.2 Hätäkatkaisin

5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta

Ohjailtavuus yli 30 solmun nopeuksilla on heikentynyt. Nopeat

Kiinnittäkää hätäkatkaisimen naru itseenne heti, kun olette irrot-

Kauniilla ja tyynellä säällä ajaminen on helppoa, kunhan järjes-

5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen

käännökset voivat johtaa hallinnan menettämiseen. Hidastakaa

taneet kiinnitysköydet. Lukekaa tarkemmat ohjeet moottorin

tätte riittävän myös COLREG:n sääntöjen edellyttämän, tähystyk-

Veneen suurin suositeltu koneteho on 111 kW. Älkää käyttäkö

nopeutta ennen jyrkkiä käännöksiä kumpaan suuntaan tahansa.

käsikirjasta. Varsinkin yksin ajettaessa on erittäin tärkeää, että

sen. Huolehtikaa aina siitä, että ohjauspaikalta on mahdollisim-

venettä, mikäli siinä on suurempi koneteho kuin valmistajan kil-

Välttäkää nopeita liikkeitä nopean ajon aikana. Älkää ajako täy-

vene pysähtyy, jos jostain syystä putoatte veteen tai horjahdatte

man hyvä näkyvyys:

peen merkitty teho. Käytä moottorin sähköhydraulista rikikulman

dellä nopeudella ruuhkaisilla väylillä, tai kun näkyvyys on rajoitettu.

veneessä. Muistakaa kuitenkin irrottaa naru kädestänne juuri

• sijoittakaa matkustajat niin ettei kuljettajan näkökenttä supistu

ennen rantautumismanöövereja moottorin tahattoman sammut-

• älkää ajako jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolla keulan nousu

tamisen välttämiseksi.

haittaa näkyvyyttä

VAROITUS!

säätöä (Power Trim) seuraavalla tavalla: • nostettaessa vene liukuun ”keula alas” -asento

Aallot heikentävät veneen ohjailtavuutta ja kallistavat venettä.

• kun vene on liu’ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan keu-

Ottakaa tämä huomioon vähentämällä nopeutta aallokon kasva-

laa kunnes vene alkaa laukata, potkuri menettää otteensa tai kone

essa.

• säätäkää veneen asento koneen rikikulmaa (power-trim) ja mahVAARA!

dollisia trimmitasoja hyväksi käyttäen niin, ettei keulan nousu hait-

saapuu normaalin säätöalueen ylärajalle. Lasketaan keulaa tästä

Opetelkaa meriteiden säännöt ja seuratkaa niiden antamia

Pyörivä potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai uima-

taa näkyvyyttä

hieman niin, että ajo tuntuu stabiililta. Lokin avulla rikikulmaa voi

ohjeita sekä COLREG:n (kansainväliset säännöt yhteentörmää-

rille. Käyttäkää hätäkatkaisijaa ja sammuttakaa moottori, kun

• erityisesti laivaväylillä muistakaa katsoa laivojen varalta myös

optimoida.

misen ehkäisemiseksi merellä) vaatimuksia, joiden noudattami-

uimari tai vesihiihtäjä nousee veneeseen.

taaksepäin. Käyttäkää pimeän tullen ja rajoitetun näkyvyyden

• vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku pehme-

nen on välttämätöntä. Sääntöjen mukaan riittävää tähystystä tulee

nee. Myötäaallokossa ja erittäin korkeassa vasta-aallokossa keu-

ylläpitää jatkuvasti ja kulkuoikeuksia tulee noudattaa. Navigoikaa

laa nostetaan hiukan ylöspäin, jottei se sukeltaisi.

huolellisesti ja käyttäkää uusia tai päivitettyjä merikortteja. Sovit-

• älä aja venettä suurella nopeudella koneen rikikulman ollessa

takaa aina nopeutenne olosuhteisiin ja ympäristöön. Ottakaa huo-

negatiivisella kulmalla eli keula alhaalla, koska vene saattaa kallis-

mioon:

tella ja ohjailussa saattaa esiintyä epästabiiliutta.Rikikulman sää-

• aallokko (kysykää myös matkustajien mielipidettä mukavasta

tämiseksi lue myös moottorin valmistajan antamat ohjeet.

nopeudesta)

(sumu, kova sade) vallitessa asianmukaisia kulkuvaloja.

• omat peräaaltonne (suurimpia liukuunnousussa, pienimpiä Säätäkää rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti - se muut-

uppoumanopeudella, eli alle 6 solmua). Noudattakaa aallokonai-

taa veneen käytöstä rajusti. Älkää ajako keula liian alhaalla, vene

heuttamiskieltoja. Vähentäkää nopeutta ja peräaaltoja kohteliai-

voi kääntyä yllättäen.

suudesta, sekä turvallisuussyistä itseänne ja muita kohtaan. • näkyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko) • reitin tuntemus (navigointiin tarvittava aika) • reitin ahtaus (muut vesilläliikkujat, melu ja peräaallot rannoilla) • pysähtymiseen ja väistöliikkeisiin tarvittava tila.

22

23


5.10 Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet

Välttäkää siis:

Työkannet ja uimaportaat

• polttoaine- tai öljyvuotoja

(Kuva 6)

5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen

• roskien tai jätteiden tyhjentämistä vesistöön tai jättämistä

uudelleen nouseminen

rannalle

Veneen työkannet on merkitty kuvaan 6. Älkää istuko, seiskö tai

• pesuaineiden tai liuottimien päästämistä veteen

oleskelko veneen muissa osissa veneen ollessa kulussa. Ennen

• kovaa melua sekä vesillä että satamissa

kuin lähdet liikkeelle, varmistu että takakaiteet on lukitussa tilassa.

• peräaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa

Veteen pudonneen henkilön on helpointa nousta veneeseen perä-

vesissä.

 Uimaportaat Työkannet

osaan sijoitettujen uimatikkaiden avulla. Tikkaat saa käännettyä alas myös vedestä käsin.

Ottakaa huomioon paikalliset ympäristölait ja ohjesäännöt. Tutustukaa kansainvälisiin sääntöihin merten saastumisen ehkäisemi-

5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen

seksi (MARPOL) ja kunnioittakaa niitä niin paljon kuin mahdollista.

Kiinnittäkää kaikki painavat varusteet, kuten ankkurit, luotettavasti paikalleen ennen liikkeellelähtöä. Ilmavirta sieppaa herkästi myös kevyet tavarat, mikä pitää huomioida. Pitäkää kaikki veneessä olevat luukut kiinni ajon aikana. 5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen Saaristo ja järvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon säilyttäminen on veneilijänkin kunnia-asia.

24

25


5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

VAROITUS!

HUOM!

VAROITUS!

Kiinnittäkää veneenne aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti,

Älkää yrittäkö pysäyttää venettä käsivoimin älkääkä laittako kät-

• Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen

Hinausköysi on suuren jännityksen alainen. Jos se katkeaa, saat-

koska olosuhteet saattavat muuttua nopeasti. Kiinnitysköysien

tänne tai jalkaanne veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen

kiinnityspisteen lujuutta

taa katkenneella päällä olla hengenvaarallinen nopeus. Käyttäkää

tulisi olla varustetut joustimilla nykäysten vaimentamiseksi. Katso

väliin. Harjoitelkaa rantautumista hyvissä olosuhteissa, käyttäkää

• Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa

aina riittävän paksua köyttä älkääkä oleskelko köyden linjassa..

kiinnityspisteet kuvasta 7. Älä käytä muita veneen osia kiinnittä-

konevoimaa hillitysti mutta määrätietoisesti.

kuormitettuna

miseen, hinaamiseen tai ankkurointiin.

• Kun hinaat tai olet hinattavana, käytä aina pientä nopeutta. Jos

Käyttäkää riittävän suuria lepuuttimia hankautumien ehkäise-

Kiinnittäessänne venettänne ottakaa huomioon tuulen käänty-

kyse on uppoumarunkoisesta veneestä, älä koskaan ylitä hinauk-

miseksi. Keulavantaassa oleva lenkki on tarkoitettu liukutelak-

minen, vedenpinnan nousu tai lasku, peräaallot jne. Lisäohjeita

sessa runkonopeutta.

kaa tai traileria varten, eikä ole tarkoitettu esim. laiturikiinnityk-

saatte mm. vakuutusyhtiöiltä. Kun hinaatte toista venettä tai olette

sen sivuttain suuntautuvaan vetoon. Kiinnityspisteiden lujuudet

hinattavana, käyttäkää aina pientä nopeutta sekä riittävän vah-

on myös esitetty kuvassa 7.

vaa, kelluvaa hinausköyttä. Aloittakaa hinaus varovaisesti, välttä-

Hinaus ja kiinnitys

On omistajan/käyttäjän vastuulla varmistaa, että kiinnitys-,

kää nykäyksiä, älkää ylikuormittako konetta. Varokaa hinausköy-

(Kuva 7)

hinaus- ja ankkuriköydet, ankkuriketjut ja ankkurit ovat sopivia

den ajautumista potkuriin. Mikäli kyse on uppoumarunkoisesta

veneen tarkoitetulle käytölle ja että köysien ja ketjujen murtolu-

veneestä, älkää koskaan ylittäkö sen runkonopeutta. Jos hinaatte

juus ei ylitä 80% vastaavien kiinnityspisteiden lujuudesta.

pientä jollaa, sovittakaa hinausköyden pituus sellaiseksi, että jolla

Köysien kuluminen ja solmujen aiheuttama lujuuden heikke­

ratsastaa peräaallon myötämäessä. Kapeikoissa ja suuressa aal-

neminen tulee kuitenkin ottaa huo­mioon. Huomatkaa hinat­taes­sa

lokossa vetäkää jolla kuitenkin lähelle peräpeiliä, jotta kiemurtelu

että etuknaapien lujuudet ovat eri kuin perä- ja keskiknaapien.

vähenisi. Kiinnittäkää jollassa olevat varusteet hyvin sen kaatumi-

Rantautuessanne luonnonsatamaan varmistukaa, että veden

sen varalta. Avointen vesien aallokossa peittäkää jolla, jotta rois-

syvyys on riittävä ja LASKEKAA ANKKURI RIITTÄVÄN KAUAS RAN-

kevesi ei täyttäisi sitä. Kun hinaatte tai jos venettänne joudutaan

NASTA. Kohtuullinen pito saavutetaan, kun köyttä on 4–5 kertaa

hinaamaan, kiinnittäkää hinausköysi kuvan 7 mukaisiin kiinnitys-

veden syvyys ankkurin laskupaikalla, ja pito paranee mitä enem-

pisteisiin. Kiinnitysköysi tulee kiinnittää niin, että se on irroitetta-

män köyttä on ulkona. Ankkurin pito paranee myös merkittävästi,

vissa kuormitettuna.

Kiinnityspisteiden lujuus etuknaapille

1

hinauksessa ja ankkuroinnissa on 18,6 kN. Eteenpäin suuntautuva kiinnitysvoima etu- ja keskiknaapeille on 15,2 kN ja peräknaapeille 12,9 kN.

jos ensimmäiset 3–5 metriä ankkuriköydestä on painoköyttä tai kettinkiä.

Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen kiinnityspisteen murtolujuutta. Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa kuormitettuna.

26

 Kiinnityspisteet (knaapit) hinauksessa, laiturikiinnityksessä ja ankkuroinnissa   Trailerilenkki

27


5.10.5 Trailerikuljetus

HUOM!

6 Huolto, korjaukset

Nostaessanne XO -veneen trailerille varmistukaa siitä, että trai-

Trailerin tulee olla lievästi aisapainoinen. Varmistu, että vene on

leri sopii veneellenne: tukia on riittävästi pistekuormien pienentä-

kiinnitetty riittävän tiukasti traileriin eikä pääse liikkumaan mihin-

miseksi, kantavuus ja mitat ovat riittävä veneelle, sen moottorille,

kään suuntaan, ja että veneen paino jakautuu tasaisesti sivutuille.

varusteille, akulle, veneilyvarusteille ja mukana olevalle polttoai-

Heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittäistä tukea vasten, jol-

Tietoja veneen ylläpidosta, talvisäilytyksestä, huollosta ja korjauk-

neelle. Tutustukaa perusteellisesti kansallisiin tieliikenneasetuk-

loin runko voi vaurioitua.

sista löydät lähimmältä XO jälleenmyyjältäsi. Suuremmat alumii-

siin koskien yhdistelmäkuljetuksia ja niiden ajokorttivaatimuksia. Tarkistakaa myös että autonne vetokyky on riittävä kyseiselle

ja talvisäilytys

nin tai pintakäsittelyn vauriot tulisi korjauttaa valtuutetun XO jälVAROITUS!

leenmyyjän toimesta. Moottorin tai jälkiasennettavien varustei-

yhdistelmälle. Poistakaa veneestä ylimääräinen kuorma ja pilssi-

Kantavuudeltaan riittämätön tai huonosti ylläpidetty

den vioittuessa kääntykää ensisijaisesti kyseisten laitteiden toi-

vesi ennen trailerille nostamista. Säätäkää trailerin sivutuet niin,

venetraileri voi rikkoontua ajon aikana ja aiheuttaa vaaratilanteen.

mittajien puoleen.

että kölituet kantavat suurimman osan veneen painosta ja että

Varmistu että trailerin kantavuus riittää veneen lisäksi myös moot-

sivutuet ainoastaan tukevat venettä. Nostakaa vene trailerille aino-

torin, polttoaineen ja varustuksen painoille.

astaan keulavantaassa olevasta silmukasta – muut kiinnityskohdat eivät kestä veneen painoa noston aikana. Sitokaa vene ennen

HUOM!

Varmistukaa, että käyttämänne puhdistus-, pintakäsittely- ja VAROITUS!

varsinaista kuljetusta tiukasti kiinni traileriin. Suojatkaa venettä

Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen

laitta malla kiinnitysvöiden ja veneen väliin tarvittaessa pehmus-

päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa

teita. Tarkistakaa moottorin käsikirjasta, mitä ohjeita siinä anne-

kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita

taan trailerikuljetukselle.

veneelle ja muulle tieliikenteelle.

suoja-aineet soveltuvat alumiinille ja muille käsittelemillenne pinnoille. Noudattakaa kemikaalin valmistajan antamia ohjeita.

Huomioikaa myös veneen lisävarusteet trailerikuljetuksen aikana. Huolehtikaa irtonaisten tavaroiden kiinnittämisestä

5.10.6 Navigointi

veneessä. Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä

Veneessä tulee aina olla kompassi ja ajantasainen kartta, vaik-

veneen päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuk-

kakin navigointi tapahtuisi esim. GPS karttaplotterin avulla. GPS

sissa kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vauri-

on navigaation tuki ja sitä ei tulisi käyttää ensisijaisena navigoin-

oita veneelle ja muulle tieliikenteelle. Trailerikuljetuksen aikana ajo-

tivälineenä. Aluksen päällikön tulee hallita vähintään perusnavi-

viimassa heiluva kuomu tai muu peite saattaa myös aiheuttaa pin-

gointitaidot.

tavauriota veneeseen. Säilyttäkää veneen kuomu sille varatussa säilytystilassa trailerikuljetuksen aikana tai irrottakaa kuomu tarvittaessa kokonaan trailerikuljetuksen ajaksi. Huomatkaa myös että veneen ovi on kunnolla kiinni trailerikuljetuksen aikana. 28

29


7 Lisävarusteet 7.1 Yleistä

7.2 Lisävarusteiden asennus XO 200 S CC:ään on saatavana paljon sähkökäyttöisiä lisävarusteita, joille kaikille on sähköpiirit ja -johdot valmiiksi tehty ja vedetty

HUOM!

oikeisiin paikkoihin. Seuraavana on lueteltu mahdollisten lisävarus-

Monet jälkiasennukset ja muutostyöt voivat väärin tehtyinä aihe-

teiden ja niiden johtojen sijainnit, katso niiden tarkemmat asen-

uttaa vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuu-

nus- ja käyttöohjeet varusteiden valmistajien omista ohjeista.

delle. Ottakaa yhteys valmistajaan, ennen kuin teette tai teetätte esim. uusia maadoituksia, luukkuja, kiinnitätte varusteita tai asen-

7.2.1 Lämmitin

natte veneeseen varusteita tai yhdistätte alumiiniin muita metal-

Veneen tilankäytössä on varauduttu jälkiasennettavan diesel- tai

liseoksia.

valopetrolikäyttöisen lämmittimen asennukseen. Itse lämmitin järjestelmineen on tarkoitettu asennettavaksi kuljettajan pulpe-

HUOM!

Mikäli asennatte tai asennutatte veneeseen lisävarusteita, käyt-

tin sisäpuolelle. Katso lisäohjeita lämmittimen valmistajan asennusohjeesta sekä XO 200 S CC:n lämmittimen asennusohjeesta.

täkää pintakäsiteltyyn alumiinipintaan kosketuksessa olevan pinnan (joko lisävarusteen asennuspinta tai ruuvin kanta) alla sähköä

7.2.3 Radio/CD-soitin

johtamatonta ainetta olevia eristealuslevyjä.

Veneeseen on lisävarusteena saatavana johtosarja autotyyppisen soittimen asennukseen. Soitin on tarkoitettu asennettavaksi vasempaan pulpettiin liukukannen alle. Johtosarjassa on Euro-liitin, johon on kytketty päävirtakytkimen ohittava radion muistivirta ja päävirtakytkimen kautta kulkeva varsinainen virta, sekä johtimet kahdelle kaiuttimelle. Kaiuttimien johtojen päät tulevat kummallekin pulpetille ja kaiuttimet asennetaan jalkatilan seinämään.

30

31


LIITE 1 TEKNISET ERIT TELY T

Hallintakaapelit

Huviveneen tiedot

Hydrauliohjausletkut: 4,50 m (15 jalkaa)

Veneen merkki ja malli: XO 200 S CC

Kaukohallintalaitteen kaapelit: 4,50 m (15 jalkaa)

Suunnittelukategoria: C-rannikko

Veneellä on juokseva sarjanumero, CIN-koodi (CIN = Craft Identifi

Veneen paino täydellä kuormalla: 1 730 kg

cation Number = Aluksen tunnistenumero). CIN-koodi on merkitty

Veneen massa trailerilla: 1 300 kg (tai 1 275 = runko 890 +

aluksen runkoon perässä oikealle puolelle / peräpeilin ulkopintaan

kone 235 + akku 20 + perusvarusteet 15 + polttoaine 115)

Osakuorma

Venetyyppi: Avoin perämoottorivene

reunalistan viereen. Voitte merkitä CIN-koodin alla olevaan tauluk-

(täyskuormapainosta poistettu henkilöpainot)

Perusvarusteet: 15 kg

Rakennusmateriaali: Alumiiniseokset, lujitemuovi, PE-HD

koon. Asioidessanne veistämön tai jälleenmyyjien kanssa, ilmoit-

Suurin suositeltu kuorma: 535 kg

Kiinteiden säiliöiden sisältö: 115 kg

Suurin koneteho: 130 kW

Muu lasti tai varuste: –

Pituus / leveys / syväys: 6,30 m / 2,16 m / 0,90 m

Kiinteän polttoäinesäiliön tilavuus molemmissa malleissa 150 l

Tuotantoteknisistä syistä johtuen saattaa päämitoissa ja

Viittaukset käytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin

HUOM: Tankin ilmoitettu täyttömäärä ei välttämättä ole kokonai-

tilavuuksissa olla pieniä eroja. Huomatkaa, että tankkien

standardeihin sekä määräyksiin esitetään seuraavalla sivulla.

Tyyppimerkintä: XO 200 S CC

suudessaan käytettävissä johtuen trimmistä ja kuormituksesta.

täyttä kapasiteettia ei aina voida käyttää veneen trimmi- tai

CIN-koodi:

Tankissa tulisi pitää aina yllä vähintään 20% täyttöastetta.

kallistuskulmasta riippuen.

CE Kategoria: C

Valmistaja

erittelyn ja EYtyyppitarkastustodistuksen

XO Boats Oy

mukaisesti.

takaa CIN-koodi sekä veneen tyyppi, niin oikeiden varaosien toimittaminen helpottuu.

Tyyppitarkastustodistus no:

Moottorin merkki ja malli: Moottorin sarjanumero:

olennaiset turvallisuusvaatimukset kääntöpuolella olevan

Veneen runkomateriaali: Merialumiini AlMg4,5/ 5083 Kantavuus

Rantalinna, Rantakatu

XO 200 S CC

Suurin suositeltu henkilömäärä: 5

65100 VAASA

Päämitat

Suorituskyky

Kokonaispituus: 6,30 m

Suurin suositeltu perämoottorin koneteho: 111 kW

Suurin leveys: 2,16 m

Suorituskyky suurimmalla teholla: 42 solmua

Suomi

Targakaaren vakio varusteiden korkeus vesilinjasta: 2,40 m

XO Boats Oy

Käytetty moduuli: B (EY-tyyppitarkastus) Ilkka Heimola, Johtaja Ilmoitettu laitos

Päiväys: 01.01.2011

VTT Expert Services Oy

(veneen tarkka alituskorkeus tulee kuitenkin tarkistaa erikseen)

Pilssipumput

Tunnusnumero: 0537

Syväys 0,90 m

Sähkökäyttöinen pilssipumppu: 28 l/min

PL 1001,

Käsikäyttöinen pilssipumpp:u 25 l/min kun 45 iskua/min

02044 VTT Suomi

Painoerittely Kuormaamaton veneen paino: 920 kg (luukun kanssa 950 kg)

Sähköjärjestelmä

(sisältää koneen, akun, runkopituuden mukaiset perusvarus-

Jännite: 12 V DC

teet.)(Suurimman sallitun koneen paino: 235 kg)

Suositeltu akkukapasiteetti: 100 Ah

32

Vakuutan, että yllä mainittu huvivene täyttää kaikki soveltuvat

33


LIITE 2 XO 200 S CC / YLEISJÄRJESTELYKUVA

Liite 3 Yleiset vaatimukset

Veneen yleisjärjestelykuvat eivät ole mittakaavassa. Veneiden jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja ei vastaa mahdollisista poikkeavuuksista.

Perustiedot: EN ISO 8666:2002

Mitoitus

A2.1 Rungon merkintä: ISO 10087:1996 / A1:2000

A3.1 Rakenne: ISO 12215-3:2002, ISO 12215-5:2008,

A2.2 Valmistajan kilpi: RCD annex I, 2.2

ISO 12215-6:2008

A2.5 Omistajan käsikirja: EN ISO 10240:2004 Hydrostatiikka Järjestely ja varusteet

A3.2 Vakavuus ja varalaita: EN ISO 12217:2002 + A1:2009

A2.3 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen: EN ISO 15085:2003

A3.3 Varauppouma ja kelluvuus: EN ISO 12217:2002

A3.7 Pelastuslautan säilytys: RSG Guidelines

A3.6 Suurin sallittu kuormitus: EN ISO 14946:2001/AC 2005

A3.8 Varauloskäynti: -

A3.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot

A3.9 Ankkurointi ja hinaaminen: EN ISO 15084:2003

A5.7 Kulkuvalot: 1972 COLREG

A3.5 Vedellä täyttyminen: EN ISO 11812:2001,

A5.8 Päästöjen torjunta: -

Asennukset

Ohjailuominaisuudet

A5.1 Koneet ja moottoritilat: -

A4

Ohjailuominaisuudet: EN ISO 11592:2001,

A5.2 Polttoainejärjestelmä: EN ISO 10088:2001,

EN ISO 8665:2006

A2.4 Näkyvyys ohjauspaikalta: RSG Guidelines,

EN ISO 11105:1997

A5.3 Sähköjärjestelmä: EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990

EN ISO 9093-2:2002, EN ISO 12216:2002 EN ISO 15083:2003, ISO 8849

EN ISO 11591:2000

A5.4 Ohjausjärjestelmä: EN ISO 10592:1994/A1:2000

 Mastovalo; ympärinäyttävä valkoinen, teho 10W  Akkukotelo, sulakerasia ja päävirtakytkin  Kulkuvalot; 112,5° punainen ja 112,5° vihreä, teho 10W  Polttoaineen täyttöletku  Jauhesammutin, 2 kg; teho 13A89BC

34

 Polttoainesäiliö  Perätulppa  Pilssipumppu Käsikäyttöinen pilssipumppu  Polttoainesäiliön huoltoluukku

A5.5 Kaasulaitteet: -

Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori CE-merkitty

A5.6 Paloturvallisuus: EN ISO 9094-1:2003

Melupäästöjen tason Moottori CE-merkitty

 Polttoainesäiliön huohotin  Avotilan tyhjennyskaivo  Polttoaineen täyttöhela  Polttoainesuodatin/-vedenerotin  Avotilan tyhjennyksien sulkuventtiilit

35


36 /20

/1.F8 INPUTINPUT-

8/8

X25b SPKR_PORT-

1.5 GREEN/BLACK

5/8

SPKR_STB-

1.5 PURPLE/BLACK

X25b

SPKR_STB+

1.5 PURPLE

LS2

MEMORY

8/8

X2a

/1.E5

1.5 RED

X.2a 8/8

2

2

RADIO

OUTLET

2

1.5 GREEN/BLACK 2

X.2a 7/8

HORN_IN

1.5 BROWN

X.2a 6/8

TRIM

LS2

2

LS1

1/8

MEMORY

1.5 BLUE/RED

X25b

6/8

RADIO

7/8

X2a

1

LS1

4/8

X25b

3

X25a

1.5 RED

6/8

X2a HORN_IN

1.5 BROWN

6 RED

X.2a 5/8

1

1

1

1

1

INPUT+

SPKR_PORT+

4/8

X25a

OUTLET

1.5 GREEN/BLACK

5/8

X6a

5/8

X2a TRIM

10A

1.5 GREY/GREEN

8/8

X25a

A.2

F.5

INPUT-

TRIM

RADIO

1.5 BLACK

5/8

X.6a HORN_IN

1.5 BROWN

4 RED

2

B1

A2 +

2/6

4/8

X6a

1

B.1

S.3

10A

/20 4102

A2

2

F.4

INPUT-

6

HORN_OUT

1.5 BROWN 3/6

X.6a 6/8

V25AS00B-00000

OUTLET

1.5 BLACK

H5

2

B1

COMPASS L.

1

/20

6/8

X6a

S.2

HORN_OUT

A1

HORN 10A

B.1

1 RED 1.5 BROWN

VEBAS00C-00000

F.3

INPUT-

4/8

X.6a

2

1.5 BLACK

5 TRIM

TRIM 1

B1

1 RED 4 RED

2 25A

INPUT-

4 BLACK

X.6c 6/8

2

F.2

/20

6/8

NAV/ANC_L_IN

1 RED

X.2a 4/8

1

B.1

NAV/COMP_L_OUT

X6c

5/6

4/8

X2a

NAV/ANC_L_IN

1 RED

6 RED

INPUT-

H3 X.2a

4 BLACK

NAV. LT

1/8

B1

6/6

1/8

X6a

1/8

B.1

1 RED

NAV/COMP_L_OUT

X.6a 3/8

1/8

X.6a

NAV/ANC_L_IN

1 RED

X2a

/20 4102

H2 1 BLACK

NAV. LT

B1

1 RED

B.1

3/8

X6a

4

1 BLACK

H1

ANCH. LT

1 RED

2

INPUT-

2/6

4 RED

/20 4102

/2.F1 INPUT+

/20

INPUT-

3

1 BLACK

3/6

1

B1

1 RED

+

/20

FUEL�GAUGE

X.6a 2/8

A10 2/8

FUEL�TANK

X6a

2

ANC_L_OUT

A7

1 RED

10A NAV./ANCH. LT

INPUT-

1 BLACK

1

1

1

1

F.1

B.1

B1

1/1

M_S1e

/1.E3

B.1

MEMORY 10A

FUEL_G

2

M_F.4

1 RED

1

INPUT-

10A BILGE�P.�AUTO

1 BLACK

2

M_F.3

B1

FUEL_G

1

M_F:4

25A

B.1

M 1 RED

1.5 BLUE/RED MEMORY MEMORY

MAIN

M_F:3

2

M_F.2

/2.B6

BILGE_P_AUTO

2.5 RED BILGE_P_AUTO

M_F:2

1

/3.E6

INPUT+ 4 RED INPUT+

25A

/3.A2

M_F:1

BATTERY INPUT+

MAIN

4 RED

M_F.1

INPUT-

M7 50/10

INPUT+

INPUT+

INPUT+

INPUT+

4 RED

/2.A1

1/1 50 RED 50/8

B2a

1 2

4 RED

1 BLACK

B2

0 I

BATTERY+

MAIN�SWITCH

/1.F3

M_S1

RED 50

4487 275A/1250A

1/1

G1a

M_S1a M_S1c

50/8 /1.E3

G1

DIRECT+

B2b B2

G1d

1/1

G1b 204

2.5 RED

/20 4102

B1

INPUT-

4 BLACK

1/1

INPUT-

4 BLACK

INPUTDIRECT+

/20

B1

50 BLACK 2.5 RED

B.1

/20 /20

B.1

Liite 4 SÄHKÖK Y TKENTÄK A AVIO INPUT+

/3.A1

1

LS.2

+

12V DC

A3

H4

HORN

LS.1

/3.F1

37


/2.F6

38 INPUT-

/20

B1

2.5 RED

INPUT-

X10

2.5 GREY

X10

2.5 BLACK

X10

/4.F1 1/3

1/3

2.5 RED

2/3

2/3

2.5 GREY

3/3

3/3

2.5 BLACK

X.10

5/8

X6c

2/2

A9

1/2

5

A9

4/8

X.6c

4/8

7/8

X2b

S.1

/3.F6 INPUT2

2

1

F.12

PLOTTER 10A

2

V25AS00B-00000

A.9 PLOTTER

1.5 BLUE

X.2b

2

2

7/8

1.5 WHITE

X.2b 5/8

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

X.2b 4/8

1

1

PLOTTER

1.5 BLUE

X6c

4/8

X2b

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

1

10A EXTRA�(ENG.BL.)

PLOTTER

1.5 BLUE

2/8

X6c

2

F.11

INPUT-

1.5 BLACK

X.6c 5/8

2/8

X.6c BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

AUX_IN

1.5 PURPLE

X.2b 3/8

/4.A1

INPUT-

X.10

1.5 BLACK

3

BILGE P.

2/6

3/8

X2b AUX_IN

1.5 PURPLE

1

INPUT+

M3

2

/1.E5

S.6

10A

BILGE_P_AUTO

3/6

V15AS00C-00000

BILGE P.

BILGE_P_M_OUT

2.5 GREY

X.6c 3/8

VEBAS00C-00000 2

F.10

/20

1.5 WHITE/BROWN

3/8

1/8

X6c

WIPER_BB_IN

1.5 WHITE/BROWN 2

X.2b 2/8

1

1

1

/3.A8

B.1

1.5 PURPLE

X6c

1/8

X.6c

X2b

WIPER_BB_IN

1.5 WHITE/BROWN2/8

1

INPUT+

M

1.5 WHITE/RED

7A

AUX_IN

1.5 PURPLE

5/8

X6b

AUX 1

BILGE_P_M_OUT

2/6

X.6b

WIPER_BB_IN

1.5 WHITE/BROWN5/8

F.9

B1

6 WIPER_JUMP

5/6

2

1

/20

4 1.5 RED

6/6

4/6

S.4

M2

1.5 WHITE/RED

3

1.5 PURPLE

1.5 WHITE/BROWN

2

WIPER PORT

2/8 3/8 4/8

1

2

M

2/8 3/8

2/6

WIPER_SB_IN

1.5 WHITE/BLUE

X.2b 1/8

7A WIPER PORT

WIPER_BB_II4/8

5

WIPER_BB_I

WIPER_BB_C

X.6b

X2b

WIPER_SB_IN

1.5 WHITE/BLUE 1/8

F.8

B.1

1.5 WHITE/BLUE

1/6

1/8

X6b

2

3/6

X.6b

WIPER_SB_IN

1.5 WHITE/BLUE 1/8

1

INPUT-

1.5 LIGHT RED

6 RED

1.5 BLACK

1.5 WHITE/GREEN

X6b

6

X.2a

/20

INPUT-

S.5

2/8

B1

1.5 BLACK

M1

5/6

2/8

WIPER STB

VEBAS00C-00000

M

4 WIPER_JUMP

2

1.5 RED

3

6/6

1

4/6

10A WIPER STB

1.5 WHITE/GREEN

2

1.5 LIGHT RED

1.5 WHITE/BLUE

F.7

X2a

B.1

B1

6/8 7/8 8/8

10A

1 4 RED

B.1

6/8 7/8

2/6

SPARE INPUT+

WIPER_SB_II8/8

X.6b

F.6

WIPER_SB_I

WIPER_SB_C

X6b

1/6

/2.A6

3/6

1

/1.E4 INPUT+

INPUT+

1

2

F.13

SPARE 10A

1

2

2

3 PLOTTER

X.10

39


6

5

4

3

2

1

S3#1

X.6a:6

HORN_IN HORN_OUT 1.5 BROWN

1 RED

S2:2

X.6a:5

6

5

4

3

NAV/ANC_L_IN X.6a:3 NAV/COMP_L_OUT

2

1 RED

1

X.6a:2

S.5#1

S2:2

1 RED

S2:3

AUX_IN

1.5 BROWN 1.5 BROWN

(2U BACK VIEW)

2

PLOTTER PLOTTER INPUT-

X.6c:4

1.5 BLUE

X.6c:5

1.5 BLACK

500 mm

2635210

A1#1

TRIM INPUT-

X.6a:4

4 RED

X.6c:6

4 BLACK

X.6a#1 1 2 3 4 5 6

(8N BACK VIEW)

8 X.6c:1

2634810

1.5 PURPLE

50 mm

1.5 WHITE/BLUE

S5:5

1.5 WHITE/BROWN

S4:1

1.5 PURPLE

S4:3

1.5 WHITE/RED

S4:6

1.5 WHITE/BROWN

S4:5

1.5 WHITE/BLUE

S5:1

1.5 LIGHT RED

S5:3

1.5 WHITE/GREEN

S5:6

WIPER_SB_IN WIPER_BB_C WIPER_BB_I WIPER_BB_II WIPER_BB_IN WIPER_SB_C WIPER_SB_I WIPER_SB_II

X.6b#1 1 2 3 4 5 6

(8N BACK VIEW)

7 8

2634810

500 mm

1

NAV/ANC_L_IN ANC_L_OUT S2:6 NAV/COMP_L_OUT A1 TRIM S3:2 HORN_IN S3:3 HORN_OUT

7

X.6b:8 1.5 WHITE/GREEN

S5:2

X.6b:1 1.5 WHITE/BLUE

1.5 RED

1.5 LIGHT RED

X.6b:7

WIPER_SB_C WIPER_JUMP WIPER_SB_I WIPER_JUMP WIPER_SB_IN WIPER_SB_II X.6b:6

S5:4 1.5 RED

50 mm

1.5 WHITE/BLUE

X.6b:4

X.6b:5

1.5 WHITE/RED

1.5 WHITE/BROWN

S4:2 1.5 RED

1.5 PURPLE

X.6b:3

WIPER_BB_C WIPER_JUMP WIPER_BB_I WIPER_JUMP WIPER_BB_IN WIPER_BB_II X.6b:2

S4:4 1.5 RED

1.5 WHITE/BROWN

M_F4

1 RED 1 RED

6

5

4

3

1

2

S6#1

6

5

4

3

1

V15AS00C-00000

2

S5#1

6

5

4

3

S4#1

S.6#1

VEBAS00C-00000

4 RED

2.5 RED

2.5 RED

50 mm

M_F2

WAITING�FOR�PANEL M_F3

1 RED

S2#1

NAV/ANC_L_IN ANC_L_OUT

6

5

4

3

2

1

S.4#1

A9#1 M_S1

50 mm

2

50 mm

VEBAS00C-00000

260�mm

M_F1

X.6a:1, -S2:5

S6

S.3#1 V25AS00B-00000

1 RED

S5

2.5 GREY

S4

X.6c:2

S3

2.5 GREY

S2

BILGE_P_M_IN X.6c:3 BILGE_P_M_OUT

M_S1c

S1

M_S1b

M_F.4#1

88-10-A1B14-A00 MEMORY M_F4#1 DIRECT+ 1

2

4 RED

88-10-A1B14-A00 BILGE�P.�AUTO M_F3#1 M_S1b DIRECT+ 1

M_F.3#1

4 RED

M_S1c

260�mm

M_S1#1 AES-1211-28A

S.2#1 VEBAS00C-00000

1.5 BROWN

S.1#1 V25AS00B-00000

S1#1

4 RED

1

4 RED

M_F2:1

2

M_F1:1

2

10 INPUT+ 10 INPUT+

98-25-A1B13-A00 MAIN M_F2#1 INPUT+ 1

M_S1c#1

MAIN�SWITCH

M_F.2#1

M_S1b#1

2

M_F4:1

DIRECT+ 10 DIRECT+ 10

98-25-A1B13-A00 MAIN M_F1#1 INPUT+ 1

M_F3:1

2.5 RED

M_F.1#1

2.5 RED

500 mm 100 mm

1.5 PURPLE

S6:2

2.5 GREY

S1:2

2.5 GREY

S1:3

1.5 BLUE

A9:1

1.5 BLACK

A9:2

4 BLACK

A1

AUX_IN BILGE_P_M_IN BILGE_P_M_OUT PLOTTER INPUTINPUT-

X.6c#1 1 2 3 4 5 6

(8N BACK VIEW)

7 8

2634810

40

41


2.5 BLACK

1800 mm

2.5 GREY 2.5 BLACK

1700 mmTAM 16

1100 mm 1.5 WHITE/BROWN

M3#1

BILGE_P_AUTO X.10:2 BILGE_P_M_OUT X.10:3 INPUTX.10:1

X6b:3

1.5 WHITE/RED

X6b:4

1.5 BLACK

B1:-

50 m mTAM

2 3

+

X6a#1 1 2 3 (8U BACK VIEW)

4 5 6

6 7

X2a:7

1.5 GREEN/BLACK

B1:-

1.5 BLACK

8

800 mm

X2b#1 1 2

1 RED NAV/ANC_L_IN X2a:4 1 RED H1 ANC_L_OUT NAV/COMP_L_OUTH2, -H3, -H5 1 RED 4 RED X2a:5 TRIM 1.5 BROWN X2a:6 HORN_IN 1.5 BROWN H4 HORN_OUT

3 4 6 7

(8U BACK VIEW)

4 5 6 7 8

1 2 3 (8U BACK VIEW)

4 5 6

WIPER_SB_IN WIPER_BB_C WIPER_BB_I WIPER_BB_II WIPER_BB_IN WIPER_SB_C WIPER_SB_I WIPER_SB_II

X2b:1 M2

1.5 WHITE/BROWN

M2

1.5 PURPLE

A2:+

1.5 GREEN/BLACK

X25a:4

1.5 RED

X6b:1

1.5 WHITE/BLUE

X6b:5

1.5 WHITE/BROWN

X6c:1

1.5 PURPLE

X6c:2

2.5 GREY

X6c:4

M2

1.5 WHITE/RED

X2b:2

1.5 WHITE/BROWN

M1

1.5 WHITE/BLUE

M1

1.5 LIGHT RED

M1

1.5 WHITE/GREEN

AUX_IN BILGE_P_M_IN BILGE_P_M_OUT PLOTTER INPUTINPUT-

X2b:3

1.5 PURPLE

X2b:4

2.5 GREY

150 mm

X10:2

2.5 GREY

X2b:7

1.5 BLUE

1.5 BLUE

B1:-

1.5 BLACK

B1:-

4 BLACK

4425.02

M_F:2#1 1

M_F:3#1 A7

1 RED

B1:-

1 BLACK

1200 mm

1

4422.02

M_F:4#1 1

SPKR_STB+ SPKR_STB-

X25b:1

1.5 PURPLE

X25b:5

1.5 PURPLE/BLACK

SPKR_STB+

1.5 GREY/GREEN

LS1

1.5 PURPLE/BLACK

LS2

SPKR_PORT+ SPKR_STB-

1 RED

X6a:3 NAV/COMP_L_OUT

1 BLACK

600 mm

X2a:1

4 RED

MAIN INPUT+

X2a:2

4 RED

1100 mm

2.5 RED 2.5 GREY 2.5 BLACK

2.5 RED

MEMORY MEMORY

1.5 BLUE/RED

LS1

H3#1

1.5 WHITE/GREEN

X6b:6

1.5 LIGHT RED

X6b:7

1.5 WHITE/BLUE

X6b:8

1.5 BLACK

B1:-

1 RED

X6a:6

1.5 BLACK

B1:-

X6a:3 NAV/COMP_L_OUT

1 BLACK

M_F:3:1

1.5 BROWN

6

M_S1a#1

7 8

X25b#1

10 BATTERY+

2000�mm

G1a:1

50 RED

50/10

M_S1a:1

BATTERY+

G1a#1 203

1900�mmTAM�22

1 3 4

(8UR-CONNECTOR BROWN)

5

SPKR_PORT-

1500 mmTAM 16

1600 mm

BILGE_P_AUTO

2000 mm 1900 mmTAM 16

50 RED

50/10

M_S1e:1

INPUT+ 10

B2a#1 50/8

1900�mmTAM�22

M1#1

B2b#1 H4#1

10 INPUT-

700�mm

G1d:1

50/8

50 BLACK

B2b:1 2900�mmTAM�22

INPUT-

G1d#1 204

INCLUDED

2 3

A10

1 BLACK

B1:-

1 BLACK

2000�mm

B2a:1

1

INPUT-

1 RED

1 RED

H5#1

HORN_OUT INPUT-

10 INPUT+

X10#1

X6c:3 BILGE_P_M_OUT B1:-

8

2100917

WIPER_SB_C WIPER_SB_I WIPER_SB_II INPUT-

M_S1e#1

7

INPUT-

B1:-

2635310

1600 mm

1500 mmTAM 10

BILGE P. AUTO BILGE_P_AUTO X10:1

X25a:6

400 mm

(8UR-CONNECTOR BLACK)

5

INPUT-

B1:-

1600 mmTAM 26 (SPLITTED)

4425.02

FUEL_G INPUT-

LS2

400 mmTAM 22

300 mm

1

4

6

1000 mm

800 mm

MAIN INPUT+

3

2

500 mm

1700 mm

X25a#1

2100915

500 mm

M_F:1#1

INPUT-

B1:-

1.5 GREEN/BLACK

V4120

200 mm

MEMORY

1.5 BLACK

300 mm

2635810

42

1.5 BROWN

300 mmTAM 26

8

LS2#1

4 RED

X6a:5

400 mm 1.5 WHITE/BLUE

7

A10#1

PLOTTER

M_F:4:1

1.5 PURPLE

X6a:4

2635810

2635810

X6c#1

WIPER_SB_IN WIPER_BB_IN AUX_IN BILGE_P_M_IN

100 mm

RADIO

800 mmTAM 22

B1#1

1

900 mm

8

8

3

1 RED

5

2635810

2

4 RED

X6a:1

2635810

7

X6b#1

5

M_F:2:1

NAV/ANC_L_IN TRIM HORN_IN OUTLET RADIO

m 0 m 1090

OUTLET OUTLET INPUT-

1 BLACK

4

4 RED

LS1#1

2 X2a:8

TAM

A2#1

600 mm

1 RED

NAV/COMP_L_OUTX6a:3 B1:INPUT-

(8U BACK VIEW)

M_F:1:1

2800 mmTAM 22

H2#1

INPUT+ INPUT+

X25b:8

1

1.5 BLUE/RED

2900 mm

1

SPKR_PORT+ SPKR_PORT-

X25b:4

1.5 GREEN/BLACK

1.5 RED

X2a#1

M2#1

1300 mm 1.5 GREY/GREEN

16

2634310

WIPER_BB_C WIPER_BB_I WIPER_BB_II INPUT-

X6b:2

1.5 PURPLE

P

2.5 GREY

2.5 RED

P

2 (3NT BACK VIEW) 3

2.5 RED

BILGE_P_AUTO M3 BILGE_P_M_OUT M3 M3 INPUT-

N

1

N

X.10#1

X6a:2 B1:-

4 BLACK

B1:-

4 BLACK

B1:-

(3UT BACK VIEW)

FUEL_G INPUT-

ANC_L_OUT INPUT-

INPUT- 10 INPUT- 10

A7#1

H1#1

G1b#1

B2#1 V4100

4422.02

43


XO Boats Oy

www.xoboats.fi info@xoboats.fi

Hiidenhaudantie 3 18100 Heinola Finland

+358 (0)400 810 112

Xo 200scc usermanual lowres  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you